1.

Pengertian Iman Dalam Al-Qur’an dan Hadits
Arti iman dalam Al-Qur’an maksudnya membenarkan dengan penuh Keyakinan bahwa Allah
SWT. mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada hamba-hambaNya dengan kebenaran
yang nyata dan petunjuk yang jelas. Dan bahwaNya Al-Qur’an adalah kalam Allah yang Ia
firmankan dengan sebenarnya.
Arti Iman dalam Hadits maksudnya iman yang merupakan pembenaran batin. Rasullallah
menyebutkan hal-hal lain sebagai iman, seperti akhlak yang baik, bermurah hati, sabar, cinta
Rasul, cinta sahabat, rasa malu dan sebagainya.

2.Arti Iman
Menurut bahasa iman berarti pembenaran hati. Sedangkan menurut istilah iman adalah


“Membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota
badan”

Penjelasan arti iman
•Membenarkan dengan hati maksudnya menerima segala apa yang di bawa oleh Rasullullah.
•Mengikrarkan dengan lisan maksudnya mengucapkan dua kalimah syahadat “Laa ilaha
illallahu wa anna Muhammadan Rasullullah” (tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah
dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah).
•Mengamalkan dengan anggota badan maksudnya hati mengamalkan dalam bentuk
keyakinan, sedang anggota badan mengamalkan dalam bentuk ibadah-ibadah sesuai dengan
fungsinya.

3.Rukun Iman Dan Hal-Hal Yang Membatalkan
• Rukun iman terbagi menjadi enam yaitu:
1.Iman kepada Allah SWT
2.Iman kepada para Malaikat
3.Iman kepada Kitab-kitab
4.Iman kepada para Rasul
5.Iman kepada Hari Kiamat
6.Iman kepada Qadha dan Qadar

Hadits tentang iman“Engkau beriman kedapa Allah, para malaikatNya, kitab-kitabNya, para rasulNya, kepada
hari akhir dan engkau beriman kepada takdir, yang baik maupun yang buruk” (HR. Al-
Bukhari dan Muslim).

Firman Allah SWT.

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal”. (QS. Ali-Imran: 190).

1.Iman kepada Allah SWT
Yaitu percaya kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan ketengan
jiwa yang muncul dari kalbu secara ikhlas. Adapun yang utama kita beriman kepada Allah
yaitu kita menyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah.
Firman Allah SWT.

“Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada (agama)-Nya
niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar dari-Nya (surga) dan
limpahan karunia-Nya. dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus (untuk sampai)
kepada-Nya”. (QS. An-Nisa:175).

2.Iman kepada para Malaikat
Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. dapat dibagi kepada dua macam: pertama,
yang ghaib (al-ghaib), dan kedua, yang nyata (as-syahadah). Yang membedakan keduanya
adalah bisa dan tidak bisanya dijangkau oleh pancaindera manusia. Seseuatu yang tidak bisa
dijangkau oleh pancaindera manusia digolongkan kepada yang ghaib, sedangkan sesuatu
yang bisa dijangkau oleh pancaindera manusia digolongkan kepada yang as-shahadah atau
nyata.
Bagaimana kita mengimani dan mengetahui wujud malaikat yaitu, pertama melalui akhbar
yang disampaikan oeh Rasullullah SAW baik berupa Al-Qur’an maupun Sunnah. Kedua
lewat bukti-bukti nyata yang ada dalam semesta yang menunjukan bahwa Malaikat itu ada.
Pengertian Malaikat
Secara etimologis kata Malaikah adalah bentuk jamak dari malak, berasal dari al-alukah
artinya ar-risalah (missi atau pesan). Secara terminologis Malaikat adalah makhluk ghaib
yang diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Jumlah
Malaikat yang wajib kita tahu ada sepuluh dengan masing-masing tugas yang Allah berikan
kepadanya.

3.Iman kepada Kitab-kitab
Secara etimologis kata kitab adalah bentuk masdhar dari kata ka-ta-ba yang berarti menulis.
Setelah menjadi masdhar berarti tulisan, atau yang ditulis.
Secara terminologis Al-Kitab adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada
para Nabi dan RasulNya.
Adapun kitab-kitab yang wajib kita tahu ada empat yaitu:
•Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS.
•Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS.
•Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud AS.
•Kitab Suci Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

4.Iman kepada para Rasul
Secara etimologis Nabi berasal dari na-ba artinya ditinggikan, atau dari kata na-ba-a artinya
berita. Dalam hal ini seorang Nabi adalah seseorang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah
SWT. Dengan memberinya berita (wahyu). Sedangkan Rasul berasal dari kata ar-sa-la artinya
mengutus. Setelah dibentuk menjadi Rasul berarti yang diutus. Dalam hal ini seorang Rasul
adalah seorang yang diutus oleh Allah SWT. untuk menyampaikan misi, pesan (ar-risalah).
Secara terminologis Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki, yang dipilih oleh Allah
SWT. untuk menerima wahyu. Apabila tidak diirigi dengan kewajiban menyampaikan atau
membawa satu misi tertentu, maka dia disebut Nabi saja. Namun bila diikuti dengan
kewajiban menyampaikannya atau membawa satu misi tertentu maka dia disebut juga Rasul.
Adapun jumlah Nabi dan sekaligus Rasul ada dua puluh lima orang.

5.Iman kepada Hari Kiamat
Yang dimaksud hari akhir adalah kehidupan yang kekal sesudah kehidupan yang kekal
sesudah kehidupan di dunia fana ini berakhir, termasuk semua proses dan peristiwa yang
terjadi pada Hari itu, mulai dari kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, serta
berakhirnya seluruh kehidupan (Qiyamah), kebangkitan seluruh umat manusia dari dalam
kubur (Ba’ats), dikumpulkannya seluruh umat manusia di padang mahsyar (Hasyr),
perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia (Hisab), penimbangan amal perbuatan
tersebut untuk mengetahui perbandingan amal baik dan amal buruk (Wazn), sampai kepada
pembalasan dengan surga atau neraka (Jaza’).
Firman Allah SWT.
&µ|-|t #-9TT-©tte ©t· oT(÷t=\uPt7¢ '¸t=kekt- e ( u1ve ©eZ¢
|e=(K©¸¢- )eP+0¢- °\~| ( A¹(¢8¸¢- e 4 µu#-{u|v· #-9TT0¢~uu÷Ne ¸e
Oµ)^=vM( 4 o\uu )ee 9euu°.0kt-! 3 /t(.IttZ )ee ?o÷(?e3'/|
“Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?" Katakanlah:
"Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun
yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. kiamat itu amat berat (huru
haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. kiamat itu tidak akan datang kepada
melainkan dengan tiba-tiba….”. (QS. Al-A’raf: 187)

6.Iman kepada Qadha dan Qadar
Secara etimologis Qadha adalah bentuk masdhar dari kata kerja qadha yang berari kehendak
atau ketetapan hukum. Dalam hali ini Qadha adalah kehendak atau ketetapan hukum Allah
SWT. terhadap segala sesuatu. Sedangkan Qadar secara etimologis adalah bentuk masdhar
dari qadara yang berarti ukuran atau ketentuan. Dalam hali ini Qadar adalah ukuran atau
ketentuan Allah SWT. terhadap segala sesuatu. Secara terminologis ada ulam yang
berpenapat kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, dan ada pula ynag
membedakannya. Yang membedakan, mendefinisikan Qadar sebagai: “Ilmu Allah SWT.
Tentang apa-apa yang akan terjadi pada seluruh makhlukNya pada masa yang akan datanh”.
Dan Qadha adalah: “Penciptaan segala sesuatu oleh Allah SWT. Sesuai dengan ilmu dan
IradahNya”.

•Hal - hal yang membatalkan iman
Pembatal iman atau “nawaqidhul iman” adalah sesuatu yang dapat menghapuskan iman
sesudah iman masuk didalamnya yakni antara lain:
1.Mengingkari rububiyah Allah atau sesuatu dari kekhususan- kekhususanNya, atau mengaku
memiliki sesuatu dari kekhususan tersebut atau membenarkan orang yang mengakuinya.
2.sombong serta menolak beribadah kepada Allah
3.menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah atau ia mintai (pertolongan) selain
Allah.
4.menolak sesuatu yang ditetapkan Allah untuk diriNya atau yang ditetapkan oleh RasulNya.
5.mendustakan Rasullullah.
6.mengolok-olok atau mengejek-ejek Allah atau Al-Qur’an atau agama Islam atau pahala dan
siksa yang sejenisnya, atau mengolok-olk Rasullullah atau seorang Nabi, baik itu gurauan
maupn sungguhan, dan lain sebagainya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful