కళహస


శవర శతకం
న రపంబ తలంపగ తద మదలన గన నవై ననన
రర రమమ !ం" #ప$% &'(రం)ంబ *ం+,-న
నరనమం./ 0ల /ం.1క 2న న1మ34ం 56
78 ర9:;త 0దపదమ <=> 78 కళహసత శవర.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful