Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare Tip legislatie: OG 34

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Lucretia ENACHE, Tel. +40 0212643312, In atentia: Anghel TANASESCU, Email: licitatii@andnet.ro, Fax: +40 0213120984, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 08-08-2012 16:12

Pagina 1/13

D.380.unul sau mai multe loturi II.D.1.7.N.Bucuresti II.054.V.V.D.1.1.N.04Lei. Oradea .D.856.50 Lei. Satu Mare .-urile din administrarea D.829.1.Lot Cj 6 . .R.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 5 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor II.N.5.N.a) Garantie de participare Da Sistemul Electronic de Achizitii Publice.784.1.Lot Cj 1 – Sectia A3 .85 Lei .291.N.D.D.916.1.R.735. FINANCIARE SI TEHNICE III.383.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI II.A.2) II.4. Cluj II.11.Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere.Cluj Lot Cj 3-S. Valoarea estimata fara TVA: 47.2.D.954.N.Lot Cj 5 .P. ECONOMICE.S. servicii de igienizare si servicii similare Locul principal de prestare: D.784.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor.Lot Cj 3 .S.D.1. de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor Servicii 16 .359.96 Lei. Bistrita .D.9.10 Lei. .1.N.8) Impartire in loturi Da .2.1. Cluj Lot Cj 1–Sectia A3 Lot Cj 2-S.Lot Cj 4 . pentru fiecare lot.Fisa de date II. respectiv: .2013” – D.9) Vor fi acceptate variante Nu II.N.A.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Intretinere curenta iarna a D.380.2) 44113910-7 Materiale de intretinere rutiera de iarna (Rev.3) Anuntul implica Un contract de achizitii publice II.312.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta „ Intretinere pe timp de iarna 2012 .Lot Cj 2 . – 47. Cluj" .D.P.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III. .7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice Da II.189.1) Ajustarea pretului contractului Nu SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE.1) DESCRIERE II.D.N.4.2) Optiuni Nu II. .91 RON II.282.1. Alba .S.Oradea Lot Cj 5-S.1.R.N.N.1) Cantitatea totala sau domeniul Conform specificatiilor tehnice din Caietul de sarcini si Anexelor la acesta.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI II. Valoarea estimata fara T.Alba Lot Cj 6-S.P.S. pentru fiecare lot Valoarea totala estimata fara T.D.S.8.D.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 90620000-9 Servicii de deszapezire (Rev.Lot 1-6 II. 08-08-2012 16:12 Pagina 2/13 .Bistrita Lot Cj 4-S.91 lei. Cluj .-urile din administrarea D.46Lei.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT III.N.Satu Mare Codul NUTS: RO321 .

care devine anexa la contract. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.in lb romana.Of tip IMM care indepl prev Legii nr 346/2004 modif si compl prin OG nr 27/2006.mai multor asoc sau a tuturor asoc. 925/2006 cu modificarile si complertarile ulterioare.ro. III.000lei.1.5) Legislatia aplicabila a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 701/20.000lei. emisa de catre o banca autorizata/ societate de asigurari si completata conform Formularului nr.Trebuie emisa in numele of la solic unuia dintre asoc.Retinerea gar de part se va face in cond art 2781 din OUG nr. III. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare III.cu modif si compl ulterioare.34/2006. Partea I nr.Lot Cj5-SDN Alba-174. nr.Echival pentru dep în euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de dep a of cu 5 zile.1) Situatia personala a operatorilor economici.000lei.Lot Cj2-SDN Cluj–236.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale Nu III.benef de red 50% din val gar de part.Lot Cj6-SDN Satu Mare–103.Trebuie sa fie irevocabila.Optarea pentru intocmirea unei scrisori de gar in conf cu prev pctului a)-completare Form A. D din Sectiunea „Formulare” – din Documentatia de Atribuire.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante Bugetul de stat III.1. La prezentarea ofertei operatorul economic va opta pentru una din variante.in conf cu contr gar. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.Poate fi elib in numele of si in Euro. 08-08-2012 16:12 Pagina 3/13 .Fisa de date Gar de part constit in fav autorit contract printr-un instrum de garantare emis in cond legii de o soc bancara/de asig se va prez „Form A/B SAU Viram bancar cu OP in contul:RO67RNCB0082008094080001-BCR–Suc. c)Ordinul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.cu cond conf acestora de catre banca.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului Sistemul Electronic de Achizitii Publice.Lot Cj4-SDN Oradea–199.U.Cuantumul gar de part: Lot Cj1–Sectia A3-86.1. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 687/28.anrmap.2010.2.Trebuie sa prevada explicit daca plata gar se va executa:conditdupa constatarea culpei pers garantate. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. daca partile convin.sau necondit-la prima cerere a benef pe baza decl acestuia cu privire la culpa pers gar.In cazul in care Of este reprez de o Asoc de op ec. d)Ordinul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.1.este oblig compl in cont gar de part la sectiunea „of–denumire/numele” a numelui Asoc cu nom tuturor mb Asoc in conf cu Acordul de Asoc.2) CONDITII DE PARTICIPARE III. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari.A. SAU conform art.2011 Orce alte acte în domeniul achizi?iilor publice. fara T. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.Unirea–euro.Per de valab va fi cel putin egala cu per de valab a of.si anume 90zile de la data limita stab pt dep of(inclusiv). Pentru consultarea legislatiei în domeniul achizitiilor publice poate fi accesat site-ul: www. publicat in Monitorul Oficial al României. cu modificarile si completarile ulterioare.V.pana la data desch of.G. 509 din 14 septembrie 2011.RO13RNCB0082008094080003-BCR– Suc. 314 din 12 octombrie 2010.10.1. garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.Optarea pentru intocmirea unei scrisori de gar in conf cu prev pctului b)-completare Form B.In cazul unei gar de part emise de catre o soc de asig se va prez dovada platii integrale a politei de asig.90 alin (3) din HG nr.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul Asociere conform art. b) Hotararea Guvernului nr.Lot Cj3-SDN Bistrita– 147.000lei.Se va compl Form C. III. 44 din O. 337/2006.Garantia de buna executie se prezinta in original.000lei.1.Unirea-lei. inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei III. privind formularea criteriilor de calificare si selectie publicat in Monitorul Oficial al României Partea I nr.1.Gar de part emisa in alta lb decat lb romana va fi prez in orig si va fi insotita de traducerea autorizata. privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.000lei.09.2.b) Garantie de buna executie Da Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia autoritatii contractante o garantie de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului acceptata.

dl. Oana GHEORGHITA .certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local . c1). Formularul nr. • Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante sunt dl. Director General – Mircea POP.Declaratia:”Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" pentru fiecare membru al asocierii. pentru indeplinirea contractului.Ionut MASALA . 2. Aurel BALAJEL –Sef Serviciu Intretinere Drumuri.2. Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. . 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 2 din Sectiunea „Formulare” din Documentatia de Atribuire. cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire (se va completa Formularul nr. se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (dupa caz. d) ATENTIE! a. subcontractant. astfel cum sunt acestea prevazute la art.U. iar un membru/membrii participa doar la realizarea anumitor parti din contract. nr. vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publica c. 2 din Sectiunea Sectiunea „Formulare” din Documentatia de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator cuprinzand numai punctele a). dl. ofertant asociat.U.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor Ofertantul va prezenta: -Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate (Obiectul Contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator). Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. In cazul in care obiectul contractului include mai multe tipuri de activitati complementare (executie lucrari si proiectare sau supervizare si proiectare sau categorii specializate de lucrari. sectiunea registrele de insolventa in statele membre. -Licenta de transport pentru autovehiculele care transporta material). alte documente echivalente. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale III. capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. nr. Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: • Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie.Fisa de date Informatii ?i formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor Ofertantul va prezenta: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. Sistemul Electronic de Achizitii Publice.2011 privind verificarea informatiilor privind insolventa/falimentul operatorilor economici ofertanti din statele membre ale Uniunii Europene prin accesarea adresei de web https://e-justice. in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” . taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local. Nota 1: In cazul unei asocieri. 337/2006.Director Directia Intretinere si siguranta Circulatie.1.U. • Persoanele fizice sau juridice care participa direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi. 182 din O.1 Sectiunea „Formulare” din Documentatia de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.04. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator). Pentru certificarea faptului ca participarea ofertantului la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta. B. cu modificarile si completarile ulterioare. 3. sau alte asemenea). ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla în relatii comerciale. ATENTIE! a. dl. dna Lucretia ENACHE – Sef Serviciu Licitatii. Nota 2: In cazul in care. toti membrii asocierii) prezinta înlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) în masura în care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora. b. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala. Autoritatea Contractanta are dreptul de a exclude un ofertant din procedura de achizitie publica in situatia in care a fost pronuntat falimentul acestuia de catre o instanta judecatoreasca Nota 5: In cazul unei asocieri.G.eu. Cristian ANDREI . 34/2006.Sef Serviciu Contractare.U. tert sustinator. dl.Director General Adjunct Economic. Nota 3: Autoritatea Contractanta poate solicita ofertantului clasat pe primul loc. dna. 261/06. etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor. se vor prezenta documentele mai sus mentionate pentru fiecare dintre membrii asocierii. de a prezenta pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata. a) din O. sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. 08-08-2012 16:12 Pagina 4/13 . Nota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit. capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 34/2006 si Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. b. Andrei FILIPESCU . 34/2006 aprobata prin Legea nr. dl.Director Adj.Director Directia Legislatie. Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. Nota 2: Certificatele /documentele edificatoare vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele Nota 3: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. Sef Departament Achizitii cu Finantare de la Bugetul de Stat – dl. inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.Anghel TANASESCU. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic. 180 din O. Directia Intretinere si siguranta Circulatie. nr. ofertantul are obligatia de a prezenta Formularul nr. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” insotite de traducere autorizata.4 din Sectiunea „Formulare” din Documentatia de Atribuire). caziere judiciare.2.europa. III. Nota 6: In cazul in care. Contencios si Contracte. in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Nota 4: Se vor aplica prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor si infrastructurii nr. Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. din Sectiunea „Formulare” din Documentatia de Atribuire . Emil RUSOIU . Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: . Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Nota 2: In cazul unei asocieri. taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice).G. dna.Serviciul CFP si Avizare contracte. in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” insotite de traducere autorizata. Director General Adjunct cu Finantare de la Buget – Ilie Radu BARUTA. Ecaterina MUNTEANU .1. semnat de catre reprezentantul sau legal.G. pentru indeplinirea contractului. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu partea din contract pe care o va/vor realiza. semnat de catre reprezentantul sau legal. nr.certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor. 1 din Sectiunea „Formulare” din Documentatia de Atribuire. .G. ofertant. Ofertantul va prezenta Formularul nr. 69 lit. se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. 181 din O. dl.

2. 5 si anexa aferenta acestuia din Sectiunea „Formulare” – din Documentatia de Atribuire “Declaratia privind Cifra de Afaceri globale a ofertantului” Ofertantul va prezenta copie . In acest sens se va prezenta Formularul nr. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica.G. 8 „Acordul de Asociere” din Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire stampilat si semnat de catre reprezentantii legali ai membrilor asocierii. astfel cum sunt acestea prevazute la art. Nota 2: Cerintele privind capacitatea profesionala se iau in considerare numai pentru partea de implicare a subcontractantului.D.000 lei. Nota 1: Cerintele privind situatia personala a ofertantului. 2011). 69 lit. cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante. 2010. b) Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt îndeplinite de subcontractanti.N. cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.G. inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din O. Ofertantul va prezenta copie"conform cu originalul”de pe certificate/doc. 1 Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1.G. . si de o alta persoana. cu modificarile si completarile ulterioare) 2.G. ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla în relatii comerciale.Lot Cj 3-S.2) Capacitatea economica si financiara Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cerinta nr. indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva.Fisa de date III. Modalitatea de indeplinire Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii pentru Cerinta nr. Sistemul Electronic de Achizitii Publice. Alba–17. Nota 3: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna. 186 din O.000 lei.2010.000 lei. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata. nr. Formularul nr. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/doc.N. cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 2010.conform cu originalul” de pe certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume .pe ultimii 3 ani trebuie sa fie in valoare de min. Modalitatea de indeplinire Ofertantul va prezenta Formularul nr. 2011). si de o alta persoana. Bistrita–14. nr.N. capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.700. ATENTIE! a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita. a) din O.600. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata.D. prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica. 7 „Informatii privind asocierea” din Sectiunea Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a „Formulare” a Documentatiei de Atribuire semnat de catre depune oferta comuna. nr.000 lei. Formularul nr. 34/2006. Oradea–19.000 lei..„Formulare” din cadrul Documentatiei de Atribuire .Lot Cj 6-S. pentru încheierea contractului de achizitie publica. In acest sens se va prezenta Formularul nr.Bilanturi contabile/Rapoarte de audit/Rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 ani (2009. formal asocierea 2. 1 Media cifrei de afaceri globale a of.Bilanturi contabile/Rapoarte de audit/Rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 ani (2009. TERT SUSTINATOR 1. 5 si anexa aferenta acestuia din Sectiunea „Formulare” – din Documentatia de Atribuire “Declaratia privind Cifra de Afaceri globale a ofertantului” Ofertantul va prezenta copie . acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare.600.G. operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata. 925/2006.Lot Cj 2-S.G. Satu Mare–10. .edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea„conform cu originalul”insotite de traducere autorizata Continuare cerinta 1 -Nota 2: In cazul unei asocieri. atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza.111 din H. 186 din O.Lot Cj 5-S..900.Formularul nr.edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume-Bilanturi contabile/Rapoarte de audit/Rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 ani(2009.D.edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea„conform cu originalul”. 925/2006. 34/2006.3.Lot Cj 4-S. indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva. de catre o alta persoana. Subcontractorul/rii va/vor prezenta Formularul nr. 1.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII „Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora” În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv.N. si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare. atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza. fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere reprezentantul imputernicit al ofertantului. prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. (Art. nr. cu modificarile si completarile ulterioare) 2. 6 si anexa aferenta acestuia din Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire.2.111 din H.000 lei. standarde privind asigurarea calitatii si standarde privind protectia mediului nu pot fi indeplinite prin intermediul unui sau unor subcontractori. (Art. TERT SUSTINATOR 1.U. 5A din Sectiunea .U. . cu modificarile si completarile ulterioare. stampilat si semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului. de catre o alta persoana. INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. pentru îndeplinirea cerintei.D. procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.U. . Cluj–23. se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Lot Cj 1–Sectia A3-8. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta.400.D.300. nr.U.N. prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica. capacitatea economica si financiara. 34/2006. pentru îndeplinirea cerintei. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta. Nota 4: Daca din motive obiective.Formularul nr. ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze. III. justificate corespunzator. Nota 1: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. nr. . capacitatea tehnica.conform cu originalul” de pe certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume . cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art. 5A din Sectiunea „Formulare” din cadrul Documentatiei de Atribuire . 08-08-2012 16:12 Pagina 5/13 .: . 4 din Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire prin care se atesta faptul ca acesta nu are drept membri în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie.2011) Nota 1:Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/doc.

.similare cu cele supuse procedurii-serv.LISTA privind autoutilaje.V.. necesare pentru indeplinirea contractului.D. 1 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat in ultimii 3 ani prin prezentarea a unui numar maxim de 3 documente/contracte/proceseverbale de receptie prin care sa confirme prestarea de serv.D. sau certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar. pentru indeplinirea contractului.S. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii pentru Cerinta nr. 3 Ofertantul va prezenta urmatoarele: Formularul 11 . 3. Anexa la Formularul 11 .1 -lista contractelor de servicii similare prestate in ultimii 3 ani din care sa rezulte indeplinirea cerintei .000 lei fara T.N.84/2012. „Formulare” din Documentatia de Atribuire semnat de catre expertul propus. echipamente specifice pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna pentru fiecare lot. anexat la Caietul de sarcini.2A. 3.Formularul nr.V. pentru fiecare lot in parte Sistemul Electronic de Achizitii Publice.edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume: -Declaratie privind experienta similara a ofertantului in prestarea unor servicii similare in ultimii 3 ani. semnate in original de catre expertul propus c)Formularul nr. Cerinta nr.A.conform cu originalul”.Formularul nr. 9 – Declaratie privind experienta similara a ofertantului in prestarea unor servicii similare in ultimii 3 ani din Sectiunea „Formulare” – din Documentatia de Atribuire 2. continand valoarea. Alba–8.N. 10. -copii “conform cu originalul”. locul prestarii serviciilor. Of.000 lei fara T. perioada. Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experienta prezentata în CV.copii “conform cu originalul”. 3 Se vor prezenta informatii privind dotarea cu autoutilaje. pentru indeplinirea contractului Cerinta nr.din parti relevante ale contractului/lor declarat/e sau de pe contractul/le declarat/e (in situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se va prezenta copii .N.000.V. 1 Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Continuare Cerinta nr.800.lista contractelor de servicii similare prestate in ultimii 3 ani din care sa rezulte indeplinirea cerintei. Bistrita–7. Cluj–11.D.conform cu originalul ” din parti relevante ale contractului/lor sau de pe contractul/le de subantrepriza)sau certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii pentru Cerinta nr. necesare pentru indeplinirea contractului.Lot Cj 3-S. 12 “Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului” b)Formularul nr.N.conform cu originalul ” din parti relevante ale contractului/lor sau de pe contractul/le de subantrepriza). Continuare cerinta nr. . continand valoarea. 3 Ofertantul va prezenta urmatoarele: Formularul 11 . Oradea–9. de care dispune ofertantul. 3 -Caracteristicile tehnice ale autoutilajelor ce vor fi utilizate la activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna sunt cele prevazute in Tabelul 2 din .D. Satu Mare–5. echipamente specifice pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna pentru fiecarui lot.din parti relevante ale contractului/lor declarat/e sau de pe contractul/le declarat/e (in situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se va prezenta copii .V. ale diplomelor obtinute Nota..A. continand valoarea.N.DECLARATIE privind dotarea cu autoutilaje.certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar.3.3. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii pentru Cerinta nr.A..din parti relevante ale contractului/lor declarat/e sau de pe contractul/le declarat/e (in situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se va prezenta copii . Anexa la Formularul 11 .Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice –Indicativ AND 525/2011”.900. aferent fiecarui lot: Ofertantul va asigura urmatorul personal cheie pentru fiecare lot: Manager de contract: Studii ... publicat in Monitorul Oficial nr. echipamente specifice pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna pentru fiecarui lot.Declaratii de disponibilitate” din Sectiunea „Formulare” – din Documentatia de Atribuire. necesare pentru indeplinirea contractului.300. -Lot Cj 2 . 2: Ofertantul va prezenta: Recomandare/i sau document/e constatator/e din partea unor beneficiari pentru servicii similare in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii pentru Cerinta nr. echipamente specifice necesar desfasurarii activitatii de deszapezire este cel din Anexa nr. d)Copii lizibile cu mentiunea . -Lot Cj 6-S. 13 -.000 lei fara T.000 lei fara T. 14 “Curriculum Vitae” pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului conform modelului prezentat in Sectiunea.lista contractelor de servicii similare prestate in ultimii 3 ani din care sa rezulte indeplinirea cerintei. -Lot Cj 4-S.A..de deszapezire pe infrastructura de transport rutier in care participarea ofertantului la acesta sa fi fost in valoare insumata de min: -Lot Cj 1–Sectia A3–4.LISTA privind autoutilaje. 9 – Declaratie privind experienta similara a ofertantului in prestarea unor servicii similare in ultimii 3 ani din Sectiunea „Formulare” – din Documentatia de Atribuire 2.copii “conform cu originalul”... locul prestarii serviciilor. perioada.Formularul nr. 2 Recomandare/i sau document/e constatator/e din partea unor beneficiari pentru servicii similare.A. Numarul de autoutilaje.000 lei fara T. locul prestarii serviciilor.A.Formularul nr.V. sau .licentiat al unei facultati de constructii – detina diploma de inginer /inginer colegiu Experienta profesionala Experienta profesionala in calitate de Coordonator de servicii sau in pozitii similare care sunt: Director Proiect/Manager Proiect sau Adjunct Director Proiect/Adjunct Manager Proiect in servicii pe infrastructura de transport rutier Ofertantul va prezenta: a)Formularul nr. respectiv 2B la Caietul de sarcini. de care dispune ofertantul. 08-08-2012 16:12 Pagina 6/13 .D.300.conform cu originalul ” din parti relevante ale contractului/lor sau de pe contractul/le de subantrepriza) . 4 Informatii referitoare la studiile.. Cerinta nr..V.Fisa de date Cerinta nr.000 lei fara T. echipamente specifice pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna pentru fiecarui lot.. perioada.DECLARATIE privind dotarea cu autoutilaje. 10.700. -Lot Cj 5-S. pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului. 1 Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. echipamente specifice pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna pentru fiecarui lot. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii pentru Cerinta nr.va prezenta certificate/doc.

(Art. 13 -.conform cu originalul”. 190 din O. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si /sau profesionala invocând si sustinerea acordata.Declaratii de disponibilitate” din Sectiunea „Formulare” – din Documentatia de Atribuire.Declaratii de disponibilitate” din Sectiunea „Formulare” – din Documentatia de Atribuire. 12 “Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului” insotit de Anexa la Formularul 12 din Sectiunea „Formulare” la Documentatia de Atribuire. cu modificarile si completarile ulterioare) 2. 5 -Ofertantul va prezenta Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare Ofertantul va prezenta Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare . Ofertantul va prezenta: a)Formularul nr.licentiat al unei Facultati tehnice de profil – detine diploma de inginer/inginer colegiu Experienta profesionala specifica – Experienta profesionala in derularea unui contract similar privind serviciile de deszapezire Ofertantul va prezenta: a)Formularul nr. 34/2006. 13 -. cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art. pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului. ale diplomelor obtinute Nota.. 34/2006.. atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza. Capacitatea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta. 4 . aferent fiecarui lot: Ofertantul va asigura urmatorul personal minim pentru fiecare lot: Inginer mecanic – responsabil cu autoutilajele: Studii . nr. semnate in original de catre expertul propus c)Formularul nr. nr.conform cu originalul”. 14 “Curriculum Vitae” pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului conform modelului prezentat in Sectiunea. ale diplomelor obtinute Ofertantul va prezenta: a)Formularul nr. de catre o alta persoana.. 13 -. Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experienta prezentata în CV. 925/2006. Ofertantul va prezenta: Formularul nr.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului Sistemul Electronic de Achizitii Publice. 12 “Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului” b)Formularul nr..U. „Formulare” din Documentatia de Atribuire semnat de catre expertul propus.conform cu originalul”. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si /sau profesionala invocând si sustinerea acordata. -“Curriculum Vitae” pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului -Copii lizibile cu mentiunea . Capacitatea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta. d)Copii lizibile cu mentiunea . prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica. d)Copii lizibile cu mentiunea .Declaratii de disponibilitate” din Sectiunea „Formulare” – din Documentatia de Atribuire.U. 6 Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca dispune de personalul necesar realizarii contractului. nr.Fisa de date Continuare Cerinta nr. -“Curriculum Vitae” pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului -Copii lizibile cu mentiunea . pentru îndeplinirea unui contract. prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica.conform cu originalul”. 925/2006. ale diplomelor obtinute Nota..2.G. b)Formularul nr. 14 “Curriculum Vitae” pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului conform modelului prezentat in Sectiunea. ale diplomelor obtinute Nota.conform cu originalul”. 5 B din Sectiunea „Formulare” din cadrul Documentatiei de Atribuire si anexa aferenta acestuia (Anexea 1) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate. respectiv: -Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului” -Declaratii de disponibilitate”. Continuare Cerinta nr.Ofertantul va prezenta Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare . 5 Informatii referitoare la studiile. 08-08-2012 16:12 Pagina 7/13 . 111 din H.G. b)Formularul nr. cu modificarile si completarile ulterioare) 2. In acest sens se va prezenta Formularul nr. semnate in original de catre expertul propus c)Formularul nr. „Formulare” din Documentatia de Atribuire semnat de catre expertul propus. 15 “Declaratie privind disponibilitatea personalului pentru indeplinirea contractului’ TERT SUSTINATOR 1. ale diplomelor obtinute Cerinta nr. Cerinta nr.. nr. In acest sens se va prezenta Formularul nr. TERT SUSTINATOR 1. Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experienta prezentata în CV.G. 5 B din Sectiunea .3. indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva. d)Copii lizibile cu mentiunea . semnate in original de catre expertul propus c)Formularul nr.„Formulare” din cadrul Documentatiei de Atribuire si anexa aferenta acestuia (Anexea 1) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate. si de o alta persoana. (Art. „Formulare” din Documentatia de Atribuire semnat de catre expertul propus. 14 “Curriculum Vitae” pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului conform modelului prezentat in Sectiunea. atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza. 190 din O. respectiv: -Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului” -Declaratii de disponibilitate”. 12 “Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului” insotit de Anexa la Formularul 12 din Sectiunea „Formulare” la Documentatia de Atribuire. cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art. 111 din H.G. indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva. III. si de o alta persoana. de catre o alta persoana. Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experienta prezentata în CV. pentru îndeplinirea unui contract...

