RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran

: Bahasa Malaysia

Tahun

:3

Bil. Murid

: 30 orang

Masa

: 12.30 –1.30 tengah hari

Tarikh

: 24 April 2013

Tema

: Pertanian dan Penternakan

Tajuk

: Tanaman Hiasan

Standard Kandungan

: 3.5 Mencatat maklumat yang betultentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.

Standard Pembelajaran : 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta
alir daripada pelbagai sumber.
Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i. membaca dan menaakul maklumat dalam bahan.
ii. mencatat maklumat mengikut susunan yang betul untuk melengkapkan
carta alir dan menulisnya dalam buku tulis.

Sistem Bahasa
 Tatabahasa
 Kosa Kata

: kata kerja
: pelan, serpihan, mini, batu kerikil, redup

Pengisian Kurikulum/ Elemen Merentas Kurikulum

Ilmu
Nilai murni

: Kemahiran Hidup
: berdikari, kerajinan, kerjasama

Strategi


Kemahiran berfikir : mengecam, mengenal pasti, membuat urutan
Kecerdasan pelbagai : verbal linguistik
Kemahiran belajar cara belajar : mencatat maklumat.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid selalu melihat pokok-pokok hiasan di sekitar
sekolah.

Guru menyatakan fizikal dan mental kelebihan pokok hiasan dan nama saintifiknya. sumbang saran Langkah 2 mereka berkebun. Hiasan taman sekolah 1. kad ayat . Guru membawa murid BBM: Langkah 1 berjalan di sekitar kawasan 1. Guru meminta murid BBM: Langkah 3 membaca ayat yang terdapat 1. Guru memberi KP: penerangan mengenai cara- 1. 1. Guru membaca teka teki BBM: dan murid mencuba untuk 1. Guru menyatakan linguistik. (20 minit) 2. 1. Carta alir Taman Mini 1. perkaitan teka teki dengan tajuk pelajaran. 2. Taman Mini 1. kad gambar (15 minit) pada kad. Verbal 3. Guru berbincang dengan Teknik: murid tentang pengalaman 1.Langkah/ Isi Pelajaran Masa Aktiviti Pengajaran dan Catatan Pembelajaran Tumbuhan-tumbuhan Set Induksi ( 5 minit) 1. sampul teka- menjawab. pokok hiasan (15 minit) sekolah. verbal linguistik cara menanam pokok hiasan dan membuat taman mini. Murid diminta menamakan pokok yang dilihat di sekitar Nilai: sekolah. kebersihan 3. sekitar sekolah 2. teki 2. Guru meminta murid menghubungkaitkan teka KP: teki dengan tajuk pelajaran.

........................................................ ............................... ................. mengenal pasti dengan kad ayat dank ad 2.............................................. berdikari Penutup (5 minit) Refleksi : …………................. Rumusan sosial: 2... Guru meminta murid KB: melengkapkan carta alir 1............................................................ mengecam gambar yang sesuai mengenai cara penanaman Nilai: pokok hiasan..2................................ .................................. 2................................. nilai murni yang telah 1.................................................. .................................................. kerjasama dipelajari......................................................................................................................................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… .............. .................................................................... 1................................... Murid diminta menyebut Nilai: -Nilai murni.. Guru membuat rumusan -Rumusan isi pelajaran........ kerjasama Rumusan kognitif: 1............... pelajaran pada hari tersebut.................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful