P. 1
Iskra, starsza siostra Lenina 20130428 Stefan Kosiewski: Zarys Estetyki Chazarów FO171 ZR.pdf

Iskra, starsza siostra Lenina 20130428 Stefan Kosiewski: Zarys Estetyki Chazarów FO171 ZR.pdf

|Views: 119|Likes:
(...)Czy nie ma Pani takich wspomnień, autentycznych, osobistych, żeby nie pisać o bitwie pod Grunwaldem? Językiem pokaleczonym, niesprawnym przemawia przecież w każdą miesięcznicę na Krakowskim Przedmieściu pod krzyżem w stolicy Jarosław Kalksztajn, który zakłada na siwą głowę robotniczy kaszkiet zamiast mycki, by przypodobać się bezmyślnie Polakom, którzy na widok krzyża ściągają przecież czapki z głów(...) http://sowa.quicksnake.cz/Stefan-Kosiewski/Funke-ltere-Schwester-Lenins-Iskra-starsza-siostra-Lenina-20130428-Stefan-Kosiewski-Zarys-Estetyki-Chazarow-FO171-ZR
(...)Czy nie ma Pani takich wspomnień, autentycznych, osobistych, żeby nie pisać o bitwie pod Grunwaldem? Językiem pokaleczonym, niesprawnym przemawia przecież w każdą miesięcznicę na Krakowskim Przedmieściu pod krzyżem w stolicy Jarosław Kalksztajn, który zakłada na siwą głowę robotniczy kaszkiet zamiast mycki, by przypodobać się bezmyślnie Polakom, którzy na widok krzyża ściągają przecież czapki z głów(...) http://sowa.quicksnake.cz/Stefan-Kosiewski/Funke-ltere-Schwester-Lenins-Iskra-starsza-siostra-Lenina-20130428-Stefan-Kosiewski-Zarys-Estetyki-Chazarow-FO171-ZR

More info:

Published by: SOWA magazyn europejski on Apr 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

Funke, ältere Schwester Lenins/ Iskra, starsza siostra Lenina 20130428 Stefan Kosiewski Zarys Estetyki Chazarów FO171

ZR

zainteresowaùa mnie Pani napisan¹ przez siebie powieœci¹ "Czerwone niebo nad Woùyniem" w odpowiedzi na zaproszenie Pani przeze mnie przez fejsbuk z Frankfurtu nad Menem na Mszê œw. odprawian¹ w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca po ùacinie w Brochowie, mszê trydenck¹ w realu, w lingua franca narodów Europy Chrzeœcijañskiej, unii ludzi i ludów poù¹czonych ze sob¹ i z Bogiem, w którego wierzymy, w Trójcy œw. Jedynego, jedn¹ i t¹ sam¹ wiar¹ w Jezusa Chrystusa, syna Boga ¿ywego, Ojca naszego, który jest w Niebie a tak¿e jest razem z nami, Polakami od 966 r. i ze wszystkimi innymi Narodami Europy zbudowanej na dziedzictwie cywilizacji Rzymskiej Duchem œw. na ka¿dej mszy œw. trydenckiej odprawianej na caùym œwiecie w tradycyjny sposób, w jêzyku ùaciñskim, jêzyku pierwszych Chrzeœcijan europejskich poù¹czonych wiar¹ nie podzielon¹ jeszcze z inspiracji szatana i jego starszych braci w posiadaniu wiedzy o sposobach siania nienawiœci miêdzy narodami, podsycania wrogoœci do siebie dwóch ludzi tak, by ten trzeci, o którego chodzi, bo ma interes w dzieleniu ludzi tak¿e przy pomocy rzezi dokonywanych na caùym œwiecie, jak w Ziemi Kanaan tak i na Woùyniu, ludobójstwami, wielokrotnie dokonywan¹ rzezi¹, zagùad¹ narodów, masowymi mordami, o których napisaùa Pani powieœã - jak do mnie sama pisze: "w hoùdzie
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

M

Szanowna Pani,

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

Blog /

Iskra, starsza siostra Lenina. Stefan Kosiewski: ZECh FO171

az

yn

Eu ro

pe j
Buy RoboPDF

sk iS

O

W

A

Napsal sowa (») dnes v 19:06 v kategorii Stefan Kosiewski, pøeèteno: 4×

Czy po krótkim kursie partyjnym mo¿e ignorant zast¹piã wyksztaùconego w seminarium duchownym i wyœwiêconego ksiêdza w odprawianiu mszy œw.? Czy mo¿e arogant, który nuty nie zna, a gry nauczyù siê ze sùyszenia takich samych jak on autodydaktów, grajków zwanych klezmerami, wynosiã siê ze swoim urzynaniem po knajpach na skrzypcach nad potêg¹ muzyki Chopina? Czy wystêpuj¹c na spotkaniu autorskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej w ufarbowanych na czerwono wùosami, ¿eby pasowaùo to do tytuùu ksi¹¿ki, przypomnê "Czerwone niebo nad Woùyniem" siêgnêùa Pani mo¿e w katalogu Wypo¿yczali Ogólnej Galerii Exlibrisu (ex libris - to ùacina!), zajrzaùa Pani mo¿e pod pozycjê: Odojewski? Bez wzglêdu na to, co by ktoœ nie powiedziaù zùego o tym autorze najpiêkniejszej polskiej prozy XX w., muszê Pani powiedzieã, ¿e byùem zaszczycony mog¹c na Frankfurckich Targach Ksi¹¿ki krótko po 1989 r. osobiœcie podziêkowaã temu Redaktorowi Rozgùoœni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium za ùaskaw¹ publikacjê, odczytanie wczeœniej na antenie radiowej, w redagowanej przezeñ audycji, kilku z napisanych przeze mnie wierszy ( za co dziêkowaùem zapewne wczeœniej ju¿ na piœmie), zaraz po tym sprowadzaj¹c rozmowê na temat jego literatury: A co u Pana sùychaã? - Przed chwil¹ odbyùem rozmowê ze Sadkowskim; chc¹ publikowaã w Czytelniku: "Zasypie wszystko, zawieje". - Gratulujê! wyrzuciùem ze siebie szczerze ù¹cz¹c radoœã z uznania dla prawdziwej, polskiej literatury piêknej ze œciszonym powtórzeniem wspomnianego nazwiska. Zna go Pan? - zapytaù Pisarz. - Raz widziaùem, w Sosnowcu, w klubie studenckim TAM przy ul. Bando; klub byù maùy, organizowaùa i prowadziùa w nim spotkania literackie w latach siedemdziesi¹tych para z roku nade mn¹, dzisiaj ta para prowadzi katedry literatury polskiej na dwóch ró¿nych uczelniach, a Sadkowski wróciù wtedy wùaœnie z Ameryki. Czy zamierza Pan wróciã do Polski? Zapytaùem. - Mam w Monachium mieszkanie... . Wisùawa Szymborska, z domu Rottermund nie miaùa co robiã, a musiaùa przecie¿ z czegoœ ¿yã, wiêc Adam Wùodek, który ¿yù z ni¹ na wiaderku, nawet bez œlubu cywilnego, bo trzeba Pani wiedzieã, ¿e ¿ydokomuna w Zwi¹zku Sowieckim, zawleczona jeszcze przed wojn¹ do Polski, a nawet do Czeladzi, gdzie postawiono za Gierka stoj¹cy do dzisiaj pomnik dla upamiêtnienia tej dywersyjnej, antypolskiej roboty litwaków, którzy nie dostali jeszcze hurtem od Piùsudskiego polskiego obywatelstwa, walczyùa jawnie z Panem Bogiem i z rodzin¹ chrzeœcijañsk¹ wprowadzaj¹c w ¿ycie faùszywe nauki Engelsa o pochodzeniu poligamii, w azjatyckiej
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

M

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

QR code for this recording:

W

pomordowanym rodzinom polskim, w 70 rocznicê mêczeñstwa na Woùyniu w 1943 roku" zamieszczaj¹c uprzednio na fejsbuku fragment, z którym nie omieszkaùem siê zapoznaã i po zapoznaniu chciaùbym Pani¹, której rodzice dali na drugie imiê Iskra, jak ¿yd Uljanow, Lenin, nazwaù sw¹ pierwsz¹ gazetkê skierowan¹ do Rosjan: czy pisz¹c i obdarzaj¹c swoj¹ ksi¹¿kê mianem "powieœci historycznej" zdawaùa Pani sobie sprawê z tego, co czyni?

A

Home

Edition

M

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

czêœci tzw. ojczyzny proletariatu, wiêc ten Wùodek, którego osobiœcie znaùem, zaprosiù mnie kiedyœ do Krakowa na spotkanie jubileuszowe, wczeœniej przez kilkadziesi¹t lat opiekowaù siê Koùem Mùodych Zwi¹zku Literatów Polskich w Krakowie z ramienia Sùu¿by Bezpieczeñstwa, jak teraz siê wydaùo, a wtedy swojej partnerce ¿yciowej nepotycznie zaùatwiù dziaùkê, któr¹ nazwaù "Poczt¹ Literack¹", ¿eby przyszùa Laureatka Literackiej Nagrody Nobla mogùa co tydzieñ odpisywaã grafomanom przysyùaj¹cym do "Tygodnika Literackiego" swoje powieœci historyczne krótkim zwrotem "Na druk jeszcze za wczeœnie", ew. dopisuj¹c np. : Ja bym nie ryzykowaùa w powieœci historycznej napisanej w hoùdzie pomordowanym rodzinom polskim, w 70 rocznicê mêczeñstwa na Woùyniu w 1943 roku nadawaã Polakowi imienia Mewsza, bo czy jakiœ ksi¹dz rzymskokatolicki chrzciù Polaków na Woùyniu imieniami: Kuba, Mosiek, Icek, Jerzyk, Sara? A po co nadawaã bohaterom swojej ksi¹¿ki swoje wùasne nazwisko? Czy to ma uwiarygodniã szlacheckie pochodzenie Mickiewicza na Litwie, czy zaspokoiã babsk¹ pró¿noœã? Stara, ja bym tak nie robiùa, ¿eby ktoœ nie powiedziaù, ¿e ¿ydówka robi sobie jaja ze zagùady Polskiego Narodu na Woùyniu, z wymordowania dwustu tysiêcy ludzi. Bo przecie¿ ten jêzyk trywialny, którego u¿ywasz, to nawet nie jest literatura brukowa! Czytaùaœ Doùêgê-Mostowicza, albo Piaseckiego? Przeczytaj, ¿ebyœ wiedziaùa, jak przed wojn¹ pisaùo siê prosto trafiaj¹c do Polaków, a po wojnie, to Prosto z Mostu drukowaùo Tyrmanada we fragmentach ale i mamy ju¿ wydanie ksi¹¿kowe "Zùego" - siêgnij po to, on dobrze stosuje interpunkcjê, mo¿na siê czegoœ nauczyã.

pe j

sk iS

O

W

Buy RoboPDF

A

Szanowna Pani, niestety nie ¿yje ju¿ poetka, która ùagodn¹ dùoni¹ prowadziùa rêkê przyszùych pisarzy, ale ¿yje jeszcze Krzysiek Lisowski w Krakowie, którego poznaùem w mùodoœci jako bardzo dobrego poetê, który maj¹c dwadzieœcia lat byù ju¿ w peùni uksztaùtowany, gdy ja wci¹¿ eksperymentowaùem popeùniaj¹c ró¿ne dziwactwa, na druk których ci¹gle jeszcze jest za wczeœnie, niezrozumiaùe dla wspóùczesnych HERODY, Fascynacje obùêdem, itd., naukowe ksi¹¿ki o filozofii wartoœciowania przez Chazarów; przepraszam za odejœcie od tematu, lecz tak na marginesie, kùaniaj¹c siê z gù¹bokim szacunkiem i przyjaêni¹ poznanej przeze mnie w ich wùasnym mieszkaniu w Krakowie Maù¿once Poety, chciaùbym zapytaã na marginesie Krzysia, czy ju¿ pomyœlaù mo¿e o wydaniu drukiem w Wydawnictwie Literackim, którego jest sùusznie wieloletnim Dyrektorem, wielotomowej "Poczty Literackiej" Wisùawy Szymborskiej? Bo to mo¿e byã szlagier! A ja chêtnie napiszê do dzieùa Posùowie, wskazuj¹c na wartoœci dydaktyczne i wysok¹ kulturê osobist¹ Autorki nieszczêœliwie zamoczonej w sprawê wyroku œmierci na biskupie Kaczmarku. Albowiem potrzebujemy jak kania d¿d¿u detabuizacji w Polsce, a nie ¿eby tylko Leon Neuger ze Szwecji, który nauczaù mnie na tych studiach w Sosnowcu i którego pokochaùem za te m¹dre nauki i sùusznie jest dzisiaj profesorem w Sztokholmie jak tych dwoje z TAM-u, którzy organizuj¹c moje spotkanie autorskie ka¿d¹ literê mojego imienia i nazwiska napisali na osobnym plakacie i nakleili to wszystko na lustra wisz¹ce nad stolikami po lewej stronie nad œcian¹, wiêc mnie zatkaùo, kiedy to zobaczyùem, wiêc powiedziaùem tylko: narysujcie jeszcze na jednym plakacie koùo i kropkê w œrodku. I tak zrobili, a potem doszedù do mnie taki prowokator, kapuœ, który nosiù brodê jak Che Guevara i gwiazdkê piêcioramienn¹ na berecie, ¿eby wypytaã, co to niby ma znaczyã ten kr¹g z kropk¹. Pozbyùem siê go tak samo ùatwo i prosto, jak on chciaù mnie wypytaã, powiedziaùem mu, i¿ do tego samego lokalu kilka lat wczeœniej zachodziùem po treningach na herbatê, bo za œcian¹ robiùem skakankê i rowerek, podskakiwaùem w spodenkach na treningach sportowych juniorów Zagùêbia Sosnowiec. Czy nie ma Pani takich samych wspomnieñ, autentycznych, osobistych, ¿eby nie pisaã o bitwie pod Grunwaldem? Jêzykiem pokaleczonym, niesprawnym przemawia przecie¿ w ka¿d¹ miesiêcznicê na Krakowskim Przedmieœciu pod krzy¿em w stolicy Jarosùaw Kalksztajn, który zakùada na siw¹ gùowê robotniczy kaszkiet zamiast mycki, by przypodobaã siê bezmyœlnie Polakom, którzy na widok krzy¿a œci¹gaj¹ przecie¿ czapki z gùów. Na druk zatem z pewnoœci¹ i z wielu wzglêdów za wczeœnie, lecz na westchnienia modlitewne i wyra¿enie na fejsbuku solidarnoœci z Polakami pochodzenia sùowiañskiego, jak to ostatnio nazwaù Jerzy Urban, œpiewaj¹cymi Panu Bogu i modl¹cymi siê ku Bo¿ej chwale po ùacinie w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca w Brochowie nigdy nie jest za póêno; mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski w intencji umocnienia https://shoudio.com/user/sowa/status/6905

Home

Edition

M

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O

W

Buy RoboPDF

A

← Chazarów Marsz Niepodlegù... http://pl.netlog.com/donatlusk/blog/blogid=223287#blog Czerwone niebo nad Woùyniem 16 lutego Fragment powieœci historycznej "Czerwone niebo nad Woùyniem". " Zza wzgórza, na którym staù koœcióù, widaã byùo wyraênie unosz¹c¹ siê ùunê ognia. To paliùy siê Budki Borowskie. Ludzie w Okopach, spiesz¹c siê, wyci¹gali z obór bydùo, wyprowadzali konie i zaprzêgali je do wozów. Kobiety, biegaj¹c, wrzucaùy na wozy wszystko, co zdoùaùy pochwyciã - pierzyny, ko¿uchy, worki z ¿ywnoœci¹(…). http://sowa.quicksnake.cz/Stefan-Kosiewski/Funke-ltere-Schwester-LeninsIskra-starsza-siostra-Lenina-20130428-Stefan-Kosiewski-Zarys-EstetykiChazarow-FO171-ZR

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Home

Edition

M

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j
Buy RoboPDF

sk iS

Wir stehen zum Bischof von Limburg, Dr. Franz-Peter Tebartz-van Elst

O

Stajemy za Biskupem Limburga, Franciszkiem-Piotrem. - Kliknij: Lubisz to!

W

Alles Gute/ Wszystkiego Dobrego dla ka¿dego, kto pragnie Dobra

A

we wzorowo prowadzonej przezeñ pracy apostolskiej mojego Biskupa Limburga prosz¹c zarazem wszystkich moich Znajomych na fejsbuku o klikniêcie "To lubiê", o solidarnoœã katolick¹, albowiem tak czyni¹c dajemy œwiadectwo wspólnej wiary w Jezusa Chrystusa, który jest Prawd¹, Drog¹ i Wiecznym ¿yciem dla skùócanych wojnami Narodów Europy, gùosz¹c Prawdê i ¿ycz¹c:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->