ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.

HCM TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VÀ GỢI Ý VIẾT BÀI TIỂU LUẬN TỔNG QUAN VÀ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ
1. Hồ sơ đăng ký: - Vào đầu tháng 3 hàng năm, Nhà trường sẽ thông báo trên web về việc nộp bài báo cáo tiểu luận tổng quan và đề cương nghiên cứu luận án tiến sĩ - Mỗi NCS nộp cho Bộ môn/Khoa phụ trách chuyên ngành 05 quyển báo cáo để gửi đến các thành viên Tiểu ban chấm kết quả. - Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày báo cáo, căn cứ theo ý kiến đóng góp và đề nghị của Tiểu ban, Nghiên cứu sinh phải chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo, có xác nhận của CBHD và Trưởng Tiểu ban vào trang phụ bìa, sau đó nộp cho phòng ĐT Sau đại học 1 quyển. Các trường hợp không nộp cho phòng ĐT SĐH quyển báo cáo tiểu luận tổng quan và đề cương nghiên cứu sau khi báo cáo sẽ không được công nhận kết quả báo cáo và phải báo cáo lại cùng với khóa sau - Các trường hợp thay đổi tên đề tài luận án (so với quyết định công nhận trúng tuyển) hoặc điều chỉnh tập thể CBHD thì NCS phải nộp thêm phiếu đăng ký thay đổi tên đề tài (mẫu 1) cũng như công văn đề nghị điều chỉnh tập thể CBHD 2. Gợi ý viết báo cáo - Tiểu luận tổng quan và đề cương nghiên cứu luận án được trình bày chung trong 1 bài viết, không được đóng gáy xoắn - Trang bìa (mẫu 2) - Trang phụ bìa (mẫu 3) Phần 1: Tiểu luận tổng quan Bài tiểu luận tổng quan trình bày về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án đòi hỏi nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết Phần 2: Đề cương luận án 1. Tên đề tài luận án: 2. Mục đích nghiên cứu 3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 4. Nội dung và phạm vi của vấn đề sẽ đi sâu nghiên cứu 5. Dự kiến kết quả đạt được (kết quả nghiên cứu, bài báo khoa học) 6. Nơi thực hiện đề tài 7. Phân bố thời gian thực hiện đề tài 8. Tài liệu tham khảo

Mẫu 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH TÊN ĐỀ TÀI

Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐH KHTN

Tôi tên: ……………………………………………………………………………………… Là nghiên cứu sinh chuyên ngành: ………………………………………, khóa …………….. Sau khi báo cáo tiểu luận tổng quan và đề cương nghiên cứu luận án tiền sĩ, theo góp ý của Tiểu ban chuyên môn và Cán bộ hướng dẫn, Tôi xin phép được điều chỉnh (thay đổi) tên đề tài luận án như sau: Tên đề tài mới: “…………………………………………………………………………………” Tập thể cán bộ hướng dẫn: 1 ……………………………………………………………… 2 ……………………………………………………………….

Cán bộ hướng dẫn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 201

Nghiên cứu sinh

Mẫu 2: Trang bìa báo cáo tiểu luận tổng quan ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Họ và tên NCS: (size: 18, canh giữa)

BÁO CÁO TIỂU LUẬN TỔNG QUAN VÀ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ
(size: 24, canh giữa)

Chuyên ngành: Mã số chuyên ngành: Khóa học năm: Người hướng dẫn khoa học:

Tp. HCM, năm

Mẫu 3: Trang phụ bìa báo cáo tiểu luận tổng quan ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Họ và tên NCS: (size: 18, canh giữa)

BÁO CÁO TIỂU LUẬN TỔNG QUAN VÀ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ
(size: 24, canh giữa)

XÁC NHẬN CỦA CBHD VÀ TRƯỞNG TIỂU BAN (Phần này chỉ ghi sau khi báo cáo đã được chỉnh sửa và nộp cho phòng ĐT SĐH) 1. XÁC NHẬN CỦA CBHD: (CBHD ký tên và ghi họ tên)

2. XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG TIỂU BAN: (Trưởng Tiểu ban ký tên và ghi họ tên)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful