కళహస


శవర శతకం
అమమ అయయ యటంచ ఎవవరన నననననశవ ననన న
సమమ !" త# $%ం&' ()రంచ* +,- ./ 0
12మ 3 త# $4 %ం&' 4* 567 8 -( 9ం:ర;*
<!మం =క> క?@/ం,- సమ A' కళ హసత శవB.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful