2013

Kasvava keskus, TILA

Katja Lemberg Kasvava keskus 18.4.2013

Sisällys
Tila ..................................................................................................................................................................... 2 Henkinen tila Kasvavalle keskukselle................................................................................................................. 3 Taloudellinen tila Kasvavalle keskukselle .......................................................................................................... 5 Fyysinen tila Kasvavalle keskukselle .................................................................................................................. 6 Fyysisen tilan valmistaminen ja toiminnot Kasvavassa keskuksessa............................................................. 8 ” VAIKUTTAVAN TILAN LUOMISTA ............................................................................................................ 9 1. Mitä toimintoja tiloihin tulee ................................................................................................................ 9 Henkisen tilan tekeminen ihmisen kasvuprosesseille Kasvavassa keskuksessa .............................................. 12 Taloudellisen tilan mahdollistaminen toiminnalle Kasvavassa keskuksessa ................................................... 13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kasvava keskus projektityöntekijä projektivastaava Kymenlaaksonkatu 20 D Ulla Hietanen Katja Lemberg 48100 KOTKA 040 710 3256 040 753 4101 ulla.hietanen@kakspy.com katja.lemberg@kakspy.com

Tila
”Tilat Vuodesta 2000 alkaen olen tehnyt projektityötä. Sinä aikana olen ollut tiloja suunnittelemassa, muuttamassa, remontoimassa ja sisustamassa 6 kertaa. Milloin syynä on ollut toiminnan laajeneminen, toimintojen muutokset, uudelleen määrittäminen, joko ulkoa tai sisältäpäin. Monasti toiminnat ovat vaihtaneet paikkoja saman talon samassa kerroksessa tai rapussa. Välillä tiloja on hankittu kävelymatkan päästä päätoimipaikasta ja sitten niitä on kohta muutettu toisaalle ja toisiin tiloihin. Ne kerrat, kun muutos on tapahtunut oman työn muuttuneista tarpeista, remonttiin ja sisustamiseen on syttynyt innostus. Silloin kun tiloja on tehty yhdessä asiakkaiden kanssa, huomioiden työskentelytarpeita, sopivia värejä, säilytystiloja ja mukaan on tullut yhdessä tekemisen ilo. Kun työ on tehty itse siitä on syntynyt yhteinen prosessi, jolla tila on tullut omaksi, tärkeäksi, miellyttäväksi ja sinne on syntynyt ilmapiiri, joka mahdollistaa ne prosessit, jotka siellä on tarkoitus toteuttaa. Eli on tehty tila ihmisen kasvuja kehittymisprosesseille. Tilasta on tehty eheytymistä, luomista ja kehittämistä tukeva elementti. Kauneus tiloissa luo inspiroivan ja rentouttavan ympäristön, jossa voi olla. Suunnitelmallisuus antaa mahdollisuuden keskittyä olennaiseen. Työn aikataulutus antaa rauhan tehdä oikeat asiat oikeaan aikaan. Selkeä tilojen kuntoon laittamiseen määritelty budjetti luo rungon hankinnoille ja antaa vapautta harkita hankintoja kokonaisuutena.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kasvava keskus projektityöntekijä projektivastaava Kymenlaaksonkatu 20 D Ulla Hietanen Katja Lemberg 48100 KOTKA 040 710 3256 040 753 4101 ulla.hietanen@kakspy.com katja.lemberg@kakspy.com

Tiloihin liittyvien muutoksen tullessa ulkopuolisista tarpeista Esim. talo puretaan tai tilat, otetaan muuhun käyttöön taloudellisista tai toiminnallisista syistä. Tässäkin olen ollut monenlaisissa prosesseissa mukana. Helpoimpia ovat olleet ne kerrat, kun on saanut avoimesti tietoa faktoista, summista syistä ja seurauksista, aikatauluista ja avointa tietoa muutokseen liittyvistä suunnitelmista, ja on tullut kuulluksi tarpeineni muutosta tehdessä. On ollut myös kohtia, kun ei ole kysytty eikä kerrottu eikä kuultu. Niissä kohdissa olen taipunut ja kerännyt kupeeni tehdäkseni työni vaikka vessan nurkassa. On ollut kohtia, kun tilojen kautta on käyty työn arvon mittausta työtilojen käyttöaikaa jakavissa puolivuosittaisissa palavereissa. Olen nähnyt mitä tapahtuu, kun tila muuttuu kaikkien tilaksi ja ei kenenkään tilaksi, kun se ei vastaa enää kenenkään tarpeisiin, kun sillä on pyritty vastaamaan kaikkien tarpeisiin, kun tilaa on jo ennen valmistumistaan alettu mutta toiseen tarkoitukseen. Tilojen jatkuva muuttuminen, monenlaiset muutosprosessit, jatkuvan nopeatahtisen muutoksen hyväksyminen osaksi työtä on ollut arkipäivää jo kauan. Mietin vain onko sen oltava näin, mitä tämä maksaa, paljonko tähän on mennyt työaikaa ja resursseja. Voiko toimintoja vakauttamalla säästää sen minkä toimintoja kilpailuttamalla menee jatkuvien tilamuutosten rahoittamiseen? Mitä tapahtuu, kun aletaan suunnitella tiloja vain tähän hankkeeseen. Kerätään edellisen työryhmän poistumisen jäljiltä "hylkytavarat" pestään kiireellä jätetyt tilat, rakennetaan ja laitetaan tiloja, joissa voi pari vuotta työskennellä, ennen seuraavaa muuttoa. Tiloista näkyy onko niillä arvoa. Sekalaisista tavaroista ja suunnittelemattomasta tilasta huokuu asenne tilaan ja se kertoo siellä tehtävän työn ja ihmisten arvosta sisään astujalle. -Ulla Hietanen”

Henkinen tila Kasvavalle keskukselle
Masentuneiden kohtaaminen ja masennuksen hoito kaipaavat uutta näkökulmaa hoidon ja kuntoutuksen kentälle. Kasvavan keskuksen rakenne on muotoutunut kokemustiedon pohjalta eli ajan tasalla olevien
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kasvava keskus projektityöntekijä projektivastaava Kymenlaaksonkatu 20 D Ulla Hietanen Katja Lemberg 48100 KOTKA 040 710 3256 040 753 4101 ulla.hietanen@kakspy.com katja.lemberg@kakspy.com

tarpeiden mukaan. Asiakkaan sekä työtään masentuneiden kanssa tekevien työntekijöiden tarve tässä hetkessä tuo mukanaan toimintatoiveita, jotka osin poikkeavat nykyisistä kuntoutus- ja työtoimintamalleista. Keskukselle tarvitaan henkinen tila paikallisesti. Valtakunnallinen tila on luotu Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksen myötä, jonka taustalla on nähty tarve masentuneille suunnatulle toiminnalle. Henkisen tilan saamiseen kaivataan kaupunkien päättävien virkamiehien ymmärrys keskusten luomiseen liittyvään tarpeeseen sekä organisaatiotason ymmärrys ja tuki keskusten käynnistämis- ja toimintavaiheille. Henkinen tila toiminnalle luodaan kokemustiedon jakamisella asennemaailman muuttamiseksi sekä asian tuomiseksi yleisempään julkiseen tietoisuuteen. ”Tahdon, ettei kokemani jää turhaksi. Ettei tietoni jää käyttämättä ja ettei kukaan koskaan enää missään joudu kokemaan sitä mitä minä koin ilman sopivaa paikkaa ja tukea. Jokainen ansaitsee saada mahdollisuuden parantua.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kasvava keskus projektityöntekijä projektivastaava Kymenlaaksonkatu 20 D Ulla Hietanen Katja Lemberg 48100 KOTKA 040 710 3256 040 753 4101 ulla.hietanen@kakspy.com katja.lemberg@kakspy.com

Taloudellinen tila Kasvavalle keskukselle
Masennus ja työuupuminen ovat merkittäviä yhteiskunnallisia asioita ylläpitäessämme hyvinvointivaltiota muutenkin kuin nimikkeenä. Kaksikymmentä prosenttia kansalaisista masentuneita tai masennusuhan alla on tieto, jonka kuvittelisi pysäyttävän päättäjätkin huomaamaan kuinka suuren asian kanssa olemme tekemisissä. Taloudellisesti yhteiskunnan varoista kuluu suuria summia erilaisiin jälkitoimenpiteisiin kohdassa, jossa ihminen tippuu omasta elämästään ja päätyy opiskelija-/työterveyshuollon tai julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin. Masentuneen kohtaamiseen ja hänen muutosprosessiensa tukemiseen sopimattomat palvelut tulevat kalliiksi pitkittyneinä sairaslomina, eläkemaksuina ja muina välillisinä yhteiskunnalle suuntautuvina kuluina. Oikea aikaisesti ja oikeanlaisella tuella masennus on kohdattavissa luonnollisena muutoskohtana ihmisen elämässä ja sen selättäminen voidaan nähdä ja kokea oppimisprosessina ja työntekona. Masennuksesta toipuneiden kokemustiedon ymmärtämisen kautta voidaan nähdä masennuksen yhteiskunnallinen positiivinen arvo. Rajusta elämänmuutoskohdasta selvinneet ihmiset ovat arvokas tieto -ja taitoresurssi työelämällemme. Masennuksen taustalta löytyy usein ihmisen oma käyttämätön resurssipankki, jonka hyödyntämättömyys on tuottanut kärsimyksen elämään. Joten masennusselviytyjä voi olla tuottava ja toimintaa kehittävä työntekijä monessa työyhteisössä sekä yhteiskunnan eri kehittämisportailla jos hyväksymme koettelemusten ihmistä jalostavan arvon. Ulkoinen jatkuvuus ja tasapaino ovat hyvinvointia tukevia tekijöitä ihmisen sisäisessä muutoskohdassa. Joten jatkuvan ja pysyvän paikan luominen tukee ja nopeuttaa masennuksesta toipumista. Myös työntekijöiden sitoutuminen pitkäaikaiseen rinnalla kulkemiseen ihmisten suurissa elämän järjestäytymisprosesseissa tukee ja nopeuttaa asioita. Joten taloudellisen turvan rakentuminen pysyvälle keskukselle työntekijöiden tehdä pitkäjänteistä itsensä ja oman työnsä kehittämistä ja tuentarpeessa olevien ihmisten tulla turvallisesti läpikäymään omia prosessejaan on hyvinvointiyhteiskuntaa kehittävä toimenpide. Pysyvän taloudellisen tilan mahdollistaminen on Kasvavan keskuksen projektin päätavoitteita yhdessä yhteistyöverkoston kanssa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kasvava keskus projektityöntekijä projektivastaava Kymenlaaksonkatu 20 D Ulla Hietanen Katja Lemberg 48100 KOTKA 040 710 3256 040 753 4101 ulla.hietanen@kakspy.com katja.lemberg@kakspy.com

Fyysinen tila Kasvavalle keskukselle
Tilojen valinta konkreettiselle Kasvavan keskuksen toiminnalle on olennainen osa rakenteen toteutumista. Masennuksen ja masentuneiden tunteminen ja ymmärtäminen ovat olennaisia edellytyksiä tilaa valitessa. Suurimmin Kasvavan keskuksen toimintojen tarpeessa olevat masentuneet, uupuneet ja uupumusuhan alla olevat ovat koulutettuja ja työkokemusta omaavia ihmisiä. He ovat työstä sairaslomalle jääneitä tai vielä työssä olevia kaupunkien päättäjiä, esimiehiä, hoitotyötä tekeviä, yrittäjiä ja erilaisia oman alansa asiantuntijoita, joiden elämässä on tullut eteen kohta, jossa on liian paljon kerralla kestää yksin. Tilojen tulee olla nykyaikaisten työtilojen kaltaisia työpaikkoja, joihin on helppo ja arvokkaan tuntuista tulla kuten omallekin työpaikalle ennen väsymyksen otettua vallan. Tilojen tulee vastata sitä kuvaa itselle sopivasta paikasta, joka liittyy mihin tahansa elämän arkiseen toimintaan. Mielenterveyspotilaille ja työhön kuntoutettaville suunnatut paikat ovat usein kaupunkien laidoilla tiloissa, jotka ovat alun perin tarkoitettu johonkin muuhun toimintaan. Pätkittäisten palvelusopimusten johdosta tilojen toimintoihin ja tiloihin tehtäviin hankintoihin ei ole käytettävissä paljonkaan resursseja ja tuntuu, että tiloihin ei edes tässä tilanteessa jakseta kiinnittää juurikaan huomiota ajatuksella, että toiminta loppuu kuitenkin sopimuskauden päättyessä. Ja omien toimintojen päättyessä jäljelle jää jättömaita, joista kukaan ei välitä. Kunnes tulee uudet innostuneet toimijat rakentamaan omaa väliaikaista paikkaansa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kasvava keskus projektityöntekijä projektivastaava Kymenlaaksonkatu 20 D Ulla Hietanen Katja Lemberg 48100 KOTKA 040 710 3256 040 753 4101 ulla.hietanen@kakspy.com katja.lemberg@kakspy.com

Masentuneiden kuntouttamista ja työhön paluun tukemista kehitetään koko ajan voimakkaasti. Kehittäminen kuitenkin tapahtuu pienissä pätkissä hankkeina ja projekteina ja hyvät käytänteet eivät useinkaan jää elämään hankerahoitusta pidemmäksi ajaksi. Jossain määrin masennuksesta ja masentuneista on jopa tullut hyvä rahasampo joillekin turvata omaa työntekoaan ja rahoitusten jatkumista. Pitkään tai jopa loputtomasti palvelujärjestelmän pyöröoviin pyörimään jäävä masentunut on rahanarvoinen monelle toimijalle. Nyt kuitenkin lähdetään tavoittelemaan parantumista ja oman elämän kokonaisvaltaista omiin käsiin ottamista. Tarkoituksen mukaista ei ole kuntouttaa ihmistä selviämään pahan olonsa kanssa vaan antaa tilaa, aikaa ja oikeanlaista tukea kerralla sopiva määrä, jotta ihminen löytää oman itsenäisyyden kohtansa ja täten vapauden palvelujärjestelmän palveluista. Tarvitaan tilaa ihmisen tulla kokonaan kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi ja aikaa saada kasvaa omaan kokoonsa. Tämä sama masentuneen omin sanoin: ”En tahdo voida ihan hyvin, haluan parantua. Tahdon paikan johon mahdun kokonaan. Miksikö mieleni sairastui? Saadakseen tilaa, aikaa pysähtyä. Olla, levätä, hiljentyä, katkaista kierrokset. Voidakseen prosessoida kaiken keräämänsä, kuulemansa, kokemansa ja lukemansa. Kun oli niin paljon. Ihmisen kasvua tehtävänä.” Ensimmäisen Kasvavan keskuksen tilojen kanssa päädyttiin käyttämään organisaatiossa jo olemassa olevia tiloja. Tilojen suhteen käytiin keskustelu mahdollisesta maineesta, koska tiloissa on toiminut monia mielenterveyskuntoutujille suunnattuja palveluita ja maineen mahdollista vaikutusta keskuksen toimintoihin mukaan tuleviin ihmisiin. Tilojen hintaa, riittävyyttä ja toimivuutta mitattiin ja niihin tulemisen helppoutta ja miellyttävyyttä pohdittiin. Tilat eivät suoraan vastanneet sitä ajatusta, joka tiloista oli Portaatprojektin jälkeen mietittäessä Kasvavan keskuksen perustamista. Myös prosessi miten tilat tulivat vaihtoehdoksi ja miten tilan valinta tehtiin ei täysin vastannut Kasvavan rakenteen mukaista toimintaa, mutta tässä kohdassa todettiin tiloissa olevan enemmän hyviä puolia kuin haittoja. Pienellä remontilla ja sisustamiseen keskittymisellä tiloista todettiin saatavan toimivat. Kasvun tilaa jo katsellaan ja se on nähtävissä, joten tähän voi syntyä hyvä Kasvava keskus. Sillä nyt ollaan luomassa pysyvää toimintaa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kasvava keskus projektityöntekijä projektivastaava Kymenlaaksonkatu 20 D Ulla Hietanen Katja Lemberg 48100 KOTKA 040 710 3256 040 753 4101 ulla.hietanen@kakspy.com katja.lemberg@kakspy.com

Fyysisen tilan valmistaminen ja toiminnot Kasvavassa keskuksessa
Fyysisen Kasvavan keskuksen rakentamisessa lähtökohtana on luoda tila, johon voi tulla selkä suorana kokematta itseään huonoksi ihmiseksi. Huonommuuden kokema tulee julki masentuneiden kokemien kautta siitä, mitä on tapahtunut ja miltä on tuntunut mennä ensimmäistä kertaa mielenterveyspotilaille tai työhön kuntoutujille tarkoitettuihin paikkoihin oman sairastumisen jälkeen. Tilan toiminnallisia valmiuksia määrittää asiakkaaksi liittyvien ihmisten tarpeet. Tiloissa tulee voida tehdä sisäistä ja ulkoista järjestäytymistyötä kunnollisilla laitteilla. Toimintojen tulee olla käytännöllisiä ja tiloissa työn tekemisen helppoa.

Ensimmäistä Kasvavaa keskusta perustettaessa pohjataan kokemuksiini asiakkaana ja työhön palaajana sekä Portaat- projektissa RAY 2006-2010 mukana olleiden asiakkaiden kanssa löydettyihin tietoihin. http://katjalemberg.blogspot.fi/2013/03/sisin-ja-ulkoinen-sisustus.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kasvava keskus projektityöntekijä projektivastaava Kymenlaaksonkatu 20 D Ulla Hietanen Katja Lemberg 48100 KOTKA 040 710 3256 040 753 4101 ulla.hietanen@kakspy.com katja.lemberg@kakspy.com

” VAIKUTTAVAN TILAN LUOMISTA Mitä mietimme, kun valmistelemme tilaa Kasvavan keskuksen toiminnalle: Rakennamme keskusta ihmisille, joilla on masennus, loppuunpalamisoireita tai stressaava muutosvaihe elämässään. Halusimme rakentaa ympäristön, joka antaa tilaa, vaikuttaa ja antaa ihmiselle elämyksiä.. Tilojen rakentumiseen on osaltani vaikuttanut se mitä tiedän tilojen vaikutuksesta edellisen Portaat projektin opettamana ja mitä Luovuusterapian asiantuntijan koulutukseni on minussa avannut suhteessa tiloihin. Lukuisat tilanvaihdokset ja asiakkaiden Portaat projektissa mukana olleiden ihmisten kokemustieto erilaisista tiloista on vaikuttamassa nyt rakentuvaan. Näitä on huomioitu: 1. värit, inspiraatio, harmonia, muodot, symmetria ja niiden vaikutukset 2. miten tilaa ihmisen erilaisille sisäisille tiloille 3. miten tilassa säilyy tila muuntuvuudelle tarpeiden mukaan 4. miten selkeys vaikuttaa 5. miten kauneus vaikuttaa tunnelmaan, mitä tunnelma mahdollistaa ihmisen kokea? 6. Entä hajut ja ympäristön äänet? Kauneus, tunnelma, tuntu, ensivaikutelma. Antavatko ne sisään astuvalle mahdollisuuden liittyä. Voiko ympäristö innostaa, antaa alkuun helppoa puheenaihetta. Kauneuden kokeman voi kuljettaa mukanaan ja antaa sen alkaa luoda omaan ympäristöön tilaa omanlaiselle kauneudelle, vaikka kuinka pienenä. Sillä pienikin kaunis antaa katseelle lepopaikan ja tilan levittää hyvää. Kuka lähtee siivoamaan tai remontoimaan, kun on väsynyt? Minä en ainakaan. Pienelle kauneudelle voin tehdä pienen tilan ja sen voi antaa sen lähteä leviämään ja muuttamaan kotiani kodikseni minun rytmilläni ja tavallani. Ympäristön vaikuttavuuden tunnistaa, kun sen saa kokea ja sille aukeaa itsessä havaintokenttä. Värin ja muotojen maailma. Värimaailmaan alkoi syntyä pimeyden ja valon vuoropuhelu, valon ja varjon leikki. Tummat ja vaaleat harmaat ja mocca loivat pohjan kirkkaille väreille tilaa kirkastua. Kauneuden kokema on ohjannut valintojamme. On luotu harmoniaa ja tasapainoa, johon ollaan luotu jännitettä jollain “vau” efektillä. Näin on syntynyt tiloja ,joita luodessamme olemme inspiroituneet ja tiedämme tilojen virittävän myös tänne tulevia tilojen ja elinympäristön vaikutukseen. 1. Mitä toimintoja tiloihin tulee Ankkuripäiville: laitamme oman tilansa, jonka saa rauhoitettua, kun pysähdytään tarkastelemaan edellisen viikon tapahtumia, nykyhetken tarpeita ja tämän viikon toimia. Ankkuritilaan järjestämme ihmiselle myös tilan vetäytyä omiin oloihinsa lepäämään, mutta niin, että kuuloyhteys säilyy. Ankkuritilassa laitetaan rento istuskeluryhmä , jossa isokin ryhmä pääsee työskentelemään ja keskustelemaan asioista. Tätä istuskeluryhmää rakentaessa huomiomme ihmisten tarpeen asettua tilaan hyvinkin eri tavoilla mahdollisimman mukavasti ja lämpimästi. Tilaan tulee tyynyjä, huopia, tuuletin ja harmoninen väritys maan sävyillä piristettynä punaisella. Tarvitaan myös tarpeeksi tilaa, jotta ihmisellä on mahdollisuus säädellä etäisyyttä toisiin. Valaistuksen on hyvä mahdollistaa erilaisten tunnelmien luominen. Laitamme tilaan myös 4 metriä pitkän kokous-/ työskentelypöydän tuoleineen isoa tilaa tarvitsevia työskentelyjä varten esim. kun avataan pitkiä aikalinjoja.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kasvava keskus projektityöntekijä projektivastaava Kymenlaaksonkatu 20 D Ulla Hietanen Katja Lemberg 48100 KOTKA 040 710 3256 040 753 4101 ulla.hietanen@kakspy.com katja.lemberg@kakspy.com

