‫‪1‬‬

‫گهره‬
‫" اجماع ملــی " یا » ما فیائی ملی ؟ « آیا میتوان ِ‬
‫گهره باز کهرد ؟‬
‫را با ِ‬

‫قسمت چهارم ‪:‬‬

‫نوشته ای از محمد امین فروتن‬

‫وقتی این بخش نوشته ام را می نویسم هنوز هم از پنجره هههای اتههاق‬
‫کارم هوای معطر نوروز ی که قرنهای دراز است برهمههه جشههن هههای‬
‫جهان فخر فروشی میکند وبه همه ما خاطره ء خویشاوندی انسههان بهها‬
‫طبیعت را باز گو میکند میوزد لهههذا ایههن جشههن طههبیعت را بههه همههه‬
‫انسان های آزاده که در اوج پیچیده گی ها ی تمدن مصههنوعی معاصههر‬
‫نیاز به بازگشت و بازشناخت طبیعت و کائینههات را حیههاتی ترمیبیننههد و‬
‫احساس میکنند ‪ ،‬یکبار دیگر مبارکباد میگوئیم ‪.‬‬
‫درقسمت های قبلی عوامل و زمینه هههای وضههعیت آشههفته ء کنههونی در افغانسههتان‬
‫بویژه نقش و حضور مستقیم سهمداران شرکت ها و کارتل های نفتی بیههن المللههی‬
‫و برخی ازرجا ل برجسته اقتصاد بازار آزاد آنهم به شیوه و روش کامل مافیائی در‬
‫پروژه انهدام ملتهای باستانی شرق منجمله افغانستان را در حوزه مسأله حقههوق‬
‫زنان و ارتباط آن با قانون اساسههی جدیهد افغانسهتان و » طههرح اجمهاع ملهی « بههه‬
‫بررسی گرفته بودیم از آنجائیکه مسأله تأمین حقوق زنان در جوامع بشر بههویژه در‬
‫کشور افغانسههتان کههه زن یکههی از پههایه ههها و سههتون هههای اصههلی نظههام خههانواده‬
‫محسوب میشود بحث مانرا نیز از همان قسههمت بههه بررسههی میگیریههم ‪ .‬مسههأ لههه‬

‬شههتاب‬ ‫غارت ثروتهای ملی تحت عنوان‬ ‫" بازار آزاد " هرچند برخی از مهمترین ارکان‬ ‫مافیای حاکم را به همه چیز و در همه جا ها متوصل ساخته اسههت ‪،‬برخههی از تههوده‬ ‫های وسیعی از مردم بویژه محروميت عميق‪ ،‬گسترده سياسي و فرهنگی زنههان‪،‬‬ ‫به مثابه يكي از نتايج اجتناب نا پذير اين وضعيت به بار اورده است ‪.‫‪2‬‬ ‫حقوق زن و نقش وی در تاریخ که یکی از پیچیده ترین مسائل تاریخ به شههمار مههی‬ ‫آید امروز بخصوص از استقرار نظام شههبه بههازار آزاد در افغانسههتان بههه شههکل یههک‬ ‫معضله شدید روحی در بحران کنونی مطرح شههده و بههه مشههاهده میرسههد ‪.‬زیرا غالبأ مقابله و مقاؤمت در مقابل چنین شبه مدرنیسم خاص و مههاجمی‬ ‫که بیش از یک دهه حیات جامعه وکشور ما بنام دموکراسههی ‪ ،‬اقتصههاد بههازار آزاد‬ ‫وسائر نهاد های حقوق بشر به شکل مافیائی و غارتگرانه با دللی یگ گروه نسههبتأ‬ ‫اکثریتی از شبه روشنفکران و تحصیل کرده گان افغهان تبهاری کهه از بهدو حهوادث‬ ‫تلخ و درد ناک گذشته به آنسوی آبها رفته بودند سر نوشت انسان جامعه مهها را در‬ ‫دست گرفته است امر محتملی به حساب می آید ‪.‬‬ ‫جالب و سخت غم انگیز است که بحران کنونی آن چنههانکه در غههرب آغههاز شههده و‬ ‫آنچنانکه قدرتهای نیرومند حاکم بر قرن بیست ویکم تشویق و ترغیب اش میکننههد‬ ‫در سراسر جامعه بشری و در همه محدوده ها و حتی حصار هههای بسههته و متحجههر‬ ‫مذهبی و سنتی شیوع پیدا کرده است و کمتر جوامههع سههنتی ‪ ،‬فرهنگههی و تههاریخی‬ ‫عقب نگه داشته شههده شههرقی منجملههه افغانسههتان کههه بحیههث یههک جههامعه بسههته‬ ‫مذهبی شناخته شده است در برابر این سیل مهاجم فرهنگ بورژوازی ایستاد گههی‬ ‫کنند ‪ .‬‬ ‫اینکه گفتم بعد ازحوادث آسفناک یههازدهم سههپتمبرو سههقوط رژیههم القاعههده بنههام‬ ‫"امارت اسلمی افغانستان " توجه بههه مسههأله زن بصههورت حساسههیت برانگیههزی‬ ‫نسبت به همه دوره های تلخ و شرین گذشته در افغانستان مطرح شد بخاطر ایههن‬ ‫است که با سقوط رژیم طالبان کههه هنههوز مههردم افغانسههتان سههر از دامههان سههنگ‬ ‫تحجر و نگاه طالبانی به زندگی برنداشته بودند کههه » هیپنوپیههدیای ‪ «۱‬آنسههوی دریهها‬ ‫روح مردم ما را تسخیر کرد و با چهره های نا مرئئئی مگئئر بئئه یئئاریی راه بلئئدان شههبه‬ ‫روشنفکر بومی با سقوط رژیم طالبان بنام دموکراسی – بازار آزاد – حقوق بشههر‬ .

