PLEUREZIILE

Clasificarea etiologic\ a pleureziilor (dup\ L. Gherasim, 2001)
Cauze infec]ioase: Infec]ii bacteriene Tuberculoz\ Infec]ii virale (grip\, adenovirusuri, mononucleoza infec]ioas\) Mycoplasme, Ricketsii Infec]ii fungice (aspergiloza, histoplasmoza, criptococoza etc.) Infec]ii parazitare (Echinoccocus, Entamoeba histolitica etc) Pleurezii neoplazice Embolism pulmonar Pleurezii `n boli de colagen [I vasculite: LES, artrita reumatoid\, limfadenopatie imunoblastic\, granulomatoza Wegener, sindrom Sjögren Sindrom postcardiotomie Pleurezii de cauz\ subdiafragmatic\: Pancreatit\, perfora]ie esofagian\, supura]ie subdiafragmatic\, dup\ chirurgie abdominal\, scleroterapia varicelor esofagiene, transplant hepatic Alte cauze de rev\rsate pleurale exudative: Uremie Sarcoidoz\* Reac]ie la medicamente (NITROFURANTOIN, BROMOCRIPTINA, Postiradiere Rev\rsat benign azbestozic Pneumotorax spontan Chilotorax Febra mediteranean\ familial\ Sindrom Meigs* *Rev\rsatele pleurale datorit\ TEP, sarcoidozei, sindromului Meigs [i mixedemului, pot fi transudate sau exudate
PROCARBAZINA, AMIODARONA)

DIAGNOSTICUL POZITIV al pleureziilor implic\ atât date clinice [i imagistice cât [i analiza lichidului pleural ob]inut prin toracentez\.

insidios. `mpinge pulmonul `n sus [i mediastinul spre hemitoracele s\n\tos [i dilat\ peretele toracic. coboar\ diafragmul.  la asculta]ie: abolirea murmurului vezicular.1. a) `n rev\rsatele pleurale pu]in abundente se constat\: opacifierea sinusului costo-diafragmatic lateral [i posterior.  la palpare: abolirea sau diminuarea vibra]iilor vocale. este cazul pleureziilor neoplazice. sc\derea ponderal\ [i astenia care se accentueaz\ treptat. cu evolu]ie de mai multe zile sau chiar s\pt\mâni. Debutul acut sau subacut este frecvent `n pleureziile infec]ioase. tuse uscat\. Pentru a pune `n eviden]\ prezen]a lichidului. • progresiv.  la percu]ie: matitate “de lemn”. pe primul plan fiind dispneea. rareori suflu pleuretic. se va face o radiografie `n decubit lateral (bolnavul culcat pe partea bolnav\) remarcându-se ascensiunea opacit\]ii lichidiene spre axil\. cu instalare rapid\ (24-48 ore). dispnee propor]ional\ cu abunden]a lichidului. . 2. Febra apare rar. Tablou clinic Debutul pleureziei poate fi: • acut. lichidul se acumuleaz\ decliv. La examenul fizic al aparatului respirator se remarc\ urm\toarele elemente:  la inspec]ie: hemitorace imobil cu respira]ia [i m\rit de volum `n cazul pleureziei masive. manifestat prin febr\ (38-39°C). `n faza de rezolu]ie a pleureziilor apare frec\tura pleural\. `n partea inferioar\ a toracelui. Examen paraclinic Date imagistice Radiografia pulmonar\ postero-anterioar\ [i de profil ~n pleureziile ne`nchistate. durere toracic\. accentuat\ de schimbarea pozi]iei.

. Aspectul macroscopic poate diferen]ia:  pleurezii serofibrinoase cu lichid clar.permite identificarea cantit\]ilor mici de lichid (liber sau `nchistat) [i ghideaz\ toracenteza.b) `n pleureziile medii: opacitate de intensitate mare (supracostal\).  pleurezii sero-hematice. evocatoare pentru o etiologie neoplazic\ sau embolic\. limita superioar\ a opacit\]ii este concav\ spre interior. vârful urcând spre axil\. Ecografia pleural\ . • • • • Tomodensitometria toracic\ permite: confirmarea densit\]ii lichidiene a opacit\]ii [i modificarea formei sale prin schimbarea pozi]iei. cavit\]i. studiul detaliat al pleurei parietale [i mediastinale [i al scizurilor. situat\ la baza unui hemitorace. de culoare galben deschis. identificarea adenopatiilor hilare [i/sau mediastinale. forma]iuni tumorale primitive sau metastatice). scizural\ sau supradiafragmatic\. d) `n pleureziile `nchistate (mai frecvent cele cu evolu]ie cronic\) localizarea predilect\ este posterioar\. ducând la confuzii de diagnostic . sunt cele mai frecvente [i se `mpart `n exudate [i transudate. omogen\. Punc]ia pleural\ (toracenteza) confirm\ diagnosticul de pleurezie prin extragerea lichidului pleural necesar pentru examen bacteriologic. atelectazie. Uneori aceste “pungi” au aspect pseudo-tumoral. c) `n pleureziile masive: opacitatea poate cuprinde `ntregul hemitorace. examinarea parenchimului pulmonar [i identificarea unor leziuni concomitente (infiltrate TBC. `mpingând controlateral mediastinul (contrar aspectului din atelectazie) [i inferior diafragmul. Aspectul macroscopic al lichidului pleural este orientativ pentru diagnostic. biochimic [i citologic.

amilazei [i adenozin-deaminazei:  proteinele din lichidul pleural diferen]iaz\ transudatele (<30 g/l) fa]\ de exudate (>30 g/l).I.  chilotorax . > 0. foarte deschis < 500/ mm3 < 30 g/l < 0. Sc\derea glicopleuriei sub 60 mg/dl se constat\ `n pleurezia de etiologie infec]ioas\.  pleurezii purulente (empieme).5 < 200 U. < 0. frecvent posttraumatice. evocator pentru etiologia infec]ioas\ (TBC sau nespecific\). .6 Absent\ Examenul biochimic al lichidului pleural const\ `n determinarea valorilor proteinelor. neoplazic\ [i reumatoid\ (valori foarte sc\zute ale glicopleuriei). `n exudate. galben. lichidul pleural are un hematocrit mai mare de 16g%.lichid lactescent cu trigliceride mai mari de 110 mg/dl.are valori > 200 U. glucozei.6 Prezent\ Transudat lichid clar.5 > 200 U. Diferen]ierea `ntre exudat [i transudat se face pe baza criteriilor prezentate `n tabelul urm\tor. Aspect Num\r de celule Proteine pleurale Proteine pleurale/prote ine sanguine LDH LDH pleural/ LDH seric Fibrin\ Exudat serofibrin os >1000/ mm3 > 30 g/l > 0.  LDH . mai ales `n pleureziile maligne. lacticdehidrogenazei (LDH).I. pleurezii hemoragice (hemotorax).  glucoza `n lichidul pleural are `n general o valoare apropiat\ de cea sanguin\.I. cu lichid opalescent sau tulbure.

Dac\ investiga]iile men]ionate nu au dus la precizarea etiologiei rev\rsatului pleural. etapa urm\toare este reprezentat\ de procedee invazive care permit recoltarea unor fragmente de ]esut pleural pentru examen histopatologic. amilaza pleural\ are valori crescute `n pancreatite. eozinofilele peste 10% din totalul leucocitelor pleurale. 75% din pleureziile tuberculoase [i numai `n 50% din neoplazii. neoplazice sau embolice. predominan]a limfocitelor `n formula leucocitar\ (>80%) este sugestiv\ pentru etiologia bacilar\. fungice sau cu germeni anaerobi. eritrocitele >100. fungice. .  culturi pe medii uzuale `n pleureziile parapneumonice [i pe medii speciale `n pleureziile TBC. virale [i vasculite.      Examenul bacteriologic al lichidului pleural este indicat pentru stabilirea etiologiei bacteriene a unui rev\rsat pleural. Biopsia pleural\ cu ac Abrams sau cu ac Cope este pozitiv\ `n cca. celulele maligne pot fi identificate `n 45-60% din pleureziile neoplazice. Examenul citologic al lichidului pleural eviden]iaz\: predominan]a polimorfonuclearelor neutrofile `n formula leucocitar\ a unui lichid cu num\r total de leucocite.000 /mm3 apar `n pleureziile posttraumatice. asociate sau nu cu eozinofilie sanguin\ sunt sugestive pentru afec]iuni neoplazice. rupturi esofagiene [i neoplazii. f\r\ a stabili cu precizie tipul histologic al tumorii. > 10.  examenul direct al frotiului colorat Gram sau ZiehlNielsen. parazitare.000/mm3 caracterizeaz\ pleurezia parapneumonic\.  adenozin-deaminaza are valori crescute (>20) `n lichidul pleural de etiologie TBC.

5-39°C. tuse uscat\. având drept consecin]\ acumularea de lichid serofibrinos `n marea cavitate pleural\. [i se manifest\ prin febr\ 38.Toracoscopia diagnostic\ precedat\ de evacuarea total\ a lichidului pleural [i introducerea de aer `n cavitatea pleural\ duce la precizarea diagnosticului `n 95-100% din cazuri. `n pleureziile ce apar la vârste mai `naintate (cca. debutul poate fi insidios. frec\tur\ pleural\ (la debut [i `n faza de resorb]ie) EXAMEN PARACLINIC DIAGNOSTIC POZITIV • Radiografia toracic\ arat\ prezen]a unei opacit\]i omogene. Anamneza poate eviden]ia contactul recent cu un bolnav de tuberculoz\ contagios. care ocup\ sinusul costodiafragmatic [i o por]iune a hemitoracelui respectiv. la adultul tân\r. opacitatea poate ocupa un hemitorace `n `ntregime. ~n cazul pleureziilor masive. având limita superioar\ oblic\. de intensitate mare. 30% din cazuri). inapeten]\. suflu pleuretic. O parte din pleurezii se `nso]esc de leziuni TBC (infiltrative sau cavitare) `n parenchimul pulmonar. durere toracic\. astenie. dispnee propor]ional\ cu cantitatea de lichid acumulat\. PLEUREZIA TUBERCULOAS| Defini]ie. cu vârful spre axil\ [i concavitatea spre hil. cu sc\dere ponderal\. Frecven]a pleureziei TBC este propor]ional\ cu nivelul endemiei tuberculoase dintr-o anumit\ regiune. Tablou clinic Debutul este cel mai frecvent acut. Pleurezia TBC este cea mai frecvent\ localizarea a tuberculozei pe seroase. Examenul fizic constat\ matitate cu abolirea vibra]iilor vocale [i a murmurului vezicular. ceea ce orienteaz\ diagnosticul etiologic. . `mpingând diafragmul `n jos [i mediastinul c\tre partea s\n\toas\.

c) Citologia lichidului pleural de etiologie bacilar\ este dominat\ de prezen]a limfocitelor (>80%). a) Determin\ri biochimice: proteinele din lichidul pleural au valori peste 30 g/l (exudat).I. d) Intradermoreac]ia la tuberculin\ (2 UPPD) este pozitiv\ `n majoritatea cazurilor. Dac\ reac]ia este ini]ial neconcludent\ sau negativ\. . adenozin-deaminaza are valori net crescute (>20) `n pleurezia tuberculoas\. ~n rarele cazuri când investiga]iile men]ionate nu au stabilit diagnosticul este indicat\ toracoscopia cu biopsie sub control vizual. Lichidul pleural fiind paucibacilar. ea se poate pozitiva dup\ cca. bacteriologice [i citologice. Examenul histopatologic (granuloame giganto-epitelioide cu cazeificare) [i cultura BK din fragmentele pleurale recoltate precizeaz\ diagnosticul `n 80% din cazuri. e) Biopsia pleural\ prin punc]ie cu ac Cope sau Abrams. LDH pleural/LDH sanguin > 0. glucoza are `n general valori `ntre 60-80 mg/dl.      b) Determin\rile bacteriologice vizeaz\ eviden]ierea bacilului Koch prin examen microscopic (frotiu colorat ZiehlNielsen) [i `n culturi. confirmarea bacteriologic\ a tuberculozei fiind adus\ de culturile pozitive pentru BK.• Toracenteza diagnostic\ extrage lichid serocitrin (foarte rar sero-hematic sau purulent) din care se fac determin\ri biochimice. este indicat\ `n absen]a elementelor de certitudine pentru diagnostic. 24 s\pt\mâni de la `nceperea tratamentului antituberculos. examenul microscopic este rareori pozitiv.6. LDH > 200 U. diametrul transversal al indura]iei dep\[ind 10 mm.. la debutul pleureziei TBC `n lichid pot predomina polinuclearele.

prezen]a unui focar de condensare parenchimatos.evolu]ie insidioas\. adeseori localizat bilateral. evolu]ia favorabil\ sub tratament antiobiotic. . . care trebuie diferen]iat\ de urm\toarele afec]iuni: • Pleurezia neoplazic\: . • Pleurezia din insuficien]a cardiac\: . . etc.amilaza pleural\ [i sanguin\ cu valori crescute. anticorpi antinucleari. . predominan]a polinuclearelor `n lichid. nici unul din elementele clinice [i paraclinice men]ionate nu sufer\ certitudinea diagnosticului de pleurezie TBC. .examen radiologic [i CT eviden]iaz\ tumora primar\.afectare plurivisceral\.Cu excep]ia investiga]iei bacteriologice [i histologice. .debut dup\ 40 de ani. .prezen]a factorilor de risc (fumat. expunere la azbest).teste imunologice pozitive (celule lupice. . • Pleurezia de etiologie pancreatic\: .`n lichid se g\sesc celule tumorale. • Pleurezia parapneumonic\: debut acut. DIAGNOSTIC DIFEREN}IAL - • Pleureziile din lupusul eritematos [i poliartrita reumatoid\: .simptomatologie sugestiv\ pentru pancreatit\. . .resorb]ie sub tratament diuretic [i tonicardiac. . .lichid hemoragic.lichidul este transudat.cardiopatie `n stadiu avansat.).lichid pleural hemoragic care se reface rapid dup\ evacuare.cantitatea mic\ de lichid pleural.

~n TRATAMENT . kineziterapie respiratorie. cu resorb]ia lichidului [i sechele fibroase (pahipleurit\) care se pot calcifica. ~n total tratamentul dureaz\ 6 luni. Tratamentul pleureziei TBC const\ `n: 1. 23 s\pt\mâni. tratament antiinflamator. RIFAMPICINA (R) [i PIRAZINAMIDA (Z) `n administrare zilnic\ (7/7) `n doz\ unic\ matinal\ timp de 2 luni. pleurezia serofibrinoas\ se poate transforma `n pleurezie purulent\ (empiem bacilar) care necesit\ pleurotomie [i drenaj precum [i tratament antituberculos.EVOLU}IE  f\r\ tratament. ~n absen]a tratamentului. 3. administrarea medicamentelor tuberculostatice. tratamentul const\ `n asocierea inial\ a 4 tuberculostatice (se adaug\ la varianta men]ionat\ mai sus ETAMBUTOL sau STREPTOMICIN| `n primele 2 luni). Tratamentul antiinflamator vizeaz\ limitarea sechelelor pleurale [i evitarea form\rii pahipleuritei. urmat\ de continuarea tratamentului `nc\ 4 luni numai cu H [i R `n administrare tris\pt\mânal\ (3/7). 2. Atunci când pleurezia TBC este `nso]it\ de leziuni ale parenchimului pulmonar sau alte determin\ri viscerale.  cu tratament specific. `n primii 2 ani dup\ pleurezie se pot dezvolta leziuni infiltrative. 1. pleurezia TBC se resoarbe `n cca. sau cavitare de tuberculoz\. pleurezia TBC poate evolua spontan favorabil. De[i poate evolua spre resorb]ie spontan\. pleurezia TBC netratat\ prezint\ riscul de extindere a bolii la parenchimul pulmonar unde. Medica]ia tuberculostatic\ const\ `n asocierea a 3 medicamente: HIDRAZIDA (H). 2.

respectiv 30-40 mg PREDNISON pe zi. Kineziterapia urm\re[te de asemeni prevenirea apari]iei sechelelor fibro-calcare la nivelul pleurei. 3. .prima lun\ de tratament tuberculostatic. Kineziterapia are un rol important `n vindecarea f\r\ sechele a pleureziei TBC [i trebuie continuat\ timp de minimum o lun\ dup\ instituirea ei. Succesul terapiei depinde `n mare parte de evacuarea prin toracentez\ a lichidului pleural. se administreaz\ [i corticoterapie. sc\zând doza zilnic\ cu 5 mg la 3-4 zile. Ea poate fi `nceput\ odat\ cu sc\derea febrei [i apari]ia frec\turii pleurale ca semn al resorb]iei lichidului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful