  La  elaborarea  situaţțiilor  financiare,  en2tăţțile  adoptă  conceptul  financiar  de  capital.

  Conform  acestui  concept,  capitalul  este  sinonim  cu  ac2vele  nete  sau  cu  capitalurile   proprii  ale  en2tăţții.  (pct.  240)    Bunurile  de  natura  patrimoniului  public,  primite  în  administrare,  nu  se  evidenţțiază  în   conturi  bilanţțiere.  (pct.  242)    Scoaterea  din  evidenţță  a  unui  bun  care  a  cons2tuit  aport  la  capitalul  social  nu   modifică  capitalul  social,  cu  excepţția  situaţțiilor  prevăzute  de  lege  [pct.  243  (5)]    Acţțiunile  proprii  răscumpărate,  potrivit  legii,  sunt  prezentate  în  bilanţț  ca  o  corecţție  a   capitalului  propriu  [pct.  244  (1)]:     •  acţțiuni  proprii  răscumpărate  la  preţțul  de  achiziţție:       109        =     512     •  reducerea  capitalului  cu  valoarea  acţțiunilor  proprii  răscumpărate  şi  anulate:       101        =     109  

2  lei/Euro   .  244  (3)]                  456       =     1011          10.2  lei  =  2.  după  caz     [pct.000  lei                765          10.   •  acţțiuni  proprii  răscumpărate  vândute  la  o  valoare  mai  mare  decît   valoarea  de  răscumpărare:       461.000  Euro  x  0.000  Euro  x  4  lei  =  40.  512     =        %                         109                         141     •  diferenţțe  reprezentând  valori  de  vânzare  mai  mici  decât  valoarea  de     răscumpărare:                  149     =     109    Diferenţțele  de  curs  dintre  momentul  subscrierii  acţțiunilor  şi  momentul  vărsării   contravalorii  acestora  se  recunosc  la  venituri  sau  cheltuieli  financiare.000  Euro  x  4  lei  =  40.000  lei     -­‐  curs  valutar  la  subscriere  4  lei/Euro     -­‐  curs  valutar  la  vărsarea  capitalului  4.000  lei                5124     =          %                  456          10.

 244  (8)].  atunci   când  nu  sunt  îndeplinite  condiţțiile  de  a  fi  imobilizate  cu  ajutorul  contului  201:     149        =      %         512         531         462     În  notele  explica2ve.  de  fuziune.  trebuie  cuprinse  informaţții  referitoare  la  operaţțiunile  care  au   afectat  instrumentele  de  capitaluri  proprii  ale  en2tăţții  [pct.     Notă:  conturile  corespunzătoare  primelor  legate  de  capital                                                                                                       pot  avea  numai  sold  creditor.Prime  legate  de  capital     Instrumente  de  capitaluri  cedate  cu  2tlu  gratuit     149        =     109     Cheltuielile  efectuate  pentru  emiterea  instrumentelor  de  capitaluri  proprii.     Primele  legate  de  capital:  de  emisiune.  de  aport  şi  de  conversie.       .

Prime  legate  de  capital     valoarea  primelor  stabilite  cu  ocazia  emisiunii.  aportului  la   capital  şi/sau  din  conversia  obligaţțiunilor  în  acţțiuni:     456        =     104     prime  de  capital  încorporate  în  capitalul  social:     104        =     101     prime  de  capital  transferate  la  rezerve:     104        =     106     prime  de  capital  u2lizate  pentru  acoperirea  pierderilor  contabile  ale   exercitiilor  precedente:     104        =     117   .  fuziunii/divizării.

 246  (2)].  trebuie  capitalizat  prin   transferul  în  contul  1065.  aferent  imobilizării  respec2ve  [pct.  Soldul   contului  105  “Rezerve  din  reevaluare”  nu  poate  fi  debitor.   -­‐  pe  măsură  ce  acDvul  este  folosit.   .  atunci  când  acest  surplus  reprezintă  un  câş2g  realizat:           -­‐  la  scoaterea  din  evidenţță  a  acDvului.     Surplusul  din  reevaluare.Rezerve  din  reevaluare       Rezervele  din  reevaluare  trebuie  evidenţțiate  pe  fiecare  imobilizare  corporală   în  parte  şi  pe  fiecare  operaţțiune  de  reevaluare  [pct.  246  (1)].     Rezervele  din  reevaluarea  imobilizărilor  corporale  nu  pot  fi  distribuite                             [pct.  reflectat  în  contul  105.     Diminuarea  rezervelor  din  reevaluare  poate  fi  efectuată  numai  în  limita   soldului  creditor  existent.  246  (3)].

 212.  213.  214             105     105     =     =     =     105   1065   211.   .  213.  212.  în  situaţția  efectuării  reevaluării  prin  aplicarea   unui  indice:         105     =     281     Soldul  creditor  al  contului  105  trebuie  să  reflecte  rezerve  din  reevaluarea   imobilizărilor  existente  în  evidenţța  en2tăţții.  214     Capitalizarea  surplusului  din  reevaluare:     Diminuări  ale  rezervei  din  reevaluare  urmare  reevaluărilor  ulterioare:     Ajustarea  amor2zării  cumulate.Rezerve  din  reevaluare       Rezultatul  operaţțiunii  de  reevaluare:         211.

 265   =     1068     .  263.  rezerve  statutare  sau  contractuale  şi  alte  rezerve   •  rezerve  legale  provenite  din  profitul  brut  contabil:       129     =     1061   •  rezerve  cons2tuite  din  profitul  net  realizat  în  exerciţțiile  anterioare.  pe  baza   hotărârii  AGA:       117     =     106   •  capitalizarea  surplusului  din  reevaluare:       105     =     1065   •  primele  de  capital  transferate  la  rezerve       104     =     106   •  diferenţța  dintre  valoarea  par2cipaţțiilor  primite  ca  urmare  a  par2cipării  în   natură  la  capitalul  altor  en2tăţți  şi  valoarea  neamor2zată  a  acestora:     261.REZERVE   Contabilitatea  rezervelor  se  ţține  pe  categorii  de  rezerve:   rezerve  legale.

 ca  urmare  a   încorporării  rezervelor  în  capitalul  social  al  acestora:     261.  265    =     1068   •  valoarea  instrumentelor  de  capitaluri  proprii  acordate  angajaţților:       644     =     1068   •  câş2gurile  legate  de  vânzarea  sau  anularea  instrumentelor  de  capitaluri   proprii.  tranferate  la  rezerve:       141     =     1068   UIlizarea  rezervelor   •  rezerve  u2lizate  pentru  majorarea  capitalului  social:           106     106     =     =     101   117   •  rezerve  u2lizate  pentru  acoperirea  pierderilor  contabile:   .  263.•  majorarea  valorii  par2cipaţțiilor  deţținute  în  capitalul  altor  en2tăţți.

 în  cadrul   operaţțiunilor  de  reorganizare:     106     =     456   •  pierderi  din  emiterea.  cu  ocazia  cedării  par2cipaţției:     106     =     764   •  transmiterea  capitalurilor  proprii  către  acţționari/asociaţți.  transferate  la  venituri.•  diferenţța  dintre  valoarea  par2cipaţțiilor  primite  ca  urmare  a  par2cipării  în   natură  la  capitalul  altor  en2tăţți  şi  valoarea  neamor2zată  a  imobilizărilor  care  au   făcut  obiectul  par2cipaţției.  vânzarea  şi  cedarea  cu  2tlu  gratuit  sau   anularea  instrumentelor  de  capitaluri.  răscumpărarea.  acoperite  din  rezerve:       106     106     =     =     149   501   •  ajustarea  rezervei  în  cadrul  operaţțiunilor  de  consolidare:   .

    constatate  în  exerciţțiul  curent  şi  care  privesc  exerciţțiul  precedent:      411.     =     117   .     Se  cons2tuie  din:     •  profitul  net  realizat  în  exerciţțiul  financiar  încheiat.Rezultatul  reportat     Reflectă  rezultatul  exerciţțiului  precedent  (sau  o  parte  a  acestuia)  nerepar2zat   de  către  AGA.  106     =     117     •  rezultatul  favorabil  provenit  din  corectarea  erorilor  contabile.  preluat  la   începutul     exerciţțiului  următor  în  rezultatul  reportat:       121     =     117     •  pierderile  contabile  ale  exerciţțiilor  precedente  acoperite  din   primele     de  capital  şi  din  rezerve:              104.  461  etc.  pierderea  neacoperită  şi  rezultatul  provenit  din  corectarea   erorilor  contabile.

 448.  446.  404.  potrivit  legii:   •  soldul  debitor  reprezintă  pierderea  neacoperită   •  soldul  creditor  reprezintă  profitul  nerepar2zat.   .  457     •  rezultatul  nefavorabil  provenit  din  corectarea  erorilor  corectate   în  exerciţțiul  curent.  441.   117  =  101   •  majorarea  capitalului  social.  provenind  din  exerciţțiile  precedente:                 117  =  401.  438.Rezultatul  reportat     Se  u2lizează  pentru:       •  acoperirea  repar2zării  profitului  net  realizat  în  exerciţțiile  precedente:     117  =  %.  1068.  431.  117.  4423.  447.  446.  462  etc.

P.CONTROL  INTERN-­  principalele  obiective   (O.     Eficacitatea  opera2unilor  en2ta2i  si  u2lizarea  eficienta  a   resurselor.       .  309     Asigurarea  conformita2i  ac2vita2lor  en2ta2i  cu  legisla2a  in   vigoare.M.     Buna  func2onare  a  ac2vita2lor  interne  a  fiecarei  en2ta2  cu   respectarea  deciziilor  responsabililor.F.     Masuri  pentru  prevenirea  riscurilor.  3055/2009)  –  pct.     Asigurarea  fiabilita2i  informa2ilor  financiare  furnizate  prin   raportarile  financiare.

 promovate  si  mo2vate  pe  criterii  de  competenta.       .  resurse  si  proceduri  adecvate.     •  resurse  umane  cu  prega2re  profesionala  adecvata.Componente  ale  controlului  intern:     Definirea  clara  a  responsabilitaIlor.   modalitaI  si  sisteme  de  informare.   angajate.         •  proceduri  adecvate  fiecarei  ac2vita2  derulate  de  en2tate.  precum   si  resurse  materiale  si  financiare  corespunzatoare  ac2vita2lor   derulate.  instrumente  si  pracIci  adecvate     •  responsabilita2  pe  fiecare  structura  interna  prevazuta   de  organigrama  en2ta2i.   •  poli2ci  clar  definite  privind  delegarea  competentelor.

    •  sa  asigure  proceduri  concrete  de  lucru.     •  fiecare  responsabil  sa  stabileasca  sarcinile  personalului  care  intra    in  sfera  sa     de  raspundere.Componente  ale  controlului  intern:     Difuzarea  interna  de  informaIi  perInente  si  fiabile  necesare  exercitarii   responsabilitaIlor.     AcIvitaI  corespunzatoare  de  control  intern  pentru  fiecare  acIvitate.     •  sa  asigure  un  sistem  de  informare  coerent.   .     Existenta  tehnicilor  de  depistare  si  evaluare  a  riscurilor  (riscuri  generale.   riscuri  specifice).  proces.     •  sa  supervizeze  ac2vitatea  personalului  care  intra  in  sfera     de  raspundere  a  fiecarui  responsabil.     Supravegherea  permanenta  si  monitorizarea  funcIonarii  controlului  intern   asSel  incat:     •  fiecare  responsabil  sa  se  organizeze  pentru  a-­‐si  conduce  ac2vitatea.

  .     prevenirea  si  detectarea  fraudelor  si  neregulilor   financiare.     fiabilitatea  situa2ilor  financiare  anuale  publicate  si  a  altor   informa2i  communicate  pietei.     protejarea  ac2velor  en2ta2i.Control  intern  contabil  si  Minanciar                                               -­  principalele  obiective  -­     conformitatea  informa2ilor  financiare  si  contabile  cu   reglementarile  aplicabile.

    asigurarea  exac2ta2i  si  exhaus2vita2i  inregistrarilor  contabile.Controlul  intern  si  conformitatea  cu   reglementarile  contabile  aplicabile:     organizarea  contabilita2i.     stabilirea  poli2cilor  contabile  si  elaborarea  manualului  de  poli2ci     stabilirea  si  aprobarea  procedurilor  specifice  si  a  manualuiui  de   proceduri:     •  procedura  de  organizare  a  ges2unilor  si  evidentei   anali2ce  a  bunurilor.     •  procedurile  privind  sistemul  de  documente  financiar  contabile.     .     asigurarea  infrastructurii  informa2ce  si  adoptarea  programelor   informa2ce  corespunzatore.     •  procedura  de  inventariere.