SECłIUNEA

FORMULARE

1

Formularul nr. A BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI ___________________ (denumirea) GARANTIE DE PARTICIPARE la procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de servicii …………………………………(se va completa cu denumirea contractului de servicii.....Lot …”) Catre: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A (se va completa adresa) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de servicii: ...................................... (se va completa cu denumirea contractului de servicii) noi, ____________________________________________, având sediul

(denumirea bancii/societatii de asigurari) înregistrat la ____________________________,
(adresa bancii/societatii de asigurari) ne obligam in mod irevocabil si conditionat, fata de Compania Nationala de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romania S.A. sa plătim suma de__________________________, la prima sa cerere (in litere si in cifre) scrisa si după constatarea culpei ofertantului in conformitate cu contractul garantat. In cererea sa autoritatea contractanta va preciza ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile următoare: a) ofertantul __________________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia; (numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii) b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul ......................... nu a constituit garanŃia de bună execuŃie în (numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii) perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _____________________________ a refuzat (numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii) sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei; Deasemenea, noi ______(denumirea bancii/societatii de asigurari) ne obligam in mod conditionat si irevocabil sa platim in favoarea Autoritatii Contractante, la prima sa cerere de plata, orice sume solicitate de catre aceasta in baza art 2781 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Plata se va face in termenul mentionat in cererea de plata si fara nici o alta formalitate suplimentara din partea Autoritatii Contractante. Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________.

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii/societatii de asigurari, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta garantie de participare isi pierde valabilitatea. Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana. Competente sa solutioneze orice disputa izvorâta in legătura cu prezenta garantie de participare sunt instantele judecătoresti romane.

Parafata de Banca/Societate de Asigurari __________ in ziua _______ luna _______ anul __________ (semnatura si stampila organismului care elibereaza aceasta garantie de participare)

2

Formularul nr. B BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI ___________________ (denumirea) GARANTIE DE PARTICIPARE la procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de servicii …………………………………(se va completa cu denumirea contractului de servicii.. Lot …”) ) Catre: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A (se va completa adresa) Cu privire la procedura pentru atribuirea a contractului de servicii: ……………...............................(se va completa cu denumirea contractului de servicii), noi ___________________________, avand sediul inregistrat la ________________________________, (denumirea bancii/ societatii de asigurari) (adresa bancii/ societatii de asigurari) ne obligam in mod irevocabil si neconditionat fata de Compania Nationala de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romania S.A. sa plătim suma de__________________________, la prima sa cerere (in litere si in cifre) scrisa, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa ofertantului si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva. In cererea sa autoritatea contractanta va preciza ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile următoare: a) ofertantul __________________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia; (numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii) b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul ......................... nu a constituit garanŃia de bună execuŃie în (numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii) perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _____________________________ a refuzat (numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii) sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei; Deasemenea, noi ______(denumirea bancii/societatii de asigurari) ne obligam in mod neconditionat si irevocabil sa platim in favoarea Autoritatii Contractante, la prima sa cerere de plata, orice sume solicitate de catre aceasta in baza art 2781 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Plata se va face in termenul mentionat in cererea de plata si fara nici o alta formalitate suplimentara din partea Autoritatii Contractante. Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________.

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului societatii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta garantie de participare isi pierde valabilitatea. Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana. Competente sa solutioneze orice disputa izvorâta in legătura cu prezenta garantie de participare sunt instantele judecătoresti romane.

Parafata de Banca / Societate de Asigurări __________ in ziua _______ luna _______ anul __________ (semnatura si stampila organismului care elibereaza aceasta garantie de participare)

3

G. Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii1): Exercitiul financiar de referintă2) Numărul mediu anual de salariati Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Active totale (mii lei/mii euro) Important: Precizati dacă. nr. fată de exercitiul financiar anterior.... 145. Tipul intreprinderii Indicati. modificata si completata prin O. In cazul intreprinderilor nou infiintate datele cu privire la numărul mediu anual de salariati.. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. fără anexa nr... 2 (Legea nr.. declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codulul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului. după caz. (semnatura autorizată si ștampila) _____ 1) Datele sunt calculate in conformitate cu art.. tipul intreprinderii: |_| Intreprindere autonomă . |_| Intreprindere legată . 27/2006. Data. se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » Operator economic. pentru sine sau pentru altul... 346/2004. Operator economic. 2.Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.. modificata si completata prin O. Date de identificare a intreprinderii Denumirea intreprinderii: Adresa sediului social: Cod unic de inregistrare: Numele si functia reprezentantului legal: II. intreprindere mică.Formularul C DECLARATIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii I. 27/2006 ). Se va completa doar declaratia. . 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.G. cifra de afaceri anuală netă si activele totale sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. nr..In acest caz. modificata si completata prin O. 27/2006 ). nr. declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte. …………. datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situatia economico-financiară a intreprinderii solicitante. potrivit legii ori împrejurãrilor.Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art.. în vederea producerii unei consecinte juridice. III... precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie. (semnatura autorizată şi ştampila) 4 . 2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariati.G.. atunci când. |_| Nu datele financiare au inregistrat modificări care determină |_| Da (in acest caz se va completa incadrarea intreprinderii intr-o altă categorie (respectiv si se va atasa o declaratie microintreprindere. precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie. Totodata. referitoare la exercitiul financiar anterior).... cifra de afaceri anuală netă si activele totale se determină si se declară pe propria răspundere. 2 (Legea nr.. 6 din legea nr. mijlocie sau mare).. |_| Intreprindere parteneră ..

