‫הועתק והוכנס לאינטרנט‬

‫‪www.hebrewbooks.org‬‬

‫ע״י חיים תש״ע‬

‫מצרעת‬
‫עננליע‪-1‬ייר‪¥‬‬
‫ייריעו‪ -‬עכנליעו‬
‫ווערטערכוך‬
‫א ו ר י א ל וויינרייך‬
‫פ ר א פ ע ס א ר פ ו ז י ן ד י ש ע ר ש פ ר א ר ‪ ,‬א י ט ע ר א ט ו ר ארז ק ו א ט ו ר‬
‫אויןמ ד ע ר ק א ט ע ד ר ע א ׳ י נ פ ‪ .‬ז‪ .‬א ט ר א ז ‪ ,‬ק א א א מ ב י ע ־ א ו נ י ו ו ע ר ם י ט ע ט‬

‫©‬
‫יידישער ו ו י ם נ ש א ‪ 5‬ט ל ע כ ע ר א י נ ס ט י ט ו ט ‪ -‬י י ו ו א‬
‫ניו־יארק ‪1990‬‬

‫מצרעת‬
‫עננליען־יידען‬
‫ייריען־עננליען‬
‫ווערטערבוך‬

‫הועתק והוכנס לאינטרנט‬
‫‪www.hebrewbooks.org‬‬

‫ע״י חיים תש״ע‬

‫די איצטיקע אויפלאגע פונעם‬

‫״מאדערן ענגליש־יידיש יידיש־ענגליש ווערטערבוך‬
‫פון אוריאל ווי_ינרי_יך‬
‫גייט אתים א דאנק דער ברייטזזארציקער הילף‬
‫פון אוהב־יידיש‬

‫ד ד זעליג ב״ק‪.‬‬

‫ד א ס ז ע צ ן ח ‪ $‬ס א י צ ט י ק ע ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך א י ז ס י ג ל ע ך געווארן‬
‫א ד א נ ק א ן אפשרי‪-‬יב ‪ 5‬ו ן ה ׳ ש ל מ ה ב ^ ג א ר א ד )‪ (1964-1884‬פ ו ן ר א ט ש ע ס ט ע ר ‪ ,‬נ״‬
‫א ו ן צוויי באוויליקונגען פ ו ן ד ע ר א ט ר א ן ־ פ ו נ ד א צ י ע‬
‫צ ו ם יידישן ו ו י ס נ ש א פ ט ל ע כ ן א י נ ס ט י ט ו ט — ייווא‬

‫‪5‬אר מצנע קינדער‬
‫סטעפאניע־שיפרה און דן‬

‫ו‬

‫א תארט ‪5‬ר?ער‬
‫דאס‬

‫איצטיקע‬

‫לערנער‪ ,‬און‬

‫ווערטערבוך האט‬

‫פ א ר זיך צוויי צילן‪:‬‬

‫)א( ק ו מ ע ן צ ו ה י ל ף ד ע ם יידיש־‬

‫)ב( א פ ג ע ב ן ר ע ם יידישן ש פ ר א ך ־ כ ל ל א פראוויזארישן דין־וחשבון וועגן ד ע ר‬

‫ל ע ק ס י ק א ל י ש ע ר אנטוויקלוננ פ ו ן א ו נ ד ז ע ר ל י ט ע ר א ט ו ר ־ ש פ ר א ך ‪.‬‬

‫א גענויערע כ א ר א ק ט ע ר י ז י ר ו נ ג‬

‫פון א ט ד י צ י ל ן ‪ ,‬א ו ן א פ ר ט י מ ד י ק ע ד ע ר ק ל ע ר ו ע פ ו ן ר ע ם אופן‪ ,‬ווי אזוי ד ע ר מ ח ב ר ה א ט גע־‬
‫פרוווט זיי ד ע ר ג ר י י כ ן ‪ ,‬ווערט פ ו ב ל י ק י ר ט ב א ז ו נ ד ע ר ד ו ר כ ן ייווא אין א בראשור‬
‫כ ל ל ־ ש פ ר א ך‬
‫ה ו נ ד ע ר ט‪,‬‬

‫אין‬

‫דער‬

‫צ ו ו י י ט ע ר‬

‫ה ע ל פ ט‬

‫די‬

‫יל ד יש ע‬

‫צ ו ו א נ צ י ק ס ט ן‬

‫יאר­‬

‫וואס ד י נ ט פ א ר איינס ווי א פ ו ל ע ר ע ר ארי_ינפיר צ ו ם א י צ ט י ק ן ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪.‬‬

‫אינעם ״ווארט פ ר י ע ר ״ איז ד ע ר י ב ע ר נענונ צ ו פ ר ע ז ע נ ט י ר ן ד י כוונות און ד י שיטה פ ו נ ע ם ב ו ך‬
‫נאר ב ת כ ל י ת ״ ה ק י צ ו ר ‪.‬‬
‫)א( ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך איז אויסן ק ו ד ם ־ ב ל צ ו ה ע ל פ ן ד ע ם יידיש־לערנער סי_י בי_ים‬
‫לייענען‬

‫יידיש‪ ,‬םי_י בי_ים שרי‪-‬יבן א ו ן ר ע ד ן ד א ס לשון ק א ר ע ק ט און א י ד י א מ א ט י ש ‪.‬‬

‫אינעם‬

‫ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך איז ארי_יעעפרעסט א ה י פ ש ע ר ס כ ו ם א י נ פ א ר מ א צ י ע ‪ ,‬א ו ן צ ו ל י ב אי_ינשפארוננען‬
‫אין א ר ט איז ד י א י נ פ א ר מ א צ י ע ק א נ ד ע נ ס י ר ט אויף וויפל ם ׳ א י ז נאר מ י ג ל ע ך ‪.‬‬

‫מיר עצהן דעם‬

‫ב א נ ו צ ע ר ‪ ,‬אז א י י ד ע ר ע ר גייט צ ו צ ו ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך גופא‪ ,‬ז א ל ע ר זיך ב א ק ע נ ע ן מיט ד י םימ־‬
‫ב א ל ן און קירצוננען וואס זגינען ד ע ש י פ ר י ר ט אין ד י ט א ב ע ל ע ס אויף ז׳ ‪ x x i‬און זז׳ ‪x l i i i - x l‬‬
‫און מ י ט ד י א ו י פ ק ל ע ר ו נ נ ע ן אויף זז׳ ינ‪-‬טז‪.‬‬

‫א ח ו ץ ד י ם פ ע צ י ע ל ע ט ע כ נ י ש ע ה מ צ א ו ת וואס‬

‫זי_ינען נייטיק א י ן א ב ו ך מ י ט צוויי א ל ף ־ ב י ת ן )וואס ל י י ע נ ע ן זיך נ א ך ד ע ר צ ו א י ן פ א ר ש י י ד ע נ ע‬
‫ריכטוננען( איז ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך נעבויט אויף ד י ז ע ל ב י ק ע פ ר י נ צ י פ ן ווי ד י וואס ווערן געניצט‬
‫אין א נ ד ע ר ע ש פ ר א כ ן ‪.‬‬

‫עם ה א ט א י ן זינען א ן א י נ ט ע ל י נ ע נ ט ן ב א נ ו צ ע ר וואס איז א ב י ס ל נעניט‬

‫א י ן ארגינקוקן א י ן ו ו ע ר ט ע ר ב י כ ע ר ‪.‬‬

‫ד א ס צונויפשטעלן ״פארגרינגערטע" ו ו ע ר ט ע ר ב י כ ל ע ך פ א ר‬

‫ק י נ ד ע ר א ד ע ר פ א ר ווייניקער ע ב ר י ד י ק ע א ר ג י נ ק ו ק ע ר ס בלי_יבט פ א ר ד ע ר יידישער ל ע ק ס י ק א ־‬
‫נ ר א פ י ע א ן ע ו ב ד ה אויף ל ה ב א ‪.‬‬
‫עם ווילט זיך ה א פ ן ‪ ,‬אז ווי א ש ל י ס ל צ ו ד ע ר יידישער ו ו י ס נ ש א פ ט ל ע כ ע ר ל י ט ע ר א ט ו ר ‪ ,‬צ ו‬
‫ד ע ר פ ו ב ל י צ י ס ט י ק א ו ן צו ד ע ר ו ו ע ל ט פ ר ע ס ע פ ו ן ד ע ר הגינטיקער צי_יט איז ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך‬
‫גענונ כ ו ל ל ד י ק ‪ .‬א ריי אויספרווון ה א ב ן א ב ע ר נעוויזן‪ ,‬אז אויך ב ע ם לייענען ד י שיינע ל י ט ע ר א ט ו ר‬
‫ק ע ן ד א ס א י צ ט י ק ע ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ד י נ ע ן גאר גיט צ ו פ א ר ז י נ ד י ק ן ‪.‬‬
‫ב ה ס ב ס מ י ט ן ה ו י פ ט צ י ל פונעם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך זי_ינען ד י פ ר א ק ט י ש ע אנווניזונגען ווענן זי_ין‬
‫באגוץ גענעבן ב א ר י כ ו ת נ א ד אויף ענגליש )זז׳ ‪. ( x l i i i - x i i i‬‬

‫גראמאטיש‪ ,‬פ א נ ע ט י ש און פ ר א ז ע א ־‬

‫לאניש א נ א ל י ז י ר ט איז נאד ר ע ד יידישער‪ ,‬ניט ד ע ר ענגלישער מ א ט ע ר י א ל ‪.‬‬

‫פארשטייט זיך‪ ,‬אז‬

‫א י ן א געוויסער מ א ס ק ע ן ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך צ ו גיץ ק ו מ ע ן א ילדיש־קעגער בי_ים ל ע ר נ ע ן זיך‬
‫עגגליש )א שטייגער מ ח ו ץ צ פ ו ן ־ א מ ע ר י ק ע ( ‪.‬‬

‫א ב ע ר פ א ר איין וועגס אנטקעגגקומען ס י ם ט ע מ א ט י ש‬

‫א‬

‫ח‬
‫די‬

‫ווארט‬

‫פרלער‬

‫ב א ד ע ר פ ע נ י ש ן אויך פון יענעם ט י פ ב א נ ו צ ע ר וואלט פ א ר נ ר ע ס ע ר ט ד א ס ב ו ך א י ב ע ר ד י‬

‫נ ר ע נ ע צ ן פון ד ע • מ ח ב ר ס און ד י א ר ו י ם נ ע ב ע ר ס ׳ א י צ ט י ק ע מ י ג ל ע כ ק י י ט ן ‪.‬‬
‫)ב( ווי א דין־וחשבון פון ד ע ם כ ל ל ־ ש פ ר א כ י ק ן ו ו ע ר ט ע ר ־ א ו צ ר איז ד א ס א י צ ט י ק ע ו ו ע ר ט ע ר ־‬
‫ב ו ך א ן ע ר ש ט ע ר פרווו‪ .‬ע ט פ א ר ב ג י ט ניט נ‪ .‬ס ט ו ט ש ק א ו ו ס‬
‫ש פ ר א ך‬
‫לעקסישע‬

‫אוצר‬

‫דער‬

‫פון‬

‫יל ד י ש ע ר‬

‫)ניו־יארק‪ :‬ייווא‪ ,(1950 ,‬וואס איז אויסן נעווען א ר צ נ צ ו נ ע מ ע ן א י ן ז י ך ד א ס נ א נ צ ע‬
‫ה א ב ־ א ו ך נ ו ט ס און ע ס א ו י ס ש ט ע ל ן לויט ס ע מ א נ ט י ש ע ג ר ו פ ע ס ; א ו ן א ו ו ד א י איז ע ס‬

‫פרינציפיעל אנדערש ו ו י ד ע ר‬
‫ש פר א ך‬

‫גרויסער‬

‫ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך‬

‫ד ע ר‬

‫פ ו ן‬

‫יל ד י ש ע ר‬

‫)ניו־יארק‪ :‬ב א נ ד ‪ ,1961 ,1‬א — אום; ב א נ ד ‪ ,1967 ,2‬א ו ם — אי_ינבינדערי_י(‪ ,‬מ י ט‬

‫זי_ין מ א ק ס י מ א ל כ ו ל ל ד י ק ע ר פ ר א נ ר א ם און מ י ט זי_ינע א י ל ו ס ט ר א צ י ע ס און אויפווי‪-‬יזן‪.‬‬
‫א י צ ט י ק ע ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך — א ח ו ץ ד ע ם וואס ע ם ע ק ס י ס ט י ר ט‬

‫דאם‬

‫ש ו י ן — קען דורכ־‬

‫פ י ר ן א פ ו נ ק צ י ע וואס ד י א נ ד ע ר ע ‪ ,‬נ ר ע ס ע ר ע ווערק זי_ינען ד ע ר צ ו ניט מסונל‪:‬‬
‫יידיש מ י ט א צווייטער ב ר י י ט א נ ט ו ו י ק ל ט ע ר ק ו ל ט ו ר ש פ ר א ך ‪.‬‬

‫קאנפראנטירן‬

‫א ז א ק א נ פ ר א נ ט י ר ו ע ניט אונדז א‬

‫השנה פ ו ן ד ע ם וואס מ י ר פ א ר מ א נ ן און וואס ע ם פ ע ל ט אונדז‪ .‬זי ר ו פ ט אונדז א ר ו י ס צ ו ב א ל א נ ‪-‬‬
‫ס י ד ן ר ע ם נ ח ת פ ו ן סינאנימעךרי_יכקייט אויף ט י י ל שטחים מ י ט א ד א נ ה וועגן ד ע ם דערווי‪-‬יליקן‬
‫ד ו ח ק אויף א נ ד ע ר ע שטחים‪.‬‬
‫ד י יידישע כ ל ל ־ ש פ ר א ך ה א ל ט ז י ך א י ן איין ב א ר י י כ ע ר ן ‪ ,‬גאר ניט א י ן פ ר א פ א ר צ י ע צום‬
‫קאטאסטראפאלן‬
‫מלחמה‪.‬‬

‫א פ ק ו ם פון ר י י ד ע ר ס א ו ן ש ר נ י ב ע ר ם ב ע ת און נ א ך ד ע ר צווייטער וועלט־‬

‫חידושים ק ו מ ע ן צ ו §ון פ א ר ש י י ד ע נ ע קוואלן‪.‬‬

‫בי! ד ע ר צעזייטקייט און צ ע ש פ ר י י ט ק י י ט‬

‫פ ו נ ע ם יידישן ש פ ר א ך ב ל ל זי‪.‬ינען א ב ע ר ד י ‪ 5‬א ר ש י י ד ע נ ע ב א ר י י כ ע ר ־ פ ר א צ ע ס ן ניט ק א א ר ד י נ י ר ט ‪.‬‬
‫נוציקע ני‪-‬יווערטער פ ו ן איין י ח י ד א ד ע ר איין קרי‪-‬יז ד ע ר נ י י ע ן ניט צ ו א נ ד ע ר ע ‪.‬‬

‫אז זיי ווערן ניט‬

‫פ א ר צ י י כ נ ט אין קיין נ ע ה ע ר י ק איינקוקבוך‪ ,‬זיינען זיי ניטא צ ו ד ע ר ה א נ ט ווען מ ע ד א ר ף זיי ה א ב ן‬
‫א צווייט מ א ל ‪ .‬נ א נ צ ע ז א ר נ ע ו ו ד י ק ק א נ ס ט ר ו ל ר ט ע ט ע ר מ י נ א ל א ג י ש ע ס י ס ט ע מ ע ן לינן פ א ר ג ע ס ע נ ע‬
‫ס׳נייט א י ן ניוועץ ה מ צ א ה ד י ק י י ט אויף אומנייטיקע א י מ פ ר א ו ו י ז י ר ט ע‬

‫אין זעלטענע אויסנאבעס‪.‬‬

‫ד ו ב ל ע ט ן ‪ ,‬ב ש ע ת פ א ר ד ר א ס י ק ע בלויזן בלי_יבן ניט־אויסגעפילט‪.‬‬
‫א י י נ ש פ ר א כ י ק ע ו ו ע ר ט ע ר ב י כ ע ר זי_ינען ב א ר ע כ ט י ק ט אנצוטייען פון ד ע ם ניט־‬

‫כוללדיקע‬

‫פ ל א נ י ר ט ן אנוואקס‪ ,‬צ ו זען א י ן א י ם א ס י מ ן פון עשירות א ו ן ל ע ב ע ד י ק י י ט ‪.‬‬

‫א נ ט ק ע ג ן זשע פ י ר ט‬

‫ד י ק א נ פ ר א נ ט י ר ו נ ג מ י ט א צווייטער ל י ט ע ר א ט ו ר ־ ש פ ר א ך ארילן א נ ד ע ר ע מ א ס ן וואס זגינען פ ו נ ק ט‬
‫אזוי ב א ר ע כ ט י ק ט ‪ :‬מ א ם ן פ ו ן שפארעוודיקייט‪ ,‬פון פ ר ע צ י ז ק י י ט ‪ ,‬פ ו ן א ק א ל י ב ר י ר ט ק י י ט מ י ט‬
‫אינטערנאציאנאלע‬

‫באגריפן־סיםטעמען‪.‬‬

‫בי_י א ז ע ל כ ע מ א ם ן ווערן ד י צ ע ו ו א ק ס ו נ נ ע ן און ד י‬

‫בלויזן פ ו ן יידיש א נ ד ע ר ש ב א ל ו י כ ט ן ‪ .‬ד י ש פ ע ק ע ן ד ע מ א ל ט א ו י ס ק ו מ ע ן ווי א ן א י ב ע ר י ק י י ט ‪ ,‬ב פ ר ט‬
‫כל־זמן ע ס פ ע ל ן נייטיקייטן‪.‬‬

‫נ א ד ד י נייטיקםטע וואריאנטן און פ א ר א ל ע ל י ז מ ע ן נ ע ה ע ר ן א י ן א‬

‫צוויישפראכיק ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪.‬‬

‫א י ן יידיש־עעלישן ח ל ק פ ו ן ד ע ם א י צ ט י ק ן ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך זי_ינען זיי‬

‫נ ע ג ע ב ן מ י ט א ב ר י י ט ל ע כ ע ר ה א נ ט ‪ ,‬ווי א ה י ל ף ר ע ם ל י י ע נ ע ר פ ו ן פ א ק ט י ש ע יידישע ט ע ק ס ט ן ‪.‬‬
‫א י נ ע ם ענגליש־יידישן ח ל ק ק ו מ ע ן זיי א ס ך ש פ א ר ע ו ו ד י ק ע ר ‪.‬‬
‫בי_ים צונויפשטעלן ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ה א ט ד ע ר מ ח ב ר ניט נעוואלט א פ ש פ י נ ל ע ן ד א ס‬
‫כלומרשטע‪,‬‬

‫א ו מ ב ע ל ־ ה ב ת י ש ע ״עשירות" וואס ז ע ט זיך‪ ,‬ל א מ י ר זאנן‪ ,‬א י ן ד י ט ע ר מ י נ א ל א נ י ש ע‬

‫אימפראוויזירוננען אויף ד ע ר ה י י ם ע ר מ ע ו ט אויפן ש ט ח פ ו ן מ ל ח מ ה ־ פ י ר ו ע ‪ ,‬ק א ס מ א ס ־ פ א ר ש ו נ נ ‪,‬‬
‫יוריספרודענץ‬

‫אד״נל‪.‬‬

‫ד ע ר י ב ע ר איז א ו י ס ג ע ק ו מ ע ן א ס ך א פ צ ו ק ל ג י ב ן ‪.‬‬

‫ד ע ר א פ ק ל ט ב פון‬

‫צווישן ד ע ר ש פ ע ב א מ ע ר ק ט ע פירלייגן איז נעבויט אויף א ן א ר ט נ ק ל ע ר א י ן זייער פ י נ ק ט ל ע כ ק י י ט ‪,‬‬
‫זייער‬

‫אידיאמאטישקייט‬

‫און‬

‫זייער‬

‫אויסנעשטימטקייט‬

‫מיט‬

‫וואקסנדיקע‬

‫טערמינאלאנישע‬

‫סיסטעמען‪.‬‬
‫אין ד ע ר א ו נ ט ע ר ש ט ע ר שורה זגינען ד י ר ע ק א מ ע נ ד א צ י ע ס וואס ווערן ג ע מ א כ ט אין ר ע ם‬
‫ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪ ,‬בפירוש א ד ע ר געדרונגענערהייט‪ ,‬געבויט אויף ד ע ם מ ח ב ר ם געשמאק‪.‬‬

‫קיין רשות‬

‫צו א ס ר ן א ד ע ר כשרן ו ו ע ר ט ע ר א י ן נ א מ ע ן פון כ ל ל ה א ט ע ר ניט; א ב ע ר א ר ו י ס ד ר י י ע ן זיר פונעם‬

‫א‬

‫ווארט‬

‫פריער‬

‫א ח ר י ו ת צ ו ר ע ק א מ ע נ ד י ר ן ה א ט ע ר א ו י ך ניט געקענט‪.‬‬

‫ט‬

‫קיינער נ א ר ט ז י ך ניט‪ ,‬אז א ל ץ וואס‬

‫ו ו ע ר ט ד א ר ע ק א מ ע נ ד י ר ט וועט אננענומען ווערן מ י ט ב י י ד ע ה ע נ ט ‪ 5‬ו ן א ל ע יידיש־ניצערס‪.‬‬

‫סע‬

‫מ ע ג א ב ע ר א פ ש ר י א ה א פ ן ‪ ,‬א ז י ע ר ע ר איינער — א פ י ל ו ד ע ר נ ע נ י ט ס ט ע ר ס ט י ל י ס ט ‪ ,‬ווי ש ט א ר ק‬
‫ע ר ז א ל ניט זי‪.‬ין נעוווינט צ ו בויען אויף זי_ין איינענעם ז כ ר ו ן א ו ן אויף זיינע ה מ צ א ו ת — וועט‬
‫נעפינען א י ן ר ע ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך פ ו ן וואס נהנה צ ו זי_ין‪:‬‬

‫נוטע ו ו ע ר ט ע ר א ו י ס נ ע ל י י ז ט ע פ ו ן פ א ר ‪-‬‬

‫נעסנקייט א ד ע ר פ א ר ו ו א ר פ נ ק י י ט ‪ .‬ז א ל י ע ד ע ר ע ר נ ע מ ע ן וואט ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך גיט א י ם ‪ ,‬א ו ן‬
‫ז א ל ע ר פירליינן ב ע ס ע ר ס אויב ע ר ק ע ן ‪ .‬ד ע ר מ ח ב ר זאגט פ ו ן פ א ר ו י ס זיין ד א נ ק פ א ר ע צ ו ת‬
‫וועגן פ א ר ב ע ס ע ר ן ד א ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך א י ן ד י ווי_יטערדיקע א ו י ס נ א ב ע ס ‪.‬‬
‫ד י ס כ נ ו ת פ ו ן ד ו ר כ ל א ז ן נייטיקס‪ ,‬פ ו ן אפטי_יטשן ניט נענוג פ י נ ק ט ל ע ך ‪ ,‬פ ו ן פ א ר ב ר א ק י ר ן‬
‫נוטס א ד ע ר מ ת י ר זי_ין פ ס ו ל ס ט ש א ט ע ו ו ע ן אויפן צ ו נ ו י פ ש ט ע ל ע ר פ ו ן א ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך אויף י ע ר ע ר‬
‫ד א ס ווערטערבוך‬

‫טראט‪.‬‬

‫מוז‬

‫ב א א ר ב ע ט ווערן‪ ,‬ע ס מוז א ר ו י ס ק ו מ ע ן ווידער א מ א ל און‬

‫א ב ע ר א מ א ל א י ן א פ א ר ב ע ס ע ר ט ע ר פ א ר ע ם ; ווענן ד ע ם ק ע ן קיין ס פ ק ניט זי_ין‪ .‬ביי ווגיטער־‬
‫ר י ק ע ב א א ר ב ע ט ו ע ע ן ד א ר ף ווערן פ י נ ק ט ל ע כ ע ר ד י אפמשלונג פ ו ן ד ע ם ש פ ר א כ ב א נ ו ץ ‪.‬‬

‫אבער‬

‫א ח ו ץ ר ע ם וועט ז י ך ד א ך ד ע ר ב א נ ו ץ א ו י ך ווגיטער בניטן — א ו ן א ‪ 5‬ש ר א ‪ 8‬י ל ו צ ו ם ב ע ס ע ר ן ווי א‬
‫פ ע ו ל ה פ ו ן ד ע ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪ :‬א י ן ט י י ל פ ר ט י ם וועט ד ע ר כ ל ל א נ נ ע מ ע ן ד א ס וואס ס ׳ ו ו ע ר ט‬
‫ד א ר ע ק א מ ע נ ד י ר ט ‪ ,‬א י ן א נ ד ע ר ע וועלן י ח י ד י ם ר ע א נ י ר ן מ י ט פירליינן ב ע ס ע ר ס ‪ .‬א כ ל ל ־ ש פ ר א ך‬
‫וואס ל ע ב ט ד א ר ף ז י ך א פ ט ״ ל ע ק ס י ק א נ ר א פ י ר ן " א ו ן ז י ך א ר א פ נ ע מ ע ן א מ ו ס ר פ ו ן ד י ח ס ר ו נ ו ת‬
‫וואס זי ד ע ר ז ע ט ביי ז י ך א י ן ל ע ק ס י ק א נ ר א פ י ש ן ש פ י נ ל ב י ל ד ‪.‬‬
‫א ר א פ נ ע ר ע כ נ ט ד ע ם ו ו א ק א ב ו ל א ר וואס איז צ ו נ ע ג ע ב ן צ ו ‪ * C o l l e g e Y i d d i s h‬איז איינער‬
‫פ ו ן ד ע ם מ ח ב ר ם פרללקע פרווון א י ן ל ע ק ס י ק א נ ר א פ י ע נעווען ד א ס צונרייטן א ו ו ע ר ט ע ר ב י כ ל‬
‫וואס ה א ט ג ע ה א ט א י ן זינען ד י ב א ד ע ר פ ע נ י ש ן פ ו ן ד י ת ל מ י ד י ם א י ן יידישע אנהייב־ א ו ן מ י ט ל ־‬
‫ד י א ר ב ע ט ה א ט ז י ך אנגעהויבן א י ן ‪ 1948‬אויף ד ע ר איניציאטיוו פ ו ן ל ע ר ע ר ־ ק א מ י ט ע ט‬

‫שולן‪.‬‬

‫וואס פ ׳ יוסף כ ר א מ א ו ו ה א ט נ ע ה א ט געשאפן‪ .‬מ י ט א י א ר ש פ ע ט ע ר איז ד ע ר כ ת ב ־ י ד געווען‬
‫פיל־ווינציק‬

‫א ו י ס נ ע פ א ר ט י ק ט ‪ ,‬א ב ע ר ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב י כ ל איז קיין מ א ל ניט ארויס‪ ,‬ווגיל פ ׳‬

‫כ ר א מ א ו ו איז אוועק פונעם פ ר א י ע ק ט א ו ן ר ע ד ל ע ר ע ר ־ ק א מ י ט ע ט ה א ט א ו י פ נ ע ה ע ר ט ע ק ס י ס ט י ר ן ‪.‬‬
‫ד ע ר מ ח ב ר וואלט א ב ע ר ד א וועלן ד ע ר מ א נ ע ן מ י ט ד א נ ק פ ׳ י ש ר א ל ז י ל ב ע ר ב ע ר נ ן א ו ן פ ׳ מ ע נ ד ל‬
‫ה א פ מ א נ ע ן און אויך ד י פ א ר ש ט א ר ב ע נ ע יוסף כ ר א מ א ו ו ‪ ,‬ד ״ ר חיים פ א מ ע ר א נ ץ א ו ן ריווע ט ש ע ר י ‪-‬‬
‫ק א ו ו ע ר פ א ר זייער מונטערונג א ו ן ה י ל ף ב ש ע ת ע ר ה א ט ג ע א ר ב ע ט אויף יענעם ו ו ע ר ט ע ר ב י כ ל ‪.‬‬
‫פ ו ן זינט ד ע ם ס ו ף פ ע ר צ י ק ע ר י א ר ן ה א ט ד ע ר א י נ ט ע ר ע ם פ א ר ילדיש א ו ן פ א ר ש ט ו ד י ר ן‬
‫ילדיש ז י ך כ ס ד ר נענומען ש ט א ר ק ן א י ן ד י א י נ ט ע ל ע ק ט ו ע ל ע קרי_יזן פ ו ן א מ ע ר י ק ע ‪ ,‬און צ ו ז א מ ע ן‬
‫ד ע ר מ י ט ה א ט ז י ך א ל ץ ב ו ל ט ע ר ארויסנעוויזן ד א ס ב א ד ע ר פ ע נ י ש א י ן א ן ענגליש־ילדישן‪ ,‬ילדיש־‬
‫ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך וואם ז א ל א פ ש פ י ג ל ע ן ד י מ א ד ע ר נ ע ילדישע ק ו ל ט ו ר ש פ ר א ך ‪.‬‬

‫ענגלישן‬

‫זינט ד י‬

‫פרללקע פ ו פ צ י ק ע ר יארן ה א ט ד ע ר מ ח ב ר געגרייט ד א ס א י צ ט י ק ע ב ו ך ‪ .‬ע ר ד ע ר מ א נ ט ז י ך מ י ט‬
‫ד א נ ק א י ן ד ע ם א י נ ט ע ר ע ס וואס פ ר א פ ע ס א ר חיים פ י י פ ע ר ה א ט י ע מ א ל ט ארויסגעוויזן צ ו ד ע ר‬
‫ארבעט‪.‬‬

‫ווען ס ׳ ה א ט ז י ך א י ן ‪ 1964‬ג ע ע פ נ ט ד ע ר וועג צ ו פ ו ב ל י ק י ר ן ר א ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪ ,‬ה א ט‬

‫ד ע ר מ ח ב ר ש ט א ר ק א ו י ס ג ע ב ר י י ט ע ר ט א ו ן גרונטיק ר ע ו ו י ד י ר ט זיין מ א ט ע ר י א ל ביז וואנען ע ר‬
‫ה א ט אים ד ע ר ב ר א כ ט צו ד ע ר איצטיקער מדרגה‪.‬‬
‫ע ם בלי_יבט ג א ך ארויסצוזאגן א ן א ו י פ ר י כ ט י ק ן ד א נ ק ד י א ל ע וואס ה א ב ן ג ע ה א ל פ ן מקיים‬
‫זי_ין ד ע ם א ל ט ן ח ל ו ם פ ו ן א צ ו ו י י ש פ ר א כ י ק ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪ .‬פ ׳ ר ח מ י א ל צ ו ק ע ר מ א ן ה א ט געגעבן‬

‫‪* College‬‬
‫‪Yiddish.‬‬
‫‪A n Introduction to the Yiddish Language and to Jewish Life and‬‬
‫‪Culture by Uriel Weinreich (YIVO, New York, 397 pp.).‬‬

‫ערשטע אויסנאבע ‪ ;1948‬פ ע ר ט ע נ ע ב ע ס ע ר ט ע אויסגאבע‪ ,‬צווייטער ^ פ ד ר ו ק ‪ 399 ,1966 ,‬זז׳‪.‬‬

‫א‬

‫י‬
‫א שפאר ביםל געראטענע עצות‪.‬‬

‫ווארט‬

‫‪5‬ריער‬

‫פ ר א ‪ 5‬ע ס א ר מ א ק ס ותינרייך ה א ט געגעבן צ ו שטייער א ס ך‬

‫צ י ט א ט ן ‪5‬ון זיינע ‪ 6‬א ר צ י י כ ע נ ו ע ע ן א ו ן ר ע ק א מ ע נ ד א צ י ע ס וועגן א פ ק ל י י ב ן וואריאנטן‪.‬‬

‫‪S‬׳ ש מ ע ו ן‬

‫דאווידאוויטש‪ ,‬מ י ט א ר ב ע ט ע ר ©רן ייווא‪ ,‬ה א ט ג ע ג ע ב ן ה י ל ף א י ך ל ש ע ר א י ווי א מ ו מ ח ה א י ן ת ו ך‬
‫ז א כ ן א י ווי א ן ע ר ש ט ק ל א ס י ק ע ר ק א ר ע ק ט א ר ‪ .‬א ב ע ר מ ע ר ווי ו ו ע ל כ ע ר ע ס איז א נ ד ע ר ‪ 6‬א ק ט א ר‬
‫ה א ט ד י מוסר־נ‪5‬שדיקע‪ ,‬ב ק י א ו ת ד י ק ע מ י ט ה י ל ף ‪6‬ון פ ר א ‪ 6‬ע ס א ר מ ר ד כ י ש ע כ ט ע ר ן ‪ 6‬א ר ז כ ע ר ט ‪,‬‬
‫אז א י ן ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ז א ל ז י ך א פ ש פ י ג ל ע ן ד ע ר ב ע ס ט ע ר מ א ד ע ר נ ע ר ב א נ ו ץ ‪ .‬ד א ס א ח ר י ו ת ‪ 6‬א ר‬
‫וועלכע‬

‫ע ס איז ד ע ‪ 5‬ע ק ט ן ל י ג ט אוי‪6‬ן מ ח ב ר ‪ ,‬א ב ע ר ד ע ם ק ר ע ד י ט ‪ 6‬א ר מ ע ל ו ת וואט ד א ס‬

‫ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך &ארםאגט מ י ל ע ר י ו ש ר ד י ק ט י י ל ן מ י ט זי‪.‬ינע ה ע ל ‪ 5‬ע ר ס ‪ ,‬א ו ן ד ע ר ע י ק ר ט י ט‬
‫פרא‪5‬עסאר שעכטערן‪.‬‬
‫ד״ר מ א ר י ס ד ז ש י י ק א ב ס איז ת מ י ד געווען גרייט א ו י ס צ ו ‪ 6‬א ל נ ן ד י ה א ר ב ע ד ר ו ק ט ע כ נ י ש ע‬
‫‪ 5‬א ד ע ר ו ע ע ן וואס ש ט ע ל ן ז י ך בי_י א ז א ק א מ פ ל י צ י ר ט ע ר אונטערנעמונג‪.‬‬
‫רעד‬

‫‪ 5‬׳ פ י ש ל הערשטיין‪,‬‬

‫ז ע צ ע ר ‪8‬ונעם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך א י ן ד״ר ד ז ש י י ק א ב ס ע ס ד ר ו ק ‪ ,‬ה א ט מ י ט גרויס אי‪-‬ינ‪5‬עליקייט‬

‫א ו ן א ן א שיעור ט י ר ח ה נ ע ט א ן זיינם צ ו ד ע ר ‪ 6‬י ר ן ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך צ ו זי‪.‬ין א י צ ט י ק ע ר ט ע כ נ י ש ע ר‬
‫שלמות‪.‬‬
‫מ י ט ג ע ‪ 5‬י ל ן ‪5‬ון ד א נ ק ד ע ר מ א נ ט ז י ך ד ע ר מ ח ב ר א ו י ך א י ן ד ע ר מ ו ט י ק ו ע וואס ע ר ה א ט‬
‫ב א ק ו מ ע ן ‪8‬ון ‪ 6‬א ר ש ט א ר ב ע נ ע ם א ה ר ן ‪8‬ישמאנען ‪5‬ון ‪ 8‬י ל א ד ע ל ‪ 8‬י ע ‪.‬‬
‫צ ו ם ס ו ף וויל ד ע ר מ ח ב ר א ר ו י ס ב ר ע נ נ ע ן זיין ד א נ ק ש א ‪ 6‬ט צ ו זיין ‪5‬רוי‪ ,‬ב י נ ה ס י ל ו ו ע ר מ א ך‬
‫וויינרגיך‪ ,‬וואס ה א ט א נ ט י י ל נענוםען א י ן ד ע ר א ר ב ע ט ‪6‬ון ד ע ר ה ת ח ל ה ביזן ס ו ף א ו ן ה א ט צו־‬
‫געלייגט א ה א נ ט א י ן א י ט ל ע כ ע ר ס ט א ד י ע ‪5‬ון ד ע ר א ר ב ע ט ‪© ,‬ון ד י ס ו ב ט י ל ס ט ע פ ר א ב ל ע ס ע ן‬
‫‪6‬ון פ ל א נ י ר ן ביז ד י ס א מ ע ס ק א ר ב א ו ו ע ט ע כ נ י ש ע ד ע ט א ל ן ‪.‬‬
‫א ר י י נ פ ר ע ס ן א ש פ ר א ך א י ן ‪ 6‬ו ר ע ם ‪5‬ון א צ ו ו י י ש פ ר א כ י ק ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך מוז ‪ 5‬א ר ש ט י י ט ז י ך‬
‫ע י ר ן ד ע ר צ ו ‪ ,‬אז א י ר ס ט ר ו ק ט ו ר א ו ן א י ר ה א ב ־ א ו ך ג ו ט ם ז א ל ן זיין פ ר ע ז ע נ ט י ר ט א ב י ס ל ס ו ב ־‬
‫יעקטיוו‪.‬‬

‫א ב ע ר אויף א י י ב ק א פ ש ט ו פ ן ד י ע ו ב ד ה ט א ד מ ע ן ניט‪.‬‬

‫ס ׳ א י ז שוין לאנג צייט‪ ,‬מ ע‬

‫ז א ל ע ר ג ע ץ ווו אנהייבן‪ ,‬א ו ן ד ע ר נ א ך ז א ל ן ק ו מ ע ן ה ו ס ‪ 6‬ו ת וואס וועלן מ ת ק ן זצן‪ .‬ס ׳ א י ז צ ו ה א ‪ 8‬ן ‪,‬‬
‫אז ד י א ו י ס ב ע ס ע ר ו ע ע ן וואט וועלן ק ו מ ע ן וועלן א ו י ס מ א ל ן מ י ט מ ע ר פ י נ ק ט ל ע כ ק י י ט ד ע ם פ ר א ‪ 6‬י ל‬
‫«ון ד ע ר ש פ ר א ך א ו ן א ו י ך א פ ש פ י נ ל ע ן ד ע ם ו ה י ט ע ר ד ק ן ב ט ט וואט וועט ז י ך ‪ 8‬א ר ל ו י ‪ 6‬ן א י ן‬
‫שפראכבאטץ‪.‬‬

‫א ד א נ ק ‪ 8‬א ר ו י ס ‪ 5‬א ר ק ר י ט י ש ע ב א ם ע ר ק ו ע ע ן און ‪ 8‬א ר פירלייגן תיקונים‪.‬‬

‫או‪ .‬וו‪,‬‬

‫א‬

‫ווארט‬

‫יא‬

‫‪5‬רלער‬

‫ד ע ם ט ע ק ס ט פ ו נ ע ם ווארט ‪5‬רלער ה א ט ר ע ד מ ח ב ר ג ע ה א ט א נ נ ע ו ו א ר פ ן אין ד י ל ע צ ט ע ח ד ש י ם‬
‫‪5‬ון זיין ל ע ב ן ‪.‬‬

‫ר ע ם ‪ 3 0‬ס ט ן מ א ר ץ ‪ 1967‬איז א ו ר י א ל וויונרגיך א ו ו ע ק פון ד ע ר וועלט‪ ,‬ווען ע ר‬

‫איז נ א ך ניט נעווען א ל ט קיין ‪ 5‬ו ל ע ‪ 41‬יאר‪.‬‬

‫ע ר ה א ט ניט ז ו כ ה געוויען צ ו זען א פ ג ע ד ר ו ק ט ד א ס‬

‫ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪ ,‬א י ן ו ו ע ל כ ן ע ר ה א ט א ר ט ע ע ל י י נ ט אזוי פ י ל י א ר ן ה א ר ע ו ו א נ י ע ‪.‬‬

‫ער האט אבער‬

‫יא באוויזן צ ו ‪ 6‬א ר ע נ ד י ק ן ד ע ם גאנצן פ ת ב ־ י ד פון ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪ ,‬צ ו לייענען ד י נאנצע ע ר ש ט ע‬
‫ק א ר ע ק ט ו ר א ו ן א היפשן ט י י ל ‪5‬ון ד ע ר צווייטער‪ .‬אויך ה א ט ע ר נ א ך א ר ו מ ג ע ר ע ד ט מ י ט ן פ א ר ‪-‬‬
‫ל א נ מ ע נ ר א ־ ה י ל פ א ר ש י י ד ע נ ע ט ע כ נ י ש ע פ ר ט י ם פ ו נ ע ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך וואס איז א י ם געווען אזוי‬
‫נאענט צ ו ם ה א ר צ ן ‪.‬‬

‫ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך נייט א י צ ט א ר ו י ס אין פ ו ל ן ה ס כ ם מ י ט ד ע ם מ ח ב ר ם‬

‫כוונות א ד א נ ק ר ע ם וואס פ ר ׳ ב י נ ה וויינרייך ה א ט זיך א י ן ד ע ם אריינגעטאן בלב־ונפש א ו ן וואס‬
‫ד י ‪ 6 5‬׳ שמעון דאווידאוויטש א ו ן מ א ק ס ווי_ינרי_יך ה א ב ן צוגעלייגט א ה א נ ט ‪.‬‬

‫פ ר ׳ חנה מ ל א ט ע ק‬

‫ה א ט ‪ 5‬ר י י נ ד ל ע ך מ י ט נ ע ה א ל ‪ 5‬ן ביים ל י י ע נ ע ן ד י ל ע צ ט ע ק א ר ע ק ט ו ר ‪ .‬ה ה ׳ י צ ח ק ה א פ מ א ן א ו ן‬
‫מ א י ר ווייציל א י ן ד״ר ד ז ש י י ק א ב ס ע ס ד ר ו ק ה א ב ן א ו י ס נ ע ש ט ע ל ט ד י זייטן א ו ן ב ש ל מ ו ת א ר ס ‪-‬‬
‫נעענדיקט די ארבעט‪.‬‬
‫ווען מ י ר ה א ב ן זיך א י ן ‪ 1964‬געווענדט צ ו ד׳׳ר א ו ר י א ל ווי_ינרי_יכן וועגן א ר ו י ס ג ע ב ן זי‪-‬ין‬
‫עננליש־ילדיש‪,‬‬

‫ילדיש־עננליש ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ד ו ר כ ן ייווא‪ ,‬ה א ב ן מ י ד ג ע ר ע כ נ ט ‪ ,‬אז זי‪-‬ין כ ת ב ־ י ד‬

‫איז ‪6‬יל־ווינציק גרייט צום זעצן‪.‬‬

‫ד ע ר מ ח ב ר אליין ה א ט ג ע ה א ל ט ן א נ ד ע ר ש ‪.‬‬

‫ער האט נאך‬

‫געוואלט ארי‪-‬יעעבן ה ו נ ד ע ר ט ע ר ני_יע א י ד י א מ ע ן און צ ע נ ד ל י נ ג ע ר א ו י ס ד ר ו ק ן וואס ה א ב ן א שי‪-‬יכות‬
‫צ ו ילדיש ל ע ב ן און ילדישער ק ו ל ט ו ר ; א י ן ר ע ם זגינען נעווען א ה י פ ש ב י ס ל א ו י פ נ ע ק ל י ב ע נ ע ד ו ר כ ן‬
‫ילדישן‬

‫ש פ ר א ך און קולטור־אטלאס‬

‫פון‬

‫ק א ל א מ ב י ע ־ א ו נ י ו ו ע ר ס י ט ע ט ‪ ,‬וואס א ו ר י א ל ווי_ינרי_יך‬

‫ה א ט נעשא‪5‬ן און א נ נ ע ‪ 5‬י ר ט ווי זיין ע ר ש ט ע ר ד י ר ע ק ט א ר ‪.‬‬
‫גאנצן‬

‫גראמאטישן‪,‬‬

‫פאנעטישן און‬

‫פ ר א ז ע א ל א ג י ש ן אנאליז‪,‬‬

‫ע ר איז ווידער ד ו ר כ ג ע ג א נ נ ע ן ד ע ם‬
‫צו‬

‫באפרידיקן די הויכע‬

‫פא־‬

‫ד ע ר ו ע ע ן ‪ ,‬צ ו ו ו ע ל כ ע ע ר ה א ט זיך נ ע ה א ט ד ע ר א ר ב ע ט אין זי_ינע פ א ר ש ע ר י ש ע דערגרייכונגען‬
‫‪5‬ון ד י ל ע צ ט ע יארן‪ .‬ע ר ה א ט ה י י ס ט ע ס א י ב ע ר נ ע א ק ע ר ט ד ע ם גאנצן כ ת ב ־ י ד פ ו ן אנהייב ביזן‬
‫סוף‪.‬‬

‫א י ן מ ש ך פון א ק א ד ע מ י ש ן יאר ‪ , 6 6 / 1 9 6 5‬ב ש ע ת ע ר איז געווען פרי! פ ו נ ע ם ח ו ב צ ו געבן‬

‫ל ע ק צ י ע ס א ו ן פ א ר ב ר א כ ט א י ן צ ע נ ט ע ר פ א ר ה ע כ ע ר ע ש ט ו ד י ע ס אין אויפפיר־וויסנשאפטן א י ן‬
‫ס ט א נ ‪ 5‬א ר ד ‪ ,‬ק א ל י פ ' ‪ ,‬ה א ט ע ר א פ נ ע נ ע ב ן ר ע ם ג ר ע ס ט ן ט י י ל צגיט אויפן ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪.‬‬

‫אומגע־‬

‫ק ע ר ט זיך צ ו ם ק א ל א מ ב י ע ־ א ו נ י ו ו ע ר ס י ט ע ט אין ס ע פ ט ע מ ב ע ר ‪ 1966‬און ביז א פ א ר ט ע נ פ א ר‬
‫זיין פ ט י ר ה ה א ט ע ר ו ו י ד ע ר צ ו ם מ ע ר ס ט ן ג ע א ר ב ע ט אויפן ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪.‬‬

‫ד ע ר מ א ט ע ר י א ל וואס‬

‫ווערט ד א ד ע ר ל א נ ג ט איז ב כ ן ר ע ד שפיץ פון ר ע ם ‪ ,‬אויף וואס מ י ד מ ע נ ן זיך פ ו נ ע ם מ ח ב ר ר י כ ט ן ‪.‬‬
‫ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך איז ג ע נ ר ו נ ט פ ע ס ט י ק ט אויף זי_ינע ט י פ ע ש ט ו ד י ע ס א י ן ס ע מ א נ ט י ק און ל ע ק ס י ק א ־‬
‫גרא‪6‬יע‪ ,‬וואס ה א ב ן א י ם נ ע ב ר א כ ט ב ר י י ט ע א נ ע ר ק ע נ ו ע א י ן ר ע ם א י נ ט ע ר נ א צ י א נ א ל ן צ י ב ו ר פ ו ן‬
‫ליננוויסטן‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫יב‬

‫ווארט‬

‫פריער‬

‫א י ן זי_ין ווארט פ ר ל ע ר ד ע ר מ א נ ט ד״ר ווי_ינרי_יך ד י נ ע פ ל א נ ט ע ב ר א ש ו ר‬
‫כ ל ל ־ ש פ ר א ך‬
‫ה ו נ ד ע ר ט‪,‬‬

‫אין‬

‫דער‬

‫צ ו ו י י ט ע ר‬

‫ה ע ל פ ט‬

‫די‬

‫י י ד יש ע‬
‫יאר­‬

‫צ ו ו א נ צ י ק ס ט ן‬

‫וואס ע ר ה א ט זי נ ע ו ו א ל ט א ר ו י ס ג ע ב ן איינצי‪-‬יטיק ס י ט ן א י צ ט י ק ן ו ו ע ר ק כ ד י‬

‫ארויסצוברעעען ד י טעארעטישע יסודות און די פראקטישע צילן פונעם ווערטערבוך אין א‬
‫ג ע ה ע ר י ק ן ה י ס ט א ר י ש ן ק א נ ט ע ק ס ט ‪ .‬א ט ד י ש ט ו ד י ע איז ג ע ב ל י ב ן ניט־אנגעשריבן‪.‬‬

‫א ב ע ר ס׳זי‪-‬ינען‬

‫פ א ר א ן א ס ך נ א ט י צ ן וואס ד ע ר מ ח ב ר ה א ט א י ב ע ר נ ע ל א ז ט ‪ ,‬א ו ן מ ע ן ק ע ן ז י ך ס ו מ ך זי_ין אויף‬
‫זי_ינע פ ו ב ל י ק י ר ט ע א ר ב ע ט ן א י ן ד ע ם פ ע ל ד ‪ ,‬אויף זיין ק א ר ע ס פ א נ ד ע נ ץ מ י ט ד י מ י ט ה ע ל פ ע ר ס‬
‫און‪ ,‬פ א ר ש ט י י ט זיך‪ ,‬א ו י פ ן ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך גופא‪ .‬ד ע ר ייווא פ א ר ה א פ ט א ר ו י ס צ ו ג ע ב ן א ט ד י באלייט־‬
‫ש ט ו ד י ע צ ו ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך נ א ך א י ן מ ש ך פ ו ן ‪.1968‬‬
‫ד י באצייכענונג‬

‫מ א ד ע ר ן‬

‫ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך איז פ א ר נ ע ל י י נ ט געווארן ד ו ר ך ד י ארויס‪-‬‬

‫ג ע ב ע ר ס פ ו ן מ ע ג ר א ־ ה י ל ‪ ,‬און ר ע ד מ ח ב ר ה א ט זי ג ע ה א ט א ק צ ע פ ט י ר ט ‪.‬‬

‫עס שטעקט אין א ט‬

‫ד ע ם נ א מ ע ן א ה ת ח ע ב נ ת צ ו ה א ל ט ן ד י ו ו י י ט ע ר ד י ק ע א ו י ס ג א ב ע ס א י ן ט ר א ט מ י ט ד ע ר צי_יט‪ ,‬א ו ן‬
‫ד ע ר ייווא פ ו ן זיין זייט איז מ ב ט י ח ‪ ,‬אז ע ר וועט ט א ן א ל ץ וואס ס ׳ א י ז א י ן זגינע כ ו ח ו ת ניט צ ו‬
‫ב ל נ י ב ן ה י נ ט ע ר ש ט ע ל י ק ‪ .‬בי_ים ד ו ר כ ‪ 5‬י ר ן שינויים ש פ ע ט ע ר צ ו ‪ ,‬וואס וועגן זייער נייטיקייט ר ע ד ט‬
‫ר ע ד מ ח ב ר אזוי ק ל א ר א י ן זי‪.‬ין ווארט § ר י ע ר ‪ ,‬איז פ א ר ד י ב א נ ו צ ע ר ס פ ו נ ע ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך א ר ך‬
‫אעעצייכנט‬
‫בקשה‪,‬‬

‫א חשו‪5‬ע ר א ל ע ‪.‬‬

‫ב כ ן ווערט ד א מ י ט ן פ ו ל ן מויל א י ב ע ר נ ע ח ז ר ט ר ע ם מ ח ב ר ם‬

‫אז ד י ב א נ ו צ ע ר ס ז א ל ן פ א ר ל י י נ ן ה ו ס פ ו ת א ו ן תיקונים‪ .‬ד י‬

‫קארעספאנדענץ‬

‫דארף‬

‫ווערן א ד ר ע ס י ר ט צ ו ם ייווא‪ 1048 ,‬פ י נ פ ט ע עוועניו‪ ,‬ניו־יארק‪ ,‬נ״י ‪.10028‬‬
‫דער‬

‫ייווא ניט א פ א ה א ר צ י ק ן ד א נ ק זי_ינע נוטע־פרי_ינד וואס ה א ב ן מ י ט נ ע ה א ל פ ן צ ו‬

‫ב ר ע ע ע ן ר ע ם א מ ב י צ י ע ז ן פ ל א ן פ ו ן פ ו ב ל י ק י ר ן א ט ר א ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך צ ו א גמר‪.‬‬

‫קודם־כל‬

‫ק ו מ ט ד ע ר ד א נ ק ה ׳ ס א ל א מ א ן ב א נ א ר א ד ן ע״ה פ ו ן ר א ט ש ע ס ט ע ר ‪ ,‬נ״י‪ ,‬וואס זי_ין אפשרי‪-‬יב א י ן‬
‫‪1964‬‬

‫ה א ט מ י ג ל ע ך ג ע מ א כ ט פ א ר ן ייווא צ ו נ ע מ ע ן ט ר א כ ט ן ווענן א ר ו י ס ב ר ע נ ג ע ן מ כ ו ח א ל‬

‫ה פ ו ע ל א ו ר י א ל ווי_ינרייכס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪ ,‬א ו ן ד ע ר א ט ר א ן ־ פ ו נ ד א צ י ע ‪ ,‬נ י ר י א ר ק ‪ ,‬וואס צוויי ברייט־‬
‫ה א ר צ י ק ע באוויליקוננען א י ר ע ה א ב ן נ ע ה א ט א נ ו ו א ל ד י ק ע ו ו ע ר ד ע א י ן ד י ווי_יטערדיקע ס ט א ד י ע ס‬
‫פ ו ן ד ע ר א ר ב ע ט ‪ .‬ווייטער ו ו ע ר ט ד ע ר מ א נ ט מ י ט ד א נ ק ד י צ ו ה י ל ף פ ו ן ד י פ פ ׳ ה ‪ .‬א‪ .‬א ב ר א מ ם א ן ‪,‬‬
‫ל א ה אייזענבערנ‪ ,‬י ו ד ל בארענשטיין‪ ,‬ד י מ ש פ ח ה ס א ל ב ר א ד ס ק י און אי‪-‬ידע ס ע ל צ ע ר ‪ ,‬פ י ל י פ א ו ן‬
‫ע ד ו ו א ר ד ס א ל א מ א ן א ו ן יוסף פ ע ר ל א ו ו צ ו ם א נ ד ע נ ק פ ו ן זי_ין פ ר ו י ד א ר ע ‪.‬‬
‫א פ ר י ל ‪1968‬‬

‫ץדישער ו ו י ס נ ש א פ ט ל ע כ ע ר אינסטיטוט ‪ -‬ץווא‬

‫אויפקלערונגען ווי אזוי צו ניצן דאם ווערטערבוך‬
‫א ל ע ס י ס ב א ל ן און קירצונגען‪ ,‬סי‪.‬י ילדישע סין עננלישע‪ ,‬זץנען‬
‫אנאליזירט אין ד י ט א ב ע ל ע ס אויף ז׳ ‪ xxi‬און זז׳ ‪. x l i i i - x l‬‬

‫‪ .1‬אויםשטעל פון מ א ט ע ר י א ל אין ילדיש־ענגלישן ח ל ק‬
‫א‪ .‬ס ד ר &ון אלף־בית‬

‫צוויי מינים מ ק ף ‪:‬‬
‫מיטן‬

‫ד ע ר ס ד ר ‪5‬ון א ל ף ־ ב י ת איז ב א ש ט י מ ט פ ו ן ד י‬
‫״תקנות §ון יידישן אויסליינ״ וואס ד ע ר י י ד י ש ע ר‬
‫אין‬

‫קלאמירט‬

‫‪ 3‬נילט‬

‫‪.1936‬‬

‫)ב( א נ ר ע ב ע ר ע ר ‪ ,‬ס א מ ע אויבן אין ד ע ר שורה‬
‫)־(‪ ,‬אנצוווייזן‪ ,‬אז א י ן ד ע ם א ר ט ק ו מ ט ת מ י ד א‬

‫אן אות‬

‫מקף‬

‫וואס איז ב א ז ו נ ד ע ר פ ו ן ב; ד ע ר י ב ע ר ק ו מ ט ל מ ש ל‬
‫פ ר י ע ר פון‬

‫א ב ע ר‬

‫א ב‪.‬‬

‫אין‬

‫כ א ו ן כ ‪ ,‬פ א ו ן פ ‪ ,‬ש און ‪ ,to‬ת א ו ן ת ב א ז ו נ ד ע ר ע‬

‫מיט‬

‫איין אות; ד ע ם ט נלי_יכן ו א ו ן ו‪ ,‬י א ו ן י‪ ,‬יי א ו ן י_י‪.‬‬
‫קומט‬

‫דעריבער‬
‫ו ו יי ז ן‬

‫ט א מ ע ר איז‬

‫לייגט מ ע ן א ר ס‬

‫ד י שורה צו קורץ‬

‫אונ־טער‪,‬‬
‫דינעם‬

‫א‬

‫מקף‪.‬‬

‫ז א ־ פ א ס ‪ -‬ט י ר‬
‫אנטקעגן‬

‫זשע‬

‫ט ע ל ע נ ר א פ ן ־ א נ ע נ ט ו ר ‪,‬‬

‫ו ו א ש ן‪,‬‬

‫ד ע ר ז א ג נ ד י ק‪,‬‬

‫וועד ן‬
‫נ י ט ־‬

‫ק ל א ץ ־ ק ש י א‬

‫תמיד‬

‫אאז״וו‪ .‬נ א ד א י ן‬

‫א ו י ס נ ע ל י י נ ט מ י ט א מ ק ף א ו מ א פ ה ע נ נ י ק פ ו ן זייער‬

‫‪ 5‬א ל ן ווען ד י נ ק ו ד ה איז ר ע ד א י י נ צ י ק ע ר ח י ל ו ק‬

‫א ר ט א י ן ד ע ר שורה; א ו ן ד א נ י צ ט ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ־‬

‫צווישן צורי ו ו ע ר ט ע ר ק ו מ ט א פ א ר א אאז״וו‬

‫בוך דעם גרעבערן מקף‪.‬‬

‫)מאן‬
‫אין‬

‫פאר‬

‫איינעם;‬

‫אריבער‬

‫א נ ט ק ע ג ן זשע ר ע כ ע נ ע ן ז י ך א ‪ ,‬א א ו ן א פ א ר‬
‫ו ו א ר‬

‫ז א פ א ס ט י ר‬

‫א שטייגער‪:‬‬

‫ארי‪-‬ינצונעמען ד א ס ג א נ צ ע ווארט‪ ,‬ט ר א ג ט מ ע ן‬

‫א ו ת י ו ת וואס ק ו מ ע ן א י ן ד ע ם אננעוויזענעם ס ד ר ‪.‬‬

‫פאר‬
‫די‬

‫ו ו י י נ ע ן‬

‫ע ל ־ פ י ד י אויסליינ־תקנות‪.‬‬

‫אונטער‪,‬‬

‫ד ע ס ט נלגיכן זיינען‬

‫‪6‬אר‬

‫ש ו ר ה )־(‪ ,‬אנצוווייזן‪ ,‬אז ד י ש ו ר ה איז‬

‫געווען צ ו ק ו ר ץ ארי_ינצונעמען ד א ס ^ נ א נ צ ע ווארט;‬

‫ו ו י ס נ ש א פ ט ל ע כ ע ר א י נ ס ט י ט ו ט — ייווא ה א ט פ ר א ־‬
‫פאר‬

‫)א( א ד י נ ע ר ע ר ‪ ,‬נ א ע נ ט צ ו ם‬

‫מאן(‪.‬‬

‫זעלטענע‬

‫‪5‬אלן‪,‬‬

‫ווען‬

‫איינסן‬

‫ד י א ק צ ע נ ט ן א ו ן ב י י ד ע מינים מ ק ף ק ו מ ע ן א י ן‬

‫פון‬

‫יידישע ווערטער אין ביידע ח ל ק י ם ווערטערבוך‪.‬‬

‫ל ש ו ך ק ו ד ש ן א פ ש ט א ם שיידן ז י ך א ו נ ט ע ר בלויז‬
‫א י ן ד ע ר נ ק ו ד ה ‪ ,‬נייען ק ו ד ם ־ כ ל ד י ו ו ע ר ט ע ר מ י ט‬

‫ג‪ .‬געבוי פון ארטיקלען‬

‫שווא )נול( א ו ן ד ע ר נ א ך נייט ד ע ר א ל ף ־ ב י ת ־ ס ד ר‬
‫‪YE1A o u O Y‬‬
‫זכר‪,‬‬

‫אונטער‬

‫ח‪5‬ר‪,‬‬

‫״‬

‫‪E‬‬
‫ס מ ך‬

‫ג‬

‫ל‬
‫אין‬

‫א״אנד‪.‬‬

‫ארטיקל‬

‫יערער‬

‫איז‬

‫דער‬

‫סדר‬

‫פון‬

‫מ א ט ע ר י א ל אזא‪:‬‬
‫דאס‬

‫ב‪ .‬אקצענט; צוויי מינים מקף‬

‫וואס‬
‫ד י מ ע ר ס ט ע מ ע ר ט ר א ‪ 5‬י ק ע יידישע ו ו ע ר ט ע ר‬
‫האבן‬

‫זוכווארט‪ ,‬ד ״ ה ד א ס יידישע ז ו כ ו ו א ר ט‬

‫נ א ך זיין ג ע ש ר י ב ע נ ע ר‬

‫באשטימט‬

‫ד ע ם א ק צ ע נ ט אויפן ‪ 5‬א ר ל ע צ ט ן ט ר א ף ‪.‬‬

‫פ א ר ע ם נ א ך איז‬

‫ד ע ר א ר ט פונעם א ר ט י ק ל אין ס ד ר‬

‫פון אלף־בית‪.‬‬

‫א י ן ו ו ע ר ט ע ר וואס ו ו ע ר ן א ק צ ע נ ט י ר ט ניט א ו י ‪ 5‬ן‬

‫ד י באצייכענוננ פ ו ן נ ר א מ א ט י ש ן ק ל א ס )און‬

‫הויפטאקצענט‬

‫בני ס ו ב ס ט א נ ט י ו ו ן — ד י באצייכענונג ‪5‬ון מין(‬

‫באצייכנט ד ו ר כ ן סימן י לינקס ‪5‬ון נ ע ה ע ר י ק ן אות‪,‬‬

‫צ ו ו ו ע ל כ ן ע ס ג ע ה ע ר ט ד א ס זוכווארט; ב א צ י י כ נ ט‬

‫פארלעצטן‬

‫א ר גי'ן‪,‬‬

‫ד ו ר ך א קירצונג מיט פעטיט־אותיות‪ ,‬ד ע ר ק ל ע ר ט‬

‫למשל‪:‬‬

‫טראף‬

‫ווערט‬

‫ק ע י ש ע נ ע‪,‬‬

‫אוייסנענראבן‪,‬‬

‫דער‬

‫ניטא'‪,‬‬

‫א י ן ר ע ד ט א ב ע ל ע א ו י ף זז׳ ‪. x l i i i - x l i i‬‬

‫מ א ר ש יי ר ט ‪.‬‬

‫די‬

‫אין ד ע ם איצטיקן ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ווערן געניצט‬
‫יג‬

‫בייגונג‬

‫פונעם‬

‫ווארט‪,‬‬

‫א ו י ב שייך‪:‬‬

‫אין‬

‫‪I‬‬

‫אויפקלערונוי״‬
‫האלבע‬

‫ל ב נ ו ת ד י מ ע ר צ א ל פ ו ן סובסטאנטיוון‪,‬‬

‫ד ע ר פ א ר נ א נ נ ע נ ע ר פ א ר ט י צ י פ פ ו ן ווערב‪.‬‬

‫ד ע ר ס י מ ן ||‪ .‬ל מ ש ל ) פ א ר פ ש ו ט ע ר ט ( ‪:‬‬

‫ד ע ר י ו ו י ר ט ע פ א ר מ ע ס ‪ :‬דימינוטיוון א ו ן ווצב‪-‬‬
‫ל ע כ ע פ א ר מ ע ס פ ו ן סובסטאנטיוון‪ ,‬ק א ט פ א ר א ט י ו ו ן‬
‫פ ו ן א ד י ע ק ט י ו ו ן ‪ ,‬אויסנעטיילט ד ו ר ך ס פ ע צ י ע ל ע‬
‫ס י מ ב א ל ן )זען ט א ב ע ל ע אויף זז' ‪. ( x l i - x l‬‬
‫אנווי‪-‬יזוננען‬

‫סינטאקטישע‬

‫אויף‬

‫ביינפאל‬

‫ציעס — באהערשטער‬

‫קאנסטרוק־‬
‫פרע־‬

‫אדער‬

‫פאזיציע‪ ,‬דערעיקרשט נאך ו ו ע ר ב ן ) ב ר י ר ה ד י ק ע‬
‫ק א נ ס ט ר ו ק צ י ע ס א י ן ו ו י נ ק ל ד י ק ע ק ל א מ ע ר ן < >(•‬
‫דער‬

‫א ר ו י ם ר ע ד פ ו ן ווארט‪ :‬א י ן ק א נ ט י ק ע‬
‫ביום ר ו ב איינסן פ ו ן‬

‫קלאמערן‪,‬‬

‫ווו• ס ׳ א י ז ניט‬

‫אפשטאם‬

‫ע נ ד י ק ט ע ר אפטי_יטשונג א ו ן א נ ע ס ט ו ו א ר ט ‪ ,‬שטייט‬

‫לשון־קודשן‬

‫ב ל י נ ד •יי ‪b l i n d‬‬

‫בלינד מאכ|ן ‪blind‬‬

‫<^־‪(D‬‬

‫<>־־־©‬

‫©‬

‫אויב נ א ך א ן עננלישער אפטטטשוננ‪ ,‬וואם איז‬
‫פ א ר ע נ ד י ק ט אויף א?א א ו פ ן ‪ ,‬ק ו מ ט א ני_י יידיש‬
‫נ ע ס ט ו ו א ר ט ‪ ,‬איז ע ס א פ נ ע ט י י ל ט פ ו נ ע ם ס ו ף ‪6‬ון‬
‫ד ע ר א פ ט ט ט ש ו ע מ י ט ן ס י מ ן ‪-‬ן‪ .‬ד ע ר ס י מ ן הייסט‪:‬‬
‫לייענען‬

‫קודם־כל‬

‫פ ר י ע ר ד י ק ע ר שורה‪ .‬ל מ ש ל ‪:‬‬
‫בליק‬

‫)ן(‬

‫ד י עננלישע אפטגיטשוגג פ ו ג ע ם זוכווארט‪.‬‬

‫—‬

‫ד‪ .‬נעסטווערטער‬
‫א י ן פ ש ו ט ע א ר ט י ק ל ע ן ווערט א פ נ ע ט צ ט ש ט נ א ד‬
‫ר א ם זוכווארט‪ .‬א ר ט י ק ל ע ן א י ן ו ו ע ל כ ע ע ם גייט‬
‫פארמעס‬

‫פונעם‬

‫)וואריאנטן‬

‫זוכווארט א ד ע ר פ ר א ז ע ס מ י ט ן זוכווארט( ה י י ס ן‬
‫ו ו ע ר ט ע ר ג ע ס ט ן ‪ .‬א ן אפנעטי‪-‬יטשט ווארט א ד ע ר א‬
‫פ ר א ז ע א י ן א נ ע ס ט ה י י ס ט א געסטווארט‪.‬‬
‫אויב א זוכווארט א ד ע ר נ ע ס ט ו ו א ר ט ה א ט מ ע ר‬
‫ווי‬

‫איין‬

‫עגגלישע‬

‫אפטטטש‬
‫איגעם‬

‫זיך‬

‫די‬

‫לאטטגישן ס ד ר ‪,‬‬

‫פון‬

‫לייענט‬

‫ל י נ ק ס אויף ר ע כ ט ס ‪ .‬למשל‪:‬‬
‫ב א ד י נ ע ר יעי )ס( ‪B‬‬

‫;‪gaze‬‬
‫< >‬

‫® ‪h‬‬

‫<‬

‫‪0‬‬

‫‪glance‬‬

‫>—‪0‬‬

‫אדיין־ •נ‪-‬יט נ א ר ד א ס זוכווארט גופא‪ ,‬גאר א ו י ך‬

‫סעריע‬

‫‪glance,‬‬

‫‪ (- glimpse‬אוי‪6‬ן ערשטן ב ל י ק‬

‫>‬

‫עגגלישן‬

‫דאס‬

‫ר ע כ ט ס ‪ ,‬ווי_יל ד א ס איז ד ע ר ה מ ש ך פ ו ן ד ע ר‬

‫©‪-‬־‬

‫אנדערע‬

‫וואס‬

‫ס׳שטייט‬

‫אויף‬

‫ארויסצודריננען רעם‬

‫א ר ו י ם ר ע ד פ ו ן ד ע ר גראפישער פ א ר ע ם ‪.‬‬

‫יידישע‬

‫‪(D‬‬

‫בדי צו‬

‫‪5‬ארשפארן‬

‫ווערט‬

‫איבערחזרונגען‬

‫ד א ס זוכווארט‪ ,‬אויב ע ס ק ו מ ט ע ט ל ע כ ע מ א ל‬
‫אין ר ע ד נעסט‪ ,‬פארשטריכלט‪ .‬אין ד י אקערשט‬
‫געגעבענע‬
‫בל י נד‬

‫דוגמות ה א ט מ ע ן ד י נעסטווערטער‬
‫אדער‬

‫געקענט איבערנעבן‬

‫בל יק‬

‫ד ו ר ך בי; א ו ן אזוי שטייט‬

‫ט א ק ע א י ן יידיש־‬

‫עננלישן ח ל ק ‪ .‬ט י י ל מ א ל ק ע ן צ ו ד ע ר ‪ 5‬א ר ־‬
‫ש ט ר י כ ל ט ע ר ק י ר צ ו נ ג צ ו נ ע נ ע ב ן ווערן א ן ענדוננ;‬
‫א שטיינער א י ן א י ן נ ע ס ט ו ו א ר ט‬

‫‪servant, a t t e n d a n t‬‬

‫אוינ‬

‫באטייט‬

‫א ו י ג ן‪.‬‬

‫אויב א י ן א שורה ק ל ע ק ט ניט קיין א ר ט צ ו‬

‫א ט איז א ד ו ג מ א ‪ 5‬ו ן א נ ע ס ט מ י ט ב י י ד ע ר ל י י‬

‫א ן עננלישע אפטטטשוננ‪ ,‬נייט ד י‬

‫א פ ט י י ל ־ ס י מ נ י ם ‪ || ,‬א ו ן ‪ ,h‬מ י ט א ן אנווייז א ו י פ ן‬

‫אפטגיטשוננ ווצטער א י ן ד ע ר ר ע כ ט ע ר זי_יט פ ו ן‬

‫סדר‪,‬‬

‫רעם‬

‫ד ע ר ק ו מ ע נ ד י ק ע ר שורה‪ .‬ל מ ש ל ‪:‬‬

‫מ א ט ע ר י א ל ‪ ,‬און מיט א פ א ר ש ט ר י כ ל ט נעסטווארט‪:‬‬

‫פארענדיקן‬

‫מאיטערניש‬

‫)ן( ; ‪t o r m e n t ; labor, p a i n s‬‬

‫‪0‬‬
‫><‬

‫)!(‬
‫‪hardship‬‬

‫<‬

‫אין‬

‫וועלכן‬

‫מע‬

‫דארף‬

‫מ א ר ג ן »ייי‬

‫‪|| t o m o r r o w‬‬

‫<‬

‫‪II (D‬‬

‫>‬

‫לייענען‬

‫איבער מ'‬

‫®‬

‫‪day‬‬

‫>»‪®-‬‬

‫©‬

‫<‬

‫®‬

‫פ א ר א נעסטווארט‪ ,‬א ד ע ר צווישן א פ א ר ־‬

‫‪ \- after t o m o r r o w‬אויף מ ׳ ) ס (‬

‫‪the d a y‬‬

‫><‬

‫‪((7‬‬

‫®‬
‫‪after‬‬

‫‪h(D‬‬

‫אויפקלערוננען‬
‫ד א ס ש ט צי ב ע ל ע‬

‫ה‪ .‬גראמאטישער אנאליז‬
‫נ ו ס ע ר )ן(‪,‬‬
‫אז‬

‫באטצט‪,‬‬

‫נ ו ס ח )אות(‬
‫פון‬

‫נזירים‪,‬‬

‫)—( ב א ט צ ט ‪ ,‬אז מ ע ר צ א ל א ו ן‬

‫א י י נ צ א ל זצנען אידענטיש‪ ,‬א שטיינער‬
‫פ ע ר ד‪.‬‬

‫איז‬
‫ווענן‬

‫טייל מ א ל ווערט ‪ 5‬ו ן ק ל א ר ק י י ט‬
‫ק א פ‬

‫שטיינער‪:‬‬

‫)וועלדער(‪,‬‬
‫צוואה‬

‫מערצאל־פארמע‪,‬‬
‫)ק ע פ ( ׳‬

‫פור מאן‬

‫)צוואות(‪.‬‬

‫א‬

‫ו ו א ל ד‬

‫) פ ו ר ל צ ט(‪,‬‬

‫אויב ד י‬

‫ראוי‬

‫יי־‬

‫מענטש‬

‫ב א ט צ ט ‪ ,‬אז‬

‫א ב ע ר ניט‪:‬‬
‫לבעת דעם‬

‫פאר־‬

‫נאעענעם‬

‫פ א ד ט י צ י פ פון א ווערב מיט‬

‫ז י ך‬

‫איז ד ע ר‬

‫ז י ך ניט א י ב ע ר נ ע ח ז ר ט ‪ .‬א שטיינער‪:‬‬

‫ראוי‬

‫א יז‬

‫ס׳קען זצן‬

‫רעד‬

‫פ ער ד‬

‫י * )—( ב א ט צ ט ‪ ,‬אז ס צ א י י נ צ א ל ס צ מ ע ר צ א ל‬
‫נענעבן ד י‬

‫‪ s‬י צ י נ ק‪.‬‬

‫ד ע ר‬

‫נ ו מ ע ר ן‪,‬‬

‫פולע‬

‫איז‬

‫די‬

‫ב צ אן א ד י ע ק ט י ו ו ב א צ י י כ נ ט ‪ ,‬א ז ס ע‬

‫ק ע ן א י ם ניצן נ א ד פ ר ע ד י ק א ט י ו ו ‪ .‬א שטייגער‬

‫מערצאל־פארמעס‬

‫ד י ו ו ע ר ט ע ר זצנען‬
‫נוסחאות‪.‬‬

‫קירצונג‬

‫נ ז י ר )ים(‪,‬‬
‫די‬

‫טו‬

‫ראוי‪,‬‬

‫מענטש‪.‬‬

‫ב צ ם נעבן אין ה א ל ב ע‬

‫ז י ך‬

‫ד א כ ט| ן‬

‫)נ ע ד אי כ ט (‬

‫אז ד י פ א ר נ א ע ע נ ע צ צ ט פ ו ן‬
‫איז‬

‫ז י ך‬

‫ה א ט‬

‫באטצט‪,‬‬

‫ד א כט| ן‬

‫ג ע ד א' כ ט ‪.‬‬

‫ז י ך‬

‫אויב ד י‬

‫איינצאל‬

‫פ א ר נ א נ נ ע נ ע צ צ ט פ ו ן א ו ו ע ר ב ווערט נ ע פ ו ר ע מ ט‬

‫פ ו ן סובסטאנטיוו ע נ ד י ק ט ז י ך אויף י א ו ן ד י‬

‫שטייט א י ן ד י ה א ל ב ע‬

‫מ ע ר צ א ל ־ ע נ ד ו ע איז ) ע ן ( ‪ ,‬ו ו ע ר ט א י ן מ ע ר צ א ל‬
‫ד ע ר י א ר ט א נ ר א פ י ש פ א ר ב י ט ן ד ו ר ך י; א שטיינער‬
‫ב ר י‬

‫)ען( ב א ט צ ט ‪ ,‬אז מ ע ר צ א ל פ ו ן‬

‫ו ו ע ר ט אויסנעליינט‬

‫ברי‬

‫ב ר י ע ן‪.‬‬

‫מיטן העל‪5‬ווערב‬
‫לבנות‬
‫א‬

‫פארן פארנאננענעם פארטיציפ‬

‫א י ז‪.‬‬

‫)אי?‬

‫נ ע­‬

‫שטיינער‪:‬‬

‫ק ו מ| ע ן‬

‫ק ו מ ע ן(‬
‫אי!‬

‫ז צ ן‪,‬‬

‫ת‬

‫ע ר‬

‫ב א ט צ ט ‪ ,‬אז ‪ he c a m e‬א י ז‬

‫נ ע ק ו מ ע ן‪.‬‬

‫א ק א נ ו ו ע ר ב וואס אח א י ן א י נ פ ע י ט י ו ו פ ר ע ‪-‬‬

‫ב צ דימינוטיוון מ י ט ד י ס ו פ י ק ס ן ל ‪ ,‬לע« ע ל ע‬
‫איז ד ע ר א ר ט י ק ל א ל ע מ א ל י*־‪ .‬דימינוטיוון וואס‬

‫פ ק ס י ר ט צ ו ם ש ט א ם פ ו ן ו ו ע ר ב א־יז א י ן ד ע ם‬

‫ווערן נ ע פ ו ר ע מ ט מ י ט א נ ד ע ר ע ס ו פ י ק ס ן ב ל צ ב ן‬

‫ווערטערבוך‬

‫אפנעצייכנט דורך א ווערטיקאל‪.‬‬

‫ב צ ם נראמאטישן מ י ן פ ו ן ד ע ר נ ר ו נ ט פ א ר מ ע ‪ :‬א י ן‬

‫א שטייגער‬

‫ד י נ ע צ י י ל ט ע פ א ל ן ווו ד ע ר נ ר א מ א ט י ש ע ר מין‬

‫! ע נ ר א ב ן(‬

‫‪6‬ון דימינוטיוו איז א ן א נ ד ע ר ע ר א י י ד ע ר א י ן ד ע ר‬

‫צ צ ט איז ד י ק א נ י ו נ א צ י ע א י ך ג ר א ב‬

‫נ ר ו נ ט פ א ר מ ע איז ר ע ד א ר ט י ק ל‬
‫צייכנט‪.‬‬
‫‪A‬‬

‫א‬

‫שטיינער‬

‫ה ויז‬

‫בפירוש בא־‬
‫)ה צ ז ע ר(‬

‫ב א ט צ ט ‪ ,‬אז ד ע ר‬

‫ה צ ז ל ‪/‬י׳ ה צז ק ע‬

‫א ר ט י ק ל פ ו ן ה צ ז ק ע איז י ׳ ;‬

‫האט‬

‫ה צז ל‬

‫ד ע ם א ר ט י ק ל י*־ )און ד ע ר פ א ר איז ע ר ניט‬
‫באצייכנט(‪.‬‬
‫ש ט א מ פ א ר מ ע ‪ ,‬גאר א י ן ד ע ר געבויגעגער פ א ר מ ע‬
‫ווי א ט י י ל פ ו ן א ילדישער‬

‫פראזע‪ ,‬א ח‬

‫די‬

‫א‬

‫ווערטיקאל‪,‬‬

‫א‬

‫אפגעטיילט‬

‫שטייגער‪ :‬יעי‬

‫נראבסט‬

‫אין‬

‫נאגגעגער פ א ר ט י צ י פ‬

‫ד ע ר פאר־‬

‫א ו יי ס ג ע ג ר א ב ן‪.‬‬
‫‪ 0‬איז ד ע ר פ א ר ‪-‬‬

‫יי‬

‫אי פ פ א ל י ר ט ‪.‬‬

‫דורך‬

‫ק אנטי ק| ער‬

‫ק ל א מ ע ר ‪ :‬יעי‬

‫פ א ל ן ‪ ,‬ווו נ א ך א י ם ק ו מ ט א ן ע ‪:‬‬
‫ציס ט‬

‫אויב‬

‫דו‬

‫געביטן‬

‫ווערן‪,‬‬

‫א‬

‫)קלאמער(;‬

‫אאז׳׳וו‪ ,‬א ב ע ר ‪:‬‬

‫א נ א ט י ר ו מ ווי‬
‫יי ‪O‬‬

‫איבער‬

‫ניט‬

‫טצטש און‬

‫שטייגער‪:‬‬

‫)דעם(‬

‫)דעם(‬

‫נ ו ט ף‬

‫א שטיינער פ ו ן‬

‫מ ע ק ע ן א י ם ניצן נ א ר אטריבוטיוו‪ .‬א שטייגער‬
‫ב א ט צ ט ‪ ,‬אז ס ׳ ק ע ן ז צ ן‬
‫ש ט צי ב ע ל ע ‪,‬‬

‫אבער‬

‫ד א ס‬
‫ניט‪:‬‬

‫פ א ר­‬

‫‪improve‬‬

‫מיטן‬

‫פ א ר ב עי ס ע ר ן‬

‫נ ע מ ע ן יי ‪ t a k e‬ד א ר ף מ ע ן‬

‫ט ע ל ע פ אניר ן‬
‫טצט‬

‫)ז י ך (‬

‫‪ improve‬מיטן אומטראנסיטיוון טצטש‪.‬‬

‫דריננען‪ ,‬אז ‪ t a k e me‬איז‬

‫ברוידער‪.‬‬

‫צ יי ‪-‬‬

‫פ א ר ב עי ס ע ר ן‬

‫‪ i m p r o v e v t / v i‬ב א ט צ ט ‪ ,‬אז‬

‫זי ך‬

‫א ש ט ע ר נ ד ל ב צ א ן א ד י ע ק ט י ו ו באצייכגט‪ ,‬אז‬

‫א י ך‬

‫צ י ע ן‪,‬‬

‫צי‪,‬‬

‫ע נ ד יק‪.‬‬

‫פ ר א ז ע ז א ל ק ו מ ע ן גיט א י ן גאמיגאטיוו‪ ,‬ד א ר ף ד י‬

‫פ י צ י נ ק*‬

‫אויס‪,‬‬

‫ד ע ר ש ט א ם פ ו ן ודערב ע נ ד י ק ט ז י ך אויף י‪ ,‬ו ו ע ר ט‬

‫ג ו ט | ע ר ־ ב ר ו ד ע ר ‪ .‬ד א ס ב א ט צ ט ‪ ,‬א ז אויב ד י‬

‫פ יי צ י נ ק ע‬

‫אאזיוו;‬

‫א פ| פ א ל י ר | ן‬

‫טראנסיטידזן‬

‫ענדונג‬

‫אויס‬

‫גאנגענער פ א ר ט י צ י פ א י ז‬

‫ב עי ם ע ד ן‬

‫ק אי נ ט י ק ן‬

‫א ו י ס | נ ר א ב | ן יי‬

‫ד ע ר י א ר ט א נ ר א פ י ש פ א ר ב י ט ן אויף י א י ן ד י‬

‫אויב א ן א ד י ע ק ט י ו ו איז גענעבן ניט א י ן ד ע ד‬

‫ענדוע‬

‫דו‬

‫) א ו יי ס ­‬

‫ב א ט צ ט ‪ ,‬אז א י ן ד ע ר א י צ ט י ק ע ר‬

‫דער‬

‫י‪,‬‬

‫ט ע ל ע פ א נ י י ר‬

‫נעם‬

‫מ י ך‪.‬‬

‫אין‬

‫י ‪ O‬י ‪ telephone‬ב א ‪-‬‬

‫אז‬

‫‪me‬‬

‫מיד‪.‬‬

‫‪telephone‬‬
‫פון‬

‫)י( ‪ h e l p‬ד א ר ף מ ע ן דריננען‪ ,‬אז ב צ‬

‫ה ע ל פ ן‬

‫איז‬
‫מ‬

‫ה ע ל פ ן‬

‫אוי‪5‬קלערוננען‬

‫‪R9‬‬

‫קען נעמאלט זיין אויך א קאנסטרוקציע ווי‬
‫ה ע ל ף ש ר ע ב ן; אבער אויב ס׳קומט אן‬

‫אביעקט אין א ביינ‪5‬אל‪ ,‬דארף ער זטן אין‬
‫דאטיוו‪ .‬א שטיינער ה ע ל ף מ י ר‪.‬‬

‫‪ .2‬אויםשטעל פון מ א ט ע ר י א ל א ץ ענגליש־־ילדישן ח ל ק‬
‫ווי אין יידיש־עעלישן ח ל ק לייענען זיך‬
‫סעריעס עעלישע ווערטער ‪5‬ון לינקס אויף‬
‫רעכטס און סעריעס יידישע ווערטער ‪5‬ון רעכטס‬
‫אויף לינקס‪.‬‬
‫א טראנסקריפציע מיט לאטצנישע אותיות אין‬
‫קאנטיקע קלאמערן רעכנט זיך ווי דער לעצטער‬
‫טייל ‪5‬ון א יידישן ווארט צו וועלכן זי איז‬
‫שייך‪.‬‬
‫אויב אויף א שורה איז ניטא קיין ארט ‪:‬גו‬
‫*!ארענדיקן א יידישע אפטייטשוע‪ ,‬נייט זי ווטטער‬
‫אין דער לינקער העלפט פון דער קומענדיקער‬
‫שורה‪ .‬למשל‪:‬‬
‫י*> אינבייסן)ס(‪ ,‬ד*־‬
‫©‬

‫)‪dinner (main meal‬‬
‫>‬

‫‪0‬‬

‫<‬

‫ווארטעס )ן(‬
‫)‪(3‬‬

‫>‬

‫יי ווידלע‬

‫אויב נאכן סוף ‪5‬ון אזא יידישער אפטצטשונג‬
‫קומט א ני‪.‬י עננליש נעסטווארט ווערט עס אפגע־‬
‫טיילט פון דעם המשך פון דער יידישער‬
‫אפטגיטשונג טיטן סימן \‪ .-‬דער סימן הייסט‪:‬‬
‫קודבדכל לייענען וואס עס שטייט אויף לינקס‬
‫‪8‬ון אים‪ ,‬ווארן דאס איז דער המשך פון דער‬
‫‪8‬ר!ערדיקער שורה‪ .‬למשל‪:‬‬

‫‪ w‬אינבצסן )ס(‪ ,‬י*> )‪dinner (main meal‬‬
‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪M‬‬

‫יעי םיטאנ ‪ •H (midday) a l s o‬ווארמעס )ן(‬
‫®‬

‫® ‪(D H‬‬

‫><‬

‫>‬

‫)ן(‬
‫®>‬
‫אויף אפצוטיילן אן עננליש נעסטווארט ‪£‬ון‬
‫א יידישער אפטייטשוננ‪ ,‬וואס איז אנגעהויבן און‬
‫‪5‬ארענדיקט אויף דער זעלביקער שורה‪ ,‬נילט‬
‫דער סימן ||‪ .‬אט איז א דוגמא פון א נעסט ווו‬
‫ס׳ווערן געניצט ביידע אפטייל־סימנים‪ ^ ,‬און ||‪,‬‬
‫מיט אן אנווייז אויפן סדר אין וועלכן סע דארף‬
‫לייענען דעם מאטעריאל‪:‬‬
‫||‬

‫(‬

‫‪0‬‬
‫אנ|־‪v.2.‬‬

‫‪ ) h a y‬י ע י באפל )ען( ‪n. 1fork .‬‬
‫—‪© II CD‬‬

‫©‬

‫>»‬

‫|| יעי שיידווענ)ן( )‪) H (road‬ס(‬
‫‪«£H(D—X‬‬

‫®־><־<‪0lld‬‬

‫שטעכ|ן אויף א גאפל‬
‫@‬

‫>‬

‫א‬

‫א‬
any

‫ || א ׳ א ווארט‬a n y ‫אע״‬-‫ איי‬.1 ‫ א י ב י‬/ ‫א ב י י‬

anything; at
anywhere
anyhow,

‫| א ׳ וואס‬- w o r d a t a l l

‫ ־( א ׳ ווו‬the d r o p of a h a t
carelessly, h a p -

‫ || א ׳ וועד‬a n y t i m e
nobody/
as

letter ‫ ; א‬p r o n o u n c e d [A]
per

500

(the L a t i n letter) A
v a r i a n t of t h e

‫ *יי‬.1 ‫א ב י ע ק ט י י ו ו‬

lens (of c a m e r a etc.) (
police r a i d , search

2

.

, ‫ || ר ע ד א‬d e m o n s t r a t i v e

‫א ב ל י ג א ט א ר י ש «יי‬

bond, debenture

‫ || ד א א‬these

absorption
absorb

r i g h t here

‫א ב ם א ^ ו י ט *יי‬

‫ »יי‬.1 ‫א ב ס ו י ר ד‬

obstetrics

(

2

.

and

abstraction

so f o r t h ,

‫ווצטער‬

oasis (‫א א ז י ס יעי )ן‬
‫דעי ) ן‬a n d o t h e r s ; e t c . ‫א ״ א נ ד ־ א ו ן א י נ ד ע ר ע‬

‫א ב ס ט ע ט ר י ק יי‬

c/o

O ‫אבסטראהיר|ן״‬
‫א ב ס ט ר א י ק ט »יי‬
«

‫ון‬5 ‫ן א ד ר ע ס‬5‫=אוי‬5‫אא״‬

l a m p shade

(‫א ב א ז ש ו י ר יעי )ן‬

s u b s c r i p t i o n (fee)

°*‫א ב א נ י ר ־ נ ע ל ט י‬

subscribe (to) <») O ‫א ב א נ י ר | ן יי‬

(‫ )ס‬n ‫אבסטראקציע‬
o

'‫אאז״וו=און אזר‬

etc., a n d t h e l i k e

‫אבסטעיטריקער )ס( ם‬

abstract

( ‫א יעי ) ע ן‬

a n d o t h e r s ; etc. ‫א ״ א ־ א ו ן א י נ ד ע ר ע‬

‫א ב ס א ר ב י ר ו נ נ יי‬

absurdity

•‫א •*י‬

‫ דאס א‬,‫די א‬

(the L a t i n letter) O

O ‫אבסארביר|ן י‬

|| a b s u r d , preposterous

abstract

element

‫ || ד י א‬t h i s

(‫ )ס‬n ‫אבלינאציע‬

‫א ב ס א ^ ו ו ע י נ ט יעי )ן( ם‬
absolute

(‫א יעי ) ע ן‬

[ K O ‫ ׳‬M E T S ‫ ־‬A L E F ] ‫י־‬/‫א דעי‬

l e t t e r ‫ ; א‬p r o n o u n c e d [o]
O, Oh ‫א אמט‬

‫דעי ) ן‬

( ‫א ב ל א ו ו ע יי ) ס‬

compulsory, obligatory
graduate

tions per m i n u t e

(‫א ב י ע י ק ט יעי )ן‬

|| objective, i m p a r t i a l

‫ ארט‬.1 ‫א‬

‫ ט ע נ‬30 ‫א‬

500 r e v o l u -

(‫א ב י ס יי ניע )יי‬

object

(legal) o b s t r u c t i o n ,

|| a ( n )

» 3 .•‫ ||יע‬some 30 d a y s

‫א ב י ט ו ר י ע י נ ט יעי )ן( ם‬

Abyssinia

obstruct,

[PA‫׳‬SEK.h-A*.EF] ‫יי‬/‫א יעי‬

|| some, a b o u t 2. ‫מיה‬

t o be w i t h y o u

obstetrician

(‫ שטומע)ר‬t o d i s -

t i n g u i s h i t f r o m ‫ א‬, ‫ ; א י‬cf. ‫א ל ף‬
v a r i a n t of the

‫ ו ו ע ר‬/ ‫ נ י ט א ׳ ו ו א ס‬f‫ ־‬a n y b o d y

graduate

observer

numerical

‫|| א ׳ ווי‬

‫ ־( א ׳ ווען‬h a z a r d l y

‫| א ׳ צ ו זי_ין מ י ט ד י ר‬- l o n g as, o n l y

(legally)

[ALEF] ‫י׳‬/‫א יעי‬

(not pronounced);

v a l u e : 1; c a l l e d • ^

w .2 (‫ ־‬n o t h i n g t o be sneezed a t

only

letter of Y i d d i s h a l p h a bet

subscription

‫אבסטרויר|ן‬

(‫א ב א נ ע מ ע י נ ט יעי )ן‬

subscriber

(‫א ב א נ ע י נ ט יעי )ן‬

oboe

filibuster
( ‫א ב ס ט ר ו ק צ י ע י• ) ס‬

abortion
abortionist

filibuster
‫אירן( • ש ע‬...) ‫א ב ס ע ר ו ו א ט א ר יעי‬

‫ נ י צ ע‬- ‫א ב א ר ט נ י ק יעי ) ע ס ( ם‬

abdicate
3

( ‫אבאע י ׳ ) ס‬
(‫א ב א י ר ט יעי )ן‬

<‫ון‬6) O ‫א ב ד י ק י ר | ן יי‬

‫מינויט‬

calendar.‫ד ו ר כ‬ . ‫א ב יעי‬ [PORETS] ‫פ ר י ץ‬ good-bye stark ‫בעכץ‬ ‫א י ב ע ר ע ם ׳עו‬ ‫אד״ט=אויף דער טעמע‬ adjective nobleman !‫י א ב ע ר ג ל ו י ב ן זע‬ ‫ב ר ע ם יעי‬ ‫אדוני‬ king 1‫ ׳ע‬. ) (m) ‫א ד ל יעי‬ (‫אי ד ל יגע יי )ם‬ eagle administration.b u t . O ‫א ב ס ע ר ו ו י ר | ן יי‬ ( ‫ א ׳ ) א מ א ל‬:‫ »ייי‬. as o p p o s e d t o H a l a k a h agitation. Isaac. i l l u s t r a t i v e m a t e r i a l i n the Talmud and rabbinical litera- t u r e . in ‫יעי‬ ‫אבר‬ ‫) מ ע ' ג ל ע כ | ע ר ( א׳‬ » ‫אבינו‬ Patriarch) Abraham Our by jewel [NE'GEF] (‫א ב ך ג ג ף יעי )ן‬ ‫אצרהם‬ Ancestor ‫א״ג=אזוי' גערופץ‬ way [AGEV] rm ‫א ג ב‬ [U'RKIIE] ‫א ג ב ־ א ו ר ח א »ייי‬ passing ‫אין ר ע ד א׳‬ [ODEM-HORI'SIIN] » ‫א ד ם ה ר א ש ו ן‬ administrative Abra- [ A V E Y D E ] (m—) [EVYEN—EVYOYNIM] incidental ‫גיי|ן* א י ן ד ע ר א ׳‬° i n contempt. m y l o r d ‫א׳ און ווידער‬ he i n t u r n -‫גליי‬ ‫אד״גל=און‬ ‫א ד ו ו א ק א י ט יעי )ן( ש‬ b a r (association) ‫מלך‬.) ‫א פ צ א ם‬ A b .‫דורך‬ ‫טיטל‬ ( ‫א ד י ק צ י ע י׳ ) ס‬ nobility noble thaw parts ‫יי‬8 ‫א י ד ל ד י ק‬ ( ‫א ד ל ע ר יעי ) ס‬ (‫א י ד ל פ ר ו י י׳ ) ע ן‬ ‫ || א ׳ נ א ק ע ט‬A d a m also the biblical Patriarchs earth [ADOME] ‫א ד מ ה י׳‬ || be i n a m i s e r a b l e s t a t e ‫ ה א ב | ף‬° || go t o h e l l loss ‫•טע‬ ‫ד ע ר א׳‬ ‫אין‬ give a d a m n about the (‫)ס‬ ‫א ב ד ה יי‬ (‫)ים‬ ‫א ב י ו ן יעי‬ pauper. ‫ א ד ו י ר כ‬. h o w e v e r . [ 1 ‫אגבדיק‬ [AGODE] ( ‫א נ ד ה י ׳ ) — ו ת‬ the n o n . coinciding ‫א ד י י ק ט יעי )ן( • ק ע‬ addiction hold ‫א ב צ א י ס יעי )ן( ׳עו‬ 1 [DY] ‫א ד י ע ' אינט‬ [DY] (‫א ד י ע ק ט י י ו ו יעי )ן‬ addict ‫ליג|ן‬° || (hum.1 ‫א ב ע ר‬ ( ‫א ג ר ע י ס י ע י׳ ) ס‬ adoption and || a t h i r d t i m e ‫יי‬8 ‫א ג ר י ק ו ל ט ו ר ע י ל‬ gooseberry ‫ד א נ ק‬ (‫א ב ס ע ר ו ו א צ י ע יי )ס‬ observe. ‫\ ע ר א ׳‬. electioneer agent. [AVRO'M (‫)ים‬ OVINU] so-called i n c i d e n t a l l y . Aggadah. poor m a n [OVL—AVEYLIM] ‫•טע‬ (‫)ים‬ ‫יעי‬ first man ‫יי‬8 ‫א ד מ י ג י ס ט ר א ט י י ו ו‬ ‫י־‬ ‫אדמיניסטראציע‬ management ‫אבל‬ mourner bereavement touch- [ A V E Y L E S ] ‫א ב ל ו ת ד*ס‬ [EVN-BO'YKJIN] ( ‫א ב ך ב ו ח ן יעי ) ס‬ stone [ E ' V N T O V — A V O . ( p i .. not ‫א ב יעי‬ h a m .‫א‬ 789 ‫אדמיניסטראציע‬ agency the Jewish ‫אבסערוואטאריע‬ (‫א ג ע נ ט ו י ר יי )ן‬ ‫י י ' ד י ש | ע אנעיבץ‬ ‫די‬ observatory :‫אנעינץ‬ safety p i n ( ‫א ג ע ר יעי ) ס‬ ( ‫א ג ר א פ ק ע י׳ ) ס‬ agriculture agricultural ‫א ג ר י ק ו ^ ט ו י ר יי‬ (—) ‫א ג ר ע ס יעי‬ aggressive aggression O ‫א ד א פ ט י ר | ן יי‬ ‫ ד ע ס גלי_יכן‬/ ‫ד א ס‬ •‫א ד ו ו א ק א י ט נ ש א פ ט י‬ adverb ‫א׳‬ || my lord ‫[ ־| א ׳‬MEYLEKh] [ADOYNI] m y lord . the 11th m o n t h i n the J e w . || t i m e a n d a g a i n ‫א ד א נ ק ־יע־‬ (‫א ד א פ ט י ר ו נ נ י י ) ע ן‬ a d o p t (a c h i l d ) lawyer. forefather. operative ( ‫א נ י ט א צ י ע יי ) ס‬ O ‫א ג י ט י ר | ן יי‬ ‫א נ ע י נ ט יעי )ן( • ק ע‬ .( ‫א ב ך ט ו ב דעי ) א ב ג י ם ־ ט ו ב ו ת‬ NIM-TO'YVES] stumbling block || limb [EYVER—EYVRIM] penis (the gem. . i n t u r n ‫יי‬6 ‫א ג ר ע ס י י ו ו‬ ‫ || *־יל‬t h a n k s to the l i k e * 2 . with July and August ( ‫א י ד ל מ א ן יעי ) א י ד ל ל ג י ט‬ noblewoman Adam. w a t c h Agency stallion ( ‫אבסערוואטאריע י ׳ ) ס‬ observation legend.l e g a l . b y the the way. electioneering a g i t a t e .‫אי_יגגלייבענישי‬ (‫א ד ו ו ע י ר ב יעי )ן‬ sire. a n d J a c o b [ODEM] » ‫א ד ם‬ naked of 2 ancestor. ‫א ד ו י ר ך‬ o n the s u b j e c t . attorney ‫ק‬ b u t he.

‫אהיין־קרייק־‬ here. b l o o d vessel.a n d f o r t h . b r o t h e r of M o s e s ‫א ווו ע ר ט ו ר‬ [ V E A ‫ ׳‬D ( E ) R A B E ] ‫א ד ר ב א ־ ו א ד ר ב א אעט‬ d o w n p a y m e n t . s t r a n d ‫א ה י י ן צ ו ) צ ו ( יעז‬ ( ‫א ה י נ | ק ו מ | ע ן יז )איז א ה י י נ ג ע ק ו מ ע ן‬ w h a t became of h i m ? where » (‫א ד ע ק א ל א י ן יעי ) ע ן‬ adequate w i t h oneself ‫אה י ן‬ (‫אדע יי)ס‬ || O d e s s a l i v e the life of R i l e y ?‫טאן‬ go (to no definite place). ( f i g . on ‫ קיי‬..definite place) backward O ‫אדמיניסטריר|ן ת‬ admiral back ‫אהו^נע‬ ‫ייי‬8 ‫אהייים‬ ( ‫ א ׳ ) צ ו צ ו‬. ) directory wet blanket (Jew. ‫ א ׳‬. deposit ‫א ה ל ר צ ו ) צ ו ( יעז‬ U-turn [ A ‫ ׳‬D ( E ) R A B E ] ‫א ד ר ב א אינט‬ y o u are w e l c o m e by all ( ‫א ה ע ר | נ ע ב | ן * יי ) א ה ע י ר ג ע ג ע ב ן‬ ‫א ה ע ר‬ all. w i t h the greatest of pleasure ‫אהרן‬ (the letter) U ‫ || א ו י פ ן א ׳ ע ו ן‬address i n care of..1 ‫א ה י י ן‬ ‫ צ ו ר י י ק‬/ ‫ א ׳ א ו ן א ה ע י ר‬h t h a t place ‫ניט א ׳ ניט‬ \. to a n d ‫ || א׳‬neither here nor there ‫ »יי‬.c o n . to t h a t place2. ) become of ‫אי־בי^עט‬ ‫אדלס‬ a n n o y . this w a y ‫ק‬ !‫א׳־א׳‬ A d a r . O ‫א ד ר ע ס י ר | ן יי‬ ( ‫ ) ״ ב י כ ע ר‬°<p ‫א ד ר ע י ס ן ־ ב ו ך‬ [ O Y E V .. ‫ || א ׳‬or round-trip ‫א ד ר וי ף‬ capillary . b y a l l m e a n s .. ) ‫א ה י נ ט ע ר «חז‬ bleed vt.‫אהויל‬ u home(ward) a n d the f o l l o w i n g (‫א ״ ו ו = א ו ן ווי_י'טער)דיקע‬ gosh! dear me! w o w ! [A'AVE] ‫א ה ב ה י׳‬ ‫ || א ׳ ־ ס ו מ ע‬l u m p important person I. ‫\ ט ר ע נ | ע ן י ד י א ׳ ן‬-streak.Q. ( ‫ ייייי א ׳ ) צ ו‬.788 ‫אוואנטוריםט‬ one-way ‫אהיננאס‬ || o n e . ( f i g .) over friend of the J e w s structure the tomb I see. t o t h i s place.. d o ‫|| א ׳ ז י ך‬ go. t r a v e l t h a t w a y fortune h u n t e r 5 . o n the w a y come not ‫|| ביז א ׳‬ Aaron [ARN H A R O Y E N ] a ‫הכהן‬ means. so there! ‫א ה א י אינט‬ WOW! ‫א ה א י אעט‬ (divine) love [OYEL] (‫א ו ה ל יעי )ים‬ of an lump sum blanket 1 ‫ארואי אינט‬ !‫אוואו ׳ע‬ ( 2 : ‫יעי )ין‬ || o v a l .‫אהייג‬ administer street put (in no (‫)אהייננעטאן‬ ‫י‬ where o n e a r t h d i d y o u p u t i t ? ‫ל ע ב | ן ווי נ א ט א י ן א ׳‬ Cologne water v e i n . c a l e n d a r . ( r e v . (‫א ד מ י ר א י ל יעי )ן‬ ode ‫אהינ|טא|ף‬ ‫\ ווו ה א ס ט ו ע ס א ה י י ע ע ־‬.v e x || either . c / o addressee ‫א ד ר ע ס א י ט יעי )ן( ם‬ address ( ‫א ו י ג ע ר ק ע י־ ) ס‬ pickle.2 | ‫ ־‬h e r e here hand over at the c o n t r a r y ..1m a‫ל‬k‫א י‬e‫א ו ו‬u p y o u r m i n d ! || o n the w a y there !‫אהעיר‬ fro ‫אהעיר‬ ‫אדער‬ ‫|| א ׳ צ ו ווענס‬ (‫א ו ו א נ ג א י ר ד יעי )ן‬ ‫ || א ה י נ | ט ר א ג | ן‬there. . there.. u s u a l l y c o i n c i d i n g (‫א ה י י ן ־ ק ר י י ק ־ פ א ר לעי )ן‬ here. to ‫א״ו^אינטעליגלנץ־וויפלער‬ ‫ווו‬ ‫•קע‬ (‫)ן‬ . e l l i p t i c o v a l . i n fact. the s i x t h m o n t h i n [ODER] ‫א ד ר יעי‬ round-trip ticket round trip * t a k e i t o r leave i t ! ?‫קוטען‬ is he n o w ? || ‫א ד ע ק ו ו א י ט «יי‬ (‫יעי )ן‬/‫א ר ע ד יי‬ ‫ן ש ל א נ | ן י צ ו ד ע ר א ׳‬. o r ‫| ווו א י ז ע ר אהיינגע־‬.w a y ‫אדמיניסטרירן‬ . ellipse vanguard adventurer.Y I S R O ‫ ׳‬E L — (‫א ו ה ב ־ י ש ר א ל יעי )אוהבי־‬ O'YEVE] ‫|| געב|ן* א ׳‬ ( ‫ ע י ס ן‬. 1 ‫א ה ע י ר‬ ( ‫ || א ׳ צ ו ) צ ו‬h i t h e r t o ‫ארעד‬ the J e w . ‫ ־| א ׳ צ ו ווענס‬to this place ‫ || א ה ע ר | ק ו מ | ע ן‬here ‫א י ד ע ר ו י ף יעי זעז‬ ( ‫א י ד ע ר ל ייזס ) ע ך‬ w i t h p a r t s of F e b r u a r y a n d M a r c h ‫ *־יי‬...‫קיי‬ ‫א ו ו א נ ט ו ר י י ס ט יעי‬ ‫אהינ|פאר|ן‬ \. .c a r r y to that place t r a v e l there. ) ‫א ד ר ע ם יעי‬ ( ‫א ו יעי ) ע ן‬ ‫א ו א ו ו ע ר ט ו ר ׳עז‬ (‫אוי־אויסביינ יעי )ן‬ ‫ || ז ו י ' ע ר | ע א ׳‬c u c u m b e r (‫א ד ר ו י י ף יעי )ן‬ make a down payment (the P r i e s t ) .

‬‬ ‫א ו ו ע ק | ל א ז | ן ז י ך יי >‪<3‬‬ ‫‪accident.‬‬ ‫‪dis-‬‬ ‫‪establish‬‬ ‫‪cultivate.‬‬ ‫‪off. ouch‬‬ ‫אוי־אר' ‪OTH‬‬ ‫א ר ב קאנ‬ ‫‪usurpation‬‬ ‫‪Utopia‬‬ ‫א ו ט י ל י ט א ר י ש »ד־‬ ‫אוי אינט‬ ‫‪usurper‬‬ ‫‪usurp‬‬ ‫א ו ט א פ י ע י• ) ס (‬ ‫א ו ט א פ י ש איי‬ ‫‪w r i t e (a‬‬ ‫‪send for‬‬ ‫א ו ז ו ר פ א ט א ר יעי ) ‪ .‬‬ ‫‪kill‬‬ ‫או ו א‬ ‫‪uvula‬‬ ‫אויווולע ‪) n‬ס(‬ ‫א ו ו ו ע ר ט ו י ר י• )ן(‬ ‫‪overture‬‬ ‫אוויאין יעי ) ע ן (‬ ‫‪aircraft carrier‬‬ ‫‪advise.‬‬ ‫א ו ו י א מ ו ט ע ר י׳ ) ס (‬ ‫אווירוננ יי‬ ‫‪ h‬א ׳ זין־‬ ‫‪set‬‬ ‫. .‬א ׳ מ י ט ן ר ו י ך‬ ‫‪go u p‬‬ ‫אויף‬ ‫‪|| steal pf..‬‬ ‫א׳ א י ן ב א נ א י ז ש ‪ /‬נ א ר ד ע ר א י ב‬ ‫‪ °‬א ו ו ע ק | ה ר נ ע | נ ע ן יי >•< ]‪[HARGE‬‬ ‫‪utilitarian‬‬ ‫‪oh! ( f r i g h t .‬א י ר ן ( • ש ע‬ ‫אווייז יעי )ן(‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪down. f o u n d . <$‬‬ ‫‪tainly‬‬ ‫אוווא' ״מ‬ ‫א ו ו ע ק | ז ע צ | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪seat. place pf.‬‬ ‫!‪oh-oh! and how‬‬ ‫‪if‬‬ ‫א ו י ב ן ‪» .‬‬ ‫אוועק|שרי_יב|ן יי ) א ו ו ע י ק ג ע ש ר י ב ן (‬ ‫‪supper‬‬ ‫!‪|| begone‬‬ ‫‪wrench‬‬ ‫‪w a s h out. t u r n b a c k /‬‬ ‫)‪ \.‬‬ ‫‪put..‬‬ ‫‪d u m p . .‬א ' פ ו ן‬ ‫‪airplane‬‬ ‫אוויזיר|ן יי ‪O‬‬ ‫‪vt/vi‬‬ ‫א ו ו ע ק | פ א ר | ן יי )איז א ו ו ע י ק ג ע פ א ר ן (‬ ‫‪aviator‬‬ ‫‪place‬‬ ‫‪sneak a w a y . s l i p‬‬ ‫‪ h away‬א׳ מיט ד ע ר האנט‬ ‫א ו ו ע ק פ א ר יער )ן(‬ ‫א ו י ט א‪.1‬חי‬ ‫‪locket. p u t .‬‬ ‫‪lie d o w n‬‬ ‫א ו ו ע ק | פ ע ק ל | ע ן ) ז י ך ( יי >‪<$‬‬ ‫א ו ו י א ט א ר יעי ) ‪ .. f o r t h4. crash‬‬ ‫]‪[AVADE‬‬ ‫‪discard.letter‬א ׳ נ א ך‬ ‫א ו ז ו ר פ י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫א ו ו ע י ק ‪ms . abandon-‬‬ ‫‪ment‬‬ ‫)‪advance (payment‬‬ ‫א ו ו א נ פ א י ס ט יעי )ן(‬ ‫א ו ו ד א י »חי‬ ‫אוועיקווארפונג י י ) ע ן (‬ ‫‪adventure. kidnap‬‬ ‫‪cer-‬‬ ‫‪course. scandal‬‬ ‫אוואנסיר|ן ת ‪O‬‬ ‫אויב ן‬ ‫‪at the h e a d‬‬ ‫) ‪ h (of table.‬‬ ‫א ו ו א צ י ע י• ) ס (‬ ‫א ו ו ע ק | ו ו א ר פ | ן יי ) א ו ו ע י ק ג ע ו ו א ר פ ן (‬ ‫‪outpost‬‬ ‫אן אוואציע‬ ‫‪cheer. s t a n d .‪pf.. erode‬‬ ‫‪away‬‬ ‫‪ || e v e n i n g‬א י ן א ׳‬ ‫)ער(‬ ‫‪leave vt. woo‬‬ ‫א ו ו י ר ע ר יעי ) ס (‬ ‫‪depart.‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪overwhelm. off.‬׳ע!‬ ‫) ‪set o u t (on a t r i p‬‬ ‫א ו ו ע ק | ל י י ג | ן יי >‪l a y . a i r force‬‬ ‫‪air‬‬ ‫)‪(fig.1‬‬ ‫‪place. (poet.‬‬ ‫אוועיקנעקומען(‬ ‫אוועק|רי_יס[ן יי ) א ו ו ע י ק נ ע ר י ס ן (‬ ‫‪attentions‬‬ ‫א ו ו י ר ע | ן יי ‪O‬‬ ‫‪p a c k off v t / v i‬‬ ‫‪appear‬‬ ‫‪advice.‬‬ ‫‪ || gone‬ייי« ‪|| a w a y . notify‬‬ ‫א ו ו ע ק | ש ו ו ע נ ק | ע ן יי >‪<$‬‬ ‫)‪bad o d o r . o v a t i o n‬געבן* י‬ ‫א ו ו א ק א ד א יעי ) ס (‬ ‫‪desertion.‬‬ ‫‪6‬‬ .‬‬ ‫א ו ו ע ק | נ י י | ן * י י ) א י ז אוועיקגענאנגען( ‪|| leave v i . . forsake. q u i t . c o n t e m p t u o u s l y‬״\ ק ו ק ן‬ ‫‪k i l l pf. notification‬‬ ‫אוויר יעי ]‪[AVER‬‬ ‫‪shrug‬‬ ‫‪departure‬‬ ‫א ו ו ע ק | ק ו מ | ע ן יי )איז‬ ‫א ו ו י א צ י ע יי ‪a v i a t i o n . u p s t a i r s‬פ ו ן ( א׳‬ ‫‪ || o n the surface‬ס א מ ע ) פ ו ן ( א ׳‬ ‫‪ H u p p e r m o s t‬א ׳ א ן )פון(‬ ‫‪sneak a w a y‬‬ ‫א ו ו ע ק | נ ע ב | ן * יי ) א ו ו ע י ק נ ע נ ע ב ן (‬ ‫‪Utopian‬‬ ‫א ו י ב ל דעי ) ע ן (‬ ‫‪in s m o k e‬‬ ‫א ו ו ע ק | נ נ ב ע | נ ע ן יי >•< ]‪[GANVE‬‬ ‫א׳ זין־‬ ‫‪pattern‬‬ ‫!‪p a i n ) . b r u s h off‬‬ ‫‪ h leave v i .‬‬ ‫.‪overcome‬‬ ‫א ו ו ע ק | מ א כ | ן ) ז י ך ( יי >‪<S‬‬ ‫ווו‬ ‫יאווטא‪ . desert‬‬ ‫‪ || cheer.‬א י ר ן (‬ ‫‪night school‬‬ ‫|| א ו ו ע ק | נ ע מ | ע ן‬ ‫‪send a w a y .‬‬ ‫א ו ו ע ק | ש ט ע ל | ן יי >‪<3‬‬ ‫אוונט יעי )ן(‬ ‫‪suitor‬‬ ‫‪ e v e n i n g‬־( א גוטן א ׳‬ ‫איוונטברויט י»ס‬ ‫איוונטקלייד‬ ‫א ו ו ע ק | ש י ק | ן יי׳‪<£‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪in‬‬ ‫‪good evening‬‬ ‫‪evening gown‬‬ ‫א ו ז ו ר פ י ר ו ע יי ) ע ן (‬ ‫איוונטשול י־ )ן(‬ ‫אווע־טאיווע »ייי‬ ‫‪no m a t t e r w h a t‬‬ ‫א ו ז ע ר יעי ) ס (‬ ‫א ו ו ע ל כ | ע ר ׳ע! ו ו ע ל ך‬ ‫ינט»‬ ‫‪3. a b a n d o n .‬‬ ‫‪take away‬‬ ‫א ו ו ע ק | נ ז ל | ע ן יי >•< ]‪[GAZL‬‬ ‫‪p l u n d e r vt. .‫אוואנטורע‬ ‫‪787‬‬ ‫א ו ו א נ ט ו ר ע יי ) ‪( 0‬‬ ‫אוואינם יעי )ן(‬ ‫‪advance v i . o r g a n i z a t i o n‬א ר ו י ס | ש ט ע ל | ן‬ ‫‪|| g i v e a w a y‬‬ ‫א׳ אן‬ ‫‪check‬‬ ‫‪ || feature‬פ ו ן א ׳ א ר א י פ‬ ‫‪con-‬‬ ‫‪ d e s c e n d i n g l y .‬‬ ‫א׳ פון‬ ‫‪ || leave vt. off 2. medallion‬‬ ‫‪ ) || a b o v e .‬‬ ‫קיי‪a w a y . a c c l a i m‬‬ ‫א ו ו א ר י ע י־ ) ס (‬ ‫‪avocado‬‬ ‫א מ ו ' זע!‬ ‫א ו ו ע ק | כ א פ | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪snatch away.

automaton con. private. . ‫פון א ׳ אראיפ אויף‬ ‫יעי )ם‬ top oculist ‫אוייגן־דאקטער יעי)־דאקטוירים( • ש ע‬ eyelid . g l a r e . u s u a l l y b y b u r n i n g . stove. (‫)ם‬ flagrant ‫י׳‬ ‫אוידיטאריע‬ (inter- just car.r o u g h guess (his) ‫א ר ס ן א׳‬ ‫שאטע‬ ‫דער‬ ‫\ א ו נ ט ע ר פ י ר א י ן‬. conspicuous audience. face-to‫־‬face make a view) broadcast ‫איינל‬ ‫ || א ו י פ ן א ׳‬t i t for t a t [DY] (‫א ו י ד י ע י נ ץ ד׳ )ן‬ dear me! m y goodness! e y e . of J e w s a n d ‫ || ה א ל ט | ן‬h a v e a n eye for ‫אן א׳ פאר‬ C h r i s t i a n heretics b y the I n q u i s i t i o n ) keep a n eye o n . con. ‫י א ו י ב ע ר‬ A private. confidential surveillance flaunt ‫יי‬8 ‫אויגאויפאויגיק‬ ‫אוייגהאלטונג י׳‬ . automobile bus autobiography || ( ‫א ו י ט א דעי ) ס‬ autograph auto-da-f6 (execu- |.. i n the s i g h t of (‫א ו י ט א ב ו י ס יעי )ן‬ ‫ || אויס|־‬be g r e e d y l o n g desperately ‫א ו י ט א ב י א ג ר א פ י ש »יי‬ autograph ‫א׳‬ ‫אין ד י אין‬ ‫\ ה י נ ט ע ר ד י א י ן‬.) s t a n d o u t .) ‫א ו י ט א ר יעי‬ ‫ן‬. obey w i t h devotion (‫א ו י ט א ס ט ר א י ד יעי )ן‬ flatter. before.. . w a t c h . be c o n s p i c u o u s (to). freeway author ‫אין‬ ‫| פ א ר ב י נ ד | ן י ד י א ׳ ן‬.i n the e s t i m a t i o n of ‫א ת ו ן »ייי‬ ( ‫א ו י ט א ב י א ג ר א פ י ע יי ) ס‬ autobiographical ‫ד‬ ‫אן א׳ מ א ר אן א׳‬ ‫ || א י ן ־אס א י ן‬to one's face o v e n .( ‫ ־( א ר ס‬f o r O ‫א ו י ט א ג ר א פ י ר | ן יי‬ ‫\ ה א ב | ן * א ן‬. peephole || c o n f r o n t auditorium audience || a b o v e (-mentioned) o u t of s i g h t glaring..father behind one's back. in public.s i g h t of ‫( || ק ו ק | ן‬rev.rcmghly ‫\ א ר ס ן א ׳‬. ‫א י י ב ע ר‬ ‫א ו י ' ג ך ש ט ע כ ) ע ד ( י ק איי‬ || boyant. home rule ‫א ו י ט א נ א מ י ע י׳‬ ‫ ־( ווארפ| ן א ן א ׳ א ו י ף‬supervise ‫ ו ו א ר פ | ן ז י ך ) י ( א י ן ד י‬h c a t c h the f a n c y of ‫א ו י ט א מ א ב י ל י י ם ט יעי )ן( • ק ע‬ automat. c u r s o r y .1 ‫א ו י ט א ר י ט ע י ט‬ ‫קומ|ען י צו ד י א׳ ן‬ ‫ || ק ו ק | ן‬keep a s h a r p l o o k o u t autocracy ‫אירן( • ש ע‬. lose ‫פארליר|ן פון די אין‬ || fall asleep ‫ד‬ idolize.786 ‫אויטאריטעט‬ supervisor ‫אויבנארף‬ ‫א ו י י ג ה א ל ט ע ר דעי ) ס ( ם‬ August eyeball (‫א ו י י נ ן ־ א פ ל י*ס )ען‬ glimpse. l o o k p u z z l e d ‫האב|ף‬ (‫א ו י ט א ד א פ ע ' יעי )ען‬ || h a v e i n prospect ‫יא׳ אויף‬ t i o n . furnace ‫ אייוול‬A ( ‫א ת ו ן ד ע י ) ס‬ above like ‫אזינ *ס‬ ‫אויף א ׳‬ ‫ט ר ע פ | ן אויפן א ׳‬ || p r i v a t e l y ‫אוי־וויי'! אינט‬ (‫)ן‬ ‫|| ש ט ע ל | ן ) ז י ך ( א ׳ א ו י ף א ׳ מ״יט‬ || j u s t l i k e ( ‫א ו י ד י צ י ע יי ) ס‬ ‫ ׳׳ש‬. per- ‫אויםנאויפיק >!י׳‬ functory h e a d (of t a b l e ) . m a k e a nui~ ‫| רי_ים|ן )י( ד י א י ן‬. instant (‫*אוייננבליק יעי )ן‬ ‫ || מ ח ו ץ ר ע ם א ׳‬i n s i g h t ‫ || א ׳ ד ע ר ־‬p a t r o n i z e (‫אויגויסט יעי )ן‬ ( (‫אויבבאוייף יעי )ן‬ superficial. place (‫א ה ב נ א י ן יעי )יען‬ ( ‫ א ו י י ג ן ־ ל ע פ ל דאס ) ע ך‬/ ‫א ו י י ג ך ל ע ד ל‬ conspicuous.s t r i k e the eye of ‫מיט אין‬ ‫אין די אין‬ s h o w off ‫|| ק ר י כ | ן <י> א י ן ד י א ׳ ן‬ (before).) rue expressway. a u t o m o b i l e motorist (rev. surface ‫ א י ן א ׳‬: ‫אוייגנגרייך י ע י‬ [M1Khu‫׳‬Ts] 2 in absentia ‫פ א ר י אין די א׳ ן‬ ‫|| ח א ב | ף גרוי׳סע א י ן‬ ‫ | ן זיך ד י א׳ ן א ר ף‬pip (‫א ו י ט א ג ר א י ף דעי )ן‬ ( ‫ויפ|שטעל|ן א פ א ר א ׳ ן ) א ו י ף‬:‫ א‬. ( ‫אויטאקראיטיע י ׳ ) ס‬ distastefully authorization (‫י י ) ע ן‬ ‫אויטאריזירונג‬ authorize O ‫א ו י ט א ר י ז י ר | ן יי‬ authoritarian ‫א ו י ט א ר י ט א ר י ש *י־‬ a u t h o r i t y (power) (‫ י־ )ן‬. flam- of h o n o r ‫א ו י י ג ך ר ט ס י ק איי‬ .b l i n d f o l d ‫\ צ ו | מ א כ | ן א ן א ׳‬. ‫א ן א׳ אויף‬ car.sance (‫ש ט ע כ | ן )י( ד י א ׳ ן )מיט‬ of oneself (‫ ־‬be g l a r i n g irritate (by).stare. (‫א ו י ט א מ א ב י י ל יעי )ן‬ (‫י )ן‬ automate ‫ד ע‬ ‫אויטאמאיט‬ O ‫א ו י ט א מ א ט י ר | ן יי‬ automatic ‫אויטאמאטיש מי־‬ automation ‫א ו י ט א מ א צ י ע י׳‬ automate O ‫א ו י ט א מ י ר | ן יי‬ autonomous ‫אויטאנאים איי‬ a u t o n o m y .

pad obtain ‫מיט אים‬ ‫) א ׳ גלאז‬.a d r i n k ‫אויס|קוועטש|ן‬ ‫קלי_יב|ן‬ ( d ) w a l k the l e n g t h of the street <$> ‫א ו י ס | א ' ט ע מ | ע ן וו‬ exhale refine <$> ‫א ו י ס | א י י ד ל | ע ן יו‬ reconcile. strip !‫| א ו ן אי‬. t o o . curve O ‫א ו י ט ע נ ט י ק י ר | ן יי‬ authenticate <•> ‫א ו י ס | ב ו י | ע ן יי‬ ‫ א ׳‬:[BATL] <•> ‫א ו י ס | ב ט ל | ע ן יי‬ revile ‫י ע י )ן‬ ( 2 .the ( r e v . interchange ‫|| א ׳ מ י ר‬ ‫א׳ מיר אן אויפטו‬ <‫אויס|בי_יט|ן יי )אוייסגעביטן( )אויף‬ change ‫אויך‬ ‫\ א ׳ ניט‬. ( b ) empty.ing..o u t of o u t of the pad m a k e (a b e d ) . ‫א ל ע וויסטע‬ (trustworthy (‫א ו י ס | ב א ר נ | ן יי <•> )י‬ (‫ || א ׳ )בי_י‬lend (to) finish. exchange. a m e n d roast pf. || ( a ) fire a shot ‫אויס|בעט|ן‬ (‫א ו י י ס ב ע ס ע ר ־ ד ע פ א ר ט ע מ ע נ ט י ע י )ן‬ depart- (‫ ־‬w a y . by ‫ ל א י נ ט ע ר | ן‬5 | ‫ ( || א ו י ס‬b ) p i c k o u t (‫א ו י י ס ב ע ס ע ר י ע י )ן‬ by ( d ) cover distance/area ‫ ( || אויס|־‬b ) squeeze o u t m e n t of c o r r e c t i o n house of c o r - farfetched ( c ) undo b y .. t h r o u g h ^‫)מיט‬ and purpose) <$> ‫א ו י ס | ב ל י י ז | ן יי‬ o u t l o o k ... 2.‫א ר ס יום־טוב‬ <$> ‫* א ו י ס | ב י ל ד | ן יי‬ educate (for a special 0 !‫ איי‬. w o u l d . <$> ‫א ו י ס | ב ע ' ס ע ר | ן יי‬ duction. is o v e r || he is t h r o u g h ‫־יעפ‬ ‫ || א ׳ נוטסקייט‬of glass prospect p o i n t of view holiday ‫ ־| ס ׳ א י ז אויס‬be t h r o u g h . view. eruption reject O ‫א ו י ס | ב ר א ק י ר | ן יי‬ ‫א ו י ס ב ר א ך‬ breed ( h u m . b a r t e r . m a k e u n i - <:> ‫אויס|איינ|ען וי‬ rection ( ‫אוייסבעסערונג י ׳ ) ע ן‬ form amendment correct. ( d i a l .785 ‫אויסברייטערונג‬ (‫א ו י ס | ב א ק | ן יי )אוייסנעבאקן‬ b a k e pf. produce. b l e a c h uncover.1 ‫א ר ס‬ ‫ || ס ׳ א י ז‬she is a c h i l d no longer ‫* א ו י י ס ב י ל ד ו נ נ יי‬ education. .. person) b o r r o w (from) b u i l d pf. outbreak. ) conclusion expansion (‫א ו י י ס א ר ב ע ט ו ע י׳ )ען‬ manufacture. denude.3 <E> ‫א ו י ס | ב ל ע ז ל | ע ן ז י ך יי‬ plete .ing ‫טרינק|ען‬ ‫ ( ־| אויס|ניי|ן* ד י נ א נ צ ע גאס‬c ) u n t a n g l e (‫יזער‬-‫ )־הי‬w ‫א ו י י ס ב ע ס ע ר ־ ה ו י ז‬ correction. be no more O ‫א ר ס | ב ל יאק יד | ן יי‬ fade. extract ( a ) d r i n k to the e n d . ( ‫א ו י ס | ב א ד | ן יי ) א ו י י ס נ ע ב א ד ן‬ (‫)אוייסבאהאלטן‬ ‫מ‬ ‫א׳ זיך‬ ‫אויס|באהאלט|ן‬ conceal 8 || . furthermore (‫א ו י ס ב ״ ג י ע י )ן‬ either (neither). pro- ‫אויסבראך יעי‬ (‫)ן‬ O ‫אויס|אינזשעניר|ן וו‬ engineer ( ‫א ר ס | ב ר א ט | ן יי ) א ו י י ס נ ע ב ר א ט ן‬ outburst. c u r v e (‫א ו י ס | ב י י ג | ן ) ז י ך ( יי)אוייסגעבויגן‬ exchange. c o n . (‫א ו י ס ב ל י ק יעי )ן‬ of..a n o t h e r || n o t m u c h of a . workmanship ‫א ו י ס | א ' ר ב ע ט | ן יי‬ 0 manufacture.b e vt/vi ‫ א ׳ ז י ך‬j . (‫אוייסברייטערונג י׳ )ען‬ pf. ) ‫ זי_ין* ™* א ׳ מ י ט‬h t h a t ' s a l l ! (D) ‫א ו י י ס ב י נ ד ע ר י ע י‬ necktie ‫קינד‬ [YONTEV] ‫ ד ע ר יום־טוב איז א ׳‬. i n g . wheedle out amendment com- . . training ‫ווי א ׳‬ ‫אויכעט = א ו י ך‬ s w i t c h . v a n t a g e . . nor || not m u c h of a feat (‫יט י ע י )ן‬-‫אויסבי‬ as w e l l as ‫ || זי איז א ׳‬no more.vt. ‫»ייי‬ ‫ || א ׳ א‬f u r t h e r m o r e he said ‫ע ר געזאיגט‬ b e n d . ) knit 1‫*אויסברוך ׳ע‬ || b a t h e v t / p f (‫א ו י ס ב ר י יעי )ען‬ take a bath (‫ י ע י )ען‬. revision.. ‫אויטענטיקירן‬ authority authentic ‫ || א ׳ ה א ט‬also. by (‫א ו י ס ב ע ט י ע י )ן‬ ‫אויס|־‬ (‫אויסןבעטןן יי)אוייסגעבעט‬ 1 ‫יי‬ (‫)אוייסגעבעטן‬ 2 f‫ ־‬a ‫( אויס|שיס|ן‬.ing. . exchange trade. become stale ‫ ־| א י ן ווענ‬o u t of k i n d n e s s (‫א ו י י ס ב ל י ק פ ו נ ק ט י ע י )ן‬ (a) ‫ קיי‬. b a r t e r ‫יי‬8 ‫אויטענטיש‬ ‫אויטעינטישקייט יי‬ authenticity [KhALOYMEs] ‫ח ל ו מ ו ת אויף‬ bend. h a v e pleading. w o r k out.‫אויסברי‬ hide.

‫אויסנעפינעריש‬ || give pose (in as. also • (re)con- (‫)ן‬ ‫אויסגלגיך יעי‬ (‫אוי'סגעגליכן‬/>3<)‫אויס|גלי_יכ|ן יי‬ a r r i v e at ‫ ־( א ' ז י ך‬just.‫אויס‬ be i m p a t i e n t for. gate twisted. a l i g n . arched (‫אוייסגעפינס דאס )ן‬ ‫אונטער‬ || pretense (‫)ען‬ u n d e r false pretenses cover. 784 marriage).die of slip. d e b a u c h e r y . e m p t y . flamboyant go o u t spill v i . emaciated ‫א ו י י ס ג ע ד א ר ט אי־׳‬ retired (official. s k i d ‫א ו י י ם נ ע פ א ש ע ט איי‬ ‫א ו י י ס ג ע פ ו ק ל ט איי‬ and ( ‫ א ׳ ד י א ר נ ן ) א ו י ף‬: >$< ‫א ו י ס | נ ל א צ | ן יי‬ ‫אוייסגעמישט איי‬ in fancy clothes learn.. e x h a u s t e d (‫אויסגאנג יעי )ען‬ savor profli.KhKiRET] ‫א ו י י ס ג ע ח ק י ר ה ט איי‬ well-worn. defunct specula- der ‫א ו י י ס ג ע ד ר א ש ץ איי‬ intimate ( ‫א ו י י ס נ ע פ י נ ע ר יעי ) ס‬ ‫אוייסגעבויגין איי‬ ‫י׳‬ ‫אוייסנעבונג‬ ‫פאלשע א׳ען‬ <‫אוייסנעבונד־ן איי <מיט‬ spend ( m o n e y ) . marry impersonate ‫פאר‬ off ‫זיך‬ expand.. e q u a l i z e . promiscuous (‫אויסגאס יעי )ן‬ m a k e the most of ‫א ו י י ס ג ע ל א ס נ ק י י ט י׳‬ famished the die. v e n t ciliation. s p r a i n e d to ‫אוייסנעטראכט‬ ‫א ו י י ם נ ע ט ש ו כ ע ט איי‬ weary. ‫אדסברייטערן‬ vt/vi (hum. lapse ‫אוייסגענייט איי‬ well-trodden run ‫ א ׳ א‬f‫ ־‬out ‫א׳ נ א ך‬° f‫ ־‬w i d t h of slip. (‫א ו י ס | ג ע ב | ן * יי)אוייסגענעבן‬ ‫א ו י י ס ג ע פ י נ ע ר י ש איי‬ 9 . officer). curved. a d - (‫א ו י ס | ג ע פ י נ | ע ן יי )אוייסגעפונען‬ resourceful. dressed u p . vomit. l e v e l . ‫א ו י י ס ב ר ע נ ג ע ר י ש איי‬ (a hole etc. hackneyed threadbare spendthrift ‫א ו י י ס נ ע ד ר י ב ל ט אדי‬ consistent consistency burn beaten ‫אי־‬ lapse. <‫א ו י ס | ב ר ע נ | ע ן יי <נ‬ fire ‫א ר י ס נ ע ו ו א ר ־ ן אי־‬ conspicuous fancied. (‫אויס|ניס|ן יי)אוייסנעגאסן‬ ‫א ו י י ס ג ע ס א ר ע ט איי‬ convex ‫*אויסגוס יעז‬ ‫א ו י ס | ג ו ס ט י ר | ן יי‬ ‫ א ׳ פ א ר‬h y e a r n for. ( ‫א ו י ס | ב ר ע כ | ן יי ) א ו י י ס ג ע ב ר א כ ן‬ erupt. adjustment ‫א ו י י ם ג ע פ ו צ ט איי‬ ‫א ו י י ס נ ע פ א ר ץ איי‬ ‫( *א׳ )מיט( אסעי‬. ‫א ר י ס נ ע ה א ל ט נ ק י י ט י׳‬ [. p l u m p dressed u p the ‫א ו י י ם ג ע מ א ט ע ר ט איי‬ promiscuity end. i n v e n t inventor (‫א ר ס נ ל י ט ש יעי )ן‬ <$> ‫אויס|נליטש|ן ז י ך יי‬ e v e n off.. discharge ‫א ו י י ס ג ע ט י י ל ט איי‬ ‫איי‬ (pottery) change ( m o n e y returned) tive lewd. throw up ‫אוייסגעדינט »י־‬ |‫י‬ squan- (‫או סגעבראכט‬/>$<) ‫א ו י ס | ב ר ע נ נ | ע ן יי‬ veteran trite.) be conclude <$> ‫אויס|ברי_י|ען יי‬ ‫ || א ׳ ז י ך‬h a t c h vt. reconcile a settlement smooth (‫א ו י ם | ג ל ע ט | ן יי )אוייסגעגלעט‬ wrought ‫א ו י י ס ג ע פ ט נ ט איי‬ ‫א ו י י ס ג ע א ר ב ע ט איי‬ crooked. e x p i r e . m o n e y . i n v e n t i v e ‫ ־| א׳ ז י ך‬s p i l l vt. v e n t ‫א ו י ס נ א ס‬ invented. untrue fully a w a k e (‫א ר י ם ג א ב ע י׳ )ם‬ ‫אוייםנעטראט־ן‬ *(path) imaginary. o u t l e t . p r o d i g a l ‫א ו י י ס ג ע ה א ל ט ץ איי‬ former. settlement. d e b a u c h e d . be i n love w i t h ‫א ו י י ס ג ע ל ו נ ק ע ן איי‬ embroidered O (‫|גיי|ן* י י ) א י ז אוייסנענאננען‬.. find o u t . (time. (time) u p ‫א ר י ם נ ע נ א ע ע ן איי‬ evaporated •‫א ו י י ס ג ע ד א מ פ ט אי‬ haggard. devise.). widen |‫י‬ <$> ‫א ו י ס | ב ר י ט ע ר | ן )זיך( יי‬ ‫א׳‬ lend itself to ‫|| א ׳ זין־ צ ו‬ longed-for ‫א ו י י ם ג ע ב ע נ ק ט איי‬ e x p i r e d . flamboyant straighten. ‫א ו י י ס ב ר ע נ ג ע ר יעי ) ס ( • ק ע‬ wasteful. strength) walk profligacy mixed. issue. dis- (with) stare (at) ‫|| א ׳ א י ן ע ס י ק א ו ן א י ן ה א נ י ק‬ invention length p o u r out.•‫א ו י י ס נ ע ל א ס ץ אי‬ lewdness. ‫אויסגאב יעי‬ publication. ‫אוייםגעמישטקייט יי‬ well-fed. <$> ‫א ו י ס | ב ר י | ע ן יי‬ hatched b r e a k out. edition o u t p o u r (ing).

‫‪783‬‬ ‫אויסגעצויגן‬ ‫אוייסגעצויגן‬ ‫‪out-‬‬ ‫‪8‬יי‬ ‫‪stretched‬‬ ‫. m a i n t a i n .‬‬ ‫‪s t a n d . o n v i e w‬‬ ‫||‬ ‫אוייסגעשטערנט‬ ‫או יס ד ר ו ק‬ ‫א ו י י ס ד ר י ק ל ע ך «יי‬ ‫‪expressive‬‬ ‫* א ו י ס | ד ר י ק | ן וי <ג<‬ ‫‪express. b r i n g u p pf. endurance‬‬ ‫‪stars‬‬ ‫א ו י י ס ג ע ש ל א פ ץ איי‬ ‫)‪(hum.‬‬ ‫‪subsistence‬‬ ‫אוייסגעשניטין ‪8‬יי‬ ‫‪low-necked‬‬ ‫. sus-‬‬ ‫‪tion‬‬ ‫א ו י ס ג ר א ב יעי )ן(‬ ‫‪s t a m i n a .‬‬ ‫‪maintenance.‬‬ ‫‪dugout‬‬ ‫א ו י י ס ג ר א ב ו ע י׳ )ען(‬ ‫‪excavation‬‬ ‫אויס|גראב|ן יי)אוייסגעגראבן(‬ ‫. resist. a d m i r a b l e‬‬ ‫א ו י י ס ג ע ק ל י ב י ן ‪8‬יי‬ ‫‪the presi-‬‬ ‫‪dent-elect‬‬ ‫א ו י י ס ג ע ק ר י מ ט איי‬ ‫אוייםגערוט איי‬ ‫‪(cheaply) b y h a g g l i n g‬‬ ‫אוייסגערעכנט‬ ‫)‪gouge (out‬‬ ‫‪ || expression‬ק ו מ | ע ן צ ו ם א ׳‬ ‫א ו י ס ד ר י י יעי )ען(‬ ‫‪worn.‪out‬‬ ‫‪cut‬‬ ‫א ו י י ם ה א ל ט י ק ‪8‬יי‬ ‫‪resistant.. .‬‬ ‫‪support.‪out‬‬ ‫אוייםגעציייכנט »יי‬ ‫‪excellent. delusion‬‬ ‫)אוייסגעדונגען(‬ ‫אויס|דלובע|ן ״ ‪O‬‬ ‫‪crooked‬‬ ‫א ו ים ־‬ ‫ז י ך‬ ‫א ו י י ס ד ו כ ט ע נ י ש ח* )ן(‬ ‫‪ || e l e c t e d . ‪t u r n vt.‪out‬‬ ‫‪knock‬‬ ‫י^־איא‬ ‫)אוייסגעדאכט(‬ ‫)י(‬ ‫א ו י ס | ד א מ פ | ן )זיך( מ >‪<S‬‬ ‫א ו י ס | ה ו ' ע ע ר | ן יי >•<‬ ‫‪famish..‬‬ ‫‪turn‬‬ ‫א ו י ס | ד ר י י | ע ן וי >‪<$‬‬ ‫. s p e n t . pass (an e x a m i n a t i o n ) .‬‬ ‫‪forethought‬‬ ‫אוייסגעשטארב־ן ‪8‬יי‬ ‫‪extinct‬‬ ‫א ו י י ס ג ע ש ט ע ל ט ‪8‬יי‬ ‫‪exposed.‬‬ ‫. p r o s t r a t e .‬‬ ‫>‪<E‬‬ ‫)אוייסגעהאלטן(‬ ‫‪w a y t h r o u g h college‬‬ ‫‪excavate.‪well-rested‬‬ ‫‪latter-day‬‬ ‫א ו י י ס ה א ל ט ו ע י׳‬ ‫‪maintenance. threadbare‬‬ ‫‪8‬יי‬ ‫‪sensible. arrange‬‬ ‫יי‬ ‫‪t a i n . studded with‬‬ ‫ייי׳‬ ‫א ו י ס ד ר י ק רעד )ן( זעו‬ ‫‪wring out‬‬ ‫‪r i d oneself of. s u p p o r t . t w i s t .‬‬ ‫‪stamp out‬‬ ‫‪subject to‬‬ ‫א ו י י ס ג ע ש ט ע ל ט ק י י ט י׳‬ ‫‪obtain‬‬ ‫‪be expressed‬‬ ‫א ו י י ס ג ע ר י ס ן ויער( ן יי )איז א ׳ געווארן(‬ ‫א ו י ם ה א ל ט יעי‬ ‫‪raise. en-‬‬ ‫‪durance‬‬ ‫אויס|האלט|ן‬ ‫א ו י י ס ג ע ש פ י ל ט ‪8‬יי‬ ‫אויס|גרינ|ען‬ ‫אויס|דינג|ען‬ ‫אויסדרוק יעי)ן(‬ ‫‪well-rested‬‬ ‫אוייםגעריב־ן ‪8‬יי‬ ‫א ׳ אויף‬ ‫וו‬ ‫‪illusion.‬‬ ‫.‬‬ ‫‪suffer‬‬ ‫‪judicious.‬‬ ‫*אוייסדויער יעי‬ ‫א׳ זיך אליי'ן אין קאלעדזש‬ ‫‪w o r k one's‬‬ ‫‪embroider‬‬ ‫‪Americanized‬‬ ‫זיך‬ ‫‪ t o . resistance.‬‬ ‫‪resistance. s t a m i n a‬‬ ‫א ו י י ס ד ו כ ט י ק ייי׳‬ ‫אוייסדזאלטעוודיק ‪8‬יי‬ ‫‪durable‬‬ ‫‪hew pf. pros-‬‬ ‫‪trate‬‬ ‫‪pass6‬‬ ‫אוייסגעשריי יעי ) ע ן (‬ ‫יי‬ ‫‪exclama-‬‬ ‫‪outcry.) i n t o line‬‬ ‫‪b r i n g (facts‬‬ .‬‬ ‫‪upkeep. be v a l i d‬־‪ f‬א ׳ זין־ מ י ט‬ ‫‪|| subsist o n‬‬ ‫אויס|האפט|ן‬ ‫‪g r o u p pf. l i v e u p‬‬ ‫א ו י י ס ה א ל ט ע ר יעי ) ס ( ם‬ ‫‪e n g r a v e pf. perseverance. m i n e pf.‬‬ ‫‪( r e v .‪d i g . manifest‬‬ ‫א ו י ס | ה א ב | ף יו )אוייסגעהאט(‬ ‫א ו י ס | ה א ' ד ע ו ו ע | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪exposure‬‬ ‫‪starry. protect‬‬ ‫‪ || cure‬א ׳ זין־‬ ‫‪be c u r e d .‬‬ ‫‪u p k e e p . supine‬‬ ‫או 'םגעקליבענ|ער פרעזידעינט‬ ‫אויסהסכמען‬ ‫‪apparent‬‬ ‫‪Pf‬‬‫אויס|הייל|ן מ‬ ‫•‬ ‫‪g u a r d . s t a r v e vt.-elect‬ד ע ר‬ ‫י‬ ‫א ו י ס | ד ו כ ט | ן ז י ך ״ ) א ו י י ס ג ע ד ו כ ט ( ׳ע!‬ ‫דא כט ן‬ ‫‪stretched. c o n .‬‬ ‫א ו י ס | ג ר ו פ י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫זין־‬ ‫אויס|דאכט|ן‬ ‫מפעי‬ ‫‪be‬‬ ‫)‪(hum..‬‬ ‫‪heal u p‬‬ ‫א ו י ס | ה ס כ מ | ע ן יי >‪[ H E S K E M ] <$‬‬ ‫‪etc. unearth‬‬ ‫אויס|גראוויר|ן יי ‪O‬‬ ‫‪endure. ) seem pf. foresight..‬‬ ‫א ו י ס | ה י ט | ן יי )אוייסגעהיט(‬ ‫‪evaporate v t / v i‬‬ ‫״אויס|דאמפ|ן=אויסדאמפ ן‬ ‫‪endurance. d u r a b l e‬‬ ‫א ו י י ס ה א ל ט ־ כ ו ח דעי ]‪[KOYEKII‬‬ ‫)‪(dress‬‬ ‫א ו י י ס ג ע ש ע פ ט ‪8‬יי‬ ‫‪exhausted.‬‬ ‫יי‬ ‫‪supporter‬‬ ‫)אוייסגעהאפט‪/‬אוייסגעהאפטן(‬ ‫אויס|האק|ן‬ ‫יי‬ ‫‪chisel. s p r a i n‬‬ ‫‪turn around‬‬ ‫‪ w r i n g‬־( א ׳ ז י ך‬ ‫אויס|דרינג|ען מ )אוייסגעדרועען(‬ ‫‪prudent‬‬ ‫א ו י י ם ג ע ר ע כ נ ט ק י י ט יי ‪prudence.

a l t e r n a t i v e .‬‬ ‫‪rebuke. u p r o o t‬‬ ‫א ו י ס | ו ו י ט י ק | ן מ >‪<$‬‬ ‫‪seem.‪grow up‬‬ ‫אויסזע דעי )ען(‬ ‫)זיך( מ >‪3‬‬ ‫‪hatch. r u l e (paper‬‬ ‫אויסטוינ דעי )ן(‬ ‫‪d r y . k n o c k o u t‬‬ ‫א וי ס וו א ר ף‬ ‫‪1‬‬ ‫‪|| looks. re-‬‬ ‫א ו י ס ב י_י ט‬ ‫אויסטגיטש יעי )ן(‬ ‫‪course.1‬‬ ‫‪outcast.‬־| א ׳ ז י ך פ ו ן‬ ‫א ו י ס ק ל י_י ב ן‬ ‫אויםןוועבןן יי >‪<S‬‬ ‫‪sit d o w n (each‬‬ ‫)‪i n his place‬‬ ‫‪seem‬‬ ‫‪ j ..‬‬ ‫‪ance‬‬ ‫‪cubate v t / v i‬‬ ‫*אויסווורף ׳ע!‬ ‫אויס|זיע|ען יי)אוייסנעזועען(‬ ‫א ו י ס | ז מ נ | ע ן יי >‪[ZMAN] <$‬‬ ‫) ‪come i n t o existence.‬‬ ‫א ו י ס | ט א ר א ש ט ש ע | ן יי ‪ : O‬א ׳ ד י א ר נ ן )אויף(‬ ‫‪heart o u t‬‬ ‫‪stare at‬‬ ‫א ו י ס | ו ו י ק ל | ע ן יי >‪<5‬‬ ‫‪unwrap‬‬ ‫א ו י ס | ט א ש | ן יי ‪O‬‬ ‫)‪line. scold pf. appear-‬‬ ‫ז ע | ף יי )אוייסגעזען(‬ ‫א ו י ס | ו ו א ר פ | ן יי )אוייסגעווארפן( ) י ‪(e‬‬ ‫‪h a t c h pf. derivative‬‬ ‫אויס|ווי‪-‬יז|ן ז י ך יי)אוייסגעוויזן(‬ ‫אויס|־ ‪2..) for h a v i n g (stg. semblance.‬‬ ‫‪shuffle (cards) pf.places‬ן ע ר וועט א ׳ ד י גאנצע ש ט א ט‬ ‫ה א פט ן‬ ‫א ו י ט | ה ע ר | ן יי >‪<3‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪listen to. select.‬‬ ‫)‪be fit (for‬‬ ‫א ו י ס | ו ו ע ב | ף ז י ך יי ‪ O‬׳עז א ו י ס ו ו ע פ ן ז י ך‬ ‫*אויסטויש ׳עז‬ ‫‪o u t l e t .‬‬ ‫‪in-‬‬ ‫אויסןען ‪. ( h u m .‬‬ ‫‪interpretation‬‬ ‫א ר י ס ט ט ט ש ו נ נ י־ )ען(‬ ‫‪volatile‬‬ ‫‪planation‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪i n t e r p r e t a t i o n .‬׳׳«‬ ‫א ו י ס ו ו ו‪.‬‬ ‫א ו י ס | ו ו א ר צ ל | ע ן יי >‪<3‬‬ ‫‪schedule‬‬ ‫‪looks. w i p e pf.‬‬ ‫‪set.‬‬ ‫‪be a d e p t (at). hear to the‬‬ ‫‪in‬‬ ‫‪everywhere‬‬ ‫]‪[HARGE‬‬ ‫‪off. l o o k up‬‬ ‫אויס|זי_יף י י ) א י ז אוייסנעווען( » ‪i n‬‬ ‫א ו י ס | ה ע פ ט | ן יי‬ ‫‪appear‬‬ ‫‪|| r e v e a l .‬‬ ‫‪criticize‬‬ ‫)‪(sb.‬ ‫אוייסוואנדערוע י־)ען(‬ ‫‪been‬‬ ‫‪he‬‬ ‫‪will‬‬ ‫‪city‬‬ ‫‪e n d .. compose (in t y p e ) pf.‬‬ ‫א ו י ס | ז י צ | ן יי )איז אוייסנעזעסן(‬ ‫אויס|וואקס|ן יי )אוייסנעוואקסן(‬ ‫אויס|ווא'רעמ|ען‬ ‫‪have‬‬ ‫א ו יס ב ל י ק‬ ‫י א ו י י ס ז י כ ט ל א ז יעז א ן..‬‬ ‫אויסטייטשוע‬ ‫א ו י ס | ו ו ע פ | ן ז י ך יי >•<‬ ‫‪aid‬‬ ‫‪become stale‬‬ ‫‪auxiliary‬‬ ‫א ו י י ס ה ע ל פ י ק ‪8‬יי‬ ‫אויס|זאג|ן יי >‪<$‬‬ ‫‪helpful‬‬ ‫א ו י ס | ה ע ל פ | ן יי ) א ו י י ס נ ע ה א ל פ ן ( )י(‬ ‫א ו י י ס ה ע ע ל י*ס ) ע ך (‬ ‫א׳ י‬ ‫‪help pf. undress‬־‪ 1‬א ׳ ז י ך‬ ‫‪un-‬‬ ‫‪d r o p (a respon-‬‬ ‫א ו י ס | ט א נ צ | ן יי >•<‬ ‫א ר ס | ט א ק | ן יי >•<‬ ‫‪c r y one's‬‬ ‫‪dance v t / p f‬‬ ‫‪t u r n (on a lathe) pf. appearance‬‬ ‫|| ווי ע ס ז ע ט אויס‬ ‫)‪b l a m e (sb.o b t a i n b y suffering‬ה א ל ט | ן א י ן א ׳‬ ‫אויט|ווירע|ן יי‬ ‫. appear‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪outgrowth.‬‬ ‫)‪(notices‬‬ ‫) א ו י י ם ג ע ה א פ ט ן ( זעו‬ ‫‪curse. ) ‪seat (each i n his p l a c e‬‬ ‫)‪(money‬‬ ‫.).‬‬ ‫א ו י ם ו ו א ל ׳עז‬ ‫א ו י ס ק ל ‪ !:‬ב‬ ‫א ו י ס ז י כ ט זע!‬ ‫‪e m i g r a t i o n .‬‬ ‫א ו י ס | ז ע צ | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪reproach‬‬ ‫אויסוווקס יעי )ן(‬ ‫י|‬ ‫אויט|חילופ|ן‬ ‫'אויס|ווייל|ן ׳ע!‬ ‫אוייסווייניק ׳עז‬ ‫א ו י ס נו וי י ני ק‬ ‫‪suffer‬‬ ‫אויס|טא|ן*‬ ‫‪be‬‬ ‫‪vt. d i v u l g e‬‬ ‫א ו י ט | ז ו כ | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪shingle‬‬ ‫אויס|העע|ען יי)אוייסנעהאננען(‬ ‫ז‬ ‫‪e v a p o r a t e .‬‬ ‫‪aptitude‬‬ ‫א ו י ס | ט ו י נ | ף ז י ך יי >‪) <S‬צו(‬ ‫‪weave pf... s c o u n d r e l‬‬ ‫‪for.‬‬ ‫?‬ ‫‪kill‬‬ ‫‪massacre‬‬ ‫ז‬ ‫אויסוואו‪ . p u t u p‬‬ ‫‪tell o n‬‬ ‫‪p i c k . disclose.‪the p a i n of‬‬ ‫אוים|וויינ|ען ז י ך יי >‪<3‬‬ ‫‪to a l l appearances‬‬ ‫)‪ (teeth etc. ex-‬‬ . auscultate‬‬ ‫א ו י ס | ה ר נ ע | נ ע ן יי >‪<$‬‬ ‫‪(sb.‬‬ ‫יי‬ ‫>•<‬ ‫יי‬ ‫]‪[KhANFE‬‬ ‫)אוייסנעטאן(‬ ‫‪wheedle out‬‬ ‫‪off‬‬ ‫‪take‬‬ ‫‪ (clothes).‬־| א ׳ ז י ך‬ ‫‪eradicate.. w a y out‬‬ ‫אוייסוועפיק •ויי‬ ‫‪convert‬‬ ‫)‪sibility‬‬ ‫. l o o k .‬‬ ‫‪(many‬‬ ‫א ויט­‬ ‫‪have been i n‬‬ ‫‪( n o t used‬‬ ‫‪present‬‬ ‫)‪tense‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫‪ || t i p off‬א ׳ אויף‬ ‫א ו י ס | ז י ד ל | ע ן יי >‪<$‬‬ ‫‪post. wear off. ‪have a (good) c r y‬‬ ‫‪ K c r y enough‬א ׳ ז י ך ד י א ר נ ן‬ ‫אויסווענ יעי )ן(‬ ‫יי‬ ‫אוים|חנפע|נען‬ ‫‪i n the throes of‬‬ ‫אויס|וויש|ן יי‬ ‫>‪<$‬‬ ‫]‪[KIIILEF‬‬ ‫‪ dress v i .‫‪782‬‬ ‫אויסהעלף‬ ‫א ו י ס ה ע ל ף יעי )ן(‬ ‫אויסהעלפ‪. exodus‬‬ ‫.‬‬ ‫א ו י ס ו ו א ר ף יעי )ן(‬ ‫ה א פ ע נוננ‬ ‫‪sing pf.

<•> ‫א ו י ס | ט ר י ' ק ע נ | ע ן יי‬ d r a i n pf. ransom (‫אויסלייז יעי )ן‬ || drain. d r y up v i . come t o one's (‫אויס|לי_י|ען יי )אוייסגעליגן( )י‬ b o r r o w (from) pf. alien <$> ‫א ו י ס | כ א ו ו ע | ן יי‬ rear ‫> ׳ען‬3< ‫״ א ו י ס | ל י ' פ ע ר | ן יי‬ l i v e (one's life) to the derive satisfaction (‫א ו י ס | י ע ט | ן יי )אוייסגעיעט‬ scoop (‫א ו י ס | ל י נ ק | ע ן יי )אוייסגעלונקען‬ ‫א ו י ס ל י ו ו ע ר ן‬ ‫א ׳ זיך‬ O ‫א ו י ס | ט ר ע נ י ר | ן יי‬ (‫א ו י י ס ל י י ז ע ר יעי )ם‬ (sky.. ‫י‬ snatch up. ‫א ו י י ס ל ע נ ד ע ר יעי )—( ם‬ (‫א ו י ס ל א ז יעי )ן‬ omission 12 . s a v i o r ( ‫א ו י ס | ט ר א כ ט | ן יי ) א ו י י ס ג ע ט ר א כ ט‬ t h i n k up. take (an on. (‫אוייסגעלאפן‬ <$> ‫אוים|לוג|ן לי‬ ‫יי‬ things out (with) O ‫א ו י ס | ט ע ס ט י ר | ן יי‬ test. to it s t a n d s to reason t h a t [SEYKhL] unload ‫י־‬8 ‫א ו י י ס ל ע נ ד י ש‬ ( ‫א ר ס | ל א ד | ן יי ) א ו י י ט ג ע ל א ד ן‬ e n d i n g . . (‫ ־| א ׳ זיך )מיט‬set off a b r o a d . arrange. <3> ‫א ו י ס | ל ו ' פ ט ע ר | ן יו‬ deliver (mail). k n i t t i n g ) <•> ‫אויס|לי_י'טער|ן יי‬ pf. argue minister lapse. ‫א ו י ס ט ר א ל י ש אי־‬ ( ‫א ו י ס | ט ר י נ ק | ע ן יי ) א ו י י ס ג ע ט ר ו נ ק ע ן‬ d r i n k pf. f a b r i c a t e (money). m a k e up. leave out. hand countries ‫ || קיין א ׳‬f r o m a b r o a d foreign out. b o i l o v e r ‫י־‬8 ‫אוייסטערליש‬ landish. close. men- end (‫ א ׳ ז י ך )מיט‬h w r e a k (anger) o n emotion) out ‫צו‬ ‫א׳‬ ‫זין־ פ ו ן‬ ‫א׳‬ || dispense. cite. (‫אוייטלייזונג י׳ )ען‬ save ‫ || א ׳ זיך‬p u r i f y dry. alien ‫יי‬ a w a y . wake ‫א ו י ס | ט ר ע נ | ע ן וי‬ 0 com- Pf‫אויס|טשוכע|ן‬ <$> ‫זיך יי‬ p l e t e l y . t r a i n pf. scoff at ‫ || א י ן א ׳‬foreign ‫י׳‬ specification distinctive end <•> ‫א ו י ס | ל א כ | ן יי‬ ridicule (‫)ען‬ tion. d e l i v e r . snatch (‫א ו י ס כ א פ יעי )ן‬ <$> ‫> א‬$< ‫א ו י ס | ל ע ב | ן יי‬ run (on mer- (‫)אויף‬ ‫אויס|כאפ|ן‬ ‫א ו י י ם כ א פ ע נ י ש דאס‬ ‫\ א ׳ זיך א י ן‬. e m p t y vt.. bizarre air. i n v e n t . out. <•> ‫אויס|לייז|ן יי‬ r i p (sewing. distribution. c o m e to. (‫אויס|טראג|ן יי)אוייסגעטראגן‬ extradition ( ‫אוייסליווערונג י ׳ ) ע ן‬ ‫\ ד ע ר ש כ ל ט ר א ג ט אויס א ז‬. (‫א ו י ס ט ר א י ל י ע )יי‬ (—) ‫א ו י ס ט ר א י ל י ע ר י ע י‬ ‫ם‬ Australian <$> ‫א ו י ס | ל ד י ק | ן יי‬ d r a i n . redeemer. c o n c l u s i o n . v e n t i l a t e pf. rule O ‫א ו י ס | ל י נ י ר | ן יי‬ sprain up weed pf.781 ‫אויסלענדער‬ ‫אויסטייטשן‬ || e n d . ‫יי‬ [TAYNE] (‫> )סיט‬$< ‫א ר ס | ט ע נ ה | ן ז י ך יי‬ present (‫אירן‬. redeem.a m o u n t <•> ‫א ו י ס | ל י ' ו ו ע ר | ן יי‬ extradite spelling (‫אויסלייג יעי )ן‬ spell. shake off sleep. ‫| א ׳ זין־ צ ו‬. scold distribute. ‫א ו י י ס ל א נ ד ־ מ י נ י ס ט ע ר דעי‬ vt. usurp chandise) from ( o c c u p a t i o n . test-fire <•> ‫א ו י ס | ל ו י ב | ן יי‬ ‫)איז‬ (by) <$> ‫א ו י ס | ט י ' נ ק ע ו ו ע | ן יי‬ p l a s t e r pf. farm be d i s t i n c t i v e / [LEYMER] <S> ‫א ו י ס | ל א מ ר | ן יו‬ b l a b . ‫א ו י י ס ל י י ז ג ע ל ט דאי־‬ r a n s o m . s p r e a d w i t h foil <‫א ו ס | ל י י ש | ן יי <׳‬ line. senses (‫•|| א ׳ )בי_י‬ g i l d .. result i n i n v o l v e i n the S> ‫אויט|טי_יטש|ן יי‬ construe oyster ‫אויס|לויפ|ן‬ queer.. (‫א ו י ס ט ע ר יעי )ס‬ out- overflow v i . weather) clear l e n d (to) pf.a b r o a d eulogize ‫אוייסטיילונג‬ ‫א ר י ט ט י י ל י ק «יי‬ O specify. distinguish.e n d foreign. advance. be d i s t i n g u i s h e d ‫א ו י ם ל א נ ד דאס‬ ‫\ פ ו ן א ׳‬. <3> ‫א ר ס | ל י י ג | ן יי‬ s p r e a d . single out. lay out d e v i s e . Australia Australian i n t e r p r e t (dreams) | ‫י י‬ redemption ransom redemption.) one's a r g u m e n t s (to).( i n ) . e n v i r o n m e n t ) foreigner. quaint. o m i t <•> ‫א ו י ס | ל א ז | ן יי‬ i n t e r p r e t pf. g r o u p . to a n o t h e r c o u n t r y scan ‫אויס|טייל|ן‬ confer o u t s t a n d i n g .

t a k e <$> ‫אויס|ניצ|ן יי‬ a d v a n t a g e of. ) be the p o i n t of out(side)2. picture.fall flat ‫ א ׳ ז י ך‬II s t i p u l a t e (‫ אז‬. power) ‫ ׳עז א ו י ם ן‬O ‫אויסנ|לאז|ן יי‬ exception (‫אויסנעם יעי )ען‬ e x c e p t i o n a l ‫אוייסנעמיק איי‬ be a (‫א ו י ם | נ ע מ | ע ן יי )אוייסגענומען( )בי_י‬ ‫ ניט א ׳‬f‫ ־‬success. furnish pf. exterior outside. <•> ‫א ו י ס | מ א ' נ ע ר | ן יי‬ <$> ‫א ו י ס | מ א ' ט ע ר | ן יי‬ <3> ‫א ו י ס | מ א כ | ן יו‬ ‫\ ע ס מ א כ ט ס י ר ניט א ר ס‬. (‫א ו י ס | מ ע ס ט | ן יי )אוייסנעמאםטן‬ ‫( ניט‬. u n i m a g i n a b l e . <$> ‫א ו י ס | מ ע ל ק | ן יי‬ become respect.) representation paint pf. m a k e a hit (with) t a k e out (a girl) ‫\ יא׳ *־עי‬.) so as to exhaust. . imagine v i . m i x v i . p u t i n [SADER] <$> ‫א ו י ס | ס ד ר | ן יי‬ ‫ד‬ style (»™/») ‫|| א׳ ז י ך‬ outage leave out ‫א וי ס נ ע ם‬ («) <$> ‫א ו י ס | ל ע ר נ | ע ן יי‬ l e a r n pf. ‫אפלון ן‬/ ‫ ניט א ו י י סאצרו ףמ‬h picture. d r i l l O ‫אויס|מושטיר|ן יי‬ manage v i / p f <$> ‫א ו י ס | מ י ט ל | ע ן זיך יי‬ evasion ( ‫א ו י י ס מ י י ד ו ע י י ) ע ן‬ evasive ‫אוייסמיידיק »ד‬ a v o i d . a l l o t . intend.. i n s t r u c t pf. r e p r o a c h 3> ‫אויס|מוטשע|ן יי‬ [MUSER] <$> ‫א ו י ס | מ ו ס ר | ן יי‬ Pf‫׳‬ t r a i n . imagine v t . m a p .. ‫זין־‬ <$> ‫א ו י ס | מ א ר ע | ן יי‬ O ‫א ו י ס | מ א ר ק י ר | ן יי‬ arrange (stg. describe.s u r v e y pf..m a t t e r (to) pick (from).1 ‫א ו י ס ן‬ ‫ ( ־| ר א ם איז ע ר‬r e v . order O ‫א ו י ס | ס ט י ל י ז י ר | ן יי‬ 13 . ‫ איוו‬.b y heart ‫ || א ר ס | ל ע ר נ | ע ן‬b y heart ‫ א ו י ף א׳‬/ ‫פ ו ן‬ ( 2 . inconceivable famish m a r k out. cross out ‫אויסלערנען‬ teach. ‫יער )ן‬ || m e m o r i z e ‫א׳‬ outside.) of outside. <•> ‫א ו י ס | נ י ' כ ט ע ר | ן ז י ך יי‬ m a k e use of. e x t e r n a l .evade.*‫אוייסנווייניקסט איי‬ ‫ ־| א ׳ א‬does not m a t t e r to me (teeth etc. exhaust (‫ || א׳ )י‬a m o u n t to !‫*אויסנאם ׳ע‬ it (‫< )בי_י‬S> ‫א ו י ס | נ א ר | ן יי‬ terior ‫ א ו י ם נ י צ ן‬1‫ ׳ע‬O ‫אוים|נוצ|ן יי‬ ferret o u t <•> ‫א ו י ס | נ י ו כ ע | ן יי‬ e m b e z z l e m e n t (‫אוייסנייזוע יי )ען‬ embezzle <$> ‫אויס|נייז|ן יי‬ embezzler ‫אוייסנייזער דעי )ס( • ק ע‬ e m b r o i d e r y (‫אוייסנייעכץ יאק )ן‬ e m b r o i d e r <•> ‫אויס|ניי|ען יי‬ sober up v i . efface. ex- tinguish emaciate tire out. trade o n . ‫ א ׳ זי_יף א‬:‫ ״יעי‬. exercise (rights. utilize. 1 2 obtain by fraud (‫א ו י ס ל ע ש יעי )ן‬ (‫א ו י ס | ל ע ש | ן ת )אוייסנעלאשן‬ put out.. l u m p together up. ( p r o v i d e O ‫א ו י ם | מ ע ב ל י ר | ן יי‬ w i t h furniture) m i l k pf. ex.<$> ‫א ו י ס | מ ע נ ט ש ל | ע ן זין־ יי‬ able/mature ‫ || א י ן דרי_י‬d i m e n s i o n (‫א ו י י ס מ ע ס ט ו ע י׳ )ען‬ three-dimensional ‫א ׳ ע ן‬ measure. cheat (sb.1 ‫אוייסנווייניק‬ || from the outside ‫\ פ ו ן א ׳‬. m i n t <$> ‫אויס|מינצ|ן יי‬ m i x vt/pf.‫|| א ׳ )בי_י‬ pf. dodge. e x t e r n a l l y . dispense (justice) immeasurable ‫אוייסצומעסטן‬ 2 r u n out s t i p u l a t i o n (‫א ר י ס נ ע מ ע נ י ש דאס )ן‬ t a k i n g of the T o r a h ‫אוייםנעמענס *ס‬ scrolls from the synagogue a r k sort out O ‫א ו י ס | ם א ר ט י ר | ן יי‬ arrange. exploit.780 ‫אויססטיליזירן‬ <$> ‫א ו י ס | מ ע ק | ן יי‬ ‫ארס ן = א ר ס רעם‬ mean.‫קיו‬/‫טז־וו‬ || t h a t is his p o i n t ‫א ׳‬ be left (‫|| א ׳ בלי_יב|ן=אויסנ|בלי_יב|ן )פון‬ (‫ ־( א׳ ל א ז | ן = א ו י ס נ | ל א ז | ן )פון‬out (of) erase. c o n . m i n g l e <$> ‫אויס|מיש|ן יי‬ be m i x e d ‫ א ׳ ז י ך‬h v t . (‫אויס|מי_יד|ן יי )אוייסנעמיטן‬ miss each ‫\ א ׳ ז י ך‬. b l e n d . elude other evasive ‫אוייסמיידנדיק איי‬ c o i n . (‫א ו י י ס מ א ל ו ע י׳ )ען‬ <$> ‫א ו י ס | מ א ל | ן יי‬ ‫ א׳ זיך‬h p o r t r a y . r u n d o w n scold.

779 ‫אויספעל‬ compliance (with). m o l d . ‫אויססיסטעמירן‬ test. (- outward. O ‫א ו י ס | פ א ל ע | ן יי‬ puff o u t <3> ‫א ו י ס | פ א ר ש | ן •י‬ in- q u i r e i n t o . p r a c t i c e .o f . t r y out.. achieve one's purpose have my/your/ frustrate /‫די_ינס‬/‫מי_ינם‬ Pf ‫א׳‬ ‫\ ניט ל א ז | ן א ׳‬. tryout ‫ || א ׳ ־ פ ל ל ע ר‬d r y r u n ‫א ו י ס | פ ר ו א ו ו | ן יעז‬ (‫א ו י ס פ ר ו ו ו י ע י )ן‬ ‫א׳ אויף טרוקן‬ flier <3> ‫א ו י ס | פ י ר | ן יי‬ accomplish... <‫ארם|פי_יפ|ן יי <ג‬ (out).. correct ‫זיך‬ furious («) ( ‫א ו י ס | פ א ר | ן יי )איז א ו י י ס נ ע פ א ר ן‬ sold o u t . b u r s t shortage ‫ ע ם וועט ז י ך א ׳‬h be straightened (‫אויספלאם יעי)ען‬ out i t w i l l be a l l r i g h t (‫א ו י ס פ ע ל יעי )ן‬ sally 14 (‫א ו י ס פ א ל י ע י )ן‬ .p r i n t <S> ‫א ו י ס | ע צ | ן יי‬ ]!‫אויסןפאירטיק‬ ready. t h r o u g h a l l of pf. . except out ‫אין‬/‫א' אום‬ <£> ‫יי‬ <$> ‫א ו י ס | ע ' נ ד י ק | ן יי‬ finishing accommodate fall o n (a date) travel O ‫א ו י ס | ס י ס ט ע מ י ר | ן יי‬ r o u n d out. ‫י א ו י ס ע ר ך‬ ‫א ו י י ס פ א ר ק ו י פ ט *יי‬ out-of-town ‫א ו י י ס ע ר ש ט א ט י ש *•׳‬ ( ‫א ו י ס | פ א ר ר י כ ט | ן יי ) א ו י י ס פ א ר ר י כ ט‬ slap the face of <£> ‫א ו י ס | פ א ט ש | ן יי‬ inquiry. ostentatious conclude <$> ‫א ו י ס | פ א ש ע | ן יי‬ (‫|| א ׳ ז י ך )מיט‬ ostentation <3> ‫א ו י ם | פ א ק | ן יי‬ <J> ‫א ו י ס | פ א ר ע | ן )זיך( יי‬ fatten (‫י‬-‫ || א ׳ )בי‬effect Pf s h o w off vt. hatch ‫ || א ׳ ז י ך‬peck o u t • ‫א׳ זיך‬ ‫יק|ן ת‬3|‫אויס‬ vi/pf °<n ' ‫א ו י ס פ ט נ ע ר נ י‬ spawn v t / v i ‫א ו י י ס פ ט נ ע ר י ש איי‬ beautify flatten <$‫ י ' נ ע ר | ן יי ׳‬: ‫א ו י ם | פ‬ boo vt.. (snow) fall. exploration.. d e - <S> ‫א ו י ס | פ ל א ' נ ע ו ו ע | ן יי‬ (‫> )מיט‬5< ‫א ו י ס | פ ל א צ | ן יי‬ (‫אויס|פלעט|ן יי)אוייסנעפלעט‬ ‫א ו י ם פ ר ו ו ו ן‬ ance . fashion ‫א ו י ס | פ ו ' ר ע מ | ע ן יי‬ s h o w off v i . f o r m . . (‫אוייספאלגוננ י־ )פון‬ fulfillment execute. dress u p vt. out <‫א ו י ם | פ ל א ד י ע | ן )זיך( יי <ג‬ <‫א ו י ס | פ ל א ' ט ש י ק | ן )זיך( יי <ג‬ vt/vi disentangle. <$> ‫א ו י ס | פ י ל | ן מ‬ conclusion.w a y blast. pre- test.‫אויספיר‬ raffle off (‫אוייםפירונג יי )ען‬ feasible..) complete. o u t .ing) executive execution.. eminent ‫דע‬ ‫אוייספארקויף‬ ‫יי‬8 ‫* א ו י י ס ע ר ל ע ך‬ . systemize (of) S> ‫א ו י ס | פ א ל נ | ן יי‬ ment. (‫י ־ )ן‬ besides ‫א ו י ' ס ע ר נ ע ו ו י י נ ) ט ( ל ע ך «יי‬ exceptional. . i m p l e - || (hair finish. turn make file etch beside oneself.. investiga- w e e d (out) u n p a c k vt. inquest investigate pf. design b u r s t o u t (. perfect (clearance) sale touches to O ‫א ו י ס | ע נ צ ל | ע ן יי‬ ‫ || י א ׳ ר ע ם‬besides. (‫אוייספארשונג י־ )ען‬ evaporate v t / v i tion. effect. succeed. fill (in) pf. e x t o r t <$> ‫א ו י ס | פ ר ע ס | ן יי‬ || v a i l . p u t (‫אויס|פאל|ן יי)איז אוייסנעפאלן‬ etc. un- <$> ‫א ו י ס | פ ל א ' נ ט ע ר | ן יי‬ tangle (‫א ו י ם פ י ר דעי )ן‬ ‫א ו י ס | פ ל א נ י ר | ן יי < > = א ו י ס פ ל א נ ע ו ו ע ן‬ ‫ ־( ק ו מ | ע ן צ ו ם א ׳‬inference ‫ || א ו י ' ס פ י ר ־ ב א א מ ט | ע ר‬e x e c u t i v e p l a n pf. . rehearse <j> ‫א ו י ס | פ ר ו ו ו | ן יי‬ ‫ || א ׳ ז י ך‬i r o n pf. w o r k a b l e . ‫אוייספי_ינער יעי ) ס ( • ק ע‬ boastful. external Pf fill ‫רע‬8 ‫אויסער‬8* ‫א׳‬ | extraordinary. explore || ‫יי‬8 ‫א ו י י ס פ י ר ל ע ך‬ trial. h a t c h .‫א ו י ס ל א נ ד ־‬ ‫ ׳ען‬.. fulfill. w i n out. swagger ‫־‬$< ‫אויס|פי_ינ|ען ז י ך יי‬ show-off o b t a i n b y persuasion (from) <$> ‫א ו י ס | פ ו צ | ן יי‬ dress u p v i . comply with. the fall out. deduction. perform- <$> ‫אויס|פויש|ן יי‬ [POYEL] <$> ‫א ו י ס | פ ו ע ל | ן יי‬ || clean pf. test tailed execute.

. . counts payable <$> ‫א ו י ס | ק ל א פ ] ן יי‬ installment ( ‫ פ ל ע נ ע ר‬. get a l o n g || (with). hope. O ‫א ו י ס | ק א מ פ א נ י ר | ן יי‬ outbid. w a l l o w pf. (‫אויס|קריכ|ן יי)איז אוייסגעקראכן‬ squeeze o u t out twist. <$> ‫א ו י ס | ק א ט ש ע | ן ז י ך יי‬ <•> ‫יי‬ pf.778 ‫אויסראמןןן‬ ( ‫א ו י ס | ק ו מ | ע ן יי )איז א ו י י ס ג ע ק ו מ ע ן‬ be r e c o n - ‫אויספעלן‬ be l a c k i n g . e x t r a c t . subsistence de- lack (‫א ו י ס פ ר ע ג יעי )ן‬ compatible <£> ‫א ו י ס | ר א מ | ע ן יי‬ ‫א ו י ס ק ו ם יעי‬ ‫א ו י י ס ק ו מ י ק »יי‬ c o m p a t i b i l i t y ‫אוייסקומיקייט יי‬ e m p t y (of m o v a b l e things) 15 . mature ‫\ א י פ א ר‬. poll. r a n s o m . m a n a g e t o get a l o n g O ‫א ו י ס | ק א נ ק ו ר י ר | ן יי‬ ^ ‫א ו י ס | ק א ' ר ט ש ע ו ו ע | ן יי‬ g r u b pf. . w i n out over clear (of s t u m p s ) . ‫ ־| א ׳ ז י ך‬o u t vt. state- (‫א ו י ס ק ל ג י ב דעי )ן‬ elective ‫ || א ׳ זיך‬elect (as) . beat ‫א ו י ט צ א ל יעי‬ the i n s t a l l m e n t p l a n (j)‫אויסקוק יעי‬ « ‫ || א ׳‬p r y <3> ‫רעג | ן ת‬51 ‫אויס‬ ' ‫ || אויף א‬d i s b u r s e m e n t ‫ א ׳‬OP * ‫|| ה א ב | ן‬ hopeless await on ar ‫אוייסקומעניש‬ make a living ‫אוייספרעגוע‬ q u i z ..) make happen.choose pf. seem. i n t e r r o g a t e . debrief I h a p p e n e d t o be there || o u t l o o k . poll. volume leeway. draw Pf obtain by O ‫א ו י ס | צ י י ' ט י ק | ן זין־ יי‬ distinction. a m o u n t t o . (a <S> ‫א ו י ס | ק ו י ל ע | ן ת‬ group) b u y u p . v a r i e t y . .‫אויםקלצב‬ <•> ‫א ו י ס | ק ל י י ד | ן יי‬ figment (‫א ו י ס ק ל ע ר לעי )ן‬ t h i n k u p . (‫< )י‬$> •™-n ‫ ע ל | ן‬5 | ‫א ו י ס‬ v e r t e d t o J u d a i s m . select. <3> ‫א ו י ס | ק ל א ר | ן יי‬ c l a r i f y . manage. i n a s m i t h y ) <S> ‫א ו י ס | ק א ו ו ע | ן יי‬ (‫א ו י י ס ק ע ר ב ר י י ט י׳ )ן‬ out). examine. O ‫א ו י ס | צ י ז ע ל י ר | ן יי‬ chisel pf. ends meet (‫ א ׳ איסי« )י‬J| dispense w i t h ‫א׳ אן‬ || con. ‫אויס|קער|ן‬ sweep (hair) fall ‫א ו י ס | צ ע ר | ן יי‬ ‫א ו י ס ק ע ר דעי‬ <:> ‫א ו י ם | ק ע ' ר ע ו ו ע | ן יי‬ ‫ || א ׳ זיך‬t u r n v t / p f <$> ‫א ו י ס | צ י ר | ן ת‬ • forge (e. (rev. (rev.a p p e a r both have t h e quiz. a l l of <$> ‫אויס|קוועטש|ן יי‬ <$> ‫א ו י ס | ק ר י צ | ן יי‬ suffer for exterminate slaughter <•> ‫א ו י ס | ק ר י מ | ע ן )זיך( יי‬ engrave pf. t u r n v i . adorn <$> ‫א ו י ס | ק ע מ פ | ן יי‬ turnover. shape excel (in) turn (inside emaciate c a t a l o g pf. ) ‫א ו י י ס צ א ל פ ל א ן יעי‬ (‫ א ׳ )אויף ד ע ר מאשי'ן‬h the d u s t o u t of plan type excerpt.) (‫ א ׳ )מיט‬f. fall (‫א ו י ס | ק נ ע ט | ן יי )אוייסנעקנאטן‬ fighting (‫אוייסצייכענוננ י׳ )ען‬ (‫> )אין‬$< ‫א ו י ס | צ י י ' כ ע נ | ע ן ז י ך יי‬ stretch. <$> ‫א ו י ס | צ א פ | ן יי‬ t a p (contents of) pf.. o p t i o n disburse [KhEzhBOYNEs] ‫|| חשבונות צ ו ם א ׳‬ ‫אוייסקוקער יעי)ס( ם‬ beat o u t . con. question. warp v t / v i <$> ‫ א ו י ם | ק ר ע נ ק | ע ן יי‬° extermination (‫אוייסראטונג יי )ען‬ away. clear ‫א ו י ס | ק א כ | ן יי‬ c o o k pf. pay installments ‫אן אן א׳‬ default <•> ‫א ו י ס | ק ו ק | ן יי‬ ac- (on) ‫ ־( ניט א ׳‬o n . prospect ( ‫י• ) ע ן‬ briefing occasion ‫ע ס איז מ י ד א ו י י ס ג ע ק ו ם ע ן צ ו זגין ד א ר ט ן‬ sustenance. redeem atone (for) <^ ‫א ו י ס | ק ו י פ | ן ה‬ (‫|| א ׳ ז י ך )פון‬ sustenance (‫א ו י ס | ר א ט | ן יי )אוייסגעראטן‬ clear. O ‫אויס|קאטאלאניר|ן ת‬ r o l l . award (‫)צו‬ dress (up) vt. scout disbursement (‫א ו י י ס צ א ל ו ע י• )ען‬ <S> ‫א ו י ס | צ א ל | ן יי‬ pay up. elucidate choice. g . devise. c o i n . c o n t r i v e O ‫א ו י ס | ק א מ ב י נ י ר | ן יי‬ compose (music) pf. inquiry interrogation. devise <$> ‫א ו י ם | ק ל ע ר | ן יי‬ k n e a d . m a r g i n (‫א ו י ס | צ י | ע ן יי )אוייסגעצויגן‬ s t r e t c h o u t v i . get a r o u n d to (at last) (‫אויסצונ יעי )ן‬ m e n t (of a c c o u n t ) ( ‫א ו י ס | ק ל י י ב | ן יי ) א ו י י ס ג ע ק ל י ב ן‬ p i c k .

reprimand‬‬ ‫|| א ׳ ז י ך <‪5‬אר( )‪51| confide (to‬־נל‬ ‫א ו י ס | ש ט ר י ק | ן יי >‪<z‬‬ ‫‪k n i t pf. reprimand‬‬ ‫‪utter. p u t u p w i t h‬־| א ׳ ) ז י ך (‬ ‫‪exclamation.. w a k e u p (to a r e a l i z a -‬‬ ‫‪extinction‬‬ ‫א ו י ס | ש ט א ר ב | ן יי)איז א ו י י ס ג ע ש ט א ר ב ן (‬ ‫. equipment‬‬ ‫א ו י י ס ר י כ ט ו ע י׳ ) ע ן (‬ ‫א׳ זיך מיט‬ ‫‪e q u i p .‬‬ ‫‪flaunt‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ suffer. <S‬‬ ‫א ו י ס | ש ט א פ | ן יי >‪<3‬‬ ‫‪(process of) secretion‬‬ ‫‪secrete‬‬ ‫אויס|שי_י'ער|ן יי >‪<$‬‬ ‫‪t r a i n i n g .‪reproach.‬‬ ‫‪rinse pf. r e p r i m a n d . show‬‬ ‫א ו י י ס ש ט ע ל ז א ל יעי )ן(‬ ‫א ו י ס | ר י כ ע ר | ן יי >‪3‬‬ ‫‪reconcile. s t r i k e o u t‬‬ ‫.‬‬ ‫‪become e x t i n c t‬‬ ‫א ו י י ס ש ל י ם ו ע יי‬ ‫‪16‬‬ ‫‪exclusion‬‬ . schooling‬‬ ‫א ו י י ס ש ט א ט ו נ ג יי ) ע ן (‬ ‫‪dress d o w n . <S‬‬ ‫‪s m o k e pf.. c a l l the r o l l (of‬‬ ‫א ו י י ס ר ו פ ע ר יעי ) ס (‬ ‫‪bear.‬‬ ‫‪showroom‬‬ ‫א ו ט | ש ט ע ל | ן יי >‪g r o u p . subject t o‬‬ ‫א ו י ם ש ט ע ל ע ר י י י*־‬ ‫‪pstentation‬‬ ‫א ו י י ס ש ט ע ל ע ר י ש «יי‬ ‫‪ostentatious‬‬ ‫אוייסשטראלוע יי)ען(‬ ‫‪outfit‬‬ ‫א ו י ס | ר כ ט ע ו ו ע | ן יי ^<‬ ‫י |‬ ‫א ו י ס | ש ט ר א ל | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪arrange‬‬ ‫א ו י ם | ר י נ | ע ן יי ) א י ז א ו י י ס ג ע ר ו נ ע ן (‬ ‫‪run. s t r i k e o u t <S‬‬ ‫‪pretext‬‬ ‫א ו י ס | ר ע ד | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪radiation‬‬ ‫אויס|שטרי_יכ|ן יי )<‪/>$‬אוייסגעשטראכן(‬ ‫‪out.‪c a l c u l a t e pf. purge‬‬ ‫)‪ |. design‬‬ ‫א ו י ם | ש ו ו ע נ ק | ע ן יי >‪<E‬‬ ‫‪cross‬‬ ‫א ו י ס | ש ט ר י כ ל | ע ן יי >‪cross o u t . outfit‬‬ ‫א ו י י ס ש ט י מ ל ע ך מיי‬ ‫‪exclamation point‬‬ ‫‪compatible‬‬ ‫א ו י ס | ש ט י מ | ע ן מ <‪< >$‬מיט<‬ ‫א ו י ס ר י י ד י ע י ) ן ( ‪r e p r o a c h .‫‪777‬‬ ‫אויסרובריקירן‬ ‫א ו י ס | ר ו ב ר י ק י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫א ו י ס ר ו ף יעי )ן(‬ ‫א ו י ס | ר ו פ | ן יי‬ ‫אוים|שטויב|ן יי >‪<2‬‬ ‫‪pigeonhole‬‬ ‫א ו י ס | ר ו | ע ן )זין־( יי‬ ‫‪out.‬‬ ‫‪firing‬‬ ‫‪spill. empty. integrate‬‬ ‫א ו י ס ש ט ע ל יעי )ן(‬ ‫) א ו י י ס ג ע ר ע ד ט ( ׳עו‬ ‫‪ge‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪vt/vi‬‬ ‫)‪c l a i m .‬‬ ‫‪s c o u r pf. roll-call‬‬ ‫א ו י י ס ר ו ף ־ צ י י כ ן יעי )‪(D‬‬ ‫‪dust‬‬ ‫אויס|שטיי|ן* יי ) א י ז אוייסגעשטאנען(‬ ‫‪rest vt/vi‬‬ ‫)אוייסגערופן(‬ ‫אויסשליסונג‬ ‫)‪tion‬‬ ‫‪die out. p u t i n‬‬ ‫‪tune (with). p r o c l a i m .‬א ׳ )אויף(‬ ‫א ו י ס | ר י י | ע ן יי >‪<$‬‬ ‫א ו י ס ר י כ ט יעי )ן(‬ ‫‪outfit. t r a i n .‬־| א ׳ ז י ך‬ ‫‪sole‬‬ ‫אוייסרעכענונג י־)ען(‬ ‫‪°‬אויס|שיייגעצ|ן יי >‪<$‬‬ ‫‪calculation‬‬ ‫א ו י ס | ר ע ' כ ע נ | ע ן יי >‪<$‬‬ ‫‪enu-‬‬ ‫א ו י ס | ר ע פ ע ט י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫א ו י ס ש א ס יעי )ן(‬ ‫. fumigate‬‬ ‫‪rank‬‬ ‫ב ת ך‬ ‫‪display..‬‬ ‫‪blast.‬‬ ‫אויסשייד־ יעי )ן( ‪secretion (secreted s u b -‬‬ ‫‪merate.s t r i k e (the h o u r‬ן א ׳ ) ז י ך ( ד י ה ו צ א ו ת‬ ‫‪taxidermist‬‬ ‫א ו י י ס ש ט א פ י ר ו נ ג יי ) ע ן (‬ ‫א ו י ס ש ט א ר ב יעי‬ ‫אויס|שייל|ן מ >‪<$‬‬ ‫‪ || d e t a c h‬א ׳ זין־‬ ‫אויס|שיס|ן יי )אוייסגעשאטן(‬ ‫‪stuff‬‬ ‫א ו י ס | ש ט א פ י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫אויס|שייד|ן מ >‪<$‬‬ ‫‪evolve‬‬ ‫א ו י ס | ש ו ל | ן יי >‪s c h o o l . fit o u t . m a k e o u t (check‬‬ ‫‪c l e a n pf.‪knock out‬‬ ‫) ‪. leak‬‬ ‫‪radiate‬‬ ‫‪out. e x t e n d vt. report.‬‬ ‫א ו י ס | ש ט ר ע ק | ן יי >‪<S‬‬ ‫‪s t r e t c h o u t .‬‬ ‫|| א ׳ פ ו ן‬ ‫‪equipment‬‬ ‫א ו י י ס ש ט א פ ע ר יעי )ס(‬ ‫‪emerge. rebuke. t r i c k l e o u t‬‬ ‫א ו י ס ר ע ד יעי )ן(‬ ‫‪display. layout‬‬ ‫‪exhibition. fire v i ..‬‬ ‫‪ex-‬‬ ‫‪call‬‬ ‫אוייסשטייער יעי )ן(‬ ‫‪crier‬‬ ‫‪e q u i p m e n t . l a y o u t . line u p . erupt‬‬ ‫)‪stance‬‬ ‫‪rehearse pf. .‬‬ ‫‪|| expose. l i s t . s c o l d‬‬ ‫אוייםשיידונג י׳ ) ע ן (‬ ‫‪training‬‬ ‫א ו י י ס ש ו ל ו נ ג י׳‬ ‫‪spill v i . e d u c a t e pf.etc. pre-‬‬ ‫‪text‬‬ ‫אויס|רייד|ן‬ ‫ת‬ ‫אוייסשטעלונג י י ) ע ן (‬ ‫א ו י ס ־‬ ‫ר ע ד ן‬ ‫י |‬ ‫א ו י ס | ר י י ' נ י ק | ן יי >‪<S‬‬ ‫י‬ ‫‪e x h i b i t .‬‬ ‫‪go off.‬‬ ‫‪fire‬‬ ‫אויס|שלאג|ן יי )אוייסגעשלאגן(‬ ‫‪c o v e r one's expenses‬‬ ‫‪equipment‬‬ ‫אויס|שלאפ|ן‬ ‫‪equip‬‬ ‫זיך ‪n‬‬ ‫]‪[HETSOES‬‬ ‫)אוייסגעשלאפן(‬ ‫‪get‬‬ ‫‪enough sleep.‬‬ ‫‪equipment‬‬ ‫אוים|ריכט|ן יי)אוייסגעריכט(‬ ‫אויסשול‪.‬‬ ‫אויסשיט יעי )ן(‬ ‫ב ר ח ל‬ ‫ה ק ט נ ה || א ׳ י ד א ס ה א ר ץ‬ ‫‪rash‬‬ ‫אויס|שיט|ן יי )אוייסגעשאטן(‬ ‫‪con-‬‬ ‫‪ d u m p vt.

(‫)זיך‬ ‫אויס|שפרייט|ן‬ pf. (‫אויס|שרי_יב|ן יי )אוייסגעשריבן‬ by m a i l . c a n opener (‫* א ו י ם ש פ ר א ך דעי )ן‬ (‫א ו י פ ב ל י יעי )ען‬ ity. c u t . task rise (‫אויסשפרייט י ע י )ן‬ c h e c k e t c . c l i p ‫א׳ א ב א ל‬ 5 raise b y together building.. <•> ‫אויס|שנייצ|ן יי‬ h mile b l o w one's nose ‫ד י נאז‬ ‫אויף‬ . (e. flash pf. ) . sudden prosper- ‫* א ו י ס ש פ ר א ך זעז‬ 1 (to) (‫א ן א ׳ )צו‬ .m u l t i p l i c a t i o n ) [| in(to) || smithy) (unit. a ‫אוייסשעפונג י׳‬ ‫יי‬8 ‫א ו י י ס ש ע פ י ק‬ <S‫א ו י ם | ש ע פ | ן יי ׳‬ clipping (‫אויסשער י ע י )ן‬ (‫א ו י ס | ש ע ר | ן יי )אוייסגעשוירן‬ ‫א ו י ס | ש פ א נ | ע ן יי‬ unharness.for a s h o r t t i m e five (‫אויסשניט י ע י )ן‬ c l i p p i n g . || e l i m i n a t e .ing. <•> ‫א ו י פ | ב ו ' נ ט ע ו ו ע | ן יי‬ ‫אויסשפיר י ע י‬ ( m i l i t a r y ) intelligence arouse u n t i e . excise ( ‫ || א ׳ ) ז י ך‬b l o w (nose) pf. open b y (‫ארט|שני_יד|ן יי )אוייסגעשניטן‬ c u t out. listen a t t e n t i v e l y job.. ‫אויסשליסיק‬ »« . for (a t i m e . expanse. ( ‫)אין פ א ר ו י י ס‬ ( 0 ) ‫אוייטשליסער יעי‬ (electric) s w i t c h in a ‫אויס|שמיד|ן מ‬ O u p o n . j o i n (a) put up. ‫ אויפ|שטעל|ן‬h by ( b ) untie. d o w n p a y m e n t fir- spread. r o l l ‫ א ו י פ | ו ו י ק ל | ע ן‬f‫ ־‬u n t y i n g erect ( ‫ידונג י ׳ ) ע ן‬-‫אוייסשני‬ excision |. tie to- exhaustion exhaustive e x h a u s t . ‫ || א ׳‬p r e c l u d e foreclose ‫א ו י פ ט יאק‬ || up. order ( ‫א ו י פ | ב ר ע כ | ן יי ) א ו י י פ ג ע ב ר א כ ן‬ deposit. ‫אויס|שעכט|ן‬ a l l of (a g r o u p ) . ( c ) together.776 ‫גאננ‬5‫אוי‬ earshot earmuff eye (of a ‫א ו י י ע ר ג ר י י ך יעי‬ ( A ‫)אויער‬ (‫)עך‬ large e a r r i n g ‫א ו י ' ע ר ל י*־‬ [AF] ‫ ר ע ־‬2 . u n h i t c h <•> ‫א ו י פ | ב ו י | ע ן יי‬ (‫אויס|שפי_י|ען יי )אוייסגעשפיגן‬ s p i t pf. seven up. 8 (‫אוים|שליס|ן יי)אוייסגעשלאסן‬ exclude. i m m e d i a t e ‫א ו י פ א נ א ר ט י ק «יי‬ (a ‫יי‬ (‫)אוייסגעשאכטן‬ ‫( א ו י פ | ב י נ ד | ן‬. a p u r p o s e ) .. i n g . ! 3 . s w i t c h off. revival blossom f o r t h .. m a k e out (a <$> ‫א ו י פ | ב ל י צ | ן יו‬ p r o b l e m . i n (a language). assignment. exaggerate b o o m . (‫)אוייפגעבלאזן‬ ‫יי‬ ‫ה ב ר ה‬ ‫אויפ|בלאז|ן‬ spread.ing on-the-spot. deplete c l i p out ‫אויפבוי יעי‬ theory) incite to rebellion. discharge (from a n i n s t i t u t i o n ) (‫אויפברויז י ע י )ן‬ exclaim (‫א ו י פ ג א ב י ע י )ן‬ (‫*אוייפגאבע יי )ס‬ (‫אויס|שרי_י|ען יי )אוייםגעשריגן‬ || ear. subscribe t o . excision ‫\ א ׳ ד ע ר וואנט‬. e x p a n d v t / v i flourish (‫א ו י י פ ב ל ע כ ל ע ר י ע י )ס‬ spurt break open 2 mament ‫יי‬ (‫)אוייסגעשפרייט‬ <$> ‫א ו י פ | ב ל י | ע ן יי‬ to) prosper. ear (of a pot) on. ) ‫אוייסשליסלעך»ייי‬ exclusively ( ‫א ו י י ע ר ־ ל ע פ ל י*« ) ע ך‬ ear lobe ‫אוייסשליםיק »יי‬ exclusive ( ‫ ) ע ך‬0«‫ ע ק ל ד‬T ‫א ו י ' ע ר‬ needle). b a r . 7 o u t . c a r v e pf. ‫קי‬ ( b ) open b y . . .raise construction <$> ‫אויט|שניצ|ן יי‬ w h i t t l e .ears. a w a k e disconnect [MIMEYLE] ‫) מ מ י ל א ( א ׳‬ (‫אוייעררינג יעי )ען‬ fruit ( c o l l . slaughter (c) r o l l up. <$> ‫א ו י ם | ש פ י ל | ן יי‬ p l a y (a tune) pf. b y o n the English ‫ענגליש‬ ‫א׳‬ ‫ || א ׳ א ק ו ר צ ע ר צייט‬at a b a l l b y the (a) by on. (begin .1 ‫ר ף‬forge ‫א‬ pf. t r a c k (‫א ו י פ | ב י נ ד | ן יי )אוייפגעבונדן‬ down gether (‫א ו י פ ב ל א ז יעי )ן‬ flurry blow up.w a l l ‫\ א ׳ ד ע ר מגיל‬. at (occasion). l e n d a n ear (‫אויפגאנג יעי ) ע ן‬ 1 ‫אויער‬ ‫ביז‬ ( ‫|| א נ | ש ט ע ל | ן ד י א י ן ) א ו י ף‬ ‫\ צ ו | ל ג | ן‬.g. ear up one's ears to (of a pot) p r i c k up one's (‫)ן‬ ‫די אין‬ ‫דאס‬/‫דעי‬ ‫איבער‬ ‫יי‬ listen to.‫א ר ו י ם ר ע ד‬ expression inflate. <•> ‫א ו י ס | ש פ י ר | ן יי‬ ferret out. spot.

) ‪(in d i s c u s s i o n‬‬ ‫‪ H rise t o‬א ׳ ז י ך‬ ‫‪w o r k e d up. c l i m b‬‬ ‫אויפ|הייב|ן יי)אוי'‪5‬געהויבן(‬ ‫‪a l o f t .g i v e up. i n d i g n a n t‬‬ ‫א ו י י פ נ ע ה א ד ע ר ט »יי‬ ‫אוייפנעהויב־ן ‪8‬יי‬ ‫‪erect‬‬ ‫‪give‬‬ ‫‪excited‬‬ ‫אוייפנעטראנ־ן »יי‬ ‫אוי§|הי_ טער|ן יי‬ ‫י|‬ ‫‪with‬‬ ‫א ו י י פ נ ע ל א ף דאס )ן(‬ ‫‪throng.‪instance‬‬ ‫א ו י פ | ו ו י ק ל | ע ן וו‬ ‫א ו י פ | וועק | ן יי‬ ‫‪alert‬‬ ‫א ו י פ | ז ו כ | ן יי >‪<S‬‬ ‫נ א כ ט‬ ‫א ו י פ | ד ר י י | ע ן יי >‪<3‬‬ ‫‪|| r o l l u p‬‬ ‫א ו י פ | ה א ' ד ע ו ו ע | ן יי ‪O‬‬ ‫‪bring (milk) to a boil‬‬ ‫‪a w a k e n . erected‬‬ ‫אוייפנעשרויפט איי‬ ‫‪agitated‬‬ ‫‪for/with‬‬ ‫‪blame.‬‬ ‫‪save‬‬ ‫א ו י י פ נ ע ב ר א כ ט »יי‬ ‫א ו י פ ה י י ב יעי )ן(‬ ‫‪enraged. unveiling‬‬ ‫אויפ|ווי_יז|ן‬ ‫‪indication. inflame.ing‬‬ ‫א ו י י פ ג ע ר י כ ט ו ו ע ד | ן י י ) א י ז א ׳ געווארן( ‪become‬‬ ‫אויף ד א ם ני_י ״מ‬ ‫לאז|ן א׳‬ ‫‪s o u n d vt.‬‬ ‫. i n d i g n a n t .‬‬ ‫‪prove‬‬ ‫‪unveil.‬‬ ‫)‪r e p r o a c h (sb.‪u n c o v e r . rear pf. a s c e n d .‬‬ ‫‪. arisen‬‬ ‫א ו י י פ נ ע ש ט ע ל ט ‪8‬יי‬ ‫‪up. lifted‬‬ ‫א ו י י פ נ ע ה ג י ט ע ר ט •־י‬ ‫י |‬ ‫‪support. cheerful.‬‬ ‫‪suspend‬‬ ‫א ו י י פ ה ע צ ו נ נ יי )ען(‬ ‫‪disposed.‬‬ ‫‪straighten up v i . i n -‬‬ ‫‪ d i g n a n t‬־( א ׳ מ י ט‬ ‫‪ascent. . neat‬‬ ‫‪prosperous‬‬ ‫‪upset. lift.‬‬ ‫א ו י פ | ו ו א ק ס | ן וו )איז אוייפגעוואקםן(‬ ‫אויפווארף יעי‬ ‫״אוייפגערענט »י•‬ ‫‪ || s t o p . bare.‬‬ ‫)‪song‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪(a‬‬ ‫‪strike up‬‬ . . e x c i t e d‬‬ ‫א ו י י פ נ ע ש ט א נ ע ן ‪8‬יי‬ ‫‪up.)‪serve (food‬‬ ‫‪ \.‬‬ ‫יו‬ ‫)אוי'‪5‬נעהאלטן(‬ ‫‪ h maintain‬א׳ זיך‬ ‫?‬ ‫‪charge‬‬ ‫א ו י ‪ 5‬ה ו י ב ן ״מ‬ ‫אוי‪5‬היט‬ ‫) ‪(sb. endless(ly‬‬ ‫א ו י ' פ ג ע ק ו מ ע נ | ע ר דעי‪-‬נעב‬ ‫א ו י י פ נ ע ק ל ע ר ט ‪8‬י־‬ ‫א ו י פ | ה ע ר | ן יי >•<‬ ‫‪parvenu. *supervision‬‬ ‫‪roll up v i .‬‬ ‫‪exhilarate‬‬ ‫א ו י פ | ה י ל כ | ן וו >•<‬ ‫א ו י י פ ג ע ט ר א נ נ ק י י ט י׳‬ ‫‪bring up‬‬ ‫..‬‬ ‫‪0‬‬ ‫א ו י פ | ו ו ע ל | ן יו ‪O‬‬ ‫ו ו א ך‬ ‫א ו י פ ד ע ר ו ו א י ך יעי )ן(‬ ‫י )אוייפגעוויזן(‬ ‫‪attest. show. e x c i t e d . rise. s t i r u p‬‬ ‫‪cessation‬‬ ‫‪II‬‬ ‫)א](‬ ‫א!‬ ‫א׳‬ ‫)‪ceaseless(ly). T V ) t r a n s -‬‬ ‫‪preserve.‬‬ ‫א ו י פ | ו ו א ר פ | ן יי ) א ו י י פ נ ע ו ו א ר פ ן ( י »‬ ‫. coil up‬‬ ‫א ו פ | ה א ' ד ע ר | ן ז י ך יי >‪<$‬‬ ‫‪r o l l up. ex-‬‬ ‫אוי‪5‬הער יעי‬ ‫‪asperated‬‬ ‫‪ || i n c i t e m e n t‬א ׳ )צו‬ ‫‪sedition‬‬ ‫‪i n c i t e . discover‬‬ ‫אויף ד ע ר ו י י ף ׳ע!‬ ‫‪reproof. p i c k‬‬ ‫.‬‬ ‫‪stay‬‬ ‫א ו י ‪ 5‬ה י י ב ן‬ ‫)‪c o n s e r v a t i o n (of resources‬‬ ‫יעי־‬ ‫א ו י פ | ה י ט | ן יי ) א ו י י פ נ ע ה י ט (‬ ‫‪(radio.‬‬ ‫‪swollen‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪get u p .) w i t h (a t a s k‬‬ ‫א ו י י פ נ ע ב ע ר י ע י )ס(‬ ‫א ו י י פ ה א ל ט ו נ נ יי‬ ‫. arouse‬‬ ‫•‬ ‫א׳‬ ‫‪find‬‬ ‫‪gather. ascendant‬‬ ‫א ו י פ | נ ע ב | ן * יי ) א ו י י פ נ ע נ ע ב ן (‬ ‫אוי‪6‬זיעען‬ ‫אויפ|זינג|ען יי )אוייפנעזוננען(‬ ‫‪raise. d o u g h‬‬ ‫א ו י ‪ 5‬ה א ל ט י ע י )ן(‬ ‫‪rise‬‬ ‫אוייפנייענדיק ‪8‬יי‬ ‫‪.‫‪775‬‬ ‫אויפניין‬ ‫אויפ|ניי|ף מ ) א י ז א ו י י פ נ ע נ א ע ע ן ( ) ‪(sun. t a k e off‬‬ ‫‪o n friendly t e r m s‬‬ ‫‪indignation‬‬ ‫‪raise. motley crowd‬‬ ‫א ו י י פ ג ע ל א פ ־ ן די‬ ‫אוייפנעליינט י י‬ ‫‪c h i p p e r . r e l i n q u i s h‬א ׳ )י( ‪v‬‬ ‫‪mitter‬‬ ‫‪support.‬‬ ‫)ן(‬ ‫.‬‬ ‫‪(piece of) e v i d e n c e‬‬ ‫א ו י י פ ד ע ק ו נ נ י׳ )ען(‬ ‫א ו י ף ד ע ר וואך ׳ע!‬ ‫‪re-‬‬ ‫‪grow up‬‬ ‫‪proach‬‬ ‫נ יי‬ ‫א ו י פ | ד ע ק | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪awaken v i .‪up‬‬ ‫‪lift v i . expose‬‬ ‫אויף ד ע ר נ א כ ט ׳ע‪1‬‬ ‫)ן(‬ ‫‪charge. c l i m b . cease‬ניט א ׳ צ ו‬ ‫‪keep o n . w i n d u p vt.‬‬ ‫א ו י פ ז י כ ט י׳ ‪(legal) c u s t o d y .‪look up‬‬ ‫א ו י ‪ | 5‬ז י ד | ן יי )אוייפנעזאטן(‬ ‫זיך‬ ‫‪b o i l pf. keep. stay.‬‬ ‫אויפווי_יז י ע י‬ ‫‪discovery. i n h i g h s p i r i t s‬‬ ‫ב ג י ד ה ]‪([BGIDE‬‬ ‫אוייפגעפוישט ‪8‬יי‬ ‫‪puffy‬‬ ‫א ו י פ | ה ע צ | ן יי >‪<$‬‬ ‫א ו י י פ נ ע ק א כ ט ‪8‬יי‬ ‫‪furious.. w e l l -‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪|| s o u n d v i .‬‬ ‫א ו י פ | ה ע ע | ע ן יי ) א ו י י פ נ ע ה א ע ע ן (‬ ‫‪h a n g vt/pf. sojourn‬‬ ‫‪maintenance‬‬ ‫אוי‪|5‬האלט|ן‬ ‫‪rising. c o l l e c t v t / v i pf. upstart‬‬ ‫‪enlightened‬‬ ‫א ו י י פ ג ע ר א מ ט ‪8‬יי‬ ‫א ו י פ | ו ו א כ | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪cleaned.‬‬ ‫א ו י פ | ז א מ ל | ע ן יי >‪<$‬‬ ‫ד ע ר ו י ף‬ ‫‪vt.

bear- ‫א׳ ז י ך‬ ( ‫אוויי&לאנע י י ) ס‬ fold. i n v i g o r a t e f i l m . take. get u p o n ‫ || א ׳ זין־ א ו י ף‬sit u p stirrup accomplish. shock appear ‫עט זעו‬6‫אוי‬° (on stage). cheer u p <$> ‫א ו י פ ן ס י י נ ט ע ד ן ן יי‬ perk u p ( ‫ ו ר ע ם יעי ) ס‬5 ‫ י ר ־‬5 6 ' ‫א ו י‬ ^ 4 J m a t m e n ] $> ‫ | ס ט ס ו ג ] ע ן יי‬1 ‫א ד‬ || r e v i v e . respond to II eat (food) pf. . c o n d u c t behave (well) cheer <‫ י ר | ן יי <ג‬5 | 6 ‫א ו י‬ u p vt. produce (a p l a y ) . a c c o m p l i s h - concussion. (‫ י ר יעי )ן‬6 ‫א ו י פ‬ ‫|ן‬8‫|לוי‬5‫א*י‬ <$> ‫ | ל ו י ט ט ״ ק | ן יי‬6 ‫א ו י‬ . ‫\ א י‬. t e n d . c o m e t o life. b e h a v i o r . ‫אויפ|פאס[ן י‬ c a m p counsellor ^ ‫|טרענ|ען מ‬5‫אוי‬ rip open (‫א ׳ ז י ך ) ד ע ר פ א י ר וואט‬ supervise. (theater) ‫יי‬ ‫)איז‬ dissolve fast c o n d u c t . achievement (guests). ‫ י ר ע ר י ע י ) ס ( ם‬5 6 ' ‫א ו י‬ behavior pattern ‫ ל ע ב יעי‬6 ‫א ו י‬ <$> ‫ | ל ע ב | ן יי‬5 ‫א ו י‬ undo (‫ירוע יי)ען‬65‫אויי‬ stage. s h o c k !‫א ו י ף ס'ני_י ׳ע‬ ‫א ו י ף‬ ‫טויקייט יי‬6'‫אוי‬ surface v i . printing swell. ‫ פ א ל י ק מיי‬6 ‫* א ו‬ (‫ן‬8‫געלא‬8'‫אוי‬ (crowd) assemble be c o n . ‫א ו י פ ן = א ו י ף ד ע ם‬ open slightly reception receive (guests. ( ‫נעם י ע י ) ע ן‬5‫אוי‬ e x p l o i t .1 ‫א ו י י פ נ ע ס ע ר‬ regret b i t t e r l y ‫|טא|ף‬6‫אוי‬ ment. care. d e m e a n o r performance.. a t t e n t i v e . perform 0 ‫ | ע ' פ ע נ | ע ן יי‬5 ‫א ו י‬ (‫)אויף‬ rendezvous snatchy u p . h o a r d pf. efficient ( ‫ יעי ) ס‬. <$> ‫|טונק|ען יי‬1<‫אוי‬ ‫א ו י ף ס ׳ כ ו ח »מ‬ ‫נ י_י‬ •‫ ט ו י ק מי‬8 ' ‫א ו י‬ efficiency receptionist 2.774 ‫ריילעכן‬5‫אויפ‬ alert. ob‫־‬ •‫" א ו י י פ ס ע ר ק ז א ם מי‬ s e r v a n t . react to. considerate.(‫ א ל ן ( )י‬5 ‫ ג ע‬5 ' ‫' א ו י פ | פ א ל | ן וי )איז א ו י‬ behavioral boom. r a l l y p r o d u c e r (of a p l a y . 3> ‫|ל׳ייג|ן יי‬6‫אד‬ <$> ‫|לייז|ן יי‬8‫*אוי‬ r e v i v e v t / v i . ‫א ו י פ | ט ר י י ס ל | ע ן יי‬ ( ‫ י פ | ט ר ע ט | ן יי )איז א ו י י פ ג ע ט ר א ט ן‬1 ‫א‬ ( ‫ | ע ס | ן יי ) א ו י י פ נ ע נ ע ס ן‬5 ‫א ו י‬ open up ( ‫טרייסלז׳ננ יי ) ע ן‬5'‫אוי‬ s h a k e (up) pf. |‫י‬ conspicuous pick || (sounds. distract 3> ‫ ר י י ' ל ע כ | ן יי‬5 | 5 ‫א ו י‬ 19 . s u p e r v i s i o n ‫א יי נ ז ע ע נ י ש‬ superintendent. . revival b r i n g t o life encouragement s h o w i n g . r u m o r s ) . etc. dispatch ‫ א ט ו נ ג יען‬5 5 ‫' א ו י‬ ( ‫ א ס ט‬5 ‫ נ ע‬5 ' ‫ א ס ט | ן יי ) א ו י‬8 | ‫א ו י פ‬ break a / t h e (song) ‫ א׳ זיך‬h shrink cheer u p spicuous (to) ‫כ א נ ע ם‬ <$> ‫ | כ א פ | ן יי‬1 ‫א ד‬ up wake up v i .‫אויפסעו־ק‬ ‫יי זעו‬ ‫זיצן‬5‫אוי‬ mount (‫ | ז י צ | ן ה ) א י ז א ו י י פ נ ע ז ע ס ן ( )אויף‬5 ‫א ו י‬ thoughtful (a horse) ‫*אוייפסערקזאסקייט‬ charge. ‫יי‬ (‫)אוייפנעטאן‬ achieve ‫|נעס|ען‬£‫אוי‬ entertain || (radio) receiver ‫ א ׳ זין־‬j | (‫אוייפזעצרוע יעי)ען‬ ‫ נ ע ס י ק מיי‬6 ' ‫א ו י‬ ‫יי‬ (‫)אוייפגענוםען‬ news). ‫יעי ) ס ( ם‬ ‫כוח‬ (‫טז יעי )זןן‬5‫אוי‬ p r o d u c t i v e .) flare u p ‫ | ס ג נ ט ע ר | ן יי‬1 ‫א ו י‬ en- (‫ א ׳ זין־)שיין‬h render flame u p . t a k e up 0 ‫ | פ ר א ל | ן יי‬5 ‫א ו י‬ throw open (‫ ט ר ע ף יעי )ן‬5 ‫א ו י‬ (‫נעיוירן‬5‫|יער|ן יי)אויי‬6‫«וי‬ ferment pf. <$> ‫ | ז ע צ | ן יי‬6 ‫א ו י‬ p u t u p o n (as o n a horse) Pf r e c e p t i v e . ‫ם‬ ‫ "אויף ד ע ר‬. responsive ‫ ז ע יעי‬£ ‫א ו י‬ ‫ ז ע ע ר יעי‬5 ' ‫א ו י‬ foreman.i n g . demeanor. flare u p ‫ | ן יי‬3 ‫ | ס א‬8 ‫א ד‬ ‫מונטערונג יי‬5'‫א»־י‬ courage. . overseer O ‫|ניינ|ן י‬6‫אוי‬ O ‫א ו י פ | נ י י | ע ן וי‬ m a k e (a g a r m e n t ) . sew (‫)ס‬ o p e n (a b o o k ) ‫ ל א מ | ע ן יי‬5 | 5 ‫א ו י‬ ‫ || א פ | ו ו ע נ ד | ן » * ־ א ׳‬a t t e n t i o n ^ ‫א ו י פ | פ ל א י ק ע ר | ן יי‬ ‫א' ויך‬ ‫סיש|ן יי‬:|8‫אוי‬ ‫ מ ע ר ק יעי‬8 ‫א ד‬ divert. watch ‫ פ א ס ע ר יעי ) ס ( ם‬6 ‫א ו י י‬ disentangle ‫א ו י פ | פ ל א ' נ ט ע ר | ן יי‬ edition.. feat.

set s t a r t up warhead (state. e x p l o s i o n (‫א ר פ ר י י ם יעי )ן‬ explosive explode. excite- (‫א ו י פ | צ י | ע ן יי )אוייפגעצויגן‬ foster p a r e n t ‫* א ר י פ ר י כ ט י ק איי‬ sincerity seditionist ‫י‬ vi. ascent ‫יי‬ (‫)ס‬ shocked revolt. r i p e n <$> ‫א ו י פ | ר י ר | ן יי‬ ( ‫אויפ|קלי_יב|ן יי ) א ו י י פ ג ע ק ל י ב ן‬ gather. tion ‫אויפ|רעד|ן‬ e n l i g h t e n . blow up ‫א׳‬ pageantry ‫א ו י י פ ר י י ס י ק איי‬ vt/vi. ‫צ ו נ ו י פ ר ע ד ן‬ <$> ‫א ו י פ | ק ו י פ | ן יי‬ b u y up rise. origin(s) ‫א ו י י פ ר י ר ע ר יעי ) ס ( • ק ע‬ excitement <S> ‫א ו י פ | ק א כ | ן יי‬ b o i l . r o u n d u p ‫זין־ וי‬ draft (rough version) shudder gather v i . s p r i n g u p . a g i t a t e . || ( ‫א ו י פ | פ ר ע ס | ן יי ) א ו י י פ ג ע פ ר ע ס ן‬ d e v o u r pf. c a l l u p (troops) (‫)צורייק‬ c a l l i n g of a b r i d e g r o o m t o ‫א ו י י פ ש ט ע נ ד ל ע ר יעי ) ס ( ם‬ ‫א ו י י פ ר ו פ נ ס יאס‬ r e a d the T o r a h i n the synagogue o n ( ‫א ו י י פ ש ט ע ר צ ל ע ר יעי ) ס‬ flare (up). s t i r (‫א ר פ ק ל י י ב יעי )ן‬ compilation <$‫* א ו י פ | ר ע ג | ן יי ׳‬ get/be excited ‫א ו י פ ק ו ם יעי‬ ( ‫א ו י פ | ק ו מ | ע ן יי )איז א ו י י פ ג ע ק ו מ ע ן‬ ( ‫*אריפרעגוע י ׳ ) ע ן‬ excite.. p u t u p . thrill (‫אוייפרייצונג יי )ען‬ incitement. be pf. ‫אויפצוג יעי‬ (‫א ו י פ צ ו מ א ר נ נ ס י ע י )ן‬ morrow. (‫א ו י י פ ר ו ד ע ר י ע י )ן‬ stir. (‫א ו י פ צ י יעי )ען‬ contraction tion provoke. o r i g i n a t e . c o m m o t i o n . raise. c o l - ‫א ו י י פ ר י ר ע ר י ש איי‬ assemble. upset. ‫א ו פ ) צ י ' ט ע ר | ן יי‬ (‫א ו י פ ר י י ץ יעי )ן‬ asperate restore ‫אוייפצלונג י׳‬ breeding start. exasperate (‫א ו י פ ר י ר יעי )ן‬ s t i r . c o m e i n t o sedition existence. ) ‫אוייפרגיסווארגיאס‬ h i g h explosives ‫אויפפרעםן‬ the S a b b a t h p r e c e d i n g the <‫אויפ|שי_ינ|ען ת <ג‬ wedding (connected w i t h a n e x t e n s i v e celebra- (sun) rise tion) 20 . ‫ א ׳ רך‬H lect. l i g h t u p v i . arouse <$> ‫א ו י פ | ש ט ע ל | ן יי‬ ‫א׳‬ (‫א ו י י פ ר ו ד ע ר ו ע י׳ )ען‬ call. excite. commotion rection rise. ‫א ו י י פ צ י ע ר י ע י )ם( ש‬ foster c h i l d ‫* א ו י י פ ר י כ ט י ק י י ט י׳‬ stir. process of) after off ‫א׳ זיך‬ sincere exaspera- seditious awaken. <i> ‫א ר פ | ר ו ' ד ע ר | ן יי‬ c a l l u p o n (sb. ‫א ר י פ ק ל ע ר ו נ ג י׳‬ enlightenment. breed <$> ‫א ו י פ | ר י י צ | ן ת‬ ex- ment. morning (‫א ר י פ ר צ ס ש פ י ץ יעי )ן‬ (source of) p r o v o c a t i o n provocation. be s t a r t l e d ( ‫אויפ|רי_יס|ן יי ) א ו י י פ ג ע ר י ס ן‬ tear/pry open. clarifica- ‫ ־( *א׳ ז י ך‬rouse ‫^ ׳עז‬ arouse. uprising. <$> ‫א ו י פ | ק ל ע ר | ן יי‬ ‫זיר‬ (‫א ר פ ש ו ו א י ר ץ יעי )ן‬ unbutton O ‫א ר פ | ק נ ע פ ל | ע ן יי‬ clarify (‫א ר י פ ש ר ד ע ר יעי )ן‬ |‫י‬ cleaning woman. revolt ‫א׳‬ stir. ‫ || ש ט א ר ק‬explosives ( c o l l . set u p . i n c i t e . right s t i r . blast. a g i t a t e . commotion ‫א ר פ ש ט י י ג יעי‬ ( ‫ | ש ט י י | ן * יי )איז א ר י פ ג ע ש ט א נ ע ן‬5 ‫א ר‬ erect.) |‫ ־‬e s t a b l i s h reestablish. <•> ‫א ו י פ | צ א פ ל | ע ן יי‬ s t a r t . arise. stand up. incite. enrage. insur- <$> ‫א ו י פ | ר א מ | ע ן יי‬ clean up <•> ‫א ו י פ | ש ו ד ע ר | ן יי‬ s h o c k . b r i n g / c o m e to a ( ‫ ג ע ר י כ ט‬5 ' ‫א ר פ | ר י ב ט | ן יי ) א ו י‬ flurry. clear u p . .773 ‫אויפשיינען‬ b u r s t . shudder. excite (‫ )ער‬w ‫אוייפציקינד‬ b o i l pf. s h u d d e r . appeal up. get ‫אוייפראמערין‬ chambermaid (‫א ר פ ש ט א נ ד יעי )ן‬ rise. <$> ‫א ו י פ | ש ט ו ' ר ע מ | ע ן יי‬ || s t a n d up ‫רך‬ rebel b o t t l e opener (‫אויפרו־ף י ע י )ן‬ (‫ן‬5‫אויפ|רופ|ן יי)אוי'פגערו‬ t o r e a d the T o r a h i n a synagogue.

be sure t o‬‬ ‫א ו י מ ב א ה י י י ב ל ע ך איי‬ ‫‪inexhaustible... unfair‬‬ ‫‪write me‬‬ ‫‪unforgettable‬‬ ‫א ו י מ א ו י י ס ש ע פ ל ע ך איי‬ ‫י׳)ען(‬ ‫א ו י מ ב א ה א י ל פ ץ איי ‪c l u m s y . absolute.. dis. excite‬‬ ‫אולטרא‬ ‫‪unconquerable‬‬ ‫)‪(issue‬‬ ‫)‪s t r i k e u p (a tune‬‬ ‫א ו י צ א ר נ י ע י׳ )ס(‬ ‫‪disagree-‬‬ ‫* א ו י מ א נ ט ש ל א י ס ץ איי‬ ‫אויפ|שפרינג|ען יי)איז אוייפגעשפרונגען(‬ ‫‪unpleasant.1‬איי‬ ‫‪absolute.. unsettled‬‬ ‫* א ו י מ א נ ט ש ל א י ס נ ק י י ט י׳‬ ‫‪unbutton v t / v i‬‬ ‫‪agitate.. obscene‬‬ ‫)‪irrespective. unfea-‬‬ ‫‪inaudible‬‬ ‫א ו מ א ו י פ ה ע ר ל ע ך ׳ע!‬ ‫א ו י מ א י ר נ ט ל ע ך איי‬ ‫‪dishonest.)‪set u p (a business‬‬ ‫א ו י פ | ש ל ' ע ר | ן ת >‪<$‬‬ ‫י י‬ ‫‪open.. improper‬‬ ‫א ו י מ א נ י י נ נ ע מ י ק איי‬ ‫) ‪cold cuts ( c o l l . inept.‬־ ‪ n o n‬־| א ו י מ א מ ע ר י ק א י נ י ש‬ ‫‪ c a n‬־|‬ ‫א ו י מ א פ י צ י ע י ל איי‬ ‫א ו י מ ב א ג ר ע י נ ע צ ט איי‬ ‫)‪complement‬‬ ‫אוימקאנפארמייסטיש‬ ‫‪irrevocable‬‬ ‫‪unofficial‬‬ ‫אוימארדענונג‬ ‫]‪ |.‬‬ ‫‪able‬‬ ‫‪unzip‬‬ ‫א ו י פ | ש פ ו ^ | ן ) ז י ך ( יי >‪<$‬‬ ‫‪impolite. d u r i n g ( h o l i d a y‬א ׳‬ ‫‪d u r i n g Passover‬‬ ‫‪on Saturday‬‬ ‫י א ו ם ‪ HP‬יעז‬ ‫אום‬ ‫קיי‬ ‫פסח‬ ‫]‪[shABES‬‬ ‫כ ד י‬ ‫‪(unproductive‬‬ ‫‪around.able. regardless (of‬‬ ‫‪up. in.able‬‬ ‫שרי‪-‬ייבלעך‬ ‫א ו י מ א י פ נ ט ל ע ך איי‬ ‫‪non-public. s l i t‬‬ ‫‪coil u p v t / v i‬‬ ‫* א ו י מ א נ ש ט ע נ ד י ק איי‬ ‫א ו י מ א פ ה ע נ ג י ק איי )פון(‬ ‫‪start‬‬ ‫א ו י מ א פ ה ע נ ג י ק י י ט יי‬ ‫א ו פ | ש ר ו י פ | ן יי >‪<S‬‬ ‫א ו י פ ש ר י פ ט י•)ן(‬ ‫‪inscription‬‬ ‫י‬ ‫א ו י פ | ש ר ע ק | ן יי ) א ו י י פ ג ע ש ר א ק ן (‬ ‫א ו י מ א י פ מ ע ק ל ע ך איי‬ ‫‪startle‬‬ ‫‪ultra‬‬ ‫א ו י מ א י פ פ ר ע ג ל ע ך איי‬ ‫א ו י מ א י פ ש ר י ‪ -‬י ל ע ך איי‬ ‫אוי^טראראדיקאיל‬ ‫)‪o d d ( n o t even‬‬ ‫) ‪ || o n .‬‬ ‫||‬ ‫אייו‬ ‫‪2 . . in.‬‬ ‫‪egg beater‬‬ ‫‪unveil‬‬ ‫א ו י פ | ש ל ע ס ל | ע ן יי >‪<S‬‬ ‫א ו י פ ש נ י ט יעי‬ ‫א ו מ א ח ר י ו ת ד י ק איי ] [‬ ‫א ו י מ א י י ד י ל איי‬ ‫‪unlock‬‬ ‫א ו י § | ש נ י י ד | ן יי ) א ו י י פ ג ע ש נ י ט ן (‬ ‫א ו י פ | ש פ י ל | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪cut o p e n .‬‬ ‫א ו י פ | ש פ י ל י ע | ן ) ז י ך ( יי >‪<$‬‬ ‫‪irresponsible‬‬ ‫א ו י מ א ג י י נ ג ע נ ע ם איי‬ ‫אויפ|שליס|ן יי)אוייפגעשלאסן(‬ ‫‪irrespon-‬‬ ‫‪sibility‬‬ ‫‪(tents).A m e r i‬‬‫‪ ..‬‬ ‫‪failing‬‬ ‫ז‬ ‫א ו י מ ב א ג י י י ל ע ך איי‬ ‫‪indispensable‬‬ ‫‪p r o h i b i t i v e .‬‬ ‫‪uncondi‬‬‫שרצבן‬ ‫‪to‬‬ ‫‪sure‬‬ ‫‪be‬‬ ‫אוימבא‪-‬‬ ‫אוימפאר‪-‬‬ ‫‪sible‬‬ ‫א ו י מ ב א ו ו א י ר נ ט אי•‬ ‫אוימ־‬ ‫‪off one's g u a r d‬‬ ‫א ו י מ ב א ו ו ג י י ב ט איי ) ‪single ( m a n‬‬ ‫א ו י מ ב א ו ו ע י ג ל ע ך איי‬ ‫‪immeasurable‬‬ ‫‪un-‬‬ ‫* א ו י מ ב א ד י י נ ג ט ‪ . .‫‪772‬‬ ‫אויפשלאגן‬ ‫א ו י פ | ש ל א ג | ן יי ) א ו י י פ ג ע ש ל א ג ן (‬ ‫‪pitch‬‬ ‫א ו מ א ח ר י ו ת יאי־ ]‪[U'MAKIIRA'YES‬‬ ‫. d i s .‬לעך‬ ‫געיסלעך‬ ‫אוימ״עוודיק‬ ‫‪dissatisfied‬‬ ‫העירעוודיק‬ ‫‪indescribable‬‬ ‫||‬ ‫א ו י מ ב א ג ר י י נ ד ט איי‬ ‫‪unfounded.able‬‬ ‫א ו י מ א ו י י ס מ ע ס ט ל ע ך איי‬ ‫‪disorder‬‬ ‫|| " ז א ל ס ט מ י ד א ׳‬ ‫‪non-comformist‬‬ ‫‪|| un.t i o nuanl ....‬‬ ‫‪w i t h o u t f a i l .. ir-‬‬ ‫‪refutable‬‬ ‫‪ultraradical‬‬ ‫א ו ם א»‬ ‫‪unappetizing.‬‬ ‫ ‪\.‪break open‬‬ ‫. .‬‬ ‫אוימצופרידץ‬ ‫אומ‪. j u m p u p‬‬ ‫‪8‬אום פיע‬ ‫‪irresolute. helpless‬‬ ‫‪|| un.)‪i n d e p e n d e n t (of‬‬ ‫‪independence‬‬ ‫א ו י מ א י פ ל י י ק נ ד ל ע ך איי‬ ‫‪treasury‬‬ ‫א ו י י ר י ע ל יאס ) ע ך (‬ ‫‪indecision‬‬ ‫‪i m p r o p e r . nau-‬‬ ‫‪seating‬‬ ‫‪ultimatum‬‬ ‫||‬ ‫‪undeniable‬‬ ‫‪indelible‬‬ ‫א ו י מ א פ ע ט י י ט ל ע ך איי‬ ‫‪earring‬‬ ‫א ו ^ ט י מ א ט ו ם יעי ) ס (‬ ‫.[PEYSEK..11‬א ׳ ש ב ת‬ ‫‪over‬‬ ‫‪unimpeachable.able. baseless‬‬ ‫‪u n l i m i t e d . . m a r k u p (prices).. unlisted‬‬ ‫‪boundless‬‬ ‫)‪(negative prefix‬‬ ‫א ו מ ‪un.. w h i p u p‬‬ ‫א ו י י פ ש ל א ג ע ר יעי ) ס (‬ ‫אומבאטעמט‬ ‫א נ א ו י פ ה ע ר ד י ק‬ ‫א ו מ א ח ד ו ת דאס ]‪MAKhDEs‬׳‪d i s c o r d ..[u‬‬ ‫‪motionless‬‬ ‫א ו י מ ב א ז א י ר ג ט איי‬ ‫‪unconcerned‬‬ ‫א ו י מ ב א ז ו י נ ג ע ן איי‬ ‫‪unsung‬‬ ‫* א ו י מ ב א ז י י ג ל ע ך איי‬ ‫‪invincible‬‬ ‫א ו י מ ב א ט ט י ט י ק איי‬ ‫‪insignificant‬‬ ‫א ו מ ב א ט ע מ ט אי• ] ‪[ U ' M B A T A ' M T‬‬ ‫‪unity‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪tasteless‬‬ .

negligent ‫א ו י מ ג ע ה י י ט ק י י ט יי‬ tremendous. stainless. i m m a c u l a t e obscure. unawares ‫א ו י מ ב א ש ט י מ ט איי‬ ‫א ו י מ ב א ש ט י י מ ל ע ך איי‬ irresolute.771 ‫אומגראד‬ keep (‫א ו י מ ג ע ג א ע ע ן ( )מיט‬ ‫יי ) א ח‬ ‫אוסבאטראכט‬ ‫אוס|גיי|ף‬ ill-considered. inviol- ‫א ו י מ ב א ר י י ר ל ע ך איי‬ able unjustified. rugged un- accident. dealings ‫* א ו מ ג א ע יעי‬ ‫ש מ ו ע ס ש פ ר א ך‬ resent. unhappy. heartless. u n d e c i d e d ‫או'סגעטרי_י אי‬ .‫א ר ום‬ ‫א ו י מ ב א ר ע מ ה א י ר צ י ק איי‬ indeterminate ‫א ו י מ ג ע ל ו י מ פ ע ר ט איי‬ unbridled. untold ‫' א ו מ ג ע פ ע ר ׳עז‬ ‫א ו י מ ב א ש ל א י ם ־ ן איי‬ indecision ‫א ו י מ ב א ש ל א י ס נ ק י י ט י׳‬ r i g i d . u n i n t e n t i o n a l ‫א ו י מ ג ע י ד נ ד י ק איי‬ w r o n g . *grudgingly u n w i t t i n g . t a k e ‫' א ו מ ג א ע ש פ ר א ך ׳עז‬ ‫נעמ|ען פ א ר א ׳‬ :‫א ו מ ג ו ט אייי‬ amiss .‫א ו י ס נ ע ז י‬ illegitimate. ‫א ו י מ ג ע ר י כ ט איי‬ accidentally. ‫א ו י מ ב א פ ר י י ד י ק ט איי‬ tent unsatisfactory (‫* א ו י מ ג ל י ק פ א ל יעי )ן‬ vicinity ‫א ו י מ ב א פ ל ע י ק ט איי‬ dissatisfied.‫א ו י מ ב א ק ל ע י ר ט איי‬ less untouchable. t h o u g h t . extraordinary (‫ )אן‬. u n c o m f o r t a b l e . ‫* א ו י מ ג ע ג נ ט יי‬ impatience uncom- ‫א ו מ ב א פ ר י י ד י ק נ ד י ק איי‬ ‫א ו י מ ג ע ב י י ל ד ט «יי‬ impatient unusual. u n w a r - ‫א ו י מ ב א ר ע י כ ט י ק ט איי‬ | ‫א ו מ ג ע ו ו י י י נ ) ט ( ל ע ך איי‬ indefinite (article) ‫א ו י ם ג ע ו ו י י ס י ק איי‬ reciprocal (number) ‫א ו י ם ג ע ו ו ע נ ד ט איי‬ forthwith. untoward. ‫א ו י מ ב י י י ג ע ו ו ד י ק איי‬ ‫א ו מ י ב ג י י ט ע ו ו ד ק איי‬ [ U ' M B E K O ' V E D I K ] ‫א ו מ ב כ ב ו ד ק איי‬ ‫א ו י מ ג ע צ ו י י מ ט איי‬ ‫א ו י מ ג ע צ י י י ל ט איי‬ ‫נעב‬-‫א ו ' מ ג ע ק ו מ ע נ | ע ר יעי‬ dishonorable [U'MBERAKIIMO'NES- DIK] merciless. | ‫א ו מ ב א ק ו ו ע ' ם ) ל ע ב ( ק י י ט יי‬ discomfort ill-considered. •‫א ו מ נ ל י י ך אי‬ (‫א ו מ ג ל י ק ד*> )ן‬ ‫| צ ו ם א ׳‬. rash ‫א ו ״ ט ב א ט ר א י כ ט איי‬ immaterial ‫א ו י ט ב א ט ר ע י פ י ק איי‬ ‫| א ׳ א י ן‬. faithless awkward. rampant ‫א ו י מ ב א ר ע י כ נ ט •יי‬ vague. inflexible immutable ignoble. unlawful k i l l e d p e r s o n . ) be uneasy mon. ‫א ו י מ ב א מ א י נ ט איי‬ ‫א ו י מ ב א מ ע י נ ט ש ט איי‬ unnoticed i n c r e d i b l e . e n o r m o u s ‫א ו י מ ג ע ה ט י ע ר מיי‬ ‫א ו י מ נ ע ו ו א י ש ץ איי‬ inconvenient inconvenience. m a l c o n - •‫א ו י מ ג ל י ק ל ע ך אי‬ uneducated ‫א ו י מ ב א נ ע י מ ל ע ך איי‬ undoing wretched accident ‫א ו י מ ב א מ ע י ר ק ט איי‬ inconceivable fortunately unfortunate. without delay unleavened ranted ‫א ו י מ ג ע ז ע צ ל ע ך איי‬ merciless innummerable. indefinite ‫א ו י מ ג ע ט י י י ל ט איי‬ false. incalculable ‫ י י ע ר ט איי‬. g o a r o u n d ( w i t h ) haunt invalid unfavorable. unintentional- ‫אוימגערןאייי‬ ‫איי‬ ‫אומברחמנותדיק‬ pitiless. novel.c a l a m i t y . u n k n o w n (rev. fa- |r c o n .c o m p a n y . clumsy ‫א ו מ ב א ר ע ' ב נ ) ד ( ל ע ך איי‬ ill-considered ‫א ו י ם ג ע ז א י מ ט אייו‬ undivided . u n b e l i e v a b l e ‫א ו י מ נ ל י י י ב ל ע ך איי‬ misfortune. ‫ב ע ר ך‬ ‫ןגין* איספ א ׳‬ ‫א ו י מ ג ע ה י י ט איי‬ negligence ‫ע ר ך‬ ‫י‬ ‫א ו י מ ב א ק ו ו ע ם איי‬ ‫א ו י מ ג ע ד ו ל ד יי‬ •‫א ו י מ ג ע ד ו י ל ד י ק אי‬ w i t h hands unwashed ‫א ו י מ ב א ק א נ ט איי‬ uneasy. relentless tality u n e x p e c t e d . * u n w i l l i n g l y . ruthless. unjust crude ‫א ו י מ ג ע ר ע כ ט איי‬ ‫א ו י מ ג ע ש ל י י פ ץ איי‬ o d d (not even) ‫א ו מ ג ר א ד איי‬ rude intercourse. haanimate single ( w o m a n ) ‫א ו י מ ג י נ צ י ק איי‬ unmanned adverse u n e q u a l . u n e v e n . •‫א ל י מ ב א ל ע י ב ט אי‬ ‫א ו י ט ג י ל ט י ק איי‬ kill (‫אוימנעבראכט‬/>$<)‫א ו מ | ב ר ע נ ג | ע ן וי‬ [U'MBETA'RBESDIK] ‫איי‬ ‫אומבתרבותדיק‬ l y .

ungrateful unnecessarily ‫ || א׳־אומניישט‬v e r y c h e a p l y ‫א ו י מ נ ר י י כ ל ע ך איי‬ ingratitude ‫*אומזאץ יעי‬ ‫א ו י מ ז י י י ג ע ר ד י ק איי‬ ‫י א ו מ ז י כ ט ב א ר יעז‬ unsure. dis- ‫י‬ f‫ ־‬h o n o r . roundabout ‫א ו מ ז י ס ט י ק איי‬ ‫א ו מ ד א נ ק יעי‬ thankless.H O O ' Y L E M ] ‫טצ‬-‫יי‬ counter-clockwise ‫א ו י מ מ א ר א י ל י ש איי‬ ‫א ומז ע י ק‬ ‫א ו י מ מ י י ג ל ע ך איי‬ ‫א ו י מ מ י י ג ל ע כ ק י י ט י׳‬ ‫או מ מיג ל ע ך‬ ‫א ו י מ מ ע י ג ל ע ך איי יעז‬ abnormal volume. vain. ‫אייו‬ || ‫א ו י מ ז י נ ע ן דע!־‬ to no avail. stain unerring. (‫אומ|ווארפ|ן מ )אוימגעווארפן‬ unimportant. ‫א ו י מ ד ע ר ש ר א י ק ־ ן איי‬ ‫א ו י מ ט א ק ט י ש איי‬ (‫)עך‬ indivisible ‫א ו י מ ד ע ר צ ו י י ג ־ ן איי‬ turn. dislike disfavor disreputable.1 ‫א ו מ ז י י ס ט‬ (. detour ‫א ו י מ ל י י ט י ש איי‬ illegal ‫אוימוויסיק איי‬ ignorance unworthy ‫אוימווילן יעי‬ ‫אוימוויטיקייט י׳‬ ignorant ‫א ו י מ פ ב ו ד י ק אי־‬ disagreeable (to) undeniable ‫א ו י מ ו ו י כ ט י ק איי‬ [ ] ‫א ו מ י ו ש ר ד י ק איי‬ ‫אייו‬ unwittingly *‫אנ|טא|ן‬ ‫* א ו י מ ה י י מ ל ע ך איי‬ [ U ' M H E S K E M ] <‫א ו י מ ה ט כ ם יעי ) ס ( )מיט‬ [UMTAM] ‫א ו מ ט ע ם יעי‬ unjust. naughty ignoble (moral) •‫א ו י מ ד ע ר ב א י ר ע מ ד י ק אי‬ ‫ו ו א ר פ | ן א ן א ׳ אויף‬ [U'MKIIESED] ‫א ו מ ח ס ד יעי‬ [ u ‫ ׳‬M K h o s h E v ] ‫א ו מ ח ש ו ב איי‬ reluctance in- ‫א ו י מ ד י ר ע ק ט איי‬ ‫א ו י מ ד ע צ י ד ־ י י ר ט איי‬ unheard-of [UMKIIEYN] ‫א ו מ ח ן יעי‬ take a dislike t o ( ‫אוימדיסקרעיטקייט י י ) ן‬ indirect. turnover ‫א ו י מ ^ ע נ א י ל איי‬ impossibility ‫אומות־העולם‬ gentile n a t i o n s ‫א ו י מ ל י י י ק נ ד ל ע ך איי‬ immoral (‫*אומוועג יעי )ן‬ •‫א ו י מ ו ו ע ר ד י ק אי‬ (‫ )ן‬n ‫א ו י מ ו ו ע ר ד י ק י י ט‬ disorderly conduct impossible w ‫אוימוויסן‬ ‫אוימווייסנדיק איי‬ roundabout way. i n 2. spin. uncanny infallible distaste [UME] (‫א ו מ ה י׳ )—ות‬ unholy | ‫א ו מ ט י י י ל ) ע ו ו ד ( י ק איי‬ intransitive ( ‫א ו מ ח ־ י י יעי ) ע ן‬ [ U ' M D E R K I I E ' R E T S ] ‫א ו מ ד ר ך א ר ץ יעי‬ blemish. p r e c a r i - ‫א ו י מ ז י כ ע ר איי‬ ous ‫א ומז ינ ע ן‬ ‫א ו י מ נ א ר מ א י ל איי‬ senseless 23 ‫״אומזין יעז‬ ‫אוימזיניק איי‬ . tactless fearless dis- un respect ‫אוימטיידערל‬ n a t i o n .hEYshEK] ‫א ו מ ח ש ק יעי‬ blot.g r o u n d l e s s . snub snub ‫אן א׳‬ (the) unconscious [ U ' M K O V E D ] ‫א ו מ כ ב ו ד יעי‬ derogatory [] illogical ‫א ו י מ ל א נ י ש איי‬ (‫א ו מ ל י ב «פ)י‬ ‫ פ י ר‬5 ‫ || א ׳ | ע ר א ו י‬i m p r o p e r indignity.p u r p o s e ‫נומ י ק‬ unconscious ‫א ו מ י ק יעז‬ disgrace. useless. disapproval ‫א ו י מ ט ר א נ ם י ט י י ו ו איי‬ knock down. disrespect. i n n o c e n t l y futile invisible u n d e c i d e d . dis- ‫א ו י מ ה י י ל י ק איי‬ ‫א ו י מ ה י י י ל ע ו ו ד י ק איי‬ weird. insignifi- ‫יבער יעי ) ס ( • ק ע‬-‫אוימטרי‬ strike d o w n [U'MYOYSIIER] ‫א ו מ י ו ש ר יעי‬ on cant ‫אומישנע‬/‫אומיסטן‬ reluctance ‫\ ניט א ׳‬. futile. unfair intentionally. g r a t i s . ‫* א ו י מ ד ע ר ה ע י ר ט איי‬ ‫״ א ו י מ ד ע ר ט ר ע י נ ל ע ך אי־‬ ill-bred. inaccessible ‫ אי־‬.770 ‫אומנארםאל‬ nonsense. ‫אומנרייכלעך‬ free ‫* א ו י מ ד א נ ק ב א ר איי‬ indiscreet ‫א ו י מ ד י ט ק ר ע י ט איי‬ ‫ה א ל ב א׳‬ indiscretion for n o reason. unbearable. r u b b i s h fruitless. tolerable undaunted. unworthi- ness the [ U M E S . people incurable [U'MTO'ESDIK] ‫א ו מ ט ע ו ת ד י ק איי‬ drifter injustice agreement. u n c e r t a i n . revolution [u‫׳‬MK. irresolute ‫אוימזעלק איי‬ merciless ‫אוימזעיעוודיק א י י ־ א ו מ ז ע י ק‬ || d i s f a v o r .

‫א ו י מ פ א ר ד י‬ ­ ‫ ג ע‬s ‫נ י ט ־ נ ע ה י ט. ‫א ו מ ע ט י ק‬ ‫״ א ו י מ פ א ר ש ט ע י נ ד ל ע ך •יי‬ incomplete inconclusive. unfriendly ‫ייו‬8 ubiquitous ‫ס‬8‫א ו מ פ ל י י ט י‬ incapable || everywhere ‫' א ו י מ פ ו ל ש ט ע ג ד י ק •יי‬ infallible (‫א ו מ ע ט יער )ן‬ ‫א ו מ ע ט ק ו י = א ו ם קיי‬ ‫א ו י מ פ א ר ש ע י מ ט «יי‬ vermin !‫״ א ו י מ ע ד י ק ׳ע‬ sadness. shameless !‫״ א ו מ ע ד ו י ם ׳ע‬ unsuitable. to n o a v a i l . cheerless. displeas- ‫יי‬8 ‫א ו י מ ע י ג ד י ק‬ ‫* א ו י מ ע י נ ד ל ע כ ק י י ט י׳‬ ineffective. c r o o k e d ‫א ו י מ צ ו ט ר ו י יעי‬ dishonesty -» ‫א ו י מ צ ו פ ר י ד ץ‬ improper. fruitless im- infinite ‫יי‬8 ‫א ו מ פ ע ס ט‬ infinity infinity ineffectiveness. uncompromising (‫א ו י מ ק א ג ס ע ק ו ו ע י נ ץ י׳ )ן‬ fall. ‫•ד‬ manly ‫אוימפארמייטלט‬ disorder outright inevitable. for ‫אומניישט «חי‬ ‫יי‬8 ‫א ו י מ פ א ר ל ע י ג ד ל ע ך‬ n o reason ‫א ו י מ פ א ר מ א י ט ע ר ל ע ך »יי‬ sports- [u'MNATSKho'Nish] ‫אומגצחניש ו ד‬ gable. ill-timed ure.‫ה י ט ן‬ imperishable ‫אומנייטיק‬ i n v a i n . i n d e f a t i - ‫אוימגייטיק «יי‬ ‫י א ו מ פ א ר ז י כ ט י ק ׳עז‬ called-for ‫ ג ע וו א ר נ ט‬. inefficient ‫יי‬8 ‫ינדלעך‬-‫אוימפרי‬ [U'MTSDO'DIMDIK] ‫א ו מ צ ד ד י מ ד י ק »יי‬ impartiality 8 ‫א ו מ ע כ ט «די‬ ‫א ו י מ ע י ג ד י ק י י ט יי‬ infinite •‫י‬8 ‫א ו י מ פ ר ו כ ט י ק‬ ‫אומעטוים‬ ‫אוימעטיק יי‬ spurious (‫א ׳ )בי_י זיך‬ 0 ‫א ו מ ע ט ו מ י ק איי‬ sad. in- ‫יי‬8 ‫* א ו י מ ע י ג ד ל ע ך‬ ‫יי‬8 ‫א ו י מ ע פ ע ק ט י י ו ו‬ ‫א ו י מ ע פ ע ק ט י י ו ו ק י י ט יי‬ efficiency p a r t i a l . u n f a i l i n g direct. dispassionate discontented.(‫אוימפארשטיייענישי*״ )ן‬ ‫א ו מ ע ט ו ם‬ incomprehensible.. ‫־‬8 ‫אומפאט‬ ‫יי‬8 ‫אוימפאסיק‬ unbecoming. א‬ needless. unavoid- [U'MSEYDER] ‫א ו מ ס ד ר יעי‬ unstable ‫יידלעך יי‬-‫אוימפארמי‬ disagreeable (to) 8 able informal unanswered. unnecessary. hesitant irresolute fruitless barren. immediate. distrust dissatis- dishonest. unpunctual ‫יי‬8 ‫א ו י מ פ י נ ק ט ל ע ך‬ ‫יי‬6 ‫א ו ' מ צ ע ט י י ל ) ע ו ו ד ( י ק‬ bland. die disproportionate ‫א ו י מ צ ע ש י י י ד ל ע ך «יי‬ ‫יי‬8 ‫א ו י מ ק א נ ס ע ק ו ו ע י ג ט‬ ( ‫א ו מ | פ א ל | ן יו )אי? א ו י מ ג ע פ א ל ן‬ irresponsible ‫א ו מ ק ו ם יעי‬ ‫יי‬8 ‫*אוימפאראיגטווארטלעך‬ undying (‫אומ|קומ|ען יי)איז אוימגעקומען‬ incomparable a violent death 24 ‫יי‬8 ‫א ו י מ פ א ר ג י י י י ק‬ ‫יי‬8 ‫א ו י מ פ א ר ג ל י י י כ ל ע ך‬ . i n n u m e r a b l e ‫א ו י מ צ י י ל י ק איי‬ inaccurate. u n - tireless. d i s g r u n t l e d d i s c o n t e n t . dejection [ ] ‫א ו מ צ ד ד י מ ד י ק י י ט י־‬ mistrust. ‫אוי מ צ ו פ ר ידגקייט יי‬ ‫א ו מ ע ר יעי‬ ‫יי‬8 ‫א ו י מ ע י ר ל ע ך‬ ‫א ו י מ ע י ר ל ע כ ק י י ט יי‬ unwell.769 ‫אומקומען‬ indigestible ‫יי‬8 ‫ י י ל ע ך‬. lonesome ‫יי‬8 ‫א ו י מ פ ע י ק‬ ‫אוי מ פ ע ל יק »יי‬ ‫א ו י מ פ ר ו י כ פ ע ר ד י ק »׳־׳‬ unkind. corny ‫יי‬8 ‫א ו י מ פ י ק א נ ט‬ ‫יי‬8 ‫א ו י מ צ ע ט ר י י י ס ל ע ך‬ recoilless ‫יי‬8 ‫א ו י מ פ ר א ל י ק‬ | indivisible unshakable inseparable inconsistent inconsistency u n s k i l l e d (labor) ada- ‫יי‬8 ‫א ו י מ פ ר א פ א ר צ י א נ ע י ל‬ [u‫׳‬MPsho‫׳‬RESD1K] ‫יי‬8 ‫א ו מ פ ש ר ו ת ד י ק‬ mant. d i s s a t i s f a c t i o n immature ‫א ו י מ צ ג י ט י ק »יי‬ impartial ‫יי‬8 ‫א ו י מ פ א ר ט י י י י ש‬ countless. t u m b l e ‫יי‬8 ‫א ו י מ ק ו ו א ל י פ י צ י י ר ט‬ (mass) d e a t h . g l o o m unintelligible i m p u d e n t . indisposed fied. h o l o c a u s t p e r i s h . moot ‫יי‬8 ‫א ו י מ ס ט א ב י י ל‬ (‫א ו י מ ס י מ פ א ט י ש »י• )י‬ slack ‫יי‬8 ‫א ו י מ פ א ר מ ע ל‬ illiterate ( ‫א ו י מ ס ע ז א ן רעי ) ע ן‬ [U'MI'VREDIKJ ‫א ו מ ע ב ר י ד י ק «יי‬ illiteracy ‫א ו י מ פ א ר ע י ג ט פ ע ר ט »יי‬ [ ] ‫א ו מ ע ב ר י ד י ק י י ט יי‬ m i s u n d e r s t a n d i n g . g l o o m .

obscure. . as far come back ‫אד׳‬-‫א ו נ ד ז ע ר פאס‬ a t ease ‫ פ ו ן א ׳ וועגן‬: ‫א ו ג ד ז ע ר ט‬ ‫א ו י מ ק ר ע מ פ י י ר ט »יי‬ g a d a b o u t . ‫ווארט|ן‬ under hurry v t / p f ‫א ו י מ ר א צ י א נ ע י ל איי‬ uneasiness. beneath little subordinate || \. m e r c u r i a l per- (‫א ו מ ר א ס דעי )ן‬ as we are c o n c e r n e d ours bottom.‫אונטערביין‬ 768 rude ‫ || ע ס‬a great d e a l [ ] ‫א ו מ ת ר ב ו ת ד י ק איי‬ ‫ || יי א ׳ מ‬a n d i t r a i n s a great deal p a y some a t t e n - *‫און ק‬ . (ship) s i n k . (political) unrest. <i> ‫א ו מ | ק ע ר | ן יי‬ Hungary (<*!)‫אוי נגער ן‬ return v i . ‫א ו נ‬ Hungarian ‫יעי‬/‫יי‬ (‫א ו מ | ק ו ק | ן ז י ך יו ^ )אויף‬ t i o n (to). injustice ‫טערמעינטשיש‬ deputy mayor (the) subconcious ‫א ו י מ ר ו י ק איי‬ a n x i e t y .1 | ‫) ־‬ (from) wait a ‫אונטער‬ ‫אוינטערסעקרעטאיר‬ |‫־‬ a n x i o u s . (from) ‫אונטער|־‬ |‫( ־‬a) 6) ‫א ו ג ט ע ר | ־‬ ‫ אייו‬.2 |‫ ־‬b e l o w beneath. undying ‫*אוינטערבאווויסטזיניק »יי‬ subway immortality (‫)ען‬-‫אוינטערבאן י‬ (‫אויגטערגעגאנגען‬ ‫)איז‬ illiterate illiteracy ‫א ו י ג ט ע ר ג י ב י ק איי‬ ‫יי‬ ‫" א ו י מ ש ט ע ר ב ל ע ך איי‬ •‫* א ו י מ ש ט ע ר ב ל ע כ ק י י ט י‬ harmless (‫א ו י ג ט ע ר ג א ר ן יעי )ס‬ submissive go ‫אוימשטימיק איי‬ insomnia (‫אויגטערגאנג יעי )ען‬ doom.‫אונטער‬ ‫| א ו י נ ט ע ר ו ו א י ס ע ר ד י ק‬. . beneath. ‫רעפ‬8 .w a t e r innocent ‫מגיסטער‬ <$> ‫אונטער|אי_יל|ן יי‬ (‫א ו י נ ט ע ר א פ ט י י ל יעי )ן‬ non-commissioned (‫א ו י ג ט ע ר א פ י צ י ר יעי )ן‬ circumstance (‫א ו מ ש ט א נ ד יעי )ן‬ ‫א ו י מ ש ט א ר ב י ק איי‬ immortality knock over ‫ג ע ־‬ ‫א ו י מ ש ט א ר ב י ק י י ט י׳‬ (‫אומ|שטוים|ן יי)אוימגעשטויסן‬ ‫מ יש ט י י ג ס‬ D‫געזאיגט ״‬ officer subconscious voiceless ‫'אוינטערבאווויסטזגין לאס‬ immortal. downstairs ( 2 under(neath). foul impurity. restore.. ..1 ‫א ו נ ט ן‬ . disturbances. (state.. i l l a t ease ‫אוימרויקייט י׳‬ rest u n c l e a n . ‫א ו מ ש ו ל ד י׳‬ ‫א ו י מ ש ו ל ד י ק איי‬ immortal. ‫א ו מ‬ !‫ זע‬. t u r b u l e n t . us ‫ א ׳ זיך‬f‫ ־‬m a k e g o o d (loss) ( ‫ מ י ר‬:‫א ו נ ד ז • י * )נאט‬ our for o u r sake. ‫שפרינג|ען‬ under. l o o k a r o u n d ‫רעגנט א׳ רעגנט‬ U.. ) irregular ‫( א ו י נ ט ע ר ק ל א ס‬. sub.. d o w n - (a) (at) ‫יי‬8 ‫א ו י מ ק ל א ר‬ un- [u'MSE'YKhLDiK] ‫אונטער|גיי|ף‬ ‫א ו מ ש ל א ף יעי‬ ‫א ו י מ ש ע ד ל ע ך איי‬ ‫א ו י מ ש ר י פ ט י ק איי‬ ‫א ו י מ ש ר י פ ט י ק י י ט י׳‬ ‫איי‬ ‫אוימשכלדיק‬ reasonable. restless.s e c r e t a r y subordinate ‫יעי‬/‫יי‬ apprehension (‫א ו נ ט ע ר יעי )ס‬ under- underdeveloped f- *0 (‫א ו מ ר ו יעי )ען‬ (‫)ען‬ uneasy. epidemic.. (down)fall.. vague. m o v e m e n t .stairs to a s l i g h t degree put ‫ || אוינ־‬subclass irrational ‫דעי )ס‬ ( b ) hop -‫אוינטער‬ mercurial ‫ קיי‬. blight basement ‫אומשטיייגס‬ ‫ז א ג ט‬ <3> ‫א ו נ ט ע ר | א ' ר ד ע נ | ע ן יי‬ decline. u n s o u n d d o w n . u n - deputy ‫ || א ו י נ ט ע ר ב י י ר ג ע ר ־‬L o w e r A l s a c e ‫אומרו‬ riots. d i m . l o w e r . ‫אומקוקן זיך‬ fuzzy. ‫ א ו נ ט ע ר | ל י י ג | ן‬H (6) son ‫א ו י נ ד ז ע ר י ק »די‬ below.. rudeness 25 [U'MTARBES] ‫א ו מ ת ר ב ו ת יאס‬ . . r e f u n d . impurities ( c o l l . restlessness. u n d e r n e a t h . t r o u b l e d . infrahuman ‫א ו י מ ר א ט י ק איי‬ pendulum anxiety.. i n f r a . t u r b u l e n c e . undying ‫א ו י נ ט ע ר א נ ט ו ו י י ק ל ט איי‬ subdivision ‫אומריינם דאס‬ ‫א ו מ ר ע כ ט דאס‬ innocence ‫ע^זאס‬ ‫אומריין איי‬ ‫א ו י מ ר ע נ ו ל ע י ר איי‬ w r o n g . . unclear. i n d i s t i n c t ‫ז‬ ignorance ‫אמא‬ ‫א ו י מ ק ע נ ט ע נ י ש י»ס‬ return ‫אועער יעי)ן( ם‬ ‫א ו מ ק ע ר יעי‬ Hungarian ‫א ו י ע ע ר י ש איי‬ r e t u r n vt.N.

‬‬ ‫‪II d u c k .‬־‪(li‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ד ז ע צ ע ר יעי ) ס (‬ ‫‪add‬‬ ‫)‪quid). set a g a i n s t‬‬ ‫)אוינטערגעהוסט(‬ ‫ם‬ ‫‪s i m m e r vi. inquiry‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ט א נ ע ר יעי ) ס (‬ ‫* א ו נ ט ע ר ד ר י ק ו ע יי ‪suppression.‬‬ ‫‪wait on‬‬ ‫יי)אוינטערנעטריבן(‬ ‫‪urge o n . subjugate‬‬ ‫אונטער|טרייב|ן‬ ‫יי)אוינטערנעהונקען(‬ ‫^‬ ‫‪ \.‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ט י י ל | ן יי‬ ‫‪drawers‬‬ ‫יי‬ ‫יי‬ ‫א ו י נ ט ע ר ט ע נ י ק מיי‬ ‫‪i n c i t e .‫אונטערניסן‬ ‫אונטערליען‬ ‫‪become‬‬ ‫.exasperate‬א ׳ )י<‬ ‫‪boost. p l a n t (stolen goods‬‬ ‫א ׳ )‪ .‪hobble‬‬ ‫י י ) א ו י נ ט ע ר ג ע ה א ל ע ן ( <י<‬ ‫)אוינטערנעטראנן(‬ ‫א ו נ ט ע ר | י א נ | ן יי‬ ‫‪( e x p l a n a t i o n etc.) be f a u l t y‬‬ ‫אונטער|העלפ|ן‬ ‫א ו י נ ט ע ר ט ע צ ל י*־ ) ע ך (‬ ‫‪coaster‬‬ ‫‪goad‬‬ ‫)‪stove‬‬ ‫אונטער|הינק|ען‬ ‫" א ו נ ט ע ר | ט ע ' נ י ק | ן יי ‪<fc‬‬ ‫‪subject. submerge‬‬ ‫א׳ מאכ|ן‬ ‫‪cough‬‬ ‫‪submerge‬‬ ‫||‬ ‫‪d i v e . submerge v i . subject‬‬ ‫)‪s u b m i t (to‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ו ו ו ק ס דעי )ן(‬ ‫‪found-‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ו ו י ס י ק מיי‬ ‫‪ling‬‬ ‫‪throw‬‬ ‫‪rising generation‬‬ ‫‪subconscious‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ו ו י ס י ק י י ט יי‬ ‫‪(the) s u b c o n s c i o u s‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר נ ע ש ו י ר ץ מיי‬ ‫‪trim‬‬ ‫א ו נ ט ע ר ו ו ע נ ) נ ( ס זעו‬ ‫ו ו ע ג‬ ‫א ו י נ ט ע ר נ ע ש ל א נ ן מי•‬ ‫. (to‬‬ ‫או'נטערנעוואר‪6‬ץ‬ ‫)י(‬ ‫מיי‬ ‫‪ a b a n d o n e d‬־| א ׳ ק י נ ד‬ ‫‪submarine‬‬ ‫‪a ban-‬‬ ‫)או'נטערנעוואר‪5‬ן(‬ ‫)‪|| d o n ( c h i l d ) .‬‬ ‫‪on‬‬ ‫^‬ ‫‪urge‬‬ ‫‪subjugate‬‬ ‫א ו ב ט ע ר י מ י ש מיי ]‪[U'NTERYA'MISII‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ל י י נ | ן יי‬ ‫‪help‬‬ ‫) ‪(a l i t t l e‬‬ ‫א ׳ )מ מיט<‬ ‫‪26‬‬ ‫‪hurry.( s m a l l a m o u n t s of‬א ׳ ז י ך )י<‬ ‫‪sur-‬‬ ‫)‪render v i . under-‬‬ ‫)‪(child‬‬ ‫‪incite‬‬ ‫א ז י נ ט ע ר ה ע ר יעי‬ ‫)צו(‬ ‫‪undershirt‬‬ ‫|| א '‬ ‫‪subject‬‬ ‫)‪(to‬‬ ‫ז י ך )י(‬ ‫‪(to).‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ה ע ם ד י*! ) ע ר (‬ ‫‪(sun) set‬‬ ‫אונטער|גיס|ן‬ ‫א ו נ ט ע ר | ה ע צ | ן י י >‪3‬‬ ‫)אוינטערנענאסן(‬ ‫מ‬ ‫‪. u p h o l d‬‬ ‫' א ו נ ט ע ר ה א נ ד ל ו נ נ ׳עז‬ ‫)אוינטערנעזאטן(‬ ‫אונטער|טונק|ען‬ ‫א ו נ ט ע ר ע ר ד י ש‬ ‫יי‬ ‫‪examine‬‬ ‫‪ject‬‬ ‫‪suppress.‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ט ו ק | ן יי ‪0‬‬ ‫‪port.‬‬ ‫||‬ ‫‪h u r r y vi.‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ו ו ע ל ט יי‬ ‫‪trim‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר נ ע פ ו צ ט מיי‬ ‫‪. oppress‬‬ ‫" א ו נ ט ע ר ד ר י ק ע ר יעי ) ס (‬ ‫אונטער|הוסט|ן‬ ‫^‬ ‫‪examination. 8‬י(‬ ‫. prime (pump‬‬ ‫זיך‬ ‫אונטער|ננבע|נען‬ ‫‪<fc‬‬ ‫ת‬ ‫]‪[GANVE‬‬ ‫‪r a b b l e rouser‬‬ ‫‪|| e a v e s d r o p p i n g‬‬ ‫‪5‬א'ניש|ער א ׳‬ ‫‪sneak u p o n‬‬ ‫‪ || o v e r h e a r‬א ׳‬ ‫^‬ ‫‪pinnings‬‬ ‫מ‬ ‫אונטער|נעב|ף‬ ‫אונטער|וואר‪|6‬ן ת‬ ‫‪add‬‬ ‫)‪ |. s u s t a i n . submerge vt. u n d e r w e a r‬‬ ‫״אונטערזוכוע יי)ען(‬ ‫א ו י נ ט ע ר נ ר ו נ ט יעי‬ ‫אונטער|האלט|ן‬ ‫‪underworld‬‬ ‫^‬ ‫‪undersea‬‬ ‫)‪(underneath‬‬ ‫) ‪line ( w i t h‬‬ ‫‪|| p u t‬‬ .‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | י א כ | ן יי >‪<3‬‬ ‫.‪extinct‬‬ ‫)‪custom‬‬ ‫‪decline. bear o u t . p e r k u p‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ה י י ב ע ר יעי ) ס (‬ ‫‪subdivide‬‬ ‫‪|| s u b m i s s i v e .‬‬ ‫‪( p o l i t i c a l ) sub-‬‬ ‫‪vt. ) ‪w h i t e n e d (soup e t c .. o p p r e s s i o n‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ה ו י ז ן ‪*0‬‬ ‫‪prompt‬‬ ‫' א ו נ ט ע ר | ז ו כ | ן יי‬ ‫‪underground‬‬ ‫‪foundling‬‬ ‫‪underclothes.)‪(to‬‬ ‫)זיך(‬ ‫‪eavesdrop‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ו ו א ס ע ר ־ ש י ף י• )ן(‬ ‫)אוינטערנענעבן(‬ ‫טעלע־‬ ‫‪wiretapping‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ה ע ר | ן יי‬ ‫א ו י נ ט ע ר נ ע ב צ י*!)ען( ‪substructure.‬‬ ‫‪d i v e .. (engine) s p u t t e r‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ה י י ב יעי‬ ‫א ו נ ט ע ר | ה י י ב | ן יי‬ ‫‪lift‬‬ ‫)אוינטערנעהויבן(‬ ‫א ו נ ט ע ר | ה י י צ | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪lift‬‬ ‫‪(lifting) j a c k‬‬ ‫‪m a k e a fire i n (the‬‬ ‫א ׳ זין־‬ ‫יי‬ ‫‪shock. servile‬‬ ‫‪subjugate‬‬ ‫אונטער|טראנ|ן‬ ‫‪up.‬‬ ‫א ו ' נ ט ע ר ו ו ע ר ‪ 5‬ל י ע יעי ) ע ן (‬ ‫)‪b l a c k (eye‬‬ ‫א ו ' נ ט ע ר ג ע ש ר י ב ע נ | ע ר יעי‪-‬נענ‬ ‫א ו נ ט ע ר | ג ר א ב | ן יי‬ ‫א ו י נ ט ע ר ו ו ע ש י*־‬ ‫‪undersigned‬‬ ‫)אוינטערנענראבן(‬ ‫א ו נ ט ע ר | ז א ג | ן וי‬ ‫‪under-‬‬ ‫‪mine‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ‪ -‬ר ו י נ ט י ק מיי‬ ‫אונטער|זיד|ן ״‬ ‫‪underground‬‬ ‫' א ו נ ט ע ר | ד ר י ק | ן יי >‪<$‬‬ ‫א ו נ ט ע ר ד ר ע ר ד י ש ׳עז‬ ‫‪oppressor‬‬ ‫)אוינטערנעהאלטן(‬ ‫א׳ זיך‬ ‫‪sup-‬‬ ‫א׳ זיך‬ ‫‪ 5‬א ר ה א נ ד ל ו נ נ ע ן‬ ‫א ו נ ט ע ר | ה ו ד ־ י ע | ן יי‬ ‫‪s l i g h t l y .

emphasize. back-‬‬ ‫‪ground‬‬ ‫‪bribe‬‬ ‫אונטער|קומ|ען י י ) א ת אוינטערגעקומען(‬ ‫א ו נ ט ע ר | ש מ י ד | ן יי >‪<z‬‬ ‫‪come‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ש מ י ר | ן יי >•<‬ ‫‪around. m a k e a s t r e n u o u s effort‬‬ ‫‪u n d e r t a k i n g .‬‬ ‫‪. sub-‬‬ ‫‪title‬‬ ‫‪pancreas‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר מ י ט ל ש ו ל י׳ )ן(‬ ‫‪cellar‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ק ע פ ל ד*־ ) ע ך (‬ ‫א ו נ ט ע ר | ר ו ק | ן יי‬ ‫אוינטערמאגךדריז יי)ן(‬ ‫‪slip. stress‬‬ ‫‪accompany. (plane) t a x i‬‬ ‫א ו ' נ ט ע ר ‪ $ 6‬ר ע ר יעי ) ס ( • ק ע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪dorse‬‬ ‫)אוינטערפארדועען(‬ ‫א ו נ ט ע ר | ‪ $ 6‬ר | ן מ )איז א ו ' נ ט ע ר ג ע ‪ 6‬א ר ן (‬ ‫‪dare‬‬ ‫)‪(underneath‬‬ ‫וואס‬ ‫||‬ ‫‪hitchhiker‬‬ ‫שטעלט‬ ‫איר‬ ‫זיך‬ ‫? ‪how dare y o u‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ש ט ר א ם יעי )ען(‬ ‫‪u n d e r t o w . .‬ש ל ע ק (‬ ‫‪lining. differen-‬‬ ‫|‬ ‫אונטער|צינד|ן יי)אוינטערגעצונדן(‬ ‫א ו י נ ט ע ר צ י נ ד ע ר יעי )ם(‬ ‫א ו נ ט ע ר | צ ע ט י י ל ] ן יי ‪O‬‬ ‫אוינטערקאלאנעל‬ ‫יעי‬ ‫‪ h tiate‬א ׳ זיך‬ ‫‪set fire to‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ש י כ ט יעי )ן(‬ ‫‪arsonist‬‬ ‫‪lieutenant-‬‬ ‫‪cavil‬‬ ‫‪line (a‬‬ ‫)‪g a r m e n t etc. give a‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ש י י ד יעי )ן(‬ ‫‪lift to‬‬ ‫‪difference‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר פ י ר ע ר יעי )ס(‬ ‫‪best m a n‬‬ ‫א ו נ ט ע ר ש י י ד ו ע י׳ ) ע ן(‬ ‫אז נטער‪6‬ירערין י׳)ס(‬ ‫‪bridesmaid‬‬ ‫' א ו נ ט ע ר ש י י ד ל ע ך איי‬ ‫‪distinctive‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר צ י נ ד ו נ ג י• )ען(‬ ‫‪(act of) a r s o n‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ש י י ד | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪d i s t i n g u i s h .‬‬ .‬‬ ‫‪downtown . ( h u m . backing‬‬ ‫‪s u p p o r t . v e n t u r e‬‬ ‫יעי‬ ‫‪be e q u a l t o‬‬ ‫‪enterpreneur. h a n d secretly. flatter‬‬ ‫א ו י נ ט ע ן ־ ל ע ק ע ר י ע י ) ס ( • ק ע ‪flatterer. peep‬‬ ‫‪27‬‬ ‫)‪shoe (a horse‬‬ ‫) ‪a d d grease t o . counterfeit‬‬ ‫‪ \. en-‬‬ ‫)^‪/‬אוינטערנעשטראכן(‬ ‫יי‬ ‫‪u n d e r l i n e .‬״אונטער ד ע ר‬ ‫אונטער|שאצ|ן‬ ‫יי‬ ‫‪prise. join a waiting group‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ק ו ק | ן ד ך יי‬ ‫‪substratum‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ש ל א נ | ן יי )אוינטערנעשלאנן(‬ ‫א ו י נ ט ע ד ק א ל ע ח ש יעי )ן( ‪j u n i o r college‬‬ ‫אונטער|קוי‪|6‬ן מ ‪0‬‬ ‫‪differ‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ש י ס ע ל ע יא<־ )ך(‬ ‫‪subdivide‬‬ ‫)ן(‬ ‫‪differentiation‬‬ ‫‪bribe‬‬ ‫‪peek. b a c k . lower. enter-‬‬ ‫ם‬ ‫‪0‬‬ ‫אונטערןרי_יס|ןזיך י י ) א ו י נ ט ע ר ג ע ר י ט ן (‬ ‫‪forge.‬‬ ‫‪make inconspicuously available‬‬ ‫‪j u n i o r h i g h school‬‬ ‫אונטערגעמוננ י׳ )ען(‬ ‫‪s u b h e a d i n g .‬‬ ‫‪colonel‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ש ל א ק יעי ) ‪ .‬‬ ‫‪estimate‬‬ ‫‪erosion‬‬ ‫‪erode vt. s y c o -‬‬ ‫אונטערנעמער‬ ‫אונטערשמירן‬ ‫א ו י נ ט ע ר ש ט א ט י ש איי‬ ‫יעי‬ ‫‪low-income‬‬ ‫אוינטערשטאנד‬ ‫‪underground. suburban‬‬ ‫‪groups‬‬ ‫)‪{coll.‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ש ט «יי*‬ ‫‪b o t t o m . lowest‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ש ט א ט יי‬ ‫)‪ || d o w n t o w n (area‬א י ן א ׳‬ ‫‪downtown‬‬ ‫‪enterprising‬‬ ‫‪sub-‬‬ ‫יי‬ ‫א ו נ ט ע ר | ש ו ו ע נ ק | ע ן יי >‪<$‬‬ ‫‪contractor‬‬ ‫א ו נ ט ע ר נ ע י מ ע ר י ש איי‬ ‫‪dub‬‬ ‫‪under-‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ש ו ו ע נ ק ו ע י׳‬ ‫א מ ט ע ר | נ ע ט | ע ן זיך יי ) א ו י נ ט ע ר נ ע ג ו מ ע ן ( <*‪/‬צו<‬ ‫)ס(‬ ‫‪rupture‬‬ ‫‪oneself. petticoat‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ק ע ל ע ר יעי )ן(‬ ‫‪a bite to eat‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ל ע ק | ן ד ך מ ‪) 0‬צו( ‪f a w n .‬‬ ‫‪terranean‬‬ ‫אוינטערפאלקאווניק‬ ‫)עס(‬ ‫יעי‬ ‫א ו נ ט ע ר | ש ט ו פ | ן יי‬ ‫‪lieutenant-‬‬ ‫‪push along‬‬ ‫א ו נ ט ע ר ש ט י צ ו ע י׳ )ען(‬ ‫‪colonel‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר פ ר י ו ו י ^ ע נ י ר ט איי‬ ‫אונטער|‪6‬ארדיע|ען‬ ‫א ו נ ט ע ר | ש ט י צ | ן יי‬ ‫‪underprivileged‬‬ ‫יי‬ ‫‪sublease‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ‪ 8‬ר ל | ן יי •‪3‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ש ט ע ל | ן יי >•<‬ ‫‪|| p u t‬‬ ‫א׳‬ ‫‪take‬‬ ‫זיך‬ ‫אונטער?‬ ‫‪a short r i d e .u n d e r t a k e‬ק ע נ ע ן ד ך א ׳‬ ‫‪s l i p .‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ע ר ד יי‬ ‫אוישערעירדיש‬ ‫‪underground‬‬ ‫«יי‬ ‫‪underrate.‫‪766‬‬ ‫אונטערלענען‬ ‫א ו נ ט ע ר | ל ע נ | ע ן מ <«‪ :‬א ׳ ד ך ר א ם ה א ר ץ‬ ‫א ו י נ ט ע ר ק ל י י ד ד*י ) ע ר (‬ ‫‪have‬‬ ‫‪phant‬‬ ‫‪ °‬א ו נ ט ע ר | ס א כ | ן יי >‪<$‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ר ע ד | ן מ >‪<j‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ן ־ א ו נ ט ע ר ר ע ם ‪ . under-‬‬ ‫‪current‬‬ ‫‪ || rot s l i g h t l y‬א ׳ זיך‬ ‫אונטער|שטרי_יכ|ן‬ ‫‪be a l i t t l e l a z y‬‬ ‫אונטער|‪8‬יר|ן מ‬ ‫‪support. .

.. according to way.| ‫ || א פ‬leave. Isaac. curtail great-grandson ( ‫) ע ך‬ ancient ‫' א ו ר א ל ט איי‬ Uranus uranium bolster. ( ‫אוניוועירס י ע י ) ן‬ ‫ || א ׳ ־ ק ר א ם‬u n i v e r s a l ‫אוקראיינער יעי)—( ם‬ 1 ‫ || א ו י ר א ו י ר א י י י נ י ק ל‬great-. .V E T U ' M I M ] ‫אורים־ותומים יעי‬ Thummim. ‫יעי‬/‫יאס‬ ( ‫ ) ע ך‬°‫ יא‬.1 ‫אונטערשניידן‬ under- ‫אויראייניקל‬ (‫א ו נ ט ע ר | ש נ י י ד | ן מ )אוינטערגעשניטן‬ b daughter.‫ק ד מ ו ן ־‬ 28 2 ‫ יעז‬. a d o r a b l e t h i n g every J e w spell [OYFN—OYFANIM] at best c o m e as v i s i t o r s i n t o t h e S u k k a h of letter. O ‫ י צ י ר | ן יי‬5 ‫א ו נ י‬ compulsion O ‫אוריניר|ן!ו‬ ( ‫א ו י נ י ק ו ם יעי ) ס‬ [OYNES] ‫אונס יעי‬ ounce (‫א ו ר ל ו י ב יעי )ן‬ ‫א ונא‬ ‫ארויס|לאז|ן אויף א ׳‬ Moses. ( ‫אונץ י ׳ ) ן‬ ‫א ר ע י ן יעי ׳עז‬ phew! urn. furlough furlough vt. f r o m a f a r ) . i . ) ‫א ו נ י פ א ר ) ע ( ם יי‬ (‫א ו ר ינאי ל יעי )ן‬ urine ‫א ו נ י ט א ר י ש איי‬ unison as m e d i a for r e v e a l i n g t h e d i v i n e w i l l urinate ‫א ו נ י ו ו ע ר ס י ט ע ט י ש איי‬ ‫א ו נ י ט א ר י ע ר יעי ) ס ( ם‬ b y the H i g h Priest i n biblical times urinal ‫א ו נ י ו ו ע ר ס א י ל איי‬ p a r t m e n t store [ U R I M . t h e ‫אוניסאיןיעי‬ ( ‫ ר מ ע ן‬. w h e n [ ] (‫אוצר־קאמער יי)ן‬ ‫א ו ק א ס יעי‬ great- the . prop. e. ‫א ו ר‬ ? .‫אוקאס‬ Ukrainian ‫א ו ק ר א י י נ י ש איי‬ the U k r a i n e (‫א ו ק ר א י י נ ע )יי‬ Ukrainian [Hoi'sh] ‫אותו־האיש יעי‬ mentioning [ ] ( ‫א ו צ ר ע ר יעי ) ס‬ oblique this very instant to a v o i d (. Joseph. and King legend. . ballot box ( ‫אורנע י ׳ ) ס‬ guests.. whew! [ushpizN] » ‫א ו ש פ י ז י ן‬ Patriarchs Abraham. support de‫־‬ university (‫א ו נ י ו ו ע ר ס י ט ע י ט יעי )ן‬ university ( ‫א ו ר ט ל יעי ) ע ן‬ Unitarian Unitarian a b r e a s t p l a t e used uniform ‫א ו ר י י ן יעי‬ unify unique copy .765 great-grand2.. vise (‫אורוואנט יעי )ן‬ || s i g n ( ‫אונטער|שרי_יב|ן וו ) א ו י נ ט ע ר ג ע ש ר י ב ן‬ s i g n one's n a m e ( ‫ א ו נ ט ע ר‬/ ‫א ׳ זין־ ) א ו י ף‬ (to) ‫י א ו ר ז א ך ׳עז‬ signature ( ‫אוינטערשריפט י ־ ) ן‬ [OYREKh—ORKhiM] ( ‫א ו ר ח יעי ) י ם‬ d e p a r t m e n t store (‫א ו נ י ו ו ע ר מ א י נ יעי )ן‬ guest (esp.. Jacob. if. bounce urbanization ‫א ו ר ב א נ י ז י ר ו ע יי‬ c l a m p . . . great-grandchild cut.. h o a r d . treas- natural ‫|| א ׳ ־ ס ע ק ר ע ט א ר‬ treasurer treasury [OS‫־‬BEO‫׳‬S] ‫א ו ת ־ ב א ו ת איוו‬ obliquely for letter ‫א׳‬ ‫די‬ || very Christ (expres- used ‫אותו‬ name t h a t . David.. ‫א ו ר ט ל‬ ‫' א ו ר ט י י ל יען‬ ‫ ט ן‬s ‫מ יש‬ ‫י א ו ר ט י י ל ן יעז‬ sentence and 0 ‫אונטער|שפאר|ן מ‬ ( ‫א ו נ ט ע ר | ש פ ר י ע | ע ן יי ) א י ז א ו י נ ט ע ר נ ע ש פ ר ו ע ע ן‬ ‫א ו ר ב א י ן איי‬ ‫ס י ב ה‬ Urim (‫א ו י נ ט ע ר ש פ א ר יעי )ן‬ ‫א ו ר א י נ י ו ם דעי‬ urbane visitor.‫אור‬ great-grandchild itself) w ‫אז‬ . p r o p u p ‫א ו ר א י ן יעי‬ hop.. (poor) guest universe for t h e S a b b a t h ‫מ יש פ ט‬ . Aaron who.T r e a s u r y ‫ || א ו י ף א ׳‬s l a n t [ ] ‫א ו ת ־ ב א ו ת י ק איי‬ [OYSE] ‫אמיי‬-‫איי‬ [REGE] sion the resources (a w o r d ) ‫רנע‬ of ‫נאטירלעכע איות‬ (‫ זאנ|ן ד י א ׳ י ו ת )פון‬h c h a r a c t e r literal ( ‫א ו פ ן יעי ) י ם‬ ' ‫| א ו י פ ן ב ע ס ט ן א‬. t r e a s u r y .m a n n e r [OYTSER—OYTSRES] ( ‫א ו צ ר יעי ) ו ת‬ Secretary [os—OYSYES] ( ‫דאס ) א ו ת י ו ת‬/‫א ו ת דעי‬ literally. letter ‫אוף א״‬ ‫נט‬-‫ י א‬$ ‫א ו נ‬ ure.

a k i n d of a l l the w a y ‫ א ׳ ביז ניו־יארק‬h 15 people ‫ || א ש פ י ל א ׳‬s u c h a g a m e u n t i l . e v e n he is v e r y t i r e d . as m a n y as. inas- w a r d s . ‫א ט א מ י ש איי‬ ‫א י ז י ע י׳‬ ‫א י ז י ע ר יעי )•־־( ם‬ ‫ה ז כ ר ה‬ ‫א ט א י מ י ק ע ר יעי‬ atomic ‫א ז י י ס ט אייי‬ Asia (‫א ט א י ל יעי )ן‬ ‫א זיינער‬ (‫א ז י י ל יעי )ן‬ otherwise. ‫ח ב י ב «י‬ ‫אחרון‬ fair. vowels) ‫ע ר ק ע ן א ׳ ניט שטיין‬ w a t c h o u t ! d o n ' t y o u dare! i n fact. he c a n n o t s t a n d u p up to date ‫«ייי‬/»8 ‫אזשויר‬ up-to-date blackberry (Jew. used ‫קוסען‬ i n f l e c t e d v e r b ) i n fact. n o w || a t o m i c ‫א ז ו י ׳ ע ר נ א ך אייל‬ [ZY] ‫א ז י א י ט יעי )ן( • ק ע‬ Asiatic (‫|| א ט ווי )אזויי‬ atoll ‫אזוינ|ער «יי‬ thus Asiatic ‫ ־| א ט ו ו א ס ע ר‬this. ) [EKJIO'D] ‫א ח ד יעי‬ word 0™ ( ‫א ז א ' ס ) י ע‬ heat. game of c h a n c e . as ‫ ווי‬.3 before words ‫א ז א י ט יעי‬ ‫איייי‬-‫א ז א י ן איי‬ with initial . e x c i t e m e n t . g a m b l i n g ‫ מייי‬. unity ‫אזשוריק איי‬ gambler warning ‫ש מ ע‬ ‫ || א ׳ אז‬likewise [AKIIU'TS] •‫א ח ו ץ •יע‬ thus after- [ A K I I E R . cf.) oneness (of God). ‫ישראל‬ ‫א ז א י ר ט יעי‬ (‫א ז א ר ט ש פ י ל יי )ן‬ also ( ‫איזשענע יי ) ס‬ [AKJIDES] ‫א ח ד ו ת יאס‬ except. .‫ ־[ ע ר א י ז ש ר ע ק ל ע ך מ י ד‬a c t u a l l y . blah-blah. ‫ א ׳ ווי‬h y o u d o n ' t s a y ! ‫ || א ׳ א ו ן א ׳‬as g o o d as he (fig. a p a r t moreover. i n a m o m e n t ‫א ' צ ו זאג|ן‬ !‫ א ט א׳‬H i n g w o r d s w a y ! a t t a b o y ! t h a t ' s better! P u r i m story the f o l l o w i n g ‫ ־| אזויי צ ו זאנן‬m i n d ! t h u s . P e r s i a n k i n g p r o m i n e n t i n the ‫ א ט‬. . as. 2 (. . j u s t . (so m u c h ) ( ‫ א ז ע ל כ ע‬: » ) ™•H-TB '$$‫אז‬ nitrogen ‫ ע ר א י ז נ ע נ א ע ע ן א ׳ ע ר א י ז נע־‬1‫ ־‬t h a t || he w a l k e d u n t i l he a r r i v e d (after s u c h ( e q u i v a l e n t t o ‫ א ז א‬. e x c l u s i v e of (per- gambling ‫א ז א י ר ט ש פ י ל ע ר יעי ) ס ( • ק ע‬ ‫ || א ז ב ע ס ט ־ ן «יי‬asbestos of the J e w . ‫|| א ׳ ש פ י ל‬ a k i n d of g a m e w> .‫ א ט די‬. as ‫ א ׳ ר ע ם‬h from.. thus a n d last b u t n o t least here. the last credo. . i n s u c h a w a y . ( p i . i n v i e w of liability Ahasue- ‫א ז ר ' »ייי‬ follows ?‫ א ׳ נאר‬h ( b y t h i s means) since. ‫ || א ט א י מ‬a t o m a t o m i c scientist atomic scientist/ asylum ‫א ט ־ א י ט אייי‬ Asian (‫אטאים יעי)ען‬ technician 29 ‫א ז כ ר ה ׳עז‬ such ‫א ז ע ל כ | ע ר איי‬ lake ( ‫איזערע י ׳ ) ס‬ as m u c h as. (or) else ‫א ט ־ א י ט י ק איי‬ ‫א׳־וויטנשאפטלער‬ (‫)ס‬ [ZY] ‫אזיאטיש איי‬ o'clock n o w . these imminent ‫יי‬8 ‫ ץ‬5 ‫א ז ר ' נ ע ר ו‬ || s u c h stg.H A M A ' Y S E ] ‫ה »י־יי‬1‫אחר־המעע‬ sons) i n the same b o a t AKJIREN KhovEv] responsibility. t h u s . 1 ‫אזש‬ . . i n t h e f o l l o w - [AidiAshvEYREsh] » ‫אחשוורוש‬ ‫ א ט דאס‬.764 ‫אטאמיש‬ as m a n y as ‫ טענטשן‬15 ' ‫ א‬h a l l the w a y such. t h a t ' s the [ ] ‫א ח ר י ו ת ד י ק אי־‬ reason !‫ א ׳ צ י א׳‬f‫ ־‬events up your || as follows rus. reliable ‫ א ׳‬h so t h a t as . there ( i n p o i n t i n g ) . .. b u t .) [AKJIRAYES] ( ‫א ח ר י ו ת ד א ס ) ן‬ responsible. after the e v e n t [AKJIREN ‫ פונקט א׳‬h (‫ארומער)ט‬/‫ארוים‬ is t h a t so? besides [AKh1M-LETso‫׳‬RE] »> ‫א ח י ם ־ ל צ ר ה‬ ‫א ז ב ע י ס ט יעי‬ [AZHORE] ‫א ז ה ר ה יי )—ות( ל‬ so. ‫ || א ט‬as follows ‫ א ׳ נ א ך‬h so ‫ א׳ צ י א׳‬h particular so t o s p e a k . .t o N e w Y o r k optionally *r*» . exquisite/delightful presently presently. ‫ אט ד ע ר‬h ‫|| א ׳ נ ו ט ווי ע ר‬ in a certain w a y . for n o ‫ || א ׳ זין־‬t h u s at a l l ‫אחרון‬ make so-called ‫אזויינס א ו ן א ז ע י ל כ ס‬ ‫א ט איוו‬ . ‫ ־־| א ׳‬m u c h as. .

. 2. atheism ‫א י ב ע ר א י א ר י ק איי‬ ‫אומעטו ם‬ ‫א ט ל ע ס יעי‬ (‫א ט מ א ס פ ע י ר יי )ן‬ ‫זי ך‬ (‫א י י ב ע ר ב ל צ ב יעי )ן‬ ‫געניטן‬ above... >3< ‫א ' ט ע מ | ע ן מ‬ Athens consider overprotective . have a snack re- (‫אי יעי )ען‬ isn't that so? ‫ווי אן א׳‬ ments. alter pf.. over.MELu'Khish] supranational next year's next week's revise breath- [LY] (‫א ט ע ל י ע ' יעי )ען‬ ‫ || א ן ) א ן ( א׳‬breath ‫ א פ | כ א פ | ן ר ע ם א׳‬h less. switch (‫אטע'ן )יאס‬ ‫אט נט א ט‬ change ( ‫א י ב ע ר | ב א ש ל י ס | ן י ז ) א י י ב ע ר ב א ש ל א ס ן‬ change.‫אטעמ‬ (‫א י ט ע ם ־ א פ כ א פ יעי )ן‬ ‫ || ק י ' נ ס ט ל ע כ | ע א׳‬respiration ‫א י ט ע מ ו ע יי‬ ‫|| א׳ זיך‬ ( ‫א י ב ע ר | ב א ט ר א כ ט | ן יי ) א י י ב ע ר ב א ט ר א כ ט‬ overpopulated ( ‫אטעם י ע י ) ס‬ <$> ‫איבער|א'נדערש|ן יי‬ overwork re- studio. .. persist 30 ‫יאיבן זיך ׳עז‬ ‫רע‬8 . i n excess. breakfast. super.... ‫א‬ ‫ || א' א יאר‬every other day ‫נ‬$‫טאנ א׳ א ט‬ day next after ‫מארנן‬ ‫ א׳‬h (a) re. ‫ א י‬:‫אי קאנ‬ even then switch. again. atelier !‫' א י ב ע ר א ל ׳ע‬ ‫אטעלזם יעי‬ ‫אטעייסט יעי )ן( • ק ע‬ (‫א י י ב ע ר א ל ץ יא׳־ )ן‬ overwork revision atheist ‫א י ב ע ר א כ ט ט א ג י ק איי‬ (pair of) overalls change. ‫אי'בער|בי_יס|ן מ‬ con. ...ing Atlantic ‫ ־| איבער|וועג|ן‬sider Atlantic ( b ) oversalt ‫איבער|גיס|ן‬ atom smasher h tomorrow ‫איבער|טראכט|ן‬ || (a) weigh again ‫אטאם־מורשטער‬ ‫איבער|זאלצ|ן‬ ( b ) overcook ‫א ט ל א נ ט י ק יעי‬ ‫יי‬8 ‫אטלאנטיש‬ atlas ‫קאכ|ן‬ athlete (‫א ט ל א ס יעי )ן‬ ‫אט^עיט יעי )ן( • ק ע‬ ( c ) transfer by pouring.. attraction attribute (‫א י י ב ע ר ב צ ט יעי )ן‬ ‫ || אי ר א ם‬both .. interchange ‫ || בלי!ב|ן‬excrescence breakfast.. ( ‫איבער|בלי_יב|ן וי )איז א י י ב ע ר נ ע ב ל י ב ן‬ || across. (unstressed) main.763 ‫איבערבלצבן‬ ‫ || א‬every other. in excess of. be left over.. ‫קת‬ (6) . and ‫איבער|בי_יט|ן יי‬ O ‫אטעסטיר|ן ת‬ ( ‫א ט ר א ק צ י ע י׳ ) ס‬ (‫אטריבויט יעי )ן‬ ‫ אי‬.) be (‫)י‬ survival ‫איא'? אינט‬ [IBED] ‫א י ב ו ד יעי‬ >‫<ג‬ ‫אוםפ‬-‫וו‬ !‫יאיבוע ׳ע‬ ‫'איבל|ען‬ nauseated two.. . snack bite 7 testimonial certify one's mind (‫)אייבערגעביטן‬ !‫א ט ע נ ט א ט <ע‬ (‫א ט ע ס ט א י ט יעי )ן‬ ‫אייבערבאשייצעריש איי‬ change. refresh- (the letter) I ( ‫אייבערביין יעי ) ע ר‬ remain as a vestige in waste ( ‫א י י ב ע ר ב צ ס ן דאי־ ) ט‬ (‫)אייבערנעביסן‬ ‫נעניטוננ‬ (rev. because of . . out of breath catch one's breath ‫א י י ב ע ר א ר ב ע ט יי‬ respiratory (‫א י י ב ע ר א ר ב ע ט ו ע יי )ען‬ breathing spell (‫איבער|א'רבעט|ן יי)אייבערגעארבעט‬ resettle artificial respiration o ‫א י ב ע ר | ב א ז ע צ | ן יי‬ breathe ‫א י י ב ע ר ב א פ ע י ל ק ע ר ט איי‬ diploma.. . . (a) recon‫איבער|־‬ || ( c ) transfer || ( ‫אטאים־מורשטער יעי ) ס‬ atomic pile year |‫־‬ (‫אטאמקויפ יעי )ן‬ attack (‫אטאיק יעי )ן‬ attack by O !‫א ט א ק י ר | ן י‬ attach^ (‫אטאשע' יעי )ען‬ . transfer to another seat || over. certificate. pour into athletics ‫אט^עטיק י׳‬ ( c ) re- athletic ‫אט^עטיש «יי‬ ‫ א י ב ע ר | ז ע צ | ן‬h another vessel seat.1 ‫איבער‬9 via.. ‫אייבערסעינ־‬ || ‫אייבערסלוכיש‬ supra overtired || ‫יי‬8 ‫ || א י ט ל ע ס י ן‬satin atmosphere ‫איבער‬ attempted assas- ‫אייבערמייד‬ superhuman (‫אטנטאיט יעי )ן( )אויף‬ ‫טשיש‬ sination (of) [. alternate ‫ א׳ א‬.

‬‬ ‫‪featherbed‬‬ ‫‪top-heavy‬‬ ‫אייבערגענויגיק מיי‬ ‫‪excessive‬‬ ‫א י י ב ע ר ג ע פ א ק ט מיי‬ ‫‪overcrowded‬‬ ‫אייבערגעפאל־ן איי‬ ‫‪timid‬‬ ‫אייבערגעצצגטקייט יי‬ ‫א י ב ע ר | ב ע ט | ן יי)אייבערגעבעטן( ‪beg pardon‬‬ ‫‪of‬‬ ‫א י ך ב ע ט א י ב ע ר א צ ע ד כ ב ו ד ]‪[KOVED‬‬ ‫אייבערנעשפיצט מיי‬ ‫אייבערנרויס מיי‬ ‫‪be reconciled‬‬ ‫‪break. crisis‬‬ ‫איבער|ברעכ|ן מ)אייבערנעבראכן(‬ ‫‪break in‬‬ ‫‪two‬‬ ‫אייבערגאס י ע י ) ן (‬ ‫‪oversize‬‬ ‫אייבערדעק יעי)ן(‬ ‫‪bedspread‬‬ ‫א י ב ע ר | ד ע ק | ן ת >•<‬ ‫‪cover‬‬ ‫אייבערניי"‪.‬‬ ‫איבער|וואקט|ן יי )איז אייבערגעוו^קסן(‬ ‫אייבערניסוע י־ )ען(‬ ‫איבער|געב|ן* יי‬ ‫‪weather‬‬ ‫‪mainly. devote‬‬ ‫איבער|וועל|ן* ך ך י י ‪) « * -‬אייבערגעוואלט( <י<‬ ‫‪ (rev. overflow‬‬ ‫איבער|ווא'נדער|ן יי‬ ‫‪transfusion‬‬ ‫איבער|ווארט|ן יי )אייבערגעומןרט( >•<‬ ‫‪ h (rev. blow over.‪over.I beg your pardon‬א ׳ זיך ‪make up. communicate‬־| א׳ )י(‬ ‫‪give‬‬ ‫איבער|וויש|ן ת >‪<$‬‬ ‫||‬ ‫‪swab‬‬ ‫.‪outweigh‬‬ ‫‪prevail.) want no longer‬ע ס ה א ט זיך‬ ‫א י ם אייבערנעגלוסט ד י וועיטשערע‬ ‫‪he no‬‬ ‫א י ב ע ר | ו ו א ר ‪ | 5‬ן ך ך מ )אי׳בערנעווארפן( )טיט(‬ ‫א י י ב ע ר ג ל י י ק ל ע ך מיי‬ ‫‪throw (things) at each other‬‬ ‫‪jubilant‬‬ ‫א י י ב ע ר ג ע ב צ יאס )ען(‬ ‫איבער|ווייע|ן יי >‪<$‬‬ ‫‪superstructure‬‬ ‫)אייבערגעגעבן( )י(‬ ‫‪hand‬‬ ‫. insert. turn in..‬‬ ‫א י י ב ע ר ב ר א ך יעי )ן(‬ ‫‪ || overloaded‬א׳ ‪5‬ון‬ ‫אייבערגעלאזט מיי ‪left over? posthumous‬‬ ‫‪veyed.) get over‬‬ ‫‪over‬‬ ‫‪reprint‬‬ ‫‪reverse‬‬ ‫איבער א‬ ‫‪ H I feel a thrill‬א׳ )י(‬ ‫‪«etell‬‬ ‫א י ב ע ר | ד ר י י | ע ן יי >‪<$‬‬ ‫איבער|גיי|ן* ״ )איז אייבערגעגאעען(‬ ‫אז‬ ‫‪ cunning‬״ ‪c r a f t y‬‬ ‫א י ב ע ר | ד ע ר צ י י ל | ן יי ‪o‬‬ ‫א י י ב ע ר נ א ע יעי )ען(‬ ‫‪that‬‬ ‫‪conviction‬‬ ‫אייבערגערעשט ^ ]‪takeni aback [. relic.‬‬ ‫א י ב ע ר | ה א ל ט | ן יי )אייבערגעהאלטן(‬ ‫‪away. review‬‬ ‫‪easily‬‬ ‫‪sur-‬‬ ‫‪clear. entrust‬‬ ‫א י ב ע ר | ו ו י ק ל | ע ן יי‬ ‫‪ impart. lucid‬‬ ‫א י י ב ע ר ב ע ט ד*ס )ן(‬ ‫‪excessive‬‬ ‫אייבערנעלאד־ן מיי‬ ‫מ א כ | ן א ן א׳ א י ב ע ר‬ ‫א י י ב ע ר ב ל י ק ל ע ך מיי‬ ‫א י ב ע ר ו ו ע ל ן זיך‬ ‫ז י ך א י ם שדן אייבעו־געוואלט ד י וועיטשערע‬ ‫‪devoted.‫‪762‬‬ ‫איבערבלצבס‬ ‫א י י ב ע ר ב ל צ ב ס ימס )ן(‬ ‫‪vestige.‬‬ ‫אויבן‬ ‫‪survey. con. supremacy‬‬ ‫. pass over. (rev. report. con. passage‬‬ ‫‪transfusion‬‬ ‫‪transitional‬‬ ‫‪ |. review‬‬ ‫)‪sb. affectionate‬‬ ‫אייבערנעגעבנקייט יי‬ ‫‪devotion‬‬ ‫‪he does not want his supper any‬‬ ‫אייבערגעוואקסץ מיי‬ ‫‪overgrown‬‬ ‫‪longer‬‬ ‫‪31‬‬ .) want no longer‬־( ע ס ה א ט‬ ‫‪oneself to‬‬ ‫אייבערגענעבץ מיי‬ ‫‪rewrap. con. deliver..‪go over.‪that‬‬ ‫‪migrate‬‬ ‫‪out-‬‬ ‫‪grow‬‬ ‫א י ב ע ר | נ ל ו ס ט | ן ז י ך וי‪-‬אי» )אייבערנעגלוטט( <י<‬ ‫‪message‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪omit‬‬ ‫‪repeat.‬‬ ‫‪skip.‬‬ ‫פרעסטל‬ ‫)‪(difficulties‬‬ ‫‪(conditions) go‬‬ ‫א י ב ע ר הויפט מייי‬ ‫|| ס׳וועט א י ם א׳ ד י בענקשאפט‬ ‫‪nostalgia‬‬ ‫‪his‬‬ ‫‪ h‬זאל‬ ‫מצנס‬ ‫א׳‬ ‫אייבערוואג י•‬ ‫‪re-‬‬ ‫‪overweight. predominate‬‬ ‫‪surrender to. preptonder-‬‬ ‫‪ance. chiefly‬‬ ‫איבער|הי'פ)ער(|ן ת‬ ‫‪he'll get‬‬ ‫‪ let it pass. swaddle.cease‬ס׳גייט ס י ר‬ ‫‪pass. I defer to you‬־| א׳ מ‬ ‫‪ view‬־( א׳ א י ב ע ר‬ ‫‪turn over.‬‬ ‫איבער|ווינק|ען זיך « )אייבערנעווונקען(‬ ‫‪at each other‬‬ ‫)‪(sb.‬‬ ‫איבער|דרוק|ן!י ‪0‬‬ ‫‪transition.‬‬ ‫איבער|וועג|ן « )אייבערנעוווינן(‬ ‫בעט| ן א ׳ ) י ( אז )‪leave a message (for sb.‬‬ ‫‪pass the word (to‬‬ ‫‪a/the‬‬ ‫‪winnow pf..‬‬ ‫‪ that‬־‪ h‬א׳ זיך י‬ ‫‪0‬‬ ‫‪wink‬‬ ‫‪diaper pf.. rem-‬‬ ‫‪nant‬‬ ‫א י י ב ע ר ב ל י ק יעי )ן(‬ ‫||‬ ‫א י י ב ע ר נ ע ט ר י ב ץ מיי‬ ‫‪review‬‬ ‫‪survey.RAshT‬‬ ‫‪ j. relay.‬‬ ‫‪wait‬‬ ‫)‪until after(wards‬‬ ‫‪longer wants his supper‬‬ ‫.

‬‬ ‫‪read‬‬ ‫‪superman‬‬ ‫א י י ב ע ר נ א ט י י ר ל ע ך מיי‬ ‫‪be ap-‬‬ ‫א י ב ע ר נ א כ ט י ק מיי‬ ‫‪prehensive. intercept‬א׳ זיך‬ ‫‪pass. surrender‬‬ ‫א י י ב ע ר ק י י ט יי‬ ‫‪redundancy‬‬ ‫א י ב ע ר | ע ס | ן זיך יי )אייבערנעגעסן(‬ ‫אייבעריקנס מייי‬ ‫‪incidentally‬‬ ‫איבער|פרווו|ן יי‬ ‫‪test. survive.‬‬ ‫א ׳ ז י ך ‪be repeated. pride one-‬‬ ‫אייבעריאר ‪ v‬ע י ב ו ר ־ י א ר‬ ‫א י י ב ע ר י ק מיי‬ ‫‪overnight. overtake..‬‬ ‫‪ undue. over-‬‬ ‫‪ hear.‬‬ ‫א י ב ע ר | נ ע י כ ט י ק | ן יי‬ ‫‪carry to excess.‬‬ ‫‪subside‬‬ ‫|| א' זיך מיט ‪take to heart. filter‬‬ ‫אייבערזעצוע יי)ען(‬ ‫איבער‪5‬ארן‬ ‫‪overly‬‬ ‫א י ב ע ר | כ א פ | ן יי ‪0‬‬ ‫א י ב ע ר | ‪ 5‬א ל | ן מ ) א י ז א י י ב ע ר נ ע ‪ 5‬א ל ן ( ‪ambush‬‬ ‫‪have a bite of. be worried.‪put in another seat‬‬ ‫אייבערזעצעוודיק מיי‬ ‫‪over-‬‬ ‫‪flow‬‬ ‫איבער|ליינ|ן יי‬ ‫‪translation‬‬ ‫א י ב ע ר | ז ע צ | ן מ >•<‬ ‫‪ || forsake‬א׳ זיך מ‬ ‫א י ב ע ר | ל ו י פ | ן יי )איז א י י ב ע ר נ ע ל א פ ן (‬ ‫‪translation‬‬ ‫‪ h translate‬א׳ זיך‬ ‫‪re-‬‬ ‫‪serve. review‬‬ ‫איבער|ליייענ|ען‬ ‫א י י ב ע ר ז ע צ ע ר יעי ) ס ( ם‬ ‫אייבערחזרוע יי)ען( ‪[ J‬‬ ‫‪repetition.‬״איבער ד ע ר‬ ‫אייבערטראכטוע יי)ען(‬ ‫‪reflection‬‬ ‫א י ב ע ר | ט ר א כ ט | ן יי ) א י י ב ע ר נ ע ט ר א כ ט (‬ ‫||‬ ‫‪experience‬‬ ‫א י ב ע ר | ל ע ב | ן מ >‪<$‬‬ ‫‪translatable‬‬ ‫א י ב ע ר | ט א | ף מ )אייבערנעטאן(‬ ‫י‬ ‫‪pf.‬‬ ‫‪alter pf.‬‬ ‫‪stay‬‬ ‫‪spend the night pf. reexamine‬‬ ‫א י ' ב ע ר ‪ 5‬א ל יעי )ן(‬ ‫‪ambush‬‬ ‫א י י ב ע ר י ק ס מייי‬ ‫ניט‬ ‫‪(an experience). reflect (on). scruple‬‬ ‫א י י ב ע ר ן ־ א י ב ע ר ר ע ם ‪ . be repeti-‬‬ ‫‪ h clothes of‬א׳ זיך‬ ‫‪illegible‬‬ ‫א י ב ע ר | מ א ' ט ע ר | ן יו ‪0‬‬ ‫א י ב ע ר | מ א כ | ן יי‬ ‫)אייבערנעטראגן(‬ ‫)‪turn (leaves of a book‬‬ ‫>&‬ ‫‪unbearable‬‬ ‫אייבערמענטש יעי )ן(‬ ‫‪qualm. outrun‬‬ ‫‪excess(ive).‬‬ ‫‪supernatural‬‬ ‫‪overnight‬‬ ‫איבער|ני'צעווע|ן מ >‪3‬‬ ‫‪consider‬‬ ‫‪turn (a coat).‬‬ ‫איבער|יאנ|ן יי >‪<$‬‬ ‫‪take over. review‬‬ ‫‪preter‬‬ ‫‪repeat‬‬ ‫||‬ ‫א י י ב ע ר מ א ס ‪) n‬ן(‬ ‫א י ב ע ר | ט ר א ג | ן יי‬ ‫‪change the‬‬ ‫אייבערטראכט יעי)ן(‬ ‫||‬ ‫‪shunt‬‬ ‫‪excess‬‬ ‫א י י ב ע ר מ א ס י ק מיי‬ ‫‪excessive‬‬ ‫א י ב ע ר מארגן ׳׳מ‬ ‫מארגן‬ ‫איבער|מיש|ן ת ‪0‬‬ ‫‪change clothes‬‬ ‫‪bear‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪strain.‬‬ ‫‪. overload‬‬ ‫)‪(in a vehicle‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪run over‬‬ . make over.‬‬ ‫‪ h assume. exaggerate‬‬ ‫א י ב ע ר | נ ע מ | ע ן יי)אייבערנענומען(‬ ‫)‪(threshold etc. passage‬‬ ‫איבער|פארדיננ|ען יי)אי'בער‪6‬ארדונגען(‬ ‫‪a snack.‬‬ ‫א י ב ע ר | ט ר ע ט | ן י י ) א י י ב ע ר נ ע ט ר א ט ן ( ‪step over‬‬ ‫‪self on‬‬ ‫‪superfluous.‫‪761‬‬ ‫איבערזאנן‬ ‫איבער|זאנ|ן יי >‪<$‬‬ ‫א י ב ע ר | ל א ז | ן !י ‪0‬‬ ‫‪repeat‬‬ ‫איבער|זי_ין* ״ )איז אייבערנעווען(‬ ‫)‪tense‬‬ ‫‪sojourn‬‬ ‫איבער|זיי|ען יי >‪<S‬‬ ‫איבער|זענ|ן יי >‪<$‬‬ ‫‪saw in two‬‬ ‫אייבערזעץ יעי )ן(‬ ‫‪check. deliver. have a bite to eat‬‬ ‫‪outwit‬‬ ‫א י ב ע ר | ל א ד | ן יי ) א י י ב ע ר נ ע ל א ד ן (‬ ‫‪overeat‬‬ ‫‪sub-‬‬ ‫‪let‬‬ ‫‪overbur-‬‬ ‫א י ב ע ר | ‪ 5‬א ר | ן יי)איז א י ' ב ע ר נ ע ‪ 5‬א ר ן (‬ ‫‪den.‬‬ ‫איבער|מאנעווריר|ן ת ‪O‬‬ ‫‪tious‬‬ ‫ניט אייבערצוטראנן‬ ‫‪undergo‬‬ ‫‪experience. outlast‬‬ ‫‪translator. inter-‬‬ ‫איבער|חזר|ן‬ ‫‪0‬‬ ‫אייבערלעבוע יי)ען(‬ ‫‪change seats‬‬ ‫יי >‪[KIIAZER] $‬‬ ‫‪put in another place‬‬ ‫אייבערצולייענען‬ ‫. retain‬‬ ‫‪i n present‬‬ ‫א י ב ע ר | ז ע | ן * יי)אייבערנעזען(‬ ‫‪ || leave behind‬א׳ אויף‬ ‫נאטם באדאיט‬ ‫‪( n o t used‬‬ ‫‪strain vt. intercept‬־‪ 1‬א ׳ ע פ ע ס‬ ‫‪have‬‬ ‫‪also‬‬ ‫א י ' ב ע ר ‪ 5‬א ר יעי )ן(‬ ‫איבער|כייטרעווע|ן יי ‪0‬‬ ‫‪ford. re-‬‬ ‫‪vamp‬‬ ‫א י ב ע ר | ט ר י י ב | ן י )אייבערנעטריבן(‬ ‫‪overdo. overtire‬‬ ‫‪change. recur. remaining‬־‪ 1‬ד א ס ‪ /‬ד י א ׳ ע‬ ‫א י ב ע ר | ס ד ר | ן יי ‪[SADER] <fc‬‬ ‫‪the‬‬ ‫א י ב ע ר | ע ' נ ט ‪ 5‬ע ר | ן יי‬ ‫‪rest‬‬ ‫‪rearrange‬‬ ‫‪abandon (unto an‬‬ ‫‪enemy).

TSNIES] ‫א י י ב ע ר צ נ י ע ו ת דאס‬ check. u p h e a v a l . t u r n o v e r v i . compunc- wash (‫א י י ב ע ר ק ל ע ר יעי )ן‬ (‫)אייבערנעצוואגן‬ ‫יי‬ tion hesitant recon- sider v t / v i . ask a g a i n <S> ‫א י ב ע ר | פ ר ע נ | ן יי‬ overpay <•> ‫א י ב ע ר | צ א ל | ן יי‬ ‫א י י ב ע ר ק ל ג י ב ע ר י ש איי‬ choosy.. m o v e (to <$> ‫א י ב ע ר | ק ל ע ר | ן יי‬ be (‫א י י ב ע ר צ י יעי )ען‬ a new residence) ap- conviction. discon- • (‫א י ב ע ר | צ י | ע ן יי )אייבערגעצוינן‬ ‫| א׳ ד א ס‬j be c o v e r e d w i t h <•> ‫* א י ב ע ר | ר א ש | ן יי‬ shift interruption. c o n v i n c e <E> ‫איבער|צי_יג|ן יי‬ reversible ‫א י י ב ע ר ק ע ר ל ע ך איי‬ overripe ‫א י י ב ע ר צ י י י ט י ק איי‬ t i p over. conversa- [TSEYLEM] 0 (‫זין־ )אין‬ ‫א׳ ז י ך מ י ט‬ c a r r y t h i n g s to excess seat c o v e r .760 ‫איבעררעדן‬ supersonic ‫א י י ב ע ר ק ל א י נ ג י ק איי‬ outsmart. s c a n . revise. t i d y . (‫איבערציינוננ י׳ )ען‬ conclusive. ) echo with 33 . ‫( ניט א ׳ ד י ק‬. belief. be choosy. u p h e a v a l . w o r r y . o v e r t u r n vt. (‫)ן‬ ‫איבער|צוואג|ן‬ [MOYEKh] ‫( •[ א ׳ י ר ע ם מ ו ח‬the h a i r of) ‫א י ב ע ר צ י י נ י ק איי‬ ‫א י י ב ע ר ק ע ר יעי‬ persuasive overthrow persuade. stocktaking (‫א י י ב ע ר ר ע ד יעי )ן‬ examine. ‫א ב ע ר ק ל י _ י ב יעי‬ indiscriminate(ly) move recast <$> ‫א י ב ע ר | ק ל י ג | ן יו‬ || choice. v i v e . cover. tide over.dence) ‫•קע‬ ‫א י ב ע ר | פ י ר | ן יי‬ |‫י‬ ( ‫איבער|קלי_יב|ן יי ) א י י ב ע ר נ ע ק ל י ב ן‬ (to ‫א י ב ע ר | פ ו ' ר ע מ | ע ן יי‬ ‫ || א׳ ז י ך‬spoil vt.p r e h e n s i v e persuasion criminately reversal.. r a s h l y . <$> ‫א י ב ע ר | ק ע ר | ן יי‬ timeless ‫א י י ב ע ר צ צ י ט י ש איי‬ t i p over. outwit spoil || t i d i o u s . review exchange glances (‫> )א‬$< ‫א י ב ע ר | ר ע ד | ן יי‬ a given pf. s q u e a m i s h . c a l l i t a d a y have a ‫ד ך יי‬ turn a somersault sur- ( ‫איבער|רי_יס|ן יי ) א י י ב ע ר נ ע ר י ט ן‬ ‫ || א ׳ מ י ט‬persuade ‫שטר יקל‬ (‫א י י ב ע ר צ י ע ר יעי )ס‬ oneself tinuous argument. convincing. look over. trace ( d r a w i n g ) (‫א י י ב ע ר ק ע ר ע נ י ש יאס )ן‬ coup d'etat seditious. indis- brainwash ‫א י י ב ע ר ק ל ע ר י ק •יי‬ deliberate. repeat a d subject) <:> ‫איבער|קי_י|ען יי‬ n a u s e a m . t o p c o a t mission interrupt. surprise (‫א י י ב ע ר ר ו ק יעי )ן‬ shift <$> ‫א י ב ע ר | ר ו ק | ן יי‬ ‫א י ב ע ר ר ע ד‬ cross ‫א י י ב ע ר ר י י ד יי ״מ‬ prudery ‫א י י ב ע ר ר נ י ס י ק איי‬ (on prudish [ ] ‫א י ב ע ר צ נ י ע ו ת ד י ק איי‬ <$> ‫א י ב ע ר | ק ו ל י ע | ן ז י ך יי‬ ( ‫א י ב ע ר | ק ו מ | ע ן יי )איז א י י ב ע ר נ ע ק ו מ ע ן‬ (‫א י י ב ע ר ק ו ק יעי )ן‬ view. ‫א י ב ע ר | צ י י ל | ן יי‬ || m o v e (to a new residence) (‫אי'בעררי_יס יעי )ן‬ i n t e r m i t t e n t . fastidious. s u b v e r s i v e ‫א י ב ע ר | ק ר י מ | ע ן יי‬ surprise (‫*איבערראשונג י׳ )ען‬ t a k e a b a c k . reiterate. ‫ א׳ זין־‬h i n v e r t upset. ( c o n t . be spoiled transplant ‫א ן א ן א׳‬ ‫א י י ב ע ר פ ל י י ץ יעי‬ obese particular (‫זין־ )אין‬ <$> ‫א י ב ע ר | פ ל א נ צ | ן יי‬ overflow ‫א׳‬ d e l i n q u e n t (note) ‫\ ניט א ׳ ד י ק‬. . <$> ‫א י ב ע ר | ק ו ק | ן יי‬ ‫ ־| א ׳ זיך‬s u r v e y . inter- ‫ || א׳‬c o v e r ‫א י י ב ע ר ק ע ר ע ר י ש איי‬ imitate. live down tion talk ‫איבער|צלמ|ען‬ [. i n s p e c t i o n . hesitate. be a new resi- indiscriminately fastidious/ v i . c u t s h o r t . mimic <J> ‫א י ב ע ר | צ י י ' כ ע נ | ע ן יי‬ c o u n t pf.. c a p r i c i o u s hesitation. d i s c r i m i n a t i o n be fas- ‫איבערפורעמען‬ delinquency (of a ‫א י י ב ע ר פ ע י ט איי‬ ‫א י י ב ע ר פ ע י ל י ק »יי‬ ‫יי‬ ‫אייבערפעיליקייט‬ (‫א י י ב ע ר ק ל ג י ב ע ר יעי )ס‬ note) fussy / c a p r i c i o u s person selective. re- disconnect.

‫י ר צ ה ה ש ם‬ the another ‫א י ד ע א ל י ז ם יעי‬ ideological || J o b . <•> ‫א י ב ע ר | ש ט ע ל | ן יי‬ switch O ‫ י צ י ר | ן ) ז י ך ( יי‬6 ‫א י ד ע נ ט י‬ B o o k of J o b ‫בשורות‬ place.. do? ‫יי‬ (‫)אייבערגעשריבן‬ outshout ( ‫איבער|שרי_י|ען יו ) א י י ב ע ר ג ע ש ר י ג ן‬ scare.2 || is ‫איבער|שליס|ן‬ (‫א י י ב ע ר ש ס ו ע ס יעי )ן‬ intersection cut ‫ס‬3‫איו‬ what do y o u want to b u l l y . p u t i n ‫א י ד ע א ל א ג י ש «יי‬ idealistic identity ‫איבער|שטארק|ן‬ <•> ‫א י ב ע ר | ש ט ו פ | ן יי‬ tide over. t h e n . scare (‫א י ז א ל י י ר יעי )ן‬ ignore. pose.. deride. ‫יעי ) ן‬ ideologist ‫ם‬ [PSU- (‫י•)ן‬ rupt ‫אידענטיטעיט‬ ‫א י ד ע נ ט י ש «יי‬ idea (‫אידעע י׳)ס‬ MiRTshEM] master key switch [IEV] » ‫ודלסטו‬ pf. pull through ‫א י ד ע א ל י י ס ט יעי )ן( • ק ע‬ identification <$> ‫יי‬ over- power ‫' א י ד י ש זע‬ || ideal idealism extreme tor- overcome.(with). cross. intersect overtime ‫איוצ‬ ‫ א ׳‬I- ‫וואט‬ strung misdemeanor offender. h i g h . b a i t Italy O ‫א י ג נ א ר י ר | ן יי‬ (‫א י ג ר ע ק יעי )ן‬ ‫י י ד‬ O ‫א י ז א ל י ר | ן יי‬ ‫ א י ב ע ר‬O ‫איזדיע'קעווע|ן ז י ך מ‬ ism ‫יב|ן‬.‫איבער|שרי‬ c o r r e s p o n d ‫ ^ א ׳ ז י ך‬rewrite.shoEN] » ‫א י י ב ע ר ש ע ה ע ן‬ contradict. ‫א י ד ע א ל י ס ט י ש »יי‬ [IM Y I R T S E H A S I I E ' M . (sudden) f r i g h t frighten. gainsay ‫א י ו ו ד ע ו ו א ך ״י־‬ (on isolationist Italian ‫ י ד | ן וי‬. item- [DY] ( ‫א י ד י א ס י נ ק ר א י ז י ע י׳ ) ס‬ idiosyncratic ideal ‫איבעררעכענען‬ idiocy (‫א י ט א י ל י ע )יי‬ [DY] (‫א י ד י א י ט יעי )ן‬ 34 [DY] U ‫א י ד י א ט י ש‬ [DY] ( ‫א י ד י א י ט י ש ק י י ט י • ) ן‬ idiom [LY] ‫א י ט א ל י ע נ י ש «יי‬ ? [DY] ( ‫א י ד י א ט י ז ם יעי ) ע ן‬ idiotic ( ‫א י ז ם יעי ) ע ן‬ ‫א י ד ׳עז‬ [DY] ( ‫א י ד י א י ם יעי ) ע ן‬ . overestimate ( ‫א י ד י י ל י ע י׳ ) ס‬ ‫י י ד י ש‬ idealist ize. <$> ‫א י ב ע ר | ש ט ע ר צ ל | ע ן יי‬ cap cover trans- interchange •‫א י ד ע י ש «י‬ identical after this S a b b a t h . parley G o d willing ‫ א י ו ב ס‬1‫ ־‬m e n t .. well ?‫טאן‬ 3> ‫א י ב ע ר | ש י ק | ן יי‬ (‫איבער|שלאג|ן וי)אייבערנעשלאגן()טיט‬ inter. forward. insulate (the letter) Y ‫איזאלירוע‬ idiot idiocy at. insulation two <$> ‫א י ב ע ר | ש פ א ר | ן מ‬ offense. ‫אי״ה=אם‬ [YESURIM] ‫י ס ו ר י ם‬ c o n s e q u e n t l y . d i s r e g a r d confinement (‫י׳)ען‬ isolate. (‫איזא^אציע יי)ס‬ (‫א י י ב ע ר ש ר ע ק יעי )ן‬ (‫איבער|שרעק|ן יי)אייבערנעשראקן‬ a l a r m . solitary (‫אייבערשפרייז יעי)ן‬ transgress ‫א י ז א ל א צ י א נ י ז ם יעי‬ isolation. transmit ( ‫א י ד ע נ ט י פ י צ י ר ו ע י׳ ) ע ן‬ RES] so. r e c a l c u l a t e ‫א י ד י א ס י נ ק ר א ט י ש »יי‬ ‫א י ד ע ע‬ 0 <3> ‫א י ב ע ר | ר ע ' כ ע נ | ע ן יי‬ overcharge.759 ‫איטאליעניש‬ idiomatic idiosyncrasy [DY] •‫א י ד י א מ א ט י ש «י‬ ‫י י ) ע ן ( יעז‬ idyll ( 2 . ship. ‫א י ב ע ר | ש נ י‬ ‫ א׳ זיך‬H cut o v e r s e n s i t i v e .1 ‫א י ז‬ resuming in [. mix (with) week well. transgression ‫ יי‬. next « over. a ‫ם‬ ‫א י ב ע ר | ש פ ר ג י ז | ן וו‬ 0 (‫)ס‬ ‫יעי‬ ‫אייבערשפרייזער‬ transgressor copy. ‫ «יי‬. t r a n s c r i b e •‫א י ז א ^ א צ י א נ י ס ט י ש •י‬ isolation ( ‫א י י ב ע ר ש פ ר י י ז ל י*־ ) ע ך‬ story) ‫א י ז א ל א צ י א נ י י ס ט יעי )ן( • ק ע‬ isolation w a r d .‫ | א ׳ י ד י ר י י ד‬. (‫אידעאלאגיע י׳)ס‬ ideological i d e n t i f y vt/vi '‫אידיי‬ (‫א י ד ע א ל א י נ יעי )ן‬ ideology ‫א י ב ע ר | ש א צ | ן יי‬ overrate. jeer ‫יו‬ (‫)אייבערגעשלאסן‬ discussion.‫א י י ב ע ר ש פ י י ר ע ו ו ד י ק !ויי‬ suffering (‫זיין‬ shunt (‫א י י ב ע ר ש נ י י ד יעי' )ן‬ (‫)אייבערגעשניטן‬ a p p a l l i n g news .1 ‫י ל‬m ‫ע א‬o‫ד‬v‫י‬e‫ א‬a r o u n d . isolationism isolationist ( ‫א י י ב ע ר ש ל י ס ל יעי ) ע ן‬ over.

than ‫. e v e r l a s t i n g .758 ‫איידל‬ ‫איטאליענער‬ Italian p r i m a c y . quality. uptown upper-income g r o u p eyelet. || o w n ... ) ‫א י י י ב ע ר ט א ן יעי‬ top. n o b l e . p o l i t e . es- [LY] ‫א י ט א ל י ע נ ע ר יעי )—( ש‬ tablishment graduate school || supreme. a u t h o r i t i e s . feature. s u p e r i o r i t y ‫אייננס‬ 2.)אי_י‬ m y goodness! ‫אייג־ן •י׳‬ I- ‫מנונע‬ w ‫אינט‬ 1 ‫ || ניט א ז ר א ׳‬w o n d e r f u l ! «‫אצ־אצ־אי! «י‬ kin not so h o t e t e r n a l .. upper commander-in-chief ‫ •י׳‬. precious ( m e t a l ) . r e l y peculifar‫י‬ sovereignty ‫ ט י׳‬5 ‫א י י ' ב ע ר ה א ר ש א‬ [.p e r p e t u a l the E v e r l a s t i n g p e c u l i a r (to) 2. ‫א י י י ב ע ר ש ט א ט י־‬ miration).‫ ע ר איז נרייט‬h a n t i c i p a t e ‫ מ א כ | ן א י י ג ל ע ך י‬1‫ ־‬s t i t c h (in k n i t t i n g ) folks. s t r a t a g e m ‫איינעניק י׳‬ <$> ‫א י י ' נ ע נ | ע ן ז י ך וי‬ genteel. possession Upper Italy ‫אייינננוציק •י׳‬ elevated ( r a i l r o a d ) ‫איייגננוציקייט י׳‬ expressly property. prevail arity. superiority.HAZBORE] (‫א י י י ב ע ר ה ס ב ר ה י׳ )—ות‬ ‫טיען‬5‫*איי'בערהערשא‬ preponderance overtone ‫נעב יעז‬-‫א י י ' נ ע נ | ע ר דער‬ surface superficial ‫ ־| א ׳ נ ע ר ע י ד ט‬frail ( ‫א י י י ב ע ר ל י*׳־ ) ע ך‬ (‫ ל א ן ־ י׳ )ן‬5 ‫א י י ' ב ע ר‬ ‫ ל ע כ ל ע ך •י׳‬5 ‫' א י י ' ב ע ר‬ sovereignty. possess ‫ || ד ע ר וואט‬forever ‫־אס אייננס‬/‫|| ה א ב | ן * • אן‬ ‫ד א ם איי'נענע‬ <‫אר‬5< ‫*איייננארטיק •י׳‬ owner ‫״איייננטימער יעי ) ס ( ם‬ eternity ‫יאייננטום יעו א י י ג נ ס‬ self-interested self-interest || property.1 ‫*איייגנטלעך‬ ‫א י י ב י ק •יי‬ ‫\ אויף א ׳‬. ‫ד א ס א ׳ | ע פ ו ן שטייסל‬ worthless ( f i g . ‫קאנדוקטאר‬ [LY] ‫א י ט א ל י ע‬ upper h a n d .. gosh ‫ אי_י זיננט ע ר‬I- oh b o y . each. h e a d . e v e r y (‫א י י י ב ע ר ש ו ל י׳ )ן‬ uppermost *‫•יי‬ ‫יי‬8/‫א י ט ל ע ך •י«נ‬ ‫ || ע ס ה א ט ניט ד י ו ו ע ר ט‬egg ‫איייבערשט‬ i t is c o m p l e t e l y ( ‫איי י•״ ) ע ר‬ ‫קיין א ו י י ס נ ע ב ל א ז ן איי‬ pestle of a m o r t a r .1 ‫איי‬ ad- ‫ ט י׳‬5 ‫א י י ' ב ע ר ש א‬ . refined. supreme.2 |‫ ־‬e n o u g h ! which objections) . v i r t u a l ‫איי־אייי‬ (consternation) one of u s / y o u / t h e m ‫א ן א י י ' נ ע נ | ע ר מ ע נ ט ש‬ likewise doesn't he leave then? Because . . that's ‫א י י י ב ע ר ש ט א ט י ש •יי‬ but then (used ‫א י י י ב ע ר ש ט א נ ד יעי‬ introduce r h e t o r i c a l questions gimmick mesh. s l i m . a u t h o r i t y .‫אייבער‬ ‫איייבערקאמאנדיר‬ ‫ || א י י י ב ע ר ־‬h e a d w a i t e r ‫|| א י י י ב ע ר ס א ר ו ו ע ר‬ as a m a t t e r of fact. «‫ || יח‬a c t u a l . a t t r i b u t e . 35 ‫איייבערוואנ י׳‬ ( ‫ ט ע נ ע ר‬. w h y ( y o u m a y ask) a r u n ( i n one's s t o c k i n g / k n i t t i n g ) || well ‫ ־| אי_י נענוינ ש ר ן‬does he sing! . ) stg. »™ ‫איי‬ a™ .‫אי_י פ א ר וואס נייט ע ר ניט? ווי_יל‬ gee ( m o r e emph. a c t u a l l y self-interest ‫ל ע ב ט א׳‬ (‫איייביקייט י׳ )ן‬ || chief.. same folks ‫איייגענע‬ . uptown ‫א י י י ב ע ר ש ט א ט י ש •יי‬ oh. .1 get the u p p e r eugenics r e l y o n oneself. oh. trait ‫ט י ׳ ) ן ( = א י י ג נ ק י י ט‬5‫איי'גנשא‬ ( ‫איייבערבאן י ׳ ) ע ן‬ ( ‫|| ק ר י נ | ן ד י א ׳ ) א י ב ע ר‬ •‫ייי‬ (‫איייגנקייט י׳ )ן‬ acteristic. c o u r - ‫א י י י ב ע ר ה א נ ט י׳‬ hand. ‫ א ר ל י ר | ן א ן א ׳‬5 h t h r o w eyes at my to r e a d y . (impatience) upstate the L o r d have (regret). to put it m i l d l y (‫א י י י ב ע ר ה א ר יעי )ן‬ ‫ ט‬6 ‫א י י ב ע ר ה א ר ש א‬ o n one's o w n m e m o r y ‫א י י נ ן‬ sovereign fetched i d e a . timeless. char- ‫ || איי י ב ע ר ־‬chief c o n d u c t o r ‫אייינננוץ יעי‬ °‫ יא‬. indispensable upstate eh! w a t c h i t ! ‫ || א י ן א ׳‬u p s t a t e ‫א י י י ב ע ר ש ט א ט יעי‬ ‫ || א י ן א ׳‬u p t o w n (area) gee! o h b o y ! ( d e l i g h t . . ‫געב‬-‫א י י ' ב ע ר ש ט | ע ר יעי‬ ( ‫א י י י ב ע ר ש פ י צ ל יעס ) ע ך‬ ( A m ) (‫)עך‬ he is ‫אייגל י*״‬ ‫ || ד י איייגענע‬o w n .. cap ‫אייד־ל •י׳‬ teous..

c u b i t O ‫אי_ינ|באדינג|ען יי‬ single-breasted | ‫י‬ h e a r t s (in cards) ( ‫א צ נ | א ר ט | ן יי ) א צ י נ ג ע א ר ט‬ condition ‫א י י ט ע ר יעי‬ udder a r r a n g e m e n t .h u r r y .‫איי‬ u n i c y c l e ‫ || א י י נ ר א ד‬u n i . ‫ א צ י ז ע נ ע ס‬/ ‫יעי ) ס‬ iron bar. pressing. ‫ ־| א ׳ וואס ווען‬t h a n I pre- (‫^יידער־וואס־וועין יער )ען‬ ice c o l d .1 ‫א צ ן‬ oriented. m o n o * ‫ ג י כ ע ר א ׳ א י ך‬h before I come ‫ ציי‬.-acc.757 ‫אי_ינבונד‬ 1 urgent. °*‫^ צ ז ר‬ ( ‫ ב ע ר נ‬. settle d o w n place. stopgap.1 ‫איין‬ H *‫נ‬ ( ‫^ י י י ד ל ש ט י י ן יעי ) ע ר‬ son-in-law ‫\ ש ט א ר ק‬.‫א י י נס‬ ‫נל‬ ‫ || א ׳ א י ך ק ו ם‬before. ) ‫^ צ ז ב א ר נ יעי‬ the A r c t i c O c e a n ‫איינ‬ ‫ אייו יאר־א׳ יאר־אוייס‬. rush ‫איידלמוט‬ 2 ‫אצל יק‬ n o b i l i t y (of c h a r a c t e r ) || courtesy. ) embalm !‫א צ נ ב א נ ד יעי )ן( זע‬ ‫א י י י נ ב א ר ט י ק איי‬ book <•> ‫א צ נ | ב ו כ | ן יי‬ (book) b i n d i n g (‫א צ נ ב ו נ ד יעי )ן‬ ‫א י י כ ל יאי־‬ (‫ייל י׳ )ן‬4< 1 oil (‫א י י ל יעי )ן‬ 2 ale O ‫אי_ינ|באלזאמיר|ן יי‬ ‫א צ נ ב ו נ ד‬ ( ‫ א י ר‬:‫^י_יך ־ י * )נאט‬ ell. m o n a u r a l ‫אייין־אוייערדיק איי‬ scrap iron ‫^ צ י ז נ ב ר ע ך יאס‬ sole.‫אצל‬ ( ‫א י י ל ב י ל ד יאט ) ע ר‬ (‫א י י ל ב ע ר ט יעי )ן‬ oily ‫אייל יק איי‬ || i r o n . politeness <•> ‫א י י ל | ן יי‬ vt. ass out bearings. infected ‫א י י י ט ע ר ד י ק איי‬ suppurate <$> ‫^ י ט ע ר | ן יי‬ <$> ‫אי_ינ|א'רדענ|ען‬ ‫זין־‬ ‫א׳‬ 1‫־‬ arrange affairs. fixture. p o s i t i o n (dat. flatiron railroad (‫^ צ י ז נ ב א ן י• )ען‬ reinforced concrete ‫א צ י ז ן ־ ב ע ט א ן יעי‬ ‫א ׳ א ו ן ווו אויס‬ ‫ אצנ|פאק|ן‬h into ‫^ צ ז י ק איי‬ ‫<|ייזל יעי )ען( • ט ע‬ ‫ ניט וויס|ן* ווו‬h k n o w one's w a y a b o u t in. a c c o m m o d a t e . r u s h v i . amenities S> ‫א צ ל | ן יי‬ gem. s i n g u l a r . . . . ‫א י י ט א נ א י ז י ע י־‬ vain <$> ‫א צ נ | א י י ל | ן יי‬ facility (installation) ‫<|צ'זקרעם יעי‬ (‫^ צ י ז ר ע ג ן יעי )ם‬ euthanasia ‫אייינאיייק איי‬ ‫^ צ י ז ע ר ן איי‬ rush shipment ‫א י י ל יעי‬ ‫ || א צ י ל ש ק ו ע‬r u s h oil p a i n t i n g olive . || 2-‫א י י נ ע ר‬ ‫א ׳ זין־‬ °*‫א צ י ל ע נ י ש י‬ [sho] (‫א צ י ל ־ ש ע ה י־ )ען‬ ‫ || א י ן א ׳ ע ם‬one . wrap icicle ( ‫ ) ע ך‬w ‫**ציזליכטל‬ . m a k e haste be i n a great h u r r y ‫א י י י ד ל מ ו ט יער‬ (‫^ י י י ד ל ק י י ט !׳ )ן‬ one-eared. faster jointly ( ‫ ע ס‬/ ‫ביידעם יעי ) ס‬ than for the present.. one a n d ‫איין־און־אייינציק איי‬ hardware 0*‫אציזנווארג ר‬ only inhale (‫א צ י ז נ ק ר א ם י־ )ען‬ icebox (‫א צ י ז ק א ס ט ן יעי )ס‬ iron <j> ‫א צ נ | א ' ט ע מ | ע ן יי‬ <3> ‫א צ נ | א י י ג ל | ע ן יי‬ inoculate come t o feel a t h a r d w a r e store ice c r e a m <$> ‫א צ נ | א י י ' נ ע נ | ע ן ז י ך יי‬ sleet home i d e n t i c a l (twins) oil. ( ‫א צ י נ א ר ד ע נ ו נ ג י י ) ע ן‬ arrange ‫א י י ט י ל איי‬ ‫א י י י ט ל ק י י ט י׳‬ pus g i v e n job) fix up. jewel h u r r y . u t t e r2. haste rush hour (al)together. lubricate get used (to a vanity (‫אי_ינ|א'רבעט|ן זין־ יי <•> )אין‬ one's (‫א צ ט ע ר יעי )ס‬ s u p p u r a t i v e . .. i c y i n u t t e r terror year i n a n d iceberg have one's icy ( 2 !2. ‫קי‬ || be a t a loss pack. h a s t y ‫ה י_י ל י ק‬ ‫א צ ל י ק *יי‬ ‫איי זעו‬ lubricate ‫זיך‬ ‫א׳‬ || h u r r y . ‫ || א ׳ ק א ל ט‬ice ‫|| א י י י נ ט ר א פ י ק‬ ‫ ווים[ן* ווו א ׳ א ו ן ווו אויס‬h y e a r be ‫איידער‬ liminaries j ‫ א י ן א ׳ ) ע ( ש ר ע ק‬h i t ' s the same m a t e r i a l monosyllabic ‫ק‬ before y o u k n o w i t ‫ || ס ׳ א י ז איין געוואינט‬s a m e . [YAM] ‫אציז־ים יעי‬ d o n k e y . . of) y o u ( p i . .

p r e v a i l‬‬ ‫א י י נ ב ר א ך יעי )ן(‬ ‫י־‬ ‫‪restraint.‬‬ . ) succeed‬‬ ‫‪ h i n‬ד י א ר ב ע ט ה א ט זיך מ י ר איייננעגעבן‬ ‫‪bend v i .‬‬ ‫אייינגעפונדעוועט אי־‬ ‫אייינגעבויגץ איי‬ ‫אי_ינ|געב|ן*‬ ‫‪into‬‬ ‫‪get‬‬ ‫‪agreeable‬‬ ‫‪bent. t e m p e r a t e‬‬ ‫אגייעעהאלטנקייט‬ ‫‪be (come) n a t u r a l i z e d‬‬ ‫א י י נ ב ל י ק י ע י )ן(‬ ‫א ג י י ע ע ד א ר ט אי־‬ ‫‪ || d r i e d u p .‬‬ ‫א צ י ע ע ל י י ג ט איי‬ ‫‪economize o n‬‬ ‫‪straddle‬‬ ‫אי_ינ|גיי|ן* יי )איז אגיינגעגאנגען(‬ ‫אי‪-‬יינגעמאכטם‬ ‫‪(rash) go‬‬ ‫)‪settle (on‬‬ ‫י|‬ ‫‪superstition‬‬ ‫‪dear to (the‬‬ ‫)‪heart of‬‬ ‫א ט י נ ג ע ב ו י ר ץ איי‬ ‫‪native.‬‬ ‫‪bookbinder‬‬ ‫א י י נ | ב ר נ ע ר | ן וי >‪<$‬‬ ‫‪upon‬‬ ‫‪ || superstitious‬א ׳ א י ן זיך‬ ‫‪trust‬‬ ‫‪implicitly‬‬ ‫‪|| bite (into) pf. c o n c e i t e d‬־( זי_ין* א ׳ א י ן‬ ‫אי_ינ|בייט|ן י י ) א י י י נ ג ע ב י ט ן (‬ ‫אי_ינבילדוע ׳ע!‬ ‫‪( r e v .‬א ׳‬ ‫‪pf.i n‬א ׳ ־ ה נ ח ה ]‪[HANOKJIE‬‬ ‫‪job‬‬ ‫‪as a‬‬ ‫א י י י ע ע נ ל י י ב ט איי‬ ‫‪trade-‬‬ ‫‪in allowance‬‬ ‫‪trade in‬‬ ‫אי‪.‬‬ ‫אגיינגעבאק־ן איי י ) א י ן ה א ר צ ן (‬ ‫)‪i n love (with‬‬ ‫‪ || p i c k l e d‬ל י נ | ן א ׳‬ ‫אניינגענורעט איי‬ ‫אי‪-‬ייננייער יעי )ס( )אין‪/‬בי_י( ‪frequent v i s i t o r .‬‬ ‫)^‪/‬אגייעעבראכט(‬ ‫‪ a w a y‬־‪* f‬א׳ )אויף(‬ ‫‪gloomy. collapse‬‬ ‫איינברענג יעי )ען(‬ ‫אי‪-‬ייננעהויקערט איי‬ ‫‪h a b i t of‬‬ ‫‪breakdown‬‬ ‫א י י נ ב ר ע ן יעי )ען(‬ ‫‪temper-‬‬ ‫‪hunchbacked‬‬ ‫™«(‬ ‫‪persuade (by a s k i n g ) .‬ינ|בי_יט|ן י י ) א ג י י ע ע ב י ס ן (‬ ‫ניט אייינצובי‪-‬יםן‬ ‫ץ‬ ‫‪tough‬‬ ‫א י_י נ ר ע ד ע נ י ש‬ ‫אגיינבינדער י ע י )ס(‬ ‫א צ י נ ב י ר ג ע ר ו ע י׳‬ ‫) ‪b i n d (a b o o k‬‬ ‫‪persuade (by‬‬ ‫‪ H a s k i n g ) . in the‬‬ ‫‪dry up v i . ‪restrained. d r y‬א ׳ ווער־ן ן‬ ‫‪reticent. c o n s t r a i n t .‬ינ|בעט|ן וי ) א י י י ע ע ב ע ט ן (‬ ‫א ג י י ע ע ג ע ס ן איי‬ ‫אגייננעהאלט־ן אי־‬ ‫‪naturalization‬‬ ‫י|‬ ‫איייננעגעבין איי‬ ‫)‪successful (enterprise‬‬ ‫‪unyielding. reserve‬‬ ‫‪insight‬‬ ‫אי_ינ|ברעכ|ן י י ) א י י י נ ג ע ב ר א כ ן (‬ ‫. b a y‬‬ ‫א י _ נ | ג ל ד ע ר | ן יי >‪<3‬‬ ‫‪a c c u s t o m e d . realization‬‬ ‫אי_ינ|געפינ|ען יי )אי_י'נגעפונען(‬ ‫‪naturalized‬‬ ‫)‪impression‬‬ ‫‪administer‬‬ ‫י|‬ ‫אי_ נגעקלאגט|ער‬ ‫‪sue.‬‬ ‫‪ h‬א ׳ זין־‬ ‫זיך בי_י‬ ‫)‪b r e a k (down‬‬ ‫*אגיינגעטרניעט איי‪-‬אסעי‬ ‫אי‪-‬יינגעטריקנט איי‬ ‫‪save. i n c l i n e‬‬ ‫‪ || t r a d e . .u n b e n d i n g . aloof. crouch‬‬ ‫אי_ינבי_יט י ע י )ן(‬ ‫אייעעקלאנטער‬ ‫דעי‪-‬נענ‬ ‫‪involvement‬‬ ‫‪defendant‬‬ ‫‪realize.KhoYshEKhT‬‬ ‫‪b r o w n sauce‬‬ ‫אי_ינ|ברענג|ען יי‬ ‫אי!נ|געוויינ|ען יי >•<‬ ‫‪ || a c c u s t o m‬א ׳ זיך )אין‬ ‫אי‪-‬יינגעזעםץ איי‬ ‫‪b r e a k d o w n v i .‬‬ ‫אי_ינ|בינד|ן וי ) א ג י י ע ע ב ו נ ד ן (‬ ‫‪unyielding‬‬ ‫‪1 succeeded i n m y‬‬ ‫‪ v a i n . resident‬‬ ‫‪dejected‬‬ ‫‪economy. reticence. inborn. get i n t o the‬‬ ‫‪get a c c u s t o m e d‬‬ ‫א ג י י ע ע ח ו ש כ ט איי ]‪[.‬‬ ‫‪habit‬‬ ‫‪economical‬‬ ‫א ג י ע א ס י ע י )ן(‬ ‫‪settled.‫‪756‬‬ ‫איינביינן‬ ‫אי_ינ|בייג|ן יי )איייעעבוינן(‬ ‫|| א ׳ זין־‬ ‫‪ h to c o u r t‬א ׳ זין־ )י(‬ ‫‪b e n d vt.u p‬‬ ‫‪ || n a t u r a l i z e‬א ׳ זיך‬ ‫אי‪.. file (official d o c u‬‬‫) ‪ h m e n t‬א ׳ א י ן ג ע ר י י כ ט אויף‬ ‫‪pleasant.. d r y u p v i .‬‬ ‫‪ance. innate‬‬ ‫‪enjoyable. . routine‬‬ ‫אייינגעפינס‬ ‫יא־־‬ ‫)ן(‬ ‫‪(well-)established‬‬ ‫‪impression. b e n d‬ניט א ג י י נ צ ו ב ע ט ן‬ ‫‪ |.‬‬ ‫א ג י י נ נ ע פ ו ק ל ט איי‬ ‫‪concave‬‬ ‫א ג י י נ ג ע פ א ל ץ איי‬ ‫‪sunken‬‬ ‫אגיינגעפאר־ן אי־‬ ‫‪w e l l . j e l l y . s u b m i t . i n practice‬‬ ‫‪practice‬‬ ‫‪ h frequenter‬זי_ין* א ן א ׳ אין‪/‬בי_י ‪frequent‬‬ ‫אנוינגעבירגערט איי‬ ‫‪lie s t i l l . importunate‬‬ ‫‪shrivel. saving‬‬ ‫א צ י נ ב ר ע נ ג י ק איי‬ ‫‪to.. preserves‬‬ ‫זיך יי‬ ‫אי_ינ|געניט|ן‬ ‫אייינגלייבעניש דאס )ן(‬ ‫)ן(‬ ‫דאי־‬ ‫אנוינגעניט אי־‬ ‫‪agree.‬‬ ‫י‬ ‫א׳‬ ‫וועד| ן‬ ‫‪not m a k e a m o v e‬‬ ‫א י י נ | ג א פ ל | ע ן יי >‪ ) <S‬מ י ט ד י פ י ס (‬ ‫י|‬ ‫‪|| d r i e d u p‬‬ ‫אגיינגעליבט »יי )אין(‬ ‫‪gulf. s t o o p e d‬‬ ‫יי‬ ‫)אגיינגעניט(‬ ‫אי_ נגענעמ)ען( אי־‬ ‫‪incorporate‬‬ ‫)אי‪-‬יינגעגעבן(‬ ‫‪bundled up‬‬ ‫‪proficient. p e n t . t a k e‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪find‬‬ ‫‪(have the‬‬ ‫א ג י י נ ג ע פ ל א כ ט נ ק י י ט י־‬ ‫ ‪( m e d i c i n e ) .‬‬ ‫‪j a m . s w a y .t r o d d e n . consent (to). c o n .i n‬א ו י ף א ׳‬ ‫‪ h t r a d e .

p r e v -‬‬ ‫אי_ינ|הער|ן‬ ‫‪taciturn. lonesome‬‬ ‫‪loneliness.‬‬ ‫‪fell. shrivel v i ..‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪w r a p pf. u n i l a t e r a l . be a b s o r b e d‬‬ ‫אייינזצטיק מיי‬ ‫א צ נ | ה א ' מ ע ו ו ע | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪zone‬‬ ‫‪absorption‬‬ ‫א׳ זיך‬ ‫‪ h oneself.‬‬ ‫‪brief‬‬ ‫א צ נ | ז א נ י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪impressive‬‬ ‫‪briefing‬‬ ‫‪salve‬‬ ‫"איינזאם מיי‬ ‫‪depression. s o l i t u d e‬‬ ‫‪ h‬א'‬ ‫‪restrain‬‬ ‫זיך‬ ‫אצינזאפונג י ׳‬ ‫א צ נ | ז א פ | ן יי‬ ‫‪absorb‬‬ ‫א צ י נ ז ו י מ ע נ ו ע יי‬ ‫‪a b s t a i n from‬‬ ‫אי_ינ|האנדל|ען יי <ג<‬ ‫‪one-sided. check.‬‬ ‫‪attentive‬‬ ‫זיך יי <‪>$‬‬ ‫‪pay‬‬ ‫)‪a t t e n t i o n (to‬‬ ‫‪cative‬‬ ‫‪ a l e n t . s o l i t a r y . p a r t i a l i t y‬‬ ‫‪loneliness. l u l l‬‬ ‫אצנ|ווייק| ן יי >‪<$‬‬ ‫)‪scale‬‬ ‫אצנ|נראוויר|ן ת ‪O‬‬ ‫א צ ע ר ו נ ט יעי )ן(‬ ‫‪soakpf. solitude‬‬ ‫אייינזצנקייט י ־ ־ א י י נ ז צ ן‬ ‫‪uniform‬‬ ‫א צ נ | ז י י פ | ן יי >•<‬ ‫)‪soap (up‬‬ ‫א צ נ | ה י י ' ל י ק | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪consecrate‬‬ ‫א צ נ | ז י נ ק | ע ן יי )איז א צ י ע ע ז ו נ ק ע ן (‬ ‫א צ נ | ה י מ י ש | ן וי >‪<$‬‬ ‫‪m a k e at h o m e .‫אצנזעלנערוע‬ ‫‪755‬‬ ‫אצנגעשוווירענער‬ ‫‪ j| juror‬מ‬ ‫אצ'עעשוווירענ|ער מי‪-‬געב‬ ‫אגיינהעריק מיי‬ ‫‪jury‬‬ ‫אציננעשווינ־ן מיי‬ ‫‪uncommuni-‬‬ ‫א צ י נ נ ע ש ט ע ל ט מיי‬ ‫‪set.‬‬ ‫‪swaddle‬‬ ‫‪foothold‬‬ ‫א צ נ | נ ר ו ' נ ט ע ו ו ע | ן זין־ יי >‪<3‬‬ ‫א צ נ ו ו ע נ ד י ע י )ן(‬ ‫‪establish a foot-‬‬ ‫‪objection‬‬ ‫אצינווענדוננ י • ) ע ן ( = א י_י נ ו ו ע נ ד‬ ‫‪hold‬‬ ‫א צ נ | ד ו ש ע | ן ת >‪<$‬‬ ‫‪ || muffle‬־•יל‬ ‫א צ נ | ו ו ע נ ד | ן יו <•> )קעגן(‬ ‫ט וש ע ן‬ ‫א צ נ | ד ע ק | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪cover. po-‬‬ ‫‪pulation‬‬ ‫אי_ינ|וויג|ן וי >‪<$‬‬ ‫‪grade. m i n d‬‬ ‫‪one-sidedness. . b l a n k e t . c h e c k pf. par-‬‬ ‫אייינזצטיקייט י ׳‬ ‫‪unicorn‬‬ ‫איינזצן ״!ס‬ ‫‪unity‬‬ ‫א י י י נ ה י י ט ל ע ך מיי‬ ‫‪inseminate‬‬ ‫‪tial‬‬ ‫‪purchase‬‬ ‫א י י י נ ה א ר ן יעי )ס(‬ ‫‪insemination‬‬ ‫א צ נ | ז ו י ' מ ע נ | ע ן יי >•<‬ ‫‪r e s t r a i n .‬‬ ‫‪i m p a t i e n t / restless‬‬ ‫)‪l i g h t a fire (in stove‬‬ ‫‪attention‬‬ ‫‪sink v i / p f‬‬ ‫|‬ ‫‪allowance. i n t e -‬‬ ‫אצנ|זיצ|ן יי)איז אצינגעזעםן( . dwindle. envelop‬‬ ‫אצינזעונג י ׳ )ען(‬ ‫‪realization‬‬ ‫א צ י נ ז ע ל נ ע ר ו נ ג יי‬ ‫‪induction‬‬ ‫א צ נ ה ע ר יעי‬ ‫‪fidget.‬‬ ‫א צ נ | ו ו י ק ל | ע ן יי‬ ‫‪e n g r a v e pf.‪remain sitting‬‬ ‫י|‬ ‫‪ h sit s t i l l‬ניט ק ע נ | ע ן * א ׳ ‪be‬‬ ‫‪grate‬‬ ‫א צ נ | ה י י צ | ן וי >‪<$‬‬ ‫א צ נ ה י ל יעי )ן(‬ ‫‪wrapper‬‬ ‫א צ נ ז ע י ע י )ען(‬ ‫א צ נ | ה י ל | ן יי >‪<3‬‬ ‫‪wrap.‬‬ ‫א צ נ | ז א ל צ | ן יי >•<‬ ‫‪salt pf. inhibition‬‬ ‫א צ נ | ה א ל ט | ן יי ) א צ י ע ע ה א ל ט ן (‬ ‫‪h o l d . e s t a b l i s h e d . g r a d u a t e‬‬ ‫‪r o c k t o sleep. t u c k i n‬‬ ‫איינויך י ע י )ן(‬ ‫״ א צ נ ד ר ו ק יעי )ן(‬ ‫‪ || i m p r e s s i o n‬מ א כ | ן א ן א ׳‬ ‫אצינזאגוננ י ׳ ) ע ן (‬ ‫אויף‬ ‫)אין(‬ ‫‪listen. resident‬‬ ‫ווער|ן‬ ‫אצינוווינערשאפט יי‬ ‫‪shrink.‬‬ ‫‪impress‬‬ ‫א צ נ | ד ר י י | ע ן יי ‪0‬‬ ‫א צ י נ ד ר י נ נ ו ע יי‬ ‫‪persuasion‬‬ ‫אצנ|דריע|ען יי)אציננעדרונגען()י(‬ ‫א צ נ ד ר י ק יעי )ן(‬ ‫‪persuade‬‬ ‫א צ נ | ד ר ע מ ל | ע ן יי <ג<‬ ‫א צ נ ה א ל ט יעי )ן(‬ ‫‪restraint.‬‬ ‫אציעעשריפטס‬ ‫)ן(‬ ‫אצנ|נראדיר|ן ת‬ ‫‪O‬‬ ‫‪inscription‬‬ ‫‪(a‬‬ ‫‪residents ( c o l l . r o u t i n e‬־| א ׳ א ו י ף‬ ‫*אציננעשלאס־ן מיי‬ ‫אציעעשפארט‬ ‫אצינוואוינער ״מ‬ ‫אצינוואנדערוננ יי‬ ‫‪set u p o n‬‬ ‫‪included‬‬ ‫מיי‬ ‫א יי נ ו ו ו י נ ע ר‬ ‫‪immigration‬‬ ‫אי_ינ|ווא'נדער|ן יי >‪3‬‬ ‫‪obstinate. ) .‬‬ ‫‪l o n e l y ..‬‬ ‫‪tear d o w n . realization‬‬ ‫‪also‬‬ . fall asleep‬‬ ‫‪inhibit.‬‬ ‫‪b u n d l e up. overthrow‬‬ ‫‪headstrong‬‬ ‫‪ || s h r u n k e n‬א ׳‬ ‫א צ י ע ע ש ר ו מ פ ץ מיי‬ ‫אצינוווינער דעי )ס( ם ‪i n h a b i t a n t .‬‬ ‫‪soak i n vt. h o l d one's o w n‬א ׳ ז י ך א ו ן ניט יי‬ ‫איינהייט י׳‬ ‫אי_ינ|זאלב|ן ״ >‪<$‬‬ ‫*אייינזאמקייט י ׳‬ ‫‪doze off.‬‬ ‫‪immigrate‬‬ ‫א צ נ | ו ו א ר פ | ן וי ) א צ י ע ע ו ו א ר פ ן (‬ ‫‪stubborn.‬‬ ‫||‬ ‫‪soak i n v i . d i p‬‬ ‫א צ י נ ד ר י ק ל ע ך מיי‬ ‫‪restrain‬‬ ‫‪eunuch‬‬ ‫א צ נ | ז א נ | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪twist v t / p f‬‬ ‫‪object to.

be considerate of (stg. the '‫אלץ א‬ regardless ‫מיט‬ get (‫א י ן י‬ ‫י׳‬/‫ דער‬.‫״איייניקע א י י‬ (‫יינלאדוע י ׳ )ען‬-‫*אי‬ ‫אי_ינ|ליג|ן יי‬ ‫ניט ק ע נ | ע ן * א ׳‬ .1 ‫אגינזען‬ ‫> מ י ט‬3< ‫אי_ינ|לעב|ן זיך יי‬ used to l i v i n g <$> ‫אי_ינ|זע'לנער|ן יי‬ induct || d i s c r e t i o n . c o m e to t e r m s (with) file ‫אייניק »יי‬ ‫איייניקייט יי‬ ‫ד ס )עך‬ at the same ‫\ פ א ר א ׳‬. entry H one (‫אגיינטיילונג י ׳ )ען‬ reason w i t h °*‫ י‬. grand- counting) grand- . incon- (‫)פאר‬ considerately ‫ מ י ט א ׳‬h siderate soil O ‫אי_ינ|מאנטיר|ן יי‬ ‫א׳‬ ‫צום‬ (tax) collector (‫אי_י'נמאנער יעי )ס‬ <•> ‫אי_ינ|מאסטע|ן יי‬ memorize <S> ‫אי_ינ|זעצ|ן מ‬ ‫י‬ ‫אי_ינ|חז ר|ן יי‬ <$> ‫אי_ינ|חזר|ן יי‬ [KhAZER] <$> ‫אי_ינ|טא'מעווע|ן יי‬ drab.s o n . sub- merge reinforce <$> ‫אי_ינ|מוי'ער|ן יי‬ wall in snuggle i n ‫א נ ט י י ל‬ <•> ‫אי_ינ|מיד|ן יי‬ tire. ‫דאס‬/‫דער‬ 8 some (‫ וועד| ן א ׳ )מיט‬h t i m e invitation invite [SADER] <•> ‫אי_ינ|סדר|ן יי‬ thread s h r i n k vt. s t r e n g t h e n .1 ‫איויננעמען‬ appease. fatigue <•> ‫אי_ינ|נורע|ן זיך יי‬ conquest quer (territory).1 ‫א י י ' נ י ק ל‬ \. ‫אי_ינ|נעמ|ען‬ univocal division. / ‫ ו ו א ס‬/ ‫ א ל ץ א ׳ ו ו ע ר‬h same (‫)עך‬ ( 2 . i n s h o r t o r d e r oneness .. (the all n u m b e r ) one || i t e m . r e g a r d d o w n (a house) get ‫אי_ינזעלנערן‬ (‫יינגעלאדן‬-‫״ א י י נ | ל א ד | ן יי )אי‬ (‫ייננעלאפן‬-‫אי_ינ|לויפ|ן יי )איז אי‬ fall i n love (with) ‫א י י נ ס ע «ייי‬ || ‫איינס־צורי' &דיי‬ lie s t i l l (‫> )אין‬$< ‫א י י נ | ל י ב | ן ז י ך יי‬ (‫ייעעלעגן‬-‫)איז אי‬ be restless ‫איינסקייט י׳‬ 39 » . u n d e r s t a n d home in d r i l l . monotonous immersion d i p pf. . imprison <$> ‫אי_ינ|מאנ|ען יי‬ [KhEzhBOYNEs] ‫|| ה א ב | ף א ׳‬ ‫|| ב ע ט | ן א ׳ בי_י‬ T (one's due) ‫איןינזעעניש דאס‬ ‫פאר‬ || beg the indulgence of ‫א ט י נ מ א נ ט י ר ו ע י־‬ install (sb. . soil ac- ‫ה א ב | ן * א׳ מ י ט‬ unreasonable. coach (‫ יאס )פאר‬. reach a n agree- ‫אי_ינ|טענה|ן‬ . moisten. desc daughter m e n t . indulgent. ‫אייינטאניק איי‬ <j> ‫א י י נ | ט ו ל י ע | ן יי‬ wrap ‫אי_ינ|מאיצעווע|ן יי‬ 0 (‫אגינטונק י ע י ) ע ן‬ <‫אי_ינ|טונק|ען יי <ג‬ i m m e r s e .of w h o / w h a t / .t i m e installation . <$> ‫אי_ינ|נעצ|ן יי‬ (‫)ן‬ <S> ‫א ט נ | ט י י ל | ן יי‬ >$< admission (‫יינגענומען‬-‫יי )אי‬ unit. bridle ‫חשבונות‬ place. p o s i t i o n ‫א׳‬ reasonable counts receivable fasten. partition (‫אי_ינ|ניט|ן ז י ך יי )אי_י'ננעניט( )אין‬ get into ‫אן‬ (of) ‫אילינזעעריש »יי‬ [KhAZER] d a m up. allot plead. || bear w i t h in) ‫אי_ נלערנער יעי ) ס ( ם‬ |‫י‬ <$> ‫אי_ינ|מאכ|ן יי‬ preserve (food). recog- ‫זיך א י ן‬ (sb..) ‫א י י י נ מ א ל י ק »י־‬ single. deposit. i n accord ‫איינס‬ ( 2 . t a k e (medicine) 3. ‫איין מ א ל ׳עז‬ ‫מאל‬ collect 2 c o n s i d e r a t i o n . the h a b i t (of) 2. indulgence ‫ א ׳‬1‫ ־‬w i t h <‫ מיט‬. <:> ‫אי_ינ|סיליע|ן יי‬ one o ' c l o c k i n no t i m e . tear <•> ‫אי_ינ|לייג|ן יי‬ grow to be at realize. wet pf. jail. 6 ‫> »סעי )צו א ז‬$< ‫״אי_ינ|טרי_יע|ן זיך יי‬ subdue. con- ‫יטשיק איי‬-‫אייינטי‬ divide. .) considerate. •< >•< ‫אי_ינ|לערנ|ען יי‬ coach || ( nize.. o n e .1 (in ‫יי‬ ‫*אגינטריט י ע י‬ i n t o h a b i t (of) <$> ‫א ט נ | י י ' ד י ש | ן יי‬ Judaize a l l alone ‫י‬ ‫אי 'נינק|ער אלייין»־‬ united. ‫)ן‬ unity ‫דעי‬ grandchild. overrun.754 ‫איינסקייט‬ l u l l . || (‫אי_ינטייל י ע י )ן‬ [TAYNE] p a c i f y . ‫ציי‬ ‫ || פ־יל‬p a r t (‫אייננעם יער )ען‬ || c o n q u e s t capture. partition. r o c k to sleep <$> ‫אי_ינ|ליוליע|ן יי‬ pledge. .

peer (at). p o s i t i o n O ‫א צ נ | ק א ר ב י ר | ן יו‬ crimp <•> ‫א צ נ | פ א ק | ן מ‬ p a c k one's t h i n g s ‫ י י‬8 ‫איינציק‬ ‫א׳ א‬ O ‫א צ נ | פ א נ ע ל י ר | ן יי‬ impanel dividual. make a pay- n a r r o w vt..i n inn ( ‫אצינקויפפרצז י ע י ) ן‬ (‫ביכער‬. ( ‫אצנ|עס|ן זיך י י ) א צ י ע ע ג ע ס ן ( ) א י ן‬ be(come) [AKsh'N] <$> ‫א צ נ | ע ק ש נ | ע ן ז י ך יי‬ c l i n g (to) ( ‫אי_ינצאם י ע י ) ע ן‬ ( ‫יינצאמונג י• ) ע ן‬-‫אי‬ stubborn containment n o one. i n - ‫איינ|ער‬ ‫ א׳ ד ע ם אינדערן‬H nobody ‫ א י ן איינעם‬h t o a m a n . n o t i o n S> ‫א צ נ | ק א ר ט ש ע | ן )זיך( יי‬ '‫א‬ 0 ‫א צ נ | פ ע נ ט ע | ן וי‬ ‫פשוט‬ <•> ‫א צ נ | ק א ר ב | ן יו‬ ‫זין־‬ O ‫א צ נ | פ ל א צ י ר | ן יי‬ place. . scrutiny reference b o o k (‫אצנ|פאל|ן ת)איז אציעעפאלן‬ set. unique || ‫ ווי ב צ איינעם‬H together || i t depends (‫א צ נ | צ י | ע ן )זיך( יו )אצינגעצויגן‬ put up. indent s i n g l y . m o u n t (jewels) sional) b u y e r a t cost [NY] ‫א ׳‬ ( b u d g e t a r y ) contingencies O ‫א צ נ | ק ו ו א ר ט י ר | ן יי‬ purchase ‫י א י י נ פ א ך יעז‬ (‫א צ נ פ א ל יעי )ן‬ ‫ || נ ע נ י א ל | ע ר‬i d e a . institute system). t o the last m a n ( ‫אצינציינדלונג י י ) ע ן‬ indent ‫ || קיין א ׳ ניט‬one ‫ || ביז איינעם‬u n i q u e simultaneous ‫אייינצצטיק ז ד‬ double up v t / v i <3> ‫א צ נ | ע נ ג | ע ן יי‬ ( ‫א צ י נ צ א ל ע ר דעי ) ס‬ hedge. <$> « ‫א צ נ | פ י ס ל | ע ן‬ (‫א צ נ פ י ר יעי )ן‬ ( ‫א צ י נ פ י ר ו נ נ י׳ ) ע ן‬ <$> make n it a ‫אצנ|פיר|ן‬ rule that. ‫אייינציקווצז אי״‬ n o t c h . c a t c h (as i n a firmly p u t i n quotes cuff bracket ‫ד‬ c o v e r (a d i s . w r a p . ) ‫א צ י נ פ א ר ה ו י ז «ס‬ (‫א צ נ ק ו ק י ע י )אין‬ ‫אצינקוקבוך‬ ‫א׳‬ (‫אצנפאר יעי)ן‬ movie l o o k (at). ‫אצינקלאנוננ‬ (custom. 0 custom ‫אצנ|קייטל|ען‬ <$> ‫א צ נ | ק ל א נ | ן יי‬ ‫ה ס כ ם‬ c l a m p . deposit (‫א צ נ צ א ל י ע י )ן‬ pay in. have a good (‫ א ׳ )י‬h lapse. (profes- • ‫ || צ ו ם א ׳‬cost drive-in ‫די הענט‬ ‫י‬ tance) (‫> )אין‬$< ‫א צ נ | ק ו ק | ן ז י ך יי‬ dampen ‫י*<־‬ ‫>•׳‬$< ‫יי‬ (‫י ׳ ) ע ן‬ indict learn thoroughly introduce. s t i c k (to). restraint.. col- depress ( p h y s i c a l l y ) 3> ‫א צ נ | ק ו ו ע ט ש | ן מ‬ (idea) o c c u r t o (‫א צ נ ק ו י ף י ע י )ן‬ b u y . s i n g l e .. shrink v t / v i .( ‫א צ נ | פ א ר | ן י ו ) א י ז א צ י נ נ ע פ א ר ן‬ establish indictment ( ‫ ה צ ז ע ר‬. initiate <$> ‫א צ נ | ק ל א ' מ ע ר | ן יי‬ ‫י א צ נ ק ל א נ ג יעז‬ implant. install. tame indentation tighten. depression (‫א צ נ ק ו ו ע ט ש י ע י )ן‬ tumble. s h o p (for) <•> ‫א צ נ | ק ו י פ | ן וו‬ s h o p p e r .) i n b o x (in) ‫א צ נ | פ ו ' נ ד ע ו ו ע | ן וי‬ ( ‫א צ נ | פ צ כ ט | ן וי ) א צ י נ נ ע פ צ כ ט‬ initiation vise) fold pf. p a c k a g e pf. c o n t a i n m e n t ‫א י י י נ ע כ ט ן יעז‬ ‫אי י ע ר נ ע כ ט ן‬ <•> ‫ ל | ן יי‬$ ‫א צ נ | צ‬ depositor contract.) look. ‫איינעכטן‬ thread ‫אצנ|קנעל|ן‬ freeze v t / p f (‫א ׳ )מיט‬ ‫* א צ י נ פ ל ו ס ר צ ך »יי‬ <S> ‫א צ נ | פ ל ע ש ל | ע ן יי‬ <$> ‫א צ נ | פ ע ' ד ע מ | ע ן יי‬ (‫אצנ|פריר|ן יי)אציעעפרוירן‬ singular <$> ‫א צ נ | ק ע ס ט ל | ע ן יי‬ 40 (‫א י י נ צ א ל י־ )ן‬ . sole. <$> ‫א צ נ | צ א מ | ע ן וו‬ || each o t h e r fence i n .. s c r u t i n i z e hand- <3> ‫א צ נ | פ א ם | ן וו‬ ‫ || א ׳ ־ ק י נ א‬d r i v e . . one b y one t r a m m e l pf. h e m i n . quarter ‫א׳ אין ד ע ר וועלט‬ <3> ^ ‫אי_ינ|ציינדל|ען‬ one. q u a l i f y ment stockade.753 ‫אצנקעסטלען‬ payment. score for ‫אויף א׳‬ || b r a i n s t o r m d i p . c u r b pf. o n l y . inculcate <3> ‫א צ נ | פ ל א נ צ | ן יי‬ <•> ‫א צ נ | ק ל ע מ | ע ן יי‬ influence (‫* א צ נ פ ל ו ם יעי )ן‬ influential bottle <$> ‫אצנ|קנייטש|ן יי‬ <j> ‫יי‬ c o a c h (sb. a certain || p a c k . c a v e i n (‫אצינקויפער י ע י )ס‬ attention.

engrave ‫י‬ ‫בי_י‬/‫ א׳ א ן‬h s t i l l . c o n v i n c e .752 ‫אצנשפארונג‬ ‫אצנקריצן‬ lull h u s h .. get || risk. intercede gamble. p a c i f y . q u e l l sedative (‫ )» י‬O n ‫ינ|רוימ|ען‬. prevail ‫זיך‬ ‫א יי נ א ר ד ע נ ע ן‬ size trouble (hostility) ( ‫א צ נ | ש ל א פ | ן יי )איז א צ י נ ג ע ש ל א פ ן‬ ( ‫אי_ינ|שלינג|ען יי ) א צ י נ נ ע ש ל ו ע ע ן‬ (‫א צ י נ ר ע ד ע נ י ש לאס )ן‬ l u s i o n . e s t a b l i s h . de- <$> ‫אי_ינ|שטשערבע|ן ״‬ d e v o u r pf. die d o w n .. silence. d e n t . ‫> י‬3< ‫אי_ינ|רעד|ן יי‬ delude oneself. lodge w i t h domesticate (‫ינשטאך יעי )ן‬-‫אי‬ <$> ‫איינןשטו'ביק| ן יי‬ <J> « ‫אי_ינ|שפאנ|ען‬ learn thoroughly O ‫נ|שטודיר|ן וי‬1‫אי‬ (‫ינשפאר יעי )ן‬-‫אי‬ cage <3> ‫אי_ינ|שט _יגל|ען וי‬ ( ‫אגיינשפארוננ י ׳ ) ע ן‬ stand 41 (‫אצינגעשטאנען‬ ‫י‬ ‫)איז‬ ‫אי_ינ|שט י|ן* יו‬ ‫י‬ . parenthe- (‫< )ן‬HT ‫יינשטעלעניש‬-‫אי‬ notch ‫אי_ינ|ריי|ען יי‬ align soil b o l d to daredevil (‫א י י נ ר ע ^ ס יעי )ן‬ <3> ‫אי_ינ|רעמל|ען וי‬ frame (object of) a c q u i s i t i o n a c q u i s i t i o n . t a k e chances. in. venture. ‫ || א ׳ ז י ך‬p r o c u r e <$> ‫אצנ!שםוצ|ן ״‬ n o t c h . saving saving. register <‫א ׳ <אויף‬ ‫י‬ (‫אי_י'נרי_יבעכץ דאס )ן‬ gap ‫אי_ינ|שטימ|ען יי‬ (‫)מיט‬ <$> ‫אי!נ|רוק|ן יי‬ single-breasted ‫אייינשטימיקייט י׳‬ consent t o (‫א צ נ ר ו ף יעי )ן‬ ( ‫אי_ינ|רופ|ן י י ) א ט י נ נ ע ר ו פ ן‬ (‫יינגעריבן‬-‫אי_ינ|רייב|ן יי )אי‬ rub in (‫א צ י נ ש ט י ל ע כ ץ יאס )ן‬ unanimity <3> ‫אי_ינ|רו'?ק|ן יי‬ pacify summons ‫ א ׳ זין־‬h c a l m . g a m b l e .‫ינשווער‬-‫אי‬ inaugurate incif on i n t o vt. procure- (‫אנונשאף יעי )ן‬ (‫אגיינשאפונג י׳ )ען‬ gobble inclusive lock in. ‫י‬ inaugural <$>«‫אצנ|שלעיפ)ער(|ן‬ soil cut <3> ‫א _ינ|שאפ|ן יו‬ (‫אי_ינ|שליס|ן וו )אצינגעשלאסן‬ i n . c o n s e n t i n g ‫יי‬8 ‫א צ י נ ש ט י מ י ק‬ || agree ( w i t h ) sting pf. id6e fixe monorail <$> ‫א צ נ | ש י פ | ן ז י ך יי‬ fall asleep ‫ א ׳ ז י ך‬h suade m i s c o n c e p t i o n . lotion (‫)אציננעשטאכן‬ fix. puncture ‫ א ׳ ז י ך‬H segment h i t c h up (‫אצינשווערוננ י׳ )ען‬ (‫)אגיינגעשוווירן‬ impeachment . r u n afoul of ‫ ד( א ׳ א ו ן וו‬s t i c k u p for. (]) ‫א צ נ ש ט י ל דעי‬ summon <3> ‫א צ נ | ש ט י ל | ן יי‬ be i n d u c t e d i n t o service a b a t e . courage embark v i . h o l d one's o w n be ‫ ־( ניט ק ע נ | ע ן * א ׳‬s t a y . appease. a t t i t u d e ‫אייינריייק !זי׳‬ (‫אי_ נר _יס יעי )ן‬ .. shut ment ‫א צ י נ ש ל י ם י ק איי‬ acquire. per- r i s k . ‫י א נ י נ ר י כ ט ף ׳עז‬ <$> ‫אי_ינ|ריעל|ען ת‬ ‫א׳‬ ‫א צ י נ ש ט ע ל ע ר יעי )ס( • ק ע‬ daring (‫יינגעריכט‬-‫אי_ינ|ריכט|ף יי )אי‬ ring. subside unanimous ‫יי‬8 ‫אייינשטימיק‬ agreeable.. (‫ י ט יעי )ן‬/ ‫א צ נ ע‬ incisive ‫אי_ נשני_ידיק איי‬ obtain inauguration swear harness pf. i n s t i t u t e . c o n c e i t . g a m b l e make ‫י‬ ‫י‬ make a small puncture (‫א צ נ ש ט ע ל יעי )ן‬ ‫ || א ׳ זין־ פ א ר‬set ‫י‬ ‫אצנ|שטעכ|ן‬ risk. O ‫אי_ נ|רי סטער|ן יי‬ (‫אי_ינ|רי_יס|ן יי )אייינגעריסן‬ b r e a k w i t h . circle. to) restless <•> ‫א צ נ | ש ט צ פ | ן וו‬ stiffen vt. economy ‫״‬ ‫אי_ינ|שווער|ן‬ ( ‫אגיינשולדיקונג י ׳ ) ע ן‬ impeach <$> ‫ןנ|שו'לדיק(ן יו‬:‫א‬ sting. <$> ‫אי_ינ|קריצ|ן ת‬ score. cut. break.‫י‬ b o o k ..‫י‬ (‫אי_ינ|שני_יד|ן וו )אטיננעשניטן‬ cut into v i . . "include. <‫ א ׳ זיך )מיט‬h tear i n into trouble in.‫אי‬ w h i s p e r (stg. dare. f a n c y ‫א צ י נ ש ט ע ל ע ר י ש יי־׳‬ (‫א צ נ ר י ס יעי )ן‬ <$> ‫אי_ינ|ריס|ן יי‬ b l a c k e n w i t h soot coax. <‫אי_ינ|שטעל|ן וו <נ‬ pick a quarrel.. s w i t c h o n put to sleep with. fantasy.

horrible‬‬ ‫אימיגראינט י ע י ) ן ( • ק ע‬ ‫‪euphemistic‬‬ ‫א י י י פ ע ר ד י ק מיי‬ ‫‪horror. persist‬‬ ‫איינ|שפ‪$‬ר|ן מ‬ ‫אי_ינ|שפיט‪$‬ל|ן יי >‪<j‬‬ ‫א י ל ץ מייי‬ ‫‪hospitalize‬‬ ‫‪store‬‬ ‫אי_ינ|שפענטע|ן יי ‪0‬‬ ‫א י י נ | ש פ ר י צ | ן יי‬ ‫‪r e g i s t r a t i o n fee‬‬ ‫אי‪.f o r m a l‬‬ ‫‪h i m .‫‪751‬‬ ‫אצנשפארן זיך‬ ‫אי_ינ|שפאר|ן ד ך יי >‪<3‬‬ ‫א י ^ ו ס ט ר א צ י ע י־ ) ס (‬ ‫‪be(come) s t u b b o r n .1‬י * ) י ‪ :‬מ י ר .‬‬ ‫א י מ פ ^ ז א י נ ט מי•‬ ‫‪European‬‬ ‫א י י ר ‪ $‬פ ע ע ר יעי‬ ‫ע מ ע צ ) ע ר(‬ ‫א י י מ ע ר מ א ן יעי )ען(‬ ‫‪Europe‬‬ ‫)—(‬ ‫‪imitate‬‬ ‫א י י מ ע ר ו ו י י ב י*׳‪/‬׳״ ) ע ר (‬ ‫‪Eurasia‬‬ ‫ם‬ ‫‪imitation‬‬ ‫א י ' מ ע צ ) | ע ר ( ׳עז‬ ‫‪eucalyptus‬‬ ‫‪calendar.‪impetus‬‬ ‫א י י מ פ ע ט ו ו ע נ יעי )ן(‬ ‫‪the‬‬ ‫א י י מ פ ע ט ק מי‪-‬‬ ‫‪momentum. it‬‬ ‫)‪imaginary (number‬‬ ‫א י מ ה י׳ ]‪[EYME‬‬ ‫‪eggcup‬‬ ‫א י י ‪ 6‬ע מ י ס ט י ש מי׳‬ ‫) ‪still. likewise.‬‬ ‫א י ל ו ס ט ר י ר | ן יד ‪O‬‬ ‫‪p u t one's foot d o w n . terror‬‬ ‫אימוין מיי)קענן(‬ ‫‪d a y before y e s t e r d a y‬‬ ‫א י י ' ‪ 6‬ע ר ז ו כ ט יי )ן(‬ ‫‪emboss‬‬ ‫א ינ ג ב ע ר‬ ‫א י מ ה ד י ק מיי ] [‬ ‫‪your ( s g . * ( d i a l .‬‬ ‫א י מ פ ע ט יעי‬ ‫אי?!יז‪$‬ריש מיי‬ ‫א י ^ ו מ י נ א צ י ע יי‬ ‫א י ^ ו מ י נ י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪import‬‬ ‫‪impulse‬‬ ‫‪self‬‬ ‫‪self‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪of‬‬ ‫)ן(‬ ‫‪implication‬‬ ‫. r e a d o n the N i n t h of A b‬‬ ‫‪destruction‬‬ ‫א י מ פ ‪ $‬ט ל נ ט מיי‬ ‫‪impotent‬‬ ‫א י מ פ ‪ ' $‬ר ט יעי )ן(‬ ‫יעי )ן‬ ‫‪ ) H ego‬א י י ' נ ע נ | ע ר ( א '‬ ‫א י כ ה ]‪[EYKhE‬‬ ‫‪impressive..‬רן> )!*>‪ :‬ע י ‪ /‬ע ט (‬ ‫‪injection‬‬ ‫א י י י נ ש ר צ ב נ ע ל ט ‪ ) «P‬ע ר (‬ ‫‪illustrate‬‬ ‫‪thing‬‬ ‫‪tap‬‬ ‫א י י י נ ש פ ר י צ ו ע י׳ )ען(‬ ‫‪illustration‬‬ ‫א ל ע‬ ‫א י ל ע ר ל י י ' זעז‬ ‫‪hospitalization‬‬ ‫איינ|שפי‪-‬י'כלער|ן יי ‪0‬‬ ‫א י י ע ר •מ‪-0‬מי‪-‬‬ ‫א י ל ע יעז‬ ‫‪s a v e pf. coinciding‬‬ ‫א י י ר ^ פ ע י ש «י־‬ ‫‪immigration‬‬ ‫‪immigrate‬‬ ‫א י מ י ט י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪(sexual) j e a l o u s y‬‬ ‫‪immigrant‬‬ ‫‪immigrant‬‬ ‫אימיטאציע י י ) ס (‬ ‫‪I y a r .‬רעדער(‬ ‫‪anniversary‬‬ ‫א י מ פ ע ר א ט י י ו ו יעי )ין(‬ ‫)‪Jerusalem‬‬ ‫אי^ויזיע י י ) ס (‬ ‫‪impress‬‬ ‫)‪import(ation‬‬ ‫‪ $ 5 H zest‬ר | ן ‪ 8 /‬ל י | ע ן ט י ט ן אי א ל י י י ן ‪coast‬‬ ‫‪B o o k of L a m e n t a -‬‬ ‫א י כ ו ת ׳‪) <v‬ן( ]‪[EYKIIES‬‬ ‫א י כ ו ת ד י ק מיי ] ‪I‬‬ ‫א י מ פ ^ ט ע י נ ץ יי‬ ‫‪impotence‬‬ ‫א י מ פ ‪ $‬ר ט י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪tions.. dread. . ad-lib‬‬ ‫)‪impregnated (material‬‬ . the e i g h t h m o n t h i n‬‬ ‫א י י ר א י ד ע )יי(‬ ‫‪immunity‬‬ ‫א י מ י ג ר א צ י ע יי ) ס (‬ ‫א י י ' ‪ 8‬ע ר ד כ ט י ק איי <אויף< ‪( s e x u a l l y ) jealous‬‬ ‫אייר יעי ]‪[IER‬‬ ‫)‪i m n r n n e (from‬‬ ‫אימינראנטיש מי•‬ ‫‪keen.‬‬ ‫א י י י נ ש פ י ט ^ ל ו ע יי ) ע ן (‬ ‫אימפרעגנירט‬ ‫‪quality‬‬ ‫אימפעריאליזם יעי)ען(‬ ‫אימפעריאלייסט יעי)ן(‬ ‫‪imperialist‬‬ ‫א י מ פ ע ר י ע יי ) ס (‬ ‫‪illusory‬‬ ‫‪imperative‬‬ ‫‪imperialism‬‬ ‫אימפעריאליסטיש‬ ‫‪qualitative‬‬ ‫‪imperialistic‬‬ ‫ןיי־י‬ ‫‪empire‬‬ ‫א י מ פ ר א ו ו י ז א צ י ע י• ) ס (‬ ‫‪illusion‬‬ ‫א י מ פ ר ‪ $‬ו ו י ד ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪illumination‬‬ ‫א י מ פ ר ע ג נ י י ר ט מיי‬ ‫‪illuminate‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪flywheel‬‬ ‫‪improvisation‬‬ ‫‪improvise. zealous‬‬ ‫א י י ק א ל י י פ ט יעי )ן(‬ ‫‪dread(ful). c o m m a n d i n g‬‬ ‫אימפ^ניו־ןן מ ‪) O‬י(‬ ‫‪European‬‬ ‫‪ex-wife‬‬ ‫‪ex-husband‬‬ ‫א י מ פ ל י ק א צ י ע י• ) ס (‬ ‫איך־גו‪5‬א יעי )ס( ] ‪[ G U ' F E‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪the‬‬ ‫א י ר יש‬ ‫א י ך ‪ • . מ‪ :‬פ י ך (‬ ‫‪(the‬‬ ‫‪Jew.‬ינ|שרעק|ן ת ) א י י י ע ע ש ר ^ ק ן (‬ ‫א י מ ב ע ר יעי ׳ע‪1‬‬ ‫)‪a n dpi.‬‬ ‫‪runway‬‬ ‫‪vehement‬‬ ‫איימפעטר^ד יי)‪.‬‬ ‫איסב‪$‬סיר|ן מ ‪O‬‬ ‫‪inscription‬‬ ‫א י י י ע ר נ ע כ ט ן מייי‬ ‫‪every-‬‬ ‫א י מ א ג י נ ע י ר מיי‬ ‫‪inject‬‬ ‫אי_ינשרי‪6‬ט יי )ן(‬ ‫א ל ע ר ל י י‬ ‫א י ם ‪.‬‬ ‫‪intimidate‬‬ ‫איייער־בעכער י ע י ) ס (‬ ‫א ט ע ר ט ‪ 5 :‬ו ן א ' וועגן‬ ‫‪for y o l i r s a k e‬‬ ‫א י מ ו נ י ט ע י ט יי‬ ‫א י י י ע ר ש ט ^ ק יעי )ן(‬ ‫‪ovary‬‬ ‫א י י ‪ 6‬ע ס י ז ם יעי )ען(‬ ‫‪euphemism‬‬ ‫אימיגריר|ן ת ‪O‬‬ ‫‪with‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪parts of A p r i l and‬‬ ‫א י י ר ‪ $‬פ ע )יי(‬ ‫יאי‪-‬יריש יעו‬ ‫‪|| I‬‬ ‫א י מ פ ו ל ס יעי )ן(‬ ‫‪( 2 .

electrical) i n d u e -‬‬ ‫‪tion‬‬ ‫אינדזל יעי )ען( ‪i s l a n d‬‬ ‫אינדיאניש מיי ]‪( A m e r i c a n ) I n d i a n [DY‬‬ ‫)‪(American‬‬ ‫אינדיאנער יעי )—( ם ]‪[DY‬‬ ‫‪Indian‬‬ ‫אינדיווייד יעי )ן( ‪i n d i v i d u a l‬‬ ‫אינדיוויידווט יעי )ט( ‪i n d i v i d u a l‬‬ ‫אינדיווידועיל מיי ‪i n d i v i d u a l‬‬ ‫‪person‬‬ ‫א י נ ו ־ נ י ר א ה ד י ק ] [ מיי‬ ‫‪43‬‬ ‫‪invisible‬‬ . t o .‬‬ ‫‪impressario. inside.N I ' R E‬‬ ‫‪(social) e v e n t . d i s a b l e d person‬‬ ‫איינווייניק יעז א י נ ע ו ו י י נ י ק‬ ‫איינוריניקסט זע! א י נ ע ו ו י י נ י ק ס ט‬ ‫אינווענטאיר יעי )ן( ‪i n v e n t o r y . table of contents‬מ י ט ן א ׳ אז‬ ‫‪t o the effect t h a t‬‬ ‫א י י נ ה א ל ט ־ צ ע ט ל יעי )ען( ‪table of c o n t e n t s‬‬ ‫א י נ מ א י ז י ע יי ) ס ( ‪i n v a s i o n‬‬ ‫אינוואזירער יעי ) ס ( ‪i n v a d e r‬‬ ‫א י נ ו ו א ל י י ד י ע י ) ן ( ‪i n v a l i d . hence‬א׳ ‪3‬‬ ‫י‪$‬ו־ ארוים ‪ || three years later‬א׳ דרי‪-‬יען‬ ‫‪threefold‬‬ ‫א י ף ־ א י ן רעם‪ . Indies‬‬ ‫א י י נ ד י ע ר יעי )—( ם ‪( A s i a n ) I n d i a n‬‬ ‫א י נ ד י ק יעי ) ע ט ( ‪t u r k e y‬‬ ‫א י נ ד י ק א ט י י ו ו יעי )ן( ‪i n d i c a t i v e‬‬ ‫אינדיש איי ‪( A s i a n ) I n d i a n‬‬ ‫א י נ ד ל | ע ן זיך ת ‪surf 0‬‬ ‫א י נ ד ל ע ר יעי )ס( ם ‪surfer‬‬ ‫א י י נ ד נ ב ר א ך יעי ‪surf‬‬ ‫א י נ ד ע ך יעי ‪ || i n d i g o‬א ׳ ב ל א •יי ‪i n d i g o‬‬ ‫א י ן ר ע י ם •יי! ‪m e a n w h i l e‬‬ ‫א י נ ד ע ק ס יעי )ן( ‪index‬‬ ‫א י נ ד ע ק ס י ר | ן יי ‪index O‬‬ ‫א י ן ד ע ר א מ ת ן ׳ע‪ 1‬א מ ת‬ ‫א י ן ד ע ר היים ״מ ה י י ם‬ ‫א י ן ד ע ר וואכן ׳עז ו ו ‪ $‬ך‬ ‫א י ן דערי_יין ׳עז ד ע ר יי ן‬ ‫א י נ ד ע ר ל ע נ נ י ק •יי ‪l o n g i t u d i n a l‬‬ ‫א י ן ד ע ר מ י ט <עז מ י ט י‪-‬‬ ‫א י ן ד ע ר ‪ 5‬ר י ׳ע! ‪ 5‬ר י‬ ‫א י נ ד ע ר ‪ 5‬ר י ' יעי )ען( ‪m o r n i n g‬‬ ‫א י נ ד ע ר ‪ 6‬ר י י ק •יי ‪e a r l y . promoter‬‬ ‫יאימשטאנד ׳ע! )אין( ש ט א נ ד‬ ‫‪deadly‬‬ ‫אימת־מוות יי‪^/‬ס ] ‪[ E Y M E S . .. subject‬‬ ‫א י נ ה א ל ט יעי )ן(‬ ‫‪ h m a t t e r .M O ' V E S‬‬ ‫‪fright‬‬ ‫‪|| i n .m o r n i n g‬‬ ‫א י ן ד ר ו י ם ן ׳ע! ד ר ו י ס ן‬ ‫א י נ ד ר ו י ס ן יעי ‪o u t d o o r s‬‬ ‫א י ן ד ר ׳ ע ר ד ׳עז ע ר ד‬ ‫‪c o n t e n t ( s ) .. . s t o c k‬‬ ‫א י נ ו ו ע נ ט א ר י ז י ר ו ע יי )ען( ‪s t o c k t a k i n g‬‬ ‫א י נ ו ו ע ס ט י צ י ע יי ) ס ( ‪i n v e s t m e n t‬‬ ‫א י נ ו ו ע ס ט י ר ו ע יי ‪(act of) i n v e s t i n g‬‬ ‫א י נ ו ו ע ס ט י ר | ן יי ‪i n v e s t O‬‬ ‫אינויגוראציע יי ) ס ( ‪i n a u g u r a t i o n‬‬ ‫א י נ ר נ י ר א ה יעי ) ס ( ] ‪i n v i s i b l e [ E Y N E . w i t h i n‬‬ ‫אין »‪»m‬‬ ‫א׳ ניט מער ווי א שעה ]‪w i t h i n a n [sho‬‬ ‫‪ h h o u r‬א ׳ ‪ .‬‬ ‫אינדושטריעיל מיי ‪i n d u s t r i a l‬‬ ‫אינדוםטריעל|ער י ע י ‪ -‬ג ע נ ‪i n d u s t r i a l i s t‬‬ ‫אינדוקציע יי ‪(logical.‫‪750‬‬ ‫אימפרעזע‬ ‫אימפרעזע יי )‪(D‬‬ ‫אינרניראהדיק‬ ‫א י י נ ד י ט ש ק ע י ־ ) ס ( ‪t u r k e y hen‬‬ ‫א י נ ד י ס ק ר ע צ י ע יי ) ס ( ‪i n d i s c r e t i o n‬‬ ‫א י י נ ד י ע )יי( ‪I n d i a .‬ארוים ‪ || later. b a c k O‬‬ ‫אינדוסטריאיל יעי )ן( ‪i n d u s t r i a l i s t‬‬ ‫אינדוסטריאלייטט יעי)ן( ‪i n d u s t r i a l i s t‬‬ ‫אינדוטטריע יי)ס( ‪i n d u s t r y‬‬ ‫אינדוסטריע־‪i n d u s t r i a l . a t . enter-‬‬ ‫‪prise‬‬ ‫אימפרעסארי‪ $‬יעי )ס( ‪(artist's) manager. b i l l o w‬‬ ‫אינד‪$‬קטריניר|ן ת ‪i n d o c t r i n a t e O‬‬ ‫אינד‪$‬רסיר|ן ת ‪endorse.‬״אין דער‬ ‫אין איינעם ׳ע! א י י נ ע ר‬ ‫אינאייינעמדיק מיי ‪j o i n t‬‬ ‫אינאיכטנעמוננ יי ‪c o n s i d e r a t i o n‬‬ ‫אין אמתן ׳עז א מ ת‬ ‫אינ‪$‬קוליר|ן מ ‪i n o c u l a t e O‬‬ ‫אין נאנצן ׳ע! נ א נ ץ‬ ‫איעבער יעי ‪ginger‬‬ ‫אייעבער־וואסער י*> ‪ginger ale‬‬ ‫אין ניכן ׳ע! נ י ך‬ ‫יאיעל ׳ע! י י נ נ ל‬ ‫אי ננעווי‪viscera » T‬‬ ‫יאיעער ׳ע! י ו נ נ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪L‬‬ ‫איננרעדיעינט יעי)ן( ]‪ingredient [DY‬‬ ‫אינד י*)ן( ל ‪w a v e .

‬‬ ‫‪ \.1‬יי‬ ‫‪immense. M .‬‬ ‫א י נ ט ו א י צ י ע ״מ‬ ‫אינטולטייוו »־׳‬ ‫‪intuitive‬‬ ‫‪intuition‬‬ ‫‪punctuation‬‬ ‫א י נ ט ע ר פ ע ר י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪interfere‬‬ ‫אינטערקאנטינענטאיל־ראקעט י ע י ) ן ( ‪I . .‬‬ ‫דעי )ן‬ ‫‪punctuation‬‬ ‫‪mark‬‬ ‫א י נ ט ע ר פ ו נ ק צ י ע יי‬ ‫‪intimate‬‬ ‫א י נ ט י מ ק י י ט יי‬ ‫‪punctuate‬‬ ‫א י נ ט ע ר פ ו נ ק ט י י ר ־ צ י י כ ן דעי )ס(‬ ‫‪i n t o n a t i o n .. p l o t t e r‬‬ ‫‪plot‬‬ ‫‪intelligentsia‬‬ ‫אינטער‬ ‫‪introspection‬‬ ‫א י נ ט ר י ג א י נ ט דעי )ן( • ק ע‬ ‫א י נ ט ר י ג י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫א י נ ט ע ל י ג ע י נ ץ ־ ו ו י פ ל ע ר יעי ) ס (‬ ‫אינטענסייוו איי‬ ‫‪introspective‬‬ ‫א י נ ט ר א ס פ ע ק צ י ע די‬ ‫‪highbrow‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪enthrone‬‬ ‫א י נ ט ר א ס פ ע ק ט י י ו ו «יי‬ ‫א י נ ט ע ל י ג ע י נ ץ יי ‪i n t e l l i g e n c e . .‬‬ ‫‪engineering.‬‬ ‫‪intimacy‬‬ ‫א י נ ט ר א ו ו ע י ר ט יעי )ן(‬ ‫‪introvert‬‬ ‫א י נ ט ע ג ר א י ל «יי‬ ‫‪integral‬‬ ‫א י נ ט ר א נ י ר ו נ ג ד׳ )ען(‬ ‫‪enthronement‬‬ ‫א י נ ט ע ג ר א צ י ע יי‬ ‫‪integration‬‬ ‫א י נ ט ר א נ י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫אינטעגרירונג י׳‬ ‫‪integration‬‬ ‫א י נ ט ע ג ר י ר | ן )זיך( יי ‪O‬‬ ‫י נ ט ע ל י ג ע י נ ט ‪ . inflection‬‬ ‫א י נ ט ו י צ י ע‬ ‫אינטולציע יי ) ס (‬ ‫‪ || interest‬א ׳ ז י ך )מיט<‬ ‫)‪t a k e a n interest (in‬‬ ‫‪engineering‬‬ ‫א י נ ט א נ א צ י ע יי ) ס (‬ ‫‪ || i n t e r e s t i n g‬א ׳ צ י ‪.. i n i t i a t e‬‬ ‫א י נ כ ע ס איי* ]‪[INKAAS‬‬ ‫‪c o m m i s s a r y officer‬‬ ‫‪inter‬‬ ‫‪ || i n t e r v a l‬שרי_יב|ן מ י ט‬ ‫‪domestic. inland‬‬ ‫א י ן מ י ט ן ״מ‬ ‫‪interview‬‬ ‫' א י נ מ י ס ט ן זעו‬ ‫מ י ט ן‬ ‫א ו מ י ס ט ן‬ ‫אינטערוויולר|ן יי ‪O‬‬ ‫‪interview‬‬ ‫אין־טוף דער ]‪[EYNSO'F‬‬ ‫א י נ ט ע ר ו ו ע נ י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪intervene‬‬ ‫א י נ ס ט א ^ א ט א ר יעי ) ‪ . .‬‬ ‫‪enormous‬‬ ‫‪double-space‬‬ ‫אינטערוויו' ד ע י ) ע ן (‬ ‫‪ h‬אי־‬ ‫‪S e c r e t a r y of the‬‬ ‫א י ן ־ ל ש ע ר אפ ]‪[EYN-LESIIA'ER‬‬ ‫א י נ ט ע ר ו ו א י ל יעי )ן(‬ ‫אינטערנאציאנאיל‬ ‫‪originator‬‬ ‫‪initiative‬‬ ‫א י נ י צ י א י ל יעי )ן(‬ ‫‪gence q u o t i e n t‬‬ ‫א צורי'לקן א ׳‬ ‫‪schemer. (social) i n -‬‬ .‬‬ ‫‪i n t r i g u e . p u z z l e .‬‬ ‫‪Inter-‬‬ ‫‪the‬‬ ‫)‪(for‬‬ ‫‪plumber. inward‬‬ ‫אינזשענייר דעי‪) -‬ן(‬ ‫אינטטיטוט‬ ‫א י נ ס ט י ט ו י ט יעי )ן(‬ ‫‪|| interest (in). B . i n t e l l e c t u a l s . scheme. authorities‬‬ ‫‪nationale‬‬ ‫א י נ ט ע ר ע י ם יעי )ן( ) א י ן ‪ /‬צ ו (‬ ‫‪infinity‬‬ ‫‪pliance installer‬‬ ‫‪interjection‬‬ ‫‪» .‬א י ר ן (‬ ‫‪intervention‬‬ ‫אינטערוועינץ י י ) ן (‬ ‫א י נ ט ע ר י ע ק צ י ע יי )ס(‬ ‫א י נ ס ט א ^ א צ י ע יי‬ ‫א י נ ט ע ר ל ו י ד יעי )ן(‬ ‫‪interlude‬‬ ‫א י נ ט ע ר נ א י ט יעי )ן(‬ ‫‪(college) d o r m i t o r y‬‬ ‫‪( 2 .Q.‬‬ ‫‪I / w e w o n d e r if . .. C . ‪(object of) i n s t a l l a t i o n‬‬ ‫‪facility‬‬ ‫‪international‬‬ ‫א י נ ס ט א ל י ר ו נ ג יי )ען(‬ ‫‪(act of) i n s t a l l a t i o n‬‬ ‫||‬ ‫א י נ ס ט א ל י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪install‬‬ ‫.‬א י ר ן ( • ש ע‬ ‫איניציאטייוו י י ) ן (‬ ‫‪I.c o n c e r n‬א פ | צ ל | ע ן ־‪$‬״ א ׳‬ ‫‪stitution‬‬ ‫‪divert‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪i n s t i t u t e . . interior. technology‬‬ ‫אינזשעניריש »י״‬ ‫א י נ ט י י ם »יי‬ ‫א י נ ט ע ר ע ס א י נ ט ‪8‬יי‬ ‫‪introspective.‪International‬‬ ‫א י נ ס ט א י נ ץ יי )ן(‬ ‫‪judi-‬‬ ‫‪d i v i s i o n (of the‬‬ ‫‪ciary). intelli-‬‬ ‫א י נ ט ע ^ ע י ק ט יעי )ן(‬ ‫איניצליר|ן יי ‪O‬‬ ‫‪intellect‬‬ ‫א י נ ט ע ^ ע ק ט ו א י ל יעי )ן(‬ ‫א י ן כ ע ס ״מ‬ ‫‪intellectual‬‬ ‫א י נ ט ע ^ ע ק ט ו ע י ל יזי־‬ ‫‪intellectual‬‬ ‫א י נ ט ע נ ד א י נ ט יעי )ן(‬ ‫א י נ ט ע נ ד א נ ט ו י ר י• )ן(‬ ‫כעס‬ ‫א י נ ל א נ ד יאס‬ ‫‪Interior‬‬ ‫‪commissary‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪the‬‬ ‫א׳־דעפארטעמענט‬ ‫‪Department‬‬ ‫‪Interior‬‬ ‫א י י נ ל ע נ ד י ש &יי‬ ‫‪intensity‬‬ ‫‪angry‬‬ ‫‪|| i n t e r i o r‬‬ ‫סעקרעטאר‬ ‫‪intense. . agency.‬‬ ‫א י נ ט ר י ג ע יי ) ס (‬ ‫‪intrigue.‫‪749‬‬ ‫אינזיכדיק‬ ‫א י י נ ז י כ ד י ק איי‬ ‫אינזשעניריע יי‬ ‫‪engineer‬‬ ‫א י נ ט ע ר ע ס י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫אינזשעניר|ן יי ‪O‬‬ ‫א י נ ט ע ר פ ו נ ק ט י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪engineer i m p .1‬י י‬ ‫‪|| i n t e l l i g e n t‬‬ ‫•קע‬ ‫‪intellectual‬‬ ‫‪8‬‬ ‫אינטעליגענטיש יי‬ ‫‪integrate v t / v i‬‬ ‫יער )ן‬ ‫‪( 2 . ap-‬‬ ‫. plot‬‬ ‫א י נ י צ י א ט א ר דעי ) ‪ .. i n t e n s i v e‬‬ ‫אינטענסיווקייט יי‬ ‫)‪i n i t i a l (letter‬‬ ‫‪o r i g i n a t e vt.

‬‬ ‫א י ס ל א י ם יעי‬ ‫‪Islam‬‬ ‫א י ם ל א מ י ש איי‬ ‫‪i n t e r i o r .‬‬ ‫‪Islamic‬‬ ‫א י ס ל א נ ד )יאה(‬ ‫‪Iceland‬‬ ‫א י י ס ל ע נ ד י ש איי‬ ‫‪Icelandic‬‬ ‫איסרו־חג יעי ]‪[I'SREKIIAG‬‬ ‫‪internal.‫‪748‬‬ ‫אינסטיטוירן‬ ‫א י נ ס ט י ט ו י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫אינפרא‬ ‫‪institute‬‬ ‫א י נ ס ט י ט ו צ י ‪ £‬נ י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫אינסטיטוציע י • ) ס (‬ ‫‪institutionalize‬‬ ‫‪incident‬‬ ‫א י נ צ י נ ע ר א ט א ר יעי ) ‪ . ...‬‬ ‫‪2. inside. .‪every‬‬ ‫‪everyone‬‬ ‫איצט‬ ‫א י נ פ ע ק צ י ע י׳‬ ‫)‪(Jew. i n -‬‬ ‫א י נ ‪ $ 6‬ר מ א ' נ ט יעי )ן( • ק ע‬ ‫‪ || n o w . domestic‬‬ ‫אינעם=אין רעם‬ ‫‪the d a y‬‬ ‫* א י י נ ע ר ל ע ך »יי‬ ‫ע ר נ ע ץ‬ ‫אי•׳‪-‬־יא־־איעדער‬ ‫איעד|ער‬ ‫‪internal. inside‬‬ ‫‪inner. b a n (esp.‬‬ ‫איינעווייניקסט «יי*‬ ‫‪t i o n . .. .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫א י ר ‪8‬ראנ )נאפ‪ :‬זי(‬ ‫‪her‬‬ ‫‪hers‬‬ ‫‪her. m e m b e r of a‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪B .‬‬ ‫‪r i g i d l y ascetic J e w ..‬א י ר ן (‬ ‫‪instinct‬‬ ‫‪incinerator‬‬ ‫אינסטינקטייוו איי‬ ‫‪instinctive‬‬ ‫א י נ צ ע ס ט יעי‬ ‫א י נ ס ט ר ו י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪instruct‬‬ ‫א י נ צ ע ט ט י ק איי‬ ‫‪incestuous‬‬ ‫א י נ ק א י נ נ י ט א אייי‬ ‫‪incognito‬‬ ‫א י נ ס ט ר ו מ ע י נ ט יעי )ן(‬ ‫אינסטרומעינט־‪. to‬‬ ‫‪dramatize.‬‬ ‫איר‬ ‫‪infection‬‬ ‫־אס‪!-‬זי׳‬ ‫א ו י ר יעי‬ ‫‪45‬‬ ‫) ‪reed.‬ביז א ׳‬ ‫‪|| hereafter‬‬ ‫א י י צ ט ה א ל ט ע ר יעי ) ס ( ש‬ ‫א י נ פ א נ ט ע ר י ע י׳‬ ‫*־־‪-‬ייזיז‬ ‫. b r o t h e r h o o d from‬‬ ‫‪i n t o a p l a y . direction‬‬ ‫‪insinuate‬‬ ‫א י נ ס פ י ר י ר | ן וי ‪O‬‬ ‫)‪Jew.D. .‬‬ ‫‪present‬‬ ‫‪foot soldier.1‬אייי‬ ‫‪at‬‬ ‫‪fantryman‬‬ ‫א י צ ט י ק אי׳‬ ‫‪infantry‬‬ ‫א י נ פ א ר מ א צ י ע י• ) ס (‬ ‫‪informant‬‬ ‫‪i n f o r m e d .‬א י ר ן (‬ ‫‪instructive‬‬ ‫א י נ ס ט ר ו ק צ י ע י• )ס(‬ ‫א'‬ ‫‪incest‬‬ ‫א י נ ק א ס ע י נ ט יעי )ן(‬ ‫‪instrumental‬‬ ‫א י נ ס ט ר ו ק ט א ר יעי ) ‪ . .‬אירן(‬ ‫•שע‬ ‫‪inspector‬‬ ‫אינסצענ)יז(יר|ן ת‬ ‫‪2nd‬‬ ‫‪Essene. i n t e r i o r .f o r m a l‬‬ ‫)‪pi. . stage‬‬ ‫יעי‬ ‫‪prohibi-‬‬ ‫‪isthmus‬‬ ‫א י ס י י דעי )ם( ]‪[ISII‬‬ ‫‪inspect‬‬ ‫‪make‬‬ ‫‪incriminate‬‬ ‫]‪[ISER—ISURIM‬‬ ‫א י ס ט מ א ס יעי )ן(‬ ‫אינספעקציע י ׳ ) ס ( '‪inspection‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪incunabulum‬‬ ‫קורץ‬ ‫א י ס ו ר יעי )ים(‬ ‫‪inspire‬‬ ‫א י נ ס פ ע ק ט י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫אינקוויזיציע י•‬ ‫א י נ ק ר י מ י נ י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪insect‬‬ ‫א י נ ס פ י ר א צ י ע י׳ ) ס (‬ ‫א י נ ק ו ב א צ י ע י׳‬ ‫‪incubation‬‬ ‫א י ן ק ו ר צ ן יעי‬ ‫‪double jeopardy‬‬ ‫‪incubator‬‬ ‫‪the I n q u i s i t i o n‬‬ ‫א י נ ק ו נ א ב ל יעי )ען(‬ ‫א י ך ס כ נ ה ־ ש ט ע ל ו ע יי ]‪ :[SAKO'NE‬צ ו ו י י י מ א ל י ק | ע‬ ‫א י נ ס ע ׳ ק ט יעי )ן(‬ ‫‪incorporate‬‬ ‫א י נ ק ו ב א ט א ר יעי ) ‪ .‬‬ ‫‪instrument‬‬ ‫‪(music‬‬ ‫‪collector‬‬ ‫א י נ ק ‪ $‬ר פ א ר י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫)‪etc. C . abreast‬‬ ‫‪(the) present‬‬ ‫א י צ ט ע ר ) ט ( ״מ‬ ‫א י צ ט‬ ‫א י ק ס יעי )ן(‬ ‫‪(the letter) X‬‬ ‫א י י ק ס ש ט ר א ל ן ס*‬ ‫)‪(of‬‬ ‫א י נ פ א ר מ י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪inflation‬‬ ‫א י נ פ ^ ו ע נ צ י ע י׳‬ ‫‪influenza‬‬ ‫א י נ פ ע ק ט י י ו ו איי‬ ‫‪infectious‬‬ ‫‪X-rays‬‬ ‫א י ר ‪9‬ר* )י‪/‬א‪ :‬אגיך(‬ ‫‪inform‬‬ ‫‪incumbent‬‬ ‫‪present‬‬ ‫א י י צ ט י ק י י ט י׳‬ ‫‪information‬‬ ‫א י נ פ א ר מ י י ר ט איי )ווענן(‬ ‫יעי ‪2.‬‬ ‫‪following a holiday‬‬ ‫א י ן ע ר נ ע ץ )ניט( יעו‬ ‫א י נ פ ל א צ י ע י׳‬ ‫‪century‬‬ ‫‪2nd‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪century A.‬‬ . reeds ( c o l l .‬‬ ‫‪inspiration‬‬ ‫א י נ ס פ ע ק ט א ר יעי )‪.‬א י ר ן ( • ש ע‬ ‫||‬ ‫צ ו ו יש ן‬ ‫א י נ צ י ד ע י נ ט יעי )ן(‬ ‫‪institution‬‬ ‫א י נ ס ט י י נ ק ט יעי )ן(‬ ‫‪ || infra‬א י י נ פ ר א ר ו י ט‬ ‫א י ן צווישן ׳עז‬ ‫‪infrared‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪you ( s g . inner‬‬ ‫א י נ ע ר צ י ע י׳‬ ‫‪inertia‬‬ ‫א י נ פ א מ י ע י׳‬ ‫‪infamy‬‬ ‫‪ h hitherto‬פון א׳ אן‬ ‫א י נ פ א נ ט ע ר י י ס ט יעי‬ ‫)ן(‬ ‫‪present‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫א י נ ס ט ר ו ק ט י י ו ו אי־‬ ‫אינסינו?ר|ן יי ‪O‬‬ ‫‪instructor‬‬ ‫‪instruction.

... regret)....ference m i n d .. w h y not? ‫ || א י כ ט י א ל א י ג‬. homage. [ ] ‫א כ ז ר י ו ת ד י ק איי‬ HP paleontology || (‫)ן‬ atrocity.‫ || ד ר י‬. as far . by ‫א י כ פ ע ר ד י ק איי‬ v e n e r a t i o n . ‫ א ׳ וואס ר ע ן‬h i f not. ‫איי‬ || a half ( ‫א ^ ב א י ם יעי ) ע ן‬ observation ‫א ל ג ע ב ר א י ש איי‬ observe ( ‫א י ל ג ע ב ר ע י• ) ס‬ observer 46 (‫א י כ ט ג ע ב ו נ ג י • ) ע ן‬ (‫אכט|נעב|ן* יי)איכטגענעבן‬ ‫א י כ ט נ ע ב ע ר יעי ) ס ( ש‬ . savagery ichthyologist ‫מארפאלאניש‬ ?‫פ א ר וואס ניט‬ ‫ א ל א י נ יעי )ן( ש‬.‫ זאל‬w ‫ ־( א ׳ ט א | ף‬o u t (for) attention! revere..) irony Iranian for her s a k e . ‫א כ צ ן ציי‬ ‫ א כ צ ע ט איי‬/ ‫א כ צ נ ט‬ .l a t e r / h e n c e ‫ || א ׳ ה א ל ב ן‬e i g h t h 2.ological ‫א כ ז ר י ו ת יאס‬ a t r o c i o u s .747 ‫אלגעברע‬ noteworthy ‫א י כ ט ו ו ע ר ד י ק איי‬ *respect. l o o k see t o i t (‫נעב|ן*)אויף‬ caretaker Irish Irishman persons ‫א כ ט ע אייי‬ ‫א י ר ט‬ address venerable ‫א י כ פ ע ר ו נ נ יי‬ female integrity ‫כ ל ל‬ alas a n d ‫א כ צ י ק ס ט איי‬ moan .m a n [AKIIILE] ‫א כ י ל ה יי‬ eat ‫א י ד י ש איי‬ (‫א י ר ל א נ ד )יאס‬ ‫א י י ר ל ע נ ד ע ר יעי )—( ש‬ ‫א כ ט נ ס אייי‬ eight o ' c l o c k inn ‫איראניש איי‬ ‫ פ ו ן א ׳ ווענן‬: ‫א י ר ט‬ Ireland ( ‫א כ ט ל י*׳־ ) ע ך‬ eighthly (hum. allocation take ‫ נעמ|ען זיך אין א׳‬H sideration take (‫ לייג|ן א ׳ )אויף‬H care of oneself neglect (‫אלאקירוע י׳)ען‬ allocate a l a r m . r e v - ‫״איירעדיק‬ 3-man c o m m i t t e e ‫א כ ל | ע ן יי‬ [AKhsANYE] (m—) ‫א כ ס נ י א י׳‬ reverent(ial) » ‫אירע‬ ‫ י י ־ א י י ר ע ד י ק ע ק א מ י י ס י ע‬.. c r u e l . (anxiety. ‫איראניע‬ ‫ « י‬.. c r u e l person cruelty.‫י א ר‬ polite [ishE—NoshiM] (‫אישה י׳ )נשים‬ m a n of homage t o ‫רוח‬ the form (‫)איר‬ erence venerate.‫נוטס‬ ( a d m i r a t i o n .ologist [AKIIZORYES] ‫אלא‬ atrocity ruthless consider. c o n s i d e r a t i o n ( ‫אלאגיע י י ) ס‬. . o r else k la 1 ‫א ך >״ט‬ ! ‫ אז א ך א ו ן וויי צ ו י‬1‫ ־‬a l a c k ! !‫א ל ׳ע‬ HP disapproval) [ A K h z E R — A K h z o R i M ] ‫א כ ז ר יעי )ים( • ט ע‬ ‫א ל יעו נ א ל‬ but ‫א ך אעם‬ ‫ || א ך‬c e r t a i n l y . t a k e i n t o c o n - ‫איי‬ ‫אלאניש‬.. woe poor. alert album.) ironical as she is c o n c e r n e d ‫א י כ ט ו ע ־ ג ע ב ע ר יעי ) ס ( ם‬ eating ‫א י ר א ' נ י ע יי‬ ‫איראניש איי‬ !‫ א׳‬f.1 ‫א כ ט‬ ‫\ פ א ר א ׳ ט א ג ן‬. t a k e care (of). ‫ || פ א ל ע א נ ט א ל א ג י ע‬. "esteem..‫ב י י ז ס‬ ‫ || א ׳ ניט‬b u t . "de‫ || א ׳‬r e s p e c t f u l l y •‫א כ ט ו ע י‬ ‫| " ט י ט א ׳‬. alert O ‫א ל א ר מ י ר | ן יי‬ ( ‫א ל א ר ע ם יעי ) ס‬ algebraic seven a n d to ‫ניט לייג|ן נענויג א ׳ א ו י ף‬ ‫ || א י ב ע ר א ׳ ט א ג‬eight a w e e k ago ‫א ^ א ר ם יעו‬ a l a r m . ‫א כ צ י ק *י‬ eighteen eighteenth ah! ‫א י כ פ ע ר ק י י ט י׳‬ eightieth ‫אירצ|ן‬ [ISII-MEHE'YMEN] ‫איש־מהימן יעי‬ <$> ‫א ' כ פ ע ר | ן יי‬ eighty ‫א י ר ע ט יעו‬ <$> ‫יי‬ ‫א י כ פ ע ר ל ע ך «י־‬ pay reverence . b u t i f but [ELE] certainly. scrapbook a week O ‫א ל א ק י ר | ן יי‬ ‫א <) א ר ע ם‬ ‫א כ ט י׳‬ ‫האלט|ן אין א׳‬ || n o t i c e (of).t h a t eighth (hum.ology 2 ‫א ך אינם‬ b r u t e . .. *regard. w i t h pleasure <$> ‫א כ צ | ן יי‬ ‫א כלל‬ ‫זעו‬ oh! !‫ || א ך א ו ן וויי‬alas.. a t t a c h i m p o r t a n c e morphological algebra [ ] (‫א כ ז ר י ו ת ־ א ק ט יעי )ן‬ / ‫ || נ ע מ | ע ן‬n o t i c e . savage..

‬‬ ‫‪generality‬‬ ‫ד י ׳ע‪1‬‬ ‫נוטס‪.‪goods‬‬ ‫‪(baked‬‬ ‫א ל ל ל י ר ט איי‬ ‫‪allied‬‬ ‫א ל ל ל ר | ן ז י ך יי ‪O‬‬ ‫א ל ט ו ו א ר ג דאס‬ ‫‪old‬‬ ‫‪clothes. everyone‬‬ ‫א ^ ע ג א ר י ש איי‬ ‫]‪NOVE‬‬ ‫‪lore.‬‬ ‫‪self-‬‬ ‫‪ service‬־ ! א ל י י ' ך פ א ר ו ו א ל ט ו נ ג ‪self-govern-‬‬ ‫‪August and September‬‬ ‫י )ן(‬ ‫‪alliteration‬‬ ‫‪ h self. a m i r a c u l o u s s a v i o r of J e w s i n‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪allegory‬‬ ‫‪allegorical‬‬ ‫א ל ע ו ו ט ל ע ״מ‬ ‫א ל ע ט א ג זען‬ ‫מ ע ש ה‬ ‫יא־ ) י ‪: • /‬אלע«‪.1‬איי‬ ‫א ל ס יעז‬ ‫‪alliance‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫היים ן‬ ‫)א(‬ ‫עס(‪.‬‬ ‫ב י י ז ס‪.‬‬ ‫א ל ד ע ׳ען‬ ‫א ל י ט ע ר א צ י ע יי ) ס (‬ ‫א ל י י ' י־ ) ע ן ( ׳עז‬ ‫א ל י י ' ן אייי‬ ‫א ל צ דיננ‬ ‫י א ר‪. c a l e n d a r falling i n e a r l y‬‬ ‫אליייךאויסקום‬ ‫‪a u t u m n a n d c o i n c i d i n g w i t h p a r t s of‬‬ ‫אלייין־באכוחט‬ ‫י‬ ‫‪self-sufficiency‬‬ ‫איי‬ ‫]‪[BAKO'YEKIIT‬‬ ‫ד ע‬ ‫א ל ו ל ד י ק איי ] [‬ ‫‪early-autumn‬‬ ‫אלומייניום יעי‬ ‫‪ || a l u m i n u m‬א ל ו מ י י נ י ע ן איי‬ ‫א ל י י י נ מ ע ר ד ע ר יעי ) ס ( • ק ע‬ ‫ז‬ ‫א ל ז א ׳עז‬ ‫ט א ‪) .‬‬ ‫‪ || w i d o w‬ש ט ר ו י ׳ ‪-‬‬ ‫‪be (come) w i d o w e d‬‬ ‫‪old-fashioned. bower‬‬ ‫‪( C h r . q u a i n t‬‬ ‫‪altruism‬‬ ‫‪omnipotence‬‬ ‫א ל מ נ ה י ׳ ) — ו ת ( ]‪[ALMONE‬‬ ‫‪alternative‬‬ ‫‪precocious‬‬ ‫‪why. sheer.‬‬ ‫אילעמען(‬ ‫‪cup‬‬ ‫וועד|ן א ן א׳‬ ‫א ל מ א כ ט י ק‬ ‫א ל מ ע ר יעי ) ס (‬ ‫‪the p r o p h e t E l i j a h ( i n J e w . q u a i n t‬‬ ‫א^טרולזם יעי‬ ‫‪|| w i d o w e r‬‬ ‫וועד| ן‬ ‫‪be(come) w i d o w e d‬‬ ‫ענ|עא ׳‬ ‫‪old-fashioned.‪old‬‬ ‫‪(act of) s u i c i d e‬‬ ‫)‪son‬‬ ‫א ל י י נ ק י י ט יי‬ ‫א ל ט איי ) ‪ A‬ע ל ט ע ר ( ‪b a c k ( n u m b e r of‬‬ ‫א ל ט יעי )ן(‬ ‫‪self-‬‬ ‫‪propelled‬‬ ‫א ל י י נ מ א ר ד יעי )ן(‬ ‫בכן‪. e v e r y‬‬ ‫‪all.‬‬ ‫)הייסט‬ ‫ק י צ ו ר‬ ‫) ‪ h a j o u r n a l‬ד י א ׳ | ע צניט ׳עז‬ ‫א ל ט צ י_י ט‬ ‫‪alto‬‬ ‫א ^ ט א י ר יעי )ן(‬ ‫‪arbor.‬‬ ‫א ל ו ו ע ל ט י׳ )ן(‬ ‫רוח‬ ‫א ל ו ו ע ל ט ל ע ך איי‬ ‫א <) ע ע‬ ‫‪alone.‬א( כ ל ל ‪.‫‪746‬‬ ‫אלגעמיין‬ ‫‪* || general‬אין א ׳‬ ‫אילגעמיין איי‬ ‫א י ל ג ע מ י י נ ק י י ט י׳ )ן(‬ ‫אל‬ ‫אל דאס‪.‬‬ ‫יאר‪. (one)self.‬‬ ‫.‬‬ ‫א ל ע ו ו צ ל י ק איי‬ ‫)‪ distress‬־( א ׳ ס כ ו ס ]‪[KOS‬‬ ‫‪closet‬‬ ‫א^עגאריע י׳)ס(‬ ‫אליהרהנביא » ‪HANO/VI-‬׳‪°ELYE‬־‪[ELYO HU‬‬ ‫‪widowhood‬‬ ‫ב ת ו ר ת ‪ . f o r / b y one-‬‬ ‫‪the absolute t r u t h‬‬ ‫‪universal‬‬ ‫אלייינ‬ ‫‪allusion‬‬ ‫||‬ ‫‪self‬‬ ‫יעי ‪m o n t h [ELEL12‬‬ ‫אליייךבאדינונג‬ ‫‪ment‬‬ ‫‪th‬‬ ‫‪i n the J e w . absolute‬ד י ר י י כ ט י ק י י ט א ׳‬ ‫‪universe‬‬ ‫א^ויזיע י ׳ ) ס (‬ ‫‪at‬‬ ‫‪wine‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪P a s s o v e r feast‬‬ ‫רוח‬ ‫א ל ד י ' נ ג ) ס ( ׳ע!‬ ‫‪]E‬אלול‬ ‫‪generally‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪for E l i j a h‬‬ ‫‪poured‬‬ ‫אלע‬ ‫טאג‬ ‫‪intermittent‬‬ ‫ו ו י! ל ע‬ ‫ט א ג‬ ‫‪2‬‬ ‫‪/‬‬ . w h y then‬‬ ‫‪almighty. ) altar‬‬ ‫א ל ט ־ ג ע ב א י ק ץ איי‬ ‫. a l i a s||2‬קאי ‪alias‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪|| a l l . o l d t h i n g s‬‬ ‫א ל ט ל ע ך איי‬ ‫א י ל ט מ א ד י ש איי‬ ‫א י ל ט מ ט ס ט ע ר יעי ) ס (‬ ‫* א י ל ט ע ר ט ו ם א‪0‬‬ ‫ד‬ ‫א י ל ט ־ פ ע י ט ע ר י ש אי־‬ ‫א ל ט פ ר ע נ ק י ש איי‬ ‫‪past m a s t e r‬‬ ‫אן א '‬ ‫א ל י א י י ר ט ׳ע!‬ ‫א לל ל ר ט‬ ‫א ל י א י נ ץ י׳ )ן( ]‪[LY‬‬ ‫‪|| grass w i d o w‬‬ ‫א ל מ נ ה ש א פ ט י׳ ] [‬ ‫) ‪a n c i e n t (of A n t i q u i t y‬‬ ‫א ל ט ק ל ו ג איי‬ ‫א ל מ ע כ ט י ק זעו‬ ‫ז‬ ‫א ל ע ‪ . omnipotent‬‬ ‫א ל מ ן יעי ) ס ( ] ‪[ A L M E N‬‬ ‫‪Antiquity‬‬ ‫אילטצי‪-‬יטיש איי‬ ‫א ל מ א י אייי ] ‪[ A L E M A ' Y‬‬ ‫‪Antiquity‬‬ ‫א ל ט ע ר נ א ט י י ו ו יי )ן(‬ ‫‪alder‬‬ ‫א ל מ א י כ ט י ק י י ט יי‬ ‫‪old-fashioned‬‬ ‫‪diagonal‬‬ ‫‪alchemy‬‬ ‫א ל מ א כ ט י ק איי‬ ‫‪obsolescent‬‬ ‫‪a l l y oneself‬‬ ‫‪alimony‬‬ ‫א ל כ ע מ י ע יי‬ ‫אילטילדישיאס‪/‬אי׳ )‪O l d Y i d d i s h (1250-1500‬‬ ‫‪ally‬‬ ‫א ל כ ס ו ן יעי ) ס ( ]‪[ALAKIISN‬‬ ‫א ^ כ ע י׳ ) ס (‬ ‫‪also‬‬ ‫א ל ט צ ג י ט י׳‬ ‫* א ל י י י נ ט יעז‬ ‫א ל י י ן‬ ‫א ל י מ ע נ ט ן ‪*°‬‬ ‫‪stale‬‬ ‫‪(per-‬‬ ‫‪suicide‬‬ ‫‪privacy‬‬ ‫א ל ל ל ר ט | ע ר דער‪-‬נעב‬ ‫א ^ ט א נ ע י׳ ) ס ( ‪ A‬א ^ ט א נ ק ע‬ ‫)‪fig.‬ו ו י ‪.

out of sorts credence to i n the ‫^ ל ף ־ ב י ת יעי‬ alphabet) j alphabetical ‫ ה א ב | ן * א ׳ א י ן‬h confidence A . R a c h e l .i t . v a r i o u s .) ‫א מ א ט א ר יעי‬ talent show (‫יז י ע י )ן‬-‫אמאטאירן־באווי‬ former. ‫א ^ פ י נ י ז ם יעי‬ Alps O ‫אמארטיזיר|ןיי‬ ambulance faith. 2 !‫^ ל ע ס זע‬ (‫^ערגיע י׳)ס‬ allergic 1 (‫א ם י׳ )ען‬ ‫צום‬ dabble allergy ‫אלע מאל‬ !‫א י ל ע מ ע ן ׳ע‬ ‫אלץ‬ start. m u l t i f a r i o u s ancient ambassador ‫אלערהאינט‬ of. ‫ | א י ״‬.)‫אםבאסאדאריעי‬ warehouse infirmary ‫אעיי‬-‫איי‬ diverse. s u n d r y .. a v a r i e t y O ‫א מ א ט א ' ר ע ו ו ע | ן יי‬ ‫מאל‬ past.( ‫ א י ל ע מ ע ן‬/ ‫ א ל ע ם‬/ ‫ א ל ץ‬: ‫ »י* ) י‬. (unemphatic) [ A M O Y R E — A M O Y R O I M ] (‫א מ ו ר א יעי )—אים‬ serve ‫ס׳איז נאך אילעמען‬ u n w e l l ..‫א ל ע‬ ‫א מ ט י י ר נ ד י ק •יי‬ ‫| א ' ל צ ו ו י ס י ק י י ט י׳‬ (‫| א ל ק א ה א ' ^ יעי )ן‬ ‫! א ל ק א ה א י ל י ק ע ר יעי ) ס ( ם‬ alcoholic 48 ‫ן‬ ‫א י ל צ ו ו י ם י ק איי‬ ‫| א ל ק א ה א ל י ש איי‬ . v a r i o u s . c o n t i n u a l l y . ‫א ל ע ר ל י י י ק איי‬ mountaineering patients) the '‫^'לערליי‬ ‫אירן( • ש ע‬.1 ‫א ל ץ‬ O ‫א מ ח י ר | ן יי‬ ammunition. R e b e c c a h . ‫א מ א י ל יעי‬ ‫איי‬ (‫א ^ ע ר נ י ש איי )צו‬ sundry ‫י א מ א ל אייי ׳עז‬ past ‫ז‬ ( ‫א ^ ע ע י׳ ) ס‬ ‫יתיי‬-‫איי‬ a l l k i n d s of. philistine. and [ E M U N E ] (‫א מ ו נ ה י• )—ות‬ logbook ‫א ל פ א ב ע ט י ש איי‬ cal order \ enjoy oneself. O omniscient ‫א ס ט י ק איי‬ ‫ת‬ omniscience ‫אמטיר|ן‬ alcohol. ‫א מ ו נ י צ י ע י׳‬ Talmud ‫ ניט מ י ט א י ל ע מ ע ן‬j same. the ‫| ערן א ׳‬. h a v e a g o o d t i m e centuries ‫ ל פ א ב ע ט י ז י ר | ן וי‬$ | a l p h a b e t i c a l order j Leah 5th (‫^ פ א ב ל ט יעי )ן‬ O i n (non-Jew.) ‫אלע מאל‬ up- ‫אלץ‬ ‫עי‬0‫א‬-‫אייו‬/«‫' א ל ר י י י ט א‬ ‫ נ י צ ע *יעי‬.letter of the J e w i s h a l p h a b e t i ‫ || ניט ק ע נ | ע ף‬s t a r t from s c r a t c h ‫פון א׳‬ be i l l i t e r a t e ‫קיין א ׳‬ (‫א מ ב א ס א ד ע יי )ס‬ (‫א מ ב א י ר יעי )ן‬ ( ‫א מ ב ו ל א ט א ר י ע י• ) ס‬ non-Jewish alphabet in (non-Jew. dabbler ‫אירן( ם‬.) a l p h a b e t i - ‫א מ ב י צ י ל ז איי‬ archs S a r a h . a l c o v e . a m u s e alphabet ‫אמהות‬ ‫ נאכן א׳‬h the || after a l l ‫ ־| נ א ך א י ל ע מ ע ן‬t h i n g . a l l jj the show is o v e r a l l the not y e t identical dis- ‫אלץ‬ office). munitions [ A ' L E F B E Y S ] (‫)ן‬ (esp.‫א ל ר ג י ט נ י ק י ע י ) ס ( ם‬ a v e n u e . ) whose Jew.no m a t t e r || s t a n t l y . regardless... parvenu ‫נאם‬ ‫זעו‬ . c u b i c l e cubbyhole ( ‫א ^ ק ע ר דעי ) ס‬ ‫מאל‬ ( A ‫א י ^ ק ע ר ל יא״ ) ע ך ( ) א ^ ק ע ר‬ all right (cont.2. e v e r y . to [TOF] ‫ביז תוו‬ ( ‫אמביציע י י ) ס‬ ambitious biblical M a t r i - put (‫אמבוסקאדע י׳)ס‬ ambition lend »-‫א^פן פצ‬ [ALEF] (‫יי )ן‬/‫^ ל ף יעי‬ embassy ambush also first ‫ || א נ | ה י י ב | ן‬from A to Z (for o u t - creed.745 ‫אמטירנדיק‬ den. D . liquor alcoholic officiate acting ‫א ל צ ד י י ע ־יא־‬ ‫אלצוריסער יעי)ס( • ק ע‬: ‫וויייסעריש איי‬ (‫א י מ ט ז ש ו ר נ א ל יעי )ן‬ official (in .‫ || א ל צ‬k n o w . a l l k i n d s of. old-time. act.a l l ‫נ א ך א׳‬ ‫ןאלצאייין איי‬ ‫י א ל ץ איינס ׳עז‬ everything cussions of the M i s h n a h are i n c l u d e d (‫א מ ט יעי )ן‬ nevertheless ‫ || נ א ך א ׳ ניט‬s t i l l one of the a m o r a i m ( r a b b i s of the 3 r d office ‫|| א ׳ איינס‬ c o n .) (‫א מ ב ו ל א י נ ס יעי )ן‬ [IMOES] » ‫ || א ׳ ז י ך‬e n t e r t a i n . amortize ‫אמאליק‬ a l e p h ( ‫ ) א‬. tree-lined street ‫׳עז‬ ‫* א ם ׳עז‬ amateur.

if so. real 49 ‫ י ע י )ן‬h ‫א מ פ י ב י ש איי‬ ‫אי‬ || t r u t h ( 3 .less O ‫א ס נ ע ס ט י ר | ן יי‬ amendment ‫ א נ | ע ס | ן זיך‬h .. one's fill d r i n k one's button- amnesty ‫אן‬ ‫אנ|קאכ|ן‬ hadn't y o u better help ‫)ד(יק‬. digression 3> ‫א נ | א י י ל | ן יי‬ ‫א נ א ל א ג י ש איי‬ analysis || A m e r i c a n (‫א נ א ל י ז י ע י )ן‬ American amputation amputee ‫א נ א ל י י ט י ק ע ר י ע י )ס( ש‬ analytic(al) amplitude bickering.. o n || ‫״אמישנע ׳עז‬ [ I M K E Y N ] ‫א ם ־ כ ן ק*—ל‬ then 1 ‫ || א ן א צ י ל‬. wrangling. devoid ‫גל‬ ‫אמייין ׳עז‬ H A s h E / ° M 1 R ‫ ׳‬M .|‫( || אנ‬b) fasten b y t y i n g (‫א מ ך ז א נ ע ר י ע י )ס‬ [SE'LO] amnesty ‫טיר‬ (‫א מ ^ ע י ט י ע י )ן‬ [ O M E ' Y N ] «‫א מ ן *״‬ [O'MEN] ‫• ק ע‬ a m e n (emph... 8 »‫א ן •יע‬ omelet ‫ א ן שום‬h aimless amen of by .744 (‫אנאנד)ער‬ ‫ || מ י י נ | ע ן א ו י ף‬r e a l l y . v e r i t a b l e ‫ון‬8 Culture !‫״ א ס ט ל ע ך איי ׳ע‬ tenure ‫אט וזיר ן‬ t r u t h f u l .1 ‫א ן‬ . o n yes m a n 8 ‫ || א נ | ש פ א ר | ן ז י ך א ן ד ע י‬a g a i n s t . (‫)ן‬ (‫א נ א נ א י ס י ע י )ן‬ m u t u a l .) ‫א ן רט‬ i n t h a t case. t h u s . seriously ‫אמטלעך‬ ‫אויף אן א׳‬ be i n earnest. ‫ א‬a«<f ‫) ע‬ without any...less ‫ || א ן א‬w i t h o u t (a) a c c u m u l a t e2.‫ון‬5 :‫אייי‬ || henceforth (b) fasten by ‫( || אנ|־‬a) c o o k a heap of eat one's fill blackbird fill (‫א מ ס ט ל י ע י )ען‬ (‫אמענדירוננ י ׳ )ען‬ amend t h e n .) •‫א ן •יע‬ || lean a g a i n s t the d o o r ‫ || ©ון א י צ ט‬from . ‫י ע י‬ (‫א נ א ל א ג י ע י ׳ )ס‬ analogous O ‫א מ ע ר י ק א נ י ז י ר | ן יי‬ become A m e r i c a n i z e d (‫א נ א כ ר א נ י ז ם י ע י ) ע ן‬ analogy ‫אמעריקאניזירוננ י י‬ ‫ || א ׳ זיך‬A m e r i c a n i z e ( ‫אנאטאסיע י י ) ס‬ o i l . l u b r i c a t e pf. (followed ‫בינד|ן‬ '‫א‬ |.11 ‫ איי‬.1 ‫א מ ת ד י ק‬ t r u l y2. analyst Americanization (‫ייט י ע י )ן‬-‫אנאזי‬ anatomy anachronism us? ‫א י נ א ר י ^ ז ע ר ד י ק *י־‬ ‫א׳‬ ‫אייי‬ || true. ‫ אן‬.‫אנ‬ an ‫א מ ך ס ל ה‬ ( ‫אמנעיסטיע י י ) ס‬ .. reciprocal each ‫לעבן‬ ‫ || נ א ך א ׳‬together other || ( ‫אמפליטויד י ׳ ) ן‬ • ‫אנא^פאבעטיש י י‬ issue (in a d i s p u t e ) ‫אנא'נד‬ ‫״יא־‬ (‫א י מ פ ע ר פ ו נ ק ט י ע י )ן‬ amphibian 2..‫ || א ׳ ־ ב א פ ר ו כ פ ע ר ו נ ג‬cross ‫א׳‬ ( ‫אמפוטירוע י ׳ ) ן‬ ‫יענ‬-‫אמפוטירט|ער דעי‬ argue. admitte ‫|| ר ע ם א ׳ זאיננדיק‬ .‫א י ן ) ד ע ר ( אמתן‬ || to tell the t r u t h ‫ מ י ט א ׳‬h each o t h e r •1. ‫א נ א נ ד י ק איי‬ (‫אנאנד)ער‬ consecutively ‫אימפערניש‬ argument fertilization || O ‫א מ פ ו ט י ר | ן יי‬ t y p e (actor's s p e c i a l t y ) (‫א ס פ ^ ו א י י ע י )ען‬ <$> ‫א ' מ פ ע ר | ן ז י ך יי‬ cross.question) on O ‫אסענדיר|ן ״‬ a HP ‫א מ ע י ר‬ other hand by the ‫ || א ׳ ו ו א ל ס ט ו‬t e l l h i m t h e n ‫|| א נ | ט ר י נ ק | ע ן זין־‬ ‫ || א י נ ק נ ע י פ ל ד י ק‬.. w r a n g l e pineapple ‫הינטער‬ (—) ‫אנא^פאבעטיזם יעי‬ illiterate near ‫ש‬ (‫א מ ע י ר י ק ע )יי‬ amputate ‫א נ א ל י ט י ש איי‬ ‫א נ א ^ פ א ב ע י ט י ע י )ן( • ק ע‬ illiteracy ‫א מ ע ר ק א נ י ש איי‬ ‫אמיי‬-‫ איי‬. a n (used before words beginning with (Jew.. b i c k e r . g e n u i n e .ing ‫ זיך‬.. heart.‫ודיי‬ ‫א מ ט י ק‬ ‫אן א׳‬ ‫זאנ ע ס א י ם‬ ‫ן‬5‫א ו נ ד ז נעהאל‬ less incessant aside. in t r u t h ‫ א י ן א מ ת ן ארגיין‬..‫קיי‬ G o d willing ‫א ומי ש נע‬ ‫א‬.. ‫א‬. m e a n business || named Atran after ‫אימטפארנעם יעי‬ ‫נאמען‬ ‫א״נ א ט ר א ן‬ ‫ן‬6‫א״נ=אוי‬ IIM TshEM] ‫קולטורהויז‬ a. [EMES] truly..‫אם־ירצה־השם‬ YIRTSE House 8:‫אין‬ ‫ ׳עז‬O ‫״אמיזיר|ן יי‬ ‫אטע ר‬ H felt...1 ‫א מ ע ר י ק א נ ע ר‬ America O ‫א נ א ל י ז י ר | ן יי‬ analyze illiterate American 2..ing.

s u l k y a p p l y (for) supply (‫אנ|באט|ן יי)אינגעבאטן‬ ‫ א׳ זיך‬h v o l u n t e e r vt. tender. matter ‫ א ׳ א‬f‫ ־‬r e n t .) ‫זי_ין* א ׳‬ T become i n f l a t e d . offer. . grievous. pass ( ‫א נ | ג ע ב | ף י י ) א י נ ג ע ג ע ב ן‬ bid. offering.. <‫<פאר‬ ‫א׳‬ * ‫|| ק ע נ | ע ן‬ qualify (as) . inflate ‫אינגעו־ו־ייטיקט א י י‬ applied ‫אויפן ה א ר צ ן‬ ( ‫אינבגיסן דאס ) ס‬ inflatable v e x e d (question) (‫)י‬ ‫י ע י )ען‬ O ‫א נ א נ י ר | ן יי‬ ‫אינגעבויגין איי‬ stoop . ‫א נ | ב י ז ע ר | ן ז י ך יי <•> א ו י ף‬ | ‫י‬ swell vi.743 ‫אעעלאין‬ tonsillitis. ‫ז י ך‬ ‫אנ ק ע ר ן‬ bawl out hodge-podge (‫א י ע ע ו ו א ר ף ח * )ן‬ (‫א י נ ג ע ו ו י ד ן א י י )אויף‬ dependence < ‫אינגעוויזנקייט י ׳ ) א ו י ף‬ sore.‫אנבלאז‬ ( ‫א נ | ב ל א ז | ן יי ) א י נ ג ע ב ל א ז ן‬ puff up. ‫אינגעכמארעט איי‬ ‫ א י נ ג ע כ מ ו ר ע ט איי‬h g l u m loaded. t a k e offense appearance.1 ‫אנאניים‬ anonymous writer ‫אנגליציזם דעי‬ ( 2 ‫אינגעבויגנקייט י י‬ hint ( ‫א י נ ג ע ב ל י*! ) ע ך‬ i n f l a t e d . offer. . p o m p . nameless o r i g i n used i n s u b s t a n d a r d Y i d d i s h c o l d sweat statement leaning. lunch ? ‫ ״מ‬o ‫א נ | נ ע ה ע ר | ן * ז י ך יי‬ d e p e n d e n t (on) (rev. b e n t .. angina (‫אעינע י י )ס‬ (‫אנ|גיס|ן יי )אינגעגאסן‬ p o u r pf. B R O ' Y G E S T ] (‫אינגעברוגזט א י י )אויף‬ bidder fended. laden. be a l l o w e d . s t a t e . fill w i t h in ‫ ־| גיך נ א ך א ׳‬successive. s u b m i t .‫אינגעזעין איי‬ crammed O ‫אננאזשיר|ן יי‬ ‫ה אננ א ר‬ low spirits gird a r r i v e unex- ‫אויפן א׳‬ ( ‫א נ ב ר א ך י ע י )אויף ט א ג‬ engage. s l a n t i n g . r e b u k e . . s u l l e n . set (tone) v o l u n t e e r vi. p a i n f u l . c o m m i t be i n ‫|| א׳ ד ך‬ (‫א נ ב ל יק י ע י )ן‬ a t first glance ‫אינגעווענדט איי‬ 1 ‫אי נגבו ל יק א י י‬ (‫אנ|גורט|ן יי)איננעגורט‬ (‫א נ | ג י י | ף יי )איז אינגענאנגען‬ p e c t e d l y . slant expectedly ‫ ן‬I ‫ורעו־‬ ‫א׳‬ || ‫אינבאטער י ע י )ס( ם‬ slant <•> ‫א נ | ג ע ' ג ע נ | ע ן יי‬ come across.. cial advertiser (‫אנאנסירער יעי )ס‬ anarchist (‫א נ א ר כ י י ם ט י ע י )ן‬ anarchy bid. a l t e r n a t e l y among ‫ צווישן א׳‬f.‫א י נ ג ע ב ל א ז י ן איי‬ commer- (‫א נ א ' נ ס י ע י )ן‬ advertise O ‫א נ א נ ס י ר | ן יי‬ advertisement. c a r r y o n ( p r a n k s ) .. main meal. masturbate (‫א נ ג ע ב יער )ן‬ stooped of- ‫מיט א׳‬ ‫אנאניזם י ע י‬ acceptable. meet u n - (‫אנביינ י ע י )ן‬ (‫אנ|בייג|ן יי)איננעבוינן‬ b e n d vi. e m i n e n t . stoop swollen •‫א י ע ע ד ר א ל ץ אי‬ in a huff ‫איעעדרודלט *י׳‬ ‫צ ונ ע ה ע ר י ק י י ט‬ !‫א ע ע ה ע ר י ק י י ט ׳ע‬ ‫|| א ׳ ד ך‬ scold pf. be c u r concern. o u t . » ‫אנגסטן‬ •‫ אי‬. morose. c o n c e i t e d .S a x o n ‫אנאניזם‬ altogether masturbation ‫ס א ק ס י ש איי‬ <$> ‫אנ|גלל|ען יי‬ heat (to a g l o w ) word of ‫ ק ע ג ן א ׳‬f‫ ־‬each o t h e r (‫א ע ל א ס א י ק ס י ע י )ן‬ English (‫)ען‬ || a n o n y m o u s . con.. charged ‫א י נ ג ע ל א ד ־ ן איי‬ !‫אנגאיר י ע י )ן( ׳ע‬ <$> ‫א נ | נ א ' ר ע נ | ע ן יי‬ boundless d i s t i n g u i s h e d . pass.q u i c k succession ‫ || א ל ץ‬opposite liquid ‫ || אנגלא־‬A n g l o . (‫א ׳ )אויף‬ offer one's services [ . tender.. ‫אנארכיע י׳‬ (‫א נ ב א ט י ע י )ן‬ ous.. ° g o o n t h i s m a t t e r s to me ‫ ד א ס גייט מ י ך א ן‬H t o be T ‫ כ א פ | ן ד ע ם א ׳ פ ו ן‬° / * ‫|| ה א ב | ן‬ daybreak : ‫אינגעזאליעט א י י‬ be g l u m / d e j e c t e d . a n g r y b e n d pf. resemblance || resemble heap^pile up standing e n t r u s t (to) (‫א י נ ג ע ז ע צ ט איי )מיט‬ <‫ >י‬O ‫א נ | ג ע ט ר ד | ע ן יי‬ c l o u d y . t i l t . || off.

. some but. rebuke prepare. i r a t e w ‫אנדערטהאלבן‬ o t h e r s . else- ‫אנדערש‬ ‫ווו אייי‬ ‫אנ ד ער ש‬ offended. memory ‫באציי'כענ|ען ר ע ם א׳ פון‬ memento || other. tense ‫א י ע ע ש פ א נ ט איי‬ (foot)hold. i n v a r i a b l y . last. the a l t e r n a t e ‫נייטי‬ ‫א י ע ע נ ו מ ע ן איי‬ ( ‫א י נ ד ע נ ק ל יא־ ) ע ך‬ ‫ ד א ם‬. else ‫איעעצויננקייט י י‬ b u r n i n g . differ (from) (‫ון‬5) else.f u l l (of) o v e r c r o w d e d .the other. get ( ‫אינגעשריי י ע י ) ע ן‬ (‫)אינגענרייט‬ ‫יי‬ ‫אנ|נרייט|ן‬ r e a d y vt. filled. (‫)מיט‬ v a r y . (‫א י ע ע ש ט ו פ ד*־ )ן‬ ‫א נ ד ע ר ש ט ׳עז‬ crush ‫א י נ ד ע ר ש ־ ט ר א י כ ט נ ד י ק איי‬ wireless wind ‫אינגעשטאפט‬ crammed where dissident ‫אינגעריסין איי‬ ‫איי‬ ‫ זי_ין* א נ ד ע ר ש‬h w i t h o u t f a i l . accepted. ( ‫א נ | ה א ל ט | ן יו ) א י ע ע ה א ל ט ן‬ assault 51 (‫א נ נ ר ט ף י ע י )ן‬ .11] ‫פ ס ח‬ one a n d a half ( ‫איעענומענקייט י י ) ן‬ ‫א י_י נ ג ע נ ע מ ע ן‬ ‫)אן( א נ ד ע ר‬ ‫( ד י א ׳ ע טין־‬. h i g h - [PEYSEK.742 ‫אנהאלטן‬ <3> ‫|ן יי‬5‫י‬-‫אנ|גרי‬ assault anyway p e r m a n e n t w a v e (hair clutter. a n g r y . hastily formed (‫א י ע ע ל א ף ד*> )ן‬ ‫א י ן ד א ס אייי‬ crowd ( ‫א נ ד ו ל י ר ו נ ג יי ) ע ן‬ w e l c o m e . ‫א י נ נ ע פ ר א פ ט איי‬ ‫א׳ ע ווארט‬ ‫ד ע ר ש‬ none ‫א י נ נ ע נ ע מ ) ע ן ( ׳עז‬ (‫איננעפיקעוועט איי)מיט‬ t a u t . ‫ א ׳ י ד י אוייערן‬I. swell u p vi. ‫ נ י ט‬h the second. stuffed ‫ן ־•נל‬. packed. next d o o r ‫א נ ד ע ר ע׳‬ ‫א י ע ע מ א ס ט ץ אי״‬ . h i g h l y commemorate memorabilia ‫א י נ ג ע ל י י ע נ ט איי‬ forewarned b y experience h m e m o r y of memorial landmark ( A ‫אינגעלייגטער איי )איננעלייגט‬ employee ‫א י נ ד ר א י ט י ק איי‬ ‫געב‬-‫א ' ע ע ש ט ע ל ט | ע ר יעי‬ intense. defendant ‫»ז־יי‬/*» ‫א נ ד ע ר ש‬ n o t h i n g less t h a n . stress (‫א נ ד ר י ק יער )ן‬ press pf. ‫א י נ נ ע צ ו נ ד י ן איי‬ a i m e d . .of ‫א י ע ע צ ו י נ ץ איי‬ strung tension Passover ‫אנדערט=א נ ד ע ר‬ chock-full ‫י‬ (of). dial p u l l the (a (‫איננעשטויס־ן איי )אויף‬ hurt congestion. c o n - ventional (‫א י נ ד ע נ ק פ ו נ ק ט יעי )ן‬ next *‫איי‬ convention ‫אנדער‬ ‫ || ד י א ׳ ע ט ע נ‬not a w o r d the last (two) d a y s c h o c k . persistence ‫א י נ ה א ל ט ו נ נ י׳‬ persistent ‫א י נ ה א ל ט י ק איי‬ scolding. t i g h t .. furious. ‫ א ׳ ו ו ע ד | ן‬1‫ ־‬swollen ‫נעב‬-‫א ' ע ע ק ל א נ ט | ע ר דעי‬ accumulated. a p - ‫א י ע ע ל י י נ ט איי‬ setting) hire memento. strained <•> ‫א נ | ד ר י י | ע ן יי‬ filled. preferable ( ‫א נ ד ע נ ק יעי ) ע ן‬ well-read ‫ צום א׳ פון‬H souvenir. second. desirable. clutter. c o m m e n s u r a t e appropriate customary. (clock). <$> ‫א נ | ד ר י ק | ן יי‬ t a u t . purposeful *‫ס‬-‫א י נ ד ע ר ע *־י‬ ‫ || ניט א ׳‬d i f f e r e n t ( l y ) .n u m b e r ) infected crowded (with ‫אינגעשטרענגט איי‬ (‫איננעשלאנץ אי־)טיט‬ radical ‫א י ע ע ש מ ע ק ט איי‬ snowdrift ( ‫אינגעשניי יאס ) ע ן‬ ideas) ears o f pressure. pent-up (‫)ווי‬ ‫א י ע ע ק ל י ב ־ ן איי‬ sore. d o o r . . b y a l l means. infected p o s i t i v e l y . footing. be sure t o somewhere ‫א י ע ע צ י ל ט איי‬ (‫א י נ ג ע ק ו ו א ל ץ איי )מיט‬ accused. very ‫ ווי א ׳‬h s u i t a b l e . in predated (‫א נ | ד י ע | ע ן יי)אייעעדוננען‬ keepsake. support m a i n t a i n . (‫א נ ה א ל ט יעי )ן‬ alert ‫א י נ נ ע ש פ י צ ט איי‬ stronghold.‫אנדענק‬ °‫א י נ ד ע נ ק ו ו א ר נ יא‬ ‫ || ) ד ע ר ( א ' נ ד ע ר | ע ר‬a n o t h e r ‫א נ־‬ ‫א י ע ע ל ע ר נ ט איי‬ m a d e t o measure. tense. g r i p .

‫אנהויב‬ (‫)איעעהויבן‬ .741 ‫אנזען‬ || i n d i c a t e .‫א נ ה י י ב‬ (to). i m p o r t a n c e ‫ י ע י‬.. w a x pf. a n n u l m e n t . c o n v e r t e d first ‫א י נ ה י י ב ע ר י ע י )ס( ש‬ h a n g o n (to) ‫אנוס‬ no. p a r t i s a n following a t t a c h (to) •‫א י נ ה ע נ נ ע ר ש א פ ט י‬ (‫אנ|העפט|ן יי)אינגעהאפטן()אין‬ hook up hear a lot of. repeal.. secret p r a c t i t i o n e r of J u d a i s m i n S p a i n or ‫ || א ׳ זיך‬foist ‫א נ ו י מ ל ט ן זען‬ ‫י ד י ע ה‬ marra- ‫אנומלט‬ ‫אנוימלטיק איי‬ ‫א נ ו מ ל ט‬ ‫ז‬ (‫א נ ה י י ב י ע י )ן‬ initial begin. origin loss (‫אנווער דעי )ן‬ start start. persist on (‫א נ | ו ו י נ ק | ע ן יי )אינגעווונקען‬ application hold ‫א ׳ אויף‬ ‫יי‬8 ‫אינוויייטיקדיק‬ foreshadow ‫אנהאנג‬ draft. outline. ‫אויף‬ weightless inform. a n n o u n c e m e n t .. forfeit (parliamentary) rider ‫|| א ׳ אויף‬ ( ‫אינווענדונג י י ) ע ן‬ applicable (‫ ־| א ׳ ז י ך )אין‬c o n t i n u e . the o t h e r d a y recent ‫מייי‬ inkling. w e l l t h e n ( 2 . administer ‫א נ ה י י ב ן‬ .. inkling (‫אנווונק י ע י )ען‬ growth. ‫«ייי‬ (‫א נ | ה ע נ נ | ע ן יי )אינגעהאנגען‬ P o r t u g a l whose ancestors. g i v e a mes- ‫אנ|הער|ן‬ hear one's fill of ‫ ־( זי_ין* א ן א ׳‬n o t i f i c a t i o n . ‫ ניט א ׳ צ ו ווים ן‬H a n argument with (‫א נ | ו ו ע ר | ן יי )אינגעוווירן‬ !‫\ ע ם ה י י ב ט ז י ך ) נ א ר ( נ י ט אן‬.1 ‫א נ ז ע ן‬ (‫אנוואקס י ע י )ן‬ (‫)אינגעוואקסן‬ ‫א נ | ו ו א ק ס | ן יי‬ surface. i n i t i a t e ‫א׳ ז י ך מ י ט‬° (‫ ־‬s t a r t . . n o v i c e o v e r r u l e (a r u l i n g ) r e c e n t l y . ‫|| א ׳ זיך‬ (‫א נ ו ו א ר ף י ע י )ן‬ (‫א נ | ו ו א ר פ | ן יי )איננעווארפן‬ ‫> ט י ט‬$< ‫א נ | ז א פ | ן זיך יו‬ <S> ‫אנ|זייפ|ן יי‬ ‫יי‬8 ‫אינוואיגיק‬ <S> ‫אנןוואילגערןן יי‬ increase grow over a ‫אויף‬/8 ‫א׳‬ soap up satisfy. portend. o u t l i n e litter. instructions (‫אנווי_יז י ע י )ן‬ (‫יזוננ י• )ען‬-‫אינווי‬ indicative n» ‫אינווגיזיק‬ ‫נאד‬ . ‫י ע י )ען‬ || sage (to). <$> ‫א נ | ו ו א ' ר ע מ | ע ן יי‬ w a r m u p . intimation. heat pf. draft.1 '‫אנו‬ || j u s t t r y . (to) (‫אנהאנג י ע י )ען‬ !‫א נ ה ו י ב ן ׳ע‬ heap u p (‫> )אויף‬$< ‫א נ | ו ו ע נ ד | ן יי‬ lose.. ( ‫אנוליו־ונג י י ) ע ן‬ not at a l l ! n o t h i n g of the k i n d ! i n i t i a l l y . o m e n ‫ וואכן‬3 ‫ || מ י ט א ן א ׳ פ ו ן‬p o r t e n d ‫אנהייבס‬ homeless C h r i s t i a n i t y at the e n d of the M i d d l e message. heat u p vi. start. beginning.h a v e no i d e a c a n c e l l a t i o n . <J> ‫א נ | ה י י צ ן ן יי‬ (‫אויף‬/‫)אין‬ adherent. ‫יי‬ 8 ‫אינזיינענדיק‬ <S> ‫יי‬ ‫אנ|זע'טיק|ן‬ saturate * ‫ || ה א ב | ן‬esteem. ‫ א ׳ ז י ך‬H vt. O ‫יי‬ ‫אנוליר|ן‬ beginner. I dare y o u challenge w i t h 3 w e e k s ' notice a n n o u n c e . at repeal cancel. tumor (‫אנוווקס י ע י )ן‬ indication indication. warn saddle pf. annul. to escape p e r s e c u t i o n . fan. <j> ‫א נ | ה ע ק ל | ע ן יי‬ » / ‫< מ י ט‬J> ‫זיך יי‬ ‫ || א ׳ פרווו‬come o n . i n s t r u c t (‫אנ|ווי_יז|ן יי)אינגעוויזן‬ p o i n t out painless intimate.‫אנהייב‬ ‫יי‬ ‫אנ|הייב|ן‬ ‫ א ׳ זיך‬h o r i g i n a t e vt. 0™ . <•> ‫א נ | ו ו ע ק ס | ן יי‬ ‫ז‬ <3> ‫א נ | ה ו י ' פ ע נ | ע ן יי‬ ‫א י נ ו ו ע נ ד ל ע ך איי‬ begin. premonition [ONES—ANUSIM] ‫אנונג יעז‬ ‫ז‬ ‫אגונג י ׳ )ען( ל‬ (‫)אנוסים‬ ‫יעי‬ to Ages (‫אנזאג י ע י )ן‬ ‫אינהייימיק «יי‬ heat/?/. ‫א י נ ה ע ע ע ר י ע י )ם( ש‬ a d m i r e r . herald announcer g a t h e r pf. senseless satiate pf. meaningless. o r i g i n a t e vi. p r o p o n e n t . ‫אינזאנער י ע י )ס( ם‬ <$> ‫א נ | ז א ט ל | ע ן יי‬ accumulate <$> ‫א נ | ז א מ ל | ע ן יי‬ a c c u m u l a t e vi. sketch hint. accrue w a r m up vt. p o r t e n t . s u p p o r t e r . b r i n g to bear p o l i s h .. hint apply. absorb pile u p <‫א נ | ז א נ | ן יי <•> )י‬ notify.

J e w i s h ‫ ־| אנטי־יידיש‬A m e r i c a n a n t i .‫אנטלא'פענ|ער ד ע ר‬ escape (‫אנטלוייף י ע י )ן‬ 2. impose (pain. flee (object of) l o a n . (‫אנטלאפן( )פון‬ escape (from). . a p p a r e l ‫־‬HP p u t o n (clothes). g a n g up o n i m p o s i t i o n (‫אינזעצעניש דאס )ן‬ u n w i l l i n g [ .S e m i t e ‫אנטיסעמייט י ע י )ן( • ק ע‬ a n t i .) (D) ‫אנטאבע י ׳‬ a n t a g o n i s m (‫אנטאנאניזם י ע י )ען‬ a d v e r s a r y ‫אנטאנאנייסט י ע י )ן( • ק ע‬ a n t h o l o g y (‫אנטאלאניע י־ )ס‬ * 2 . ‫ אן א׳‬1‫ ־‬a n t i q u e .[ D A L E S ] ‫אנטידלות־פראגראם‬ ty program a n t i b i o t i c (‫אנטיביאטיק י ע י )ן‬ a n t i d o t e (‫אנטידאיט י ע י )ן‬ antithesis (‫אנטיטעיז י ע י )ן‬ || part. fugitive.(‫אנטלגיונג יי)ען‬ antique ‫י‬ ing lend (to) (‫אנטללען( )י‬/‫אנטלי_י|ען יי )אנטלינן‬ borrow (from) pf.• ( ‫אנטיקוואיר י ע י ) ן‬ 2. insist.S e m i t i c ‫אנטיסעמיטיש איי‬ dislike ( ‫אנטיפאיטיע י י ) ט‬ ( 2 . unfold. (‫ א׳ )בגי‬h pf.‫ || אנטיאמעריקאניש‬a n t i ‫אנטי‬ || a n t i . .•‫אינזעעוודיק אי‬ h a n d bookseller shop. no. discourage O ‫*אנטמויטיקון יי‬ c a l l u p ( ‫ ) י‬O ‫אנ|טע^עפאניר|ן יי‬ aerial.S e m i t i s m ‫אנטיסעמיטיזם י ע י‬ a n t i . b o r r o w . ‫אנטלויפ|ן מ )איז‬ || flight ‫ דאס‬.(‫אנטלי_ ' י ע י )ען‬ ing (act of) l o a n i n g . ‫אנ|טא|ן‬ || clothes.‫א׳ זיך אויף‬ p o r t u n e . p r e c i o u s / e x q u i s i t e . arouse O ‫אנטוועק| ן יי‬ d i s a p p o i n t m e n t ( ‫אנטוישוננ י ׳ ) ע ן‬ d i s a p p o i n t O ‫אנטויש|ן יי‬ attire. go broke <$> ‫אנ|זעצ|ן יי‬ press. r a r i t y stg. e v o l v e O ‫אנטוויקל|ען יי‬ develop. beset.. a n t e n n a (‫אנטענע י ׳ )ס‬ 53 ticeable b a n k r u p t c y (‫אנזעץ י ע י )ן‬ || impose pf. (‫ ־( א׳ ) י א‬clothe ‫ אנטייק‬get dressed ‫ א׳ זין־‬t‫ ־‬damage) tangible ‫אינטאפיק איי‬ feel (by touch) pf. i m . dress. <‫אנ|טאפ|ן יי <־‬ the A n t a r c t i c ‫אנטארקטיק י ע י‬ A n t a r c t i c ‫אנטארקטיש איי‬ bare. e v o l u . ‫אינחשקדיק איי ] ״‬ shaft (of a n axe etc. tell (have a n effect) conspicuous.(‫זע|ן* זיך יי )אינגעזען‬ dent/apparent/conspicuous. ‫יי )איעעטאן( א‬ cause.(‫אנטוויקלונג י ׳ )ען‬ tion develop. (‫אנטיקוואריאיט י ע י )ן‬ second-hand b o o k shop a n t i q u a r i a n . p a r t i c i p a t e p a r t i c i p a n t ‫אינטייל־נעמער י ע י )ס( ם‬ derive enjoyment (‫> )פון‬3< ‫אנ|טייע|ן יי‬ (from). r u n a w a y ‫אנטלאפץ איי‬ fugitive ‫ ג ע ב‬. ‫י ע י )ן‬ || ancient. be i n sight. K h E Y s h E K .1 ‫אנטלויפן‬ get a w a y . b o r r o w . d e l i g h t i n a n t i .‫אנטענע‬ 740 ‫אנזעעוודיק‬ ‫״אנטטוישוע ׳ע! א נ ט ו י ש ו נ ג‬ ‫״אנטטוישן יעז א נ ט ו י ש ן‬ a n t i . off c o n t a i n (‫*אנטהאלט|ן יי )אנטהאלטן‬ d i s a r m a m e n t ‫"אנטוואיפענוע י ׳‬ d i s a r m O ‫'אנטווא'פענ|ען יי‬ w e a n O ‫אנטוויינ|ען יי‬ development. p a r t i c i p a t i o n (‫אנטייל י ע י )ן‬ take p a r t . ‫אנ|־‬ || be i n h i g h esteem ‫נרויט א׳‬ be v i s i b l e / e v i . visible.p o v e r .‫א׳ נעמ|ען‬ partake. e v o l v e vi. r u n a w a y . costume (‫אינטועכץ דאס )ן‬ desalinate O ‫״אנטזאלצ|ן יי‬ . (‫ נעמ|ען אן א׳ )אין‬. a n t i q u e ‫ איי‬. second‫אנטיקוואריש א י י‬ h a n d (book) a n t i b o d y (‫אינטיקערפער י ע י )ס‬ escaped. second.1 exquisite. a h o n e y a n t i q u a r i a n . developer (‫אנטוויקלער י ע י )ס‬ e x c i t a t i o n ( ‫אנטוועקונג י ׳ ) ע ן‬ excite. s t r i p O ‫אנטבלויז|ן יי‬ d i s c o v e r y (‫*אנטדעקוע י ׳ ) ע ן‬ discover O ‫*אנטדעק|ן יי‬ doze (‫אנטדרעמלט וועד | ן יי )איז א׳ נעווארן‬ . ‫ א׳ זין־‬f‫ ־‬vt.

/ ‫ א י ם‬/ ‫איז מ י ר‬ r i b l y frightened. <‫ >י‬O ‫' א נ ט ש ו ' ל ד י ק | ן יי‬ ( ‫ || * א נ ט ש ו ל ד י ק ) ט‬apologize ‫*א׳ ז י ך‬ become ‫ אייי‬. charm ‫אנ|טרעט|ן יו)אינגעטראטן( אויף‬ || e n c o u n t e r || go t o meet (‫אנטשאיוס י ע י )ן‬ • 2 . unfold! closed. r e v e a l oneself. catch up w i t h . (‫אינטרייבער יעי )ס‬ become d i s - coachman ‫ י נ | ע ן א ׳‬6 ‫ || ג ע‬escape. j <$> ‫ג|ן יי‬$‫אנ|י‬ anthropologist ‫א נ ט ר א פ א ל א י ג יעי )ן( ם‬ anthropology ‫א נ י ד ע ר קיי‬ a n t h r o p o l o g i c (al) •‫^ נ ט ר א פ א ל א ג י ע י‬ ‫ פ א ל א ג י ש איי‬$ ‫ ט ר‬% anthracite ( ‫ ן‬5 ‫ | ן יי ) א נ י ' ד ע ר ג ע ו ו א ר‬5 ‫א נ י ד ע ר | ו ו א ר‬ disappear.‫ א נ ט‬h (a) counterpose.versus ciprocal ‫״ א נ ט ש ל א ס ץ איי‬ ‫ווער|ן יי )איז א ׳‬ to. to. . . ‫^ נ ט ר א צ י י ט יעי‬ ( ‫א נ ט ר ו נ ע ן ורעו־|ן יי)איז א ׳ ג ע ו ו ן ך ן‬ escape ! O ‫א נ י ד ע ר | ז ע צ | ן יי‬ 54 .1 contradict against. ( ‫א | ט פ ל ע ק ו ע יי ) ע ן‬ power. •‫|| יע‬ || p a r d o n . throw d o w n . resist. re- ‫*אנטשטיין י מ‬ ‫ווער ן‬ decisive. o p p o s i n g . c a t e r t o (sb. ‫״אנטשעידיקוע י י‬ fill (‫א ׳ ז י ך )אין‬ (unex- a stand cor- (against) ‫קעיגנצושטעלן זיך‬ ( ‫&נטקעיגענער יעי ) ס‬ (‫)איעעטראגן‬ ‫א נ | ט ר א ג | ן יי‬ ‫ ־| א ׳ א ט י ט‬p e c t e d l y ) . telltale ‫א ט פ ל ע י ק נ ד י ק איי‬ revelatory ‫ ט פ ל ע ' ק ע ר י ש איי‬: ‫א‬ ‫א נ ט ר י נ | ע ן יי‬ ‫ ד ע ר מ א מ ע ס מ י ל ך‬: ( ‫ ט פ א ל | ן יי )איז א נ ט פ א ל ן‬: ‫א‬ escape. excuse me ‫נ י צ מ ח‬ ‫ ארויס|גיי|ן*)י( א׳‬h hand opposite. (‫א(נטקעגנ|וועג|ן יי )אנטקעיגעעווויגן( )י‬ O ‫״ א נ ט ש ל י י ' ע ר | ן יי‬ compensation || ‫א^טקעגנ|ווירק|ן יי‬ (‫)י‬ ( ‫א ^ ט ק ע ג נ | ק ו מ | ע ן יי)איז א נ ט ק ע י ג ע ע ק ו מ ע ן ( ) י ט י ט‬ asleep make (‫קעגנ|לויפ|ן)י‬ counteract coun- • ‫"אנטשלאיסנקייט י‬ unveil (. ( ‫נ|טרי_יב|ן יז ) א י ע ע ט ר י ב ן‬$ ‫אנטפלעקוע‬ disclosure. in i n t u r n . r u n vt. w a s ter- ‫ א ׳‬.) to O ‫* א נ ט ש ע ' ד י ק | ן יי‬ down • irresistible (lost t i m e ) ‫אל | ן‬51 ‫א נ י ד ע ר‬ (‫)י‬ ‫*אנטשליס|ן ז י ך יי‬ p i c k (on) knock/ oppose oppose.T 739 ‫אנידערזעצן‬ d r i v e (horses). ‫ אנטקעגנ|לייג|ן‬H a g a i n s t . make drunk (‫פן‬$‫יעעטר‬$) anchovy opposite. refuge ‫אנטרינוע י י‬ t a k e refuge i n (‫אנטרונען‬ ‫)איז‬ water (ani- ( ‫א נ | ט ר י נ ק | ע ן וי ) א י ע ע ט ר ו נ ק ע ן‬ revealing. u n f o l d vi. make up fall ? ‫\ מ י ט וואט ק ע ן א י ך אי_יך א ׳‬. c r u c i a l in (b) r u n to meet (sb. . hit upon become delight.m a k e || counterpart.) f r i g h t e n e d . hook o‫׳‬n ‫\ ניט א נ ט ־‬. . ‫אין‬ disappear. silent. ‫א^טקעיגנדיק אי־‬ ‫״אנטשייידנדיק א י י‬ (‫ || א ׳ )צו‬resolute com- regard o p p o s i t e .‫ ק ו מ ע ן‬6 ‫א ו י‬ next ‫ר ע ד | ן )י( א ׳‬ vis-&-vis. ‫אןטקעגן‬ ‫ א ׳ זשע‬h r e t u r n ‫ן‬ (a) counter. o n the o t h e r ‫א ׳ אויף‬ (‫אנטשוויגן וועד | ן יי )איז א ׳ געווארן‬ apology O ‫א ו | ט פ ל ע ק | ן יי‬ ‫ ־| א ׳ זין־‬expose. disclose.) b y . opposite. ‫קיי‬ (b) t o meet ‫*אנטשטייוע י י‬ t e r m i n e d . prostrate ‫ || א ׳ זין־‬seat ‫^נטקעגנ|שטעל|ן‬ responding item I bring <•> ‫ נ | ט ש ע פ ע | ן יי‬$ down sit d o w n ‫ת‬ (‫ א ׳ ז י ך )י‬h (stg. excuse par- pared (‫אנטשוילדיקוע י י )ען‬ de- fall (‫געווארן‬ up (‫)אנטשלאסן‬ settle o n ter balance. d o n m e . ‫ נ | ט ר ע פ | ן יי‬$ happen upon. (blood) c u r d l e rise to.) what can I d o for y o u ? pit. r e v e l a t i o n bare. mals). b l o w i n j (a place) b y b r i n g i n g s t g . . step o n pf.b y ‫אנטשלאפן‬ ‫ ' א ׳ ז י ך א ו י ף‬h one's m i n d compensate attach. r e s o l v e d (to) determination 3 . l a y opposite ( ‫א נ ט ש ט א נ ע ן ווער|ן י י ) א י ז א ׳ ג ע ו ו ן ך ן‬ . s h u t u p O ‫"אנטציק|ן יי‬ vis-^-vis. a b s c o n d I / h e / . r e v e a l . offset a c c o m m o d a t e (sb.

m a k e a l o t of ognition. engage. acknowledgment recognize. a d m i t ‫א׳‬ l e a n vi. s n a t c h . k n i t one's ‫אנספקדיק‬ ‫«יי‬ <$> ‫א נ | כ מ א ר ע | ן ז י ך יו‬ (sky) become c l o u d y . ‫ פ א ר‬8 ‫ ) פ א ל ש ( א ׳‬h t a k e for tune (an i n s t r u m e n t ) pf. accept. or else.H A K O T N ] ‫ל‬-‫•יאי‬ self embrace. roundabout w a y (‫א נ ע ס ט ע ט י ק י ע י )ן‬ anecdote <$> ‫א נ | ל א ג | ן יי‬ (‫אנ|לאד|ן יי)איננעלאדן‬ slap on ‫אנ|ען‬ eyebrows ( ‫א נ | ל ו י פ | ן יי )איז א י נ ג ע ל א פ ן‬ ‫אנעמיש איי‬ ‫ל‬-‫יו־‬ 1‫־‬ gather momentum ‫אנעמיע יי‬ ‫> אז‬$< anesthesia anesthetic ‫א ׳ ר א ם פנים‬ l o a d pf. i n d u b i t a b l e ‫א נ י טש ע‬ <•> ‫א נ | כ מ ו ר ע | ן ז י ך יי‬ (person) become g l o o m y . ‫אנ|מעסט|ן י‬ fit. fly ‫ א ׳ זין־‬h as a n e x a m p l e [ O ' N S O ' F I K ] ‫א נ ס ו פ י ק איי‬ s t r i n g (onto a thread) <$> ‫א נ | כ א פ | ן וו‬ g r a b .. hire. (‫א נ כ א פ י ע י )ן‬ get h o l d of. <S> ‫א נ י ד ע ר | ש ט ע ל | ן וו‬ [ A N I ' . employ. go <$> ‫אנ|ליינ|ן יי‬ by a (‫א נ ע י ק ס י ע י )ן‬ ‫יי‬8 ( ‫ א ר ף‬/ ‫ || א ׳ ז י ן ־ ) א י ן‬recline 0 ‫א נ ' ל ע נ | ע ן ז י ך יי‬ lesson ( ‫אינלערנוננ י ׳ ) ע ן‬ t e a c h (sb.738 ‫אנפארטיייש‬ litter. seize. else. d a b indispu- ‫אנייט‬ ( ‫איניטשע י ׳ ) ס‬ (‫)ס‬ [ANI-MA'YMEN] ‫אייי‬ ‫א ני טש ע‬ ‫ א ׳ ז י ך פ א ר‬1‫( ־‬courage etc. s t a c k . s t r i k e || become a c c e p t e d m y humble •‫י‬8 ‫א י נ נ ע מ ל ע ך‬ seize. legging take credo ‫אני־מאמין‬ ‫א י נ י צ ע ׳עז‬ ‫א נ י ט‬ ‫אניישט ׳עז‬ take ‫מיט‬ ‫זיך‬ ‫א׳‬ grasp. charge ‫אנעם=אן רעם‬ anemia [PONEM] l o g (record a d i s t a n c e ) table. heap u p make ‫|| א ׳ ז י ך‬ (‫א נ | ל ו פ ט | ן « )איננעלופט‬ detour.1 fall. c r e d i t . s t a n d b y . champion for approxi- ‫יעי‬ ‫ א ׳ ז י ך‬h fill w i t h wet. adopt. endless ‫אני־הקטן‬ (pose) ‫ א ׳ » פ א ר‬h for. pre- (a p r o s t r a t e oneself put/set down ‫א נ נ ע ם יער‬ sume. mistake otherwise. get enthusiastic over become c l o u d y scowl !‫י א נ ע ט ש ע ׳ע‬ anemic come r u n n i n g inflate ‫אנעסטלזיע יי‬ || (‫א נ ע ק ד א י ט י ע י )ן‬ anecdotal ‫יי‬8 ‫א נ ע ק ד א ט י ש‬ annex annex ( ‫אינליינווענ י ע י ) ן‬ a detour.‫ב א מ ע ר ק ו נ נ‬ ‫א׳ זיך‬ u l e‫ע[ס ט ן‬P‫מ‬A‫ נ‬S‫א י‬K / N ] <•> ‫א נ י ד ע ר | פ ס ק ע נ | ע ן וו‬ fitting o v‫ס‬e«r r. ‫ א׳‬h carry (a catch (disease). stick up pass. bully g r a s p a t . (measures). grasp. t r y o n for size ‫ה ע ר ה‬ || (‫)איעעמאסטן‬ acceptance acceptable (‫א נ | נ ע מ | ע ן מ )איננענומען‬ assume. ( ‫א נ י ד ע ר | פ א ל | ן יי )איז א נ י י ד ע ר נ ע פ א ל ן‬ (‫א נ מ ו ט י ע י )ן‬ <$> ‫א נ | מ ו ' ט י ק | ן ״‬ (‫אנ|מוט|ן יי)אינגעמוט‬ . law). i f n o t enact motion). scribble <$> ‫א נ | פ א ט ש ק ע | ן יי‬ soil ( w i t h u r i n e or feces) map.) infinite.) a lesson 8 <S> ‫א נ | ל ע ר נ | ע ן וי‬ lesson ‫אנערקענונג י ׳‬ O ‫א נ ע ר ק ע נ | ע ן וי‬ m a k e a mess. <$> ‫א נ | ס י ל י ע | ן י י‬ have a premonition that ‫ ־( א ׳ זין־ א י ן‬i n t o a rage <S> ‫א נ | נ ע צ | ן ״‬ «$>‫אנ|סטרויע|ןיי‬ [O'NSO'FEKDIK] °take c a t c h fire. c l a s p . fill with ‫אנידערליינן‬ || p u t / s e t / l a y d o w n (‫< )אין‬S> ‫א נ | מ י י ס ט י ק | ן יו‬ <$> ‫א נ י ד ע ר | ל י י נ | ן יי‬ lie d o w n rubbish ! 2 . u n m i s t a k a b l e . c l u t c h . ‫מיט‬ ‫ד‬ ‫י א נ מ ע ר ק ו נ נ ״מ‬ . ‫אנערכדיק‬ mate a p p r e c i a t i o n . chart ‫אנ|מאכ|ן י‬ <$> ‫א נ | מ א ' פ ע ו ו ע | ן י‬ encourage <$> ‫א נ | פ א ק | ן יי‬ suggest ‫יי‬8 ‫אינפארטייייש‬ 55 ‫אינלערעניש‬ (‫אויף‬/‫א׳ )אין‬ suggestion Pf* cram (‫^ )ן‬ || cause. rec- ‫ווענ‬ longer r o u t e t h a n necessary O ‫א נ ע ק ס י ר | ן יי‬ [ANE'REKJIDIK] maverick <•> ‫א נ | ל י א פ ע | ן ״‬ pile.

i m p l y . seizure. management. i n s i n u a t i o n (child) ‫ ע ט ע ר‬S accusation ‫א נ | פ ר ע נ | ן זין־ יי‬ (‫ ר ע ם | ן ז י ך יי ) א י ע ע פ ר ע ס ן ( )טיט‬5 | ‫ נ‬£ [o‫׳‬NKDu'shND1K] ‫א נ ק י ד ו ש י נ ד י ק »יי‬ (mother). s t o c k pf. m a k e assail fun of.) be due (to depend for.v i s i t (a sight) sight of unwed (‫ ל י יעי )ען‬5 ‫* נ‬ (‫* נ פ ל י י ץ יעי )ן‬ inquiry (‫א נ ק ו ק י ע י )ן‬ ‫א׳ טיט‬ ‫ י ר ע ר יעי ) ס ( ם‬6 ‫* ' נ‬ influx. enter (school. (‫ א ל ן ( )אויף‬8 ‫ י ע ע‬$ ‫ א ל | ן יי )איז‬6 | ^ (strings o n a n i n s t r u m e n t ) . || fall t o the ‫ א ׳ י‬h set ‫א ^ א י ס »ייי‬ face p o r t r a i t a r r i v e (unex- <$> ‫ נ | ק ו י פ | ן יי‬$ arrival. sug- ‫׳‬$ (‫ נעב|ן*)י‬:‫אינצוהערן‬ gest.‫א נ ה י י ב‬ O ‫ נ ט ו ר י ר | ן יי‬$ ‫ נ | ק‬$ feed/)/. inquire » $> ‫א נ | ק ו ק | ן יי‬ gorge v i s i t o r . ‫צ ו‬ ? ( ‫א י נ פ א נ ג ע ר יעי ) ס‬ ‫ || א י ־ פ א ר ט ר ע ט‬full face (‫ון‬5< ( ‫ ל ן‬$ ‫ ' ע ע ק ו ו‬$ ) ‫ נ | ק ו ו ע ל | ן י י‬$ j o y (at). gaze.737 ‫אנקלאגער‬ toothless ‫אינציייניק »יי‬ aimless ‫א י נ צ י י ל י ק »יי‬ aim inflammation light.. ‫נפודערן‬$ (‫ א ל יעי )ן‬6 : ‫א‬ a t t a c k . m a n a g e r self-sufficient forthcoming. . administer. o n s l a u g h t . prosecute (war) ' ‫ | ף א‬5 ‫ ד א ר‬h to. spark. . r a i d . ‫ א ע‬6 ‫» נ‬ primer full- O ‫ ר ט ע | ן יי‬$ ‫ נ | ק‬$ heap. eye. upcoming O ‫ י ר | ן יי‬5 | ‫ נ‬$ manage. trace. a m a s s formless (‫א נ | ק ו ט | ע ן יי )איז א י נ נ ע ק ו מ ע ן ( )אין‬ l o t of ( ‫ א ר ן‬6 ‫ ר | ן יי )איז א ' ע ע‬$ ‫^ נ | פ‬ pectedly) j ‫אנקוט דעי‬ (hum. spell. flare u p strain. ‫ נ א ך‬. ‫ ־( א ' צ ו‬receive assistance from c o n d u c t (of) ( ‫ ־| א י ) ט י ט‬a d m i n i s t r a t i o n d r a w u p o n (sb.'s) leg ‫ || א ׳ ז י ך‬stuff ( w i t h food) a s s a i l a n t . stretch. i n s i n u a t e i || h i n t . aggression j string attack. .) ‫י א נ ק ל ׳עז‬ (‫^ ' נ צ ו ה ע ר ע נ י ש י*־ )ן‬ a broad hint ‫ א ק א פ ו ל י ע ר א׳‬j ignition (‫א נ ק ל א נ יער )ן‬ draw. in ‫א י נ ^ י ר ע מ ד י ק «יי‬ replenish (‫• )י‬ ‫|ן ת‬3‫י_י‬5|‫נ‬$ (‫< )טיט‬S> ‫ י ל | ן יי‬6 | ‫ נ‬£ ‫ צ ו ר י ק א ׳‬h infest ‫ || א ׳ צ ו‬be e a s y / h a r d for ‫שוועו־‬/‫א ׳ י נריע‬ direction.arouse. get e x c i t e d . sight-seer ‫ם‬ oneself (‫אינקוקער דעי )ס‬ accuse (of) plaintiff. p u l l (sb. cheat stuff. conduct *‫|ן‬6‫ דאר‬h arrive) ‫ | ן * א ׳ צ ו ק י י נ ע ם‬6 ‫ ניט ד א ר‬H o n (sb. resort t o ‫ך‬$‫ נ‬. p o w d e r pf.. l i g h t u p . <$> ‫ | פ ל ו י ' ד ע ר | ן יי‬: ‫א‬ dab <$> ‫ | פ ע ט ש ל | ע ן יי‬: ‫א‬ fire onslaught s p r i n k l e (onto) (‫ פ ר א ל יעי )ן‬: ‫א‬ ( ‫|פראשע|ן י י ) א ו י ף‬:$ fit.) ( a t / i n ) . r e g a r d . turn catch (‫י • ) ע ן‬ b r i n g forth switch lighter tighten vt. o r g a n i z a t i o n ) . k i d . coming fill. s t a c k . <t> ‫א | | פ ו י ע | ן יי‬ puff u p ‫אינצינדוע‬ ‫| א ׳ זין־‬. aggres- sor ‫אנהייבן‬ !‫ א נ נ ע ן ׳ע‬6 ‫ ' א נ‬. <$> ‫א נ | צ י ל | ן יי‬ flammable kindle. on. <$> ‫ ן | פ ו י ש | ן מ‬$ $> ‫ } | פ ל א ד י ע | ן ת‬$ say too m u c h ignite.) (‫ י ר ו נ נ יי )ען‬5 ‫א ' נ‬ || d i r e c t . . illegitimate (‫* נ פ ר ע נ יעי )ן‬ (‫^ )בי_י‬ ‫ ניט ק ע נ | ע ן * א ׳‬I. inflame. be d e l i g h t e d (by) arrive . (‫)אינגעצוינן‬ wind (in great numbers) ‫א נ | צ י נ ד | ן יי‬ fire. h a v e recourse be for air raid l o o k at. (‫אינצינדער יעי )ס‬ ‫א נ | צ י | ע ן יי‬ (clock). surge -!* ‫א י נ ק ו מ ע נ ד י ק‬ inspection hate the leader. draft. w a t e r (animals) pf. ‫א נ | ק ל א ג | ן יי‬ (‫^ נ צ ו נ ד י־עי )ן‬ $> ‫ נ | צ י י ' כ ע נ | ע ן מ‬£ mark ‫אינקלאנער י ע י )ס( ם‬ 56 . beam with ( ‫ א ל ע ר יעי ) ס‬5 ‫^ נ‬ <•> ‫ נ | צ ע ר | ן יי‬$ gain weight outline ‫ם‬ (iro. s t r o k e . accuser (‫)אין‬ (on) ‫אנ צ ו ה ע ר ע ניש‬ ‫^ י נ צ ו נ ע ה ע ר ע נ י ש י * ־ ) ן ( יעז‬ h i n t . <$> ‫א נ | פ ו ' ד ע ר | ן יי‬ ‫א י נ צ י נ ד ל ע ך »י־‬ (‫)איעעצונדן‬ on.

say (preceded (‫א נ | ש ט ע כ | ן יי )אינגעשטאכן‬ ‫ א ן א׳‬/ ‫ד ע ם‬ <S> ‫אנ|רוזש|ן יי‬ <$> ‫א נ | ר ו נ ע נ | ע ן יי‬ designation mention. get a blister o n m a k e up (face) <•> ‫א נ | ש ט ע ל | ן יי‬ fix quotation) impend grate pf. <$> ‫א נ | ר י י ט ל | ע ן יי‬ || infection stuffy (‫)ן‬ ‫אנרי_יס יעי‬ con. ‫א י נ ש ט ע ל ע ר י ש איי‬ (per- decent. glue. (a t o p i c ) incite (to) collect. spear m a k e believe. e m p l o y assume the a i r of (‫א נ ר ו ף יעי )ן‬ (‫א נ | ר ו פ | ן יי )אינגערופן‬ creep u p . ‫ || א׳ זין־‬p u l l over <$> ‫א נ | ר ו ק | ן יי‬ (‫א נ ש ט ע ל י ע י )ן‬ be stuffy . touch touch. t o u c h u p o n accumulate. (‫אנ|שטויס|ן ז י ך יי )אינגעשטויסן( )אויף‬ (‫אויף‬/‫)אין‬ come be related ‫זיך‬ ‫ א׳‬h across.tacts) (‫ נאט‬. ‫ניט א ׳ י‬ set activate (‫אנ|רי_יב|ן יי )אינגעריבן‬ s t r i k e ( m a t c h ) . (rev.. i n v o l v e . hire.736 ‫אנשטענדיק‬ incite. i n ‫אנ|קלי_יב|ן‬ a c c u m u l a t e vi. ruffle. ‫א ׳ ביי‬ c a l l up (phone) [ O ' N S I I E ' D R E D I K ] ‫א נ ש ד ר ה ד י ק איי‬ i n s t e a d of. fake. pose as. b y w a y of. ‫זי_ין* א ן א׳‬ (gaze). set (dogs) (‫> )א אויף‬$< ‫א נ | ר י י צ | ן יי‬ ‫אנקלאפן‬ || k n o c k . foreshadow (‫אנ|קלינג|ען יי)אינגעקלוננען()אין‬ ‫ צ ו‬/ ‫ || א ׳ ד‬r i n g the d o o r b e l l of <•> ‫א נ | ש א ר פ | ן יי‬ paste o n . ‫יי‬ ‫| א ׳ ז י ך‬. ‫> ) מ י ט‬$< ‫א נ | ק ע ר | ף זין־ יי‬ divine (on). (‫א נ ק נ י פ יעי )ן‬ <$> ‫א נ | ק נ י פ | ן יי‬ questionnaire. ‫|| מ א כ | ן א׳ ן‬ (mechanism). lay hands on. fork.) be i n sudden great || p o i n t (gun).‫י‬ ‫ ־( א ׳ ז י ך‬c a l l . b u m p ( i n t o ) . t u r n against contact. raise.) m a k e a h i t ( w i t h ) inducement. respectable. affect quote. railless ‫אינרעיי^סיק איי‬ inverte- (‫)איננעקליבן‬ ‫אויף‬ demand ‫א ׳ זין־ פ א ר‬ pick (a b u n c h of). (‫ )אין‬0 b u m p (into) (‫א נ ר י ר י ע י )ן‬ ‫א נ ק ל יי ב ן‬ <$> ‫א נ | ר י ר | ן יי‬ (dial. incentive orable 57 (‫אנרייץ יעי )ן‬ . stumble thrust tune ( i n s t r u m e n t ) s t i c k o n t o (a (‫אינקערעניש יא׳־ )ן‬ <$> ‫א נ | ק ר א כ מ ל | ע ן יי‬ susceptible (to) (‫אינקרייטיק איי )צו‬ s p a w n pf. by a direct ‫מאכ|ן‬ ‫מאכ|ן ר ע ם א׳ פון‬ (watch). make-believe (with). poll institutionalize ‫־|געב|ן* אין אן א׳‬/‫נעמ|ען‬ c r a m . . chafe.lieu of l i n k vt. relation <3> ‫א נ | ש ט י מ | ע ן יי‬ trackless (‫א נ ק ע ר יעי )ן‬ we are related as cousins knock (‫אנשטופ י ע י )ן‬ the d i g n i t y of (‫א נ ק ע ר יעי )ס‬ relation be connected ‫אנ|שטיי|ן* יי )איז אינגעשטאנען( י‬ be beneath (‫א נ ק ע ט ע י׳ )ס‬ anchor ‫ ס י ר ק ע ר ן זיך א ן ש ו ו ע ס ט ע ר ק י נ ד ע ר‬h (to) (against). name. stuff pf. .‫*אינשטענדיק אי־‬ ( ‫אנ|רי_יס|ן י י ) א י נ נ ע ר י ס ן‬ (‫( א ׳ )בי_י‬. d u b or followed || t e n d . surmise. h i t . II r i n g Pf.. <j> ‫א נ | ש א ' ט ע נ | ע ן יי‬ sharpen. away m o v e ( e m o t i o n a l l y ) . vicarious || i n s t i t u t i o n ‫א נ ש ט א ט י ק אי־‬ (‫)ן‬ ‫אנשטאילט יעי‬ <3> ‫א נ | ש ט א פ | ן יי‬ surmise guess.. pre- pertain starch rouge ‫אינשטעיגיק איי‬ II pretense. w h e t pf. establish (con- *‫געב|ן‬/‫לייג|ן‬/‫שטעל| ן‬ l i n k up. r u n u p (‫א נ | ר ע ד | ן יי <•> )צו‬ trackless. r u n i n t o || befit ‫\ א ׳ זין־‬. engage. be l i n k e d vi. m o u n t <$> ‫א נ | ק ל ע פ | ן יי‬ brate ‫ || א׳ ד ע ם‬instead substitute ‫ארי_ינ|־‬ (pictures) ‫א נ ש ט א י ט פרעפ‬ hook-up • ‫\ א׳ ד ע‬. injure. keep up appearances feign. (‫אנשטויס יער )ן‬ (to). r a p (on) on.become s o r e / i n f e c t e d formance etc. h o n .gather vt. t u r n o n . affect. sharp o b j e c t ) .) ‫א נ | ק ל א פ | ן יי‬ (‫א ׳ ז י ך )אין‬ 1‫א נ | ק ל ו י ב | ן ת ) א י ע ע ק ל ו י ב ן ( ׳ע‬ run (‫אנקלאפן‬ ‫|ן יי )איז‬8‫״אנקלוי‬ v i o l a t e .

prohibited asthma astrology ‫אין‬ (stg.t o .( ‫א ס א מ ב ^ ע ע י ־ ) ס‬ assonance ‫ ש ט ר ע נ ג י ק איי‬: ' ‫א‬ <‫א נ ש ט ר ע נ ג | ע ן יי <ג‬ || exert. a l i o - ‫א ^ | ש ל א ג | ן יי‬ s t r i k e / k n o c k against vi.. smear pf. (‫א ם א נ א י נ ס י ע י )ן‬ ‫אם א צ יי ר ן‬ ‫א׳ זיך‬ !‫א י ג ש ט ר ע נ ג ע נ ד י ק זע‬ (‫א ס א ב ע י י )ס‬ ( p a r l i a m e n t a r y ) assem. come as far as! ‫א ס י י ׳ען‬ ‫אירן( • ש ע‬. ( ‫> ) א י ן‬$< ‫ | | ש פ א ר | ן יי‬1 ‫א‬ cate.2 || [ A S ( U S ) E ] ‫אינט‬ ( ‫א י נ ש י ק ע נ י ש דאס ) ן‬ offer. con. ‫אנשטענדיקייט‬ decency. (of (‫)ס‬ with (dry material) || m a k e d r u n k ‫יי‬ ‫נענ‬-‫יער‬ get d r u n k ‫אסאציאציע‬ v i s i t a t i o n (of w r a t h etc. <$> ‫א נ ש ט ע נ צ ל | ע ן יי‬ infection ( ‫א י ו ש ט ע ק ו נ ג יי ) ע ן‬ etc. t a x . spur (‫א ס י נ ע י י )ס‬ 58 <$> ‫א | | ש פ א ר | ן יי‬ <•> ‫״ ^ נ | ש פ א ' ר ע נ | ע ן יי‬ . sharpen (‫)אין‬ ‫ז י ך יי‬ (‫)אינגעשלאסן‬ O ‫א ס ט ר א ק ר | ן יי‬ appropriation (‫אסיגנירונג י־ )ען‬ ‫"^נ|שליס|ן‬ c o n c u r (in) grease.s t r i k e ‫ווייס‬ ‫א ס ט ר א נ א י ם ל ע י )ען( ש‬ astronomical assimila- (‫א ג ש ל א ג דעי )ן‬ (‫)אינגעשלאגן‬ ‫| א ׳ א י ן‬.) stuff. ‫אםטראנאמיע יי‬ astronautics a s s i m i l a t e vt/vi ‫\ א ׳ ז י ך‬. s t r a i n pf. s t r a i n . ‫א ו‬ m a k e u p (face). a l l o t (‫\ א ׳ אוספ )ד‬. slice ‫א ס ט ר א נ ו י ט י ק י־‬ ostracize ( ‫ | ש נ י _ י ד | ן יי ) א י נ ג ע ש נ י ט ן‬: ‫א ו‬ <‫א ? | ש ע פ | ן יי <׳‬ draw (liquid) ‫י‬ stretch...) be ( p s y c h o l o g i c a l l y ) associated forbidden. O ‫אסיגניר|ן יי‬ 0 ‫ | | ש פ א נ | ע ן יי‬1 ‫א‬ (‫)ן‬ ‫)שפאר י ע י‬1‫א‬ fulcrum. timidate rampart. ‫א׳ זיך‬ ( ‫אנ)שיק י ע י ) ן‬ irksome/troublesome thing/person [ O S E R ] ‫ א<־‬. infect become infected. (cont. refuge lean. c a t c h vt/pf w r i t e (down) pf. ‫אסאצללרט|ער‬ O ‫אסאצללר|ן יי‬ ‫ || א ׳ ז י ך מ י ט‬associate vt. records.) 3> ‫ | ש מ י ר | ן יי‬. (against) (‫א ס י מ י ל א צ י ע י י )ם‬ O ‫א ס י מ י ל י ר | ן )זיך( יי‬ save u p .) ‫אסותא‬ whet. tense support.735 ‫אסינע‬ fulcrum (‫א י נ ש פ א ר פ ו נ ק ט י ע י )ן‬ r e c o r d (on tape. ‫א ס ט ר א נ ו י י ט י ע י )ן( ש‬ ‫איסיי‬ against ‫אםטמע יי‬ ‫א ס ט ר א נ א מ י ש אי־‬ assign. e x e r t i o n (‫אנ|שרי_יב|ן יי)אינגעשריבן‬ ‫ געב|ן* א שרי_יב א ן‬h set d o w n b a w l out. prop. h o a r d aspen prod. (against). t a x ‫א נ | ש ר ע ק | ן יי‬ personage ( ‫א נ ׳ ט ט ר ע נ ג דעי ) ע ן‬ strenuous ‫אנ|שרי_י|ען יי )אינגעשריגן( אויף‬ in- ‫אנ|שטעק|ן‬ ‫א י נ ש ט ר ע נ ג ו נ ג י׳ ) ע ן ( = א נ ש ט ר ע נ ג‬ scold frighten. ‫זיך‬ <•> ‫א נ | ש פ ר י צ | ן יי‬ splash. rest vt. contagious 3> ‫א נ | ש פ י צ | ן יי‬ p r i c k u p (ears). s t r a i n vi. s c r i b b l e pf. r e s p e c t a b i l i t y ‫* א י נ ש ט ע נ ד י ק י י ט יי‬ <$> ‫א נ | ש פ י ל | ן יו‬ s t e n c i l vt.1 ‫א ס ו ר‬ ‫ || א ׳ א ו י ב א י ך‬G o d f o r b i d ! gesundheit affliction.. ‫יי‬ <3> effort. set (tone). <3> ‫א נ | ש י כ ו ר | ן יי‬ [SIIIKER] !‫א ס א צ י א י ר ן זע‬ thoughts) associate ( ‫א נ | ש י ט | ן יי ) א י נ ג ע ש א ט ן‬ fill bly association ( ‫אנן&ןיט דעי ) ן‬ levee heap up. p r o p o s a l with I ' l l be d a r n e d if I k n o w astronomer nuisance. offer. sprinkle (liquid) ‫ ש ט ע ק י ק איי‬: ‫א ' ו‬ catching.) be impatient ( ‫ || א ׳ ז י ך ) א י ן‬he is i m p a t i e n t tionist assimilation ‫| ש ל י _ י פ | ן יי‬ (‫)אינגעשליפן‬ Pf• join. propose! ‫אסטראלאגיע יי‬ astronomy astronaut give a beating ( ‫ ) מ י ר‬m* .. ‫א נ ש ט ר ע נ ג י ק‬ embankment. p e r k u p ‫|אים אן‬ lean vi. <$> ‫א נ | ש פ י ' ק ע ו ו ע | ן יי‬ fill <‫)מיט‬ scribble ‫א׳‬ || (‫)אינגעשראקן‬ m a k e a n effort.base. rest.) ‫א ס י מ י ל א ט א ר יער‬ ‫ ע ס ש פ א ר ט‬h (rev. a p p r o p r i a t e . reach. p o u r .

<$> ‫א פ | ב ר י | ע ן יי‬ (‫)איפגעבו־אכן‬ ‫יי‬ (‫א'פגעבראכט‬/>3<) airplane aircraft carrier ‫קיי‬ ‫א פ | ב ר ע נ ג | ע ן וי‬ <$> ‫א פ | ב ר ע נ | ע ן יי‬ t a n vi. [ A S A ' K J I E R L E ' Y ] ‫אעיי‬-‫אדי‬ » ‫אפאקריפן‬ (‫)ן‬ a p p a r a t u s . breathe more easily ( ‫אפ|גיי|ן* י )איז א י פ ג ע ג א ע ע ן‬ apologetic || ( t r a i n .) ‫א פ א ס ט א ל יעי‬ apostrophe || ‫םקע‬/‫ם‬ ‫ ם ק ע‬/ ‫א פ א נ ע י נ ט יער )ן( ם‬ apostle apparatus. b o a t ) d e p a r t .) b r u s h off ( ‫א פ | ב ע ר ש ט | ן יי ) א י פ ג ע ב ע ר ש ט‬ forbid. .. appliances [ASA'KJI] m u c h . meet- camera. a l o t of1. ban.. off. discon- ‫אפ|בי_יט|ן )זיך( יי‬ O ‫א ס צ י ל י ר | ן יי‬ (‫אסקעיט יעי)ן‬ ‫א י ס ר ו־ חג‬ (esp. .‫ איטי‬. appliances ing many ‫א ס א מ ב ^ ע ע‬ » |.ing..T O ' N E S ] ‫יעי‬ fast o n the d a y before P u r i m (bring back) || s c o r c h . b u r n d o w n vi. . oscillate ‫ || א ס ק ע ט י ש «יי‬ascetic ( ‫א פ | בגיס | ן י י ) א י פ ג ע ב י ס ן‬ be excused Esther. outlaw nect ( ‫א פ | ב ע ט | ן ז י ך יי ) א י פ ג ע ב ע ט ן‬ roast pf. (d) (c) back ‫ א פ | ע ס | ן‬h a w a y . send off || (c) u n t i e ‫ אפ|בינד|ן‬h eating (d) grow back ‫וואקס|ן‬ ‫אפגאנג י ע י‬ apogee (‫אפאגיי' י ע י ) ע ן‬ (‫גריבער‬. (a) send (b) finish (b) finish •« . ‫ א פ | ש י ק | ן‬h u n .) <3> ‫א פ | ב ר ו י נ | ע ן )זיך( יי‬ s c a l d pf. O ‫א ס ע ק ו ר י ר | ן יי‬ student ‫א פ | ב א ד | ן יי‬ take a bath bounce off vt/vi ‫אסעקוראציע יי‬ insure ‫אפארטוניזם יעי‬ ‫א פ א ר ט ו נ י י ס ט י ע י )ן( • ק ע‬ !‫י א ס ע מ ב ^ ע ע ׳ע‬ insurance (‫א פ א ר א ט ו י ר י י )ן‬ opportunism 8 ‫אסכערליי‬ k i n d s of ‫אפאו־איט יעי‬ opportunist ‫א סך‬ ‫ייי‬2. ‫ם‬ <$> ‫א פ | ב א ' ל ע מ | ע ן )זיך( יי‬ (‫)איפגעביטן‬ off.» ‫אפאלאכן‬ oppose (in a debate) (‫א פ א נ ע יי )ס‬ a s s e m b l y . c a t c h [GET] (‫אפ|גט|ן ״ )איפגעגט‬ ‫יי‬8 ‫א פ א ט י ש‬ (‫א י פ א ט ע ם יעי )ס‬ 0 ‫א פ | א ' ט ע מ | ע ן יי‬ one's b r e a t h . a lot. [ E S T E R .‫מ י י‬ (‫א פ א ס ט ר א י ף י ע י )ן‬ apoplexy alternate (‫א ס י ס ט ע י נ ט דעי )ן‬ autumn (‫״אילן‬. a b a t e 59 ‫א פ א ל א ג ע ט י ש <ייי‬ | . assistant O ‫אפאניר|ן מ‬ tire opponent ‫אסיסטענט‬ apathetic respite (‫א פ ג א ס י ע י )ן‬ sigh w i t h relief. idol shave vt/vi (‫א ע ר א פ ל א י ן יעי )ען‬ (‫א ע ר א פ ל א י נ ע ן ־ ש י ף י• )ן‬ a w a y . prohibit.(radio) set.1 ‫א פ‬ . step aside.) ‫איפגאנערוב יעי‬ opposition ( ‫אפאזיציע י י ) ס‬ apathy ( ‫אפאיטיע י ־ ) ס‬ drainage d i t c h ( ‫איפגאנגראוו י ע י ) ן‬ d r a i n (pipe) ( ‫איפגאנגרער י ׳ ) ן‬ (kitchen) s i n k divorce ‫אסתר־תענית‬ || (stage d i r e c t i o n ) exit (a) ‫אפ|־‬ <$> ‫א פ | ג א ל | ן )זיך( יי‬ sewage cesspool ‫א׳ זין־‬ (‫אפגאט יעי )איפגעטער‬ pf. recede. u n i t bathe vt/pf (‫)איפגעבאדן‬ a s p i r a n t . a great d e a l (‫א פ א פ ^ ע י ק ס י ע יי )ס‬ apocrypha break (‫אסיען יעי )ס‬ [ A S I F E ] (‫א ס י פ ה י י )—ות‬ m a n y .. aspiration alternation bite off return (‫א ס פ י ר א י נ ט דעי )ן‬ ‫א׳ זיך‬ vt/vi 2. the ‫אפ|ברעכ|ן‬ v o m i t pf. the (‫אסתר)־המלכה‬ » [ESTER-HAMA'LKE] heroine of the Purim (‫א פ | ב ר א ט | ן י י ) א י פ ג ע ב ר א ט ן‬ t a n vt/vi story (Jew. ( ‫א פ | ב י נ ד | ן יי ) א י פ ג ע ב ו נ ד ן‬ Jew. god. !‫״אסרו־חג ׳ע‬ [ A S E R ] <$> ‫א ס ר | ן יי‬ interdict. research ( ‫א ס פ י ו ־ א צ י ע ד• ) ס‬ aspirin aspect ‫אספיריין יעי‬ (‫א ס פ ע י ק ט יער )ן‬ offset (‫א פ ב י י ג י ע י )ן‬ ‫ || א ס פ א ל ט ־ ן *יי‬a s p h a l t (‫א ס פ א י ^ ט י ע י )ן‬ (‫א פ ב ג י ט י ע י )ן‬ asphalt O ‫א ס פ א ^ ט י ר | ן יי‬ untie.734 Appalachians » .

s o l i c .. self-evident successful ‫ן‬ ‫איפנערעדט‬ worn out. c h o i c e ‫א י פ נ ע ק ל י ב ־ ן וזי־‬ threadbare ‫א י פ נ ע ק ר א כ ץ מיי‬ . ( ‫^ פ | נ י ס | ן יי ) א י פ ג ע ג א ס ן‬ p o u r (stg. d r a w n ‫א׳ י‬ ' ‫ || ל א ז | ן א‬w h a t is i t y o u l a c k ? ? ‫\ ד י ר א פ‬ agreed it's a deal! O ‫א פ | ד ר ו ק | ן יי‬ trim ‫יעער‬5 ‫די‬ 60 •‫א י פ נ ע ל ע ב ט מי‬ •‫א י פ נ ע ל ע נ ־ ן מי‬ •‫מי‬ ‫איפנעסאכט‬ !‫ ־( אי‬u p o n ‫א י פ נ ע נ י נ ל ט מיי‬ . discrete. .) h a v e the i l l u s i o n t h a t compensate.‫ || א י ־ א י פ ג ע‬ragged. return. illusion. d r y u p vi. estranged (rev. shabby frostbitten ‫( || וואט נייט‬rev. attend to <S> ‫א פ | נ ר א י נ ע ר | ן ת‬ r e t u r n a g r e e t i n g (of) ‫ | נ ע כ | ן * יי‬0 ‫א‬ ‫ ם י ט‬/ ‫ א׳ ד ך י‬h dedicate (sun)tanned ‫א י פ נ ע ש ע פ ט מיי‬ abyss. precipice •‫א י פ ג ע ב ל י א ק ע ו ו ע ט מי‬ (‫)איפנענעבן‬ p u t i n ( t i m e ) . ‫א ׳ דער&וין וואט‬ (rev. careful break ‫ ו ן‬6 ‫|| א ׳‬ the <‫ >©ון‬O stamp. l a c k •‫איפנעניינט מי‬ •‫א י פ נ ע נ י צ ט ויי‬ defrost. d e m a r c a t e j to. surrender. con.ing ception illusion. dingy. con. careless.733 ‫אפדרוקן‬ o u t of p r a c t i c e •‫א י פ נ ע נ י ט מי‬ devious w o r n (out). soli- con. m o l d pf.) o n reflection <5> ‫» | נ ל א נ צ | ן יי‬ g l a z e pf. ‫אפ|נעוויינ|ען‬ tary done (‫א י פ ד ו כ ט ע נ י ש ימס )ן‬ uncover.) be l u c k y / ‫ י‬0 •‫יים‬-‫^ פ | נ ל י ק | ן יי‬ taggle || a r r a n g e d . pression fingerprint ‫א י פ נ ע ט ר א נ ץ מיי‬ s l i p s h o d . lackadaisical ‫ ט מיי‬6 ‫א ' פ נ ע ש ל א‬ ‫א י פ נ ע ש נ י ט ץ מיי‬ r a t t l e off (‫> )י‬$< ‫א פ | נ ר י ס | ן יי‬ 3> ‫א פ | נ ר ע ' נ ע צ | ן ת‬ s h e d . negligent. b e h i n d the ‫א י פ נ ע ש ט א נ ע ן מיי‬ l i m p . lax <S> ‫א פ | ד ע ק | ן יי‬ (‫ || א ׳ )י‬p r i n t pf. unveil ‫ז י ך יי‬ separate. d e v o t e . left homeless b y fire \ (‫א פ ד א ך יעי )ן‬ renounce seem.. r u n off ‫א י פ נ ע ט י י ט מיי‬ worn out neglected: shabby.. ‫א ' פ נ ע ה י ט ) ץ ( מיי‬ h a b i t (of). cast ( b a l l o t ) . s h a b b y in (‫^פ|נילט|ן יי)איפגענילט‬ || cast. misconcep- (‫ד ע ר זון‬ ‫א י פ ג ע ד ו כ ט מיי‬ careless care. get used t o n o t . threadbare pB ‫ א ׳‬mm *‫ || ?יין‬let a l o n e . (years) short- ‫א׳ מ טיט‬ (‫ופנלאנץ יעי )ן‬ be reflected ‫איפנעריסיןמיי‬ rags a n d t a t t e r s . r e c i p r o c a t e fire-ravaged. give back. h a n d . t h a w vt. ‫שליס־ן‬ (rev. c a u t i o n 0 ‫א פ | ד א ר | ן יי‬ illusory. burned (‫א פ נ ר ו נ ט יעי )ן‬ m a r k off. ‫< י‬S> ‫א פ | ד י נ | ע ן יי‬ (‫)ן‬ ‫א י פ נ ע ז ו נ ד ע ר ט מיי‬ (‫י״י )איפנעטאנען‬-‫•י״‬/•• ‫איפנעטאן‬ ‫א י פ ד ו כ ט י ק מיי‬ tion imprint.‫א י פ נ ע צ י ט ע ר ט מיי‬ ‫א י פ נ ע צ ע ר ט מיי‬ select.) be o u t of the q u e s t i o n weak. reciprocate •‫א ' פ נ ע ה י ט ) נ ( ק י י ט י‬ ‫א פ ד ו כ ט יעי‬ (‫ י • ״ • ) א י פ נ ע ד ו כ ט ( )י‬. im‫־‬ numb shabby ‫א י פ נ ע כ ו י מ ל ט מיי‬ neglect. remote ‫א פ ד ר ו ק יעי‬ conventional. phantom ‫איפגעברענט‬ tanned. sunburned (‫< )י‬J> ‫א פ | ד א נ ק | ע ן יי‬ phantom.‫א פ | ד ו כ ט | ן ד ך י י‬ (rev. . raggle- 2 gild itously protected gaunt. refuge t h a n k pf. shelter. ‫א י פ נ ע ש ו ו א כ ט מיי‬ b a c k w a r d .. 0 ‫|נלייז|ן יי‬ con. \ times. d e v o t e oneself ened t h r o u g h grief skimmed ‫^ ' פ נ ע ב א ר ע ט מיי‬ t u r n i n . phantom ' ‫ || ניט א‬c a u t i o u s . negligence •‫א י פ נ ע ל א ז ־ ן מי‬ •‫א י פ נ ע ל א ז נ ק י י ט י‬ decrepit faraway. miscon- ‫א י פ ג ע ב ר ו י נ ט מיי‬ ‫מיי‬ pfi) ' ‫ ־| א‬d o w n .) ( ‫י״א ) א י פ ג ע ג א ל ט ן ( ) י‬-‫א פ | נ י ל ט | ן י יי‬ ‫ ר ע מ ד ט *יי‬6 ‫א ' פ נ ע‬ be s u c c e s s f u l / l u c k y J t e n d e r l y g u a r d e d .) w a n t . weakened deliver. faded con. ‫ ר ו י ר ץ מיי‬6 ‫א ' פ נ ע‬ alienated. retarded i s o l a t e d .

be‫זיך‬ ‫א׳‬ ‫אפזאנ י ע י‬ G o d forbid lift. serve o u t settle. c h e r i s h . h o l d ( m e e t i n g ) .732 ‫אפזעצן‬ drawback. 0 ‫א פ | ו ו י י כ | ן יי‬ w i p e off. repudiate stop wondering residue ‫ || א ׳ זין־‬m a r k e t ‫ענוע יי‬6‫א'פווא‬ disarm reject. (‫)ן‬ ‫אפווייך י ע י‬ . lost-and-found (‫א פ ז ו ך י ע י )ן‬ depend on s e p a r a t i o n .. aberrant deviate. discouraged. ‫ ־( ד ע ר ל א ז ט | ע ר א ׳‬d i v e r g e n c e obstacle. d e c l i n e . (a p r i s o n unhook grow back term) await ‫ ע נ | ע ן יי‬5 ' ‫א פ | ו ו א‬ ( ‫א פ | ו ו א ק ס ן יי )איז א י פ נ ע ו ו א ק ס ן‬ pf. set sail (for) ‫ייי־‬ <5> ‫א פ | ז י י י ג ע ר | ז יי‬ ( ‫א פ | ז י צ | ן יי )איז א י פ נ ע ז ע ס ן‬ || t i m e ) .r e n o u n c e . deter. ‫)ים( • ט ע‬ ‫יעי‬ TROPSIM] guardian dissertation c u t off. observe ( h o l i d a y s ) refuse t o ‫א פז ע ץ‬ ‫אפ|הוסט|ן‬ observance keep. o b - (‫א פ ו ו ע נ ד י ע י )ן‬ t u r n aside. keep. . (‫אפהאע יעי)ען‬ (‫א י פ ה א נ ד ל ו ע יי )ען‬ ‫( א ׳ זין־‬. d i s a p - (‫א פ ז ע ץ י ע י )ן‬ <‫א פ | ה ע ק ל | ע ן יי <ג‬ disarmament <‫ון‬5< ‫א ׳‬ (‫א פ | ז ע נ ל | ע ן יי <•> )קיין‬ sediment. deterrent leeway <‫ון‬5< ‫א פ | ו ו ו ' נ ד ע ר | ן זין־ יי‬ <S> ‫א פ | ז ע צ | ן יי‬ at departure. d i v e r s i o n ‫אפהאלט יעי‬ p r e v e n t . decline c u t ( c a r d s ) . c h o p off.. diverge wipe pf. <$> ‫א פ | ז א נ | ן יי‬ <‫ון‬5) ‫־( א ׳ ז י ך‬ queath (. c o n t i n g e n t r e c o v e r y . ‫איפהענטיק‬ despairing <$> ‫צ| ן יי‬6‫א פ | ז י‬ d i s m o u n t vi. variant. d e t a i n . d i ‫־‬ ‫א פ | ו ו ע נ ד | ן יי‬ incon- refrain. ‫יי‬ throat ‫אפותקי יי)—ות(״מ‬ dismissal. s k i m ( m i l k ) . inter- rupt ‫אפוטרופס‬ plane off clear one's (‫)ן‬ dismiss. resound. dis- »‫צ ו אז‬ <$> ‫א פ | ה ו ב ל | ע ן ת‬ (‫)איפנעהוסט‬ ship refuse <$> ‫א פ | ה א ק | ן ת‬ <*‫א פ ו ט ר ו פ ס ו ת ד‬ [APETROPSES] ‫פו תי ק י‬ refusal. fire. seclude. precipitation. precipitate 61 deviation. t a k e care charge vt/vi. <$> ‫א פ | ז א מ ד | ן ת‬ (‫״ א פ ז א ץ י ע י )ן‬ dependent. h e a d off. sit (a c e r t a i n depend on helpless. ‫א פ | ה ע ע | ע ן יי)איז איפנעהאננען( אין‬ s t a y (as l o n g as) heave a sigh ‫איפהעעיקייט יי‬ ‫גענ‬-‫א ' פ ה ע ע י ק | ע ר יעי‬ ‫אפ|זו'נדער|ן‬ ( ‫אפ|זי_ין* יי )איז א י פ נ ע ו ו ע ן‬ tense) ‫( ־( זיין* א ׳ א י ן‬upon) dependent separate time (‫א י פ ה ע ע י ק איי)אין‬ dependence <$> ‫א פ | ז ו כ | ן יי‬ ‫יי‬ floor ‫אפ|הילכ|ן‬ nate office cut <S> ‫יי‬ reso- s a n d (off) recover ‫זאל א׳‬ (‫אפ|הייב|ן יי)איפנעהויבן‬ ‫ || *־יל‬p a r a g r a p h find. m o v e (corpse) from bed to echo. (‫)איפנעווארט‬ wait until ‫יי‬ ‫אפ|ווארט|ן‬ after(wards) ( ‫ ן‬5 ‫ | ן יי ) א ' פ נ ע ו ו א ר‬8 ‫א פ | ו ו א ר‬ p r o v e of.testable depreciation sus- <pB) ‫ א ׳ זין־‬H (a v i c t o r y ) cliff ‫ ניט א י פ צ ו ו ו ע נ ד ן‬h v e r t . s t a y . seclusion off. t u r n d o w n . tolerance. $> (not used in present ‫איפזונדערוננ י י‬ turn on. abstention ‫איפווגיכיק י י‬ s t o p vt. ‫א י פ ה י ט ו ע יי‬ ( ( ‫א פ | ה י ט | ן יי ) א ' פ נ ע ה י ט ) ן‬ ‫ נ א ט‬h of. a b ‫־‬ s t a i n (from) treatise. score (‫א פ | ו ו ע נ | ן ת )איפנעווויגן‬ feint. •‫איפווערטוע י‬ w a r d off O ‫א פ | ו ו ע ר | ן יי‬ [APETROPES—APE- guardian- discourse. efface weigh vt/pf (‫)ן‬ d e l a y . (‫איפהאלטוע י׳)ען‬ (‫אפ|האלט|ן יי)איפנעהאלטן‬ p e n d ( a c t i v i t y ) . r e t a r d . s t a v e off t u r n aside vi. ‫א פ | ו ו י ש | ן יי‬ literate..

repel ( ‫אפ|טרי_יב|ן י י ) א י פ ג ע ט ר י ב ן‬ repellent (‫איפטרייבעכץ י*ס )ן‬ ‫ || א׳ זיך פון‬shake off vt. cede. release. withdrawal. abate. {fig.‫אפלויבן זיך‬ ‫ א פ ט ר ע ט‬1‫א פ ט ר י ט י ע ר )ן( יע‬ repellent ‫איפטרייביק מיי‬ drive off. <$> ‫אפ|טשא'טעווע|ן יי‬ stalk kerchoo ‫אפטשו' איש‬ revive. translation (‫יטש י ע י )ן‬-‫אפטי‬ section. report make ‫ א׳ זין־‬h (tattle).אפטראט י ע י )ן‬ . 0 ‫א פ | ט ר י י ס ל | ע ן יי‬ wash one's hands of dissident •m ‫איפטריניק‬ restroom. blunt <3> ‫|אפ|טעמפ|ן יי‬ take/carry to (‫|אפ|טראג|ן יי )איפנעטראגן‬ its owner.. a ceremony) dupe. O ‫אפ|טיפיר|ן יי‬ optics •‫אפטיק י‬ optician. desist from || also despond ‫ א׳ ?ין־‬h cut down on haunt ‫ניט א׳ מ‬ laugh at. separate <$> ‫אפ|טייל|ן יי‬ inseparable. perpetrate. ‫ון‬5 ‫ א׳‬H relinquish. section (‫איפטיילוע י• )ען‬ ‫ || ניט איפ־‬detach. dispensary (‫אפטיייק י• )ן‬ pharmaceuticals ‫^פטייקווארנ ח*ס‬ medicine (A ‫.) [APiKORsish] •‫אפיקורסיש «י‬ heretical hurry through. cheat <$> ‫ א פ | כ ו י כ ע | ן יי‬° nipple (‫א פ ל י ע י )ען‬ applause ‫א פ ל א ד י ס מ ע נ ט ן סצ‬ applaud ( ‫ ) י‬O ‫א פ ל א ד י ר | ן יי‬ let go.^פטייקל י מ ״ )עך( )אפטייק‬ chest druggist. wear out vi. wear out vt. leave alone. return (carry back). give up. have no end of praise for 731 ‫א^זעצעריי‬ (art or business of) w '‫אפזעצערע‬ marketing revive [KhAYE] <$> ‫אפ|חיע|ן יי‬ unseal [ K I I A S M E ] ‫אפ|חתסע|נען יי‬ finish doing. get away.. division. run away. leave alone opium. let loose. fig. rattle off <$> ‫א פ | כ א פ | ן יי‬ (an act. bring to one's ‫אפ|טשוכע|ן יי‬ senses ‫| א׳ זיך פון‬j detach <3> ‫אפ|טשעפע|ן יי‬ shake off. deride ‫> פון‬$< ‫א פ | ל א כ | ן יי‬ ‫ון‬5 ‫ ניט ק ע נ | ע ף זיך א׳‬:>3< ‫אפ|לויב|ן זיך יי‬ rave about. (‫א פ | ט א | ף יי )איפנעטאן‬ || play (trick).) heretic (Jew. off. turn away play a trick (on) (‫א׳ א שפיצל )י‬ be turned away. fig. detachment department. optometrist (‫ןאיפטיקער י ע י )ס‬ option (—) ‫אפטיררעכט ימס‬ optical ‫!אפטיש מיי‬ dull. squad.) opiate ‫אפיום יער‬ ‫״אפיטרופוס ״« א פ ו ט ר ו פ ס‬ || appeal for funds ‫אפייל י ע י )ן( ממעי‬ United Jew. part and (‫צוטיילן )פון‬ parcel of ‫ן‬ pharmacy. give way (to) digress (‫א׳ )פון‬ waylay. (‫אר‬5) (‫א פ | ט ר ע ט | ן ת )איפנעטראטן‬ || yield vt..[ T O Y V L ] <$> ‫ ל | ע ן יי‬5 ‫א פ | ט ו‬ monially dim. pharmacist ‫^פטייקער י ע י )ס( ם‬ (profession of) pharmacy °*‫י' י‬-‫אפטייקערי‬ drugstore (‫טפטייקקראם י•)ען‬ optimism ‫אפטימיזם י ע י‬ optimist ‫אפטימייסט י ע י )ן( • ק ע‬ optimistic •‫אפטימיסטיש מי‬ type pf. ‫א פ | ל א ז | ן יי‬ drop. compartment. outhouse (‫א פ ט ר ע ט יעי־ )ן‬ digression ( ‫א י פ ט ר ע ט ו ע י ׳ ) ע ן‬ defer.. ambush. fig.‫פאראיי'ניקט|ער י?'דיש|ער א׳‬ ish Appeal [ A P I K O Y R E S — A P I K O R S I M ] ( ‫אפיקורס י ע י ) י ם‬ (Jew. subdue (light) <•> ‫<ןפ|טונקל|ען יי‬ prank (‫ )ן‬w ‫*ןיפטועניש‬ deaden (‫אפ|טייט|ן מ )איפנעטייט‬ gloss. (‫אפטייל י ע י )ן‬ department. abandon.) [ A P I K O R S E S ] ‫א פ י ק ו ר ס ו ת ימס‬ heresy ‫ ־( דאס שטיק א׳‬heresy (Jew. retreat (‫. (rumpus) ‫ || א׳ זין־‬: be going on prank (‫<|פטו י ע י )ע ן‬ immerse cere.

g i v e the lie to <:> ‫א פ | ל י י ' ק ע נ | ע ן יי‬ a r m s / h a n d s were p a r a l y z e d appetite vt/pf (‫אפלייג יעי )ן‬ deprivation poison pf. m a r k ‫א פ ע ר יער ) ס ( ל‬ (‫אירן‬. l a y b y . become decrepit (‫א פ ע נ ד י צ י י ט י ע י )ן‬ retort. m a k e <$> ‫א פ | ל ע ר נ | ע ן יי‬ lesson O ‫א פ ע ל י ר | ן יי‬ rebut operator <$> ‫א פ | ל ע ב | ן יי‬ deduce. polish describe. . t a b l e (a m o t i o n ) •‫ ־[״״‬fetch. ‫א פ נ ע ט דעי‬ put ( ‫א פ | נ ע מ | ע ן יי ) א י פ ג ע נ ו מ ע ן‬ off.. postpone. ‫א פ | ־‬ applicant [ S A M ] ‫א פ | ס מ | ע ן יי‬ appetizing. deferment wear out singe pf. d e l i v e r ( b a b y ) procrastinate. shine. i l l u s - trate V• deceit. polish.\ efface. infer. repartee counter.(‫ ־ ( א ׳ ד ך )אין‬cheat. seem- [ A P O N E M ] ‫»ייי‬ ‫א פניט‬ run (its (‫ן‬5‫א'פגעלא‬ ‫)איז‬ ingly wear a n d tear c a l l for. deal. treaty. c l a i m 0 ‫א פ | מ א נ | ע ן יי‬ mimeograph. ‫|ן‬5‫אפ|לוי‬ p o s t p o n e m e n t . roll-call (legal) a p p e a l (‫א פ ע ל א צ י ע י ׳ )ס‬ retort ‫ ל*־‬.730 ‫אפפראלן‬ a p p a r e n t l y . hoax. raze (‫א פ ע ר ע ט ע י• )ט‬ b u r n i s h . d e c e p t i o n .. condemn recoil <S> ‫א פ | מ ע ק | ן יי‬ [MoshL] <S> ‫א פ | מ ש ל | ע ן יי‬ O ‫א פ | פ א ל י ר | ן יי‬ clean off.. tempting C o u r t of A p p e a l s gild a u c t i o n off ‫א פ | ס מ א ל י ע | ן יי‬ (‫א פ ע ט י י ט י ע י )ן‬ <j> ‫א פ | ל י י ז | ן יי‬ d e n y pf. operate w i t h make a hasty O ‫א פ | מ א ר ק י ר | ן יי‬ discourage (») O ‫א פ ע ר י ר | ן יי‬ opera ‫א׳ טיט‬ ( ‫א י פ מ א ל ו ע י׳ ) ע ן‬ demarcate. ‫א פ ל י ק א י נ ט יעי )ן( ם‬ (‫ )ן‬°‫א פ ע ל י י ר ־ ג ע ר י כ ט ייז‬ appendicitis || come 0 ‫א פ | ל י י ש | ן יי‬ O ‫א פ | ל י צ י ט י ר | ן יי‬ application (‫א פ ע י ל י ע י )ן‬ appeal 2. t r i c k . sacrifice (‫)איפגעלאשן‬ (coals).) ‫א פ ע ר א ט א ר י ע י‬ operation <z> ‫א פ | מ א כ | ן יי‬ arrange w i t h finish ‫ || א ׳ ט י ט‬operate (on) ‫אפ|לעש|ן‬ bargain. store. ( ‫א י פ ע ר ע יי ) ס‬ operatic operetta resuscitate <$> ‫א פ | מ י ' נ ט ע ר | ן יי‬ minesweeper ( ‫איפמיניר־שיף י • ) ן‬ measure pf. ( ‫א פ ל י ק א צ י ע י׳ ) ס‬ to life. <S> ‫א פ | נ א ר | ן ת‬ fake <$> ‫א פ | פ ו צ | ן יי‬ (shoes) be dis. l e a r n a (‫איפענטפער יעי )ס‬ || repartee eat (a meal) pf. b l o t ( i n k ) . shine recoil <$> ‫א פ | ס ו ' ט י ק | ן יי‬ O ‫א פ | מ י מ ע א ג ר א פ י ר | ן יי‬ ( ‫א פ ע ר א צ י ע יי ) ס‬ operate vt. w i t h e r .‫איפערע״‬ ( ‫א פ | מ ע ס ט | ן יי ) א י פ ג ע מ א ס ט ן‬ erase pf. ( ‫א פ מ א ך י ע י ) ן‬ ‫איפענטפערן‬ (‫ )טיט‬0 ‫א פ | ע ק | ן יי‬ offering. run oBpf. || p a r a l y z e his ‫אפניץ יעי‬ <5> ‫א פ | ל י י ג | ן יי‬ ‫א פ | נ י צ | ן יי‬ p u t aside. (‫א פ נ א ר יעי )ן‬ deceive. t r i c k y [ P A S K ' N ] <$> ‫א פ | פ ס ק ע נ | ע ן ח‬ deviation ruling.. d i s a p p o i n t [ P A T E R ] <$> ‫א פ | פ ט ר | ן ט‬ a p p o i n t e d (in) short shrift of deceptive. covenant || agree (on a procedure) ‫א ׳ אויף‬ ‫ה א ר ץ‬ ‫יי‬ agreement.1 <$> ‫יי‬ extinguish ‫ער|ן‬5‫עינט‬ representation ‫־נל‬8|| p a i n t (object) <5> ‫א פ | מ א ל | ן מ‬ collect. ‫ ^ א ׳ אויפן טיש‬defer collect (a debt) ‫עס ה א ט אים איפגענומען ד י הענט‬ ‫א פ ע ט י ט ל ע ך ידי‬ appeal. d e l u d e . b r u s h off. u n d e r s t a n d i n g . slake (lime) ( ‫א פ | ע ס | ן יי ) א י פ ג ע ג ע ס ן‬ settle (things) w i t h . c l a i m ... ‫יי‬ course) deviationist (‫א פ פ ר א ל י ע י )ן‬ deviate <$> ‫א פ | פ ר א ל | ן ) ז י ך ( יי‬ 63 ‫א י פ נ א ר ע ר י ש ייי׳‬ (‫אפנייג יעי )ן‬ ‫איפנייגלער יעי ) ס ( ש‬ ‫ || א ׳ ד ך‬deflect <$> ‫אפ|נייג|ן יי‬ .

get (‫ ל י יעי )ען‬5 ‫א פ‬ (‫ פ פ ל י י ץ יעי )ן‬$ d r a i n vi. ( ‫א פ | ק ו מ | ע ן וי )איז א י פ נ ע ק ו מ ע ן‬ un- make amends hardship. t a k e b a c k (in a v e h i c l e ) . r e v e r b e r a t i o n . j u n k . re- O ‫ פ | ק א ר ד א נ י ר | ן יי‬$ refutation (‫א פ ק ו ם יעי )ען‬ argue vt. turnpike (‫א פ ק ל י י ב יעי )ן‬ ‫יי‬ m a r k off. brush up on <‫ <בי_י‬8 >$< ‫א פ | ק ו י פ | ן יי‬ decrease get a w a y w i t h . drop out ! <$> ‫אפ|צווי_ינ|ן זין* יי‬ b r e a k a / t h e fast ( ‫ א ס ט | ן י י ) א י פ נ ע פ א ס ט‬£ | ‫^ פ‬ badge earmark (‫א פ צ י דעי )ען‬ departure ( ‫א י פ צ י י כ ן דעי ) ס‬ color. a l i e n a t e (‫איפקומעניש י*!)ן‬ t o r t u r e . d i s p r o v e ‫ש ה י־ פ ה‬ ‫י‬ abbreviation contradict. <$> ‫א פ | פ ר י ש | ן יי‬ new. fall off. fee. reduce b o i l . <3> ‫א פ | צ י י ' כ ע נ | ע ן יי‬ countdown (‫א פ צ י י ל יעי )ן‬ c o u n t off <$> ‫ פ | צ י י ל | ן יי‬$ ‫ א ' ר ט י ק | ן יי‬5 | ‫א פ‬ be t h r o u g h w i t h . ‫ א׳ מיט‬h guish ‫ ־( א ׳ פ א ר‬off w i t h (a l i g h t sentence) ‫ •יגל‬h a t o n e for. be ( ‫ א ל ן‬5 ‫ ' פ נ ע‬$ ‫ א ל | ן יי )איז‬5 | ‫^ פ‬ out (of consideration). <3> ‫ פ | פ י ר | ן וי‬$ (‫ א ׳ ) פ ו ן שול‬h off. refuse. (‫אפ|קאסט|ן יי)איפנעקאסט‬ b u y (from) (‫ ס יעי )ן‬$ ‫ ל‬5 ‫ פ‬$ <•> ‫א פ | ק א ל כ | ן יו‬ c o p y pf. t a k e off O ‫א פ | ק א פ י ר | ן יי‬ refresh. d r a i n garbage. lose (‫א פ צ ו נ יעי )ן‬ weight. || estrange. l a n - ebb O ‫א פ | ק א מ פ ר י מ י ר | ן יי‬ c o r d o n off (‫ י ר ע כ ץ ד*> )ן‬6 ‫ ' פ‬$ ebb <3> ‫א פ | צ ע ר | ן ת‬ w h i t e w a s h pf. i n v i g o r a t e . d i s p u t e d (ly) for become estranged caterpillar (‫א י פ ק י ר צ ו ע יי )ען‬ (‫איפצאלבריק י׳)ן‬ installment <$> ‫א פ | ק י ר צ | ן יי‬ (‫)ען‬ ‫דער‬ ‫א פ ק ל א נ נ יעי‬ ‫)מיט‬ recipro- '‫א‬ || (‫ ל ו ע י־ )ען‬$ ‫ ' פ צ‬$ repay ([MATBEYE] <j> ‫יי‬ ‫מטבע‬ (‫)ען‬ tollgate ‫א פ ק ל ו ע דעי‬ select resound. (‫א פ צ א י ס יעי )ן‬ tap branch. dregs.729 ‫אפקליננען‬ heel (of shoe) ‫ || א ׳ זיך‬d r a i n vt.. c o o k pf.. fence off ‫אפ|קלינג|ען‬ 64 ‫יי‬8 ‫ ' פ צ א ל פ ר י _ י‬$ (‫ ' פ צ א ל ש ט ר א ז יעי )ן‬$ enclosure ( ‫אפ|קלי_יב|ן י י ) א י פ ג ע ק ל י ב ן‬ (‫)איפנעקלוננען‬ ‫יי‬8 ‫א י פ צ א ל ע ו ו ד י ק‬ ( ‫ ' פ צ א ל ־ פ א ר ט ק ע י׳ ) ס‬$ duty-free tion a s s o r t m e n t . suffer. <$> ‫ פ | צ א פ | ן יי‬$ impression. suffering. (‫א פ פ א ר יעי )ן‬ ( ‫ ר ב ן‬$ 8 ‫ פ | פ א ר ב | ן יי ) א ' פ ג ע‬$ ‫ן‬ ‫ || א ׳ ז י ך ט י ט‬d i s m i s s (‫א פ | צ י | ע ן ת )איפגעצויגן‬ truant 3 ‫ א ל יעי‬5 ‫^ פ‬ (‫א פ צ ו ו ט ג דעי )ן‬ diversion d r a w aside. ramification scum i d r a i n vi. d i v e r t ( a t t e n t i o n ) t a k e h o m e . decompress cost pf. d y e pf. play truant l e a d aside ‫א י פ צ י ע ר יעי ) ס ( • ק ע‬ truancy lose ‫ || א ׳ ז י ך‬e m a c i a t e laxative °<n ' ‫א פ צ י ע ר ג י‬ take-off w e i g h t .. r e v e r b e r a - (‫א פ צ ^ ל יעי )ן‬ toll ‫י‬ toll bridge repercussion ‫א פ ק ל יי ב ן‬ ‫זיך‬ (‫ ר ע ם ע ר יעי )ס‬5 ‫ ' פ‬$ charge. fare. finish w i t h i depart ( ‫ ר ן‬$ ‫ ' פ ג ע פ‬$ ‫ ר | ן וי )איז‬$ ‫^ פ | פ‬ t a k e (to one's d e s t i n a t i o n ) . printed copy b r a n c h off ‫אל‬6* (‫איפצאמוננ יי)ען‬ ‫ פ | צ א מ | ע ן יי‬$ . deprivation. <$> ‫א פ | ק א כ | ן וי‬ ( ‫ פ | פ ל י ס | ן י! )איז א י פ נ ע פ ל א ס ן‬$ (airplane) ( ‫ ל י | ע ן יי )איז ^ י פ נ ע פ ל ו י נ ן‬5 | ‫ פ‬$ ebb d e p a r t . <$> ‫א פ | ק י ל | ן יו‬ abbreviate 3> ‫ פ | פ ר ע מ ד | ן יי‬£ atonement cool off vt/pf echo. selection ‫פ|צאל|ן‬$ ‫איייגענער‬ cate dutiable ‫א פ | ק ל ו י ב | ן יי ) א י פ ג ע ק ל ו י ב ן ( זעו‬ resonance. dues. (‫ ר ע נ יעי )ן‬5 ‫ פ‬$ <3> ‫א פ | פ ר ע ג | ן יי‬ ‫ ־| ניט א י פ צ ו פ ר ע ג ן‬refute.

‫ווי_ילע‬ <$> ‫א פ | ר ו | ע ן יי‬ response. parentage. r e m o v e (‫איפשאפונג י• )ען‬ (‫איפראמער יעי )ס‬ ‫ || א ׳ אויף א‬rest. clear <$> ‫א פ | ר י נ י ק | ן יי‬ ‫איפשווענקוננ י־‬ (operation) <$> ‫א פ | ש ו ו ע נ ק | ע ן יי‬ 3> ‫א פ | ש ו ' ל ד י ק | ן יי‬ . inestimable weaken. ‫אפ|ראט|ן מ‬ to. affect. sever. d i s m i s s a l (‫ארבעט‬ (‫אפראבירוננ י־)ען‬ approve <•> ‫א פ | ר ע ' כ ע נ | ע ן יי‬ ‫א׳ זיך‬ ( ‫א פ | ק ר י כ | ן יי )איז א י פ נ ע ק ר א כ ן‬ ance.run off ( ‫א פ | ר י נ | ע ן י י ) א י ז א י פ נ ע ר ו נ ע ן‬ apricot upon. O ‫אפראביר|ן ת‬ O ‫א פ | ר א ז י ר | ן )זיך( יי‬ (‫אפ|שאב|ן יי)איפנעשאבן‬ repeal. rinse pf. (‫א פ ר ע ד י ע י )ן‬ arrange. i n d e n t ‫אפ|שווי_יג|ן יי‬ give w a y (to) comment. a p p o i n t m e n t (with) d e d u c t i o n . evaluation.) u p (in a c a s h register) form (ceremony). respond t o . (book) r e v i e w . undercut (‫א פ ר ו ף י ע י )ן‬ responsive judgment. relax vt. echo vi. (‫)ן‬ ‫איפראמוע י׳‬ <•> ‫א פ | ר א מ | ע ן יי‬ busboy missal evaluation. ‫דער‬ advise not pf. A p r i l Fool's D a y drain (‫א פ ר י ן י ע י ) ע ן‬ c a s h register d r a i n ‫׳‬1*'. have answer no (‫)י‬ (for).. || speak u p <S> ‫א פ | ש א צ | ן יי‬ ‫ ניט א י פ צ ו ש א צ ן‬t‫ ־‬a p p r a i s e . ( ‫אפ|רי_יס|ן יי ) א י פ ג ע ר י ס ן‬ celebrate. c r i t i q u e value. d e r i v a t i o n . judgment estimate. rescind appreciate have no interval || m o v e o v e r vt. erode ‫ || א ׳ זיך‬clear. (‫א פ ר ו ק י ע י )ן‬ <$> ‫א פ | ר ו ק | ן יי‬ operator ‫* א פ ר י י ט ע ר י ע י ) ס ( • ק ע «סעי‬ swallow an insult erosion ‫א ׳ ז י ך אויף‬ have a n effect o n <•> ‫א פ | ש ו ו א כ | ן יי‬ (‫)איפנעשווינן‬ ‫א י פ ר ו פ י ק »י־‬ ( ‫ | ן יי ) א י פ נ ע ר ו פ ן‬5 ‫א פ | ר ו‬ react. discourage. salvage ‫|| ד ע ר ו ו י ! י ל י ק | ע ר‬ repeal.. estimation. ‫א פ ש א ץ דעי‬ critique. invaluable. r e l a x a t i o n abolish. repeal. d i s - <$> ‫א פ | ר א ' ט ע ו ו ע | ן יי‬ clearance clear. deflect (‫ון‬5< « ‫|| א ׳‬ |‫־‬ <!> ‫א פ | ק ל ע ק | ן יי‬ untie (knot). ( ‫ א י פ ג ע ש א פ ן‬/ ^ ) ‫אפ|שאפ|ן י י‬ ‫זיך‬ rest vi.. reverberate. ‫ א ׳ ז י ך‬1‫ ־‬r e v o k e .‫י‬ tear off. m a k e a n a p p o i n t m e n t . g i v e n o t i c e t o ( e m p l o y e e . (‫א פ ר ו יעי )ען‬ respite dismiss. venge- <‫א פ | ק נ י פ | ן יי <ג‬ unbutton || t u r n aside vt. advise n o t to. r e a c t i o n ( ‫א י פ ש א צ ו נ נ יי ) ע ן‬ appreciation. an (‫ז י ך )טיט‬ ‫א׳‬ seduce <3> ‫א פ | ק נ ע פ ל | ע ן יי‬ p i t .. per- ( ‫א פ | ר י כ ט | ן יי ) א י פ ג ע ר י כ ט‬ purge oneself (of charges) p r y loose >‫ א ׳ א וויזייט <<־‬: ( ‫א פ | ש ט א ט | ן יי ) א י פ ג ע ש ט א ט‬ p a y a v i s i t (to) origin(s). e x t r a c t i o n b a c k b i t e . a b o l i t i o n . rate. speak i l l of 65 . a b o l i t i o n . r e c k o n i n g <‫ || א ׳ ז י ך )מים‬d e d u c t <$> ‫א פ | ק ע ר | ן יי‬ t u r n aside vi. ‫)איפנעראטן( פון‬ ‫)פון‬ ‫א׳‬ (‫אפשאף דעי)ן‬ save pf. (‫א י פ ר ע כ ע נ ו ע י• )ען‬ approval shave vt/vi get e v e n ( w i t h ) scrape pf. c a n c e l . dissuade layoff estimate. ‫ || א ׳‬rest.728 ‫אפשטאם‬ '‫א‬ ‫ערשט|ער‬ || April (‫)ן‬ ‫יעי‬ ‫אפרייל‬ ‫אפקליע־קאסע‬ resonate. m a r k (an occasion) (‫א פ ש ט א ם דעי )ען‬ ‫ || א ׳ פ ו ן‬w o r s h i p [ A V O Y D E ] ‫ ו ד ה‬5 ‫|| א ׳ ד י ע‬ descent. evaluate. a c q u i t mopping-up (‫)ס‬ ( ‫א׳ זין־ ) פ א ר‬ ‫י׳‬ ‫איפרייניק־אקציע‬ clean. agreement. c a l l off. make ‫א פ | ק ל ע פ | ן ז י ך יי‬ been g l u e d on) engagement agree ring (‫איפקליע־קאסע ח )ס‬ come off (what h a d (‫א פ ר י ק א י ם י ע י )ן‬ arrangement. r e m o v e p i t s from <$> ‫א פ | ק ע ר ל | ע ן יי‬ dissuade peel off vi. detach <$> ‫א פ | ר ע ד | ן יי‬ settle.. b l o t pf.

discontinue. be rebuffed d o w n . \ greet w i t h a c o r d i a l h a n d s h a k e i [APshiTE] «> (‫א פ ש י ט א )שרן‬ H give a haircut to let alone respect. t r a i n ) s t o p . ‫י שלום־עליכם‬ (‫ פ ש ט ע ל י ע י )ן‬$ (payment). (‫)עך‬ stop.(a t i m e . repulse. r e p e l . sector. a w e distinctive (‫פ|שפאלט|ן)זיך( יי)איפגעשפאלטן‬$ vt/vi relaxation || J6W. dissuade (wood) ‫^'פשטאנדיק‬ 1 die d o w n . reverence. sociate (‫ פ ש פ א ן יעי )ען‬$ distinctive ‫ פ ש פ א ן‬$=‫יפשפאנוע י־‬$ 66 ‫'פשיידנדיק מיי‬$ i . r e t u r n beat a (‫א פ ש ט א נ ד י ע י )ן‬ separate. p o l l ( ‫'פשטיםוע י ׳ ) ע ן‬$ take a vote <$> ‫ פ | ש ט י ט | ע ן יי‬$ (with) take a vote ( ‫אפ|שמי_יס|ן י י ) א י פ ג ע ש מ י ס ן‬ unlace ‫א פ | ש נ ו ' ר ע ו ו ע | ן יי‬ (bus. b e h i n d . ‫יי‬ rebuff (‫א פ | ש ל א ג | ן יי )איפגעשלאגן‬ p o l i s h pf. s t o p - (‫א פ ש נ י ט י ע י )ן‬ non-stop ‫\ כ א פ | ן א ן‬. repulsive repulse. d e t a c h . ‫ריכט‬ ‫^'פשטויסנדיק *י׳‬ p u s h b a c k . s p a n k pf. dis- ‫פשיו יעי‬$ ‫ י פ ש י י ד י ק מיי‬$ <z> ‫ פ | ש י י ד | ן יי‬$ . nauseate ‫ ־( א ׳ ז י ך‬p e l .. shear pf. pare pf. defeat. <3> ‫פ|שי_ינ|ען יי‬$ (in writing) ! broad-gauge (‫יפגעשונדן‬$)‫פ|שינד|ן מ‬$ (‫^פ|שטארב| ן יי)איז ^ פגעשט^רבן‬ <‫ פ | ש י פ | ן יי <ג‬$ reference (‫א פ ש י ק י ע י )ן‬ ‫ ׳ מ צ ו‬g || m a i l <•> ‫ פ | ש י ק | ן יי‬$ d u s t off. a r r a n g e lag (behind). s a i l vi/pf s e n d e r . *space be reflected. r e v o l t . ‫ון‬5 H fall deodorant (‫איפשמוכטער יעי )ס‬ a p p o i n t m e n t (to meet) || agree u p o n . rebuff stop. (‫)איפגעשטויסן‬ (‫א פ ש ל ^ ג י ע י )ן‬ repugnant.( i n a t e x t ) . punctuation mark witticism ‫ן‬ ‫( א ' זין־‬. r e m a i n aloof (‫ ' פ ש מ ו ע ס י ע י )ן‬$ make an appointment get a h a i r - (‫פשטיי יעי )ען‬$ ( ‫ ן‬5 ‫אפ|שלי_יפ|ן יי ) א ' פ ג ע ש ל י‬ c o n v e r t (a J e w ) c u t . v a c u u m pf. glare s k i n pf refer t o ‫אפשטאסליע‬ . s e t b a c k (‫ פ ש ט ו פ י ע י )ן‬$ p a t h t o the d o o r of <$> ‫^ פ | ש ט ו פ | ן יי‬ b a c k . passage off. 0 ‫ פ | ש י י ל | ן יי‬$ g a u g e . repulse ‫ פ | ש ל א מ | ע ן יי‬$ unveil lag <$> ‫א פ | ש ל י י ' ע ר | ן יי‬ be a (‫פ|שטיי|ן* יי )איז א י פ ג ע ש ט א נ ע ן ( )פון‬$ [SIIMAD] <$> ‫ פ | ש מ ד | ן יי‬$ loose fit. s t a v e off. set dredge c u t off. reflect. re- off. (‫א פ ש ט ו י ב י ע י )ן‬ ‫ א ו י מ נ ע ־‬/ ‫ ג ר א ב‬h r e p e l . get off ‫^פ|שטויס|ן‬ <‫ון‬5) ‫ || א ׳ י ד י ט י ר ן‬b o u n c e off w h i p . pause || ‫'פשניצל‬$ s h a r p e n (pencil) s k i m (off) ‫זין־‬ <$> ‫ פ | ש נ י צ | ן יי‬$ <$> ‫א פ | ש ע פ | ן יי‬ ‫זיך אויף‬ <$> ‫ פ | ש ט ע מ פ ל | ע ן יי‬$ ‫| א פ [ ש ט ע ק | ן יי‬ (esp. stand vote <‫ז י ך )מיט‬ (‫אפשטים יעי )ען‬ ‫ || מ א כ | ן א ן‬v o t e . hence.‫פשפאנוע‬$ 727 [SIMEN—SIMONIM] (‫)ים‬ ‫ ' פ ש י י ד ־ ס י מ ן דעי‬$ d i s t i n c t i v e feature descendant (‫^ןיפשטאסליע יעי )ען‬ be descended f r o m ‫ ו ן‬5 >$< ‫^ פ | ש ט א מ | ע ן יי‬ peel. reflection k n o c k off. a place) dwell upon ‫׳ ט ר ו ק ן‬$° m I eschew <j> ‫א פ | ש מ ו ' ע ס | ן יי‬ segment. s n u b (‫ןןפשטויס י ע י )ן‬ wither fallout ward address r e p e r c u s s i o n . <‫א פ | ש ט ו י ב | ן יי <ג‬ ‫'פשיקער יעי)ס( ם‬$ r e p u l s i o n . shut be defeated.) a l l the m o r e . suspend (‫אפ|שני_יד|ן יי )איפגעשניטן‬ || get off w e l l / b a d l y ‫שלעכט‬/‫גוט‬ get b y safely shaving. *dis- glare ( ‫פשי_ין י ע י ) ע ן‬$ ‫ ־( בריייט־‬t a n c e . rebuff. i n t e r v a l . cut s p l i t off appoint || u n p l u g [sh0LEM-ALE‫׳‬YKhEM] (‫א פ | ש ע ר | ן יי )איפגעשוירן‬ ‫ ׳‬0 ‫ ן‬$ h page O ‫ פ | ש ט ע ל | ן יי‬$ (‫איפשטעל־צייכן יעי )ס‬ s t a m p pf.

patent ‫יי‬ ‫)איפגעשפעט( פ ו ן‬ r i d i c u l e . s w i n d l e r ‫פ|שרי_י|ען‬$ the repeal of. look out ‫א ף יעו‬ ‫א ו י ף‬ ‫א פ ע ר י י ס ט יעי )ן( • ק ע‬ ‫יי‬ ‫פ|שרעק|ן‬$ scare off. |‫־‬ behind). straightfor- ‫פ|שפעט|ן‬$ ( ‫ פ | ש פ ר י ע | ע ן יי ) א י ז א י פ נ ע ש פ ר ו נ נ ע ן‬$ bounce spoken manifest. a r g u m e n t ) racketeer. defense). r e b o u n d . frankness (‫א פ ש פ ר א ץ יעי )ן‬ (off). ‫אפרוח‬ ‫א ׳ ניט‬ || e v e n [AFILE] ‫ילואייי‬5‫א‬ n o t so m u c h as fledgling 67 . office ‫* ^ פ י ס י ע י ) ן ( »סעי‬ official savings ‫א פ י צ י ע י ל איי‬ savings (‫א פ י צ י ׳ ר י ע י )ן‬ p a r r y . m a k e over. deride ‫ פ ץ‬$ ‫|| ה א ל ב‬ ‫א י פ ך ה א ר צ י ק איי‬ ‫ פ ש פ י ר יעי‬$ <$> ‫ פ | ש פ י ר | ן יי‬$ detect ‫א פ ־ ן איי‬ out- <$> ‫ פ | ש פ י ל | ן יי‬$ (trick) s p o k e n . ‫א י פ נ ט ל ע ך איי‬ ward. overt. (play)bill unbutton <$> ‫ פ | ש פ י ל י ע | ן יי‬$ || stage. ‫אייי‬ ‫אפער|נעמ|ען‬ often2. (‫א פ ש ר ע ק י ע י )ן‬ conjure u p (‫צו‬/‫)א‬ ‫א פ ע ר | ב ר ע ע | ע ן יי‬ forbidding ‫א י פ ש ר ע ק נ ד י ק איי‬ aphorism (‫ריזם יעי )ען‬$5‫א‬ ‫זיך‬ at d a y b r e a k m u c h 2. p r o g e n y off exorcise (‫)איפנעשפראכן‬ offset ‫'פנקייט י׳‬$ ( p r i n t i n g process) ‫א פ ס ע ט יעי‬ offense (military) (vs. relax <$> ‫יי‬ vt. swindle. save reflection ‫א׳ ד ך‬ (‫ פ ש פ א ר יעי )ן‬$ (‫י׳)ען‬ ( m i l i t a r y .1 ‫ ט‬5 $ ‫|| א ׳ מ א ל‬ times ‫א פ ע ר | ש ט א ר צ | ן יי‬ 0 ‫ז‬ . (‫אפיקומן יעי )ס‬ lay piece of m a t z a h h i d d e n b y the h e a d of the household d u r i n g the P a s s o v e r model (for r e p l i c a t i o n ) 2. outspoken c a n d o r . from ‫אפער|קומ|ען‬ <$> ‫א פ | ש ר ו י פ | ן יי‬ bequest ‫^ פ ע נ ס י י ו ו איי‬ offensive forth. deter [ K I S I I E F ] <•> ‫א פ ע ר | כ י ש ו פ | ן יי‬ (‫)אפעירגענומען‬ ‫יי‬ (‫)איפגעשראקן‬ v a n c e (example. ‫'פשפיגלונג‬$ <3> ‫ פ | ש פ י נ ל | ע ן יי‬$ (‫א פ י י ש י ע י )ן‬ open. blunt. ( ‫ פ ע נ ס י ו ו ע י• ) ס‬$ effect to the deterrent frighten fore off. h a v e r e v o k e d (from under) (‫אפע'רגעבראכט‬/>$<) seize (assets) (‫איפגעשריען‬/‫יי)איפגעשריגן‬ ‫א פ ע י ר קיי‬ (from under.‫אייי‬ undertake. p l a y ajar candid. (enamel) c h i p ‫א י פ נ ו ו א ר איי‬ rank. c o n fiscate. come out ad- (‫פשרי_יב יעי )ן‬$ ( ‫ ' פ נ ע ש ר י ב ן‬$ ) ‫פ|שרי_יב| ן י י‬$ s h i p of. r e c o i l . n a v a l ) officer [AFIKOYMEN] ‫פ|שפאנ|ען‬$ r e l a x vi. hoax stick out feature snipe often. m a k e u p one's m i n d t o racket. frank. sincerity. (‫א פ ע ר ע י׳ )ס‬ || m a n y ‫ייניי‬-‫איי‬ || frequent. candor ‫^'פךהארציקייט י׳‬ offshoot. d r a m a t i c ) t a k e place ‫ד ך‬ ‫אפייר‬ || detection scoff at. refute. candid. out- <$> ‫ פ | ש פ א ר | ן יי‬$ (‫י׳)ען‬ reflect. m i r r o r feast for the c h i l d r e n t o "steal" a n d h o l d o u t for " r a n s o m " ‫'פשפארונג‬$ <$> ‫ פ | ש פ א ר | ן יי‬$ b y . out unscrew transfer owner- O ‫א פ ס ע ט י ר | ן יי‬ p r i n t b y offset offensive ‫ פ | ש פ ר ע כ | ן יי‬$ <$> ‫ פ | ש ק ר א ב ע | ן יי‬$ s c r a p e (off) pf.1 ‫ ו ל ע‬5 ‫א‬ <•> ‫א פ ע ר | ק ו ק | ן יי‬ stick out. ( ‫ י ע י ) ן‬. ‫א פ י ל י י ר | ן ) ד ך ( יי‬ not e v e n . b e q u e a t h . rife frequently. s c i o n . m o o t ( q u e s t i o n ) .1 ‫קיי יען‬ ‫א פ ע ל ־‬ poster. (stg. some- ‫י‬8 ' ‫א ף ־ ב ר י‬ ‫איי‬ frequency affidavit (of s u p p o r t <$> ‫א פ ע ר | ש ט ע ל | ן יי‬ (‫)אפעירנעשאסן‬ [EFROYEKh—E F R O Y K h l M ] ‫יעי‬ (‫ ט ק י י ט י ׳ )ן‬6 $ ‫י ע י ) ן ( אסעי‬ ‫ידייוויט‬5‫א‬ for a p r o s p e c t i v e i m m i g r a n t ) ‫א פ ע ר | ש י ס | ן יי‬ (‫)ים‬ . confute afikomon. h i g h (seas) sincere.726 ‫אפרוח‬ affiliation affiliate || [LY](‫א פ י ל י א צ י ע י׳ )ס‬ vt/vt O ‫אפשפאנען‬ loosen.

‫ ק ס י ן מיי‬$ (‫ ק ע א ' ן יעי )ען‬$ o c e a n i c .1 ‫א ק ו ר א י ט‬ ‫מיי‬ ‫א«ריער‬ beforehand. O ‫א ק ל י מ א ט י ז י ר | ן ) ז י ך ( יי‬ ‫נאק ן‬ ( ‫ פ ע יי ) ס‬$ ‫ ק‬$ ( ‫ ' ר ד יעי ) ן‬$ u r g i n g particle. axle ‫א ק ע ר ש ט‬ akdomuth.T 725 ‫אקערן‬ o c c u p y (hostile t e r r i t o r y ) also 2. seago- ‫אקדמות‬ Jews o n the first d a y of S h a b u o t h (‫אקסל יעי)ען‬ ox's.K. seasonable ‫ ר י ק א נ י ש מיי‬6 ^ ( — ) ‫ ר י ק א נ ע ר יעי‬6 ‫א‬ perhaps. used with imperatives or hyt-clauses ‫ נ י ב מ י ר‬H at the same time ‫מסעי‬-‫״^קייי אעט‬ ‫ מ־־עי‬o acclimatization (musical) c h o r d ( ‫א ק ט ר י ס ע יי ) ס‬ ‫אנטק ענ ן‬ O. obtuse ‫ ד ש ט יעז‬$ ‫ ק‬$ ‫י‬ [AKDOMES] recited b y Ashkenazic [SY] (‫א ק ס י א י ם י׳ )ען‬ ‫ | | ה י י ב | ן טיט ד י א ׳ ע ן‬shoulder will ‫ ו ו ע ל ן‬..‫^קעאיך‬ occult (storage) b a t t e r y acre ( ‫א ק ע ר יעי ) ט‬ 2 ( ‫א י ק ע ר ־ א י י ז ן יעי ) ט‬ plow.) ‫יעי‬ (1917) R e v o l u t i o n active ( 2 . hymn (‫א ק ט י׳ )ן‬ ox axiom (‫ ק ס יעי )ן‬$ aquarium water color s h r u g one's shoulders ocean painting) . o x .1 ‫א ק ט י י ו ו‬ » (... ocean-going. a n d (if he does) ‫ז ע ן‬ ‫א ק ל י מ א ט י ז א צ י ע י׳‬ !‫׳ע‬ ‫ן ^ י ר ש ט •מי״‬ which a r e conditions ‫ ו ו ע ל א י ך ד י ר ווייזן‬. m a y b e ( ‫ ב ע ר יעי ) ס‬$ ‫ ק ט‬$ ‫ י ל ם‬6 ‫ || א ׳ ־‬c u r r e n t e v e n t s ‫ם‬ (‫א ק ט יעי )ן‬ ‫ון ד ע ר‬6 ‫ || א ן א ׳‬a c t s . unheard-of ' ‫ קוט|ען א‬I w a y . ‫ ל ע ר א ׳ ק ו מ ע ן‬$ ‫ ז‬I.. d e e d . l e a d the i n advance midwife ‫אקושן^ריע י־‬ African ( ‫א ק ו ש ע ר ק ע יי ) ס‬ act.)‫א ק ו מ ו ל א ט ^ ר יעי‬ p e r c h (fish) 1 (‫אקער יעי)ס‬ ! ( ‫! א ק ו ז א ט י י ו ו יעי ) ן‬ a c u t e (illness) ‫א ק ע ג ן זעז‬ plow plowshare ( ‫ו א ק ו ו א ר ל ל יעי ) ן‬ accusative ing ‫אנטק ענ ן‬ ( ‫א ק ו ו א ר י ו ם יעי ) ס‬ (paint.K. ‫ ט ב ו ך‬$ ‫א ׳ ד‬ book. p a i n t i n g of a n u d e African October octave Africa ‫וועלט‬ now. a c c l i m a t i z e vt/vi paniment a c c o m p a n y (on a n O ‫א ק ט י ו ו י ר | ן יי‬ actress ‫{ ו ר נ פ‬ ( ‫א ק ^ מ פ א נ י מ ע י נ ט יעי ) ן‬ (‫א ק ט י ו ו י ט ע י ט יי )ן‬ a c t i v i t y (being a c t i v e ) £0$ ‫ר‬$‫מפאניאט‬$ accompanist I (musical) a c c o m ‫ מיי‬. (‫קטא'וו יי)ן‬$ ‫ם‬ ( ‫ן א ד ע מ י עי • ) ס‬ ( ‫ן א ד ע י ט י ק ע ר יעי ) ס‬ academic opportunity newsreel (days of) t h e O c t o b e r ‫אצינדער)ט(»דיי‬/‫צי'נד‬ academy academician •‫א ק ט ו ע י ל מי‬ [NY] ‫• ש ע‬ (‫'רן‬$‫״‬. t o p i c a l . files. instrument) trench ‫א ק ט י ו ו ק י י ט יי‬ O. ‫מדיי‬ O ‫ ק ו פ י ר | ן יי‬$ || m e t i c u l o u s || . r e c o r d s » || s t g . till 68 [ N y ] ( ‫ ק ו ן יעי ) י ע ט‬$ acoustics •‫א ק ו ס ט י ק י‬ acoustic ‫א ק ו ס ט י ש מיי‬ (military) occupation <3> ‫א ' ק ע ר | ן יי‬ ‫א ק ו י ט מיי‬ ‫ ק ו ' ל ט מיי‬$ (‫אירן‬.l i k e . (‫א ק ט י ^ י ר יעי )ן‬ ‫יעי ) ן‬ assets a c t i v i t y (action) || a c t i v e <‫ >י‬O ‫ מ פ א נ י ר | ן יי‬$ ‫ ק‬$ ‫ק י צ ו ר‬ ‫*אקייגן זעז‬ g i v e me ‫ ק י י | ע ן יי‬$ " the ‫א ק י צ ו ר יעז‬ scat! ‫אקייש א«נט‬ ‫מיד‬ a n d (if y o u d o ) I t h e n w e w i l l see ( ‫' א ק ן יעי ) ס‬ axis.(voice) a c t i v a t e (a person) ‫] א ד ע מ י ש מיי‬ ( ‫]אי ז י ע יי ) ס‬ SCat! ‫ ק ט י א ב ע ר יעי‬$ actor (‫ ר י ק ע )יי‬8 ' ‫א‬ [ E F S I I E R ] ‫שר מייי‬61 at present » ‫אקטואליטעטן‬ t i m e l y .s h o w y o u let h i m come. precede ! exactly midwifery ‫ ר ! ע ר *־יי‬8 | ‫א‬ ‫ || ג י י | ן * א ׳‬precede ( ‫א ק ו פ א צ י ע יי ) ס‬ .

‫קיו‬ <!> ‫או*אפ|פלונטש|ן יי‬ || c a r r y d o w n ‫וי‬ downhill heart. turn- <•> ‫א ר א פ | ז ע צ | ן יי‬ ‫•קע‬ O ‫א ק צ ע נ ט י ר | ן יי‬ (‫)ן‬ ‫אקראבאיט יעי‬ acrobatics. shareholder. l a n d - (‫א ו י א פ ל א ז דעי )ן‬ loaf ing chute cut mark boiling water (‫או־איפלאז־מולטער יעי )ס‬ t u r n d o w n . (‫)ן‬ (‫אראפ|הענג|ען יי)איז אראיפנעהאננען‬ throw (‫)אראיפגעווארפן‬ ‫יי‬ excise ‫|ן‬6‫אראפ|וואר‬ also set d o w n .. lower. stoop. (steep) cliff v e r y recent (‫א ר א פ ה א ע יעי )ען‬ k n o c k d o w n . p u l l d o w n depress ‫א׳ טיט‬ ‫ א׳‬h ‫ א ר א פ | ט ר א נ | ן‬H d o w n . (‫ א ר י ע י )ן‬5 ‫א ר א פ‬ ‫א ר א פ‬ ‫א ר א י פ צ ו ) צ ו ( זעז‬ (‫)אראיפנעצוינן‬ ‫ת‬ river ‫ון פנים‬8 ‫אראפ|שטופ|ן‬ ‫ || בארנ־א׳‬d o w n ‫־אראיפ‬. depose snapshot bier (‫א ר א פ כ א פ י ע י )ן‬ s n a t c h d o w n . oratorio ‫ א ׳ ז י ך‬1‫ ־‬d o w n descend (‫א ר א ב י ע )יי‬ Arab. d o w n s t a i r s vt/vi (‫אלן‬5‫ארא'פנע‬ (‫א ר א נ ז ש י ר ו ע י• )ען‬ O ‫אראפ|ני'דער|ן מ‬ ‫א ר א פ‬ fall. off downhill bring ‫ «ייי‬.)‫אראטאר יעי‬ aroma ‫ נ ע ב | ף זיך א ל א ז א ר א י פ‬H condescend take d o w n . <$> ‫א ר א פ | מ א כ | ן יו‬ (musical) arrange- ment (‫אראפ|נעמ|ען מ)אראיפנענומען‬ O ‫)זיך( יי‬ arrange ‫א ר א פ ע ט יעו‬ greenhouse. tumbling ‫אקראבאטיק י׳‬ unseat. <$> ‫א ר א פ ן ד ר י ק | ן יי‬ d r o p . s t o c k accelerator » }‫ ־‬c a m p a i g n accent (‫א ק צ ע י נ ט י ע י )ן‬ accentuate ‫אראיפ־ווינט»ייי‬ k n o c k off. k n o c k off. orator reduce ‫אירן( • ש ע‬. •‫א י ק ע ר ע ר ד י‬ j u s t now a c r o b a t . !‫א ר א מ ע י ש זע‬ ‫ || אראנזש־ן »יי‬orange (color) BH ‫אראינזש‬ l a y off ( w o r k e r s ) . ‫א ק ר ע פ יעי‬ Arabia <$> ‫א ר א פ | ל א ז | ן יי‬ ‫ ניט א ׳‬h d o w n . lose courage strip off. ‫ון‬6 ‫ || א ׳‬d e r a i l ‫א ק ר א ב א ט י ש «יי‬ ( ‫אקרי_יטשיק י ע י ) ע ט‬ go d o w n .l o w downwind (‫א ק צ י ד ע י נ ט י ע י )ן‬ ( c a p i t a l ) share. a c t i o n ... Arabian launch ‫ון פרייז‬8 ‫ א ׳‬H d o w n . <$> ‫א ר א פ | ק ו ו ע ט ש | ן וו‬ (‫אראפ|ניי|ף וו)איז אראיפנענאעען‬ get off 69 (‫א ר א פ נ א נ ג י ע י )ען‬ ‫ א ׳ ©רן‬h descend . (‫א ק צ י י ז י ע י )ן‬ ( ‫א ק צ י ע יי ) ס‬ (‫אירן‬. shares. deign. lay ‫ || א ׳ זין־‬shed ‫אקציאנעיר יעי‬ holder (traffic) a c c i d e n t sag. d a n g l e plunge stock- ‫דיי‬8 ‫א ק ע ר ש ט‬ *‫א י ק ע ר ש ט י ק «יי‬ ‫אראפןהאק|ן ת‬ fell droop.724 ‫אראפקוועטשן‬ turn down(wards). s n a p (a <j> ‫א ר א פ | כ א פ | ן ת‬ acrobatic (first) cut. overthrow (government).. let || keep u p Arab ( ‫ ד י ר ע ל ס ן‬pB) ‫א ׳‬ descend. h a r v e s t parachute ‫א ר א ט א ר י ע יי‬ (‫א ר א ט א י ט י ע י )ן‬ ‫א ר מ יש‬ swoop d o w n debunk ‫א ר א ב י ש »יי‬ ‫אראבער יעי)—( ם‬ oratory. Arabic.) ‫א ק צ ע ל ע ר א ט א ר יעי‬ ‫ ׳ פ ו ן זין־‬8 (. descent..1 ‫א ר א י פ‬ [PONEM] '‫א‬ push d o w n / o f f crash descent (‫צ ו )צו‬ || e m a c i a t e d ‫אל|ן‬5|‫אראפ‬ (airplane) (‫א ר א נ ז ש ע ר י ע י ׳ )ס‬ ‫ || א ׳ ט י ט ן טי_יך‬d o w n (‫א ר א פ פ ל ו נ ט ש י ע י )ן‬ ‫)איז‬ O ‫אראנזשיר|ן מ‬ || d o w n ( w a r d ) . down. O ‫אראפ|דריי|ען ״‬ arable land wring depress ‫אקערערד‬ a m o m e n t ago. hothouse 0 ‫אראפ|פאראשוטיר|ן‬ splashdown splash d o w n d o w n the lose ‫זיך‬ ‫ א ' בי_י‬h || downward(s) 2. e n d of a p i c t u r e of) c h u t e . ‫א ר א י פ ־ ב א ר נ יוייי‬ (‫ארא'פנעבראכט‬/$<)‫אראפ|ברעע|ען וי‬ from afar ‫אראפ|צי|ען‬ descent s t r i k e (tents).. s u b t r a c t .

overlook (‫ון‬5/‫ דא<־ <מיט‬. w o r k vi. deduct..w o r k ‫ || א ר ב ע ט ש י ך‬w o r k i n g woman worker O ‫א ר ג ו מ ע נ ט י ר | ן יי‬ work- ‫ ש ר י ' פ ט ל ע כ | ע א ׳‬h (done) ‫\ א ט א ג א ׳‬.) ‫א י ר ב ע ט ס ט א ג י ע י‬ unemployed ‫אראפ|קריכ|ן‬ down... ‫א ר ב ע ט ס‬ (‫א ר ג ו מ ע נ ט א צ י ע י ׳ )ס‬ orgy handiwork. (dial.p o s i t i o n . w o r k vt. flush d o w n man Labor Day ( ‫אראפ|רי_יס|ן יי ) א ר א י פ ג ע ר י ס ן‬ raze.. e m p l o y m e n t . extemporize sleeved ‫א י ן וואנט‬ orgasm ‫ד ע‬ ‫ שיט|ן פ ו ן א ׳‬I.)‫יי‬ || operate. d e m o l i s h . working (‫א ר ג ו מ ע י נ ט דעי )ן‬ laborer ( ‫ארגיע י ׳ ) ס‬ employer 70 ‫ם‬ theme ‫| א ן א ׳‬... public works ‫ארגאניש איי‬ ad-lib (‫א ר ב ע ט די )ן‬ ‫ א גוט ש ט י ק ל א ׳‬h m a n s h i p ‫ || ע י פ נ ט ל ע כ ע‬o u t of w o r k (‫ארגאניזם י ע י ) ע ן‬ organic task. (‫אירן‬. employee imp..)°*‫א י ר ב ע ט ה ו י ז י‬ industrious ‫אראפקוקן‬ !» ‫א י ן‬ .) ‫ל א כ | ן אין א׳‬ and || sleeve (‫א ר ג א ז ם י ע י )ען‬ organ (‫א ר ג א י ן י ע י )ען‬ ‫ארביטראיזש‬ (—) ‫א ר ב ל יעי‬ improvise. <$> ‫א ר א פ | ר ע ' כ ע נ | ע ן יי‬ ‫א י ר ב ע ט ס ל א ז איי‬ debit ‫א י ר ב ע ט ס ל א ז י ק י י ט יי‬ (‫)א'רבעטסלי_יט‬ derailment ‫אירבעטסמאן יעי‬ w o r k i n g person (‫א י ר ב ע ט ס מ ע נ ט ש י ע י )ן‬ ‫א ר ב ע ט ק ר א פ ט‬ ‫א י ר ב ע ט ס ק ר א פ ט י ׳ יעז‬ || w o r k e r . unemployment subtract. ... ‫ביי‬/‫א׳ טיט‬ tear d o w n . (‫א ר ג א נ י ז א צ י ע י ׳ )ס‬ o r g a n i z e vt/vi paper.I ‫ארגיע‬ 723 workhouse o p e r a t i o n (of a ( 2 (upon)..) knit operate..l i b b i n g ‫יי‬ ‫יי‬8 ‫א י ר ב ל ד י ק‬ ‫אירבל־פראזע‬ T organizer ‫•שע‬ w o r k .) ‫א ר ג א נ י ז א ט א ר י ע י‬ (result of) o r g a n i z a - function.. denounce. a good job tion (act of) o r g a n i z a t i o n — (‫א ר א פ | ש ל י נ ג | ע ן יי )אראיפגעשלוגגען‬ ‫סצ‬ -‫ || )מעינטש‬l a b o r force ‫ייי‬8 ‫**ראיפ־שטראם‬ T swallow ‫אפעי‬-‫אירבעטער־טאג יעי‬ manpower (‫אראפרעלסונג יי)ען‬ erode.l i v e from h a n d t o m o u t h (—) ‫א ר ב ע ס י ע י‬ be i r r e l e v a n t ‫ר‬ ‫א ר ב י ט ר א ר י ש איי‬ ‫ ע ס | ן פ ו ן א ׳‬h l a u g h i n one's sleeve tassels o n its four corners ‫ || ק ל ע פ | ן ז י ך ו ו י ) א ן ( א ׳‬pea (‫א ר ב י ט ע ר יעי )ס‬ arbitrary which head O ‫א ר ב י ט י ר | ן יי‬ arbitration orthodox back.‫ארביטייר־‬ c u p s of w i n e d r u n k a t the• P a s s o v e r T o r b i t vi.1 ‫א י ר ב ע ט ן‬ crash 0 ‫א ר א פ | ק ר א כ | ן יי‬ ‫י י ) ג ע א ר ב ע ט‬get ‫ק\ראא'כרן (ב ע ט | ן‬-‫ג ע‬m ‫י פ‬a‫א‬c‫ר‬h‫א‬i n e‫)איז‬etc. climb down ‫א י ר ב ע ט ־ נ ע מ ע ר י ע י )ס( ש‬ workday the four (‫א ר א פ | ק ו ק | ן יי <•> )אויף‬ ‫* א י ר ב ע ט ז א ם ייי׳‬ . feast the [ A R B E K A N F E S ] (‫)ן‬ undergarment Jews which worn covers u p p e r p a r t of the has an the chest the and (hum..shoes (‫א י ר ב ע ט א ר י ן ד־ )ס‬ (‫א ׳ ר ב ע ט א ר ע ר יער )ס‬ (‫א י ר ב ע ט ־ ג ע ב ע ר דעי )ס‬ . c o m - ‫ארגאניזירונג י ׳‬ a day's O ‫ארגאניזיר|ן )זיך( יי‬ organism a r g u m e n t (reason) argumentation argue (reason) vi. and o p e n i n g for arbiter ‫ארבע־כנפות יעי‬ by '‫רעד|ן א‬ || a d . job.‫ארבעט‬ ‫\ *•>ל‬. submit to oracle (‫א ר א ק ל יעי )ען‬ watermelon (‫א ר ב ו ' ז יעי )ן‬ ‫ || א ר ו י ס | ל א ז | ן א י ן א ׳‬o r b i t ‫ל ע כ | ע ( א׳‬ (‫א ר ב י י ט דעי )ן‬ put into orbit [ A R B E K O Y S E S ] ‫א ר ב ע כ ו ס ו ת טצ‬ orbital . working look/peer down (‫יזער‬-‫הי‬. w o r k m a n ‫א י ר ב ע ט ע ר דעי־ )ס( ם‬ labor (in the direction <$> ‫א ר א פ | ש ו ו ע נ ק | ע ן מ‬ of) ‫א ר א י פ ־ ש ט א ט אייי‬ downtown downstream labor ‫א י ר ב ע ט ע ר ש א פ ט י־‬ ‫א י ר ב ע ט ק ר א פ ט י־‬ T pf. p a n (‫טעג‬..

‪out‬‬ ‫‪say‬‬ ‫‪slip‬‬ ‫‪elude‬‬ ‫‪one's‬‬ ‫‪s l i p out.less.‬‬ ‫זיך יי <‪>$‬‬ ‫)פון(‬ ‫. be p u b l i s h e d‬‬ ‫יי‬ ‫‪ex-‬‬ ‫‪hibit. get o u t of (a p r e d i c a m e n t‬‬ ‫‪organist‬‬ ‫א ר ו י י ס ד ר י י ע ר י ש »יי‬ ‫ע ר ג ס ט‬ ‫ארגענטינע )יי(‬ ‫‪Argentine‬‬ ‫ע ר ג ע ר‬ ‫א ר ד י נ א י נ ט י ע י )ן(‬ ‫א ר ד י נ י ר | ן יי ‪0‬‬ ‫‪orderly‬‬ ‫||‬ ‫‪order.‪evince‬‬ ‫‪ex-‬‬ ‫‪go out.‬‬ ‫‪g r o w out of. u t t e r .‬‬ ‫ארוייסגע־‬ ‫‪up‬‬ ‫קיי ‪ || out.‬א ר ו י ס | ש ט ו פ | ן ‪p u s h‬‬ ‫‪traffic‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ארוייסהייבוננ י ׳ ) ע ן ( = א ר ו י ס ה י י ב‬ ‫. extract‬‬ ‫א ר ו י ם | ב ר ע נ ג | ע ן יי‬ ‫‪oust.‫‪722‬‬ ‫א ר ג ל י ע י )ען(‬ ‫א ר ג ם ט ׳עז‬ ‫) ‪s h i r k .‬‬ ‫)‪etc. f o r t h‬‬ ‫א ר ו י ס ו ו א ק ס י ע י )ן(‬ ‫אעם ‪get out! 2. p u t‬‬ ‫‪ f o r w a r d . u n e a r t h‬‬ ‫א ר ו י ס | ח נ פ ע | נ ע ן יי >‪[ K I I A N F E ] <$‬‬ ‫‪publishing‬‬ ‫‪ ) \.1‬ייי‬ ‫ח־ונגען(‬ ‫‪play‬‬ ‫א י ר ד ע נ ע ר י ע י )ס( ם‬ ‫־(‬ ‫)איז‬ ‫‪infer. surrender. futile‬ה א ל ב ( א ׳‬ ‫א ר ו י ס | ט ו נ ק | ע ן ז י ך יי >‪<3‬‬ ‫‪vain. stress.‬‬ ‫‪ h (favors‬א ׳ זין־ ) פ א ר (‬ ‫ארויסזאג י ע י )ן(‬ ‫ארוים|גיי|ן* יי )איז א ר ו י י ס ג ע ג א ע ע ן (‬ ‫‪gen-‬‬ ‫)ן(‬ ‫‪(to be). fruit-‬‬ ‫א׳ )פון ק ב ר ] ‪( [ K E Y V E R‬‬ ‫ארויסדריי י ע י‬ ‫‪trace. k i c k out.‬‬ ‫‪(musical) o r g a n‬‬ ‫ארגלער י ע י )ס(‬ ‫ארויסטרי‪-‬יבן‬ ‫ארוים|טרי_יב|ן‬ ‫‪ || u n s c r e w‬א ׳ ז י ך )פון(‬ ‫‪banish‬‬ ‫‪71‬‬ ‫יי‬ ‫א ר ו י ס ט ר ע ט‬ ‫)ארוייטגעטריבן(‬ ‫‪expel.‪manifest‬‬ ‫‪statement.1‬א ר ו י י ס ג ע ד ר ו ג ג ע ן (‬ ‫‪Argentina‬‬ ‫א ר ג ע נ ט י נ ע ר »י־‪-‬א־ניי‬ ‫א ר ג ע ר ׳ע!‬ ‫‪be u n s c r e w e d . forth 3. p r o v e vi.‬‬ ‫‪land‬‬ ‫‪obtain by‬‬ ‫‪cajolery‬‬ ‫‪useless. h i g h l i g h t .‬‬ ‫‪e m i t . utterance‬‬ ‫א ר ו י ם | ז א ג | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪d e p a r t (on f o o t ) . escape..‬־‪ 1‬א ׳ ז י ך‬ ‫)פאר‪/‬קעגן(‬ ‫ארויס|גנבע|נען)זיך(‬ ‫.‬‬ ‫)•‪/‬ארוייסנעבראכט(‬ ‫. order ( d e c o r a t o n‬‬ ‫א י ר ד ע נ ו נ ג י ׳ )ען(‬ ‫‪deduce‬‬ ‫‪derive. b e t r a y‬‬ ‫א ר ו י י ט ג ע ב ע ר י ע י )ס( ם‬ ‫‪state one's‬‬ ‫‪opinion.‬‬ ‫ארויס|זעצ|ן‬ ‫. issue ( v e r d i c t‬‬ ‫‪|| d i g u p‬‬ ‫‪exhume‬‬ ‫א ר ו י ס ט ר י ט י ע י )ן( ׳עז‬ ‫‪evasion‬‬ ‫א ר ו י ס | ד ר י י | ע ן יי >‪<£‬‬ ‫‪c o m m i t oneself‬‬ ‫‪troops).‬‬ ‫)‪follow (be inferred‬‬ ‫א ר ו י ס ה י י ב י ע י )ן(‬ ‫) ‪o r d a i n (priest. dodge. e x p e l . ‪lease. t u r n‬‬ ‫‪play‬‬ ‫‪show o u t . ‪m e d a l . a r r a n g e m e n t‬‬ ‫‪usher‬‬ ‫‪|| out. eject. e m p h a s i z e . evade.‬‬ .. m i n i s t e r‬‬ ‫א ר ד ן י ע י )‪(D‬‬ ‫‪evasive‬‬ ‫א ר ו י ס | ד ר י נ ג ע | ן יי ‪ ) .‬‬ ‫]‪[GANVE‬‬ ‫‪off.‬‬ ‫‪see‬‬ ‫)ארוייסבאקומען(‬ ‫‪render‬‬ ‫‪elicit. give‬‬ ‫‪re-‬‬ ‫ארויסגעבערניי דאס‬ ‫‪issue. e v i c t‬‬ ‫א ר ו יס ב א ל י יט ן‬ ‫א ר ו י ס | ב א ל א ט י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪e v o l v e vi. o u t g r o w‬‬ ‫ארויסווארג דאס‬ ‫‪out-‬‬ ‫‪assist‬‬ ‫‪outgrowth‬‬ ‫א ר ו י ס ו ו א ר ף י ע י )ן(‬ ‫ת‬ ‫‪p i c k o u t .‬‬ ‫‪press. set‬‬ ‫‪off. p u b l i s h‬‬ ‫‪ || realize‬א ׳ זיך‬ ‫>‪<$‬‬ ‫יי‬ ‫‪(passengers.‬‬ ‫א ר ו י ס | ט ר א ג ן יי ) א ר ו י י ס ג ע ט ר א ג ן (‬ ‫‪thankless‬‬ ‫‪c a r r y out-‬‬ ‫) ‪(side).‬‬ ‫‪surface vi.2‬‬ ‫ארויס|הייב| ן יי)ארוייסגעהויבן(‬ ‫)‪organization‬‬ ‫ארוייס ‪8 .‬‬ ‫א ר ו י ס | ז ע | ן * יי )ארוייסגעזען(‬ ‫)ארוייסגעגעבן(‬ ‫א ר ו י י ס ג ע ו ו א ר פ י ן »יי‬ ‫‪have‬‬ ‫א ר ו י ס | ז ו כ | ן יי >‪<S‬‬ ‫‪sneak out‬‬ ‫א ר ו י ס | ג ע ב | ף יי‬ ‫‪t u r n out‬‬ ‫‪state. r e t u r n . see off‬‬ ‫‪vt/vi‬‬ ‫‪output‬‬ ‫‪ejection‬‬ ‫‪out.‬‬ ‫ארוייסזאגונג י• ) ע ן ( = א ר ו י ס ז א ג‬ ‫‪exit‬‬ ‫>‪<3‬‬ ‫‪display. speak vt. evict‬‬ ‫‪publisher‬‬ ‫א ר ו י ס | ג ר א ב | ן יי ) א ר ו י י ס ג ע ג ר א ב ן (‬ ‫‪h‬‬ ‫א'‬ ‫זיך‬ ‫‪show vi.‬‬ ‫|| א ׳ פ ו ן‬ ‫ארויס|גליטש|ן‬ ‫‪emphasis‬‬ ‫א ר ו י ס | ה ע ל פ | ן יי ) א ר ו י י ס ג ע ה א ל פ ן ( )י(‬ ‫‪out‬‬ ‫ארוייט‪.‬‬ ‫‪e r a t e .‬‬ ‫א ר ו י ס | ו ו א ק ס | ן יי )ארוייסגעוואקסן(‬ ‫‪ || o u t g o i n g‬א ר ו י י ס ־ ג ע פ א ר‬ ‫‪going‬‬ ‫ארויס|באגלייט|ן‬ ‫)ארוייסבאנלייט(‬ ‫א ר ו י ס | ו ו א ר פ | ן יי )ארוייסגעווארפן(‬ ‫׳עז‬ ‫ארויסווגיז י ע י‬ ‫‪v o t e out‬‬ ‫ארויס|באלייט|ן ת )ארוייסבאלייט(‬ ‫א ר ו י ס | ב א ק ו מ | ע ן יי‬ ‫‪out.‬‬ ‫ארויס|ווי_יז|ן יי )ארוייסגעוויזן(‬ ‫‪w o r m out. b r i n g forth‬‬ ‫ארויסגאנג י ע י )ען(‬ ‫‪dis-‬‬ ‫‪manifestation. express.

pectation r o o t s ) . g u s h o u t <$> ‫א ר ו י ס | פ ל י י צ | ן יי‬ . secession ‫\ א ׳ ז י ך‬.. secede from ‫ארויסקום יעי‬ edition indiscretion (‫א ר ו י ס כ א פ י ע י )ן‬ slip out ‫ || א ׳ ז י ך‬s n a t c h <$> ‫א ר ו י ס | כ א פ | ן יי‬ release.p e r f o r m a n c e beginning. trace (‫ארויס|שטויס|ן יי)ארוייסגעשטויסן‬ push out. (‫א ר ו י י ס פ א ד ע ר דעי )ן‬ <‫ )אויף‬O ‫א ר ו י ס | פ א ' ד ע ר | ן יי‬ ( ‫א ר ו י ס | פ א ל | ן יי )איז א ר ו י י ס ג ע פ א ל ן‬ escape drop out ‫א ר ו י ס | ר י ע | ן יי‬ unearth drop-out ‫ארוייספאלער יעי )ס( • ק ע‬ pronunciation (‫א ר ו י ס ר ע ד י ע י )ן‬ d e p a r t u r e . (view) give onto move ‫|| ניט א׳‬ off. be g a i n e d what do (‫א ר ו י ס ט ר ע ט י ע י )ן‬ a p p e a r a n c e . p r o j e c t expound <‫א ר ו י ס | ל י י נ | ן יי <ג‬ obtain b y deception <$> ‫א ר ו י ס | נ א ר | ן יי‬ ( ‫יב|ן ז י ך יי ) א ר ו י י ס נ ע ק ל י ב ן‬. stick out. e x t o r t sortie ‫א ר ו י ס | ש ט ן פ | ן יי‬ place. l e a d to. set free. g r o w (leaves. send f o r t h . issue. protrude eject lead out.‫ארויס|רי‬ challenge w r e n c h . cause.) pronounce O ‫א ר ו י ס | ר ע ד | ן יי‬ start. (‫א ר ו י ס ל א ז י ע י )ן‬ issue. sail export j u t out. leave o u t . o m i t look out. p r o v o k e blurt out ‫> מ י ט‬$< ‫א ר ו י ם | פ ל א צ | ן יי‬ (feeling). e m i t . (‫ארוייסגעשווומען‬ ‫)איז‬ ‫מ‬ ‫ארויס|שווימ|ען‬ jutting. p o i n t of ( ‫א ר ו י ס פ ו נ ק ט י ע י ) ן‬ (‫א ר ו י ט ר ו ף דעי )ן‬ (‫ן‬5‫)ארוי'סנערו‬ !‫א ר ו י ס ע ט ׳ע‬ outgoing mail <$> ‫א ר ו י ט | ר א ' ט ע ו ו ע | ן מ‬ challenge summon.‫ארויס|קלי‬ o u t vi. prospect. exact ‫יי‬ 0 ‫א ר ו י ס פ א ס ט י־‬ s t a r t i n g p o i n t . o u t p u t (jack) ‫ארוייסטרעטוננ י י ) ע ן ( = א ר ו י ס ט ר ע ט‬ move out spring ‫ א ׳ פ ו ן‬h o u t p u b l i c l y . emerge. o u t i n g . prominent leave. 0 ‫א ר ו י ס | פ ר א ו ו ע | ן יי‬ challenge (to) ‫א ר ו י ט ר ע ד‬ wrest.) elicit. show out. get g o i n g vi.721 ‫ארויסשטופן‬ (‫א ר ו י ם צ י יעי ) ע ן‬ withdrawal extract. ‫ארויסטרעט‬ ? ‫ ו ' ן‬5 ‫|| וואט ק ו מ ט מ י ר א ר ו י י ס ד ע ר‬ ‫ א ׳ ז י ך מ י ט‬h vi.d r a w (a deposit) outcome. (stage) (‫א ר ו י ס | צ י | ע ן יי)ארוייסנעצוינן‬ vi. p u l l (a t o o t h ) challenge (to) (‫ארויס|רינ|ען יי)איז ארוייטגערונען‬ leak out. s t r i k e ‫ארויס|רופ|ן‬ departure page. set o u t . appear o n stage <$> ‫א ר ו י ס | ק ו ו א ל | ן מ‬ (‫)ען‬ ( ‫א ר ו י ס | ט ר ע ט | ן יי )איז א ר ו י י ס נ ע ט ר א ט ן‬ come (‫א ר ו י י ס ־ ק א נ ט א ק ט י ע י )ן‬ upshot. leave (an o r g a n i z a t i o n ) . project. get g o i n g vt. j u t $> ‫א ר ו י ס | ק ו ק | ן יי‬ a w a i t eagerly. d e p a r t . ex- (‫א ר ו י ס ק ו ק י ע י )ן‬ o u t . result. exhaust (‫ארויספאר יעי)ן‬ ‫\ ד ע ר ע ר ש ט | ע ר א ׳‬. ‫ || א ׳ זין־‬keep i n (‫ א ׳ ז י ך )אויף‬h t a k e ‫ ־| א ׳ א ו י ף‬o u t . ‫א ר ו י ס‬ (‫ארויס|קריג|ן יי)ארוייסגעקראגן‬ rescue out e m b a r k (on) look forward to. virgin voyage emerge s t i c k o u t . supplant 72 (‫ארויספלי יעי )ען‬ outflow (‫א ר ו י ס פ ל י י ץ י ע י )ן‬ jet. p u t <$> ‫א ר ו י ס | ל א ז | ן יי‬ o u t l o o k . dis- ( ‫א ר ו י ס | פ א ר | ן יי )איז א ר ו י י ס ג ע פ א ר ן‬ ‫י־‬8 ‫א ר ו י י ס ש ט א ר צ י ק‬ ‫ארויס|שטארצ|ן מ‬ ejection. c a l l f o r t h . fall o u t . (of a house etc. b u n d l e off <S> ‫א ר ו י ס | פ ע ק ל | ע ן יי‬ (‫ ־( א ' )אויף‬raise (question. !‫א ר ו י ס ר י י ד י ע י )ן( ׳ע‬ ‫יי‬ (‫)ארוייסגעריסן‬ ‫יס|ן‬. (‫ארויסשטויס י ע י )ן‬ (‫א ר ו י ס פ י ר י ע י )ן‬ <‫א ר ו י ס | פ י ר | ן יי <ג‬ e x p o r t . ‫|| א ׳ ז י ך‬ <$> ‫א ר ו י ס | פ ר ע ס | ן יי‬ exact. g r a d u a t i n g class I gain by that? let o u t . (stock/bond) ( ‫א ר ו י ס | ק ו מ | ע ן יי )איז א ר ו י י ס נ ע ק ו ט ע ן‬ come blurt out out. v e n t . d e r i v e . (iro. issue. oust. objection) d i s p a t c h . let go. withwithdraw performance. d e v e l o p ( p h o t o g r a p h ) .

‬א ר ו י ם זעו‬ ‫‪alto-‬‬ ‫א י ן || ‪• .a r o u n d . d e l i m i t‬‬ ‫א ר ו י מ ד ר י י ו ע י י ) ע ן ( זע!‬ ‫א ר ו י ‪ | 5‬ז ע צ | ן יי ‪0‬‬ ‫‪vt/vi‬‬ ‫א ר ו מ | נ ר ע ' נ ע צ | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪cast up‬‬ ‫)‪ || seat (high‬א ׳ זיך <אויף<‬ ‫ארויפ|טרעט|ן‬ ‫‪gird‬‬ ‫‪a r o u n d . w r a p pf. keep d o w n vt.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫(‬ ‫‪en-‬‬ ‫‪vironment. loiter. r u n‬‬ ‫‪a h e a d . circle. d i s p a t c h‬‬ ‫א ר ו י ט | ש פ ר י צ | ן יי‬ ‫א ר ו י ף‬ ‫א ר ו י י ף צ ו ) צ ו ( יען‬ ‫‪stick out‬‬ ‫‪impose‬‬ ‫״ א ר ו י ‪ | 5‬צ ו ו י ע | ע ן יי )ארוייפנעצוווננען(‬ ‫א ר ו י ט | ש ט ר א מ | ע ן יי >‪<$‬‬ ‫ארויס|שפריננ|ען‬ ‫ארומזען זיך‬ ‫א ר ו י ם ‪.‬‬ ‫‪t u r n .‬ש ט ר א ט ־ א ׳‬ ‫א ר ו י פ | א י ר ב ע ט | ן ז י ך יי ) א ר ו י י ‪ 6‬ג ע א ר ב ע ט (‬ ‫‪up‬‬ ‫ארוייף־בארג«ייי‬ ‫‪get‬‬ ‫א ר ו מ | א ר ב י ט י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪go u p -‬‬ ‫א ר ו מ ד ד י י יעי )ען(‬ ‫‪t u r n (sb.. s k i r t‬‬ ‫א ר ו מ | ז ע | ן * זיך י י ) א ר ו י מ ג ע ז ע ן (‬ ‫‪escalation‬‬ ‫א ר ו י ‪ | 5‬ל י ט ע ר | ן )זיך( י >•<‬ ‫א ר ו מ ד ר י י‬ ‫‪hang around‬‬ ‫א ר ו י ‪ | 5‬ל א ז | ן יי >•< ‪ || a d m i t . r e v o l v e vt. eliminate‬‬ ‫א ר ו י י ס ש פ א צ י ר י ע י )ן(‬ ‫א ר ו י ס | ש פ א ר | ן יי >‪<$‬‬ ‫יי‬ ‫ארוייף‬ ‫)‪(prep.‬‬ ‫‪(. r e v o l v e vi. ascend‬‬ ‫ארוייף־ווינט‬ ‫‪o r b i t vt/vi‬‬ ‫א ר ו מ | נ א ר ט ל | ע ן יי >‪<S‬‬ ‫ארויפ|ניי|ן* יי )איז ארוייפנענאננען(‬ ‫«יוי‬ ‫יעי ) ע ן‬ ‫א ר ו מ | ב ל א נ ק ע | ן )זיך( יי >•<‬ ‫‪ascent‬‬ ‫|| אי <‪ . let ascend‬ניט א ׳‬ ‫ארוי'‪5‬לייטערוננ י י‬ ‫‪revolution..‫‪720‬‬ ‫ארויטשטעלן‬ ‫א ר ו י ס | ש ט ע ל | ן יי >‪<$‬‬ ‫א ׳ ז י ך )‪5‬אר<‬ ‫‪|| p u t out. rotation‬‬ ‫א ר ו מ | ד ר י י | ע ן יי >‪<$‬‬ ‫‪mount‬‬ ‫א ר ו י פ | ל י י נ | ן וי‬ ‫‪go‬‬ ‫‪fence i n .‪vt/vi‬‬ ‫‪jut‬‬ ‫‪out.. . inflict‬‬ ‫א ר ו מ | ז י י מ | ע ן יי >‪<$‬‬ ‫)‪(punishment‬‬ ‫י|‬ ‫‪|| r o t a t e .‬‬ ‫ןןיא׳ טיט‬ ‫‪b l a s t off‬‬ ‫‪vt/vi‬‬ ‫‪u p the r i v e r‬‬ ‫א ר ו י פ | ש י ק | ן יי >‪<j‬‬ ‫‪ || u p s t a i r s‬א ׳ ‪ .. ramble‬‬ ‫א ר ו מ | ג י י | ף מ )איז ארוימנענאננען( )ארוים(‬ ‫‪(stairs). surroundings‬‬ ‫‪uphill‬‬ ‫א ר ו י ‪ | 5‬ו ו א ר ‪ | 5‬ן יי‬ ‫‪(a)round.) a g a i n s t‬‬ ‫‪upwind‬‬ ‫יי‬ ‫אויף‬ ‫א׳ זיך‬ ‫ארוי'‪5‬געטראטן(‬ ‫)‪step pf. . r o t a t e .1‬‬ ‫ארוייפנעקראכן(‬ ‫‪8‬‬ ‫‪s p o u t .‬‬ ‫‪float‬‬ ‫‪wards‬‬ ‫'ארויפ|שטי_ינ|ן יי‬ ‫ארוי'‪6‬נעשטינן(‬ ‫)איז‬ ‫‪up. o n (to‬‬ ‫ארוימוועגיק »יי‬ ‫‪w r e a t h e . impose.1‬‬ ‫)‪|| u p w a r d (s‬‬ ‫‪ || p u l l u p‬א ׳ א ו י ף ז י ך‬ ‫‪9‬‬ ‫‪also‬‬ ‫ןד־יי‬ ‫‪ || a r o u n d‬א ׳ א ו ן א ׳‬ ‫‪ H gether‬א י ן ‪ . m o n e y‬‬ ‫‪ H is no object‬א ׳ צ ו )צו(‬ ‫)אויף(‬ ‫‪ascend‬‬ ‫ארויפ|שיס|ן)זיך( יי)ארוי'‪5‬געשאסן(‬ ‫‪ up‬־( א ׳ ט י ט ן ט י י ך‬ ‫אראיפ‬ ‫)איז‬ ‫‪displace‬‬ ‫‪unscrew‬‬ ‫|| א ׳ ) ד י ט ר ע פ (‬ ‫«‬ ‫ארויי‪6‬געשוווטען(‬ ‫‪emerge‬‬ ‫‪j u m p out. l a u n c h i n g‬‬ ‫ארוייפשווימענדיק י י‬ ‫)איז‬ ‫•‬ ‫‪press o n .‬‬ ‫‪draw on‬‬ ‫‪run‬‬ ‫)‪ h up(stairs‬ארויפ|ציי'כענ|ען‬ ‫‪. u p s t a i r s .‬‬ ‫‪hike‬‬ ‫א ר ו י פ | ש ו ו ע ב | ן יי >‪<$‬‬ ‫ארוייסגעשפרוננען(‬ ‫‪emergent‬‬ ‫)‪upward(s‬‬ ‫‪up-‬‬ ‫‪soar imp. .2‬יע•‬ ‫קיי‪ || up..‬א ר ו י פ | ל ו י ‪ | 6‬ן ‪r u n‬‬ ‫‪ a r o u n d . s k i r t ..‪knock out‬‬ ‫‪gush out. p r o t r u d e‬‬ ‫‪flow o u t‬‬ ‫ארויס|שייל|ן ז י ך יי >‪<S‬‬ ‫א ר ו י ס | ש י ק | ן יי >‪<$‬‬ ‫א ר ו י ‪ | 5‬ק ר י כ | ן וי‬ ‫‪emerge‬‬ ‫ארויס|שלאג|ן יי)ארוייסנעשלאנן(‬ ‫‪scale‬‬ ‫.‬‬ ‫ארוי‪|5‬שוויט|ען‬ ‫ארויס|שליס|ן יי)ארוייסנעשלאסן(‬ ‫»ייי‬ ‫א ר ו י ף‬ ‫א ר ו י פ | ק ו ו ע ט ש | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪send.8‬אויף(‬ ‫‪. s p r i n g f o r t h‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪devious‬‬ ‫א ר ו מ | ז ו י מ | ע ן יי <‪ >$‬׳עז‬ ‫‪keep off.. a p p r o x i m a t e l y‬־ ‪ f‬ק י י ‪3.‬‬ ‫א ר ו מ | ו ו י ק ל | ע ן יי‬ ‫א ר ו מז י י מ ע ן‬ ‫‪search‬‬ ‫‪border.‬א ר א י פ‬ ‫‪send up. s t i c k o u t‬‬ ‫ארויפ|נייט|ן ו י ) א ר ו י י פ נ ע נ י י ט (‬ ‫‪ °‬א ר ו י ‪ 6‬ע ט יען‬ ‫)‪t u r n o u t (to be‬‬ ‫א ר ו י ט | ש ט ע ק | ן יי >‪<$‬‬ ‫. send aloft‬‬ ‫א ר ו י פ | ש ל ע פ | ן יי‬ ‫‪ h m o r e o r less‬א ד א ל א ר א ׳ א ד א ל א ר‬ ‫‪incur‬‬ ‫‪a d o l l a r m o r e or less. ‪look a r o u n d‬‬ ‫)‪realize (after consideration‬‬ ‫‪escalate vt/vi‬‬ ‫‪73‬‬ . m a i l . o n2. p r y up‬‬ ‫)איז‬ ‫א ר ו י ‪ 6‬ש א ס יעי )ן(‬ ‫‪lock out‬‬ ‫‪impose‬‬ ‫‪c l i m b vt/vi.. jet‬‬ ‫ארויס|שרוי‪|5‬ן יי >‪<$‬‬ ‫)אויף(‬ ‫‪blast-off.‬‬ ‫א ר ו מ | ז ו כ | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪p u t u p . w o r k one's w a y‬‬ ‫א ר ו י פ נ א ע י ע י ) ע ן(‬ ‫‪vt/vi‬‬ ‫‪about‬‬ ‫־|‬ ‫ארומ|לויפ|ן‬ ‫. a b o u t .‬־ארוייף‬ ‫‪a buopus t r e a m‬‬ ‫‪ || up. c i r c u l a t e‬‬ ‫)ארויי‪5‬געוואר‪5‬ן(‬ ‫)איז‬ ‫‪roam.

| ‫ || א ר ו נ ט ע ר‬climb down ‫״ארונטער|קריכ|ן‬ get under. voyage. around (bed etc. s p o t . space «*‫ י‬. hover ‫ארוס|שוועב|ן יי‬ embankment circum- (‫)ארוים‬ carry around (‫א ר ו ם | ט ר א נ | ן יי)ארויםגעטראנן‬ ( ‫ארומשיט י ע י ) ן‬ carry around. surrounding. '‫ ־| הינטן א‬there how <‫)איבער‬ (m—)•‫א ר ו ר ה י‬ » ‫ארחי־»רחי‬ . circum- (Jew.‫ז נ א ל‬ . coffin.about/around ‫() ע ר ט ע ר‬in ‫)ארוים( י ע י‬ || in ( 2 ‫ ן א׳‬6 ‫( א ו י‬. o n the premises. clasp. . tour . go/get around. fence in ‫ י נ | ע ן זיך ק י ץ א׳‬6 ‫ ־( ניט ג ע‬off the premises orthography. inspection ‫ק ו ק ט זיך ארוים‬ system orthographical (‫א ר ו ט ע ר ע נ י ע י )ן‬ <‫א ר ו מ | צ א ל | ן זיך יל <ג‬ enclose.‫א ר ו ם‬ '‫ || ד א א‬through. skirt j hoboes ‫ס א ר ט‬ '‫( ווי א‬. discuss <s> ‫א ר ו ס | ר ע ד | ן יי‬ bustle. ‫ארויםנעמענדיק מ י י ״מ‬ hoe ‫ק ר י כ | ן אונטער‬ ‫ארונטער|ניי|ן* י י ) א ח ארוינטערנעגאעען( אונטער‬ (Jew. surround. replace ‫)איז‬ locality place. hug. ‫ א ר נ ע ט | ע ן‬6 (‫ ־‬fidget. comprise . go around with navigate trim. cruise. (‫ארוס|שער|ן יי )ארויםנעשוירן‬ embrace. o n the spot.seat. engulf pare t r i m (with ‫|| א׳ זיך טיט‬ 3< ‫|ן .through here through the back.. down a n d under em- (‫ארום|נעם|ען ת)ארויסגענומען‬ ‫ארוע י י‬ brace vi. <•> ‫ארומ|רינגל|ען יי‬ ‫ארטילעריע יי‬ beset ‫ארטייסט י ע י )ן( • ק ע‬ discussion 74 (‫א ר ו מ ר ע ד י ע י )ן‬ ! .) ‫ארויטנעמיק «י־‬ ‫ א' זיך‬h hug.. fall u n d e r \. fumble ‫| א ר ו ט | ט א פ | ן יי‬ float about. circle.travel. (‫לויגן‬6‫ארו'טגע‬ ( ‫ ל ע כ ט | ן יי ) א ר ו י ט נ ע פ ל א כ ט ן‬5 | ‫א ר ו ס‬ survey in place of. locale.) bums. '‫ ן א‬8 ‫ ניט א ו י‬h (sb. i n ‫ אויף •*« א ר ט‬h relevant pay. ך ך ( ת‬£‫ארום|שי‬ <j> ‫א ר ו ם | כ א פ | ן יי‬ embrace vi.'s) stead supersede. c r a w l u n d e r ‫|| א׳ זיך‬ (‫ארוטנעם י ע י )ען‬ shears o r scissors) pace vt/vi *‫ארוטיק איי‬ • ‫א ר ו מ | ק ר א נ צ | ן יי‬ encirclement ‫ארוימריעלוע י י‬ (en)circle. ‫ ל י | ע ן יי‬5 | ‫ א ר ו ט‬j flight) wreathe out of place. l o c a t i o n . be 0 (‫ארוטער)ט‬ '‫ד א ר ט ן א‬ the H o l y A r k .around wreathe ‫א ר ט א ד א י ק ס י ע י )ן( ם‬ orthodox (‫א ר ו מ ק ו ק י ע י )ן‬ before you know it •‫ארטאנראפיש »י‬ orthodoxy <$> ‫א ר ו ט | צ א מ | ע ן מ‬ <S> ‫ארומ|ציינדל|ען יי‬ survey. crop. 1 ‫א ר ט‬ fly place. neighboring (‫ארומ|שנייד|ן ה )ארויםנעשניטן‬ embrace vt.) (‫)איבער‬ ference ‫אנ|ען יי‬8‫ארוס|ש‬ comprehensive ( ‫ארון י ע י ) א ר ו נ ו ת‬ [ORN—AROYNES] embrace vt. circle ‫( א׳‬.‫ ן‬6 ‫א ו‬ ‫׳עז‬ (‫ארויטנעפארן‬ 0 ‫ליוכע|ן יי‬5|‫ ארומ‬I ‫ א ר | ן יי )איז‬5 | ‫ א ר ו ם‬j ‫ א׳ ארויט‬I.719 ‫ארטיסט‬ ‫ארוטטאנצן‬ talk over. ‫א ר ו נ ט ע ר קיי‬ ‫א ר ו ס נ ע ט י ק‬ (‫א ר ו ט ע ר )ט‬ through be i n c l u d e d i n . the repository of the [ORKhEPORKhEj ‫א ר ו מ ע ט ׳עז‬ through '‫\ ווו א‬.the back way around [0RNK0YDEsh] (‫א ר ו ך ק ו ד ש י ע י )ן‬ shrew ‫ע|ן יי‬8‫ארומ|סא‬ .‫טין‬ . casket concern || *down.off one's debts uncomfortable spelling scallop ‫ר ע ם א׳ פון‬ ‫יי‬ ‫יע‬8‫ארטאט־א‬ look o r t h o d o x person •‫ארטאדאיקסיע י‬ • ‫ארטאדאקסיש • י‬ artillery actor ‫ || א׳ זיך‬look over ‫א ר ו ס | ק ו ק | ן יי‬ ! ‫ איידער מ ע‬I. fuss 0 ‫ןארומ|טאנצ|ן יי‬ sneak about ‫ארום|שאר|ן זיך ת‬ finger. hug.where slop around T o r a h scrolls in the synagogue [ARURE] traveler ‫'ארט‬ ‫ ארוימפארער יעי )ס( ם‬j ‫ || •־״י ג ו ט ־ א ר ט‬r o o m .

‬‬ ‫.‬־‪ 1‬א ׳ ד ך‬ ‫א ר י ב ע ר | כ א פ | ן יי <‪ :>$‬א ׳ ד י מ א ם )מיט(‬ ‫‪carry‬‬ ‫‪ h (stg. vault‬‬ ‫א ר י נ י נ א י ל י ע י )ן(‬ ‫א ר י ב ע ר ‪» . to‬‬ ‫ארנ!'נ‪.‫‪718‬‬ ‫ארטיסטיש‬ ‫‪actor's‬‬ ‫א ר ט י ם ט י ש &יי‬ ‫ארטיסטקע י ׳ ) ס (‬ ‫אריבער|קלטב|ן‬ ‫‪actress‬‬ ‫‪magistrate's‬‬ ‫‪court‬‬ ‫‪be a h e a d of.‬‬ ‫א ר י ב ע ר | ג י ס | ן ז י ך יי ) א ר י י ב ע ר נ ע נ א ס ן ( ) א י ב ע ר (‬ ‫‪incoming‬‬ ‫א ר ט נ | ב א נ ל י י ט | ן יי)ארי_י'נבאנלייט( יען‬ ‫א ר ענ­‬ ‫ב א ל י י ט ן‬ ‫‪overflow‬‬ ‫א ר י ב ע ר ) ג ל י ט ש | ן ד ך יי <‪ >3‬א י ב ע ר‬ ‫»יי‪:‬‬ ‫ארי'בערנעוואר‪6‬־ן‬ ‫א ר ט נ | ב א ל א ט י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪slur over‬‬ ‫ארייבערנעווארפענע‬ ‫ארי_ינ|בוצקע|ן ד ך יי <•> א י ן‬ ‫א ר ט נ ב ל י ק י ע י )ן(‬ ‫א ר י ב ע ר | ו ו א ק ס | ן י י ) א י ז א ר י י ב ע ר נ ע ו ו א ק ס ן ( ‪out-‬‬ ‫)‪g r o w (sb. ferry. r u n o v e r vt. show‬‬ ‫‪in‬‬ ‫‪outweigh‬‬ ‫‪(by‬‬ ‫‪usher i n‬‬ ‫‪bump into‬‬ ‫א ר ט נ | ב ע ט | ן יי ) א ר ט י נ נ ע ב ע ט ן (‬ ‫א ר י ב ע ר | ו ו ע ג | ן יי )ארייבערנעוווינן(‬ ‫‪transfer.‬‬ .‬‬ ‫‪insight‬‬ ‫א ר י ב ע ר | ט ר א ג | ן יי ) א ר י י ב ע ר נ ע ט ר א ג ן (‬ ‫‪relay. h a n d i n .2. s u b m i t‬‬ ‫א ר ט י נ ג ע ו ו א ק ס ץ אי•‬ ‫‪crossing‬‬ ‫)אי?‬ ‫‪sneak i n‬‬ ‫‪vt/vi‬‬ ‫‪m o v e . across‬א ר י ב ע ר | ו ו א ר פ | ן‬ ‫‪originality‬‬ ‫‪arithmetic‬‬ ‫א ר י ט מ ע ט י ש •יי׳‬ ‫‪across.‬־‪ f‬א ׳ ד ך‬ ‫‪vi. (in a‬‬ ‫‪ pf. t h r o w over‬‬ ‫א ר ט י ן ‪ .‬‬ ‫‪go‬‬ ‫‪|| exceed‬‬ ‫‪enter‬‬ ‫‪s w i t c h vi.‬‬ ‫)איבער(‬ ‫‪original‬‬ ‫א ר י ט מ ע ט י ק יי‬ ‫‪throw‬‬ ‫אריבער|ניי|ן* יי)איז ארייבערנענאננען( אין‬ ‫‪original.‬‬ ‫י‬ ‫‪a short visit‬‬ ‫א ר י ב ע ר | פ ע ק ל | ע ן יי >‪<S‬‬ ‫א ד י י ב ע ר פ א ר י ע י )ן(‬ ‫‪ enter.‬‬ ‫א ר י י ב ע ר פ ל י י ע י )ען(‬ ‫יי‬ ‫)‪flight‬‬ ‫יי‬ ‫)ארטיננעגעבן(‬ ‫‪vt.‬‬ ‫ארטנ|געב|ף‬ ‫‪transport. frequent.1‬קיי‬ ‫‪crossing‬‬ ‫‪ h over.‬‬ ‫‪vote i n‬‬ ‫א ר ט נ | ב א ל י י ט | ן יי)ארי‪-‬יינבאלייט(‬ ‫‪knickers‬‬ ‫)ארטינגעבראכן(‬ ‫א ר ט י נ ב ר ע כ ע ר יעי )ס( • ק ע‬ ‫ארטננאננ י ע י )ען(‬ ‫‪burglar‬‬ ‫‪ || e n t r a n c e‬א ׳ פ א ר ו ו ע י ר ט‬ ‫‪no a d m i t t a n c e‬‬ ‫א ר ט נ | ג י | ן * י י ) א י ז א ר ט י נ ג ע נ א נ ג ע ן ( ) א י ן ( ‪go i n . surpass. (river) e m p t y vi..‬‬ ‫‪|| more t h a n enough‬‬ ‫א ר י י ב ע ר נ א נ נ י ע י )ען(‬ ‫‪j u m p over.)‪carrying‬‬ ‫א ר ט נ ב ר ע ך י ע י )ן(‬ ‫‪move‬‬ ‫‪ m a k e o v e r . across‬‬ ‫‪ h over. o u t d o‬‬ ‫‪articulate‬‬ ‫א ר י ב ע ר | ש י פ | ן יי >‪<$‬‬ ‫א ר ט י ק ל י ע י )ען( .‬‬ ‫‪pass. be i n c l u d e d‬־( ניט א '‬ ‫‪b r i n g / g e t across‬‬ ‫‪no a d m i t t a n c e‬‬ ‫‪crossing‬‬ ‫אריבער|פאר|ן יי)איז ארייבערגעפארן(‬ ‫א ר ט נ | ג י ס | ן יי ) א ר ט י נ ג ע נ א ס ן (‬ ‫‪move‬‬ ‫‪to a new house. (learned) p a p e r‬‬ ‫‪commodity‬‬ ‫)»‪/‬איבער(‬ ‫‪artichoke‬‬ ‫ארטעריע י ׳ ) ס (‬ ‫‪artery‬‬ ‫א ר י נ י נ ע י ל יייי‬ ‫‪|| over.. ‪a r t i c l e . b u r g l a r i z e‬‬ ‫‪m o v e vi.:‬‬ ‫‪enter‬‬ ‫‪place.‬‬ ‫‪call i n . oddball‬‬ ‫א ר י נ י נ ע ל ק י י ט יי‬ ‫קיי ‪2.) t o excess‬א ׳ ז י ך ) צ ו ‪ /‬ק י ץ (‬ ‫‪make‬‬ ‫‪burglary‬‬ ‫ז י ך יי‬ ‫ארטנ|ברעכ|ן‬ ‫‪vt. c o n v e y‬‬ ‫אריבער|פלי|ען‬ ‫)אין(‬ ‫‪break i n ( t o ) .‬‬ ‫)‪pour (liquid‬‬ ‫‪flow i n .‬‬ ‫א ר ט נ | ג נ ב ע | נ ע ן ) ז י ך ( יי >‪[ G A N V E ] <$‬‬ ‫)‪vehicle‬‬ ‫ארי'בער‪5‬יר יעי‬ ‫‪transport‬‬ ‫א ר י ב ע ר | פ י ר | ן יי >‪3‬‬ ‫‪transfer. pass i n t o‬א ׳ א י ב ע ר‬ ‫‪arithmetical‬‬ ‫‪|| fly i n‬‬ ‫) ‪ || i n ( t o‬א ר ט נ | פ ל ל | ע ן‬ ‫איש‪come i n (in stage d i r e c t i o n s ) .1‬ייי‪ :‬א ׳ א י ב ע ר‬ ‫א ׳ אויף‬ ‫‪ferry across‬‬ ‫א ר י ב ע ר | ש פ ר י נ נ | ע ן יי )איז א ר י י ב ע ר ג ע ש פ ר ו נ נ ע ן (‬ ‫א ר ט י ש א י ק י ע י )ן(‬ ‫א׳ און א׳‬ ‫‪get across‬‬ ‫א ר י ב ע ר | ש ט ט נ | ן יי ) א י ז ‪ /‬ה א ט א ר י י ב ע ר נ ע ש ט י נ ן (‬ ‫‪articulation‬‬ ‫ארטיקוליר|ן ת ‪0‬‬ ‫זיך‬ ‫א ר י ב ע ר | ק ר י נ | ן זיך יי ) א ר י י ב ע ר נ ע ק ר א נ ן ( )אי‪-‬‬ ‫בער(‬ ‫ארטיקולאציע י׳‬ ‫יי‬ ‫)ארייבערנעקליבן(‬ ‫)‪m o v e (to a new house‬‬ ‫א ר ט י ק ‪6‬יי* ‪ || l o c a l‬א ׳ נ ע ר י י כ ט‬ ‫הויזן‬ ‫ארטננעטאן‬ ‫א ר ט י נ ג ע ט א ן >«־‬ ‫ארייבערנעפלוינן(‬ ‫‪absorbed‬‬ ‫‪cross (in‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪ingrown‬‬ ‫)ארטיננעטאנען‬ ‫>ייי(‬ ‫‪rapt. endure vt. exceed.

e m b a r k <$> ‫ארי_ינ|קוועטש|ן יי‬ entrance.. enter (an o r g a n i z a t i o n ) . ( ‫ארי_ינ|טראכט|ן יי ) א ר ג י י נ ג ע ט ר א כ ט‬ cogitate think through i n ( t o ) . i n v e s t ( p a r t of a n act) <$> ‫ינ|לייג|ן יי‬.717 ‫ארי_ינקום‬ i n t e r v e n e (as [shoLEM] ‫א ׳ ז י ך א י ן ש ל ו ם‬ a peacemaker) get used (to a n ‫ארגיננערעכנט‬ inclusive. i n t r o - ‫|| א ׳ ז י ך א י ן‬ admission.. go i n t o ( d e t a i l s ) . con- ( ‫יינדריעער דעי ) ס‬-‫^רי‬ <$> ‫ארי_ינ|נאדיע|ן ז י ך יי‬ in fool. ‫•קע‬ (‫^רי_ינדרונג י ע י )ען‬ 0 ‫ינ|דריי|ען ז י ך יי‬-‫ארי‬ s l i p i n . infiltrate ‫ן‬ i n vi. entice ‫•קע‬ interject plunge ‫יי‬8 ‫ארגיננעמיק‬ i n p u t (channel) ( ‫ארי_ינ|נעמ|ען י י ) א ר ג י י נ נ ע נ ו מ ע ן‬ (‫ארי_ינוועג דעי )ן‬ tain. embrace. move up.) spank. be d e c e i v e d read i n ( t o ) bring (‫ארי_ינפאר י ע י )ן‬ in. (into) ‫ א ׳ ז י ך‬h d r o p i n vt. i n v o l v e . c r a s h (into) (‫)ן‬ ‫יעי‬ introductory lead i n . (‫^רצינדרינגלער יעי )ס‬ interference.barge i n . entrance (in/for i n ( t o ) . sneak i n vi. i n j e c t . slip <‫ארי_ינ|לאז|ן יי <ג‬ (‫ א ׳ זין־ )אין‬1‫ ־‬keep o u t i n (to). ‫ארגינצי י ע י‬ (‫ארי_ינ|צימבל|ען יי <•> )י‬ 0 <$> ‫יי‬ catch scolding etc. import put in(to ( ‫ארי_ינ|פלעכט|ן י י ) א ר ג י י ע ע פ ל א כ ט ן‬ snatch c o n t e x t ) . (beating. insert. insert involvement (hum. include. enter vt. scene i i n (to) ‫ א ׳ ז י ך‬H vt. let oneself (‫יין־קאנטאקט י ע י )ן‬-‫ארי‬ with).). l u r e . s h o w i n . a d m i t i n vi. compendious take i n .‫ארי‬° ‫א ר י י נ פ א ס ט יי‬ ( ‫. 8) 3< ‫ארי_ינ|נאר|ן יי‬ capacity ‫ינווארג דאס‬-‫^רי‬ ( ‫ארי_ינ|ווארפ|ן יי ) א ר ט י נ ג ע ו ו א ר פ ן‬ throw in. strike ‫יינפירונג י י‬-‫או־י‬ hit <3> ‫ארי_ינ|פיר|ן יי‬ the (‫א ר ט נ ט ר ע ף דעי )ן‬ (‫)ארייינגעטראפן‬ ‫ארי_ינ|טרעפ|ן יי‬ mark duce. i m p l i c a t e i n p u t (jack) perform/ drop (‫ייננעצויגן‬-‫ארי_ינ|צי)ען יי )ארי‬ squeeze i n . file \ (‫ארי_ינ|פאר|ן י י ) א י ז א ר ג י י נ ג ע פ א ר ן ( )אין‬ im- (‫> )אין‬3< ‫!ארי_ינ|טי_יטש|ן יי‬ (‫)ארגיינגעטראגן‬ a vehicle) introduction.. interfere worm one's w a y (‫^רי_ינ|דרינג|ען יי )איז ארי_י'עעדרונגען‬ . <$> ‫ארי_ינ|מיש|ן יי‬ trate. pene- invader. ‫| א ׳ א י ן‬.‫אהנ‬: w o r m one's w a y on (a v e n t u r e ) .ארי_ינ|טא|ף י י ) א ר נ ו י נ ג ע ט א ן ( ) א י ן‬ put in(to) become a b s o r b e d (in).. lapse in u‫ינעט ״‬. j o i n i n ‫ארי_ינ|כאפ|ן‬ seize the (‫\ א ׳ ) א ו ן יי‬. c u t i n .‫ארגינפיר־‬ impact.. j o i n .‫ארי‬ || p u t a l l one's effort i n t o 76 ‫א ׳ זין־ א י ן‬ ! . comprise ‫א ר יי ן‬ incoming mail fall in. included (») ‫י־׳‬8 ‫^ ר צ י ע ע ר ע כ נ ט‬ i n c l u s i v e of the t a x ‫|| ד ע ם שטגיער א ׳‬ (‫ארי_ינ|לעב|ן ז י ך יי <•> )אין‬ penetration environment) festive e n t r y (‫ארגינמארש דעי )ן‬ infiltrator. i n - truder i n p u t (material) (‫ אין‬. entry ‫ארגינפיר‬ ‫ינטרעט דעי‬-‫ארי‬ step ( ‫ארי_ינ|טרעט|ן י י ) א י ז א ר י _ י ' ע ע ט ר א ט ן ( ) א י ן‬ port(ation) importation. ! 1 (‫ א ׳ זין־ )צו‬h o p p o r t u n i t y (to) (for a short visit ‫ || ניט א ׳‬let i n . (‫|| א ׳ ז י ך )אין‬ plunge (into w o r k ) into drive (‫|אריינ|זאג|ן יי <•> )י‬ t e l l off (‫יינגעפאלן‬-‫ארי_ינ|פאל|ן יי )איז ארי‬ entry. m e d d l e . i n t e r v e n t i o n (‫ארי_ינמיש דעי• )ן‬ intruder i ‫ארייינמישוננ י י ) ע ן ( = א ר י_י נ מ י ש‬ mix ‫ || א ׳ ז י ך‬m i x i n vt. barge i n (to) ( ‫או־יינקום י ע י ) ע ן‬ || p u t i n ..c o n s u m e h a s t i l y in give a whipping pull i n .. enlist ! O ‫ינ|ווע'רעמ|ען זין־ יי‬. initiation ‫ןארי_ינ|טראג|ן יי‬ c a r r y i n .. initiate. (‫די_יננעם י ע י )ען‬£ capacious. e n t r y .

(‫א ׳ זין־ )אין‬ c r o a c h (upon) p u t i n . browse i n k n o c k i n . insert <3> ‫ארי_ינ|שטעל|ן יי‬ s t i c k i n . pile i n vt... k n o w one's w a y a b o u t . . pile i n vi. fair ‫א י ר נ ט ל ע ך איי‬ honesty. ( d r y (‫ארי_ינ|שיט|ן ת )אריייעעשאטן‬ Armenian • 2 . I d o n ' t care ornament (‫א ר נ א ס ל נ ט י ע י )ן‬ ornamental ‫ארנאמענטאיל איי‬ respectable. . have one's w i t s l o o k i n t o ‫ א ׳ זין* א י ן‬h a b o u t one a r c h a i s m . (rev.. s t i c k i n .[ A R I K I I E S . fitting. i n t e g r i t y . orientation h a v e / g e t ‫ || א ׳ ז י ך‬o r i e n t O ‫א ר י ע נ ט י ר | ן יי‬ one's bearings.) archangel ( ‫א ר כ א ע ל י ע י ) ע ן‬ orchid ( ‫א ר כ י ד ע ע י י ) ס‬ a r c h i v e s (‫א ר כ י י ו ו י ע י )ן‬ a r c h i v i s t ‫א ר כ י ו ו א י ר י ע י )ן( ם‬ a r c h i t e c t ‫א ר כ י ט ע י ק ט י ע י )ן( ם‬ a r c h i t e c t u r e (‫א ר כ י ט ע ק ט ו י ר י י )ן‬ a r c h i t e c t u r a l ‫א ר כ י ט ע ק ט י ש איי‬ archipelago (‫עלא'נ י ע י )ן‬3‫ארכי‬ archaeologist ‫א ר כ ע א ל א י ג י ע י )ן( ם‬ a r c h a e o l o g y ‫א ר כ ע א ל א נ י ע י־‬ archaeological ‫א ר כ ע א ל א ג י ש איי‬ a r m a t u r e . long life expectancy l o n g . g o b b l e (‫אריינ|רי_יב|ן יי)אריייננעריבן‬ 0 0 d o w n . en.Y O ' M I M ] op ‫א ר י כ ו ת ־ י מ י ם‬ life ‫ ב א ר ע כ נ ט א ׳‬H i t y .l i v e d [ ] ‫א ר י כ ו ת ־ י מ י ס ד י ק איי‬ life e x p e c t a n c y [ ] ( ‫אריכות־ימים־שאץ י ע י ) ן‬ a r i s t o c r a t ‫א ר י ס ט א ק ר א י ט יעי )ן( • ק ע‬ aristocracy ( ‫או־יסטאקראיטיע י ׳ ) ס‬ a r i s t o c r a t i c ‫א ר י ס ט א ק ר א ט י ש איי‬ a r i a (‫א ר י ע י׳ )ס‬ O r i e n t ‫א ר י ל נ ט יעי‬ O r i e n t a l ‫א ר י ע נ ט א י ל יעי )ן( ם‬ o r i e n t a l ‫א ר י ע נ ט א ל י ש איי‬ l a n d m a r k (‫א ר י ע נ ט י י ר יעי )ן‬ . destitute ‫א ר ע ם איי‬ a r m (‫א ר ע • י ע י )ס‬ poor m a n (‫א ר ע מ א י ן י ע י )ארעמע־לגייט‬ s q u a l i d ‫א ר ע מ א נ ס ק ע איי‬ p o o r w o m a n (‫א ר ע ם ־ מ ל נ ט ש ד«ס )ן‬ poverty ‫אירעמקייט י י‬ 0 77 substance) send i n . t u c k i n <3> ‫ארי_ינ|שטעק|ן יי‬ p o u r pf. c o n c e r n . d r i v e (nails) <S> ‫|ן יי‬5‫ארי_ינ|קלא‬ m o v e ( ‫אריינ|קלי_יב|ן ז י ך ת ) א ר י י י נ נ ע ק ל י ב ן ז י ך‬ in c o n t e m p l a t e vt/vi (‫> )אין‬$< ‫ארי_ינ|קלער|ן!י‬ get i n ( ‫ינ|קרינ|ן )זיך( יי ) א ר י י י ע ע ק ר א ג ן‬.‫א י ר נ ט ל ע כ ק י י ט י י‬ ness ‫ || ק י ב ע צ א ר נ י ע‬place of . ( ‫ א ר נ י ע י ׳ ) ס‬. <$> ‫|ן יי‬8‫אריינ|שטו‬ p u s h i n . honest.‫ארי‬ i n (to).1 ‫א ר מ ע נ ע ר‬ ‫ || א ׳ א י ן‬l o o k / p e e p i n <•> ‫ינ|קוק|ן יי‬. fair. insert <S> ‫א ר י י נ | ר ו ק | ן יי‬ r u b i n .(‫א ר כ א י ז ם ד ע י )ען‬ pression a r c h a i c ‫א ר כ א י ש איי‬ (Chr.‫ארי‬ consult. i n t r u d e (upon).. p u t a w a y (food) break (‫ינ|רייס|ן ז י ך יי )אריייננעריסן( )אין‬.‫ארי‬ vt/vi s l i p i n vt. file O ‫ארי_ינ|שיק|ן יי‬ d r o p i n (for a short (‫ארי_ינ|שמעק|ן יי <ג>)צו‬ p r y (into) (‫ א ׳ )אין‬h visit) push ‫ || א ׳ ז י ך‬wedge i n <3> ‫אר|ן יי‬8‫ארי_ינ|ש‬ one's w a y i n longev. care bother me. i n v a d e c o u n t .716 ‫ארעמקייט‬ bearings. i n c l u d e <j> ‫ארי_ינ|ו*לכענ|ען יי‬ including (‫ארייינרעכענענדיק«ייי)א‬ stuff i n .) <$> ‫א ר | ן יי‬ it doesn't ‫ ע ס א ר ט מ י ך ניט‬H m i n d . a r m o r y (‫א ר ט ע נ א י ל י ע י )ן‬ h i g h relief [LY] (‫א ר ע ל י ל ף י ע י )ן‬ poor. k i b i t z e r s ' g a t h e r i n g place arsenal. j a m i n $> ‫|ן יי‬3‫אריינ|שטא‬ e n c r o a c h m e n t ( ‫וננ י ׳ ) ע ן‬5‫אריי'נשטו‬ || p u s h i n . b e / g e t o r i e n t e d . ‫אי‬ bother. fixture ( ‫א ר מ א ט ו י ר י ־ ) ן‬ a r m y (‫ארמיי' י י )ען‬ A r a m a i c [ARAMish] ‫א ר מ י ש איי‬ Armenia (‫ארמעיניע )יי‬ || A r m e n i a n ‫ י ע י )—( ם‬. con. a r c h a i c ex. presence of ‫אריינקוטען‬ enter ( ‫ארי_ינ|קומ|ען יי )איז א ר י י י ע ע ק ו מ ע ן ( ) א י ן‬ (‫א ר י ע נ ט י ר ו ע י־ )ען‬ vt/vi mind.

.) Medieval ‫ארענדאר‬ ‫א שטייגער ׳ען‬ || lease (of estate etc.K h A ‫ ׳‬Y E L ] ( ‫אשת־חיל י י ) ם‬ of "Thou . (in J e w . as opposed t o the S e p h a r d i m Ashkenazic ­‫[­אשכנ‬ASIIKENEZER] custody [ ] ‫אשכנז יש א י י‬ ‫א״י‬-‫י‬-‫אי‬ prisoner..‫ארקעסטער־‬ (‫)ען‬ t o 28 inches ‫אתה בחרתנו»י‬ referring t o the v i e w of the J e w s as c i t r o n . [ E S R E G — E S R O Y G I M ] ( ‫אתרוג י ע י ) י ם‬ said . prospector <*r> ‫א ש ל ע ך‬ archbishop ‫ ד ע ר א׳‬: [ A ' S I I M E D A Y ] ‫אשמדאי‬ Palestine A s m o d e u s .) Ashmodai. . a valor ‫ || מ א כ | ן אש א ו ן ב ל א ט ע פ ו ן‬ash(es) d u s t a n d ashes ash (tree) blessings Sukkoth ^ ‫אש‬ s c o r n .. a fruit o v e r w h i c h measure of l e n g t h f o r m e r l y used i n R u s s i a . ) ‫אשבוים י ע י‬ ‫אישה‬ holiday 78 !‫*אשה זע‬ Assyria (‫אשור )יאס‬ Assyrian ‫אשור יש איי‬ . e q u a l h a s t chosen u s . m a k e m i n c e m e a t of a Chosen People d u r i n g the ‫ארשיין י ע י‬ arsenic ‫א ר ש ע נ י ק י ע י‬ ethrog. lore) the k i n g of (‫א ר צ י ב י ס ק ו פ י ע י )ן‬ [ E R T S I S R O E L ] (‫א ר ץ ־ י ש ר א ל )יאק‬ Palestinian [ ] ‫א ר ץ ־ י ש ר א ל ד י ק איי‬ c r a b a p p l e [ ] (‫א ר ץ ־ י ש ר א ל ־ ע פ ע ל ע יא» )ך‬ demons ash (wood) gossamer ‫אש־ ן א י י‬ [ ] » ‫ארץ־ישראל־פעדעם‬ [RoshE] ‫ || א ר צ ע ר ש ע‬a r c h .) ‫ד‬ [ A ' S I I K E N A Z ! ‫דאס‬ ‫א ר ע נ ד א י ר י ע י )ן( יעו‬ ‫ר ע נ ד א ר‬ ( ‫א י ש ט ע צ ל *> ) ע ך‬ ‫אשכנז‬ lease (as lessee/ (‫א ר ע נ ד ע י׳ )ס‬ ‫ א פ | ג ע ב | ף אין א׳‬/ ‫נ ע מ | ע ן‬ Germany. [AshKENAzi] (‫אשכנזי י ע י )ם‬ one Jews of the of central arena and arrest. c o n v i c t ‫אשכנזער‬ warrant ‫ז יש‬ in- ‫א ר ע ס ט א י נ ט י ע י )ן( • ק ע‬ (‫א ר ע י ס ט ־ ב א פ ע ל י ע י )ן‬ arrest O ‫א ר ע ס ט י ר | ן יי‬ [EYsh-LEHo'vE] <‫א ש ־ ל ה ב ה א» <אויף‬ ore furiated scallions {coll.. . " a p h r a s e i n a p r a y e r are (‫א ר ק ע ס ט ע ר י ע י )ס‬ orchestral 0 [ E Y s h E s . d e t e n t i o n . Ashkenazic Jewry lessor) Ashkenazi. .715 ‫אתרוג‬ ‫ש ט י יג ע ר‬ ashtray (Jew.‫ארצע‬ arch-villain toilet paper woman (‫א ר ץ יאס )ן‬ (‫א י ר צ ז ו כ ע ר י ע י )ס‬ ‫אש־און־פאירעך‬ ( ‫ ב י י מ ע ר‬. (evil) ' ‫ ק ל א ר )אין י ( ווי א י י ד א י ן א‬: [ A S I I R E ] ‫א ש ר י‬ fully c o n v e r s a n t ( w i t h ) [AShERYO‫׳‬TSERPAPIR] ‫יאס‬ ‫אשר־יצר־פאפיר‬ m a r r i e d w o m a n [EYshES-1'sh] ‫אשת־איש די‬ adulteress [ ] (‫"אשת־אישניצע י י )ס‬ adulterer [ ] ( ‫אשת־אישניק י ע י ) ע ס‬ the A r c t i c ‫ארקטיק יעי‬ Arctic ‫א ר ק ט י ש איי‬ orchestra [ATO B O K I I A R T O N U ] arshin. n o r t h e r n E u r o p e a n d t h e i r descend- take into (‫א ר ע נ ע י׳ )ס‬ (‫ארעיסט יעי)ן‬ ‫ שטעל|ן אונטער א׳‬h custody ants. seizure.

per- O ‫באגי'טיק|ןיי‬ be d i s t u r b e d . be c o n d u c i v e to w a t e r . ‫ ב ע ב ל‬A (‫ב א ב י ע י )עט‬ flowery womanizer ( ‫ב א ג י ס | ן יי ) ב א ג א ס ן‬ . m i d w i f e w h a t d o I care? ‫ יעז‬.. ‫ז‬ ‫ב א ב ס ק ע איי‬ ( ‫באבע י י ) ס‬ (‫ב א ב ע י ׳ )ס‬ ! [ D A Y G E ] ‫מגין ב י ס ד א ג ה‬ [MAYSE] (‫באיבע־מעעוה יי)—יות‬ success (‫ב א ג ל י י ק לער )ן‬ f a i r y tale succeed. numerical mage. rouse gild . ( be a l a r m e d ‫ ב׳ זיך אן‬h c o m m i t treat. pronounced [B]. spare tion. cultivate.‫אבסערוואציע‬ (‫באגאיזש י ע י )ן‬ religious ‫יי‬/‫יער‬ value: 2 ‫ א ט י ט‬O ‫ב א ג א ב | ן יי‬ baggage.‫ב א ל י י ט‬ ( ‫ב א א ' ר ב ע ט | ן יי ) ב א א ר ב ע ט‬ e l a b o r a t e . a l a r m . h a v e g o o d l u c k O ‫ב א ג ל י ק | ן וי‬ hag pilfer. bigoted r o b vt. d e p e n d a b l e . gold-plated ‫ב אג י ל ד ן‬ influence ( ‫באגיייסטערונג י י ) ע ן‬ enthusiastic dawn . revision ‫באגיילדט איי‬ till. sanctimonious. rob.‫באגליייט‬ (‫באנלי_יך ׳עז )בי_י‬ area).. ‫באגייסטערט איי‬ gilded. t r o u b l e (‫ ז י י באגייען. a d a p t . ( ‫באיבעשי י י ) ס‬ b a b k a (a sweet c a k e ) steal f r o m garnish. h a n d l e . g r a n t to in [BEYS] ‫*באגאיבט איי‬ ‫אכט־‬ ‫ג ע ב ו ננ‬ ‫ב א גאט יש איי‬ ‫א כ ט ־‬ . border ‫ב א ג נ ו ' ג ע נ | ע ן יי ג> ׳׳מ‬ 79 (cont.‫ב‬ ‫ב‬ fumble a r o u n d . beans (coll. official.‫א ב ס ע ר ו ו א ט א ר‬ ‫באגזל|ען‬ ‫א כטג ע ב ע ר‬ ‫באגייטיקונג י י‬ fertilize (soil) d i s t u r b . [BAGAZL] fertilization ‫געב ן‬ ‫ ׳עז‬O ‫ב א ג ו ל | ן יי‬ ‫בא נ יל ד ן‬ (of soil) O ‫וו‬ ‫* ב א א ב א כ ט ע ר ׳עז‬ . O ‫לוס|ן יי‬5‫*באאי_י'נ‬ (civil) ‫באאטט|ער‬ ‫געב‬-‫יעי‬ officer cultivation.) ( ‫באיבעצע י י ) ס‬ granny [ B A G A N V E ] O ‫ב א ג נ ב ע | ג ע ן וו‬ ‫ב א נוג ע נ ע ן‬ ‫ב‬ ‫'באאבאכטועיעו‬ . re- ‫ג ל יי ך‬ work O ‫ב א ג י י ל ט י ק | ן יי‬ ‫ב א ג י ל ט | ן י י ) ב א ג י י ל ט ( ׳עז‬ ‫)ס‬ tall story. איז באגאנגען‬/ ‫* ב א ג י י י ף וו ) מ י ר‬ d o w i t h o u t . wet. ‫*־יי‬ c a n v a s s (an b e a n . luggage hypocritical Yiddish alphabet.‫א ב ס ע ר ו ו י ר ן‬ !‫' ב א א ב א כ ט ן ׳ע‬ matters. w i e l d ‫באאו'טרויק|ן מ‬ ‫ ־| ב׳ ז י ך‬t u r b .1 ‫באגינען‬ ‫ב א ב ל ו י ט ט איי‬ (‫באבניק ח!י )עט‬ old wives' ‫ב א ג ל י י י ב ט אדי‬ hag liable. O ‫ב א ג י ל ד | ן יי‬ farm. douse vt. || at d a w n ‫דעי‬ favor..) . r u m - <$> ‫ב א ב ר ע | ן ך ך יי‬ l e t t e r of the gifted confer u p o n . adapta- (‫באאירבעטוע יי)ען‬ O ‫ב א מ י ' ט ט ע ר | ן וי‬ validate 2 c l e r k . s t i r ( ‫באבקע י י ) ס‬ O ‫ב א ב ר ע ט | ע ן יי‬ . revise O ‫ב א ג י ' נ צ י ק | ן יי‬ t r u s t e d ... t r u s t w o r t h y || g r a n d m o t h e r . O enthusiasm ‫|| ב ׳ ז י ך ט י ט‬ inspire.

h a v e p l e n t y of. o n (a price etc. substantiate (‫ב א ד י י ן־סטאנציע י ׳ )ס‬ servant.b a t h e vi. c a t e r to • 0 ( 0 / ‫*באגרי_יפ|ן יי ) ב א נ ר י פ ן‬ greeting. w a l l o w i n . )צו( יי‬O . (hum. s a l u t e .) service s t a t i o n m a k e use ( b o d y of) s e r v a n t s .a b o u t . ‫\ ב ׳ ז י ך מ י ט‬.. *condition ( ‫באדיעוננ י ׳ ) ע ן‬ settle (‫)וועגן‬ conditioned ‫ב א ד י י ע ט איי‬ conditional ‫ב א ד י ע י ק איי‬ (‫)באדועען‬ ‫ז י ך יי‬ desire. h a p p e n to run (Jew. be s o r r y ‫ב א ד ר א ט ו נ נ יי‬ 80 ‫באדויער י ע י‬ ‫ב א ד ו י ע ר‬ ‫וואס‬/‫ א‬O ‫ב א ד ר י ע ר | ן יי‬ h dupe. concept. limita- service staff ground. a p p l a u d (‫ב א ד י נ ע ר יעי )ס‬ rebuff (‫ב א נ ר י נ ד ו נ נ י י )ען‬ greet. (‫ב א נ ר י י ף י ע י )ן‬ (‫ב א נ ר ע י ב ע נ י ש ד*ס)ן‬ restriction. w a i t o n . (‫ב א נ ע י ר י ע י )ן‬ s p o i l (an e n t e r p r i s e ) . '‫ווערן — אבי‬ ‫בין‬ ‫בייזע‬ || (‫ב א נ נ ע י ט י ע י )ן‬ (‫באגעינעניש ד*ס )ן‬ adventures » ‫ ־( ב ׳ ק ו מ ט ע ר‬r a t h e r be s i c k t h a n w o r k if he w o u l d o n l y c o m e ‫ב א ט י_י ט‬ ‫ב א ט י_י ט ן‬ service || meet vt. w e l c o m e . m e e t i n g . need. .) 0 tion. notion. qualification. narrow-minded ‫באדמינטאין יעי‬ ( ‫ב א ד | ן יי ) נ ע ב א ד ן‬ ‫( ניי|ן* זיך ב׳‬... (‫)ארי_יין‬ ( 2 (‫)בעדער‬ ‫ב׳‬ ‫אין‬ ‫יי‬ . confine.. pardon unfortunately show clemency (‫באננעידיקוע יי)ען‬ to. c o v e t charge condition. float i n . t o p . soil. ( ‫באדיוננ י ע י ) ע ן‬ pardon loafer ‫ || ע ר וועט ב׳ ק ר א נ ק‬e v e n . l i n e . r e q u i r e . O ‫ב א ד א נ ק | ע ן יי‬ bottom (‫באדעם יעי)ם‬ need (‫ב א ד א י ר ף י ע י )ן‬ c o v e r pf.) ‫ || ב ׳ ז י ך‬b a t h e vt/imp undoing ‫ ־( ב׳ זין־ א י ן‬also l i m i t .. w a n t . idea (hum. a c c l a i m . deplore clemency. terrain action) ‫ב ׳ זין־ מ י ט‬ conceptual (‫ב א י ד כ א ל א ט י ע י )ן‬ badminton O ‫ב א נ ר י ס | ן יי‬ (an greet (‫ב א ד י י נ ע ר ש א פ ט י ׳ )ן‬ bathrobe O ‫ב א נ ר י נ ד | ן יי‬ (‫ב א נ ר י ס ו ע י י )ען‬ || h a i l . provision date O ‫ב א ג ע ' נ ע נ | ע ן יי‬ meet vt/vi !‫"באדי_יט|ן י י ) ב א ד י י ט ( ׳ע‬ ‫ || ב א ד י י ן ־ א פ צ א ל‬service ‫ן‬- vicissitudes ‫ב א ד ו י י ע ר ו נ נ י י יעז‬ deplorable. ‫י י ) ע ר ב א ד א י ר ף‬ O ‫ב א ד ע ק | ן יי‬ v e i l i n g of the b r i d e properly !*‫ב א ד ע ק נ ס י‬ (‫ )ען‬° ‫ב א י ד ה י ט ל י א‬ regret (s) need.(‫ב א ד ע י ר פ ע נ י ש יאס )ן‬ ment (‫ב א י ד ק א ס ט י ו ם י ע י )ען‬ wiring ‫ווי ס ׳ ב א ד א י ר ף צ ו זיין‬ bathing cap p r i o r to the w e d d i n g c e r e m o n y bathing suit ‫באדארפ|ף‬ || require. a b r i d g e (‫ב א ד ן יעי )ס‬ ‫ב א נ ר ע נ ע צ ט איי‬ O ‫ב א נ ר ע ' נ ע צ | ן יי‬ (rights). if o n l y he would ‫אירבעטן‬ ‫ניט‬ bayonet ‫ב א ד י י ' אייי‬ encounter. O ‫יי‬ ‫באננע'דיק|ן‬ good-for-nothing. rebuff b u r y . ‫באננעדיקוע‬ ‫\ צ ו ם ב׳‬.713 ‫באדראטוע‬ regrettably. l u s t s c o l d i n g . ‫יא״ )בערער‬ prudent bask in ‫ב א ד א י כ ט איי‬ cooper ( ‫באדנער י ע י ) ס‬ t h a n k pf. c r a v e . comprehend (‫באדינוע יי)ען‬ serve.t e n d . attendant O ‫ב א ג ע ר | ן יי‬ (‫ב א נ ר א י ב י ע י )ן‬ justification ‫באדינג|ען‬ of bathe undo. r e g r e t t a b l e ‫ב א ד ו י י ע ר ל ע ך איי‬ regret.) swimming resort i n .1 ‫באד‬ ‫)אוועק|(פיר|ן‬° . service. qualify || bath(house) (hum. abridgment take a bath go ‫באנריפיק איי‬ (‫ב א ג ר ע י נ ע צ ו נ נ י ׳ )ען‬ limited. rowdy.‫באדיינ‬ (‫ב א ד י י נ ג דעי )ען‬ c o n d i t i o n i n g . welcome O ‫ב א ד י נ | ע ן יי‬ 0 (‫באנראב|ן יי)באנראבן‬ justify. restrict. e n c o u n t e r ‫* ב א ד ג י ט ו ע י י ) ע ן( זעו‬ master .) service <‫ב ' ז י ך <מיט‬ O ‫ב א נ ע ו ו ע ' ל ט י ק | ן יי‬ desire. h a v e t o . o v e r - <*‫ ( )א.

‫ ־ ב א ו ו א ר נ ט איי‬.. copulate ‫י‬ ‫ ב _ ם ב׳‬h conscious. brave. hold oppression one's .‫ב א ו ו ו‬ ‫׳עז‬ . p r o v i d e w i t h h e a t i n g ‫ב׳ זיך מ י ט ט ר ע ר ן‬ admiration admirer heating (‫באוואש|ן יי )באוואשן‬ occupy. O ‫ב א ה א נ ד ל | ע ן יי‬ ‫ || פ א ל ש ב׳‬m a l t r e a t ‫ ב׳ זין־‬h m a k e sure provisions. armament .) w a s h •‫באהויזונג י‬ O ‫באהויז|ן יי‬ house with gift shower. senseless unconscious ‫ב א ה ע ב י ק איי‬ ‫ב א ה ע י ב י ק י י ט יי‬ hide-out ‫באווויסט אי־‬ nent un- !‫ב א ה י ל פ י ק ׳ע‬ (‫ב א ה ע י ל ט ע נ י ש י א ס )ן‬ ‫ב א ו ו ו י נ ד ע ר ע ר י ע י )ס( ם‬ noted. manage. c o v e r t ‫באוואקס־ן איי‬ (‫)קעגן‬ ‫באהאוונט‬ ‫\ ב׳ זיך‬. (against) secure. c o m m a n d control/collect oneself.. hyphenated (‫באוואירעניש לאס )ן‬ O (‫ב א ה א ל ט ע ר דעי )ס‬ treatment ‫\ א ן בין‬. conceal. ‫ב א ו ו א פ נ ט איי‬ proof ‫ || ה י י ץ ־ ב א ו ו א ר נ ט‬... ‫ב י_י ה י ל פ י ק‬ O ‫באוווינ|ען יי‬ affluent ‫ב א ו ו ו י נ ד ע ר ו ע י־‬ affluence O ‫ב א ו ו ו ' נ ד ע ר | ן יי‬ concealment. hairy unqualified ‫*יי‬ skillful ‫באוואיפענונג י־‬ overgrown.‫ב א ו ו ו י‬ police ‫ || פאליציילש ב׳‬g u a r d O ‫ב א ו ו א כ | ן יי‬ reforestation ‫באוואלדונג י־‬ irrigation versed..keep (a secret) f r o m . ‫באווא'רענ|ען‬ stipulate. (‫ב א ד ר ע י ע ע נ י ש י«ס )ן‬ proficient.. inter ‫ב א ה א נ ד ל דעי )ען( ׳עז‬ treat. p r o v i d e w i t h (‫באדראט|ן ה)באח־־איט‬ skill) wiring O ‫" ב א ה ע ר ש | ן יי‬ rule. bulletproof make ‫באהאיוונטקייט י׳‬ || h i d d e n . ... hy- ‫באוווסטזגין י*״‬ unite vi. . reserva- ‫ «<־׳‬. (‫ב א ה א נ ד ל ו נ נ י׳ )ען‬ joined. h a v e i n one's m o n y of s h o w e r i n g b r i d a l couple w i t h || (waves etc. ‫י־‬8 ‫ב א ה י י ב ל ע ך‬ (‫)באהויבן‬ ‫ב א ו ו א ר פ נ ס יאס‬ be e q u a l to. safeguard safeguard.‫ד ר י נ נ ע ן‬ ‫י ב א ה ו י פ ט ן ׳עז‬ feasible ‫ב א ו ו א ר פ | ן יי‬ grasp. ‫סבנה‬ (‫ב א ד ר א ע ן ׳ע! ) ש ט ע ל ן אין‬ ‫ *ב׳ ז י ך‬1‫ ־‬m a s t e r . unite..proof ‫איי‬ shelter ‫ב א ה א נ ד ל ו ננ‬ ‫באווארנט‬ abuse take precautions. courageous. grown over || w a t e r p r o o f (‫)אין‬ O ‫ב א ו ו א ' פ ע נ | ע ן )זיך( יי‬ a r m vt/vi secure(d).. ‫יי‬ ‫קויילךב׳‬ b r a v e vt. d o m i n a t e . m a r v e l at (well-)known. ‫בא‬ hide vt..2 . be up to a d m i r e . inhabit ‫באהייב|ן‬ ‫ ־| ק ע נ | ע ן * ב׳‬power rice or sweets m e l t i n t o tears ‫יי‬ negotiate (an obstacle).‫באוואו‬ oppressor .t i o n . ply (‫)מיט‬ (‫)באווארפן‬ courage cere- ‫ב א ה א ר צ ט ק י י ט יי‬ housing make ‫ט ע נ ה ן‬ .. h a n d l e . ‫|| ש ל ע כ ט ב׳‬ b o l d .. (with).v a l i a n t sure pelt.) ‫יי‬8 ‫ב א ה א פ ט ־ ן‬ ‫יי‬8 ‫ב א ה א י ר צ ט‬ ‫\ ב׳ ב א נ ע ' נ ע נ | ע ן‬. uniting (‫ ט ו נ ג י י )ען‬5 ‫ב א ה ע‬ ( ‫ב א ה ע פ ט | ן יי ) ב א ה א פ ט ן‬ join. proficiency O ‫ב א ו ו א ' ס ע ר | ן יי‬ armed ‫ב א ד ר י י ק נ ד י ק «ד׳‬ ‫ב א ד ר י ק ע ר יעי )ס( • ק ע‬ anxiety ‫באוואיסערונג י ׳‬ irrigate O ‫ב א ד ר יק | ן יי‬ oppress temper ‫ז‬ ‫ב א ד ר י ק ו ע יי‬ ‫ ב' זין־‬h phenate horned ‫ ־| *ניט בגיס ב׳‬scious 81 ‫ב א ה ע ר נ ע ר ט איי‬ .712 ‫באוווםטזגין‬ r e s t r a i n t . con- ‫ || *אן ב׳‬consciousness ‫י‬ hide-and-seek ‫ב א ה ע י ל ט ע ר ל ע ך פצ‬ union.‫*באוואוי‬ oppressive . (Jew.. s u b d u e . c o n t r o l . m a s t e r y (of a ‫"באהערשונג יי‬ ‫באדראטן‬ wire.1 ‫ל ט ־ ן‬ ( ‫ה א ל ט | ן יי ) ב א ה א ל ט ן‬ hide vi. d e a l w i t h ‫ וואיסער־ב׳‬1‫ ־‬heatproof p r e c a u t i o n . emi- ‫ב א ה י י צ ו ע י׳‬ O ‫באהייצ| ן יי‬ heat. hiding.

special separately.. ‫ייי׳‬ vt/vi ‫באזעיצט‬ m a t e r i a l i z e . settle vt. manned seat. ‫«יי‬ m a r r i e d (man) ‫ייי‬8 ‫ב א ז ו נ ד ע ר ש‬ || t o k e n . expel silver-plated conscious deign to j ‫יי‬8 ‫ב א ז י נ י ק ט‬ cotton. tether ‫באזעצנס‬ ‫ב א ז ע צ ע ר י ע י )ס( ם‬ (rain/snow) boot ‫א י ו ו ע ל ן «יי‬ w e / t h e y / . (‫וועיג יעי )ן‬ (‫ווועגוע י• )ען‬ mobile.c o v e r (book) O ‫אוועו־|ן יי‬ NEFEsh] ‫א ו מ י ם ע ד נפש «י‬ their/. a l k a l i m o v e vt/vi.. worried a t t e n d to. *frequent O ‫* ב א ט א נ | ע ן יי‬ visitor 82 ‫״ ב א ז ו כ ע ר יעי ) ס ( ם‬ . ‫ב א ט א נ י ש «יי‬ ‫י־‬8 ‫נ^אזאירגט‬ O ‫^ א ז א ר ג | ן יי‬ [ B A Z E V L ] O ‫ א ז ב ל | ע ן יי‬3 seed •‫ב א ט א נ י ק י‬ ‫באטאיניקער י ע י )ס( ם‬ a c c e n t u a t e . dispassionate | O ‫ב א ט א ו ו ל | ע ן יי‬ botanical ‫ ־| יי ב ׳‬perforce j be forced to slow. strew w i t h s a n d O ‫ א ז א מ ד | ן יי‬3 bazaar (‫ א ז א ' ר יעי )ן‬3 ‫ב א ט א י ג ט איי‬ anxious. show u p ‫ב א ז נ י ט י ק ט »יי‬ ‫י‬ grant pose of. o w n ‫ ב ׳ זין־‬h succeed i n m o u r n . stress ‫י‬8 ‫באזאיכט‬ demure. de- ‫ווו'סטזיניק‬$)‫מ‬ s t a t u s . h a v e t i m e for. o u t of the w a y (‫ ב ׳ )צו‬h strate. d i s t i n c t . par2. show. o c c u p y . a p a r t unusually.1 ‫ב א ז ו נ ד ע ר‬ ‫•ויי‬ ‫באוווסטזיניק‬ conscious (of one's (!») |‫ ־‬t i c u l a r . realize [BOU w on of elderly panel sweet p o t a t o battalion Jew. o w n e r s h i p possessor. . s u b s t a n t i a t e appear. O ‫באז _ טיק|ן יי‬ |‫י‬ (‫באווי_יזונג י ׳ ) ע ן‬ (‫ב(טווצז|ן יי)באוויזן‬ (come o n t i m e f o r ) . [ B A K I I E ' Y N T ] ‫י׳‬8 ‫ב א ח נ ט‬ h a r d . thread ‫ו ו ל יעי‬ (‫ב א ז י ט י ע י )ן‬ junk.. p r o v i d e (‫ב א ט א ט ע י ׳ )ס‬ besmirch [ L Y ] (‫ב א ט א ל י א ' ן י ע י )ען‬ O ‫} א ז ו י ' מ ע נ | ע ן יי‬ visit. ‫ו ו ע ג ל ע ך »יי‬ ‫ו ו ע י ג ל ע כ ק י י ט י־‬ ‫באזיש »יי‬ || m a n .)j 1 (‫* באזויך יעי )ן‬ O ‫ב א ז ו כ | ן יי‬ *call u p o n . l a m e n t vt. O ‫• א ו ו י ' ל י ק | ן יי‬ ‫ || ב ׳ צ ו‬g r a n t . t a k e possession of settler exercise (‫באזע י ׳ )ט‬ occupied. a c c o r d ‫ב א ז י ל ב ע ר ט איי‬ etc. poor merchandise <%‫ווול י‬ basic ‫ב א י ז י ס ד י ק «י־‬ cotton gin move ‫*באזייץ י ע י‬ motion. d e m o n s t r a t i o n evidence *‫ס‬ apparition O ‫*באזיג|ן יי‬ exhibit. are a t the e n d of o u r / wedding ceremony charming MAIM A D ‫ב ׳ זין־‬ t r a d i t i o n a l seating of g i r l part O ‫וועג|ן )זיך( יי‬ cotton O ‫ב א ז ע צ | ן יי‬ settle vi. make ( ‫באזגייטיקונג י י ) ע ן‬ r e m o v e d . deliberate. cause etc.) bridal O ‫^ ו ו י י נ | ע ן יי‬ ( ‫טאווייליקונג י • ) ע ן‬ (‫באזינג|ען יי )באזונגען‬ celebrate ( i n song possess. ‫מיה‬ || several . o w n e r O ‫ב|אווירק|ן יי‬ affect. demon- feat removal. elimination. stay search (a person). movement ( ‫ ב א ז ע ס ן‬/ 0 ) ‫' ב א ז י צ | ן יי‬ mobility O ‫באז יר | ן יי‬ base alkaline base. dis- ‫באווי_י'בט »יי‬ (‫ייז יעי )ן‬-‫באווי‬ especially c o n q u e r vt. g a r r i s o n . influence basis icing chair. see t o . disposal remove. particularly. eliminate.. (‫ב א ט י ע י )ן‬ salt O ‫ל א ז א ל צ | ן יי‬ sand. .711 ‫באטאנען‬ separate. attendance. ‫ב א ט א ו ו ל ט מיי‬ botany botanist [ B E O Y N E S ] ‫^ א ו נ ס »ייי‬ under compulsion. *visit. movable ‫*באזיצער י ע י )ס( ם‬ as ( ‫' ו ו ל ־ ד ר ע ש ע ר יעי ) ס‬ (‫ב א ז י ם ע כ ץ י*־ )ן‬ possession. s u b d u e . leisurely.

sum. i n n o case ‫ב ו י ק א ט‬ power. significance •‫ב א ל ד י ק «י‬ (‫באלוואין יעי )עט‬ contem- ‫ ב ' ז י ך‬H plate. consider vi. stream chromium-plated (‫ב א ך י ע י )ן‬ 1 (‫ב א ל י ע י )ן‬ t a k e p a r t (in). r e l e v a n t ‫|ן‬6‫באכישו‬ ‫וו‬ significance enchant thump! bang! river. ‫ זעז‬O ‫ב א ל ב ע ט ש ע | ן יי‬ ‫*־״‬ think it over ‫באלד‬ sad set foot o n ‫|| ב ' ווי‬ amount. f r o m the first. balance. ‫ב א ט י י ט י ק «יי‬ •‫באטיייטיקייט י‬ count significant. significance (‫ב א ט צ י ט דעי )ן‬ means. at first ‫ || ווי ב ׳‬as soon as '‫ב‬ observe.) to. decoration (‫ || ב׳ )טיט‬reward ‫* ב א ט ר י י ב ט }יי‬ (‫באטרעט|ן יי)באטראטן‬ value. p r o m p t moron 0 ‫ב א ל ו ו א נ ס ק ע «יי‬ 0 moronic reward reward. b e d l a m (‫)באטטיט‬ denote 2 b a l l (festivity) signify. ( ‫ב א ט ר א כ ט | ן י י ) ב א ט ר א י כ ט‬ !‫ב א ל ב א י ס י ע י ) ב א ל ב א ט י ם ( זע‬ presently. tasty. of 1‫י ב א י ק א ט יע‬ [BAKOYEKh] O ‫ב א כ ו ח | ן יי‬ O [BAKISHEF] significant. 1‫ ׳ע‬O ‫ב א ל א ב ע ט ש ע | ן יי‬ hand out (stg. 0™ ‫ב א ך‬ ‫יי‬6 ‫ב א ם ־ א י מ ט‬ playing ball ‫ב א ל ע ב ע טש ע ן‬ mean. ‫באטייסט‬ (‫)באלאדן‬ poise. (‫ב א ל ו י י ן י ע י )ען‬ •‫»י‬ ‫ב׳‬ ‫באטרעפיק‬ weighty (‫ב א ל ו י נ ו ע יי )ען‬ a m o u n t to O ‫ב א ל ו י נ | ע ן יי‬ 1 ‫ מ ע ה א ט א י ט ב א ל ו י י נ ט‬h decorate (with) ‫ב וש ל‬ ( ‫ ן‬8 ‫ | ן יי ) ב א ט ר א‬8 ‫ב א ט ר ע‬ ‫אינעם( ״מ‬. battery ( ‫באטערייקע י ׳ ) ס‬ belong. offer ‫באלאד־ן‬ [ B A T A ' M T ] ‫ב א ט ע מ ט »יי‬ cute (‫ב א ל א ד ע י ׳ )ס‬ carpeting carpet O ‫עכ|ן מ‬8'‫באטע‬ (‫ב א ל א י ן י ע י ) ע ן‬ small battery. counter- soon.710 ‫באלוינען‬ aged by no ‫ן‬8‫באטא‬ feel. p e r t a i n 0 ‫״ ב א ל א ע | ע ן יי‬ light ‫ב א ל א נ י ע ר ווורשט י ע י‬ (‫ב א ל א י נ ט י ע י )ן‬ O ‫ב א ל א נ ס י ר | ן יי‬ ‫נעמ|ען‬ || balance encumbrance.) ‫באטשאן י ע י‬ affirm. exami- (‫ב א ט ר א כ ט ו ע יי )ען‬ (‫ )מעדיצייניש|ע‬h nation.) u p o n b i d . consider.. deliberate a l m o s t . ‫יעי‬ (‫באט|ן יי)געבאטן‬ balloon bologna charge (to) ‫ * ט י ט‬O ‫ב א ט י י ל | ן יי‬ ‫ || ב א ט י ס ט ־ ן‬c a m b r i c ‫ויי׳‬ ‫ב א ל ע ג ע ר ן‬ || ‫ב א ט י י י ל י ק ו ע יי‬ ‫באטיי'ליקט|ער‬ ‫געב‬-‫יעי‬ (‫ )אין‬O ‫ב א ט י י ' ל י ק | ן ז י ך יי‬ (‫ב א ל א נ א י ן י ע י )ען‬ load. be a p a r t y . laden ‫ »יי‬. propel fascinate. ‫עכוע י־‬9'‫באטע‬ (‫ב א ל א ל י י ק ע יי )ס‬ balance whereas.. delicious.) the t i t l e O ‫ב א ט י ט ל | ע ן יי‬ m e a n i n g . consideration O ‫ב א ל א ' ס ט י ק | ן יי‬ checkup w a t c h . ‫אין‬ be o u t of the ques- ( ‫ב א ל א ס ט | ן וי ) ב א ל א י ס ט‬ ‫ב א ל ע ב ע ט ש ע ן‬ shortly. early. since i m m e d i a t e .1 ballad balalaika confer (stg. r e g a r d . c o n f i r m 83 O ‫באיא|ען ת‬ . ‫ב א ל א ד | ן ח‬ ‫ת‬ participation participant (‫ב א ל יעי )בעלער‬ mess. (‫ב א ט ר ע י ף י ע י )ן‬ ‫ ה א ב | ן * א‬f.i m p o r t ( a n c e ) . burden ‫באטי_יט|ן‬ p a r t i c i p a t e (in). ‫ב א ל א י נ ע ר ו ע‬ 2. e x a m i n e . ( ‫באטעריע י י ) ס‬ tion count) ‫ב ע ל ־ ה ב י ת‬ || take battery (‫ב א ל א י ט ט י ק ו ע י• )ען‬ den award.‫ ב א ל א ' ג ע ר | ן ״« ב א ל ע ג ע ר ו נ ג‬.. g i v e (sb. p a w ‫ב א י א ר נ ט «יי‬ [BEE'YN-O'YFN] ‫ן‬6‫באיךאו‬ ‫מדיי‬ O ‫|ן יי‬9‫באטא‬ s t y l e . material. n e a r l y . bur- encumber. burden (an ac- consideration ‫באטראיכט יעי‬ into consideration ‫ב׳‬ ‫ניט ק ו מ | ע ן א י ן ב ׳‬ deliberation.

p o m p o u s . be (at) ‫ב א ל ל ר נ ד י ק מיי‬ b e a m . synagogue from ‫סעדאיל‬ balmy O ‫באלעמוטשלן מ‬ (imp. strew w i t h (‫ב א מ י ו ע י ׳ )ען‬ diagonal. corpulent ‫ב א ל י י י ב ט מיי‬ c o v e r . bombard- ‫באלייטער יעי )ס( ם‬ chaperon (fern. offend (‫ב א ל ע ר י נ ע י י )ס‬ instructive (‫ב א ל י י י ד י ק ו ע י י )ען‬ h u r t .709 ‫באמערק־ווערדיק‬ siege (‫באללגערוע יי)ען‬ besiege. i n c o n v e n i e n c e ‫באלכסון‬ obliquely O « ‫באמי'סטיק|ן‬ s t r i v e . sprightly. ‫באטונה־שלטה‬ (‫ב א י ל י ע י׳ )ס‬ (‫ב א ל י י ק יעי )עם‬ [BALAKIISN] ‫»דמ‬ w i t h complete faith effort. ‫באלזאט‬ ‫ב א מ ל ר ק יעי‬ ‫ב׳‬ ‫ווידער‬ || animate O ‫י‬ ‫באלעב|ן‬ resurrect ‫באמלרק־ווערדיק מיי‬ babble. c o m p a n i o n . offended (‫ )טיט‬O ‫ב א ל ע ק | ן ז י ך מ‬ fingers ‫ב א ל ט י ש מיי‬ b e l o v e d . chatter worthy 84 O ‫ב א ל ע ב ע ט ש ל ן וו‬ . l a y siege t o O ‫ב א ל ל ג ע ר | ן יי‬ pamper $> ‫ב א י ל ע ו ו ל ן יו‬ ballet temporize. | ‫י י‬ hurt b y . l i n e . accompaniment escort. ( i n p h o t o g r a p h y ) ex- (‫באמבארדע י י )ס‬ d a n g l e vt/vi ‫באליייטערין‬ chaperone ing bombing.. a c c o m p a n y . shell ‫| ב ׳ א ה י י י ם‬. O ‫ב א ל י י ג | ן יי‬ p u t u p (guests). lively. e n d e a v o r fertilize.‫באליייט‬ tendant s y m p t o m [ B E I ' M ] ‫ל‬-‫ב א ם קאנ‬ inflated. rafter transom ‫ || ב ׳ ז י ך‬i n s u l t . p u t t o b e d . m a k e a n effort. ‫״מ‬ ‫באלמוטשע|ן‬ (‫ב א ל ן יעי )ס‬ ‫ב׳ ד ך‬ deavor. favorite. g i r d e r . take umbrage at (‫ב א ל ק א י ן י ע י )ען‬ (‫)ער‬ ‫ב א ל י י ד י ק ט מיי‬ O ‫דיק|ן ״‬ be i n s u l t e d . m a i l (letter) i n s u l t . e l u c i d a t e g i l d ( w i t h g o l d leaf) ment bomb (‫ב א ל י י י כ ט י ע י )ן‬ (‫באלגיכטונג י ׳ )ען‬ n a t e . offense ballerina balcony (evening) g o w n if ‫ב׳־סימפטאם‬ escort. ‫באלי_יכט|ן‬ O ‫באלייש|ן ת‬ washtub ( ‫באמבע י י ) ס‬ ‫מייו‬ ‫ת‬ pose. s w a g - ‫באל‬ (‫)אויף‬ ‫ב א ל י י י ד י ק נ ד י ק מיי‬ || a t t e n d a n t ‫באלקלייד‬ (‫באלקן יעי )ס‬ married (woman) box of c a n d y offensive at- (—) ‫ב א י ל ק ן ־ פ ע נ צ ט ע ר י ע י‬ p a i n t pf.) a medal dilly-dally. he (‫באלעמער י ע י )ס‬ the T o r a h is which ‫ב א ל י י ב ט מיי‬ portly. see h o m e O ‫ב א מ א ל | ן יי‬ companion. l i g h t u p . take pains man [ ] ‫ב א ל כ ס ו נ ד י ק מיי‬ 1‫׳ע‬0‫יי‬ bale fertilizer || t r o u b l e . procrastinate b o u n c e vt/vi was awarded (‫ב א ל ל ט י ע י )ן‬ playing ball gibber. gering bombing.a t t e n d ‫באמאינט מיי‬ [NY] ( ‫באמבאניערקע י ׳ ) ס‬ shell- ( ‫ב א ל י י ט ו ע יי ) ע ן‬ ( ‫ב א ל י י ט | ן יו ) ב א ל י י י ט‬ escort. . ‫ב א ל ל ב ט מיי‬ animate O ‫באמענטש|ן ת‬ notice remarkable. p o p u l a r read l i c k one's l i p s / ‫ב א ל ז א ם יעי‬ ‫ב א ל ז א ם י ש מיי‬ Baltic <$>« ( ‫ב א ' ל ע מ | ע ן ) ז י ך‬ platform ‫טיטא‬ balm (‫באלעם יעי )ט‬ almemar.. illumination illumi- O ‫ב א מ ב א ר ד י ר | ן יו‬ (‫באלציכט‬/‫)באלויכטן‬ <$> ‫ב א מ ב ל | ע ן ) ד ך ( מ‬ [BEEMu‫׳‬NE-shLE‫׳‬YME] sturgeon diagonally. ( ‫י־ ) ס‬ ‫ב א מ ב א ס ט י ש מיי‬ (photo) exposure lighting. be offended a t . oblique ‫ב א ל ע מ ו ט ש ע ן‬ ‫ב ע ל ־‬ O ‫ב א מ י | ע ן יו‬ en- note- (‫)באלעבאטים‬ ‫יעי‬ ‫באלעבאיס‬ ‫ה ב י ת‬ animated. stout.) (‫באמבארדירוע י י )ען‬ b o m b .

wet.) banker !‫י ב א נ א נ ד ׳ע‬ !‫ב א נ א נ ע י י ) ס ( ׳ע‬ self. renovate [ B A A V L ] O ‫ב א ע ו ו ל | ע ן יי‬ 85 (yell) ‫ב אנ י ץ‬ renewal. observant conceive. imper- (‫ב א נ ע י ם י ע י )ען‬ cognitive grasp. c o m m e n t (‫באנעמ|ען יי)באנומען‬ moisten shelve.1 go b a n k r u p t . renovation [ ] ‫ב א ע ו ו ל ט איי‬ '‫באנוי‬ (‫באנוס י ע י )ן‬ renewal (‫ב א ס י י ' ן י ע י )ען‬ ‫אייי‬ ‫ב א נ ו מ ע ן איי‬ ‫בא ניצן‬ ‫ב א ני צ ע ר‬ [TY] (‫ב א ס ט י א י ן י ע י ) ע ן‬ pool. ‫ ק ר ו ם ב׳‬H (a b o o k ) user be ‫באניצער יעי )ס( ם‬ nickel-plated conception. e m p l o y . c o n s u l t (a use. d i s c e r n . b a n d . (‫באנייץ יעי)ן‬ (‫ב א ט ע ר ק ו ע יי )ען‬ go o u t of use. shrieking bankruptcy O ‫ב א נ ק ר א ט י ר | ן יי‬ ‫באנוול י ע י יעו‬ almost ‫ איי‬. ד ו ר ך ס׳באנק‬ b a n k n o t e . w r o n g by an evil 1‫באנויץ י ע י )ן( ׳ע‬ ‫ ׳עז‬O ‫ב א נ ו צ | ן יי‬ ‫ב א נ ו צ ע ר י ע י ) ס ( ׳עז‬ renew.maladies) useless. fail (‫ב א נ ד ע י ׳ )ס‬ (‫ב א נ ד ע ר א י ל י ע י )ן‬ ‫ מ י ט‬O ‫ב א נ ו ' נ ע נ | ע ן ז י ך יי‬ (‫ב א י נ ק ק א נ ט ע י־ )ס‬ ‫י ע י )ן‬ (‫ב א נ ד י י ט י ע י )ן‬ ‫באנטי י ע י‬ ‫באני_יוע י י‬ O ‫י|ען יי‬-‫באני‬ . rascal ‫באנקעיט י ע י‬ gang. s i n - railroad. band. r e a l l y . as a r e m e d y for v a r i o u s bandage (‫ב א נ ד א י ז ש י ע י )ן‬ banjo (‫באנדזשא יעי )ס‬ be ‫ | ה ע ל פ | ן ווי א טויטן ב ׳ ס‬. cot ‫ב א נ א י ל איי‬ trite banality ‫ בענקל‬A (‫באנק' י•)בענק‬ o n the average (‫ב א ן י• )ען‬ commonplace. comprehen- ceptible indeed. usage ‫באמערקוע‬ remark. consult ‫מיט‬ ‫זיך‬ abuse f‫־‬ ‫ב׳‬ comment ‫ב א נ י צ | ן יי‬ O noticeable. (‫)י‬ ( ‫ב א י נ ב ע ט ל יאס ) ע ך‬ (‫) ב ׳ געטאין‬ * ‫באנג ט א | ן‬ •‫א״‬-‫יי‬ ‫| ב ' ט א | ן * אויף‬. gangster. be ineffective banquet. n o t e . con. basso bastion ‫באנקראיט‬ possessed spirit). p a c k dinner banking bank account bookworm ( 2 . b l u n d e r ‫באנק.‫א י ן ד ע ר ל א נ נ ע ר ב׳ ארי‬ b u n k . c o m p r e h e n d . (‫ב א נ ק נ א י ט י ע י )ן‬ c u p p i n g glass (former- O ‫ב א נ א ' ר י ש | ן זיך יי‬ sleeping-car b e r t h ‫באנק‬ (rev. hackneyed.m a r k . testimonial (‫)ן‬ b a n d i t . pigeon- O c o n s c i o u s of. regret con.) (‫ב א נ ק י י ר י ע י )ן‬ ribbon. •‫ב א מ ע ר ק ל ע ך «י‬ be s o r r y for ‫ ב ע נ ד ל‬A ( ‫ב א נ ד י• ) ב ע נ ד ע ר‬ [Ny] ( ‫באנקע י ׳ ) ס‬ tape l y used b y p h y s i c i a n s to d r a w b l o o d v o l u m e (book) (‫באנד יעי )בענד‬ to the s k i n . fall i n t o disuse use. b a s i n (as bonus m e n t ) . underprivileged abuse. r o b obsession be ‫באניקלט איי‬ sion ‫ || א פ | ל י י נ | ן‬bench a w a r e of. c o m m i t a folly.708 ‫באעוולען‬ ‫ || א ר ו י ס | נ י י | ף פון ב׳‬use.be s o r r y . designate ‫י'ן‬. u n d e r s t a n d . train O ‫ב א נ ע צ | ן יי‬ ‫ב אנ א ן‬ m a k e a fool of one- ( ‫ב א י נ ק ב ע ט ל י*־ ) ע ך‬ (rev. baste (financial) ‫ב א מ ע ר ק | ן יי‬ ‫( ניט צ ו ב׳‬. observation. perceptive. o b s e r v a b l e book) notice. (money) b i l l (‫ב א נ א י ן י ע י )ען‬ ‫ב יי נ א נ ד‬ hole 2 O ‫ב א נ א ' מ ע נ | ע ן יי‬ banana ‫ב א נ ע ר י י ' יאס‬ ‫יעי‬/‫יי‬ (‫באנאליטעיט י•)ן‬ n a m e . (mailing) w r a p p e r ‫ב א נ ק ע ר ג י ' ד*ס‬ be satisfied w i t h ‫ב א ו ו ל‬ ‫באינקקוועטשער י ע י ) ס ( • ק ע‬ || b a n k r u p t bass (voice or i n s t r u - (‫באס י ע י )בעסער‬ wronged. (‫ב א נ ע ר יעי )ס‬ (‫)בענק‬ ‫באמת‬ cerely O ‫ב א נ ע צ ל | ע ן יי‬ railroading bank [ B E E M E S ] ‫אייי‬ (‫ )ן‬w ‫ב א נ ע ' מ ע נ י ש‬ railroad worker re- ‫ב א מ ע י ר ק ע ר י ש איי‬ ‫באנעמיק איי‬ m o i s t e n .

O ‫ב א פ ו ' ל מ א כ ט י ק | ן יי‬ ( ‫י_יכט|ן יי ) ב א פ ג י י כ ט‬5‫בא‬ dampen (‫ב א צ י | ע ן יי )באצוינן‬ adorn he-goat ‫געכ‬-‫ב א פ ו י ל מ א כ ט י ק ט | ע ר דעי‬ authorize. pay. a c c o m - ‫באעכטיקוע‬ ‫ב א פ ר י ד י ק ט *־י‬ probate O ‫ב א פ ר י ' ד י ק | ן יי‬ modate (objection. s t r e n g t h e n fertilize (‫ב א ק א נ ט ש א פ ט יי )ן‬ ‫ב א ק ע נ ע ן‬ hooded O ‫ב א פ ע ' ל ק ע ר | ן יי‬ fortification. a t t i t u d e label. a n s w e r for || p a y a b l e O ‫ב א פ ו צ | ן יי‬ decorate. ornament dot.) a / t h e message t h a t ‫ ווי ב׳‬h k n o w n . be v u l n e r a b l e attacker. ‫ב א פ ל יגל ט איי‬ ‫ב א פ ל יט ע ר ט איי‬ O ‫ב א פ ל י ' ט ע ר | ן יי‬ spangle ‫ ב ע ק ל‬A (‫ב א ק יי )ן‬ ‫ בעקל‬A (‫באק יעי )בעק‬ baccalaureate as is k n o w n ( ‫באפי_יכטער י ע י ) ס‬ winged etc. tinge ‫באציייכענוע‬ l a b e l . r e m u n e r a t e . ‫ז‬ con.) frosting. s t a i n . (‫ב א פ ו י ץ י ע י )ן‬ (‫ב א פ ו צ ו נ נ יי )ען‬ <‫יינדט אי• <מיט‬-‫באפרי‬ (‫זי_ין* )?ייער( ב׳ )טיט‬ a c q u a i n t . trimming. designate ‫ב א פ א י ל ע ר י ש איי‬ hue (‫באציונג י ׳ )ען‬ (‫)ען‬ ‫צ ו ב׳ א‬ (‫ב א פ א ל ע ר י ע י )ס‬ ‫״באצוויע|ען‬ terms. request) satisfactory || f a m i l i a r . con- ‫ ׳עז‬O ‫ב א ק א נ | ע ן יי‬ O ‫ב א פ ע ' ם ט י ק | ן יי‬ O ‫ב א פ ר ו ' כ פ ע ר | ן יי‬ (‫ב א פ ר י י ד י ק ו ע יי )ען‬ tentment ‫ב א ק א פ ט ע ר ט אי־י‬ 86 . promulgate (‫ב א פ ע י ל י ע י )ן‬ ‫ב א פ ע ל | ן יי ) ב א פ ו י ל ן ( י‬ convey. empower ‫ב א צ י ע כ ץ יאס‬ (‫באפארבוע י־)ען‬ ( 0 / ‫ב א פ א ר ב | ן יי ) ב א פ א ר ב ן‬ plenipotentiary O ‫ב א צ י י ' כ ע נ | ע ן יי‬ b e d d i n g . f r i e n d l y (‫רי_יוע י י )ען‬5‫בא‬ trimming(s) decoration. e m i n e n t announce. pollute (‫באקאלאווער יעי )ס‬ acquainted. s o i l . ‫•קע‬ ( ‫באצויקערונג י ׳ ) ע ן‬ || r e l a t i o n . l i b e r a t e . release. bastion ( ‫באפעיסטיקונג י ׳ ) ע ן‬ ‫געב‬-‫ב א ק א נ ט | ע ר דעי‬ ance acquaintance (‫ב ׳ א )י‬ ‫|| ב׳ י אז‬ ( ‫באפעילקערוננ י ׳ ) ע ן‬ populate (‫* ב א ק א י נ ט ־ מ א כ ו ע י ׳ )ען‬ (person of) a c q u a i n t - (to) (sb. c o m m a n d || order. add vowel points O ‫באפינטל|ען ת‬ s p a t t e r (surface) O ‫באפלונטש|ן ת‬ s p a t t e r (surface) O ‫ב א פ ל י ו כ ע | ן יי‬ ‫ ב ׳ ז י ך‬h s h i p between (to letters) O ‫רי_י|ען יי‬5‫בא‬ discharge. (‫אר‬1< ‫ )י‬O ‫ב א צ א ל | ן יי‬ ‫ צו ב׳‬h be subjugate. t i c k e t cheek B a c h e l o r (of A r t s humidifier O ‫ב א צ י ר | ן יי‬ gaudy O ‫ב א צ ע ט ל | ע ן יי‬ ‫ם‬ spot. tag. mug- overwhelm » ‫באפאלוע‬ ( ‫ א ל ן‬6 ‫ב א פ א ל | ן יי )איז ב א‬ attack. exempt liberator ‫ב א פ ר י י ע ר י ע י )ס( ש‬ attack. e m b e l l i s h . invade. mess u p charge. m a r k .) ger predatory ‫י׳‬ color. t r i m O ‫רי_ינד|ן יי‬5‫בא‬ free. mugging p a y pf. worthwhile exorbitant (‫ב א פ א י ל י ע י )ן‬ ‫ א ל‬S ‫יי)ען(=ב א‬ ‫ ב ׳ זין־‬h m a k e g o o d . probate satisfaction. communicate (‫ב א ק א ל א ו ו ר א י ט דעי )ן‬ ‫איי‬ O ‫ ל ע ק | ן יי‬5 ‫ב א‬ taint.) familiar. p r e y u p o n . intercourse tag. (‫)באצווועען‬ ‫» נ ר י ע‬0‫ זגין*אי‬1‫ ־‬assault.707 ‫באקאפטערט‬ satisfied. s t a r t a friendm a k e friends O ‫" ב א ע ר | ן יי‬ O ‫ב א פ א ט ש ק ע | ן יי‬ m a r k u p . exemption be (good) friends O ‫ב א ע ' כ ט י ק | ן יי‬ honor ‫באפריידיקנדיק איי‬ l i b e r a t i o n . c o n t e n t satisfy. g r a t i f y . bed l i n e n s cover (with cloth) (‫ א ' ר ב י ע י )ן‬5 ‫ב א‬ c o l o r i n g s .. d i s - (‫באעיכטיקוע יי)ען‬ authenticate. r i d . give announcement population ‫|| ב׳ מ א כ | ן‬ fortify. release. c o m m a n d send w o r d ‫באקאינט‬ to. relieve. m u g ‫ניט צ ו ב ׳‬ ‫ש י_י כ ו ת‬ ‫יי‬ !‫ב א צ ו נ ׳ע‬ (rev. i c i n g also (fig. hue designation l a b e l . t a r n i s h . order.

v a l i d a t e . heap ‫ ב ע ר ג ל‬A ( ‫ב א ר נ י ע י ) ב ע ר נ‬ o n c r e d i t . ponder O ‫ב א ק ל ע ר | ן יי‬ confer b a r o m e t e r ( ‫ב א ר א מ ע ט ע ר יעי ) ס‬ r a m (‫אינעס‬. prizefighter ( ‫ב א ק ס ע ר י ע י ) ס‬ carob pod. (‫)ן‬ ‫באקוועים •י־‬ handy pear (‫ב א ר יי )ן‬ ( d r i n k i n g ) b a r (‫ב א ר יעי )ן‬ d r u m (‫ב א ר א ב א י ן יעי )ען‬ d r u m O ‫ב א ר א ב א ' נ ע ו ו ע | ן יי‬ rob. (‫ )טיט‬O ‫ב א ק ע נ | ע ן יי‬ || a c q u a i n t w i t h . forethought ‫באקלעיריקייט יי‬ ‫ || ב ׳ ז י ך‬consider. (‫ב׳ זין־ )טיט‬ 1 2 roller-coaster (ascending) || convenience. sideburns » ‫ב א י ק נ ב ע ר ד‬ rouge ‫באיקן־רייטל י*־‬ boxing ‫באקס יעי‬ b o x (‫ )טיט‬0 ‫ב א ק ם | ן ז י ך יי‬ boxer. convenient.) ‫ב א ר א ן יעי‬ b a r o n (‫ב א ר א י ן יעי )ען‬ ‫ || ט ר א ג | ן א‬p i c k a b a c k ‫ב א ר א נ ט ש י ק «ייי‬ carry a child pickaback ‫קינד ב׳‬ baroness ( ‫ב א ר א נ ע ס ע יי ) ס‬ b a r r a c k (‫ב א ר א י ק יעי )ן‬ 2. loot O ‫ב א ר א ' ב ע ו ו ע | ן יי‬ (descending) ‫באקוועם‬ decline ‫בארג־ארוייף •ייי‬ ‫ב א ר ג א ר ו י י ף יעי‬ climb 87 . enjoy i t recipient ‫ב א ק ו מ ע ר י ע י ) ט ( ם‬ examine.. j u d i c i o u s ‫באהןלעריק • י י‬ foresight. familiarize w i t h meet. corO ‫ ט י ק | ן יי‬6 ' ‫ב א ק ר ע‬ roborate. » comfort (‫)ן‬ ‫יי‬ ‫באקוועיטלעכקייט‬ facilities (‫ב א ק ו ו ע ט ק י י ט יי )ן‬ facilities » || get. St. w h i s k e r s .706 ‫בארגארויף‬ (‫ ב ׳ ז י ך )צו‬1‫ ־‬get a c q u a i n t e d (with) r e v e a l one's i d e n t i t y (to) s h o r t e n i n g «P ‫ ע ט ס‬6 ‫ב א ק‬ ‫ ן ט י ט‬I ‫ || ר ע ד‬m o l a r (‫ציינער‬.O ‫ | ן יי‬6 ‫ב א ק ע ט‬ test ‫ ג ע ב ׳ע! ב א ק א נ ט ע ר‬. go ‫ א ל | ן ב׳‬8 | ‫ א ו י ס‬: ‫ ב א ק ע ט‬° amiss. (‫״ ב א ר א ט | ן זין־ יי ) ב א ר א ט ן ( )טיט‬ deliberate t h o u g h t f u l . ‫ב א ק ל ע י ר ט • י ׳‬ «‫ב א ק ר ע ר ״‬ m e r c y of conference.. be i n t r o d u c e d (to). well-considered.‫ב א ק ע נ ט | ע ר י ע י‬ i n t r o d u c e (to).1 ‫ב א ר א י ק‬ b a r b a r i a n ‫ב א ר ב א י ר יעי )ן( ם‬ b a r b a r i a n ‫ב א ר ב א ר י ש •יי‬ wriggle. c o m b a t .. •‫י׳‬ || b a r o q u e ‫ יעי‬. o b t a i n . receive ( ‫ב א ק ו ס | ע ן י י ) ב א ק ו מ ע ן‬ go d o w n ‫ || ב׳ י‬a v a i l a b l e ‫|| צ ו ב ׳‬ y o u are ‫ א צ ך ווויל ב ׳‬/ ‫ | ז א ל ע ט ד י ר‬. c u s t o d y ‫ב א ר א י ט יעי‬ ‫ || א י ב ע ר | ל א ז | ן אויף‬o n one's o w n ‫ב׳‬ at the ‫ן ב׳ ©ון‬5‫ || אוי‬forsake ‫נ א ט ם ב׳‬ (‫בארנ־און־טאיל־באן י׳ )ען‬ downhill ‫בארג־אראיפ»ייי‬ slope.) ‫ב א ק צ א ן יעי‬ speak i n no u n c e r t a i n ‫באיקציינער‬ terms. m i s c a r r y . (about) (medical) percussion ‫ב א ק ל א פ ו ע י י‬ g a r m e n t i n d u s t r y ‫ב א ק ל י י י ד ־ א י נ ד ו ס ט ר י ע יי‬ clothe O ‫ב א ק ל י י ד | ן יי‬ sensible. s q u i r m <$> ‫ב א ר ב ל | ע ן זין־ יי‬ m o u n t a i n .( ‫ || ב ׳ ז י ך ) א ו י ף‬l a m e n t O ‫ב א ק ל א ג | ן יי‬ p l a i n pf.. reconsider ‫ || ב ׳ ז י ך‬bake vt/imp (‫באק|ן מ )געבאקן‬ b a k e vi. p l u n d e r . c o n .. bear o u t ‫ב א ק ר י י ע ר‬ comfortable. n o t m i n c e w o r d s b a k i n g o v e n (‫ב א י ק ר י י ע ר יעי )ן‬ s u b s t a n t i a t e . l o o k o v e r O ‫ב א ק ו ק | ן יי‬ bacteriology ‫באקטעריאלאגיע י ׳‬ bacterium. (‫ב א ר ג א ר א י פ יעי )ן‬ uphill slope. o n ‫ || אויף ב ׳‬c r e d i t ‫ב א ר ג יי‬ loan t h i n k i t over. germ ( ‫באקטעריע י י ) ס‬ deplorable ‫ב א ק ל א ג ל ע ך • י י‬ c o m . (a v i c t i m ) ‫ || אויף איייגענעם‬care. c o n s u l t a t i o n ( ‫ב א ר א ט ו נ ג י ׳ ) ע ן‬ consult. John's (‫ב א ק ס ע ר י ע י )ס‬ bread go w r o n g . c o m f o r t vt. b o o m e r a n g d u d ( ‫ב א י ק ע מ ל י*־ ) ע ך‬ fight vt.w i t h welcome.

c o a s t‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ : .‫בארשטש‬ ‫‪705‬‬ ‫ב ^ ר נ י ק ‪8‬י•‬ ‫באריימט »י‬ ‫‪mountainous‬‬ ‫)‪ || lend (to‬ב ׳ ) ב י י (‬ ‫ב|ארנ|ן יי <‪) >$‬י(‬ ‫בארימטקייט‬ ‫‪borrow‬‬ ‫י׳‬ ‫)‪(from‬‬ ‫בארימ|ען‬ ‫‪mountain climbing‬‬ ‫)ן(‬ ‫‪brag‬‬ ‫‪boast.‬‬ ‫‪t o u c h u p o n .‬‬ ‫‪self. c a l m . talkative‬‬ ‫בארעיכטיקוע י׳)ען(‬ ‫‪aboard‬‬ ‫‪aft‬‬ ‫‪discuss‬‬ ‫‪ || w h e e l e d‬ב ׳ | ע ר אינווענטאיר‬ ‫ב א ר ע כ ט י ק ט «יי‬ ‫‪board‬‬ ‫‪backbite. v i n -‬‬ ‫‪dicate.‬א ר י ט א ן י ע י ) ע ן(‬ ‫)פון(‬ ‫‪gossip‬‬ ‫בארי_י'כער|ן יי ‪O‬‬ ‫‪entitled‬‬ ‫‪to‬‬ ‫ב א ר י י ד | ן י י ) ב א ר ע י ד ט ( ׳עז‬ ‫‪justify. ap-‬‬ ‫‪O‬‬ ‫בארעד|ן ת‬ ‫‪ca-‬‬ ‫‪pease.‬‬ ‫ב א ר ע י ד ע ו ו ד י ק «יי‬ ‫‪ || ( s h i p ) b o a r d‬ל י נ ק | ע ר ב ׳‬ ‫אויפן‬ ‫ב׳‬ ‫ייי׳‬ ‫בארעדערי_י' דאס‬ ‫בארט־אראיפ»ייי‬ ‫ב א ר ט י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫ב א ר ט ן י ע י )ס(‬ ‫‪shore. ‪b e h i n d his b a c k . roadblock‬‬ ‫‪con-‬‬ ‫* ב א ר י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫ב א ר א ב ע ו ו ע ן‬ ‫ל א ר ו ' י ק | ן יי ‪O‬‬ ‫ב א ר יעי ר י ע י )ן(‬ ‫‪barrier‬‬ ‫‪boasting‬‬ ‫‪tiguity‬‬ ‫‪calm. b e t h i n k‬‬ ‫‪consider vi.. p a c i f y‬‬ ‫‪tranquilizer‬‬ ‫‪impress‬‬ ‫גאירזי‪-‬יערס ‪w‬‬ ‫‪boric acid‬‬ ‫^ א ר ט י ע י )ן(‬ ‫אראיפ‬ ‫באר‬ ‫)‪(sb. c h i n‬‬ ‫ו א מעשה מיט א ב א ר ד ] ‪[ M A Y S E‬‬ ‫‪an old‬‬ ‫‪story‬‬ ‫באירהייפטיק‬ ‫‪jaw‬‬ ‫ייי׳‬ ‫בארווע י ׳ )ס(‬ ‫‪n a p (of c l o t h ) . consider‬‬ ‫‪ h vt. t r a n q u i l i z e .‬‬ ‫י ת ר ו ק ן יעי )ס(‬ ‫בארד י׳ )בערה( ‪ A‬בערדל‬ ‫בארימערי_י' י*> )ען(‬ ‫‪|| b e a r d . fuzz‬‬ ‫^ א י ר ו ו ע ד י ק «יי‬ ‫‪fuzzy‬‬ ‫ב|ארו'ט איי‬ ‫)ן(‬ ‫)‪problem‬‬ ‫! ‪assure.‬ב א ר ע כ נ ) ט ( נאד!‬ ‫‪fleece.‬ ‫>ייי‬ ‫‪l o w relief‬‬ ‫‪mercy‬‬ ‫‪barge‬‬ ‫בארשט י י )בערשט( ‪ A‬בערשטל‬ ‫)איפגעבן א(‬ ‫ז י_י ן‬ ‫ב א ר ש ט י ע י )ן(‬ ‫‪report card‬‬ ‫ב א ר ש ט | ן יי ) ג ע ב א י ר ש ט ‪ /‬ג ע ב א ר ש ט ן (‬ ‫‪beet soup. b r i n g u p (a‬‬ ‫‪q u i e t .‬‬ ‫‪rolling stock‬‬ ‫‪5 || s t a r b o a r d‬ון ב׳‬ ‫‪overboard‬‬ ‫יי‬ ‫. e m i n e n t‬‬ ‫‪fame. sensible‬‬ ‫ב א ר ע י כ נ ט ק י י ט י•‬ ‫ב א ר ע ד ע ו ו ד י ק‬ ‫‪prudence‬‬ ‫ב א ר ע ' כ ע נ | ע ן יי ‪O‬‬ ‫‪enrich‬‬ ‫‪1‬בארי_יס|ן יי ) ב א ר י ס ן (‬ ‫‪justification‬‬ ‫‪ || justified‬ב ׳ צ ו‬ ‫ב א ר ע ' כ ט י ק | ן יי ‪O‬‬ ‫‪baritone‬‬ ‫כ א ר י י י ד ע ו ו ד י ק «יי ׳עז‬ ‫‪voluble.‬‬ ‫‪scalp‬‬ ‫באריכות‬ ‫‪ce-‬‬ ‫.‬‬ ‫‪one-‬‬ ‫‪overcharge.‪renown‬‬ ‫‪lebrity‬‬ ‫^ ' ר ג ־ ק ל ע ט ע ר י י י*<‬ ‫ב‪1‬ארוועס‬ ‫‪famous. gossip a b o u t‬‬ ‫בארעדערט‬ ‫||‬ ‫‪d i a m o n d . re-‬‬ ‫)ן(‬ ‫‪barricade. warrant. n o t a b l e . tranquil‬‬ ‫ל א ר ו י ב | ן יי ‪ O‬׳עז‬ ‫ב א ר י ע ל | ע ן יי ‪O‬‬ ‫‪(en)circle‬‬ ‫ב א ר י ר ו ע י י ) ע ן ( זעו‬ ‫‪barefoot‬‬ ‫*״‪*/‬־יי‬ ‫‪ || boast‬סצ‬ ‫ב א ר יי מ ע ר יש »יי‬ ‫בארייר י ע י‬ ‫ב א ר ו יק ן‬ ‫‪braggart‬‬ ‫‪boastful‬‬ ‫ב א ר י ק א ד ע י ׳ )ס(‬ ‫‪bareheaded‬‬ ‫& א ר ו ' א י ק | ן יי ‪ O‬׳עז‬ ‫‪O‬‬ ‫ב א ר י מ ע ר י ע י )ט( • ק ע‬ ‫‪ravine‬‬ ‫טארדביין יעי )ער(‬ ‫זיך יי‬ ‫)טיט(‬ ‫)‪(about‬‬ ‫‪ridge‬‬ ‫ם א ר נ ש פ א ל ט י ע י )ן(‬ ‫‪c a l c u l a t e pf. jewel‬‬ ‫‪lumniate‬‬ ‫^ א ר ו ש מ | ע ן יי ‪[ B A R O Y S I I E M ] O‬‬ ‫‪ p o r t i‬־‪ 1‬ר ע כ ט | ע ר ב׳‬ ‫. at‬‬ ‫באירעמהארציק‬ ‫‪length‬‬ ‫‪ 3‬א ר י ' כ ט י ע י )ן(‬ ‫‪ || r e p o r t . b o r s h t‬‬ ‫ב א ר ש ט ש י ע י )ן( ׳ע!‬ ‫‪boast‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪brush‬‬ ‫ב א רש ט‬ ‫‪brush‬‬ .‪contact‬‬ ‫ב א ר י ר‬ ‫ב א ר ל י א י נ ט י ע י )ן(‬ ‫ב א ר נ ע י י ) ס ( ׳עז‬ ‫}ארועכץ‬ ‫‪touch..‬ ‫מ ו ד י ע‬ ‫ב א ר י י כ ט ־ ק א ר ט ל דאס ) ע ך (‬ ‫כ א ר י י ם י ע י )ען(‬ ‫‪merciful‬‬ ‫באירעמהארציקייט יי‬ ‫‪also‬‬ ‫בארקע י י ) ס (‬ ‫‪report‬‬ ‫א י ב ע ר ג ע ב ן. set at ease. entitle‬‬ ‫בארעכנט‬ ‫ב א ר ע ד ן‬ ‫ייי׳‬ ‫‪p r u d e n t . a c c o u n t‬מצ‬ ‫‪ h r e t u r n s :‬א פ | ג ע ב | ן * א ב׳‬ ‫^ ב א ר י כ ט ן יי ׳עז‬ ‫ב א ר י כ ט. realize‬‬ ‫«ייי ] ‪[ B A R I K I I E S‬‬ ‫ב א ר ע ל י ע י ף י ע י )ן( ]‪[LY‬‬ ‫‪e x t e n s i v e l y . s o o t h e .‬‬ ‫! ‪ || i m a g i n e‬ב׳ ז י ך‬ ‫‪recognize.

objects) ‫באשאיף יעי‬ ( ‫ ן‬5 ‫ | ן יי ) ב א ש א‬5 ‫ב א ש א‬ defraud. schedule m a k e up one's m i n d . coat (with) definite. n a m e . determine. smear. O ‫ב א ש ו ו י נ ד ל | ע ן יי‬ ( f r o m ) . preserve O ‫ב א ש ר ע מ | ע ן יי‬ upholster. a p p o i n t m e n t (to meet) cheat vt. d e c i d e . d e t e r m i n e soil. *‫באשטיי'|ן‬ (‫ || ב ׳ ז י ך )מיט‬t a x p r o t e c t . (sweat. l a v i s h u p o n soluble. rash) b r e a k o u t o n ‫ || ב׳ בי_י זיך‬decide ‫ב׳ פ ו ן‬ ‫באשטי_י׳ערונג י ׳‬ tribute ‫ב א ש י ' צ ע ר יש !יי׳‬ (‫)באשלאגן‬ (upon) O ‫באשטי_ייער|ן יי‬ . shell ( ‫ב א ש ט א ט | ן יי ) ב א ש ט א י ט‬ make-up. g i v e n c o n c l u s i v e . regulation.704 ‫באשמירעכץ‬ ‫בארשענקער‬ bartender o r d e r (for m e r c h a n d i s e ( ‫ב א ש ט ע ל ו נ ג י י ) ע ן‬ m a k e to order c o v e r ( w i t h erect order.. O ‫ב א ש מ ו צ ו ע יי‬ ‫יי‬ spread ‫ב א ש ט י י מ ט איי‬ ‫ב א ש ט י מ י ק איי‬ a p p o i n t . determination. r e s o l u t i o n ‫ב א ש ל א ג | ן יי‬ (‫*באשלויס י ע י )ן‬ ( ‫ב א ש ל י ס | ן יי ) ב א ש ל א ס ן‬ defamation. ) . approve 89 . ‫נעב‬-‫ב א ש ו ' ל ד י ק ט | ע ר יער‬ (‫)• אין‬ O manifest. b e s m i r c h smear. c o n f i r m .( ‫באשטראיל־טעראפיע י ׳ ) ס‬ punishable ‫ב א ש ט ר א פ ל ע ך איי‬ p u n i s h pf.‫באשטייען‬ ‫זיי‬/‫)מיר‬ (‫ || ב ׳ )אויף‬consent. shield. hide. set. i n v o k e encumber py O ‫ב א ש ט ר א ל | ן יי‬ irradiate 1 (‫באשי ט‬/‫)באשאטן‬ solution a c c u s a t i o n . c o n c l u s i v e . cor- (‫ )ן‬°9‫ב א ש מ י ר ע כ ץ י‬ O ‫ב א ש ט ע ' ט י ק | ן יי‬ roborate. e x p l i c i t ‫באשוועריק »י׳‬ ac- ‫ב א ש ט י י מ ע נ ד י ק איי‬ (‫באשטעיטיקונג י ׳ )ען‬ k n o w l e d g m e n t . destination c o v e r . vilification defile. shelter. a p p r e n t i c e (to) star-spangled (ir)radiation swindle ‫ב א ש ט ע ר נ ט איי‬ cumbersome (‫ב א ש ט ר א ל ו ע יי )ען‬ implore.. a l l o w . make (‫ב א ש ו ו ע ר | ף יי )באשוווירן‬ radiation thera. i n g r e d i e n t . secure composition. decisive ‫באשמוצ|ן‬ confirmation. appropriation. designa- (‫באשטימונג י ׳ )ען‬ tion.. d i s c i p l i n e O ‫ב א ש ט ר א פ | ן יי‬ stud.. decision. clear. certificate (‫ )טיט‬O ‫ב א ש מ י ר | ן יי‬ certify. p r o t e c t e d O ‫ב א ש ט ר ב | ן יי‬ c o m p o n e n t . a p p r o p r i a t e .‫באשייצ‬ || be a m e n a b l e (to). ( ‫באשטייטייל י ע י ) ן‬ ( ‫ב א ש י ט | ן יי ) ב א ש א ס ן‬ » j| p r o t e c t i o n ‫באשטויבוע י׳‬ pollinate ‫ינפערלעך ׳עז‬-‫יבאשי‬ ‫ || ב א ש י י ץ ־ ה ע נ ט ש ק ע ס‬p r o t e c t i v e ‫*באשטאנדטייל י ע י )ן( ׳עז‬ pollination obvious defenses ‫באשטאינד יעי‬ mess ‫באשייידנקייט יי‬ l e n d b e a u t y to fire u p o n .. acknowledge.) ‫יי‬ (‫שטאנען( )אז‬ taxation ( ‫באשיצונג י י ) ע ן‬ p r o t e c t pf. desig- O ‫ב א ש ט י מ | ע ן יי‬ nate. u n a s s u m i n g O ‫באשווער|ף ח‬ shoe strew (surface). charge accused accuse ‫ב א ש י ט | ן יי‬ (of). *insist O ‫ב א ש י צ | ן יי‬ ‫באשיצער יעי )ס( ש‬ p r o t e c t i v e ( a t t i t u d e etc. book (‫באשאנקען איי)טיט‬ Creation ‫אויף ב׳‬ create (‫ א )מיט‬O ‫ב א ש ט ע ל | ן יי‬ (‫־( ב ׳ א )בגי‬ (‫באירשענקער יעי )ס‬ gifted ( w i t h ) ‫ ־( מ א כ | ן‬e t c . ‫ב א ש י י ד ל ע ך !זי׳‬ solve O ‫ב א ש ו כ | ן יי‬ (‫ב א ש ו י ל ד י ק ו נ נ יי )ען‬ charge ( w i t h ) (‫ב א ש י י י ד י ע י )ן‬ modest. O ‫באשיינ|ען יי‬ throw light on O ‫באשי_ינ|ען יי‬ constituent permanent -‫בא‬ ‫איז‬ . (‫)טיט‬ swear. fix. pollute. con- ‫ב א ש י י צ ט איי‬ appointment. set. ‫ב אש ט י י ט י י ל‬ ‫ב א ש ג י י מ פ ע ר ל ע ך איי‬ ‫ב א ש י_י מ פ ע ר ל ע ך‬ ‫ב א ש ו ' ל ד י ק | ן יי‬ ‫באשייד־ן איי‬ O ‫ב א ש י י ד | ן יי‬ modesty evident. defend protector ‫באשטיייק ייי׳‬ consist of p r o t e c t i v e gloves secure. assign. ‫י‬ line. decisive define.

) forcibly (‫)ים‬ (Jew. endow with. feed badkho- [BEDILADA'L] ‫באשערטקייט י׳‬ (food) s u p p l y ‫בדחנות‬ t y p e of i m ‫־‬ p r o v i s a t i o n c h a r a c t e r i s t i c of precise(ly) (‫ ע נ י ש י*־ )ן‬5 ' ‫ב א ש ע‬ Creator mental semi-improvised rhymes utterly desti- ‫ ט י ק ע ר י ע י )ס( ם‬5 ' ‫ב ^ ש ע‬ wedding. s p l a s h . describe.) 703 with [ B E G I L E . con- ‫ב א ש ר ט ב י ק איי‬ ( ‫באשרי_יב|ן ו ו ) ב א ש ר י ב ן‬ c o v e r w i t h w r i t i n g .‫בדרךבלל‬ (Jew. (a t a r g e t ) w i t h [ B E D I E V E D ] ‫ב ד י ע צ ד איוו‬ [ B D I K E ] (‫)—ות‬ (Jew. in retrospect i n s p e c t i o n . (with)i (‫ב ^ ש פ ר י צ ע ר י ע י )ס‬ speckled [ ] ‫ב ד י ו ק ד י ק איי‬ tute afterwards.R O ' S I I ] ‫בנילוי־ראש»דיי‬ ‫באשעדיקן‬ •‫ || זיין* *״‬h u r t . sub- ‫יזוננ י ׳‬-‫באשפי‬ O ‫באשפי_יז|ן ת‬ s p r i n k l e . specializing in humorous a n d the p r o - O ‫ ט י ק | ן יי‬6 ‫ב ^ ש ע י‬ creature [ B I G R A N D E ] ‫ב נ ר א נ ד ע אייי‬ [ B A T K I I N — BATKhoNiM] (Jew. i n general. the ‫ער י ע י‬5‫ב&שע‬ i n e v i t a b l e . (hum.) [BD1KEs-Kho‫׳‬METs] a because.) be v u l n e r a b l e 1|‫ר י ע צ ו ב׳‬ ‫באשענק|ען יי)באשאנקען( טיט‬ tipsy (Jew. propose to vi. covertly. ‫בנילולנין‬ O ‫ב א ש ע ' ד י ק | ן וי‬ con. see eye ‫»שר־בכן‬1‫ט‬ (‫ב|&שרי_יבוע י ׳ )ען‬ descriptive before house HP since y o u are so c l e v e r leavened d o u g h .m e n t .) ceremonial search as. ‫ב א ש ע י ר ט איי‬ givers predestination senti- «r ‫ב א ש י ר ע ט ע ן‬ s p r a y (a t a r g e t ) . (pre)destined. pur- [ B E G I M A ' T R I E ] ‫ב נ י ט ט ר י א אייי‬ n u m e r i c a l v a l u e of its ‫נ י ט ט ר י א‬ - secretly.) (‫ ט י ק ו ע י־ )ען‬5 ' ‫ב ^ ש ע‬ b y force ‫בדרךכלל‬ ‫דן>ס‬/‫דער‬ ‫לנד‬ » (. i n w h i c h the put writing upon. s p a t t e r vt. [BEGILUFN] •« (rev. inde- ‫ ניט צ ו ב׳‬f‫ ־‬u p ! scribable ‫בדלות‬ ! ‫ ־| ב י ן א י ך ב י‬embarrassed ‫ב אנ ר ע נ ע צ ט‬ ‫' ב א ש ר ע נ ק ט ׳עז‬ volumes worry! intend. (financially) ‫»ינל‬ ‫ האב|ן* ב׳‬:[BEDEYE] ‫ב ד ע ה‬ || Babylonia [BOVL] < ‫ זי_יף ב ׳ ) מ י ט‬: [ A ' K J I E S ] to eye [BATKE/BATK‫־‬N] Babylonian [ B A V L I ] (‫לי י ע י )ם‬51‫ב‬ (with) Babylonian [BAVLish] ‫ ל י ש איי‬5 ‫ק‬ gar- 3> ‫ב ד ק ע | נ ע ן = ב ד ק ע נ | ע ן יי‬ i n s p e c t (esp.since for possible i m p u r i t i e s the HP because i t is s a i d t h a t ‫ב ד י ק ה י׳‬ slaughtered a n i m a l ‫ב א ש פ ר ע נ ק ל ט איי‬ spatter. the P a s s o v e r . com- suit p o n e n t letters employ [ B I G N E Y V E ] ‫ב נ נ צ ה »ייי‬ employer stealthily ( h u m . g e n e r a l l y 90 . s l a u g h t e r e d a n i - as [BEDEREKh-KLA‫׳‬L] [ B E G E D — B G O D I M ] (‫)ים‬ clothes m a l for i m p u r i t i e s ) ‫איוו‬ ‫ל‬5|‫ב‬ ‫בדעה־אחת‬ (Jew. c a r r i e d out o n the d a y [BEKIIE'YN] description ‫ב ד י ק ת ־ ח ט ץ יעי‬ for ‫באשר‬ [KhoKJiEM] ‫ן ב ׳ ד ו ב י ס ט א ז א ' ח כ ט‬.) as equal to 81* bestow uporl employment.) of (Jew. nim (‫ )טיט‬O ‫ב ^ ש פ ר י צ | ן יי‬ sprinkler ‫בדיל־הדל‬ <‫ )מיט‬O ‫ב א ש פ ר ע נ ק ל | ע ן וי‬ just [BANSIIER] vt. I should [BEDALES] * u n s p e a k a b l e .) a ‫ב׳=בענד‬3 (‫)יאס‬ ‫ב א ו ו ל‬ template. esp. piece of c l o t h i n g [ B I G V A ' L D ] ‫ל נ ו ו א ל ד אייו‬ treason [ B G I D E ] •‫צ נ י ד ה י‬ treacherous. d a m a g e h e a d u n c o v e r e d . treasonable [ 1 ‫! ן נ י ד ה ד י ק איי‬ rule. [ B E D I E K ] ‫אייי‬/‫ב ד י ו ק א״‬ precise v O !‫ ש ע י ר ע מ | ע ן י‬£ ‫ב‬ s u p p l y w i t h food. sprinkle sequently. bareheaded intoxicated.) a entertainer at ‫יעי‬ ‫בדחן‬ [BATKIIONES] fession of badkhn. w r i t e j is c l e a n e d of a l l traces of l e a v e n poor.

g o off o n a t a n g e n t r u b b l e .(‫בוייכווייטיק ד ע י )ן‬ t y p h o i d fever ‫בהמה‬ moron cattle ‫ ב י י כ ל‬A ( ‫בוץ־ י ע י ) ב י י כ ע ר‬ colic ‫בהלוואה‬ loan garret shake (esp. <$> ‫ב ו י ט ע | ן ) ז י ך ( יי‬ abdominal stomach head of c a t t l e .‫פ א ר פ א ר | ן קיין ב ׳‬ ‫בדרךמשל‬ :‫בוייבעריק‬ figuratively [MO'SIIL] gress. depend o n . inspect ( ‫ פ ל ע צ ע ר‬. fizzle o u t (A ‫בהכרח‬ be forced t o (‫• )פון‬m ‫א ו י ס | ל א ז | ן ז י ך א ב ׳‬ loft ‫ודיי‬ [BEHEKJIREKII] ‫ידל‬-‫ בי‬A (‫ב ו י ד י ׳ )ן‬ (‫בייידעמער‬/‫)ס‬ ‫ב״ה‬ ‫בהדרגה‬ degrees curve. rely on. . p e r f o r m t h e c e r e m o n i a l r e m o v a l ‫ביכער‬ before t h e P a s s o v e r bull bosom inside c o a t p o c k e t (‫בוכטע י־)ס‬ b o o k (register) ‫ין* ת ) ב ׳‬. l i q u i d ) vt/vi ‫מייי‬ [BEHALVOE] ‫בויידעמשטיבל‬ ‫ד*־־‬ ‫בהלה‬ stampede (‫שטיבער‬. d r i l l imp. as a mortar abdomen. b e t r a y budget (‫ב ו ד ז ש ע י ט י ע י )ן‬ budget ‫ || ב ׳ אויף‬b u i l d imp.) O ‫ב ו י ק א ט י ר | ן יי‬ || b o o k bookkeeping [KJIO'METS] (‫ב ו י ק א י ט י ע י )ן‬ boycott ‫יר|ן‬6 (‫געווען‬ search ‫אות‬ ‫בודק‬ ‫בודק־חמץ‬ dough. turmoil. . debris ‫»ייי‬ op ‫ב ו י ב ר ע ך‬ gradually. fool. (‫)—ות‬ (‫)עך‬ o n l o a n . bland ‫ב ו י י ט ל ד י ק »יי‬ slaughterhouse (‫בוינע י־ )ס‬ buoy ( ‫בויע י י ) ס‬ [BEHARKJIOVE] ‫ייי‬8 ‫ ה‬5 ‫ב ה ר ח‬ at ease. ) ‫בויפלאץ י ע י‬ boycott ‫מייט‬ [KU'LEM] ‫בהסכם־כולם»ייי‬ a l consensus ‫י' י*״‬-‫בויכרעדערי‬ (edible) o i l ‫ב׳ מיט‬ accordingly ‫ב ו י י כ ר ע ד ע ר י ע י )ס( • ק ע‬ ventriloquy » [ B E H E Y M I S I I ] ‫יי‬8 ‫ ־| גיט‬ance/conformity/keeping with a c h e . ‫בוהיי‬ ‫בוזעם‬ ( ‫ב ו י ז ע ם ־ ק ע ש ע נ ע י־ ) ס‬ bud $> ‫ב ו כ | ן יי‬ ( ‫יעי ) ע ס‬ ‫בוטא'ן‬ ‫ב ו ט ל יעי‬ ‫בוי יעי‬ ( ‫ב ר א י ן יעי ) ע ס‬ .) d i .. [BEHOLE] hullaballoo. (mute) beast. arch archer 1‫<ע‬ ‫«ייי‬ [BEHADROGE] sheet.) •‫ב ו י י ד ע ט ש ט ו ב י‬ ‫)בויידעמשטוב‬ ‫י׳‬ consternation.‫בויכ‬ in accord- ‫בוייך־גרימעניש יאס‬ ‫בהמיש‬ ‫יי‬-* ‫בהסכם‬ [BEHESKEM] ‫מיט‬ ‫ || ב ׳ ד ע ר ־‬o u t o f k e e p i n g w i t h digestion ventriloquist tree w i t h the gener- ‫בוי'כטיפוס י ע י‬ comfortably. ‫ ב י י מ ל‬A ( ‫בויט י ע י ) ב י י ט ע ר‬ (‫ב ו י מ ל י ע י )ען‬ oily.. belly ‫בוייוואפגע י ׳‬ [ B E H E Y M E ] (‫יי)—ות‬ || c o w . i n . b o w . l o o k t o drill house (‫ב ו י ע ר י ע י )ס‬ ex- [BOYDEK] bore. b y || a t t i c . a r c . <$> ‫ב ו י ' ע ר | ן יי‬ building lot/site ‫ ב י כ ל‬A ( ‫ב ו ך י*־ ) ב י כ ע ר‬ bookkeeper ‫ב ו י כ ה א ל ט ע ר י ע י )ס( • ש ע‬ keep b o o k s bookseller (Jew..702 ‫בוכשטעבלעך‬ (hum. dog- O ‫ב ו ח ש ע ט י ר | ן יי‬ ‫בודקע‬ A (‫ב ו ד ע י־ )ס‬ c o u n t on.. bovine.‫זי‬ for leavened ‫בוכהאלטעריע יי‬ bay ‫זי_ין* יי ) ב ׳‬ of leaven from t h e house o n t h e d a y ‫ב ו י כ ה ע נ ד ל ע ר י ע י )ס( ם‬ literal (‫געוועין‬ a m i n e . moronic . stall.. unrestrained be a ( ‫ [) א י ן‬B O Y G E D ] (‫ב ו ג ד זיין* י י ) ב ׳ געוועין‬ t r a i t o r (to). c o n s t r u c t <‫ב ו י | ע ן יי <ג‬ booth. ‫ בייגל‬A ( ‫בויגן י ע י ) ס‬ covered wagon ‫בדרך־משל‬ ‫ב ר ו ך ־ ה ש ם‬ flask !‫י ב ו כ ש ט א ב ׳ע‬ (‫יעי)ס‬ (‫יעי)ען‬ (‫)ען‬ structure -‫* ב ו י כ ש ט ע ב ל ע ך »י‬ hoodlum 91 . garret come t o gradual ‫בוייגן־שיסער י ע י ) ס ( ם‬ ‫ב׳‬ ‫ || יי‬perforce [ ] ‫ב ה ד ר ג ה ד י ק »יי‬ ‫בוידעם י ע י‬ confusion. n a u g h t . i . s c r u t i n i z e . e.

701 ‫בחינה‬ hub the Creator. clear. grumble. be r a m p a n t (‫)ער‬ ‫יעי‬ the 2 !‫•יי‬ the ‫•קע‬ (‫)ן‬ Bund ‫בזול‬ (‫)ות‬ ‫בזיון‬ 2 ‫ ב י נ ט ל‬A (‫ב ו נ ט י ע י )ן‬ rebel. m u t i n e e r ‫!ןונטאיר י ע י )ן( • ק ע‬ rebellious ‫ || ב׳ ז י ך‬incite to rebellion rebel buzzard m• eating ‫ ־| א ל ט | ע ר ב׳‬m a n . y o u n g (‫)ן‬ bus [ ] ‫בזיונדיק • י י‬ (‫)טיט‬ ‫ג^ונטאריש איי‬ <•>1^‫ו ' נ ט ע ו ו ע | ןיי‬ bus » (. ‫בו|לאווע‬ [ O ' Y L E M ] ‫בורא־עולם י ע י‬ bourgeois arbi- •‫י‬ baton. (dial. gaudy ‫בזה־הלשון‬ ‫יעי‬ of ‫בושל‬ person following words cheap ‫יעי‬ follower ‫בושת־פנים‬ shy [BIZOYEN—BIZYOYNES] grave (‫)ען‬ [BEZE'-HALO'SIIN] lows. ‫בחורעיץ‬ tugboat [BEichu'sh] ‫בחוש •ייי‬ distinctly category ‫וסיר‬ c u p b o a r d . b u m p vt/vi (‫)ן‬ ‫}ופעיט י ע י‬ 0 ‫ ו צ ק ע | ן )זיך( יי‬1 beech ‫ || ב ׳ ז י ך צ ו‬b o w (to) (‫}וק י ע י )עם‬ (‫ )צו‬O ‫יי‬ ‫} ו ק | ן זיך‬ w o r s h i p vt. scepter.) potato.) bourgeois bulldog ‫בורזשואיזיע י י‬ t a b l o i d news. rebellion (often hum. potatoes bourgeoisie (coll. ‫יעי‬ s l a p s t i c k (act) ‫בחברותא‬ league (with) chap. mutter as ( ‫ולבע י י ) ט‬1‫*ב‬ Bulgaria (‫בורזשוא' י ע י )ען‬ bourgeois (rev.) (‫)ס‬ ‫בורא‬ Maker C r e a t o r (of ‫בולאווע‬ [PKhiNE] ( ‫ב ח י נ ה י ׳ ) — ו ת‬ 92 (‫כ ו ק ס י י ר י ע י )ן‬ tow O ‫ב ו ק ס י ר | ן יי‬ bouquet (‫ננוקעיט י ע י )ן‬ . china jostle.) [ B E Z O ' L J •‫א‬ shameful ‫קונדייסט י ע י‬ colored. . (‫)ן‬ ‫יעי‬ : (‫ב ו פ ל א ק ס י ע י )ן‬ counter. .) (‫ב ן ל ד א נ י ע י )ן‬ boulevard <$> ‫ב ו ר ט ש ע | ן יי‬ arbitration (‫בולנאריע )יי‬ ‫בורזשואיז א י י‬ rumble. buffet : [ 1 ( ‫בחורטע י י ) ס‬ [BOKIIERE'TS] ‫ו‬ ‫ן י‬1 0 (‫^ופאנאדע י ׳ )ס‬ bachelor brat ‫וס‬4 (‫וסאירד י ע י )ן‬:( buffalo ‫בחור‬ youngster. socialist [BushE] ‫ב ו ש ה י י‬ ignominious 1 (‫^ ו נ ד י ע י )ן‬ n a n t . b i n d i n g . the (D) n ‫ב ו ק ש ע‬ [BOYRE] ‫דעי‬ club. bachelor lass imp. i n W o r l d W a r II 1 <$> ‫ב ו ' ש ע ו ו ע | ן יי‬ -PE'NEMER] fol- l a b o r p a r t y influential i n P o l a n d a n d j (‫ב ו ש ל י ע י )ען‬ ‫•פעי‬ ‫^ נ ד יעי‬ other E a s t E u r o p e a n countries until ‫)י( צ ו‬ I ] ‫בושהדיק • י ׳‬ stork 2 J e w i s h L a b o r B u n d . league ‫בורשטיין י ע י‬ be a s h a m e d t o ( ‫בולקע י ׳ ) ס‬ (‫ב ו ס ע ר א י נ נ י ע י )ען‬ tie. vivid arbitrate [] boomerang ‫ || זי_יף ייס• א ב ׳‬s h a m e bushel r a g e .( ‫ ב ל ע ט ע ר‬. c o v e - ‫ב ו ר ר | ן יי‬ ‫ || ב ו ר ש ט י נ ע ן • י י‬a m b e r (‫ב ו ל ע ט י י ן י ע י )ען‬ (baked) r o l l ‫בוררות‬ [ B O ' R E R E S ] op [ L Y ] (‫ב ו ל י א י ן י ע י )ען‬ bulletin ‫בורר‬ ‫יעי‬ [ B O Y L E T ] ‫בולט •יי‬ bouillon trator [B0YshEs-po‫׳‬NEM— (‫ב ו ל ו ו א י ר י ע י )ן‬ ( ‫ ע ן‬/ ‫בורזשויי ד ע י ) ע ס‬ beet con. the stick. lad. see) clearly. (‫)ים‬ [BOKIIER] ‫יעי‬ (feel.shame. ) ‫ב ו ל ו ו א ר ב ל א ט ד י י ־‬ (‫ב ו ר י ק י ע י )עס‬ bursitis ‫בורסייט דעי‬ gale (‫בורע י•)ס‬ (‫)ים‬ [BOYRER— BO'RERIM] paper o u t s t a n d i n g . distinct. d i s g r a c e . marked. b o n d . i n d i g n i t y [BEKhAVRusE] (‫&ונט י ע י )ן‬ bundle embarrassment in ‫נןונט א י י‬ 1 m u t i n y . alliance. mace World) (cont.

p r e v i o u s l y pre-Soviet ‫ || בייזסאוועטיש‬pre im- previous *‫ב י ז א ה ע ר י ק אי־‬ *‫ביזאיצטיק איי‬ inefficiency. office [BEKhoTSEKhiNEM] ! ‫ב ח צ י ־ ח י נ ם א ח‬ (‫ב י ב ע ר י ע י )ס‬ bigamy ‫בחפזון‬ sorily ‫ם‬ ‫ב י א כ ע מ י ע יי‬ (‫ב י א ל א י נ יעי)ן‬ biology ‫ביחידות‬ biological (‫ב י ט י ע י )ן‬ 93 ‫ב י א ל א ג י ע י׳‬ ‫ב י א ל א ג י ש איי‬ . c l e r k (‫פרענ)ט‬ I d o n ' t h a v e the slightest i d e a knowingly bivouac ‫מין־‬ ‫ביודעים‬ [ B E Y O Y D I M ] ‫אייו‬ b u r e a u . con- ‫ ד ע י‬.2 ‫ביוראקראיטישקייט י ׳‬ ‫וועד־| ן‬ ‫יער‬ reliance [ B O T ‫ ׳‬L ] ‫ב ט ל אדי‬ ‫ ב ׳ מ א כ | ן‬h nothing renounce (agreement) d i l u t e d be- ‫פאר ב׳‬ [BEshi'shiM] 88 ‫ב ט ל ־ ב ש י ש י מ‬ yond recognition pending null and [ B O ' T L .‫ ו ו א נ ע ן ק‬/ ‫ביז ו ו א נ ע ט‬ (‫)ס‬ ‫ב ט ל | ע ן יי‬ ‫ביאנראפיע‬ (‫)ים‬ ‫יעי‬ ‫ביאור‬ ‫( ד ע ר ב ׳‬. a b r o g a t e ‫ק‬ as. * /9‫רע‬9 ‫ביז‬ far (that) [BETUKIIES] [BITOKIIN] a n n u l . d e g r a d a t i o n . c o m e to p u t to shame.'‫ביורא‬ bureaucratic ‫ביוראקראטיש איי‬ [BETUEK. [—BETUKhiM] (‫ב י ו ר א ק ר א י ט י ע י )ן‬ shame. ‫ב ט ו ח ו ת דאס‬ (‫)אין‬ || v o i d ‫ב׳‬ u n t i l . ‫ביזן=ביז דעם. l i - paragon '‫ביבליאטעקערגי‬ ‫יא׳־‬ [ ] ‫ב ח י נ מ ד י ק אי־‬ i n haste. t u b ‫י׳‬ 0 (‫י׳)ס‬ [BIER—BIURIM] Hebrew commentary ‫בטלניש‬ inefficient [BATL] biography ‫בייזנדאדויירטןער‬ ‫אמעי‬ ‫איי‬ [BATLONISII] waste ‫ביזאיר איי‬ ‫ב י ז‬ alone. habitually '‫ביורא‬ ‫יעי‬/‫יאס‬ ‫בחרט‬ [BiKhshivES] !‫ב ח ש י ב ו ת אח‬ by nature. undergraduate ‫נעג‬-‫יעי‬ until . b y (a c e r t a i n t i m e ) . d e n o u n c e ‫א זיינער‬ ‫ב ט צ ע אחי‬ trustworthy person.‫ ב ' א ה ע י ר‬h u n t i l / b y 5 o ' c l o c k void to. wretched *‫בידנע איי‬ openly. c u r - (‫ב ח י ר יעי )ים‬ [BEKIIIPOZN] ‫איוי‬ brarianship biblical ‫ || ב י י ב ע ר ן איי‬beaver ‫ביבליש איי‬ ‫בינאטיע יי‬ poor. g r a t i s ...t a r y o n the B i b l e b y M o s e s M e n d e l s s o h n a n d his d i s c i p l e s ‫*ביזע‬ biochemistry biologist !‫' ב י ז ק ל ׳ע‬ [ B I K I I I D E S ] ‫אייי‬ basin. dirt-cheap ‫ב׳‬ i n esteem office.‫בייזנראדוייר־‬ commen- ». t o no (‫ב י ב ל י־ )ען‬ [BEKJIINEM] ‫ב ח י נ ם *־יי‬ ( ‫ביבליאגראפיע י י ) ס‬ library library ‫בחינם‬ avail (‫ב י ב ל י א ט ע י ק י• )ן‬ gratis ‫ב י ב ל י א ט ע ק ע ר י ע י )ס( ם‬ science.. p r i v a t e l y [ B A T L O N E S ] ‫ב ט ל נ ו ת דאס‬ idle.11] «t . trusty (‫ב י ו ר א ל י י ס ט י ע י )ן‬ ‫ביוראקראיטיע י ׳‬ red tape t r u s t vi. r e s c i n d . confident. t i l l . t r u s t - °*‫ב י ו ר א ו ו א ר נ י‬ bureaucracy [BETEVE] arily.1 ‫ב ט ו ח‬ (‫ זיין* ב ׳ )אז‬f‫ ־‬w o r t h y (‫)ים‬ self-assurance faith. c a n c e l . overtly.U M V U ' T L ] •‫ ו ט ל א‬5 ‫ב ט ל ־ ו מ‬ hither. (‫ביזאינץ )יאק‬ bizarre undergraduate im- ‫ביזאנט)ינ(יש איי‬ Byzantium ‫יעי‬ p r a c t i c a l / i d l e person incumbent Byzantine [ B A T L E N — B A T L O N I M ] (‫)ים‬ ‫ביז‬ ‫ || ב ׳ | ע ר ב א א מ ט ע ר‬p r e v i o u s ‫בטחון‬ ‫ ־( ד ע ר ק ל ע ר | ן‬v o k e . custom- (‫ב י ו ס ט י ע י )ן‬ (‫)ען‬ office supplies bureaucrat :[BEKIIEYREM] (‫ביווואיק י ע י )ן‬ bust office w o r k e r .700 ‫ביט‬ (usually Christian) Bible bibliography librarian free. humiliate. very cheaply. clerical • also .. rush ‫בטלן‬ practicality impractical. 'ביז ד ע ר‬ busy period. h u m b l e . re- [BiEsh] ‫ביוש י ע י‬ ‫ ־( ש ט ע ל | ן א י ן ב׳‬h u m i l i a t i o n 5 ‫ ב׳‬h as (‫־‬ fidence.

(A ‫) ך ( ) י ע י ביינל‬ ‫בייינעלע‬ b o t h2. b y - (‫בייזוווקס י ע י )ן‬ present m y aunt's productive sight malevolent ‫וואנט‬ ‫&ענצטער‬ ‫ ־( בי_ים א י נ ק ו מ ע ן‬a b o u t 15 m i n u t e s (‫בגיזאץ י ע י )ן‬ malignant wall o m i inno um s .‫י‬ in tense) ‫ב י יז ס‬ || e v i l .‫ א ח י‬.e v e r y t h i n g e v i l ‫ || ט א | ן * י ב ׳‬t h r e a t e n ‫בייניק ייי׳‬ small arc bagel. offshore 2 ‫ י ס‬. c u r v e *‫ייזטיק ייי׳‬-‫בי‬ ent at.eyes i t ' s p r e t t y ‫בייז־וווינדער דאי־‬ malignancy. h a r m ‫*בייבי דאס ) ס ( אסעי‬ (‫יט י ע י )ן‬5‫בי_ בענע‬ flexion p l i a n t . i n the eyes of ‫ איי‬. ‫בייזן‬ (‫)נעבוינן‬ lean. b y .1 at-home gruff malignant small flexible (—) ‫ביינל י ע י‬ shaped r o l l bow ‫ביייז־מיניק איי‬ bend ‫בייזן ׳עז‬ vt/imp. s i t i n o n . o n ‫בי_ים‬ || by/at/near m a y n o h a r m befall her ‫מינוט‬ on 15 ‫| בי_י‬. bungalow.‫ביטניק יעי )עם( ם‬ (rev. '‫בייידערליי‬ helpful. vi/imp. ‫ביין יין‬ ‫מ‬ ( ‫בגיבאיק י ע י ) ע ם‬ ‫ב י י י ב א י ר ט נ ד י ק ייי׳‬ bend. evil. ( A ‫)בויגן‬ ( ‫ביינל י*־ ) ע ך‬ (‫יזייך י ע י )ן‬-‫בי‬ ‫ || ד ע ד | ן ט י ט‬b y threats. scorn pretzel siding ‫ביטול‬ ‫בייינעוודיק ייי׳‬ ‫ביייגעוודיקייט י׳‬ ‫ב צ י ג ע ל י י נ ט איי‬ .1 ‫בייז‬ ‫ב ייז ס‬ ‫ || קיין ב ׳ ז א ל א י ר ניט‬e v i l eye ‫ב י י ט ש ע נ ע ייי׳‬ a t the house of. ‫ ־| ב ׳ ז י ך‬b e n d . o n (the person o f ) .) be miserable bitterness ‫ביידערערדיק‬ bad. near. a b o u t . sinister. ‫איי‬ con. malignant the ‫ || בי_י מי_ין מ ו ס ע‬a t the w i n d o w ‫בייז־אויינ דאס‬ s u b o r d i n a t e clause ‫רע‬8 . w i t h . ‫אינט‬ (‫)י‬ (‫ייהילפיק איי )י‬-‫בי‬ in ‫׳עו‬ the m i n d of. a h a r d d o u g h n u t - ‫ב י י ז ל ע ך איי‬ ‫נעכ‬-^‫י‬ (‫ביינ י ע י )ן‬ ( ‫ביינוננ י ׳ ) ע ן‬ ‫ייגעווען( )בי_י‬-‫בי‬ ‫בי_י|זי_ין* )איז‬ sheet. (‫יינעבצ יייס ) ע ן‬-‫בי‬ pliable flexibility ‫בייזן‬ enclosed 94 ‫ביינ|ן יי‬ inflect c u r v e . unfriendly. sheet. be pres- ‫ביטולדיק‬ ‫ נ י צ ע‬.y u ‫שיין‬ n h o l‫ם‬y‫י ס י ר איז ע‬.a t ‫שאט ן‬ second- by-way presence. . present ‫ || ט י ט‬h a r m l e s s inflection. a r o u n d . ‫ביטול יעי‬ ‫ד‬ ( A ‫ ) ע ך ( ) ב ו י ד‬ap ‫ב י י ד ל‬ (‫ביידן‬/‫ביידע‬ [BITL] c o n t e m p t of c o u r t contemptuous. ‫בייטערקייט י׳‬ at. unkind. ( ‫ י י ) ס‬. b y force harm .1 ‫* ב י ט ע‬ dire e p s o m salts ground attend bitter. slant. beside. dis- ‫ ב׳ צום נערייכט‬h paragement. t w i s t . annex flexible. b o w . malicious. scorn- ful (‫ב י י נ פ א ל י ע י )ן‬ ‫ד ע ר ב ני‬ vicious. curve.‫קיי‬ |. v e r y s m a l l a r c small bagel. close to the of assistance ‫ב׳‬ ‫י' ׳עז‬-‫י דערבי‬. supple. (to) ‫ | י א ס‬- ‫ביטער‬ ‫בייטערזאלץ י׳‬ beech <$> ‫'בי_י|וווינ|ען יי‬ angry. sag ‫בייז|ס‬ ‫\ א ן ב ׳‬. a t t e n d (not used ‫א ל ראם ב׳‬ baby fringe benefit ‫ביייזוויליק ייי׳‬ ‫בי_י‬ (‫ב י י י א פ א ר א ט י ע י )ן‬ laggard ‫ביייזוווקסיק איי‬ attendance ( complement) ‫ ־| בגיוועג‬a r y t h i n g e x t e n s i o n telephone tumor || house ‫ || בי_יזאך‬s e c o n d a r y . wicked. !‫בי_י ד ע ר נ א כ ט ׳ע‬ (‫)בייזע־וווינדער‬ || ‫מיר ב׳‬ *‫איי‬ amazing [ ] ‫ייי׳‬ || request *‫זי_ין‬ ‫ביידע‬ g r o u n d .‫ בי‬f‫ ־‬a r r i v i n g b y . cabin || b o t h (‫)צו‬ (‫ )ן‬0* ‫בי_י'נערע^ס‬ case (of a declension) booth.‫א י י‬ : • / ‫ *י* ) י‬. a l o n g (un-2.‫בי‬ ‫איניי‬-‫איי‬ ‫נ א כ ט‬ 2.1 || b o t h of us b o t h k i n d s (of) beatnik please 2.699 ‫בייזס‬ very small (A ‫) ך ( )יאס ביינל‬ ‫בייינעלע‬ contempt.1 ‫ביי‬8 ‫ בי_י ד ע ר‬f‫ ( ־‬c o i n c i d e n c e ) .

alternate ups a n d d o w n s . donate ‫ב צ כ י ק איי‬ (A ‫ב צ כ ל י * ־ ) ב ר ך‬ bulge v a n q u i s h . ‫איי‬ purse. (‫ב צ י ש ט צ ע ר י ע י )ן‬ || w h i l e . l u m p (swelling) enclose. ‫>=ב י י צ ן‬3< ‫בימין ן מ‬ s t a n d b y (sb. be self-satisfied (8)(‫ב צ | ק ו מ | ע ן יי)איז בצינעקוסען‬ ‫יא׳־‬ »‫בציטענישן‬ big-bellied. ‫ד י ביינער‬ ‫נ א כ ט‬ night. scathing <»> •‫|| *״‬ (‫ב צ ט י ע י )ן‬ ‫ מ א כ | ן א ב ׳‬H change. nighttime [ S I ' M E N D I K ] ‫יי‬8 ‫ביייז־סיטנדיק‬ anger. caustic. lash ‫עי‬0»-‫בייקאן יעי‬ suburbia (money) ‫איי‬ alternating current *‫בצצציטנדיק איי‬ ‫אי־יי‬ variable. shift benefit (from) pitcher (‫בייט י ׳ )ן‬ c h a n g e . ‫ | ע ט ב י י ס ט מ י ך‬. on time falsetto ‫יי‬8 ‫ב צ י ט ל ד י ק‬ (‫ || ב׳ ז י ך )בצ‬trade. ‫ ב צ ד ע ם‬. swap ‫ט א נ‬ daytime ‫בייינערדיק איי‬ ‫בייסבאל י ע י‬ (‫ביייסבאל־ווארפער י ע י )ס‬ harsh. 0 ‫ב צ ט ל | ע ן יי‬ ( ‫ב צ ט | ן יי ) נ ע ב י ט ן‬ fickle 1 ‫ב י י ץ י ע י ) ב צ י ט ( זעל‬ doorpost flour) t a k e t u r n s (at) changeable. s w i t c h ‫בצצצטיק־ב צ צ צ ט נ ד י ק‬ timely. || I i t c h my bite imp. v i c i s s i t u d e s 2 s t a i n (give hue t o w o o d ) resist. bulging ‫ב צ צצטנס‬ [ B A ' Y K E L K I I L ] ( ‫ס ) ע ך‬$‫ב צ ק ו ל ב ל ד‬ (‫)עך‬ vi. (‫ב צ ט צ ך י ע י )ן‬ ( ‫חז<> ) ע ך‬/(‫)ען‬ ‫ ־( ב ' זיך‬change. enclosure (‫ב צ | ש ט י י | ף יי )איז ב צ י נ ע ש ט א נ ע ן ( )י‬ contribute. prompt ‫בצטל י ע י‬ baggy (‫ב צ י ס ע נ י ש יאס )ן‬ (wood) s t a i n overcome. ex- (‫ ־( א פ | ל ע ק | ן א ב ׳ )ביי‬fruit) (game of) baseball imp. pungent. o n ‫בצישטצערוע י•)ען( = ב צ ש ט צ ע ר‬ (tree) n u r s e r y ‫ביזן ב׳‬ (‫ב צ ש ט ר א ך י ע י )ן‬ 95 ‫א ב׳‬ ‫בייליק י ע י‬ <$> ‫ב צ ל | ן יי‬ m ‫ ״ ב צ ד ע ר || ב ׳‬.‫ב צ ם‬ while/on leaving 8 3> ‫ב צ | ש ט צ ' ע ר | ן יי‬ ‫בצישטצערער י ע י )ס( ם‬ ‫בצל‬ m i n o r (subject) ‫ ב׳ י‬H withstand comma (‫)ן‬ (‫*בצילאנע י ׳ )ס‬ enclosure ‫בצישטאט י ׳‬ of h e l p t o contributor ‫ב צ י כ ל ד י ק איי‬ 0 ‫ב צ כ ל | ע ן ז י ך יי‬ s u p p l e m e n t . bacon ‫ || פ א ט ש | ן ז י ך א י ן ב׳‬b e l l y <$> ‫בייצ|ן יי‬ bulging b u m p .‫ || ד י ה א נ ט בי‬i t c h ‫ב צ טאנ‬ pouch ‫בגיס | ן יי‬ (‫)נעביסן‬ !‫>ע‬ *‫יי‬8 ‫ב צ ט א ג י ק‬ tributary ‫בי_יסיק‬ poignant. con.).. a t t a c h (in a letter) ‫בצישטידל‬ (‫)יט‬ [BA'YLIMED— BA'YLI- ‫|האב|ן* פאר‬- MUDIM] ‫י׳‬/‫יעי‬ (‫ב צ ל י י נ י ע י )ן‬ ^ ‫ב צ | ל י י נ | ן יי‬ ‫בצליטוד‬ ‫יעי‬ minor in w h i t e m e a t (of fowl) c l e n c h imp. ‫בייזקייט י ׳‬ (garden) b e d modification. contribution (‫ב צ ט ש י ׳ )ן‬ ‫בצטשטראם י ע י‬ c o n g r a t u l a t e oneself. h a n d itches itch barter change. stone (of be a n g r y ( w i t h ) . (‫ב י י ץ י ע י )ן‬ in time. s w a p . together p i t . unmanageable ‫ || מ י ט ד י‬g i v e a b e a t i n g t o ‫ד י ביינער‬ ‫ || ע ר א י ז ד ע ר ט א ט ע ט י ט‬j u s t l i k e he is the i m a g e of his father (hum. (A ‫ב י י נ ד ל י*־ ) ע ך ( )ביין‬ bony ‫בייזער י ע י‬ ‫ב י י ' ז ע ר | ן ז י ך יי‬ <‫)אויף‬ ‫ביינער‬ *‫בצנאכטיק איי‬ side b y side. v a r y . (‫ב ׳ )י‬ Bavarian ‫ב י צ ה‬ ‫בציטהאנדל יעי‬ sift (esp. w a l l e t .) scold malice ‫ביי נ א כ ט זעו‬ ‫׳־״‬8 ‫בגינאי נ ד‬ trade. indignation || bone ‫ב ׳ אוועקגיין‬ ( ‫בייימערשול י ־ ) ן‬ ‫ ב י י נ ד ל‬A (‫)ער‬ ‫ביין י ע י‬ .(rev. biting. (‫)מיט‬ ‫בציטעוודיק‬ ( a n i m a l ) w h i p . a l t e r vt. defeat donation.) i t c h ‫יסט ס י ר‬.698 ‫בצשטראך‬ ‫האלדז‬ ‫ ווי א ב ׳ א י ן‬H t o the ‫בייז־סימנדיק‬ quick ominous ‫ א נ | ב ר ע כ | ן י‬H a w k w a r d . be convert vary. ‫זיך‬ ‫ביי יער יש איי‬ Bavaria ( ‫ייערן ) י א ״‬-‫בי‬ ‫ ב׳‬h modify.

(D) [BIMKEM] s u b s t i t u t e teacher ‫יעי‬ ‫בימקום‬ first fruit. ‫\ ב ׳ ־ ל ע ר ע ר‬. truss beekeeper ‫א ב׳ אויף‬ ( ‫ב י ל ד יאס ) ע ר‬ ‫ || ל ע י ב ע ד י ק ב ׳‬gorgeous w h i l e .)‫בייכערשאנק י׳‬ the B i l l of R i g h t s ‫ביינדיקייט י י‬ c o m m i t oneself (‫ב י י כ ע ר ־ ו ו י נ ק ל י ע י )ען‬ ‫( || ד ע ר ב ׳‬legislative) b i l l commitment ‫ב י י כ ע ר ד י ק איי‬ ‫ב י י כ ע ר ־ ר ע ו ו י ז א ר י ע י )ן( • ש ע‬ audit (‫ווערטער‬. bit by bit. b i t e [LY] ‫ב י ל י א י ר ד י ע י‬ (‫ב י ל י א ר ד ז א ל י ע י )ן‬ ‫ || ב ׳ ווי ב א ר ש ט‬c h e a p meal.. g r a p h i c . p i c t u r e s q u e ‫ב י י ל ד ע ר י ש איי‬ ‫בינעריי' דאס‬ (‫ י ע י )ן‬. false a c c u s a t i o n .. s h a c k l e also inter- ‫בינדיק איי‬ balance (of a c c o u n t ) calum- ‫ב ׳ זין־‬ ( ‫בינדע י י ) ס‬ (‫)ס‬ ‫יעי‬ ‫יעי‬/‫י*ס‬ [BEYNE-LEBE'YNE] pageant easel ‫ביךהשטשות‬ ‫בינו־לבינו‬ (A ‫) ע ך ( ) ב ו נ ט‬ stage beehive ‫ || א ו י ף ב ׳‬encore education ‫בילדוע יי‬ . frame ‫ביךהזמנים‬ ‫!זייי‬ ‫ביל‬ (‫ב י ל א י נ ץ י ע י )ן‬ [BILBL—BILBULIM] twilight. dusk mean- ‫יעי‬ O ‫ב י ל א נ צ י ר | ן יי‬ ‫ || ב ׳‬p i c t u r e . for Palestine w h i c h o r i g i n a t e d after the 1881 po- ‫ביס‬ : » * ‫ב י ס ט יי ) א‬ swift. frame-up ‫ ב י י נ ד ר י ע ל‬A ( ‫בינדרונג י ע י ) ע ן‬ [BEYNAZMANIM] ‫*־עי‬ b a l a n c e (an a c c o u n t ) (‫ב י נ ד | ן יי )געבונדן‬ sling link ( ‫בייכער־רעוויזיע י ׳ ) ט‬ (‫שענק‬. s i g h t session [BEYNAshMoshEs] (‫)ן‬ (‫)ן‬ ‫פון ר ע כ ט‬ ‫ ־| מ א כ | ן‬n y .2 |‫ ־‬encore ( y o u ) are ‫ביסלעך‬ comic strip picture postcard (‫ב י נ ש ט א ק י ע י )ן‬ 2 ‫' ב י ל ד | ן יי‬ .1 ‫שיין‬ ‫ביילדנעשטעל‬ educational ‫בינטל‬ ( ‫״בינע י י ) ט‬ bite as a n ‫דאי־‬ pictorial (‫בינער י ע י )ס‬ beekeeping (‫)ן‬ educate b u n c h . b i n d .. ‫בילו‬ groms i n Russia billion ‫ב י ס ט ר ע מיי‬ (‫)עך‬ some. i m a g e . little b y little. the bash- [—BAYshoNiMj ‫בצשן י ע י ) י ט ( • ט ע‬ «n ‫ב י ם ־ ב א ם‬ (‫)—ות‬ [BIME] ‫ביישן‬ f u l / s h y person ‫בימה‬ ‫יי‬ ‫ || *צום‬e x a m p l e ..697 ticket (‫ב י ^ ע י ט יער )ן‬ ding-dong almemar. students' (‫ב י ס י ע י )ן‬ a few.p r o x y bee am ( p a i r of) o p e r a glasses. auditor ( ‫ב י י נ ד ב ר ע ט ל י*־ ) ע ך‬ bookcase ( ‫בינדוננ י י ) ע ן‬ coherent coherence || tie.. somewhat gradually. ‫ || א ב ׳‬b i t piece- ‫ צו‬h >‫ראי‬ [LY] (‫ביליאין י ע י )ען‬ billiard.‫בילדער‬ v i v i d .. r a p i d (‫ב י י ל ד ק א ר ט ל יא״ )עך‬ movement agricultural settlement i n 1 (‫ז יי ן‬ ‫ב י י ל ד ע ר ד י ק איי‬ (‫ב י י ל ד ע ר ש ט ר י י ף י ע י )ן‬ w ‫ ב ׳‬. i n s t a n c e p l a t f o r m i n a synagogue from w h i c h ‫פון‬ ‫ב׳‬ ‫א‬ ‫״זייף‬ || (‫*ביישפיל י ע י )ן‬ for example the T o r a h is r e a d substitute. i n the m e a n t i m e bundle... piecemeal morsel. (‫בילבול יעי)ים‬ c a l u m n i a t e . a l i t t l e . agile. preferable little b y little. » ‫ביכורים‬ (‫ב י י כ ע ר ־ ו ו א ר ע ם י ע י )־ווערעם‬ book end binoculars splint firstlings ( ‫יף ב ׳ ) צ ו‬-‫ זי‬: [ B I K I I O Y L E S ] ‫ב י כ ו ל ת‬ h a v e i t i n one's p o w e r (to) ( ‫בין י י ) ע ן‬ (‫ז יי ן‬ ‫ב׳‬ exemplify priority (‫ביס ן י ע י )ס‬ b a r k (at) 96 ‫ב י ל כ ע ר איי‬ (‫ב י י ל כ ע ר ק י י ט י י )ן‬ (‫ב י ל | ן יי <ג>)אויף‬ . batch.‫בילדונג‬ pictorial encore! Jew.)‫בינדווארט יא<־‬ association. pool poolroom ‫ביסל‬ (hum.) slightly •‫ביליק אי‬ dirt-cheap ‫בייסלעכווייז מחי‬ preferred. be able. ‫יי‬ bookish ‫בין‬ bookworm (‫ב י נ א ק ל י ע י )ען‬ conjunction affiliation.

respectable. territory in be a b l e ‫ ־| זי_ין* ב ׳ צ ו‬u n a b l e .. in general Jew. ‫ י ע י‬n a m e of the ‫יי‬8 ‫ב ל א‬ !‫ב י ש ע ף י ע י ) ן ( ׳ע‬ [BEYS] (‫ח )ן‬/‫ב י ת יעי‬ letter ‫ב‬ 97 . 2 . bourgeois ‫בכבודו־ובעצמו‬ o r d e r t o . region. therefore [ B E K 1 1 E ‫ ( ׳‬Y ) N ] ‫ א י מ‬.696 ‫בלא‬ ‫ביסקוויט‬ rabbinical court [ B E Z ( D ) N ] ( ‫ב י ת ־ ד י ן י א ס ) ס‬ [BEYSAKNESES (‫)בתי־כנסיות‬ —BOTE-KNE'SYES] 1‫ב י ת ־ ה מ ד ר ש יע‬ diocese ceremo- Temple in Jerusalem (‫)ן‬ ‫דאס‬/‫דער‬ [BESMED- (‫)בתי־מדרשים‬ [BIER-KJIO'METS] ‫ביעור־חסץ יעי‬ o n the d a y before cemetery ‫ד*׳־‬/‫יער‬ (beef) steak pray- bicycle ( ‫י־*־ ) ס‬/‫דעי‬ the ‫בית־עלסין‬ [BIKER-Kho'YUM] (Jew..) honorably ‫ב׳‬ *‫האב|ן‬ :[BEKAVONE] cease-fire beer Biro-Bidjan. R . so as t o . (‫ביציקל יעי)ען‬ bull [ B E S O Y L E M ] (‫דאס)ס‬/‫ב י ת ־ ע ו ל ם דער‬ [BESALMEN] ‫טטייק‬6‫בי‬ ‫י ע י ) ן ( «פעי‬ synagogue ceme- ‫ א ק א ' ל איי‬5 ‫ב י‬ testicle [ B E Y T S E — B E Y T S I M ] ( ‫ב י צ ה י י ) — י ם‬ er a n d s t u d y house. bourgeois in ‫«יוי‬ vigilante committee [ ] .‫בירנער‬ lante committee in person. ‫) ע ן‬bet.. deliber- to visit (playing) marble i n t e n d t o .‫בכתב״‬ m e m b e r of v i g i - (‫ביירגערוואכניק יעי )עם‬ first- [PKhoR—PKhoYRiM] mayor HP ‫ב כ ד י‬ [BIKIIDE'Y] civil ‫יי‬ civil war (‫יי)ן‬/‫' ב י י ר ג ע ר ק ר י ג דעי‬ » in a n y case [BEKIII-TO'YV] [BEKIIO'L-OYFN] ‫ב כ ל ל‬ ‫«ייי‬ || c i t i z e n ' s r i g h t ( — ) =>‫ב י י ר נ ע ר ר ע כ ט יא‬ ‫בכורה‬ civil rights precedence auspiciously [MiLKhoME] ( ‫ ) — ו ת‬n ‫ב י י ר נ ע ר ־ מ ל ח מ ה‬ war (‫ב כ ו ר י ע י )ים‬ [PKIIOYRE] citizenship. creditable ‫אז‬/‫א‬ (‫ביק יעי)עם‬ ‫ביקור־חולים יעי‬ sick.) REsh— BOTE-MEDRo'shiM •‫י‬8 ‫ב י י ס ק ו פ י ש‬ ( ‫ט י י ) ן‬6‫בי'םקופשא‬ n i a l b u r n i n g of the traces of l e a v e n ‫בית־הקברות‬ (Jew.) t e r y ( u s u a l l y Jew.. w i t h a v i e w as a n ‫בירנער יעי )ס( ם‬ civil. i n c a p a b l e ately. w i t h tip [ ] ‫ב כ י ו ו נ ד י ק איי‬ w r i t t e n (language. [ B E Y E R U S I I E ] «‫י‬8 ‫ב י ר ו ש ה‬ 1‫ [ ׳ע‬B I K I I L A ' L ] ‫ב כ ל ל א ח ז‬ by heredity || t h e n . personally ‫ || ב ׳ צ ו‬so t h a t ‫ב י ר נ ע ל ט י•״‬ (‫ביירנערוואך י ׳ )ן‬ c i v i l . ‫א י י‬ commandment [ ] ‫ב כ ב ו ד י ק איי‬ dignified. primitive hospital [ B E K O V E D ] ‫ב כ ב ו ד איוו‬ h o n o r a b l e . national. ‫א י ״‬ the ( ‫ב י ק ל דאס ) ע ך‬ g u n . S . civic 5‫בכת‬ etc. s m a l l O r t h o d o x cemetery Passover bifocal ‫בית־מדרש‬ (Jew.) (‫ב י ס ק ו פ יעי )ן‬ episcopal [BEYSAMiGDEsh] ( ‫ י ע י ) ן‬/ ‫ב י ת ־ ה מ י ק ד ש י א ס‬ [BEYSAKVORES] (‫ביסקווייט יעי)ן‬ bishop synagogue ‫ב י ת־ מ ד ר ש‬ the cracker. S .) ME] Yiddish official language intentionally [ B I K S A ' V ] ‫אחו‬ [B1Khv0YDE-uBEA‫׳‬Ts- (‫ביראביחשאין)יאס‬ U . e v i d e n c e . rifle [BEKOYEKh] ‫ב כ ו ח‬ on purpose. h a v e a n eye t o (‫ || נ י ט ב ׳ <צו‬able 1.1 ‫ב כ ן‬ implication ( blue ‫יי‬8 ‫ב י י ר נ ע ר ל ע ך‬ (‫ביירגער־מייסטער יעי )ס‬ to born son primogeniture. biscuit »8‫ב י ת ־ ה כ נ ס ת י‬ 6 ‫ב י ט ק ו‬ .( ‫ ) ן‬n ‫ט‬6‫בי'רנערשא‬ ‫בכי־טוב‬ ity ‫ןאיוו‬5‫בכל־או‬ by inheritance. i n 1928 as a n a u t o n o m o u s || [ B I K L A ' L ] ‫ב כ ל ל אי״‬ in writing °v ‫ב י ר‬ E a s t e r n A s i a designated b y the [ B E K I V N ] ‫ב כ י ו ו ן איוי‬ intentional (‫ביקס יי)ן‬ (‫בייקסנשוויינ יעי )ן‬ !‫ב כ ו ו נ ה איי‬ p o t e n t i a l l y 2. c i t i z e n .

it bleach gleam. m o n cause ( w i t h ) muddy.m o s i t y . ‫ב ל ו ט י ק ייי׳‬ fertilized egg. w i t h o u t ‫ב ל ו ט ייי־‬ ‫ ה א ב | ן * ה י י ס ב ׳‬h o w n flesh a n d run in pout ‫ב׳ פ ו ן ז י ך‬ ‫יא־־‬/‫דער‬ flap (news)paper (‫בלוז)ק(ע יי)ס‬ ‫ || ב י ח ב ׳‬u n t i l i t bleeds airs. b l a n k (check e t c . esp. ‫יי״‬ || ‫גייט ב ל ו ט פ ו ן‬ (‫)ים‬ vilify ‫פון‬ ( ‫ ן‬/ ‫ ט ע ר יעי ) ס‬$ ‫ב ל‬ ‫בלא־יודעים‬ ‫*־מ‬ [BELO'Y-YO'YDIM] knowingly ‫ב ל א ע ב ץ‬ ‫בלוט־בילבול‬ disgrace. e m b a r r a s s - ‫ב ל א ל ע כ ץ יאי־»מ‬ (‫ב ל א מ א י ז ש יעי )ן‬ b l o o d a c c u s a t i o n . (‫ב ל א ק נ א י ט יעי )ן‬ give oneself ‫לייש‬5 ‫\ אייגן ב ׳ א ו ן‬.1 ‫ב ל א ט ע‬ pooh-pooh.2 || bare. make com- ( 2 hostility filthy m u d . O ‫ב ל א מ י ר | ן ז י ך יי‬ b l o n d . fender (‫ב ל ו י ט א ו י ס ג א ס יעי )ן‬ anemic ‫בלעטער‬ ‫ב ל א ט איי‬ nonsense! ‫פ|גיי|ן* ט י ט ב ׳‬$ is b l e e d i n g hemorrhage . u n d e r w o r l d l y || v e r y y o u n g .be i m p e t u o u s || bleed vt. ‫ ר ש ט י ק ייי׳‬$ ‫ב ל ו ' ט ח‬ bleed vi.1 ‫ב ל ו ח‬ 98 ‫ב ל א ס איי‬ ‫ב ל א ס ק י י ט יי‬ . glitter s t r a y . gust wind O ‫ ק א ד י ר | ן יי‬$ ‫ב ל‬ ( ‫בל^קאדע י י ) ס‬ be (‫ב ל א ק י י ר יעי )ן‬ || (writing) pad stuffy. ‫ב ל ו ' ט י ק | ן יי‬ [MAK. b l a n k e t inedible KhiM] ( ‫בל^נדזשערי_י' י ׳ ) ע ן‬ spick-and-span (‫ב ל ו י ט ס ט ר א פ ן יעי )ס‬ making shiny. fair children bloody. a false charge (made r e p e a t e d l y since the Ages) a c c u s i n g J e w s of b l o o d vessel ment Middle the m u r d e r of C h r i s t i a n disgrace oneself ritual stray. n o t k n o w the feud . . block with ‫בלאז‬ 695 pale. ‫ ז | ן י ב ׳‬$ ‫ ל‬H the b l o o d of ‫ || ע ט‬bleed vi.‫בלאנקא‬ O ‫ב ל א נ ק י ר | ן יי‬ ‫ב ל א נ ק ע ט איי‬ 0 ‫ב ל א נ ק | ע ן יי‬ <E> ‫ב ל א נ ק ע | ן ז י ך יי‬ way ‫בלויט־פארגיסונג י׳‬ $ ‫ב ל‬ m« . h e a r t a n d soul blouse || b l o w ‫ ב ל ע ט ל‬A (‫)בלעטער‬ leaf.1 ‫ב ל א ט‬ (of i l l e g a l l y .m a r s h ‫ב ל ו י ט א ר ע ם ייי׳‬ carnage [B1LBL—BILBULIM] 0 ( ‫ י׳ ) ס‬. ' ‫ || א ו י ף ב‬i l l e g a l . pulley. (writing) pad (‫ב ל א ק יעי)ן‬ b l o w . h e a v i l y table) (‫ שלאג|ן ב׳ )טיט‬f‫ ־‬a p e r m i t ‫ב ח ב׳‬ ‫\ ל י נ | ן י א י ן ב ׳‬. ‫" ב ל ב ו ל יעז‬ ‫ || ב ׳ א ו ן מ י ל ך‬blood ( ‫ ז ע ק‬.11 L O Y K E S ] (‫ב ל ו י ט ־ מ ח ל ו ק ת יייס )ן‬ d r o p of b l o o d i n a ‫ נ ד איי‬$ ‫ב ל‬ <E> ‫ב ל ^ נ ד ז ש ע | ן וי‬ lost one's w a y ) ‫ד‬ b l o o d t h i r s t y . be h a u g h t y [ B E L E ‫ ׳‬v .. ferocious. blood ‫ מ א כ | ן‬° || i t ' s n o t h i n g 2. ‫ ־| ב ׳ י ו ע‬b u x o m person ani- ( ‫ב ל א ז ן יעי ) ס‬ ( ‫ב ל א ז | ן יי ) ג ע ב ל א ז ן‬ || sheet (of p a p e r ) . ‫איי‬ b l a n k (form) [ s i K h s E K h — s i K h s u . h o a x (‫ב ל א ף יעי )ן‬ bluff <•> ‫ב ל א § | ן יי‬ block. . . u n d e r the c o u n t e r . d i r t . ramble (having (—) ‫ב ל ו י ט ג ע פ ע ס *ס‬ maze blonde sanguinary feud glossy. s m u t . sanguinary ‫ב׳‬ (‫ב ל א י ט ע ־ פ ל י ג ל יעי )ען‬ blister.‫בלוח‬ blueing 9r ‫ב ל א ע כ ץ‬ bluff.v 0 N E ‫ ׳‬F E s h ] ‫ש אייי‬6‫־ונ‬3‫בל‬ youthful/ (‫ ז יעי )ן‬$ ‫ב ל‬ ‫ב ל ^ י ז ־ א י נ ס ט ר ו ט ע נ ט יעי‬ clown ‫ב׳ זיך‬ O ‫קיר|ן מ‬$‫בל‬ ‫ב י ל ב ו ל‬ (‫)ן‬ ment blockade curfew instru- bellows blockade blockade. ) ‫ב ל א ז ז א ק יעי‬ puff.(‫ב ל ו י ט ־ ס י כ ם ו ך יעי )ים‬ bloodshed (‫נדינ)ק(ע יי)ס‬$‫בל‬ brilliant. blast.. filth. colorless ‫ זען‬-‫ב ל ו י »י‬ pallor ‫ ייי׳‬. b l o t c h un- ‫ב ל ו ט ב ^ ד יי‬ ‫יעי‬ ‫ב ל א ט י ק איי‬ ‫ ס ׳ א י ז ב׳‬I. ) . b l a n k ‫בלאנק‬ (‫ב ל א נ ק יעי )ען‬ azure u n d e r J e w . d i e t a r y laws only. p a l l i d .

) •‫ב ל י ו ע י‬ perity questionably flower. ‫)איז‬ ‫בלי_יב|ן יי‬ ‫נ«פ‬ stand ‫ביי‬ (‫ב ל י צ ל ^ מ פ י ע י )ן‬ ‫ב׳‬ h (‫נעבליבן‬ (remain unchanged) ‫ ב ׳ ביי‬h e n d u p ‫( ב ׳‬- I am the book .‫בלי‬ [ B ( E ) L I ‫ ] ׳‬. ‫ב׳ ש נ ע ל‬ heyday [ ] ‫בלי־חרטהדיק • י ׳‬ permanent thrive • ‫בלייענדיק • י‬ ‫בלי־חרטה‬ ‫•ייי‬ $ ‫ || ב ׳ נ ר‬lead <*r ‫ב ל י ע כ ץ‬ <$> ‫ב ל ל | ע ן יי‬ b l o o m i n g . b l o o m . (‫)ען‬ future of [SO'FEK] ‫בלי־נחמא‬ ‫•ייי‬ <$> ‫ב ל י נ צ ל | ע ן יי‬ blintz no figures) b l o o m i n g .j u s t . stay. e x c l u s i v e l y (‫בלייז י ע י )ן‬ (‫טענץ‬. fade (color) (with ‫בלינדקייט י ׳‬ [ N E ' Y D E R ] ‫•ייי‬ ‫בלי־נדר‬ action. flash.) (‫ י ר ע ר י ע י )ס‬5 ‫ פ‬$ ‫ב ל י ' ץ ־‬ •‫יט י‬.‫בלי־‬ humbug. m e r e l y . tab.694 ‫בליצלען‬ lackluster... w i t h o u t exaggeration a v o w . d u l l gap.) ‫בלייזטאנץ י ע י‬ stripteaser clumsy ‫בלויזקעפיק‬ ‫אז‬ ‫ ב׳‬H o p i n i o n ) ‫ ־| ב ׳ ל ע ב ן‬s o l v e d t h a t and ‫ל עט ב׳‬$‫ז‬ ‫אונדז‬ me 99 . stray ‫בלחש‬ ‫•דיי‬ in (full) b l o o m . luster street "without making ‫•קע‬ ‫ ב׳‬1‫( ־‬bullet) ‫ב׳‬ . <$> ‫ב ל י י כ | ן י י‬ ‫ || ב ׳ | ע ר פ ו ע ל‬lead(en) ‫*בלויי ז ק ע פ ק • י ׳‬ b l a c k a n d blue ‫בלייזיק • י י‬ bleach bleach ‫ן‬. blossom. (rev. butt keep t o . ‫•ייי‬ ^revocable ‫בלי־ספק‬ livid flourish. s l o w p o k e pencil florid (‫ב ל ו י ס ע ך ב ע כ ע ר ל ד*־ )עך‬ (flower) b u l b ‫בלייען • י י‬ »• ' ^ ‫ב ל ו י נ ע ־ ב ל‬ ‫ ב ל י ט ל‬A (‫ב ל ו ם י ׳ ) ע ן‬ flowery.. pros- a v o i d a b l y b r e a k i n g one's w o r d t w i n k l e . impostor ‫ב ל י ו ננ‬ b l e a c h . to avoid the risk doubt.. blossoms (coll. b l i n k O ‫ב ל י א ק י ר | ן יי‬ literally. dead-end ‫\ ב ׳ ג ע ס ל‬.‫בליצי‬ ‫בלי_י דיי־‬ heyday stub. prosflash.. b l a n k striptease ‫בלייז • י י‬ ‫ב ל י י ז‬ ‫«־נל‬ ‫יעי‬ bareheaded (‫בליייזטענצערקע י ׳ )ס‬ full of gaps pale flower ‫כלייך • י ׳‬ (‫)ן‬ >‫יייי‬ calyx ‫בלייכעכץ‬ pencil ‫מאכ|ן‬ without ‫בלינד • י ׳‬ humbug. lightning instantly lightning rod flashy •‫בליציק •י‬ extra-bright lamp flash b u l b residue (‫ב ל י י ב י ע י )ן‬ ‫בלייביק • י י‬ (‫)עך‬ ‫בלי_יבל‬ remain.. imposture cul-de-sac. || (‫ב ל י ץ י ע י )ן‬ perous burst. parts of a p r a y e r ) <$> ‫ב ל ע י ע ר | ן יי‬ (‫)עך‬ one's under (‫בלייער י ע י )ס‬ doodle pencil (‫יי)ס‬ cauliflower fellow./‫זיינס‬/‫דיינס‬/‫טיינס‬ be d e c i d e d / r e - •‫ייפ‬ between y o u ‫ יעז‬0 ‫ב ל י צ ל | ע ן יי‬ retaining (as) retain persevere (in one's ‫ || צווישן‬s u r v i v e ( ‫ ) ע ך‬wn ‫ב ל י י צ ל ע מ פ ל‬ ‫ב ל י נ צ ל ע ן‬ » ‫בליי־יארן‬ ‫ ר א ם ב ו ך ב ל י י ב ט ביי ט י ר‬H con. p r i m e ‫*בלציפענדל‬ ‫יי*־‬ ‫בלוסיק •יי‬ b r e a t h (esp.b l i n d l y b l i n d m a n ' s buff ‫בלי י ע י‬ blooming (‫ב ל י ט פ י ע י )ן‬ b l i n d . t h r i v i n g .. indiscriminate. prosper.. un- [GU'ZME] un- ‫פ ל י וש ט ש‬ w i t h o u t regret. i n one's p r i m e (‫בלי_ישנור י ע י )ן‬ blimp ‫ || א ו י ף ב׳‬b l i n d [BELAKhEsh] ( ‫*בלגייפערער י ׳ ) ם‬ p l u m b line ‫בלויטעךציבעלע‬ ‫ב ל ו י מ ע נ ק ר ו י ט ד*־‬ ( ‫ ר ע כ ט ן‬/ ‫ || א י ן ) פ ו ל ן‬b l o o m . " phrase used b y v e r y p i o u s J e w s w h e n e v e r s p e a k i n g of a !‫ב ל י א ו נ נ ׳ע‬ ‫בליאסק יעי‬ ‫>=ב ל י א ק י ר ן‬$< ‫ב ל י א ' ק ע ו ו ע | ן יי‬ ‫בליינחעקייט י׳‬ blindness ‫ב ל י א נ ע י־‬ (‫ב ל י א ג ע ר י ע י )ס‬ glare. bloom. ‫ב ל י ו ש ט ש י ע י יען‬ [KIIARO'TE] for sure ( ‫בלינצע י ׳ ) ס‬ b l o o m .

i n vernacular or A r a m a i c otherwise k n o w n as ‫בךדור‬ ‫יעי‬ with bubble family [BENDO'R—BNEY] [ B ( E ) L A ‫ ׳‬Z ] ‫בלע״ז א י ״‬ of Hebrew m e m b e r of the h o u s e h o l d . i n lighten flash g u n pardon of flash. tin can [ B E N I M E S ] ‫בנימוס « י ״‬ urbane. sheet m e t a l ‫בךזוג‬ ‫יעי‬ [ B N E Y B A Y E S ] «‫־‬/‫בני־בית דאס‬ [BENYOKIIED— <$> ‫ב ל ע ז ל | ע ן ״‬ ( A ‫ב ל ע ט ל דאס ) ע ך ( ) ב ל א ט‬ leaf t h r o u g h . . i n reference to. p o l i t e available. gaze. YITSKJIOK] ‫בלישטש י ע י‬ glamorous complimentary way [ B E N ] ‫טיפל‬ *‫|ן‬$‫ט‬ ‫בלי־שום־ספק‬ [ S O ' F E K ] ‫איוי‬ [ B E M A T O N E ] ‫במתנה אי״‬ ‫ || י ע ק ב ב ן י צ ח ק‬the son of ‫|| א ו י פ ן ע ר ש ט ן ב ׳‬ ‫״ ב מ ק ו ם ״מ‬ [BEMEshEKh] «‫יע‬8 ‫ב מ ש ך פ ו ן‬ as a g i f t . edifice. one of the con- ‫ב ׳ שיין‬ ( ‫ב ל י י ש ט ש מ י י ד ל ד*־ ) ע ך‬ s p a r k l e . ( ‫ב ל ע כ ל יאס ) ע ך‬ t i n .) a ‫ ל ע ר נ | ע ן ב ׳ מ י ט‬: [ B O L E K ] ‫ב ל ק‬ h a r s h / i m p r e s s i v e lesson ‫בךישראל‬ B o o k of N u m b e r s Israelite [BENMEYLEK. (of) sheet m e t a l son [ ] ‫ב נ י מ ו ס ד י ק איי‬ [BENIMTSE] ‫ דאס‬. consequently ‫בלייצשלעסל‬ l o o k . most decidedly undisputed || the course of [ 1 •‫ב ל י ־ ש ו ם ־ ס פ ק ד י ק אי‬ sparkle.693 ‫בן־מלך‬ deliberately.) (‫)בני־יחידים‬ ‫בן־יחיד‬ ‫יעי‬ BNEY-YEK11I‫׳‬DIM] ( h u m . ‫יע‬8 ‫בנוגע‬8 [BENEGEYE] ( ‫»־ ) ע ך‬n ‫ב ל ע ז ל‬ bubble g u m leaflet. there are flashes of l i g h t n i n g [BAMIDBOR] ‫במדבר‬ i n the O l d T e s t a m e n t ‫בךמלך יעי‬ i n cash prince 100 [ B I M Z U M E N ] ‫במזומן אי״‬ ‫)ן‬ ‫יי‬ . [BENODEM— BNEY] (‫)בני־‬ force ‫בן־אדם‬ ‫יעי‬ i n the f o r e i g n / p r o - mortal. shine ‫בן‬ J a c o b the son [ Y A N K E V . i n - [ B E M E Y Z E D ] ‫במזיד אי״‬ ‫בליצן‬ ‫|| ע ס ב ל י צ ט‬ tentionally.11— ‫ב ל ע נ ד ע כ ץ דאס‬ b l i n d m a n ' s buff (masc. browse (in) r e g a r d to. glance..) [BENZU'G—BNEY] m e m b e r s of (‫)בני־‬ the h o u s e h o l d (coll. s t r u c t u r e darling ‫בלענד יעי‬ ‫בלענדיק איי‬ glamorous ‫ב נ י מ צ א אפ‬ (‫)ים‬ ‫ב ל ע כ י ן איי‬ ‫בלעיכערן=ב ל ע כ ן‬ existence [BINYEN—BINYONIM] ( 2 . d a z z l e imp. t i n c a n dazzle » ‫בנים‬ (‫ || ב ׳ )שיין‬flashy. washer temporary concerning. willfully begging y o u r [BIMKIIILE] ‫במחילה אי״‬ necessity. glamor glamor girl per- <$> ‫ב ל י ש ט ש ע | ן ת‬ / [B(E)LE‫׳‬S-BRE YRE] ‫בלית־ברירה‬ ‫איוו‬ of Isaac man. ‫בנין‬ b u i l d i n g . g l i m p s e (‫ב ל י ק י ע י )ן‬ no doubt at a l l . cont.) [BEN-YISRO'EL—BNEY] <•> ‫ב ל ע נ ד | ן וו‬ glamor chant unintelligibly ‫בן־יקיר י ע י‬ ‫בלעינדיקייט י ׳‬ b l i n d . h u m a n being fane language (used [ B E N E M O N E S ] ‫בנאמנות אי״‬ equivalents honestly (‫)בני־‬ [BEN-BAYES—BNEY] ‫בךבית‬ ‫דעי‬ words). re mate ‫בלעיזל־נומע י ׳‬ bubble peruse. shine. d a z z l i n g ‫דאס‬/‫דער‬ glamor [BENYAKER] (‫)ס‬ (‫)בני־‬ ‫יעי‬ (‫)בני־מלכים‬ BNEYMELOKhiM] ‫ב ל ע י נ ד ע נ י ש דאס‬ <3> ‫ב ל ע ' ק ע צ | ן יו‬ t e a c h (sb. (‫)בני־‬ (hum. of zipper [ B E M E Y L E ] ‫במילא אי״‬ itself. t u r n (pages of).. i n a (‫בליצער י ע י )ס‬ g l i m p s e ‫ || כ א פ | ן א ב ׳ אויף‬glance exist ‫בי מ ק ו ם‬ <•> ‫ב ל י צ | ן ״‬ (‫^ )עך‬ ‫ || א ב ׳‬at first glance ‫| זיין* ב ׳‬j a v a i l a b l e [ B I M T S I E S ] »‫ב מ צ י א ו ת א‬ during.) sons politely [BONIM] in t i n badge. therefore. only <$> ‫ב ל ע ' ט ע ר | ן יו‬ || t i n plate.1 ‫ב ל ע ך‬ tin pan.

wheedle ‫בן־שמונים‬ octogenarian ‫בךתורה‬ ‫יעי‬ (Jew. c o v e r t l y . a n o t h e r w o r d is needed ‫א ן א נ ד ע ר ווארט‬ ‫ ן ב ׳‬I‫ ־| האלט‬t i a l l y .. beg. o w n e r of re- ‫בסוד‬ ( ‫ אנ|זאג|ן ב ׳ ) י‬h keep secret (‫ב ע ב ע ו ־ י ע י )ס‬ ( ‫ב ע י כ ע ר ־ ב ל ע ט ל י*<־ ) ע ך‬ ‫•ייי‬ [BESO'D] secret. . ־‬pi.‫ב ע ז ב ו ש ה נ י ק י ע י ) ע ס ( ם‬ (‫ב ע ^ נ י ע )יי‬ shameless person ‫בע^גיש • י ׳‬ broom [ D O ' V E R ] (‫ב ע ל ־ ד ב ר יעי )בעלי־‬ (‫)ע(ס‬/‫בעזעם יעי )ער‬ sweep question. entreat.] . ‫בךשיבעים י ע י‬ septuagenarian in one ‫בךשישים י ע י‬ sexagenarian ‫ י ך‬.[ G A ' Y V E ] (‫בעל־נאווה יעי)בעלי־נאוות‬ person i n ‫ב ע ד ו י נ ע ר י ע י )—( ם‬ bathhouse a t t e n d - faith.hEs] ‫בנשימה־אחת •ייי‬ <$> ‫ב ע ט ל | ע ן יי‬ breath [BENshishiM—BNEY] (‫)בני״‬ (‫בעט|ן יו)געבעטן‬ ( ‫ || ב ׳ ) א ו י ף‬p r a y beg.‫בעל־‬ of.‫ א י‬/ ‫ א י ך ב ע ט ד י ך‬1‫ ־‬i n v i t e ‫ || ב׳‬p r a y (for) ‫בנעימותדיק‬ (‫ב ך ע י ר יעי )בני״‬ [BEN-I'R—BNEY] [BENshiviM—BNEY] ‫ב ע ט ל ע ר י ע י )ס( • ק ע‬ ask. in [ ] ‫בסודיק • י ׳‬ [ ] ‫בסודיקייט י ׳‬ [AKhsA‫׳‬NYE] ( ‫בעל־אכסניא י ע י ) ב ע ל י ־ א כ ס נ י ו ת‬ ™ ‫בעיבעכעס‬ babble.692 ‫בעל״ז־בר‬ "by ‫בנמצא‬ [BEEZREs‫־‬HAshE‫׳‬M] ‫בעזרת־השם פ י‬ the h e l p of G o d " ( f o r m u l a used by Orthodox of Jews at the head ‫ב נ י מ צ א‬ antly written documents. i m p l o r e . p r i v a t e l y be c o y ‫ ז | ן זיך ב ׳‬$ ‫|| ל‬ bawl w i n e glass. undercover (A ‫ב ע י כ ע ר ל !•<־ ) ע ך ( ) ב ע כ ע ר‬ m a n of.. person confiden- ‫בעז יעי‬ [BEZBushNiK] ‫ נ י צ ע‬. Belgian kulak sins inevitability development) lilac [ G U ' F ] (‫בעל־נוף יעי )בעלי־נופים‬ Belgium ‫ב ע ״ ה ׳עז‬ ‫בעוונותינו־הרבים •ייי‬ [BAVOYNESE'YNU-HO- RA'BIM] haugh. ‫ || ב ע ט א נ ע ן •י׳‬concrete berth || please townsman (‫)בני״‬ ‫בעטל‬ [B1Nsh1ME-A‫׳‬K. ‫•יי‬ ‫בעטאין יעי‬ ‫ק*ל‬-‫ב ע י ט ל ב ר ו י ט י«ס‬ beg beggar [] suave fellow °*‫ב ע י ט נ ע ו ו א נ ט י‬ (A ‫) ע ך ( ) ב ע ט‬ handouts pleasant. request. culprit sweep vt/vi 101 0 ‫בעיזעמונג י ׳‬ ‫ב ע ' ז ע מ | ע ן )זיך( יי‬ . (‫י*ס)ן‬/‫ב ע ט יי‬ deathbed bedding ‫* ב נ מ צ א ׳עז‬ gracefully. goblet sepal calyx t i p off <3> ‫ב ע ט ש ע | ן יי‬ secrecy v e r y secretly all told. o p t i m i s t ‫ב ע אינט‬ (A ‫ב ע ב ל י*> ) ע ך ( ) ב א ב‬ ( i r o . . ‫ז י ך ) ב י י‬ (‫)בני־‬ [BENTOYRE—BNEY] ‫ ב׳ ז י ך‬H beseech. ) b a g a n d baggage innkeeper ‫ב ע ל ־ ה ב י ת‬ (‫ב ע י ע י ) ע ן‬ p00h! bean sponsible person corpulent ‫ב ס ך ־ ה כ ל •ייו‬ all (the letter) B [ A K h R A ‫ ׳‬Y E s ] (‫בעל־אחריות יעי )בעלי־‬ m a n of ‫ב ס ו ד ־ ס ו ד ו ת •ייי‬ [SO'YDES] [BES(A)K}1AKL] [ B A L ‫ . b i d . abbrev. p l e a d w i t h . B A L E .[ B E N E I M E S ] ‫ב נ ע י מ ו ת •ייי‬ [BENshMOYNiM— ‫ב׳ נ א ט‬ (‫)בני״‬ ‫יעי‬ BNEY] (‫ אז‬. pleas.) scholar ‫ ע ס ב ע ט זיך‬j| be n e e d e d / d e s i r a b l e 1™ secretly. m u m b l e <3> ‫ב ע ב ע | ן ת‬ Bedouin [BiTo'idiN] ( ‫ב ע ל ־ ב ט ח ו ן י ע י ) ב ע ל י ־‬ ‫•קע‬ (‫ב ע ד ע ר י ע י )ם‬ ant !‫ב ע ל ־ ב י ת ׳ע‬ ‫ב ע ז ר ת־ הש ם‬ father of b o y b e i n g ( ‫ב ע ל ־ ב ר י ת י ע י ) ב ע ל י ־‬ circumcised (said t y person ‫בעל־נאווהניק י ע י ) ע ט ( = ב ע ל ־ ג א ו ו ה‬ i n view of o u r m a n y with reference to the of an unfavorable man. ‫)בע״ה‬ o n one's ‫ || א ו י פ ן ט ו י ט ן ב׳‬bed graceful.

interested p e r s o n . i n . (Jew. cataract artisan ( ‫בע^מע י ׳ ) ס‬ lord (‫)בעלי־משכנות‬ MAshK‫׳‬0NES] ‫•טע‬ go (‫)ים‬ ‫יעי‬ m a t u r e . of means.691 ‫בעל־נצחון‬ sup- [KhEYu‫׳‬NE] (‫)בעלי־‬ ‫בעל־חיונה יעי‬ ‫בעל־דיקדוק‬ (He- (‫ י ק ד ו ק ד ע י )בעלי־‬T ‫ב ע ל‬ [DI'KDEK] porter. h o s t . [HETSO'E] pawnbroker ‫ ?יין* א ב׳ צו אמ‬.1 ‫בעל־הביתל‬ ‫ון יעי‬3‫על־מש‬3 *‫( זטן‬. manage (‫)בעלי־הוצאות‬ ‫דעי‬ (‫בעל־נצחון יעי )בעלי־נצחונות‬ victor. ‫בעלן אויף י‬ f‫ ־‬w i s h . o w n e r .) p r o p r i e t o r . o w n e r . well-toeconomy. boss. bully ‫א ב׳ צו ווים ן‬ ing NITSKIIO'YNES] -‫י‬/‫דאס‬ household / ‫א‬9 *‫ ־( זנין‬u r g e f o r / t o . hostess. ( [BALEBA'TIM- ‫יןיס‬ newly-wed m a n (‫בעל־מפולת יעי )בעלי״‬ [MAPO'YLES] [BALN—BALONIM] (‫)עך‬ (iro.) NIM] talented person [KO'RKIIE] u n w i l l i n g (ly) [MO'YFES— in a u t h o r i t y .[ B A L O N E S ] (‫בעלנות דאס )ן‬ terest vi. living (‫ב ע ל ־ ח ו נ יעי)בעלי־חובות‬ [KIIA'Y] (‫)יט‬ ‫בעל־חי י ע י‬ being . do. 2 (cont. conqueror ‫בעל־הוצאה‬ spender (‫)בעלי־הלוואות‬ [HALVO'E] ‫יער‬ ‫בעל־הלוואה‬ ( m o n e y ) lender [HAMTSO'E] (‫בעל־המצאה י ע ר )בעלי־המצאות‬ ingenious p e r s o n su‫־‬ [ H A z h c o ' K h E ] (‫בעל־השגחה י ע י )בעלי״‬ pervisor influ- [HAshpo'E] (‫בעל־השפעה י ע י )בעלי־‬ ential person person [ZIKORN] (‫בעל־זכרון י ע י )בעלי״‬ with good memory eagerness. influential p e r s o n [DARshN—DARsho. l a n d l a d y ‫בעל־כרחודיק‬ || (A ‫)בעל־הבית‬ ‫בעל־טיצווה ׳עז‬ man. rule.) LEKJI] . genteel. mistress.) L(E)BESL] ‫ ת יעי‬5 ‫ב ע ל ־ מ ו‬ ‫ ו ת יעי‬5 ‫ב ע ל ־ מ ח ש‬ ( ‫בעל־הביתטע י • ) ס‬ (BAL(E)BOSTE] (‫בעל־מלאכה יעי )—ות‬ [MELO'KIIE] interested BAL(E)BATIM] ‫ ד ע ר ב׳ איבער‬/ ‫ ז י י ן * א‬H m a s t e r . housewife. c o m f o r t a b l e [] (‫)ן‬ for. v o l u n t e e r in. wage earner animal [BALidiAish] ‫בעל־חילש »יי‬ (‫)בעלי־‬ [KIIALO'YMES] ‫יעי‬ ‫בעל־חלומות‬ dreamer sus- [ K h s h o ‫ ׳‬D 1 M ] (‫בעל־חשדים יעי )בעלי־‬ picious p e r s o n bene- factor person [YO'YVL] whose anniversary ‫בעל־יובל יעי)בעלי״( • ט ע‬ is being celebrated YETSIM] adviser [ K i s h R E N — (‫בעל־כישרון יעי )בעלי־כשרונות‬ KISIIRO'YNES] perforce [ ] m*/** ­ ‫)בעלי־דרשערס( = ב ע ל‬ [BAL(E)‫־‬ BESL] ‫בעל־הביתל‬ (‫)בעלי־‬ control (fern.(‫ים‬/‫)ס‬ (‫בעל־יועץ יעי )בעלי־יועצים‬ [YO'YETS—YO'‫־‬ perforce (‫ ע ה לער )בעלי־דעות‬T ‫ב ע ל‬ [DE'YE] (‫ות‬5‫ה יעי )בעלי־טו‬5‫בעל*טו‬ [TO'YVE] cripple brew) g r a m m a r i a n person debtor [KIIO'YV] animal. housekeeper. l a n d l o r d [BA- miracle worker ‫ב ר־ מ י צ וו ה‬ be A ‫בעל־הבית‬ ‫יעי‬ p r o p r i e t o r . courtly. [NITSO'KIIN— [ ] ‫בעל־הביתלדיק »•״‬ [ B A L ( E ) B A T 1 s h ] *‫בעל־הבתיש ייי‬ ‫בעלן‬ ‫כ׳בין‬ not . have an be eager t o / f o r mind I wouldn't mind know- ‫צו‬ ‫ב׳‬ ‫א‬ keep [BAL(E)BA TEVE] ‫טיט‬/‫איבער‬ ‫ב׳‬ h ‫בעל־הבתישקייט‬ O ‫בעל־הבתעווע| ן יי‬ house. p e t t y bourgeois petit-bourgeois patrician. thoughtful person [MA'SIIKN— ‫בעל־דרשער‬ ‫דר ש ן‬ (‫בעל־טום יעי)בעלי־מוטים‬ (‫)בעלי־מופתיט‬ [MAKhsho'vEs] slum- preacher ‫דער‬ (‫)בעלי־בתים‬ / [BAL(E)BO S— ‫בעל־כרחו»ייי‬ [ K ‫ ׳‬0 R K h 0 K h ] ‫ב ע ל ־ כ ר ח ך *דיי‬ [MU‫׳‬M] MO'FSIM] crafts- ‫בעל־דרשן דער‬ tedious o r a t o r .

homesickness ‫ר‬ ‫ב׳ פ א ר‬ <‫> )נאך‬$< ‫ב ע נ ק | ע ן יי‬ ‫ ב׳‬h (‫)בעלי־עבירות‬ [AVE'YRE] ‫ד‬ r e p o r t (sb. by w o r d of m o u t h oral. as a m a t t e r basin. roasting/baking pan the B i g D i p p e r ‫בעל־קריאה‬ miracle worker ‫ ב ע י ק ע ל ע‬A (‫ב ע ק ן ד ע י )ס‬ baker ‫יעי‬ (‫)בעלי־שם‬ [ B E E T S E M ] !‫ב ע צ ם איי‬ fundamental. benzine (‫בעירזע־מעקלער יעי )ס‬ candles for S a b b a t h ( ‫ב ע ר ט ע י־ ) ס‬ bless (a person). verbally. b r u t e ‫ב ע ^ ע ט ר י י ס ט דעי )ן( ם‬ fiction ( A A ‫ב ע ס ט איי* )גוט‬ beastly. relent t a k e a t u r n for the ‫ב׳ ווער|ן‬ reader of the ‫ב ע י ם ע ר ו נ ג יי‬ ‫^[=בע ל־‬1‫׳‬£] (Jew..‫בעל־פה־‬ (‫)ם‬ (‫)בעליי‬ [BAL-TSDO‫׳‬KE] ‫ ן איםפ י‬j ‫|| ב ׳ ויער‬ i m p r o v e vi. pelvis. ‫ב ע ר ך אד״‬ (‫ב ע נ ט ש י ע י )ן‬ or *‫ב ע נ ט ש ל י כ ט ס‬ (Jew. intrin- ‫ב ע ל פ ע ר יעי‬ c h a r i t a b l e person. ‫בעל־שימחה יעי‬ ‫ב ע ק ע ר דעי ) ס ( • ק ע‬ bakery stockbroker (‫)בעלי־שימחות‬ [ ] ‫ב ע צ מ ד י ק איי‬ bleat ‫בעל־שם‬ ‫יעי‬ person b e i n g h o n o r e d at or sponsor- pool. f u n d a m e n t a l l y . verbal (A ‫ב ע ס ע ר איי )גוט‬ assistant teacher || y o u h a d b e t t e r n o t t e l l h i m ‫א י ם ניט‬ y i e l d . b e s t i a l (‫ב ע ל ־ ע נ ל ה יער )—ות‬ driver. virtual hill. p h i l a n t h r o p i s t ‫ב ע י ס ע ר ־ ו ו י י ם ע ר דעי ) ס ( • ק ע‬ improvement [ ] .) [SIIE'M] [si'MichE] ing a celebration b l o w e r of the practi- [ T A ' K I I L E S ] (‫ב ע ל ־ ת כ ל י ת יעי )בעלי־‬ ­‫ב ע ל‬ ‫ [ ׳עז‬T K I ' E ] ( ‫ב ע ל ־ ת ק י ע ה י ע י ) ב ע ל י ־‬ cal man ( ‫בעיקעשע י י ) ס‬ ‫ || ווי_יס|ער ב ׳‬bear ‫תוקע‬ ( ‫ב ע ר דעי ) ן‬ peni- [Tshu'vE] ( ‫) ב ע ל י ־‬ ‫בעל־תשובה יעי‬ ‫|| ד ע ר ג ר ו י ס | ע ר ב ׳‬ tent (A ‫ב ע ר ג ל *ס ) ע ך ( ) ב א ר ג‬ D ‫ד‬ hilly miner (stock) exchange ( ‫ב ע ר ז ע ד־ ) ס‬ ribbon (‫ב ע מ א ' ^ י ע י )ן‬ . ‫ב ע ־ מ ע י ־־‬ ‫א נ‬ (A ‫ב ע נ ד ל ח * ) ע ך ( )י׳ ב א נ ד‬ gasoline.. come a r o u n d . be h o m e s i c k . long (‫ )י‬BOW ‫ז י ך‬ yearn best [AGO'LE] (for) fiction [ A ' V L E ] (‫בעל־עוולה יער)—ות‬ writer (‫בענקשאפט י׳ )ן‬ best seller orally. i n essence p o l a r bear [ K O ' Y R E ] (‫ב ע ל ־ ק ו ד א י ע י )ס‬ T o r a h i n the synagogue s i c a l l y .690 ‫בערנע‬ ‫ צ ו | ש ט ע ל | ן י א‬:(A ‫ב ע י נ ק ע ל ע *ס ) ך ( ) ב ע נ ק ל‬ l o n g . nostalgia ‫בעל־עבירה‬ ‫ד ע‬ sinner (wagon) s l i g h t l y (for) longing. (artificial) ‫בעל־צדקה‬ ‫יעי‬ <$> ‫ב ע ' ס ע ר | ן ז י ך יי‬ beef steak basically.) <3> ‫בענטש|ן יי‬ also s a y the b e n e d i c t i o n after a meal mately. r a t h e r ‫ב ע ^ ע ט ר י ס ט י ק י׳‬ fictional [TY] ‫ב ע ס ט י א ל י ש איי‬ beast. roughly benefit ( p a y m e n t . knoll (‫)בעלי״‬ ‫ק ו ר א‬ (‫בעפשטיק יעי )ן‬ of fact.) t o ‫בעל־עבירה‬ (‫ב ע נ ע פ י י ט י ע י )ן‬ formance) ‫ב ע ר נע ׳עז‬ chair. per- [ ] ‫ב ע ר כ ד י ק אדי‬ •‫בארד‬ ‫בענזייןיעי‬ thud holiday benediction ‫ב ע ר י א ז ע י ׳ ) ם ( יעז‬ [BEEREKII] approximate. ‫ב ע ר ג ע ר נ ! דאס‬ ‫ב ע ר עז ע‬ ‫|| ר ע ב ׳‬ blah-blah (‫ב ע ר ג ע ר י ע י )ם‬ knoll flat ‫ב ע י ר ג ל ד י ק איי‬ mining approxi- [ T E K E ' Y E ] ( ‫ב ע ל ־ ת ו ק ע יעי ) ס‬ r a m ' s h o r n i n the synagogue <•> ‫ב ע ק ע | ן יי‬ (‫בעקערגי' י ׳ )ען‬ long jacket about. coachman wrongdoer (‫בעינקעניש יאס )ן‬ longing. in t r a d i t i o n a l heder better smart aleck ‫ב ע ^ ע ט ר י ס ט י ש איי‬ [ B A L P E ' J ‫ב ע ל ־ פ ה אחי‬ ( ‫בעיסטיע י ׳ ) ס‬ (‫ב ע י ס ט ס ע ל ע ר יעי )ס‬ ‫ || ב ׳ זאג‬b e t t e r . stool 103 (A ‫ב ע נ ק ל דאס ) ע ך ( )י׳ ב א נ ק‬ . rough flat .

d o w n r i g h t . m a n l y ‫ב ע ר ע י ז ע ו ו ע איי‬ ‫ב ר א ו ו !זי׳‬ || b i r c h ‫ || פ א ט ש | ן ב ׳‬b r a v o ! w e l l d o n e ! «‫ב ר א ו ו א «י‬ fracture. I ‫)בקיאים‬ versed/skilled person [ B ( E ) K I E S ] ( ‫ ) ן ( ) א י ן‬:‫ בקיאותי?׳‬: skill.‫א י י‬ woe i s m e ! ! ‫ א ב ׳ א י ז מ י ד‬° (‫ ־‬d i s a s t e r h e r n i a l truss [BEYS] ‫ב ע ת‬ time ( ‫ב ר א ט ש פ י ז ל יא׳> ) ע ך‬ crack. t h e (same) (‫פי_יער‬ actually in [BIFRESYE] espe- in detail ‫בראכצאל‬ ‫ב ר א נ ד ז ־ ן איי‬ ‫ב ר א ם יעי‬ ( 2 . fractional p a r t ‫ייי‬6 ‫ב פ ו ע ל‬ || p l i c i t . c i t y gate ‫בפירוש‬ public ! in detail ‫ב ר א כ ו ו א ר ג ד*־‬ (‫י י )ן‬ conflagration. w h i l e (‫בראזדע יי)ס‬ gravy ‫ || ב ׳‬roast » 1‫י י ) ג ע ב ע י ר ש ט ( ׳ע‬ <S> ‫ב ר א ז ג ע | ן י‬ furrow ‫)אוינטערן‬ ‫ב א ר ש ט ן‬ (‫ב ר א ז ג יעי )ן‬ clatter !‫ ע ר ש ט י י ן י ע י ׳ע‬£ bristle applaud c l a t t e r . mastery i n short. (grain) b l i g h t 8 [ B I F R O ' T I E S ] ‫ב פ ר ט י ו ת אי״‬ i n one's last w i l l ( ‫ב ר א ם י• ) ע ן‬ bromine ‫ייי‬2. p o s i t i v e (‫בראטשפיז יי)ן‬ scrap fraction. ‫בערשט|ן‬ ‫ק‬ [MA'YSE] actually (‫ב ר א ט ע ר י ע י )ס‬ spit break. || b r o n z e brandmark perfect h e a l t h versed. at ( ‫ב ר א י ט ־ ר ע ש א ט ק ע יי ) ס‬ (A ‫) ב ר א ט ש פ י ז‬ * 1 . ‫ב ק ו ו ־ ה ב ר י א ו ת אי״‬ [BEKO'L-RO'M] ‫!בקול־רםאי״‬ (‫ב ר א ס ^ ע י ט יעי )ן‬ reject. d e c i d e d . w h i s k y at the h e a d (of) [ ] (‫ב צ י ב ו ר ־ פ א נ ד י ע י )ן‬ by oral tradition ( ‫ב ר א נ ז ש ע י• ) ס‬ harrow brooch [ B E T S I B E R ] ‫ב צ י ב ו ר אי״‬ 0> ‫ב ר א נ ד | ן יי‬ harrow ‫ל צ ו ו א ה אי״‬ collectively ‫|| י י ) ן‬ (‫ב ר א י נ ד צ י י כ ן יעי )ס‬ line (of business) ‫ןבפרט‬ ‫|| א פ | ז א ג | ן ב ׳‬ ‫ב י צ ה‬ (‫ב ר א נ ד ז ע ל ע י ט יעי )ן‬ brand ‫*ייי‬ m u t u a l fund austerely. p l o d ( ‫ב ר א ש אייי ) פ ו ן‬ ‫בקיצור‬ [ ] ‫ב ק י צ ו ר ד י ק איי‬ [BEKOREV] forthcoming ‫ב ר א ק | ן יי‬ ‫ ב ר א ש ק ע‬A (‫ב ר א ש י ׳ )ן‬ [BERo'sh] .I ‫בראש‬ 689 mole. ‫בצימצום‬ frugally (‫בראנפן יעי)ס‬ toad ‫ו ב צ י ם ׳עז‬ ‫»ייי‬ [BEKABOLE] ‫בקבלהאי״‬ traditional in distil liquor bracelet [BETSIMTSEM] ‫בראנדז‬ <$> ‫ב ר א ' נ ע ו ו ע | ן יי‬ ‫ || ט ר י _ י ב | ן ב ׳‬l i q u o r . 1 ( [BEKIIM] ( 2 [BOKE] ‫| ב ק י‬ . (‫ב ר א י כ ג א ר ט ל י ע י ) ע ן‬ fractional [MA‫׳‬MEsh] ‫ג נ פ ו ע ל ־ מ מ ש איוי‬ (‫ב ר א ן ־ י ע י )ן‬ fraction. blaze. c o n d e m n imp. s k i l l e d . proficiency. plea [ ] ( ‫ב ק י צ ו ר ל יא׳= ) ע ך‬ [ ] *‫איי‬ 104 ‫ב ק ר ו ב אייי‬ ‫בקרובדיק‬ [ B A K O S I I E ] (‫ב ק ש ה י ׳ )—ות‬ wade. (‫ב ר א י נ ד א פ ע ר יעי )ס‬ bracelet [BETSAVOE] bequeath ‫ ב ׳ ט צ ע ר‬1‫ ־‬petrel burnt-offering ‫ב פ ר ו ט ר ו ט יזייי‬ [BIFRA'T] ( ‫ י ע י ) ן‬. [ ] ‫! ב ק ב ל ה ד י ק איי‬ [BEKAV-HABRI'ES] aloud (‫ב ר א נ ע י•)ס‬ damaged/condemned goods.»‫׳)אין‬ ‫ ו ו ע ר | ן ) ש ט א ר ק ( ב ׳ א י ן‬h proficient. (‫ב ר א כ ט י י ל י ע י )ן‬ p o r t a l . c r u m b l e vt. ex-1. [BEFEYRESII] decidedly. peal ( ‫ג ע ר ע ז ע יי ) ס‬ ‫ב ו ר ש ט י ן‬ ‫י‬ <$> ‫ב ר א ד ע | ן וי‬ ‫יעי‬ . brave. s h o r t l y O ‫ב ר א ק י ר | ן יי‬ request. briefly [ B E K I T S E R ] ‫אייו‬ succinct ‫ב ר א ק יעי‬ news b r i e f trash soon. outright openly. a d e p t (‫בראסקע יי)ס‬ shred. ‫פרהסיא‬:} cially.•‫ ||יע‬as. ‫בעת־מעעזה אי״‬ [REPOYEL] clear.1 ‫ב ר א נ ד‬ g a n g r e n e . during ‫ב ר א ט | ן יו‬ broil skewer ‫^רשטלהאר‬ ‫בראטיויך י׳‬ (‫)געבראטן‬ broiler (roasting) g r i l l » 2 . i n particular number e x t r e m e l y expensive ‫יזייי‬ [BIFROYTRET] particularly. w a r t ‫בערעזע‬ (‫ב ר א י ד ע ו ו ק ע י ׳ )ס‬ b o l d .

t a k e the lead ‫ברוךהוא‬ blessed be H e (phrase a d d e d reply ‫בראשור‬ [BOREKh D A Y E N ‫ברידזש י ע י‬ E M E S ] ‫י‬8 ‫ב ר ו ך דיין א מ ת‬ " B l e s s e d B e the T r u e J u d g e . b e i n g ‫ברויזוגג י ׳‬ frothy. B o o k of in Genesis welcome primeval [B0RKhAshE‫׳‬M] ‫ברוך־השםאייו‬ ‫בר א כט י י ל‬ sensible [BRUKhiM-HABo'iM] ‫איש‬ ‫ב ר א כ צ א• ל‬ ‫ברוכים־הבאים‬ ‫י‬6 ‫ש פ ט ר נ י‬ benediction at M i t z v a h . Bar- out of sorts be a n g r y .) ‫ברוידעריש איי‬ (‫ב ר ו י ד ע ר ך ז ו ן י ע י )״זין‬ buddy ( ‫בר וסט י ־ ) ב ר י ס ט‬ ‫ברוד דעי‬ ‫ברודיק איי‬ (‫ברודער יעי )ברידער‬ b r o t h e r l y . frater- cobblestone [BEROKhL (hum. need (‫בריגאדע י ׳ )ס‬ black and ( ‫ברוייטניצע י • ) ס‬ (<E> . fret (‫ברום י ע י )ען‬ filth. p a p e r b a c k ‫)נאט‬ [BOREKJI-HANI'MTSE] ‫|| שטייןן* ב ׳ פ ו ן‬ h e a d . turbulent ‫ . chest sulk b r o k e n relationship ‫ברונע י ׳ )ס( = ב ר ו נ ע ם‬ cowberry. roar ‫בר־דעת‬ (‫ זיין* ב ׳ )אויף‬h offended. .2 |‫ ־‬also friction. cross a t the t o p of the w o r l d well ‫יעי‬ [ ] ‫ב ר ־ ד ע ת ד י ק איי‬ creatures good riddance [BERUME-SIIELO'YLEM] momentous (‫)ן‬ intelligent. scald.688 ‫ברידערקרינ‬ ‫ || ש ט ע ל | ן ז י ך ב׳‬head || w e l c o m e [ B O R K I I A B E ] ( ‫ י ע י ) ס‬. sullen.‫איש‬ welcome! [B0RUKh-Hu7°B0RK. s q u a l i d (‫ברויסטקאסטן י ע י )ס‬ mountain (at) (‫ > ] [ )אויף‬$ < ‫ברוגז| ן ז י ך ״‬ ( ‫ ב ר י י נ ע מ ע ר‬/ ‫ב ר ו נ ע ם דעי ) ס‬ t h o r a x . א ו י ס | ר ע ד | ן ב׳ ב ׳ ה ׳‬H A K T A N O ] ‫( || א ב ׳ טא|ן* א‬scalding) b u r n ‫ב ר ו ט א י ל איי‬ ‫ ב ר י י ז ל‬A (‫ )ן‬n ‫ברויז‬ ferment ( ‫ברוקשטיין י ע י ) ע ר‬ B i T K h o ‫י‬6 ‫ב ת ך ה ק ט נ ה‬ 0 [HAidiNosE] ‫ || ב ר ו ט א ־ ה כ נ ס ה‬gross .1 ‫ברונז‬ ‫ברוך‬ ‫ברומו־של־עולם אייו‬ h u m . rankle loathe. vehement. s q u a l o r brother nephew niece (‫ברוידערן־טאכטער י׳)־טעכטער‬ b r o t h e r h o o d . t u r n i p s (coll. be d i s - ‫ברויזיק א י י‬ sparkle.) gross i n c o m e ‫ברוק יעי‬ brutal (‫ברוקווע י י )ס‬ brewery O ‫ב ר ו ק י ר | ן יי‬ ‫ברחל‬ bread.) [BARDA'AS] person ‫ ב ר ו ך ־ ה ב א‬or ‫ב ר ו כ י ם ־ ה ב א י ם‬ father's [ ] ‫ב ר א ש י ת ד י ק איי‬ ‫״ ב ר ו כ ט י י ל דעי )ן( ׳עז‬ welcome! (to more t h a n one a r r i v a l ) reply to [ H A Y O Y S I I V I M ] ‫ב ר ו כ י ם ־ ה י ו ש ב י ם אזט‬ [BOREKh ‫בראשיירט איי‬ [ B R E Y S I I E S ] ‫בראשית י ע י‬ ‫ברוךהנימצא‬ to ‫ ב ר ו ך ־ ה ב א‬said thank G o d (‫ב ר א ש ו י ר י• )ן‬ soft-covered. effervesce stipulate most explicitly creature.) son's h u m . filthy. pamphlet after »™ genesis. loaf. [ ] ‫ב ר ו מ ו ־ ש ל ־ ע ו ל מ ד י ק איי‬ breast [ B R U I M ] » ‫ברואים‬ [ B R O Y G E S ] ( ‫ א י י ) א ו י ף‬. 1 ‫ב ר ו ך ־ ה ב א‬ [ B O R E K I I A B O ' ]2. roar sore. a n g r y . r a t i o n a l ‫״ ב ר ו כ צ א ל י י )ן( יען‬ SIIEPOTRANI] (fig.hu‫]׳‬ ‫•י‬ booklet. fraternal ‫ברומ|ען ת‬ cobblestone p a v e m e n t [ ] ‫ב ר ו נ ז ל ע ך איי‬ foul. (hum.‫״ברויכ|ן* ת ) ע ר ברויך‬ ‫ || ב ׳ א ו ן ב ל א‬b r o w n <‫אר‬5< >$< ‫ב ר י ח ע | ן ז י ך וי‬ bridge (game) civil war ‫ברוין איי‬ blue g u s t e d (by) ‫ב ר ו ד ע ר י ש‬ ‫ברויט י א ־‬ livelihood [BRIE] (‫בריאה יי)—ות‬ brigade <$> ‫ברויז|ן יי‬ froth ‫ב ר ו י ז ע כ ץ יאס‬ burn. " w o r d s ‫ב ר י י ד ע ר ל ע ך ׳עז‬ said u p o n b e i n g ( ‫ י י ) ן‬/ ‫בריידערקרינ י ע י‬ informed of some- one's d e a t h 105 . . (‫ ד ע י )ן‬. ‫ב ר ו ט א‬ cranberry pave ( w i t h cobblestones) ‫ברוידערקע‬ (‫ב ר ו י ד ע ר ש א פ ט י ׳ )ן‬ n i t y (organization) (‫ברויסניצע י ׳ )ס‬ t u r n i p . ‫ברייטל‬ A (‫)ן‬ (‫ברי יעי)ען‬ breadbox h a v e to.

shred ceremony New (—) ‫בריוו י ע י‬ !‫ב ר י י ו ו ט ר ע נ ע ר י ע י ) ס ( ׳ע‬ ‫גער‬ note. illegal (A ‫)בר־ויז‬ with girl's birth (a (‫)עך‬ w i d e . d i s c u s s i o n b y r a b b i s of the M i s h n a i c be p e r i o d w h i c h w a s n o t i n c l u d e d i n the (‫)—ות‬ ‫ ז י י ף א ב ׳ אויף‬h s k i l l f u l ‫ יי‬.c o m p r e h e n s i v e swell w i t h p r i d e ‫בר־סיצווה‬ B a r M i t z v a h . <‫א ב ׳ ט א | ן * <י‬ alternative.2(‫־‬ even if ( 2 . r e m a i n s (Jew. message (‫ב ר ק יי)ן‬ (‫)—ות‬ b r a v e vt. o p t i o n . a boy's coming brew <$> ‫ברי_י|ען' יי‬ of age a n d a s s u m p t i o n of religious || e x p a t i a t e . n a s t y ‫ב ר י ל ק איי‬ ‫י׳‬ (‫)—ות‬ ‫ברייתא‬ efficient.) magnani- mous diction.1 ‫בריייטגגיסטיק !יי׳‬ ‫ב ר כ ה‬ dead body. a c h i e v e m e n t [ ] •‫בריהשאפט י‬ d e x t e r i t y . darling (eye)glasses ‫בריה‬ person g o o d / a p t / s k i l l f u l at M i s h n a h b u t i n the G e m a r a roar ‫ב ר י ד ק ע !יי׳‬ [ B E R Y E ] (‫ י י )—ות‬/ ‫ י ע י‬. 9sn ‫ב ר י ק ג ע ל ט‬ || k i c k [BREYRE] ‫ם־יליאיש‬ ‫בריסלער‬ ‫י ע י ) ן ( יעו‬ k i c k imp. m a g n a n i - ‫בריייטהארציקייט יי‬ mity. recourse optional British ‫ברירהדיק‬ 2. e x t e n s i v e . latitude. efficient » ‫ב ר יל ן‬ 0 b o i l . u g l y .) ‫ו־‬. breadth. cision ceremony blessing. jewel d i a m o n d . a [BRAYSE] fraternity loathsome.) ( ‫ ) ע ך‬°«‫ י‬. (Jew. bounty [ B A R M A Z L ] ( ‫ב ר ־ מ ז ל יעי ) ס‬ [ B A ' R M E N E N ] ( ‫ב ר ־ ם י נ ן יעי ) ס‬ [BARMITSVE] (‫)בר־סיצוות‬ relatively broad.) circumstances) ‫זיך‬ deft. ‫י י )ן‬ ‫ אין ד ע ר ב׳‬h amplitude custom) (Jew.1 ‫ל‬ (coll.687 ‫ברימיצווה‬ to make a ?‫בי‬ ‫לאנג‬ ‫ז א ל א י ך אי_יך‬ ‫ברידערשאפט‬ (feeling of) b r o t h e r h o o d . (dial.‫ב ר י י ו ו פ א פ י ר ד‬ (‫ברייווקאסטן יעי )ט‬ bully ‫בריקע‬ (‫בריטאין יעי )עס‬ ‫ || ב ׳ א י ב ע ר‬be a b u l l y $> ‫ב ר י ק ע | ן יי‬ •‫י‬ ( A ‫ב ר י ו ו ל יא<־ ) ע ך ( )בריוו‬ <$> ‫ב ר י ט א ' ג ע ו ו ע | ן יי‬ ‫ברירה‬ bully choice. t a l k at l e n g t h <J> ‫ברי_יע|ן יי‬ 106 2 || .1 ‫ב ר י י ט‬ r e a c h i n g . cross- folk ( 2 . corpse. epistle (‫ב ר י ס ל )י*־‬ *floor ‫ב ר י ק ע‬ [LY] ‫ב׳‬ ‫ב ר י ל | ן יי‬ ‫מיל‬-‫ק ר ו י ט יאס‬ b r i d g e . generous width. b r o a d . bene- [BROKIIE] (m—)•‫י‬ ‫ב ר י י י ט ה א ר צ י ק איי‬ generosity. boon l u c k y person •‫י‬ . dexterous.) distillery Testament celebration connected ‫ב ר י ט י ש איי‬ || c r u m b . far- ‫ברית־חדשה‬ (‫)ס‬ ‫יי‬ ‫ברייזל‬ ‫ !יי׳‬. a m p l e . efficient housewife (‫ב ר י ל יעי )ן‬ [ B O ' R E L I ] *P ‫ב ד י י ל י‬ || b r i l l i a n t ‫יעי ) ן‬ •1. s c a l d . [ L Y ] ‫*־־‬ Brussels k i c k pf.1 (A ‫ב ר י י ט ע ר איי* ) ב ר י י ט‬ ‫| ווער|ן ב ׳ ווי ל ע ע ע ר‬. pungent baraitha. efficiency [ ] ‫בריהשקייט י י‬ (‫יעי)ס‬ mailman (‫ברייווךטרעגער יעי )ס‬ stationery ‫בריק‬ mailbox {1 ‫•יי‬ the C o v e n a n t between G o d and A b r a h a m . circum- [ B R I S M I L E ] ‫יי‬ wise broadminded ‫ברית״סילה‬ generous. 0‫י!י‬ ( ‫ב ר י ת יעי ) ן‬ bread c r u m b s circumcision iBRis-KhADo'shE] ‫יעי‬ still. ‫בריתיצע‬ regional across. b u r n imp. ‫ב ר י י ד ע ר ש א פ ט יי‬ ‫וואס‬ long story short scalding. precious. [BERYEsh] ‫ב ר י ה ש איי‬ efficiency. l i b e r a l . L ] <2> ‫ב ר י ה | ן ז י ך יי‬ ‫קעגן‬ ‫ם־יליאנטן‬ roar Brussels sprouts m a n a g e (under diffi- skillful. ‫אי‬ d i a m o n d . cult ‫ב ר י וו ן־ ט ר ע ־‬ <$> ‫ב ר י | ע ן יי‬ bridge t o l l h letter. handy.

|| h u m a n be- ( ‫)אין ה א ר צ ן‬ scrap. in his t i m e .M i t z v a h e d|| a b o y a t the t i m e of his <3> ‫ב ר ע נ | ע ן יי‬ fire! matter what you also responsibility ‫ב ר ע י נ ע ו ו ד י ק *י־‬ fire ‫|| מ ע ז א ל א י ם ב׳ און‬ ‫בר־מיצווה־בחור‬ ‫י‬ ‫ברעגהאלץ‬°9 ‫ברעגווארג דאס‬ ( ‫ברעגוווגד י ׳ ) ן‬ . shore. be r e l u c t a n t [ Y A M ] ‫ ־| ד ע ר ב׳ ים‬b a n k . ‫ב׳‬ ‫בר־מיצווה־בחור יעי‬ ‫ב ר ־ מ י צ ו ו ה‬ <»p ‫ב ר ע י נ ע נ י ש‬ heartburn ‫זיך‬ (‫)ים‬ « * ‫\ א ב׳ ט א | ן‬. fringe break ‫בשלום‬ at peace (with) (‫ ב׳ )טיט‬h u n h a r m e d perfectly. ‫ק‬ at the (same) [BESIIA'S] ‫ ב׳ ווען‬h as. ‫זיך‬ con. b r i n g a b o u t . w h i l e [MA'YSE] crowbar silently. un- !‫*בר־מצווה ׳ע‬ [ B A R N A ' S I I ] ‫)ן( ל‬ ing (‫ב ר ע ק ל י*> )עך‬ shred. ‫ יער‬. c h i p . i n c o n j u n c t i o n (with) || ‫ב ר ע ג יער‬ (‫ב ר ע ז ע י ג ט דעי )ן‬ board no a c c o u n t . voluntarily authority. coast also [ B E R O T S N ] ‫ב ר צ ו ן א׳־יי‬ border. reptitiously. ..persuade h i m || b u r n i n g (sensation) (‫)בר־מיצוות‬ Bar Mitzvah dismay ‫ב׳‬ at the age of t h i r t e e n B a r .O ' Y F N ] ‫ייי‬8 ‫ גיט‬. s c r a p . be on no irk. r u b b l e . a p l e n t y . c r u m b . u n d e r h a n d message. plenti- up vomit [ B E S I I A T E ] ‫ב ש ע ת ו מייי‬ the vomit fragile.686 n‫־‬nfca torrid ‫ב ר ע י נ ע ד י ק »יי‬ flammable || burn vi. (pages) ‫ב ש ע ת‬b u r n . zeal. b r e a c h . ‫ב ר ע ג ו ו א ך יי‬ <$> ‫ב ר ע ד י ע | ן יי‬ debris. b e do !‫ע ס ברענט‬ to Bar ‫בראטן‬ [BOKhER] M i t z v a h boy crumble vt. b r i m . ‫ ־( ב׳‬m a k e ‫בשלמותדיק‬ || d u r i n g 1.. ‫פיעפ‬ ‫ברעכיק‬ ( ‫ב ר ע כ | ן יי ) ג ע ב ר א כ ן‬ (‫ ק ע ר | ן ב ׳ ™« )י פון‬f- tim£ in their time in- be nauseated (by) pletely intact (‫ב ר ע כ ו ג ג יי )ען‬ fragile. ‫בשתיקה‬ (‫ברעיגאויוון יעי )ס‬ (‫'כט‬8‫געבר‬/>$<) ‫ב ר ע ע | ע ן יי‬ cause. [ B i s f m K E ] ‫ייי‬8 b r i n g u p (a t o p i c ) ‫י׳‬ bring fuel burn 107 pass ‫ב ר ע נ ג ע ר יעי )ס( ם‬ firewood ‫בשורה‬ to ‫ ב׳ צ ו ד י י ר‬h i n c u r bearer [ ] ‫ב ש ת י ק ה ד י ק אי־‬ [ P S U R E ] (‫)—ות‬ ‫ ב׳ צ ו‬h adduce ‫ ב ׳ א ו י ף זיך‬f‫ ־‬e n t a i l . b r e a k a b l e [ B E S I I A T E M ] ‫ב ש ע ת ם *־יי‬ whereas. frail ‫ב׳|ער טעלעפאין‬ next d o o r to safely. fetch. re- [BEshoLEM] ‫»יוי‬ fraction break vt/imp. ( ‫י*> ) ע ר‬/‫ב ר ע ט יי‬ (‫בשותפות)דיק‬ [BishKhEYNEs] (‫ב ש כ ג ו ת »• )טיט‬ intact. (‫עס‬/‫)ן‬ ashore ‫ א ו י פ ן ב ׳‬1‫ ־‬coast. (‫ברעם יי)ען‬ armload (‫ב ר ע ם יעי ) ע ן‬ ‫ייי‬8 ‫ב ש ע ת ־ מ ע ש ה‬ b r i n g . . Coast Guard rave ‫ || ב ר ע ז ע ג ט ־ ן יי־‬t a r p a u l i n [ B E ' S I I U ' M . ‫ב ש ו ם ־ א ו פ ן‬ [BEshuTFEs] (‫)טיט‬ joint. common I ] •‫•י‬ p a r t y line next to. v e r v e ‫ב ר ע ן דעי‬ full ‫ || מ י ט ן ©ולן ב׳‬s p i r i t e d ‫|| מ י ט ב׳‬ time abundant.. w r e c k a g e ° r ‫ב ר ע ך‬ ‫ב ש ו ת פ ו ת »ייי‬ in c o m m o n . beach awares on ‫בר־גש יעי‬ [BARSAMKhE] ( ‫ב ר ־ ס מ כ א ד ע י ) ס‬ [ B E S I I O Y G E G ] ‫בשוגג*־יי‬ unwittingly. c o m - [ B I S I I L E Y M E S ] ‫ייי‬8 ‫ב ש ל מ ו ת‬ (rev. b y no m e a n s jointly. expert tot <J> ‫ב ר ע ק ל | ע ן יי‬ edge. a n - (eye)brow blast [ B E S I I E F E ] ‫»ייי‬/9« ‫ב ש פ ע‬ surreptitious ‫ב ר ע כ ע כ ץ דאה‬ (‫ב ר ע כ ש ט א נ ג לעי־ )ען‬ kiln ‫ ־! זי_יף ב׳‬ful. profuse sur- vi/imp •‫ב ר ע י כ ע ו ו ד י ק •י‬ contrary ‫בשעתן=בשעת רעם‬ abound imp. s t e a l t h i l y . fervor. at t h a t [ ] ‫אדיי‬/‫איי‬ upon. s p i r i t . v i o l a t i o n . when o n violate.) *2. bit. c r u m b l e vi.

n u m e r i c a l letter ‫ב‬ value (identical with 2 begin with 108 : (‫ב‬. j it with extreme ‫לעכקייט‬ ‫ פגינט ה א ב | ן * בתכלית־הע{ינאה‬h p r e c i s i o n J [ B A S M A L K E ] (‫ב ת ־ מ ל כ ה י ׳ )—ות‬ oracular voice [ H A L V O E ] ‫הלוואה‬ a loan (Jew. provided that in answer (exciting/upsetting) 1 1 ‫ב ת מ י ד ו ת ד י ק ייי׳‬ [ B A S K O L ] ( ‫ב ת ־ ק ו ל ד*! ) ן‬ [SINE] loathe j ‫ב‬ vet. Y A N K E V ] ‫^שמים‬ t a i n e r for spices used i n the h a b d a l a h d a u g h t e r of J a c o b ‫אלע‬ [ P S O M I M ] ‫סצ‬ c e r e m o n y a t close of the S a b b a t h perforated c o n - [ B i T s h u v E ] ( ‫ב ת ש ו ב ה ?יייי ) א ו י ף‬ (to) ‫בת‬ the spices smelled d u r i n g the h a b d a l a h \ [ B I T N A ' Y ] (‫ב ת נ א י מייי)אז‬ that. n a m e o f the [VEYS] (‫ ד )ן‬/ ‫ב י ת י ע י‬ letter of the Y i d d i s h [VEYS] ‫ב‬ ‫יי‬/‫דעי‬ a l p h a b e t . Jewess Bath ‫בשר כשר‬ KoshER] [BOSER ( i n s c r i p t i o n f o u n d o n kosher b u t c h e r [ 1‫בתולהשאפט י׳‬ only daughter Israelite ( ‫בשר־ודם י ע י ) ס‬ [ P S U L E ] (‫ב ת ו ל ה י ׳ )—ות‬ virginity ‫בת־‬ [BOSERVEDO'M] [ ] ‫ב ש מ י מ ד י ק ייי׳‬ ‫ייי‬8 ‫ב ת ו כ ם‬ including Berl virgin. p r o n o u n c e d [v]. i n the sense sibilities girl of assuming the ‫ א י ך נ י ב ע ם אי_יך ב׳‬H of. (No this letter) words . b y w a y of ‫יחידקע‬ I g i v e i t t o y o u as those p a r t s of [BATIM] ‫םצ‬ ‫|בתים‬ the p h y l a c t e r i e s w h i c h c o n t a i n the ‫בת־מיצווה‬ ! i n s c r i b e d slips of p a r c h m e n t respon- a n adult Jewess at w i t h ex- her he does ! [BETAKhLEs-HA.) [ ) (‫ב ת מ י ד ו ת ־ ז א ך י׳ )ן‬ ‫ || ד י נ ה‬the d a u g h t e r of Dinah the all || i n c l u d i n g the [BESOYKIIEM] children.. [BETOYRES] ‫בת־יחידה‬ w o m a n .. t i d i n g s j spices. (Jew. ceremony mark- princess ‫בתורת‬ ‫טיעט‬ ‫בת־יע{ראל‬ [ B A S M I T S V E ] ‫י ׳ ) — ו ת ( *«עי‬ Mitzvah.) thirteenth b i r t h d a y ..I 685 ‫בית‬ permanently [BITMIDES] unfailing permanent fixture on the c o n d i t i o n ‫בעממים‬ nouncement.] .... maiden [ ] ( ‫ב ^ מ י ם ־ ב י ק ס ל ד*> ) ע ך‬ [ B A S ] ‫ב ת טיטל‬ [DINE . ‫בערל ב׳‬ ceremony spicy ‫יעקב‬ man.. ‫ב ת מ י ד ו ת *־מ‬ news. A [BASYEKhiDE] mortal kosher m e a t ‫קינדער און‬ shops) (‫)—!ת‬ ‫י׳‬ [BAS-YISRO‫׳‬EL] ‫י׳‬ as.‫!בתכלית־ה‬ ‫בתכלית־הפיינקט־‬ i n g this e v e n t ‫ ל| ע ר ט ו ט ע ס‬treme .

m a l i c e ‫נ א ו ו ע ר יעי‬ ance.1 ‫ג א ל א י פ‬ gauze ( ‫ג א י ל ־ א פ א ר א ט יעי ) ן‬ ‫ ד א נ ק ע ן ל‬. g a l l a n t O ‫ג א ' ו ו ע ר | ן יי‬ [G(E)ULE] Messiah bril- ‫נ א ט ם נ א מ ע ן יעי‬ || bile. ( ‫ג א ל א י ן יעי ) ע ן‬ sportsmanlike. g a l l b l a d d e r . ‫יעי ) ג ע ט ע ר‬ kind. fume ( ‫ג א ז יעי ) ן‬ gasoline ‫גאזאלייןיעי‬ gas imp.n a t u r e d person ‫ג א נ א י ט יעי‬ O ‫נ א נ א ט ש ע | ן יי‬ ( ‫נ א נ ל ־ מ א י ג ל יעי ) ע ן‬ ( ‫ג א ט ה י י ט יי ) ן‬ ( ‫ נ ק ע ס‬.‫יעי‬ extremely ( ‫נ א ל א נ ט א י ן יעי ) ע ן‬ haberdashery ‫ג א ו ן יעי‬ the 7 t h a n d 1 1 t h centuries A . d e i t y divinity. G a o n . . prayer said m a i n l y b y women a t the 2 ‫נ=נראם‬ ‫ || נ א ט ם נ ׳‬gift. D . n u m e r i c a l [NEshoME] ‫ נ׳ ד י נ ש מ ה ש ו ל ד י ק‬h my G o d ! gas. ‫ ד א נ ק ע ן‬. 1 ‫ג א ט‬ . gallant [ G O E N — G E O Y N I M ] (‫)נאונים‬ brilliance. ) ‫ג א ט ו נ י ק יעי‬ circum- ‫נאבארדייןיעי‬ ( ‫ג א ב ע ל ל ן יעי ) ע ן‬ cackle god. head of a » ‫גאטקעם‬ ‫א מענטש א ן אנ׳‬ sport. con- ceited slobber drool s a l v a t i o n . p r o n o u n c e d [G]. gas m a s k ‫ אייו‬. g a l l . " a ‫נ‬ value: 3 ‫אין הארצן‬ with ‫יי‬/‫יעי‬ gram ‫ || נ ׳ א י ז‬for G o d ' s sake! ! ‫ל י ב‬ what's [GIML] ‫האב|ן* נ׳ א י ן ה א ר צ ן‬ ‫ || ו ו י נ ׳ א י ז ד י ר‬u n s c r u p u l o u s ( Yiddish ! ‫ נ ׳ ה ע ל ף‬h entirely innocent ‫ || א ן ג ׳‬be m e r c i f u l ‫מיט‬ of a l p h a b e t . b r i l l i a n t ‫נ א ל א י נ ט ייי׳‬ ‫ג א ל א נ ט א נ י ש איי‬ g a l l o p2. ‫ || ג ׳ צ ו‬G o d 109 O ‫ג א ז י ר | ן יי‬ ( ‫ג א י ז מ א ס ק ע י׳ ) ס‬ (‫גאזע י׳)ס‬ (‫ )יעי‬.‫ג‬ ‫ג‬ m y goodness! !‫ נ׳ מייגער‬h thank G o d letter || hello! the the matter || p r o p e r l y "God godsend gabardine !‫אי_יך‬/‫דיר‬ tapestry . drawers ‫נאווה‬ [ 1 ‫יי‬8 ‫נ א ו ו ה ד י ק‬ ( ‫נ א ט ס ד י נ ס ט יא״ ) ן‬ the d a y a f t e r Y o m K i p p u r ‫י׳‬ haughtiness ‫נ א ט י ע ס »־ ׳עז‬ Gothic nauseate [GAYVE] ( ‫נ א ט ז א ך י׳ ) ן‬ ‫נ א ט ק ע ס‬ || spite <3> ‫נ א ' ג ע ר | ן יי‬ cackle arrogance. a c a d e m y i n B a b y l o n i a between ‫נ א ל י׳‬ ‫ א י ב ע ר | ק ע ר | ן י ד י ג ׳‬7 ‫ צ ע ז ע צ | ן‬° || gallon ‫י־‬ l i a n t m a n . genius ‫ ש ל א ג | ן <י> צ ו ד ע ר ג ׳‬° gallant ‫נאולה‬ J e w . haughty. variety unforeseeable egg flip |. . r e d e m p t i o n . genius. toss-up g o o d . s t a n c e / f a c t o r / o u t c o m e . b o u n t y ‫ ווי ג ׳ ה א ט ג ע ב א ט ן‬h you? of A b r a h a m . impious d i v i n e service arrogant.close of the S a b b a t h conceit. deliver- ‫ג א ט י ש »י׳‬ ‫נ א ל א נ ט ע ר י ע יי‬ || a t a g a l l o p safety r a z o r in- [GEOYNES] [GEOYNISII] ‫גאונות‬ ‫«יי‬ ‫גאוניש‬ genious. deity (‫ג א ב י׳)ן‬ jet (mineral) ‫נאט פון אברהם״‬. t h e c o m i n g of the ‫* ג א ט ל א ז «י׳‬ u n d e r p a n t s .

entirety. ‫נ א ל ד ד*־‬ golden. t o r r e n t the ( ‫^ ' ל מ ע ס ע ר יעי ) ס‬ s h a v e vt/vi ‫גאינצצנייטיק‬ ‫ געסל‬A now \ and U. . pace.. o p e r a t i v e gape f o r k . ‫יד'דיש|ע נ׳‬ Carpathian H u n g a r y . || at the same t i m e ‫ינדלעך ייי׳‬-‫גאיסטפרי‬ (automobile) ‫ פ א ר איין ג׳‬1‫ ־‬gear run an errand. b e l o n g i n g f o r m e r l y to A u s t r i a - ‫יש‬. a c t u a t e the assumption it's a far c r y ! that !‫פ א ל ג מ י ך א גי‬ t h i s is no s m a l l d i s t a n c e ! t h i s is no ‫נ א פ ל ־ ל ע י פ ל םצ‬ m e a n task! forks ‫ג א פ י ע ן‬ proceed o n (hum. gait. ) ‫ג א ל פ פ ל א ץ יעי‬ shaving cream (‫נאם י ע י )ן‬ ‫^אלע‬ (‫!גאילפענדזל יעי )ען‬ golf course (‫גאסט יעי )געסט‬ be v i s i t i n g ‫איניי‬-‫איי‬ ( ‫^ א ל ע ר יעי ) ס‬ shaving brush (‫גאס י ׳ )ן‬ in Jewish society ‫}אליק‬ <3> ‫|גאל|ן )זיך( יי‬ ‫ אויף ד ע ר י י י ד י ש ע ר נ׳‬H J e w i s h q u a r t e r cast iron ‫ייי׳‬ ( ‫^ א י ל מ ע ס ע ר ל יא׳= ) ע ך‬ pure. street u r c h i n (‫גאיםניונג י ע י )ען‬ i n progress. full-time (‫נ א י ל י ע )יי‬ . h a b i t . knives and || <S> ‫ג א פ י ע | ן יי‬ (‫ג א פ ל י ע י )ען‬ errand ‫ א י ן ל‬h set off. whole.‫גאנצ‬ days on end ‫ם‬ Galicia. . full q u i t e . complete ‫ בי_י‬O ‫ג א ס ט י ר | ן יי‬ parlor (‫!נאמע י׳ )ס‬ (‫נאנג יעי )נענג‬1 (in a g a m e ) . g a m u t . and Poland razor r a z o r blade • ‫גאינצטאיגיק • י‬ shaver gallery also ‫ || פצ‬v i s i t o r . ‫גלייך‬ (‫נ א נ ק יעי )עם‬ gander O ‫ג ^ ל א פ י ר | ן יי‬ jelly ‫ ג ע נ ד ז ל‬A (‫נאנדז יי )גענדז‬ Ghana entire.. ‫גאיסטגעבער יעי )ס( ם‬ hospitable ( ‫גאמבע י ׳ ) ס‬ scale. ‫גאלאפירן‬ current ‫> ׳עז‬$< ‫ג א פ ע | ן יי‬ 110 ‫'גאנגבאר איי‬ ‫ן‬ . sheer ‫טעג‬ ( ‫גאנצקייט י ׳ ) ן‬ flow. completeness. a l l . fairly citywide || g o l d . pretty. suite. a province north <*n ‫נ א נ צ ב י ל ד‬ a l l . °go smooth- ‫גאיסטפרגינדלעכקייט י׳‬ send on (‫ג א י ס ט צ י מ ע ר י ע י )ן‬ an ‫ שיק|ן א ג׳‬h ‫גיי|ן* א ג׳‬ ly.) ‫בןאלד־־ן «יי‬ (‫נ א ל ד ש מ י ד יעי )ן‬ ‫ג א י נ צ ד י י ל י ק *ייי‬ complete unit.683 b a b y carriage ( ‫נ א י ע ־ ו ו ע ג ע ל ע י*״ ) ך‬ gangrene goose alto|| gaggle <E> ‫ג א ' נ ע ר | ן מ‬ complete.R. ‫י ״‬ in ‫ || גאנצשטאטיש‬. drift. ‫ *י׳‬. (electric) p l u g silverware. ‫נאנץ‬ || G a l i c i a n ‫יעי‬ of the Eastern between Poland. start. course. emph. m a n n e r .1 ‫ג א ל י צ י א נ ע ר‬ ‫אי—אזיי‬ n a t i v e of G a l i c i a full (‫גאנצהייט י י )ן‬ ‫ ( || נ א י נ צ ע נ ע‬i r o . t r e n d . whole. u n i t y || street Moun- bitter. harlot. m o v e hospitality set. (‫נ ^ א ר ע י ט יעי )ן‬ extremely rare/expensive (moon) quite.1 ‫ א י ן ג׳ ן‬1‫ ־‬i n t a c t .) ‫ לאז|ן אין ל‬h hum ‫ג א ס ט ר א נ א מ י ש איי‬ gastronomical j m e t h o d . gestalt darling goldsmith rather. process. stoop whole. malicious. darling ‫א י ן נין גענומען‬ overall picture. virulent w h o l e *‫נאנצ־ן »יי‬ wholeness. gallop ( ‫נאנגרעין י ׳ ) ע ן‬ porch.S. range vt/vi host (‫! נ א ל ק ר ע ם יעי )ען‬ chin (‫זי_ין* צ ו ג׳ )בי_י‬/‫ קומ|ען‬h c o m p a n y ‫!נאלף יעי‬ ( ‫ פ ל ע צ ע ר‬. t h e n to split totality full-time (—) (‫נ א ל י צ י ע )יי‬ t a i n s . streetwalker (‫גאיםנפרוי י ׳ )ען‬ ‫ גיי| ן* מ י ט ן ל אז‬V i n o p e r a t i o n . guest visit (‫^ ע ר י ע י׳ )ס‬ gall bladder (‫ן ג א י ל פ ע נ כ ע ר יעי )ס‬ golf ‫גאיםאי״יזן דאס‬ w a l k . 2.S. || a t large ‫ט י ט ג׳‬ (‫גאנע )יי‬ (‫נאנער יעי )ס‬ gether.d a y .wide wall-to-wall Gaul 2. launch. e r r a n d . f u l l y .. .

(‫גאשעטקע י ׳ )ס‬ ‫יאס‬ (‫)גבאים‬ gargle larynx A d a m ' s apple a gabe. 1 [shEBEN‫׳‬1sh‫׳‬r] ‫גארגישט־שבגישט‬ guarantee. checkroom b e l t . f u l l y . ‫גבאיטע‬ wardrobe.‫גבירימשאפט‬ two- 682 ‫ || צוו״'־נ׳‬-storied ‫ן‬6‫גא‬ •‫־גאירגדיק «י‬. etc. esp.) ‫גאירגלקנאפ י ע י‬ cutthroat of a H a s i d i c r a b b i [GA'BETE] ‫ ג ע י ר ג ע ל ע‬A ( ‫גארגל י ע י ) ע ן‬ ‫גבאי‬ a synagogue. ‫ ד( ל ־ ל‬is t h a t so? ‫ווי!ס‬ y o u are here. s u i t (‫גארניטער י ע י )ס‬ ‫גארגישט־שבגישט‬ !‫גארגיט־שבגיט ׳ע‬ h throughout the pletely. ‫גביר י ע י )ים( ם ) י ג ( ט ע‬ the w e a l t h y prayer ‫ ג ע י ר ט נ ד ל‬A (‫ג א ר ט ן י ע י )גערטגער‬ vegetables (coll. ( ‫גאירטשיצע י ־ ) ס‬ gorilla ( ‫גארילע י ־ ) ס‬ yarn [ ] ‫ג ב ו ר ה ד י ק אי־‬ c r a v e for. larynx. house altogether. g a r n i s h imp.) ‫ל‬ ‫א י ן גי‬ || o u t of b o u n d s (of) [ M I K I U J ' T S ] (‫)פון‬ within limits ‫|| א י ן א געוויסן ג׳‬ m i g h t .. gaze a t ‫ || א ו י ף ד ע ר ל ע ר‬w h o l e . (‫גאר י ע י )ן‬ (‫גאראיזש י ע י )ן‬ (‫)ס‬ ‫י־‬ ‫גאראיגטיע‬ 9 complete non- security ‫ י ע י‬. e x t r e m e l y . feat. u n d o . storied garrison (‫גארניזאין י ע י )ען‬ ‫ג א ר ניש ט‬ <$> ‫ג א פ | ן יי‬ ‫ אי־‬.d u r i n g surpass.) e x p l o i t . forte valiant. || g a r d e n ‫גבורה‬ rich man garden ‫פיר|ןאל‬ ‫נאירטנווארג י*״‬ mustard fortitude. o u t d o .) ‫גאירגלקאפ י ע י‬ (‫קנעפ‬.. d e s t r o y . (unstressed) ? ‫ || ל א ז ר‬not a t a l l ! !‫\ ל‬- O ‫ג א ר ג י ר | ן יי‬ ‫ || ביז ל‬e x t r e m e l y ‫( || ווי ק י ץ מ א ל נ׳‬not) a t a l l ‫ א י ״‬. ‫ל‬ (‫־‬ that is a l l ? ‫ ד ו ב י ס ט ל ד א‬1‫ ־‬w h i t e ‫ ל ר ע כ ט ס‬h of a l l places? right (‫ י ע י )ן‬. flight ‫ג ב י י ר י מ ש א פ ט י־‬ 111 ‫גארן י ע י‬ ‫> נ א ך‬$< ‫גאר|ן וי‬ ( ‫גאו״ ן י ע י ) ס‬ of stairs .1 ‫גארנישט‬ *‫•י‬ . 2.. obliterate o n the far ‫|| מ א כ | ן ז י ך ג׳ פ ו ן‬ nobody. c o m . n o t h .1 ‫גאר‬ ‫ || ל ר א ם ג ע ל ט‬i n the w h o l e w o r l d «‫גארניט ׳׳‬ T set (of tools. (Jew. u t m o s t . (‫)ס‬ || l i m i t .2 (‫ ־‬i n g w h a t e v e r guarantee entity girdle (‫גארסעדל יא״ )עך‬ g r o o v e . upper story. (‫ג א ר ד י י ן י ע י )ען‬ (‫גארדעראיב יעי)ן‬ ‫*גבור ׳עז‬ (‫ול י ע י )ן‬5‫ג‬ ‫פון‬ ‫ג א ר ג ל | ע ן יי‬ (‫גא'רגל־שגי_ידער י ע י )ם‬ drape l a d y trustee ‫גיבור‬ within ‫י׳‬ • (‫קעפ‬. cloak room. esp.. stalwart ‫ן‬. entire ‫שטוב‬ ‫רעד‬ a l l .‫ י א נ‬. e x c e e d i n g l y happened shrug off.) gape. prowess.2 (‫־‬ as belittle. manager of the affairs wife of ( ‫יי י ־ ) ע ן‬-‫גארבערי‬ gullet.. y e a r n for ‫ג ב ו ר ה ש א פ ט י ־ ] [ ׳עז‬ floor. (Jew.) * ‫גארב|ן‬ tanner (‫ג א ר ק י ך י־ )ן‬ [GABOES] [GABE—GABOIM] (‫ג א ר ב י ע י )ן‬ t a n (leather) (‫גארע י ׳ )ס‬ (‫ג א י ר פ י ג ק ל י ע י )ען‬ soup k i t c h e n O ‫ג א ר א נ ט י ר | ן וי‬ sheaf (of g r a i n ) story. o u t s h i n e [ G V U R E ] ( ‫גבורה י ־ ) — ו ת‬ valor.. parts. q u i t e . belt w o r n ( ‫נ א ר ט ל י ע י ) ע ן‬ ‫פארשטעק|ן אין‬° ‫ מ ח ו ץ ר ע ם ג׳‬h w i t h i n the confines of strength. the domain bounds of. b o u n d s . A d a m ' s apple ‫גבאות‬ ‫יעי‬ ‫נארבער י ע י )ס( • ק ע‬ tannery or w a r d e n of a p u b l i c i n s t i t u t i o n . if nothing completely ‫ מ א כ | ן צ ו ג׳‬h n o t h i n g . surprisingly ‫ ר א ם איז ל‬H e x t r e m e l y . n i l make l i t t l e / n o t h i n g nonentity. heroism.3 1‫ ־‬of H a n u k k a h top good-for-nothing trivial ‫וועלט‬ money garage ‫גאירגישטיק אי־‬ pledge. furrow carbuncle (mechanical) t u m b l e r office of the gabe trustee throat. ‫אייי‬ ‫ל‬ ‫ אין‬H all the T ( ‫גארגיטויר י ׳ ) ן‬ outfit.

21‫ ־‬v i o l e n t l y . e x u l t a t i o n . bump. *‫יריש איי‬5‫ג‬ ‫ י ' ר י ש א פ ט יי‬5 ‫נ‬ !‫|| ג׳ געשריגן‬ ‫ || גוואילד־‬v i o l e n t .) be well-off/ am ‫ג׳‬ be o n g o o d well. O . s h r i e k ..2 || ‫ג ו ט ס‬ ‫־אווערגאנטקע ׳עז‬1‫ג‬ ( ‫ג|־אל יעי ) י ט‬ ‫אירן( • ש ע‬. rave. k i n d n e s s ‫ג ו י ט ה א ר צ י ק י י ט יי‬ 112 gency ‫שרי_י|ען ג׳‬ brake . v a i n . conceited. kindly ‫א ז ר ' ג׳‬ — ‫) א ( ג׳ ן אווגט‬ (. m i g h t y .‫ו ו א ך‬ LIM] ‫ג׳ י א ר‬ ‫ || א ג ׳ ע ג א כ ט — א ג׳ י א ר‬g o o d b y e || [GOYEL—GO'YELIM/GOYA- morning ‫ || א ג׳ ן ) ט א נ ( — א‬g o o d e v e n i n g government ‫־נל‬8 ‫גוט‬ over- happy/lucky well-off invincible.g o o d ‫ג וו ו ע ר ג אג ט ק ע‬ ‫ש ב ת‬ ‫ »־ ל‬h g o o d *‫ || זי_ין‬m a k e g o o d . k i n d (hearted) ‫ג ו י ט ה א ר צ י ק איי‬ [MAYSIM] (hum.) benevolence.‫נוואלד‬ ‫טארמאז‬ v i o l e n t acts. alarum.‫גוטהארציקייט‬ 681 tocsin. force cry. affluence ‫נ ו ו א ל ד י ק איי‬ testi- violent rip mony strong man. s a v i o r (province ‫ג׳ מ א כ | ן‬ ‫ זיין* ג׳ מ י ט‬h h a p p y / l u c k y .1 ‫גוט‬ 0 quite hot. c o n q u e r \ ‫גוט־אוייג יאס‬ ‫אפעי‬-»‫א‬ ‫ג ו ט ע־ א ר ט‬ ‫יי‬ ( ‫גןבערגיע י׳ ) ס‬ h terms w i t h evil eye. .. m a k e u p (rev. s u r m o u n t . I con. (good) redeemer.. [GEDER—GDORIM] (‫ || זי_י)ט‬fine. ‫ ב ע ס ע ר‬A ) ‫ איי‬. grandeur. e m e r g e n c y ‫גויטגינציק איי‬ ‫ || ג׳־מעע{ים‬emergency ‫זי_ין* ג׳ צ ו‬ benevolent. unfavorable) (‫ בעסט‬A A ‫גדולה‬ there t o celebrate? w h a t is there t o gant extravagance ‫יי‬ glee. [GDULE] w h a t is decree ?‫ ה א ס איז ד י ג׳‬V boast a b o u t boast a b o u t ? conceit. v a n q u i s h . w e a l t h . b y force ! s c r e a m .3 h a l l r i g h t . m a n l y [ G V A R ] (‫ ר יעי )ן‬5 ‫נ‬ (‫נ ו ו א ל ד ר י ס י ע י )ן‬ ‫ג ו ו א ל ד‬ (royal) guard governess person ‫נ ו ו א ל ט יעז‬ virility [GAVRES] ( ‫גוואירדיע י ׳ ) ס‬ virile ( ‫גוווערנאנטקע י ׳ ) ס‬ (screw) t h r e a d manly (‫גווינט י ע י )ן‬ Guinea celebrity. c o m r a d e s h i p || [GOYVER] come. . ° h e a p extrava- mp ‫ ר ו ת‬£ ‫נ‬ [ ] ‫רותדיק‬£‫נ‬ [GODL—GDOYLIM] ( ‫גווינעע ) י י‬ [ G u z M E — G U Z M E S / ( ‫ נ ו ז מ א ו ת‬/ ‫גוזמא יי ) — ו ת‬ GUZMOES] (‫ י ת ־ ע ד ו ת יעי )ן‬£ ‫נ‬ [GVIES-E'YDES] <$> ‫נ ו ו א י ל ד ע ו ו ע | ן יי‬ rant exaggerated. s o m e t h i n g t o ‫גוזמאדיק‬ ‫ייי׳‬ (‫ג ד ו ל יעי )ים‬ prominent man e x a g g e r a t i o n . r i g h t ! ‫א‬ ‫גדלות‬ vanity stg.. h a r m fellowship. v i r t u a l l y ‫ג׳ הייס‬° | ‫ ־‬q u i t e [ ] ‫נ ד ל ו ת ד י ק איי‬ ‫ ל ן יעי )ים( • ט ע‬4 ‫נ‬ [GADLEN—GADLONIM] ‫ א ז ר ' ג׳ ווי‬1‫ ־‬h o t c o n c e i t e d / v a i n person restraint. || ‫גוט־אירט ׳עז‬ favor raise a c r y help! ‫נוט־ברוידערשאפט‬ favorable. good and as g o o d as. (‫ג)ובר זי_ין* יי )ג׳ געוועין‬ uncon- ‫|| ניט גובר צ ו זיין‬ querable • ‫ א י ב ע ר נ׳‬/ ‫ || מ י ט‬violence.. K . ‫אייי‬ ‫איז‬ ‫ מיר‬V (‫)י‬ governor ‫ג׳ י א ר‬ ‫נ‬ . g a i e t y .) ‫ג ו ב ע ר ג א ט א ר יעי‬ gubernatorial night *‫איס‬ (‫־ר יעי )ים‬1‫נ‬ limitation ‫| א ג׳ן מ א ר ג ן — א ג׳ יאר‬. hue a n d c r y . v i o l e n c e terrific ‫גוואלדאווגע איי‬ . w e l l a n d g o o d ‫|| ג׳ א ו ן ווויל‬ ! ‫ || ג׳ א ו י ף י‬please. lump [1 [GVARish] ‫ריש איי‬£‫נ‬ (‫גח י ע י )ן‬ glory. °10t.)‫נוואלדגלאקיעי‬ affluent. •‫י״‬ ‫ מ א כ | ן א ג׳‬h || scream for heaven's sake! friendship.. terrific scream. benevolent ‫ י׳‬. good. arrogance. [ 1 ‫גוזמאדיקייט י ׳‬ [ G A D L E S ] 0*-! [ G O Y Z E R ] (‫גוזר זי_יף ת )ג׳ געוועין‬ (usu.s e r v e s . of the w e a l t h y (burglar) a l a r m i m m e n s e . ‫ג ו ב ע ר נ א ט א ר י ש איי‬ in Czarist Russia) estate ( ‫ ) ג י ט ע ר‬or . shriek.1 ‫ג ו ו א ל ד‬ ( ‫ ע ס‬/ ‫ יעי ) ן‬. emer- ‫*גוט־איפ‬ 3. ‫יריש‬5‫ג‬ (‫גלעקער‬.

g o o d l u c k ! ‫בייזן‬ ‫ג׳ ן צ י מ י ט‬ ‫ מ י ט‬f‫ ־‬b y persuasion ‫ צ ו ג ׳ ג ס‬.‫א נ נ ע מ ע ן‬ ‫י נ ו ט ה י י ס ן ׳׳מ‬ ‫ע ט י ק ן‬ g o o d e v e n i n g (said conclusion woman goulash.. himself (etc. b y the M a h a r a l i n P r a g u e i n the 16th also c l u m s y ‫| ליי'מענ|ער ג׳‬. taste (‫גוסט י ע י )ן‬ to the l i k i n g of savor. n o n .‫נ ו ט ־ ס פ א י ר ט י ש ק י י ט יי‬ l y ethics (Jew.‫גו'סאי_יזןיאי! ׳עז ג א ס א י‬ ‫ || נאך ־*ס נ׳ נאך‬l i k i n g . goodies » ‫ג ו ט ע ־ ז א י כ ן‬ com- (‫)גוטע־בריידער‬ ‫יעי‬ ‫גוט|ער־ברו'דער‬ rade. flesh.‫ג ו ט ־ י א י ר א ״‬ ning with ‫גוט־‬ g r e e t i n g used [YO'NTEV] ‫נ ו ט ־ י ו ם ־ ט ו ב איש‬ on Jew. (‫רי_י גד‬5‫)גוטע־‬ ‫נעב‬-‫דעי‬ ‫נוט|ער־פרי_יינד‬ friend at peace. n o n . sport. o n friendly (‫נ ו ט ־ פ ר י י י נ ד אייי)מיט‬ terms (with) friendship ‫ט י׳‬5‫רי_י'נדשא‬5‫נוט־‬ good evening.. ‫\ ט י ט ג׳ ן‬.c e n t u r y ‫ב א ש ט‬ at the of the ‫נ ו ט ־ ו ו א י ך א״־‬ beneficial ‫נ ו י ט ט ו י ק איי‬ Sabbath) r e p l y t o a n y greeting b e g i n .f a v o r a b l y honorable m e n t i o n to ‫ם‬ ( ‫נ ו י ט ס נ י נ ע ר יעל ) ס‬ sportsmanlike patron ‫ג ו ט ־ ס פ א י ר ט י ש איי‬ s p o r t s m a n s h i p .(‫גויף־באטראכטונג י׳)ען‬ OTH tion c o n s t i t u t i o n . p h y s i c a l ‫גופיק א י י‬ ‫גורט|ן יי )געגוירט( ׳ע! א גג ו ר ט ן‬ 113 . J e w ( ‫נ ו י יעי ) י ם‬ i g n o r a n t of J e w i s h t r a d i t i o n s the president himself p h y s i c a l e x a m i n a . fuselage (‫גוף י ע י )ים‬ Hasidic (‫)גוטע־ייידן‬ ‫געב‬-‫יעי‬ ‫גוט|ער־יי'ד‬ rabbi close bodily proper. stew (‫נו^אש י ע י )ן‬ guilder (‫גולדן י ע י )ס‬ [GOYLEM—GOYLOMIM] (‫ס‬/‫גולם י ע י )ים‬ d u m m y .J e w . regular fellow d e v i l ‫נענ‬-‫ג ו ט | ע ר ־ י א ' ר דער‬ dying ‫ [ = ג ו ס ס ן‬G O Y S E ] 3> ‫נוסע|נען יי‬ ‫ ||אין ג׳‬b o d y .J e w i s h [coish] ‫נוייש איי‬ gentile. p h y s i q u e (‫גויף־געבוי י ע י )ען‬ b o d i l y .‫א פ ר א ב י ר ן‬ . such as the one created. m y . a r t i f i c i a l m a n .‫נ ו ט‬ ‫נ ו ט ן ׳עז‬ g o o d e v e n i n g ‫נ ו ט ך א י ו ו נ ט איש‬ a l l t h a t is ‫ || א ל ד א ס נ ׳‬g o o d ‫נעכ‬-‫נ ו ט | ס דאס‬ a m i c a b l y . b u d d y .g o o d . elastic (‫גוטע י־ )ס‬ rubber. holidays good t h i n g s of life ( ‫ון ל ע ב ן‬5) » ‫ג ו י ט י ק י י ט ן‬ g o o d m o r n i n g . [ G U F E ] ‫גופא אייי‬ ‫ דער פרעזידעינט ג׳‬h y o u r . soak i n O ‫גוסטיר|ן וי‬ d y i n g person [ G O Y S E S ] (‫גוסס י ע י )יט‬ d y i n g . hello ‫נ ו ט ־ מ א י ר נ ן איש‬ good-natured.) .) ‫גוימעשוך דעי‬ cast (‫גום י ע י )ן‬ ‫ י ז ן‬. i n person. elastic ‫נומעלאסטיק י י‬ rubber ‫גומען איי‬ palate (‫גומען י ע י )ס‬ sneaker (‫שיך‬.. good [ S I I A ' B E S ] ‫נוט־שבת‬ m o r n i n g (said on the Sabbath) n e i g h b o r l y [sh1thE‫׳‬YN1sh] ‫נ ו ט ־ ש כ נ י ש איי‬ gentile. b e n i g n ‫ג ו י ט ט ו ט י ק איי‬ fellow r o b o t [ ] (‫נולטאיט י ע י )ן‬ crude [ ] ‫גולמדיק איי‬ p u p a [ ] (A ‫גולםל י*־ )עך( )גולם‬ ‫נומי י ע י ׳עו ג ו מ ע‬ the blessing said b y Jews [ G O Y M L ] ‫גומל‬ ‫ בעגטש| ן‬h after escaping a great danger t o say t h a t blessing ‫ג׳‬ (soft) rubber.J e w i s h (‫גוי'ע)טע( י י )ס‬ ‫נוטהייסן‬ .) (‫גוט־אירט‬ goodness ‫נ ו ט ס ק י י ט י׳‬ ‫)א‬ ‫גוט|ע־א'רט‬ ‫געב‬-‫דאס‬ cemetery c a n d y .. a c c o r d i n g to legend. be [ 1 <$> ‫גוסס | ן יי‬ benign ‫נ ו ט ס‬ ‫נ ו י ט ־ ט י נ י ק איי‬ .‫גורטן‬ 680 double c h i n (‫גוידער י ע י )ס‬ gentile. m o r i b u n d [ ] ‫גוססדיק איי‬ be i n m o r t a l agony. ‫ ־( צ ו ) ם ( ג ׳ ן‬b y h o o k or b y c r o o k give ‫\ ד ע ר מ א נ | ע ן א צ ו ם ג׳ ן‬. n o n .

K . booty || g o o n ! !(‫ניי)ט‬ (with imperatives) h o w c a n one. ‫ א י י‬. fertility. bandit (‫ניי)ט‬ how was I to understand how c a n [GZEYLE] [GAZLEN—GAZLONIM] \.w e l l •‫אופ‬ ‫נורם‬ effect.sue (‫ניי)ט‬ ‫נזירה‬ edict m o n e y i s n o t w h a t is a t i s . yielding. fare 1‫ ־‬lot.) be a t issue ‫\ ע ט נייט ניט‬. he fares I ] ‫ ר ל ד י ק איי‬1 ‫נ‬ [GOYREM—GOYRMIM] ( ‫י ע י ) י ט‬ c a u s e . genius.) b e . [—GEGE'T] [GIBER—GIBOYRIM] •‫ני_יסטרי_יך אי‬ ‫יא<־‬ [GZAR] ‫\ ל ז י ך ט י ט‬. d o o m fateful w e a r ‫\ נ׳ א‬. g h o s t ‫נזלה י׳‬ m u r d e r o u s . lots ‫ניייק איי‬ factor (clock) also to.‫אז‬ || '‫ארשטיי‬5 ‫שוין‬ that [ G A Z L E V O Y E ] ‫איי‬ p l u n d e r vi. walk. ‫י׳‬ in || v e r y fast ‫א ו י ף ני‬ resilient. [GOYRL—GOYROLES] (iTl) ‫ י א פ‬/ ‫ ך ל י ע י‬1 ‫ג‬ throw ( ‫נייזער י ע י ) ס‬ current.‫נייער י ע י ) ס ( ם‬ avarice ‫נ ז ר יעי‬ strong person. soon. fateful b y fiat ( ‫נגיסט ד ע י ) ע ר‬ c l e r i c a l (of c l e r g y ) clergyman. progress (‫)—ות‬ ‫יעי ) י ט ( • ט ע‬ robber.. (rev. diatribe (‫גייכמעסטער דעי )ס‬ hell..rescript. t r a m p . q u i c k . ‫נגיסטלעך איי‬ heroic. d e s t i n y .1 ‫נ י ך‬ ‫ || א י ן נין‬q u i c k l y .. function. ‫ניי|ן* יו ) מ י ר‬ ( o n foot). tick. 2. h a s t i l y fiat [ G I B O Y R I S I I / G i ' B E R i s h ] ‫ו ] י ב ו ר י ש איי‬ ‫ייציקייט י ׳‬-‫גי‬ || fast. s t r a i n ‫|| נ׳ פ א ר ו י י ס‬ insane ‫נזלעווויע‬ [ G A Z L ] <$> ‫זל|ען יי‬1‫ו‬ breed. sentence..‫א י ן נ ע ל ט‬ || ‫נן־רס‬ (an i n t e r p r e t a t i o n o r r e a d i n g ) ‫( נ׳‬. ! cont.get d i v o r c e d : | ‫י‬ non- ‫גזע‬ [ G E T — G E T N ] (‫ג ט יעי )נטן‬ ‫גג סטלעכ|ער‬ witty (usu.679 ‫ניכער‬ guitar conversion to Judaism ‫ג יי ע ס‬ ( ‫ניטאיר י י ) ן‬ fate. ledge evil decree. elasticity. r a p i d ... line. inferno (A ‫ג י כ ע ר א ״ י ) נ י ך‬ [ G ( E H ) E N E M ] ( ‫נ י ה נ ו ם דאס ) ס‬ infernal 114 [ ] ‫נ י ה נ ו מ ד י ק »יי‬ . mental. one e a t w h e n there is n o t h i n g t o eat? spiritual. intellectual ‫מ ל ן‬ tory murderous ‫ א ז ס ׳ א י ז ניטא' וואט‬. b r i n g a b o u t . con. stock. produc- rapid transit speedometer rather ‫יי‬8 ‫^יביק‬ ‫^ייביקייט י׳‬ tivity I ‫נ ע ב ן‬ ‫אויף נ׳‬ ‫ו י ) נ ע נ י ב ן ( יען‬ giant long (‫יעי)ן‬ gigantic h speed the raising ‫״ניב|ן‬ ‫גינאינט‬ ‫ג י נ א נ ט י ש איי‬ [GIDL-BO'NIM] ‫גידול־בנים יעי‬ of c h i l d r e n haste express t r a i n ‫ו|יבור‬ p r o d u c t i v e . acceptable.) (‫ניי)ט‬ robbery.m a k e a m o v e (in a g a m e ) || ‫|ן נ׳‬5‫וואר‬ <*!‫ניות‬ ( ‫ י נ ע נ א י ן‬/ ‫ זיי נייען. hero \ Jewish populace avaricious (‫)ן‬ |. [GZEYRE] ‫*}ז י ל ה יעו‬ (‫ג^ימט יעי )ן‬ (‫)—ות‬ ‫ז׳‬ ‫ )י( א י ן‬BOW ‫ ־( נ׳‬of.) ‫געב‬-‫דעי‬ gentiles.? . e n t a i l (‫|| נ' ״ » )י‬ he i s w e l l . minister (‫י׳ )ם‬ race. [GIER] ‫ניוד י ע י‬ ‫ [ יעו‬G A Y E S ] geyser work.‫ א י ן ד ע ר ג׳‬/ ‫א ו י ף‬ ‫ל ט | ן יי‬ valiant elastic. accept [ ] ( ‫זי_יף י י ) נ ׳ נ ע ו ו ע י ן‬ ‫ע ט נייט א י ט נ ו ט‬ be a q u e s t i o n / m a t t e r ‫אין‬ (‫נעוועין‬ ‫)נ׳‬ [ G O Y R E S ] ‫זי_ין* וי‬ ‫נ ז ל ה‬ c o r n i c e . fertile ‫גגיציק איי‬ ‫ נ׳־נ׳‬f‫ ־‬before . [GEZE] O .? !‫ || ס׳גייט‬a d v a n c e .be i m p o r t a n t come n o w ! !(‫ניי)ט‬ ( t o sb. speedy (‫)נענט‬ ‫יעי ) י ט ( • ט ע‬ ‫גייעס‬ p e d d l e r . g i v e rise (mechanism) (rev.[GAZLONish] ‫נ ז ל נ י ש א י י‬ ‫ ניי‬h h o w c o u l d I. א י ז נ ע ג א נ ג ע ן‬. p r e d a . i n vogue go ‫גורל‬ (‫ג י כ ב א ן י ׳ )ען‬ bias- [GIDEF—GIDUFIM] ‫גייכטראגספארט י ע י‬ ( ‫יעי ) י ם‬ ‫גידוף‬ phemy. [ALPI] ‫ע ל ־ פ י נ׳‬ divorce ‫ני_יסטיק איי‬ ‫זיך‬ ‫|| ג׳ ק ר א נ ק‬ ‫ || נ ׳‬d i v o r c e d i v o r c e vt. h i k e r . con. ‫נייט ע ס ט‬ s p i r i t .

1 ‫נ ל א ט‬ ‫ארייין‬ ‫וועלט‬ O ‫נ י ל י א ט י נ י ר | ן יי‬ ‫ג ל י ו ן‬ (Jew. e v e n . v e n o m o u s the m i t t e d i n the p r e v i o u s i n c a r n a t i o n transmigra- ( ‫גיטארניע י ־ ) ס‬ liquid.) (‫)—ות‬ [GIMA‫׳‬TRI£] ‫ג ל א ט י ק ־ ־ נ ל א ט »יי || ניט נ׳‬ s t a l k . effective [GEYREsh—GERushiM] (‫נירוש יעי )יט‬ greed. also •‫ט י‬6‫ניבשרי‬ (‫נילנול יעי )יט‬ [GILGL—GILGULIM] formation.(‫)זיך‬ he is considered a s c h o l a r 8 ‫ נלעזל‬A (‫)נלעזער‬ s m o o t h . banishment •‫*נייריקייט י‬ ‫נילטוע יי‬ ‫ || ניט־ג׳‬v a l i d .678 lent t o h i g h . be greedy.. sneaker favorable. void validity pulsion. flow trans- ‫לד י*״‬$0‫נינ‬ opportune. according to Jew. (liquid) (‫נ י כ ש ט ר א ז יעי )ן‬ shorthand fine g o l d ‫ ־( זיין* נ׳ פ א ר‬d u c i v e . be v a l i d . a v i d i t y for incest (‫ט יעי )ן‬6‫*גי‬ poisonous. (‫נ י פ ס יעי )ן‬ -* (Jew. g o o d . ‫ניטטריא‬ the letters of a w o r d .s c h o o l a n d j u n i o r c o l - ‫ניכקייט‬ || speed. yokel ‫גילן יעז‬ •‫י‬ c o m p u t a t i o n of n u m e r i c a l values of w i t h o u t purpose fishy ‫״גיליון יעז‬ ‫ג י ל ד ן יעי‬ ' ‫ ־( נ׳ א ז ר‬p r i n c i p l e s reason. ( ‫גיליאטיין י • ) ע ן‬ guillotine ‫ יייס‬.1 ‫נ ל א ז‬ ‫ יזייי‬.) •‫*ניר יק ייי‬ -‫נ י ל ט י ק ויי‬ invalid. ‫ימס‬/‫יי‬ main good v (‫נ י ל ט | ף יי)נעניילט‬ guillotine glaze ( ‫גלאזויר י • ) ן‬ ( ‫נ ל א י ז ק ע ס ט ל י*־ ) ע ך‬ •‫ •זי‬. u n e v e n t f u l ‫ ג׳ א י ן ד ע ר‬. be c o n - garland (geographic) globe 2. d u m m y . s t e m (of cabbage. lore. fluid (‫)נענאסן‬ [ H A N E ' F E S I I ] ‫ש יעי‬6‫נילגול־הנ‬ t i o n of the s o u l foundry (‫ניילדיע י•)ט‬ zloty ‫גיס|ן‬ ‫ נ׳ זיך‬f‫ ־‬f u n n e l . cast. e q u a t i n g words on the basis of two identical n u m e r i c a l values (a m e t h o d used i n Jew. o n general ‫ א ר‬8 ‫ ג׳‬f‫ ־‬i n effect ‫אפנילטן‬ *•‫י‬8 ‫נלאוונע‬ ‫גלאזווארג דאס‬ •‫ג י י ל ט ק י י ט י‬ ( ‫נ י ל ט | ף יי ) ג ע נ א ל ט ן‬ ‫ א ר א ל ט ד ן‬8 ‫ ע ר גילט‬I. v e n o m gyroscope ex- •‫טיק ייי‬6‫*ני‬ validity (‫נ י ר א ט ק א י פ יעי )ן‬ a p p l y . the being (human or animal) into which ‫ג י נ צ י ק‬ !‫ינינטטיק ׳ע‬ s o u l of a d e a d person m a y pass t o •‫נינציק ייי‬ c o n t i n u e life a n d a t o n e for sins c o m - con- favor foundry imp. slick. a v i d pass for.) ‫נ י ל ד ן‬ ‫ג י י ל ד ע ר ן זעו‬ *1 ‫נילוי־עריות‬ [GILE‫־‬ARO‫׳‬YES] ‫ גיפסין »י׳‬f‫( ־‬surgical) cast poison. exercise.sidered (‫נ ל א ב ו ט יעי )ן‬ glassware showcase no ‫נ ל א ב א י ל ייי׳‬ || glass (material) ( d r i n k i n g ) glass [LAMDN] ( ‫ניר^אנדע י י ) ס‬ global (iro. p h y s - ‫נ י ט נ א ס ט י ק יי‬ ‫ג ׳ | ע ר שוך‬ ‫נימנאסטיש *־׳‬ || g y m n a s i u m ‫|| נ ׳ | ע ר ז א ל‬ g y m shoe.2 1‫ ־‬g l i b . n a m e of the ( ‫יי ) ע ן‬/‫נ י ט ל יעי‬ letter ‫נ‬ s t u d e n t of a gim- ‫גיסנאזייסט יעי )ן( • ק ע‬ (‫נ ל א מ פ יעי )ן‬ lettuce). m o l d watering can merchants' guild ‫ניס יק‬ ‫יי‬ ( ‫נ י ל ד ן יעי ) ס‬ w e d d i n g ‫ || נ י ' ל ד ע נ | ע יויך‬g o l d e n -w ‫נ י ל ד י ן‬ ( ‫ניסערייי י • ) ע ן‬ ( soup 9(‫עך‬p‫נ י י ס ע ר ל‬ g y p s u m . plaster of P a r i s . version. lege c a l i s t h e n i c s . fluent. metamorphosis. velocity. a u s p i c i o u s pour (‫נ י כ ק י י ט יי )ן‬ '‫ס א ק ס י ט א ל | ע נ‬ expressway ical education p e r t a i n i n g t o calisthenics rate speed l i m i t nazye E u r o p e a n school e q u i v a - ( ‫גימנאיזיע י • ) ס‬ . mysticism) gimmel.

) even. b r i l l i a n t .. veracious (‫נ ל א ס א י ר יעי )ן‬ stare ‫גליטשיק «יי‬ ‫ג ל י ט ש ל ע ר יעי )ס( • ק ע‬ slide. belief. ‫> יעז‬$< ‫נ ל א נ צ | ן ת‬ gloss ‫א ו י פ ן ג׳‬ ‫נ ל א נ צ י ק !יי׳‬ <$> ‫נ ל א נ צ ן ן יי‬ (‫נ ל א נ צ פ ו נ ק ט יעי )ן‬ glossary ‫ן ג׳‬6‫אוי‬. m e m b e r . ‫נ ל י י ב ן‬ sensible. lust ‫צו‬ away in ( ‫ יעי ) ס‬. (‫נלוסטוע י•)ען‬ [ G O L E S ] (‫יעי )ן‬/‫נ ל ו ת יאס‬ ‫* נ ל י י י ך ־ ב א ר ע כ ט י ק ט !יי׳‬ unconcern. slippery (‫)ן‬ high point rinic (children's) slide bell c h i m e . d i a s p o r a ‫בי_י ל‬ at the same t i m e as ‫ז‬ (‫נאך‬/«< ( ‫נ ל ו ס ט | ן יי ) נ ע נ ל ו י ס ט‬ to one's h e a r t ' s (rev. like.) shine.. l a w (‫ יייכ )ן‬p ‫נ ל י י ב ע‬ ‫ ניט ה א ב | ף קיין נין‬1‫ ־‬flowers a n d ‫צו‬ has ‫ ניט נ׳‬h reasonable. ) ‫נ ל י י ו ו א ר ע ם יעי‬ . alike. unconcern ‫נליייכגילטיקייט י׳‬ casual ‫ג ל י_י כ ו ו א נ‬ !‫' נ ל ג י כ ג ע ו ו י כ ט ׳ע‬ ‫ג ל ו ס ט י ק *יי‬ ‫יק «יי‬6‫נלו'סטשא‬ ‫אפ|ריכט|ן ל‬ be oppressed b y Chr. rigor m o r t i s glossy. ‫א י ן נ׳ ן‬ \- flowers ‫זיך‬ «‫יייי‬ || be unequaled ‫ נ׳‬H i m m e d i a t e l y . g l o r y filament (first) c o u s i n ( ‫ג ל י י ד ר ע ט ל דאי־ ) ע ך‬ ( ‫נ ל י י ד ־ ש ו ו ע ס ט ע ר ק י נ ד יאס ) ע ר‬ once r e m o v e d . g l e a m .) ‫ || אויף א י ר ו ו א ל ט א י ך‬i n c r e d i b l e O ‫יציר|ן יי‬6‫נלארי‬ ‫ג י ל נ ו ל‬ Jew ‫נלייב|ן מ‬ ‫ג ל א ר י ע י׳‬ ‫ג ל א י ר י ע ד י ק !יי׳‬ glorious ‫נליי'ביק|ער‬ ‫יעב‬-‫יעי‬ credible. second cousin firefly ( ‫ ו ו ע ר ע ם‬. profess glorify ( ‫נ ל י ט ש ע ר יעי ) ס‬ believe ‫ || ג׳ »י‬believe (sb. i n t o e q u a l p a r t s together with !‫מ ׳ע‬ (‫גלוייבנבניט יעי )ן‬ desire. || con. . r i g h t (idea) there are ‫מיט‬ beard ‫עט נענליייבט‬ straight.. a ‫נעלט‬ || e q u a l ‫ יי־׳‬. g l e a m margin *‫ גיי|ן‬h c o n d i t i o n s .‫נלצכנעוויכט‬ 677 ‫ון טויט‬5 ‫ || ג׳‬j e l l y . C a t h o l i c priest glow l i m b . ‫א ב ל ו ם צ ו א ב ל ו ם איז ניט נ׳‬ been faith. as soon as to. ‫ מ י ט‬f‫ ־‬w i t h . $> ‫נליטש|ן זין* יי‬ plausible. gloss. believer <$> ‫ג ל א צ | ן יי‬ glory skate ice s k a t e ( ‫גלאסע י ׳ ) ס‬ ‫ נ ל ע ק ל‬A ( ‫נ ל א ק יעי ) נ ל ע ק ע ר‬ s k i d . dupe s l i p p e r y .2 ( ‫ נ א ך‬/ ‫גלוסט י ע י ) צ ו‬ longed-for.(m) ‫גליון יעי‬ NES] slippery area. s h i n y [ G I L Y E N / G I L O Y E N — G I L Y O Y . desirable ‫ נ׳ ווי‬h t a n t a m o u n t to || e q u a l l y . elusive ice s k a t e r ‫נ ל א צ ן‬ ‫גליטש יעי‬ ‫יר|ן‬8|8‫ || ארוי‬go ice s k a t i n g (fig. n o n c h a l a n t . r a d i a n c e . r i g i d i t y (‫גליווער יעי )ס‬ p o l i s h . sleek. s l i c k . . luster. [GALEKh—GALOKhiM] (‫נ ל ח יעי )ים‬ m i n i s t e r . ‫ נ׳‬h equal as i f . on right a par ‫בנ י ל וי־ ר א ש‬ desire c o v e t . c o n v i c t i o n 1 ‫נלייך‬ ‫\ זי_ין* נ׳ צ ו‬.glockenspiel ( ‫נ ל י י ט ש ל ק ע יי . 1 ‫נלויבן‬ conversion objectionable also 2. desire ‫|| ל א ו י ף ל‬ ‫ || ביי ל מ י ט‬alongside with equal rights lascivious ‫יכנילט יעי‬-‫גלי‬ ‫ || זי_ין* א י ן ל בי_י‬suffer exile ‫נ ל ג י י כ ג י ל ט י ק !יי׳‬ detachment. !‫״נלוי־ראש ׳ע‬ ‫|| וויפל ר א ם ה א ר ץ נ ל ו ס ט‬ ‫ צ ו ל‬. ס‬ ‫נ ל י י ב ל ע ך איי‬ ‫י‬ whose I w o u l d n ' t p u t it p a s t her ‫ניט צ ו נ׳‬ superstition also at equal. level. shaved. g l i d e vi/imp. (rocket) ‫נלי יעי‬ ( ‫נ ל י ד י*ס ) ע ר‬ stage third (‫)ער‬ >*‫נ ל י ד ־ נ ל י י ד ־ ש ו ו ע ס ט ע ר ק י נ ד ד‬ cousin nonchalance indifferent. ‫* נ ל א ר ר י י ך »יי‬ [GOLUEKh—GLUKhiM] (‫נ ל ו ח יעי )ים‬ ‫ נ׳ א י ן‬1‫( ־‬stg.reasonable price ‫״נלנול ״ מ‬ v i o l a t i o n of J e w . ice s k a t i n g (‫נ ל א נ ץ יעי )ן‬ shine. direct. (‫ג ל א י ק נ ש פ י ל י׳ )ן‬ glorious ‫יי‬8 ‫נ ל י י י ב ו ו ע ר ד י ק‬ faithful.) w i s h for <‫ ־( ל זיךייס•)י‬c o n t e n t || exile. erect. at the same t i m e as indifference. plausible || believe i n . esp. .

i n one's cups ‫\ א ו י נ ט ע ר ן ג׳‬. report ‫ ( «־גל‬.‫נלייכהייט‬ 676 fortunately. poise ‫*גלייקזעליק איי‬ bliss equality.. . lens. . A ‫*נלייקזעליקייט י ׳‬ happy (‫ווערטער‬. equal ( ‫גלעזער דעי . at the same t i m e Mishnah the ‫נעב‬-‫יעי‬ more reasonable. . . peer [ G M A R ] (‫נמר י ע י )ן‬ the which the comments on uniform 2. this.) 1‫גליק|ן יי <•> יע‬ equivalence glass.1 ‫גלי_יכ|ער‬ (A ‫) נ ל ט ך‬ s i m u l t a n e o u s l y .. ) • ‫יכנאכט י‬-‫גלי‬ un- ‫ל‬ ‫א‬ ‫אן‬ for the best. *equality (of s t a t u s etc. ‫נ׳‬ ‫צום‬ (‫־‬ ‫ווערטל‬. q u a r t e r [ G O L E L ] (‫נ ל י ל )יאס‬ northern Palestine the s e v e n t h d a y of the S u k k o t h h o l i ‫ו ח ת י מ ה‬ . k i n d ‫ ל‬. m e r c y . s t r o k e (door)bell ‫גלטכווארט‬ ‫יעי‬/‫יי‬ equation also c o c k t a i l p a r t y glazier (‫)ן‬ equivalent t i p s y . magnificent it's a l l ( ‫נלייכוע י י ) ע ן‬ ‫ || ס ׳ א י ז‬u n e q u a l e d .) *» |‫ ־‬l u c k i l y blissful small drinking mathematical happiness m a t e r i a l benefits mica (‫נ נ א ד י ׳ )ן‬ ( ‫ג ל י ט ל י*־ ) ע ך‬ ‫נליימערשטיין י ע י‬ glow g o o d fortune. f a v o r .. .. ‫נם זו ל ט ו ב ה‬ ?‫ז י ך ל צ ו אים‬ ‫ ל ז י ך מ י ט‬f‫ ־‬yourself w i t h h i m ? likewise! ( ‫ נ ע כ ט‬.(in sb. ‫נליקלעך אי‬ ‫א פג ל י ק ן‬ ‫יי‬ balance. c o m p a r e to ‫נלייכ|ן י י ) נ ע נ ל י כ ן ( צ ו‬ <•> ‫נ י ע ק ל | ע ן יי‬ jingle ‫אן א ל‬ ‫ ד ע ס ) ט ( ל‬/ ‫ || א ו ן ד א ס‬d i t t o ‫ ד ע ס ) ט ( ל‬/ ‫ד א ס‬ (A ‫* ) ע ך ( ) נ ל א ק‬n ‫נ ל ע ק ל‬ zu ‫נלציך־מיניק א י י‬ the e q u a l of ‫ ||»*< ל‬k i n d . b e t t e r [ G ( E ) M O R E ] (‫נ מ ר א י י )—ות‬ G e m a r a . pet. even. a n d w h a t || l i k e n . t h a t p a r t of :‫ייכעניש‬-‫נלי‬ matched ‫נמילות־חסד‬ l o a n w i t h o u t interest c o n c l u s i o n . u n m a t c h e d glacier you! ‫יכווערט‬-‫נלי‬ ‫נלי_י׳כווערטיק איי‬ uniform. the Talmud 2. chant with [NIGN] ‫אייי‬ run-off elections (Jew. p r o v i n c e of of a good the ‫ א ל‬f‫ ־‬s e a l i n g " ‫ב ח י נ ה‬ rolling up w r a p p i n g of the and and [GLILE] ‫י׳‬ T o r a h scroll ‫נלילה‬ after r e a d i n g from i t i n the synagogue rumor. directly (A ‫ג ל ע ז ל י א ״ ) ע ך ( )גלאז‬ glass of tea. / ‫ ד י י נ ס‬/ ‫|| מ י י נ ם‬ there is no e q u a l of ‫ניטאי קיין ל צ ו‬ || meet one's m a t c h ‫ י נ | ע ן •אס ל‬6 ‫|| נ ע‬ (‫ג ל ע ט ל י ע ד ע י )ען‬ (‫ג ל ע ט | ן יי )געגלעיט‬ (‫נ ל ע ט ש ע ר יער )ס‬ and ‫נ ל ע י נ צ נ ד י ק אדי‬ [GAMATEM] ‫ || ווי ק ע נ ס ט ו‬be e q u a l to com- like ‫ *ל‬h pare oneself w i t h ‫אםעי‬ equinox unparalleled. ס‬ blandishment to ‫נ ל ט ך ווענס‬ ‫ג ל ע י ז ע ר ן »י־‬ pet same ‫אייי‬ glass caress. ‫|| ל טיי‬ [MAshKE] ‫( ל מ ש ק ה‬.1 ‫*נליייכצייטיק‬ ‫גמרא־נינון י ע י‬ changed b e t w e e n Y o m K i p p u r ‫ט ו ב ה‬ with ‫נמר ח ת י מ ה ט ו ב ה‬ conclusion ‫איי‬ straightness. (in battle) 117 <$> ‫גל?|ען יי‬ (‫נ ל י ק ד*־ )ן‬ . e q u a l ‫נ ל צ כ ן י א ״‬ (‫ג ל ע ט דער )ן‬ (‫גלעיטעניש יאס )ן‬ [GA‫׳‬M ‫נ ל י י י כ מ א ס י ק איי‬ homogeneous caress s p l e n d i d . e q u a l i t y [ G M A ' R ] » ‫נמר־וואלן‬ T O Y V E ] ‫אעט‬ ‫ייכפארמיק איי‬-‫נלי‬ || s i m u l t a n e o u s endowed w h i c h the T a l m u d is s t u d i e d [GMAR . bon mot. ‫יעי‬/‫יאה‬ not ‫ק ע נ | ע ן * זיך ל צ ו‬ how c a n y o u c o m p a r e ‫נם־אתם‬ L E T O ' Y V E ] ‫ר‬6 the l i k e . g o o d l u c k . e q u i l i b r i u m .'s honor) || m y / y o u r / . glass p a r t of a d e v i c e . is for the best (‫)ים‬ [GMILES-KJIE'SED— -KhsoDiM] esp.d a y grace.) KhsiME "the g r e e t i n g ex- ‫ח' ט׳‬ ‫נלגיכקייט י ׳‬ equal ‫נ ל י ו י כ ר ע כ ט י ק איי‬ e q u a l i t y of r i g h t s ‫ייכרעכטיקייט י ׳‬-‫נלי‬ rights G a l i l e e . . decision the T a l m u d . *‫ || י״‬e q u a l . tea ‫נלטכהייט‬ >*! w i t t i c i s m . too. get-together.pane ‫גלי_יכוואנ י ׳‬ aphorism straight.

p r a y e r padding pastry ‫געאגראפיע‬ geographical ‫ייי׳‬ ‫געאגראפיש‬ geodesy ‫יי‬ geodetic ‫ייי׳‬ ‫געאדעיזיע‬ ‫ייי׳‬ ‫איי‬ ‫ם‬ (‫)ן‬ geological geometry ‫געבעיט‬ geometrical wrangle ( ‫ג ע ב ע י ק ס יאס ) ן‬ 118 ‫געאדעזיש‬ ‫ג ע א נ י י ל דאס‬ geology ‫געבעטעכץ‬ ‫געאגראיף‬ ‫י׳‬ geologist (once) ‫איי‬ ‫יעי‬ (‫)ן‬ geography hurried (‫א י נ ר ע ד ן‬ w ‫ם‬ venerable ( ‫ג ע ב ע י ט יייס ) ן‬ upholstered. ‫געבוירטיקייט‬ ‫זיך‬ ‫יעי‬ ‫*געבורטסטאג‬ sneak ‫א ג‬ (‫ננביעי)יט‬ (‫)—ות‬ •‫י‬ ‫ננבה‬ [ G A N E Y V I S I I ] ‫יי‬8 ‫יש‬5‫ננ‬ s h i f t y . the G a r d e n of ‫ג ע ב י י י ן חיק‬ ‫מיי‬ ‫ער‬ remaining ‫געבליבץ‬ » ‫געבליטן‬ flowery ‫איי‬ foliage (cont. administer (aid).. stuffed ‫גסיסה‬ ‫ערי_יי‬.‫גיט‬ . structure ‫אויף‬ ‫ג׳‬ || b u i l t .‫גע‬ constant barking r u s h .675 ‫געבעקס‬ arm in arm commandment ‫ווי ג א ט ה א ט ג׳‬ ‫יד־׳‬ (‫ן‬/—) || order ‫גגאטעווען‬ oppress ‫געארעמט‬ ‫י ס‬ ‫מ‬ ‫געבאיט‬ ( ‫יי ) ג ע ב א ט ן‬ ‫געבאט|ן‬ ‫איט‬ ‫זאל‬ <S> ‫יי‬ ‫גנא'טעווע|ן‬ || d e r o g a t o r y c o m m e n t w i t h a l l due respect properly ‫י ר ן‬ ‫ג ע ב ו‬ 1‫ת ) ג ע ב א ר ן ( יע‬ construction. ‫גגיזה‬ u n t i l t h e y c o u l d be b u r i e d struction building ‫יי‬ (‫)—ות‬ [GNIZE] s t o r e r o o m of a synagogue where t o r n knowledge) structure. c o n - (‫)ען‬ ‫יאק‬ leaves of d a m a g e d '‫געבי_י‬ (‫יי)ס‬ bones.. h u r r y aspect ‫ע ר גיט‬ ‫י׳‬ ‫י׳‬ stant writing (‫געגעבן‬ for instantaneous ‫ג׳‬ |‫־‬ geographer .. sneaky. furtive. uncomplimentary ‫געבאר|ן‬ (‫)ען‬ ‫יעי‬ ‫ק י י ן נ׳ נ י ט זיין‬ || steal ‫קיי|ג׳‬ [GANVE] ‫ארייג|גנבע|נען זיך‬ <$> ‫יי‬ ‫ננבע|נען‬ sneak. . slip in ‫ט‬ T r e a l m .ing ‫געבלימלט‬ ‫ג ע ב ל ע ק ע כ ץ דאס‬ .‫גיבן‬ ( ‫ ט י ט‬. passion.. field (of (‫)ן‬ genizah. t e m p e r b o o k s are gracious. adverse. sire ‫געבר'רעג|ע‬ ‫א‬ 3 . slippery.‫)גיב‬ (8 ‫)י‬ (cards). ‫יעי‬ d e r o g a t o r y . w i t h ) ‫ע ר‬ '‫געשרגיבערגי‬ ‫האבן‬ [KSISE] || c o n s t a n t .‫ננאי־‬ ‫גגאיי־אפשאץ‬ >*‫ח‬ (‫)־ווערטער‬ ‫געבויר־ן‬ ‫ ג ע ב ו י ר ן י«ס‬. based ‫זי_יף‬ condemnation ‫ג ע ב ר ' יעי‬ ‫ייי׳‬ derogation ‫געבוייט‬ || g i v e b i r t h t o . paradise ‫א‬ a g o n y of d e a t h ‫ג ע ב ל ע ט ע ר דאס‬ litany . haste. ‫ ג ׳ ) י‬° f‫ ־‬deal auxiliary ‫ק ל א פ ט‬ he ‫רעם‬ con- . e n t r e a t y . s l i p I- in.‫גיט‬ ‫ייי׳‬ m a y he rest i n peace ‫געבייפט‬ ‫איי‬ kept [ G A N E Y D N ] (‫׳־*״)ס‬/‫ג ן ־ ע ד ן דער‬ ‫ל י י כ ט י ק ן ג׳ ז א ל‬ wily b l o o d . d o m a i n . the ‫געאטילט‬ ‫געאכפערט‬ ‫יעי‬ ‫געאלאיג‬ ‫י׳‬ ‫געאלאגיע‬ ‫ייי׳‬ ‫געאלאגיש‬ ‫יי‬ ‫געאמעטריע‬ ‫ייי׳‬ ‫געאמעטריש‬ ( ‫ ) ס‬°8‫ג ע א מ פ ע ר י‬ . ‫* ג ע ב י י ט יאס‬ edifice. ..‫גיבן‬ .b i r t h birthday .1 (‫יי)געבוירן‬ || b o r n2. p r e j u d i - rest o n n6e ‫גנאי‬ ‫צ ו‬ to h i m derogatory. '‫געבילערגי‬ ‫גגעדיק‬ h E d e n .. s t e a l t h y ‫געבוירט‬ (‫יי)ן‬ (‫טעג‬. l a r c e n y ( ‫ג ע ב ו י ר ע ר דעי ) ס‬ birth » || E F — G A N O V I M ] ‫ם ט ע‬ [ G‫ג ׳‬A N [GANEYVE/G(E)NEYVE] (‫ג ע ב ר י ר ן ־ ט א ג יעי )־טעג‬ progenitor. m e r c i f u l ‫*געבי_ידע‬ ( ‫ ) ן‬°‫ג ע ב י י ג ד יא‬ slimy.s t r i k e (sb.) .) ‫ננאיי־רייד‬ theft. r e m a i n s ligament shrewd. ‫ ג ׳ א‬f. ‫ק ל א פ‬ (‫־‬ ‫א‬ ‫)אייגער‬ ‫יי‬ *‫געב|ן‬ °scold 1‫ ־‬he is k n o c k i n g ‫זיך‬ H knocks exchange plea. sire ‫ננאיי־ווארט‬ ‫יי‬8 ‫נ נ א י י ק‬ ‫נעבויר|ן‬ f r o m / s i n c e b i r t h ‫ ו ן ג ׳ א ן‬5 \.‫גיסט‬ give...‫!יי׳‬ cial derogation || be b o r n thief ‫וועד| ן‬ b i r t h rate ‫ג ע ב ו י ר ן ־‬ !‫׳ע‬ (‫יאס )ן‬/‫יי‬ thievish.. s k e l e t o n .

recover f r o m a c r i t i c a l handicapped by (‫געגראיט לןי־ )ן‬ H e a v e n preserve us. dense. O ‫יי‬ use user ‫נעדי_י|ען‬ 1 ‫שי ר‬ . pay ‫ג ע ר א ט ן‬ esp. l a s t i n g .‫געדעינק‬ . ‫נ ע ג ל כ נ ) ט ( ק י י ט יי‬ neighborhood. easy t o re- ‫נעגועימל‬ ^‫ל‬ articulate(d) ‫נעדעיכעניש‬ memorial ‫געגארגלט איי‬ passing r o m a n c e brance.‫ג ע ה א ר כ י ק‬ mentally sound. ‫געגעבין איי‬ ‫׳‬ ( ‫געדריי' לאס ) ע ן‬ twisted. r e m e m b e r (an (from •‫ג ע ג ל י כ נ ) ט ( א‬ |‫י‬ similarity.) ‫ ו ן נ׳‬5 ‫א ר ו י ס | ב ר ע ע | ע ן‬ patient puzzle (‫* נ ע ב ע י ר ־ ט ו ט ע ר י׳ )ט‬ ‫נ ע ב וי ר ן‬ «‫״ ג ע ב ע ר | ן י י ) ג ע ב ו י ר ן ( ׳׳‬ ‫נ ע ד ו ל ד י ק אדי‬ ( ‫נעדוילדשפיל י י ) ן‬ hired. intestines » ‫געדערעם‬ wiring ‫נ ע ד ר א י ט ל*־‬ varicose ‫ג ע ד ר א ל ־ ן איי‬ ‫נ ע נ נ ט יק‬ also d a t a salary. motive ‫ג ע ד ר י י י ט ייי׳‬ . ‫פ א ל ש ג׳‬ be m e n t i o n e d (at a l l ) thought.. obedient ‫ ן‬j ‫נ׳ ויער‬ (‫נ ע ד א י נ ק יעי )ען‬ (‫* ג ע ה א י ל ט ד*׳־ )ן‬ illness ‫ א ל ־‬S ‫קיין יידן נ׳‬ || this never h a p p e n here (or to y o u ) ‫ ו ן‬5 ‫ג ע ה א י מ ע ו ו ע ט איי‬ embroidery ‫ג ע ג ר א ט | ן י י ) ג ע נ ר א ט ן ( יעז‬ ‫׳‬ i n t e r c e s s i o n .‫ליד‬ thicket stew recollection. m a y (‫ ן ו ו ע ד | ן יי )איז ג׳ נעווארן‬6 ‫נ ע ה א ל‬ dire s t r a i t s ) . c o n t i n u e O ‫נ ע ד ר י ע ר | ן יי‬ imaginary. t e m p e r ‫נ ע ה א ר כ י ק איי‬ 119 ‫נ ע ד ו י כ ט אדי‬ ‫ל^־‬/‫לי‬ ‫נעדוילד‬ .‫יגעגן‬ countryside regional ( ‫ג ע ד ר א י ע ל*ס ) ע ן‬ throng. tortuous ‫*געיגנטלעך‬ » ‫ || ג ע ג ע י ב ע נ ע‬g i v e n ‫ א ר אי_יך ג ׳ ניט פ א ר‬5 ‫ ניט ד א נ ׳ ניט‬: ‫נ ע ד א י כ ט‬ inference fallacious ‫נעיגנטיק איי‬ =‫אי־‬ lattice ‫ זי_ין* נ׳‬:‫נעדרונגען‬ whirl. be i m p l i e d ‫ ׳עז‬. be p r o - ‫געגיילט איי‬ ‫ג ע ג ל י ד ע ר ט איי‬ ‫נ ע ד ע י נ ק ־ ו ו ע ר ד י ק •יי‬ m e m o r a b l e . resemblance member be s a v e d ‫געגליווערט איי‬ ‫ || זיין* נ׳ צ ו‬s i m i l a r semble ‫ג ע ד ע י נ ק ע ו ח ־ י ק איי‬ ‫ || צ ו נ׳‬r e m e m b e r imp. implication.‫ק ע ג ן‬ bowels. idea. i m p e r i s h a b l e ‫נ ע ד י י י ק אדי‬ endure *p ‫נ ע ב ע י ר נ‬ uterus. . . eddy. rush. density ‫*נעברוייך יעי‬ t e r r i b l e (suffering) thrive t h i c k . w o m b ‫ || ד י נ׳ ה א ט‬patience. f o u n d l y impressed b y . (hum. realm (‫ג ע ד י ש ע כ ץ י«ס )ן‬ ‫האי־‬ (‫)ען‬ guttural ‫נ ע ד י י כ ט ארי‬ !‫י נ ע ד י י כ ט דאס ׳ע‬ remem- O ‫״נעברויכ|ן מ‬ ( ‫*נעברויכער י ע י ) ס‬ brew ( ‫געדייכטעניש ד י ) ן‬ consistency.‫ק ע ג נ‬ O ‫נ ע ד ע נ ק | ע ן יי‬ ‫ ה א ב | ן * צ ו ג׳‬h region. .674 ‫נעהארכיק‬ || he lost his patience provoke ‫געבערנ‬ ‫אים נעפלאיצט‬ m o u n t a i n s (coll.. h e a v y or ‫נעברוייז‬ use ( ‫נ ע ד ו נ ע ר לא״ ) ס‬ prosper. illusory ‫ג ע וו ד י ק‬ c o m p l i a n t . 0<.. j a m . ‫ג ע ע‬ ¥ (‫ח )ן‬/‫נעננט יעי‬ memorable object lesson) w e l l congestion. mercenary ‫נ ע ד ו ע ע ן איי‬ mercenary ‫נעדו'עענ|ער‬ ‫געב‬-‫לער‬ thunderstorm roast vi.) ‫ג ע ד י כ ט ק י י ט ד׳‬ gold-plated jellied re- . close. fully ‫|| ביי א ל ע ביען‬ conscious reasoning by divine ‫ || ד י כינעיזישע נ׳‬t h o u g h t ‫נעדאינקען־נאננ יעי‬ n ‫נעדאינקעךוועלט‬ Chinese thought t r a i n of t h o u g h t ( ‫נעדאינקעךקייט י ׳ ) ן‬ duration (‫ג ע ד ו י ע ר יעי )ס‬ (‫נ ע ה א י פ ט יאס )ן‬ long-lasting ‫נ ע ד ר י ע ר ד י ק איי‬ ‫י ג ע ה א ר כ ז א ם יען‬ last. m e m o r y memorable 0 (‫געגצויל לאס )ן‬ (‫)עך‬ [gagu'iml] '‫נעברין‬ ‫נ ע ב ר ע י נ ט איי‬ domain.‫נ ע ב ר א ט נ ס ד‬ turbulence d u r a b l e . whorl .‫פ א ע ט ע‬ .. || follow..

. to ( ‫״נעוווינהייט י י ) ן‬ ‫נעווויינט איי צ ו‬ be (come) used t o (‫געוועיבס יא״ )ן‬ habit ‫ג ע ו ו ע ד ל י ק יא־־‬ ‫נ ע ו ו י י נ ע ן‬ ‫ג ע ו ו ע ד ל י ק ט איי‬ 120 (‫נעוווינטשאפט י ׳ )ן‬ !‫ ׳ע‬O ‫נעוווינ|ען יי‬ . to ‫איי‬ g r a n d e u r .) possess ‫געווייסנדיק •יי‬ spice *‫יי‬8 . w i n n i n g s . regular b e a t (in ‫נעהויב־ן‬ exalted. g a i n • ‫יסטער‬-‫ || נ׳־ביירגער־מי‬a s s i s t a n t .. h e a r i n g a game) ‫ג ע ה י ר ן מצ‬ (‫נ ע ה ע כ ע ר יאי• )ט‬ high (in pitch) (‫געווינ|ען יי)געווונען‬ sure 98 . con. gain. lumber ‫ ־| ג׳ ביי‬bear ( c h i l d ) . web. covert. habit ‫איי‬ get used t o imp. a i d e game victory grand prize °*‫געוויילד י‬ riffraff (‫געוויינס ח>ס )ן‬ compound. c a u t i o u s ‫געוויאנדזלט איי‬ abode. nerve ‫נעהי_י' לאס‬ used. s c r u p u l o u s (‫ג ע ה ע י ר ל*־ )ן‬ ‫) נ א ך ( ניט ג׳‬ a p p r o p r i a t e . (‫געהיייס לאס )ן‬ ‫נעוויינלעך יעז‬ ‫ג ע ו ו י י נ טש א פ ט‬ win. v i c e ) . s n o w . p r o p e r . due *‫ איי‬. w e i g h t ( a m o u n t weighed) (rev. preposterous (‫געוויינערין י ׳ )ס‬ ‫ || א ו י ף ג׳‬he is sure t o fall ‫נ ע ה ע כ ע ר ט איי‬ (‫נ ע ה ע י פ ט לאס )ן‬ ( m u s i c a l ) ear.1 ‫געווייס‬ ‫ || ל י ג | ן י א ו י פ ן ג׳‬conscience un- precedented. of course 3. «‫|| ׳־״‬ definite (article) b e l o n g ‫ צ ו‬/ ‫( י‬0‫נ ע ה ע ר | ן * י י ) ע ר נ ע ה ע ' ר ) ט ( .‫נעהיילפ‬ timber. loftiness ‫נעווונטשץאיי‬ ‫געהוייבנקייט י י‬ careful. injunction uncanny n» ‫יריש‬-‫נעהי‬ ‫ צ ו‬O ‫געוויינ|ען זין־ מ‬ loud sound. ( ‫געווינער דעי ) ס‬ properly ‫ || ע ר וועט ג׳‬sure. ‫אייו‬ ‫פאלן‬ con. w i n over. ־‬ properly.2 || c e r t a i n . (farm)yard woman in childbed unheard-of. sublime find o u t h o w h e / s h e is) as desired dignified. a c c u s t o m e d ‫געווייינט איי‬ level (of w a t e r .‫נ ע ו ו ו י‬ (‫געווייקט לאס )ן‬ ‫נ ו ו א ל ד‬ ‫נ ע ו ו ו י ר‬ spicy tissue. assistant. visit (sb. wary. d w e l l i n g ‫נעהייי לאס‬ lament (‫נעורי ין דאי־ )ען‬ i m p u d e n c e . member :‫נעהעירט‬ sure (‫געוויסן לאס )ס‬ conscientious.) h a v e o n one's conscience plant.1 ‫נ ע ו ו י י נ ט ל ע ך‬ secret.. (rev. ‫*נעהייים‬ undercover (‫נעוויינטשאפט יי )ן‬ ‫נ ע ו ו י י נ ט ל ע ך‬ (‫נעהיייב לאס)ן‬ private. find out. obedience (‫נעוווייר ווער|ן י י ) א י ז ג׳ נעווארן‬ discover. etc.. g i v e n °‫ג ע ה י י ל ץ דא‬ ‫ג ע ה י נ ט ע כ ץ לאס‬ brains (musical) pitch ‫ר א ם גרויס|ע ג׳‬ ‫ם‬ . t e x t u r e ‫נעוואיר ׳עז‬ ‫נעווארנט איי‬ 6TH ‫|| נ׳ )ניט( צ ו‬ ‫נ ע ו וו י ר‬ (‫« )ן‬n ‫געוויירץ‬ ‫נ ע ו ו א י ל ד ׳עז‬ (‫נעוואינט לאס )ן‬ cautious.. also of course 2.1 ‫נ ע ה ע ר י ק‬ ‫ || ווי נ׳‬d u l y 2... beget victor. winner (‫ג ע ה י י ל ף י ע י )ן‬ assistant m a y o r ( ‫נעווינוע י ׳ ) ע ן‬ || p r i z e . ‫ || ווי נ׳‬desirable ‫נעהאירכיקייט י׳‬ lofty.‫נעוועדליקט‬ ‫געווויער = נ ע ו ו ו י ר‬ l e a r n . satisfactorily ‫געוויסיק איי‬ flood (‫געוויסער יי*־ )ס‬ of the bold. daring . ‫נעהארכיקייט‬ 673 c o m p l i a n c e . careful (not) t o goad ‫געווירציק איי‬ (‫)ן‬ ‫וועד|ן צו‬ texture frame of reference relative ‫ || נ׳‬used ‫נ ע ו ו א ר ע ׳עז‬ ( ‫געוווייךאגיזן י ע י ) ס‬ habit ‫געוועיב לאס‬ fabric. esp. reverberation ‫ג ע ה י י ל ך דאס‬ 1‫נעוויינשאפט י ׳ ) ן ( יע‬ w e i g h t ( w e i g h i n g de- ( ‫ ע ר‬/ ‫נעווייכט דאי־ ) ן‬ helper.‫ ינעוואוי‬.. c o m m o n . circumspect ‫געוויקסיק אי־‬ ‫זיין‬ ‫׳‬-<» ‫"נעוואיגט‬ ‫ נ ע ו ו ו‬v .‫נעוואו‬ ‫ || געוואנט־ן »יי‬c l o t h vegetable k i n g d o m tall || ‫ ווי ם ׳ נ ע ה ע י ר צ ו‬h t o . grand.) ‫ איי‬.‫|| אייי‬ for ‫נ ע ה י י ט איי‬ smoked u s u a l . weave...

) ( w r i t e i f y o u l i k e (but d o n ' t b l a m e me) countenance ‫געשריבן‬ ‫יי‬ (‫נעוועיט י*־ )ן‬ ‫ שרי_יב)ט( ג׳‬1‫ ־‬l i k e h a v e a nice t r i p . if y o u enjoy y o u r w r i t i n g .‫נעזעלשאפט־‬ ‫געזעילשאפטיקייט י ׳‬ organized society !‫ אויף י נ׳ נעווארן‬:‫נעזאיגט‬ applicable? ‫נ ע ז ע י ל ש א פ ט י ק «!־׳‬ sociability O ‫נעווער|ן יו‬ s a l t y . actor pluperfect medicine) enjoy y o u r . . wager !‫אייך‬/‫צו דיר‬ ‫געזוינטערהיייט‬ ‫אייו‬ 2 .b e i n g Education and Welfare G o d bless y o u . healthy. v e g e t a t i o n farewell t a k e leave (of).. ‫ || ניי|ן* א י ן נ׳‬bet. the f o r m e r l y particle ‫צו ל‬ welcome '‫ א נ‬H y o u ( i n administering in good health.1 ‫געזוינט‬ (‫געזעיס דאס )ן‬ ‫שטארק‬ (‫)ן‬ || farewell. say goodbye jigsaw puzzle if o n l y this were (to) ‫ד‬ commonwealth w h e n is t h i s society.1 ‫נעוועיזט‬ || sometime. ‫וו ע נ ד ן‬ (of) c l o t h ‫יי‬8 ‫נעווענט־ן‬ ‫געוועיקס דאס‬ arms ‫נעזיינט‬ duration. 1 w !‫ א ר ף א ו נ ד ז א י ל ע מ ע ן נ׳ נעווארן‬h true o f . ( w i t h ‫נעוועזט‬ 121 buxom. leavetaking. vault d o m i n a t e . wholesome ‫ זיי)ט( נ׳‬h r o b u s t I / w e ' l l be ‫ א ו נ ד ז ( דערווגייל ג׳‬/ ‫זיי)ט( ) מ י ר‬ /‫איר‬ ‫ל‬ ‫זאלט‬ health.. ( ‫ נ ע ז י נ ט ע ר‬A ) ‫ «יי‬. .[MIK11U'TS] lawless outlaw violation ?‫ווען איז ד א ס נ׳ נעווארן‬ singing. g r o w t h .. mechanism (‫ )טיט‬O ‫נ ע ז ע ' נ ע נ | ע ן ז י ך ת‬ part (with). g o o d b y e ‫דאי־‬ ‫ג ע ז א ל צ ץ »יי‬ (‫געזאינג י*״ )ען‬ (‫נעזאינג־פאראיין יעי )ען‬ glee c l u b ‫געזעילשאפטלעכקייט יי‬ sands. (‫געזעיג־רעטעניש « ס )ן‬ journeyman ‫ ׳עז‬O ‫נעווענד|ן ז י ך יי‬ foliage. ‫ג ע ז י כ ע ר ט »יי‬ family. rule ‫נעוועילטיקוננ יי‬ (‫ )איבער‬O ‫נ ע ו ו ע ' ל ט י ק | ן יי‬ w e a r i t w e l l . up to. s t a t u t e ‫ג׳־אנאנס‬ (‫געזאננקלוב יעי )ן‬ . formerly ‫ד ע ר נ׳ ב א ר י מ ט ע ר א ק ט י א י ר‬ m a y this help bless y o u ! a t t a b o y ! imperatives) . enjoy w e a r i n g i t (iro. b u t t o c k s ‫ || מ ח ו ץ ר ע ם ג׳‬l a w . cluster seat.‫ גי‬h w e l l . chant .) depending on. . response (in you're to thanks). s a n d y areas ‫געזעיץ‬ ‫ | ש ט ע ל | ן מ ח ו ץ ר ע ם ג׳‬.2 h famous ‫ ע ר ה א ט נ׳‬f‫ ־‬f o r m i n g the he h a d w r i t t e n former. [‫ ־‬seeing y o u . household ( ‫געזיינד י*ס ) ע ר‬ bunch ‫ז גי ן‬ ( ‫״ ) ע ר‬$‫געזייכט י‬ !‫געזיימס י ע י )ן( ׳ע‬ irrespective of ‫ז י ך‬ (of people) ‫^ ׳עז‬ jigsaw puzzle parting.. societal social.‫ג ע ש י ק ט ע ר‬ ‫ע‬ || ‫י‬ ‫י נ ע ז א נ ד ט ע ר ׳עז‬ ‫י נ ע ז א נ ד ש א פ ט ״ט <) ע ג א צ‬ sought-after. i n g . . r a c y (joke) ( ‫נעזעלשאפט י י ) ן‬ s o c i a b l e . so ‫ד‬ || m a n a l i v e ! long !‫ז א ל ס ט ו זי_ין‬ . ex-. ‫נעוועין יעז‬ ‫׳ א י ן‬ns ‫נעוועינדט‬ ‫ ניט נ׳ א י ן‬f‫ ־‬c o n t i n g e n t o n (A ‫< ) ע ך ( )געזינד‬w ‫געזינדל‬ ‫ג עז י נ ד‬ (‫<־ )ן‬ (‫ג ע ו ו ע ל ב ו ע יי )ען‬ domination ‫ צ ע ר י י ' ס ) ט ( ע ט ג׳‬/ ( ‫ ט ר א נ ) ט‬h b o n v o y a g e ‫גז י מ ס‬ (‫)מיט‬ || v a u l t shop. ‫ ן‬/ ‫י«<־ ) ע ר‬ firmament. store ‫ א ר ) ט ( ג׳‬5 / ( ‫|| נ י י ) ט‬ assured. gesundheit response (in to sneeze). past. . durability (‫ס )ן‬$‫געזעיג ד‬ durable ( ‫געזעיגענוע י ׳ ) ע ן‬ endure. ( ‫נעזעיץ־ברעכוע י ׳ ) ע ן‬ ‫ נ׳ א ו ן‬h •*2. used in ‫»ייי‬ . secure ‫געוועזץ‬ 8 bet (vt. societal °*‫ג ע ו ו ע י ר י‬ ‫יי‬8 ‫נעוועריק‬ (‫נעוועירק דאס )ן‬ O ‫ג ע ז ע ל | ן ז י ך יי‬ (‫נ ע ז ע י ל נ ש א פ ט י י )ן‬ society ‫נעוועיר‬ 2 || if o n l y this were true of a l l of us! (‫געזעיל ד ע י )ן‬ ‫נ ע ז ע ל ן ד ע י )—(= ג ע ז ע ל‬ associate vi. c o m m u n a l ‫נ ע ז ע י ל ש א פ ט ל ע ך «יי‬ glee c l u b ‫ל ענ א ט‬ c l u m p .672 ‫נעזעץ־ברעכונג‬ ‫וווילזטן‬ ‫און‬ ‫בילדוע‬ || H e a l t h . last clockwork. ‫ג ע ז ע מ ד ן סצ‬ ‫יי‬8 ‫געזויכט‬ wanted ad ( ‫ג ע ז ע מ ל דאס ) ע ך‬ well.

legitimate bill (‫נ ע ז ע י ץ ־ פ ר א י ע ק ט י ע י )ן‬ ghetto ( ‫נעלטשטראף י י ) ן‬ paneling ‫נעליבט|ע‬ ‫נעב‬-‫די‬ ‫געב‬-‫יעי‬ ‫געב‬-‫דער‬ paralyzed. leisurely. lawfulness mistress victim ‫ג ע ז ע י ץ ־ ג ע ב ע ר י ש איי‬ 9r ' ! ‫נ ע ל ט ש א פ ע ר י‬ beloved. ‫|| בלי_יב|ן ל י‬ ( ‫*< ) ס‬p ‫ג ע ל ע ג ע ר‬ (‫)ט‬ ‫ניט ל י‬ ‫ || ב ע נ ז י י ך ל‬p o w e r e d ‫ ־ ג ע ט ר י י ב ץ א י י‬.) p r i n t e d (letters) the l a u g h i n g . ‫ג ע ז ע צ ל ע ך איי‬ ‫נ ע ל ט י ק איי‬ lawful. corrugated yellow 122 ‫ל אין‬ ‫נ ע כ ו ו א ל י ע ט איי‬ patchwork knack ‫הט‬5‫געבתי‬ ‫געכאיפט איי‬ ‫נ ע ל איי‬ ‫נ ע ל א ט ע כ ץ ד*ס‬ . finding left-handed chance. legal regular. op- || t r u s t vt. ( ‫נעזעיץ־נעבערי! י ׳ ) ע ן‬ ( p e r t a i n i n g to l a w ) . ( 9 (‫ן‬r ‫ג ע ל א י ף‬ yellowish.‫•זגל‬ a c c e p t at face v a l u e monetary sweetheart. numb beverage. return ‫נעלי'טענ|ער‬ ‫נ ע ט א ו ו ל יאס‬ (‫< )ן‬w ‫נ ע ט א י פ‬ goddess ‫נעליבט|ער‬ (‫'געליננ|ען יי)איז נעלועען‬ in (‫נעטא י י )ס‬ feel.. b e l o v e d .s t o c k (of) ‫י*׳־‬ || leisurely ‫געלעיכטערל‬ railing ( ‫ ) ס‬°*‫נ ע ל ע נ ד ע ר י‬ wrist. d r i n k . tan ventilated. violator. funds ‫ם‬ delinquency ‫נעל־ברויין איי‬ ‫ג ע ר א ט ן‬ air-condi- de- linquent ‫נ ע ל ב ל ע ך !זי׳‬ yellow-brown. . bed. be r i d i c u - line-powered d e v o t e d .‫געלט״‬ •‫נ ע ז ע י צ י ק י י ט י‬ legal ( p e r m i t t e d b y l a w ) .lous ‫ א ל א י ן א זי_יט‬h l a u g h i n g race.671 ‫געלענק‬ e a s y . (‫ג ע ל ע י נ ק ד«ס )ען‬ ( ‫נעטרע י ׳ ) ס‬ lament become (‫ ו ו ע ר | ן צ ו ) ל י י ט י ש ( ל )ביי‬h aside (A ‫) ע ך ( ) ג ע ל ע כ ט ע ר‬ ‫ט‬5‫נעטריישא‬ rush ‫ ־( זי_ין* א ג׳‬l a u g h i n g . l o y a l (to) keep faith w i t h devotion. t e x t u r e lover ‫ || ״ ע ט א י ז‬succeed •‫ג ע ז ע י צ ט אי‬ ‫נ ע ז ע צ י ק איי‬ r e g u l a r i t y . f a i t h f u l . chase.. (‫ג ע ל ע י ג נ ה י י ט י• )ן‬ burst out spoof ‫נ ע ט ר ו י ל ע ך איי‬ ‫ י‬O ‫נ ע ט ר ו י | ע ן יי‬ mistrust. sedate stampede ‫נעלאטין איי‬ legislator ‫ א ר‬6 ‫ג ל יי ך || א נ | נ ע מ | ע ן‬ 1‫ ־‬g a m b l e . confide i n ‫געליינקט איי‬ laugh. (—) ‫נ ע ט ר ו י ב ר י ו ו י ע י‬ trustworthy work ( ‫ ) ע ך‬0*‫ג ע ל כ ל ד‬ place t o ‫ד‬ (‫ג ע ט ר א י נ ק ר*> )ען‬ freshment (‫ג ע ל ע ג ן וחגר|ן וי )איז ג׳ געווארן( )טיט‬ c o u c h . . be d e l i v e r e d of (a c h i l d ) sleep. distrust gaso- a b a b y .. sweetheart. h u n t . h u n t i n g h u n t (vt. laughter. sedate ‫גוט ג׳‬ monetary ‫ם‬ legislative ( ‫ ן‬/ ‫געלט י * ־ ) ע ר‬ ‫|| זיין* ביי ג׳‬ ‫נ ע ז ע י ץ ־ ב ר ע כ ע ר י ש איי‬ legislature ‫ג ע ל ז ו כ ט י־‬ ‫ || ש פ י ל | ן א ר ף ג׳‬be i n funds •‫נ ע ז ע י ץ ־ ב ר ע כ ע ר י י י‬ legislation tioned jaundice fundraiser (‫נ ע ז ע י ץ ־ ב ר ע כ ע ר י ע י )ט‬ delinquent ‫* נ ע ל ו ע ע ן זעז‬ •‫נ ע ל ו פ ט ע ר ט אי‬ funds » || m o n e y . (‫איי)י‬ (‫)ן‬ ‫י׳‬ gaiter ‫געלעכטער‬ ‫ א ו י ס | ש י ס | ן ט י ט א ל‬I. sallow ‫ייי־‬ ‫נעזעץ־ברעכער‬ ‫נעיאיג דאס‬ ‫נ ע י א מ ע ר לאס‬ (‫געיעיג ד*! )ן‬ (‫|| גיי|ן* א ר ף ל )אויף‬ [ G E K S I V E T ] ‫איי‬ ‫ || ניט ל‬h a s t y implicated in w a v y . occasion. loyalty. ( r i v e r ) b e d .g o i n g . s t a i d . aptitude. re- (security) clearance portunity have ‫נ ע ט ל ע ך איי‬ (‫נ ע ט ר א י נ *־ )ן‬ •‫ג ע ל י י י מ ט אי‬ I succeeded ‫ י נ ע ן א ר ב ע ט‬6 ‫מ י ר ג ע ל ו ע ע ן צ ו נ ע‬ yolk ( ‫נעטין י ׳ ) ס‬ divine yield. joint. (‫ער י ע י )ט‬5‫גע'לטשא‬ fundraising fine ‫נעזעיץ־געבוע יי‬ (‫נעזעיץ־געבער י ע י )ס‬ s e t t l e d .s t o c k all joking !‫געטרי‬ allegiance (mineral) deposit ‫י*־‬ . l a w f u l .

dimension (‫נ ע ט ע י ס ט י*ס )ן‬ moderate •‫נ ע מ ע ס י ק ט *י‬ ‫ג נ א ד‬ comrade. region (‫נ ע ט א י ר ק יאק )ן‬ ‫נ א מ ב ע‬ !‫י י ) ס ( ׳ע‬ encouraged muck ‫נעמבע‬ ‫נ ע מ ו ט י ק ט *יי‬ (‫נ ע מ ו י ז ע כ ץ י א ״ )ן‬ patterned ‫נ ע מ ו ס ט ע ר ט *י׳‬ disposition.) ‫ ג׳ » אין בויך‬:>$< •0»-* ‫נענדזל|ען‬ (rev. (‫נ ע ט י י ט דאי־)ער‬ ‫ ג ר י נ ג ג׳‬/ ‫ן ש ו ו ע ר‬. m e a n . a d e q u a t e ‫נענוגיק «יי‬ exact. ‫נ ע מ ו י ז ע כ ץ‬ genitals » ‫נעניטאלן‬ exercise. proficient. [GEMLOKIIET] illustration. practice (‫געניט|ן זיך יי )נענייט‬ experience. t r i c k e r y '‫נענארערע‬ gangster ‫נעננסטער י ע י )ס( *פעי‬ t r i c k (AA ‫נעיעעלע ד*ס )ך( )נאנג‬ (rev.‫נ ע ל ע ' ר נ ט | ע ר י ע י‬ deceit. a title ‫נעמלאכהט‬ (‫)גענאטן‬ ‫נ ע נ א י ד י י ׳עז‬ ‫*נענאסע יעי‬ f o r m e r l y c o m m o n i n the A m e r i c a n Jew.‫גענייט איי‬ eran (rev. a m p l e . erudite. d e c e p t i o n .‫נ ע ט א י ך *ייי‬ alone c o n t r i v e d . base. ‫נעמייינט *י׳‬ (‫נ ע מ י י ש דאס )ן‬ ‫»!־׳‬ sham (‫נ ע מ ע י ל דאס )ן‬ diagram painting. sufficient. a m p l e sufficient.h e a v y / l i g h t heart be precocious (‫ || זי_יף נ ׳ )י‬c o z y .p l a t e d ‫געניקלט איי‬ gene (‫נענע י• )ס‬ genealogy (‫גענעאלאגיע י ׳ )ס‬ convalescent home (‫גענעזהיים י י )ען‬ recovery ( ‫גענעזובב י ׳ ) ע ן‬ ‫נ ע מ י ט ל ע ך *י׳‬ con.‫א י נ א י י נ ע מ ד י ק‬ ‫יעז‬ ‫נעטייזעכץ‬ ‫נ ע מ ג י י ל דאס‬ ‫נ ע מ י י י ן *י׳‬ ‫יגעמיינזאם‬ ‫ב ש ו ת פ ו ת‬ alleged mixture. (‫נענים[ ן יי)גענאסן()פון‬ benefit (from) beneficiary ‫געניסער י ע י )ס( ם‬ used. s c h o l a r l y ‫נ ע ל ע ר נ ט *׳־׳‬ scholar. mood. second-hand ‫גענייצט איי‬ neck ‫נענייק ראם‬ n i c k e l . ‫ק ע נ | ע ף נ ר י נ נ נ׳ זגין‬ ‫ || געינדזענע הויט‬goose's || be possible ‫נ ׳ זי_ין‬ be p r o b a b l e d o m a i n . enjoy. i m a g i n e d ‫נ ע ט א י ל ט * י ׳‬ itches ‫גענדזין !יי׳‬ flesh q u o t a t i o n m a r k s « ‫נעינדזן־פיסלעך‬ ‫ || ניט נ׳‬e n o u g h . (large) c h a m b e r leave i n peace. affected ‫נ ע מ א י כ ט * י ׳‬ * 1 ‫ ק ע נ | ע‬II p a i n t e d . vile . (‫נ ע נ א צ י י ד י ע י )ן‬ ‫ ה א ב | ף ר א ם ג׳ פ ו ן‬: ‫נ ע נ א י ר י א ס‬ m a k e a fool of disillusionment 23 ‫נענארוננ י׳‬ .670 ‫גענעזונג‬ ‫נעלערנט‬ d i s a p p o i n t e d ‫נענאירט «יי‬ b o o b y t r a p (‫נענאיר־מינע י ׳ )ס‬ be d i s a p p o i n t e d (‫ )אין‬O ‫נענאר|ן זיך יי‬ (in) l e a r n e d . precise. g e m i i t l i c h be injured experienced. ‫נ ע ל ע י ר נ ט ק י י ט י׳‬ far- ‫*י׳‬ ‫נעמאטערט‬ edifice. fool. a m p l e ‫נענויגייייי‬ more t h a n ‫ ־( איבער נ׳‬insufficient suffice ‫ ז ע ף נ׳‬1‫ ־‬enough. s k i l l ‫געניטשאפט י ׳‬ sewing. con. a r t i f i c i a l .) (‫ ג׳ זיך י)אין‬h be s q u e a m i s h m y leg ‫ עס גענדזלט זיך מיר אין פוט‬h i t c h fetched (‫נ ע ס א ' ך י * ס )ן‬ erudition labored. medley artificial. vet.(frame of) m i n d ‫| ה א ב | ף א ן א ל ט ג׳‬. a c c u r a t e ‫גענוי' *י־‬ b r i l l i a n t [NY] ‫געניאיל איי‬ [ G E N I Z E K T ] (‫געניזוקט ווער|ן יי)איז ג׳ געווארן‬ goose forced. spirit. labor movement genocide deceive. con.) be at ease ‫^ יעו‬ mileage c o m m o n . w o r k o u t (‫געניטונג י ׳ )ען‬ g e n i t i v e (‫געניטייוו י ע י )ן‬ exercise. blend. leave ‫ל א ז | ן נ ׳‬ . disposed ‫געניייגט איי‬ forced ‫געניייט * י ׳‬ urgent ‫גענייטיק »יי‬ urgency ‫געניייטיקייט י ׳‬ profit ( b y ) . w o r k being sewn ‫בעניי' י*ס‬ i n c l i n e d . scientist ‫ נ ע ב‬.

offer u p (a sacrifice) ‫ ט א | ף א נ׳‬/ ‫נ ע ב | ף‬ generator fall o n . I l i k e how a b o u t stink. flat (tire) <*‫נ ע פ ע י ס ד‬ ices (coll. <z> ‫נ ע ' נ ע צ | ן יי‬ y a w n imp. c o i n c i d e w i t h captive •‫נ ע פ א ע ע ן «י‬ c o v e r charge b r i g a d i e r gen- feed. lattice O ‫נ ^ נ ע ר א ל י ז י ר | ן יי‬ (‫נענעראיל־לייטענאנט יעי)ן‬ ‫א נ׳ פ א ר‬ i t feels ‫ || ג׳ ז י ך א י ן‬find. fodder generalization the l i e u t e n a n t gen- ‫ ס ׳ א י ז א מ א ד נ ע ג׳‬f‫ ־‬i t feel feel b a d ‫\ ה א ב | ן* א ש ל ע כ ט ג׳ וועגן‬. c r a c k e d . ‫נ ע פ ל א כ ט ־ ן »יי‬ tide(s) (‫ו ע י ס ט צ ע ט ל יעי )ען‬ (A ‫ג ע ס ל י*<־ ) ע ך ( )נאם‬ pick a quarrel (with) t w i s t e d . (‫נ ע נ ע ר א י ל ־ פ ר א ב ע י׳ )ס‬ (‫!!ענעראיל־שטאב יעי )ן‬ eral headquarters guest list alley <‫| נ׳ ז י ך )טיט‬.be l o c a t e d / s i t u a t e d i n alley please.1 ‫אלין‬5‫נע‬ dejection ‫נ ^ נ ע ט י ק י׳‬ (‫ )צו‬O ‫ל‬-‫נ ^ נ ע נ | ע ן יי־‬ founded stubbly w ‫נעפרייר‬ 124 ‫!געפניאקלט «יי‬ . locate (‫נ(ענעראליזירוע י׳ )ען‬ generalize (‫נ ע פ י י ל י*ס )ן‬ ‫ ו ו א ס ע ר ג׳ א י ז ) ע ט ( צ ו‬H feel of filling (‫נ ע נ ע ר א י ל ־ ב ר י נ א ד י ר יעי )ן‬ eral ‫נ ע פ א י ר ד*״‬ <n ‫נ ע פ י ט ע ר‬ ‫ || ק ר י ג | ן‬feeling.f u n n y eral m a j o r general to postmas- stuffed (‫)ס‬ ‫ נ ע ר א ' ל ־ פ א ס ט מ י _ י ס ט ע ר יעי‬$ dress rehearsal ‫נ ע פ י י ל ט •יי‬ general staff.. chit-chat ‫נ ע פ עם‬ ‫נ ע פ ע ר ל ע ך »יי‬ !‫}עפועלט‬ ‫נ ע פ י ל ד ע ר דאס‬ chatter ‫ס‬$‫נ ע פ ע י נ ק ע נ י ש ד‬ ‫^עפאיקט «יי‬ [ G E P O Y E L T ] ‫אינט‬ c l a m o r . ! agreed! b u r s t . ‫אל|ן י י ) א י ז ג ע פ א ל ן ( א ו ם‬5‫גע‬ captivity (‫נ ע נ ע ץ יעי )ן‬ yawn || dejected. d e c a d e n t « ‫ || נ׳‬a p p r o a c h . p e r i l o u s .669 ‫נעפריר‬ experience ‫נ ע פ ר ו י ו ו ד*״‬ experiential fried food ‫נענעזן ווערן‬ recover (‫נ^נעזן וועד | ן יי )איז נ׳ נעווארן‬ ‫נ ע פ ר ו ו ו י ק «י־י‬ genetics ( ‫נ ע פ ר ע ג ל ע כ ץ ד*ס ) ע ר‬ c o m p r e s s e d . bafflement ‫ס‬ ‫ד א‬ ‫ןנעפלריש‬ (‫נ ע פ ל ע י ף יאס )ן‬ b e w i l d e r e d . .עסרחה‬ stench ‫ ע ' ל ט מ י ר‬5 ‫|| ע ם ג ע‬ ‫ || ווי נ ע פ ע י ל ט‬displease ‫בלוט־‬ [GESROKhE] ‫עלן( י‬5‫נ ע פ ע ל | ן י י ) א י ז גע‬ i t pleases me.1 ‫נ ^ נ ע ר א י ל‬ e r a l . d i n ‫נ ע פ ע ל ן ווער|ן י י ) א י ז נ׳ נ ע ו ו א ר ן ( = נ ע פ ע ל ן‬ dangerous.) (‫ןעעינג לאס )ען‬ ‫חשוב‬ [ M A Y S E ] ? ‫אי_יך ד י מ ע ^ ה‬/‫דיר‬ captivity.2. c a p t i v e || y a w n ‫יי‬8 .) ‫ט יי‬5‫נעפא'עענשא‬ get a feeling for. baffled. K . . o v e r h e a d (expenses) ‫נעב‬-‫א'נגענ|ער יער‬5‫גע‬ danger. »‫ || יי‬g e n e r a l ‫נ ע פ א י ל נ ק י י ט י׳‬ pf. ter- ‫) ע פ א ם י ק ט איי‬ crowded that? ‫י נ ע ע ר ט זעו‬ ‫| ע פ א נ צ ע ר ט «יי‬ striped ‫ ניט ג׳ י‬H it ‫יל‬-‫ || פ‬dishes (coll. ) ‫נ ^ נ ע ר א ט א ר יעי‬ gen. near b r i n g n e a r . ( h o l i d a y ) 2. a p p e a l to (‫) ע ס ק ע י׳ )ס‬ (‫)—ות‬ ‫י׳‬ (‫נ ע פ ל י י י ץ יאס )ן‬ j a m .‫נ ע פ ל ע י פ ט »יי‬ rible (hoar)frost ‫ג ע פ ל א פ ל דאה‬ ‫^ ע פ ל א י צ ט «יי‬ small talk. get (‫ יעי )ן‬.. (of) w i c k e r O ‫ג ע נ ע ר י ר | ן יי‬ generate (‫נ ע פ י י נ ס י*״ )ן‬ (‫נעפינ|ען יי)געפונען‬ g r i d . p e r i l ( ‫ א י ר ן‬. noise. congestion (‫נ ע פ ל ע י כ ט י*ס )ן‬ armored O . d o w n h e a r t e d prisoner. . r a c k e t . s e n s a t i o n stuffing.‫נענעראיל״‬ (‫נ | ע נ ע ר א ' ל ־ א פ צ א ל יעי )ן‬ (‫״נעפאיר י•)ן‬ ( v e h i c u l a r ) traffic h o w does general (manager etc. d u m b . crestfallen. imprisonment ‫!. concise ‫נ ע פ ר ע י ס ט »יי‬ mumbo-jumbo «p ‫נ ע פ ר ע פ ל‬ ‫ || נ׳ בי_י ז י ך‬fallen.) ‫נ ע פ ר ו י ר נ ס י*ס‬ p e r p l e x i t y . gen- (‫נ ע פ י ל ע כ ץ י*י־ )ן‬ strike (‫נ ע נ ע ר א י ל ־ מ א י א ר יעי )ן‬ ter general about find.

i n v o l u n t a r y‬‬ ‫נעצגיינ ד*־‬ ‫‪kit‬‬ ‫‪tools‬‬ ‫)‪(coll.‬‬ ‫‪drawing‬‬ ‫. p a y . throttle‬‬ ‫‪stir. c o n t r i v e to‬‬ ‫‪F r e n c h toast‬‬ ‫נ ע צ א ' ל ט ) ס ( י*־‬ ‫געריסן‬ ‫(‬ ‫‪out‬‬ ‫‪turn‬‬ ‫דאי׳‬ ‫יי‬ ‫‪court clerk‬‬ ‫‪illustrious‬‬ ‫‪din‬‬ ‫‪trickle‬‬ ‫)איז‬ ‫נערונען(‬ ‫׳עז‬ ‫וועד ן‬ ‫נ ע ר י ם | ן י י ) נ ע נ ר י ם ט ( זע!‬ ‫נ ר י ס ן‬ ‫נ ע ר ו נ ע ן‬ . e x c i t e m e n t .‫‪668‬‬ ‫גע‪5‬רישט‬ ‫נעפריישט‬ ‫נ׳ ב ר ר ט ‪ . t a k e after‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)ן(‬ ‫‪1‬‬ ‫‪re-‬‬ ‫‪court‬‬ ‫‪porter‬‬ ‫‪crop‬‬ ‫נעראיטענע קינדער‬ ‫)ן(‬ ‫גערייכט־יפראטאקאליסט יעי‬ ‫‪skew‬‬ ‫דאי־‬ ‫‪c o u r t order. fall‬ג׳ י‬ ‫‪succeed i n . precious‬‬ ‫נעצווועען איי‬ ‫‪flat‬‬ ‫‪(rev.‬‬ ‫יאי־‬ ‫געריייד לאס‬ ‫)ן(‬ ‫יאי־‬ ‫גערייכט‬ ‫נערייכט‬ ‫‪2‬‬ ‫דאי־‬ ‫יא־־‬ ‫‪rodeo‬‬ ‫)ן(‬ ‫)‪course (of a meal‬‬ ‫‪ || c o u r t‬ר א ם ה ע כ ס ט | ע נ׳‬ ‫)ן(‬ ‫‪Supreme‬‬ ‫‪ || c o o k e d food‬ק א כ | ן ז י ך‬ ‫‪junction‬‬ ‫‪h a v e one's o w n axe‬‬ ‫ג ע ר י כ ט י ק איי‬ ‫דערבי‪-‬י' א ן איינן ג׳‬ ‫מאכט‬ ‫‪to g r i n d‬‬ ‫ג ע ק ע ס ט ל ט איי‬ ‫געקרי_יזלט איי‬ ‫‪curly‬‬ ‫ג ע ר י י כ ט ס יאי־ )ן( יעז‬ ‫‪shrubbery‬‬ ‫נ ע ר א ט ־ ן ‪ . salary‬‬ ‫נ ע צ א י מ ט איי‬ ‫‪ h w e l l‬ניט ג׳‬ ‫‪ || fail. prosecute‬‬ ‫נ ע ר י י כ ט ־ נ ע ה י י ם יאס‬ ‫‪k n i t together‬‬ ‫)ן(‬ ‫געריבין איי‬ ‫‪Court‬‬ ‫‪closely‬‬ ‫‪geriatrics‬‬ ‫‪talk‬‬ ‫גערגייט‬ ‫‪patter. r e m u n e r a -‬‬ ‫‪tame‬‬ ‫נ ע צ א צ ק ע ט איי‬ ‫‪jagged‬‬ ‫נעצא'ק)נ(ט איי‬ ‫‪forced. horticulture‬‬ ‫דאי־‬ ‫‪turmoil‬‬ ‫‪bushes ( c o l l . n u m b e r e d‬‬ ‫נעצייין דאס )ען(‬ ‫נעצעילט‬ ‫יי‬ ‫)אין(‬ ‫‪ance.‬נ ׳ | ע ח ל ה‬ ‫איי‪:‬‬ ‫]‪[KhALE‬‬ ‫‪wage(s). u n c r o w d e d . j u d i c i a l‬ד י ג׳|ע‬ ‫* ג ע ר י כ ט ל ע ך איי‬ ‫נ ע ק ר יי ט ט איי‬ ‫שטעל|ן‬ ‫צום‬ ‫ג׳‬ ‫‪a r r a i g n .‬‬ ‫‪resemblance‬‬ ‫נ ע ר א י ם איי ‪spacious.‬‬ ‫ג ע ר י כ ט‬ ‫נערי'כט־שרי_יבער י ע י )ס(‬ ‫נערינ|ען‬ ‫|| זי‪-‬יף נ׳ א י ן‬ ‫‪judicial‬‬ ‫‪|| resemble. stilted‬‬ ‫נעקלאנט|ער‬ ‫נ ע ר א ם‬ ‫‪(faint) noise‬‬ ‫ג ע ר ו י ק ט אפ‬ ‫)‪d e c i m a l (fraction‬‬ ‫נ ע ק י נ צ ל ט איי‬ ‫נעקשאיק‬ ‫‪neck. fancy. clatter‬‬ ‫‪garden‬‬ ‫‪gardener‬‬ ‫‪smart.‬‬ ‫)‪(to‬‬ ‫‪tion. fair‬‬ ‫‪bright/good-looking‬‬ ‫ג ע ר י י מ ט איי‬ ‫ג ע ר י מ פ ל דאס‬ ‫‪ \. g o o d . crafty‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪curdle‬‬ ‫גרוס‬ ‫נ ע ' ר ט נ ע ר | ן יי >‪<$‬‬ ‫נ ע ק י י ל ט איי‬ ‫נעקעיכטס‬ ‫ג ע ר ו י ך דאס )ן(‬ ‫‪fragrance‬‬ ‫גערונען וועד | ן י י ) א י ז ג׳ געווארן(‬ ‫גערטענירער י ע י )ס( ם‬ ‫‪cooled. heathen‬‬ ‫נ ע ר א נ ג ל י * )ען(‬ ‫‪struggle. h u l l a b a l l o o‬‬ ‫‪tools‬‬ ‫נעצלמט‬ ‫נעראיטנקייט‬ ‫)ן(‬ ‫)‪con. contrived. criss-cross‬‬ ‫נ ע ר א י ט י ע י )ן(‬ ‫‪h‬‬ ‫‪ || j u d i c i a r y .c o n d i t i o n e d‬‬ ‫נעקנא'ק)ל(‬ ‫נערוייש יאס )ן(‬ ‫גערטנערי_י'‬ ‫‪artificial. d i s t u r b -‬‬ ‫ג ע ר ט נ ע ר י ע י )ם( ם‬ ‫‪tent‬‬ ‫געקויקט‪ :‬ניט נ׳ אויף‬ ‫נעקלאפער‬ ‫‪criss-cross‬‬ ‫‪idolatry‬‬ ‫דאי־‬ ‫נ ע צ ע נ ט ל ט איי‬ ‫נעקויסט‬ ‫‪capacious‬‬ ‫גערויים איי זעו‬ ‫‪few.‬‬ ‫‪o r n a t e . r o o m y . a i r .1‬איי‬ ‫‪|| successful.c h i l d r e n‬נ ע ר א י ט ע נ ע א ר ב ע ט ‪w o r k t h a t‬‬ ‫נ ע ר יי נס‬ ‫‪s i m i l a r to‬‬ ‫‪ h has t u r n e d out w e l l‬ג׳ א י ן‬ ‫‪. u n d e r b r u s h‬‬ ‫נעריאטריק י׳‬ ‫‪regardless of‬‬ ‫‪defendant‬‬ ‫דער‪-‬נעכ‬ ‫דאי־‬ ‫‪collage‬‬ ‫נ ע ק ל ע י פ דאס )ן(‬ ‫‪crackle‬‬ ‫יאי־‬ ‫נ ע ק נ י י פ ט און נ ע ב ו נ ד י ן איי‬ ‫‪linked. ) . i n -‬‬ ‫‪the j u d i c i a r y‬‬ ‫‪checkered. c o m m o t i o n . conflict‬‬ ‫געראיניום י ע י )ס(‬ ‫‪geranium‬‬ ‫גערגל יאס ) ע ך ( ) נ א ר נ ל ‪(A‬‬ ‫נ ע ר ו ד ע ר דא״‬ ‫גערויס י ע י )ן( ׳ע‪1‬‬ ‫)‪a p a r t (in years‬‬ ‫‪gardener‬‬ ‫‪gardening. ‪|| k i t‬‬ ‫ציייכךנ׳‬ ‫שוויייסנעצי‪-‬ינ \‪w e l d i n g 7‬‬ ‫נ ע צ י י י ל ט איי‬ ‫‪denture‬‬ ‫נ ע צ י מ ע ר דאס )ן(‬ ‫)‪suite (of rooms‬‬ ‫איי ] ‪[ G E T S E Y L E M T‬‬ ‫נ ע י צ ך ד י נ ע ר י ע י )ס( • ק ע‬ ‫נעצן־דינעריי'‬ ‫)ן(‬ ‫יאי־‬ ‫נ ע ק א י ך י!»‬ ‫יאי־‬ ‫‪pagan.

w i l l i n g l y‬זי_יף נ׳ צ ו‬ ‫נ ע ר ע י ד ט אדי‬ ‫נ׳‬ ‫נעפלוינ־ן‬ ‫נעשטיי|ן* מ ) מ י ר ‪ /‬ז י י נעשטייען.).‬‬ ‫‪sex‬‬ ‫‪sexual‬‬ ‫‪gusto‬‬ ‫‪eddy‬‬ ‫‪scuffle.‬‬ ‫‪versatile‬‬ ‫נ ע ש מ י י ל ץ דאס )ן(‬ ‫‪s h o r t e n i n g . sly‬‬ ‫נ ע ש ע י ף יי )זיי נעשעען. smart.a p p r o p r i a t e‬נ׳ ז י ך פ א ר ‪behoove. overcome‬‬ ‫|| נ׳ ) פ ו ן זינען(‬ ‫נעשעעניש‬ ‫‪h a p p e n (to). b o u n t y‬‬ ‫‪ || s w o l l e n‬ג׳ ו ו ע ד ן ן‬ ‫נ ע ש ו ו ו י ' ר ע נ | ע ר דער‪-‬נעב‬ ‫נעשווויירענע‬ ‫‪swell vi.‫‪667‬‬ ‫גערירט‬ ‫נ ע ר י י ר ט אדי‬ ‫נ ע ר מ א נ י ש אי‪-‬י‬ ‫‪deranged‬‬ ‫נ ע ש ט ו פ ל ט איי‬ ‫‪. pock-marked‬‬ ‫נ׳ א נ ט ק ע נ ן י‬ ‫‪ || g l a d l y . j u s t‬‬ ‫נערעיכטיקייט י׳‬ ‫‪ || j u s t i c e‬א ר ס נ׳ צ ו‬ ‫‪envoy‬‬ ‫‪dexterity‬‬ ‫נעשיק|ן זיך יי ‪O‬‬ ‫‪in‬‬ ‫‪fitting/‬‬ ‫‪justice to‬‬ ‫נ ע ש ל י ד ע ר יאס‬ ‫‪vindicate‬‬ ‫נ ע ר ע י ל ס יאס )ן(‬ ‫‪(rail) t r a c k‬‬ ‫נ ע ר ע י ם דאי־ )ען(‬ ‫‪framework‬‬ ‫נ ע ר ע ם ד ע י ) ע ר ( יעז‬ ‫‪complex. e s t a b l i s h e d (in life‬‬ ‫‪b u t w i t h the p r o v i s o‬‬ ‫נ ע ש ט ר ו י כ ל ט וועד| ן י י ) א י ז נ׳ געווארן( ‪s t u m b l e‬‬ ‫. j u s t‬נ ע ב | ן * ד נ׳‬ ‫*נעשייקט אי־י‬ ‫‪also‬‬ ‫‪history. befall‬‬ ‫נעשעיעניש יאי־ )ן(‬ ‫‪126‬‬ ‫‪event‬‬ ‫<ד‪/‬מיט<‬ . d e x t e r o u s‬‬ ‫נעשיקט|ער יעי‪-‬נעב‬ ‫‪have a point‬‬ ‫נ ע ר ע כ ט י ק אדי‬ ‫‪stand.‬‬ ‫ג ע ש ל ע נ נ ל ט אדי‬ ‫‪winding‬‬ ‫‪|| t a s t y . struggle‬‬ ‫נ ע ש מ א י ק ‪ .‬‬ ‫‪fast.a d m i t t h a t (sb. ulcer‬‬ ‫געשמיירט אדי‬ ‫ג ע ש מ ע י ל ץ דאס )ן(‬ ‫נעשנייט יאק‬ ‫ק י נ ד‬ ‫.‬‬ ‫אדיי ‪2.‬‬ ‫‪shape.‬‬ ‫‪heartily. deft.‪deliciously‬‬ ‫‪ || taste.‬‬ ‫‪ || j u r o r‬ד י )קא?!עגיע(‬ ‫דעי )ן‬ ‫‪hush‬‬ ‫‪swelling‬‬ ‫‪rapidly. befit‬‬ ‫נ ע ר ע ' כ ט י ק | ן יי ‪O‬‬ ‫נעשווי‪-‬ייג דאי־‬ ‫. ‪(good) h a r v e s t .. swiftly‬‬ ‫ג ע ש ט א י ל ט י א ״ ‪ /‬י ׳ )ן(‬ ‫‪sexual‬‬ ‫)‪ful(ly‬‬ ‫נ ע ש ו ו י ל ע כ ץ יאי־ ) ן ‪ /‬ע ר (‬ ‫אייי‬ ‫‪fight.‬‬ ‫ג ע ש ע ד י ק ט אדי‬ ‫נעשטאינק י א ־ )ען(‬ ‫נ ע ש ט א פ ל יא״ )ען(‬ ‫‪carving‬‬ ‫‪damaged. crafty‬‬ ‫נעשיכטע י • ) ס (‬ ‫‪ || r i g h t .‬‬ ‫)‪eye‬‬ ‫נעשאינק יאס )ען(‬ ‫נ ע ש ו ו א ל ץ איי‬ ‫‪gift. polished. איז נעשעין(‬ ‫‪shape. fashion‬‬ ‫‪gradation‬‬ ‫‪alloy‬‬ ‫‪stubble‬‬ ‫געשנייץ יאס )ן(‬ ‫ש ט א ל ט‬ ‫‪stench‬‬ ‫‪|| l u b r i c a t e d‬‬ ‫ווי נ׳‬ ‫‪very‬‬ ‫‪smoothly‬‬ ‫ג ע ש ו ו ע ס ט ע ר ק י י נ ד י א ׳ ־ ) ע ר ( ׳ע! ש ו ו ע ס ט ע ר ­‬ ‫נ ע ש ט א ' ל ט י ק | ן יי ‪O‬‬ ‫נ ע ש ל ע כ ט י ק איי‬ ‫נ ע ש מ י י ד י ק אדי‬ ‫‪speedily. likeness‬־יל‬ ‫‪figure. disturbed.i m a g e . rack.‬‬ ‫‪fixtures‬‬ ‫נ ע ש ל י ס ל יא׳־ )ען(‬ ‫ג ע ש ל י פ ץ איי‬ ‫ג ע ר מ ע‬ ‫‪keyboard‬‬ ‫‪smooth. איז נ ע ש ט א נ ע ן ( ‪:‬‬ ‫‪germ‬‬ ‫נעירן־וויליק אדי‬ ‫ניט‬ ‫ניט‬ ‫‪entirely‬‬ ‫‪untrue‬‬ ‫‪Germanic‬‬ ‫נערמע י י ) ס (‬ ‫נ ע ר ן אי‪-‬יי‬ ‫נעשטוינץ‪:‬‬ ‫‪moved. disposed‬‬ ‫נ ע ש ט י י ק ט איי‬ ‫‪embroidered‬‬ ‫נ ע ש ט ע י ל ט איי )‪settled. delicious‬‬ ‫‪with‬‬ ‫‪( 3 . ready‬‬ ‫‪ || s p o k e n‬זיין* נ׳ נעווארן א ו י ף‬ ‫נ ע ש ט י י מ ט איי‬ ‫‪i n a m o o d . fair.‬‬ ‫. story‬‬ ‫‪s k i l l f u l .. c r o p‬‬ ‫*נעשטריייפט איי‬ ‫נעשנייט איי‬ ‫‪plenty‬‬ ‫‪ |. o c c u r . glib‬‬ ‫נ ע ר ע י ר יאס )ן(‬ ‫‪pipe system.1‬אדי‬ ‫‪jury‬‬ ‫נעשוויבל דאי־ )ען(‬ ‫נעשוויינד‬ ‫‪be p r o b a b l e . w i t h s t a n d‬‬ ‫נ ע ש ט ע י ל דאס )ן(‬ ‫‪willingness‬‬ ‫נ ע ר ע י ט ע נ י ש יא<־ )ן(‬ ‫‪pitted.) is r i g h t‬זיין* נ׳‬ ‫‪striped‬‬ ‫‪clever.‬‬ ‫‪be g l a d to‬‬ ‫נעירנקייט ד•‬ ‫‪to‬‬ ‫‪willing. p l u m b i n g‬‬ ‫נעשלעיג יאק )ן(‬ ‫נ ע ר ש ט י ע י )ן(‬ ‫‪( g r a i n of) b a r l e y . be‬‬ ‫‪ \. food c o n -‬‬ ‫‪t a i n i n g fat o r s h o r t e n i n g‬‬ ‫געשווינדקייט י ׳‬ ‫‪speed‬‬ ‫געשווייר ד א ס ) ן (‬ ‫‪abscess.‬‬ ‫*נעשיקטקייט ד׳‬ ‫‪fair.‪scaffold‬‬ ‫‪easel‬‬ ‫‪ H a p p l y‬נ א ד ווען איז ר א ם נ׳ נ ע ו ו א ר ן‬ ‫נ ע ר ע י כ ט אדי‬ ‫‪defy. s t y (on‬‬ ‫נ ע ש ל ע י כ ט יא״ ) ע ר (‬ ‫נעשלעיכט‪.‪cast‬‬ ‫‪» I. g u s t o‬ט י ט נ׳‬ ‫||‬ ‫‪taste-‬‬ ‫‪quickly. appurtenances‬‬ ‫‪(coll.

d i r t y .1‬י ע י ) ס (‬ ‫‪|| d i t c h .‬‬ ‫י ג ע ש פ ר ע ך ׳ע‪1‬‬ ‫‪c l a m o r . egregious‬נ ׳ | ע ר‬ ‫‪5‬יננער ‪t h u m b‬‬ ‫נרא'באי_יזן דא‪) °‬ס( ‪m a t t o c k‬‬ ‫נ ר א ב י א י ן י ע י )ען( ‪r u d e / o b s c e n e person‬‬ ‫נ ר א ב ל י ע י ׳ )ס( ‪r a k e‬‬ ‫נ ר א ' ב ל י ע ו ו ע | ן יי ‪r a k e 0‬‬ ‫‪ || s c r a t c h‬נ׳ ז י ך )אויף(‬ ‫נ ר א ב ל | ע ן ״ >‪<J‬‬ ‫‪scrabble.‬‬ ‫ג ע ש ע פ ט ל ע ך ‪ . .‬‬ ‫אייי ‪o n 2.‪rudeness‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ג ע ש ע ' פ ט ) ס ( ־ פ י ר ע ר י ע י )ס( ם ‪m a n a g e r‬‬ ‫געשפאין!*> ) ע ן ( ‪harness. ° p r o p o s i‬‬ ‫‪be i n business‬‬ ‫‪ h t i o n‬פיר|ן‪/‬טרי_יב|ן ג׳‬ ‫נעשעיפט‪commercial. crass. r i d i c u l e . fat. .. magnificent [DY‬‬ ‫גראנדיעזקייט י ׳ ]‪g r a n d e u r [DY‬‬ ‫‪irony‬‬ ‫‪specter‬‬ ‫‪space. rude. managing . w r i t‬‬ ‫געתנאי!‪set of c o n d i t i o n s [ G E T N A ' Y ] ay‬‬ ‫נר י ע י )ים(‬ ‫• ט ע ]‪[GER—GEYRIM‬‬ ‫‪convert‬‬ ‫‪to J u d a i s m‬‬ ‫נ ר א ‪ /‬נ ר ו י איי ‪g r a y‬‬ ‫ג ר א ב איי ) ‪ A‬נ ר ע ב ע ר ( ‪t h i c k . m o c k e r y . c r u d e . t e a m‬‬ ‫געשפאינט איי ‪tense.‬‬ ‫נ ר א ב ק י י ט י ׳ )ן(‬ ‫‪profanity‬‬ ‫נ ר א ג ע ר י ע י )ם( ‪r a t t l e‬‬ ‫נ ר א נ ע ר י י יאס ‪r a t t l i n g‬‬ ‫ג ר א ' ג ע ר | ן יי >‪r a t t l e <$‬‬ ‫ג ר א ד דעי )ן( ‪grade. t a u t‬‬ ‫געשפאיס דאס ‪j o k i n g‬‬ ‫געשפיין יאס ‪s p i n‬‬ ‫נעשפיינס דאס )ן( ‪w e b‬‬ ‫געשפייקעוועט איי ‪h u s k y . g r a d u a t i n g ..1‬איי . d u g o u t‬‬ ‫יי )נענראבן( ‪d i g imp.‬‬ ‫נ ע ש ע י פ ט י‪9‬״ )ן( ־ ‪business.. coarse. gruff.‬ג ע ר ט נ ע ר ( ‪l a w n‬‬ ‫נראיז־שניידער דעי ) ס ( ‪l a w n m o w e r‬‬ ‫ג ר א ט ו ל י ר | ן יי ‪c o n g r a t u l a t e O‬‬ ‫ג ר א ט ע י ׳ ) ס ( יעו ק ר א ט ע‬ ‫גראטע י ׳ ) ס ( ‪grotto‬‬ ‫נ ר א ט ע י ס ק איי ‪grotesque‬‬ ‫גראטש י ע י )ן( ‪hot-headed person‬‬ ‫ג ר א ט ש ק ע י ׳ )ס( ‪r a t r a c e‬‬ ‫ג ר א ם י ע י )ען( ‪r h y m e‬‬ ‫ג ר א ם י ע י )ען( ‪g r a m‬‬ ‫נ ר א ם ‪ /‬נ ר א ם איי ׳ע! ג ע ר א ם‬ ‫גראמאטיק יי)עט( ‪grammar‬‬ ‫נראמאיטיקער יעי )ט( ‪grammarian‬‬ ‫גראמאטיש איי ‪g r a m m a t i c a l‬‬ ‫נ ר א מ א פ א י ן י ע י )ען( ‪p h o n o g r a p h‬‬ ‫‪r i m e vt/vi‬‬ ‫נ ר א מ | ע ן ) ז י ך ( יי >‪<3‬‬ ‫גראט־שטראים ) י ע י ( ‪doggerel‬‬ ‫גראנאיט י ע י )ן( ‪s h e l l . ) ‪s t r a i g h t . degree‬‬ ‫נ ר א ד ‪ ..1‬איי ‪|| business‬‬ ‫‪business‬‬ ‫געשעיפטן־וועלט י ׳ ‪business w o r l d‬‬ ‫‪busi‬‬‫געשעפט)ס(מאן יעי )געשעפט)ס(לייט(‬ ‫‪nessman‬‬ ‫‪uation‬‬ ‫נראדוירוננ י ׳ ) ע ן ( ‪g r a d u a t i o n‬‬ ‫גראדולר|ן יי ‪g r a d u a t e O‬‬ ‫נ ר א ד י ר | ן יי ‪grade O‬‬ ‫י נ ר א ד ע ׳עז ג ר א ד‬ ‫נ ר א ד ע ק י ע י )ן( ‪rectangle‬‬ ‫*גראוו ז׳מ ג ר א‬ ‫גראוויויר י׳ )ן( ‪e n g r a v i n g‬‬ ‫גראוויטיר|ן וי ‪g r a v i t a t e O‬‬ ‫גו־אוויר|ן יי ‪engrave O‬‬ ‫גראווירער י ע י )ס( ‪e n g r a v e r‬‬ ‫נראז י*‪ ) °‬ן ‪ /‬ג ר ע ז ע ר ( ‪grass‬‬ ‫גראיזגארטן י ע י ) ‪ . e v e n (not o d d‬‬ ‫מדיי ‪|| j u s t n o w 2.‬‬ ‫״געשפעינסט יאי־ )ן(‬ ‫נעשפריייט יא״ )ן(‬ ‫נראנדיעזקייט‬ ‫ג ר א ב | ן ‪2. s t r a i n e d . extension. b u r l y‬‬ ‫געשפעיט ד*ס ‪derision. h a r s h .‬‬ ‫‪r o u g h . m i n e‬‬ ‫נראב|ער־יו'ע יעי )נראבע־יויעען(‬ ‫‪boor‬‬ ‫.. ob‬‬‫‪ \. ex-‬‬ ‫‪panse‬‬ ‫געשפרייטיק איי ‪s p a t i a l‬‬ ‫שמועט‬ ‫א י ב ע ר ר ע ד ‪. grenade‬‬ ‫גראנדיעיז איי ]‪g r a n d .‬‬ ‫‪127‬‬ .‬‬ ‫געשרייי ראס ) ע ן (‬ ‫‪shout. y e l l‬‬ ‫געשר־ייפטס יאק )ן( ‪w r i t i n g .‬‬ ‫‪ruffian. scream. c r y .scene.. g r a d .‫‪666‬‬ ‫נעשע&ט‬ ‫‪obscenity. s c r a m b l e (up a v e r t i c a l sur-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)‪face‬‬ ‫נ ר א ב ן ‪ . d e a l .‬‬ ‫)‪h r i g h t (angle‬‬ ‫ג׳ יי ‪h a p p e n to‬‬ ‫ג ר א ד א צ י ע יי )‪gradation(s‬‬ ‫נ ר א ד ו א י נ ט י ע י )ן( ‪g r a d u a t e B‬‬ ‫נראח־ייר־‪g r a d u a t e .

. con. plot against ‫גרויגט־טיטחר יעי‬ ‫ר ו צ ח י ש‬ .‫ג׳־גנבה‬ grand ‫י י ׳עז‬ . (‫ א מ א ' ן י ע י ) ע ן‬5 ‫ג ר א‬ to write. ‫ג ר ו י י ס ה א ג ט י ק איי‬ magnanimous magnanimity 2 (‫יעי)ן‬ up person boastful ‫גראיף‬. gruesome.. ..665 ‫גרונטפראדוקט‬ ‫נ ע ר א ט‬ great.‫גרויס‬ ‫ ־( ג ר ו י ס פ י ר ש ט‬V E ] g r a n d l a r c e n y Greater L o s ‫נ ר א נ ע ט איי‬ (—)‫יעי‬ count ‫טפעקטראגראיף‬ as m u c h as.b i g . urbane soil. geographer (‫ג ר ו י י ס ־ ב ר י ט א י נ י ע )יי‬ ‫יעי)ס( • ק ע‬ 1 spectrograph Angeles boaster. ‫ נ ר ע ס ע ר‬A ) ‫ א י י‬. sweetbread ‫גשטה‬ ‫קריכ|ן י א י ןר ע ד‬ (‫גרונט יעי )ן‬ ( 2 . d u n g e o n . a p p a l l - imp. ..1 ‫א פ י ק‬ (‫גראיפגשאפט י׳)ן‬ grace(fulness) ‫גרוייסקייט־מאניע יי‬ ‫ג ר ו י י ט ש ט א ט י ש «!־׳‬ ‫גראפיע‬.. small coin ([NEshoME] ‫ג ר א פ י ש איי‬ (‫ג ר א צ י ע י׳ )ט‬ graceful A (‫ג ר ו י פ י י )ן‬ (‫גרונד יעי )ן‬ ‫ י י‬.) b a r l e y || g r o u n d .1 ‫נ ר ו י ס‬ || (rev. ground... basis real estate ‫ג ר א צ י ע י ז איי‬ ‫ג ר א צ י ע ז ק י י ט י׳‬ grosz.. 2 ‫י׳‬ lithography (‫ג ר ו י ט מ א כ ט יי )ן‬ metropolitan.. (esp. shudder h o r r i b l e . ‫יעי ) ן‬ || g r a p h i c a r t s graphic county ‫גרייפל‬ basis grace (fulness) bottom. g r a n d . . . . .3 ‫ז‬ || || . drab ‫ג ר ו י ל ע ך איי‬ || m i n e ( . ( ‫גרוייסזשורי‬ (‫שטעט‬. ‫ג ר ו נ ט‬ real estate ( ‫ג ר א י ש י צ ע יי ) ס‬ penniless ‫\ «־‬. penny. graph ‫גרויסקייט יי‬ baseless basically. picayune ‫ג׳‬ basic. m a i n . basic ‫|| א ן‬ get u n d e r t h e s k i n of ‫א ן א ג׳‬ fundamentally [MISKIIER] (‫ג ר א ש ן יעי )ס‬ ‫א ג ׳ )בי_י ד ע ר‬ petty.)‫גרויסשטאט יי‬ c e r e a l . hideous. stuck- ‫נראם‬ ( ‫ג ר א ף יעי ) ן‬ (‫יעי )ן‬ . .. f u n d a m e n t a l .pellet ' ‫ א י ן ג‬1‫ ־‬f o u n d a t i o n . ‫גראניט‬ ‫נ ר ו י ט יעז‬ ‫איי‬ ‫גראניט־ן‬ || granite ‫ ! ז י ך‬: ‫| נ ׳ ב‬. t h o r o u g h .. large. ..2 || p u t o n a i r s gross conceited ‫האלט|ן ז י ך א י ן נין‬ || g r a n d . greater [ G A N E Y . g r a v e o r ‫גרויגטאייגנס‬ ‫ייי׳‬ ‫ג ר א י ש ג ד י ק איי‬ :[GARGERES] primary sweeping. u n d e r l y i n g .. reason.. business (‫י•)ען‬ megalomania metropolis of cereal.) shudder I shudder ( ‫ ) י‬O »‫»ס‬-‫ג ר ו י ל | ן יי‬ ‫ע ם גרוילט ס י ר‬ grayish. dire real estate dealer <•> ‫ג ר ו ' נ ט ע ו ו ע | ן יי‬ (‫יי)ס‬ 0 ‫ג ר ו ' ז ע ) ו ו ע ( | ן יי‬ ‫ג ר א‬ business p r i m e (before p a i n t i n g ) ( ‫ג ר ו ד ע יי ) ס‬ bog load ‫י׳‬/‫יעי‬ ‫ גריבל‬A ‫א ג׳ א ו י ף‬ c l o d (of e a r t h ) ‫גרונטיק‬ [soYKhER—soKhRiM] ( ‫ג ר ו י ג ט ־ ס ו ח ר דעי ) י ם‬ ‫ג ר ג ר ת יי‬ ‫)גריבער‬ ‫ || ג ר א ב | ן‬p i t .grapher ‫געאגראיף‬ ‫גרוייסהאלטער‬ ‫ם‬ ‫ג ר ו י י ס ה א ל ט ע ר י ש איי‬ c a p i t a l (letter) compulsive scribbler compulsion ‫ג ר ו י י ס ה א ר צ י ק איי‬ ‫אמא'ניע י׳‬5‫גרא‬ worthless scribbling countess ( ‫יניע י׳ ) ס‬6‫גרא‬ 1 ‫ י ע‬5 ‫ || ל י ט א ג ר א‬.. staple ( p r o d u c t ) (‫ג ר ו י נ ט פ ר א ד ו ק ט יעי )ן‬ ‫גרחגע‬ ‫ג ר ו י ׳עז‬ ‫י ג ר ו י ז א ם יעז‬ ( ‫ג ר ו י ל יעי ) ן‬ ‫ג ר ו י ל י ק אי־‬ ing... t a n t a m o u n t t o ‫א ז ו י ' נ ׳ ו ו י‬ ‫ג ר י י ט‬ ‫ג ר א נ י י ט יעי‬ d a r k (navy) blue ( ‫ נ ר ע ס ט‬A A .graphy [MISKIIER] ‫גרוייס־מיסחר יעי‬ greatness grain || [KRAKh] ( ‫ג ר ו י י ס ־ ב ר ך ד ע י ) ן‬ great power (nation) big lithograph ‫ליטאגראפיע‬ ‫גרוייטהארציקייט יי‬ grand jury megalopolis ‫גראיף‬. 2 .‫א כ ז ר י ו ת ד יק‬ horror. g r a p h ‫ ־| נ ׳ ־ ל א ס ־ א נ ד ז ש ע ל ע ס‬d u k e Great Britain ‫ם‬ || .‫ג׳‬ ‫האלט|ן זיך‬ * 1‫ ־‬h a u g h t y .graph ( ‫ ג ר א פ י ע יי ) ם‬.

. well-browned ‫ג ר י ל צ י ק איי‬ mane bangs (hair) ‫ נריווקע‬A ( ‫נריווע י י ) ט‬ vexation (‫גרים יעי )ען‬ ‫נר‬ ‫ || נ׳ ז י ך‬nibble.. harsh ‫ג ר י ל צ י ק‬ !‫נ ר י י ב ע נ ע ם » ׳ע‬ ‫נ ר י י ב ע ר ד י ק איי‬ cracklings. willingness 129 ‫גרייטקייט יי‬ . v e r y m u c h (so). re- ‫גריייכנדיק‬ e m i n e n t l y . rugged ( ‫גריל י י ) ן‬ (sound) g r a t e ‫נ ר י ב ל | ע ן ז י ך יי‬ speculate over ‫ג ר י ך י»י )ן( ם‬ Greek vt/vi ‫ נרופקע‬A ( ‫נרופע י ׳ ) ס‬ [GOREsh—GRushiM] ( ‫נרוש י ע י ) י ם‬ divorcee ‫ייפל־רענן יעי‬-‫גרי‬ Greek || t a k e it easy group ‫נ ר צ י פ ל ד י ק איי‬ sleet ‫נ ר ו פ י ר | ן יי‬ cluster (A ‫ ) ע ך ( )נרויפ‬°‫נ ר צ פ ל יא‬ ‫דצן‬ (‫נרופירוע יי)ען‬ pride oneself (on) || pellet. [DE'YEDIK] staging ‫גריינננלייביק איי‬ prepare vt. m i s t a k e O ‫גרימיר|ן )זיך( יי‬ s t r u m tunelessly ‫נריזאטע י׳‬ 0 ‫גרים » ׳עז‬ ( ‫גריסאסע י י ) ס‬ colic ‫נר יוון‬ (A ‫נריווקע י י ) ס ( )נריווע‬ ‫ג ר י י ל צ ג ד י ק איי ׳עז‬ grimace » roasted bits of goose s k i n <•> ‫ג ר י ל צ | ן יי‬ (actor's) m a k e . scope (‫ט־ייך י ע י )ן‬ ‫עסטיקן‬6‫נרונט‬ establish firmly. ‫יי‬-* ‫נ ר צ ל ע ך‬ size. reach. O d r y cereal granulated g r a i n y . g n a w .ן‬ ( ‫נרונטשטיין יעי ) ע ר‬ / ‫ ־( ט י ט נ ׳ — א צ ע ד‬g a r d ( s ) . granule (‫נ ר ו נ ט צ א ל י־ .. ‫ פ ו ן ד ע ר ג׳‬: ‫י ׳‬ credulous. stage (an ‫ג ר י י ע ־ ד ע ה ד י ק אי־‬ set the table || prepare rash ease. l i g h t l y2. r e a d i l y . probe. (‫)אין‬ (‫ ר ו ) ב ( ט יעי )ן‬6 ‫ג ר י י פ‬ Greece ‫גריכיש איי‬ (‫ג ר י י כ נ ל א נ ד )יא״‬ cricket grating. willing ‫ איי‬.‫נרי_יפל‬ divorc6 (A ‫נ ר ו פ ק ע י י ) ס ( ) נ ר ו פ ע‬ [GRushE] ( ‫נדושה י ׳ ) — ו ת‬ r u m i n a t e . ‫* || נ׳ ג ר א‬ancient ‫גרייטעגיש ד*־‬ curl ‫ג ר י י מ צ א ר ן יעי‬ green greenish light (-weight). e a s y .664 ‫נרינדונב‬ ‫ || א י ן נ׳‬reach. rough(-textured) grapefruit » cluster .. set. extent ‫ נ ר י ס ק ע‬A (‫נרוס י ע י )ן‬ compliments sincerely y o u r s ( ‫גרייס י י ) ן‬ ( ‫ || ג׳ ד ך ) ט י ט‬e x t o l grouping (‫)זיר‬ 0 ‫גרייס|ן יי‬ ‫ל‬ || g r o u p imp. 3> ‫גרייכ|ן יי‬ extend ‫ || ווי_יט‬w i t h i n easy reach cardinal number cornerstone ‫ג ר י ע צ ו ג׳‬ far-reaching greeting(s). ‫עסטיק|ן‬6‫נרו'ש‬ ‫יי—ל‬ l a y the f o u n d a t i o n s of ‫ ג׳ צ ו ם טיש‬H expedition) (to) vi/imp (‫|| ג׳ ז י ך )צו‬ prepare. m a g n i t u d e .‫אייי‬ ‫ || ע ם ק ו מ ט א י ם א ן ג׳‬be easy (for) ‫נ ר צ ז איי‬ g r a y (hair) <$> ‫ג ר י ט פ ל | ע ן יי‬ wrath ‫נריזשע|ן ת‬ fret error. p r e p a r a t o r y ‫ר א ם ליייענען‬ frivolous. s t a n d b y ‫|| ם א כ | ן ז י ך ג׳ ר א ם ל ע ב ן‬ have r o o m a n d || he finds r e a d i n g easy ‫|| זצן* א ר ף א ל ע ם ג׳ ן‬ board ‫)י( ג׳‬ ‫ || גריייטהאוון‬staging. j a u n t y (‫נ ר צ ז י ע י )ן‬ (‫)ן‬ (hair) curl vt/vi ‫גדין איי‬ ( ‫נרגיזל ד*־ ) ע ך‬ <$> ‫נרי_יזל|ען)זיך( יי‬ curler ‫ג ר י ג ב ל ע ך איי‬ (‫נ ר צ ז ל ע ר י ע י )ס‬ ‫ || מ א כ | ן ז י ך נ׳‬ready. most c e r t a i n l y boast (of). n a g hoary.. g u l l i b l e ‫נרייט איי‬ ‫ זי_ין* ג׳‬h get r e a d y ‫ || א ג | ק ו מ | ע ן‬easily. lightness canker establishment . w i t h i n reach || range.1 ‫ג ר י ע‬ be r e a d y . m a k e p r o v i s i o n s ‫ג ר י ע ק י י ט י־‬ ‫גרייטוע יי‬ (‫גרייט|ן יי )געגריייט‬ (‫נ ר י נ ד יעי )ן‬ ‫ א ר‬5 ‫ג׳ ז י ך‬ for ‫*נרינדוננ י־‬ readiness. range.‫גרייט‬ staging port c a s u a l l y 3.u p (actor) m a k e u p vt/vi ‫ג ר י וו ן‬ b u m p y .

. <$> ‫ג ר ע פ צ | ן יי‬ (‫ג ר ע ק י ע י )ן‬ Greek (‫*נרעק* י ע י )ן‬ Greek materiality [] ‫נרינשטיין י ע י‬ ‫גרינשפאן י ע י‬ <$> ‫גריט|ן וי‬ (to). verge [GANVE] tide ‫ע|גען ד ע ם ג׳‬5‫גנ‬ v e g e t a b l e . w a s h clothespin ‫ארזאמלונג‬5‫גרינדועס־‬ (‫)ן‬ ‫י׳‬/‫יעי‬ ‫*גרינדער י ע י ) ט ( ם‬ greenhorn ‫גרענעץ‬ (‫)ס‬ ‫אפעי‬ ‫יעי‬ ‫ א ן א ג׳‬h a r y . ‫גרינ|ער‬ been (to) 1 b u n (hairdo) yet verdigris ‫נרעסער‬ belch not jade ( ‫גרעינעצשטיין י ע י ) ע ר‬ (A ‫)גרויס‬ ‫ נ ע ב אםעי‬. green plants (‫נרינט י*׳ )ן‬ the frontier bor- ‫ א ל‬5 ‫ || ג ר ע ' נ ע צ‬b o r d e r l i n e {coll) .) ‫*נרעקיש א י י‬ [ G A ' S I I M I E S ] ‫יאי־‬ sensuous. frontier. steal across ( ‫ א ר ז א מ ל ו ע יי ) ע ן‬5 ‫נ ר י ' נ ד ו ע ס ־‬ <*‫ג ר ע ט ד‬ be) w a s h e d . i. b o u n d || boundless (‫)ך‬ (‫ג ר ע י ט ק ל א מ ע ר י ע י )ן‬ p u l l a l l the strings.. verge (on) <‫> <טיט‬$< ‫נ ר ע ' נ ע צ | ן ז י ך יי‬ material.‫גשמיותדיק‬ 663 (A ‫) ע ך ( )גראז‬ b l a d e of grass ‫גרעזל‬ ‫יאי־‬ l a u n d r y . l i m i t . send one's l o v e grippe ( ‫גריפע י י ) ס‬ vulture (‫גריף י ע י )ן‬ g r i t s (coll.‫נרענעצ‬ a green person. a n d e r l i n e case frontier (area) immigrant w h o has ^ ‫נרעינעצלאנד י‬ landmark pfi ‫ || זיין* נ׳‬m a j o r *‫איי‬ ‫ || ל א ז | ן ג׳‬send regards t o send regards exceed (‫ג ר ע פ ץ י ע י )ן‬ b e l c h imp. establish ‫'גו־ינד|ן יו‬ clothesline ‫ י ר ן ד י ג׳‬5 : ‫ נ ר ע נ ד ע‬° founder be i n c o m p l e t e charge border. W h i t s u n . clothes b e i n g (or t o constituent assembly r u n n e r (of a sleigh) ‫יאי־‬ ‫נריינדזשעלע‬ ‫ג ר וג ט י ק‬ ‫י נ ר י נ ד ל ע ך ׳עז‬ (—) ‫נ ר ע ט ש ט ר י ק י ע י‬ found.‫ד ע ר‬ Americanized b o r d e r .e.[KhoGE] ‫ג ר י י ך ח ג א י ׳‬ ‫גשמיות‬ ‫גשמיותדיק א י י‬ ‫ג ר ק ע יי ׳עז‬ thickness ( ‫גרעב י ׳ ) ן‬ miner earthy ‫ג ר אג ע ר‬ 130 ‫גריץ י ׳‬ ‫ר ע טש ק ע‬ (‫גרעבער י ע י )ט‬ ‫נ ר ע ג ע ר י ע י ) ס ( ׳עז‬ . ‫נריינהארן‬ Pentecost.

the s a i d ( . now (the m u s i c a l note) C ‫ד א יעי‬ t h r o u g h here.) v e r y close to ' ‫( א י ן » ־ ד א‬. ) worry. .d o m a i n d o m i n o (‫ד א י מ י נ א יעי )ס‬ d o m i n a n t ‫ד א ס י נ א י נ ט ייי׳‬ dominion ( ‫דאמייניע י ׳ ) ס‬ d o m i n a t e O ‫ד א ס י נ י ר | ן יי‬ n o w . n u m e r i c a l value: 4 there i s / ‫ ז נ י נ ע ן ד א‬/ ‫ || ע ס א י ז‬here ‫ד א »ייי‬ ‫ ד א‬. i n this l o c a l i t y ‫ד א ־ ה י ' יח־יי‬ (Jew.. these. concern w o r r y .v i o u s l y . b o t h e r a b o u t (‫ )וועגן‬1 ] >‫ד א ג ה | ן יי <ג‬ keep y o u r c h i n up! !‫|| נישט געדאגהט‬ don't worry! d o g m a t i c ‫ד א נ ט א ט י ש איי‬ dogma ( ‫דאגמע י ׳ ) ס‬ here ‫* ד א ד ע ר ט »ייי‬ here. / ‫ז י ק | ע‬ dose ( ‫ד א ז ע י י ) ס‬ d a t u m (‫ד א ט יעי )ן‬ d a t i v e (‫ד א ט י י ו ו יעי )ן‬ d a t e ( m a r k the d a y ) O ‫ד א ט י ר | ן יי‬ data » ‫דאטן‬ (calendar) date (‫ד א ט ע י׳ )ס‬ ‫ || אויף ד ׳‬c o u n t r y house (‫ד א ט ש ע י• )ס‬ i n the c o u n t r y 131 . as y o u k n o w it's M o n d a y . dike (‫ד א מ ב ע יי)ס‬ four ells [DALET AMES] » ‫ד אטות‬ (square). t h i s ‫ייי‬8 ( ‫ א ר ו ' מ ) ע ר ט‬$ ‫ח‬ way || ( h u m . bother. . ) ‫ד א כ ש ט ו ב י׳‬ t h a t c h ‫ד א כ ש ט ר ו י י׳‬ gable (‫ד א כ ש ע י ץ יעי )ן‬ d o l l a r (‫אירן‬. . (unstressed) ob‫־‬ ‫ד א ך »ייי‬ ‫| כ ׳אי? ד א ך‬. roof tile ( ‫ד א י כ ל ק ע י ׳ ) ס‬ skylight ( ‫ד א י כ ש ך ט ק ע י ׳ ) ס‬ penthouse ( ‫ ש ט י ב ע ר‬. . i s n ' t it? ‫ט א נ ט י ק‬ penthouse [ D I R E ] (‫ד א י ך ד י ר ה יי )—ות‬ fantasy. ‫ || ש ט ר ד ־‬roof ‫ד׳ אייבערן קאפ‬ 6 ‫ד׳ אייבערן ק א‬ . b e l o n g i n g here ‫ד א י ק «יי‬ ‫ ד ע כ ל‬A ( ‫ד א ך יעי ) ד ע כ ע ר‬ ‫ || א‬t h a t c h ‫ענ|ער ד׳‬ ‫ געב|ן* י א‬H shelter letter of the Yiddish [ D A L E T ] ‫י׳‬/‫יעי‬ ‫ד‬ a l p h a b e t . luck care. one's o w n dwelling/(fig. ‫ י ז י ק | ע ר‬$ ‫ ' ז י ק | ע ר •י* ) ד ע ר ד‬$ ‫ד‬ t h i s . ..‫ד‬ ‫ד‬ local. i m a g i n a t i o n (‫ד א כ ט ו נ ג י׳ )ען‬ || seem (to) (‫ד א כ ט | ן זיך יי ) ג ע ד א י כ ט ( )י‬ ‫נל ג ע ד א כ ט‬-» || suppose ‫ז א ל ז י ך ד ׳‬ shingle. . [MA‫׳‬ZL| ‫י«ס‬ ‫דאברע־מזל‬ j u s t m y l u c k ‫צ ו טי_ין ד ׳‬ [ D A Y G E ] (m—‫י׳ )־‬ ‫דאגה‬ anxiety. p r o n o u n c e d [D]. . depression (‫ד א י ל ע נ ע י׳ )ס‬ i n the g r o u n d (game of) checkers (‫ד א ט יעי )ען‬ ‫ד א מ א ל ס ט יעו ד ע מ א ל ט‬ ‫ד א ט ב י ע י ) ד ע ט ב ע ס ( ׳ע! ד ע מ ב‬ dam. ‫ || ד א‬hereabout(s) ‫ ד א ע ר ג ע ץ‬H are shelter yet.) ‫ד א ל א ר יעי‬ lot. . fate (‫ד א ל י ע י׳ )ס‬ ‫ ד ל א ט‬n‫ד א י ל ע ט ע י ׳ ) ס ( ״‬ s m a l l v a l l e y . s t i l l .) p r a y <$> ‫ד א ו ו נ | ע ן יי‬ synagogue (‫דאיוונשול י׳ )ן‬ ‫ ׳עו ד א ו ו נ ע ן‬0 ‫ד א ' ו ו ע נ | ע ן יי‬ ‫ ד י ד א י ־‬.

hence ‫ד א ר ט י ק איי‬ t h e r e a b o u t (s) ‫ || ד ׳ ע ר נעץ‬there ‫ד א ר ט ן אי״‬ ( ‫ || ד ׳ א ר ו מ ) ע ר ט‬i b i d . dried ‫ד ע ר‬ !‫׳ע‬ ‫ראד‬ doughnut D o n Juan u p t o here w i t h e r vi/imp thorn ‫א ר ו מ ע ר ט‬ also i n the c o u n t r y rural.) [DABER] !‫* ם ־ ׳ע‬ ‫יי‬ »‫ר‬2. 8 ‫ד א ג ק ש א פ ט י׳‬ || the (neuter) ‫ || גיט ד ׳ )און( גיט‬n o w . dis- ‫ניט ד׳‬ 0 anyway ‫ד׳‬ [SY] ( ‫ד א ס י ע ' יעי ) ע ן‬ instructor. ‫דארף‬ ‫אין ד׳‬ ‫ || ע ר ד א ר ף ד א זי_ין מ א ג ט י ק‬be due ‫ פון ד׳‬:‫דאנעט‬ on Thursday Thursday's ‫ד א י ר ע מ ע ר ט יעז‬ ‫יאי־‬ ‫דאגאט‬ (‫ יעי )ן‬.) be Thanksgiving ‫ד א ר ש ט י ק איי‬ (cont. . haggard thin. physician m a k e frequent v i s i t s (‫ן‬/‫דאמע י׳)ס‬ ‫ד א מ ע ן און‬ d o c t o r ' s title) medical ‫ד א מ י ש איי‬ ‫ד א מ ס ק ע איי‬ 1‫י ד א פ ל ט יע‬ (‫ד א צ ע י נ ט יעי )ן‬ . ‫ד ׳‬ || n o n d e s c r i p t file. appre- ciative con. commanding !‫י ד א ק ו ט ש ע ן ׳ע‬ ‫ד א מ י נ י י ר ג ד י ק איי‬ ladylike (‫ד א ק ו מ ע י נ ט יעי )ן‬ document d o c t o r (holder of ‫דאמינירנדיק‬ ladies' O ‫ ק ו מ ע נ ט י ר | ן וי‬$ ‫ד‬ ladies! ‫אירן( ם‬. ‫ד א ג ק ט א ג יעי‬ Day thank thirsty peak. 2 ‫ד א י ג ע ר ש ט י ק ד י ק איי‬ (expression of) t h a n k s . ought. tutor talk 132 ‫יענץ‬ ‫\ א י ן ד ׳‬. .a p p o i n t i n g ‫ט א פ ל‬ ‫דבר|ן‬ ‫ איט‬. ) ‫ד א ר ש ט יעי‬ ‫ )געדאירשט( א‬m m ‫דארשט|ן‬ || t h i r s t for ‫* ד א י נ ק ב א ר ק י י ט י׳‬ (‫ד א ר ש יעי )ן‬ thirsty (rev.. (‫ד א ג ק יעי )ען‬ ‫ א‬H acknowledgment.. ‫ד א ר פ | ף יי ) ע ר ד א ר ף‬ to. pastoral require. country.‫דאמענ‬ (‫ד א י מ ע ן ־ ב א ג ד א ז ש יעי )ן‬ ‫ד א ק ט ע ר י י ' יאס‬ <$> ‫ד א ' ק ט ע ר | ן ז י ך יו‬ doctrine ‫|| מי_ינע‬ gentlemen! doctor. .. . ‫ || פ ו ל‬t h a n k s .)‫דאקטאר יעי‬ ladies ! ‫ || מי_ינע ד א מ ע ן‬l a d y and !‫הערן‬ ‫•שע‬ (‫)דאקטוירים‬ ‫ד א ק ט ע ר יעי‬ (practice of) m e d i c i n e ladies' sanitary napkin steam steamroller slender. || h a v e ‫ד׳‬ thank- ‫ד א ר פ י ש איי‬ be supposed ‫ א י ב ע ר ד ׳‬H be grateful grateful.1 ‫ד א ס‬ ‫ ד׳‬. ( ‫ד א מ ק ע י׳ ) ס‬ then ‫ד א ר ט ׳עז‬ l o c a l . t h a n k f u l . dossier ( ‫ד א ש י ק יעי ) ע ט‬ <$> ( ‫< ) י‬S> ‫ד א ג ק | ע ן יי‬ gratitude || t h i s ‫ד א ר ש ט | ן יי ) ג ע ד א י ר ש ט ( נ א ך‬ ‫ד א רש ט ן‬ babble. gratitude (‫ד א ר פ ס י י ד יעי )ן‬ thirst to ‫* ד א נ ק ב א ר איי‬ ‫צ ו זי_ין‬ a n d what's more cod ‫מיט ד׳‬ one's w i l l ‫ ווי ע ט ד א ר ף‬h he is due here o n M o n d a y village Jew day ungrateful ‫ד ׳ זי_ין‬ ? ‫ || וואט ד א ר פ ט א י ר מ ע ר‬p r o p e r l y h gratitude ‫ || א ן ד ׳‬d e e p l y grateful against ‫אייי‬ (‫אי_יך‬/‫)דיר‬ ' ‫ ז א ג | ן י א ד‬/ ‫ ק ו מ | ע ן‬h less. .. t h a n k y o u (<$> .1 ‫ד א י נ ע ר ש ט א ג ־ ד א י ג ע ר ש ט י ק‬ <•> ‫ד א ר | ן י י‬ ‫דא‬ ‫יעי‬ ‫דאגען=דא ג ע ט‬ Thurs- ( ‫ד א ר ן יעי ) ד ע ר נ ע ר‬ ‫ דערפל‬A (‫)דערפער‬ (‫)ס‬ ‫*ראן‬ ‫ ביז ד ׳‬h t h i s w a y ( [ G U F E ] ‫|| ד ׳ ) ג ו פ א‬ t h r o u g h there || v i l l a g e ‫אפעי‬ ‫אייי‬ (‫דאן־זשואין יעי )ען‬ ‫ || ד ו ר ך ד ׳‬f r o m here. n o w stg.. b e l o n g i n g there (‫ד א מ פ ש י ף י׳ )ן‬ checkers ‫ד א ר ט ־ ג ע ב ו י י ר ץ איי‬ ‫ד א ר ט ן‬ native ( ‫ד א מ פ ע ר יעי ) ס‬ steamer ‫ד א ר איי‬ ‫ ד ׳ א ו ן ק ו ו א ר‬H (fruit) ‫י׳‬ (‫ד א י מ פ מ א ט א ר יעי )ן‬ steamer (‫ד א ק ט ר י י ן י׳ )ען‬ ‫ד א מ ף יעי‬ (‫ד א מ פ ו ו א ^ ץ יעי )ן‬ s t e a m engine to d o c t o r s skinny. pier (‫ד א ק דעי )ן‬ ‫ד ע ר ק ו טש ע ן‬ document dominant.. v i s o r ‫ ט ע ג ( אפעי‬.661 dock. to . need.

‫א ר י ב ע ר ט ר א ג ן‬ ‫יעז‬ ‫דולדן‬ (‫הגיזער‬. [ ] ( ‫ד ו ח ק זי_ין* ו י ) ד ׳ ג ע ו ו ע י ן‬ urge ‫* ד ו ר כ א ו י ס יעו‬ <•> ‫ד ו ר כ | א י ק ס | ן יי‬ (‫ד ו ו מ ו ו י ר א י ט י ע י )ן‬ refuse. b o t h e r religious [ D V E Y K E S ] 0$! ‫ ק ו ת‬3 ‫ד‬ attained b y banishing a l l thoughts a n d communing with G o d scoundrel . ( ‫ ד י ך‬:‫ ד י ר . sample DUGMOES] <•> ‫ד ו צ | ן יי‬ ‫ד׳־דורות‬ ‫ד ו ר כ ו י ס‬ *‫זיין‬ (‫ד ו ב ^ ע י ט י ע י )ן‬ (‫ות‬$/‫)—ות‬ exemplify ‫מיט‬ [ D O R — D O Y R E S ] (‫ד ו ר יעי )ות‬ [DO'YRESDIK] ‫ א‬O ‫ר ו ב ל יד|ן ת‬ (‫דובלירער יעי)ס‬ ‫א‬ ‫ [ יען‬D O Y F E K ] ‫* ד ו פ ק י ע י‬ generations ‫ד״ה=דאס‬ be a n u n d e r s t u d y (for) [DUGME—DUGMES/ pronoun ( ‫) ד ו‬ || generation ‫הייסט‬ stand-in.. [ D O Y K I I E ] ( ‫ד ו ח ה ז י י ן * י י — ל ) ד ׳ ג ע ו ו ע י ן‬ t a k e precedence over. dearth. understudy ‫ם‬ d o u b l e t . t h r o u g h o u t . confused ‫ד ו ל איי‬ ‫ס ו ב ל‬ . (Jew.l a s t i n g t h r o u g h . cause perennial. b y w a y of t h o r o u g h l y . ‫ »רעפ‬.. a n n u l .[ D V O R I M ] ‫ ר י ם‬5 ‫ד‬ nomy idle w o r d s [ B ( E ) T E ‫ ׳‬Y L I M ] » ‫ד ב ר י ם ־ ב ט ל י ם‬ ‫ד ו ל ה ו י ז דאס‬ ‫ מ ו ח‬/ ‫ פ‬$ ‫ || ד ׳ י א ק‬a n n o y .) perform [ D U K I T N ] <$> ‫ד ו כ נ | ע ן יי‬ the p r i e s t l y b e n e d i c t i o n . [DAFKE] ‫ד ו ו ק א איוי‬ || none other t h a n . h ‫האלט|ן זיך‬° || ‫איי‬ fife duumvirate essential lucid ‫ד ו י ר כ ב ל י ק ל ע ך »יי‬ [ ] .(Jew. [ D E H A Y N E ] HP ‫ד ה י י נ ו‬ y o u (sg.ing ‫ד ׳ וי‬ m a k e a p o i n t of r u n n i n g ‫אויף‬ X-ray ‫דוגמא‬ be left h o l d i n g the b a g ‫ד ע ר ד ׳‬ ‫דורותדיק‬ thoroughgoing ‫י׳‬ example. v i z .. shortage.1 ‫ד ו ר ך‬ || v i a . b y . area measure (—) ‫ד ו נ א ם י ע י‬ used i n Palestine a n d Israel. press. [ D O Y K I I E K ] (‫ד ו ח ק י ע י )אין‬ ‫ מ ח מ ת ד ׳‬h w a n t . א‬: ‫ד ו • י * ) י‬ thou . double ‫דו׳סט־־דו‬ duet ‫דבר־אחר‬ T ‫דוני!' יעי‬ t h u n d e r (bolt) ‫האסט. w h i l e t h e congregation covers i t s heads w i t h p r a y e r shawls o r closes i t s eyes m a d . familiar).22 acre Danube (‫)ס‬ i. ד ו וועסט‬ ‫יעי‬ n a m e l y . b y means of... p e r . necessarily. ‫קיי‬ H o u t . ‫ד ו מ פ י ק איי‬ d o n t i m . n o t h i n g short of ‫ || ד ׳ ל ו י פ | ן‬m a k e a p o i n t of .e.) bedlam ‫דול|ן ת‬ [MOYEKh] bother pester (‫ד ו י ל ע נ י ש דאס )ן‬ brood [DOVERAKIIER] ‫דומע |ןת‬ stale ( ‫ד ו נ ע ר יעי־ ) ן‬ thunderous ‫ד ו י נ ע ר ד י ק איי‬ thunder <•> ‫ד ו ' נ ע ר | ן וי‬ (‫ד ו ע י ט י ע י )ן‬ duel (‫ד ו ע ' ^ י ע י )ן‬ duel O ‫דועליר|ן זיך ״‬ duplicate (‫ד ו פ ל י ק א י ט י ע י )ן‬ duplicate O ‫ד ו פ ל י ק י ר | ן וי‬ count o n ‫ א ר ף‬3< ‫ד ו פ ע | ן יי‬ ‫ד פ ק‬ for perpetual.‫דווקא־‬ ‫ ־ | ד ׳ זי_ין* ד ע ם ק ץ‬t h e p o s t p o n e m e n t of [KETS] d e l a y the e n d of the D i a s p o r a (by one's sinful actions) lack.‫ ד ׳ א ו ן ד ׳‬: ‫א י ו י‬ || t h r o u g h 3. profane ‫ז‬ ‫ ו‬-‫ז י‬ insane ‫דבקות‬ 660 ‫דורכבליקלעך‬ pout <S> ‫ד ו י ע | ן ז י ך ״‬ duration breath ‫ד א כ ט ן‬ 133 ‫ד ו י ע ר יעי‬ (‫ד ו ך י ע י )ן‬ ‫ת ) ג ע ד ו י כ ט ( יעו‬ ‫דוכט|ן‬ . asylum. deficiency for w a n t of [ M A K I I M E S ] ‫א י ן‬ e x h o r t . e q u a l t o address b y t h e f a m i l i a r ‫• ט ע‬ profane t h i n g [ D V A R K I I O ' L ] ‫ד ב ר ־ ח ו ל י ע י‬ the B o o k [ D I V R E ..H A Y O ' M I M ] ‫ד ב ר י ־ ה י מ י ם‬ of C h r o n i c l e s the B o o k of D e u t e r o . o u t a n d2.) ecstasy. t o the core ride t h r o u g h ‫חדכ|רי_יט|ן‬ ‫ד ו ר כ א ו נ ד ו ר כ י ק איי‬ ‫אויף‬/‫ד ׳ §ון‬ ‫ דודקע‬A (‫דודע י־)ס‬ o n l y . l o n g .

fail vi. ‫ד־רכ|ניי|ף‬ ‫ ד ׳ ז י ך‬h passable passable <$> ‫ד ו ר כ | מ י ש | ן מ‬ pervasive. traverse take a walk/stroll undergo cross o u t (‫ד י ר כ ג א ס י ע י )ן‬ ‫)איז‬ through. translucent ‫יכטיק איי‬-‫דוירכלי‬ break shine (‫יכט‬-‫)דוירכנעלי‬ ‫יי‬ ‫דורכ|לי_יכט|ן‬ passage. search (not (‫דוירכפירער יעי)ס‬ used in (‫ד ו ר כ ק ו ם יעי )ען‬ filter stay through <$> ‫ד ו ר כ | ז י י | ע ן יי‬ transparent ‫* ד ו י ר כ ז י כ ט י ק איי‬ s t r a i n .3> ‫ד ו ר כ | ל ע כ ל | ע ן יי‬ ‫ד ו ר כ ל ע כ ל ע ן‬ (‫ד ו ־ כ ב ר א ך י ע י )ן‬ (‫)דוירכגעבראכן‬ || see t h r o u g h ( ‫ד ו ר כ | ק ו מ | ע ן יי )איז ד ו י ר כ ג ע ק ו ט ע ן‬ ‫ד ו י ר כ ז ע י ק איי‬ ( ‫ד ו ר כ | ז ע | ן * יי ) ד ו י ר כ נ ע ז ע ן‬ show through terms.r a y go (‫דוירכגעגאעען‬ im- O ‫ד ו ר כ | מ א כ | ן יי‬ <S> ‫ד ו ר כ | ט ע ק | ן יי‬ (‫)דוירכגענומען‬ criss-cross penetration (‫דוירכנעדרוננען‬ permeate. r u n through =>$‫ד ו ר כ | ל ל כ ע ר | ן יי ׳‬ s t i r pf. ‫ד ו י ר כ נ ע ט ר י ב ץ אי־‬ [ T S E Y L E M T ] ‫ד ו י ר כ נ ע צ ל מ ט אי־‬ ‫ד ו ר כ | נ ע מ | ע ן יי‬ p e n e t r a t i n g . sound forate experience. (‫ד ו ד כ פ א ל דעי )ן‬ ‫)איז‬ ‫יי‬ impene- pass permeate. crafty ‫ד ו י ר כ נ ע מ י ק איי‬ (re- ‫ד ו י ר כ נ י י ע ו ו ד י ק »י־‬ d r e n c h e d . p i e r c i n g ‫ד ו י ר כ נ ע מ ע נ ד י ק איי‬ f a i l u r e . ‫דורכ|ברעכ|ן‬ (‫ד ו ר כ ג א ע יעי )ען‬ strait. transit cross-examination ‫איז‬/‫)האט‬ ‫דורכ|פאל|ן‬ t h r o u g h .. execute. <$> ‫ד ו ר כ | ו ו ע פ | ן ז י ך יי‬ exchange ( a n g r y ) perform.‫ד ו ר ב ן = ד ו ר ך דעט‬ penetrate. aisle through. <$> ‫ד ו ר כ | ו ו י י ע | ן יי‬ s o a k pf. (‫י )ן‬. <$> ‫ד ו ר כ | ב ל ע ' ט ע ר | ן יי‬ (‫דורכ|טרייב|ן יי)דוירכגעטריבן‬ omission thumb through (‫ד ו ר כ ל א ז יער )ן‬ ford 0 ‫ד ו ר כ | ב ר א ד י ע | ן יי‬ let t h r o u g h . ‫לאס‬ f‫( ־‬on a t r i p ) passable (to a vehicle) ‫ד ו י ר כ ^ ר ע ו ו ד י ק איי‬ transient w i n n o w pf. absolutely.1 ‫ ר | ן‬$ ‫ד ו ר כ | פ‬ on an exam) 2 . chase a w a y O ‫ד ו ר כ | ט ו נ ע ל י ר | ן יי‬ ‫דורכבלעטערן‬ leaf t h r o u g h . pass. go t h r o u g h . in- filtrate trable (‫דורכ|האלט|ן ת )דוירכנעהאלטן‬ (‫ד ו ר כ פ א ר י ע י )ן‬ pull through throw (‫)דוירכגעווארפן‬ ‫יי‬ ‫דורכ|ווארפ|ן‬ t h r o u g h . c o n d u c t (electrical) c o n d u c t o r <$> ‫ד ו ר כ | ו ו ע ר ט ל | ע ן ז י ך יי‬ ‫דוירכפירלעך‬ practicable out. d r e n c h <$> ‫ד ו ר כ | ו ו י י ק | ן ט‬ ‫דוירכפארער יעי)ס( ם‬ enforcement. t h o r o u g h f a r e . sift. transit (‫ד ו ר כ פ י ר י ע י )ן‬ ‫דוירכפירוננ י י ) ע ן ( = ד ו ר כ פ י ר‬ feasible. perform- shortcut.‫ד ו ר כ ו ו ע נ י׳‬ cross-ventilation ance in- ‫דורכ|דריע|ען‬ (‫ד ו י ר כ פ א ר ה ע ר יעי )ן‬ transit carry pervade. enforce. penetrating ‫יי‬ ‫ ניט ד ו י ר כ צ ו ג י י ן‬h hearse). intersperse. ‫אי־‬ ‫ד ו י ר כ ו ו ע נ ט י ל א צ י ע י־‬ p e r m e a t e vi. workable. ‫יי‬ through.‫דורכקומען‬ 659 t u n n e l vt. fail (a s t u d e n t ( ‫ יי )איז ד ו י ר כ נ ע פ א ר ן‬. breach p u n c h . o m i t <$> ‫ד ו ר כ | ל א ז | ן יי‬ breach. p e r v a d e fall (‫דוירכנעפאלן‬ penetrate. words throughout. ‫דורכדרונג יעי‬ ‫יי‬ ‫ ניט ד ו י ר כ צ ו ד ר י נ נ ע ן‬H persevere. vt/vi (‫ד ו ר כ ז ו ך י ע י )ן‬ ( ‫דורכ|זי_ין* יי )איז ד ו י ר כ נ ע ו ו ע ן‬ the present ( ‫ד ו ר כ | פ ל ע כ ט | ן ) ז י ך ( יי ) ד ו י ר כ ג ע פ ל א כ ט ן‬ ter t w i n e ‫דורכוייס‬ positively implement ( ‫ ד ׳ )אין ל ע ב ן‬h (electricity) u n d e r s t a n d i n g . X . sift. undergo. agree- ‫אייי‬ <$> ‫ד ו ר כ | פ י ר | ן יי‬ a d m i n i s t e r . c o m e t o a n u n d e r s t a n d i n g 134 ‫ד׳ זיך‬ . "diarrhea ‫ד ו י ר כ נ ע ו ו י י ק ט אי־‬ cunning. per. breakthrough lucid. p u n c t u r e . passage. peruse. screen <$> ‫ד ו ר כ | ז י פ | ן יי‬ transparent ment come t o tense) s t r a i n . soggy ‫ ״דורך דער‬.

) ( ‫ד ו ר כ ש ט א ך יעי ) ן‬ ‫יי‬ t h r o u g h . . <•> ‫ח ש א ב ע | ן וי‬ Dzhudezmo spoken look stroll pf. p u s h one's w a y 0 ‫דורכ|שפאר|ן ך ך ת‬ through [DI] ( ‫ד י א מ ע ט ע ר יעי ) ס‬ (‫)טיט‬ (‫)דוירכנעשריבן‬ [DI] ( ‫ד י א פ א ז א י ן יעי ) ע ן‬ ‫יי‬ ‫זיך‬ ‫דורכ|שרי_יב|ן‬ c o r r e s p o n d (with) i n s t r u m e n t . [DI] ( ‫ד י א ג נ א י ז יעי ) ן‬ diagnose diameter (‫יי)דוירכנעשטראכן‬ (‫)דוירכגעשלאגן‬ through diagonal ‫שטעל|ן‬ <2> ‫ד ו ר כ | ש ט ר א ל | ן יי‬ ‫ד י וואט‬ ( ‫ד י א ב ע י ט י ק ע ר יעי ) ס‬ ‫יעי ) ן‬ ‫דורכ|שטעכ|ן‬ ( ‫ד ו ר כ ש ט ר א ז יעי ) ן‬ irradiate these she w h o .. pierce. dialectic [DI] ‫ד י א ל ע ק ט י ש «יי‬ ‫ייי‬2.3> ‫ד ו ר כ | ש פ א נ | ע ן יו‬ [DI] ( ‫ד י א ל א י ג יעי ) ן‬ dialectic ‫אין ד׳‬ ‫דוירכשניטלעך‬ o n the average permeate ( a c t i v e / p a s s i v e ) voice [DI] (‫ד י א ט ע י ז י ע י )ן‬ range (of voice. etc. straits ‫זיך‬ ‫ ־( ד ׳ ז י ך ד ו ר ך‬t h r o u g h (‫דוירכגערונען‬ ( ‫ד ז ש ע ט | ן ) ז י ך ( יי ) ג ע ח ש ע י ט‬ (chivalrous) gentle- ‫וו‬ ( ‫ד ו ר כ ר י י ס יעי ) ן‬ t r i c k l e / l e a k t h r o u g h . p u n c t u r e [ T K I I A K .‫איי‬ || d i a g n o s i s diagnose colander have a c h a t ( ‫ד ו ר כ ש ל א ק יעי ) ן‬ (with) mean [DI] O ‫ד י א ג נ א ז י ר | ן יי‬ diagram [DI] O ‫ד י א נ ר א מ י ר | ן יי‬ ( ‫ד ו ר כ ש נ י ט יעי ) ן‬ o n the average || average.658 ‫דיאפאזאן‬ ( u p o n ) .1 siderable distance) o n foot go for a w a l k . [DI] ‫ם‬ cross o u t ‫ ארט‬. O ‫ד ו ר כ | ש פ א צ י ר | ן ז י ך יי‬ [DI] ( ‫ד י א ל ע י ק ט יעי ) ן‬ [DI] ‫ד י א ^ ע ק ט י ק י׳‬ dialectal. ] ‫ד ח ק יעי‬ ‫( •[ ד י א‬fern. revise <•> ‫ד ו ש ע | ן יי‬ ‫ד ז ש ו ד ע ז מ י ש איי‬ by many through.1 ‫) ד ו ר ך (ד י‬ push one's [DI] ‫ד י א ב ע י ט יעי‬ || d i a g o n a l1. break °‫ד ז ש י י מ ד ז ש י ק ו ו א ר נ יא‬ g i n (alcohol) ‫וי ) א י ז‬ ‫ נ י ט ד ו י ר כ צ ו ק ר י כ ן‬h crawl through passable Jews ( ‫ח ש י מ ד ז ש י ק יעי ) ס‬ cymbal jet. . g i m m i c k ‫דורך‬/« inspect.) trample 135 [ D O Y R E S ] ( ‫ד ו ר ס זי_ין* י י ) ד ׳ נ ע ו ו ע י ן‬ 8 . chart dialogue ‫דורכ|שטרי_יכ|ן‬ ‫ז י ך יי‬ w a y through. ( ‫> ) ד ו ר ך‬3< ‫ד ו ר כ | ש נ י ר ל | ע ן ז י ך וי‬ s p a n . fly b y j e t ( ‫ד ו ר כ | ק ר י ג | ן ז י ך יי ) ד ו י ר כ ג ע ק ר א ג ן ( ) ד ו ר ך‬ im- (sometimes called L a d i n o ) gadgetry ‫ד ו ר כ | ק ו ק | ן יי‬ through ( ‫ד ז ש א נ נ ל יעי ) ע ן‬ D z h u d e z m o . t h e y w h o diabetic pi. c o v e r (a c o n . inspection. (‫ד ו ר כ ק ו ק יעי )ן‬ (esp. ‫ר‬ (‫)דוירכגעשטאכן‬ thruway diabetes ( 2 . average.). break ( ‫> ) ט י ט‬$< ‫ד ו ר כ | ש מ ו ' ע ט | ן ז י ך יי‬ || c u t . i n anger) examination ‫ד א ר ש ט‬ !‫י ד ו ר ש ט ׳ע‬ stuffy ‫ד ו ש נ ע »יי‬ stew peck jungle get ‫ד ז ש ו ד ע ז מ ע דאפ‬ Sephardic (‫)דורך‬ (‫דוירכגעקראכן‬ breach. tear (a l i v i n g being) t o pieces ‫דורכקוק‬ perusal. ‫)איז‬ ( ‫> ) ט י ט‬3< ‫ד ו ר כ | ר ע ד | ן ז י ך יי‬ ( ‫ד ז ש ע ט יעי ) ן‬ man this ‫דורכ|רי_יס|ן‬ ‫ד ז ש ע ז יעי‬ vt/vi extremity. these ‫וי‬ (with) flush (‫דזשעינטלמעןיעי)ער‬ || t h e (fern. ‫יי‬8 . m e a n ‫ר ע םד ׳‬ [DI] ( ‫ד י א ג ר א י ם י׳ ) ע ן‬ dialect ‫דורכ|שלאג|ן‬ [DI] ‫ד י א ג א נ א י ל‬ graph. . peruse. percolate ‫ ׳׳מ‬°‫יא‬/‫ד ז ש ע ג ע כ ץ יי‬ jazz ‫דורכ|קריכ|ן‬ m a k e / p u s h one's w a y t h r o u g h . a language gadget. e x a m i n e . b r e a k t h r o u g h (‫)דורך‬ (‫)דוירכנעריסן‬ breach ( ‫ד ז ש י מ ד ז ש ע י־ ) ס‬ ‫ד י ע נ ע כ ץ‬ (‫)דורך‬ ‫ד ז ש י ן יעי‬ jet a i r p l a n e have a t a l k want * 2. ‫דורכ|רינ|ען‬ <•> ‫ד ו ר כ | ש ו ו ע נ ק | ע ן ״‬ puncture run [DAKhKEs] ‫ד ח ק ו ת דאס‬ 9 || this.

enough (for us)! thy ‫אינט‬ dibbuk. ‫ד י י כ ט ע ר י ש •י׳‬ O ‫דיווערסיפיציר|ן מ‬ dune ‫> זעו‬3< ‫״ ד י כ ע | ן יז‬ floor (‫)ן‬ '‫י‬/‫דער‬ Diesel ‫דיל‬ ‫ ר‬$ ‫ ט‬$ ‫ || ד ׳ ־ מ‬D i e s e l (‫דיונע י ׳ )ס‬ (‫דיזל י ע י )ען‬ (‫ד י ל י ז ש א י נ ס יעי )ן‬ dilemma diminutive engine (‫ד י ל ע מ ע יי )ס‬ ‫ד ט י ו ן‬ ‫ד אז י ק ע ר‬ ‫״דימיון יען‬ ( t o u r of) d u t y (‫דיטינוטייוו יעי )ן‬ thin O «‫דיזשוריר|ן‬ ditto ‫ ד י ' מ ע ) נ ( ט ץ •יי‬h a d a m a n t l a w . ד ו‬v) • . religious l a w k n e a d i n g t r o u g h for b r e a d .) » ( ‫ד י כ א ט א מ י ע יי ) ס‬ plywood ‫ד׳‬ || w o r d s ‫ רעד|ן קלארע ד׳‬h (‫יי)ן‬/‫ד י ך יעי‬ thee ‫הארט‬ ‫רע ד׳‬$‫קל‬ ( ‫«. lease.1 ‫דייטש‬ law. ‫דיינו‬ that's plenty! office of the day en am ‫דיינות‬ [DAYONES] for y o u r s a k e . esp. charged 136 ‫•טעי‬ (‫)ען‬ [DAYEN—DAYONIM] with ‫יעי‬ ‫'דייט‬ ( ‫דיין י ע י ) י ם‬ deciding . feint ( ‫דיוועירסיע י י ) ס‬ ‫ד ע כ ע ן‬ stage c o a c h d i v e r s i f y vt.657 ‫דיעער‬ q u e s t i o n s of r i t u a l cleanliness ‫זיטיוו‬$‫דיאפ‬ and transparency s e t t l i n g m i n o r disputes y o u r (sg. familiar). lawfully ‫ד י נ א מ י ק יי‬ ‫ד י נ א מ י ש •יי‬ rent. J e w . means !‫ [ ׳ע‬D E Y K E ] ‫ד י י ק א‬ ‫ד ו ו ק א‬ ‫דיבוק‬ J e w . but not German accepted ( ‫ד י נ נ ו ע יי ) ע ן‬ used by cul- tivated stylists) ‫דיננ|ען מ‬ dime ‫ ד ׳ זיך‬h charter lessee ‫דיייטשלענדיש • י ׳‬ w o r d s o r phrases s p o r a d i c a l l y (‫ד י י נ נ א פ מ א ך יעי )ן‬ (‫)געדועען‬ (‫ד י י ט ש ל א נ ד )יאס‬ pertaining to G e r m a n y German ( ‫דינאיטטיע י י ) ס‬ lease. familiar). which can magic be plain expelled !‫ד י י ק ע ׳ע‬ not mince only by ‫דעי־‬ ‫״ ד י כ ט ו ע יי‬ plywood ‫ד י כ ט ־ ן •יי‬ w r i t e (poetry) poet words.V E H O ' Y S E R ] ‫•ייי‬ r u g . as far [DI] ( ‫ ר א נ מ ע י י ) ס‬5 ‫ד י א‬ diocese ‫דיין‬ [DAYEYNU] [DI] (‫ד י א פ א ז י ט י י ו ו י ע י )ן‬ diaphragm ‫ פ ו ן ד ׳ ויענן‬:‫דיינט‬ as y o u are concerned [DI] (‫ד י ^ צ ע י ז י ע י )ן‬ (‫)ים‬ [DIBEK—DIBUKIM] of a dead person residing in thigh you (sg.) ‫רגייטשמעריש • י י‬ in too m u c h like (said of modern Y i d . lore a n e v i l s p i r i t o r s o u l ‫די_ינעט=ד יי נ ט‬ ‫ד ו ו ק א‬ ‫יעי‬ in assistant (‫ד י ע ע ר יעי )ט‬ to a rabbi. sofa ( ‫דיוואין י ע י ) ע ן‬ dividend (‫ד י ו ו י ד ע י נ ד י ע י )ן‬ (army) division (‫דיווייזיע י ׳ )ם‬ divergence ( ‫דיווערנעינץ י י ) ן‬ ‫ד י כ ט ע ר יעי )ט( ם‬ d i v e r s i o n . b a r g a i n (Jew. d i s t i n c t 2. speak explicitly more than [ D A ' Y . clear. ש ט ע ל | ן ז י ך ד ׳‬ ‫דיכט‬ poetry a c c o r d i n g t o (Jew. haggle.* ‫ד י ך • י‬ dichotomy the b o d y of a l i v i n g i n d i v i d u a l . c h a r t e r hire. ‫ד י ן •י׳‬ p l a i n . ‫• ק ע‬ (‫י ע י )ן‬ ‫דייטלעך • י ׳‬ || G e r m a n ‫ • י ׳‬. Germany ‫ד י נ א מ י י ם יעי‬ dynamic dynasty ‫דטטשיש • י י = ד יי ט ש‬ ( ‫ד י נ א מ א יעי ) ס‬ dynamics lease (agreement) German ( ‫ד י נ א ז א ו ו ע ר יעי ) ס‬ dynamite ‫דיטא • י ״‬ ( ‫דייזשע י ׳ ) ט‬ round water trough (‫ד י ן יעי )ים‬ [ A L P I ] ‫|| ע ל ־ פ י ד ׳‬ dynamo ‫י ד י ז ע ר ׳עז‬ (‫דיזשויר י ע י )ן‬ be o n d u t y (‫ד י ט ע ) נ ( ט יעי )ן‬ dinosaur ‫די־והותר‬ enough ( ‫״דיכט|ן מ ) נ ע ד י י כ ט‬ poetic || d i a m o n d ‫דיבורים‬ words (horse) r e a r ‫ד י ב ע ם .

d i s p l a c e d person (academic) disinfectant ‫דיעז יעי‬ [DI] (D) ‫ד י ע ט ע יי‬ ‫עקציע י׳‬5‫דיסאינ‬ dissonance (‫ד י ס ^ נ א י נ ץ י ע י )ן‬ ‫ד י פ ל א מ א י ט י ע יי‬ ‫ד י פ ל א מ א ט י ש »י־‬ diphthong difference O ‫צייר|ן י‬$‫דיט‬ O ‫דיסארגאניזיר|ן י‬ disharmony. ‫ד י ע י ט‬ dietetic [DI] ‫ד י ע ט ע ט י ש !*־׳‬ D . (dial.2 ‫ד י י נ ס ט י ק ד י ק »יי‬ ist discussion panel ‫דינסט‬ ‫ ס ד ׳‬$ » ‫ צ ו‬h service m i l i t a r y service || T u e s d a y fee • milk pail || at the service of (‫ד י ס ק א י נ ט דעי )ן‬ instrument).‫מ י ט‬ ‫דיךוחשבון‬ account. ‫חזס‬ collect (on ‫דיטק^טעיק‬ a credit O ( ‫דייניצע י י ) ס‬ servant (‫ י י )ן‬.1 ‫מיליטעיר־ד׳‬ ‫ג=דינסטיק‬$‫דינסט‬ on Tuesday ‫ד י ס ק א נ ט י ר | ן יי‬ Tuesday's collection maid servant (‫ד י ט ק ו ט א י נ ט י ע י )ן‬ ‫ ט י י ד ל‬. dietetic ‫ד א ד׳‬ [DI] .‫דיפערענצירן‬ 656 dispatcher ( ‫דיטפאטשער י ע י ) ס‬ h a v e a t one's dis. w o r s h i p ( G o d . record p u m p k i n . P .) (‫ד י ט ק י ע י )ן‬ (‫יי )ן‬ 2. A (‫ד י נ ס ט מ ^ י י )ן‬ serve. .1 (‫ י ע י )ן‬. dissertation at tion ‫ד י ט ע נ ט ע ר י ע יי‬ ( ‫דיסערטאציע י י ) ס‬ ‫ ד ׳‬a!! ‫ || צ ו‬d i s p o s i t i o n •‫ד י ס פ א ז י צ י ע י‬ the d i s p o s a l of 137 . (‫> )י‬3< ‫ד י נ | ע ן ה‬ servant ‫״דינער י ע י )ט( ם‬ O ‫ד י ט ק ו ט י ר | ן יי‬ discussion of) dis- cantaloupe ( ‫דיסקויסיע י ׳ ) ס‬ discrimination (act idol) (‫ד י ס ק ו ט י י ר ־ ט י ש י ע י )ן‬ discuss. [D1N-vEKhE‫׳‬zhBM] ‫דץ־וחשבוןיעי‬ O ‫ נ י ר | ן יו‬$ ‫ד י ט פ‬ accounting. deducting a discussant. . . reckoning posal disputation [D1NE-KA‫׳‬shREs] ‫דיסציפליין י׳‬ disk. . panel- cantaloupe ( ‫דיניע י י ) ס‬ || m a i d library treble ‫דיני־כשרות‬ dietary laws O ‫ד י ס צ י פ ל י נ י ר | ן יי‬ discotheque. d e b a t e lawsuit ‫יי‬ before a r a b b i n i c a l c o u r t ‫דיסקרימינירוע‬ ‫ד ע ז א ו ו ו י ר ן‬ disillusion- crimination discriminate discredit pitch. discord ‫ד׳‬ ‫האלט|ן‬ ‫ד י ס ה א ר מ א י נ י ע יי‬ || d i s t a n c e (‫)ן‬ distill distillery. ment disillusion ‫ד י ס ק ר ע י ט יייי‬ C sharp diet !‫ זע‬O ‫״ ד י ט א ו ו ו י ר | ן יי‬ [ZY] (‫ד י ס א י ^ ח י ^ נ י ר ו נ ג י ׳ )ען‬ O ‫ד י ס ק ר י מ י נ י ר | ן וי‬ O ‫ד י ס ק ר ע ד י ט י ר | ן יי‬ discreet || [Ny] (‫ד י נ ק ע יי )ס‬ (m‫־‬-‫ י י )־‬/ ‫ד י ך ת ו ר ה י ע י‬ [DINTOYRE] ‫דיסקרימינאציע י׳‬ (‫)ען‬ ‫ימ‬8. record » (‫ד י ט פ ו י ט י ע י )ן‬ discipline discipline Jew. tar (musical) sharp [ D Y ] (‫)ן‬ dietary. . still district district attor- ‫דיפטערייט יעי‬ O ‫ד י ם ט י ל י ר | ן יי‬ ( ‫דיסטרייקט י ע י ) ן‬ (‫דיסטרייקט־פראקוראר יעי)ן‬ ney dislocation differentiate O ‫דיפערענציר|ן מ‬ (‫דיסלאקירוע י׳)ען‬ dysentery tion ‫ד י פ ע ר ע נ צ י ר ט ק י י ט יי‬ ‫דיטטאינץ‬ ( ‫דיטטילעריע י י ) ס‬ (‫ד י פ ע ר ע י נ ץ י ׳ )ן‬ (‫דיפערענצירוע י•)ען‬ (state of) differentia- ‫י׳‬ keep one's d i s t a n c e (‫ד י פ ט א י נ ג י ע י )ען‬ diphtheria O ‫ ב י ר | ן וי‬$ ‫ד י ס א פ ר‬ disorganize (‫ד י פ ל א מ א י ט י ע י )ן‬ diplomacy ( ‫דיםאפראבאציע י י ) ט‬ dissociate degree (act of) differentia- disinfection disapproval (‫די־פיי י ע י )ען‬ diplomatic O ‫ד י ס א י נ פ י צ י ר | ן יי‬ (‫ י צ י ר ע כ ץ ייי־ )ן‬5 ‫ד י ט א י נ‬ d i s a p p r o v e (of) (‫ד י פ ל א י ם י ע י )ען‬ diplomat [ZY] O ‫דיטאי^וזיאניר|ן מ‬ disinfect ‫יאי־‬/‫ד י ע ג ע כ ץ יי‬ ‫ || ה א ל ט | ן ד ׳‬diet diploma.

n a m e of the ‫דיק‬ ( ‫דלות־וווינער יעי ) ט‬ . .. influhave a say b o a r d of d i r e c t o r s ( ‫ד י ר ע ק ט א ר י ו ט יעי ) ט‬ ‫יי‬ (‫)ן‬ ‫ד ע ד ו ק ט י י ו ו ייי־‬ ( ‫ד ע ד ו ק צ י ע יי ) ט‬ management.. squalor slum area 138 ‫דלד‬ <$> ‫ד ל ו ב ע | ן יי‬ [ D A L E S ] ‫ד ל ו ת יעי‬ [ ] ‫ד ל ו ת ד י ק »יי‬ [ ] (‫דלות־הויז יא־ )־הייזער‬ slum dweller O ‫ד ע ה י ד ר י ר | ן יי‬ ( ‫ד ל א נ י ע יי ) ס‬ [ ] (‫ד ל ו ת ־ ג ע נ נ ט יעי )ן‬ squalid slum authority (‫ד ל א ט יעי )ן‬ !‫ [ ׳ע‬D A L E T ] ( ‫ י י ) ן‬/ ‫י ע י‬ p i c k .. ) ‫ד י ש ע ^ יעי‬ chisel ‫ ב | ן * א ג ר י ע | ע ד ׳‬$ ‫ ה‬. . t e n e m e n t (‫דעאדאראינט יעי)ן‬ O ‫ד ע ב א ט י ר | ן יי‬ debate (‫דעבאטע י־)ס‬ debut (‫דעביויט יעי)ן‬ m a k e one's d e b u t debit degenerate. (‫ד ע ג ע נ ע ר א י ט יעי )ן‬ degenerate n ‫דירינירוע‬ (‫ )מיט‬O ‫ד י ר י ג י ר | ן יי‬ (orchestra) c o n d u c t o r ‫ד י ר י ג ע י נ ט י ע י ) ן ( ם‬ O ‫ד ע ב י ו ט י ר | ן יי‬ debit » (.(in). reasoning) dedication ‫יעי‬ principal ( ‫דענראדאציע י י ) ס‬ deductive ‫ד י ר ע י ק ט ייי‬ straightforward O ‫ד ע ג ע נ ע ר י ר | ן יי‬ degrade d e d u c t i o n (as f o r m of (‫ד י ר י ז ש א ב ל יעי )ען‬ direct. ‫ ־( זאג|ן י א ד ׳‬h a v e a say ‫ || ד ׳ ז י ך‬c h o k e vt. ‫זיין* גרינג א ו י ף ד ע ר ד י‬ ‫ ג | ן ז י ך ט י ט ד ע ר ד ׳‬$ ‫ ש ל‬1‫ ־‬i n t e n t i o n •‫י‬ directors ‫ זאג|ן א ד ׳‬I. p e r v e r t control c o n t r o l . c o n d u c t (an orchestra) dirigible. p a l m (of h a n d ) ‫ד ל ת‬ ‫ ט י ט ד ע ר ד ׳ צ ו‬H be frivolous of [] ‫•קע‬ <•> ‫ד י ש ע | ן יי‬ to poverty. s t o u t ‫דלות־מ־יץ‬ slum lord [DALFN—DALFO. outright. immediate.) O ‫ד ע ג ר א ד י ר | ן יי‬ authority.) ( ‫ד ל ע ו ן יעי ) ד ל ע נ י ם‬ NIM] d a l e t . blimp (‫ד ע ב ע ט יעי )ן‬ degradation O ‫ד ע ב ע ט י ר | ן יי‬ director.i n g [ ] ‫ד י ר ה ־ ג ע ל ט ד*־‬ a p a r t m e n t [ D I ' R E S ] (‫יזער‬-‫דירות־הויז י*=)־הי‬ (‫ד ע יעי )ען‬ debate ‫ד י ק ל ע ך »יי‬ ( ‫ד י ק צ י ע יי ) ס‬ [DIRE] (‫דירה יי)—ות‬ also [KIIO'YV] ‫ ד ן ז ט ף ) י ( ל כ ף ־ ח ו ב‬h the d o u b t (the letter) D O ‫ד י ק ט י ר | ן יי‬ chubby [DAN] (‫ד ן זי_ין* י י ) א ח ד ן נעוועין‬ d e p r i v e of the benefit of the ( ‫דיקטאטויר י ׳ . h a v e influence ( w i t h ) w i t h the ‫דירעקטאירנשאטט‬ b o a r d of d i r e c t o r s < ‫ א ץ‬/ ‫ ־( ה א ב | ף א ד ׳ < ב ט‬ence || d i c t a t e t o ‫דירעקטאר‬ directorship. niceties [DIMYEN] ‫ד מ י ו ן יעי‬ imaginative •‫ד י ק «י‬ ‫ד י ק ד ו ק יעי‬ Hebrew grammar poor man letter ‫ד‬ [LEKA'F-SKIIU'S] [DIKDEK] [ D A L E T ! (‫ )ן‬n ^ p ‫ד ל ת‬ imagination pass j u d g - (esp. ‫•שע‬ (‫אירן‬. the (‫)ט‬ (‫דעדקאציע י•)ס‬ w a g o n shaft [ D E Y E ] ( ‫ד ע ה יי ) — ו ת‬ c h o k e vi. dwell- g i v e the benefit of deodorant housing rent doubt house. gouge. . ped- [DIKDUKE-ANI'ES] [DA'MSOYNE—DA'MSO- punctilious ‫יעי‬ dictator announcer dictate enunciation adjudge apartment.‫• ט ע‬ grammar.‫דעהידרירן‬ 655 [PORETS—PRITSIM] (‫)ים‬ ‫יעי‬ t h i c k . scoop ( ‫ד ע ה ־ ז א ג ע ר יעי ) ס‬ dehydrate (coll. . (‫ד י ק ט א י ט יעי )ן‬ dictatorship ‫דם־^ונא‬ deadly enemy bottom ‫דיקדוקי־עניותדיק‬ ‫ א י ר ן ( • ש ע‬. ) ‫ד י ק ט א ר יעי‬ (‫דנא יעי)ען‬ ‫ ־( ד ן זיין* )י( ל כ ף ־ ז כ ו ת‬m e n t .) gasp hesitate person ‫דירעקציע‬ ( ‫ ש ל ע ן‬. ) ‫ד י ק ט א ט א ר יעי‬ [DAMESEK] » p v a i Damascus [] dictation 11 ‫ד מ י ו נ ד י ק ויי־‬ (‫)ים‬ NIM] ‫דיקדוקי־עניות‬ ‫מי‬ a n t r y . . . ן‬ ‫ א י ר ן ( • ש ע‬. fat.

‬‬ ‫ד ע נ א מ י נ א צ י ע י• ) ס (‬ ‫דעטוריר|ן)זיך( ת ‪O‬‬ ‫‪interrogative‬‬ ‫‪(otherwise. defection‬‬ ‫איוו‬ ‫)‪p r o n .‬‬ ‫‪reason.‬‬ ‫‪department‬‬ ‫) ‪of U . the l i k e‬פ ו ן ד ׳‬ ‫‪however‬‬ ‫‪demonstrative‬‬ ‫דעמאנסטראציע י ׳ ) ס (‬ ‫‪desalinate‬‬ ‫‪(troop) l a n d i n g‬‬ ‫ד ע ס ט ‪ :‬ד ׳ גלגיכן‬ ‫האלבן‬ ‫‪thinker‬‬ ‫ד ע ס ט‬ ‫‪dolphin‬‬ ‫ד ע מ א נ ס ט ר א ט י י ו ו איי‬ ‫‪monument. c o g i t a t e‬‬ ‫ד ע נ ק ע ר יעי־ )ס( ם‬ ‫‪delegate‬‬ ‫ד ע י מ א ל ט י ק איי‬ ‫‪|| vex...‪then‬‬ ‫?)‪ not. S . ./‬מעלער(‬ ‫״ ד ע נ ק | ע ן יי >‪<$‬‬ ‫‪delegation‬‬ ‫דעס‬ ‫׳עז‬ ‫ד ע ^ פ י י ן יעי )ען(‬ ‫ד ע ס א ל י נ י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫ד ע ל ק ל יא׳־ ) ע ך (‬ ‫‪Danish pastry‬‬ ‫ד ע ס א י נ ט יער )ן(‬ ‫ד ע מ א ג א י ג י ע י )ן(‬ ‫‪demagogue‬‬ ‫ד ע ס ב ר א י ט י ע י )ן(‬ ‫דעטאגאגיע י ׳ ) ס (‬ ‫‪demagogy‬‬ ‫‪ 5 || t h e n‬ו ן ד ׳ א ן ‪(ever) since‬‬ ‫‪contemporary. is he‬‬ ‫ד ע נ ט י י ס ט י ע י )ן( • ק ע‬ ‫‪detail‬‬ ‫ד ע ט ע ק ט י י ו ו י ע י )ן(‬ ‫‪(if‬‬ ‫‪then‬‬ ‫‪(after‬‬ ‫.‬‬ ‫ד ע נ ע ר ו ו י ר | ן יי‬ ‫ד ׳ זין־‬ ‫)‪s t i c k y (problem‬‬ ‫ד ע ל י ק א ט ע י ס י ע י )ן(‬ ‫)ס(‬ ‫יעי‬ ‫דעליקאטקייט י׳‬ ‫ד ע נ צ מ א ל זעו‬ ‫‪(food) d e l i c a c y‬‬ ‫‪delicacy‬‬ ‫ד ע ^ ע ג א י ט י ע י )ן( ם‬ ‫ד ע ^ ע ג י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪edgy‬‬ ‫‪O‬‬ ‫ד ע מ א ל ט‬ ‫)ן‪.‬‬ ‫|| ע ר איז ר ע ן ד א ?‬ ‫ד ע ט א ' ^ י ע י )ן(‬ ‫דעליקאטעסן‬ ‫‪be t w i l i g h t‬‬ ‫‪(esp.. or adv. breathe h a r d .‬״ע‬ ‫דעפוטאציע‬ ‫ד י ס ‪. d a i n t y .‬דעזשורירן ׳ע!‬ ‫ד ע מ פ י ק איי‬ ‫‪humid‬‬ ‫ד ע מ פ | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪stew‬‬ ‫דע ן‬ ‫‪desertion. then‬‬ ‫ד ע ט א ל י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪demolish‬‬ ‫ד ע ט א נ ס ט ר י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫ד ע מ א ס ק י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫ד ע ט א ק ר א ט י ש איי‬ ‫ד ע מ א י ר ק י ע י )ן(‬ ‫ד ע ט ב י ע י )ן(‬ ‫‪democrat‬‬ ‫ד ע ס ע י ר ט י ע י )ן(‬ ‫ד ע ס פ א י ט י ע י )ן(‬ ‫‪despot‬‬ ‫‪despotic‬‬ ‫‪deposit‬‬ ‫ד ע פ א ר ט י ר ו ע יי ) ע ן (‬ ‫‪demoralize‬‬ ‫ד ע פ א ר ט י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪demarcation‬‬ ‫‪deportation‬‬ ‫‪deport‬‬ ‫ד ע פ א ר ט ע מ ע י נ ט י ע י )ן(‬ ‫‪ || o a k‬ד ע מ ב ־ ן איי‬ ‫דעמייסיע י׳ )ס(‬ ‫‪design‬‬ ‫ד ע פ א נ י ר | ן יי ‪0‬‬ ‫‪democratic‬‬ ‫‪destroyer‬‬ ‫‪dessert‬‬ ‫ד ע ס פ א ט י ש »יי‬ ‫‪democracy‬‬ ‫ד ע מ י ס י א נ י ר | ן וי ‪[SY] O‬‬ ‫י ד ע מ ל ט ׳ע!‬ ‫ד ע ס ן יעי )ס(‬ ‫‪unmask‬‬ ‫דעטאראליזיר|ן« ‪O‬‬ ‫די ס ט י ל י ר ן‬ ‫ד ע ס ט ר ו י ע ר י ע י )ס(‬ ‫‪demonstration‬‬ ‫דעמאקראיטיע י ׳ ) ס (‬ ‫‪ || o n this a c c o u n t‬פ ו ן ד ׳ וועגן‬ ‫ד ע ס ט י ל י ר | ן יי ‪ O‬יעז‬ ‫‪demonstrate‬‬ ‫ד ע מ א ק ר א י ט י ע י )ן(‬ ‫‪daredevil‬‬ ‫‪ || likewise.‬־| ווו די? ?)‪where t h e n (if not. defector‬‬ ‫ד ע ז ע ר ט י י ר י ע י )ן(‬ ‫דעזערטירוע י•)ען(‬ ‫‪desert.‬‬ ‫«טעי‬ ‫‪who‬‬ ‫?‪he i s n ' t here. (dial. p u t o n edge‬‬ ‫‪memorial‬‬ ‫‪delegate‬‬ ‫דעלעגאציע י ׳ ) ס (‬ ‫‪Dane‬‬ ‫‪be n e r v o u s‬‬ ‫דענקמאל יעי‬ ‫‪delicatessen shop‬‬ ‫‪dentist‬‬ ‫‪Denmark‬‬ ‫ד ע נ ע ר ו ו י י ר ט איי‬ ‫ד ע מ א ל ט ‪8‬ייי‬ ‫‪denomination‬‬ ‫‪Danish‬‬ ‫ד ע נ מ א ר ק )יאי־(‬ ‫)‪gasp.‬‬ ‫‪disavow‬‬ ‫ד ע ז א ו ו ו י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪deserter..... defect‬‬ ‫דעזערטיר|ן« ‪O‬‬ ‫ד י ז ש ו ר״‬ ‫*דעזשור‪* . t o u c h y .‬‬ ‫‪also‬‬ ‫‪twilight‬‬ ‫״ ד ע מ ע ר | ן יי‪-‬י׳י« >‪3‬‬ ‫‪currency‬‬ ‫ד ע ז ‪ .. .‬‬ ‫‪negative‬‬ ‫‪implies‬‬ ‫)‪answer‬‬ ‫־‪ 1‬וועד די?‬ ‫דיזשו־‬ ‫רירן‬ ‫‪detail‬‬ ‫ד ע ט א ל י ר | ן וי ‪O‬‬ ‫ד ע כ ע | ן ת >‪<S‬‬ ‫דעניש איי‬ ‫‪d e t o u r vt/vi‬‬ ‫‪detective‬‬ ‫ד ע נ ס ט מ א ל ׳ע!‬ ‫ד ע ס א ל ט‬ ‫דענער יעי)—( ם‬ ‫‪*breathe‬‬ ‫דע^טע יי)ס(‬ ‫‪delta‬‬ ‫ד ע ל י ק א י ט *יי‬ ‫‪delicate... g o v e r n m e n t‬‬ ‫‪resign‬‬ ‫ד ע פ ו ט א י ט י ע י )ן(‬ ‫‪resignation‬‬ ‫ם‬ ‫‪representative. de-‬‬ ‫‪puty‬‬ ‫ד ע מ א ל ט‬ ‫דעפוטאציע י י ) ס (‬ ‫‪139‬‬ ‫‪delegation‬‬ .‫‪654‬‬ ‫דעוויז‬ ‫‪foreign »> || m o t t o‬‬ ‫דעווייז יעי )ן(‬ ‫״דעמער‪.

. . i m p e r f e c t i o n ‫ ארפ‬. n e a r b y ‫ד ע ר ב י_י י ק‬ ‫ איי‬. ..1 decimal ‫ד ע ר ב א י ר ע מ ד י ק יזי׳‬ (on) p e n e t r a t e to. settle (on) vi. alias ‫ד ע פ א מ א צ י ע י׳‬ deform ‫ ד ע ט ט י ש‬/ ‫ ד ׳ צ ו ם‬h pensate for c o r r e s p o n d (to) ( ‫ד ע פ ר ע י ס י ע יי ) ס‬ defamation ( ‫דעקלינאציע י ׳ ) ס‬ decline ( g r a m m a t i c a l l y ) c o v e r imp. o n decadent ‫ייי‬8 '‫י‬-‫דעו־בי‬ be absent anger. m a k e a n g r y n e a r b y . s u i t . settle (an reach goal || m a k e u p one's m i n d consumption.653 ‫דערנאנציק‬ cover. low-necked ‫ניט זיין* ד ׳‬ d£colletage ‫ד ע ר ב ט א י ק ״״‬ neigh- decorator h u m o r . span. ) ‫ד ע פ ע ק ט א ר דעי‬ defective ‫|| ד ׳ וואט‬ ‫ד ע ר י׳‬ defect verbal prefix w h i c h .)‫דעיקנאמען יעי‬ blanket || t h i s O ‫ד ע פ א ר מ י ר | ן יי‬ (‫\ ד ׳ זין־ )טיט‬. s e c u r i t y . present. adjacent. when attached to verbs denoting progress. b a c k i n g ( ‫ד ע ק ו נ ג י ׳ ) ע ן‬ ‫דערנאנצוננ‬ bridal complement complementary ‫ד ע ק א ר א ט י י ו ו איי‬ ( ‫ד ע ק א ר א צ י ע י׳ ) ט‬ stage scenery (the w h i m s of) complement ‫אירן( • ש ע‬. . com- cap ( ‫דעפיל^אדע יי ) ס‬ definition define * 2 . wire O ‫ד ע ק ל א מ י ר | ן יי‬ w i r e . O ‫ד ע פ ר י מ י ר | ן יי‬ depression O ‫ד ע ק ל א ר י ר | ן יו‬ declension (‫ד ע פ ע י ש יי )ן‬ O ‫ד ע פ ע ש י ר | ן יי‬ O ‫ד ע פ ע ק ט י י ו ו איי‬ ‫אסעי‬-‫יי‬ (‫)ס‬ ‫סעי‬8 ( 2 . a t t h a t . s u c h a n d s u c h ‫ד ע פ י נ י ט י י ו ו איי‬ ( ‫ד ע פ י נ י צ י ע יי ) ס‬ deficit (‫*דעקע יי )ס‬ (‫ד ע ק ר ע י ט י ע י )ן‬ decree O ‫ז ־ ע פ י ל י ר | ן יי‬ definitive (A ‫ ) ע ך ( ) ד ע ק ל‬°9‫ד ע י ק ע ל ע י‬ decree this march-past m a r c h past.1 ‫ד ע ך‬ ‫ד׳ און ד׳‬ ‫ ד ׳ א‬H he w h o O ‫ד ע פ י נ י ר | ן יי‬ (‫ד ע פ י צ י י ט דעי )ן‬ deflation O ‫ד ע ק ר ע ט י ר | ן יי‬ so-and-so. l i d ‫דעפעש‬ 1 (A ‫דעקל דאס ) ע ך ( ) ד ע ק‬ recite d e c l a r a t i o n . satisfy complementation.. signifies ..) ‫ד ע ק א ר א ט א ר יעי‬ d e c o r a t i o n . r e a d as far as merciful take p i t y (‫ )אויף‬o decimal point ‫דערבא'רעמ|ען ך ך מ‬ mercy December decentralization ( ‫ד ע צ ע מ ב ע ר יעי ) ט‬ ‫ד ע צ ע נ ט ר א ל י ז י ר ו נ ג י׳‬ ‫ד ע ר ב א י ר ע מ ק ״ ט ד׳‬ b o t t o m . resolve. l i d . r e a c h (a p o i n t ) ‫ ז ־ ע ר | ל י י ' ע נ | ע ן‬h vehicle) ‫)ן‬ ‫ ד ׳ ך ך‬h issue) ‫יעי‬ (‫ד ׳ ך ך )אויף‬ || d e c i m a l i n r e a d i n g .) ( ‫ד ע פ ל א צ י ע יי ) ס‬ defensive defensive defector (‫ד ע פ ע י ק ט דעי־ )ן‬ ‫ א י ר ן ( אטעי‬.‫דעו־‬ the defection decide.table cover name.. decorate (‫ד ע ר נ א י נ ץ י ע י )ן‬ (‫)ען‬ ‫יי‬ O ‫ד ע ק א ר י ר | ן יי‬ coverage. •‫ || ר‬the (masc. d e a n s h i p *‫ד ע ר ב י י י ק אי־׳‬ 2 ‫ד ע ק א ל ט י י ר ט איי‬ dean <p> ‫ד ע ר ב י י ' ז ע ר | ן יי‬ 1 (‫ד ע ק יעי )ן‬ (‫ד ע ק יעי )ן‬ ‫ד ע ק א ד ע י נ ט איי‬ decadence ‫ זי_ין* ד ׳‬1‫ ־‬h a n d ... ) ‫ד ע ק ט ו ך יאק‬ veil 140 ‫עצימאיל‬ . (tax) re- dispatch. foot) ‫דעפעקטיר|ן‬ ‫י־‬ ‫ד ע ר ג א נ צ י ק איי‬ ‫ ד ע י ק ט י כ ל‬A ( ‫ ט י כ ע ר‬. (piece of) ‫ י‬O ‫ד ע ר נ א ד ז ש ע | ן יי‬ (‫ר ע ק א ' ן יעי )ען‬ (‫ד ע ק א נ א י ט יעי )ן‬ decorative boring ‫ד ע ק א ד ע י נ ץ י׳‬ (‫ד ע ק א ל ט ע ' יעי )ען‬ d e a n ' s office. T B reach * ‫ ד ע ר ג י י ' | ן‬h reaching (by ‫דערפאר|ן‬ of a \- (on ‫ד ע פ ע נ ס י י ו ו איי‬ ( ‫דעפענסיווע י י ) ס‬ defect. p a r a d e <$»‫ד ע ק | ן יי‬ (‫נעמען‬. ‫דעפעקציע‬ O ‫ד ע צ י ד י ר | ן יי‬ decide. cover. blanket deck reach w i t h some difficulty || be present (‫ד ע צ י מ א י ל ־ פ ו נ ק ט יעי )ן‬ ‫ ב י ז‬/ ‫ צ ו‬O ‫ ד ע ר ב י ו ו ע | ן ז י ך יי‬° h e r e b y . telegraph ( ‫דעקלאראציע י ׳ ) ס‬ depress turn declare set the O ‫ד ע ק ל י נ י ר | ן יי‬ coat.

(‫דערניס|ן « )דערגאסן‬ (‫ דערניבן.1 aversion (for). trace.‫ דערנייט‬. chiefly. at- O ‫ד ע ר ג ר י י כ | ן יי‬ abominable ‫ || ניט צ ו ד ׳‬fall s h o r t of ‫ ניט ד ׳‬h t a i n proof ‫נ א ך ניט ד ׳‬ m a i n t a i n .‫דערגייט‬ ‫|[ ד ׳‬ add 2. plishment (‫)ס‬ ‫דערנרייכונג י י ) ע ן ( = ד ע ר ג ר י י ך‬ accessible. get ‫ || ד ר י נ ג | ע ן פון‬stg. ‫ד ע ר ה ו י ב ־ ן יי־׳‬ especially. for the present.‫דערגייסט‬ (!) * . s p o t . w a r m u p . ‫ד אז י ק ע ר‬ (‫דערוויייז י ע י )ן‬ conclusive. איז ד ע ר נ א נ נ ע ן‬/ ‫ד ע ר נ י י ' | ף ו י ) מ י ר‬ lescence (age (‫ר )ען‬ O ‫* ד ע ר ה י צ | ן יי‬ ( ‫ד ע ר ה ע ר ל דאס ) ע ך‬ O ‫ד ע ר ה ע ר | ן יי‬ get w i n d of ‫דערוועגן‬ 141 . o b n o x i o u s . adult c h o k e vt.r e a c h . down. p r o b a t i v e provable out of reach. exalted exaltation. slay. bother. t r a c k (‫ד ׳ זיך )צו‬ ‫דערווי_ילע‬ for the t i m e b e i n g learn. run down ‫אייי‬ ‫י‬ date flushed. a c c o m p l i s h . *re- ‫ד ע ר ו ו צ ז י ק *־י‬ [KhAYES] ‫י‬ ‫ד ע ר ו ו ג י ט ע ר ט איי‬ ‫דיי‬8 ‫ד ע ר ה ו י פ ט‬ rise (to) ‫ד ע ר ו ו ג י ל י ק איי‬ elevation. a t t a i n ‫ד ע ר ו ו א ק ס ץ »יי‬ ‫נעב‬-‫ד ע ר ו ו א ' ק ס ע נ | ע ן ־ דער‬ expectation (on ‫ || ד ׳ ביז‬ascertain cence adulthood arrive || find out. distasteful. accom- repulsion offensive. f a t h o m . eke out. detect (by ear). l i v e to see distasteful. elevation O ‫דערווי_י'טער|ן ז י ך יי‬ ‫ד ע ר ו ו י_י ל ע‬ !‫ד ע ר ד א י ז י ק ע ר ׳ע‬ ( ‫ד ע ר ה א ל ט | ן יי ) ד ע ר ה א ל ט ן‬ ‫ ד ׳ י ד א ם ח י ו ת‬.‫דערגיבן‬ O ‫ד ע ר ו ו א ' ר ע מ | ע ן ) ך ך ( יי‬ repug- ‫אז‬ ‫יארן‬ replenish ( ‫ד ע ר ו ו א ר ט | ן יי ) ד ע ר ו ו א י ר ט‬ be i m p a t i e n t (for) w a r m u p vt/vi ‫( אויף געווייס‬8) ‫ד ׳‬ ( ‫*דערווארטונג י ־ ) ע ן‬ .‫ז י ך )אויף ד‬ some a n n o y . ‫ בי_ים ל ע ב ן‬8 ‫ ד ׳‬1‫ ־‬ceive ‫יי‬8 ‫יזלעך‬-‫דערווי‬ ( ‫דערווי_ ז|ן י י ) ד ע ר ו ו י ז ן‬ e s t r a n g e d . inaccessible ‫ד ע ר ו ו י ז נ ס יאס‬ beg the q u e s t i o n w i t h d r a w vi. achievable ‫ד ע ר ג ר י י כ ל ע ך »יי‬ r e a c h . b r i n g up to O ‫ ן יי‬I ‫*דעו־ ו ד י ל‬ m e a n w h i l e . e l e v a t e d . grown-up ‫דערגייי‬ ‫ד ע‬ ( ‫דערנייוננ י ־ ) ע ן‬ ( ‫ ז י י ד ע ר נ י י ע ן . a b o u t t h a t |‫י‬ O ‫ד ע ר ה _ נ ט י ק | ן יי‬ ( ‫ד ע ר ו ו י ם | ן זיך י י ) ד ע ר ו ו ו י ס ט‬ c a t c h . remote temporary. ‫אייי‬ heated (also a r g u - ‫די‬8 ‫* ד ע ר ה י י צ ט‬ ment) heat.‫)דערנייב‬ h o l d out o n (‫)אויף‬ h nant. find o u t . דערנעבן‬. (process of) adolescence adolescent piement ‫ד ע ר ו ו א ק ס ו נ ג יי‬ finding (‫ד ע ר ו ו א ק ס ל י נ נ י ע י )ען‬ d u r i n g (one's) ado- finding ‫ייי‬8 ‫דערוואיקסליננווייז‬ of) adoles- ‫י׳‬ ripen. enrage hearing a i d O ‫דערוויש|ן יי‬ hear. ‫אז‬/« ‫ ־( ד ׳‬difficulty) ‫ן ע ט ד ע ר ג י י י ט שוין אזוי' ווגיט‬. *await wait long add by pouring. (‫ד ע ר ג ר י י י ך יער )ן‬ (to) ‫יי‬8 ‫ד ע ר ו ו י י ד ־ ע ח ־ י ק‬ proved prove ‫|| ניט ד ׳ י‬ (‫ ז י ך צו‬/ « ) O ‫ד ע ר ג ר ו י נ ט ע ו ו ע ! ן יי‬ achievement. l e a r n ‫דערוואיקסלינגשאפט‬ adult. with ‫ || ד ׳ י ד י‬it has c o m e so far as to ‫ט יי‬5‫דערווא'קסנשא‬ ( ‫ד ע ר ו ו א ר נ | ן יי ) ד ע ר ו ו א ר ג ן‬ («™ ‫צ ו‬ foot.652 ‫דערוועגן‬ k i l l . exalt ‫דערווי_י'ל ׳עז‬ keep alive august. . c o m - O ‫ד ע ר נ א נ צ | ן יי‬ assassinate pf. *expect. (‫ד ע ר ה י י ב ו נ ג ד׳ )ען‬ ( ‫ד ע ר ה י י ב | ן יי ) ד ע ר ה ו י ב ן‬ ‫* ד ע ר ו ו ״ ל ו נ ג י־‬ election provisional. exaltation ‫ד ע ר ה י י כ ו נ ג יי‬ august ‫די‬8 ‫ד ע ר ה י י י כ ט‬ interim elect update. get w i n d of a b o u t it. m a i n l y || elevate. odious distaste. ‫דער‬ . ‫ד ע ר ג ע ב | ף יי‬ to the b o t t o m of ‫דערווידער‬ (‫)צו‬ . 0 [DERHARGE] ‫דערהרגע|נען‬ ‫יי‬ ‫דערגאנצן‬ complete. pester ‫ ניט ק ע נ | ע ן * ז י ך ד ׳‬H e n o u g h .

d i s c e r n O ‫ד ע ר ל י י נ | ן יי‬ supplement many happy (‫דערזעין‬ (‫<־ )ן‬8‫ד ע ר ל ו י י ב ע נ י ש י‬ lose ( m o n e y i n a business) B hold back. s t r i k e b a c k ‫ ד ׳ ז י ך‬jj exchange ‫דערוועגן זיך‬ inflict dare.(‫דעריווירוע י ׳ )ען‬ (‫ )ען‬n ‫*דערמארדוגג‬ tion tion m u r d e r . for i t permit. ‫ || ד ׳ ז י ך‬r e t a l i a t e . ‫ייי‬8 ‫ || א י ן ד ׳‬h e r e i n . stupefy ‫ד ע ר ט ש מ ע ל י ע ט איי‬ O ‫ד ע ר י א נ | ן יי‬ therefore. ‫יי‬8 ‫ד ע ר ל א ז ל ע ך‬ O ‫ד ע ר ל א ז | ן יי‬ s t a n d for.) t o ‫דערטרענקוננ‬ (‫)זיך‬ ( ‫ד ע ר מ א ג ו נ ג י׳ ) ע ן‬ || r e m i n d (one) of. salvation O ‫ד ע ר ז א ג | ן יי‬ ‫זיי‬/‫)מיר‬ ‫ || ד ׳ זין־‬set eyes o n O ‫* ד ע ר ל י ד י ק | ן יי‬ bearable . permit drown ‫דערלייז|ןיי‬0 reminder ‫ד ע ר ־‬ O ‫ד ע ר מ א כ | ן יי‬ ‫) ד ע ר ט ר ו נ ק ע ן ( ׳עז‬ drowning ( ‫ד ע ר מ א י ן יעי ) ע ן‬ ‫ד ע ר ט ר י נ ק | ע ן יי‬ (‫דערטדאנקען‬/0) ‫יי‬ . assassina- ( ‫דערטרי_יב|ן י י ) ד ע ר ט ר י ב ן‬ ‫ד ע ר ט ר ע נ ק ע ן‬ remembrance remember. א י ן ד ׳ = א י ן ר ע ם . specter ‫איר זאלט ד ׳ א י ב ע ר א יאר‬ reminder. t h e n . tolerate ( ‫ יעי־ ) ס‬. ‫דערזע'|ף‬ (‫דערלייזער יעי)ס‬ / ‫ || ) ד ו ( ז א ל ס ט‬l i v e t o see mention.‫טרונקען‬ (‫י ׳ ) ע ן‬ ‫זיך‬ ‫ד׳‬ H ‫דערטרענק|ען‬ drown thunderstruck k n o c k o u t . recall (‫ד ע ר ט ר ו ג ק ע ן ווער|ן י י ) א י ז ד ׳ געווארן‬ g o a d pf. thereafter. reach. v e n t u r e («‫ )צו אע‬O ‫ד־ערוועג( ן ז י ך יי‬ (‫)צורייק‬ ‫ד ע ר ו ו א ר נ ן‬ ‫ד ע ר ו ו ע ר נ | ן יי ) ד ע ר ו ו א ר ג ן ( ׳עז‬ (‫)איינ|ער ד ע ם אינדערן‬ exchange b l o w s q u i c k . enrage ‫יי‬8 ‫ר ע ד נ א ' ך‬ i n the aftermath. ( ‫*דערניידעריקוננ י י ) ע ן‬ 142 serve. imply <‫ )י צו‬O ‫ד ע ר ל ו י ב | ן יו‬ also p r e s u m e . m a k e b o l d ‫אויף ד ׳‬ B ‫דערונטער‬ ‫ || ניט ד ׳‬s a y t o the e n d permit allow. notice.‫״דערי‬ O ‫' ד ע ר מ ו י ט י ק ן ן יי‬ herewith. O ‫ד ע ר ל ע ב | ן יי‬ m a k e (a m i s s i n g p a r t ) recollect. (‫)ן‬ on that inferior ‫ד ע ר ל ו י י ב יעי‬ ‫ צ ו‬/ 8 ‫|| ד ׳ ז י ך‬ ‫ז ע ל ב י ק ע ר‬ to.651 ‫דערנידעריקוננ‬ ‫ ד׳‬h pass. w i t h it. from i t ‫קלעפ‬ ‫ד ע ר ל א י נ נ ע ר י ש איי‬ license. ‫יי‬ feel. s u b - O ‫ד ע ר י ו ו י ר | ן יי‬ ‫יין. s a v i o r ‫ר ע ד ז ע ' ל ב ) י ק ( ע ר ׳עז‬ appear (in view) ‫ צו ד׳‬:‫דערליידן‬ redemption. permissible allow.1 ‫דערנאכדעט‬ ‫־יל‬2 h t h a t (‫ד ע י ר י ק ק ר א ן יעי )ען‬ [ D E R K A A S ] O ‫ד ע ר כ ע ס | ן יי‬ admissible. s u b m i t . (‫ד ע ר ז ע י ע ג י ש דאס )ן‬ spot. grant ‫ייי‬8 ‫ד ע ר ו י י ף‬ under i t retaliate permission. suggest m u r d e r . permit. enable ( h u m . i n d u l g e i n permission.2 (‫ ־‬s e q u e l hand. i n i t ‫ טיט ד׳‬h with it afterwards. O ‫ד ע ר ל א נ נ | ע ן יי‬ . sequel humiliation ‫ *־יי‬. ‫ד ע ר ו י י ס •ייי‬ || h e r e u p o n .w i t t e d . ) therefore in O ‫* ד ע ר מ י ' ג ל ע כ | ן יי‬ derrick anger. find ( u n e x p e c t e d l y ) . ט י ט ד ׳ = מ י ט ד ע ם‬. assassinate encouragement m a k e possible. hereby. hence. ‫דערימעך‬ ‫דערי')נע(ן«ייי‬ ‫טיטן‬ ‫ייי‬8 ‫' ד ע ר מ י י ט‬ sequently afterwards. m e n t i o n . sight. thereby. q u i c k to of i t . get h o l d of returns re- ‫ד׳ פ א ר ד י ארגן‬ a p p a r i t i o n . g l i m p s e . ‫ד ע ר ל י י ז ו ע י־‬ redeem. o n i t . c i t e 8 O ‫ד ע ר ט א נ | ע ן = ד ע ר מ א נ | ע ן יי‬ ‫אז‬/8 O ‫ד ע ר ט א פ | ן יי‬ vi.‫דערזעען‬ ‫|| ד ׳ צ ו‬ | ‫י‬ take care of ‫ד ע ר ו י נ ט ע ר ד י ק איי‬ || spot. detect ( b y t o u c h ) . present. w i t h this derive (in grammar) O ‫*דערמארד|ן מ‬ ( ‫" ד ע ר מ ו י ט י ק ו ע יי ) ע ן‬ encourage vt/vi O ‫ד ע ר ט ש מ ע ל י ע | ן יי‬ catch up with ‫|| ד ׳ )י> א י ן‬ ‫ || ד ׳ ז י ך‬r e m i n d (sb. c o n - ‫ד׳ י צו‬ ‫ד ע ר י ב ע ר אי־יי‬ sequently minisce derivative ‫ ־| ד ׳ זין־ א י ן‬r e c a l l (‫ד ע ר י ו ו א י ט י ע י )ן‬ (grammatical) d e r i v a . admit. save redeemer.

‫נא כ פר עג ן‬ (‫ )צו‬O ‫ד ע ר פ י נ ט ל | ע ן ז י ך יי‬ success ‫נ ע ־‬ . o n the c o n t r a r y ‫' ד ע ר פ א ר ו ע יעו‬ ‫פ ר א ק ט י ק‬ tion. (‫ד ע ר צ י | ע ן ת )דערצוינן‬ b r i n g u p . surprise p l e a s be (‫ז י ך )טיט‬ ‫ד׳‬ h O ‫ד ע ר פ ר י י | ע ן יי‬ antly. infuriate. abase approach. declare O ‫ד ע ר ק ל ע ר | ן יי‬ . ‫ד ע ר צ י ו ע יי‬ feed vi. sense ‫יי‬-‫ד ע ר ק ע נ ן יך‬ ‫ לאז|ן זיך ד ׳‬h identity ‫ייייי‬ fulfillment ‫ד ע ר ק ע נ | ע ן יי‬ ‫ ־| ג ע ב | ף ז י ך צ ו ד ׳‬i d e n t i f y manifest one- .‫דערשטוינען‬ to i t . e x p l a i n . raise educator ‫ד ע ר צ י ע ר יעי )ס( ם‬ educational enrage. = ‫ד׳‬ ‫דערנידעריקן‬ 650 ‫צו‬ h furthermore. (‫* ד ע ר פ י נ ד ו נ ג ׳ ״ ) ע ן‬ (‫ )ביז‬O ‫ד ע ר פ י ר | ן יי‬ precipitate. i n - with || bore.‫ || ניט ד ׳‬a p p r e c i a t e O ‫ד ע ר ש א צ | ן יי‬ amazement •‫' ד ע ר ש ט ו י נ ו ע י‬ astounded ‫*דערשטויינט «׳־׳‬ ‫י‬ O ‫* ד ע ר ש ט ו נ | ע ן יי‬ (A ‫ ) ע ך ( ) ד א ר ף‬°*r ‫ד ע ר פ ל‬ ‫ א ר פ ר וי ר ן‬S ‫ד ע ר פ ר ו י ר ־ ן « י י ׳עז‬ g l a d d e n . ‫נ ע ני ט‬ || of it. rap- O ‫* ד ע ר נ י י ד ע ר י ק ן ן יי‬ ( ‫ד ע ר נ ע ' ) ע ( נ ט ע ר ו נ נ יי ) ע ן‬ ‫דערצו‬ between them.) be b o r e d w i t h . delight delighted (with) refresh estimate amaze. therefore. hereof. I am O ‫ד ע ר צ ע ' ר ע נ | ע ן יי‬ refresh.s t a n d i n g elusion t h a t (in a c o n v e r s a t i o n ) under. i n a d d i t i o n . s i c k e n (rev. propose (marriage) t o a g a i n s t i t . (‫״ ד ע ר פ א י ל נ י ע י )ן‬ for i t . feed (‫ד ע ר צ י י ל ו ע יי )ען‬ ‫ד ע ר ע י ק ר ׳׳״‬ ‫»׳־יי‬ ‫דערעיקרשט‬ especially. sick of the game ‫דערעסן ווער|ן= ד ע ר ע ס ן‬ ‫ד ע ר פ ר עג ן‬ zero i n (on) O ‫ד ע ר ק ו ו י ק | ן יי‬ pester O ‫ד ע ר ק ו ט ש ע | ן יי‬ ‫ז י ך‬ . narrative. relate. education story. ‫ד ע ר צ ו ' *־יי‬ to boot h u m i l i a t e .‫\ ד ׳ ז י ך צ ו‬. m a k e r e v e a l one's out. declara- (‫זיין* ד ׳ )׳־‬ ‫ ־( ד י ש פ י ל איז מ י ר ד ׳‬be s i c k of ‫ד ע ר צ י י ע ר י ש איי‬ cense :‫ז י ך‬ (‫ד ע ר ע ס | ן יי ) ד ע ר ע ס ן ( )י‬ con. m a i n l y c o m p l e t e . account || ‫*דערנערוננ יי‬ n o u r i s h . go t h r o u g h O ‫ד ע ר ע ' נ ד י ק | ן יי‬ tor stretch (up t o ) . tale. thereof . (on) t e l l . t h e n . astound ‫דערפוין‬ detect. i n !‫י ד ע ר ק ו נ ד י ק ן ז י ך ׳ע‬ explanation. recognize. ‫ ד׳ פ א ר‬h declare. state one's ‫ליבע‬ ‫אין‬ ( ‫זיך ) י‬ . bring ‫ ד ׳ צ ו‬h reduce t o self enrage reach an about [ D E R R A G Z ' N ] O ‫ד ע ר ר נ ז נ | ע ן יי‬ under- O ‫ז י ך יי‬ hamlet ‫דעררעד|ן‬ come t o the c o n . d e l i g h t (‫)צו‬ ‫ד ע י ר נ ע ר ד י ק *יי‬ find out by (‫ )ביי‬O O ‫ד ע ר פ ר י ש | ן יי‬ ‫זין־ יי‬ inquiring p a y (in a d d i t i o n ) ‫דערפרעג|ן‬ (from) O ‫ד ע ר צ א ל | ן יי‬ . [DERIKERSIIT] ‫ד ׳ ביז‬ (‫ד ע ר צ י י ל ע ר דעי )ס‬ O ‫* ד ע ר נ ע ר | ן יי‬ (‫ ד ׳ ז י ך )טיט‬h vt. o '‫ד‬ ‫ד ע ר פ י ל ו נ נ יי‬ O ‫ד ע ר פ י ל | ף יי‬ fulfill O ‫ד ע ר פ י ל | ף יי‬ invention b r i n g (as far a s ) . m o r e o v e r . m a i n t a i n . narrate O ‫ד ע ר צ י י ל | ן יי‬ c o u n t as far as storyteller. nutrition ill-bred upbringing.‫פרווו‬ ‫' ד ע ר פ א ר ן ׳עז‬ ‫ ו ן‬5 ‫פון ד ׳ = ד ע ר‬ l o v e (to). educate.‫א י ב ע ר ל ע ב ו נ נ‬ . statement || p r o n o u n c e ‫ א ' ר *־יי‬5 ‫ד ע ר‬ ‫ פ א ר ד ׳ = ד ע ר פ א ' ר‬h return (‫דערקלערונג יי)ען‬ a c c o u n t for. narra- ‫ם‬ ‫עיקר‬ chiefly. in be- ‫דערצווישן‬ ‫מייי‬ prochement ‫ || ד ׳ ז י ך‬b r i n g closer O ‫ד ע ר נ ע ' ) ע ( נ ט ע ר | ן יי‬ tween ‫ד׳‬ ‫שלעכט‬ || b r o u g h t up approach ‫דערצויג־ן «יי‬ thorny nourishment.

strangle. get a t u r n fright ‫ || ביים פ ו ל ן ד ׳‬senses O ‫ ר י ר | ן יי‬5 ‫ד ע ש י‬ [DAAS] ‫יעי‬/‫יאס‬ ‫דעת‬ i n one's senses ‫דרדקי־טלטד‬ public opinion page (esp. (hum.1 dramatic drama menace. . (‫ד ר א ב ק ע י• )ט‬ <‫א״־ <•> <אין‬-‫ ז ש ע | ן יי‬$ ‫ד ר‬ strangle. cit. ‫דערשטו'קעווע|ן‬ m i s s i n g piece) . nice. quiver hence. fix w i t h w i r e ( ‫ד ע ר ש ט ע כ | ן יי ) ד ע ר ש ט א כ ן‬ shock refinement cobbler's thread squash (‫ד ע ר ש ט י י ק ע נ י ש י*! )ן‬ ‫דראט‬ wire finesse. ‫ד׳‬ (‫)ן‬ ‫י*־‬/‫דעי‬ suffocating c o n d i - tions. O ‫ד ר אש ק ע‬ suppress. scare. ‫ד ר א ז ש ק ע י ) ס ( ״מ‬ ‫ || ד ו ר כ | פ י ר | ן ד י ן ד ו ר ך‬w i r e ‫ד ע ר ש ט י ק | ן יי‬ stifle. threaten depressed. ( ‫ד ע ר ש י ס | ן יי ) ד ע ר ש א ט ן‬ ‫דראמאטיזיר|ן‬ dramatic drama club shoot to d e a t h •‫ד ר א ט א ט ו ר ג י ע י‬ O (‫ד ע ר ש י ס ו ע יי )ען‬ s h o o t i n g (execution) tist dramatize.649 ‫דרויב‬ pulsate op..s t a r t l e . ‫דראע יעי‬ scratch scrabble.‫״דקדוק‬ suffocation..‫ד י ק ד ו ק י־‬ (rev. crowd s t a b to d e a t h ‫ד ר א י ט א ר ב ע ט יי‬ phenomenon. ( ‫ד ר א מ ע י• ) ט‬ <‫ז י ך <אויף‬ ‫ איי‬. suppression suffo- s l a t t e r n . cate vi. drama- (‫*דערשייטערוע י•)ען‬ shock (‫דראטווע יי)ס‬ wire w i r e . ‫ד ר א ב ג ע איי‬ c h o k e vt/pf. teacher of [HAKO'OL] ‫דעת־הקהל י ע י‬ of the [DAF] (‫ים‬/‫ד ף י ע י )ן‬ Talmud) the y o u n g e s t c h i l d r e n g i b l e t s .. be (‫ד ר א ק א י ן י ע י )ען‬ (horse)cab [DA'RDEKE-MELAMED MELAMDIM] (‫)יט‬ (Jew. ‫דערשטוקעווען‬ pulse ‫ד ר ו י ב דאס‬ 144 [DEYFEK] (‫ד§ק יעי)ן‬ . ‫ ד ע ר ש ל א ג | ן יי ) ד ע ר ־‬. h suffocate vi. mani- festation be p u b - lished make ‫יי‬ ‫דראפייר יעי‬ drape (up booster i n j e c t i o n frighten. ‫ד ע ר ש ט י ק ו נ ג יי‬ (‫ ן יי )איז ד ׳ נעווארן‬j ‫ד ע ר ש ט י י ק ט וועד‬ ‫ דאקטער‬. fine. afraid <•> ‫ד ר א פ ע | ן יי‬ a O ‫ד ע ר ש מ ע ק | ן יי‬ sense ( i n t u i t i v e l y ) dub in ‫דראטטיש איי‬ drape(ry) (‫שלאגן‬ feel.. detect.). g i v e a t u r n vertical dragon (‫ד ע ר ש ר א ק ץ איי )פאר‬ fright surface) ( ‫דראפעריע י י ) ס‬ O ‫ד ע ר ש פ י ל | ן יי‬ T O ‫ד ר א פ י ר | ן יי‬ drapery O ‫ד ע ר ש נ א פ | ן יי‬ (‫ד ע ר ש פ ר י צ ו ע י• )ען‬ frightened.) || s c r a t c h ‫ד ' זיך צו‬ attain (‫ד ר א מ ק ר י י ז י ע י )ן‬ ‫ דרעעל‬A (‫דרעעער‬/‫עס‬/‫)ען‬ '‫ד‬ ‫דערשלאג־ן‬ reach. sense O ‫ד ע ר ש פ י ר | ן מ‬ <‫ >י‬O ‫' ד ר א | ע ן יי‬ (‫ד ר א פ י ע י )ן‬ scramble fig.‫*דקדוקי־‬ Dr. slob con. dejected.‫ד״ר=דאקטאר‬ m i n u t e .‫ד יקדוק‬ [ ] <$> ‫ד פ ק | ן ת‬ make/supply (a O ‫יי‬ ‫דצ״וו=דאס ציטירט|ע ווערק‬ !‫׳ע‬ . repress. ( ‫ א י ז ד ע ר ש י נ ע ן‬/ 0 ) ‫*דערשי_ינ|ען יי‬ ‫ד ר א ט צ ו ו א ע יי‬ ‫ד ר א ט א ט ו י ר נ י ע י )ן( ם‬ playwriting O ‫* ד ע ר ש י ' ט ע ר | ן יי‬ ~(‫*דערשגינונג י׳ )ען‬ •‫ד ר א ט ץ ייי‬ <S> ‫ ' ט ע ו ו ע | ן יי‬$ ‫ד ר‬ pliers playwright. decode ( ‫דראשקע י י ) ס‬ ‫יעי‬ (of) ( ‫דערשרעיק י ע י ) ן‬ (‫| ד ׳ ז י ך )פאר‬. s m a l l fry ( ‫דערשרעיקעגיש י א ס ) ן‬ decipher. . petite filigree. also (‫ד ר א ע י ע י )ען‬ p o l e . detect ( b y smelling) tall man drastic || depress detect ( b y s m e l l i n g . s t a m p out. ‫זיך‬ choke.) t i n g l e .2 |‫ ־‬d o w n h e a r t e d ‫דראמאטיש «יי‬ striving bar.) (‫דערשרעק|ן יי)דערשראקן‬ frightened (of).

shoot (a (piece of) p r i n t e d m a t - (‫ד ר ו ק ז א ך י׳ )ן‬ « ‫דרייסיק‬ three o ' c l o c k ­‫ ד ׳ זין‬II h e m a n d h a w (‫דרוקגרי_יז יעי )ן‬ error ter ‫ד ר ט ס י ק ס ט •יי‬ r o t a t e . underhand [ D O R E M ] ‫ד ר ו ט יעי‬ southern ( ‫ ) ע ך‬°*‫ד ר י י ד ל י‬ chicanery | ‫י‬ ‫געב‬-‫ד ר ו ס נ ד י ק | ע ר יעי‬ south •‫דרייאיייניקייט י‬ ‫ייק‬-‫דרי‬ ‫אין ד׳‬ •‫דרוייסנדיק •י‬ w a r d . rumble south- southeastern (‫דרייטיר י•)ן‬ (‫)עך‬ ‫דרי_יטל‬ triple ‫ד ר י י י ק •יי‬ southwest [ M A ' Y R E V ] ‫ד ר ו ם ־ מ ע ר ב יעי‬ [ ] ‫ד ר ו ם ־ מ ע ר ב ד י ק •יי‬ || pressure. ( ‫ד ר י ט ל י*־ ) ע ך‬ thirdly turn. printer cheat p r i n t i n g shop ‫ד׳ טיט דער צוע‬ misprint..648 ‫דרייצן‬ (college.) ‫ד ר י ט נ ס *־יי‬ (‫)ען‬ . ‫ד ר י ג ע | ן יי‬ ( ‫דריז י ׳ ) ן‬ ‫ד ר י ט •י׳‬ ‫|| ד ׳ | ע ר מ י ן‬ ‫י)ן‬ .. heuristic ‫דרייער‬ (‫ד ר י י פ ו נ ק ט יעי )ן‬ tripod ‫עלער‬5‫״דרו'ק‬ i n t e r p r e t a t i o n of a sacred t e x t pussyfoot pivot ‫ א ר ב י־‬5 ‫ד ר ו ק‬ ‫יעי‬ copyright ‫ד ר י _ י ' ע ק ) ע כ ( י ק •י־‬ ‫•קע‬ ( ‫דרוקעריי' י ׳ ) ע ן‬ graphical error ‫ד ר י י ע ן «י‬ together. typo- (‫)ן‬ wriggle.‫דרום־‬ [ ] •‫ד ר ו ם ד י ק •י‬ ‫ד ר י י י ד ל ד י ק •י׳‬ three (in cards) (male) southern ‫ד ר י י א י ק יען‬ *9 (. (dial. k i c k (‫ד ר י י פ ו ס יעי )ן‬ thirteen ‫ד‬ ‫ד ר א ב נ ע‬ (‫ ל י ג ל יעי )ען‬6 ‫ד ר י י‬ drift ‫ד ר ו ק ר ע כ ט *י‬ (‫)ים‬ homiletic. k i c k jerk. rotor ( 2 . d i a l misprint.‫דרוש־‬ ‫ד ר י ב נ ע ׳עז‬ jerk... ‫ח־‬ || o u t d o o r s outside.. ) ‫ד ר ו ק ט א פ יעי‬ ‫ד ר י י ע •ייי‬ print <S> ‫ד ר י י | ע ן יי‬ film). stress. w h i r l . t u r n vt.‫דרי‬ top. revolution. typographical ‫ד ר י י ס ט •יי‬ ‫ד ר י י ס ט ק י י ט יי‬ thirtieth pressure c o o k e r ( ‫ ט ע פ‬. ‫|| ג י י | ף א י ן ד ׳‬ i n press ‫\ א י ן ד ׳‬. ‫ || א י ן ד ׳‬three persons triangular (Jew. outside outsider ‫י י‬ three trinity ‫•ייי‬ weather exterior. p r i n t e r ' s s h o p (‫)־ברידער‬ ‫דרציליע־ברודער‬ ‫ || א ר ו י י ס פ ו ן ד ׳‬go to press (female) t r i p l e t ‫יעי‬ (—)‫י׳‬ homebody.) t w i r l vt/vi thrum. o u t d o o r s . o u t d o o r s ‫ד ר י י יעי‬ revolving. rotary ( ‫ד ר ו י ב ל י*« ) ע ך‬ ‫יעי ) ט‬ || e x t e r i o r .1 ‫ד ר ו ק‬ set of t r i p l e t s (‫דרי_ילינג יעי )ען‬ p r i n t i n g press. t e e t o t u m . ‫דרוט־טיזרח‬ [ ] ‫ד ר ו ט ־ ט י ז ר ח ד י ק •י׳‬ southwestern triplet evasive <j> ‫ד ר ו מ ל | ע ן יי‬ [ D O R E M . ‫דרויבל‬ twist.off the press p r i n t e r ' s sheet (signa- at-home person. . drum. (hum. w i n d .M I ' Z R E K I I ] ‫יעי‬ east <•> ‫ד ר י י ד ל | ע ן ) ז י ך ( יי‬ revolving door three [ ] . p r i n t (‫ יעי )ן‬. r o t a t e . s p i n .scheme twisted.. stay- ‫ם‬ ‫דרייילינג־שוועסטער‬ ( ‫דרויקבוינן יעי ) ס‬ ( ‫ד ר י י י ט ז י צ ע ר יעי ) ס‬ bold boldness ture) thirty || (a n u m b e r ) . h i g h - • (‫ ר ל ע ר יעי )ס‬$ ‫ד ר י ' ט י‬ shred school) j u n i o r third face. t w i s t . r e v o l v e . threefold triangle 0 ‫ד ר ו ק | ן יי‬ ( ‫ד ר ו ק ע ר יעי ) ס‬ printer's ink t u r n vi. o u t - trick .. ( 2 ‫י •י‬.) (‫ד ר י י ע ק יעי )ן‬ (‫)ס‬ ‫יעי‬ the homiletic ‫ד ר ו ש יעי‬ (‫ד ר י ג ע יעי )ס‬ jerky ‫ד ר י י ג ע ד י ק •יי‬ <‫ <מיט‬0 gland t w o a n d a half <$> ‫ | ן יי‬5 ‫ד ר י י‬ ‫ || ד ׳ ה א ל ב ן‬t h i r d neuter gender w ‫דרי_יצן‬ 145 .. outdoor. t w i s t vi. e x t e r n a l . .

‫דת‬

647

i n p a s s i n g , b y the

thirteenth

[ A ' G E V ] ‫ד ר ך ־ א ג ב אייי‬

‫ד׳‬

re-

[DERKIIERETS] ‫ד ר ך ־ א ר ץ יעי‬

‫ מ י ט‬H gard,

very
‫אר‬6

‫ד׳‬

‫גרויט‬

‫ב|ף ד׳‬$‫ה‬

esteem;

‫ טיט‬h

about !

decorum

tricycle

r e s p e c t f u l (ly)

(‫ ־‬r e s p e c t f u l l y

(yours)
respect

respectful
the w a y

of
wire staple

(A ‫ ט‬$ ‫) ד ר‬

(A ‫ ע‬$ ‫) ד ר‬

h o b b l e , shuffle

non-literal

(esp.

sermon;

i n d o o r s ; ( d i a l . ) i n the a d j o i n ‫טיטן‬

<*p

[DARshN—DARshoNiM]

‫ד ר ש יעי‬

(iro.)

[ D A R s h E / D A R s h ' N ] <$> ‫יי‬
preach

(esp. J e w . ) ;

‫יעי‬

(‫)אין‬

‫ך־ריינענדיק איי‬

w

‫|־ריטת־הרגל‬

d r i p , ooze
slob, s l a t t e r n

‫דרשה‬

‫ך ר י פ ע | ן יי‬
(‫ךריפקע י־)ט‬

stress, pressure
stress a n d s t r a i n

(‫ר ר י ק ו ע י ׳ ) ע ן‬

press; oppress

‫דרשן‬

‫|־ריק יעי‬

‫רריק־אוךשטייק יעי‬

pressure
oppressive

tedious orator

<3> ‫ד ר יק | ן יי‬
‫ד ר י י ק נ ד י ק איי‬

‫ ו ן ד ׳ וועגן‬5 :[DARKEnsho‫׳‬LEM] ‫ד ר כ י ־ ש ל ו ם‬

‫דרשע|ן=דרשענ|ען‬

for the sake of peace

interpret; orate,

(fig•)

hold forth
religion

‫ך ר י נ ע ן אייי‬

access (to a place) i

‫דרשה־געשאינק‬

(‫)יט‬

‫ריע|ען‬1

‫־יל‬6 ‫ן‬- i n g r o o m

indoor

present (s)

preacher;

,‫ד ע ר י נ ע ן‬

[DRISES-HORE'GL]

speech, o r a t i o n

[DRo'shE]

‫יי‬

be i m p l i e d ( b y ) (‫ון‬6)

‫דרעעל‬

‫ד ר ע ש ע | ן יי‬

[DROSIIE] ( ‫י י ) — ו ת‬

‫״ ד ר י נ ג ל ע ך איי‬

(‫)געדרועען‬

(‫דרעש|ן מ)נעדר^שן‬

(iro.)
wedding

claim;

‫ זיין* צ ו ד ׳‬h g a t h e r , c o n c l u d e , deduce

‫ד ר ׳ ע ר ד ״ס‬

[DRAsh] ( ‫) ן‬

(‫זי־רייעדערווייז י ע י )ן‬

u r g e n t , pressing
argue,

‫ד ר ע מ ל יעי‬

( ‫י* ) ע ך‬

‫> יעז‬$< ‫ז^ריטל|ען יי‬

t i a l e v i d e n c e ; inference

scholastic) i n t e r p r e t a t i o n of a t e x t

(Jew.)

1‫ד ר י ט ל י ע י ׳ע‬

piece of c i r c u m s t a n -

nature

<3> ‫ד ר ע פ ט ש ע | ן יי‬

‫= ד ר ע ש ן‬0

(Jew.)

(‫דריט יעי )ען‬

‫דר ע ט ל ע ן‬

<$> ‫ד ר ע ט ל | ע ן יי‬

‫ע ר ד‬
thresh

‫ז*ריליע י ע י ) ע ן ( יעז‬

‫דר ע ט ל‬

(‫ד ר ע ט ל ע ר יעי )ט‬
|| n a p

nap, doze
stick, rod

(‫יעי )ן‬/‫ך ר י י ש ט ו ל יי‬

‫ד ר י_י ל י נ נ‬

w i s p ; piece of t h r e a d

( ‫ד ר ע ט ל ד*־ ) ע ך‬

stapler
‫כאפ|ן א ד ׳‬

( ‫ ר ע ד ע ר‬. . . ) ‫ד י י‬$‫ד*רי_יר‬

swivel chair

[ ] ‫ד ר ך ־ א ר צ ד י ק *יי‬

[ D E R E K I I - H A T E ' V E ] ‫ד ר ך ־ ה ט ב ע יעי‬

take a nap

‫ק ר י _ י צ נ ט = ד ר י י צ ע ט איי‬

s k i t t i s h person, g a d - ( ‫ ק ע פ‬. . . ) ‫ פ י ע י‬$ ‫ן | ר י י ק‬

way, incidentally
respect,

‫דרייצנט‬

[DEREKh—DROKhiM] ( ‫| ד ר ך י ע י ) י ם‬

way, path

[DAS] ‫ד ת י ע י‬

146

!

‫ה‬
g r o w vt., c u l t i v a t e , raise

<•> ‫ה א ' ד ע ו ו ע | ן יי‬

letter

raiser, grower, breeder

‫>ייי‬

harbor, port

( ‫ה א ו ו ן יעי ) ס‬

hustle

<$> ‫ה א ו ו ע | ן יי‬

hustle, bustle

‫האיוועניש יאס‬

value: 5
fascicle,

hotel
h o t e l keeper

(the letter) H

property

‫ה א ל ע וו עש ק ע‬

‫ייי׳‬

‫ ה ׳ | ע ר טאג‬H part-time

||

peninsula

contend

with,

‫האלב‬

‫ || א ט ה א ט ט ו‬w a n t
used

to 2. ‫היי‬

' ‫ וועל|ן* ה‬f‫ ־‬g a i n b y

|| there y o u are!

habeas c o r p u s

oatmeal (coll.)

‫יי‬8 ‫ה א י ל ב י א י ר י ק‬

‫»יי=האלביאריק‬

‫האילביעירלעך‬

halve

0 ‫ה א ל ב י ר | ן יי‬

g u a r d e d (speech), n o n -

hail
hail

‫ייי׳‬

upbringing
w a r d , charge

147

«* ‫ה א ד י ע‬

0

<3> ‫ה א ד י ע | ן יי‬

loathe, be nauseated (by)

(‫ ) ע ן‬0$! ‫ה א י ל ב מ י ט ל‬

‫האיבערן‬

(‫> )טיט‬$< ‫ה א ג ל | ע ן יי‬

‫ || ה ׳ ז י ך‬disgust, nauseate

‫ה א י ל ב ט ו י י ל י ק «יי‬

‫האבער‬°8

( ‫האגל י ע י ) ע ן‬

enough! that's plenty!

committal, wishy-washy
half measure

‫י‬/‫יעי‬

» - ‫האיבערגריץ י ע י‬

oat

( ‫ה א י ל ב א י נ ד ז ל יעי ) ע ן‬

semiannual

!‫דיר‬

tense

‫האיבעאס־קאירפוס יעי‬

oat, o a t s (coll.)

‫האלב‬

‫ה א י ל ב ט א י ג י ק מיי‬

with
‫ה׳ קעגן‬

f o r m the past

job

part-time

against

be i n v o l v e d

profit b y , ‫ || ה ׳ ע פ ע ס מ ו ן‬object

‫ה׳|ע נאכט‬

semi

(‫האבן; געהאיט‬
(temperature)

‫ ה׳ צו ט א ן טיט‬h something

‫|| ה ׳ צוויי‬

‫ || ה ׳ ק ל י י ד ל‬m i d n i g h t

‫ ה׳ צו‬h

something to do w i t h ; blame, have

‫האלאוויין‬

‫ ה ׳ איינס‬h fifty-fifty

‫ || ה ׳ | ע ש ט ע ל ע‬half p a s t one
|| n o o n

have; give birth to; run
concern, have

(‫ה א ל א נ ד )יאק‬

‫ || ה ׳ א ו י ף ה ׳‬half; p a r t - t i m e
half past t w e l v e

skirt

, ‫ ה א ט‬, ‫ ה א ב ן‬, ‫ ה א ט‬, ‫ ה א ט ט‬, ‫ יי ) ה א ב‬.1 * ‫ה א ב | ן‬

‫״ ה א ל א ו ו ע ש ק ע יי ) ס ( ׳עז‬
Holland

‫ה א ב י»ס‬

belongings, effects

‫ה א ז י ן *יי‬

or* ' ‫ה א ^ א‬

‫יעי־יןסעי‬

<»‫ה א א‬

(‫ה א י ע י )ען‬

p r o p e r t y , possession(s), <*‫ה א ב ־ א ו ך ג ו י ט ס ד‬

( ‫ ) ס‬-‫ה א ל א ב ל י ע י‬

halloween

‫הא‬

letter ‫ה‬
eh? w h a t ?

[LY] ‫ה א ט ע ל י ע י ר יעי )ן( • ש ע‬

shaft, t h i l l (of a c a r t )

‫ט‬6‫ה׳ =הע‬
journal)

(‫ה א ט ע ' ^ י ע י )ן‬

hello (on telephone)

2

[ H E Y ] (‫ י ׳ )ען‬/ ‫י ע י‬

‫מ י ט איין שאס‬

‫ || »־<ל‬hare's

‫ה ׳ ־ הער‬

(of a

he, n a m e of the

stone
‫ני ס ל‬

number

‫ ה ע ז ל‬A (‫ה א ז ! ע י )ן‬

k i l l t w o b i r d s w i t h one

1

Mr.

<‫> )אויף‬$< ‫ה א ו ו ק ע | ן יי‬

‫ || שיסן צורי ה י ן‬hare

‫ה‬

[HEY] ‫י׳‬/‫יעי‬

‫האדקע‬

c u l t i v a t e , w o o , t r y to please O ‫ ן יי‬j ‫ה א ו ו י ר‬

1

Yiddish

( ‫ה א י ד ע ו ו ע ר יעי ) ס‬

disgusting, loathsome

b a r k (at)

of the

a l p h a b e t ; p r o n o u n c e d [H]; n u m e r i c a l

(plants e t c . ) ; b r i n g up, rear, breed

(‫אר‬6)

‫האדעוואניע י־‬

‫ נ י צ ע‬- ‫האדעוואניק י ע י ) ע ס ( ם‬

645

‫האן‬
‫ || ה ׳ פ א ר‬be o n the
‫פון‬

‫ ה ׳‬1‫ ־‬d e e m ,

side of

consider,

‫מיט‬

take

‫ה׳‬

‫האלבן‬
(with

ordinal

numerals)
2

believe i n , t h i n k h i g h l y of, be fond of;
dishow

does he

last, h o l d
vi.,

‫טיט‬

bear

s t i c k to, adhere to,

up,

keep

neck,

‫ ־( ה ׳ ז י ך ביי‬behave

||

‫ ה ׳ ז י ך א ו י פ ן ו ו א ס ע ר‬h keep to
b e a r i n g , poise
container, holder

come

semicircle

vi.)

‫אייבערן‬

‫האלט ן ך ך‬

(‫)י‬

(‫ה א ל ט ע ר י ע י )ס‬

woodcut
lumberjack, wood-

t o p of

‫פאל|ן‬

enough

necklace

‫רי_יס|ן ז י ך ד ע ט ה ׳‬
voice
(‫יין‬-‫)ארי‬

(‫ה א ל ד ז ־ א ו ך ) נ ( א ק ן י ע י )ס‬
(‫בענדער‬...)‫האלחבאנד י׳‬

‫ || ה א ב | ן הי׳‬t h r o a t p a i n

*‫ה א י ל ע פ צ ע ס ם‬

( ‫האילדזווייטיק י ע י ) ן‬

h a v e a sore t h r o a t

‫ה א ל ץ יאס‬

embrace

‫האילצארבעט י׳‬

embrace vt/vi

( ‫האילצנראוויור י י ) ן‬

uvula

(‫ה א י ל צ ה ע ק ע ר י ע י )ס‬

neck-

( ‫האלדזוננ י ׳ ) ע ן‬

<$> ‫)זיך( יי‬
(‫^ )עך‬

‫האלח|ן‬

‫האילדזציעל‬

‫ ה א י ל ד ז ־ ש נ י ר ל‬A (‫ה א ל ד ז ־ ש נ ו ר י ע י )ן‬

cutter
wood pulp

gobble

!‫ה א י ל צ ע ר ן ׳ע‬

charcoal
woodcut

lace

n ‫האילצמאסע‬

‫ה י ל צ ע ר ן‬

hallucination

homogeneous

halt
l i k e , care for,

‫ה א ט א ג ע י ן איי‬

|| d i s l i k e

‫ ניט ה ׳ ה א ב | ף‬1‫ ־‬be fond of
‫ק ר ינ ן‬

homosexual ‫האמאסעקסואלייטט י ע י ) ן ( • ק ע‬

posture, carriage, poise;

homosexual

‫ה א מ א ס ע ק ס ו ע י ל איי‬
(‫ה א מ א י ק י ע י )ן‬

h o l d , c o n t a i n ; keep,

lobster

(‫ה א מ א י ר י ע י )ן‬

store;

‫אםעי‬

(‫)ט‬

‫יעי‬

‫האימבורגער‬

hamster

(‫האססטער יעי)ס‬

r e s t r a i n , check, b r a k e

<$> ‫ה א ' מ ע ו ו ע | ן יי‬
imp.;

c r u d e , stiff, l a b o r e d ; c o r n y

‫א מ פ ע ר ן‬

c o c k , rooster

‫יל‬-‫ז‬

(‫האלט|ן י )נעהאלטן‬

think,

be

of

maintain, contend,

the

affirm;

observe ( h o l i d a y ) ; l i v e u p t o ( p r o m ? ‫ ווו ה א ל ט ן מ י ד‬h ises, p r i n c i p l e s ) ; s t a n d
be i n

inhibit

not

‫ה א י מ ע ט נ ע איי‬

||

* ‫ ה ׳ א י ן י י‬h where d o we s t a n d ?
8™ ‫ה ׳ א י ן איין‬

cease

to,

(do

H the
stg.)

m i d d l e of
continually

(rev. con.) be i m m i n e n t , be

‫ ה ע י מ ע ר ל‬A (‫ה א מ ע ר י ע י )ט‬

h a m m e r , p o u n d (at)
‫זיך‬

believe,

opinion;

(joke)
hammer

‫ה א ל ט‬

(‫ה א ל ט ו ע י ׳ )ען‬

bearing; attitude

hammock
hamburger

‫האלט‬

‫אינט‬

( ‫ה א ל ט ה א ב | ן * ת )ה׳ ג ע ה א י ט‬

‫האמאנעניירט‬

‫•ייי‬

<$> ‫ה א ' ל ד ע ר | ן וי‬

(‫ה א ^ ו צ י נ א צ י ע י ׳ )ס‬

*‫ה א י ל צ ק ו י ל ן ט‬

(‫ה א ל צ ש נ י ט י ע י )ן‬

homogenized

‫ה׳‬

‫§ון ה ׳‬

|

neck

‫האילענדיש איי‬

wood

throat

be t h o r o u g h l y a s h a m e d

‫ה א י ל ע נ ד ע ר י ע י )—( ם‬

woodwork

‫האלדז יעי‬

‫ן‬-

‫י א ר פ ן ה׳‬

|| m o r e t h a n

the

( ‫האלעוועשקע י ׳ ) ט‬

stuffed c a b b a g e

(‫)העלדזער‬

‫ ש ע מ | ע ן ז י ך א י ן ווי_יטן ה ׳‬Y one's

(‫ה א י ל י ב ו ט י ע י )ן‬

Dutch
Dutchman

‫קריכ|ן‬

|

(‫יז י ע י )ן‬-‫האלבקרי‬

‫טריייפענ|ער‬

|| e m b r a c e

y e l l at

to l i k e , t a k e a f a n c y to
ember, c i n d e r

(‫ה א י ל ב ק צ ל ע ך י ע י )ן‬

(‫רעדער‬...)‫האלבראד יי‬

A

‫ה׳‬

(‫ה א ל ב ק ו י ל י ׳ )ן‬

|| be c o m i n g out of one's ears

( ‫ נ ע ק ר י ג ן‬/ ‫ה א ל ט ק ר י נ | ן וי ) ה ׳ נ ע ק ר א נ ן‬
halibut

‫העלדזל‬

glutton

‫ פ ע ר ט ה׳‬y

‫ה א ל ב ק י _ י ל ע כ ) ד ( י ק איי‬

semicircle

‫ ־| ה ׳ ז י ך‬s t a n d ? h o w is he?

‫האלבן‬

3^2

|

semicircular

?‫ווי ה א ל ט ע ט ט י ט אים‬

persevere,
float

hemisphere

‫ ה ׳‬h a p p r o v e of

»‫אומ‬

||

hemisphere

‫ ־( ניט ה ׳ פ ו ן‬subscribe to, a d v o c a t e

|j s t a n d , be

minus

for

be o n the

<S> ‫ה א ' מ ע ר | ן י‬

be a b o u t to,

!‫ ׳ע‬0 ‫ה א ' מ פ ע ר | ן זיך יי‬

|| be o n the

‫ הענדל‬A (‫האן יעי )הענער‬

148

‫ביי‬

‫י' אז‬-‫ ה ׳ דעו־בי‬H i n the

‫ייספ‬

‫ה׳‬

offing

«™ ‫\ ה ׳ ביים‬- p o i n t of
verge of; be as far

as

2

644

‫האצעפלאץ‬

(ladies') purse
wrist
artisan

(‫)ער‬

‫חי׳־‬

‫ספרים־האנדל‬

‫האנטעך‬

[SFO'RIM]

‫אס‬5‫האנט‬
trading

honeyed; bland
DoshiM]

c h a m b e r of c o m a c t , *proceed; (dial.)
||

trade,

‫ה א נ ף יעי‬

hate, h a t r e d

‫*האם יעי‬

‫יעי‬/‫יי‬

by hand

‫א‬

‫טיט‬

||

||

liberally,

hands

‫ון ר ע ד ע ר ש ט ע ר ה ׳‬8

up!

*‫האב|ן‬

I-

(rev.

con.)

hop

<s> ‫ה א פ ק ע | ן יי‬
(‫האפוע יי)ען‬

be c l u m s y , be b u t t e r -

‫ ה א ב | ן * א ה ׳‬I- sistence;

‫ ט די‬5 ‫ה א‬

w a v e aside,

s u b s t a n t i a l ; co-

‫ה א ו ו ן‬
hope ( f o r / t o )

honor

‫ ט י ק איי‬5 ‫ה א‬

have in

‫ה א י פ ט י ק י י ט יי‬

hopeless

( ‫ענונג י י ) ע ן‬5'‫הא‬

‫ט‬0‫ד י הע‬

‫ )ארומ|(טראג|ן אויף ד י הענט‬H in
‫ ה א ל ט | ן א י ן ד י ה ע נ ט‬1‫ ־‬profusely

‫די הענט‬

/ * ‫ || נ ע ב | ן‬p u l l oneself together

‫די הענט‬

hand work; handi-

(‫ה א י צ ע פ ל א ץ )יאס‬

‫העט‬

‫ || נ ע מ | ע ן ז י ך א י ן‬t a k e h o l d of

‫דריק|ן י די ה׳‬

hand, manual

‫ה א י פ ע ר ד י ק איי‬
confident

‫ פון ה׳‬h

fingered

' ‫|| א ו ו ע ק | ט א כ | ן ט י ט ד ע ר ה‬

shake h a n d s w i t h

‫* ה א י פ ע נ ו נ ג ס ל א ז איי‬

t o w n p r o v e r b i a l for its

‫ליייטענע הענט‬

‫ || נ ע מ | ע ן א י ן‬exercise self-control

< ‫ צ ו‬/ ‫< ) א ר ף‬S> ‫ | ן יי‬5 ‫ה א‬

p r o u d ; self-

upon

‫ ה א ל ט | ן ד ך א י ן ד י‬J- one's h a n d s / p o w e r

‫* ה א פ ן י ע י ) ם ( יעז‬

hope

happen

‫ניילדענע הענט‬/‫נריעע‬

be i n the h a n d s of, be vested

‫ ט יעי‬5 ‫ה א‬

hesive; persistent; tenable
persistence; cohesion

‫ברייטער‬

‫א'פענ|ע ה׳‬

‫ ־( ליג|ן בי_י י א י ן‬d i s p a r a g e , p o o h - p o o h

persevere

embroidery

‫אין ד ע ר‬

‫ה׳‬

l e n d a h a n d <‫ צ ו | ל י י נ | ן א ה י <צו‬h

perseverance

hold water;

!‫חייך‬

generously

‫ || צ ו ה ׳ ק ו מ | ע ן י‬generosity

»‫האפן‬

‫דער ה׳‬

‫ן| צ ו ד ע ר ה ׳‬

‫ון ה ׳ צ ו ה ׳‬5 *‫בער|(גיי|ן‬

hope

per-

‫ ל א ט דעי‬5 ‫ ' נ ד ל‬8 ‫ה‬

‫ הענטל‬A (‫האנט יי)הענט‬

‫ || ה ע נ ט‬a t first h a n d

<$> ‫* ה א ט | ן יי‬

chase

‫*ה׳ ז י ך וועגן‬

‫ || ט י ט ד ע ר ה ׳‬a t h a n d

|| change h a n d s

‫*האסט‬

<$>‫ה א נ ד ל | ע ן יי‬

‫־| ה ' ט י ט‬

‫ ב | ף‬$ ‫ || ח‬be deft

coherence;

Heaven knows

in

- ‫ || ) א ר י‬h a n d y ; a v a i l a b l e

tous, i m p e t u o u s

sanguine;

pur-

merchant marine

h u r r i e d , h a s t y , r a s h , p r e e i p i - ‫ה א ם ט י ק איי‬

hops

deal

‫ || בי_י‬h a n d ; a r m

‫ה א נ ע ר א ו ו ע »י־‬

hemp

hate, despise, detest, loathe

‫ ״מ‬...‫האנדלט‬

(‫ה א י נ ד ל ס ־ ק א מ ע ר יי )ן‬

be a q u e s t i o n / m a t t e r of

‫ נ | ר י ר | ן י ד ע ם ה ׳‬$ ||

haste

coherent,

‫האנדל־טארקע‬

merce
,

honeymoon

t o u c h y , sensitive

(fig.)

‫יי‬

‫האיניקדיק‬

sense of h o n o r , d i g n i t y ‫ה א נ ע ר יעי‬

substance,

(‫)ם‬

trademark

‫ה א נ י ק יעי‬

‫אי־׳‬

...‫האנדל‬

( ‫* ה א נ ד ל ו ע יי ) ע ן‬

...‫ה א נ ד ל‬

( ‫ה א י נ י ק ־ ל ע ק ע ך יעי ) ע ר‬

offend

stamp;

(‫" ה א נ ט ש ר י פ ט י׳ )ן‬

[ K h o Y D E s h — K h A - (‫ה א נ י ק ־ ח ו ד ש יעי )־חדשים‬

(hum.)

traditional Jew. bookshop

( ‫האינטשערקע ז ״ ) ט‬
honey

‫ה א נ ד ל יעי‬

(‫האנדל יעי )ען‬...

deed, a c t i o n

( ‫ ) ע ך‬or ‫ה א י נ ט ק י י ט ל‬

handwriting

honeycake

|| store

business, c o m m e r c i a l

washstand
dish rag

(‫ה א ע א י ר לער )ן‬
(‫ה א נ ד י ק א י פ יעי )ן‬

trade, c o m m e r c e ; dealings

‫ה א נ ט י ק איי‬

‫יאס‬/‫דער‬

(‫פעסער‬...)

handcuff, m a n a c l e

‫ה א נ א ר ^ י ר יעי‬

hangar
h a n d i c a p ( i n a race)

( ‫האינט־זיינערל יאס ) ע ך‬

towel

(‫)ן‬

a c t o r ' s fee

( ‫ה א י נ ט ג ע ל ע נ ק י*־ ) ע ן‬

accessible, h a n d y
ritual

author's/

<*‫ה א נ ט נ ע ל ט י‬

‫האינטווערקער דעי)ט( ש‬

wrist watch

{Jew.)

royalties;

( ‫ה א י נ ט ב י י ט ל יעי ) ע ן‬

deposit, d o w n p a y m e n t

‫האנאראר‬

...‫האנט‬

(‫ה א י נ ט א ר ב ע ט י• )ן‬

craft, a r t s a n d crafts

remoteness

manual, handbook

149

( ‫ ב י כ ע ר‬. . . ) >‫ה א נ ט ב ו ך חי‬

643

t o u g h , r e c a l c i t r a n t , h e a d - ‫ה א י ר ט נ ע ק י ק איי‬

‫האצקעדיק‬
wander

‫ פ א ר ק ר י כ | ן ק י ץ ה ׳‬h f r o m where

strong
t e m p e r , h a r d e n vt/imp

far afield

$> ‫ה א ' ר ט ע ו ו ע | ן יי‬

hardness, toughness
horizon; outlook

bumpy

‫ה א ר ט ק י י ט יי‬

shake, b u m p vi.

(‫ה א ר י ז א י נ ט י ע י )ן‬

|| axe, h a t c h e t

‫ה א ר י ז א נ ט א י ל איי‬

w i t h k i t and caboodle;

mistress, o w n e r

(‫האירינטע י׳ )ס‬

w i t h a l l one's belongings, w i t h

obedient
artillery gun, cannon

‫ה א ר ט י ק איי‬

(‫ה א ר מ א י ן י ע י ) ע ן‬

harmony; accordion

( ‫ה א ר מ א י נ י ע יי ) ס‬
( ‫הארמאשקע י י ) ס‬

din, hurly-burly

(‫הארמידער יעי)ס‬

ermine
horn

chopper, cleaver

|| c h o p ; h e w ; m i n c e ; slash

in

splendor,

‫יאס‬/‫יעי‬

topsy-turvy

toil, labor, drudge

‫האדן‬

hash

‫ה א ר י ן איי‬

hair; mainspring;
the least b i t

( ‫הארע י ׳ ) ס‬

||

‫הארעוואניע י׳‬

harpoon

(‫ה א ר ע ט יעי )ס‬

‫ה ע ע | ע ן אויף א ה ׳‬

‫ ־| ביז א ה ׳‬u n c e r t a i n

‫ ־| ס ׳ ז א ל פ ע ל ן א ה ׳‬p i n p o i n t a c c u r a c y
exactly

‫ה א ר ע פ א ש נ ע איי‬
(‫)ן‬

horoscope

‫יעי‬/‫יי‬

difficult,

‫הארף‬

severe;

(‫ה א ר א ס ק א י פ י ע י )ן‬

strong;

»n ‫הארפלאקס‬

( w o r d s ) ; p u z z l i n g , baffling

‫ה א ר פ ע י ׳ ) ס ( ׳עז‬

hump

to the l i k i n g of
‫ || צ ו ם‬b o u n t y

of

p i t h ; feeling

‫א ר ב ו ז‬

feeling

be fond of
‫ה׳ן‬

h a v e n , shelter
e x t r e m e l y precise, p i n -

feel g o o d / b a d / . . . ,
(- g o o d / b a d / . . .

( ‫ה א ר ד ע יי ) ס‬
‫ה א ר ־ ה א י ר י ק אי־‬

point (accuracy)

‫|| א ו י פ ן‬

hard, solid, tough, unbend-

‫ א ר פ ן ה י ן‬. . . / ‫ ש ל ע כ ט‬/ ‫ זי_ין* ג ו ט‬h s t o m a c h
‫אויס|רעד|ן זיך‬

‫ה א ר ב ס ט י ק איי‬

(‫ה א י ר ב ע ר י ק י ע י )ן‬

horde

<‫ה י ן )י‬

‫זי_ין* י צ ו ם ה י ן‬
‫נייכטערן‬

(‫ה א ר ב ס ט י ע י )ן‬

autumnal

‫\ ב ר י י ט ה ׳‬- one's h e a r t

empty

(‫ה א ר ב י ע י )ן‬
‫ה א ר ב א ט ע איי‬

‫ה א ר ב ו י ז י ע י )ן( יעז‬

fall, a u t u m n

‫|| פ ו ן ט י פ ן ה י ן‬

|| s a t i s f a c t o r y , c o n g e n i a l (to)

‫הארב‬

(question)

hunched, hump-backed

‫א<־ ה ׳ ן‬8 ‫ נ א ך‬h h e a r t e d l y

bottom

‫איי‬

rugged, a r d u o u s ; stiff ( e x a m ) ; h a r s h

‫ה א ר ף‬

‫ ־| ט י ט ן גאנצן ה ׳ ן‬w i t h

con.)

‫ אויף א ה ׳‬1‫ ־‬larger

t e n d o n s (coll.)

‫ ־( ט י ט ה ׳‬h e a r t ; core,

(rev.

least

exactly, with

‫ הערצל‬A (‫הארצן‬/‫הארץיאי־)הערצער; י ; הארץ‬

con.)

‫ ה ע ר ל‬A (—) •‫ה א ר י‬

‫ א ה ׳ ג ר ע ס ע ר‬1‫ ־‬b i t , i o t a

h a n g b y a t h r e a d , be

(‫ה א ר פ ו י ן י ע י )ען‬

harp

an

i n the

‫ה א ק פ ל י י ש לאס‬

‫ה א ר י ע י )ן( • י נ ט ע‬

‫ נ י צ ע‬- ‫ה א ר ע פ א ש נ י ק יעי ) ע ט ( ם‬
toiling

(rev.

(‫ה א י ק נ ק ר י י ץ י ע י )ן‬

lord, master

<$> ‫ה א ' ר ע ו ו ע | ן וי‬

harem

on

‫ה א י ק נ ד י ק א ו ן ט ש א י ק נ ד י ק אחי‬

swastika

‫ה א ר ן ־ ק א י ר ן אייי‬

hora
toil, labor, drudgery

‫ה׳ אין‬

‫ ה ע ק ל‬A (‫האקן יעי )ס‬

splendidly

(‫< )אויף‬j> ‫ה א ר | ן וו‬

(‫)הערנער‬

<•> ‫ה א ק | ן וו‬

beat v i o l e n t l y a t
hook, crook

‫האקי יעי‬

(‫האיקמעסער יעי)ס‬

(‫ה א ר מ ל יעי )ען‬

(of) h o r n ; h o r n - r i m m e d

the

‫האקוס־פאקוס יעי‬
hockey

horned . ...‫הארנ‬

toiler

‫ ה ע ק ל‬A (‫ה א ק י ע י )ן‬

hocus-pocus

‫ה א ר מ א נ י ש איי‬

harmonica

w a i t (for)

hook, crook

‫ה א ר ב | ן וי‬

hormone

bag

a n d baggage

(‫ה א ר מ א י ט י ע י )ן‬

harmonious

‫טיט ה׳־און־פאק‬

‫ה א ר י ק איי‬

hear; obey

from

<$> ‫ה א צ ק ע | ן ז י ך יי‬

‫ ה ע ק ל‬A ( ‫ה א ק יי ) ה ע ק‬

level, horizontal

hairy, fuzzy

whole-

‫ה א י צ ק ע ד י ק איי‬

ing;

be i n

very

humor

hard-boiled

(egg;

‫ איי‬.1 ‫ה א ר ט‬

character);

<‫ א״י )בי_י‬.2 (‫ ־‬c a l l o u s , heartless
close (to)

150

642

‫ז׳=הערן‬1‫ה‬
‫יי= ה א ר ץ ־ ר י_י ס נ ד י ק‬8 ‫ה א י ר צ ר י י ס י ק‬

heartrending

|| h a v e a s n a c k , t a k e

‫האשייש יעי‬

(‫)ים‬

[HEVDL—HEVDEYLIM]

t o u c h to the q u i c k

‫הבדל‬

‫יעי‬

p l u c k u p one's
grieve,

tinction
habdalah,

(‫)—ות‬

[HAVDOLE]

refreshments

‫א נ | נ ע ט | ע ן בייט ה י ן‬

‫|| א נ | נ ע ט | ע ן ז י ך ט י ט ה ׳‬

‫\ א פ | ע ט | ן ז י ך ד א ט ה ׳‬- courage

get u n d e r

‫הבדלה‬

‫יי‬

‫ א ר א פ | ר ע ד | ן זיך פון ה׳ ן‬/ ‫ראם ה‬

‫ | א ו נ ט ע ר | ל ע נ | ע ן ז י ך ד א ס ה ׳‬- off one's chest

(‫ה א י ר ש פ י ל ק ע י׳ )ס‬

hashish, m a r i j u a n a
dis-

get stg.

•‫יסנדיק •י‬-‫האירץ־רי‬

hairpin, bobby pin

.‫הארצ‬

‫ ארי_ינ|קריכ|ן י א י ן ה י ן‬K w o r r y

(‫ ט ר א נ | ן א ה ׳ )ארף‬/ ‫ ה א ב | ף‬f- the s k i n of

the c e r e m o n y performed at the close
of the S a b b a t h to d i s t i n g u i s h between

||

its holiness a n d

profaneness of

not h a v e the h e a r t

‫ניט ה א ב | ן * ק י ץ ה ׳ צ ו‬

the e n s u i n g w e e k d a y s , c o n s i s t i n g of

|| be i n one's b l o o d

‫ לינ|ן י א י ן ה י ן‬h to

prayers

|| encourage; g i v e a lift to

and

the

songs,

of

lighting

a

(m—)

vanity,

(‫)יט‬

[HEVL—HAVOLIM]

nonsense,

v a n i t y of v a n i t i e s

‫ || ר א ם ה ׳‬nauseate

‫הצל‬

‫יעי‬

(rev.

of

(m—)

[HAVORE]

Hebrew (Ashkenazic,

the

raising

of

the

||

•‫ה ב ר ה י‬

psalms,

[HAGODE]

and

songs

although, though

at

be

‫ה א ב | ף א ה׳‬

‫יעי‬

,‫שטיין‬

‫|| שוועד מ א כ | ן י ד א ס ה ׳‬
cardiac

chest

the

[ H A G A ' M ] HP

‫שטיין פ ו ן ה ׳ ן‬

‫ וויפל ס ׳ ה א ר ץ גל ו ס ט‬h heartless
distress

‫הגדה‬

‫יי‬

‫פון א ט א ט ע ר‬

galore

(‫^ )עך‬

heartache

...‫הארצ‬

‫האירצברעטל‬

(‫ה א י ר צ ו ר י ט י ק יעי )ן‬

c o r d i a l , sincere, t o u c h i n g ,

Passover

(‫)ים‬

regret/pity

(‫הגבה)ה‬

‫יי‬8 ‫ה א ר צ י ק‬

‫הגט‬

hearty

[ H A D G O S I I E ] (‫ה ד ג ש ה יי )—ות‬

[HEDYET—HEDYOYTIM]

by

I was relieved, I got a

festive meals o n the first t w o n i g h t s

emphasis

‫ פ א ר ק ל ע ט | ע ן‬h sorry

hymns,

recited
of

8

seized

‫ ה א ב | ף א ה ׳ ווי א‬F‫ ־‬l o a d off m y chest

(m—)

of adages, tales,

‫בניס ה ׳ ן‬
be

‫זאנט ס י ר‬

8 ‫ ד א ס ה ׳ ק ל ע מ ט‬1‫ ־‬m e n t

etc.)

i n g from i t i n the synagogue
collection

‫אום־‬

con.)

is

(on)

‫שלאנ|ן )י( צום ה׳ ן‬

‫ ע ם איז מ י ר א ר א י פ א‬1‫ ־‬i n (sb.'s) m o u t h

T o r a h s c r o l l for w r a p p i n g after r e a d H a g g a d a h , the

‫צוט הין‬

heart d r o p p e d ‫ד א ס ה ׳ א י ז י א ר ו י י ס ג ע פ א ל ן‬

Sephardic,

[HAGBE]

con.)

(rev.

[ H A V O N E ] ‫ה ב נ ה יי‬
derstanding

pronunciation

‫מאכ|ן י ה׳‬

‫טאכ|ן זיך ה׳‬

I have a hunch/presenti-

trivialities,

‫ ה ב ל ־ ה ב ל י ם‬f‫ ־‬trifles

comprehension, un-

resent

|| h a v e one's sweet vengeance

pledge
nothingness,

against;

( ‫ ק י ל | ן ז י ך ד א ס ה ׳ ) א י ן‬h b y , t a k e to heart

‫הבטחה‬

‫יי‬

grudge

be sensitive a b o u t , be m o v e d

w i n e ; also the h a b d a l a h c a n d l e
[HAFTOKIIE]

a

‫ || נ ע ט | ע ן ז י ך‬t a k e heart

t w i s t e d candle, a n d of a blessing o v e r
assurance;

bear

sincerity, cordiality

‫ה א י ר צ י ק י י ט י׳‬

dear, k i n d

‫האירצעדיק יי‬

‫הדיוט‬

d a r l i n g , sweetheart

layman

8

[Ny] ‫ה א י ר צ ע נ י ו איש‬

[ H O D E S ] (‫ה ד ס יעי )ן‬

cardiac condition

(‫ה א י ר צ פ ע ל ע ר יעי )ן‬

spice box (A ‫ [ ) ה ד ס‬H O ' D E S L ] ( ‫ה ד ס ל ד א ס ) ע ך‬

chum

(—) ‫ה א ר צ פ ר ג י נ ד יעי‬

myrtle branch
||

guidance

[HADROKIIE]

‫י׳‬

vocational guidance
[HADRES-PO'NEM—
-PE'NEMER]

(‫)ער‬

‫יעי‬

(single) heart-

‫הדרכה‬

beat

‫הדרת־פנים‬

(person of) s t a t e l y

heartbeat; palpita-

‫ה א י ר ץ ־ ק ל א פ ע נ י ש ד*־‬

h e a r t pangs, aggra-

‫<־‬8‫ה א י ר ץ ־ ק ל ע מ ע נ י ש י‬

ap-

tions

pearance
Messrs.

( ‫ ק ל ע פ‬. . . ) ‫ה א ר צ ק ל א פ יעי‬

‫פאיך־ה׳‬

‫הה׳=הערן‬

vation
151

‫‪641‬‬

‫הובל‬

‫הוטאניטאר‬

‫ה ו ב ל י ע י ) ע ן(‬

‫)‪plane (tool‬‬

‫הוייכעניש ‪) n‬ן(‬

‫הו'בלעווע|ן=ה‬

‫ובל ע ן‬

‫הויכפונקט י ע י ) ן (‬

‫‪plane‬‬

‫ה ו ב ל | ע ן יי >‪<$‬‬

‫‪high point, highlight‬‬

‫ה ו ד א ה יי )—ות( ] ‪[ H O Y D O E‬‬
‫ה ו ד ז ש ע | ן = ה ו ד י ע | ן יי >‪<j‬‬

‫‪confession‬‬

‫ה ו י כ ק י י ט יי )ן(‬

‫‪hum, drone‬‬

‫ה ו י ל ‪8‬י״‬

‫ה ו ד ע ה יי)—ות( ] ‪announcement, [ H O Y D O E‬‬
‫‪declaration‬‬
‫הו־האי‬
‫||‬

‫‪h u l l a b a l l o o , to-do, bustle‬‬

‫הווה י ע י ] ‪[ H O Y V E‬‬

‫)‪present (tense‬‬

‫ה ו ט יער‪/‬יי ) ן ‪ /‬ה י ט ( ‪ A‬ה י ט ל‬
‫הוי אינט‬

‫ז‬

‫‪hat‬‬

‫‪outside‬‬

‫‪a d j . ) thoroughly‬‬

‫‪6‬ייי‬

‫‪honest‬‬

‫ערלעך‬

‫א י ב ע ר‬
‫הויפט‪...‬‬

‫‪bonnet‬‬

‫ה ו י ד ע !י )ס(‬

‫סארווער‬

‫‪swing‬‬

‫ה ו י י ד ע ו ו ד י ק ‪8‬יי‬

‫‪shaky, wobbly‬‬

‫ה ו י ד ע | ן ) ז י ך ( יי >‪<3‬‬

‫‪go begging‬‬

‫הוייזמצנסטער‬

‫‪butler‬‬

‫‪main‬‬
‫)ים(‬

‫יעי‬

‫‪\- m a j o r‬‬

‫; ‪ || s k i n‬ה ׳ א ו ן ביינער‬

‫ה ו י י פ ט נ ו מ ע ר י ע י )ן(‬

‫ה ו י פ ט ש ט י ץ יי )ן(‬

‫העלער‬

‫הויפמאן יעי )הויפלייט(‬

‫‪flay,‬‬

‫הוי‪5‬ן י ע י )ט( ‪ A‬ה י י פ ל‬

‫קריכ|ן פון ד ע ר ה׳‬
‫‪hurry‬‬

‫‪great‬‬

‫‪is a f r a i d‬‬

‫‪H‬‬

‫‪is i n a‬‬
‫די‬

‫‪ e x a l t e d‬־|‬
‫' ה ו י ך יער )ן(‬
‫הויכ‪...‬‬

‫ה׳‬

‫)‪con.‬‬

‫‪(rev.‬‬

‫ציטערט‬

‫אויף‬

‫‪(rev.‬‬

‫ה ו י ך ‪ A ) U .1‬ה ע כ ע ר (‬
‫ז‬

‫‪|| be i m p a t i e n t‬‬

‫‪strain every nerve‬‬

‫|| ד י ה ׳ ב ר ע נ ט א ו י ף‬
‫)‪con.‬‬

‫‪fleece‬‬

‫‪ . 2‬יי ׳עז‬

‫ה י י ך‬

‫‪ || h i g h ; p e a k‬הוייכווא^טאזש‬

‫הוייכגעטרי‪-‬י »יי‬

‫ה ו י י כ ה א ר צ י ק י י ט י־‬
‫ה ו י כ ל א נ ד יאי׳‬

‫ה ו י ק ע | ן יי ‪ 0‬׳עז‬

‫‪magnanimous‬‬
‫‪magnanimity‬‬

‫)‪h i g h l a n d (s‬‬

‫הו^טיייש *־׳‬

‫‪high‬‬

‫‪courtier‬‬

‫‪h a n d f u l ; pile, heap‬‬

‫‪hump, hunchback‬‬

‫‪hunched‬‬
‫‪libertine‬‬

‫‪dissolute, debauched‬‬

‫ה ו ל י א נ ק ע י• ) ט (‬
‫ה ו ל י ע | ן יי >‪<$‬‬
‫אהוליעטא|ף‬

‫‪debauchery‬‬
‫‪l e a d a dissolute life‬‬
‫‪r e v e l , spree‬‬
‫‪carouse‬‬
‫‪fling‬‬

‫‪revel,‬‬

‫‪( i r o . ) attire‬‬

‫‪humane‬‬

‫ה ו מ א נ י ט א י ר «יי‬

‫‪frolic,‬‬

‫‪have a‬‬

‫ה ו ל ך לער )ן( ]‪[HOYLEK.11‬‬

‫ה ו מ א י ן *י׳‬

‫)‪(masc.‬‬

‫‪lady-in-waiting‬‬

‫ה ו ק ע ו ־ יעי )ס( • ט ע‬
‫ה ו י י ק ע ר ד י ק «י׳‬

‫)‪(Jem.‬‬

‫ה א ו ו ק ע ן‬

‫הו^טי_י'עווע|ן יו ‪O‬‬

‫‪p e a k season‬‬

‫‪high-fidelity‬‬

‫ה ו י י כ ה א ר צ י ק «‪n‬׳‬

‫הוייפפריילין ‪) n‬ט(‬

‫ה ו ^ ט י י ס ט ו ו ע ד•‬

‫)‪b r e a t h (of air‬‬

‫‪ v o l t a g e‬־| ה ו י י כ ס ע ז א ן‬

‫ה ו י י פ ד א מ ע יי )ן(‬

‫‪y a r d ; court‬‬

‫‪courtier‬‬

‫הולטי״י' דעי ) ע ם ( • ק ע‬
‫;‪high, tall; loud‬‬

‫‪capital‬‬

‫ה ו י ף דעי ) ן ‪ /‬ה י י ף ( ‪ A‬היי‪5‬ל‬

‫‪bones‬‬

‫‪of t h i n air, o u t‬‬

‫‪ clear s k y‬־| שינד|ן י ד י ה ו י ט‬

‫‪headquarters‬‬

‫‪mainstay‬‬

‫‪ h s k i n n y , flesh a n d‬פ ו ן ) ד ע ר (‬

‫|| ש פ ר י נ ג | ע ן פ ו ן ד ע ר ה ׳‬

‫א ה׳‬

‫‪feature‬‬

‫‪out‬‬

‫ה׳‬

‫האב|ן* « ‪5‬אר‬

‫הויפטשטאט י•)‪...‬שטעט(‬

‫) ‪l i v e peacefully ( w i t h‬‬

‫‪of a‬‬

‫]‪[LIMED—LIMUDIM‬‬

‫ה ו י י פ ט ק ו ו א ר ט י ר י ׳ )ן(‬

‫‪trousers, p a n t s‬‬

‫<מיט‪/‬בי_י(‬

‫ה ו י ט יי ‪ A‬הי_יטל‬

‫‪handyman‬‬

‫‪flesh‬‬

‫)ן(‬

‫;‪clause‬‬

‫‪main‬‬

‫‪major in‬‬

‫‪(members of) h o u s e h o l d‬‬
‫י )ס(‬

‫‪ledger‬‬
‫‪protagonist‬‬

‫‪sentence‬‬
‫‪subject‬‬

‫הוייז־באדינער יעי )ס(‬

‫הויזן םצ ‪ A‬ה י י ז ל ע ך‬

‫‪head waiter‬‬

‫הוייפט־ליטוד‬

‫‪p a n t leg‬‬

‫הוייזגעזינד )—(‬

‫‪ || chief c o n d u c t o r‬ה ו י י פ ט ־‬

‫הויפטזאץ יעי‬
‫‪|| house‬‬

‫ה ו י פ ט‬

‫‪ || m a i n t h i n g‬ה ו י י פ ט ־‬

‫ה ו י פ ט ה ע ל ד י ע י )ן( ם‬

‫‪s w i n g vt/vi‬‬

‫גיי|ן* א י ב ע ר ד י הי_יזער‬

‫ד ע‬

‫דער‬

‫ה ו י פ ט ב ו ך ייי־ ) ‪ . . .‬ב י כ ע ר (‬

‫הויז ד^־ )הי‪-‬יזער( ‪ A‬ה צ ז ל ‪ /‬י ׳ ה י י ז ק ע‬
‫הויז י ע י )ן(‬

‫‪» || c o m p l e t e l y‬־<ל‬

‫הויפט‪,‬‬

‫קאנדוקטאר‬

‫ה י י ב ן יי‬

‫‪(with‬‬

‫||‬

‫‪chief, m a i n , m a j o r , h e a d , fore-‬‬

‫‪ m o s t‬־| ה ו י פ ט ז א ך‬

‫!‪lo‬‬

‫הויז|ן יי‬

‫)‪(dial.‬‬

‫‪ || c r o u c h‬ה ׳ ) א י ן ד ע ר ל ו פ ט ן (‬

‫‪hover‬‬
‫ה׳‬

‫‪glassworks‬‬

‫הויב י י ) ן ( ‪ A‬הגיבל‬
‫הויבן ״מ‬

‫‪hollow, cavernous; bare; pure‬‬

‫*הויסן»דיי‬

‫הויפט‬

‫אינט ‪W O W ! 2.‬‬

‫הוטע י׳)ס(‬

‫‪loudness, v o l u m e‬‬

‫ה ו י ' ע ר | ן ת >‪<$‬‬

‫‪ .1‬י ע י‬

‫‪height, h i g h place‬‬
‫; ‪peak, p i n n a c l e , s u m m i t‬‬

‫‪humanitarian‬‬

‫||‬

640

‫היגיעניש‬
hurricane

(‫הוראגאין דעי )ען‬

heap

the h u m a n i t i e s

( ‫הורבע י ׳ ) ס‬

(‫)הרוגים‬

[HOYREG—HARUGIM]

‫הומאגיסטיק‬

humor,

w i t ; sense of

‫הורג‬

‫יעי‬

humor

killed person

‫ה א ר ע‬
in b u l k ,

humorous

humbug

‫הורט י ע י‬

hen, c h i c k e n

wholesale
|| b u l k r a t e

‫ || ה ו י ר ט ט א ר י ף‬b u l k

bulk shipment
wholesaler

...‫הורט‬

‫ היגדל‬A ( ‫הון י ־ ) ה י ג ע ר‬

s t a r v e vi.

‫הוירטשיקוגג‬

‫הוי ע ע ר י ק איי‬

‫ א‬6‫׳ אוס‬-‫ || ה‬s t a r v e vi.

‫ || ט ר א כ ט | ן ה ׳‬m u s i n g s [ H O ' Y R I E S ] ‫ה ו ר י ו ת םצ‬

0 ‫הוי ננער | ן יי‬

con.)

muse, m e d i t a t e , d a y d r e a m
one of the

‫הויעערטויט יעי‬

hungry
(rev.
(

‫הושטשע י ׳‬

2

.

[ H E S I I A Y N E ] (‫ה ו ש ע ג א י ׳ )—ות‬

be h u n g r y

‫י ע י )ער‬

a hundred

‫הועער יעי‬

‫ פ א ר ה׳‬/ ‫שטארב|ן* פ ו ן‬

starvation

‫ה ו ר ט ל ע ר י ע י )ס( • ק ע‬

dregs

‫הומבוג י ע י‬

|| h u n g e r ; s t a r v a t i o n ; famine

‫ ג י צ ע‬- ‫הורטאווניק י ע י )עם( ם‬

wholesaler

‫ה ו מ א ר י ט ט י ש איי‬
T

!‫*הורה ׳ע‬

‫ || אויף ה ׳‬wholesale

‫הוטאגיסטיק י ׳‬
(‫ה ו מ א י ר י ע י )ן‬

|| a h u n d r e d

‫ ה׳ און צוואנציק‬h hundred

!‫ ביז ה ׳ א ו ן צוואנציק‬h a n d t w e n t y years

b u n c h of w i l l o w twigs b e a t e n a g a i n s t

happy

birthday!

many

happy

the r e a d i n g desk of the synagogue t o
accompany a certain S u k k o t h prayer

centennial

p e r f o r m t h a t S u k k o t h ‫|| ש ל א ג | ן ה ו ש ע נ ו ת‬
a

‫ה׳‬

‫איפגעשלאגעגע‬

frayed willow twig;

stg.

‫ || ד א ל י נ ט ד ע ר‬d o g

thread-

keep m u m

accord-

Pf
cough lightly

in H e a v e n

c o u g h imp.

[ H A S K O R E ] (‫הזכרה י׳)—ות‬

r i a l service for the

‫הזכרת־נשמות י ע י‬

the

for

c u s t o m of p r a y i n g

the

of deceased r e l a t i v e s o n c e r t a i n

cough drop

dead

[HASKOREs-NEsho'MEs]

cough drop
supplement;

Jew.

expense, ex-

‫הוצאות‬

[ H A K I I L O T E ] (‫ה ח ל ט ה י ׳ )—ות‬

—HAKhsuMiM]

(‫)החתומים־‬

the undersigned

hyacinth
‫ || זי_ין* ווי‬l o c a l ,

be d i s t r a u g h t

h

(‫)—ות‬

penditure;

‫הוספה יי‬

‫הוצאות‬

reimburse

‫קער|ן י די הוצאות‬

‫היג‬

(‫הוק יעי )עס‬

whore
h u r r a h ! 2. ‫אינט‬

|| cheer
cheer

153

‫הוצאה‬

costs

expenses

whoop

‫היגיעניש איי‬

‫י׳‬

‫שטייןן* ד י ה ו צ א ו ת‬

din; whoop

‫ניט קיין ה ׳ | ע ר‬

sanitary, hygienic

(‫)—ות‬

‫ || אומ|־‬foot the b i l l

‫ה י איוו‬

*‫איי‬

[HETSOE]

‫געגעראלע‬

(‫ה י א צ י י נ ט י ע י )ן‬

b e l o n g i n g here

[HESOFE]

‫ || א ר ס |־‬c o v e r the expenses of

‫החתום־מטה‬

here, i n this t o w n

( ‫ה ו י ס ט ־ צ ו ק ע ר ל דאס ) ע ך‬

‫ אויס|שלאג|ן י ד י‬h o v e r h e a d

‫ א ה ׳‬/ ‫ א נ | נ ע מ | ע ן ד י‬1‫ ־‬d e c i s i o n

[HEKhosEM-MA‫׳‬T0

(‫ה ו ס ט | ן ״ )געהויסט‬
( ‫ ) ע ך‬mn ‫ה ו י ס ט פ ל ע צ ל‬

a p p e n d i x (to a b o o k ) ; raise (in p a y )

holidays

resolve

<•> ‫ה ו ס ט ל | ע ן יי‬

‫' ה ו ס | ן ת <•>= ה ו ס ט ן‬

souls

[ H A Z M O N E ] (‫ה ז מ נ ה י ׳ )—ות‬

summons

resolution,

‫הוסט יעי‬

lore, e v e r y m a n ' s fate for

memo-

‫ה׳‬

‫ק ע ס ה׳‬

c o u g h * ‫ ג ע ב | ן‬/ * ‫ || א ה ׳ ט א | ן‬c o u g h

the c o m i n g y e a r is i r r e v o c a b l y sealed

(Jew.)

‫באגראבן‬

‫א ה׳ אגטקעגן י‬

‫שווייג|ן ווי יור־‬° h n o t h i n g c o m p a r e d t o

[ R A ' B E ] ‫הושענא־רבה יי‬

S u k k o t h holiday, when,

i n g to J e w .

‫ ה י נ ט ל‬A (‫ה ו נ ט י ע י )הינט‬

be far inferior t o ; be

glory

the

(‫ה ו י נ ד ע ר ט ע ר י ע י )ס‬

*‫זי_ין‬° || there is the r u b

bare o r s h a b b y ; person s h o r n of his

the s e v e n t h d a y of

‫ה ו י נ ד ע ר ט ־ י א ר י ק איי‬

a h u n d r e d ; $100 b i l l

‫ אן‬h ceremony

(fig.)

re-

turns!

<$> ^ ‫ה ו ק ע | ן‬
( ‫הוד י י ) ן‬

( ‫ יעי ) ע ן‬.1 ‫ה ו ד א י‬
‫|| שרי_י|ען ה ׳‬

‫צמ‬

‫היילן‬

‫היגיענע‬

639

‫ || ה ׳ ז י ך‬I a m i n d i g n a n t

‫היייבט מ י ך‬

hygiene

rise, go u p , c l i m b , heave vi.
pep, v i m
l e v e r ; lift

‫ט יי‬6‫הייבקרא‬

(‫ה י י י ב ר א ק ע ט יעי )ן‬

w e ' r e off! here goes!
highwayman
b y leaps a n d

»‫ <״‬g-pjn
» ‫הייוון‬

b l o o d " (phrase
orna-

(A ‫הייזל י*־ ) ע ך ( )הויז‬

‫ || ק ו ר צ ע ה ׳‬p a n t s

(A ‫ה י י ז ל ע ך »־ )הויזן‬
shorts
hoarse

hut, cottage, bunk
membrane,

film

superb, gorgeous

(A ‫) ע ך ( )הויט‬
cheerful
this year

this year's

‫יאי־‬

hydrant
seaplane, flying b o a t

‫אייי‬

1

‫הידראגע ן יעי‬

(‫ה י ד ר א י נ ט י ע י )ן‬

(‫הידראפלאין יעי)ען‬

hydraulic

‫הידרויליש איי‬

te-hee
[ H A Y O Y T S E M I D V O R E Y N U ] ‫י‬8

‫הייטל‬

‫"הגיטער איי‬

[ ] ‫ה י ד ו ר ד י ק איי‬

hydrogen

‫ה י י י ז ע ר י ק איי‬
(‫הייט יי )ן‬

i t follows f r o m w h a t we s a i d
whereas, inas-

[HEYO'YS]

m u c h as
loss;

(‫)ות‬

[HEZEK—HEZEYKES]

| ‫י‬

o n a level ( w i t h )
‫ || ה ׳ א ו ן ק ר י י נ | ע ן‬p r o m o t e

(‫ה י י ל י ׳ )ן‬

curative

...‫הייל‬

(‫ה י י ל ו ע י ׳ ) ע ן‬

h o l y , sacred

‫ה י י ל י ק איי‬

(teeth) o n edge

‫הגיל יק איי‬

holy

holiness, s a n c t i t y ; s t g .

(‫היייליקייט י י )ן‬

guard,
(‫)פאר‬

watch
‫זיך‬

(Jew.)

cemetery
saint

heal vi/

vi.
guardian,

‫ם‬

(‫)ס‬

‫היטער י ע י‬
hay

hey!
midwife

‫ה י י י<»־‬
‫אעט‬

‫היי‬

( ‫הייבאם י ׳ ) ע ן‬

|| h o o d , b o n n e t

(A ‫ה ט ב ל יאס ) ע ך ( )הויב‬

be b o r n w i t h a

‫נ ע ב ו י ר ן רועו־|ן א י ן א ה ׳‬

silver s p o o n i n one's m o u t h
e l e v a t o r , lift

, ‫י‬

( ‫היייבמאשין י י ) ע ן‬

‫ה י י ב א ם‬

‫היי'ליק|ער‬

raise, lift imp.;

O ‫ה י י ל | ן יו‬

|| e x a l t

undergo t r e a t m e n t s

for

custodian, guard

<$> ‫ה י ל י ק | ן יי‬

‫נענ‬-‫דער‬

‫ה י ט | ן יי‬

look out

against, l o o k o u t (for)

keeper,

‫היייליקןע־אירט י*׳‬

‫ || ה ׳ ז י ך‬heal vt/imp
imp;

(‫געהיטן‬/‫)נעהייט‬

‫ ה ׳‬I- o v e r ,

w a t c h o u t (for), beware (of), g u a r d

s a c r e d ; h o l y p l a c e ; shrine
consecrate, d e d i c a t e

( ‫היט י י ) ן‬

(of sugar)

‫*היייליקטום י*־‬

place; stg. sacred

‫היזק־געלט‬

‫דאי־‬

(‫ה י י ט ל ־ מ א כ ע ר יעי )ס‬

!‫ה י י ל י ק ־ א י ר ט ׳ע‬

(‫טימער‬...)

‫היזק‬

(A ‫ ע ך ( ) ה ו ט‬/ ‫ה י ט ל יאט ) ע ן‬

hatter

(‫ה י י ל א ל ץ יאה )ן‬

‫ה י י ל י ק ע• א ר ט‬
shrine,

h a t ; c a p ; loaf

(‫)טיט‬
exalt

cure

[]

glass w o r k s

<$> ‫ה י י כ | ן מ‬

cave, cavern
panacea

indemnity

pitch

‫ א ו י ף א י י ן ה ׳‬h u p ; a l o u d ; above, upstairs

‫יעי‬

damage

(‫ה י י ך י ׳ )ן‬

‫ א י ן ד ע ר ה ׳‬I- p i n n a c l e ; l e v e l ;

(‫ה י ו ת )ווי‬

H P

‫ י ע ר י ק = ה י_י י א ר י ק‬. ‫ה י‬
height, altitude; elevation;

‫הי־היי‬

‫אינט‬

‫היוצא מדברינו‬

‫היייאר‬

*‫ה י י י י א ר י ק איי‬

‫הידור‬

‫יעי‬

ment, d e c o r a t i o n

(A ‫ה י י ז ק ע י ׳ ) ס ( )הויז‬
state

(‫)ים‬

[HIDER—HIDURIM]

‫״הייוון י ׳ ) ס ( ׳עז‬

brothel

‫ה י ״ ד = ה ש ם ינקום ד מ ו « י‬

added after the name
of a martyred
Jew)

bounds
‫ה י י ב א ם‬

‫היי־געוואיקט־ן א י י‬

" m a y the L o r d avenge his

DOMOY]

( ‫ה י י ד א ט א י ק יעי ) ע ט‬

‫ || ווי א ו י ף ה ׳‬yeast

‫היי־נעבויירץ איי‬

indigenous
[HASIIE'M Y I N K O Y M

•‫היגיענע י‬

‫ה י י נ ל ע נ ד י ש אי־‬

n a t i v e (to t h i s place)

( ‫ה י י ב ע ר יעי ) ס‬

lift, lifting power
booster r o c k e t

‫ה י י ב ע כ ץ דאס‬

local, domestic

heave;

‫ה י י ב ן י י ) ס ( ׳עז‬

(‫ה י י ב | ן יי )געהויבן‬

(‫יין‬-‫ ה ׳ ) א י ן ה י מ ל ארי‬h enhance

‫( || ע ם‬rev. con.) be i n d i g n a n t

‫אום״ א‬

‫ה׳‬

‫ז‬$‫ל‬5‫היל‬

be d e l a y e d ;
linger,

‫היילן‬

638

tarry,

<S> ‫הי_יע|ן )זיך( יי‬

dilly-dally;

‫א יי ל ן‬

procrastinate,
temporize
‫ה יי י א ר‬

b e a d (cabbage etc.)

‫ה י י ע ר יעז‬

( ‫ ) ע ך‬op ‫ה י י פ ט ל‬

h a y fever

shark
patio
b u n c h , cluster,

homework
homebody, stay-

h o m e (adj.),

fuel
heat, m a k e a fire (in)

informal

...‫הייצ‬

homeless
c o u n t r y , father-

»‫ || זצן* י ה ׳ *״‬h o m e l i k e , c o z y

‫)היכל‬

(rev.

(‫ה י י צ ע ר יעי )ם‬

homestead

‫*היירזןט יעז‬

(‫)ען‬
«r

‫יער‬

the

(‫)—ות‬

‫יי‬

|j

field,

in

m a t t e r s of ge-

matters

‫ ג‬$ ‫ ״ ה ' צ ו ט‬J| t o d a y

« 3 •

‫״‬

j | the present 2. ‫יעי‬

H tonight

m o r e o v e r , besides, a l l the m o r e

‫הילולא‬

m o d e r n , present-day
present (-day),

I ) ‫ה י ל ו ל א ד י ק •יי‬

‫ה י י י נ ט ו ו ע ל ט י ק •יי‬

contempo-

‫ ה י ע צ י י ט ן‬1‫ ־‬r a r y ; t o d a y ' s ;

[ H I L K I I E S ] !*‫ה י ל כ ו ת י‬

‫ה צ נ ט י ק •י׳‬
latter-day
nowadays

‫יע‬8‫א י ן ה ' נעאט־א‬

any day now

‫ה ט נ ט ־ ט א י ר ג ן •ייי‬

ography

contemporary, modern

‫הייינטצייטיק •יי‬

loud, resounding
‫ ה ׳ א י ן‬II resound, s o u n d vi.

•‫ה י ל כ י ק ייי‬

‫ ה צ נ ט צ י_י ט י ק‬- ‫ה צ י ש צ ג י ט י ש • י י‬

<$> ‫ה י ל כ | ן יי‬

hot; ardent,

fervent;

s o u n d vt. ( a l a r m etc.)
loudspeaker

passionate, i m p e t u o u s

<S> ‫ה י ל | ן יי‬

tell,

b i d , order,

j a c k e t , w r a p p e r , p a p e r c o v e r (‫ה י ל ע י*)ט‬

|| oust

|| help, assistance, a i d ; relief

be c a l l e d ;

‫ || ק ו מ | ע ן <י> צ ו ה ׳‬first a i d

•‫ה י ל ף י‬
' ‫ניכ|ע ה‬

‫הייסט‬

c o m e t o the a i d (of), render a i d (to)

‫ה י י ט •יי‬

•‫ה י י י ס ב ל ו ט י ק •י‬

(‫)נעהייסן( <י‬

‫הייס|ן ת‬

‫ ה ׳ י ניין‬h c o m m a n d , d i r e c t
<v ‫ || ה ׳‬c a l l for

‫ ד א ס‬H mean,

so, i n t h a t case,

‫|| זיין* י צ ו ה י ל ף‬

helpless

torrid

(zone); d e v o t e d

( ‫ה י ל כ ע ר יעי ) ט‬

wrap, envelop

aid

‫ •ייי‬.1 ‫הי_ינט‬

‫ ה ' ב י י נ א כ ט‬, ‫ ה ' א ו י ף ד ע ר נ א כ ט‬I- a d a y s

m i r t h ; joyful celebration
hilarious

‫ה צ נ ו יעז‬

‫ה י י נ ר ה ך «־‬

[HAYNE-HA'KII]

thing
now-

[ H I L E K I I ] ( ‫ה י ל ו ך יעי ) ן‬

[HILULE]

same

‫היכל‬

‫היכלע‬

duct; attire
hilarity,

(‫ צ ע ר יעי )ן‬8 ‫ה י י ' ט‬
‫ד ה יי נ ו‬

shrine
gait, w a l k ; con-

con.) be a t ease

hearth

(‫ה י י י ש ע ר י ק יעי )ן‬
(‫)ך‬

‫ה י י ט ל ע ך •יי‬

( ‫ פ ל ע צ ע ר‬. . . ) ‫ה י י ט פ ל א ץ יעי‬

- ‫היידי׳סטיש י‬

[HEYKIIL]

‫*הייטלאז •יי‬

( ‫ ל ע נ ד ע ר‬. . . ) ‫־‬v7 ‫ה י י ס ל א נ ד‬
land

‫הייצוננ יי‬

,‫ז י ו ו נ‬

locust

‫היימיש •יי‬

o r ‫הייצתארנ‬

heuristic

(A

domestic, home-

(‫> )אץ‬$< ‫ה י י צ | ן יי‬

s t o k e r ; heater

Temple

( ‫ה י י ט ב ר א נ ד יעי ) ן‬

3> ‫ה ג י פ ל | ע ן ) ז י ך ( יי‬

heating

(Jew.)

hearth

made; cozy, snug; familiar, intimate,

cell

[HE'YKJIELE]

‫•טעי‬-—‫ה י י י ט א ר ב ע ט י‬

‫ה י י י פ ב ל י י ב ע ר יעי ) ס ( ש‬
at-home

fireside,

(A ‫ן‬5‫ ל י*« ) ע ך ( )הוי‬5 ‫ה י י‬

‫ח ת ו נ ה‬

( ‫היים י י ) ע ן‬

' ‫י|| ד י א ל ט | ע ה‬

(‫ה י י פ י ש י ע י )ן‬

(A ‫ה י י פ ל י*« ) ע ך ( )הויף‬

c l u s t e r vt/vi

‫ א י ן ד ע ר ה ׳‬jj h o m e

the O l d C o u n t r y

‫הייפיש •יי‬

‫ || ה ׳ ־ ק ע מ ע ר ל‬h e a t i n g ; fuel

fireman,

‫הייילעוודיק •יי‬
( ‫ה י י ל ע ר יעי ) ט‬

at home

clump
fuel

curable

(‫היי־פין העי )ען‬

courtly

‫'הי_יל|ן יי‬

‫הייילנדיק •יי‬

m e d i c i n e m a n , healer

‫ה י י י פ י ב ע ר געי‬

hi-fi

!‫׳ע‬

curative, therapeutic

‫ה׳ ברעננען‬

denote,

signify

‫ ה י י ס ט ע ט‬h t h a t is

c o n s e q u e n t l y , t h a t is

•‫" ה י ל פ ל א ז ייי‬

a r d o r , fervor, d e v o t i o n
155

‫ה י י ט ק י י ט יי‬

‫היפאקריטטטווע‬

637

‫ || ה ׳ | ע ר ק ל ו ב‬s u b u r b a n

..‫הילפס‬

‫היינטערשטאטיש • י ׳‬

auxiliary

country club
suburbia

(‫היינטערשטאטטק )י*־‬

b a c k w a r d ; i n arrears;
be b e h i n d ,

‫ה י י נ ט ע ר ש ט ע ל י ק «יי‬

‫ זיין* ה ׳‬h b e h i n d the times
lag

a / 5 0 » || scheme
scheme

( ‫ה י י ש ע ר ש י ס ע ל ע י*> ) ך‬

‫\ ט א כ | ן ה ׳ ך‬- e q u i v o c a t i o n

ghost w r i t e r

c o r n (on toe)

(‫הילקע י•)ט‬
(‫היטל יעי)ען‬

in seventh heaven, extremely
||

out-of-doors

‫|| א ו י נ ט ע ר ן‬

‫ן ה ׳‬5‫ || אוי‬G o d k n o w s w h a t !

!‫ ן זיך‬5 ‫ה ׳ ע‬

much

ado

about

[YARI'D]

‫אלט|ער ה׳‬

celestial, h e a v e n l y
skyline
be

in

balance,

be

roost
l i m p , h o b b l e ; (argu-

‫הינערש • י י‬

flagrant

( ‫היינערשטאל י • ) ן‬

anthem

‫היסטאיריקער י ע י )ס( ם‬

hysteria
hysterics
‫ם‬

doe

‫|ן‬

zigzaggy
‫צ וז א מ ע נ ה אנג‬

( ‫היסטעריע י י ) ט‬
(‫היטטעריק יי )עט‬

(‫היסטעיריקער י ע י )ט‬

‫ה י נ ה ע ר י ק •י׳‬

‫ || אויף ה ׳‬b e h i n d , i n b a c k
‫ה׳‬

‫ פ ו ן‬I-

round

back(ward),

‫ •ייי‬.1 ‫ה י נ ט ן‬

to

the

b a c k , rear

( 2 .

‫יעי )ט‬

b e h i n d , i n b a c k of

hyena

( ‫היענע י י ) ט‬

‫ || היינ־‬b a c k ; u l t e r i o r ; u l t r a

‫היעראנלייף י ע י‬
hieroglyphics

hierarchy
(horse) r a c e t r a c k

‫היערארכיש • י ׳‬

(‫ה י פ א ד ר א י ם י ע י )ען‬

hypothesis

(‫ה י פ א ט ע י ז י ע י )ן‬

hypothetical
hypotenuse

‫היפאטעטיש •יי‬
( ‫היפאטענויז י ־ ) ן‬

mortgage

( ‫היפאטעיק י י ) ן‬

hypochondria

‫היפאכאנדריע י ׳‬

hippopotamus

(‫ה י פ א פ א ט א י ט י ע י )ען‬

hypocrite
hypocritical
hypocrisy

‫היינטערנעדאנק‬

||

back

door

‫היפאקריטטטווע יי‬

‫ה״נטער‬
‫טערטיר‬
Martian

consecutive

‫ה י נ ט ע ר א נ א נ ד י ק •יי‬

stern

(‫ה י י נ ט ע ר ב א ר ט יעי )ן‬

background

(‫ה י י נ ט ע ר נ ר ו נ ט יעי )ן‬

b a c k w a r d , i n reverse

‫ה י י נ ט ע ר ו ו ג י ל ע כ ץ •ייי‬

[ . . . K h E Y L E K — K h A L o - (‫ה י נ ט ע ר ח ל ק יעי )ים‬
KIM]
rear e n d ; rear

rear e n d

(‫ה י י נ ט ע ר ט י י ל יעי )ן‬

h i n t e r l a n d ; rear zone (of

(‫ה י פ א ק ר י י ט י ע י )ן‬
‫היפאקריטיש • י ׳‬

F‫ ־‬the b a c k w a y

»‫ה י נ ט ע ר •יע‬

ultra- ‫ היינטערטארסיש‬H ulterior motive

( ‫היערארכיע י י ) ט‬

hierarchic(al)

rear

‫ ה ׳ א ר ו ט ע ר ט‬I- f r o m / i n the b a c k

‫ה י ס ט ע ר י ש »י־‬

(‫)ן‬

‫הינטיש •יי‬

(A ‫« ) ע ך ( )הונט‬v ‫ה י נ ט ל‬

hysterical
hieroglyph

!‫י ה י נ ז י כ ט ׳ע‬

( ‫ה י נ ט א ר נ י ע יי ) ט‬

canine, d o g ' s ; m e a n , r o t t e n
pup

‫׳ ה י ן יעז‬

(‫הינד יי)ן‬

,‫פרט‬

kennel

‫היסטאריש • י י‬

hysterics

*‫ס‬

( ‫ה י ט ע ן יעי ) ט‬
‫א ה י ן‬

( ‫היטטאריע י י ) ס‬

historic; historical

‫ה י ט ל ש •י׳‬

‫ה י י ט ל ־ ש ר ט י ע נ ד י ק •יי‬

(‫הינק|ען יי)נעהונקען‬

history, tale

person g i v e n to

<S> ‫ה י ט ל | ע ן מ‬

‫היינקעדיק •י־‬

( ‫* ה י נ | ר י כ ט | ן יי ) ה י י ע ע ר י כ ט‬

historian

( ‫הייטל־ליניע י • ) ס‬
in

celestial

m e n t etc.) be f a u l t y , n o t h o l d w a t e r
execute

...‫היטל‬

‫ה י ט ל י ש •י׳‬

jeopardy

hand, old-timer

lame, limping, h a l t i n g

‫א‬

nothing

: ‫רעסער י ע י‬5‫הי'נער־‬

chicken('s)

‫יריד‬

celestial

‫*הינען•ייי‬

‫היינערפלעט יעי‬

happy

‫פרייען ה׳‬

(‫היינעראויג!*־ )ן‬

l e t h a r g y ; daze, s t u p o r
old

(wooden) b a t
‫ || א י ן ז י י ב ע ט ן ה ׳‬s k y ; h e a v e n

‫ה י נ ) י ( ע | ן יי‬

( d i a l . ) i n this room

...‫*הילפס‬

‫ה י י ל צ ע ר ן •י׳‬

‫היינטערשרייבער י ע י )ט( ם‬

t a r r y , s t a y (too) l o n g

(iro.)

wooden

<*r ‫ה י י נ ט ע ר ל א נ ד‬
an army)

back, rear, posterior
suburbia

*‫ה י נ ט ע ר ש ט •יי‬
‫ה י י נ ט ע ר ש ט א ט יי‬

636

‫הלכה‬

‫כ ל ל‬
burden,

(‫)א‬

‫היפוך‬

[HEYPEKh—HIPU-

‫ה כ ל ל יעו‬

[ H A K H B O D E ] ‫ה כ ב ד ה י ־ )—ות( ל‬

inconvenience, encumbrance

opposite, c o n t r a r y

skip

[HAKJINOSE] (‫הכנסה יי)—ות‬

i n c o m e , re-

‫היפוך י ע י‬

reverse; c o n t r a s t ; antithesis

[ H A K I I O N E ] (m—) ‫ה כ נ ה י י‬

preparation

(‫כים‬5‫ה‬/‫)ים‬

KhiM/HAFOKhiM] contrary, opposite,
[ ] ‫ה י פ ו כ ד י ק איי‬

‫ || ה ׳ א י ב ע ר‬skip vi.

<$> ‫ה י פ | ן יי‬

vt/imp

ceipts, revenue
income tax

[ ] (‫ה כ נ ט ה ־ ש ט י ן ע ר י ע י )ן‬

[HAKhN0sEs-‫׳‬0RKh1M]
hospitality;

(Jew.)

‫יא‬

hypnosis

‫הכנסת־אורחים‬0

the

hypnotize

command-

m e n t of h o s p i t a l i t y t o guests,

O ‫ה י פ נ א ט י ז י ר | ן יי‬

hypnotic

esp.

hyper-

‫היפנאיז י ע י‬
‫ה י פ נ א ט י ש איי‬

‫ || ה י י פ ע ר ש פ א נ ו ע‬h y p e r

‫היפער‬

o n the S a b b a t h a n d h o l i d a y s ; S a b -

tension

b a t h shelter for p o o r wanderers

(Jew.)

the m a r r y i n g

‫ה יפן‬

[KA'LE] ‫הכנסת־כלה‬

of o r p h a n e d or other p o o r girls b y the

sizable,

c o m m u n i t y as a p h i l a n t h r o p i c service

a good d e a l

servility, humility,

[HAKhNOE] •‫ה כ נ ע ה י‬

heat, hot

[ ] ‫ה כ נ ע ה ד י ק »יי‬

(m—) ‫ה כ ר ז ה י ׳‬

[HAKIIROZE] ‫ל‬

appreciable;

stiff

(drink,

‫ א ה ׳ ב י ט ל‬h w i n d , price)

fairly, c o n s i d e r a b l y

abject
proclama-

‫ה י י פ ע ר | ן יי‬
*‫ איי‬.1 ‫ה י פ ש‬

‫ אייו‬.2 1‫( ־‬of)
(‫ה י ץ י• )ן‬

heat; hot spell; fever; deliri-

meekness
servile, h u m b l e , meek,

‫׳עז‬

considerable, s u b s t a n t i a l ,

» H u m ; violence,

fervor

rave,

talk

‫ ר ע ד | ן פ ו ן ה ׳‬1‫־‬

weather

speak

fer-

‫ ר ע ד | ן מ י ט ה ׳‬1‫ ־‬nonsense

tion
necessity

involuntary
inclination

vently

( d i a l . ) now

[HEKJiREKh] ‫ה כ ר ח י ע י‬
[ ] ‫ה כ ר ח ד י ק איי‬

feverish,

rash,

[HAKIIROE] ‫הכרעה י׳)—ות( ל‬

volatile,

excitable,

(to a n a l t e r n a t i v e ) ;
[HEKhshER—HEKh-

get ex-

‫ || ה ׳ ז י ך‬heat imp.

rabbini-

the pre-

[HAKhshoRE] (‫ה כ ש ר ה י ־ )—ות‬

paratory

training

for

dogcatcher
hothead, excitable/

(m—) •‫י‬

scope

reflec- [ H I R E R — H I R H U R I M ] ( ‫ה י ר ה ו ר י ע י ) י ם‬

also m e d i t a t i o n

‫הלבשה‬

[ ( H ) A L E V A ' Y ] ‫אייי‬

grant

I wish

if o n l y he c a m e
so far

that

» \- t i o n , t h o u g h t

‫ || הירזש־ן אי־‬millet

[ H A L V O E ] (‫הלוואה י ׳ )הלוואות‬

( u n r e a l wish)
God

neigh, w h i n n y

‫הלוואי‬

‫א יד צ ן‬

oh
is it possible?

<*‫הירשנס י‬
O T H

‫היתכן‬

h o w come?

[ ] ( ‫הלוואי־געדאנק י ע י ) ע ן‬
‫לישען‬

H a l a k a h , the

(‫ה י ר ש י ע י )ן‬

[HAYITOKIIN]

so g o o d
wishful t h i n k i n g

1‫< יע‬S> ‫״ ה י ר צ | ן יי‬

venison

( ‫ א ר נ ע ר‬/ ‫|| ה ׳ ווגיטער )ניט ע ר נ ע ר‬

‫הירזש י ע י‬

<•> ‫ה י ר ז ש ע | ן יי‬

stag

‫ ה׳ קומט ער‬h that...

wishful thought

(‫ה י צ ע ל י ע י )עם‬

(‫קעפ‬...) ‫ה י צ ק א פ י ע י‬

[ H E K E F — H E K E Y F I M ] (‫ה י ק ף י ע י )ים‬

clothing
loan

‫ה י צ | ן יי‬

r a s h / i m p e t u o u s person

Palestine/
Israel

[HALBOSIIE]

hot-

c i t e d c o n t i n u a l l y ; be excited

prospective

agricultural emigrants to

‫ה י צ י ק אי־‬

impulsive,

preponderance

cal approval

attire,

impetuous,

headed, v i o l e n t

(‫ה כ ש ר י ע י )ים( )ארף‬

shEYRiM] p e r m i s s i o n ; (Jew.)

‫* ה י צ ט ) ע ר ט ( אייי‬

per-

» ||

‫> ׳עז‬$< ‫ה ל י ש ע | ן יי‬

[HETER—HETEYRIM]

mission;

(Jew.)

denial,

[HAKichoshE]

(‫ה י ת ר י ע י )ים‬

r a b b i n i c a l permission
(‫ה כ ח ש ה י ־ )—ות‬

retraction, recantation

[HALOKhE] (‫ה ל כ ה י י )—ות‬
157

‫העוויה‬

635

premise; con-

[HANOKIIE]

(‫)—ות‬

‫יי‬

legislative p a r t

‫הנחה‬

cession; d i s c o u n t , a l l o w a n c e
‫יעי‬

‫נ י ט‬

the a b o v e - m e n t i o n e d

(used

seat e q u i p p e d
with

for

the

or
to

Aggadah
‫ה י ל כו ח‬

head

hallel,
and

‫הסב־בעט‬

of

[HAZBORE]

«r

[HASOGES-GVU'L] (‫)פון‬

pass, e n c r o a c h m e n t ,
agreement; c o m -

of

recited

on

hallelujah

[HALELUYO]

w i t t i c i s m , jest,

‫יי‬

‫דעי‬

[ H E S K E M ] (‫<מיט‬

mob, rabble,

‫ה ס כ ם‬

[ H A M O ' Y N ] (‫הטון י ע י )ען‬
multitude

r a b b l e rouser

‫ה ס כ ס ה‬

common

be a t v a r i a n c e
fu(‫)פאר‬

(‫דך)טיט‬

[HESPED—HESPEYDIM]
‫ה׳‬

‫א‬

‫סאכ|ן‬

Histadruth,
the

‫־( נ י ט ה ׳‬

(-

labor

blessing s a i d

(with)

Persian minister prominent

anti-Jewish
‫מפלה‬

[MAPOLE]

‫ה ס פ ד יעי‬

‫ ה ׳ ס‬I- E s t h e r

of
to

the

‫יי‬

‫הסתדרות‬

W

K

Purim

[ ] (‫)ן‬

(‫)ן‬

( t y p e of) P u r i m

[ ] (‫ה מ ך ק ל א פ ע ר י ע י )ס‬
rattle

?‫הע‬

gadget,

[ H A M T S O E ] (‫ה מ צ א ה י ׳ )המצאות‬

‫יעי‬

d e v i c e ; idea
resourceful, ingenious

‫העברעיזם‬

ingenuity

‫העברעייסט‬

Hebrew

the

|| H e b r e w

‫*יי־‬

.1

‫ם‬

(‫)ס‬

‫יעי‬

KhiM]

‫העברעיש‬

‫י־‬

continuous
b o t h ... a n d
pleasure, fun,

‫הענעמאיניע‬

have

rule
h a - h a (contempt,
face, g r i m a c e ,

spite)
‫א־״״‬
[ H A V A Y E ] (m—) ‫י־‬

»‫הטצאהווארג ח‬
(‫)ים‬

‫המשך י ע י‬

sequel, c o n t i n u a t i o n

continuity

‫ה ע ב ר ע ע ר‬

devotee of the H e b r e w language
hegemony, p r e d o m i n a n c e ,

[ ] ‫הטצאהדיקייט יי‬

[HEMshEKh—HEMshEY-

(language)
H e b r e w (person);

[ ] ‫ה מ צ א ה ד י ק איי‬

gadgetry

r e v i v e d v e r n a c u l a r of w o r l d J e w r y
H e b r e w2.‫יאי־‬

‫המךטאש י ע י‬

h o n e y o r p l u m preserves

of

‫העבראייסט‬

(‫יעי)ען‬

make

story

a n i g n o m i n i o u s defeat

H e b r e w scholar

movement

‫המן‬
the

triangular

eh?

adherent

in

p a s t r y filled w i t h p o p p y seeds a n d

(‫יעי )ן‬

w o r d of H e b r e w o r i g i n

»

[HOMEN]

eulogize
organization

‫ם‬

[ H A M O Y T S E ] (‫המוציא )יי‬

Haman,

P a l e s t i n e a n d Israel
(often n o n - J e w i s h )

‫המוךעם‬

o v e r b r e a d ; slice (of bread)

‫הסכס|ען‬

oration

[HISTADRU'T]

general

‫יעי‬

people, p o p u l a c e

(with)

(‫)ים‬

neral

[ ] (‫ה מ ו ך ה ע צ ע ר י ע י )ס‬

[HAMOYNA'M]

‫הסכם־כולם‬

>•< ‫ז י ך יי‬

gag
er* ‫ה ם‬

ahem; humph

sensus
fit, a c c o r d

1‫ה ל ט א י ׳ע‬

‫הטגת־גבול‬

(‫)—ות‬

[HESKEM-KU'LEM]

‫ל‬-‫הללויה י«ט‬

(m—)•‫ה ל צ ה י‬

[HALOTSE]

usurpation

a p p r o v a l , assent, consent
con-

holi-

‫ל מ א י‬

‫ה ס ב ר ה‬

[HESKEM] (‫יעי)ס‬

[HASKOME]

‫ה ל ל דעי‬
psalms

particular

pliance; settlement
agreement,

!‫״ ה ל כ ו ת ׳ע‬

[HALEL]

days

elucidation
tres-

hymn

the

‫י׳‬

(‫)—ות‬

a

praise c o n s i s t i n g of c e r t a i n

h o u s e h o l d a t the P a s s o v e r feast
explanation,

of the

‫הנ״ל‬

to a postscript)

[HE'SEBET] (‫יי)ן‬

pillows

Talmud

r a b b i n i c a l l i t e r a t u r e , as opposed

‫ה נ י ט י ע י יעז‬

[ H A N A ' L ] ‫*י‬

esp. as a signature

‫הלכות‬

[ ] ‫המשכדיק איי‬
[ ] ‫המשכדיקייט יי‬

‫ ה׳‬. . . ‫ ה ׳‬:[HEN] *‫הן ק‬

[ H A N O E ] ( ‫ה נ א ה ד׳ ) ה נ א ו ת‬

‫ ה א ב | ן * ה ׳‬1‫ ־‬d e l i g h t , e n j o y m e n t

enjoy ‫ ו ן‬5 ‫ ה א ב | ן * ה ׳‬h fun, enjoy oneself

'‫הע־הע‬

d e l i g h t , please

‫העוויה‬

conduct

gesture

158

‫|| ה ׳ ט א | ף י‬

[ H A N H O G E ] ‫ה נ ה נ ה די‬

634

‫העצן‬

‫ א נ ד‬5 ‫ה ע ל‬

help, remedy, aid,

‫ה ע ל פ א נ ט יען‬

half

(‫יי)ן‬

‫העלפט‬

helpful

*‫»יי‬

‫העלפיק‬

impertinence, presumpimpertinent, presumptu-

helper

‫ ' || ה ׳ ווגיט‬w a y

'way

‫ה ע ל פ ע ר יער ) ס ( ם‬

‫ || ה ׳ ווען‬far a w a y

(‫)ער‬

b e y o n d the

(book) j a c k e t
||

gavel

(A ‫) ה ע מ ד‬

(A

‫)האמער‬

( ‫ה ע מ ד ל י*״ ) ע ך‬

(‫העננבריק יי)ן‬

hanging

(‫ה ע נ ג ו ע די ) ע ן‬

b u n c h (of grapes)

(‫איז‬

|| h a n g vt.

up i n

.1 ‫ה ע ע | ע ן יי‬

preme,

paramount,

extremely

(highest-)ranking
higher, t a l l e r ;

padlock

( ‫ ) ע ך‬°‫ה ע י נ ג ע ר ל יא‬

‫ה ע נ ד ל ע ר יער ) ס ( • ק ע‬

mercenary

at full speed, s w i f t l y
handle, hilt
‫אי_י'זערנ|ע‬

||

a b o v e , u p w a r d s of,

(‫)ס‬

‫ד׳‬

promote
raise (prices, wages); pro-

h a n g m a n , executioner

‫* ה ע ס ל ע ך «די‬

notebook, c o p y b o o k ; l o g -

( ‫ה ע פ ט ד׳ ) ן‬
book

b a i t , heckle

‫העיכערקייט י ׳‬

b r i g h t , fair, l i g h t (in color)
hero;

protagonist,

‫* ה ע י פ ל ע כ ק י י ט י׳‬

‫ || ה ׳ ק ע נ ן‬i n c i t e

<3> ‫ה ע צ | ן יי‬

‫העל‬

c h a r a c t e r (in a s t o r y )
bottle)
heroic, d a r i n g
daring,

bravery,

(‫י׳ )ן‬

‫ה ע ל ד י ש איי‬
‫העילדישקייט‬

heroism, valor
valor
clairvoyant

‫ה ע י ל ד נ מ ו ט יעי‬

• ( ‫ה ע י ל ז ע ע ר יעי ) ס‬

clairvoyance
prefer, l i k e

‫ה ע ל ז ע ע ר צ ' דאס‬

( ‫ה ע ל ט ע ר ה א ב | ן * יי ) ה ׳ ג ע ה א י ט‬
better

helicopter

( ‫ה ע פ ט יעי ) ן‬
‫* ה ע פ ל ע ך איי‬

‫אי־י‬

(‫ה ע ל ד י ע י )ן‬

neck ( c h i c k e n ; (A ‫ה ע ל ד ז ל י א ־ ) ע ך ( ) ה א ל ד ז‬

(‫העליקאפטער יעי)ס‬
infernal
auxiliary

( ‫ה ע פ ט פ ו נ ק ט יעי ) ן‬

polite, c i v i l , courteous
courtesy

‫הע'כער|ער‬

‫געב‬-‫יעי‬

superiority, supremacy

( ‫ה ע נ ק ע ר יער ) ס‬

ugly

scar; juncture

‫דאה׳‬

<j> ‫ה ע ' כ ע ר | ן יי‬
mote

superior

‫הענטשקע‬

[ L O S I I N ] ‫ה ע י נ ט ש ק ע ־ ל ש ו ן י*־‬

juncture

(‫העיכערונג ד׳)ען‬

‫ה ע י נ ד ל ע ר י ש איי‬

( A ‫ה ע נ ט ל ו*> ) ע ך ( ) ה א נ ט‬

‫העכער‬

i n excess of

brass k n u c k l e
thieves' cant

‫העיכסטראנגיק‬
‫ אדי‬.1

« 3 .«‫רע‬f‫ ־‬louder

*‫ || נעב|ן‬p r o m o t i o n , rise

‫יי‬-* ‫ה ע נ ד ע ם ־ פ ע י נ ד ע ם‬

glove

*‫אייי‬

‫העכסטנס‬

u p w a r d s ;2.‫ א י ־ י י‬h s u p e r i o r ; a d v a n c e d

( ‫ ש ל ע ס ע ר‬. . . ) ‫ה ע נ ג ש ל א ס דעי‬

m e r c h a n t , dealer

‫יי‬-‫אי‬

(A ‫) ה ו י ך‬

2.

‫אייי‬

(‫נעהאנגען‬

the a i r
s t a l k (of fruit)

.1 ‫ה ע כ ס ט‬

utmost, top

at best, a t m o s t

‫ ה ׳ א י ן ד ע ר ל ו פ ט ן‬f‫ ־‬poised

h a n g i n g , s u s p e n d e d ; b a g g y ‫ה ע י נ ג ע נ ד י ק איי‬

‫ה׳‬

||

(—)‫ה ע כ ט יעי‬

( A A ‫איי* ) ה ר ך‬

‫ה ע י נ ג ל ־ ל י י כ ט ע ר יעי‬

(‫)נעהאננען‬

h a n g v i . , hinge ( u p o n ) , be
be

highest, s u -

*‫ה ע ט ־ ה ע י ט י ק איי‬

bigshot

( ‫ה ע מ ל יאס ) ע ך‬

(‫יכטער יער)ס‬-‫העינגלי‬

‫) ס ( = ה ע נ ג ל י_י כ ט ע ר‬

p i k e (fish); (hum.)

( ‫ה ע נ נ א ק ט יעי ) ן‬

( ‫ה ע י נ ג ב א ל ע ם יעי ) ס‬

suspension bridge

2.

remote

‫)היילצערן( ה ׳‬

hanging

chandelier

‫ ה׳־ה׳‬h mountains

( ‫ ) ע ך‬°‫ה ע י מ ע ר ל יא‬

mallet
tetherball

‫א ו י פ ן לי_יב‬

‫העט‬

long long ago

‫ ־( ב ל י י ב | ן א י ן א י י ן ה ׳‬s h i r t off one's b a c k
be d e s t i t u t e

‫אייי‬

‫ה׳ הינטער ד י בערנ‬

‫העמד‬

‫ נ י ט ה א ב | ן * ק י י ן ה ׳‬V become d e s t i t u t e

[ ] ‫ה ע ז ה ד י ק איי‬

ous, a u d a c i o u s
|| far a w a y

be of n o a v a i l
‫ || ד א ס ל ע צ ט | ע ה ׳‬s h i r t

[HOZE] ‫העזה י׳‬

tion, audacity

( ‫ה ע ל פ | ן יי ) נ ע ה א ל פ ן ( ) ד‬

‫ נ י ט ה ׳‬h assist i m p . ; further; d o g o o d

the

‫העזה‬

elephant

‫ה ע ל י ש איי‬
...‫העלפ‬

‫ה ע ל פ א נ ד יעי )ן( • י כ ע‬

‫ || ה ע י ל פ א נ ד ב י י נ ע ר ן אי׳‬i v o r y ‫ א נ ד ב י י ן יעי‬8 ‫ה ע ' ל‬
Ivory Coast

‫ה ע ' ל § א נ ד ב י י ך ב א ר ט ן יעי‬

633

‫הקדש‬

duchy
medallion

(‫יי)ן‬

(AA ‫) ה א ר ץ‬

reign, r u l e

n ‫״הערשאפט‬

baiter

|| h i c k t o w n ; the s t i c k s
out i n the sticks

local expression

<•> ‫ה ע ש ע | ן ת‬

hatchet

‫ה ע ת ק ה י• ) — ו ת ( ל‬
‫א‬

1

(A ‫ה ע ק ל י א ס ) ע ך ( ) ה א ק‬

hook; crochet

( A ‫ ) ע ך ( ) ה א ק‬°<n

1‫ה פ נ י ם ׳ע‬

‫נאמען פ ו ן ד ע ר‬

‫א‬

f‫ ־‬t h e

crochet
hick

synagogue

hexagram

a fictitious n a m e
amazing,

[HAFLE-VOFELE]

c a t c h (also

(‫ה ע ק מ ע נ ט ש י ע י )ן‬
(‫ה ע ק ס א נ ר א י ם יי )ען‬

hexameter

‫לא־ופלא‬5‫ה‬

<$> ‫ה ע ק ל | ע ן יי‬

(‫ה ע ק ס א ט ע ט ע ר יעי )ס‬

(AA ‫) ה א ק‬

( ‫ה ע י ק ע ל ע י*־ ) ך‬

remarkable
pause, b r e a k ,

[HAFSOKE] (‫י׳)—ות‬

fig-)

‫הפסקה‬

local custom

intermission
s t r a y , ownerless,
lawlessness,

e» .1

[HEFKER]

2

‫העקל‬

needle

‫טורה‬5‫ה‬

[HAFTOYRE] (‫י׳)—ות‬

‫י*־‬/‫ה ע ק די‬

‫איןא ה ׳‬

( ‫ ו ו ע ר ט ע ר‬...)‫ה ע ק ו ו א ר ט י*־‬

a lesson from t h e P r o p h e t s r e a d i n
‫ה׳‬

‫ה ע י צ ע ר י ש איי‬
b o u n c e vi.

‫ערנעץ‬

‫ה ע י ר ש ע ר י ש איי‬

‫פ נ י ם‬

‫ה ע צ ע ר יעי )ס(• ק ע‬

‫העירשנדיק‬

‫ה ע ר ש ע ר יעי ) ס ( ם‬

snivel, sob

‫העצע‬

‫ || ה ׳ ז י ך‬jeer a t ; bounce vt. <•> ‫ה ע צ ק ע | ן יי‬

<$> ‫ה ל ר ש ע ו ו ל ן ת‬

domineering

haphtarah,

( ‫יי ) ס‬

i n c e n d i a r y (speech etc.)

<$> ‫* ה ע ר ש | ן יי‬

ruling, predominant
rule a r b i t r a r i l y / c r u e l l y

[HATOKE]

agitation,

baiting

‫ה ע י ר ש ו ו י ל י ק איי‬

r u l e , reign, ( p r e ) d o m i n a t e

translation

incitement,

‫הלרצאגשאפט‬

( ‫ה ע י ר צ ע ל ע י*־ ) ך‬

imperious

ruler, sovereign

‫העצע‬

|| S i r

(‫ה ע ק פ י ר י ע י )ן‬

‫ || ט י י ן ה ׳‬g e n t l e m a n

(‫ י ע י )ן‬. 1 ‫ה ע ר‬

‫קר‬5‫ה‬

M r . 2. ‫טיפל‬

‫ יעי‬.2 1‫ ־‬lawless, w a n t o n

quiz (program)

(‫ה ע ר ־ א ו ן ־ ט ר ע י ף י ע י )ן‬

‫ ל א ז | ן א ו י ף‬f‫ ־‬wantonness, a r b i t r a r i n e s s

heroin

‫העראי'ן יעי‬

(hum.)

heroic

‫ה ע ר א י ש איי‬

‫פעיטרישקע‬

‫ה׳‬

|| a b a n d o n

‫ה׳‬

a n y t h i n g goes
arbitrary, wanton
w a n t o n , reckless, l i c e n -

herald

[] ...‫הפקר־‬

heraldry

‫העראלדיק י׳‬

[ ] ‫ה פ ק ר ד י ק איי‬

coat-of-arms, crest

(‫ה ע ר ב י ע י )ן‬

tious
neglect, w a n -

[HEFKEYRES]

footnote

||

?‫לאזט ע ם מ י ך ה׳‬

‫וואס‬

to

|| t e a c h

‫לאז|ן ה ׳‬

[ ] ( ‫ה פ ק ר נ י ק יעי ) ע ם‬

be v o c a l ; (idea) be a c c e p t a b l e / r e a -

[ ] ( ‫ה פ ק ר ־ ק י נ ד ד*ס ) ע ר‬

[ ] ( ‫ה פ ק ר ־ ש י ף יי ) ן‬

[HATSOLE]

|| look here

‫ ה ע ר ) ט ( ז ש ע‬h sonable

what's

?(‫נניס‬/‫)נוטס‬

new?

audible

‫הצלחה‬

heresy

the [ H A K 0 D E s h - B ‫ ׳‬0 R K h u ] ‫ה ק ד ו ש ־ ב ר ו ך ־ ה ו א‬

heretic

Lord
[HAGDOME] (‫י׳)—ות‬

strand

of

(AA

‫ם‬

‫ה ע י ר ע ו ו ד י ק איי‬
(‫ה ע ר ל ז י ע י ׳ )ס‬

(‫ה ע ר ל ט י ק ע ר יעי )ם‬

‫ה ל ר ע ל ע דאס ) ך ( ) ה א ר‬

hair

‫הקדמה‬

w o r d ; preamble
[HEGDESh—HEGDEYShlM]

‫וואס ה ׳ ז י ך‬

what's up?

( ‫ה צ ל ה י׳ ) — ו ת‬

[HATsLOKhE] ( ‫י• ) — ו ת‬

preface, fore-

3> ‫ה ע ר | ן יי‬

‫ד ע ם קאטער‬

[ H I T S T A R K I I E S ] ( ‫<>־ ) ן‬n ‫ה צ ט ר כ ו ת‬

escape, rescue
success

attention

‫ ל א ז | ן ז י ך ה ׳‬f‫ ־‬w h a t does i t teach me?

d e r e l i c t vessel
need

no

[ ] ( ‫ה § ק ר ־ מ ע נ ט ש יעי ) ן‬

scofflaw
waif

pay

‫הערה‬

(—/‫ה ע ר י ע י ע י ) ע ן‬

‫ || ה ׳ ו ו י‬hear, obey, listen t o

[ ] ‫ה פ ק ר ־ ל א ז ו נ נ יי‬
tion

(human) derelict

[HEORE] (‫י•)—ות‬

herring

‫הפקרות‬

tonness, a r b i t r a r i n e s s
a b a n d o n m e n t , deser-

(‫ה ע ר א י ל ד י ע י )ן‬

earphone

( ‫ה ק ד ש ראס ) י ם‬

duke

160

‫ם‬

(‫ה ע ר ע ר יעי )ס‬
(‫ה ע ר צ א ג יעי )ן‬

632

‫התראה‬
conjecture,

supposition,

guess,

hy-

‫הקדשדיק‬
filthy

p l a c e ; (Jew.)

poorhouse,

pothesis
influence

[HASIIPOE] (‫השפעה י•)—ות‬
influential

view (opin-

dingy

[ ] ‫ה ש פ ע ה ד י ק איי‬

‫ק י צ ו ר‬

[HASIIKOFE] (‫השקפה יי)—ות‬

behalf),

mediation,

the

inter-

idea, concep-

reading

tion; comprehension,

year's

reading

cycle

H a s k a l a h , the J e w .
Enlightenment

the
h a b i t , usage

[ H A S K O L E ] ‫ה&כלה יי‬
which

i n the 19th

century

kill, murder

[HARGE]

‫ה ו ר נ‬

c o m f o r t , ease

[ H A R K I I O V E ] ‫ד׳‬

ter, massacre
legend-

commitment

[ H A S K I I O L E ] (‫ה ת ח ל ה י י )—ות‬

ec-

industry,

also

[HAsh0REs-HANE‫׳‬FEsh]
conjuration

[ ] ‫ה ת מ ד ה ד י ק איי‬

re-

[ H I S O ' Y R E R E S ] ‫ל‬-‫דאס‬

(‫)פאר‬

[HISPAYLES]

‫ה׳‬

charge,

‫א ו נ ט ע ר מי_ין‬

h

custody;

pices;

aus-

Providence

u n d e r m y care, i n m y c u s t o d y
Providence
omission

verve

the

infatuation
warning,

[HAzhGoidiE] ( ‫ א ו י ף‬/ ‫ה ש נ ח ה ד ׳ ) א י ב ע ר‬

supervision;

‫התעוררות‬

‫יאס‬.‫ז‬1‫התפעלו‬

‫ ק ע י ל ב ע ר ן ה׳‬h rapture,

[ H A S I I B O E ] (‫ה ש ב ע ה ד׳ )—ות‬

[ H A s h o v E s - A V E ‫ ׳‬Y D E ] •‫השבת־אבדה י‬

care,

awakening
enthusiasm,

‫השארת־הנפש דער‬

t u r n i n g of a found object

(‫ה ת נ צ ל ו ת י א ס )ן‬

(for a course of a c t i o n etc.)
(spiritual)

‫די ה׳‬
‫הרף־עין‬

i m m o r t a l i t y of the soul

[ H I S N A G D E S ] (‫ה ת נ ג ד ו ת דאס )ן‬
[HISNATSLES]

‫דער‬

[HARSIIOE] ‫הרשאה די)—ות( ל‬

‫התמדה‬

‫ מ י ט ה ׳‬f‫ ־‬diligence

industrious
apology

‫יי‬

(‫)ס‬

s p l i t second
permission

[ ] ‫ה ת ל ה ב ו ת ד י ק איי‬

[HASMODE]

studiously

opposition

[HEREF-A'YEN]

[ H I S L A Y V E S ] ‫ה ת ל ה ב ו ת דאס‬

ecstatic, a r d e n t

‫ה ר י ־ ח ו ש ך סצ‬

i n a r e m o t e place
instant,

stasy, e x a l t a t i o n , a r d o r
zeal,

[H0RE-Kho‫׳‬YshEK.h]

‫( ה י נ ט ע ר‬- a r y " m o u n t a i n s of d a r k n e s s "

initiation
rapture,

‫ה‬5‫הרח‬

[ H A R I G E ] (‫ה ר י נ ה ד•)—ות‬

of a concealed saint)
ligation,

‫ה ר ו י ד ע ד י ק אדי‬

(A ‫ה ר ו ד ק ע ד • ) ט ( ) ה ר ו ד ע‬

killing, slaugh-

‫התגלות‬

‫ה ר ו נ יעז‬

( ‫הרודע ד י ) ט‬

lumpy
blob

‫התבוננות‬

[ H I S G A L E S ] ‫ל‬-‫דא־־‬

‫*הרהור יעו‬

( ‫הרובע ד ־ ) ט‬

lump

[HisKhAYVEs] (‫ה ת ח צ ב ו ת דאס )ן‬

beginning,

‫ה ר נ ע | ) נ ע ( ן יי‬

furnace; h e a t i n g stove

‫התבודדות‬

[ H I S B O ' Y N E N E S ] ‫דאה‬

r e v e l a t i o n (esp.

name)

‫ה י ר ה ו ר‬

anthem

‫הרב‬

[ H E R G L ] ‫הרגל דעי‬

[ H A T I K V O ] ‫התקווה י ׳‬

[ H I S B O ' Y D E D E S ] ‫דאס‬

d u t y , ob-

Simhath

power of c o n -

movement

("The

meditation

on

[ H O R A ' V ] ‫יטל‬0

H o p e " ) , Z i o n i s t a n d Israeli n a t i o n a l
seclusion

syna-

Torah
R a b b i (title preceding

ception

Hatikvah

of the

[(HA)shT0NE] ‫השתנה י י‬
[ H A S O G E ] (‫הע{נה ד׳ )—ות‬

flourished

platform

gogue i n c e l e b r a t i o n of the c o m p l e t e d

cession
urine

[ H A K O F E S ] ‫ה ק פ ו ת פצ‬

cession w i t h the T o r a h scrolls a r o u n d

[ H I S I I T A D L E S ] (‫ה ש ת ד ל ו ת דאס )ן‬

(on sb.'s

[ ] ‫ה ק ד ש ד י ק «יי‬

(‫ [ ׳עז )א‬H A K I T S E R ] * ‫* ה ק י צ ו ר א י‬

the c i r c u l a r p r o -

ion)
endeavor

hos-

p i t a l for the poor

[ P R O ' T E S ] ‫השנחה־פרטית י י‬

[HAshMOTE] (‫ה ש מ ט ה די )—ות‬

[HAshE‫׳‬M-Y1sB0REK.h]

[ H A S R O E ] ‫ה ת ר א ה די )—ות( ל‬

‫השם־יתברך‬
Lord

admonition

assumption,

161

[ H A S I I O R E ] (‫ה ש ע ר ה י י )—ות‬

I

‫ו‬
w a i f (‫וואיגלקינז־ יעס )ער‬
‫וואנן ״« ד ע ר ו ו ע ג ן ז י ך‬
‫וועיננדל‬/‫ ווענל‬A (‫וועיגענער‬/‫וועגן‬/‫וואגן י ע י )ס‬

letter of the Y i d d i s h
[vov] •‫ד‬/‫ו יער‬
a l p h a b e t ; p r o n o u n c e d [u]; n u m e r i c a l
v a l u e : 6; cf. ‫ ו‬, ‫ ו ו‬, ‫ו י‬
v a r i a n t of the
[ M E L U ‫ ׳‬P M - V O ‫ ׳‬V ] ‫יי‬/‫ו יעי‬
letter ‫ ו‬, w r i t t e n before or after ‫ וו‬to
represent the v o w e l i n the sequences
[vu] or [uv], o r before ‫ י‬t o represent
the v o w e l i n the sequence [ U Y ]
V e a d a r , the a d d e d [ V E ' Y O D E R ] ‫ו א ד ר דער‬
m o n t h of the J e w . leap year, o c c u r r i n g after A d a r
a n d [ V E H O ‫ ׳‬- R A ‫׳‬Y E / A V E R A ' ] * ‫והא־ראיה ק‬

‫ז‬

cart, b u g g y
scale, scale d i s h (‫וואנשאל די )ן‬
w h a t else? sure! ‫יי‬-* ?‫וואדעין‬
. . . ‫ ׳ע! ו ז ו‬...‫וואו‬
v a v , name- of the l e t t e r ‫ י ׳ )ן( ו‬/ ‫ן־ואוו ד ע ר‬
...‫ ״״ ו ו ו י‬...‫יוואוי‬
flower p o t (‫וואזאין י ע י )ען‬
‫וואזאנע י ׳ ) ס ( = ו ו א ז א ן‬
bailiff (D) ‫וואזנע י ע י‬
vase (D) •‫וואזע ד‬
vaseline (‫וואזעליין ד ע י )ען‬
(iro.) r e m a r k a b l e , impressive ‫וואזשנע *־י‬
w a t t (‫וואט ד ע י )ן‬
V a t i c a n ‫וואטיקאין ד ע י‬
p a d d i n g , featherbedding ‫וואטירוננ י י‬
p a d O ‫וואטיר|ן וי‬
p a d d i n g ‫וואטן י ע‬
d e v i l ‫זיי דער וו׳‬/‫זי‬/‫ כאפט אים‬:‫וואיטךטאכער‬
take h i m / h e r / t h e m
c o t t o n ‫וואטע י י‬
w a d (of c o t t o n ) (‫וואטקע יי)ס‬
‫"יוואיען יען ו ו ו י ע ן‬
|| be a w a k e ‫ || זי!ך וו׳‬a w a k e * . 1 ‫וואך‬
2. ‫י י‬
|| s t a y u p , s t a y a w a k e ‫בלי_יב|ן וו׳‬
‫ || אויף ד ע ר וו׳‬g u a r d , w a t c h ; v i g i l (‫)ן‬
|| o n (one's) g u a r d , alert, w a t c h f u l
keep w a t c h ‫ ן וו׳‬j ‫האלט‬
good
‫ || א נוטע וו׳‬week
(‫וואך ד׳ )ן‬
e v e n i n g (said at the conclusion
of the
o n w e e k d a y s , ‫ אין ר ע ד וו׳ ן‬h
Sabbath)
on a w o r k d a y
0

a n d secondly
doubled

here is the p r o o f
‫והשנית‬

[ V E H A S I I E Y N E S ] ‫«ייי‬

letter ‫ו‬,

[TSVEY

VOVN]

»

‫וו‬

p r o n o u n c e d [v]
scales, b a l a n c e ; weight, g r a v i - (‫וואנ יי)ן‬
c a r r y great w e i g h t ‫ ה א ב | ף נ ד ר ס וו׳‬h t y
set great store ‫|| ליינ|ן נרויס וו׳ אויף‬
‫ || פ א ר ־‬g a i n w e i g h t ‫ צ ו | נ ע מ | ע ן וו׳‬1‫ ־‬b y
reduce ‫ל י ר | ן וו׳‬
v a g a b o n d (‫וואנאבוינד יער )ן‬
s t a n d a r d (‫וואנ־אוךמאיס י• )ן‬
r a i l r o a d ear, carriage (‫וואנאין יער )ען‬
t r o l l e y ( ‫וואנאנעטקע י י ) ס‬
d i n i n g c a r (‫ו ו א נ א י ך ר ע ס ט א ר א י ן יער )ען‬
v a g i n a ( ‫וואנינע ד ־ ) ס‬
i m p o r t a n t , significant, m o - ‫וואניק *־׳‬
mentous
i m p o r t a n c e , significance •‫וואיגיקייט ד‬
w a n d e r i n g ‫וואגל דער‬
wander, r o a m <$> ‫ו ו א נ ל | ע ן יי‬
w a n d e r i n g (‫וואינלעניש ד?״ )ן‬
wanderer ‫וואנלער דער )ס( ם‬
162

‬‬ ‫י‬ ‫‪h wood‬‬ ‫מ א י ל ד ־ ח ז י ר יעי )ים( ‪[KhAZER—ichAZEY-‬‬ ‫‪RIM] boar‬‬ ‫ו ו א ל ד ם ע נ ט ש י ע י ) ן ( ‪savage‬‬ ‫‪filbert‬‬ ‫ו ו א ל ד נ י ס ל ‪ ) «r‬ע ך (‬ ‫וואלדקאץ יי)‪.1‬יעי )וועלדער( ‪ A‬ו ו ע ל ד ל‬ ‫‪timber ! * 2 .‫וואכטל‬ ‫‪€30‬‬ ‫וואכמל יער)ען< ‪quail‬‬ ‫וואכיק ‪|| w a t c h f u l . <$‬ווי ז י ך ‪lie a r o u n d . preach‬‬ ‫‪ h to the w i n d‬זייף ווי אונטער דער וו׳‬ ‫‪|| be d o w n h e a r t e d .m i l l‬‬ ‫מאלצ|ן יי • )‪m i l l . ..‬‬ ‫וואינדערוע יי)ען( . insist‬‬ ‫רעד|ן צו דער וו׳ ‪t a l k futilely. folk tune‬‬ ‫מאילעכל י*־ )עך(‬ ‫‪and dance‬‬ ‫האלף יעי )וועלף( ‪ A‬וועלמל ‪wolf‬‬ ‫וזאל‪8‬יש דעי )ן( ‪w h a l e‬‬ ‫וואלפישערנ!' י*־ ‪w h a l i n g‬‬ ‫וואלפצאן יעי )‪. . bolster‬‬ ‫וואילליםטע יי)ס( ‪(election) t i c k e t‬‬ ‫וזאלן » ‪election‬‬ ‫מאלץ •יי )‪w o o l (en‬‬ ‫ווא^ס יעי )ן( ‪ || w a l t z‬ניי|ף‪/‬טאנצ|ן א וו׳‬ ‫‪waltz‬‬ ‫‪l i v e l y J e w . a l e r t .‬קעץ( ‪wildcat‬‬ ‫ו ו א ל ו ר ל אי• )‪ A‬מ ע י ל ו ו ע ל ע ר ( ‪cheap‬‬ ‫‪ || foreign c u r r e n c y‬ווי־‬ ‫ו ו א ל ו ט ע יי ) ס (‬ ‫םיסטעם ‪currency‬‬ ‫וואלונטייר יעי )ן( • ק ע ‪volunteer‬‬ ‫וואלונטיר|ן יי ‪v o l u n t e e r v i . v a g a b o n d‬‬ ‫וואנט י• )ווענט( ‪ A‬ווענטל ‪ || w a l l‬צו|דריק|ן‬ ‫צו דער וו׳ ‪|| p u s h t o the w a l l . . O‬‬ ‫ו ו א ל ט יאי ‪s h o u l d . ‪m i g r a t i o n . a t t e m p t the impossible‬‬ ‫טאפ|ן די ווענט ‪fumble‬‬ ‫וואינטנעוועב י*־ )ן( ‪t a p e s t r y‬‬ ‫וואינטגעמעל י*! )ן( ‪m u r a l‬‬ ‫וואנטזייל יעי )ן( ‪s t u d‬‬ ‫וואנייל יעי ‪v a n i l l a‬‬ ‫‪163‬‬ . c o m -‬‬ ‫‪ h m o n p l a c e .‬ה ע ל צ ע ר ( ‪r o l l i n g p i n‬‬ ‫וז(א'לנער|ן * >‪ || r o l l v t .‬‬ ‫מאלקן יעי)ס( ‪c l o u d‬‬ ‫וואילקנבראך יעי )ן( ‪c l o u d b u r s t‬‬ ‫וואילקנדיק «יי ‪c l o u d y‬‬ ‫וואילקנדל חי״ )עך( )וואלקן ‪puff (A‬‬ ‫מאילקךקראצער יעי )ס( ‪s k y s c r a p e r‬‬ ‫וואלקעלאיק יעי )ן( ‪werewolf‬‬ ‫וואמפ יעי)ן( ‪t r i p e‬‬ ‫וואטפייר יעי )ן( ‪v a m p i r e‬‬ ‫וואנדזאיל יעי )ן( ‪v a n d a l‬‬ ‫וואנדאליזט יעי ‪v a n d a l i s m‬‬ ‫וואנדער‪i t i n e r a n t . w a n d e r i n g‬‬ ‫‪w e e k l y (peri-‬‬ ‫)‪odical‬‬ ‫ת א י כ ג ג ע ל ט יזו־ ‪( w e e k l y ) a l l o w a n c e‬‬ ‫ודאיכבדיק ‪8‬י• ‪w e e k l y‬‬ ‫וואיכנטאנ יער ) ״ ‪ ... m i g r a t o r y . ( J e w .. g u a r d . w o r k a d a y ..‬‬ ‫‪hike‬‬ ‫ווא'נדער|ן יי >‪w a n d e r <S‬‬ ‫וואינדערער יעי )ס( ‪w a n d e r e r . r a m p a r t‬‬ ‫מ א ל ‪elective .. r o l l ( m e t a l etc. v i g i l a n t ~v‬‬ ‫ווי ט א כ | ן ‪a l e r t‬‬ ‫מאפיק י ‪weekly -‬‬ ‫וואיכיקייט יי ‪v i g i l a n c e . b u l w a r k . .‬ציינער( ‪canine t o o t h‬‬ ‫מאלץ יעי)ן( ‪r o l l e r‬‬ ‫ווא^צארניע יי)ס( ‪r o l l i n g ..‬טעג( ‪election d a y‬‬ ‫וואלטאיזש יעי )ן( ‪voltage‬‬ ‫‪forest.‬״ ‪weekly‬‬ ‫ח א מ א כ ט יי ‪n i g h t v i g i l .‬״ ב ל ע ט ע ר (‬ ‫וואניל‬ ‫‪bag.. be homeless‬־( ניט ווי ז י ך‬ ‫‪ be scarce‬־‪ f‬וו׳ ז י ך א י ן ד י נאט ן ‪be a d i m e‬‬ ‫‪a dozen‬‬ ‫ו ו א ל ד ‪ . profane‬ת ׳ | ע ש פ ר א ך ‪ver-‬‬ ‫‪nacular‬‬ ‫מ א ב ע ר יעי ‪u s u r y‬‬ ‫מאי כ ע ר ע ר ד ע י ) ט ( ם ק ע ‪usurer‬‬ ‫מ א ל יער )ן( ‪r o l l e r . suitcase‬‬ ‫ח&ליזע יי )‪ A (O‬וואליזקע‬ ‫‪°‬ווא^ייי»• !‪shoot‬‬ ‫ו ו א ל ק יעי )עס( ‪r o l l e r . ) the n i g h t‬‬ ‫‪before a c i r c u m c i s i o n‬‬ ‫ת א י כ נ ב ל מ מ י*» ) ‪ . be i n the d u m p s‬‬ ‫‪strain‬‬ ‫קריכ|ן אויף נלאטע‪/‬נלעכע ווענט‬ ‫‪|| f u t i l e l y .‬ט ע נ ( ‪w e e k d a y‬‬ ‫ו ו א ' כ ע ר י ק איי ‪e v e r y d a y . alertness‬‬ ‫ת א כ ן ן יי ‪w a k e v L .‬‬ ‫והאל י* ‪w o o l‬‬ ‫וואיל־אגיטאציע י* ‪electioneering‬‬ ‫חזאילנערהאלץ י*־ ) ‪ . keep a v i g i l 0‬‬ ‫ו ו א מ ‪ . w o u l d‬‬ ‫וואלט יעי)ן( ‪volt‬‬ ‫וואלטאנ יעי )‪.‬‬ ‫‪ be scattered.

•‫וואקסונג י‬ || ‫ו ו א ק ס | ף יי )איז‬ which sea ‫ ווי א וו׳‬h w i t h o u t s u p p o r t . ‫ער‬. w o b b l e O ‫ו ו א ' ק ע ו ו ע | ן ז י ך יי‬ vaccine ‫ק‬ ‫ביסט ד א‬ . vegetation color ‫קאלייר‬ ‫ וו׳‬h 2 ‫לאז|ן‬ .| ‫ || א ר א פ‬c o m p l e t e l y lost late. (‫ )ס‬n ‫וואקאציע‬ (‫וואקזאיל יעי )ן‬ ‫יעל‬-‫פיאנ‬ ‫ ע ר‬.. any- t*! ‫ו ו א י פ ך נ ע י ע נ‬ armistice why what ( ‫וואפליע י ׳ ) ס‬ a r m s race hesitation.. .er e v e r y t i m e carious. the . ‫)דערווי_י'ליק|ער( וו׳‬ vocabulary c o m e . ‫וואסער איי‬ some ‫ וו׳ פ ו ן‬h increase some 30 c h i l d r e n ‫ ק י נ ד ע ר‬30 ‫)א( וו׳ ע‬ emanate from whatever ‫ ס ׳ ז א ל ניט זי_ין‬. ‫צ‬0 ‫ו ו א י נ צ ע ל ע ך‬ || w h a t about. .. rabies armistice (‫ו ו א י נ ע ־ צ י מ ע ר י ע י )ס‬ (‫ו ו א י ס ע ר ש ט ר א ל יעי )ן‬ divide. w e a p o n ( ‫וואפן י ע י ) ס‬ shake. ‫אלץ‬ ‫זי'כערער‬ ‫ער‬. ‫)וואנצעט‬ something. as quickly ( ‫וואקכאנאיליע י • ) ס‬ s h a k y . .21‫ ־‬w h y i n the w o r l d ? ‫ ט י ט ד ע ם וו׳‬I.. pre- that || t h a t ‫ || וו׳ א‬the faster the safer nal. watershed || ‫ ־[ ביז וו׳‬h o w long? bathroom ( ‫וואיסערקייט י י ) ן‬ hydrogen ?‫ פ ו ן וו׳‬:‫וואנעט‬ ?‫ ביז ווי‬h w h i c h w a y ? until ( ‫וואיסער־צייכן יעי ) ס‬ quality jet (of w a t e r ) ( ‫וואנע י־ ) ס‬ a bath (‫וואיסער־טשערעפאכע יי)ס‬ water lily ‫ || מ א כ | ן א וו׳‬b a t h t u b (‫וואיטערוואג יי )ן‬ w a t e r goggles (‫וואקציין יעי )ען‬ 164 (‫וואיסערבין י־)ען‬ » ‫וואיסער־ברילן‬ ‫)ן‬ ‫יא״‬/‫יעי‬ .‫ וו׳ איז טיט‬h t h i n g T grow. wishy-washy ‫יי‬8 ‫ו ו א י ם ע ר ד י ק‬ carpenter's level turtle take plumbing ?‫ || ד ו ר ך ווי‬f r o m where? ‫*וואיסער־לייטונג י׳‬ u p to where? ( ‫וואיסער־ליליע י י ) ס‬ w a t e r f a l l . . ‫ || ו ו ׳‬a n y t h i n g b u t ‫יי‬8 ‫וואקאינט‬ vacuum ‫ וו׳ ע ט איז‬h k i n d of ‫א י ך ב י ן צ ו פ ר י ד ן וו׳‬ as ( ‫וואקאינץ י ׳ ) ן‬ station building. falls (‫ו ו א י ס ע ר פ א ל יעי )ן‬ water color (‫וואיסערפארב י•)ן‬ watermark dropsy •‫ו ו א י ס ע ר ק ר ע נ ק י‬ ‫ו ו א י ס ע ר ש ט א ף יעי‬ ‫וואנען־ו ו א נ ע ט‬ bedbug » waffle ‫ו ו א פ נ ע יי‬ (‫)ן‬ ‫יעי‬ truce ‫דו‬ vacation ( ‫וואיקוום י ע י ) ס‬ ‫ וואט‬h ‫וואט‬ |‫־‬ ‫ || וו׳ ג י כ ע ר א ל ץ‬the . ‫מאל‬ || m o r e b e a u t i f u l e v e r y t i m e ‫שענער‬ ‫ || ניט וו׳ ע ר ק ע ן ניט‬not ‫ניט וו׳‬ that vassal ‫ || א ו י פ ן וו׳‬w a t e r be left || || (‫וואיקלעניש ד*! )ן‬ (‫ו ו א ס א י ל י ע י )ן‬ ( ‫ י * ס ) ן‬. be d e r i v e d .....‫וואקצין‬ 629 watery...1 ‫ו ו א ט ע ר‬ ‫ בלי_יב|ן ווי א ו י פ ן וו׳‬1‫ ־‬a t fluently flush the toilet ‫יין‬-‫ווי א י ן וו׳ ארי‬ ‫ד א ס וואסער‬ ( b o d y of) w a t e r (‫וואקס יעי )ן‬ ( w h i c h . w a v e r . depot gy ?‫וו׳ איז‬ . . o s c i l - wax .. ‫|| ו ו ׳‬ ‫ו ו ע ק ם ן יי‬ waterproof ‫> יעז‬$< ‫ו ו א ק ס | ף יי‬ ‫ו ו א י ס ע ר ־ ב א ו ו א ר נ ט ?ייי‬ drone s w a y .? ?.... r a m s h a c k l e . v a c i l l a t e (‫נעוואקטן‬/‫נעוואקטן‬ possible possible afloat.. . (A whiskers || a r m a m e n t s » || a r m .. w h a t k i n d of. unsound fluctuation » 3 .. slaked lime o r || half of a m u s t a c h e (animal's) (‫וואיסערשייד יעי )ן‬ h y d r o p h o b i a . hesitate. termi- ‫וואס‬ ‫וו׳ נ א ד‬ I a m g l a d t h a t y o u are here (‫ו ו א ק א י ל יעי )ן‬ vacancy * ‫ פ ר‬. w a d d l e ..1 ‫ || וו׳ פ א ר א‬w h a t e v e r || i n t h a t ‫וואיפנרו יי‬ (‫ו ו א ק א ב ו ^ א י ר יעי )ן‬ v a c a n t (office) || w h a t ? ‫ || וו׳ ע פ ע ס‬w h a t ' s the m a t t e r ? ‫וואיפךשטילשטאנד‬ vowel ‫פ א ר וו׳‬ which. ‫|| וו׳ וו׳ א ב ע ר‬ it's not t h a t he c a n ' t <•> ‫ו ו א ק ל | ע ן יו‬ growth. as ‫ו ו א י ק ל ד י ק »יי‬ ‫ || וו׳ ז י ך‬s h a k e vt. ‫גיכער‬ ‫ער‬. w o b b l e . t o t t e r . w h a t .w h o . as ‫ || וו׳ א מ א ל‬. (‫וואנץ י ׳ )ן‬ ( ‫וואנצע י ׳ ) ס‬ mustache ‫ו ו א י ס ע ר ש ר ע ק יי‬ mortar.

) °‬ווערטער( ‪w a r n i n g mes-‬‬ ‫וואקצינירונג י־ )ען( ‪v a c c i n a t i o n‬‬ ‫וואקציניר|ן יי ‪v a c c i n a t e O‬‬ ‫וואר י י ‪ || r e a l i t y‬אויף רעד וו׳ ‪|| i n reality‬‬ ‫‪ 5‬א ר וו׳ ‪indeed...‬‬ ‫‪ || s o o t h s a y i n g‬ווי )לויט‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪165‬‬ . g r o w l 0‬‬ ‫ווארטשפיל י י ‪ /‬י * ! )ן( ‪p u n‬‬ ‫וואריאבל י ע י )ע ן( ‪v a r i a b l e‬‬ ‫וואריאיר|ן יי ‪ O‬יעז ו ו א ר י י ר ן‬ ‫וואריאינט י ע י )ן( ‪v a r i a n t‬‬ ‫וואריאציע יי)ס( ‪v a r i a t i o n‬‬ ‫‪v a r y vt/vi‬‬ ‫ווארייר|ן יי ‪O‬‬ ‫וואריעטע' י ע י )ען( ‪v a r i e t y show‬‬ ‫ווארטעס י‪$‬ס )ן( ‪w a r m m e a l .. in short‬־‪ f‬ארף מיין וו׳ ‪u p o n‬‬ ‫‪ H m y honor‬א ווי פאר א וו׳ ‪tit for tat‬‬ ‫|| געב|ן* ) י ( א וו׳ ‪ || promise‬געב|ף זיך‬ ‫ראם וו׳ אז ‪ || resolve t h a t‬האלט|ן וו׳‬ ‫‪sage‬‬ ‫‪ I.‬‬ ‫יי‬ ‫‪|| w a r mgive‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)‪|| t a k e (sb. fever‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪b‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ווארט־וועירטלעך»ייי‬ ‫וואירעם־קישעלע יאי־ )ך( ‪h e a t i n g p a d‬‬ ‫ווארטוע י י )ע ן( ‪expectation‬‬ ‫וואירענוע י י )ען( ‪w a r n i n g . for‬‬‫וואירזאנער י ע י )ס( ם‬ ‫‪wait‬‬ ‫‪tuneteller‬‬ ‫וואו־זאנערגיי ^‬ ‫‪8‬יינל( ‪a u g u r y‬‬ ‫וואיר־חלום י ע י )ות( ‪[KhoLEM— KhALOY-‬‬ ‫‪M E S ] daydream‬‬ ‫..‬וו׳ זיך ‪w a r m‬‬ ‫ווא'רעמ|ען יי‬ ‫‪ h plicitly‬מאכ|ן פון א וו׳ א קווארט‬ ‫‪oneself..‬הייזער( ‪hothouse‬‬ ‫‪ w o r d‬־‪ 1‬מיטן הארבן וו׳ ‪s t r i c t l y .1‬ימיי‬ ‫‪h the floor‬ווארעט‬ ‫‪ floor t o‬־| נעמ|ען א וו׳ ‪participate i n a‬‬ ‫‪warmth‬‬ ‫‪ discussion. pledge‬וו׳ אין ווי‪ ..‬‬ ‫‪m a k e a m o u n t a i n o u t of‬‬ ‫וואירעמעס י*־ )ן( יעז ו ו א ר ט ע ס‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫פ‬ ‫‪ a m o l e h i l l‬־‪» f‬־גל ו ו א ר ט‬ ‫‪hot-water‬‬ ‫וואירעמפלאש י י )‪. affection. be i n store (for‬‬ ‫‪speaker (in a‬‬ ‫וואירטנעטער י ע י )ס( ם‬ ‫)‪debate‬‬ ‫ווארטםמאן י ע י )ווארטסלצט( ‪m a n of his‬‬ ‫‪word‬‬ ‫ווארט פריער י*״)ווערטער פריער( ‪foreword‬‬ ‫וואירטצייכן י ע י )ס( ‪password‬‬ ‫ווארטקלאס י ע י )ן( ‪p a r t of speech‬‬ ‫ווארטש י ע י )ן( ‪g r o w l‬‬ ‫ווארטשוין י ע י )ען( ‪g r u m b l e r‬‬ ‫ווארטשע|ן יי ‪g r u m b l e .. e q u i p m e n t .‪word‬‬ ‫ווארט י*־ )ווערטער( ‪ A‬ווערטל‬ ‫‪ H promise. (on‬‬ ‫ווא'רהא‪6‬טיק »יי ‪veracious.'s) w o r d (for‬‬ ‫וו׳ )אז(‬ ‫‪spa‬‬ ‫האלט|ן‪/‬כאפ|ן « בייט וו׳ ‪take a t one's‬‬ ‫וואירעמהויז י*־ )‪. m a t e r i a l‬‬ ‫ראם וו׳ ‪the‬‬ ‫‪2.‬פלעשער(‬ ‫וואדטאריי' ‪nursing w‬‬ ‫‪bottle‬‬ ‫‪(sick)nurse‬‬ ‫וואירטארין יי)ט(‬ ‫וואירעמקייט י• ‪w a r m t h .‬בערער( ‪(water) resort. v e r b a t i m‬־‪ f‬טיט איין וו׳‬ ‫‪ i n a w o r d ... b a s k‬‬ ‫‪exaggerate. speak u p‬־‪ 1‬לאז|ן פאלן א וו׳‬ ‫ווארעט י ע י )ווערעט( ‪ A‬וועירעמל ‪|| w o r m‬‬ ‫‪ || suggest‬רעד|ן ווערטער ‪speak‬‬ ‫)אז(‬ ‫טיט גרינע ווערעט ‪w i t h great difficulty‬‬ ‫‪ h clearly / e x p l i c i t l y‬ניט האב|ן* קיין‬ ‫קייי‬ ‫ווארעם ק * יעז ו ו א ר ן‬ ‫ווערטער ‪ || be speechless‬נלייבן)י( אוי‪5‬ן‬ ‫וואירעמבאד י*־)‪. affectionate‬‬ ‫געב|ן*‪. ex-‬‬ ‫‪ || heat imp.‬ווארנ י*־ ‪. gear‬‬ ‫‪ || choke vt/imp‬וו׳ זיך‬ ‫ווארג|ן יי)נעווארנן(‬ ‫)טיט( )‪choke vi.keep one's w o r d‬זאג|ן א גוט וו׳ )פאר(‬ ‫ווארע ‪ :‬טאכ|ן א וו׳ ‪ || m a k e w a y‬מאכט א וו׳!‬ ‫)‪ h p u t i n a g o o d w o r d (for‬בעט|ן א וו׳‬ ‫!‪gangway‬‬ ‫‪ h ask for the floor‬נעמ|ען א ‪ /‬ד א ס וו׳ ‪t a k e‬‬ ‫*ווארע י ׳ )ס( ‪c l o t h ..‫‪628‬‬ ‫וואקצינירוע‬ ‫ווארענוננ‬ ‫‪(for).. d i n n e r‬‬ ‫ווארן י ע י ‪w a r n i n g‬‬ ‫ווארן ק * ‪for.ware.. a d m o n i t i o n . because‬‬ ‫וואירנדל ייי־)עך()ווארן ‪w a r n i n g signal (A‬‬ ‫וואירנווארט י*‪. t r u t h f u l‬‬ ‫יווארום ׳ע! ) ‪ 6‬א ר ( ו ו א ט‬ ‫‪soothsayer. verily‬‬ ‫וואראן י ע י )עט( ‪r a v e n‬‬ ‫וואראנע יי)ט( ‪c r o w‬‬ ‫ווארבל י ע י )ע ן( ‪vertebra‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ווארט|ן יי )נעוואירט( )אויף(‬ ‫)‪a w a i t .‬וו׳ פאר וו׳‬ ‫‪ w o r d for w o r d .

con.‬‬ ‫ייי׳‬ ‫‪|| (rev.s t u b‬ש ל א ג | ן ‪ /‬ל א ז | ן וו׳ען‬ ‫‪|| t a k e r o o t‬‬ ‫וווילטאג י ע י‬ ‫ווויל־דערצייעריש‬ ‫‪radically‬‬ ‫‪educational‬‬ ‫ייי׳‬ ‫‪welfare. shop. d w e l l . q u i v e r . snag.) be h a p p y‬‬ ‫‪ h w e l c o m e‬א י ם איז ד א נוט א ו ן וו׳‬ ‫. a p a r t -‬‬ ‫‪washing machine‬‬ ‫.‬‬ ‫‪Warsaw‬‬ ‫וואישבעזעט י ע י )ער(‬ ‫‪wet mop‬‬ ‫)‪(bathroom‬‬ ‫‪tasteful‬‬ ‫‪mischievous‬‬ ‫‪learned. lotion‬‬ ‫וואשטיש י ע י )ן(‬ ‫וו׳ ז י ך‬ ‫ייי׳ ] ‪[ T A M I K‬‬ ‫ווויל־קעינעוודיק !ייי‬ ‫איי‪-‬איימ‬ ‫‪well‬‬ ‫‪welfare‬‬ ‫‪omen. d o m i c i l e‬‬ ‫‪ment‬‬ ‫‪launder‬‬ ‫‪playboy‬‬ ‫‪ h n e i g h b o r h o o d‬ווויי ן־באדיננוננען‬ ‫‪washing. u t t e r freely‬‬ ‫ו ז א י ר צ ל ד י ק איי‬ ‫‪( 2 1 .1‬־״ ) י ‪ :‬וואנעט(‬ ‫‪l i v e . erudite‬‬ ‫‪habitat. w h i t h e r‬‬ ‫.‬ווו ע ט‬ ‫‪inmate‬‬ ‫‪vulgarity‬‬ .‪|| w a s h vt. work-‬‬ ‫ווויילעריש‬ ‫‪bench‬‬ ‫ווארשטאיט י ע י ) ו ו א ר ש ט ע י ט ( = ו ו א ר ש ט א ט‬ ‫ייי׳‬ ‫וווין י ע י ) ע ן (‬ ‫‪Warsaw‬‬ ‫וווינ‪.1‬‬ ‫‪|| w r i g g l e . abode‬‬ ‫‪ || r e s i d e n t i a l‬וווייננעגנט‬ ‫‪ing conditions‬‬ ‫‪washstand. t h r o w‬א וו׳ ט ‪ | $‬ף‬ ‫וווהיין ‪1‬‬ ‫ווארף י ע י )ן(‬ ‫‪« . genuine‬‬ ‫ו ו א ר צ ל | ע ן יו <‪ 3‬א י ן‬ ‫‪|| w e l l . beneficial‬‬ ‫ייי׳‬ ‫ו ו ו י י ל ט ו ע ר י ע י )ס( ש‬ ‫‪be r o o t e d i n‬‬ ‫' ו ו ו י ל ט ע ט י ק ׳ע!‬ ‫‪benefactor‬‬ ‫ו ו ו י ל ט ו י ק‬ ‫ווארקע|ן ״ ‪O‬‬ ‫‪coo‬‬ ‫וווייל־טעמיק‬ ‫ווארשט יי )ן(‬ ‫‪layer‬‬ ‫ווויל|ער־יויע י ע י )וווילע‪-‬יוינגען(‬ ‫ווארשטאיט י ע י )ן(‬ ‫‪workshop. admonish‬‬ ‫‪ || p i t c h .3‬‬ ‫^‬ ‫‪h a v e a fling. portent.‬‬ ‫‪destination‬‬ ‫‪I a m shak-‬‬ ‫‪(baseball) p i t c h e r‬‬ ‫ביזן וו׳‬ ‫‪lady's veil‬‬ ‫‪ h v e r y h a p p y‬וו׳ א י ז ד ע ט וואט‬ ‫‪ h u p o n‬וו׳ זין־ )טיט(‬ ‫יאי־‬ ‫‪** ! 2 .‫ווארעניע‬ ‫‪notice‬‬ ‫ווולגארקייט‬ ‫‪627‬‬ ‫‪ h‬ט י ט א ק ו ר צ ע ר וו׳‬ ‫ז א ל ניט זי_ין‬ ‫‪o n short‬‬ ‫ניט איז‬ ‫‪notice‬‬ ‫ווארעניע י י ) ט (‬ ‫ווארעניק י ע י )עט(‬ ‫‪filled‬‬ ‫‪cheese o r j a m‬‬ ‫||‬ ‫‪warn.‬‬ ‫ו ו א י ר פ ל ק ע י ׳ )ם(‬ ‫ווו‬ ‫‪ shed‬־( * » ט י ט ‪ /‬א‬ ‫‪ h shake‬ע ט ו ו א ר פ ט מ י ט מיו־‬ ‫‪ i n g‬־‪ f‬וו׳ זין־‬ ‫| י ע י ) ע ן‬ ‫|| זי_ץ* איט» וו׳ י‬ ‫‪(rev. luxury. go o n a‬‬ ‫‪spree‬‬ ‫וואירצייכן י ע י )ס(‬ ‫ווארצל י ע י )ען(‬ ‫‪ A‬ווערצל‬ ‫‪r o o t .‬‬ ‫ווויינצימער י ע י )ן(‬ ‫וואשעכץ דאס‬ ‫דוויע ‪ j‬ן ״ >‪<$‬‬ ‫‪washable‬‬ ‫?‬ ‫)‪w a s h (coloring‬‬ ‫ו ו א י ש צ י מ ע ר י ע י )ן(‬ ‫ווו ‪!« . w e l l .‬‬ ‫‪dumpling‬‬ ‫וואירפשפיזל‬ ‫‪and‬‬ ‫ארומערט‬ ‫ו ו א ' ר ע נ | ע ן וו >‪<$‬‬ ‫)‪(light‬‬ ‫‪ || somewhere‬ווו ניט ווו‬ ‫‪there‬‬ ‫‪jam‬‬ ‫‪ || w h e r e v e r . cast. residence. fret‬‬ ‫וו׳ ז י ך )אויף(‬ ‫‪ || a n y w h e r e b u t‬ווו‬ ‫! ‪not at a l l‬‬ ‫‪where to. . toss‬‬ ‫)‪con.‬‬ ‫וווילזיין י*־‬ ‫‪ \.2‬יוי‬ ‫וו׳ נ ע פ ו ר ע מ ט‬ ‫ווארפשפיז י ׳ )ן(‬ ‫וואשוננ י ׳ ) ע ן (‬ ‫‪he is‬‬ ‫‪t h r o w oneself (at). .‬‬ ‫וווינונג י ׳ ) ע ן (‬ ‫‪sink‬‬ ‫וואישטאשין ד• ) ע ן (‬ ‫וואש|ן וו )נעוואשן(‬ ‫וווינ|ען וי >‪<$‬‬ ‫‪d w e l l i n g . . a n y w h e r e‬ווי‬ ‫‪here‬‬ ‫‪lavatory.‬ע ר ט ע ר ( ‪residence. s h a p e l y‬‬ ‫וווילגיין‪ :‬ל א ז | ן זין־ וו׳‬ ‫‪dart‬‬ ‫‪pleasure b o a t‬‬ ‫‪c h a r i t a b l e . prosperity‬‬ ‫ווויילטאנשיף י ׳ )ן(‬ ‫‪2‬‬ ‫ו ו א ר צ ל י ע י )ען( ‪ A‬ו ו ע ר צ ל‬ ‫‪wart‬‬ ‫ווויילטוזק‬ ‫‪a u t h e n t i c .‬‬ ‫ו ו ו ה י ן ||‬ ‫? ‪t h r o u g h where? w h i c h w a y‬‬ ‫וווא'^ י ע י )ן(‬ ‫)‪s l i n g (weapon‬‬ ‫ו ו א ר פ | ן וו )געווארפן(‬ ‫‪ h‬ווו א ה י י ן ׳עז‬ ‫ווו ווו נ א ר נ י ט ‪.f o r m e d . augury‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ h a p p y‬־| ‪8 . . nice‬‬ ‫ז א ל ע ט ד י ר ‪ /‬א י י ך וו׳ ב א ק ו מ ע ן‬ ‫‪l a v i s h .. t u r n‬‬ ‫ו ו א ר פ ע ר י ע י )ס(‬ ‫ווארשע ) י י (‬ ‫‪y o u are‬‬ ‫‪here‬‬ ‫‪javelin‬‬ ‫וואירשעווער‬ ‫‪g o o d .‬ייי‬ ‫‪t h r o w pf.‬‬ ‫וואישעוודיק אי•‬ ‫‪residential‬‬ ‫‪hous-‬‬ ‫ו ו ר נ א ר ט י ע י ) ‪ ..b e i n g‬‬ ‫‪comfort.‪spend lavishly‬‬ ‫‪who‬‬ ‫||‬ ‫)עך(‬ ‫‪is he‬‬ ‫‪.‪t h r o w . bathroom‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪living room‬‬ ‫‪howl‬‬ ‫ו ו ו כ ע ר ׳ע!‬ ‫ו ו א כ ע ר‬ ‫ווולגאיר אי•‬ ‫‪vulgar‬‬ ‫ווו^נארקייט י • ) ן (‬ ‫‪ || where‬וווי נאר‪ . reside‬‬ ‫וווינער י ע י )ס( ש‬ ‫‪w a s h vi.‬‬ ‫ווויל ) ‪ A‬ו ו ו י ל ע ר ‪ /‬ו ו י י ל ע ר ( ‪.

since ‫ווו^קאניש »יי‬ w o u n d . (over) a g a i n ‫מונק יעי‬ (‫וווקט יעי )ן‬ tall (‫ו ו י ד ל ע יי )ס‬ dedication || (‫)ען‬ ‫נ ע ב | ף <י( א וו׳‬ g r o w t h . w o n d e r . (‫וויברייר יעי )ן‬ <J> ‫ו ו ו ' נ ד ע ר | ן יי‬ ( ‫ ו ו א ס‬/ ‫וו׳ זין־ ) א ר ף‬ surprised (at/that) ‫ווים־ י ד | ן יי‬ prodigy. cradle. i n w h a t w a y (‫ו ו י ד ע ר יעי )ס‬ ‫א י ב ע ר חז ר ן‬ ‫וויי נ א ך‬ ‫ ווי מ א ס‬h a n d ‫ מ ע ר‬/ ‫ ו ו ע ן‬/ ‫ ווי מ ו‬h t h i n g ‫ ווי א ר ו מ ע ר ט‬h the tion reelection ? ‫ ־| ווי ר ע ן‬no m a t t e r h o w !‫ || נ א ך וויי‬how. i n t u r n contrast..ing ‫ ווי נאר‬h a n y h o w . o n the hint. h u r t . somehow.. ‫ || ווי צ ו ם‬as . surprise imp. l i k e . bore cello 167 ‫ייינט‬ !‫וויא‬ (‫וויאדויקט יעי )ן‬ ‫יי‬-* ' ‫ווי א ז ר‬ (‫וויאלאנטשעיל יעי )ן‬ ‫ק‬ . m a r v e l . wonder ( ‫וויג י י ) ן‬ ( ‫וויגברעט י י ) ע ר‬ lullaby ‫וו׳‬ . m a r v e l <S> ‫וויאנע|ן יי‬ amazing tance f o r m e r l y used i n R u s s i a . . as o n Y o m K i p p u r or (hay) wink. p i t c h f o r k dedicate swarm height ‫ווידוי‬ sausage.. (human) before d e a t h recon- inkling ‫ווינשטול‬ [VIDE—VIDUIM] (‫יי)ים‬ a g a i n .. con. vi.. ‫ווי צ ו ם‬ ‫ || ט א נ‬as s o o n / f a s t as possible day and night ‫וויידעדטעם‬ ‫ניכםטן‬ ‫מי נ א כ ט‬ via »‫וולא •יע‬ giddy-up! (‫ו ו י י ד ע ר ט ר ע ף יעי )ן‬ >$< ‫ווי נ א ד‬ l i k e . i n j u r y <•> « ‫מ י א נ ח ל | ע ן‬ verst. b e c k o n (to) fession of sins. m e a t ) volcano n t ‫וויא^עיט‬ <3> ‫ו ו י א ל ע | ן יי‬ fade vi. contradic- ‫ו ו י ד ע ר זשע‬ || ‫ ווי א ז ר ' = ווי‬h his full l e n g t h / h e i g h t || d e p e n d i n g o n (‫ו ו י ד ע ר א נ א י נ ד יעי )ן‬ ‫' ו ו י ד ע ר ו ו י ל ן ׳עז‬ (unpleasant) [.how. ‫ ווי נ א ך‬f‫ ־‬as w e l l as ‫ || א ז ר ' ווי‬no sooner t h a n ...‫ווונדער‬ ‫*וווינדערבאר‬ ‫ייי׳‬ marvelous. a measure of dis- (‫ווו^קאין יעי )ען‬ volcanic viaduct ‫ווי'דערצ|ן‬ how r e v o l t .‫ווידערצן‬ 626 viola ( ‫וויאלע י • ) ס‬ violet fade vi.) (‫פון‬ ‫<י‬ ‫י״א‬-‫יי‬ since ‫ ט ט ן‬.‫ ווי ע ם איז‬I.. i n t u r n again and again.. s w i n g vt. be ‫וויברירונג יי‬ O ‫וווינדערלעך‬ ‫ייי׳‬ || a s t o n i s h .. s m o k e (fish. e q u a l marvelous. a n y w a y ‫ייייי‬ || c e r t a i n l y ! ‫ווידער‬ it depends o n the sider it depends o n ‫וו׳ א ו ן א ב ע ר‬ o n the o t h e r h a n d . nauseate. reel..) wish ( ‫וויגליד י*־ ) ע ר‬ ‫ || וו׳ ז י ך‬r o c k . crib seesaw rock con- || <•> ‫מינ|ן יי‬ (‫)ן‬ ‫יעי‬/‫יי‬ fork. as. sore. wonderful * ‫ווי באי ל ד ק‬ vibration ‫ל א ז | ן וו׳‬ (‫ווונד י• )ן‬ ( ‫ווונדער י ע י ) ט‬ something amazing (‫ו ו י א ר ם ט דעי )ן‬ as. child (‫)ער‬ ‫י*־‬ ‫וווינדערקינד‬ v i b r a t e vt. ‫ || וו׳ א י ב ע ר‬w o n d e r . (‫*ווונטש יעי )ן‬ s w a y . t h a n . once ‫״וויידערדערוויילוננ י׳‬ ‫ד ע ר וו י ד ע ר‬ place/time/person ‫ || ווי א ר ך‬as. t o t t e r rocking chair (Jew. wonderful t o a b o u t .TAM] ‫יעי‬ || unlike ‫מי‬ ‫ ניט‬h (rev.66 of a m i l e (single) v i b r a t i o n || v i b r a t e vi. s a l a m i frankfurter delicatessen (store) || resume . w h e n ‫ו ו י י ד ע ר א ו י פ ק ו ט יעי‬ ‫' ו ו י ד ע ר ה א ל ן ׳עז‬ how! ‫ ה ו י ך ע ר איז‬/ ‫ ווי ל א נ נ‬I. b y w h a t means m* ‫ וו׳ נ ע ט | ע ן‬1‫ ־‬o v e r revival ‫ייי‬6 .m a n y ‫ וו׳ ב א ט ר א כ ט | ן‬h re. stature.1 ‫ווי‬ <$• ‫״ווידםע|ן יי‬ ‫־| וו׳‬ ram ( ‫ווורשטערי_יי י׳ ) ע ן‬ ‫ || ווי פ י ל‬how ‫ ווי ע ם ז א ל ניט זיון‬.. over and (‫ווורשט יעי )ן‬ (A ‫ווורשטל ד*־ ) ע ך ( )ווורשט‬ how m u c h . . how <•> ‫ו ו י ' ד ט ע | נ ע ן ז י ך יי‬ ‫א טאל‬ ‫מ ו ק ם יק‬ ‫ייי׳‬ (‫״ ו ו י ד מ ו ע י׳ )ען‬ other hand. as possible aftertaste reunion *2.

. shop ‫אייי‬ 5 ‫מייל וו׳‬ .pangs. ‫ וו׳ אויף‬h (clock. to great lengths ‫וויזייט־קארטל‬ ‫יא׳־‬ (prophetic) vision ‫ וו׳ און ם־־ייט‬h hold at b a y ‫ || ד ע ר וו׳ ג ר ע ט ט ע ר‬b y far2. outcry ‫ווגיבלעך א י י‬ ‫ווגיבערש א י י‬ (‫וויייגעשריי יאס )ען‬ tail ( ‫וויידל י ע י ) ע ן‬ visual . insubordinate t i o n . restive. hurrah.the largest b y far ‫ || ניט‬v e r y far. specter s h o w i n g . forefinger ( — ) ‫יננער ד ע י‬5‫ ז‬-‫ווי‬ . screen.from a d i s t a n c e far a n d ‫ | י ע י )ן‬- although needle (of a n i n s t r u m e n t ) i n d e x finger. sore ‫•יעי‬ ‫ווייטיק‬ ‫וויייטיקדיק א י י‬ range 5 miles away case.1 ‫וויוואיט‬ ‫אינט‬ cheer• ( 2 .. h a n d (of a clock/watch). a. ( T V ) preview rebel show. . ache. . s u bwhile . appari- (‫וונייזנעבוע י ׳ )ען‬ ‫ווידערקול‬ echo ‫*וויידערשטאנד י ע י‬ rebellious.‫פון וו׳ ן‬ ‫\ ה א ל ט | ן פון ד ע ר וו׳ ן‬. woe! 2. further.‫ווגיז‬ f‫ ־‬a w a y .. m y h a n d is sore sweeping. resistance ‫וויייבערטצטש י ע י‬ ( ‫וויייבערניק י ע י ) ע ט‬ women's. showcase birth » || throe.. labor ‫אינט‬ goodness! woe is !‫וו׳ איז טיר‬ woe to him who. feminine lament.KOL—KOYLES] opposition. display ‫וויויטזעלק א י י‬ remote long- skeleton key !‫ווייטאג י ע י )ן( זע‬ (‫וויי ט א | ף יי )וויי נעטאין( )י‬ ( ‫וויזע י י ) ט‬ ( ‫ווייזעלע יאס ) ך‬ vitality ‫ון‬5 ‫ ניט ווייט‬I. ( ‫ווידרע י • ) ס‬ long live.me! !‫ וויי איז ד ע ם קינד‬H unhappy is he who ‫טא ן‬ ‫וויי‬ also women young married bride ‫־יל‬81‫־‬ the poor child! » || wife (‫)ער‬ ‫ווייב‬ ‫ יוננ ווי‬h woman.. re- ‫וויידערשפעניק א י י‬ calcitrant.. t h e n . inspection calling card (—) ‫ענצטער י ע י‬5‫י'ז‬. eye (loop) old Yiddish type face lady-killer (iro. visitation.‫ווייט‬ distance phone call ‫ווייטי ק‬ ‫ווייט יק ד י ק‬ h u r t . present. cheers .1 ‫ווייטער‬ (‫וויטריך י ע י )ן‬ (‫)ט‬ ‫יי‬ ‫וויטרינע‬ window.‫ווי‬ || far ( a w a y ) . screening.1 ‫ווי_יט‬ || off be ( ‫וויי זיע י ׳ ) ס‬ vizier (‫וויזייר י ע י )ן‬ bison... r e m o t e ‫ א י י‬. . my h a n d ‫ייי׳ זעו‬ ‫וויייטאנדיק‬ ‫ ד י האנט טוט טיר וויי‬1‫ ־‬p a i n h u r t s . d i s t a n t .. ‫ טייילנווייז‬H b y bits phenomenon.‫ווייטער‬ 625 ‫יז‬-‫ || בייטלעכווי‬as a c h i l d b y parts ‫יז‬-‫ ־| קינדווי‬o f . far-reaching. my (‫ י ע י )ען‬. in groups ‫ותח‬. h u r t (‫)ן‬ p a i n f u l . . feminine ‫ווייטיק א י י‬ [MEHA'LEKhDiK] ‫וויייט־מהלכדיק א י י‬ next. ‫ווגייטנרייכיק א י י‬ long-range advanced student ‫וויייטהאלטער י ע י ) ס ( ם‬ a d v a n c e d Russian ‫|| רוסיש פ א ר וו׳ט‬ ‫*וויייטזיכטיק = ו ו יי ט ז ע י ק‬ far-sighted p a i n . three (‫וויי?|ן יי )געוויזן‬ show up. as a . by.1 ‫וויי‬ \.‫אייי‬ ‫וויזועיל א י י‬ (‫וויזייט י ע י )ן‬ (‫וויזיטאציע י י )ט‬ (‫)עך‬ ‫ פון ) ד ע ר ( ווייטנס‬. . ‫ וו׳ איז ר ע ם וואט‬I. ‫יזיק א י י‬-‫ווי‬ otter ‫|| וו׳ זיך‬ HP ‫ווי וווייל‬ vis-11-vis »‫וויזאווי' •יע‬ visual ( ‫יזער י ע י ) ס‬-‫ווי‬ |‫י‬ show window visit from afar. on. pain || alas.. a p p e a r ‫וויידערשפעניקייט י י‬ (‫ )קענן‬O ‫ווידער|שפעיניק|ן יי‬ ( ‫ווטזזאל י ע י ) ן‬ indicative point to insubordination ( ‫ווטזוננ י י ) ע ן‬ ‫ >!ארוי'טיק|ע וו׳‬h show showroom (m)‫וויידערקול ד«ס‬ [.) ‫יי‬/‫יאה‬ (A ‫ס ) ע ך ( )ווייב‬$‫ווייבל י‬ female. aurochs (‫ווייזלטיר י א ס )ן‬ visa weasel h wide ‫ || ה א ל ט | ן וו׳‬n e a r b y vitamin ‫נאו־ וו׳‬ ( ‫וו׳ ) פ ו ן ד א ר ט ן‬ ‫וויטאליטעיט ד ׳‬ (‫וויטאמיין י ע י )ען‬ ‫ || וו׳ זיך‬greet each other <$> ‫וויטע|ן זיך ת‬ greet ‫טיט‬ advanced long- ‫ || ווייטקלוע‬long-distance . ache. dial) read vi.

. for (‫ווייקשאפ)ט( י ע י )ן‬ enjoy oneself. ‫ווייך מיי‬ ‫ווייכביין יעי‬ ‫ווצס|ער־חברהניק‬ linen white-collar cartilage ‫ווייסעכץ יאס‬ [KIIE'VRENIK] white- ( ‫ווצטקייט י ׳ ) ן‬ (‫ווציטקייט־סעסטער יעי )ט‬ •‫יסל י‬-‫ווי‬ ‫ו וי ס ן‬ ‫ווציטערדיק‬ c o n t i n u e vt. persist i n . . (‫ווצינהאנדל יעי )ען‬ not enough ‫מ י ל ד מיי‬ ( ‫ווצנטרויב י • ) ן‬ ‫ || וו׳ מ א ס‬few. constantly. . ‫י‬ ‫וו ע ל ן‬ damp 0 ‫ווצל|ן יי‬ v o t e r .ing ‫ | ע ס ו ו ע ר ט‬J m o r e a n d more . « ‫ י ר | ן‬8 ‫| וו׳‬. ‫ווצנשל דעי‬ ‫וו י ט ן‬ ‫ארדיננ|ען‬5 ‫ || מ א ס וו׳‬be a h e a d (of) (‫ווצנשטאק י ע י )ן‬ white bread sublease || c o n t i n u e (stg.w r i t e i t ' s g e t t i n g worse ( ‫ון ד י ל י פ ן‬6) ‫א וו׳‬ ‫ווייס ׳עז‬ ‫|| וו׳‬ ‫ וו׳ שרי_יב|ן‬h go o n . i m m a t e r i a l (AA ‫)וויכטיק‬ ‫ || וו׳ זין־‬s t a y frequently. c r y crybaby vine || sour cherry p u c k e r (one's lips) White Paper ‫ון‬5 0 ‫וויינ|ען יי‬ || || c o n t i n u e t o ‫ווי_יס מיי‬ further. tenderness. <$> ‫מ כ ע ר | ן יי‬ poll tax (‫מ י י י ל ש ט צ ע ר י ע י )ן‬ currant (‫)עך‬ ‫ || ו ו י ל ד | ע ר וו׳‬w i n e vineyard ‫ימי־‬ ‫ווצספערל‬ (‫מצןיעי)ען‬ ( ‫ נ ע ר ט נ ע ר‬. savage. ‫ ־| וו׳ ת‬b e y o n d ‫מיינער י ע י ) ס ( • ק ע‬ p l a i n t i v e .. ‫ווצסברויט‬ ‫ו וי ט ן‬ ‫ווייטט יען‬ $> ‫ י ר | ן מ‬5 | ‫ו ו צ ט ע ר‬ long-range ‫ ל י ' ע נ ד י ק »יי‬6 ‫ווציט‬ distance range finder (‫)ווצסע־חברהניקעס‬ ‫יעכ‬-‫יעי‬ soft. u l t e r i o r ( ‫מ צ ס ל י*־ ) ע ך‬ Vistula ‫ער‬. tearful ‫טאכ|ן‬ ‫ווצניק מיי‬ ‫וויייניקסטנס‬ ‫מייי‬ ‫ווצטערדיק‬ w i n e / l i q u o r store ‫וויל זעז‬ grape ‫מ י ^ נ א ט נ ע »יי‬ w i l d .) ‫ווייינעריש מיי‬ (—) ‫וו׳‬ c o n t i n u e to. ) ‫ווציננארטן יעי‬ ‫ווי י ד ל‬ ‫וויינדל י ע י )ען( יעז‬ . albumen lore *‫»יי‬ following. a b s u r d .. c o n s t i t u e n t .624 ‫מילד‬ winy.. m a d . intermittent- debate ‫ || ניט וו׳‬i m p o r t a n t . w h i t e of e y e . w i n n o w (a pulp ‫ו ו צ י ס ־ ק א י ל נ ע ר ד י ק מיי‬ (‫ווציס־קאילנערניק י ע י )ס‬ [viKUEKh—viKUKhiM] <$> ‫ווצכ|ן יו‬ from theme) collar worker foremost ‫ ו ן‬5 ‫ || וו׳‬eschew from. l i t t l e ‫ווייניק מיי‬ that 169 .. s i n c e . elec- (‫ ט יי )ן‬5 ‫מ י י ' ל ע ר ש א‬ ‫וויכטיק מיי‬ attach importance to torate ‫וו׳‬ ‫ווייכטיקייט יי‬ *‫מיי‬ i v y . as l o n g as (‫ווייע י ע י )ן‬ (wind) blow. tender ‫ניצע‬-‫ם‬ shun. avoid. ) ‫ו ו צ ס ב ו ך ימ״‬ ‫י״׳־‬ (‫ה א ל ט | ן וו׳ )פון‬ ‫מ א ס וו׳ א ל ץ ע ר נ ע ר‬ go o n ! white (egg)white. elector ‫ א ר‬5 ‫ ־( ה א ל ט | ן‬u n i m p o r t a n t . esp.2 |.a n d worse subsequent. ( ‫ ב י כ ע ר‬. flurry ‫וויייכעניש יי‬ in- •‫מייכקייט י‬ dulgence w h i l e . a d d i t i o n a l . r u s h vi. 1‫ווייסן ׳ע‬ keep away depart urchin ‫מ צ ס צ צ ג ד*־‬ softness.. have a good time r i t u a l p r e p a r a t i o n of m e a t (‫)יט‬ w ‫ווניל‬ ( ‫ו ו צ ל ו ע יי ) ע ן‬ Wales ‫ווייץ י ע י‬ soak vt/vi incense (‫ )ן‬n ‫מ צ ל‬ because. vine ‫ווייכטיקסט‬ whirlwind (‫וויכער יעי )ט‬ w h i r l .. m a j o r importance 0 ‫*מייל| ן יי‬ ‫ו ו צ ר ע ך יעי‬ ‫יעי‬ ( ‫מיילז ) י ן ז‬0 elect imp.‫אלץ‬ «r* . . ‫ || א ל ע וו׳‬w h i l e ‫וויכוח‬ ‫ ווציליטשקע‬A ( ‫ווצלע י י ) ס‬ 1y ( ‫וויילער י ע י ) ס‬ c o n s t i t u e n c y . spell <‫ווייע|ן יי <ג‬ ‫וויי‬ ‫ןיןייען מ נ זעז‬ ‫ || ווייצ־ן מיי‬w h e a t recreation <2> ‫ו ו י י ק | ן ) ז י ך ( יו‬ s o a k i n g d i s h . juicy a t least weep.

d e s o l a t e .‫‪623‬‬ ‫ורלתראז‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ egregious.‬מ י י ס ט‬ ‫יעי ו ר‬ ‫ווייסט‪.‬‬ ‫‪windy‬‬ ‫ו ו י י נ ט ל ד ק איי‬ ‫‪deserted. be a w a r e of‬ניט וו׳‬ ‫ווינםל ימס ) ע ך ( )ווינט ‪(A‬‬ ‫וויינטערבטלן»‬ ‫‪waste. b l e a k .‬‬ ‫‪ || k n o w‬וו׳ ‪6‬ון‬ ‫)‪ (of‬־‪ 1‬ל א ז | ן וו׳ מ ‪ . wildness. געווויסט(‬ ‫‪goggles‬‬ ‫ווינטער ‪ . wish‬‬ ‫‪region). w a s t e‬וו׳ א ו ן ל ע ר ‪w a s t e a n d v o i d‬‬ ‫‪whimper‬‬ ‫)עך(‬ ‫‪protractor‬‬ ‫ווינק|ען י י ) נ ע ו מ נ ק ע ן ( ) י (‬ ‫‪villa‬‬ ‫וו׳ א ו ן וויי‬ ‫‪angular‬‬ ‫מ י י נ ק ע ל ע ‪ ) or‬ך ( )ווינקל ‪( A‬‬ ‫ו ו ע ל ן‬ ‫ווי^ע י י ) ט (‬ ‫‪pettifogger‬‬ ‫‪hernia.‬‬ ‫ו ו י י נ ק ל ־ א ד ו ו א ק א ט יעי )ן(‬ ‫‪at y o u r‬‬ ‫‪pleasure‬‬ ‫ו ו ע ל ן‬ ‫‪ || i n t e n t i o n a l l y‬ניט וו׳‬ ‫‪ h t e n t i o n a l l y‬וו׳ ניט־וו׳‬ ‫‪unin-‬‬ ‫ווילנע מיי‬ ‫‪fluffy‬‬ ‫וויינקלשטיץ י ע י ) ע ר (‬ ‫וויסט וזי•‬ ‫ו ו י ' ס פ ע ר | ן יי >‪<$‬‬ ‫ווייטפערניש י^ס‬ ‫‪whimper‬‬ ‫מ י ן )ימס(‬ ‫וויסטע‪ :‬א ר ף וו׳‬ ‫ו ו ע ד יי«‬ ‫וויסטקייט יי‬ ‫!‪|| woe is me‬‬ ‫וויסיק »י•‬ ‫‪alas a n d alack‬‬ ‫‪ A‬וויינדעלע‬ ‫‪|| d i a p e r‬‬ ‫»‬ ‫‪swaddling clothes‬‬ ‫וריסן‪ .‪hibernate‬‬ ‫‪ I.t o‬ס ע ק ע ן ניט וו׳‬ ‫‪|| y o u c a n ' t t e l l .be‬גיי וריס!‬ ‫‪to‬‬ ‫‪supposed‬‬ ‫ורייס א י ך מאס!‬ ‫‪winter‬‬ ‫!‪fiddlesticks‬‬ ‫‪170‬‬ ‫?‪I know‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪am‬‬ ‫‪how‬‬ ‫!‪p o o h ! nonsense‬‬ ‫‪ I-‬כ׳ווייס?‬ ‫‪do‬‬ ‫||‬ ‫!‪tut‬‬ ‫)‪w e l l (hesitation‬‬ .‬‬ ‫‪a n g l e .also‬‬ ‫‪knowledge‬‬ ‫‪telling‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪. awareness‬‬ ‫ו ר ט ן ‪ . rupture‬‬ ‫ו ו י י נ ק ל י ם ע ט ט ע ר יעי ) ט (‬ ‫‪willy-nilly‬‬ ‫ו ו י ל נ ע )יי(‬ ‫‪wishing ring‬‬ ‫ו ו י י נ י ק‬ ‫ו ו י י נ ק ל ד י ק •יי‬ ‫‪Vilna. absurd-‬‬ ‫מ י י ל י ק י י ט י•‬ ‫ווילן יי יעו‬ ‫‪winnow‬‬ ‫ווינטש|ן יי)געווונטשן(‬ ‫‪ity‬‬ ‫‪ :‬ו ר ל ט יעו‬ ‫‪wishing well‬‬ ‫‪windshield‬‬ ‫מ י ' נ ט ש ף ‪ £‬ל | ע ן יי ‪0‬‬ ‫‪wilderness‬‬ ‫‪flesh‬‬ ‫‪chicken pox‬‬ ‫ווינטשרב י י ) ן (‬ ‫‪rage.‬‬ ‫ו ו י י ל ד ו ו י ל י ק מיי‬ ‫‪arbitrary‬‬ ‫מ י י ל ד ו ו י ל ן יעי‬ ‫מ י ' ל ד ע ו ו ע | ן יי‬ ‫מ י ל ד | ע ר יעי‪-‬נעב‬ ‫ו ו י ל ד פ ל י י ש ימס‬ ‫ווילדקייט ‪1‬‬ ‫ווינטשוע י י ) ע ן (‬ ‫מינטשעוואניע‬ ‫‪savage‬‬ ‫‪proud‬‬ ‫ו ועל ן‬ ‫ווינציק יע‪1‬‬ ‫‪willing‬‬ ‫‪ || w i l l‬נ ו ט | ע ר וו׳‬ ‫‪congratulate.‬‬ ‫‪ H n o t i f y . c o r n e r . a r i d area‬‬ ‫ווייסן. wintry‬‬ ‫‪helpless‬‬ ‫ו ו י י נ ט ע ר ל ע ב *־יי‬ ‫‪i n the w i n t e r t i m e‬‬ ‫?‪know‬‬ ‫‪spend‬‬ ‫‪(.1‬י ע י ) ן ‪ /‬ט (‬ ‫‪ || a t s i g h t‬שפיל] ן א ו י ף וו׳‬ ‫‪. d i s -‬‬ ‫ווייסטעניש י י ) ן (‬ ‫‪ || woe‬וו׳ א ח טיר!‬ ‫ווינטטיל י י ) ן (‬ ‫)‪b e c k o n .‬נ ע ב | ן * צ ו וו׳ י‬ ‫‪breezy‬‬ ‫מ י ' נ ט ע ר | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪desolation‬‬ ‫‪ h of.1‬י*<‬ ‫‪|| k n o w l e d g e . lore‬‬ ‫‪breeze‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪know‬‬ ‫‪be i g n o r a n t‬‬ ‫‪inform. Vilnius‬‬ ‫‪wish. r a m p a g e‬‬ ‫וויילדעניש י י ) ן (‬ ‫‪i n the w i n t e r‬‬ ‫וויינטשברונעם יעי ) ס (‬ ‫‪arbitrariness‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ורסן‬ ‫. there is no‬‬ ‫ניט וו׳ ווי ד ע ר ק א ץ ר ע ם ע ק צ ו ‪ 5‬א ר ב י נ ד ן‬ ‫ו ו י י נ ט ע ר ד י ק מיי‬ ‫‪winter. l e a r n i n g . groin‬‬ ‫‪goodwill. (d‬‬ ‫יי )וריס‪ .‬‬ ‫‪winter‬‬ ‫‪chilblains‬‬ ‫‪my‬‬ ‫אויף‬ ‫וויפל‬ ‫איך‬ ‫וריס‬ ‫‪ I.‬‬ ‫)ן(י ס ) ט‪w i n. a d v i s e‬וועל|ן* וו׳‬ ‫‪wonder‬‬ ‫‪windmill‬‬ ‫‪|| w i n t e r‬‬ ‫מייי ‪i n the 2. s e n d w o r d .‬מ מ ט‬ ‫‪conscious‬‬ ‫ווייטיקייט י•‬ ‫‪consciousness. p a r t (of a‬‬ ‫וויינקלבראך יעי)ן(‬ ‫ו ו י י ל נ ד י ק מייי‬ ‫‪good‬‬ ‫‪vignette‬‬ ‫ווינקל יעי ) ע ן (‬ ‫‪willingness‬‬ ‫ווילן י ע י ) ט (‬ ‫ו ו י נ ט ק מי•‬ ‫)ס(‬ ‫ווי'נטשעווע|ן יי <‪) >$‬י(‬ ‫וויניעיט יעי )ן(‬ ‫‪ h benevolence‬ויען אי_יער וו׳ א ק‬ ‫ווינדל י מ ‪°‬‬ ‫יי‬ ‫‪wish‬‬ ‫‪con-‬‬ ‫וויינטש־‪6‬ינגערל י*« ) ע ך (‬ ‫מ י ל י ק מיי‬ ‫מ י ל ס ט זעו‬ ‫‪wish‬‬ ‫‪gratulation‬‬ ‫‪savagery.m a l . t e r r i f i c‬־| וו׳ מ ע ר | ן‬ ‫וויינטערצייט אייי‬ ‫‪go m a d‬‬ ‫וויינטפאקן»‬ ‫|| וו׳ ‪ 5‬ר ע ט ד ‪c o m p l e t e l y strange‬‬ ‫ו ו י ל ד ג ר א ז ימס‬ ‫)‪weeds (coll. w i n k (to‬‬ ‫‪p l a y at sight‬‬ ‫‪Vienna‬‬ ‫וויינטברילן»‬ ‫‪cornerstone‬‬ ‫‪nook‬‬ ‫‪ (.

.‫וויסנדיק‬ ‫ווייסנדיק‬ ‫‪622‬‬ ‫‪|| k n o w i n g l y‬‬ ‫»ריי‬ ‫ניט וו׳‬ ‫‪ h a w a r e‬ט א כ | ן ז י ך ניט וו׳ )ווענן(‬ ‫ווייקלשנור י• )ן(‬ ‫‪un‬‬‫‪feign‬‬ ‫)‪imperative‬‬ ‫ו ר ס ן זיין* יי‬ ‫ו ו י י ק ע ל ע י*‪) °‬ך(‬ ‫‪|| k n o w (infin.‬‬ ‫ט א ק ע‬ ‫)‪score (in a game‬‬ ‫|| ר ע ד ‪.‪advised‬‬ ‫‪be‬‬ ‫ו ו י ר ב ל | ע ן ) ז י ך ( יי ‪0‬‬ ‫‪k n o w ye‬‬ ‫‪scientific.‬‬ ‫‪ || insofar as‬א ו י ף וו׳ א י ך‬ ‫ווירק יעי )ן(‬ ‫‪effect. ignore‬‬ ‫וויצע‬ ‫וועבער‬ ‫‪(the letter) V‬‬ ‫‪linen‬‬ ‫‪ || weave imp.‬‬ ‫ד ו ז א ל ס ט וו׳ זיין‪ . blur‬‬ ‫וויש|ן יי ‪0‬‬ ‫‪|| vice‬‬ ‫וויקל יעי ) ע ן(‬ ‫וו׳‬ ‫וויש יעי )ן(‬ ‫‪wit‬‬ ‫וויקאיר יעי )ן(‬ ‫‪bear‬‬ ‫‪prevail‬‬ ‫‪affect.‬‬ ‫. straightedge‬‬ ‫ווירצונג יי‬ ‫)‪ || w h i c h (in order‬ד ע ר ווי‬ ‫וויציק »יי‬ ‫י ו ו י ר ט ש א פ ט יעז‬ ‫ב ע ל ־ ה ב ת י ש ק י י ט‪.‬‬ ‫||‬ ‫וועב|ן יי >‪<3‬‬ ‫‪w i n d vi.‬‬ ‫‪|| b r i n g to‬‬ ‫וויישבעזעט יעי )ס(‬ ‫‪w i t t y .‬‬ ‫ו ו י ר צ | ן י י >‪<$‬‬ ‫‪/ability‬‬ ‫ו ו י פ ל ט »יי‬ ‫ווירטואזקייט י׳‬ ‫‪virtuosity‬‬ ‫‪spice.‬אירן(‬ ‫‪effective. season‬‬ ‫‪ m u c h‬־‪ f‬אויף וו׳‬ ‫וויפל־וועיר יעי‬ ‫‪ || v i r t u o s o‬ווירטואיז *יי‬ ‫י ו ו י ר ט ש א פ ט ל ע ך יעז‬ ‫ו ו ו י ע ר נ א ך «ייי ‪h o w .s w a d d l i n g clothes‬א י ן ד י ו ו ׳ ך‬ ‫ווירוס יעי )ן(‬ ‫ווי'סנשא‪5‬ט ‪ . s c h o l a r s h i p‬‬ ‫ו ו י י ס נ ש א פ ט ל ע ך »י׳‬ ‫)וויקל‬ ‫‪|| d i a p e r‬‬ ‫‪ \..1‬יי‪«-‬עיי‬ ‫‪w h i r l . realities‬‬ ‫‪t a k e effect‬‬ ‫‪j o k e . wag‬‬ ‫‪joke‬‬ ‫‪(dry) m o p‬‬ ‫‪wisp‬‬ ‫‪d r y . s c h o l a r‬‬ ‫וויספע י ׳ ) ס (‬ ‫‪islet‬‬ ‫וויסקי יעי )ס(‬ ‫‪eyelash‬‬ ‫ווירע|ן יי >‪<$‬‬ ‫‪seasoning‬‬ ‫‪ || h o w m a n y‬ייי« ‪h o w 2. 1‬י ׳ ) ן (‬ ‫‪legging.‬א י ר ז א ל ט וו׳ זיין‬ ‫‪ h y o u‬זי_י)ט( וו׳‬ ‫‪know‬‬ ‫‪I'll have‬‬ ‫.‬‬ ‫‪swaddle‬‬ ‫ו ו ע ב ל ד*־‬ ‫‪wrap.‬‬ ‫" ו ו י ר ק ל ע כ ק י י ט יי‬ ‫ט ע ר ? ד ע ר ד ר י ט ע ר ‪w h i c h one? the t h i r d‬‬ ‫וו׳ ז י ך‬ ‫ווירע י׳ ) ס (‬ ‫‪line. long swaddling‬‬ ‫‪cloth‬‬ ‫‪ignorance (of). s p i n‬‬ ‫ו ו י י ק ל ק י נ ד י*־ ) ע ר (‬ ‫‪waiver‬‬ ‫‪fetus‬‬ ‫‪|| menses‬‬ ‫ה א ב | ף ד י וו׳‬ ‫‪menstruate‬‬ ‫‪spin‬‬ ‫ווייקלטרעפ יי)ן(‬ ‫‪p a p e r tissue‬‬ ‫]‪[VITER—VITURIM‬‬ ‫ו ו ל ד יעי )ן( ] ‪[ V L A D‬‬ ‫וויקאינט יעי )ן(‬ ‫..‬‬ ‫ווישניק יעי‬ ‫ווישער‬ ‫‪cherry brandy‬‬ ‫)ס(‬ ‫יעי‬ ‫‪window‬‬ ‫‪vice-‬‬ ‫‪president‬‬ ‫^ )עך(‬ ‫וויתור יעי )ים(‬ ‫‪lieutenant-‬‬ ‫‪governor‬‬ ‫ווסת י׳ ] ‪[ V E S T‬‬ ‫‪viscount‬‬ ‫)‪v i c a r (cleric‬‬ ‫ו ו י ק ל | ע ן יי >‪<$‬‬ ‫ווע יעי ) ע ן(‬ ‫‪escalator‬‬ ‫‪imp..‬ווייפלטער איז הי_ינט?‬ ‫אמת‪.‬‬ ‫וויע י• )ס(‬ ‫)‪(Jig. i m p a c t‬‬ ‫ווירקוננ‬ ‫‪to the best of m y k n o w l e d g e‬‬ ‫‪effect‬‬ ‫י י ) ע ן(‬ ‫‪active‬‬ ‫‪w h a t is to-‬‬ ‫?‪d a y ' s date‬‬ ‫ו ר י פ ל ט ל ‪ :‬א וו׳‬ ‫‪w h a t (fractional) p a r t‬‬ ‫ו ו י פ ל ע ר יעי ) ס (‬ ‫‪quotient‬‬ ‫‪wit.‪swab‬‬ ‫‪wiper‬‬ ‫וויישפאפירל‬ ‫ו ו י י צ ע נ ו ב ע ר נ א ט א ר יעי )‪.‬‬ ‫ווירק|ן יי <‪) >$‬אויף(‬ ‫לאז|ן‬ ‫ו ו י צ ב י ל ד י*־ ) ע ר (‬ ‫באמת‪. infant‬‬ ‫ו ו ע ב ע ר יעי )ס( ם ‪ /‬ק ע‬ ‫‪171‬‬ ‫‪weaver‬‬ ‫‪shape‬‬ . seethe‬‬ ‫ו ו י ־ ר ו י פ ט ־ ס ע ך ע ס יעי‬ ‫ד*ס‪k n o w l e d g e2. s c h o l a r l y‬‬ ‫‪scientist. funny‬‬ ‫ו ו י צ ל | ע ן זיך יי ‪0‬‬ ‫‪be‬‬ ‫‪h a v e a n effect u p o n . t e l l i n g‬‬ ‫ווישל י*־ ) ע ך (‬ ‫ווייצעפרעזידענט‬ ‫||‬ ‫נ ע ט | ע ן וו׳‬ ‫‪wipe.‪mop‬‬ ‫.‪upon‬‬ ‫וויירקעוודיק »יי‬ ‫‪cartoon‬‬ ‫וויצליננ יעי )ען(‬ ‫‪r e a l i t y . rule‬‬ ‫י ו ו י ר ק ל ע ך ״״‬ ‫וויץ יעי )ן(‬ ‫ע ק א נ א ט י ש‬ ‫‪ruler. jest‬‬ ‫ווייציקייט ‪n‬‬ ‫א מ ת ד י ק‪. t a k e shape‬‬ ‫‪baby.‬‬ ‫‪virus‬‬ ‫ווירטואיז יעי )ן(‬ ‫ווי'טנשא‪5‬טלער י ע י ) ס ( ם‬ ‫‪(A‬‬ ‫»‬ ‫‪i n its b e g i n n i n g s‬‬ ‫‪|| science. w i p e imp.‬וו׳ זיך‬ ‫‪up. b y w h a t m e a n s‬‬ ‫ןןי § י ל = ן ן י § ל‬ ‫ווייס‪/‬קען‬ ‫‪ye-call-it‬׳‪d‬־‪what‬‬ ‫ע ק א נ א ט י ע‬ ‫‪whisky‬‬ ‫וויפל ‪» .

‬וועטט‪ . sentry. governing body in‬‬ ‫‪in‬‬ ‫וועלוע י י ) ע ן (‬ ‫‪desire‬‬ ‫‪people of the‬‬ ‫‪world‬‬ ‫יעי ] ‪[ V A A D A R B A A R O T S E S‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪forester.‬וועלן(‬ ‫‪hand truck‬‬ ‫ו ו ע נ‬ ‫] ‪[NO v i — N E V I I M‬‬ ‫‪man‬‬ ‫‪ h because of. .‬‬ ‫‪ || t r a v e l i n g‬ו ו ע י נ ס ק ל י י ד ע ר‬ ‫ו ו א כ נד יק‬ ‫‪the f u t u r e‬‬ ‫)‪tense‬‬ ‫‪i n forming‬‬ ‫‪travel-‬‬ ‫ו ו ע ' ל נ ע ר | ן יי ‪0‬‬ ‫‪traveler's check‬‬ ‫ו ו ע ל ד ע ר י י ' י*ס‬ ‫‪voyager.‬‬ ‫‪ h r e l a t i v e to‬וו׳ ד ע ם‬ ‫)‪w e a v i n g (craft‬‬ ‫‪1‬וע'בשיפל ד!>‪ ) 0‬ע ך (‬ ‫וועלט‬ ‫די‬ ‫‪the‬‬ ‫‪world‬‬ ‫א מ ת | ע וו׳‬ ‫]‪[E'MESE‬‬ ‫‪|| i n the‬‬ ‫‪ || u n i q u e‬ב ר ע נ נ | ע ן‬ ‫אויף ד ע ר וו׳ ‪ || b r i n g i n t o the w o r l d‬ט ׳ א י ז‬ ‫א ר ס וו׳‬ ‫‪centuries‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪|| i t ' s the e n d of the w o r l d‬‬ .‬וועט‪ . the‬‬ ‫אייינער א י ן ד ע ר וו׳‬ ‫‪Eastern‬‬ ‫‪grove‬‬ ‫‪forestry‬‬ ‫וועילדערער י ע י ) ס (‬ ‫ווענעטאריאנער י ע י )ס( = ו ו ע נ ע ט א ר י ע ר‬ ‫‪vegetarian‬‬ ‫‪(used‬‬ ‫‪bicycle‬‬ ‫ו ו ע ל ד ל ימ‪ ) °‬ע ך ( ) ו ו א ל ד ‪(A‬‬ ‫ווענסטשעק י ע י )ן(‬ ‫‪16th-18th‬‬ ‫‪guard. path‬‬ ‫) ע ך ( )וואנן ‪(A‬‬ ‫‪veterinarian‬‬ ‫‪weatherman‬‬ ‫‪dufflebag‬‬ ‫ווענ|ן יי)נעוווינן(‬ ‫וועיננדל‬ ‫וועיטער־נביא‬ ‫‪weather bureau‬‬ ‫‪veterinary medicine‬‬ ‫וועטערינאריש איי‬ ‫‪trailblazing‬‬ ‫!ווענל יאס ) ע ך ( )דועג ‪(A‬‬ ‫‪veteran‬‬ ‫ו ו ע ט ע ר י נ א י ר י ע י )ן(‬ ‫וועטערינאריע י י‬ ‫ןוועינווגיזיק »יי‬ ‫) ט י ט ‪ .‬‬ ‫‪way‬‬ ‫‪ of the‬־| א י ן וו׳‬ ‫‪way‬‬ ‫‪out‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪part‬‬ ‫‪h out‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪ H u n d e r w a y‬נ ע ם | ע ן ד ע ם וו׳‬ ‫‪ set out‬־( שטיין ן * ) י ( א י ן וו׳‬ ‫)‪ (of‬־| ר ע ד | ן פ ו ן וו׳‬ ‫וועט־זטין י ע י‬ ‫‪go‬‬ ‫וועט|ן‬ ‫‪t a k e off. u r c h i n‬נע־‬ ‫שטרי_יפט|ער( וו׳‬ ‫‪|| o u t of the w a y‬‬ ‫‪ h o n the w a y b a c k‬א ש ט י ק וו׳)ס(‬ ‫‪squirrel‬‬ ‫וועווריק י ע י )ט(‬ ‫‪way.‬וועלן‪ .‬וועט‪ .. for the‬צ ו ווי‬ ‫ברעננ|ען‬ ‫יעי‬ ‫וועכטער י ע י ) ט ( ם‬ ‫‪ || a b o u t . w a g e r‬‬ ‫וועט היו זעו‬ ‫‪ || a t the s a m e t i m e‬א ה י י ן ) צ ו (‬ ‫א ו י פ ן ה א ל ב ן וו׳‬ ‫‪i‬‬ ‫וועט ד ע י )ן(‬ ‫‪ || o n the w a y‬א י ן ‪ /‬פ א ר‬ ‫‪ || h a l f w a y‬אנ|ליינ|ן וו׳‬ ‫‪) || s q u i r r e l ..‬‬ ‫‪accordingly‬‬ ‫‪relativity‬‬ ‫וועיווערקע י ׳ ) ט (‬ ‫‪shuttle‬‬ ‫‪ H j o u r n e y‬א ר ס ן וו׳‬ ‫איי'ן ווענט‬ ‫וועידליקייט י ׳‬ ‫‪(weaving) loom‬‬ ‫א ו נ ט ע ר ווענ)נ(ס‬ ‫‪a c c o r d i n g to.‬‬ ‫‪path.‬ל א ז | ן ז י ך א י ן וו׳‬ ‫‪veto‬‬ ‫ו ו ע ט א י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪|| u n d e r w a y‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ו ו ע ל‬ ‫וועטא י ע י )ט(‬ ‫‪ || o n the w a y there‬צ ו ר י י ק )צו( וו׳ט‬ ‫‪chipmunk‬‬ ‫‪bet. traveler‬‬ ‫‪r o l l vt.‬אויף(‬ ‫‪bet. guidebook‬‬ ‫‪w e i g h vt/vi‬‬ ‫י ו ו ע כ נ ט ל ע ך יען‬ ‫‪bring on. w i l l‬‬ ‫‪i n g clothes‬‬ ‫‪Lands.. on‬פ ו ן וו׳‬ ‫ימי־‬ ‫‪veterinarian‬‬ ‫ו ו ע י ט ש ע ר ע י• )ט(‬ ‫‪trail. the‬‬ ‫)‪ || a l o t (of‬דיי וו׳‬ ‫וו‪/‬‬ ‫‪n e x t w o r l d . r e g a r d i n g .‬‬ ‫ו ו ע ל א ס י פ ע י ד י ע י )ן(‬ ‫ווענסמאן י ע י )ווענסלייט(‬ ‫‪an‬‬ ‫‪supper‬‬ ‫‪shall.1‬י • ) ע ן (‬ ‫ו ו ע ד ל י ק »יע»‬ ‫‪2.‫‪621‬‬ ‫וועבערי‪-‬י‬ ‫‪|| w e a v i n g p l a n t‬‬ ‫ן ו ע ב ע ר ט י ‪ . bring about‬‬ ‫ווענס ׳עז‬ ‫ווענס‪.‬‬ ‫ייי׳־‬ ‫ן־ועבשטול י • ) ן (‬ ‫)ן(‬ ‫וועג י ע י‬ ‫.‬‬ ‫א ר א פ | פ י ר | ן פ ו ן )נלייכן( וו׳‬ ‫ו ו ע נ נ ע ל ט י»‪0‬‬ ‫וועינווי‪-‬יזער י ע י ) ס ( ם‬ ‫ו ו ע י נ ל א נ ט ע ך י ע י )ן(‬ ‫‪guide.‬‬ ‫‪future‬‬ ‫‪I bet y o u $5‬‬ ‫‪be i n the w a y‬‬ ‫א ר א פ | נ י י | ן * פ ו ן )נלייכן( וו׳‬ ‫‪veto power‬‬ ‫‪ h w a g e r‬א י ך וועט ז י ך ט י ט ד י ר א ר ף ‪$5‬‬ ‫‪get‬‬ ‫‪|| go a s t r a y‬‬ ‫‪veto‬‬ ‫ו ו ע י ט א ר ע כ ט !‪«r‬‬ ‫ווייז | ן י ד ע ט ווענ‬ ‫)‪ h t h r o w (sb.‬‬ ‫‪weather‬‬ ‫ו ו ע י ט ע ר ־ ב י ו ר א ד‪$‬ס ) ע ן(‬ ‫‪sidetrack‬‬ ‫‪8‬וועגן ‪8‬יע‬ ‫ז י ך וי‬ ‫ו ו ע ט ע ר א י ן י ע י )ען(‬ ‫‪road toll‬‬ ‫‪sake of‬‬ ‫)געוועיט(‬ ‫ו ו ע ט ע ר י ע י )ן(‬ ‫‪|| s p e a k d e l i r i o u s l y‬‬ ‫‪lead astray. forest r a n g e r‬‬ ‫‪ h w o r l d‬א וו׳ )טיט(‬ ‫‪the‬‬ ‫יעינע‬ ‫‪ h‬א ו י ף ר ע ד וו׳‬ ‫‪w o r l d . .‪drive‬‬ ‫וו׳ט‬ ‫‪road.. watch-‬‬ ‫וואכנ‪. c o n s i d e r i n g ..‬‬ ‫ו ו ע נ ע ט א ר י ע ר י ע י )—( ם‬ ‫‪vegetarian‬‬ ‫ווענעטאריש מיי‬ ‫וועגעטיר|ן יי ‪O‬‬ ‫‪vegetate‬‬ ‫וועד א ר ב ע ארצות‬ ‫‪Four‬‬ ‫‪the‬‬ ‫ו ו ע ל ט י ׳ )ן(‬ ‫‪Council‬‬ ‫‪Europe‬‬ ‫‪H this‬‬ ‫‪here‬‬‫‪after‬‬ ‫‪autonomous Jew.‬‬ ‫)ים(‬ ‫וועל היי )וועל‪ .

. anyone who‬‬ ‫|| וו׳ וו׳ נ א ד ניט‪. as‬‬ ‫ו ו ע ע ע ר יעי ) ‪( D‬‬ ‫ו ו ע נ ד יעי )ן(‬ ‫‪eel‬‬ ‫‪turn‬‬ ‫‪w o r l d famous‬‬ ‫ו ו ע ל ט ב ל י ק יעי )ן(‬ ‫‪Weltanschauung‬‬ ‫‪for‬‬ ‫ו ו ע ל ט ט י י ל יעי )ן(‬ ‫‪continent‬‬ ‫‪secular. greedy‬‬ ‫ו ו ע ל ק | ן יי ‪0‬‬ ‫וועלשיש איי‬ ‫ר )ן(= ו ו ע פ ע כ ץ‬ ‫וועיקזיינער‬ ‫ד ע‬ ‫)‪wolfish.‬‬ ‫ווענדן ז י ך יי >‪<$‬‬ ‫ו ו ע י ל ט ־ ט ל ח ט ה י י ) — ו ת ( ]‪W o r l d [MILKJIOME‬‬ ‫וועל|ף‬ ‫.‬‬ ‫ווער‬ ‫‪alarm clock‬‬ ‫וועמען(‬ ‫‪|| w h o‬‬ ‫וו׳‬ ‫נאד‬ ‫‪whoever. profane.‪landmark‬‬ ‫‪point‬‬ ‫ווענוס )‪(n‬‬ ‫‪w o r l d l y person‬‬ ‫‪turn‬‬ ‫‪t u r n to‬‬ ‫״ ו ו ע נ ד ק ע ד י ) ס ( יעו‬ ‫‪proverb‬‬ ‫‪ || t u r n . vent.. . . screen‬‬ ‫‪folding screen‬‬ ‫ו ו ע נ ט ק ע די ) ס (‬ ‫מ י ד‬ ‫‪(electric) fan‬‬ ‫‪ventilation‬‬ ‫[\ שפאניש וו׳‬ ‫ויעל ן‬ ‫ו ו ע נ ט ק ע‬ ‫ו ו ע נ ט י ' ^ יעי )ן(‬ ‫‪ |. w h o .. w i t h e r vi. g r e e d . d i r e c t‬וו׳‬ ‫)‪to for.‬‬ ‫ו ו ע פ ע כ ץ ‪) «n‬ן(‬ ‫|| ע ט ווילט ז י ך מ י ד זיננען‬ ‫‪ s i n g i n g‬־‪ f‬ווי‪/‬ווען י ווילט ז י ך‬ ‫‪at w i l l‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪desire‬‬ ‫‪urge.‬‬ ‫‪wax‬‬ ‫ו ו ע ק ס | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪wax.‬‬ ‫ו ו ע ס ע ) נ ( ס •א״ איי‬ ‫‪whom‬‬ ‫‪whose‬‬ ‫‪alarm clock‬‬ ‫ר )ס(‬ ‫‪a w a k e n .‬ווילן. t h a t‬ו ו ׳ | ע ר ס ׳ ז א ל ניט זיין‬ ‫נעוואילט(‬ ‫‪turning‬‬ ‫ווענטי^אטאר יעי)‪. feel l i k e‬‬ ‫)‪con. I .‬‬ ‫‪feel l i k e‬‬ ‫‪ °‬ו ו ע ל ע ר יעי‬ ‫)‪s p r i n g (season‬‬ ‫וועפ‬ ‫ד ע‬ ‫‪vest‬‬ ‫‪oar‬‬ ‫וועסנע די ) ט (‬ ‫וועספ די)ן(‬ ‫ז י ך ! ! ‪ * -‬ם • ) ע ס ווילט זיך( )י(‬ ‫וועילעניש יאס )ן(‬ ‫ו ו ע ל‬ ‫ו ו ע ס ל ע ד• ) ס (‬ ‫ו ו ע ל | ף יי)<‪/>3‬נעוואלן( ־ ) ‪b o i l ( m i l k‬‬ ‫ו ו ע ל ן היי יען‬ ‫‪fishing‬‬ ‫‪vein‬‬ ‫בעסער‬ ‫‪hate to‬‬ ‫ווענס‬ ‫אדיי‬ ‫‪w a l l . o u t l e t‬‬ ‫‪what‬‬ ‫‪which.‬ווילן‪ .‬ט ׳ ז א ל ניט זיין‬ ‫‪Venus‬‬ ‫‪v a l v e . U .w h i c h .‬ ‫ן יך‬ ‫ו ו ע ל‬ ‫‪h a v e a y e n for.‬ ‫‪want.. c a l l u p o n . ever‬ווי ניט וו׳‬ ‫‪ || pass a w a y‬ק ע ר | ן ‪ /‬א ט נ | ל י י נ | ן וו׳ וו׳ נ א ד ניט‪. s o l i c i t (sb.‬‬ ‫‪earth‬‬ ‫וועלט‪. w a k e vt/imp‬‬ ‫‪r o u s i n g .. i n v a i n‬‬ ‫‪h a p p y .‬ווילטט‪ .1‬‬ ‫‪ || w h e n‬וו׳ נ א ד‬ ‫אייי‬ ‫וו׳ ע ט איז‬ ‫‪starts‬‬ ‫‪and‬‬ ‫די‬ ‫איבער|קער|ן‬ ‫‪heaven‬‬ ‫וו׳‬ ‫‪great‬‬ ‫‪ s t i r‬־| א י ן ד ע ר וו׳ ארייין‬ ‫|| ווויל ווי ד י וו׳‬ ‫‪move‬‬ ‫‪a‬‬ ‫||‬ ‫‪cause‬‬ ‫‪aimless. w i t h‬‬ ‫א ו י ף וואט ד י וו׳ שטייט‬ ‫‪ m i g h t a n d m a i n‬־‪ 1‬ווו ד י וו׳ ה א ט א ן ע ק‬ ‫‪ h (to) the ends of the e a r t h‬א ו ו ע ק | נ י י | ף‬ ‫פ ו ן ד ע ר וו׳‬ ‫וו׳ ן‬ ‫ווען ‪.‬‬ ‫ו ו ע נ ט י ^ א צ י ע יי‬ ‫ו ו ע נ ט י ל י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪ventilate‬‬ ‫ווענטל ד*> ) ע ך ( )וואנט ‪(A‬‬ ‫‪whichever‬‬ ‫ו ו ע ל ׳ ט י ר = ו ו ע ל ן)יייי(‬ ‫ו ו ע ל | ף ת ) ו ו י ל ‪ .‬נאך(‬ ‫‪War‬‬ ‫ו ו ע י ל ט ט ו ו ע ר ט ל יאס ) ע ך (‬ ‫ו ו ע נ ד פ ו נ ק ט לער‬ ‫)ן(‬ ‫ו ו ע ל ט ס ם ע נ ט ש יעי )ן(‬ ‫וועלטש־ן איי יען‬ ‫ן ן ע ל ך ‪.‬‬ ‫‪message (address). l u s t . blissful‬‬ ‫‪and‬‬ ‫וועילטבאנעם יעי)ען(‬ ‫‪if. world-wide‬‬ ‫‪|| w h e n e v e r‬‬ ‫‪ || sometimes.‬ווילט‪ . polish‬‬ ‫ו ו ע ק ע ר יעי ) ס (‬ ‫וועד • י * ) י ‪ /‬א ‪:‬‬ ‫‪Welsh‬‬ ‫ו ו ע ט ע ן ‪8‬ר* )יאם‪ :‬ו ו ע ד (‬ ‫‪vapor‬‬ ‫וועק|ן יי >•<‬ ‫וועקם־ן איי‬ ‫‪person‬‬ ‫ו ו ע ל פ י ש איי‬ ‫‪wasp‬‬ ‫‪(rev.‫וועלט‪.. O . t u r n of speech‬‬ ‫ווענד|ן יי ) ^ ‪ /‬נ ע ו ו א נ ד ן (‬ ‫אויף‬ ‫ו ו ע ל ט ל ע ך איי‬ ‫‪fits‬‬ ‫ק‬ ‫||‬ ‫‪*2.‪t u r n .. a p p l i c a t i o n‬‬ ‫‪Weltanschauung‬‬ ‫ו ו ע י ל ט ב א ר י י מ ט אדי‬ ‫‪occasionally. . anybody who..‬‬ ‫‪ || a n y b o d y b u t‬וו׳ ע ט‬ . w i s h to. suggestive‬‬ ‫ו ו ע י ק נ ד י ק אדי‬ ‫ו ו ע ק ס ל יעי )ען(‬ ‫‪p r o m i s s o r y note. b y‬‬ ‫‪|| a n y t i m e b u t‬‬ ‫ווענדונג י־ ) ע ן (‬ ‫‪global.‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪full blast.‬אירן(‬ ‫נוס‬ ‫.1‬‬ ‫)‪(one‬‬ ‫ו ו ׳ ‪ .‬וויל‪ .‬‬ ‫‪wish‬‬ ‫‪ prefer‬־( ניט וו׳ ™‪6‬‬ ‫||‬ ‫‪rod‬‬ ‫‪ever‬‬ ‫וו׳‬ ‫ווענע ד י ) ס (‬ ‫‪ || also‬א י ך‬ ‫ווענעריש אדי‬ ‫‪venereal‬‬ ‫ו ו א ל ט וו׳‬ ‫)‪ || I s h o u l d l i k e (to‬ז י י ע ר ‪/‬‬ ‫ו ו ע ס ט היי ׳ע!‬ ‫ש ט א ר ק וו׳‬ ‫‪2 || be eager for‬־יל ו ו י ל נ ‪-‬‬ ‫ו ו ע ס ט ל יאס ) ע ך (‬ ‫דיק.‬‬ ‫||‬ ‫‪| w h a t e v e r‬יאנ‪-‬יעל« ‪21. r a v e n o u s (appetite‬‬ ‫‪fade. m u n d a n e‬‬ ‫‪ || level a t‬וו׳ ז י ך ) צ ו ‪ ...

y o u c a n ' t t o u c h me! ‫ווסת‬ and above all holier- become. in \ ‫ ה א ל ט | ן א י ן וו׳‬h he t u r n e d 50 ‫ו ו ע ר ן‬ ‫וצדקתך‬ t h a n . (—) ‫ווערק יא״‬ underwear. struggle \. be e n t i t l e d c o m b i n a t i o n of the letters [vov Y U D ] ‫ר‬ ‫ ו‬a n d ‫ י‬.. hue a n d h o w l . ‫ ז א ל ניט זי_ין‬j who said a n y t h i n g about a ‫ווערצל י*> ) ע ך ( ) ו ו א ר צ ל‬ a horseradish root wart ‫ || וו׳ ד א ק ט ע ר וואט‬a n y b o d y (—) ‫ו ו ע ר פ ל י ע י‬ ‫ג‬ (A ‫ווערב‬ ‫ודערעך י ע י‬ h e a p i n g (spoonful) tempt wormy. t u r n . laundress. etc.1 ‫ווערט‬ || be w o r t h .) [ V E K E D O Y M E ] ‫י‬8 ‫ו כ ד ו ט ה‬ ‫)ן‬ (‫)!וערטאנעס יי )ן‬ vertical ‫איין ו׳‬ [ V A Y ( I ) T S A K U ] ‫יעי‬ to . ‫וותרן‬ generous p e r s o n generosity ‫ו ן ע ר ד י ק מיי‬ (‫) | ע ר ד י ' ק ט י ע י )ן‬ w o r t h . significance.I 619 ‫•יק‬ wharf dice ‫ || א וו׳‬r o o t » || die ( ‫ווערף י • ) ן‬ doctor? ‫כדיין‬ verb 2 ‫ווערצל י*־ ) ע ך ( ) ו ו א ר צ ל‬ laundry. be i n the [ V E A L K U L E M ] ‫ו ע ל ־ כ ו ל ם *ייי‬ expressing contemptible cob- con- (‫)עס‬ ‫־| ש ו ס ט ע ר ו י ק‬ ‫!ווערטוט י ע י‬ ‫ווערמייל יעי‬ (‫ו ו ע ר | ף י י ) א י ז נעווארן‬ ‫ניט‬ defend oneself.T O ' Y K E F ] ‫יעי‬ t o the ‫ו ו ע ר ט י ק איי‬ ‫ו ו ע ר ט י ק א י ל איי‬ [OYTSER] ‫וועירטער־אוצר יעי‬ [VAYIK. wreckage gullet. get..m a k i n g 2 <$> ‫רדער־| ן ז י ך יי‬ ‫ || מ י ט א וו׳‬heap (in a spoon) ‫ויק יעי‬. deserve. v a l u e . t a k e t o one's heels || c a l a m i t y ( be w o r t h [OY] ( h u m .RO] ‫ויקרא‬ ‫וכ׳ = ו כ ד ו ט ה‬ et c e t e r a 0 ‫ וועירטער־‬A (‫ביכער‬. O !*‫וועש י‬ ‫ || ו ו י י ' נ ע ) נ ( ד י ק ע וו׳‬w i l l o w ( ‫וועשין יי ) ס‬ (‫ו^ערבע יי )ט‬ weeping willow ( ‫וועשעריי' י ׳ ) ע ן‬ ‫ו ואד נ ן‬ ‫וועישערין י י ) ס ( יען‬ w ( ‫ו|ערנ|ן מ ) נ ע ו ו א ר נ ן‬ h a n g m a n ' s noose (‫ווערנשלייף י ע י )ן‬ laundry hamper ( ‫וועישקויבער י ע י ) ס‬ w o r t h y .. w o r t h y /*‫ין‬-‫ || זי‬w o r t h .g r o w ..) wash. (‫ן ו ע י ר ט א פ ש א ץ י ע י )ן‬ valuable ‫ויהי י ע י‬ 2 ‫ה א ב | ן * ד י וו׳‬ efficient housewife 0 a w a y .. be w i t t y vocabulary a hymn ( ‫!{וערטל ^ ) ע ך‬ ‫ו]וערטל|ען ז י ך יי‬ ‫וועירטערבוך‬ ‫יעי‬/‫יאם‬ dictionary verbose. w a s h e r w o m a n laundry ‫ו ו עש י ן‬ (‫וו(ערב י ע י )ן‬ v e r b a l (of a v e r b ) ‫!ערבא'ל איי‬1‫ו‬ recruit ‫ת‬ imp. w o r d y pun. worm-eaten bier 174 ‫ו ו ע י ר ע מ ד י ק איי‬ ‫יעי‬/‫ד‬ . r e p r e s e n t i n g the dignity no a c c o u n t ‫וותרנות‬ [VATRONES] «n (‫ערדע יי )ט‬1‫ו‬ ‫ ניט ה א ב | ן * קיין וו׳‬h ure. d e s c r i b i n g valuable ‫ ־| ניי ל א ד מין־‬the D a y of J u d g m e n t vermouth r e p o r t me vermilion Heavenly ‫צ ו ם ו׳‬ C o u r t . raise a hue '‫ מ א כ | ן א ו‬h cry and cry Leviticus et cetera saying ‫ויצעקו‬ j o k e . w o r k (of art. ) run «‫ א‬. set ‫״וסת ״״‬ [VE'YTSITKOSKIIO] (‫יעי)ס‬ ‫! ביכל‬ •‫ןיועירטערדיק אי‬ [ U K I I D O Y M E ] ‫ו כ ד ו מ ה »י‬ [ U N S A N E .t h o u person suffix •‫ ו ו ע ר ט פ ו ל אי‬1 ‫ י א ר‬50 ‫ ע ר איז נעווארן‬I. s t a t - [ V E Y S I I E T ] (‫וושט י ע י )ן‬ [VATREN—VATRONIM] ‫ערביר|ן‬1‫וו‬ canvass linen ‫אין‬ ?‫דאקטער‬ 1 2 (A opus. play on (‫)ן‬ ‫(־ועירטערשפיל‬ ‫י^ס‬/‫יי‬ words j ‫ונתנה־תוקף‬ securities ‫!־ועירטפאפירן ט י‬ recited o n H i g h H o l i d a y s . dignified clothespin (‫ו ו ע י ש ק ל א מ ע ר י ע י )ן‬ verdict wreck. m e r i t diphthong ‫מ א כ | ן ו׳‬ :[VAYIVREKJI] ‫ויברח‬ [VAYHI‫]׳‬ (‫)ען‬ value judgment i n a jiffy h o w l . esophagus (‫ווראק י ע י )ן‬ ‫)יט( • ט ע‬ ‫יעי‬ be of ‫ || זיין* וו׳ א‬w o r t h . solicit.

. i n a three together. t o the p o i n t . telltale *8 appurtenances ‫ד י נ ר י ע ע זין‬ yellow jaundice ‫ ד י נ ע ל ע ז׳‬: ‫ז א ך‬ || y o u d o n ' t s a y ! suppose !‫נט‬$‫וואט א י ר ז‬ ‫געזאנט‬ ( ‫ ו ו ע ר ט ע ר‬. ‫ז א ט ק י י ט יי‬ zoo ‫ זעז‬O !‫ז א ט ש ע פ ע | ן י‬ t h i n g . a u d i t o r i u m parlor (with ‫זאינערקע‬ ‫ז א כ ט איי‬ m ‫זאלבענאינד‬ one's ( ‫זאוויי' יעי ) ע ן‬ ( ‫זאוויסע י ־ ) ט‬ ( ‫זאווערוכע י י ) ס‬ ‫ || צ ו ז׳‬satisfied. speak vt. be t i r e d (‫ון‬5) ‫ז׳‬ us/you/them ought.a g r o u p of three gether. t e l l . ) °9‫ז א כ ו ו א ר ט י‬ matter-of-fact. o i n t m e n t numerals) blizzard ‫ ז׳ ד ר י י ט‬1‫ ־‬g r o u p of ‫ ז׳ פ ע י ר ט‬I.) {iro. t o the ( ‫ ־ נ ע ר ט נ ע ר יעי ) ס‬$ $ ‫ז‬ zoologist ‫י'ן ז׳‬-‫ ד א ס איז טי‬f. w o r k s . repeat be i l l <$> « ‫ז א כ | ן‬ thing ‫י• )ן‬ (‫)ן‬ ‫ט א ד ע‬ stutter O ‫'זאהיקע|ן זיך ת‬ (‫ יעי )ן‬. cause none of y o u r irrelevant.p o i n t n o t h i n g . s h o u l d ( ‫ז א ל | ף י•״)ער זאל.‫ז‬ ‫ ) א ק ע ר ש ט ( פ ו ן ד ע ר ז׳‬H also letter of the Y i d d i s h denounce saddle ‫פ א ר ט ש ע פ ע ן‬ || v a l u e : 7. . the t w o of ‫ ד ע יי ״מ‬$ ‫״ ז‬ ‫זאיכעניש‬ || h a l l . full ‫ || ז י י ף‬eat one's fill ‫ז א ט איי‬ '‫ ע ס | ן צ ו ז‬h fill be fed u p ( w i t h ) . cf. business. ‫ צ ו ד ע ר ז׳‬h a n y t h i n g ‫ זי_ין* פ ו ן‬h w i t h a l l the ‫ז א א ל א ג י ע יי‬ zoological ‫ ־| ק י ץ ז׳ ניט‬business! ‫ן ט י ט א ל ע זיבן זין‬. i n four to- alley salve. state.) ( 2 . n u m e r i c a l boiling hot announcer woman who reads ‫זאגער יעי ) ס ( ם‬ (‫)ס‬ ‫יי‬ p r a y e r s i n the w o m e n ' s s e c t i o n of the ‫ז א כ ל ע ך איי‬ synagogue. ‫זש‬ (‫ד*־ ) ע ן‬/‫ ט ל דעי‬$ ‫ז‬ fullness. p r o n o u n c e d [z]. ) ‫זאא־נארטן יעי‬ zookeeper (‫ז א ך יי )ן‬ t h a t ' s the ‫ || ר א ם איז ד י ז׳‬c a n d y ‫גוטע״ז׳ן‬ t h a t is m y b u s i - [ZAYEN] ‫יי‬/‫ז יעי‬ a l p h a b e t . ג ע ז א י ל ט‬ ‫ פ | נ י ס | ן ט י ט ז׳‬$ || b o i l i n g w a t e r (of) ‫ ט יי‬$ ‫ז‬ . . (not) (‫ז׳=זייט)ל‬ ( ‫ ג ע ר ט נ ע ר‬. anoint <j> * ‫ז א ל ב | ן‬ (snow)drift ‫זאלבעאי״‬ hinge together.beside the (‫ז א א ל א י נ יעי )ן‬ zoology !‫ א י י י ע ר ז׳‬/ ‫ ניט ד י י י ן‬h ness relevant. s t u d (of (‫זאוואיד יעי )ן‬ horses) ( ‫זאוווליק יעי ) ע ט‬ (‫ז א ל ב יי )ן‬ salve. s a t i e t y p. . for the o t h e r w o m e n t o *neuter (gender) (cont. <$> ‫זאג|ן יז‬ ‫ ב | ף צ ו ז׳‬$ ‫ה‬ !‫נסט‬$‫ס ד ו ז‬$‫ וו‬h let us s a y . informer.1p l‫ל‬a‫א‬n‫ז‬t . i n a g r o u p of four t w o together. point be a n easy m a t t e r tranquil ( ‫ז א נ ט ע ר יעי ) ט‬ ‫ |[ ל א ט י ר ז׳‬h a v e a s a y ‫ ניט צ ו ד ע ר ז׳‬f‫ ־‬p o i n t noun ‫זאאלאניש איי‬ || say.

reserve‬‬ ‫ז א פ א ט יק‬ ‫ז ו י מ | ע ן יי <•> יעו‬ ‫‪h e m . loot‬‬ ‫זאראזע י ׳ ) ט (‬ ‫‪volley.‬בענק(‬ ‫ז א מ ד י ק מיי‬ ‫‪shoal‬‬ ‫‪sandy‬‬ ‫ז א מ ל ו ע י• ) ע ן (‬ ‫מייי‬ ‫זגאל י ע י )ן(‬ ‫‪gather. s t o c k i n g‬‬ ‫)‪sour (curdled‬‬ ‫‪oxygen‬‬ ‫‪guzzle. s t a n d b y‬‬ ‫ז א פ א ס י ק מיי‬ ‫‪tidy. edge.‬‬ ‫‪careful. t a r r y‬‬ ‫ז ו י מ ע ן‬ ‫‪right away‬‬ ‫‪last‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪d a y of H a n u k k a h‬‬ ‫‪collection. ear (of c o r n‬‬ ‫ז א נ ד י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫]‪[ZHIRES‬‬ ‫ז ה י ר ו ת ד י ק מיי ] [‬ ‫‪ || c h a m o i s‬ז א מ ש ץ מי•‬ ‫ז א ע יי ) ע ן (‬ ‫‪species. c o m p i l a t i o n‬‬ ‫ז א מ ל ע ר יעי )ס( ם‬ ‫‪solicitous‬‬ ‫זאת־חנוכה י ע י ]‪[zo'Ys-KhA'NiKE‬‬ ‫‪sandbox‬‬ ‫ז א מ ל | ע ן )זיך( מ >‪<$‬‬ ‫‪ || w o r r y‬ז׳ פ א ר‬ ‫‪careful. s u p p l y . m a r g i n .‬‬ ‫‪|| e m e r g e n c y‬‬ ‫זויט‬ ‫‪spare tire‬‬ ‫זאפאסנע‬ ‫•יי־‬ ‫ז א פ י ק מיי‬ ‫ז א פ ט י ע י )ן(‬ ‫)ען(‬ ‫‪spare. clean‬‬ ‫זוייבער־רייין מי•‬ ‫‪zone‬‬ ‫זאסיק יעי )עט(‬ ‫‪bin‬‬ ‫ז א פ א י ט י ע י )ן(‬ ‫‪reserve..‪acid‬‬ ‫ז א ‪ 5‬ט י ק מיי‬ ‫‪juicy. sack‬‬ ‫‪|| s o c k . sort‬‬ ‫‪tion‬‬ ‫‪linger. emergency. sap‬‬ ‫‪mammal‬‬ ‫‪suck‬‬ ‫*זוינקינד‬ ‫‪|| spare.‫‪617‬‬ ‫|| ז א ל ע ר ‪ /‬ז י ™»‬ ‫ז א י ק ל צ ו ו נ ט י*־‬ ‫‪ || let h i m / h e r‬ז׳ ה א ב ן י«*‬ ‫‪ h a l l e g e d l y‬ע ר ז א ל ה א ב ן ד א געווען‬ ‫ז ו כ ה זי_ין‬ ‫ז ^ י ק ך ב ע נ ד ל י^י ) ע ך (‬ ‫‪he‬‬ ‫‪ h w a s a l l e g e d l y here‬וואט ע ט ז א ל ניט זי_ין‬ ‫ז^יקנווארנ ימס‬ ‫‪ H a n y t h i n g‬ווער ע ט ז ‪ $‬ל ניט ז צ ן ‪a n y b o d y‬‬ ‫זאקרויב‬ ‫ז א ל פ י ע י )ן(‬ ‫זאלץ‬ ‫)ן(‬ ‫יי‪/‬י*״‬ ‫ווונדן‬ ‫זייך‬ ‫‪ || s a n d‬שיט|ן י ז׳ א י ן ד י‬ ‫י׳)‪.‬‬ ‫)‪(cont. d a l l y . salvo‬‬ ‫‪ || s a l t‬שיט|ן‬ ‫‪sackcloth‬‬ ‫‪garter‬‬ ‫‪be‬‬ . c o l l e c t vt/vi‬‬ ‫זהירות‬ ‫)‪(imp. o u t s k i r t s‬‬ ‫‪seed. succulent‬‬ ‫זוייערטיינ י*!‬ ‫זא‪5‬רען יעי‬ ‫‪saffron‬‬ ‫ז ו י י ע ר מ י ל ך יי‬ ‫‪milk‬‬ ‫ז ו י ע ר ט ימס )ן(‬ ‫) ‪relish ( c o n d i m e n t‬‬ ‫ז^ץ‬ ‫יעי‪/‬דאס‬ ‫‪sentence. offspring‬‬ ‫ז י י ט ע ן‬ ‫זוימ|ען ז י ך יי <‪ $‬׳עו‬ ‫זויער מיי‬ ‫א צ נ ז א פ ן‬ ‫ז י יג ק י נ ד‬ ‫)‪sole (of shoe‬‬ ‫זוימען י ע י‬ ‫‪absorbent‬‬ ‫ז א פ | ן יי ‪ 0‬יעז‬ ‫יעי‪/‬י•‬ ‫‪mammal‬‬ ‫^ ) ע ר ( יעו‬ ‫זויל י י ) ן (‬ ‫זאפאס־‬ ‫ז א מ ע ן‬ ‫‪pickled. spick-and-span‬‬ ‫‪suction‬‬ ‫זויגער י ע י )ט(‬ ‫זאפאסטיר‬ ‫‪Z o h a r . painstaking‬‬ ‫ז א י ר נ ע ר י ש מיי‬ ‫זארעפ‬ ‫זאימדקאסטן יעי )ס(‬ ‫)‪ || care (for‬ז׳ ‪ 5‬א ר‬ ‫‪shift for oneself‬‬ ‫ז ^ י ר נ ע ו ו ד י ק מיי‬ ‫‪t h r o w d u s t i n t o the eyes of‬‬ ‫‪carefree‬‬ ‫‪carefree‬‬ ‫‪ h cater t o‬ז׳ ז י ך )וועגן(‬ ‫‪s a l t imp.‬‬ ‫ז א מ | ע ן ז י ך יי >‪<j‬‬ ‫ז א מ ע ן י ע י זעו‬ ‫זאטש י ע י‬ ‫‪collector‬‬ ‫ז ‪ $‬נ ד י ע י )ן(‬ ‫יעי‬ ‫ז ו ד י ק מיי‬ ‫‪t i d y . w r y‬‬ ‫זוי'ער|ע אויגערקע‬ ‫‪juice. c o m p o s i t i o n ( i n‬‬ ‫זוייערשטאף יעי‬ ‫)‪printing‬‬ ‫זאק יעי )זעק( ‪ A‬זעקל‬ ‫ז‪$‬ק‬ ‫יעי‪/‬י׳‬ ‫‪hose‬‬ ‫)ן( ‪ A‬ז ע ק ל‬ ‫זויפ|ן יי >‪<S‬‬ ‫‪bag.. k i n d ..‬‬ ‫זויג|ן יי ‪0‬‬ ‫‪hoard‬‬ ‫זאפאיט‪. the holiest m y s -‬‬ ‫זוייג־חיה י•)—ות( ]‪[KIIAYE‬‬ ‫זויגוע י•‬ ‫רייף‬ ‫‪boiling hot‬‬ ‫ז ו י ב ע ר מיי‬ ‫‪zone‬‬ ‫‪door‬‬ ‫) ‪c r a m (for a n e x a m‬‬ ‫‪t i c a l b o o k o f the K a b b a l a h‬‬ ‫‪probe‬‬ ‫‪1‬אנע י י ) ס (‬ ‫‪circumspec-‬‬ ‫ז י ך‬ ‫. swill‬‬ ‫ז ו י כ ב א פ ע ל י ע י )ן(‬ ‫ל«‬ ‫‪sour. s o u n d‬‬ ‫זאניר|ן יי ‪O‬‬ ‫‪op‬‬ ‫ז ו ' ב ר ע ו ו ע | ן יי >•<‬ ‫) ‪s t a l k .‬‬ ‫‪search w a r r a n t‬‬ ‫ז ו כ ה זיין* יי )ז׳ געוועין( <צו< ]‪[zoYidiE‬‬ ‫‪also‬‬ ‫‪176‬‬ ‫||‬ ‫‪pickle‬‬ ‫‪leaven‬‬ ‫)ן(‬ ‫‪care. circumspect‬‬ ‫ז ו ה ר י ע י ]‪[ZOYER‬‬ ‫‪probe..‬‬ ‫זאטדבאנק‬ ‫‪ $ || care. w o r r y‬ן זין‬ ‫זארנ|ן יי ‪ 5 ) 0‬א ר ‪ /‬ו ו ע נ ן (‬ ‫‪salt cellar‬‬ ‫זאמד ימ״‪/‬יעי)ן‪/‬זעטד(‬ ‫ארנן‬ ‫)י(‬ ‫זי אויף ד י‬ ‫‪blight‬‬ ‫*ז‪$‬רנל‪$‬ז מיי‬ ‫)עך(‬ ‫ז א ל צ | ן יי‬ ‫ימס‪/‬יעי‬ ‫ז‪$‬ו*נ יי )ן(‬ ‫‪rub it in‬‬ ‫זאילצטעסטל‬ ‫‪hosiery‬‬ ‫‪booty.

slur‬‬ ‫ז ז ׳ ־ ז י י ט ן ‪ .‫‪616‬‬ ‫זוכוו‪$‬רט‬ ‫זיוונ‬ ‫‪w o r t h y (of). .‬‬ ‫‪ h berate‬ז׳ ז י ך‬ ‫‪sunset‬‬ ‫‪whore.1‬י ע י ) ן ‪ /‬ס (‬ ‫‪) w‬ן(‬ ‫י ע י )ן‬ ‫ז ו פ | ן יי >‪<$‬‬ ‫•י*‬ ‫‪suntan lotion/oint-‬‬ ‫‪ment‬‬ ‫‪glutton and drunkard‬‬ ‫*ייו‬ ‫‪sunsuit‬‬ ‫זונרויז י ׳ ) ן (‬ ‫‪is cheap‬‬ ‫ז ו ט ז ע ר צ ' י*־‬ ‫‪drop‬‬ ‫זונשטיל י י ) ן (‬ ‫‪be cheap‬‬ ‫זוטזע|ן ת‬ ‫‪sunset‬‬ ‫‪solstice‬‬ ‫‪ || cheapness.‬‬ ‫‪swamp. h a v e the h o n o r (of).‬‬ ‫‪c a l l names.‬‬ ‫‪abuse‬‬ ‫זיד|ן ת ) נ ע ז ‪ $‬ד ן ‪ /‬נ ע ז ‪ $‬ט ן (‬ ‫|| ז׳ )ווי א שלאנג(‬ ‫‪Sunday's‬‬ ‫‪curse imp. l i v e‬‬ ‫זוינענברען י ע י‬ ‫זוינעניו י ע י ]‪[Ny‬‬ ‫‪t o see‬‬ ‫ז ו כ ו ו א ר ט ‪ . l e a d i n t o‬‬ ‫‪a jam‬‬ ‫ז‬ ‫‪i n the s u n‬‬ ‫זו'נאוי‪5‬גאע י ע י ) ע ן (‬ ‫זונה י י‬ ‫‪|| sunglasses‬‬ ‫‪sunrise‬‬ ‫)—ות( ]‪[ZOYNE‬‬ ‫‪prostitute‬‬ ‫א נ ־ ז ו נ ט י ק ‪.‬זי_יטלעך‬ ‫‪buzzer‬‬ ‫ז ו ט ע ר ‪ . .. mate‬‬ ‫‪match.‬‬ ‫‪vituperate‬‬ ‫‪invective. . sizzle‬‬ ‫‪hiss‬‬ ‫זיווג י ע י )ים( ]‪[ZIVEG—ZIVUGIM‬‬ ‫‪marriage.‬‬ ‫‪suntan‬‬ ‫‪sonny‬‬ ‫‪seethe.‬‬ ‫‪seven‬‬ ‫ז יבעט ‪8‬יי‬ ‫זייבענע‬ ‫ארי_ינ|פיר|ן א י ן א ז׳‬ ‫‪|| she‬‬ ‫זייבעציק « י‬ ‫)‪summer(y‬‬ ‫זוימערצצט‬ ‫‪pp.1‬‬ ‫‪buzz‬‬ ‫‪| s u m m e r‬יי« ‪i n the 21. swearing.. ) or‬ו ו ע ר ט ע ר (‬ ‫זוכוע ‪n‬‬ ‫זוינענשטראל י ע י )ן(‬ ‫‪entry word‬‬ ‫זוינפארנאננ י ע י ) ע ן (‬ ‫‪ || l o o k for. p i c k‬‬ ‫זונקעס »‬ ‫)‪a quarrel (with‬‬ ‫זויכעניש י*־ )ן(‬ ‫אויף‬ ‫‪searching‬‬ ‫‪index‬‬ ‫זוינשמירעכץ‬ ‫)‪ || (rev. .‬‬ ‫‪conqueror‬‬ ‫נ צ ח ונ ד י ק‬ ‫ז י ד ל | ע ן וו >•<‬ ‫‪solar s y s t e m‬‬ ‫זויךאונטערגאע י ע י )ען(‬ ‫)ען(‬ ‫‪seal‬‬ ‫‪c o n q u e r vi. sunshine‬אויף ד ע ר ז׳‬ ‫זוינסיטטעם‬ ‫יעי‪/‬יאה‬ ‫*זיג|ן וו >‪<$‬‬ ‫זון י ע י )זין( ‪ A‬ז ו נ ד ל = ז י נ ד ל‬ ‫‪zigzag‬‬ ‫זינזאגיר|ן ל! ‪O‬‬ ‫זיגזאגיש »ד‬ ‫‪seventeenth‬‬ ‫‪victory‬‬ ‫זיגזאג י ע י )ן(‬ ‫‪swampy‬‬ ‫זון י ־ ) ע ן (‬ ‫‪seventieth‬‬ ‫‪seventeen‬‬ ‫*זיג י ע י )ן(‬ ‫זיגל‬ ‫ז ו מ פ י ק »יי‬ ‫אייו‬ ‫‪seventy‬‬ ‫ז י ' ב ע צ נ ט = ז י ' ב ע צ ע ט »ד‬ ‫‪freckle‬‬ ‫‪marsh‬‬ ‫‪seven o ' c l o c k‬‬ ‫זייבעצן « י‬ ‫‪butterfly‬‬ ‫ז ו י ט ע ר ־ ש פ ר ע נ ק ל י*ס ) ע ך (‬ ‫‪seventh‬‬ ‫זייבעציקסט איי‬ ‫‪i n the s u m m e r‬‬ ‫)ן(‬ ‫)ען‬ ‫י׳‬ ‫‪( 2 .‬‬ ‫־‪ 1‬ז׳ א ו ן ש נ י ד ל | ע ן‬ ‫זידלערניי י א ס )ען(‬ ‫זוינזיינער י ע י ) ס (‬ ‫יעי‬ ‫‪cussword‬‬ ‫‪vituperate‬‬ ‫‪harlot. « ‪ :‬זי(‬ ‫) י ‪:‬‬ ‫‪sip‬‬ ‫‪sip. search‬ז׳ זיך‬ ‫)צו‪/‬טיט(‬ ‫זונק י ע י ) ע ן (‬ ‫‪l o o k for a fight ( w i t h ) . . be v i c t o r i o u s‬‬ ‫זיידלווארט י*! )‪.‬‬ ‫‪on Sunday‬‬ ‫ז ו י נ ט י ק ד י ק »ייי‬ ‫זוניק ייי׳‬ ‫‪sunny‬‬ ‫‪be a b u s i v e ..‬‬ . swear. solar‬זוינברילן‬ ‫זיגרי_יך ״ מ‬ ‫‪zigzag‬‬ ‫‪zigzaggy‬‬ ‫"זיגער י ע י ) ס (‬ ‫‪ || s u n .‬‬ ‫‪b o i l e d beef‬‬ ‫איר.‬ווערטער(‬ ‫‪son‬‬ ‫‪ || s u n .‬‬ ‫||‬ ‫‪ensnare. seek.‬ע ט איז‬ ‫א ז׳ א ו י ף ק ר ו י ט‬ ‫פ ל ו ' צ ע ט ד י ק | ע ר ז׳‬ ‫‪slump‬‬ ‫)ס(‬ ‫זולל־וסובא י ע י‬ ‫‪|| .‬‬ ‫‪female‬‬ ‫זיבן ‪m‬‬ ‫ז ו י ס ע ר ־ פ י י ג ע ל ע י*> ) ך (‬ ‫‪( 2 ...‬ש ל ע ק (‬ ‫‪search‬‬ ‫ז ו כ | ן מ >‪<$‬‬ ‫זונ‪. . b o i l ..‬‬ ‫‪summer‬‬ ‫ז ו י ט ע ר ד י ק ‪8‬יי‬ ‫זויטערלעב»ימ‬ ‫‪i n the s u m m e r‬‬ ‫זויטערפלאץ י ע י ) ‪ .‬‬ ‫‪revile.‬‬ ‫‪abusive w o r d .1‬‬ ‫)ן(‬ ‫‪sundial‬‬ ‫‪|| S u n d a y‬יוי«‪2. p l e n t y‬זיין* א ז׳‬ ‫זוטזער י ע י ) ט (‬ ‫‪sunstroke‬‬ ‫‪sunflower‬‬ ‫ז ו י כ צ ע ט ל י ע י )ען(‬ ‫ז ו ל י ע י ]‪[ZOL‬‬ ‫‪sunbeam‬‬ ‫זוינענשלאק י ע י ) ‪ .1cabbage‬י י )ן(‬ ‫זופ‬ ‫‪|| soup‬‬ ‫]‪[ZOYLEL-VESO'YVE‬‬ ‫זו'פנ‪6‬לייש י * !‬ ‫‪buzz‬‬ ‫זי ‪. con.‬פ ל ע צ ע ר (‬ ‫זומפ י ע י‬ ‫‪c o u n t r y place‬‬ ‫‪bog.

he i s / m a k e s a g o o d l a w y e r ‫וואט‬ ( ‫ז ן י נ ע ר יעי ) ס‬ timing . pickle soap b u b b l e ‫ז ג י ד ־ ן איי‬ ‫הענטשקעס‬ silk grand- as t h e y a r e c o n c e r n e d soap o p e r a k i d gloves ‫ז ג י נ ע ן יעו‬ [SAKh] ‫ ־ | ז ' א ט ך‬b a d l y strainer for (fig. n a m e of t h e s u c k l i n g (child) ‫ י י ט נ ד י ק !יי׳‬. pillar || o ' c l o c k letter ‫ז‬ /‫זי_יט‬ . a p a r t 1 !*!/‫יי‬ ‫^יידע־ב^יבע‬ ' ‫ || א י ן א ז‬side. silkworm their t h e i r s a k e . extraneous outsider ‫נעב‬-‫ז י ! ' ט י ק | ע ר רער‬ page they.‫ג ע ו ו ע י ן . •אס‬: ‫ א‬/ ‫ז י י ד ע י ע י ) ס ( ) י‬ grandparents ‫ ז ׳ ורענן‬pB . [ ] (‫זיוונשאפט י•)ן‬ conjugal I j •‫ז י ו ו נ ש א פ ט י ק אי‬ rear e n d .o n the one h a n d one's sides (with (‫ון לאבן‬6) * ‫ | ש ט י י | ן‬6 ‫ א ו י‬h l a u g h t e r ) . e a c h o t h e r .) (‫געזיגן‬/>3<) ‫י|ען יי‬-‫זי‬ v e r y . m a t r i m o n y .beside oneself ‫ז צ ן‬ 178 ‫צט יי יעו‬1 . need) a great m a n y ‫ראס‬/‫ ד‬TJI ( ‫ ו ו ע ר ע ם‬. ‫זי_ין* יי ) ב י ן‬ ‫זענען. grazing leer (at) wedlock ‫יטיק מי־‬-‫זי‬ •‫ י י ט ל ד י ק !יי‬. as far acid father ‫ז י י ע ר •אס *יי‬ ‫אייי‬ message along- <S> ‫ז י ! ע ר | ן יי‬ ‫ א ו י ס ע ר‬f‫־‬ || inward intransitive or ‫׳‬r ‫ ט י ט ד ע ר‬h o f ‫ן‬ from ‫ א ל ע ז ׳ ן‬pB‫־‬1o n the o t h e r h a n d ‫ ה א ל ט | ן ז י ך ב י ! ד י זין‬h all sides/quarters split ‫ז י י פ י ק איי‬ verbs ' ‫ ־( פ ו ן ! א ס ז‬across the r i v e r ! ‫ ד ע ר א י נ ד ע ר ע ר ז ׳‬p B I. sift imp. d i r e c t i o n . b e h i n d side. ( w a n t . ‫ז י י ע ר ט‬ leaven. gentle. m a r r i e d life ? [MO'YKIIL] ( ‫ז ט ט ־ ז ש ע ־ מ ו ח ל יעי ) ס‬ [ ] ^ ‫זיוונ־לעבן‬ marriage. them ( A ‫זי_יטל ייי־ ) ז נ י ט‬ sideways.‫זענט‬ ‫ || ו ו י א י ז צ ו‬w h a t ' s t h e m a t t e r ? ‫ז י י י נ ע ר ו ו צ ל ע ב ץ אייי‬ wetnurse ‫זגין‬ ‫( נ י ט ז ׳‬. page ( ‫ז צ ע ר יעי ) ס‬ (‫)ן‬ » tissue p a p e r ‫זייער‬ ( ‫ז ג י ע ר ט ייי־־ ) ן‬ soap soap ‫^ י ! ד נ ס י*־‬ (‫ ?יידנט‬:‫ זיידן.‫י‬. ( ‫ז י י נ ק י נ ד יאי־ ) ע ר‬ Silk .‫ איז‬. exactly . k i n d ‫ז י י נ ע ט יעו‬ <$> ‫ז י י | ע ן = ז י י ע | ן יי‬ s t r a i n .‫ז י‬ suckle. ‫^ ! ' ד ו ו א ר ע ם יעי ) ״‬ ‫ || ז נ י י ד ע נ ע‬s i l k e n . ‫ ז י י ' נ ע ר | ן יי‬- ‫ ־( זי_י)ט( א ז ר ' נ ו ט‬a b s e n t h i s s a k e .1 ‫* י י י נ ע ר ן‬ [sho] ‫ ! ז י ע ש ע ה‬: ‫ ד ר‬j . g r e a t l y .615 ‫ י נ ט‬r (human) ‫זי_יט •יע״ יעו‬ ‫זיוונ־לעבן‬ m a r r i a g e . i r r e l e v a n t .‫ז י‬ column. nurse ( ‫> ) א ר ף‬$< ‫ז י _ י ט ל | ע ן ז י ך יי‬ lateral farewell ( ‫ז צ ל יעי ) ן‬ hem z a y i n . זי‬ ‫אדוואקאיט‬ be ‫גוטער‬ .‫זי_ינט‬ as he is c o n c e r n e d ‫ז יי נ ט‬ ‫ איי‬.‫זענען‬/‫זטנען‬ (‫זי_יט‬ . watch || please (‫ז י י י ג ע ר ־ ם א ב ע ר יעי )ס‬ exact according to the make three hours t i m e 21. as far ‫ווענן‬ ?‫אייז‬ ‫ון ז ׳‬6 infant ‫ז נ! ן‬ sow imp. (makes ‫ א ו י ף י ע נ ע ר ז ' ט ג י ך‬1‫ ־‬s i d e (of) ‫ || פ ו ן א י י ן ז ׳‬s i d e w a y s ‫זייף‬ ( ‫ ב ל ו ם יי ) ע ן‬6 ‫ז י י‬ soapy '‫ז‬ beyond/ (‫זיייפבלעזל י* )עך‬ flake ( ‫^י!ט י• ) ן‬ ( ‫ ז ' ב י ! ז ' ) ט י ט‬1‫ ־‬a l l j o k i n g aside j o n the p a r t ‫ז י י י ף ־ ^ פ ע ר ע י • ) ט ( *יעי‬ safflower <*‫^ ט י ד פ א פ י ר י‬ ( ‫*!!־ווי י ם ן י ע י ) ס‬ ‫ ס נ ע ל ע כ ט ע ר א י ן א ז ׳‬$ ‫ ־( ד‬aside.c l o c k h o w does i t feel t o for ‫ו י י י נ ע ר ו נ נ י׳‬ (‫ויי'נערץ יי)ס‬ ( A ‫ו י י י נ ע ר ל י*־ ) ע ך ( ) ז י י ג ע ר‬ watchmaker .‫ביטט‬ ‫ייי׳‬ ‫ ־( ע ר א ח א‬b e . be i n stitches ( ‫ ע ל ע י*ס ) ך‬5 ' ‫ז י י‬ oneself. i t s * ‫ן יי • י‬ ‫י ן‬-‫ז י‬ *‫ז י ך •י‬ get reciprocal) up i n a bad '‫לינקער ז‬ ‫אויף ד ע ר‬ temper ‫\ א י ן ז ׳‬. א י ז‬/‫זי_ינען‬ ‫ך י י נ ע ד ק איי‬ ?‫ו ו ו י פ ל א ת ד ע ר זי‬ clockwise [ZAYEN] ( ‫ י ׳ ) ט‬/ ‫ז י י ן י ע י‬ ‫|י_י יעו‬ <$> ‫^יינ|ן יי‬ ( ‫ז י י י ־ נ ע ז ו נ ט יעי ) ן‬ ‫ || א ז ׳‬c l o c k w h a t t i m e is i t ? <s> ‫ז י י ט | ע ן יי‬ his.

) Security Coun. c u t e . silvery ( ‫ ע ר ט ע ר‬