08-08-2012 16:12 Pagina 8/13 .Fisa de date Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cerinta nr.1..1.3. 17 „Declaratie privind Protectia Mediului” din Sectiunea „Formulare” .1. respectiv ISO 9001 sau echivalente.1.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract Sistemul Electronic de Achizitii Publice. b)Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea protectiei mediului.3.1.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii Nu III. in masura in care probele/dovezile Cerinta nr.. in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna. Formularul nr.3.2) CRITERII DE ATRIBUIRE IV. cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte. -Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea protectiei mediului.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective Nu SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV. 1 STANDARDE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii.1) PROCEDURA IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE IV. Ofertantul trebuie sa prezinte : -Declaratie privind Standardele de Asigurare a Calitatii -Certificat/e emise de organism independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii. respectiv ISO 9001 sau echivalente.Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii. Nota 2: Certificate/documente edificatoare solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII III. respectiv ISO 14001 sau echivalent. III.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire Offline IV.2) Se va organiza o licitatie electronica Nu IV.Declaratie privind Standardele de Asigurare a Calitatii” din Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.din Documentatia de Atribuire.2. 2.1) Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut IV.2. 1 Informatii privind protectia mediului Ofertantul trebuie sa prezinte : -„Declaratie privind Protectia Mediului” din Sectiunea „Formulare” .din Documentatia de Atribuire.3. Ofertantul va prezenta: a)Formularul nr. respectiv detine certificare ISO 9001 sau echivalent.2. in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” Modalitatea de indeplinire Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Nota 4: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare IV.b) Tipul procedurii Licitatie deschisa IV. acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi. respectiv ISO 14001 sau echivalent.4) Contracte rezervate Nu III. Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator). Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume .16.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta IV.

IV. Anexa 2B1. 18 “Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractual” completat.G. 37 alin 1 din H.G. 08-08-2012 16:12 Pagina 9/13 .3. publicat in Monitorul Oficial nr. IV. doar acele oferte care nu se incadreaza in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 19 “Informatii suplimentare” completat.3. Dotarea tehnica aferenta fiecarui lot din Anexa nr.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor) 90 zile IV. Acesta avand obligatia refacerii ofertei. Aceasta se va prezenta distinct in lei si echivalent euro (Echivalenta în euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile). precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Anexa 2C (de la caietul de sarcini) Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret. nr.2012. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. in conformitate cu prevederile art. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Anexa 2B..4) PREZENTAREA OFERTEI IV. 36 din H. Oferta este considerata neconforma daca nu satisface in mod corespunzator cerintele Caietului de Sarcini. Se va completa Formularul 20 din Sectiunea Formulare insotit de Anexele : Anexa 2 Centralizatorul financiar. respectiv Anexa 2B la Caietul de sarcini a fost intocmita avand in vedere .Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice – Indicativ AND 525/2011”. NOTA: In cazul in care doua sau mai multe propuneri financiara prezinta prêt egal si sunt clasate pe primul loc. Propunerea Tehnica trebuie sa contina si urmatoarele documente: Formularul nr.4. o noua propunere financiara in plic inchis. Declaratie pe propria raspundere privind respectarea regulilor obligatorii referitoare la conditiile de munca si protectia muncii conform reglementarilor in vigoare la nivel national.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare Romana IV.2. vor fi considerate admisibile. Evaluarea Propunerii Tehnice: Propunerea Tehnica trebuie sa corespunda cerintelor prevazute in Caietul de Sarcini. Eventualele obiectiuni cu privire la clauzele contractuale specifice se vor formula in scris si vor fi introduse in plic Formularul nr. semnat si stampilat in conformitate cu cerintele modelului prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire.3) Modul de prezentare a ofertei Sistemul Electronic de Achizitii Publice.2) Modul de prezentare a propunerii financiare Ofertantul va prezenta Formularul de oferta .1) Modul de prezentare a propunerii tehnice Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea Tehnica astfel incat sa respecte specificatiile precizate in Caietul de Sarcini – din Documentatiei de Atribuire. semnat si stampilat in conformitate cu cerintele modelului prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire. caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.4. Nota 1: Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica.01.Fisa de date Nu IV. nr. In urma evaluarii. conform ultimei oferte financiare. Anexa 2B2. autoritatea contractanta va solicitia ofertantilor in cauza.84/02. Propunerea Tehnica trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini.4. Clauzele contractuale obligatorii sunt imperative si nu pot fi modificate de catre ofertant.

Eventualele obiectiuni cu privire la clauzele contractuale se vor formula in scris si vor fi introduse in plic 9. dupa caz. Înainte de încheierea contractului..din Documentatia de Atribuire. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copia in plicuri separate. opis care se va prezenta in cuprinsul Documentelor de calificare. in baza Scrisorii de inaintare a ofertei (Formularul nr.Ofertele se vor depune înaintea termenului limita de depunere a ofertelor: Conform anuntului de participare publicat in SEAP 2. Anuntul de atribuire va fi publicat la adresa de internet: www. propunerea financiara si documentele de calificare vor fi introduse in plicuri distincte.ro. •FIE livrate personal la adresa mentionata mai sus.33. 7. ATENTIE! In cazul in care ofertantul uzeaza de Declaratia pe propria raspundere prin care sa confirme indeplinirea cerintelor de calificare.numele ofertantului (in cazul unei asocieri. “ b. ATENTIE! In cazul in care ofertantul nu uzeaza de declaratia pe propria raspundere acesta va completa formularele incluse in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire si va prezenta certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare cerute in Fisa de Date a Achizitiei. în cazul în care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se îndeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti.. Propunerea tehnica. • Prezentarea declaratiei si a anexei aferente acesteia care nu contine toate informatiile solicitate va putea duce la respingerea ofertei. Oferta va fi insotita de un plic exterior sigilat ce va contine Garantia de Participare (conform Formularului A sau Formularului B . se va indica intreaga denumire a acestuia. inchis corespunzator si netransparent. stampilate si semnate de reprezentatul legal al ofertantului in conformitate cu cerintele din Documentatia de Atribuire. declaratie care va fi insotita de o ANEXA in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte asa cum au fost solicitate de catre Autoritatea Contractanta. ofertantului câstigator i se va comunica data stabilita pentru semnarea contractului.264.e-licitatie.12 SEMNAREA CONTRACTULUI Indiferent de momentul initierii procedurii de atribuire. 1. în termen de 10 zile de la informarea privind acceptarea ofertei prezentate. declaratia si anexa aferenta acesteia se va prezenta de catre fiecare membru in parte completandu-se numai elementele care privesc partea sa de implicare in indeplinirea cerintelor si va fi semnata de reprezentantul sau legal.. ofertantii sunt rugati sa intreprinda demersurile necesare pentru a depune ofertele exact la adresa mentionata mai sus. acesta are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare. stampilate si semnate de catre persoana desemnata ca reprezentant imputernicit sa semneze oferta. nu numai cea a lider-ului). In cazul asocierii mai multor operatori economici (oferta comuna). autoritatea contractanta va verifica. respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. înainte de încheierea contractului.. 346/2004. prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare. ofertantului câstigator i se va solicita sa prezinte contractele încheiate cu subcontractantii....10 / 021. marcand corespunzator plicurile cu “COPIE” si “ORIGINAL”. Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele mentionate si la alta adresa... Ofertantul va completa in mod obligatoriu toate elementele/campurile solicitate de Autoritatea Contractanta inclusiv nume.cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor .din Documentatia de Atribuire 10.33... 21) Nota: Pentru a evita pierderea sau deteriorarea documentelor. Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in oferta.. valori..... documentele prin care dovedesc faptul ca se incadreaza in prevederile Legii nr.. 22 „Imputernicire” din Sectiunea „Formulare” .din Sectiunea „Formulare” . Aceste documente trebuie obligatoriu completate. Paginile Ofertei (Documente de calificare. Dupa prezentarea contractelor încheiate cu subcontractantii.. Pentru accesul in cladire. cantitati sau altele asemenea. OBLIGATORIU! • In Anexa.Modelul de contract va fi introdus in plicul cu oferta tehnica si va fi insotit de Formularul nr. SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE Sistemul Electronic de Achizitii Publice. 4.Fisa de date Ofertantul are dreptul de a prezenta initial o DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE SEMNATA DE REPREZENTANTUL SAU LEGAL. nu vor fi luate în considerare... astfel cum au fost solicitate in Documentatia de Atribuire.„ c.Data limita pentru depunerea ofertei : Conform anuntului de participare publicat in SEAP 3. atunci cand primeste din partea Autoritatii Contractante o solicitare in acest sens. 6. marcate corespunzator.. 8.adresa unde trebuie depuse ofertele: Conform anuntului de participare publicat in SEAP oferta depusa pentru contractul „ .Reprezentantii ofertantilor pot participa la sedinta de deschidere a ofertelor pe baza unei imputerniciri in acest sens se va completa Formularul nr. reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor pot apela numarul de telefon disponibil: 021.1 exemplar in original si un exemplar in copie.18 din Sectiunea „Formulare” ... Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara) trebuie sa fie numerotate.264. Pe plicul exterior se vor scrie urmatoarele informatii: a. Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc conform anuntului de participare publicat in SEAP . Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior... Ofertele vor fi inaintate: •FIE prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (serviciu postal oficial) catre: Conform anuntului de participare publicat in SEAP •FIE livrate printr-un serviciu de curierat la adresa de mai sus. 5. Numarul de exemplare: . cu modificarile si completarile ulterioare. 08-08-2012 16:12 Pagina 10/13 .din Documentatia de Atribuire) cat si. in termenul prevazut in respectiva solicitare.

Localitatea: Bucuresti. Cluj .3) ALTE INFORMATII VI. Romania.2) Utilizarea cailor de atac Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.R.P.cnsc. Stavropoleos.50 RON 4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE Durata: 5 luni incepand de la data adjudecarii contractului 5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE Garantia de participare. 3. 2562 din O. 3. Cod postal: 030084. Fax: +40 0213120984 Anexa B INFORMATII PRIVIND LOTURILE LOT NR.4.P. Valoarea garantiei de participare: 86000.054. 23 din Sectiunea Formulare din Documentatia de atribuire VI.2) 3) CANTITATEA SI DOMENIUL Lot Cj 1 – Sectia A3 .000 lei. Tel.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC Nu Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare: VI.2013” – D. VI.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac Compania Nationala de Autostarzi si Drumuri Nationale din Romania – Directia Legislatie.ro Organismul competent pentru procedurile de mediere VI. eliberata in numele ofertantului.4.G. 6.1) Informatii generale despre ofertant – Se va completa Formularul nr. +40 213104641.054.U. nr. 38 sector 1. 08-08-2012 16:12 Pagina 11/13 . Fax: +40 213104642 / +40 218900745. Cluj Lot Cj 1 – Sectia A3 1) DESCRIERE SUCCINTA “Intretinere pe timp de iarna 2012 . Cod postal: 010873. conform ultimei oferte financiare. 1 DENUMIRE: “Intretinere pe timp de iarna 2012 .R.4. +40 0212643312.ro. sector 3. Romania. Acesta avand obligatia refacerii ofertei.50 lei Valoarea estimata fara TVA: 4. 34/2006.312.Fisa de date VI. Email: office@cnsc. Bucuresti. o noua propunere financiara in plic inchis.2) In cazul in care doua sau mai multe propuneri financiara prezinta prêt egal si sunt clasate pe primul loc.312. Contencios si Contracte Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr.Lot Cj 1 – Sectia A3 2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII) 90620000-9 Servicii de deszapezire (Rev. Email: office@andnet. in cuantum de 86. Adresa internet (URL): http://www.10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal. VI.4) CAI DE ATAC VI.2013” – D. autoritatea contractanta va solicitia ofertantilor in cauza.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA Nu Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Tipul de finantare: Fonduri bugetare VI. Tel. Localitatea: Bucuresti.ro.4.D.00 RON Sistemul Electronic de Achizitii Publice.D. nr.1) Organismul competent pentru caile de atac Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

R.10 RON 4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE Durata: 5 luni incepand de la data adjudecarii contractului 5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE Garantia de participare.2013” – D.N.96 RON 4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE Durata: 5 luni incepand de la data adjudecarii contractului 5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE Garantia de participare.D.85 lei Valoarea estimata fara TVA: 9.2013” – D.282.856.856.N.000 lei. eliberata in numele ofertantului. Valoarea garantiei de participare: 199000. Cluj .7.Lot Cj 2 .S.2013” – D.D.00 RON Sistemul Electronic de Achizitii Publice.D.Lot Cj 3 . Bistrita 1) DESCRIERE SUCCINTA “Intretinere pe timp de iarna 2012 .2) 3) CANTITATEA SI DOMENIUL Lot Cj 4 .359. 2 DENUMIRE: “Intretinere pe timp de iarna 2012 . 3 DENUMIRE: “Intretinere pe timp de iarna 2012 .Lot Cj 4 .R.D.954. Oradea 1) DESCRIERE SUCCINTA “Intretinere pe timp de iarna 2012 .D.R.954.S. Valoarea garantiei de participare: 236000.P. eliberata in numele ofertantului. Oradea 2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII) 90620000-9 Servicii de deszapezire (Rev. Valoarea garantiei de participare: 147000.85 RON 4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE Durata: 5 luni incepand de la data adjudecarii contractului 5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE Garantia de participare. Cluj Lot Cj 4 . eliberata in numele ofertantului.916. in cuantum de 236.D.Fisa de date LOT NR.359.S.N. Cluj 1) DESCRIERE SUCCINTA “Intretinere pe timp de iarna 2012 .D.S.D. Bistrita 2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII) 90620000-9 Servicii de deszapezire (Rev. 08-08-2012 16:12 Pagina 12/13 .000 lei.D.N. Cluj 2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII) 90620000-9 Servicii de deszapezire (Rev.R.96 lei Valoarea estimata fara TVA: 11.D. 4 DENUMIRE: “Intretinere pe timp de iarna 2012 .00 RON LOT NR. Cluj .2013” – D.P. Cluj Lot Cj 2 .S.9.2013” – D.S.D.829.S. in cuantum de 199.916.R. Bistrita .00 RON LOT NR.P.S.D.D.N.N.P.2013” – D.000 lei.2) 3) CANTITATEA SI DOMENIUL Lot Cj 2 . Cluj Lot Cj 3 .P.282.S. Oradea .D. Cluj . in cuantum de 147.N.10 lei Valoarea estimata fara TVA: 7.2) 3) CANTITATEA SI DOMENIUL Lot Cj 3 .11.N.N. Cluj .P.829.R.D.

000 lei.D.2013” – D.8.D.S.N.D.2) 3) CANTITATEA SI DOMENIUL Lot Cj 6 .00 RON Sistemul Electronic de Achizitii Publice.R. Valoarea garantiei de participare: 174000.S.R. Alba 1) DESCRIERE SUCCINTA “Intretinere pe timp de iarna 2012 .N.Lot Cj 6 . Satu Mare . eliberata in numele ofertantului.D.2013” – D.04 lei Valoarea estimata fara TVA: 5.46 RON 4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE Durata: 5 luni incepand de la data adjudecarii contractului 5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE Garantia de participare.D.383. Cluj .D.04 RON 4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE Durata: 5 luni incepand de la data adjudecarii contractului 5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE Garantia de participare.N. Valoarea garantiei de participare: 103000.R.D. in cuantum de 103.P.189.291.46 lei Valoarea estimata fara TVA: 8.2) 3) CANTITATEA SI DOMENIUL Lot Cj 5 .S.N. 6 DENUMIRE: “Intretinere pe timp de iarna 2012 .P.000 lei.383. 08-08-2012 16:12 Pagina 13/13 .Fisa de date LOT NR.2013” – D.00 RON LOT NR. Alba . 5 DENUMIRE: “Intretinere pe timp de iarna 2012 .5. Cluj Lot Cj 6 .735.S.D. Satu Mare 1) DESCRIERE SUCCINTA “Intretinere pe timp de iarna 2012 .P. eliberata in numele ofertantului.P. Alba 2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII) 90620000-9 Servicii de deszapezire (Rev.735.291.D.189.N.Lot Cj 5 . Satu Mare 2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII) 90620000-9 Servicii de deszapezire (Rev.2013” – D. Cluj Lot Cj 5 . in cuantum de 174.R.S. Cluj .N.D.S.