... pentru care este prevăzut să obtină o garantie de bună executie. Adresa: …………….. (se va completa cu contractul de servicii Lot …”) Am fost informati că (numele si adresa ofertantului) (numit în continuare „Principal”) este /Prestatorul dumneavoastră pentru acest contract ..... cu exceptia celor mentionate mai sus. potrivit prevederilor Contractului.. Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi. Cererea si declaratia autentificate trebuie să fie primite de către noi. adică:_____________________) la primirea de către noi a cererii dumneavoastră scrise si a declaratiei dumneavoastră scrise care să mentioneze următoarele: (a) Principalul a încălcat obligatia (obligatiile) sa (sale) cu privire la Contract. publicate cu numărul 458 de către Camera Internatională de Comert.... în termenul de 28 de zile.....A. Această garantie este supusă legilor din România si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere. noi (numele si adresa băncii)_________________________ ne angajăm prin prezenta în mod neconditionat/conditionat si irevocabil să vă plătim dumneavoastră. a cererii si a declaratiei dumneavoastră scrise mentionând faptul că Certificatul de Receptie nu a fost emis din motive imputabile Principalului. care trebuie să fie autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar public. Autoritatea Contractanta/Beneficiarul.. Competenta sa solutioneze orice disputa izvorâta in legătura cu prezenta scrisoare de garantie de buna executie revine instantelor judecătoresti din Romania.. cu 28 de zile înaintea acestei date de expirare. Data ______________________ Semnătura (semnături) _________________________ [stampila organismului care furnizează garantia] 5 ... Am fost informati că Autoritatea Contractanta/Beneficiarul poate cere Principalului să prelungească valabilitatea acestei garantii dacă Certificatul de Receptie nu a fost emis... la adresa noastră si anume__________(adresa băncii emitente a garantiei)... D FORMULAR DE GARANłIE DE BUNĂ EXECUłIE Către: Compania Nationala de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romania S. la data sau înaintea datei de (14 de zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract)________________________ („data de expirare”).. si că valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungită... Orice cerere de plată si declaratie trebuie să contină semnătura directorului dumneavoastră general. moment în care această garantie va expira. La cererea Principalului. Denumirea contractului de servicii: ... orice sumă sau sume care nu depăsesc în total valoarea de _______________(„Valoarea garantată”. si (b) felul în care Principalul este în culpă.Formularul nr.......

.cu modificările şi completările ulterioare Titlul contractului ........ a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. .. 145....................... în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor orice documente doveditoare. Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de _________________________.............................. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică. 180 dinOrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr........ că nu ma aflu in situaŃia prevăzută la art.. 180 din OrdonanŃa de urgenŃa a Guvernului nr.... pentru corupŃie........ Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita..... declar ca Am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului.....................Formularul nr.... potrivit legii ori împrejurãrilor.... reprezentant legal al ___________________________________________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere......... (semnatura autorizată şi ştampila) 6 . (semnatura autorizată şi ştampila) Totodata........ 34/2006..................... respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanŃe judecătoreşti pentru participarea la activităŃi ale unei organizaŃii criminale..... fraudă şi/ sau spălare de bani....... declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte.......…(se va completa cu denumirea contractului........ aprobata şi cu modificările şi completările ulterioare... (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Data completării . 1 OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele) DECLARAłIE privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art....... ... se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » Operator economic....... sub sancŃiunea excluderii din procedură şi a sancŃiunilor aplicate faptei de fals în acte publice.... atunci când.......... Operator economic........ Lot …”) Subsemnatul... pentru sine sau pentru altul... în vederea producerii unei consecinte juridice........... facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art...............

........................................................................ (semnatura autorizată si stampila) Data......... declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 «Falsul in Declaratii» din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzatoare a adevarului..... pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.......... reprezentant legal al .... pentru sine sau pentru altul... atunci când.......... în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecŃie” Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.... ... în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în Ńara în care sunt stabilit ..................... în calitate de ofertant unic/membru al asocierii (se va completa dupa caz) la procedura de licitaŃie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică având ca obiect ................... e) nu prezintă informaŃii false. (semnatura autorizată si stampila) Totodata. c) si-a îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor...... Operator economic... conform carora Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică orice ofertant care “nu prezintă informaŃiile solicitate de către autoritatea contractantă....cu modificările şi completările ulterioare Titlul contractului.... potrivit legii ori împrejurãrilor... ÎnŃeleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii.....Formularul nr............. (date de identificare).... facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art.. ……………………………………. în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor................ fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia ....Lot …”) Subsemnatul(a)..... prin hotărârea definitivă a unei instanŃe judecătoreşti.... De asemenea...... 7 . în vederea producerii unei consecinte juridice........................... declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte.. organizată de Compania Nationala de Autostrazi şi Drumuri Nationale din RomaniaS................. 181 dinOrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda» Operator economic............... (se va completa cu denumirea contractului) cod CPV ......... 145.......... …………………............ orice documente doveditoare...... am cunostinta de urmatoarele prevederi ale art 181 alin e).......... c1) in ultimii 2 ani nu s-a aflat in situatia de a nu isi indeplini obligatiile contractuale sau de a-si indeplini in mod defectuos obligatiile contractuale din motive imputabile ofertantului in cauza...... 2 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAłIE privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art...............…(se va completa cu denumirea contractului .........................A...... (denumirea / numele operatorului economic)... 34/2006... d) nu a fost condamnat.. declar pe propria răspundere că ofertantul: a) nu a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunŃate de judecătorul-sindic........ în ultimii 3 ani.(nume/prenume).... taxelor şi contribuŃiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat........

fără a exista consultări. niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice.. anunŃată de contractor........ oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faŃă de oricare concurent. consimt/consimŃim descalificarea noastră de la procedura de achiziŃie publică în condiŃiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinŃă...... am citit şi am înŃeles conŃinutul prezentului certificat.... 6.......... intenŃia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenŃia de a include în respectiva ofertă elemente care.. în numele . reprezentant/reprezentanŃi legali al/ai ....... detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate......... III............... înŃelegeri sau aranjamente cu aceştia.. ... (semnături) 8 ....... certific/certificăm prin prezenta că informaŃiile conŃinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere...... oferta prezentată nu conŃine elemente care derivă din înŃelegeri între concurenŃi în ceea ce priveşte preŃurile/tarifele....... 8.... comunicări..... Data: Ofertant... inclusiv în privinŃa termenilor conŃinuŃi de ofertă. 2.......A....Formularul nr. oferta prezentată nu conŃine elemente care derivă din înŃelegeri între concurenŃi în ceea ce priveşte calitatea. în sensul prezentului certificat...................... în calitate de autoritate contractantă.... 3............ prin concurent se înŃelege oricare persoană fizică sau juridică... metodele/formulele de calcul al acestora. Lot …”) I............... Sub rezerva sancŃiunilor prevăzute de legislaŃia în vigoare...... 3 DECLARATIA: „Certificat de participare la licitaŃie cu ofertă independentă” pentru contractul.... direct sau indirect.......... Subsemnatul/SubsemnaŃii... cu nr.... cantitatea................. 4...... 5..... din data de ..... Reprezentant/ReprezentanŃi legali .. prin natura lor.. declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea....... Certific/Certificăm prin prezenta............ 7. nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri..... care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziŃie publică sau ar putea oferta......…(se va completa cu denumirea contractului...... alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat. specificaŃii particulare ale produselor sau serviciilor oferite. întrunind condiŃiile de participare.......... ..... fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare. următoarele: 1. II.......... intreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziŃie publică organizată de Compania Nationala de Autostrazi şi Drumuri Nationale din RomaniaS...

.... respectiv Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tert sustinator (se alege cazul corespunzator si se inscrie numele) _____________________ nu are drept membri în cadrul consiliului de administraŃie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu are acŃionari ori asociaŃi persoane care sunt soŃ/soŃie...... rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaŃii comerciale.... Lot …”) Subsemnatul___________________. în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor orice documente doveditoare de care dispunem. sub sancŃiunea excluderii din procedură şi a sancŃiunilor aplicate faptei de fals în acte publice. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Titlul contractului........ astfel cum sunt acestea prevăzute la art.. Operator economic... că nu ne aflăm in situaŃia prevazută la art. atunci când. ______________ (semnatura autorizată si stampila) 9 . declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codulul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului.......Formularul nr.4 OPERATOR ECONOMIC __________________ (denumirea/numele) DECLARAłIE privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. nr.... cu persoane ce deŃin funcŃii de decizie în cadrul autorităŃii contractante. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.........…(se va completa cu denumirea contractului..... pentru sine sau pentru altul. în vederea producerii unei consecinte juridice.... _________________ (semnatura autorizată si stampila) Totodata....G.... aprobata si cu modificarile si completarile ulterioare..... a) din O..... potrivit legii ori împrejurãrilor................ declar pe propria răspundere...... (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)... 145........... 69 1 din OrdonanŃa de urgenŃa a Guvernului nr......... se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » Operator economic.. 69 lit.....U. Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita. Data completării .. 691 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.. reprezentant legal al ___________________. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică... facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte.

. 2011 .... utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi...... pentru sine sau pentru altul............................ Data completarii Operator economic......... (semnatura autorizată şi ştampila) 2 1 Nota: Aceasta declaratie..................2373 Lei.... 2009 2010 2011 Media 2 Date financiare Lei Lei Lei Lei Cifra de afaceri globala Dacă oferta este depusă de o asociere de operatori economici..)..... .ro Data completarii Operator economic.... declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului................... declar pe proprie raspundere ca datele din tabelul de mai jos sunt in conformitate cu datele din bilanturile contabile si cu cele din rapoartele financiare anuale........ in calitate de ofertant la procedura de licitaŃie deschisă pentru atribuirea contractului.................. declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte........ 2010.........1 Euro = 4................. se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei. Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei....2379 Lei.... potrivit legii ori împrejurãrilor........ 5 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARATIA PRIVIND CIFRA DE AFACERI GLOBALA Titlul contractului......... (semnatura autorizată şi ştampila Totodata..... se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda».. reprezentant imputernicit al .ro (2009 ................ 2011).1 Euro = 4... publicate pe site-ul: www.........(nume/prenume) ............ 2010 ....... atunci când............................. 145............. publicat pe site-ul www....... Lot …”) Subsemnatul(a)....................bnr........ in cazul asocierii se va semna de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului 10 .................bnr.......…(se va completa cu denumirea contractului........ facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. (denumirea / numele ofertantului)..................... Pentru alte monede decat Euro.......Formularul nr............. (date de identificare)............. datele din tabelul de mai sus trebuie să reprezinte suma datelor din tabelele corespunzătoare din declaraŃiile furnizate de membrii asocierii – vezi Anexa Formularului nr.............5 Sumele din coloana „media” trebuie să fie media aritmetică a sumelor din cele trei coloane anterioare de pe acelaşi rând....... în vederea producerii unei consecinte juridice. .... Nota: Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2009...............................1 Euro = 4....2099 Lei..........................

........... (denumirea / numele operatorului economic).......... declar pe proprie raspundere ca datele din tabelul de mai jos sunt in conformitate cu datele din bilanturile contabile si cu cele din rapoartele financiare anuale..........bnr............. PREZENTATA DE FIECARE MEMBRU IN ASOCIERE* Titlul contractului.................. 292 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului.................…(se va completa cu denumirea contractului...... utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi...... potrivit legii ori împrejurãrilor.... declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte............. …………………..........2373 Lei.... Date financiare Cifra de afaceri globala Sumele din coloana de „medie” trebuie să fie media aritmetică a sumelor din cele trei coloane anterioare de pe acelaşi rând..1 Euro = 4......2379 Lei). 2010)...... se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei............ (semnatura autorizată şi ştampila) 1 2009 Lei 2010 Lei 2011 Lei Media 1 Lei Totodata.ro (2009 . Lot …”) Subsemnatul(a)...... Pentru alte monede decat Euro................... pentru sine sau pentru altul... 11 ............... publicate pe site-ul: www............. 145.Anexa Formularului nr.... Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei................................ declar ca am luat la cunostinta de prevederile art...(nume/prenume) ......... se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » Operator economic................. (semnatura autorizată şi ştampila) *) Aceasta declaratie....ro Data completarii Operator economic...1 Euro = 4.................... 2009........ facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art.... in cazul asocierii se va prezenta de catre fiecare membru in parte semnata de reprezentantul sau legal....................... 5 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARATIA PRIVIND CIFRA DE AFACERI GLOBALA .. Nota: Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2008......... 2010 ..........2099 Lei.. în calitate de ofertant unic/membru al asocierii (se va completa dupa caz) la procedura de licitaŃie deschisă pentru atribuirea contractului....................................... atunci când... (date de identificare)...... publicat pe site-ul www........bnr........1 Euro = 4........... 2011 ...... reprezentant legal al . în vederea producerii unei consecinte juridice..........

.................. în mod legitim............. la invocarea beneficiului de diviziune sau discuŃiune...... să punem la dispoziŃia ....... Noi... 010873.... în baza contractului de achiziŃie publică şi pentru care ………...... care ar putea conduce la neexecutarea............... având sediul înregistrat la .............. Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA B-dul. declarăm că înŃelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităŃii contractante ca urmare a nerespectării obligaŃiilor prevăzute în angajament..................... îndeplinirea de către noi a tuturor obligaŃiilor care decurg din susŃinerea financiară acordată . Bucuresti............ nr.......... (denumire ofertant). Noi.. în mod ferm.... cu excepŃia celor care au fost incluse în propunerea financiară.........(2) din OUG nr................. definitiv şi irevocabil.. Acordarea susŃinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor........ Dinicu Golescu....... (denumirea) ANGAJAMENT FERM privind susŃinerea financiară a ofertantului___________________________ Către... 38... Data .....(denumirea terŃului susŃinător financiar).............. parŃială sau totală................34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.................... (denumirea terŃului susŃinător financiar).................. (denumirea ofertantului) a primit susŃinerea financiară conform prezentului angajament.. ………………………….. (adresa terŃului susŃinător financiar).................... Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art............ (denumirea terŃului susŃinător financiar). declarăm că înŃelegem să răspundem faŃă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaŃii asumate de ...... (semnătura autorizata si stampila) 12 .. atât faŃă de autoritatea contractantă......... declarăm că înŃelegem să renunŃam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepŃie de neexecutare..... noi ....... necondiŃionat şi irevocabil.. . (denumire ofertant).... ne obligăm... (denumirea ofertantului).....Formularul nr............. cât şi faŃă de ...186 alin.... ....5A TerŃ susŃinător al capacitatii financiare .. Tert sustinator. Romania Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului „. care dă dreptul autorităŃii contractante de a solicita.. sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaŃiilor asumate de noi prin prezentul angajament...... renunŃând în acest sens. Sector 1............... Noi. (denumirea ofertantului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaŃiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziŃie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă... (denumirea terŃului susŃinător financiar)............

.... situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta.... (se va completa cu denumirea contractului.... alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai Compania Nationala de Autostrazi şi Drumuri Nationale din Romania S. Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de ………………………………………… (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Data ........... nr...... societate comercială..A.... facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art.... ..... cod .. declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codulul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului....Lot) Subsemnatul______________________________________________..... orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie............ se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » Operator economic.. pentru sine sau pentru altul..... 145..... declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte..cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.... în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor.... Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.....Formularul nr..................................... atunci când..... Bd. bancă. reprezentant împuternicit al ...................... . Operator economic.. potrivit legii ori împrejurãrilor.. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie.......... (semnatura autorizată şi ştampila) 13 ...... (semnatura autorizată şi ştampila) Totodata.6 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAłIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA Titlul contractului ........ ............. sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice.......... (denumirea/numele şi sediul/adresa /ofertantului) declar pe propria răspundere... .... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale........... în vederea producerii unei consecinte juridice.........................

(semnatura autorizată şi ştampila) 14 ...... Denumire subcontractant Partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate Procentul aferent partilor din contract ce urmeaza a fi subcontractate (%) Data .... declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codulul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului.... Operator economic... (semnatura autorizată şi ştampila) Totodata. facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art.. în vederea producerii unei consecinte juridice...... .. potrivit legii ori împrejurãrilor... se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda»........... atunci când................. declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte. Operator economic..... 145.. 6 Acord subcontractor cu specimen de semnatura şi stampila Nr............... crt.. .ANEXA formularului nr...... pentru sine sau pentru altul.

................................................................... Etc.......................... 3 Data completarii ……………………… Operator economic....................... (denumirea / numele ofertantului) în calitate de ofertant la procedura de licitaŃie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică declar pe proprie raspundere sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice.................................................................................................. că informatiile de mai jos sunt reale........................................................... ................................................................................................................... ............................. (date de identificare).........Formularul nr........................................Fax.... e-mail) ale membrilor din asociere a) ..........(nume/prenume) ................................................. 1 2 Denumirea liderului . reprezentant imputernicit al ...... Telefon ............................. AgenŃie/filială/sucursală a liderului în Ńara AutorităŃii Contractante.............................. dacă este cazul Adresa sediului................... ....................... (semnatura autorizată şi ştampila) 15 ..........E-mail............. fax............................................................................................................................................................................................................................... c) ............................................ adresa şi datele de contact (telefon..................................................... Denumirea...................7 INFORMAłII DESPRE ASOCIERE Subsemnatul(a)................... b) ............

...................... cont ..............deschis la.... Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.......... 4................. în calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE si S. cont ................... asociaŃii au convenit ca cotele de participare in cadrul asocierii vor fi următoarele: …...................cod unic de înregistrare....înmatriculata la Registrul Comertului din .................................... telefon ... CAPITOLUL III ....................str......... In caz de adjudecare......... ...................având functia de........ 8 ACORD DE ASOCIERE Nr..... 1 Prezentul acord se încheie între : S.................................înmatriculata la Registrul Comertului din ............. Art.........................................................................conform Documentatiei de Atribuire puse la dispozitie de catre Compania Nationala de Autostrazi şi Drumuri Nationale din Romania S..................................... fax ......... în calitate de ASOCIAT CAPITOLUL II ...cod unic de înregistrare................................. ........deschis la.................. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului.............. CAPITOLUL IV ......... fax ..TERMENUL ACORDULUI Art............... % (in litere).................având functia de................. sub nr........................OBIECTUL ACORDULUI Art.............str..... reprezentata de ..... sub nr..................................... telefon ...........C.......................... nr...............A........................................................................................ reprezentata de ....................................................................... ................. ...din......... cu sediul în ....... 6...................................Formularul nr...... desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primeasca instructiunile pentru şi în numele oricaruia şi tuturor membrilor asocierii............................................................................. Partile vor răspunde solidar şi individual in fata Beneficiarului in ceea ce priveşte toate obligaŃiile şi responsabilităŃile decurgând din sau in legatura cu contractul.. 3................................. 5...... Nr........ 2......... ......... 16 ..................C............................................... CAPITOLUL I -PARlILE ACORDULUI Art............ Contractul de achizitie cu achizitorul va fi semnat de catre liderul de asociere…………………………………………………………………………………………….................................. Art........................... cu sediul în ............................................. respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta....... Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………......................................................ALTE CLAUZE Art.....

.......... partile putând adăuga şi alte clauze.. Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi …........... acordându-si sprijin de natura tehnica... manageriala sau/si logistica ori de câte ori situatia o cere..... Art................ cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii şi prin obŃinerea consimtamantului scris prealabil atât al celorlalte Parti cat şi a Beneficiarului.. AsociaŃii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului.................. LIDER ASOCIAT semnătura ASOCIAT 1 semnătura NOTA: Prezentul Acord de Asociere conŃine clauzele obligatorii. 8... (liderul de asociere) şi Beneficiar. 17 .................... Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda.. % (in litere) Art....... în ….... Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiŃiile de prestare si executie a serviciilor si lucrărilor.. cu prevederile contractului ce se va încheia între …...….. Art......... 9..................................... 7........................ exemplare.

.... Numarul si data contractului_______________________________...... declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codulul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului..... 6... Tara: ____________________......... 2...... Denumirea si obiectul contractului: ___________________________.. în vederea producerii unei consecinte juridice. copie a documentului/contractului/procesului-verbal de receptie declarate ca experienta similara care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor..... 3... atunci când.... |_| subcontractant... natura acestora si modul lor de solutionare: ___________________________.. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: _____________________. Gama de servicii prestate in baza contractului.. da dreptul autoritatii contractante de a considera oferta depusa de noi inacceptabila. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: (se bifeaza optiunea corespunzatoare) |_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie). declaram ca aceasta societate a derulat in ultimii 3 ani (pana la data depunerii ofertelor): 1. Data Operator economic..... in forma solicitata de autoritatii contractante.... |_| contractant asociat..C.Formularul nr.. facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. ..... 2....... 9 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARATIE privind experienta similara a ofertantului in prestarea unor servicii similare in ultimii 3 ani S.. 145............ Anexam alaturat. Adresa beneficiarului/clientului: ____________________________.. se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » Data Operator economic. 4...... Valoarea contractului: exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul si in echivalent (euro) a) initiala (la data semnarii contractului): _________ ___________ b) finala (la data finalizarii contractului) _________ ___________ 5.. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului.......... (semnatura autorizată si stampila) Nota: Aceasta declaratie.... potrivit legii ori împrejurãrilor.. (semnatura autorizată si stampila) Totodata.. Se va prezenta acest formular pentru fiecare contract ce reprezinta experienta similara a ofertantului 18 . semnata de reprezentantul sau legal. pentru sine sau pentru altul..... precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: ___________________________. declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte.. . intelegand ca lipsa/neprezentarea oricrui document solicitat...... se va prezenta de catre fiecare membru in parte....... .. in cazul asocierii..... (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) prin reprezentantul legal ....

10 LISTA principalelor servicii similare efectuate in ultimii 3 ani Calitatea Nr. 19 . PreŃ total contract Procent Perioadă îndeplinit derulare contract de prestator **) (%) Operator economic... care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaŃie).Formularul nr. contractant asociat. contract CPV beneficiar /client Adresa 1 2 . (semnătură autorizată) *)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului. Obiect Codul Denumirea/nume prestatorului*) crt. **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării. subcontractant.

...... necesare pentru indeplinirea contractului Subsemnatul........ 11 Operator economic _________________ (denumirea/numele) DECLARAłIE privind dotarea cu autoutilaje.. sub sancŃiunile aplicabile faptei de fals în acte publice........................................ echipamente specifice pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna aferente lot. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie.. declar pe propria răspundere.................... situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta....... Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita........... orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie.......... (semnătură reprezentant legal) 20 ... ....................................Formularul nr.. (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului).... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale... alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ............... în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor...reprezentant legal al ................... ..... (denumirea şi adresa autorităŃii contractante) cu privire la orice aspect tehnic în legătură cu activitatea noastră... Operator economic............. societate comercială.......................... bancă..

..Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice –Indicativ AND 525/2011” anexat la Caietul de sarcini Operator economic.. pentru indeplinirea contractului: Nr...………………. echipamente specifice necesar este cel din Anexa nr. echipamente specifice pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna pentru lot... leasing sau angajament de punere la dispozitie) 1 2 Nota: Numarul de autoutilaje.... de care dispun. Denumire autoutilaj/echipament/ instalaŃie Caracteristici tehnice Forma de deŃinere Proprietate dreptului de folosinta (chirie....... crt.Anexa1 la Formularul 11 LISTĂ privind autoutilaje....... Caracteristicile tehnice ale autoutilajelor de mai sus ce vor fi ofertate pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna sunt cele prevazute in Tabelul 2 din ......... pentru fiecare lot in parte.................2A .. (semnătură autorizată ) 21 . ……. respectiv Anexa 2B la Caietul de sarcini.

........... b) Pozitia: Inginer mecanic – responsabil cu autoutilajele: Numele expertului .contractul/e de servicii la care a Proiect/Manager Proiect sau Adjunct Director participat din care sa rezulte cele Proiect/Adjunct Manager Proiect in servicii pe solicitate infrastructura de transport rutier........................ Studii ....... societate comerciala...licentiat al unei facultati de constructii – (se va completa cu numele facultatii şi detina diploma de inginer /inginer colegiu titulatura) experienta profesionala: Se vor completa: a) ExperienŃă profesionala in calitate de Coordonator de servicii sau in pozitii similare care sunt: Director . b) Informatiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu şi inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita.............(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) declar ca : a) datele prezentate in tabel sunt reale............. 12 OPERATOR ECONOMIC (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND PERSONALUL RESPONSABIL IN INDEPLINIREA CONTRACTULUI Titlul contractului: „.........Formularul nr........... c) Autorizez prin prezenta orice institutie...(obligatoriu se va completa numele expertului)..licenŃiat al unei Facultati tehnice de (se va completa cu numele facultatii şi profil – detine diploma de inginer/inginer titulatura) colegiu experienta profesionala: Se vor completa: – Experienta profesionala in derularea unui contract similar privind serviciile de deszapezire .. Pozitia: Manager de contract: Numele expertului .. orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.............. Subsemnatul_________________________________..contractul/e de servicii la care a participat din care sa rezulte cele solicitate ........... alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Companiei Nationale de Autostrazi şi Drumuri Nationale din Romania SA cu privire la orice aspect tehnic in legatura cu activitatea noastra... Studii .. banca........................(obligatoriu se va completa numele expertului)....lot.. in scopul verificarii şi confirmarii declaratiilor....... situatiilor şi documentelor care insotesc oferta.......... reprezentant legal al..

.......... Operator economic. (semnătură autorizată ) 23 ............d) Declar ca expertii cheie nominalizati ……………………………………………………….... …….............. (se va completa numele expertilor cheie propusi) pentru acest lot vor fi disponibili pe intreaga perioada de implementare a contractului: „..………………..............” Nota: Aceast formular in cazul asocierii se va prezenta de catre fiecare membru in parte semnat de reprezentantul sau imputernicit...

..... in cazul asocierii....... va participa cu ofertantul ……………… (numele / denumirea ofertantului) la procedura de atribuire mai sus menŃionată. Declar că este capabil şi va lucra pentru perioada (perioadele) prevăzuta pe poziŃia pentru care a fost propus în contract în situaŃia în care această ofertă este câştigătoare........................ facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art...(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) declar că expertul _____________ (numele si prenumele expertului)...................................... atunci când..................... Numele Semnătura Data Totodata.................. .. reprezentant legal al. pentru sine sau pentru altul. Nota: Aceasta declaratie.......... ...... se va prezenta de catre reprezentantul imputernicit al fiecarui membru al asocierii potrivit participarii cu presonal la realizarea contractului aferent lotului.. se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » Data ... 1 24 .............. potrivit legii ori împrejurãrilor.............. Operator economic..........................Formularul nr...... Confirm ca acesta va fi disponibil pe intreaga perioada de implementare a contractului: "... propus pentru pozitia ………………………………….... declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codulul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului.. declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte............ 13 DECLARAłIE DE DISPONIBILITATE(1) Titlul contractului: „.. 145... Subsemnatul__________________________________........................ lot. în vederea producerii unei consecinte juridice.............

Prenume: 3.Formular nr... facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art....... Stare civilă: 6... 5 .14 CURRICULUM VITAE Pozitia propusa în cadrul contractului: 1.. 145. atunci când. Alte aptitudini: (de ex. Ani de vechime în cadrul firmei / organizaŃiei: 12.. PoziŃia ocupată în prezent: 11. Aptitudini lingvistice*: IndicaŃi competenŃa pe o scară de la 1 la 5 (1 .. 8. NaŃionalitate: 5... Data naşterii: 4.. Calificări cheie: (Relevante pentru contract) 13. declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codulul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului...) 10. vorbit – pe scara de competenta mentionata de acesta la punctul 7 “Aptitudini lingvistice”... EducaŃie: InstituŃia (datele de la – până la) Gradul (gradele) sau diploma (diplomele) obŃinute: 7. Nume: 2. ApartenenŃă la organisme profesionale: 9..de bază) Limba Citit Vorbit Scris *) Se considera cunostinte bune de limba romana si/sau limba engleza daca expertul cheie intruneste minim nivelul 2 .. în vederea producerii unei consecinte juridice.: cunoştinŃe de operare pe calculator etc.. Semnatura expertului cheie propus 25 .excelent.... potrivit legii ori împrejurãrilor.... declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte. se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » Data ..citit. ExperienŃa specifică în regiune: łara Datele de la – până la Totodata. pentru sine sau pentru altul.. scris.

atunci când. se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » Data completarii …………………………. Alte informaŃii relevante (de ex. declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte. pentru sine sau pentru altul.: publicaŃii) …………………………. ExperienŃă profesională Perioada de la (lună si an) – până la (lună si an)* Locul Operatorul economic PoziŃia ocupata Descrierea proiectelor si activitatilor desfasurate (perioada de la luna/an pana la luna/an) pentru fiecare activitate/proiect mentionata 15. (semnatura expertului cheie propus) Totodata. facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. potrivit legii ori împrejurãrilor. 145.14. (semnatura expertului cheie propus) 26 . în vederea producerii unei consecinte juridice. declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codulul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului.

......... declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte.......... Data ...Lot …” (se va completa cu denumirea lotului pentru care se depune oferta). .Formularul nr........ 145..... în vederea producerii unei consecinte juridice....... Subsemnatul. potrivit legii ori împrejurãrilor.15 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND DISPONIBILITATEA PERSONALULUI PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI Titlul contractului: ...... ………………………………………………………… (nume/prenume) reprezentant legal al ………………………………………………… (denumire/numele şi sediu/adresa operatorului economic) declar pe propria raspundere... Operator economic.. (semnatura autorizată şi ştampila) Totodata... se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda» 27 .... atunci când. Prezenta declaraŃie este valabilă pe toata durata contractului.. declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzatoare a adevarului.. pentru sine sau pentru altul. ca dispun de personalul necesar realizarii contractului si voi asigura cu personalul necesar derularea acestuia.. facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art...

......... 010873.... Data .Formularul nr.......necesare pentru îndeplinirea integrală.....(2) din OUG nr.. cât şi faŃă de . …………………………. declarăm că înŃelegem să răspundem....... să punem la dispoziŃia .................. În acest sens............... Bucuresti....................... Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art............................. cu excepŃia celor care au fost incluse în propunerea tehnica. reglementară şi la termen a contractului de achiziŃie publică.. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaŃiilor asumate de acesta.. ................. declarăm că înŃelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităŃii contractante ca urmare a nerespectării obligaŃiilor prevăzute în angajament... renunŃând în acest sens.. Tert sustinator.. (semnătura autorizata si stampila) 28 ....... (denumirea terŃului susŃinător tehnic şi profesional)............................................. şi pentru care ... Romania Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului „..................... atât faŃă de autoritatea contractantă... parŃială sau totală... ne obligăm în mod ferm. să punem la dispoziŃia................ (denumire ofertant)... Dinicu Golescu. Noi... în mod ferm.. 38..................190 alin.. în baza contractului de achiziŃie publică... (denumirea) ANGAJAMENT FERM privind susŃinerea tehnica si profesională a ofertantului_____________________ Către... în mod necondiŃionat............... conform ofertei prezentate şi contractului de achiziŃie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă................... (denumirea ofertantului)......... în mod legitim... (denumirea ofertantului) resursele tehnice şi/sau profesionale .. îndeplinirea de către noi a tuturor obligaŃiilor care decurg din susŃinerea tehnică şi profesională acordată ........ având sediul înregistrat la ... declarăm ca înŃelegem să renunŃăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepŃie de neexecutare.... .... ..... (denumire operatorul) a primit susŃinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament........... la invocarea beneficiului de diviziune sau discuŃiune....... .......34/2006 cu modificările şi completările ulterioare..... ne obligăm............... faŃă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaŃii asumate de .. (denumirea terŃului susŃinător tehnic şi profesional)........ (denumire ofertant).... definitiv şi irevocabil....... nr.. Noi.... (denumirea terŃului susŃinător tehnic şi profesional)........... Sector 1......... Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA B-dul.......... sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaŃiilor asumate de noi prin prezentul angajament.(adresa terŃului susŃinător tehnic şi profesional)..” noi .... Noi........................... necondiŃionat şi irevocabil........... necondiŃionat şi irevocabil..... Acordarea susŃinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor.. care ar putea conduce la neexecutarea. care dă dreptul autorităŃii contractante de a solicita.... 5B TerŃ susŃinător al capacitatii tehnice si/sau profesionale .. (denumirea terŃului susŃinător tehnic şi profesional)....

... pentru sine sau pentru altul.. capacităŃile tehnice şi personalul solicitat de autoritatea contractanta sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita..Formularul 14 . Tert sustinator.... în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor........... se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » Tert sustinator..Formularul 9 ..(denumirea terŃului susŃinător tehnic si profesional). declar pe propria răspundere......... Tertul sustinator va completa (daca este cazul) ............ în vederea producerii unei consecinte juridice..... (semnătura autorizata si stampila) Totodata... facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art.N..... (semnatura autorizată si stampila) 29 ....... . că datele prezentate în formularele anexate privind resursele tehnice care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului „.. cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră......Formularul 15 Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate.Formularul 13 ...(denumirea ofertantului)..R.........Formularul 10 ........ 145.A....... sub sancŃiunile aplicabile faptei de fals în acte publice..Anexa 1 la Formularul nr.....5B TerŃ susŃinător tehnic şi profesional ...... (denumirea) DeclaraŃie Subsemnatul.............Formularul 11 .. societate comercială... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie.... declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte........... S.................. orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie...... Prezenta declaraŃie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susŃinerea noastră tehnică şi profesională oferită ..... referitoare la experienŃa anterioară.. ………………………….N......... bancă. alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai C..” sunt reale.....A.Formularul 12 ....... …………………………. declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codulul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului... atunci când... Data ............ situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta..... reprezentant legal al .... potrivit legii ori împrejurãrilor.D.......

.................................... ………………………………………… (nume/prenume) reprezentant legal al …………………………………… (denumire/numele şi sediu/adresa operatoriului economic).. . (semnatura autorizată şi ştampila) Nota: Prezentul formular..... 16 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND STANDARDELE DE ASIGURARE A CALITATII Titlul contractului: „.... mentionez ca detin certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurarea calitatii.... semnat de reprezentantul sau imputernicit.............. respectiv ISO 9001 sau echivalente.. 30 ..... in cazul asocierii...................Formularul nr........” Subsemnatul.... se va prezenta de catre fiecare membru in parte.... Operator economic......

.. potrivit legii ori împrejurãrilor... declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzatoare a adevarului. pentru sine sau pentru altul. atunci când... ca detin certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de protectie a mediului...... 145........... declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte.. ………………………………………………………… (nume/prenume) reprezentant legal al ………………………………………………… (denumire/numele şi sediu/adresa operatorului economic) declar pe propria raspundere........... Subsemnatul. (semnatura autorizată şi ştampila) Totodata.... se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda» 31 ......Formularul 17 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND STANDARDELE DE PROTECTIE A MEDIULUI Titlul contractului : .. ..Lot …” (se va completa cu denumirea lotului pentru care se depune oferta)... facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art.. Operator economic..... în vederea producerii unei consecinte juridice.. respectiv ISO 14001 / 2004 sau echivalent... Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de ………………………………………… (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Data ....

Clauzele contractuale obligatorii sunt imperative si nu pot fi modificate de catre ofertant....... (semnatura autorizată şi ştampila 32 ...................... Eventualele obiectiuni cu privire la clauzele contractuale specifice se vor formula in scris si vor fi introduse in plic Data .... Operator economic.18 DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTRE OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE Vă rugăm să ataşaŃi formularului următoarele documente: • • Clauzele contractuale iniŃializate pe fiecare pagină: Clarificările / modificările la contractul din DocumentaŃia de Atribuire.... .......... iniŃializate pe fiecare pagină (dacă este cazul).........Formularul nr..

...... (semnătura autorizata şi stampila) 33 ..... Operator economic... …………………………....Formularul nr.... 19 INFORMAłII SUPLIMENTARE Ofertantul poate adăuga aici orice informaŃie suplimentară pe care o consideră utilă in evaluarea ofertei...... Data .........

………………………….Formularul nr.. Trebuie prezentat un exemplar original al acestui formular de depunere al ofertei (inclusiv declaraŃia prezentată mai jos)...20 FORMULARUL DE OFERTA Titlul contractului: . pentru fiecare lot). după cum este cazul... semnat în original de catre ofertant şi o copie. 34 Data . . … * * adăugaŃi/ştergeŃi liniile suplimentare pentru membrii asocierii... Operator economic...Lot …” (se va completa cu denumirea contractului si a lotului pentru care se depune oferta).Centralizatorul financiar al lucrarilor de intretinere curenta iarna 2012-2013... PERSOANA DE CONTACT (pentru această procedura) Nume Organizatie Adresă Telefon Fax E-mail 2 * Eventualele clarificari emise de Autoritatea Contractanta. Anexa 2B..... (in litere) euro cu TVA. PreŃul ofertei noastre este de ……………………………… (in cifre) Lei fara TVA. precum si corespondenta ulterioara cu Ofertantul vor fi transmise NUMAI la nr.... Toate informaŃiile incluse în acest formular trebuie să se refere numai la ofertant. Anexa 2C (de la caietul de sarcini. respectiv ………………………………… (in litere) euro fara TVA aceasta însemnând ___________________________(in cifre) Lei cu TVA respectiv ………………………………………………. (semnătura autorizata si stampila)Nota: Acest Formular de Depunere a Ofertei include declaraŃia(iile) ofertantului Anexa 2... de fax indicat in cadrul acestui formular. OFERTA DEPUSA DE: Numele si adresa (adresele) liderului si operatorului economic (operatorilor economici) care depun aceasta oferta Lider Operator economic* Etc... 3.... ReŃineŃi că un subantreprenor nu este considerat membru al asocierii... numele ofertantului va fi introdus ca „lider” (şi toate celelalte linii vor fi şterse)...... Dacă acest formular este prezentat de un ofertant individual. Ofertele depuse de o asociere trebuie să respecte 1 instrucŃiunile aplicabile liderului asocierii şi celorlalŃi membri ai săi.......

. dacă va apărea vreo modificare in situatiile de mai sus.. Referitor la procedura de atribuire pentru contractul mai sus mentionat........ in calitate de... DECLARAłIA(IILE) OFERTANTULUI Se completează şi se semnează de catre ofertant (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii)... in calitate de subantreprenor) si suntem răspunzători în faŃa legii pentru executarea contractului... lucrarile / serviciile in conformitate cu cerintele din Documentatia de Atribuire.. fără rezerve sau restricŃii... Facem această cerere în calitate de lider/membru în asocierea condusa de ………………………………..... Ne oferim să executăm..... Cunoastem faptul ca membrii asocierii au raspundere colectiva fata de autoritatea contractanta in privinta participarii atat in procedura de atribuire cat si in orice contract atribuit noua ca rezultat al acestei proceduri..... prin subsemnatul………………………………………….. Ne angajam ca.... Noi.... sa executam / prestam.… (se va completa cu denumirea contractului) Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabilă pentru o perioadă de 90 zile (noua zeci zile) respectiv pana la data de …………………… si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate.. aşa cum este stipulat prin Documentatia de Atribuire..... Dacă oferta noastră va fi acceptată.. Operatorul economic Numele şi prenumele: ……………… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 35 . noi acceptăm prevederile DocumentaŃiei de Atribuire in totalitatea lor..* şi pentru această ofertă. …………….... la orice moment în timpul procedurii de atribuire sau in timpul implementării contractului. declarăm că: Am examinat şi am acceptat în întregime conŃinutul documentaŃiei de atribuire iniŃiată prin anuntul de participare cu numărul ____ din data de ____ / ____ / ____ Prin aceasta. următoarele servicii/lucrari:“ . in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare...4. Noi confirmăm că nu participam pentru acelaşi contract în nicio altă oferta indiferent sub ce forma (individual.. Noi confirmam că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească instrucŃiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii.. ÎnŃelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice altă ofertă pe care o puteŃi primi... Vom informa imediat Autoritatea Contractantă.. Intelegem ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea suntem pasibili de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii si suntem de acord cu orice decizie a autoritatii contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publice Nota: * se va completa dupa caz Data ………………………. noi ne angajăm să asigurăm o garanŃie de bună execuŃie de 10% din Valoarea contractului acceptata.... fără rezerve sau restricŃii. ca membru intr-o asociere.... în conformitate cu condiŃiile din DocumentaŃia de Atribuire şi cu condiŃiile şi termenele limită impuse.

.................................... Persoana de contact (pentru această procedura) Nume Adresă Telefon Fax E-mail Avem speranŃa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinŃele............ ....... b) documentele care însoŃesc oferta.. conŃinând....................... 36 ....................................................... (denumirea/numele) SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI Către ..... (ziua/luna/anul)............ Data completării ............. (denumirea/numele ofertantului............................................ noi ...... 21 OPERATORUL ECONOMIC …………. In cazul in care ofertantul este o asociere se va completa cu denumirea tuturor membrilor asocierii ) vă transmitem alăturat următoarele: 1.... Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil............. privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de servicii .. copii: a) oferta......... un original şi un număr de ..................................... Operator economic..... (denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) Ca urmare a anunŃului de participare publicat în SEAP nr .................... Cu stimă.. din..Formularul nr..................... (denumirea contractului de achiziŃie publică). 2........................

atribut fiscal ……. la data de ………….. pasaport).. 3.. Notă: Împuternicirea va fi însotită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate..(adresa operatorului economic). imputernicitul va avea următoarele drepturi şi obligatii: 1.A... cu sediul in …………………………….. 4..../C. Înteleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii şi sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.... in calitate de ………………………………. 2. (Specimenul de semnatura al persoanei imputernicite) 37 . Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare in timpul desfăsurării procedurii. eliberat de ……. CIF ……….. ………………………………… reprezentată legal prin ___________________________ (Nume.. Data …………… Denumirea mandantului S.. Să depună in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedură.. ……….OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele) Formularul nr.I.. organizată de Compania Nationala de Autostrazi şi Drumuri Nationale din Romania S. identificat cu B. domiciliat in …………………………………………….C.. In indeplinirea mandatului său.. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa in legătură cu participarea la prezenta procedură... nr... Să participe in numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul si/sau in urma desfăsurării procedurii.. avand functia de ………………………………………………... seria ……........I.. (nume/denumire).. 22 IMPUTERNICIRE Subscrisa ………………………………………………………………….. carte de identitate.. in scopul atribuirii contractului.... Prin prezenta......reprezentată prin……………………….(se va completa cu denumirea obiectivului).. să ne reprezinte la procedura de atribuire …. prenume) ___________________________ (Functie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi stampila) ………………………………... imputernicim prin prezenta pe Dl/Dna…………………. inmatriculată la Registrul Comertului sub nr...... CNP …………………………. imputernicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură..….....……....

. 9........... pe domenii (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) ……………………………………………………………………………………………………………. .........Formularul nr............................ Telefon .... ............. Fax................................. Adresa înregistrată ........................ Numărul de ani de experienŃă în executarea/prestarea de astfel de lucrari/servicii ........... Operator economic......................... Codul fiscal …………………………………………………..................................................………….........................................internaŃională ...... în conformitate cu regulamentele aplicabile (numai pentru informare) Data . .....................în propria Ńară..... ........ 38 ...... 3................................................................... 6...................................................... Tipul operatorului economic ……………………………………………………………………………………………………………....... Numele ofertantului (membrului din asociere) .......................................................... 5......................................... ............................................ Operatorii economici străini trebuie să declare dacă sunt stabiliŃi în Ńara AutorităŃii Contractante...............................................…………......................................................................................................... data şi institutia care il emite) ……………………………………………………………………………………………………………..................................... Obiectul de activitate............................... ce implicare va avea societatea de bază în contract..………………………… 10..... E-mail................. Certificatul de inmatriculare/inregistrare (numarul.......... 2.................. În cazul în care operatorul economic este o filială.. Numele asociaŃilor ......................................................... 8..23 INFORMAłII GENERALE DESPRE OFERTANT 1............................................................. 4. 7....................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful