You are on page 1of 24

אמיגרת

דחוימ ןויליג

תדוגא סוניכ

םימגרתמה

2012 ראורבפב 13-15

TARGIMAאמיגרת

TARGIMA

TARGIMA

אמיגרת

אמיגרת

TARGIMA

אמיגרת

2012 ראורבפב 13-15 TARGIMA אמיגרת TARGIMA TARGIMA אמיגרת אמיגרת TARGIMA אמיגרת 1
2012 ראורבפב 13-15 TARGIMA אמיגרת TARGIMA TARGIMA אמיגרת אמיגרת TARGIMA אמיגרת 1

1

אמיגרת

אמיגרת

אמיגרת

www. kavnakee.co.il | ןמסיז הנינפ : יפרג בוציע

TARGIMAאמיגרת

TARGIMA

TARGIMA

TARGIMA

לארשיב םימגרתמה תדוגא ,שארה-בשוי רבד

3

םימגרתמה תדוגא לש יתנשה סוניכב םיפתתשמה לכל םיאבה םיכורב תכרב ,תישא ,דומללו םירשק רושקל ,שגפיהל ונלש תירקיעה תונמדזהה אוה הזה סוניכה .לארשיב

תישיא ,תיעוצקמ - והשמ חיוורהש השוחתב סוניכהמ התיבה רוזחי דחא לכש םיווקמ ונאו .תיתרבחו סוניכה ןוגראב ועיקשהש םוצעה ץמאמה לע ינוקרי הרשלו ןמיילק ןלאל תודוהל הצור ינא .םהל עייסל ובדנתהש םירחא םיבר םע דחיב ,הנשה קר םכל ירהו ,הירבח לעו הדוגאה לע םיעיפשמה םיאשונה ןווגמל לובג ןיאש דמול ינא ר"ויכ :הנטק המיעט המכ ינפלש םירבחל ריכזהלו תונמדזהה תא לצנל הצור ינא - הדוגאב תורבחו תויעוצקמ .ותוא וארקי םירבחהש בושח .תיקסעו תיעוצקמ תוגהנתהל יתא דוק הדוגאב ונצמיא םינש תא שיגהל ,הכירעו תונמגרותמ ,םוגרת ,םימוחתה לכמ םירבחה תא דדועל םג שקבמ ינא .הדוגאה םעטמ תימשר הרכהב תוכזל ידכ םתודמעומ תונוש םיכרדב עייסל ובדנתהש םיברה םירבחה דבלמ -הדוגאב םיבדנתמה לש םמוקמ תומישמב ןה םצרממו םנמזמ םורתל םינכומה םיפסונ םירבח תולגל יתחמש ,סוניכה ןוגראל ,יפיצפס דיקפת ומצע לע תחקל הצורש ימ לכ .רוביצה יסחי םוחתב ןהו תויביטרטסינימדא .יילא תונפל ןמזומ תובטההו תורבחה תנוכתמ תא חתפל םיפאוש ונא - ללככ םוגרתה עוצקמל דקומכ הדוגאה םירבח םינוגרא םע םינויד יתלהינ רבכ .םינוגרא ללוכ ,תוירוגטקה לכמ םירבח ךושמל ידכ ונלש תונקהל תורבחה הלוכי תונורתי וליא תוארלו הדוגאב םמוקמ תא רתוי בוט רידגהל ןויסינב .םהל םיכרצה תא קוידב תוהזל ונל השק תובר םימעפ - הדוגאה ירבח לש םלוק תא עומשל ךרוצה םילוכי םירחא םירבח םגו הדוגאהמ םיצור םתייהש והשמ שי םא :שקבמ ינא ןכלו ,םירבחה לש .ותוא לוקשל לכונש ידכ ונתעידיל ןיינעה תא ואיבה אנא ,תלעות ונממ קיפהל ןודלו ליחתהל ונל תורשפאמ םכלש תוינפה לבא ,תויעבה לכ תא רותפל לכונש חיטבמ אל ינא .ןוכנה ןוויכב דעצ רבכ הזו ,ןהב

ר

.ןוכנה ןוויכב דעצ רבכ הזו ,ןהב ר ,םכלש קמז ירפ לארשיב םימגרתמה

,םכלש

קמז ירפ לארשיב םימגרתמה תדוגא ר"וי

T

T

T

T

תינפי הזורפ םוגרתב תומרונ ךוותמ םוגרת לומ רישי םוגרת :תירבעל

אנהכ לעי ,יבקעי רהס ,יקסנב הימ

.הלוחכ המילג שבולה "דחא תרשמ" איה "דחא תרשמ" םנמא אוה רישיה םוגרתב ךוותמה םוגרתב ךא ,המילגה התואב שובלה שבול אוהו ,"יארומס לש ותרשמ" בתכנ תכיפהו "יארומס" תפסותה .לוחכ ונומיק תילגנאל םוגרתב םיעיפומ ונומיקל המילגה יכ הארנו ,ךוותמה םוגרתה ססבתה וילעש -ינפי ךפונ תוושל הסנמ ילגנאה םוגרתה עיפומ יונישה ךכמ האצותכ .טסקטל יטוזקא .ךוותמה םוגרתב םג הלוע יתועמשמ לדבהל תפסונ המגוד ,רוקמה יפל .רופיסב ריוואה גזמ רואיתב המושגה ץיקה תנועב שחרתמ רופיסה םג אוה הזכו ,ליבה אוה ריוואה גזמ .המחהו .רופיסה ךלהמב תויומדה לע ךתינה םשגה וברעב הרק ונרופיס" .ליחתמ רופיסה ךכו םוגרתב וליאו ,רישיה םוגרתב בתכנ "םוי לש תאז ,"רק ברע הז היה" :בתכנ ךוותמה It was a" ,ילגנאה םוגרתב בותכל םאתהב .הנוש איה רופיסה תריווא ."chilly evening וניא רוקה ירוקמה טסקטבש ןייצל רתומל ."םוי לש וברעב הז היה" בתכנ אלא ,רכזומ םוגרתל ךוותמה םוגרתה ןיב םילדבהה בור תסיפתב םילדבהמ םיעבונ םניא רישיה תוססבתהמ אלא ,תירבעל םגרתמה דחאה ,םינוש תורוקמ ינש לע םימוגרתה לע ינשה וליאו רוקמה טסקט לע ססובמ תוריחב .תילגנאל רוקמה טסקט לש םוגרת ךוותמ םוגרת םגרתמה ןמ תוללשנ תובר םוגרתה תויורשפאל עדומ וניאש ןוויכמ תוטלחהה בור ,רוקמב תומייקה תונושה .ותעידי אללו ורובע ושענ רבכ תוימוגרתה אוהו ,תויוריח ומצעל לטונ תילגנאל םוגרתה ךכ ,ויניע תוארכ רוקמה תא שרפמו הנשמ תוקחתהל אלא רתונ אל ונממ םגרתמלש אלש לדתשהלו ,תומוס םייניעב וירחא לודג קחרמ רוציל אל ידכ ונממ קחרתהל עודי תירבעל םוגרתה ,ללככ .רוקמהמ רתוי תילגנאל םימוגרתה וליאו רוקמל ותונמאנב ןכ לע .הרהנהו תונשרפל םתייטנב םיעודי ךרדב םיראשנ תירבעל םיכוותמה םימוגרתה ילגנאה רוקמה לש ויתויועטל םינמאנ ללכ .םיסחייתמ םה וילא םמצע םימגרתמה דציכ תעדל וניצר םימגרתמ ונייאר ךכ םשל .אשונל םיסחייתמ תינפי הזורפ ומגרתש תילגנאמו תינפימ ,לוב-תוילד יקימ ,רוא רימא םהבו תירבעל תניע ,ילמרכ הרואיל ,ןהכ .ב ןורוד ,סייו ךליל .תרופ-לחש תינושו זר בקעי ,רפוק

שומישה .ןעמנה תא ההיבגמ היינשה וליאו םינפי םגו ,םיקסעה םלועב גוהנ וגייקב הז םלועב םינושארה םהידעצ תא םישועה ,סמונמ ןפואב חסנתהל דציכ דומלל םיכירצ תאז ושעיש דע םינש רפסמ רובעל תויושעו היצאוטיסב יולת וגייקב שומישה .תויעבטב הנוממה תא היבגי דבוע ,לשמל :תיתרבחה םמע אצמנ םא ךא ,םהינש ןיב החישב וילע גיצנ תא היבגי דבועה ,תרחא הרבח לש גיצנ ןושלב ולש סובה לע רבדיו היינשה הרבחה הלא םייתרבח םידוק .הכימנמ וא תילרטינ ,ברעמב םיגוהנה םידוקהמ תיתוהמ םינוש םגרתמה ןכלו ,לארשיב המכו המכ תחא לעו םירבודה ןיב סחיה תא ריבעהל השקתי .היצאוטיסב הפשה לש םיפסונ םינייפאמו הלא םינייפאמ תוריחב עצבל םגרתמה תא םיצלאמ תינפיה ראבל ךרוצהמו תונשרפמ תועבונה תובר .ימוקמה ארוקל רופיסה תא שיגנהל וא אל םגרותמה טסקטה לע ךמסנש םגרתמל וינפלש טסקטב קובדל אלא הרירב תראשנ .ובש תויועטה ףאו תוריחבה ,תויונשרפה לע ףוליסה ,יונישה םיפסוותמ הז ךוותמ םוגרתל לכב םישחרתמה היצמרופניאה תפסותו טסקט לבקתמש ךכ ,)Nida( אוהש םוגרת .ירוקמה טסקטהמ רתוי ףא קוחר רשא שדח ןתינ ךוותמ םוגרתמ תועבונה תויעבה תא רישי םוגרת ןיב םיוושמ רשאכ תוארל .תחא הריצי לש ךוותמ םוגרתו םינוש םימוגרת ינשב דקמתהל ונרחב הקסונויר תאמ ןומושאר רופיסה לש רפסב אצמנ ךוותמה םוגרתה .הווגטוקא םוגרתהו ,1992 תנשמ ןומושר טרסה לע .םינווג תאצוהב 2002 תנשב אצי רישיה רוקמה טסקטל םימוגרתה תא וניוושה טסקטל הברקה תא קודבל ידכ תינפיב תוריחבה תא ןיבהל תוסנל ידכו רוקמה לש ךוותמה םוגרתב .ושענש תוימוגרתה תופסותה ,םייונישה לכ טעמכ ןומושאר ולאל דומצבו םאתהב םניה תוטמשההו ססבתה וילעש תילגנאל םוגרתב ונאצמש אסרגל סחייתנ רשאכ ,ןכל .ךוותמה םוגרתה וילע םוגרתה יכ רוכזל שי ,תכוותמה תירבעה ןיבל הניב םילדבהל רוקמה אוה הכמתסה .רישיה םוגרתה םימוחתב ואטבתה םייתועמשמה םילדבהה ,םיבר/דיחי ,עודיי ,קיתעת ילדבה :םיאבה יפואב םילדבה/טסקטה ךוכיר ,הרזה/תויב רדס/ןפואב לדבהו הטמשה/הבחרה ,טסקטה תישארה תומדה ,המגודל .עדימה תרבעה

תויראלופופה התלע תונורחאה םינש רתוי יכ הארנו ,ץראב תינפי תורפס לש

ב

םלוא ,תינפימ םימגרותמ םירפס רתויו קלח יכ םילגמ ונא רתוי הקימעמ הקידבב םימגרותמ םניא וללה םירפסה ןמ רכינ דציכ ןוחבל וננוצרב .תינפימ תורישי ךוותמ םוגרתב תוכמותה תומרונה תובלתשמ רתיל וא .רישי םוגרת תודדועמה תומרונ םע תינפימ רישי םוגרת ןייפאל ןתינ דציכ ,קויד .ךוותמ םוגרת תמועל תחפשמ ףאל תכייש הניא תינפיה הפשה ,המצע ינפב החפשמ הווהמ אלא ,תופש איה יכ םינעוטה םינשלב םנשי יכ ףא תינפיה הפשהש ןוויכ .תינאירוקל הבורק ,ברעמה תונידמב תוצופנה תופשהמ הנוש .תינפימ םוגרת תעב םיבר םיישק םיררועתמ ךופה אוה תינפיה הפשה הנבמ ,תישאר תובר תופשמ ונל רכומה הנבמל סחיב ףוסב עיגמ דימת אושנה ,אמגודל .תורחא טפשמה תא ןיבהל ןתינ זא קרו ,טפשמה וא יבויח :טפשמה יפוא הלגתמשכ ואולמב טפשמ ;הווהב וא רבעב שחרתמ ;ילילש יקלח לש רדסה ,ףסונב .הלאש וא יוויח הביסה .תירבעל סחיב ךופה ונה טפשמה הקיז יטפשמו ,האצותה תא םידקת דימת םיקסוע םהש םצעה םש תא ומידקי דימת םיוסמ הריסמ רדס ביתכמ הז הנבמ .וב יעבט עמשנ דימת וניא רשא ,םירבדה לש רדס םהבש םירקמב .תורחא תופשב לולע םגרתמה ,ןכותל יטירק ונה הריסמה טפשמ הנבמ לע ליבקמב רומשל תושקתהל .דעיה תפשב יעבט ,תובר תויונשרפ תרשפאמ תינפי ,ךכל ףסונב םיצלאנ םיידילי םירבוד םג רשקה אללו ןיא .רבודה וא טסקטה תנווכ תא שחנל ןיבו הבקנל רכז ןיב ,םיברל דיחי ןיב הנחבא תנבהב םיישק םירצונ ךכ בקעו ,דיתעל הווה יטנופ ןפואב תינפי בותכל ןתינ .היצאוטיסה םיוסמ לילצלו ,)י'גנק( תוינמיס תועצמאב וא המכ םג ןכלו ,תויועמשמ המכ תויהל תויושע ןפואב בותכל ורחבי םיבתוכ םיתעל .תוינמיס וא ,תינמיסב שמתשהל םוקמב הלימ יטנופ לילצ םע תרחא תינמיסב תינמיס ףילחהל .םילימ קחשמ ןיעמ לבקתמש ךכ ,ההז תירבעל תינפי םוגרתב השקמה ףסונ טנמלא דובכה תוינפ .סומינה תפש ,וֹגייקה ונה םע תדרפנ קודקד תכרעמ תוללוכ תינפיב תוגוהנה ולאמ תונוש םילימו תונוש תויטה היטה תוכרעמ יתש שי .ימוימויה רובידב ,רבודה תא העינצמ תחאה :וגייקב תודרפנ

תובושתו םימוגרתה תואוושה חותינמ תויגוס המכ לע דומעל ןתינ ,םימגרתמה .תונושה םוגרתה יכרדמ תועבונה תוטלוב ינפב תדמועה הריחבה תורשפא ,תישאר ןיב האוושהב תיזכרמ היגוס איה םגרתמה םגרתמהש ןוויכ .ךוותמ םוגרתל רישי םוגרת תא ריכמ וניא ךוותמה םוגרתב תירבעל עדומ וניא אוה ,ינושארה רוקמה טסקט טסקטב תומייקה תויועמשמה ללשל רוחבל תורשפאה ונממ תלטינו ,ירוקמה .ןלוכ תא אטבי רשא ןורתפ אוצמל וא ,ןהיניב םוגרתב רבודמ רשאכ תקזחתמ תויתייעבה אוצמל םיתעל ץלאנ םגרתמה ובש ,תינפימ רומשל תנמ לע דחוימב םייתריצי תונורתפ וניא םג הז םגרתמ .תויועמשמה יוביר לע וא תייבל הצור אוה המכ דע רוחבל לוכי טסקטל םגרתמהש ןוויכ ,טסקטה תא רזהל .וליבשב רחב רבכ םייניבה תומכסומה איה תפסונ תטלוב היגוס םוגרתה םילעופ ןהיפלש תוימוגרתה תומכסומה .םייניבה םוגרתו תירבעל תונוש תויהל תויושע םייניבה םוגרת לש .תירבעל םוגרתה לש ולאמ ןיטולחל תורושק תויהל תויושע הלא תומכסומ ךא ,הרכזוה רבכש הרזהה/תויבה תדימל תדימלו ינושלה בלשמל ,חוסינה ןפואל םג .ללכב ומצעל לטונ םגרתמהש תוריחה ללככ" תילגנאל םימוגרתה ,רוא רמאש יפכ ,םידבעמ אלא ,רוקמל םינמאנ םניא םה .תוילגנאה תומרונל ותוא םינשמו ,םיביחרמ הזו ,תירבעה םוגרתה תרוסמב לבוקמ אל הז ריבעהל אוה ןויסינה יתניחבמ ,ךפהל .הנורתי ."ןתינה לככ תירבעב תינפיה יוטיבה ךרד תא תונימזה ףא לע יכ קיסהל ןתינ ,םוכיסל תמועל תילגנאמ םימגרתמ לש רתוי הברה הכומנ הצופת תולעב תופשמ םימגרתמ עיקשהל ףידע יכ הארנ ,רתוי תויטוזקא/רתוי תינפי תרופיס לש רישיה םוגרתה דודיעב .ללכב תורחא תופשמ תרופיס לשו טרפב הבורקו רתוי הנימא הריצי בינת וז העקשה רתויו ותוברת תא תדבכמה ,רוקמל רתוי תוגוהנה םוגרתה תומכסומל הנמאנ - לכמ .תירבעה הפשב

היפרגוילביב

Akutagawa, Ryunosuke, Rashomon and

other stories, Bantam Books, New York, 1959 (translated by: Takashi Kojima), pp.

15-39.

Nida, Eugene A. 1966. "Principles of Translation as Exemplified by Bible Translating". In: Reuben A. Brower, ed. On Translation. New York: Oxford University Press, 1966 (11959), 11-31.

,ןומושאר ,הקסונויר ,הווגטוקא :םוגרת( 2002 ,ןילקרט םינווג תאצוה

http://www.ynet.co.il/ ,)ירבע יפיצ

articles/0,7340,L-2115935,00.html

,ןומושר ,י'ציר דלנוד ,הריקא ,הוואסורוק :םוגרת( 1992 ,ביבא לת ,םע-רוא תאצוה .86-89 'מע ,)ןיקטולפ הבידנ

השעי םוגרתהש ינויח ןכלו ,רוקמהמ םושמ שי ךוותמ םוגרתב .רוקמהמ תורישי ךרעו דובכ תותיחפו ,רוקמה תוברתב לוזלז רבוע םוגרת" ,רפוק ירבדל ."דעיה תוברתל םוגרת ןכלו ,תוחפ הבוטו רתוי הבוט ,הכירע סורהל לוכי תילגנאל חלצומ אל םוגרת לש ךירצש רבד הז יתעדל .ותמשאב אלש ,רפס ."ותוא תושעל קיספהל תונווגמ ויה ויבגל תובושתהש יזכרמ אשונ םימוגרת םע תוצעייתהה תדימ תלאש אוה תובושתה .םוגרתה תדובע ךלהמב םירחא לש הבחר תשק תוגציימ ונלביקש יכ הבישה תרופ-לחש .אשונל תויוסחייתה :הריציל םייק םוגרתב תרזענ הניא םלועל םייניעב ]הריציה[ התוא תוארל תשקבמ ינא שי הריצי לכל .רשפאה לככ "תויקנ" ,הלש בצקמה ,הלש השוחתה ,הלש היגרנאה םגרתמ/ארוק לש םייפקשמ םיביכרמשכו תורזוע חרכהב אל ןה האירקה תעב רחא .רומגה ךפיהה .הלא לכב ןיחבהל ססבתמ/רזענש םגרתמל תוברואה תונכסה תונלצע ןה םירחא לש םימוגרת לע ,האירק ילגרה לש תופפורתה ,הבשחמה - ןבומכו הנבההו האירקה תלוכיב הדירי והשימ לש תויועט תובקעב תרוויע הכילה .רחא

ועיבה וז הלאשל ושרדנש םימגרתמה רתי םלוכ תאז םע דחיו תוצרחנ תוחפ תועד יבגל תרופ-לחש לש התעדל םיפתוש םהב תומוקמה םתואב לופיל הנכסה הנע זר .העטו לפנ םירזענ םה וב םוגרתה םימוגרת ןחוב אוה תוקוחר םיתיעל קר יכ תא םילשהש רחאל קר תאז םגו ,םימייק םוגרת םע תוצעייתהה לע .אוה ומוגרת אוה ןכש תלבגומ הדימב קר תויהל בורב יכ בישה ןהכ ."שוריפו רבעמ רבכ" תילגנאל םימוגרתה תא ארוק אוה םירקמה ואצמש תונורתפ קדוב םג םיתיעל"-ו ףא ,תויתייעב תודוקנל םירחא םימגרתמ .וללה תונורתפה תא ץמאמ חרכהב אלש תאזכ הקידב תעב הלגמ ינא םעפ אל" תוקחרתה וא םירסוח ,תופסות ,תואיגש ".רוקמהמ הבורמ םוגרתב תרזענ םנמא איה יכ התנע סייו םוגרתה" יכ הנייצ ךא תילגנאל םייקה םימגרתמ .דבלב רזע ילכ אוה תילגנאל "םיישפוח" םימגרתמכ םיעודי תילגנאל תא תצק רפשל םמצעל םישרמש( תיסחי אדוול ידכ קר םהב תרזענ ינא ןכלו )רוקמה ןיידע ינאו םיבכרומ םיטפשמ ןוכנ יתנבהש ".תילגנאה תא אלו תינפיה תא תמגרתמ תילגנאל םימוגרתה תא הארק לוב-תוילד ,תינפימ המגרתש םירפסה םוגרתל םדוק תעב דצב וללה םימוגרתה תא החינה ךא יכ הדבועה ,הירבדל .םוגרתה תכאלמ ותיא חכוותהל רשפאש ףסונ טסקט םייק םוגרתה ךילהת תרחא ,הנבהב תעייסמ לוב-תוילד םג תאז םע .דדוב דואמ אוה םימוגרתהש תוברה תויוריחה תא השיגדה הדוקנ הלעמ איה .םמצעל םילטונ תילגנאל ,רוקמהמ םוגרתה קחרמ תלאשב תפסונ ידי לע הכירעב תויתייעבה תא הריכזמו רוקמה טסקט תא םיריכמ םניאש םיכרוע .תילגנאל ומוגרת לע םיססבתמו

תועמשמה יוביר תא ולעה םימגרתמה השענ םיתעלש תינפיה הביתכל ינייפואה תרופ-לחש .ותוא רמשל ןוצרה תאו ,הנווכב :תשרדנה הריחבה לע העיבצמ תעפוש ,ןווכתמב תיביסולא איה הפשה " תויונשרפ לש בר רפסמל החותפ ,םיזמר ימצע תאצומ ינאו )דואמ תונווגמ םיתיעל( ריהב םוגרתב רוחבל ךרוצה ןיב תטטהלמ תא ריתוהל בלה לש ותאירק ןיבל יטנרהוקו ."תינפיב ארקנ אוה ךכ יכ ותומימעב טסקטה קלח לצא" :אשונ ותואב עגונ ןהכ םג תמיוסמ הייטנ שי םיינפיה םירפוסהמ הנוכת ,הרישי העבהמ תוענמיהו לופרעל ישוק רצונ ןכלו תירבעב תלבוקמ הניאש ."ארוקלו םגרתמל הפשהש םינפי םירפוס םנשי ,תאז םע תיברעמ רתוי ,תיצילמ תוחפ איה םהלש התסיפת יפל .םוגרתל הלק רתוי םג ןכלו יפואב יולת תינפימ םוגרתה ישוק ,רפוק לש הלאקס ינפ לע ענו תירוקמה הריציה םישקה םירפוסה םיאצמנ היתוצקב רשא האיבמ רפוק .םוגרתל תוחפ םישקהו רתוי הפשב בתוכה ,ימאקרומ יקורה תא אמגודל תוצילממ הפחו תיטסילמינימ ,תינרדומ תונורחאה ויתוריציב ,םנמאו .תוינושל ,תיקודקד הכובס תוחפ הפשב בתוכ אוה רתוי הלקו תיברעמה תינבתל רתוי תמאתומ ינשה הצקב .וימגרתמ ודיעיש יפכ ,םוגרתל ורי'ציאנו'ג תא הביצמ איה הלאקסה לש ,רתוי הרישע ,רתוי ההובג ותפש רשא ,יקזינט לוכהמ רתויו תיריבחת הניחבמ תבכרומ תיתרוסמו 'תינפי' ולצא םירבדה תעבה" - תויוסחייתה ןנשי יקאזינט לצא ,ףסונב ."רתוי תדובעו עדי תושרודה ,ןפי תוברתל תובר .םיבחרנ רקחמ ישוקה אוה רפוק העיבצמ וילע ףסונ ישוק ןפואב םיינפי חור יכלהו תושגר תרבעהב הז ישוק .תונשרפב טוקנל ילבמ ארוקל ריהנ ראותמה םלועה" :זר לש ויתובושתל רשקתמ םישנאה .רכומ אל םג לבא ,ילארשיל רכומ ,דיינ ןופלטב םירבדמ ,בשחמב םישמתשמ ריע לש ינוריע רעונ לש תויעבב םיטבלתמ ימינפ םלוע םהל שי תאז םעו ,תינרדומ ינושה" םג םנשי ,זר יפל ."ןיטולחל רחא ,םילמה לש םייטנמסה תודשה"ו "יתוברתה סייו ."תיברעמ הביבסב הכימת ןהל ןיאש הנשיב" :הלא םייתוברת םילדבה המיגדמ .םירבג דצל ןושיל איה התדובעש הרוחב שי ךרדב רבודמש חינמ דימ ילארשיה ארוקה הז הרקמב ךא ,ןימ יסחי םויק דיגהל הנידע ."םירבגה דצל ןושיל קר ןכא היה דיקפתה יבגל םיעד ימימת ויה םימגרתמה לכ וא תינפימ ןה ,רישיה םוגרתה לש ותובישח םכתעד המ" הלאשה לע .תרחא הפש לכמ םימגרתמ םנשיש יפ לע ףאש ךכ לע רוא םיאור ןיידע ,תינפימ תורישי םימגרתמש םילדבהה ,"?תילגנאמ ושענש םימוגרת הברה בור .ןתוצרחנ תדימב קר ויה תובושתה ןיב תילגנאל םימגרתמה יכ ונעט םימגרתמה םוגרתו ,שפוח ידמ רתוי םמצעל םילטונ ןהכו לוב-תוילד .רוקמהמ ידמ קחרי ונממ ןיבור יי'ג ,ימאקרומ לש וימגרתמ תא וריכזה ,םינשמ םיתעל רשא ,םואבנריב דרפלאו םיעיפומה םיטרפ םיפיסומ וא םיטימשמ תילגנאל םוגרתה" יכ בישה ףא ןהכ .רופיסב קוחר םעפ אל אוה תורחא תופשל וא

2011 - 1933 | ןורדק ץרפ

רשקהב הנטק הטודקנא ךל רפסל רשפא ?הזה .השקבב ,ןכ היה ילש םינושארה םימוגרתה דחא ליח דקפמ ,ןמצייו רזע לש היפרגויבוטואה םג היה רתוי רחואמש ,ילארשיה ריוואה ךירצ יתייה ,הדובעה תא לבקל ידכ .אישנ לש ויתונשב קסעש עטק ,המגוד םגרתל .יתוכלמה ריוואה ליחב ריעצה ןמצייו יתרכה ,הילגנאב תובר םינש יתייחש ןוויכ ריוואה ליח לש דאמ ידוחייה גנלסה תא יגוחב קר שומישב ויהש םייוטיב ,יתוכלמה תא יתלביק הזה עדיה סיסב לעו .םיסייטה .בו'גה ,ילש םוגרתהמ דאמ הצורמ היה ןמצייו .2005 תנשב ותומ דע םידדוימ ונראשנו םע רשקב תויהל תובורק םיתעל ךל אצוי ?םגרתמ התאש םיבתוכ היינפ לבקמ םגרתמה ללכ ךרדב .אלו טעמכ לומ אל ,רואל האצוהה לומ דבועו ,ךרועמ םירפסה דיריב - םימיוסמ םירקמב .בתוכה םגרתל ךירצ יתייה - לשמל ,טרופקנרפב ,ריצקתה תאו רצק עטק האצוהה ליבשב תוניינעתהה תדימ יפל ,טילחמ היה ךרועהו תא םגרתל םלתשמ םא ,םירפסה דיריב רשק םוש רבכ ןיא בתוכל .ולוכ רפסה .הזה ךילהתל לש םיבתוכ םה הזה ללכהמ םידדוב םיאצוי ירקבמ לשמל ומכ ,םייפיצפס ןויע ירפס תובורק םיתעל ךירצ ןאכ .תוברתו תונמא טסקטב םיעיפומשכ ,בתוכה םע ץעייתהל להקל םירכומ םניאש תונויערו םיגשומ .יל םגו - בחרה םימעפ :הזה רשקהב תפסונ הרעה דוע ץמאמה לע יל ודוהש םיבתוכ יתשגפ תובר ימוגרתש ירחא תודחא םינש ,ינושלה איה לארשיש ןוויכ .רואל ואצי םהיתודובע םימוגרתמ רקיעב םייח םה ,דאמ ןטק קוש .םיחילצמ הלאשכ דאמ םיחמשו ךל הרקש רתויב ריעסמה רבדה היה המ ?םגרתמכ היהש ימ לש היפרגויבוטואה םוגרת קחצי ,לארשי תלשממ שארו ל"כטמרה יתלבק .ןודנולב יתייח תע התואב .ןיבר ןיברל עייסש ,ןייטשדלוג בדמ ןופלט תחיש אל יל רמא אוה .היפרגויבוטואה תביתכב .םימיוסמ םיקרפב תודחא תואקספ םגרתל הייסולכואה שוריגב רקיעב וקסע םיעטקה תמחלמב הלמרו דול לש תיניטסלפה

תליהקב תטלוב תומד היה ןורדק ץר ,הניווב דלונ אוה .תילארשיה םימגרתמה

תוטלתשה רחאל הילגנאל וירוה םע חרבו ץרפ .1938 תנשב ,הירטסוא לע םיצאנה .תומדקומה םישימחה תונשב לארשיל רגיה ר"וי תויהל רחבנ ףאו ,םגרתמכ דבע זאמ .70-ה תונשב לארשיב םימגרתמה תדוגא לש תויפרגויבוטואה תא םגרת רתיה ןיב לע בושח רפס ןכו ,ןמציו רזע לשו ןיבר קחצי ."שיבה קסע"כ רתוי עודיה ,"הנזוס עצבמ" .יאנותיעכ םג דבע םגרתמכ ותדובע דצל ןעמל רשפתמ יתלבו רוסמ ליעפ היהש ,ץרפ 6-ב השק הלחמ ירחא רטפנ ,םדאה תויוכז רסחי אוה ;םרכ ןיעבש ותיבב ,2011 רבמבונב

דידיכ רקיעבו תיעוצקמ תוכמסכ ,תימעכ ונל .ךורב ורכז יהי .רקי

פ

,2009 תנשב ךרענ ןאכ םסרופמה ןויארה "לילגה" טנרטניאה רתאב הנושארל עיפוהו .תינמרגה הפשב

?םגרתמ תייהנ ךיא ,ןורדק רמ החפשמב יתלדג :תיעבט תוחתפתה התיה וז רבכ תופש רפסמ יתעמש הבש ,תינושל בר הביבסל רבעמ לכב ,ףסונב .ריעצ ליגמ הנוש תוברתל לגתסהל בייח יתייה השדח לארשיל ףוסבל יתרגיהשכ .תרחא הפשלו תירבעה התיה ובש ץוביקב תובר םינש יתייח ;םיקינצוביקה ראש לש וזמ הבוט ילש םירמאמ םהל יתמגרת תובורק םיתעל .ןותיעהמ דאמ םדקומ בלשמ רבכ רורב יל היה ןכל יתניינעתה .הזה םוחתב דובעל הצור ינאש שממ היה רשפא יא לבא ,תואנותיעב םג זא ויה ,תאז תמועל ,םימוגרת .הזמ סנרפתהל .חוטבו ןימא רתוי הברה הסנכה רוקמ ;םיחונו םיבוט םייח הזמ תויחל רשפא ,ללככ תובורק םיתעלו תושימג הדובעה תועש .םינוש םימוחתב דאמ ןיינעמ רמוח םיארוק ?םגרתמל םישורדה םירושיכה המ .תופשל תושיגר השורד הנושארבו שארב .הככ הככ תופש המכ רבדל קיפסמ אל הז בותכל לגוסמ תויהל בייח ידיתע םגרתמ ;אל .תוחפל תופש יתשב בטיה םירשקהה תא םג םיריכמשכ בוט יכה ץראו רוקמה תפש ץרא לש םייתוברתה אב ראשה לכ ,הזכ הרקמב .דעיה תפש תושיגרה ,יתעדל .ירמגל תיעבט הרוצב .תימדקא הלכשהמ רתוי הברה הבושח וזה

אוה המבו ,םגרתמה לש ועוצקמב דחוימ המ ?םירחא תועוצקממ לדבנ יהשוזיא

אוה המבו ,םגרתמה לש ועוצקמב דחוימ המ ?םירחא תועוצקממ לדבנ יהשוזיא ,הזה עוצקמה ביבס ןירותסמ שי דחא ףא יכ ,םיינישה אפור לצא ומכ .הליה ךכ :הפה ךותב השוע אוה קוידב המ עדוי אל םע םגרתמה השעי המ עדוי אל רבחמה םג עוצקמה ילעב ינשל ףתושמה .ולש טסקטה דיהמ תובורק םיתעל םייח םהינשש אוה .הפל הדובעה תועש אוה ףסונ ידוחיי ןייפאמ םיתעל דובעל גהונ ,לשמל ,ינא .תושימגה תונפל שולשל תוצח ןיב :הלילב תובורק ףא ,םילצלצמ אל םעפ ףא םינופלטה רקוב .םיטקש תובוחרה םגו ,יל עירפמ אל דחא רתוי קיפסהל רשפא תועש שולש ןתואב .םויה ךלהמב תועש שש ךשמב רשאמ :ףירעתה לש המלידה םג שי ,רבד לש ופוסב םיחוורל ףתוש תויהל םגרתמה ךירצ םאה ,הלימל שורדל המכו ?םגרותמה רפסהמ םימגרתמו ליאוה ?הלאב אצויכו דומעל םהל םימרוגש ימ םיתעל שי ,דבל םידבוע רמול יושע רואל איצומה :הזב הז תורחתהל תא תושעל ןכומש והשימ ול שי רבכש .ריחמ יצח תרומת הדובעה ?וזה המלידה םע םידדומתמ ךיא יתיסינ לארשיב םימגרתמה תדוגא ר"ויכ ףירעת עובקל - ירעצל ,החלצה אלל - יכ ,חלצ אל הז רעצה הברמל .יקוח םומינימ ססבל םיסנמש םישדח םימגרתמ שי דימת תושעל םהלש ךרדה .עוצקמב םמצע תא םיכומנ םיריחמב םימוגרת עיצהל איה תאז ,ורותב ,הז רבד .םירחתמה םיעיצמש הממ .ףציה יריחמל איבמ רשפאו ,הזה םימסקה לגעממ אצומ שי לבא .ריחמ שי תוכיאל :דחא טפשמב ותוא םכסל םיריחמ ינימ לכב םוגרת גישהל רשפא קר גישהל רשפא בוט םוגרת לבא ,םיפירעתו .םיוסמ ריחממ לחה ?בוט םוגרת והמ קר לוכי ינא .תובושת ףוסניא שי וזה הלאשל ךלוהש והשמ איה הריש :הריש יהמ ךל רמול .םוגרתה ךילהתב דוביאל .החישה לע ךל הדומ ינא ,ןורדק רמ

םסרופ לדנזור ןימינב ךרעש ןויארה .2009 ינויב ,גנוי-טייצ תעה בתכב הנושארל רימת ןד :תינמרגמ

ותואב ןיבר אלימש דיקפתבו ,רורחשה .עוריא ןבומכ ,תמאל ביוחמה םדאכו בוט םגרתמכ תא יתמגרת ,וזה הצעל יתעמש אלש קרוי וינב ומסרופ וליפא םהו -םיעטקה .סמייט :הדרחל יתסנכנ ,לארשיל הילגנאמ יתבששכ ויהש הרוזנצה תוארוה לע יתרבע םאה יתוא ורצעי םאה ?)1979 תנשב( זא תוגוהנ ומישי ,הדיגבל דשחב הפועתה למנב רבכ ףוס דע קמניהל יתוא וחקייו םיקיזא ילע ?דודיבב יימי ?הרק המו יתרשקתה דחפמ דעורו הרק העיז ףוטש ןיד ךרוע ,ינורכז ןונמאל הסיטה ינפל םוי רמא אוה .חרזא תויוכזב החמתהש םסרופמ :קוחב הנוקל ךותב לפונ ילש הרקמהש יל םיעטקה תא הרשיא הרוזנצה ,רבתסהש יפכ תלעב ,דוכילה תלשממ התיה וז .וללה םלוא .ןתוא רזנצל התצרש ,תינמיה הייטנה הרוזנצה תוארוה לש הרפה קר ,קוחה יפל .תילילפ הריבע התיה ךישמהלו לארשיל בושל יתלוכי ,ךכיפל רבד םוש יל הרק אל זאמ .םגרתמכ דובעל .לזמה הברמל ,המוד םאה .םוגרתה עוצקמב תונוש תולוכסא שי ?ןהיניב םילדבהה המ הרצקב ריבסהל לכות השיגה :תושיג יתש שי ,תינורקע .ןכ תויהל בייח םגרתמש תסרוג תיתרוסמה ותואב לוכה תא ריבעהל וילע .רוקמל ןמאנ .רוקמב בתוכה אטבתה ובש ןפוא תסרוג ,תאז תמועל ,תיטסיביטקאה השיגה ,דעיה להקל בל םישל םגרתמה לעש היה דציכ :היינשה הפשב ארוקל ןווכתהלו היינשה הפשה התיה ול ,רפסה רבחמ בתוכ ?ומא תפש .היינשה הלוכסאב ןיטולחל ךמות ינא ,תישיא םייוטיב םגרתל םעט םוש ןיא ,יתעדל םניאש ירוקמה טסקטה תוברת לש םיידוחיי ומכ ,דעיה תפש לש תוברתב ללכ םירכומ הברה .טקירקה קחשממ תויגולנא לשמל ,תורחא תויגולנאב ןתוא ףילחהל ינויגה רתוי .לשמל לגרודכה םוחתמ טפשמה תיב ירבח ןיב להנתמ המוד חוכיו ןיב :הקירמא לש תירבה תוצרא לש ןוילעה ןיבל קוחה תא םשוריפב םינרמשה הלא ."םיטסיביטקא םיטפוש"

:םוגרתה רקחבו םוגרתב תורהנה ”תואדיאה תרעמ” לש הרקמה

רקחו םוגרתל הקלחמה ,שריה הילג ר”ד ןליא רב תטיסרבינוא ,םוגרתה

םגרתמהשכ הרוק הרהנהה ךילהת ,םוגרתה תועצמאב לשמל ,רוקמה טסקט תא םילשמ תויועמתשה שוריפ ,רבסה יטפשמ תפסוה תא ריהבהל ידכ רושיק תולימ תפסוה וא תואירקה תא ריבגהלו ןויגיהה

.(Shuttleworth & Cowie, 1997, 55)

ןווגמ תא איבהל לכונ אל וז תרגסמב תויהל םייושע יכ קר ןייצנ ,אשונב םינוידה ליעלש המגודה ,תורהנה לש םינוש םיגוס ףתושמה ירשקה עדי לש הרהנה איה .םוגרתה יארוקל אל ךא רוקמה יארוקל תומשב אטבתהל יושע הזה ירשקהה עדיה םיחנומב וא תומכסומב ,םייפרגואיג םיעצמאב ושמתשי םימגרתמה .םייתוברת תפסוהב :הזה ךסחה לע תוצפל םינוש רבסה יטפשמב ,םייפיצפס םייטנמס םיטרפ

Blum-Kulka, 1986, 24-29;) םיילוש תורעהבו Weissbrod, 1992; Papai, 2004, 155-156; .(Klaudy, 1996

ריהנהל םירחא םיבר םיעצמא םנשי םלוא תפישח תועצמאב ראשה ןיב ,טסקטה תא טסקטבש םייומסה םייגולה םירשקה

Kulka, 1986; Dimitrova, 2005)- רוקמה

רושיק תולימ תפסוה ,(Weizman, 1992 האצותו הביס ,םידוגינ ירשק תונמסמה םשב ףוג יוניכ תפלחה ,יגולונורכ ףצר וא םיעצמאכ םירסח םיטפשמ תמלשהו יטרפ

,(Weissbrod, 1992) טסקטה תרהנהל

Dimitrova,) טפשמב םירביאה רדס יוניש

תפסוה ,(2005, 236-239; Weissbrod, 1992

תדוקנ תא םיריהבמה םינוש םישגדה

,(Klaudy, 1996, 103) טפשמה לש טבמה

רוקמב םילימל ןיחבמ יטנמס ביכר תפסוה

יבלשמ יוניש וא ,(Klaudy, 1996, 103(

.טסקטה לש היצקנופה לע עיפשמה םוגרתב ,ןושארה גוסהמ הרהנהב דקמתנ וז תרגסמב עדיב רסוח לע תוצפל ךרוצהמ תעבונה .ירשקה

הרקמ - ךרועל םגרתמה ןיב ןויד תואדיאה תרעמ לש תורהנהה

3

ורפס ,(La Caverna de las Ideas, 2000)

תופשל םגרותש ,הסומוס סולרק הסוח לש חונעיפב קסוע ,יתרקוי סרפב הכז ףאו תובר תיעיברה האמה לש הנותאב חצר תוישרפ ותפוג יוליגב חתפנ רפסה .הריפסה ינפל הימדקאב םידימלתה יבוטמ ,סוכמרט לש ופרט םיבאז יכ הארנ .הנותאב ןוטלפא לש סרוגאיד ורומ םירובס ךכ אל ךא ,ותוא

gritando "Cathy" y golpeándose la cabeza contra un árbol (el Diario de Bridget Jones, p. 19).טבוחו "יתאק" קעוצ

ץע דגנכ שארה תא. תא ריכמ ארוקה יכ םיחינמ רוקמה תריציב יתש ולא ,זמורמב תורכזומה תוריציה יתש תורפסה ןואיתנפב דואמ תורכומ תוריצי תקנא"ו "המודק העדו הוואג" :תילגנאה עדי לע תוכמתסה הנשי ,רמולכ ."םיהבג הרקמב ,ארוקלו בתוכל ףתושמה ירשקה Dascal &) יפיצפס ינושל ץוח עדי הזה

Weizman, 1987; Weizman & Dascal, 1991,

עדיה יכ הייפיצו ,תורפס תוריצי לש )2005 תינוריאה תרוקיבה חונעיפב עייסי הזה לש תיבונסה ותוגהנתה לע טסקטב המולגה .יסראד קראמ ,רוקמל תפסות לכ ןיא תירבעל םוגרתב תועודי תוריציה יכ הארנכ החינמ תמגרתמה ,זמורמב רמאנה תא שרפל ךרוצ ןיאו ארוקל םוגרתב .רמשנ ינוריאה טקפאה םג ןכלו םיביכר ופסונ ,תאז תמועל ,תידרפסל תומש ןוגכ ,רוקמב עלבומב קר םימייקה הז ומכ( "como el" יומידה תולימו תוריציה ארוקל רסח םגרתמה תסיפתלש הארנ .) מ חנעפל ידכ שורדה ירשקהה עדיה ידרפסה אל הינוריאה אשונב( תינוריאה תרוקיבה תא איה הינוריאהש ןוויכ יכ קר ןייצנ ,ןאכ ביחרנ ,)תעגפנ תאצוי איה ,התומלגתהב תופיקעה יהוז ,תוריציה תומש תא יוציפכ ףיסוה ןכל תופסונ תורדגה המכ הארנ הבה .הרהנה .ךכל

ןהמ תורהנה

2

ועבטש חנומ איה (explicitation( הרהנה תוקינכטמ תחאכ טנלברדו ייניו הנושארל לש בוליש איה הרהנה ,םתסיפתל .םוגרתה םיעמתשמ קרש םוגרתב םיטרפ וא םירבסה וא רשקהה ךותמ םניבהל רשפא ךא רוקמהמ

הרדגה .(Vinay & Darbelnet, 1958( בצמה

תשחרתמה העפות לש איה הרהנהל תרחא רשקהה ךותמ תוחקלנ תועמשמ תודיחישכ ומצע טסקטב תובלושמו ינוציחה

,וז ךרדב .(Hewson & Martin, 1989, 104(

רוקמה טסקטב יומס ןפואב אצמנה עדימ Klaudy, 2003,) דעיה טסקטב יולג אצמנ

.(171-174

ךילהת לש הקינכט םג ןמסמ "הרהנה" חנומה רמגומה רצותה לש ןייפאמ םגו םוגרתה רקחל ןולימה יפ לע .(Papai, 2004, 145(

אובמ

1

:םיעבוכ ינש ישארלשכ בתכנ הז רמאמ .םוגרתה רקוח עבוכו םגרתמה עבוכ ןמוקימו ןתוציחנ ןיינעב יתטבלתה תמגרתמכ סולרק לש ורפס םוגרתב תורהנה לש תרקוחכו ,)2007( "תואדיאה תרעמ" ,הסומוס תורהנהה לש ןדיקפתב יתקסע םוגרת .)ח"סשת ,שריה( םינוש םייטמגרפ םירשקהב .תונושה טבמה תודוקנ ןיב רושקל הסנא ןאכ םירבדה תא שיחמהל הסנא תישאר םלוא ךותמ הרהנהל תטלוב המגוד תועצמאב גנידליפ ןלה לש הרפסל תידרפסל םוגרתה

,רפסה .(Bridget Jones's Diary 1996)

ט'גדירב לש הנמוי" ארקנ תירבעל םוגרתבש הבהאה ייח לע רכמ בר אוה ,)1999( "סנו'ג .תלכסותמ תיטירב הקוור לש

1. It struck me as pretty ridiculous to be called Mr. Darcy and to stand on your own looking snooty at a party. It’s like being called Heathcliff and insisting on spending the entire evening in the garden, shouting “Cathy” and banging your head against the tree (Bridget Jones’s Diary, p. 12).

רמ ארקיהל ךחוגמ יד הזש ימצעל יתבשח ץומח ףוצרפ םע הביסמב דומעלו יסראד ףילק'תיה ול םיארוק ויה וליאכ הז .בונס לש ברעה לכ תא תולבל שקעתמ היה אוהו לע שארה תא קופדלו "יתאק" חורצל ,הניגב 'מע ,סנו'ג ט'גדירב לש הנמוי( .ץע לש עזג

)20

Me pareció bastante ridículo llamarse mister Darcy como el de Orgullo y

prejuicio,

ומכ יסראד רמ ארקיהל ךחוגמ יד יל הארנ ,"המודק העדו הוואג"מ הז

y permanecer a solas con aires de superioridad en una fiesta.

Comollamarse

.הביסמב תונוילע תנגפהב דבל ראשיהלו ארקיהל ומכ

Heathcliff el de Cumbres borrascosas

e insister en pasar toda la noche en el

jardín,

שקעתהלו "םיהבג תקנא"מ הז ףילק'תיה ,הניגב הלילה לכ תא תולבל

ותואבו

םישקשקה

ירוטע םהישאר תא םהילגר ןיב וכבתסהש םיבורמה םישחנה ומירה עגרה ותואבו”

”הקלקלחה םנושל תא םעזב הצוחה וקריו םישקשקה

עגרה

וקריו

ומירה

הצוחה

םישחנה

תא םעזב

םיבורמה

םנושל

ןיב וכבתסהש

ירוטע םהישאר תא םהילגר ”הקלקלחה

םשו ,הפוריא ברעמב דוחייב תורפסה לעו ,ןכ םא .םידומילה תינכתמ קלח םג איה ףתושמ ירשקה עדי רוקמה יארוק להקל םיבר םיחנומ לש חונעיפ תלוכיו אשונב ,יתסיפתל ,תאז תמועל .רפסב םיעפומה המרב איקב חרכהב וניא ירבעה ארוקה םידומילה תינכתש ןוויכ ,ןווי תוברתב תאזכ .ך"נתה דומיל לע רתוי תכמתסמ לארשיב ,םיבר םיגשומ ריהנהל ךרוצה הלע ןאכמ תושעל ונימיב תיביטמרונה ךרדה רשאכ ,םיילוש תורעה תפסוה תועצמאב היהת תאז םגרתמל תכייש תפסותה יכ תוריהבמה תרעמ"ב םלוא .הלילעהמ קלח הניאו תוספות רבכ םיילושה תא "תואדיאה יביטקיפה םגרתמה לש תובורמה ויתורעה םיילוש תורעה לש תפסות .הלילעה לש תלבלבמ התייה ירבעה םגרתמה לש ודצמ ,הדימה לע רתי וילע הסימעמו ארוקה תא הניאש הריצי לש האירק ךלהמב תאז לכו תוצעייתה רחאל .ארוקל תובר תוחנה השוע :ןורתיפ הלע האצוההו תכרועה םע םיגשומה לש ןוחנומ רופיסה ףוסב ףיסוהל רפסה ךלהמב םיעיפומה רתויב םירגתאמה םא הטלחהה תא ארוקה דיב ריתוהל ךכו המכל המגוד ןלהל .םתועמשמ תא קודבל :ןוחנומב םיכרע

ןוחנומ תואדיאה תרעמ

4

הזודמ תריוצמ וזכרמבש ןגמ - סיִגיַא .ביוא לכ אפק והארמלו יחרזא רמשמ ןיעמב רמוש - סומוניטסא .ריעה תובוחרב רדסה לע דקפומ היהש הריכב הרשמ אשונ - סואליסב-ןוכרא דחוימבו הקיתעה ןוויב סיילופ המכב לוהינ לע דקפומ היהש ,הקיתעה הנותאב תוכמס םג ול התייהו םידחא םילא ינחלופ טפשמה יתב לא םירקמ תיינפהל תיטפשמ .םטפשמב םיטפושה שאר בשויכ ןהכלו

םוכיס וא םירבסה לש בוליש איה הרהנה

5

רוקמהמ םיעמתשמ קרש םוגרתב םיטרפ בצמה וא רשקהה ךותמ םניבהל רשפא ךא

עדימ ,רמולכ ,(Vinay & Darbelnet, 1958)

אצמנ רוקמה טסקטב יומס ןפואב אצמנה הרהנה .(Klaudy, 2003) דעיה טסקטב יולג ףתושמה ירשקה עדי רסוחמ תעבונה היושע ךא ,ונימיב הצופנ רוקמה יארוקל ומכ ,םירחא םיימוגרת םיצוליאב שגנתהל ןודינש )2007( "תואדיאה תרעמ" לש הרקמב .ןאכ

םיפרטצמ הרהמ דע .רוטנופ סלקרה רקוחהו םירענ לש םיפסונ חצר ישעמ המולעתל :רופיסל ףסונ ךבדנ ףסוותמו ,םיריעצ "םגרתמה" תומד לש םיילושה תורעה תיאמצע הלילעל תוחתפתמ הריציה ףוגבש המולעת הבו ,טסקטה םע תרשקנו תכלוהה דציכ .תוחפ אל רעיש תרמסמ ,תפסונ קלח תספותו תוכלוה םיילושה תורעה האבה המגודב תוארל רשפא הלילעב דבכנ :םוגרתבו רוקמב ןאכ העיפומה

2. Y, en aquel instante, las múltiples serpi- entes enroscadas bajo sus pies levanta- ron sus escamosas cabezas y escupieron la untuosa lengua, llenas de rabia.* * ¡Seguro que estas líneas finales han sorprendido al lector tanto como a mí! Debemos excluir, por supuesto, la posibi- lidad de una complicada metáfora, pero tampoco podemos caer en un exacer- bado realismo: […] Esta misma mañana, cuando todavía mi traducción no había llegado a este punto, Helena y yo descu- brimos, de repente, no sólo la imagen eidética correcta sino —así lo creo— la clave de todo el libro. Nos faltó tiempo para comentárselo a Elio, nuestro jefe. —«Humedad fría», «untuosidad», mo- vimientos «sinuosos » y «reptantes»… Puede estar hablando de una serpiente, ¿no? —sugirió Elio—. Primer capítulo, león. Segundo capítulo, serpiente. —Pero ¿y «cabeza»? —objeté—. ¿Por qué tantas «cabezas múltiples»?—Elio se encogió de hombros, devolviéndome la pregunta. Le mostré, entonces, la estatuilla que me había traído de casa—. Helena y yo creemos haberlo descubi- erto. ¿Ves? Ésta es la figura de la Hidra, el legendario monstruo de múltiples cabezas de serpiente que, al ser corta- das, se reproducían… De ahí también la insistencia en describir la «decapitación» de los higos… —Pero hay más —intervino Helena—:

Derrotar a la Hidra de Lerna fue el segundo de los Trabajos que realizó Hércules, el héroe de gran parte de las leyendas griegas… ¿Y qué? —dijo Elio. […] (N. del T.) (La Caverna de las Ideas, p. 46-51)

םיבורמה םישחנה ומירה עגרה ותואבו ירוטע םהישאר תא םהילגר ןיב וכבתסהש םנושל תא םעזב הצוחה וקריו םישקשקה *.הקלקלחה

לש תידרפסל םוגרתב אופיא קסוע רפסה עפושמו הקיתעה ןוויב תשחרתמה הלילע םיחוקלה םיחנומבו הפוקת התואמ םיגשומב הקיתעה ןווי תודלותל .תינוויה היגולותימהמ םויה דע תמייקו התייה הלש היגולותימלו תונמאה לע ,תוברתה לע הבר העפשה

Weizman, E. & Dascal, M. (2005). Interpreting Speaker’s Meanings in Literary Dialogue. In A. Bethen
Weizman, E. & Dascal, M. (2005). Interpreting Speaker’s Meanings in Literary Dialogue. In A. Bethen

Weizman, E. & Dascal, M. (2005). Interpreting Speaker’s Meanings in Literary Dialogue. In A. Bethen & M. Dannerer (Eds.), Dialogue Analysis

IX: Dialogue in Literature and the Media. Part 1:

Literature (pp. 61-72).Tübingen: Max Niemeyer.

קוידב ארוקה תא ועיתפה הלאה תורושהש חוטב ינא* תורשפאה תא לוספל שיש ןבומ !יתוא ועיתפהש יפכ אוטחל ונל רוסא םג לבא ;תבכרומ הרופטמב רבודמש

הדוקנל יתעגה אל דועשכ ,רקובה ]

תא קר אל ,ינאו הנלה ,עתפל וניליג ,םוגרתב תאזה

,רפסה לכל חתפמה תא םג אלא ,ןוכנה יאדיאה יומידה .ונלש סובה ,וֹילאל םג ונרפיס דימ .יניעב תוחפל ’תולקלקע’ תועונת ,’תוקלקלח’ ,’הרק תוחל’”

’תולתפתמ’ו

- ינשה קרפב ,הירא - ןושארה קרפב” .וֹילא עיצה ”.שחנ הברה ךכ לכ שי המל” .יתדגנתה ”?’שאר’ םע המ לבא”

הרזחב ילא הנפהו ויפתכב ךשמ וילא ”?’םיבורמ םישאר’ יתאבהש ןולספה תא ול יתיארה זא .הלאשה תא התא .הבושתה תא וניליגש םיבשוח ינאו הנלה” .תיבהמ הלש תידגאה תצלפמה ,הרדיה לש הלספ הז ?האור

ןאכמ

לש ’שארה תפירע’ תא ראתל תושקעתהה

םיתרוכשכ םיברתמה ,םיבורמ שחנ ישאר

[ .ינוציק םזילאירב

”?אל ,שחנ לע רבדמ אוהש תויהל לוכי

םתוא

םינאתה ”

הנרֶלמ הרדיהה לע ןוחצינה” ,הנלה הברעתה ”,דוע שיו” לש םרוביג ,סלוקרה לש היינשה ךרפה תדובע היה

Dascal, M. & Weizman, E. (1987). Contextual Exploitation of Interpretation, Clues in Text Understanding: an Integrated Model. In J. Verschueren & M. Bertuccelli-Papi (Eds.), The Pragmatic Perspective (pp. 31-46). Amsterdam and Philadelphia, John Benjamins.

Dimitrova, B. E. (2005). Expertise and

Explication in the Translation Process.

Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.

Hewson, L. & Martin, J. (1989). Redefining

Translation:The Variational Approach. London

and New York: Routledge.

Klaudy, K. (2003). Languages in Translation:

Lectures on the Theory, Teaching and Practice of

Translation. Budapest: Scholastica.

Shuttleworth, M. & Cowie, M. (1997). Dictionary of Translation Studies. Manchester: St. Jerome.

Vinay, J. P. & Darbelnet, J. (1958). Stylistique com-

parée du franÇais et de l’anglais: Méthode de

traduction. London-Toronto-Paris: Didier.

םיינושאר תורוקמ

’ג :םוגרת( .תואדיאה תרעמ .)2007( ק”ח ,הסומוס .בירעמ תיירפס :ביבא לת .)שריה

’ד :םוגרת( .סנו’ג ט’גירב לש הנמוי .)1999( ’ה ,גנידליפ .ןתיב הרומז :ביבא לת .)רזעלא

Fielding, H. (1996). Bridget Jones’s Diary. London:

Penguin Books.

Fielding, H. (1998). El Diario de Bridget Jones.

(Traducción: N. Busquets). Barcelona: Editorial Lumen.

Somoza, José Carlos. (2000). La Caverna de las Ideas. Madrid: Editorial Alfaguara.

םיינשמ תורוקמ

לדומ תעצה :רומוהל הינוריא ןיב .)ח”סשת( הילג ,שריה לש ילאוטסקט חותינ לע ססבתהב ןיחבמ יטמגרפ

תלבק םשל הדובע( .םוגרתבו רוקמב תויתורפס תוריצי .)ח”סשת ,ןליא רב תטיסרבינוא ,רוטקוד ראות

Blum-Kulka, S. (1986). Shifts of Cohesion and Coherence in Translation. In J. House & S.

ןווי

לש םיסותימהמ םיבר

Weissbrod, R. (1992). Explicitation in translations

Blum-Kulka, (Eds.), Interlingual and Intercultural

)םגרתמה ’רעה( ]

[

.וֹילא רמא ”?המ זא ,ונ”

of prose-fiction from English to Hebrew as a

Communication. Discourse and Cognition in

)38-37 ’מע ,תואדיאה תרעמ(

function of norms. Multilingua, 11(2), 153-171.

Translation and Second Language Acquisition

Weizman, E. & Dascal, M. (1991). On Clues and Cues: Strategies of Text Understanding. Journal

Studies (pp. 17-35).Tübingen: Gunter Narr Verlag.

of Literary Semantics, XX/1, 18-30.

יתואירב עגפמ - דיינה בשחמה

באכ ,םכפוגל ובישקה :איה לכמ הבושחה תונשל ,חתמתהל רוצעל שיש ןמיסה אוה ובלש .םיידילו םייניעל החונמ תתל ,החונת תוליעפ העש ,םכייחב תינפוג תוליעפ באוכה בגל םיאלפ השעת םויב תיבוריא .סופתה ראווצהו

םיבוט-ןב ליג לש םילעבו ל"כנמ ,הימונוגראל החמומ תמאתהב החמתמה מ"עב וי רופ וגרא תרבח םייח תוכיאו תואירבל הדובעה תביבס תוימונוגרא הדובע תודמע ןונכתלו

www.ergoshop.co.il , 09-8783466 :ןופלט

םיבוט-ןב ליג

םינמדזמ םישמתשמל םיפיט

ילככ דיינה בשחמב שמתשמ וניאש ימ םעפ ידמ ומצע תא אצומו ,ירקיע הדובע :םיללכ רפסמ ץמאי םא בוט ,דיינב שמתשמ רשפאמש הזכ ,םכל חונש אסכ אוצמל וסנ רוכזל שי .תוחונב רוחאל ןעשיהל םכל םירירש ידי לע םיכמתנ שארהו ראווצהש םיידיה תופכ ירירש לע רומשל שי .םילודג לע דיינה בשחמה תא ומיש .רתוי םישיגרה - ילרטינ חנמב םיידיה תופכ רשאכ םכילגר .הטישפ וא ףופיכ אלל .תויופר םייפתכ לע ורמיש ראווצה תייטהש ךכ ךסמה תא ונווכו וטה .תילאמינימ היהת לע דיינה בשחמה תא םיחינמ םתא םא דפורמ הכימת חטשמב ושמתשה םייכרבה חטשמ רוחבל בושח .תוממחתהה תעינמל .ינוציח רבכעל םוקמ ליכמה בחר ולקשמש ךכ ,רזע ירזיבא תוחפש המכ ואשינ .ילאמינימ היהי דיינה בשחמה לש תובע תועוצר םע בג קיתב ושמתשה .דיינה בשחמה תאישנל

םידבכ םישמתשמל םיפיט

ךכ ןחלושה לע דיינה בשחמה תא ומקמ םימייק .םייניעה הבוגב היהי ןוילעה ולובגש .וז הרטמל םידנטס לש םימגד רפסמ התוא ומקמו תינוציח תדלקמב ושמתשה ילרטינ חנמ לע רמושה הבוגבו םכלומ .הטישפ וא ףופיכ אלל - םיידיה תופכב םכדיצל ותוא ומקמו ינוציח רבכע ורבח חנמבו היופר די ףכ לע רמושה הבוגבו .ילרטינ תורישי רבחל רשפא רבכעהו תדלקמה תא .הניגע תנחתב רזעיהל וא דיינה בשחמל קחרמ תויהל ךירצ שמתשמהמ ךסמה קחרמ ךכ ,ךסמה לדוגב בשחתהל שי ךא ,הרשי די .ץמאמ ילב ךסמהמ אורקל היהי ןתינש םיפקתשמה רוונסה תורוקמ תא ורעזמ .ךסמב לע דיינה בשחמה תא םיחינמ םתא םא דפורמ הכימת חטשמב ושמתשה ,םייכרבה חטשמ רוחבל בושח .תוממחתהה תעינמל .ינוציח רבכעל םוקמ ליכמה בחר

םישמתשמה ללכל םיפיט

,ובוחב ןמוט םידיינה םיבשחמב שומיש תויתואירב תונכס ,תודיינו תוחונ דצל תוצלמהה .הכומנ ןהילא תועדומהש תובר הצלמה ךא ,םינוש םישמתשמ יגוסל וקלוח

ךשוממ שומיש יכ םיארמ םירקח תויעבל םורגל לולע דיינ בשחמב

מ

תרוגחבו ראווצב תורומח תוידפוטרוא םיידיה יקרפב תוקלדו םיבאכל ןכו םייפתכה תא הלעמ םייכרבה לע בשחמה תחנה .בגבו עגר .תוירופ תויעבו םיכשאה ןטרסל ןוכיסה ןולחהמ פוט-פלה תא םיקרוז םתאש ינפל - השעת לאו השע לש םיללכ רפסמ הנה - .דיינה תביבסב תואירבה תרימשל

ךכ לע םיעיבצמ םיינכדע םיימלוע םינותנ ילעב םה בשחמה ישמתשממ שילשכש יתודידי הארנ דיינה בשחמה .דיינ בשחמ עגפמל ךפה אוה השעמל ךא ,ןימזמו ,םיבוט ןב ליג .הנושאר הגרדממ ימונוגרא תביבס תמאתהב החמתמה ימונוגרא ץעוי קפסמ - דבועה תוחיטבו תואירבל ,הדובעה אירבו חוטב שומישל םיפיט לש בר רפסמ .םכלש דיינה בשחמב

?קיזמ ךכ לכ פוט-פלה עודמ

רשפאמ ונניא דיינה בשחמה הנבמ - הנבמ ךכמ האצותכ .ךסמלו תדלקמל דרפנ ןוויכ הצלמההו - יוצרה הבוגל ךסמה תא ןווכנ םא הבוגב היהי ךסמה לש ןוילעה ולובגש איה תדלקמ םע ונמצע תא אצמנ - םייניעה הדלקה תוחונ .םיידיה תופכל ינסרה םוקימב ירירשלו םייניעל םיקזנ םורגת םיידיב .ראווצה דיינה בשחמב הנבומה רבכעה - רבכעה דואמ בושחש ףסונ ימונוגרא עגפמ אוה ותיא הדובעה תחונת .תעדה תא וילע תתל ףתכבו דיה ףכ ידיגב רבטצמ חתמ תרצוי .תוינסרה ויתואצותש דיינ בשחמב ךשוממ שומיש - החונת הכימת אללו הנוכנ אל הבישי תחונתב לולע ,םימילשמ םיימונוגרא םירזיבא לש ראווצב תורומח תוידפוטרוא תויעבל םורגל יקרפב תוקלדו םיבאכל ,םייפתכה תרוגחבו תויעבה לכל ףסונב .בג יבאכלו םיידיה לש תמסרופמה תוממחתהה ,ורכזוהש תא הלעמכ החכוה רבכ דיינה בשחמה .תוירופ תויעבלו םיכשאה ןטרסל ןוכיסה ףאו ןתינ .רוחש לוכה אל יכ רוכזל ךירצ יללכ לוגיס ךות דיינ בשחמב שמתשהל יוצר .ונרכזהש םיקזנה לכ תא וענמייש תוגהנתה

רפח הריש לעופ הז ןונגנמש תולגל יתבזכאתה .תילנויצר יבצעמ :םיינשל
רפח הריש
רפח הריש

לעופ הז ןונגנמש תולגל יתבזכאתה .תילנויצר יבצעמ :םיינשל קלחתמה בחר לולכמ ךותב .רחא דצמ הקפה יעצבמו דחא דצמ ןכות אלא וניאו ,הקפהל ךייש ,הלוע ךכ ,םגרתמה ,ןושל יכרוע לש רוצייה תרשרשב תפסונ הילוח .םיציפמו ,םיסיפדמ ,םיבצעמ ,םידמעמ ,םיהיגמ תוברת ןכוס גשומהש יל הארנ היה הז בלשב יתאצמש תואיצמהמ רוא תונש קחרמב אצמנ .הב תדבוע ימצע תא ישיגהו תישיאה ךתמזוימ ילעפ :ודיגיש שי ךרעמבש ררבתמ ךא !ךלשמ תועצה תואצוהל תלדה ,עיפשהל הצור םגרתמה םא ,םייקה תינכט תובלתשה איה וינפב החותפה הדיחיה ךא ,תאז םישועה םימגרתמ םנשי .רטואקסכ םניאש םירפסהו ,הסנכה תפסותכ רקיעב םיעשת ידי לע בתכומה ןוירטירקב םידמוע םישולק ,בוריקב קושה ןמ םיזוחא השימחו .רוא וארייש םייוכיסה םירופיס לש תויגולותנא ,תוניינעמ תולבונ ,םיינרדומו םיינשדח םינבמב םינמור וא ,םירצק םא - אלא ,םיארוקה לא םכרד תא ואצמי אל ןה םגש תויאמצעו תונטק תואצוהב - ללכב המאתה ריחמב םימעפל ,ישוקב ךא תודרוש .תולודגה תואצוהה לש תודידרה תוינידמל שממל ינויסינ ךות :ךכ ךשמנ ישיאה ירופיס םירפס תואצוהב יתשגפ ,תינושארה יתנווכ תא .ןמויק דוסי אוה תורפסל ןרוביחש תויאמצע האצוהה תא האורה ,ןהלש היגולואידיאל תודוה םיארוקה תא ,המצע ינפב תוברת תנכוסכ ,היישעל םיפתושה תאו ,ןרקסו ינוג-בר להקכ ,םייתריצי םישנאכ ,םגרתמה תא הז ללכבו .יוטיב ידיל אב וילא יתפסכנש דועייה ןמ והשמ

?תורפסה םגרתמל הווקת שי םאה

םירפסה תאצוה םע יתדובעש יפ לע ףא רוא אלא הז ןיא ,רוא תדוקנ איה תיאמצעה ךלוה קר ךשוחהש בצמ ךותב דואמ ןטק ,לארשיב תול"ומה תיישעת .וילע טלתשמו לש םימיל האיכו .היישעת :איה ןכ המשכ לאנויצרהש הלוע ,תיתורחת תילרביל הלכלכ ,"הניי'צ ןיא דיימ" ןויערַל המוד הב טלושה רציו ,ףסכו ןמז ךוסח" ,תורחא םילימב וא ףתושמה הנכמה לא היינפ ךות רתויש המכ היישעת ,םלואו ."רתויב ךומנה ,רמולכ ,בחרה םוקמ הריתומ הניא תילנוסרפ יתלבו תירחסמ םיקולבל ,םיארוקל םוקמב םינכרצל אלא לש אבצלו םירפסל םוקמב םיילאוטסקט ומכו .םתוא קיפמה רוצייה לעפמב םילעופ םג ,"םיינרדומ םינמז" ןילפ'צ ילרא'צ לש וטרסב

תורפסה םגרתמ דמעמ וא ,הקושת לש הרופיס םויכ לארשיב

םגרתמה לש יתקוסעתה ודמעמ ותדובע יפואו

,םיכרוע תואמ םיקסעומ לארשיב .2012 ראונ

יכרוע ,םימגרתמ ,םירוטקל ,םירטואקס ,םיסיפדמ ,םיאקיפרג ,םידמעמ ,םיהיגמ ,ןושל םירפס תואמ לש םמוסרפב ,םירקבמו םינ"צחי ןניאש תופש תעדויש ימכ .הנשב םימגרותמ הלודגה התבהא לשבשו ,לארשיב תוחיכש תימדקא הלכשה השכר תורפסו הפש ,תוברתל ,ןאכ תול"ומה הדשב הבלתשהו המיאתמ - תורפס םוגרתב קוסעל יתקושתש יתחכונ שיש םוקמב - תועמשמ תלעב תיתריצי הדובע השקתמ וז יתקושת ,םימגרתמל לודג שוקיב וב םינש עבראמ רתוי ירחא .היוטיב תא אוצמל שיש אוה ילש םשורה ,םירפס הרשעו עוצקמב תורפסה םגרתמ לש ודמעמ ןיב לודג רעפ םויכ ןפואב תוברת ןכוסכ וא תויוברת ןיב ךוותמכ תורפסה תיישעתב לעופב ומוקמ ןיבל ,יללכ המ .תונורחאה םינשה רשעב דוחייב ,תימוקמה ןחבא תאז תא ?לעופב םגרתמה לש ומוקמ .ןלהל םיכסנ ,תונמא איה תורפס םא ,לוכה ינפל ינפב תונמא אוה תיתורפס הריצי םוגרתש ,שדחמ התוא רוציל השירדה םצעמ ,המצע רכזיהל יד .רוקמל תוהז תועמשמבו הרוצב תאזו ריילדוב לראשו ראסטרוק וילוח ןוגכ םירצויב ןימ'גנב רטלווב וא ,ופ ןלא רגדא תא ומגרתש רבודמש דיעהל ,טסורפ לסרמ תא םגרתש אל םמוגרת .תונמאה םוחתל ךיישה ךילהתב חתפמ תוריציל ףשחיהל םילהקל רשפא קר תוידוחייבו םהלש הפשב והשמ ,אלא ,תורפסב תוברתל ךכ לכ קומע לחלח ,ורציש םוגרתה העפשוה המצע תימוקמה תורפסהש דע ,דעיה .ךיפה יתלב ןפואב היושע ,בוט רפס ידיל לפונ םא ,תמגרתמכ ותוא 'בותכל' הלודג הקושת יב ררועתהל עפשמ םירמוח באשא ,תישעמ הניחבמ .שדחמ תיפיזיס הדובעב םיישיאו םיינוציח תורוקמ לש ,הריציה תוודח ידי לע תענומ היהא ךא ,הדדובו ,יתיישעל תועמשמ דילות רבד לש ופוסבש ףסונ .ייחל רשאמ תוחפ אל תועמשמ רמולכ דמעממ םימגרתמ ונהנ ,רבעב תוחפל ,ךכ לע יקסניטוב'ז באזמ ,ךרעומו ליעפ תוברת ןכוס לש הנליאל דעו ירעס ימרמ ,יקסבונורב םרוי דעו - םינוש ןונגסבו הדימב דחא לכ - ןמרמה .םיבר דוע טרפלמ העיריה הרצקו םירפס םגרתל ינוצר תא םישגהל יאובב ,םלואו יתלקתנ ,ונימיב ילארשיה תול"ומה הדשב .םילושכמ ללשב

