Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naŃional 2013 Proba E. c) Matematică M_mate-info Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică Filiera vocaŃională, profilul militar, specializarea matematică-informatică • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I 5p 5p 5p 5p 5p 1. ArătaŃi că numărul n =

(30 de puncte)

(

5 − 1 + 2 5 este natural.

)

2

2. DeterminaŃi valorile reale ale lui m pentru care graficul funcŃiei f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 + mx + 4 intersectează axa Ox în două puncte distincte. 3. RezolvaŃi în mulŃimea numerelor reale ecuaŃia log 2 ( 2 − x 2 ) = log 2 x . 4. CalculaŃi probabilitatea ca, alegând la întâmplare una dintre submulŃimile mulŃimii A = {1, 2,3, 4,5,6,7} , aceasta să aibă cel mult un element. 5. Se consideră punctele A, B şi C astfel încât AB = i + 6 j şi BC = 4i + 6 j . DeterminaŃi lungimea segmentului [ AC ] . 6. Se consideră numerele reale a şi b astfel încât a + b =

5p

π
3

. ArătaŃi că 2cos b = cos a + 3 sin a . (30 de puncte)

SUBIECTUL al II-lea
 x 1 2 1. Se notează cu D( x, y ) determinantul matricei A ( x, y ) =  2 x 1  ∈ M 3( ℝ ) . 1 y x   a) CalculaŃi D(−1, 2) . b) DeterminaŃi numărul real q pentru care matricea A(2, q ) are rangul egal cu 2.

5p 5p 5p

c) ArătaŃi că există cel puŃin o pereche ( x, y ) de numere reale, cu x ≠ y , pentru care D( x, y ) = D( y , x) . 2. Se notează cu x1 , x2 , x3 rădăcinile din ℂ ale polinomului f = X 3 + X − m , unde m este un număr real. a) DeterminaŃi m astfel încât restul împărŃirii polinomului f ( X ) la X − 1 să fie egal cu 8. b) ArătaŃi că numărul x12 + x22 + x32 este întreg, pentru orice m ∈ ℝ .
a > 0 , astfel încât polinomul

5p 5p 5p

c) În cazul m = 2 determinaŃi patru numere întregi a, b, c, d , cu 1 1 1 g = aX 3 + bX 2 + cX + d să aibă rădăcinile , , . x1 x2 x3 SUBIECTUL al III-lea 1. Se consideră funcŃia f : ℝ → ℝ , f ( x) = e − x . 5p a) CalculaŃi f '(0) .
x

(30 de puncte)

5p b) ArătaŃi că, pentru fiecare număr natural n ≥ 2 , ecuaŃia f ( x) = n are exact o soluŃie în intervalul ( 0, +∞ ) . 5p c) Fie xn unica soluŃie din intervalul ( 0, +∞ ) a ecuaŃiei f ( x) = n , unde n este număr natural, n ≥ 2 . ArătaŃi că lim xn = +∞ .
n→+∞

2. Se consideră funcŃia f : ℝ → ℝ, f ( x) = cos x şi se notează cu S suprafaŃa plană delimitată de graficul π funcŃiei f, axa Ox şi dreptele de ecuaŃii x = 0 şi x = . 2 5p a) CalculaŃi aria suprafeŃei S. 5p b) CalculaŃi volumul corpului obŃinut prin rotaŃia suprafeŃei S în jurul axei Ox.

5p

c) DemonstraŃi că


0

f n (kx) dx =


0

f n ( x) dx , pentru orice numere naturale n, k ≥ 1 .

Probă scrisă la matematică M_mate-info Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică Filiera vocaŃională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

Model

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful