P. 1
Arte Plastice

Arte Plastice

|Views: 7|Likes:
Published by pandakiki

More info:

Published by: pandakiki on Apr 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2014

pdf

text

original

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ

B-dul C.D.Loga nr. 3, 300022, Timişoara, Tel +40 (0)256 305799 Fax +40 (0)256 490430, +40 (0)256 490429 isjtim@mail.dnttm.ro, www.isj.tm.edu.ro

FIŞĂ DE EVALUARE PENTRU PROFESORI
privind acordarea gradaţiei de merit în conformitate cu Ordinul M.E.C.T.S. nr. 6211 din 13.11.2012 pentru perioada 01.09.2008-31.08.2012

Specialitatea: Educaţie plastică, Educaţie vizuală, Arhitectură Numele şi prenumele: ....................................................................................................; Funcţia: .................................................................... Gradul didactic: ....................................................... Vechimea în învăţământ: ......................................... Unitatea de învăţământ: ........................................................................................................................................; Calificativul obţinut: 2008 - 2009: .......................; 2009 - 2010: .......................; 2010 - 2011: .....................; 2011 - 2012: ............................. Punctajul obţinut la autoevaluare: ...................................; Semnătura: .......................................................................; Punctajul obţinut în urma evaluării de către consiliul consultativ: ................................; NOTĂ:
1. Fiecare punct din raport va fi însoţit de documente doveditoare certificate „conform cu originalul” de directorul unităţii de învăţământ, conform metodologiei M. Of. nr. 17 din 09 ianuarie 2013. Pentru fiecare criteriu, punctajul se acordă doar dacă în dosar există documente justificative concludente. Un document se punctează o singură dată. Criteriile fără documente justificative nu vor fi punctate, iar în opis se va indica pagina la care se află documentul doveditor (toate paginile vor fi numerotate). 2. Raportul de autoevaluare (sintetic) şi documentele doveditoare vor respecta ordinea criteriilor din metodologie. 3. Fiecare dosar depus va conţine: opisul în 2 exemplare, fişa de evaluare (semnată şi ştampilată de director), raport de autoevaluare, adeverinţă din care să reiasă că profesorul este cadru didactic titular sau suplinitor calificat, aprecierea sintetică a consiliului profesoral, aprecierea directorului unităţii de învăţământ, documente doveditoare şi declaraţia pe propria răspundere. 4. Pentru fiecare criteriu nu se va depăşi punctajul maxim acordat acestuia. 5. Nu poate depune dosar pentru obţinerea gradaţiei de merit un cadru didactic care nu are calificativul „Foarte bine” pe întreaga perioadă evaluată.

1

materializate în progresul elevilor la clasă. Pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile şcolare.50 p x 1px 0. d. tabere de creaţie. cum sunt: a) rezultate deosebite dovedite prin evoluţia elevilor pornind de la evaluarea iniţială obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în atingerea obiectivelor sau competenţelor impuse de curriculumul şcolar. altele decât cele incluse în programul de activităţi şi în calendarul Ministerului Educaţiei Naţionale sau a Inspectoratului Şcolar Judeţean. Menţiune/premiul special Faza Judeţeană ( zonală) 1. Olimpiada de Arte Vizuale şi Arhitectură (clasele XI-XII ) Olimpiada de Istoria Artelor ( clasele XI-XII) Etapa Naţională Etapa Internaţională d. d. tabere de creaţie la nivel judeţean sau naţional. III). (Concursuri Naţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale) Faza Judeţeană/ Zonală Locul I Locul II Locul III Menţiune/premiul special Locul I Locul II Locul III Menţiune/premiul special Locul I Locul II Locul III Menţiune/premiul special Locul I Locul II Locul III Menţiune/premiul special Locul I Locul II Locul III Menţiune/premiul special Locul I Locul II Locul III Punctaj Punctaj acordat Punctaj maxim Autoevaluare Comisie 2px 6p 2px 1px 1 p x nr. Criteriul 1. II. schimburi de experienţă. precum şi în obţinerea de premii speciale. menţiunilor şi premiilor speciale. la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu. c.50 p x 1px 3px 2px 1. naţionale şi internaţionale (incluse în programul de activităţi şi în calendarul Ministerului Educaţiei Naţionale sau al Inspectoratului Şcolar Judeţean). menţiunilor şi a premiilor speciale la faza internaţională.75 p x 1 . interjudeţene. alte activităţi cu caracter plastic.4 Elaborarea de subiecte pentru concursuri sau Faza Naţională Faza Internaţională Nivel Judeţean 2 . de premii 0. concursuri cultural-artistice şi sportive recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale. d. rezultate obţinute cu clasa şi individual pentru disciplinele de specialitate în învăţământul vocaţional. III) menţiunilor şi premiilor speciale la faza internaţională şi a premiilor (locurile I.2 Participarea în calitate de membru al juriului sau în comitetul de organizare la concursurile judeţene. II. b) Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului AEL/ TIC. naţionale şi internaţionale.50 p x 1.50 p x 1px 3 p x 2p x 1. expoziţii. a.1 Performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la concursurile de profil. participarea în calitate de membru al juriului sau în calitate de membru al comisiei de evaluare/ organizare la concursurile şi olimpiadele judeţene.75 p x 1.25 p x 2px 1. crt.50 p x 2p Faza Naţională Faza Internaţională 20 p Etapa Judeţeană c.50 p x 2px 1.75 p x 0. judeţeana/municipiul Bucureşti şi interjudeţeană /regională. III) menţiunilor şi premiilor speciale la faza naţională.75 p x 0. II. materializate în obţinerea premiilor (locurile I. 1. spectacole.1 rezultate obţinute cu clasa şi individual pentru disciplinele de speciali tate în învăţământul vocaţional prin participare la expoziţii. 2 Performanţe deosebite în pregătirea elevilor distinşi la olimpiade şcolare sau concursuri de profil/ şcolare. II. III). în cadrul şcolii.75 p x 1.1 Însoţitor al elevilor la concursuri şi olimpiade. vernisaje. parteneriate de profil.Nr.3 Organizarea sau coordonarea de concursuri. materializate prin obţinerea premiilor (locurile I.50 p x Faza Naţională Faza Internaţională 3p 3p 1p Faza Judeţeană 1px 1px 2p 1p 1p Nivel Naţional 1p 1p Nivel Judeţean/ Naţional 2p 1p 3p d. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativa.75 p x 1.50 p x 0. recunoscute de Ministerul Educaţie Naţionale. a premiilor (locurile I. interjudeţene.

naţional sau interjudeţean. parteneriat). Nivel Judeţean / interjudeţean 1px Nivel Naţional 1. Nivel Judeţean/ interjudeţean Nivel Naţional 1. tabere de creaţie. 5op x 3p 1. cursuri de perfecţionare în specialitate. educative pentru formarea de abilităţi de comunicare. alte activităţi cu carater plastic.) rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute în desfăşurarea unor activităţi practice. expoziţii. i.1 activitatea în cadrul unităţilor de învăţământ vocaţional obţinută prin organizarea şi participarea la vernisaje. activitatea în unităţi şcolare vocaţionale. de educaţie incluzivă. festivaluri de arte vizuale. grădiniţa de vară. comisie sau al comitetului de organizare la concursurile şi olimpiadele judeţene.1 participarea la activităţi practice în domeniul specialităţii (cursuri de perfecţionare.50 p x Nivel Judeţean 1px Nivel Naţional Nivel Internaţional k. Nivel local j.1 participarea la cursuri de formare profesională. festivaluri de arte vizuale sau expoziţii la nivel internaţional. educaţie pentru diversitate/alteritate.2) organizarea de concursuri.3) organizarea şi participarea la vernisaje. concerte. i. simpozioane la nivel internaţion al.1) participarea în calitate de membru al juriului. interjudeţene. 2px 3p 2px 3px 5p 3px 1p 1p 4p 3p 2p 4p 1.50 p x Nivel Internaţional 2p e.) coordonarea activităţilor din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară. finalizate prin documente de atestare.50p x Nivel Internaţional 2p e.50px 2p 2p 1p 2p 1px 2p 1. h.) Rezultate notabile/ măsurabile obţinute în activităţile culturale şi educative organizate în şcoală cu impact la nivel local/ judeţean/ al municipiului Bucureşti /naţional sau internaţional. organizarea şi participarea la spectacole. Judeţean/ interjudeţean 1p Nivel Naţional 1p Nivel Judeţean/ interjudeţean 1px Nivel Naţional Nivel Internaţional f.) activitate desfăşurată în vederea realizării echităţii în educaţie Nivel judeţean (activităţi de remediere şcolară.olimpiadă.50p x 1.50p x 1px 3p 1.) rezultate măsurabile obţinute prin finalizarea unor activităţi de voluntariat la nivel local/ judeţean/ naţional/ internaţional şi activităţi de voluntariat la nivelul comunităţii locale. de educaţie multiculturală / interculturală. nediscriminatorie. interjudeţene. organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional. expoziţii.1 participarea la activităţi cultural educative în parteneriat. m. l. altele decât cele din fonduri structurale şi de coeziune. naţional sau interjudeţean. l.4) Simpozioane şi sesiuni de comunicări.) activitate de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare.) participarea la cursuri de formare din proiecte POSDRU. naţional ori interjudeţean. expoziţii. naţionale ori internaţionale. participarea în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare la concursurile si olimpiadele judeţene. 0. e. programe de Nivel Naţional educaţie a părinţilor recunoscute la nivel judeţean/ naţional. Nivel Local 1px Nivel Judeţean 2px Nivel Naţional 3px Nivel Internaţional 4p f. tabere de creaţie. antreprenoriale şi tehnice. g.50p x 3p 3 . e) Pregătirea loturilor olimpice. e.) activitatea şi rezultatele obţinute în centrele de excelenţă şi în cadrul unităţilor de învăţământ vocaţional sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare. naţionale ori internaţionale. 1px g.

2.2 studii. regulamente. participarea la formarea personalului didactic prin Casa Corpului Didactic.8 contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei c.8 Cărţi în domeniul educaţional înregistrate cu ISBN. avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean sau de Ministerul Educaţie Naţionale.6 participare cu comunicări la simpozioane Judeţene sau regionale Naţionale Internaţionale 1px 1px 1px 1px 1px 1px 1px 1px 1px 1px 2p b) Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii. culegeri. însoţite de suportul de curs CDS sau programe vizând curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltare locală CDS b. metodologii.) crearea de softuri educaţionale în specialitate. auxiliare didactice. manuale şcolare. înregistrate cu ISBN.3 mentorat c. după caz.1 evaluator de manuale c. articole. o.50 p x 1px 1px 1p 1p 1 p/ an 0. participarea cu comunicări la simpozioane judeţene. activitate în domeniul sindical la nivel local /judeţean /naţional /internaţional. îndrumătoare/ ghiduri metodice.) participarea concretă la susţinerea performanţei şcolare şi la pregătirea remedială.n.10 Programe şcolare pentru discipline opţionale noi. însoţite de suportul de curs. înregistrate cu ISBN. platforme de e-learning a. c. elaborarea de programe vizând curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltare locala.9 Crearea de softuri educaţionale în specialitate omologate sau prezentate.3 Metodologii a.1 cărţi. care să vizeze asigurarea calităţii şi personalizarea concretă de comunicare cu familia şi comunitatea privind participarea şi contribuţia la activităţile menţionate.1 participarea concretă pentru disciplinele de specialitate din învăţământul vocaţional la activităţi menite să susţină şi să promoveze performanţa şcolară. in calitate de formatori. publicaţii în reviste cu ISSN c) Activitatea de evaluatori de manuale.5 p x 5p 80 p TOTAL PUNCT 1 2.7 participarea la formarea personalului didactic prin Casa Corpului Didactic în calitate de formatori – lectori c. auxiliare didactice cu ISBN coautor b. se va stabilii un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 ore). specialităţii şi managementului educaţional. contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei. platforme de e-learning pentru susţinerea progresului şcolar.50 p x 1px 2p 2p 2p c. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică sau managerială materializate în: a) Contribuţia la elaborarea de programe şcolare. platforme de elearning avizate de Ministerul Educaţie Naţionale elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale noi. de mentorat.4 formator judeţean/ formator naţional c.2 Regulamente avizate ISJ Regulamente avizate de MECT a.6 Auxiliare didactice Avizate MECT a. a. cărţi în domeniul educaţional.4 Îndrumătoare Ghiduri metodice Avizate ISJ sau Avizate MECT a. a. o. care să vizeze asigurarea calităţii şi personalizarea concretă de comunicare cu familia şi comunitatea privind participarea şi contribuţia la activităţile menţionate. 1px 1px 0. 1px 1px 3p 2p 1px 2. regionale (zonale).9 cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 ore). reviste şcolare.1 Programe şcolare avizate de ISJ sau MEC (şi programe de formare continuă) a. 1px 1px 1px 4 . crearea de softuri educaţionale în specialitate.5 activitate in domeniul sindical c.) acţiuni concrete pentru integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de masă şi desfăşurarea activităţilor de educaţie remedială. p.2 referent de manuale c. naţionale şi/sau internaţionale.7 Reviste şcolare de specialitate a. de formator. lucrări autor ştiinţifice.5 Manuale şcolare Avizate MECT a.

educaţia complementara. case de cultură. ca urmare a: a) contribuţiilor individuale şi/ sau în echipă la dezvoltarea practicii managementului educaţional şi instituţional.1 metodist 1 p/ an d.50 p x 10 p 3. cu finanţare extrabugetară. formarea personalităţii preşcolarilor şi elevilor. a bazei didactico-materiale c) realizarea de proiecte extracurriculare.) Proiecte din fonduri structurale europene. asociaţii. programe.1 atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitate.50 p x 0. director/ director adjunct.. muzee. biblioteci. în cadrul comisiilor de specialitate. b. şef de catedră. regional. dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare. materiale auxiliare. activitate desfăşurată în cadrul comisiilor naţionale de specialitate e.1 activitate desfăşurată în calitate de inspector şcolar.50 p x 1p 0. prin amenajarea unor laboratoare. TOTAL PUNCT 4 0. centre de cultură. proiecte internaţionale care au ca obiective performanţa şcolara.2 membru în consiliul consultativ de specialitate la ISJ d. săli de clasă.4 membru în comisia naţională de specialitate 1 p/ an 1 p/ an 1 p/ an 3p e) Activitatea desfăşurată în comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/ administrative cu caracter normativ. programe.50 p x 1p 5p TOTAL GENERAL 100 p 5 . fundaţii etc. activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii consultative de dialog social şi al altor structuri de dialog social. naţional şi internaţional. săli de clasă. prin sporirea calităţii actului educaţional. dezvoltarea competentelor şi abilităţilor preşcolarilor şi elevilor.. b. având ca efect creşterea calităţii instituţiei şi a procesului de predare-învăţare-evaluare. progresul şcolar.) la nivel local.3 coordonator de cerc pedagogic d. cabinete etc. având ca efect creşterea calităţii instituţiei şi a procesului de predare-învăţare-evaluare. în contextul reformei învăţământului 1p a. proiecte.1Activitatea desfăşurată în comisii ale inspectoratului şcolar. educaţia civica. şef de comisie metodică b) atragerii de finanţări extrabugetare pentru unitate. c. d) realizări în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi conversia profesională (cursuri.) Proiecte elaborate şi implementate 2px 4p 0. 4.1 realizarea de parteneriate cu instituţiile din domeniul educaţiei şi al culturii (universităţi.50 p/ an 1px 2p 1p 0. manifestat prin locul ocupat de şcoală în ierarhia stabilită de inspectoratele şcolare.d) Activitate de: d. 3.50 p x 1p TOTAL PUNCT 3 5p 4. dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. a bazei didactico-materiale. centre de documentare şi informare. TOTAL PUNCT 2 0. cabinete etc. platforme de învăţare). Criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe. Criteriul privind participarea la proiecte a. pe sit e-urile educaţionale. făcând vizibile rezultatele acesteia în presă. având drept obiectiv creşterea calităţii procesului de învăţământ.50 p x 1p 0. laboratoare. de elaborare/ evaluare de subiecte.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->