י

אוה תורפסה םגרתמ לש יתקוסעתה ודמעמ .תונורסחו תונורתי ךכל שי .יאמצע דבוע לש ,תושימגה הדובעה תועש םינמנ תונורתיב ,הדובעל תראופמ החתלמב ךרוצ ןיאש הדבועה .ץראה רודכ ינפ לע םוקמ לכב דובעל תלוכיהו יאמצעה ודמעמ ותוא ץלאמ ,הלא דצב ךא ,ילכלכ ןוחטיב לע רתוול םג םגרתמה לש ללשו הלחמ ימי ,תומלתשהו היסנפ תונרק יתעדי םנמא .םיריכשל תורומשה תובטה ךא תורפס םוגרתמ רשעתא אלש הליחתכלמ יעוצקמ דמעמ חותיפו הריציה תוודחש יתיוויק .רשוע לש םייח יל ונקי ךרע לעב תחאבשכו ,םירפסה תואצוה לכל ,אופא ,יתינפ ןחבמ תא ורשיאו ייתורישל וקקזנ ןהב תולודגה ותיאו ,ןושארה ירפס תא יתלביק ,ילש םוגרתה .תפסכנה הריירקה חופיטב ליחתהל תונמדזה הדובעהש קר ןייצא ,ןזואה תא רבסל ידכ תובר תועשב תאטבתמ לעופב תויועמשמ שופיחבו םוגרתב בשחמה לומ בותכשב ,הכירעב ,חוסינב ,בחרה ןרשקהב לש עצוממב םילמגותמה ,האירקבו .הדובע ישדוח העברא-השולשל ₪ 14,000-כ ,הסנכה םילשהל םגרתמה ץלאנ הזכ בצמב ךא ,הארוהב הדובע יתאצמ ילש הרקמבו אובלו תיבהמ תאצל תונמדזהב יתמחנתה .םישנא םע עגמב

םגרתמה לש יתוברתה ודמעמ תטלושה תורפסה גוסו

םתיא ךא םיפסונ ואב ןושארה רפסה ירחא תואצוהמ םוגרתל יתלביקש םירפסה :הבזכא םינמור ,ללכה ןמ אצוי ילב ,ויה ,םש תולעב םלוכו ,יטמכס הנבמ ותוא ילעב םלוכ ,םיינוניב יתלבו לפת יתורפס יאוול םעט ותוא וריתוה תיתוברתה הריזב אלו ישפנב אל - שדחמ .יתבשח ,יתלליפ הזל אל .ץוחבש םירפסה תריחב ךילהת לש תקדקודמ הניחב :ןמושמ ןונגנמ תפשוח תולודגה תואצוהב ,םירוטקל ,ל"וחבו ץראב םירטואקס לש ךרעמ תופנל םדיקפת דחיבש ,םירשק ילעב םיכרועו תואצוה ינפל אבה םחה רפסה תא רתאלו תיתורפסה המרה ינייפאמל םאתהבו תורחא ררבתמ ךא . האצוה התוא תפאוש הילאש תורפסה תבהאמ קתונמב לעופ הז ןונגנמש םיארוק םניא ללכ םיכרועה תיברמ :תוברתהו ינפל איצוהל םיטילחמ םהש םירפסה תא עדימ םיבילצמ םה תאז םוקמבו ,םתאצוה הטלחהל עיגהל ידכ ,ינכט טעמכ ךלהמב

12

art hope רקחו םוגרתל הקלחמה תרגוב רפח הריש ןיב המגרת ,ןליא-רב

art

hope

רקחו םוגרתל הקלחמה תרגוב רפח הריש ןיב המגרת ,ןליא-רב תטיסרבינואב םוגרתה לש "ןישאמ/ןייטשמורב" םירפסה תא ראשה זונשא ןא'ז לש "ץורל" תאו ינדה ןספלודא רטפ .יתפרצה

תקחשנ איה ךא ,תמייק הריציה תקושת ןאכ .םירפסה ילעפמ לש קנעה תונוכמ ידיב תוומל תיישעתב :םוגע בצמה ,2012 תנש לש לארשיב םיכרוע ןיב הקיתשבש תירב הרצונ תורפסה תקסופ יתלב הדובע קפסי דחאה :םימגרתמו םיינע םירפס ,תוריהמבו טקשב םגרתי רחאהו ,ךרועה הז ךילהתב .םתריחבב די ול ןיאש ןכותב וידחי םירדרדתמ תוברתהו םגרתמה ,האצוהה איה ותרטמ לכש יתוכאלמו בוצע קוביחב .ינכרצה רבדמב דורשל

שיו ,םיטוהל םימגרתמש ידכ ,אופא ,שורד המ םשקובמ תא םישגהל ולכוי ,הלאכ םיבר וניניב ןאכ חירפהל ,םתבהא תאו םנורשכ תא אטבל הריזל לארשי תא ףוס-ףוס רבחל ,תוברת םימגרתמל המודבו ,תימלועה תיתורפסה תויוכזו םיגולמת לבקל ףא ,תורחא תוצראב רשפאתש הסנרפ ,ןכו ,קוחב םירדסומ םירצוי ?תעה לכ רפתשהלו עוצקמהמ תויחל םהל הכירכה לע םגרתמה לש ומשש םתעדיה ?סובולגה ינפ לע םיבר תומוקמב לבוקמ ונלש תואיצמהמ דואמ קוחר עמשנ הז ילוא םימגרתמה ונאש םירבד שי טלחהב ךא ,ןאכ לוכ תישארש יאנתבו ,תושעל טילחהל םילוכי תובר תוצראב .ונירוחמ אצנו ונבג תא ףוקזנ בחרמה לע םימגרתמה םיעיפשמ תורחא לשמל ,םתדובע תביבס לע רמולכ ,יתורפסה לש הפישחב וא ,םירפס לע תורוקיב תביתכב ימגרתמ .םילועמכ םירכמנה םיעורג םירפס ,יעוצקמ דמעמכ דגאתהל םג םילוכי תורפסה שיאש דיקפת ילעב םהש הסיפתה סיסב לע .ותושעל לוכי וניא םדבלמ תורפסש םימגרתמ לש תודגאתה אשונב םאו תואצוה םיקהל אל עודמ ,ןניקסע םהל הבושח ,םימגרתמ לש ביטרפואוק ידי לע ולהוניש תואצוההש ינפל תויורירגשל תונפל ,אמגודלו ףתושמב דובעל וא ,עויסה יפסכ לע וטלתשי ילעבו ךרע יבר םילעפמו םימוזי םימוגרת לע .העפשה ,וקלחש רגסהב לועפל םגרתמה ךישמי דוע לכ היהי םג אוה ,רבד לש ופוסב ,הריחבמ ,תוחפל הנשמ אל .רוציל תינושארה ותקושתמ קתונמ קינעהל יד ןהב היהי אל ,ויפב תונושל המכ ביבס דחאתנו םוקנ םא ךא .ולעופל תועמשמ ונכרעש םייוכיסה םיבר ,ונתיאמ וחמציש תומזוי - ירוטסיהה ומוקמל רזחוי תורפסה םלועב .ול רבעמ ףאו - יעבטה

culture

ינויסנפ ץועיי :ןודנה

תועקשהה יתבו חוטיבה תורבח ,לעופב י"פע חוטיבה ינכוס תא םילמגתמ )םינרציה( הנקב םילוע דימת אלש םייקסיע םילוקיש .חטובמה תבוט םע דחא

ינויסנפה ץעויה ,םינרציב יולת וניאש ןוויכ .חוקל דקוממ אוהו תויביטקייבוא לע רמוש םרות םינפ אושמ אלל ינויסנפ ץועי השעמל ךות ,רתוי םיפיקמו םיבחר םייוסיכב חוקלל תופולח ןיב םיפסכה לוציפו תויולעב ןוכסיח ינויסנפה ץועייה .חוקלל רתוי תומיאתמש הנומת חוקלה ינפב גיצמ יביטקייבואה ול רשפאמו ינויסנפה ובצמ לע הבחרו האלמ םייוסיכה יבגל רתוי תונוכנ תוטלחה לבקל .ותחפשמלו ול םישורדה ויניע דגנל האור ינויסנפה ץעויה ,רומאכ אוה ,ךכמ הרתי .םייעוצקמ םילוקיש קר "Best advice" יוטיבה .קוח יפ לע ךכל ביוחמ בייחמ ,)תירבעל םגרות אלו( קוחב עבקנש הצעה תא קינעהל ינויסנפה ץעויה תא !חוקלל רתויב הבוטה

כ"דב להנתמ ינויסנפה ץועייה ךילהת :םיירקיע םיבלש השולשב

:הכרדהו תורכה תשיגפ ץעויה ינפב גיצמ חוקלה ,וז השיגפב ונייהד ,יטנוולרה רמוחה לכ תא ינויסנפה חוטיבה תורבח לש םיינועבר/םייתנש תוחוד למגה תופוק וא/ו היסנפה תונרק וא/ו .רחא יטנוולר רמוח לכ ןכו ,תומלשההו םיאשונ חוקלל םירבסומ השיגפה ךלהמב ,יתחפשמ( ובצמ ,ונוצר י"פע םוחתהמ םינוש .ויכרצו )'וכו יתקוסעת :ח"ודה תנכה ח"וד בתוכ ינויסנפה ץעויה השיגפה רחאל רואת ,חוקלה יטרפ םיזכורמ ובש קמונמ םוכיס ,ותושרב םימיקה םינויסנפה םיקיפאה .'וכו השיגפב ונודנש םיאשונה תוולמ ,ץעויה תוצלמה תושגומ ח"ודה ףוסב .הקמנהו רבסהב תוצלמהו תונקסמ ,םוכיס - ח"ודה תשגה .עוציבל תועצמאב חוקלל רבעומ יפוסה ח"ודה ח"ודה תא ארוק חוקלה .ראוד וא סקפ ,ליימ םינושה םיאשונה תא םימכסמ ןכמ רחאלו ,ליימ( תרחא הרוצ לכב וא/ו תפסונ השיגפב .)'וכו ןופלט

ןמגס ימר

ץלאנ אוהו םייללכ תונורתיפ ול םיעיצמ םעפ אלש הרוק ךכ .םהיתועצה ןיבמ ןוחבל תוטלחהב אקווד תויוגש תוטלחה תולבקתמ .תויועט ןהב עצבל רוסאש

תוריחבה ןמ איה ןוכסיחה קיפא תריחב וייחב םדא השועש רתויב תובושחה ,הדובעה תפוקתב .חווט תכורא התעפשהו חוטיבב וא למג תפוקב ,היסנפ ןרקב ןוכסיח ינפמ יחוטיב יוסיכ ךסוחל קינעהל לוכי םייח רשפאמה הדובע רשוכ ןדבוא וא/ו תוומ תויחלו ךישמהל ותחפשמל וא/ו ךסוחל הרקמב םהייח תמר לע הרימש ךות דובכב ,השירפה תפוקתב .יחוטיב עוריא לש וא היסנפ ןרקב ,למג תפוקב ןוכסיחה תא ךסוחל קינעהל לוכי םילהנמ חוטיבב התייהש יפכ וייח תמר תא רמשל תורשפאה םייחה תלחות וב םלועב .ותדובע תפוקתב לבקמ השירפ ליגל ןוכסיחה ,הגרדהב הלוע ותושרל םידמועה תונורתפב תובישח הנשמ .ךסוחה לש

םוגרתה םוחתמ עוצקמ ישנאב רבודמ רשאכ םתכיפהל דע םינש תבר הרשכה םירבועש לש ותובישח ,םינמוימ עוצקמ ישנאל םתובישח ךכמ הרתיו ינויסנפה ןוכסיחה .רתויב הלודג םייחוטיבה םייוסיכה לש הנוכנ תיתקוסעת תיעוצקמ הרדגה ,אמגודל הדובע רשוכ ןדבוא בצמל חוטיבה תסילופב ץלואמ ומצע אצמי אל םגרתמש חיטבת תונשל יוארכ וקדבנ אלש הסילופ יאנת י"ע םינשב היהש יפכ יפיצפסה וקוסיע תא רחא קוסיעל עוריאה תורק ינפל תונורחאה .וילע לבוקמ וניאש

קושב הכפהמל האיבה רכב תדעוו תמרופר איה .לארשיב ינויסנפה ןוכסיחה ירצומ השולש ויה ובש ןשיה הנבמה תא הרבש תונרק ,םיקנב :קושב םייטננימוד םינקחש .חוטיב תורבח ,היסנפ ןכוס ןיב הרורב הדרפה הרצי הדעווה הקיז םהל שיש ,ינויסנפ קוושמ / חוטיבה ירצומ לש "םינרציה" םויה הנוכמש המל ירהש חווטה ךורא ןוכסיח ירצומו חוטיבה ,חוטיבה תורבחמ תורישי תלבקתמ םתסנכה ול ןיאש יביטקייבואה ינויסנפה ץעויה ןיבל םירשקהש ןיבה קקוחמה .םינרציל הקיז וניה קוושמה( קוושמה/ןכוסה לש םיקודהה חוטיבה תורבח םע )םינרצי םתוא לש ריכש .םינייניע דוגינ לש בצמ רוציל םילולע

הניחב לכמ "הנוש" הפוקתב םייח ונ םיעוריאה תושחרתה תורידת .איהש

א

דחא לכ ינפב תודמועה תויורשפאה ןווגמו רבדה .םישפתנ יתלב טעמכל וכפה ונתיאמ המכו המכ תחא לע ,םייחה ימוחת לכל ןוכנ .חוטיבהו היסנפה םוחתל התייה הנידמה - הנוש היה רבעב בצמה ינויסנפה ןוכסיחה תא "הדסבס" וא תיארחא :םייזכרמ םיטביה העבראב .ןוכסיחל תחטבומ תיביר - .שארמ םיבתכומ יחוטיב יוסיכ ילולסמ - .ךסוחה לש הריחב שפוח רדעה - .םייח תלחותב םייוניש דוסבס - ינויסנפה ןוכסיחה תא "דסבס" ודיצמ ךסוחה

:תוגהנתה יטביה השולשב ומכ אלו ,ריעצ ליגב ןוכסיח תליחת - "תרחואמ תודלי" - םויה לבוקמש הדובעב דובעל ליחתמ םדא היתובקעבש .30 ליג רחאל קר בוטה הרקמב תרדוסמ דחא םוקמב הדובע - תיתקוסעת תוביצי - .הריירקה לכ ךלהמב תכישמ יא ונייהד ,ןוכסיחה לע הרימש - יבצמב תוינויסנפה תוינכותה ךותמ םיפסכ תלבקו הדובע םויס דעומב ןוגכ יוניש .השירפה ליג ינפל םיפסכ תכישמל היצפואה

גאד קקוחמה .ירמגל הנוש םויכ בצמה

שימג לוכה ,ןיטולחל םוחתה תא חותפל

ךסוחה ןוצרל דמועו

.היסנפ ,חוטיב ,למג :ןוכסיחה גוס לומ ןוהה קושל הפישח :העקשהה לולסמ .ןוכיס לומ יוכיס ,ןיטולחל ידילוס ןוכסיח .הפוקה להנמ :תוהז .החטבה רסוח לומ החטבה :הבצקה יפוא ךסוחלו החפשמל ודמעיש :תויוכזה הבוג .יחוטיב עוריא תעב תנשמ לחהש הדבועה תא ףיסוהל שי ךכל דועיסהו תואירבה םלוע םג טרפוה 1995 תומיאתמ תונגה ומצעל שוכרי אלש םדאו אלו ןכתייש םינוכיסל ףושח ומצע אצמי עבטהש הדבועה תא ןכו םהילא עדומ היה ןובשח לע לדגת היסנפה תפוקתש ךכל גאד .הדובעה תפוקת המזיש הקיקחה רואלו ,ליעל רומאה לכ הבוחהו תוכזה תא רומאכ הליטמה הנידמה טרפה לע תומיאתמה תוינכותה תא רוחבל תומרופרה תא תוולל ילבמ תאזו ,ךסוחה בצמל ונתוא םיאיבמ ,ליבקמ ינויסנפ ךוניחב תא שפחיו חתני ךסוחה טרפהש םוקמב ובש םיסרטניא ילעב ןווגמ ,ול םיאתמש ןורתיפה

will you still feed me

digging the weeds

ask for more?

the garden,

Will you still need

could

Doing

Who

ץעוי תועצמאב ץועייה תא עצבל בושח אוהש רצואה דרשמ ידי לע השרומ ינויסנפ ףיקמ עדי לעב ,חוטיבה ףנעב קתוו לעב חוטיבה םוחתבו ללכב חוטיבה םוחתב יצעוי תכשל רבח תופידעבו ,טרפב ינויסנפה .לארשיב חוטיבהו היסנפה אוצמל ןתינ mof.gov.il רצואה דרשמ רתאב ינויסנפ ץועייל תונוישירה ילעב לכ תא .ץראב

תעינמל ןונכת לש העש = ינויסנפ ץועיי לש ויתולימב וא ,יוקל עוציב לש םינש רבכש תולחמל תופורת ןתמ" :בוהצה רסיקה המוד ,ץרפ רבכש דרמ לש ויוכידו וחתפתה םיליחתמש םישנא םתוא לש םתוגהנתהל םתואלו ,ןואמיצ ושחש ירחא ראב רופחל ירחא קשנ ילכ קוציל םיליחתמש םישנא ידמ רחואמ הז ןיא םאה .ברקל וסנכנש "?הלאה תולועפל ,בוהצה רסיקה לש תימינפה האופרה רפס( )ינש קרפ עונמלו םירבד ןקתל רשפאמ ןוכנ ץועיי איהש ירחא היעבה ינפב םידמענ ונא וב בצמ :תשחרתמ רבכ אל היסנפ וא הדובעה ןמזב םיאתמ אל יוסיכ .הדובעה ליג רחאל המיאתמ

 

הכרבב

השרומ ינויסנפ ץעוי -

ןמגס ימר

מ"עב !טניופ טס

rami@setpoint.co.il

מ"עב !טניופ טס תרבח תא דסיי בתוכה יביטקייבוא ץועיי ןתמ ךרוצל 1998 תנשב להנמב ינש ראות לעב אוהו ,תוחוקלל ןושאר ראות ,א"ת תטיסרבינואמ םיקסע ,הפיח תטיסרבינואמ הלכלכו היגולוכיספב

College םעטמ CLU רגוב

American

,תונקדצל ,תודסחתהל יד :תוננאשלו ןורוויעל !הפי הפש תילארשי

ןיינמה ןמ רוספורפ אוה ןמרקוצ דעלג ןוכיסב תופשו תונשלבל הרדתקה שארו לעבו ,הילרטסוא ,דיילדא תטיסרבינואב לש רקחמה תצעומ םעטמ יתרקוי קנעמ רוספורפכ םג ןהכמ אוה .הילרטסוא תלשממ תטיסרבינואב דחוימ דמעמב ןיינמה ןמ לעב אוה .םיימואלניב םידומילל יאחנש דרופסקוא תואטיסרבינואמ רוטקוד ראות רוספורפ היה אוה .הילגנאב ’גדירבמייקו ,ב”הראב ,רופגניסב ,הילגנאב חרוא רקחמ-תורשמ לעבו לארשיבו היקבולסב ןרובלמב ,)הילגנא( ’גדירבמייקב תוריכב ,)הילטיא( ו’גאלבב ,)הילרטסוא( ןייבסירבבו וימוסרפ ןיב .)ןפי( ויקוטבו )ססקט( ןיטסואב ,)תילארשי( תירבעב ,תילגנאב – םיברה ,תינמרגב ,תידרפסב ,שידייב ,תיקלטיאב םירפסה םילולכ – תיניסבו תיסורב ,)2008 דבוע םע( ”הפי הפש תילארשי” ,)םיקרפ השולש ,2011 ןרק( ”וגניט”

Language Contact and Lexical Enrichment in Israeli Hebrew Revival ןכו ,Palgrave (Macmillan 2003) Linguistics (Oxford University Press, .(forthcoming

.תופש 10-מ רתויב טלוש אוה :םיפסונ םיטרפ www.zuckermann.org

ןמרקוצ דעלג

לש התרוקיבל הבוגת דלוצרוש )גירדור( הרוא 2010 ראורבפ אמיגרתב

הצנטסנוק וי’גרס וא סדנרב יסננ םאה .ההז ינמורה יוטיבה תובקעב ”?עמשנ המ” םירמוא תיסור ירבוד ןיא םאהו ”הדואא הס ה’צ” ?”הנשילס וטש”מ םיעפשומש

תוילקיסקל קר ןניא ןבומכ תואמגודה ירבוד בור לש הקיטנופב .תויטנמסו יכ תוירבע צ ,ט ,ק ,ח ,ע ןיא תילארשיה םירוציע ןיא תילארשיל תומרותה בורב רדס ,תיארקמה תירבעל דוגינב .הלאכש -לעופ-אשונ אוה ילארשיה טפשמב םילימה תא ורציש תופשה בורב רדסה והז יכ אשומ .'וכו תידירביהה תילארשיה

ןליא לדומ תא רתוס הפיפחה ןורקע שי הפש לכלש ונממ עמתשמש ,ןיסחויה .דלוצרושכ םיאנושל רוועמשו ,דחא הרוה אלא דחא הרוה תלעב הנניא תילארשיה ןייפאמ לכ חתנל שיש ,םירוה תבורמ הפש .יטסיטטס ןפואב דרפנב הלש ינושל

תאו הפיפחה ןורקע תא ןיבהל ילבמ ותוינכפהמ תא שופתל ןתינ אל ,ותובישח תילארשי רפסב עצומה ידירביהה לדומה לש קר הנניא הייפהפיה תילארשיה .הפי הפש .תורוקמ תבורמ םג אלא תדבורמ ןושל .תילארשי רבד ,ילארשי :השוב ילב

”I suppose the process of acceptance will pass through the usual four stages:

1.This is worthless nonsense. 2.This is an interesting, but perverse, point of view. 3.This is true, but quite unimportant. 4. I always said so.” (Haldane 1963: 464)

,)2010 ראורבפ ,אמיגרת( התרוקיב ףסונ תע-בתכב תוחפל המסרופש

תילארשי רכמה בר לע ,)2009-ב( דחא הרוא תנעוט ,)2008 ,דבוע םע( הפי הפש ,”הפיפחה ןורקע” יפלש דלוצרוש )גירדור( תילארשיב ביכרמ םא” ,רפסב עיצמ ינאש שי ,תרחא הפשב ןהו שידייב ןה םייק אוה יכ - תרחא חכוה ןכ םא אלא - חינהל תלבלבתמ דלוצרוש .”שידייה ןמ אבוי ,תומידקה ןורקעל הפיפחה ןורקע ןיב לע החוד הפי הפש תילארשי רפסהש ,תמאב רפסה תא ארקיש ימ לכ .ףסה ,”הייפחה” וא( הפיפחה ןורקעש לקנב ןיחבי )רמוא היה ירבעה ןושלל ץיברתהש יפכ הגיצמ דלוצרושש יפכמ ןיטולחל הנוש -בלב אצמנש ,הפיפחה ןורקע יפל .ותוא לש התדילל ידירביהה לדומה לש וביל םייק ינושל ןייפאמש לככ” ,תילארשיה לודג יוכיס ול שי ךכ ,תומרות תופש רתויב .)51 ’מע( ”הרטמה תפשב רמשיהל רתוי ןורקיע לש םיידיתע םילולקשו םילולכש תוחפל” :אבה טפשמכ לשמל ואריי הז לא ורדחש םיינושלה םינייפאמהמ 80% םימייק ויהש ולא םה הווהתמה תילארשיה תומרותה תופשהמ )םיללקושמ( 60%-ב .”תילארשיה תא ורציש

ב

םייוטיבה םא עובקל דואמ השק ,המגודל םה ןכש ,אדירג שידיימ ורדח םיאבה םגש תופסונ תופשב ליבקמ ןפואב םיעיפומ תינונס” :תילארשיה תווהתהל ומרת ןה אל” ,)עלעבלעווש עטשרע יד( ”הנושאר טצנאלג סאוו ץלא טינ( ”בהז ץצונה לכ דימש( ”םח ודועב לזרבב הכיה” ,)דלאג זיא ”תדלוה םוי” ,)סייה זיא’ס ןמז-לכ ןזייא סאד ”ומצע לש לצהמ דחפמ” ,)גאט-ןריובעג( יפל .)ןטאש םענעגיא ןראפ ךיז ןקערש( רבוד םא עובקל השק ,הפיפחה ןורקע לש 30-ה תונשב הצרא הלעש תינלופ תובקעב ”?עמשנ המ” רמא 20-ה האמה יוטיבה תובקעב אלו ידייה ”?ךיז טרעה סאוו” ותועמשמש ”’ץאחיוס וצ” ליבקמה ינלופה

םייח לעפמ לע סרפ - רגניזלש םירמ ’פורפ Prof. Miriam Shlesinger – Lifetime Achievement

םייח לעפמ לע סרפ - רגניזלש םירמ ’פורפ Prof. Miriam Shlesinger – Lifetime Achievement Award

Prof. Miriam Shlesinger – Lifetime Achievement Award ןואיזומב יגיגח עוריאב ,2011 ץרמב 23-
Prof. Miriam Shlesinger – Lifetime Achievement Award ןואיזומב יגיגח עוריאב ,2011 ץרמב 23-
Prof. Miriam Shlesinger – Lifetime Achievement Award ןואיזומב יגיגח עוריאב ,2011 ץרמב 23-
Prof. Miriam Shlesinger – Lifetime Achievement Award ןואיזומב יגיגח עוריאב ,2011 ץרמב 23-
Prof. Miriam Shlesinger – Lifetime Achievement Award ןואיזומב יגיגח עוריאב ,2011 ץרמב 23-
Prof. Miriam Shlesinger – Lifetime Achievement Award ןואיזומב יגיגח עוריאב ,2011 ץרמב 23-
Prof. Miriam Shlesinger – Lifetime Achievement Award ןואיזומב יגיגח עוריאב ,2011 ץרמב 23-

ןואיזומב יגיגח עוריאב ,2011 ץרמב 23- לארשיב םימגרתמה תדוגא ,לארשי ץרא

לע סרפ רגניזלש םירמ רוספורפל הקינעה .םייח לעפמ םלועל תידוחייה התמורת לע קנעוה סרפה םירושקה םימוחתהו תונמגרותמה ,םוגרתה ךוניחל התמורת זפב אלוסת אל .םהילא דומעה איה םירמ .םימגרתמ לש םיבר תורוד תמחולו ימדקאה םלועב הנחמה ינפל ךלוהה םיבר םיישעמ םימושיי ןעמל תיאלנ יתלב ,ללכה תבוטל תונמגרותמו םוגרת לש םינוש םימוחתב הדי תא תחלוש איהשכ יתב תכרעמ ,םינמיסה תפש ןוגכ םינווגמו רגניזלש םירמ .תואירבה תכרעמו טפשמה

לכב תוישונאו תונייטצהל תפומו למס .הידי השעמ

ב

O n March 23, 2011, at a gala event at Eretz Israel Museum, the Israel

Translators Association honored Prof. Miriam Shlesinger with a Lifetime Achievement Award. The award was granted in recognition of her unparalleled contribution to translation, interpreting and related sectors throughout her career. Miriam has been and continues to be instru- mental in educating many generations of translators; she is a leading light in the academic world, and an equally impressive campaigner for many practical applications of translation and interpreting to the benefit of society at large, reaching into areas as diverse as sign language, the court system and healthcare. Miriam Shlesinger embodies excellence and humanity in all her endeavors.

language, the court system and healthcare. Miriam Shlesinger embodies excellence and humanity in all her endeavors.
language, the court system and healthcare. Miriam Shlesinger embodies excellence and humanity in all her endeavors.

17

The Dialect Dilemma in Arabic

M ost languages have different varie- ties and dialects. In general dialects

differ from region to region and varieties of language differ from country to country. Various varieties and dialects of Arabic are spoken throughout the Arab world although classical Arabic is the only official written language. However, original, classical Arabic is fading and being replaced by an Arabic that is essentially classical yet is too often af- fected by the writer’s own dialect. This creates problems in translation.

Usually clients do not know that the country of the translator’s origin is ir- relevant when the translator has a solid linguistic background and translates into correct classical Arabic. However, regional words and expressions often creep into the written language and make the translator’s country of origin identifiable.This is only acceptable when an advertiser decides to advertise in a specific regional dialect on a local TV or radio station in order to target and attract a local audience.

Essentially there are four major reasons for the decline of classical Arabic.The first is due to the Arabic translators’ atti- tude towards the academy and their lack of interest in examining Arabic’s roots. For instance, although the academy spe- cifically designates the word “laban” for yoghurt and “haleeb” for milk, Egyptians use “laban” for milk. Many translators are unaware of this as they lack the lingu- istic background and fail to check the academy’s updated dictionaries and re- ference material. Despite the academy’s far-reaching influence it does not have an active presence in the translation arena, which aggravates the situation.

The second major issue is the media’s preference for dialects in the spoken

MENA Desk, GevaTrans

language as they attract a wider audi- ence.The Arab media ignores classical Arabic except in educational and news programs. Cartoons are considered to be educational programs and are dubbed into classical Arabic, but often incorrectly. Recently when watching a cartoon on an educational channel I was frustrated to discover that nearly every sentence had basic grammatical errors. As children watch and absorb TV from a young age it is not surprising that they grow up using the incorrect language they hear throughout their childhood.

The third reason for the dying out of classical Arabic is cultural.Translators should be aware of the different Arab cultures, their effect on the spoken lan- guage, and should not allow any dialect to influence their writing. In Syria, unlike all other Arab countries, medical studies are taught in pure classical Arabic. When a Syrian, who is not familiar with other Arab cultures, translates a medical text, the Arabic is invariably linguistically correct. Each medical term has at least one synonym.The translator should select the appropriate terms, syntax, register and style to create a text in classical Arabic for the selected target audience while maintaining a perfectly correct translation. Medical translators in other Arab countries often transliterate the medical terms into their Latin forms as they learned in medical school.This is unacceptable.

Globalization is the fourth major influence on the decline of classical Arabic. English words and phrases have been allowed to influence languages worldwide.They have also infiltrated Arabic and continue to cause language contamination. For instance,“bank” and “cream” have become more common in Arabic than the classical Arabic

words “masref” and “marham”. It is the translators’ responsibility to use the correct term and not to use words from the spoken language in their writing. The classical language will always be understood throughout the Arab world regardless of location or dialect. Time must be invested in studying and rese- arching classical Arabic which is the only correct written Arabic and is understood by Arab speakers throughout the Arab world.Translators must make it their responsibility to master what is, after all, their mother tongue − and target lan- guage − and to check and adhere to the rules and usage of classical Arabic.

Therefore, when you are looking for

a competent Arabic translator it is

important to note that it is necessary to

specify the type of target audience but not its location. It is essential to know whether the average man-on-the-street

is being addressed, or an academic, an

engineer or a specialist in the field. It

is imperative that the translator has a

strong linguistic background and that their written Arabic is based on the clas- sical model.They should be an expert in the relevant field and also be able to write classical Arabic in a way that is appropriate for their target audience irrespective of which corner of the Arab world they are from.

GevaTrans’s MENA Desk specializes in Arabic, Farsi, Greek, Hebrew,Turkish and other Middle Eastern & North African "problem" languages with emphasis on the legal, technical, medical and pharma- ceutical fields.

A Brief History of Computer Assisted Translation Technology

István Lengyel, COO, Kilgray Translation Technologies

C ontrary to what many believe, computer-assisted translation tools

for human translators are not new. However, much emphasis has been put on translation memory as opposed to everything else in the past, and this has lead to a refusal of such tools by many translators.This article highlights some reasons why TMs became so important.

One of the first mentions of tools for translators appears in the 1966 ALPAC report. In 1982, Alan Melby talks about a system that is almost the same as trans- lation memory today.

The first translation tools debuted in the 1980s, and included Alpnet’s Translation Support System (TSS), INK’s

TextTools and IBM’s Translation Manager. The 1990s brought tools that are still available such as STAR Transit, Atril Déjà vu, Multicorpora Multitrans, although many others have ceased to exist. Trados started in 1990 with tools and became dominant in the market - however, the current technology (SDL Trados Studio)

is a complete rewrite. Wordfast was rele-

ased at the end of this decade.

While these tools were all desktop tools,

a new, lesser-known breed of systems

appeared in the 1990s, globalization ma- nagement systems.Tools from Uniscape, Globalsight and later Idiom were aimed at large enterprise buyers who needed to manage multilingual content that changes often, e.g. websites and print materials.Their importance has increa- sed as the world moved towards content management and structured authoring, but while they bloomed during the dotcom boom, the early 2000s were not too favorable to them: Uniscape got bought by Trados in 2002, which in turn was bought by SDL in 2005, Idiom was

bought by SDL in 2008, and Globalsight

was taken over by Welocalize in 2008. New contestants include Ontram and Across.

It is important to note that many of the

early tools were add-ins to Microsoft Word, including Trados Translator’s Workbench. While this seemed easier for the user, it geared the world towards a reliance on translation memory.Transla- tors translate documents, and translati- on memories are derived from docu- ments. However, while documents are reasonably short, translation memories can be enormous. If a start-up company has one document for translation and you translate that, you have certain freedom to pick terminology, etc. But as the company grows, more people will translate for them, in more domains, and this is when language asset manage-

ment - the maintenance of translation memories - becomes important. It is likely that not all translations are done in

a translation tool in the beginning, and

alignment needs to be used. It is also likely that the translation workflow is different: when in the past a translation alone was sufficient, now proofreading and maybe customer review is required. While documents change, translation memories cannot accommodate change very well: maintenance is the reason why the concept of metadata was introdu- ced. However, in a Word document you cannot store ample information about every segment - it is error-prone.This, the proliferation of new file formats and also the inevitable reliance on Microsoft lead tools to move from Word to a pro-

prietary interface. The necessity to write

a strong editor from scratch slowed

development, and only in 2010 did we see the reintroduction of essential func- tionality like track changes.

There are three approaches to reusing translations: TM, reference documents

and bitext. Ultimately all of them rely on bilingual indexing. Reference documents were suggested by STAR Transit, and the idea is that there is no separate data- base, but rather bilingual documents are used as TMs. Bitexts were suggested by Multicorpora first, and the benefit is that no manual alignment is necessary, as alignment can be fixed on the spot. I believe that all three are very useful under different conditions.

Translation memory wasn’t the only thing for Trados either: their first tool was Multiterm, a terminology system, and the way they handled context- enabled updates was also based on bilingual documents rather than TMs. It was, however, TM that sparked the most debates, as the TM analysis attempted to quantify productivity and became a source of payment practices, and this became the only asset with a price tag. Context got into the TM later.

The 2000s brought the advent of server- based translation, first with sharing TMs online (Trados TM Server, 2003), then also sharing complete documents online, allowing simultaneous trans- lation and proofreading and a much easier project management (memoQ, XTM). Advances were made in the realm of subsegment leveraging (finding words, expressions), quality assurance, multi-document processing and the integration of external resources such as terminology, TM vaults, etc. Web-based user interfaces became available, but are not the standard.

It is unclear so far what the current decade will bring, but we see a trend of moving away from the corporate hype towards usability, and giving translators the opportunity to have more influence over technology.

numbers, which is easier when using a tool with quality-assurance functiona- lities. After the second stage, the translation is supposed to be word-perfect, but in our line of work we'd better always err on the safe side. And, based on my experi- ence, the third stage is the one that will set you apart from the translator who delivers his/her work under the assump- tion that it will be reviewed by somebo-

dy else. After all, if your client employs an editor, it's not to correct your mistakes, but rather to help improve your work— which is always possible. Before venturing into the third stage, go about the same mind-clearing process you followed between the first and the second ones.The longer you take between steps, the more likely you'll be to look at your own translation with somebody else's eyes in order to enhance it. STEP THREE — Once you're back, export or clean-up your document (if you're using a CAT tool) and, if possible, print it out.Then read it aloud. Pretend you're

a news anchor or a voice-over artist

reading an advertisement. Use your best voice and actually listen to your own words.You'll be surprised at how many improvements you'll be able to make. That's the stage where you'll join sen- tences, open new paragraphs and find undesirable repetitions, not to mention puns and alliterations which may not sound very well in your language.

During the third stage, if you're reading

it on paper, make your corrections on

the margin or by overwriting the copy. Then, after you get to the end, go back to the electronic document and imple- ment all your changes. If you are reading on the computer screen —not ideal, I should say— you can make all the changes on the go. STEP FOUR — Yes, there's still a fourth stage. If you're a careful translator, you've identified by now something very im- portant which I haven't done: running a spell-checker. This has to be the last step in the workflow because typos can be introduced at any time.Your spell-chec- ker may also find grammatical inconsis- tencies or inaccuracies in your text. But be careful and don't blindly follow all grammar recommendations made by the spell-checker, as some of them will be pure nonsense. Once you’ve checked for typos, you’ve reached the end of this translation work- flow.You can look at the end result with proud eyes and email the document to

your client. But beware—don't forget to attach it beforehand.You don’t want to lose face by making a silly mistake after so much work. The four-step approach to translation quality takes time and effort, but is in my opinion the best way to provide style and accuracy. Whilst being lazy and taking unnecessary risks will certainly damage your reputation in the long run, delivering high-quality work will enable you to find good clients with whom you'll be able to command fair rates, which will compensate for the time you've invested.

Luciano O. Monteiro MITI is a writer and translator working from English and Spanish into Brazilian Portuguese. A former journalist who specializes in foot- ball (soccer), he also has a strong know- ledge of world affairs, finance, marketing, tourism and the media. His website is www.lucianomonteiro.com.

1/ 2/ 3 /4

The 4-Step Approach to Translation Quality

Luciano Monteiro

T his article was originally posted on his A Translator's Life blog and was

subsequently published in the Sep- tember/October 2011 issue of the ITI Bulletin. Luciano Monteiro reveals the four-stage work process that he uses to ensure every completed translation of the highest possible standard

There is no such thing as a fully accu- rate translation. However, even though we know how elusive perfection can

be, there are measures we can take to reduce to a minimum any possibility of mistakes. Having that in mind, I have long devised a system called The Four- Step Approach to Translation Quality, which I employ for every assignment I receive. The four-step idea means not simply reviewing your own translation over and over again—even though that in itself

is always recommendable. It also means

approaching the translation differently at each stage, thus being able to benefit from different skills, from the fast thin- king interpreters need to the meticulous eye to detail which is a requirement for proofreaders. Whilst this system has been devised based on my personal experience, I believe it may be useful for all transla-

tors who believe that a literal translation

is not enough and want to go the extra

mile and offer ready-for-publication translated documents. I’m publishing my workflow for one

more reason—so that translation custo- mers may realise how painstaking and time-consuming our work can be and how much more they’re buying than

a simple translation. Whichever side of

the fence you are on, I hope you find the next paragraphs useful.

STEP ONE — The first step is a draft translation. Whereas you could do it

simply by looking at the original and writing the translation in a new file, it is recommendable to use a translation environment tool, as it automatically segments the document and stores your work in a translation memory, from which terminology can be retrieved in the future. Even though the draft translation is not expected to be of maximum quality, it is a fundamental part of this workflow because that's when you use your "basic instinct", coming up with an immediate translation by tapping into the same process used to make speech decisions when talking in your native language. Whilst many choices will have to be amended for style later, quite a few will contribute for your translation to sound more natural. In order not to break this “basic instinct” chain, make sure not to make long pauses during the draft translation. That is, if you find a word the translation of which you’re not entirely sure of, go with your gut feeling and make a note to carry out careful research at a later stage. Ok, now it's time for a break. Go do something else. Stand up, drink some water, stretch your muscles, go wash the dishes, put some music on, watch the breaking news or feed the cat. If time is not a problem, take a nap. After you've completely forgotten about your trans- lation, then perhaps it's a good time to go back. STEP TWO — If the first stage was all about instinct, the second one is about eye to detail. Go over every sentence or segment, compare it with the original and make sure it is a correct translation within the context—which by now you’re totally familiar with, having read the document in its entirety during the previous phase. It is especially impor- tant to carefully check all names and

F irst, a very warm welcome to all the participants at the ITA’s annual conference.

F irst, a very warm welcome to all the participants at the ITA’s annual conference. This conference is our major networking and educational get-together, and we

hope that everyone comes away from the conference feeling that they have gained something - professionally, personally and socially.

I would like to thank Alan Clayman and Sarah Yarkoni for the enormous effort they

have put into organizing this year’s conference, along with the many others who vo- lunteered to assist them. As chairman, I am becoming infinitely more aware of the spectrum of issues that af- fect the Association and its members, and these are but a sample:

Professionalism and membership in the ITA - I would take this opportunity to remind members that, a few years ago, the ITA adopted a Code of Professional Conduct and Business Practices, and I would urge members to review it. Members are also urged

to consider applying for ITA Recognition in their fields - translation, interpreting and editing.

The role of volunteers within the ITA - Apart from the many members who volun- teered to assist in various ways with the conference, I am pleased to find that other members are willing to contribute their time and energy for both administrative and PR oriented tasks. If anyone wishes to undertake a specific role, I would be pleased to hear from them.

The ITA as the focal point for the translation profession as a whole - We would like to develop our membership structure and benefits so as to attract members in all cate- gories, including corporate members. I have already held discussions with corporate members in an attempt to better define their role in the Association, and establish what benefits they would enjoy from membership.

The need for input from ITA members - it is often difficult to gauge the needs of the membership, and so I would ask members: if you want something from the ITA, and

if you think that it would be of benefit to other members, please bring it to our atten-

tion so that we can consider it.

I cannot guarantee that we will resolve all of the above issues, but your input so that we can open them for discussion would be a positive step in itself.

your input so that we can open them for discussion would be a positive step in

Sincerely,

Perry Zamek

ITA Chair

22

TARGIMA

TARGIMA

TARGIMA

Graphic Design & concept: Pnina Sissman | www. kavnakee.co.il

TARGIMAאמיגרת

אמיגרת

אמיגרת

אמיגרת

TARGIMA

SPECIAL ISSUE

ITA Annual

Conference

13-15 Feb 2012

TARGIMAאמיגרת

TARGIMA

TARGIMA

TARGIMA

אמיגרת

אמיגרת

אמיגרת

Conference 13-15 Feb 2012 TARGIMA אמיגרת TARGIMA TARGIMA TARGIMA אמיגרת אמיגרת אמיגרת 24
Conference 13-15 Feb 2012 TARGIMA אמיגרת TARGIMA TARGIMA TARGIMA אמיגרת אמיגרת אמיגרת 24

24