Kasvavan työskentely tila on luonteeltaan avoin. Kasvavan tilassa tehdään niitä asioita, jotka ankkuripäivissä nousee merkityksellisiksi ihmisen elämän tässä vaiheessa. Tila on muunneltavissa moniin tarpeisiin, jotka tulivat näkyviin edellisen 5.n vuoden projektin aikana ja elävät nyt arjessa kulloisenkin työskentelyn mukaan. Kasvavan tiloissa kokous/ työskentely/ruokailupöytä 10 hengelle, nojatuoliryhmä laskutasoineen 8:lle ja ATK laitteet 3:lle. Lisäksi tiloissa on hyvin varusteltu keittiö. Hiljainen tila On huoneiston sisäpihan puolella ja varjossa. Koko huone verhotetaan valkoisilla verhoilla katosta lattiaan. Tilaan tuodaan vuodesohva, tyynyjä ja vilttejä. Tilaa tarvitaan, ettei ihmisen tarvitse väsyessään tekemiseen tai toisiin ihmiseen tai tilan tarpeen iskiessä lähteä pois, ulos, kotiin, vaan voi vetäytyä, levätä. Ajatuksena on, ettei lepotiloihin vetäytyvän tarvitse sanallakaan selitellä kenellekään vetäytymiseensä liittyviä asioita vaan on mahdollista ottaa omaa tilaa aina, kun sitä tarvitsee. Tilaa käytetään myös erilaisiin rentoutumista, omaa tilaa ja lepoa vahvistaviin harjoituksiin, sekä rauhallisiin keskusteluihin. Tällä luodaan lupa tulla Kasvavan keskukseen juuri sellaisena kuin nyt on. Meillä kävi ensimmäiset tutustujat Avittaja hankkeen tiimoilta 17.4.2013. Tutustuimme toistemme toimintaan ja uusiin vielä joiltakin osin keskeneräisiin tiloihimme. Seuraavana päivänä soitin heille ja kysyin miten he kokivat tilamme. Asumispalveluyksikön vastaava ohjaaja Tomi Rossi kertoi seuraavaa: “Tilat ovat erinomaiset, viihtyisät, kodin omaiset, olohuonemaiset. Tunnelma on miellyttävä ja sävyt lämpimät ja kutsuvat. Tänne on kiva tulla. Tila on rauhoittava, ei kalsean virastomainen tai laitosmainen. Valaistus on miellyttävä. Oli kiva katsella ympärilleen ja löytää yksityiskohtia, joista herää mielenkiinto ja saa ideoita omaan kotiin.” Tomi kertoi miten ulkoinen järjestämisen kautta ihminen järjestää omaa itseään. Kertoi myös keskustelustaan yksikön psykiatrin kanssa, jossa olivat pohtineet sisustuksen, värien ja koko elinympäristön vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin. T omin mielestä Kasvavan keskuksen tiloilla on terapeuttinen vaikutus. Avittaja projektin Pekka Räsänen antoi palautteen myös työtoverinsa Merja Nätkinniemen puolesta. Ovat tänään keskustelleen käynnistään meillä. Pekan palaute:” Makeat tilat. Ammatti-ihmisenä tilat näyttivät tarkoituksen mukaisilta. Tiloissa oli levollinen ja positiivinen tunnelma. On hieno homma, että tiloissa on persoonallisia ratkaisuja. Tila ei missään nimessä ole virasto eikä laitosmainen ratkaisu. Täällä värit on rauhoittavat, jossain psykedeelinen väriloisto voi ahdistaa. Tilaton keskeisellä paikalla, ei syrjäkylillä. Tänne on helppo kulkea. Kysyttäessä miten Pekka arvelee tilojen vaikuttavan tänne tuleviin masentuneisiin hän tuumasi: ” Ei tän mun juttuni kanssa tarvitse vetäytyä syrjään ja pimentoon. Ollaan ihmisiä.”

-Ulla Hietanen”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kasvava keskus projektityöntekijä projektivastaava Kymenlaaksonkatu 20 D Ulla Hietanen Katja Lemberg 48100 KOTKA 040 710 3256 040 753 4101 ulla.hietanen@kakspy.com katja.lemberg@kakspy.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kasvava keskus projektityöntekijä projektivastaava Kymenlaaksonkatu 20 D Ulla Hietanen Katja Lemberg 48100 KOTKA 040 710 3256 040 753 4101 ulla.hietanen@kakspy.com katja.lemberg@kakspy.com

Henkisen tilan tekeminen ihmisen kasvuprosesseille Kasvavassa keskuksessa
Masentuneiden kuntouttamista ja työhön paluun tukemista kehitetään koko ajan voimakkaasti. Kehittäminen kuitenkin tapahtuu pienissä pätkissä hankkeina ja projekteina ja hyvät käytänteet eivät kuitenkaan usein jää elämään hankerahoitusta pidemmäksi ajaksi. Jossain määrin masennuksesta ja masentuneista on jopa tullut hyvä rahasampo joillekin turvata omaa työntekoaan ja rahoitusten jatkumista. Pitkään tai jopa loputtomasti palvelujärjestelmän pyöröoviin pyörimään jäävä masentunut on rahanarvoinen monelle toimijalle. Nyt kuitenkin lähdetään tavoittelemaan parantumista ja oman elämän kokonaisvaltaista omiin käsiin ottamista. Tarkoituksen mukaista ei ole kuntouttaa ihmistä vaan selviämään pahan olonsa kanssa vaan antaa tilaa, aikaa ja oikeanlaista tukea kerralla sopiva määrä, jotta ihminen löytää oman itsenäisyyden kohtansa ja täten vapauden palvelujärjestelmän palveluista. Tarvitaan tilaa ihmisen tulla kokonaan kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi ja aikaa saada kasvaa omaan kokoonsa. Tämä sama masentuneen omin sanoin: ”En tahtonut voida ihan hyvin, halusin parantua. Tahdoin paikan johon mahdun kokonaan. Miksikö mieleni sairastui? Saadakseen tilaa, aikaa pysähtyä. Olla, levätä, hiljentyä, katkaista kierrokset. Voidakseen prosessoida kaiken keräämänsä, kuulemansa, kokemansa ja lukemansa. Kun oli niin paljon. Ihmisen kasvua tehtävänä.” Henkinen tila Kasvavaan keskukseen luodaan keskuksessa työskentelevien työntekijöiden masentuneiden kohtaamiseen keskittyvällä ammatillisella lisäkoulutuksella, jossa käydään läpi Kasvavan rakenne, työtavat ja työvälineet. Rakenne, työtavat ja työvälineet on kehitetty kokemustiedolla ja niiden kautta masentuneen maailma tulee tutummaksi ja saa sanoja, joita masennuksen sisällä oleva ihminen ei välttämättä saa tuotettua. Koulutus auttaa myös työntekijää liittämään kaiken oman osaamisensa kasvavan keskuksen rakenteen sisään ja löytämään uusia integraatioita voidakseen hyödyntää omaa kokemustietoaan, tietojaan ja taitojaan luovasti keskuksen sisällä lisäten työntekijän omaa jaksamista ja innostusta työtään kohtaan. Työntekijän oma innostus omaa työtään kohtaan kun on yksi onnistuneen kohtaamisen perusedellytys masentuneiden kanssa. Henkinen tila keskuksissa pysyy kokemustiedolla rakennettujen työvälineiden sekä työtapojen kautta. Keskuksessa toimivat täsmävertaiset eli samassa elämänkohdassa toistensa kanssa olevat ihmiset tukevat ja auttavat toisiaan rinnankulkevien prosessiensa kanssa jakamalla kokemuksiaan, oivalluksiaan, tietojaan ja taitojaan. Kaikkiaan ihmisen kasvulle ja oppimiselle on tilaa juuri niin paljon kuin tilasta ja ympärillä olevista ihmisistä löytyy peilipintaa. Joten Kasvavassa keskuksessa henkistä tilaa toistensa kasvulle tuovat myös jokainen paikalla oleva ihminen sekä keskuksen tilojen sisustamiseen liittyvät taulut, joiden sisältö on tiivistynyttä kokemustietoa asioista, joita ihmisen oman prosessinsa ja hyvinvointinsa tueksi tarvitsee.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kasvava keskus projektityöntekijä projektivastaava Kymenlaaksonkatu 20 D Ulla Hietanen Katja Lemberg 48100 KOTKA 040 710 3256 040 753 4101 ulla.hietanen@kakspy.com katja.lemberg@kakspy.com

Taloudellisen tilan mahdollistaminen toiminnalle Kasvavassa keskuksessa
Palaveri projektia hallinnoivan organisaation Kakspy ry:n toiminnanjohtajan ja Kasvava keskus- projektin projektivastaavan välillä 19.4.2013. Taloudellista tilaa tarkastellaan myös palaverissa Ray:ssä toukokuussa.

Kotkassa 18.4.2013 Katja Lemberg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kasvava keskus projektityöntekijä projektivastaava Kymenlaaksonkatu 20 D Ulla Hietanen Katja Lemberg 48100 KOTKA 040 710 3256 040 753 4101 ulla.hietanen@kakspy.com katja.lemberg@kakspy.com