SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET Odsjek za povijest Ivana Lučića 3

Seminarski rad

Nasljedno pravo u izvoru iz 13. stoljeća

Studentica: Martina Barešić Kolegij: Rođaci i bližnji: obiteljske strukture Nositelj kolegija: dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus, docent Predavač: dr. sc. Marija Karbić, vanjski suradnik

Zagreb, 2013.

koji preživi.sv. I ja Stjepan. i poslušao sam i potvrdio pečatom. nunc iudice et Georgio Miculig. 5. Godine inkarnacije njegove 1267. 1907. Ninu. indikcije desete. primicerius et Nonensis notarius interfui rogatus. Actum est hoc et firmatum coram his uocatis et rogatis testibus. Anno incarnationis eius millesimo ducentesimo sexagesimo sexto. ut audiui scripsi. marta. i neka se nikad ne suprostavim njegovoj zapovijedi. Dalmacije i Slavonije. Dražina Stanosević i žena mu Kumica odredjuju.. da nakon smrti jednog od nas sva naša dobra. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. nec aliquo tempore contradicam huius ordinacioni. None. 5. mensis marcii. Sv.-1272 . roboraui et solito signo signaui. da imadu iza smrti jednoga od njih pripasti sva njihova dobra drugome. indictione decirna. Uredio Tadija Smičiklas. Et ego Stephanus. Listine godina 1256. protiv ovoga nikad se neću suprotstaviti i ja Kumica već navedena i spomenuta ovo ću vjerno i odano poštivati.. Ja Dražina Stanošević odsada pa nadalje u Kristovo ime želim i naređujem zajedno sa mojom ženom Kumicom. scilicet Marino Kalanig. magnifici regis Hungarie et Samsonis venerabilis Nonensis episcopi.: 426. vlasništvo. osmog dana. die octauo exeunte. U Ninu u vrijeme gospodara Bele veličanstvenog kraja Ugarske i Samsona časnog biskupa ninskog i Jakoba časnoga kneza. ac Jacobi egregii comitis. Ego quidem Drasina Stanoseuig ab hodie in antea in Christi nomine sic uolo et ordino ac fieri iubeo cum mea uxore nomine Kumica. U. prvak i notar ninski zatražen sam. mjeseca ožujka. 1267.Codex diplomaticus. 1 Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske. contra hoc nullo tempore michi liceat contraire et ego Kumica memorata prefata uolo obseruare fideliter et deuote. 896. 2 . 24.1 In Christi nomine. pokretna i nepokretna imaju ostati na volju drugomu (preživjelom) da služi Bogu i duši pokojnoga. temporibus domini Bele. Prijevod: U ime Krista. kao potpuno. Dokument je potvrđen od pozvanih svjedoka. suca Marina Kalaniga i Grgura Miculiga. ut post obitum cuiuscumque nostrum cuncta bona nostra mobilia et immobilia umenti remaneat ad omnem suam uoluntatem deo seruiturus uel seruitura pro anima decidentis.

Notar taj sastavak zatim prenosi u svoju knjigu nakon čega dolazi do sastavljanja javne isprave koju potpisuje netko od nazočnih predstavnika vlasti.hr/index. i 14. nasljedno pravo i pravo nasljeđivanja žena.php?show=clanak&id_clanak_jezik=10635) 3 Margetić.3 U Zadarskom statutu oporuke su najvažnija vrsta privatne isprave te im je stoga posvećena velika pozornost. „Uporaba arhivskog gradiva prema statutima dalmatinskih gradova (Split. Oblik oporuke u Zadarskom području – notarska oporuka Statuti dalmatinskih gradova sačuvani su još iz 13. Skradin. 1996. Šibenik. Lastovo)“ u Arhivski vjesnik br. Osoba koja želi sastaviti notarsku oporuku morala je pozvati prisegnutog šibenskog tabeliona. stoljeća. U nazočnosti svjedoka notar je zapisivao oporučiteljevu posljednju volju u sastavak. Vlastoručna oporuka bila je vjerodostojna ako je bila datirana (datumom i 2 Radonić. Takve odnose bilo je potrebno regulirati statutima.2 U tim statutima nalazimo i odredbe koje se tiču oporuke u smislu notarske isprave. a oporučitelj je morao dati suglasnost da je njegova posljednja volja točno unesena u dotični sastavak. Zadar. Oporuke Zadarskog statuta nastaju na temelju odredaba Šibenskog statuta koji je bio utjecaj na prava mnogih dalmatinskih gradova. Zagreb: Narodne novine. Hrvatsko srednjovjekovno obiteljsko i nasljedno pravo. oblike identifikacije i samoidentifikacije. Trogir.: 203. (http://hrcak. Glavna vrsta oporuke u šibenskom statutu bila je notarska oporuka.Uvod U ovom seminarskom radu detaljno ću se pozabaviti oporukom Dražine Stanoševića i njegove žene Kumice te oporuku staviti u kontekst toga vremena. Tako šibenske oporuke daju valjanu sliku o cijelom području Dalmacije u širem zadarskom području (potez od Raba do Trogira). Paulina. dva do tri vjerodostojna svjedoka i predstavnika vlasti (koji je obično egzaminator. 48 (2005): 1. Hvar. Brač. 3 . Lujo. Posebnu ću pažnju obratiti na eventualna odstupanja od tadašnje prakse u nasljednom i obiteljskom pravu koju ću isto tako objasniti. a nastaju sukladno s razvojem trgovine i privrede kad se javljaju složeniji društveno-ekonomski odnosi. Korčula. a na koju ću se osvrnuti u ovom dijelu seminarskog rada. Kao glavne elemente oporuke iz kojih možemo iščitati praksu oporučivanja tog razdoblja izdvojit ću – instituciju notarske oporuke. sudac Velike kurije ili općinski zastupnik).srce.

srce. a sljedeći čest slučaj je identifikacija preko bratske veze. (http://hrcak. Zagreb: Matica hrvatska.php?show=clanak&id_clanak_jezik=10635) 6 Nikolić Jakus. navedena su dvojica svjedoka. Iako su obično muškarci bili oni po kojima se identificirao pojedinac.5 U oporuci Dražine Stanoševića i njegove žene Kumice možemo uočiti da su primjenjivana navedena pravila sastavljanja oporuke tog vremena – oporuka je datirana i datumom i godinom sastavljanja. Korčula. Najdominantniji oblik samoidentifikacije je filijacija (ako se osoba identificira kao sin ili kći nekoga). 4 Ibid. U zadarskom području glavni obrazac nasljeđivanja imena određen je tako što prvi sin dobiva ime po djedu (očevom ocu). drugi sin po drugom djedu (majčinom ocu). 2003.6 Dražina se identificira obiteljskom vezom – Stanosević. zaključena pečatom i ako je njen primjerak bio pohranjen u jednom od šest mjesta Zadarske općine (tj. pojedinu osobu lakše je identificirati ako se ona identificira nekim rođakom ili pretkom. jednoj od šest samostanskih sakristija po Margetiću4). Paulina.: 20-44. Uzevši u obzir ovaj element. ako je osoba nezakonita ili otac nepoznat te ako je majka društveno istaknutija i utjecajnija. „Uporaba arhivskog gradiva prema statutima dalmatinskih gradova (Split. Brač. Drugi razlog identifikacije prema nekom rođaku je naglašavanje veze s najpoznatijim i najvažnijim članom obitelji a koji ne mora nužno biti neposredan predak dotične osobe. Rođaci i bližnji. zaključila sam da je riječ vjerojatno o nižem sloju društva koje nema slavne pretke i prema tome nema se prema kome identificirati. 204. Kumica se identificira imenom/nadimkom. Identifikacija i samoidentifikacija Identifikacija i samoidentifikacija pojedinca u srednjem vijeku određivala se ne samo osobnim imenom osobe nego i vezom prema nekom rođaku. Zrinka. Skradin. a ostali sinovi dobivaju imena po stričevima. Ako dvije ili više osoba nosi isto ime. 4 . Udane žene najčešće se identificiraju prema ocu (u slučaju žena iz uglednih obitelji) ili mužu. Lastovo)“ u Arhivski vjesnik br. 5 Radonić. Isti obrazac vrijedi i za žene ali zbog oskudnosti izvora u kojima se žene pojavljuju teško ga je pratiti. a oporuku je zaključio notar svojim pečatom. u dokumentima nalazimo i žene kao posrednike u identifikaciji. Zadar. 48 (2005): 9. i vjerojatno odnosom prema mužu – žena Dražina.godinom sastavljanja). Hvar. Šibenik. Trogir. Ostali rođaci u identifikaciji koji se u dokumentima spominju su djedovi i unuci te bake i tete. Moguće je da se tu radi o patronimičkoj identifikaciji odnosno identifikacijom očevim imenom. Razlozi za to su ako je majka udovica.hr/index.