‬البته نباید فراموش کرد که گروه اندکی از چپاؤلگران و غاصبان و صاحبان‬ ‫شرکت های تجاری در نظام مافیائی مطلقه غلیظ حاکم بر سرنوشت افغانستان‬ ‫که از یک دهه بدینسو در راه غارت سرمایه های مادی ومعنوی مههردم افغانسههتان‬ ‫دربرابراعمال قدرت زورگیران و سههتم پیشههه گههان هیههچ گههونه حههد و مههرزی را نههه‬ ‫میشناسند و به جزمنافع شخصی و تجاری که درمتابعت به قههوانین اقتصههاد بههازار‬ ‫آزاد مافیائی یا بازار "آزار" و مشروعیت ازاین معادله معیوب و ظالمههانه ای کههه‬ ‫هرکه » بیشتر غارت کرد بیشتر مستحق است « صاحب جاه وجللی شههده اسههت‬ ‫نه می اندیشند و قههتی خههبری از گرسههنه گههی تههوده هههای فقیههری را بشههنوند ‪ ،‬بههه‬ ‫مؤعظه های از کاردینال های مذهبی و تکرار فضائل گرسنه گی بههه مثههابه آزمههون‬ ‫الهی بر بنده گههان مخلههص اش متوصههل میشههوند کههه گویهها فقههر وگرسههنه گههی از‬ ‫بزرگترین آزمون های الهی است که بر بنده گان پاک اش روا داشهته میشهوند ‪!! .‬البتههه بیههان اینگههونه فضههائیل و »کرامههات‬ ‫استبداد دموکراتیک !« ماسوا از شعار های کامل دیکته شده ای است که هفته ای‬ ‫یک یا دومرتبه ازسوی مردان اول مملکت سرداده میشود و داد وبیداد های » مههن‬ ‫آنم که رستم بود پهلوان ‪ «.‬در طول‬ ‫بیش از یا زده سالی که از تولد این رژیههم مافیههائی در کشههور مهها میگههذرد یکههی از‬ ‫شعار های آن که به عنوان بزرگترین و مقدس ترین دست آورد محسوب میکننههد‬ ‫همانا شعار تأمین آزادی هها وحقهوق زن در افغانسهتان همچنهان آزادی مطبوعهات‬ ‫است که همیشه در خطبه های انتخابههاتی ارکههان و پههایه هههای اساسههی ایههن رژیههم‬ ‫بصورت شههگفت انگیههز بیههان میگردنههد ‪ .‬‬ .‫‪3‬‬ ‫بویژه بنام حقوق تلف شده زن با گفتمان شبه لبرال در جوامع عقههب مانههده تنههها‬ ‫در حوزه تقسیم غنائیم مادی بهها » نقشههه راه بههازار آزاد! « وبههه اسههاس فورمههول‬ ‫تاریخی » نصف لی و نصف لک !« سرنوشت جامعه را دردست گرفتند ‪ .‬براه می ُافتند ‪ .‬درچنین شرائط و روزگههاری کههه هنههوز‬ ‫هم انسان باشنده ء این سرزمین با شعار های دروغین ‪ ،‬وپیشههرفت مصههنوعی در‬ ‫زمینه تحقق دموکراسی ‪ ،‬حقوق زن وعدالت اجتماعی دسههت و پنجههه نههرم میکنههد‬ ‫‪،‬پیچاندن هرگونه نسخه ای و درهرنوع زرورقی به شمول بسته ای بنههام » اجمههاع‬ ‫ملی!« و یاهم هر زهر ومار دیگری به معنای امضای سند مرگ یک ملههت تههاریخی‬ ‫و باستانی است که از هزاران سال بدینسو در حوزه تمههدنی شهرق حیهات داشههته‬ ‫است ‪ .

‬هدف من از اجماع ملی‪ ،‬متمایز از طرح ها‬ ‫و اجماع ملی دیگران ‪ ،‬تاجگذاری برسرخود و یا فرد مورد نظر من نیست‪ .‫‪4‬‬ ‫وبه قول این توجیه کننده گان مذهبی فقر باید به هرنوع سرنوشههتی کههه در اذل از‬ ‫سوی خداوند )ج( نگاشته شده است رضایت داد و آنرا پذیرفت !‬ ‫از سوی دیگر تعارض آمیز بودن هر نوع گفتمان بورژوازیی مافیایی با حل عادلنه‬ ‫مسأله ملی وهرگونه پارادایم قومی و ناسیونالیستی منجمله پههروژه ملههت سههازی‬ ‫حتی اگر همه روشنفکران و تحصیل کرده گان افغانستان و جهان در دفاع از نظههام‬ ‫بورژوازیی در صحنه حضور یابند نه میتوانند آن تعههارض را بپههو شههانند و انکههار کننههد‬ ‫زیرا در اقتصاد بورژوازی اصل بر منفعت مادی استوار است توجه و هزینههه کههردن‬ ‫سرمایه و ثروت در راه ملت و ملت سازی بها حهل عهادلنه و انسهانی مسهأله ملهی‬ ‫بزرگترین مانع در راه پیشرفت اقتصادی محسوب میشود ‪ ،‬لهذا از جمله نکاتی کههه‬ ‫والحضرت زلمی خلیل زاد در طراحی استراتیژیی بنام »اجماع ملی « بههه عنههوان‬ ‫مانیفیست دست آورد های یازده ساله رژیم مافیائی مگر بصورت منطقی و قابههل‬ ‫نقد ارائیه نموده است روی همین محور تکیه دارد ‪.‬‬ ‫لهذا باید حل بسیاری از پرسش ها ی که در ذهههن تحلیلگههران اوضههاع تاروتاریههک‬ ‫کنههونی کشههور خطههور میکننههد از سههخنان و فرمائیشههات نیرومنههد تریههن نگهبانههان‬ ‫مافیههای حههاکم بههر افغانسههتان بایههد قضههاوت کههرد و در یههافت‪.‬چنههانچه آخیههرأ و بههه‬ ‫مناسبت بزرگداشت ازجشن نوروز درقسمتی ازپیام ستر جنرال عطههأ محمههد نههور‬ ‫والی مقتدر ولیت باستانی بلخ چنین میخوانیم ‪:‬‬ ‫» من برای مقابله بهها چالشههها و حههل مسههایل مطروحههة ملههی در شههرایط کنههونی‪،‬‬ ‫خصوصا ً به منظور مدیریت خوب بعد از سال ‪ ۲۰۱۴‬و نجات کشور از بحههران‪ ،‬رسههیدن‬ ‫به یک اجماع ملی را پیشنهاد کرده ام‪ .‬بزرگان‬ ‫و نمایندگان واقعی ملت هر کهس را کهه مطههرح کننههد مها از او حمهایت میکنیههم در‬ ‫اجماع ملی کههه مهن مههدنظر دارم بزرگهان همههه اقههوام و منههاطق کشههور‪ ،‬اعضههای‬ ‫مجلسین شورای ملی‪ ،‬نهادهای جامعة مدنی‪ ،‬سران مجاهههدین‪ ،‬احههزاب سیاسههی‪،‬‬ ‫متخصصین‪ ،‬فرهنگیان‪ ،‬سیاسیون‪ ،‬نمایندگان مهاجرین و افغانهههای مقیههم در خههارج‬ ‫کشور‪ ،‬زنان‪ ،‬جوانان‪ ،‬همه طرفهای مطههرح بههه شههمول اپوزیسههیون سیاسههی و در‬ .

...‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫‪ : ۱‬عملیه آموزش خواب مصنوعی‬ .‫‪5‬‬ ‫صورت امکان مخالفین مسلح اشتراک و حضور خواهند داشت؛ لزم اسههت جهههت‬ ‫رسیدن به این اجماع ملی‪ ،‬دولت و حکومت جمهوری اسلمی افغانستان با تفههاهم‬ ‫طرفهای مطرح‪ ،‬جامعة مدنی‪ ،‬احزاب سیاسی و اپوزیسیون سیاسههی‪ ،‬جلسههه یههی‬ ‫را تدویر و زمینه ایجاد کمیسیون تدارک همایش بزرگ برای اجماع ملی را طههوری‬ ‫مسههاعد سههازند کههه هیههچ یههک از طرفههها‪ ،‬اقههوام‪ ،‬منههاطق‪ ،‬سههازمانها‪ ،‬گروهههها و‬ ‫شخصیتهای اثر گذار ملی‪ ،‬خود را بیرون نبینند‪.« .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful