Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
37Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sách giáo khoa Sinh lớp 12

Sách giáo khoa Sinh lớp 12

Ratings: (0)|Views: 13,444|Likes:
Published by vbook

More info:

Published by: vbook on Apr 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
SINH H
C L
Ớ 
P 12
 
C
ơ 
s
ở 
di truy
n h
c
 (ti
ế
p theo Sinh h
c l
ớ 
p 11) 
III. Bi
ế
n d
 1. 
Độ
t bi
ế
n gen 2. 
Độ
t bi
ế
n nhi
m s
c th
 3. Th
ườ 
ng bi
ế
n 
IV.
Ứ 
ng d
ng di truy
n h
c vào ch
n gi
ng
 1. K
 ĩ 
thu
t di truy
n 2. 
Độ
t bi
ế
n nhân t
o 3. Các ph
ươ 
ng pháp lai 4. Các ph
ươ 
ng pháp ch
n l
c 
V. Di truy
n h
c ng
ườ 
i
 1. Ph
ươ 
ng pháp nghiên c
u di truy
n
ở 
ng
ườ 
i và
ng d
ng trong y h
c 
S
ự 
phát sinh và phát tri
n c
a s
ự 
s
ng
 
I. S
ự 
phát sinh s
ự 
s
ng
 1. B
n ch
t s
s
ng 2. S
phát sinh s
s
ng trên Qu
ả đấ
t 
II. S
ự 
phát tri
n c
a sinh v
t
 1. Hoá th
ch và s
phân chia th
ờ 
i gian
đị
a ch
t 2. S
s
ng trong các
đạ
i Thái c
, Nguyên sinh và C
sinh 3. S
s
ng trong
đạ
i Trung sinh va`
đạ
i Tân sinh 
III. Nguyên nhân và c
ơ 
ch
ế
ti
ế
n hoá
 1. Thuy
ế
t ti
ế
n hoá c
ổ đ
i
n 2. Thuy
ế
t ti
ế
n hoá hi
n
đạ
i 3. S
cân b
ng thành ph
n ki
u gen trong qu
n th
giao ph
i 4. Các nhân t
ti
ế
n hoá 5. Quá trình hình thành các
đặ
c
đ
i
m thích nghi 6. Loài  7. Quá trình hình thành loài m
ớ 
i 8. Ngu
n g
c chung và chi
u h
ướ 
ng ti
ế
n hoá c
a sinh gi
ớ 
i 
IV. S
ự 
phát sinh loài ng
ườ 
i
 1. B
ng ch
ng v
ngu
n g
c
độ
ng v
t c
a loài ng
ườ 
i 2. Các giai
đ
o
n chính trong quá trình phát sinh loài ng
ườ 
i 3. Các nhân t
chi ph
i quá trình phát sinh loài ng
ườ 
i 4. Sinh h
c hi
n
đạ
i -
Đặ
c
đ
i
m và tri
n v
ng 
Độ
t bi
ế
n và th
ể độ
t bi
ế
n
 
Các d
ng
độ
t bi
ế
n gen
 
C
ơ 
ch
ế
phát sinh
độ
t bi
ế
n gen
 
C
ơ 
ch
ế
bi
u hi
n
độ
t bi
ế
n gen
 
H
u qu
c
a
độ
t bi
ế
n gen
 
ĐỘ
T BI
N VÀ TH
Ể ĐỘ
T BI
N
 
 Độ
t bi
ế 
n là nh
ữ 
ng bi
ế 
n
đổ 
i trong v
t ch
ấ 
t di truy
ề 
n
, x
y ra
ở 
c
p
độ
phân t
(ADN) ho
c c
p
độ
t
ế
bào (NST). Nguyên nhân chung c
a các d
ng
độ
t bi
ế
n là các tác nhân lý hoá trong ngo
i c
nh (tiaphóng x
, tia t
ngo
i, s
c nhi
t, các lo
i hoá ch
t) ho
c nh
ng r
i lo
n trong các quá trình sinh lý,hoá sinh t
ế
bào.
Th
ể độ
t bi
ế 
n là nh
ữ 
ng cá th
ể 
mang
độ
t bi
ế 
n
đ 
ã bi
ể 
u hi
n trên ki
ể 
u hình c
a c
ơ 
th
ể 
.
 
Page 1 of 58Mucluc4/1/2009file://C:\Documents and Settings\computer\Local Settings\Temp\~hh625D.htm
 
CÁC D
NG
ĐỘ
T BI
N GEN
 
 Độ
t bi
ế 
n gen là nh
ữ 
ng bi
ế 
n
đổ 
i trong c
ấ 
u trúc c
a gen
, liên quan t
ớ 
i m
t ho
c m
t s
c
p nuclêôtit,x
y ra t
i m
t
đ
i
m nào
đ
ó c
a phân t
ADN.
Thườ 
ng g
p các d
ng m
t, thêm, thay th
ế
,
đả
o v
trí m
t c
p nuclêôtit.
CƠ 
CH
PHÁT SINH
ĐỘ
T BI
N GEN
 
Các tác nhân độ
t bi
ế
n nói trên gây r
i lo
n quá trình t
nhân
đ
ôi c
a ADN, ho
c làm
đứ
t phân t
ADN, ho
c n
i
đ
o
n b
ị đứ
t vào ADN
ở 
v
trí m
ớ 
i.
 Độ
t bi
ế 
n gen không ch
ỉ 
 ph
thu
c vào lo
i tác nhân, c
ườ 
ng
độ
 , li
ề 
u l
ượ 
ng c
a tác nhân mà còn tu
 ỳ
thu
c
đặ 
c
đ 
i
ể 
m c
ấ 
u trúc c
a gen
. Có nh
ng gen b
n v
ng, ít b
ị độ
t bi
ế
n. Có nh
ng gen d
ễ độ
t bi
ế
n,sinh ra nhi
u alen. Ví d
gen xác
đị
nh nhóm máu ng
ườ 
i có các alen:
I
A1
,I
A2
,I
B
, i qui
đị
nh các nhóm máu A
1
, A
2
, B, A
1
B, A
2
B, O 
C
Ơ 
CH
BI
U HI
N
ĐỘ
T BI
N GEN
 
Độ
t bi
ế
n gen khi
đ
ã phát sinh s
ẽ đượ 
c "tái b
n" qua c
ơ 
ch
ế
t
nhân
đ
ôi c
a ADN.
 Nế
u
độ
t bi
ế
n phát sinh trong gi
m phân, nó s
x
y ra
ở 
m
t t
ế
bào sinh d
c nào
đ
ó (
độ
t bi
ế 
n giao
ử 
), qua th
tinh
đ
i vào h
ợ 
p t
. N
ế
u
đ
ó la`
độ
t bi
ế
n tr
i, nó s
bi
u hi
n trên ki
u hình c
a c
ơ 
th
mang
độ
t bi
ế
n
đ
ó. N
ế
u
đ
ó la`
độ
t bi
ế
n l
n, nó s
ẽ đ
i vào h
ợ 
p t
trong c
p gen d
h
ợ 
p và b
gen tr
it
ươ 
ng
ng át
đ
i.
Qua giao phố
i,
độ
t bi
ế
n l
n ti
ế
p t
c t
n t
i trong qu
n th
ể ở 
tr
ng thái d
h
ợ 
p và không bi
u hi
n.N
ế
u g
p t
h
ợ 
p
đồ
ng h
ợ 
p thì nó m
ớ 
i bi
u hi
n thành ki
u hình.
Khi độ
t bi
ế
n x
y ra trong nguyên phân, nó s
phát sinh trong m
t t
ế
bào sinh d
ưỡ 
ng (
độ
t bi
ế 
n xôma
) r
i
đượ 
c nhân lên trong m
t mô, có th
bi
u hi
n
ở 
m
t ph
n c
ơ 
th
, t
o nên
th
ể 
kh
m
. Ví d
trên m
t cây hoa gi
y có nh
ng cành hoa tr
ng xen v
ớ 
i nh
ng cành hoa
đỏ
.
Độ
t bi
ế
n xôma có th
đượ 
c nhân lên b
ng sinh s
n sinh d
ưỡ 
ng nh
ư
ng không th
di truy
n qua sinh s
n h
u tính.
 Nế
u
độ
t bi
ế
n x
y ra
ở 
nh
ng l
n nguyên phân
đầ
u tiên c
a h
ợ 
p t
, trong giai
đ
o
n 2 _ 8 t
ế
bào (
độ
bi
ế 
n ti
ề 
n phôi
) thì nó s
ẽ đ
i vào quá trình hình thành giao t
và truy
n qua th
ế
h
sau b
ng sinh s
nh
u tính.
H
U QU
C
A
ĐỘ
T BI
N GEN
 
Page 2 of 58Mucluc4/1/2009file://C:\Documents and Settings\computer\Local Settings\Temp\~hh625D.htm
 
 Biế
n
đổ
i trong dãy nuclêôtit c
a gen c
u trúc s
d
n t
ớ 
i s
bi
ế
n
đổ
i trong c
u trúc c
a ARN thôngtin và cu
i cùng là s
bi
ế
n
đổ
i trong c
u trúc c
a prôtêin t
ươ 
ng
ng.
Độ
t bi
ế
n thay th
ế
hay
đả
o v
trí m
t c
p nuclêôtit ch
ỉ ả
nh h
ưở 
ng t
ớ 
i m
t axit amin trong chu
ipôlipeptit.
Độ
t bi
ế
n m
t ho
c thêm m
t c
p nuclêôtit s
làm thay
đổ
i các b
ba mã hoá trên ADN t
đ
i
m x
y ra
độ
t bi
ế
n cho
đế
n cu
i gen và do
đ
ó làm thay
đổ
i c
u t
o c
a chu
i pôlipeptit t
ừ đ
i
m cónuclêôtit b
m
t ho
c thêm.
Độ
t bi
ế
n gen c
u trúc bi
u hi
n thành m
t
bi
ế 
n
đổ 
i
độ
t ng
t gián
đ 
o
n v
ề 
m
t ho
ặ 
c m
t s
ố 
tínhtr 
ng nào
đ 
ó, trên m
t ho
ặ 
c m
t s
ố 
ít cá th
ể 
nào
đ 
ó
.
Vì độ
t bi
ế
n gen gây r
i lo
n trong quá trình sinh t
ng h
ợ 
p prôtêin,
đặ
c bi
t la`
độ
t bi
ế
n
ở 
các genquy
đị
nh c
u trúc các enzym, cho nên
đ
a s
ố độ
t bi
ế
n gen th
ườ 
ng có h
i cho c
ơ 
th
. Tuy nhiên, cónh
ng
độ
t bi
ế
n gen là trung tính (không có h
i, c
ũ
ng không có l
ợ 
i), m
t s
ít tr
ườ 
ng h
ợ 
p là có l
ợ 
i.
Độ
t bi
ế
n c
u trúc NST
 
Độ
t bi
ế
n s
l
ượ 
ng NST
 
ĐỘ
T BI
N C
U TRÚC NST
 
Cơ 
ch
ế
phát sinh
độ
t bi
ế
n c
u trúc NST là các tác nhân gây
độ
t bi
ế
n trong ngo
i c
nh ho
c t
ế
bào
đ
ãlàm cho NST b
ị đứ
t gãy ho
c
nh h
ưở 
ng t
ớ 
i quá trình t
nhân
đ
ôi c
a NST, trao
đổ
i chéo c
a cáccrômatit. Có nh
ng d
ng sau
đ
ây.
1. M
t
đ
o
n
 
Đ
o
n b
m
t có th
n
m
ở đầ
u mút m
t cánh c
a NST ho
c
ở 
kho
ng gi
a
đầ
u mút và tâm
độ
ng.
Độ
t bi
ế
n m
t
đ
o
n th
ườ 
ng gây ch
ế
t ho
c làm gi
m s
c s
ng.
ng
ườ 
i, NST 21 b
m
t
đ
o
n s
gâyung th
ư
máu.
ngô và ru
i gi
m hi
n t
ượ 
ng m
t
đ
o
n nh
không làm gi
m s
c s
ng k
c
ả ở 
th
ể đồ
ngh
ợ 
p, vì v
y ng
ườ 
i ta
đ
ã v
n d
ng hi
n t
ượ 
ng m
t
đ
o
n
để
lo
i ra kh
i NST nh
ng gen không mongmu
n.
2. L
p
đ
o
n
 
Mộ
t
đ
o
n nào
đ
ó c
a NST có th
ể đượ 
c l
p l
i m
t l
n hay nhi
u l
n.
Độ
t bi
ế
n l
p
đ
o
n làm gi
m
 
Page 3 of 58Mucluc4/1/2009file://C:\Documents and Settings\computer\Local Settings\Temp\~hh625D.htm

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
KimThanh524 liked this
Bun Khủng liked this
tranthich91 liked this
Onhan12 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->