Zagreb: Narodne novine. preživjeli bračni drug nema nikakvih nasljednih prava prema ostavštini umrloga. 9 U izvoru vidimo da u slučaju smrti jednog supružnika. U takvoj imovini nalazi se između ostaloga i Kumičin miraz (prema pravilima tog vremena). Nakon muževljeve/ženine smrti. Hrvatsko srednjovjekovno obiteljsko i nasljedno pravo. dva svjedoka i notara koji potvrđuje oporuku svojim pečatom. svaki bračni drug ima svoju imovine (ženina imovina sastoji se od miraza). preživjeli bračni drug može slobodno uživati imovinu pokojnoga osim u slučaju preudaje (kad žena smije uzeti samo miraz. stoljeća. u Zadru je žena mogla naslijediti muževljeva pokretna i nepokretna dobra ako muž nije imao rođaka do četvrtog stupnja srodstva. 9 5 .8 Što se tiče nasljednog prava preživjelog bračnog druga u slučajevima dok nije pisana oporuka. Ovaj izvor je primjer notarske oporuke pošto sadrži njene glavne elemente: dataciju. čak i u slučaju preudaje (preudaja se u izvoru ne spominje te stoga zaključujem da nije utjecala na nasljedstvo). 242. Sljedeće što se primjećuje u izvoru je identifikacija supružnika.7 Što se tiče srednjodalmatinskog područja. Dražina se identificira imenom i prezimenom (najvjerojatnije patronimička identifikacija). Prikazala sam uobičajenu praksu dalmatinskih gradova a koja potječe iz raznih statuta. Šibenski. ništa drugo). Zaključak U seminaru sam se osvrnula na oporuku koja je unatoč svojim skromnim podacima uspjela dati osnovne informacije o obiteljskim i nasljednim odnosima u razdoblju 13. a nakon prestanka bračne zajednice – smrću jednog od bračnih drugova. onaj preživjeli nasljeđuje svu njegovu imovinu: pokretnu i nepokretnu. Paški i Zadarski statuti isto tako čuvaju odredbe koje se tiču nasljednog prava. 175.: 170171. prvenstveno Zadarskog koji je najrelevantniji u ovom slučaju. Ibid. 8 Ibid. Lujo. 1996. Prema njihovim je odredbama imovina supružnika potpuno odijeljena. dok se Kumica identificira samo imenom/nadimkom.Nasljedno pravo i imovinski odnosi supružnika Najstariji oblik bračnog imovinskog prava dalmatinskih gradova nalazimo u odredbama Dubrovačkog i Kotorskog statuta. Iz tog razloga ne možemo iščitati ništa o 7 Margetić.

ova oporuka zaobilazi tadašnju praksu.njenim obiteljskim vezama iz imena. 6 . ne spominje se ni Kumičin miraz zasebno. Uzimajući to u obzir dolazim do zaključka da supružnici nisu imali društveno značajne rođake prema kojima bi se identificirali te se stoga radi o nižem sloju društva. Što se tiče nasljednog prava. Uostalom. no podrazumijeva se da on ulazi u skupinu pokretnih/nepokretnih dobara. Obično preživjeli bračni drug nema nasljednih prava prema ostavštini umrloga. a u izvoru vidimo da se sva pokretna i nepokretna dobra bez ikakvih uvjeta predaju preživjelom supružniku.

Lujo. Zagreb: Narodne novine. Nikolić Jakus. Hvar. Rođaci i bližnji.srce. Skradin. Sv. Zagreb: Matica hrvatska. Zrinka. 48 (2005): 9. Radonić. Korčula.Bibliografija Izvor: Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske. 1907. Šibenik. Hrvatsko srednjovjekovno obiteljsko i nasljedno pravo. Lastovo)“ u Arhivski vjesnik br. Trogir. Listine godina 1256. 5. „Uporaba arhivskog gradiva prema statutima dalmatinskih gradova (Split.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=10635) 7 . Dalmacije i Slavonije. Paulina. Uredio Tadija Smičiklas. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. (http://hrcak. Literatura: Margetić. Brač.1272. 2003. Zadar. 1996.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful