1

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ Eျပီလ Aတြဲ ၂၊Aမွတ္ ၇

၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစU္

8888

People Power
၂၀၀၉ခုႏွစ္ Eျပီလ Aတြဲ၂၊ Aမွတ္ ၇

ျပည္သူ ့ သတင္းစU္

သူရဲေကာင္းေတြ ထြန္းသည့္ေျမ
ရဲေဘာ္သံုးက်ိတ္
ေခတ္သမိုင္းေၾကာင္းတခုAား
Aေကာင္းဆံုးေျပာင္းလဲသာြ းႏိုင္ခဲ့
ေသာ ဖက္စစ္ဆန္ ့က်င္ေရး

ကဗ်ာ-

သူရေ
ဲ ကာင္းမ်ားAား

Aနာဂတ္Aတြတ္

Aေလးျပ ုAပ္ပါသည္။။

( စာမ်က္ႏွာ-၂)
ငါ…..Aတၲ
(စာမ်က္ႏွာ -၁၆)
သတင္းေတာ္လႀန္ေရးေနႛ
အခမ္းအနားမဵား
ကဵင္းပ

တြံေတးမွာ သံဃာေတာ္ေတြ ဆႏၵျပ

ဆံေတာ္ေလး ဘုရားAနီးတဝိုက္
သာသနာ့နယ္ေျမAတြင္း
ဟုိတည္ တခု ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္
သက္၍

ကမ္ဘာ့အဆုိးဆုံး
အာဏာရ္ဟင္

သရဇၥ်ာယ္

တခ်ိဳ႕က

ျခင္းျဖင့္

ကန္႔ကြက္

ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလး နန္းတြင္း

ျမန္မာ့ လူႛအခၾင့္
အေရးခဵႃိးေဖာက္မႁ

သံဃာေတာ္

ယမန္ေန႔မွ စၿပီးပဌာန္း ရႊတ္ဖတ္

(စာမ်က္ႏွာ-၅)

(စာမ်က္ႏွာ-၇)

ရန္ကုန္တိုင္း တြံေတးၿမိဳ႕

Monday, 30 March 2009 17:28 ေAးလဲ့

(စာမ်က္ႏွာ-၃)

မီးေလာင္

(Irrawaddy) 

ေခတ္သမိုင္း

Aဆိုပါ“ပုဂံ Eရာ ”ဟိုတည္ရွိ ႏိႈက္ကလပ္ခန္းမ၊ တည္းခိုခန္း၊ ကာရာAိုေက
ခန္း၊

စားေသာက္ခန္း ၊ ဘားခန္း စသည္မ်ားမွာ ဘာသာသာသနာႏွင့္

မသက္ဆိုင္သည့္Aတြက္ ၎ဆံေတာ္ေလး ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းမွ သံဃာေတာ္
Aပါး၂၀ ခန္႔က သာသနာ့Aလံစိုက္ထူကာ ၄ ရက္ခန္႔ ပဌာန္းရႊတ္ဖတ္မည္

(စာမ်က္္ ႏွာ-၁၄)

ျဖစ္ေၾကာင္း တြံေတးၿမိဳ႕ Aမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္(Aန္Aယ္လ္ဒီ)Uကၠဌ

သံမဏိခပ
ြ ္ေဒါင္းနီ

Uီးၾကင္တုးိ က ေျပာသည္။

Aပ္ႏွစ္Eခ်ာင္းမထIရ
EလEAာင္
(စာမ်က္ႏွာ -၁၂)
ေဆာင္းပါး
သူရေ
ဲ ကာင္းမ်ား

(pmrsufESm=1၅)

“ၿမိဳ႕နယ္ Aာဏာပိုင္ေတြက လည္း ဘာမွ Aေရးယူ မေပးႏိုင္ဘူး၊ ဒီဟိုတည္
ပိုင္ရွင္နဲ႔

ပါလာတဲ့

Aာဏာပိုင္

ေတြက

ေဒသခံAာဏာပိုင္ေတြထက္

Aဆင့္ျမင့္တဲ့ Aရာရွိေတြပါလာေတာ့ Aေရး မယူေပး ရဲဘူး၊ ဒါကို ဘုရားနဲ႔
ပတ္သက္တဲ့ ေနရာျဖစ္ေတာ့ တခ်ိဳ႕ဗုဒၶဘာသာဝင္ ေဒသခံတခ်ိဳ႕ကလည္း
မေက်နပ္္ ၾကဘူးေပါ့” ဟု လည္း Uီးၾကင္တိုးက ေျပာသည္။၎က ဆက္
လက္ၿပီး“ဆံေတာ္ေလး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက သံဃာေတာ္ေတြက မေကာင္း
တာေတြ ထြက္သြား ေAာင္ဆိုတဲ့ သေဘာနဲ႔ ပဌာန္းရႊတ္ဖတ္တာ၊ သာသနာ
ပိုင္နယ္ေျမေတြမွာ

မေကာင္းတဲ့Aေဆာက္AUီး

ဟုလည္း ေျပာဆုိသည္။

ရဲ ၀န္ ့စြာ
ေတာ္လွန္ခဲ့ၾက
သည့္သူရဲေကာင္း
Aေပါင္းAား
Uီးညြတ္ ဂုဏ္ျပ ု
ပါသည္။

(pmrsufESm=၆)
ေဆးပညာေပး

Aဆက္ဆက္တြင္

မေဆာက္ေစခ်င္

ဘူး”

(စာမ်က္ႏွာ-၇ သို ့)

2
၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစU္

8888jynfol howif;pOf&J hqENrGef
jrefrmhordkif;wGif ta&;ygvSonfh
zufppf*syefawmfvSefa&;onf udkvdkeDpepftm;
rvdkvm;-uaom rsdK;cspfausmif;om;rsm;/
EdkifiHa&;orm;ESifh &[ef;jynfolrsm; aygif;um
vGwfvyfrSktwGwf vufeufudkif
awmfvSefa&;w&yftm;
qifEGJcJh-u./ &dk;om; xufjrufaom
awmfvSefolwdk h. _udk;pm;wdkufyGJ0ifcJhrSkonf
vGwfvyfa&;ordkif; rSwfwdkifwckpdkufxlEdkifchJonf/
,ckacwftcsdefcgwGif trsdK;om;a&;
vSkyf&Sm;rSkonf udk,fusdK;pD;yGm;/ tzGJ htpnf;/ ygwDESifh
rdrdtkyfpkEdkifiHa&; udkom OD;pm;ay;ae-uonf/
tcGifhta&;/ae&mESifh rdrd&yfwnfcsufysufroGm;
bdk hudkom tav;xm;aeonfhtcg
rdrdwdk htjrifhqHk;-ud k;pm; wdkufyGJ0if&rnfh
jrefrmEdkifiHwGif ppf&SifpepftqHk;owfa&;onf
vkyfae-u yHkrSef0ifaiG& vkyfief;wck taeESifhom
qufoGm;aeonf/
wcsdefwcguol&Jaumif;wdk h. pdkufxkwfcJhaom
tiftm; ESifh vHk;v/0D&d,udk ,ae htcsdeftcgwGif
EdkifiHa&; awmfvSefa&;orm;wdk h tzdk h
vdkufrrSDEdkifonfh pdwful;,OfyHkjyif
ozG,fjzpfaeayjyD/
ol&Jaumif;rsm;rsdK;wkef;vkaejyDjzpfaomEdkifiHwGif
jrefrmjynfolwdk htzdk h u,fwif&SifarsSmf
rae-ubJ &onfhenf;vrf;rsm;jzifh
wdkuf yGJ0if&awmhrnfjzpfonf/
tEdkifusifh vlowform; zufppf ppftkyfpk.
ordkif;a-umif; wckajymif;vJjypf&ef
vlxktiftm;onfom t"dujzpfyga_umif;//

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ Eျပီလ Aတြဲ ၂၊Aမွတ္ ၇

3
၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစU္

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ Eျပီလ Aတြဲ ၂၊Aမွတ္ ၇

ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ အခမ္းအနားမဵား ကဵင္းပ        2009­03­27  RFA 
၆၄ႎႀစ္ေဴမာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လႀန္ေရး အထိမ္းအမႀတ္ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ မိတ္ဆံုစားပၾဲ အခမ္းအနားကို ဝၝရင့္ႎိုင္ငံေရး
သမား႒ကီးေတၾက ႒ကီးမႀႃး ကဵင္းပသလို ေတာ္လႀန္ေရး ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတၾနဲႛ ေလထီး ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတၾကလည္း ဒီေနႛ မတ္လ
၂၇ရက္မႀာ ကဵင္းပဳကပၝတယ္။ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ၂၀၀၉ခုႎႀစ္ မတ္လ ၂၇ရက္ေနႛက ကဵင္းပေသာ စစ္အစိုးရ၏ တပ္မေတာ္ေနႛ
စစ္ေရးဴပအခမ္းအနား တက္ေရာက္ေနေသာ ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။
ရန္ကုန္႓မိႂႚက ပၝရမီ ဦးဘဟန္လမ္းက ဝၝရင့္ႎိုင္ငံေရးသမားေဟာင္း႒ကီး သခင္သိန္းေဖအိမ္မႀာ မနက္ ၈နာရီက ကဵင္းပတဲ့
အခမ္းအနားကို ဝၝရင့္ ႎိုင္ငံေရးသမားေဟာင္း႒ကီးေတၾအဴပင္ NLD အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္နဲႛ တိုင္းရင္းသား
အဖၾဲႚအစည္းေတၾ တက္ေရာက္ဳကပၝတယ္။ ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ခၾင့္ မရႀိတဲ့အတၾက္ သခင္သိန္းေဖက ႎႁတ္ခၾန္းဆက္စကား
ေဴပာဳကားပၝတယ္။ လၾန္ခဲ့တဲ့ႎႀစ္ေတၾတုန္းက တက္ေရာက္လာသူ အေတာ္မဵားမဵား ဒီႎႀစ္မတက္ေရာက္ႎိုင္တာ သတိဴပႂမိတယ္လိုႛ
ေဴပာဆိုတဲ့ သခင္သိန္းေဖရဲ့ ႎႁတ္ခၾန္းဆက္စကားကို ဝၝရင့္ႎိုင္ငံေရး သမား႒ကီး သခင္ခဵန္ထၾန္းက ဆက္လက္ ဖတ္ဳကားဴပပၝတယ္။
သခင္ခဵန္ထန
ၾ ္း။
။ “အားလံုးသိဳကတဲ့အတိုင္းပဲ၊ ေဝးလံေခၝင္ဖဵားရႀိ အကဵဥ္းေထာင္အသီးသီးမႀာ ေရာက္ရႀိေနဳကလိုႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။
ဒီအတၾက္ကေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာပၝပဲ၊ က႗န္ေတာ္တိုႛ ႎိုင္ငံေရးလုပ္ခဲ့တဲ့ သက္တမ္းတေလ႖ာက္မႀာ ႎိုင္ငံေရး လုပ္တာေဳကာင့္
ခုေခတ္လို ႎႀစ္ရႀည္ အကဵဥ္းကဵခံရတာမဵိႂး မဳကံႂခဲ့ပၝဘူး။ အခုလို မိသားစုေတၾနဲႛ သၾားေရာက္ေတၾႚဆံုဖိုႛ ခက္ခဲတဲ့ ေဝးလံတဲ့
အရပ္ေဒသေတၾကို ပိုႛထားတာေတၾ ဳကားသိေနရတာ အင္မတန္ စိတ္မခဵမ္းေဴမ့စရာ ေကာင္းလႀပၝတယ္။”ဖက္ဆစ္ဂဵပန္ေတၾရဲ့
ဖိႎႀိပ္မႁေအာက္က လၾတ္ေဴမာက္ဖုိႛ အတၾက္ ဗမာဴပည္ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီ၊ ဴပည္သႛအ
ူ ေရးေတာ္ပံုပၝတီ၊ ဗမာ့မဵိႂးခဵစ္တပ္မေတာ္တိုႛ
ပူးေပၝင္း႓ပီး တိုင္းရင္းသား ဴပည္သူလူထုကို စည္း႟ံုးကာ ညီညီႌၾတ္ႌၾတ္နဲႛ ေတာ္လႀန္ေရးဆင္ႎၿဲတာ ေအာင္ဴမင္တဲ့ အထိမ္းအမႀတ္
ကဵင္းပရတာလိုႛ ဆိုပၝတယ္။
တိုင္းရင္းသား ဴပည္သူလူထုနဲႛ ပူးေပၝင္း႓ပီး လၾတ္လပ္ေရး ရယူခဲ့တဲ့ အေတၾႚအဳကံႂေတၾအရ လက္ရႀိ ဳကံႂေတၾႚေနရတဲ့ ႎိုင္ငံေရး၊
စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရး အကဵပ္အတည္းေတၾကို ေတၾႚဆံုညၟိႎိႁင္းဖိုႛ ေမတၨာရပ္ခံေနတာလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ သခင္ခဵန္ထန
ၾ ္းက ခုလို
ဆက္လက္ ဖတ္ဳကားဴပပၝတယ္။သခင္ခဵန္ထၾန္း။
။ “ညၟိညၟိႎိႁင္းႎိႁင္း ညီညီႌၾတ္ႌတ
ၾ ္ မေဆာင္႟က
ၾ ္ပဲ တဦးေကာင္း၊ တဖၾဲႚေကာင္း
ေဆာင္႟ၾက္ေနဴခင္းဴဖင့္ တိုင္းဴပည္ႎႀင့္ ဴပည္သူလူထုအကဵိႂး မရႀိႎိုင္႟ံုမက ဆင္းရဲဒုကၡ ေဘးအႎၩရာယ္အသၾယ္သၾယ္နဲႛ အစဥ္အဴမဲ
ဳကံႂေတၾႚေနရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ လက္ရႀိ အာဏာကို ရယူထားတဲ့ ႎိုင္ငံေတာ္ ေအးခဵမ္းသာယာေရးႎႀင့္ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးေကာင္စီကို ထပ္မံ၍
ေမတၨာရပ္ခံ ဴပန္ဳကားလိုသည္မႀာ ေရႀးေရႀးက ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သိုေ
ႛ သာ ေခၝင္းေဆာင္႒ကီးမဵား ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့တဲ့ နမူနာကို
အတုယူ၍ တိုင္းဴပည္ႎႀင့္ ဴပည္သူလူထု အကဵိႂးအတၾက္ တိုင္းရင္းသား လူမဵိႂးမဵား၊ ႎိုင္ငံေရး အင္အားစုမဵား၊ အခဵင္းခဵင္း ညီရင္းအစ္ကို၊
ေမာင္ရင္းႎႀမ စိတ္ထားဴဖင့္ ညၟိညၟိႎိႁင္းႎိႁင္း ညီညီႌၾတ္ႌၾတ္ ေဆာင္႟ၾက္ပၝရန္ အႎူးအႌၾတ္ ပန္ဳကား အပ္ပၝသည္။”ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ
အခမ္းအနားမဟုတ္ပဲ မိတ္ဆံုပၾဲပဲ လုပ္ရမယ္၊ ပိုစတာအပ္ရင္ လက္မခံရဘူးဆိုတဲ့ ကန္သ
ႛ တ္ခဵက္ေတၾ ရႀိတဲ့အတၾက္
လာမဲ့ေဘးေဴပးေတၾႚဆိုတဲ့ စာတမ္းမဵိႂး ေရးေပးမဲ့ ပန္းခဵီဆရာ၊ ဒီဇိုင္းဆရာေတၾေတာင္ ရႀာလိုႛ မရဘူးလိုလ
ႛ ည္း ဆိုပၝတယ္။ ဗဟန္း
သာသနာ့ရိပ္သာလမ္းမႀာ ရႀိတဲ့ ကၾယ္လၾန္သူ သခင္သိန္းေဖဴမင့္ရဲ့ ဇနီး ေတာ္လႀန္ေရးရဲေမ ေဒၞခင္ဳကည္ဳကည္အိမ္မႀာလည္း
ေတာ္လႀန္ေရးရဲေဘာ္ေဟာင္းေတၾ ေလထီးရဲေဘာ္ေဟာင္းေတၾနဲႛ မိသားစုေတၾရဲ့ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ မိတ္ဆံုစားပၾဲကဵင္းပတယ္လိုႛ
ေဒၞခင္ဳကည္ဳကည္ရဲ့သား ဦးဟံသာဴမင့္က ေဴပာပၝတယ္။ဦးဟံသာဴမင့္။
။ “ေတာ္လႀန္ေရးတုန္းက သူတိုႛ အေမတိုႛ
မိတ္ေဆၾေတၾ၊ ဒၝေတၾပဲ ေခၞေတၾႚ႓ပီးေတာ့ စားဳကတဲ့သေဘာပၝပဲ၊ ဒၝပၝပဲ။ သခင္တင္ဴမတို၊ႛ သခင္လႀကၾန္းတို၊ႛ ကဵန္တဲ့ သားသမီးေတၾ
ေပၝ့ဗဵာ။ ဆရာဦးလၾင္ လာပၝတယ္။ အန္ကယ္ ေကာ့ကရိတ္ ေမာင္သိန္းႌၾန္ႛလာတယ္၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾ လာတယ္။
ဦးသန္း႓ငိမ္းလာတယ္။ ဦးစိန္လႀဦးလာတယ္ေပၝ့ေနာ္။ ေတာ္လႀန္ေရးတုန္းက သခင္တင္ဴမတိုဆ
ႛ ို ေလထီး မဟုတ္ေပမဲ့ ယူဂဵီလုပ္ခဲ့တဲ့
လူေတၾေပၝ့ေနာ။ သူတိုေ
ႛ တၾလည္း ပၝတာေပၝ့။”စစ္အစိုးရအေခၞ တပ္မေတာ္ေနႛမႀာ စစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး
သန္းေ႟ၿကေတာ့ ရင့္ကဵက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးအတၾက္ အခဵိန္ေစာင့္ရမႀာကို သတိမေမ့ေလဵာ့ဖိုႛ ၂၀၁၀ေ႟ၾး
ေကာက္ပၾဲမႀာ ပၝဝင္ယႀဥ္ဴပိႂင္မဲ့ ႎိုင္ငံေရးပၝတီေတၾ အေနနဲႛ ဆူပူမႁလႁံႚေဆာ္တာ၊ ပုဂၢိႂလ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္တာေတၾ ေရႀာင္ရႀားသင့္သလို
တဴခားပၝတီေတၾကို သိကၡာမခဵသင့္တဲ့အေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။
�ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီရရႀိေရးဟာ ဒီေနႛမႀာ အစပဵိႂးစပဲ ရႀိေနေသးတာမိုႛ စိတ္ရႀည္ဖိုလ
ႛ ိုတယ္။ ဴမန္မာ့ဆို႟ိုးရႀိသလို ခုေရတၾင္းတူး
ခုေရဳကည္ေသာက္လိုႛ မရဘူးလိုႛ စစ္ဖက္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ၊ ဝန္႒ကီးေတၾ၊ ဖိတ္ဳကားထားသူေတၾ သတင္းေထာက္ေတၾကို
ေနဴပည္ေတာ္မႀာကဵင္းပတဲ့ တပ္မေတာ္ေနႛ အခမ္းအနားမႀာ ေဴပာဳကားပၝတယ္ဴပည္ပ သတင္းေထာက္ေတၾကေတာ့ ဴပည္ဝင္ခၾင့္ဗီဇာ
မရဳကလိုႛ ေနဴပည္ေတာ္ကို မသၾားေရာက္ႎိုင္ပၝဘူး။ဖၾဲႚစည္းပုံ အေဴခခံဥပေဒကို ဴပည္သူက အတည္ဴပႂထားတာမိုႛ ဴပန္လည္သံုးသပ္ဖိုႛ
မလိုဘူးလိုလ
ႛ ည္း ေဴပာပၝတယ္။တခဵိႂႚပၝတီေတၾဟာ ဴပည္ပအေတၾးအေခၞေတၾေနာက္လိုက္႓ပီး ဴပည္ပႎိုင္ငံေတၾရဲ့ ႌၿန္ဳကားခဵက္ကို

4
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ Eျပီလ Aတြဲ ၂၊Aမွတ္ ၇

၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစU္

ရႀာဳကံေနဳကတယ္လိုလ
ႛ ည္း ေဴပာပၝတယ္။ဒၝနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ထိုင္းႎိုင္ငံအေဴခစိုက္ KNU ကရင္အမဵိႂးသား အစည္းအ႟ံုး ဗဟို
အလုပ္အမႁေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ David Taw ကေတာ့ သူ ႟ႁဴမင္ပံုကို ေဴပာပၝတယ္။
ေဒးဗစ္ေတာ။

။ “ဒီေတာ္လႀန္ေရးေနႛ မိန္ႛခၾန္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ ေဴပာတဲ့အထဲမႀာ ဒီဟာက တကယ့္

ဒီနဝတရဲ့ mentality ကို သူထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဴပဴခင္းပဲ ဴဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ႎိုင္ငံေရးပၝတီေတၾက free and fair
ဴဖစ္ဖုိႛအတၾက္ ႒ကိႂးစားေဴပာဆိုတဲ့ဟာကို ဒီအေနာက္ဘက္ အင္အားစုေတၾ၊ အေနာက္ဘက္ႎိုင္ငံေတၾက စိုးမိုးဴခယ္လႀယ္တယ္ဆိုတဲ့
အေဴပာမဵိႂးကို ေဴပာခဲ့တယ္။ ဒီဟာေတၾကေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဒီ ၁၉၈၄ခုႎႀစ္ လၾတ္လပ္ေရးရတဲ့အခဵိန္က ကဵင့္သံုးခဲ့တဲ့ ဒီ ဒီမိုကေရစီ
လမ္းစဥ္ကိုပဲ၊ ဴဖစ္စဥ္ေတၾကိုပဲ ႎိုင္ငံေရးပၝတီ အဖၾဲႚအစည္းေတၾက ေဴပာဆိုဴခင္းပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီ အေနာက္ဘက္ ဒီမိုကေရစီနဲႛ
လံုးဝသက္ဆိုင္တာေတာ့ မဟုတ္ဖူးလိုႛ က႗န္ေတာ္ကေတာ့ အဲဒီလိုပဲ ေဴပာခဵင္တယ္။”KNU ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္
David Taw က ေဴပာသၾားတာပၝ။ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေကဵာ္ဆန္းကေတာ့ အေမရိကန္သမတ
အိုဘားမားဟာ အေဴပာင္းအလဲလုပ္မယ္လိုႛ ကတိေပးထားတဲ့အေဳကာင္း၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာန
ေတာင္အာရႀေရးရာ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး လာေရာက္တာဟာ နိဒၝန္းဴဖစ္လိမ့္မယ္လိုႛ ထင္ဴမင္တဲ့အေဳကာင္း သတင္းေထာက္ေတၾကို
ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ေဴပာဳကားပၝတယ္။ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ အေမရိကန္နဲႛ မဆက္ဆံခဵင္တဲ့အတၾက္ သေဘာထား တင္းမာေနတာလိုလ
ႛ ည္း
ေဴပာဳကားပၝတယ္။

ေျမာက္Uကၠလာတြင္ ဗံုးကြဲ လူတUီးေသဆံုး (Irrawaddy)
Friday, 27 March 2009 14:46 ၾကည္ေဝ ေျမာက္Uကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေAာင္မဂၤလာ
Aေ၀းေျပး ကားဂိတ္Aနီး၊ ေတာ္၀င္နန္း တည္းခိုရိပ္သာ တတိယ ထပ္တြင္ ယမန္ေန႔က
ညေန၄ နာရီ ခြဲ ခန္႔က ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ လူတUီး ေသဆံုးခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ေAာင္
မဂၤလာ Aေ၀းေျပးကားဂိတ္ႏွင့္ ေျမာက္ Uကၠလာပၿမိဳ႕နယ္Aတြင္း လံုၿခံဳေရးမ်ား ထူထပ္စြာ
ခ်ထား သည္။
ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေတာ္၀င္နန္းတည္း ခိုရိပ္သာကို ပိတ္ထားခဲ့ၿပီး တည္းခိုရိပ္သာ၏
မန္ေနဂ်ာ AပါA၀င္ တျခား တာ၀န္ရွိသူမ်ားAား စစ္ေဆးေမးျမန္း လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎ တည္းခိုရိပ္သာ Aနီးတြင္ ေနထိုင္သူက
ေျပာဆုိသည္။“ဗံုးေပါက္ကြဲတာAသံလည္း သိပ္မျပင္းဘူး၊ ၿပီးေတာ့ AဲဒီAခန္း တခန္းတည္းမွာပဲ ေပါက္သြားတာ၊ တျခား ထိခိုက္မႈ
ေတြ မရွိပါဘူး၊ AဲဒီAခန္းထဲက လူပဲ ဒဏ္ရာရၿပီး ေသဆံုးသြားတာ၊ တျခား ဒဏ္ရာရတဲ့သူေတာ့ မၾကားမိဘူး” ဟု Aဆိုပါ
တည္းခိုခန္းAနီးတြင္ ေနထိုင္သူတUီးက ဆိုသည္။ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္တည္းခိုခန္းတတိယထပ္တြင္တည္းခို ေနသူ လူတUီး
ေသဆံုးခဲရ
့ ၿပီး ထိုသူမွာ ဗံုးတပ္ဆင္ ေနစU္ ေသဆံုးျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း Aဆိုပါ တည္းခိုခန္းမွ ၀န္ထမ္းတUီးက ခန္႔မွန္းေျပာ
ဆိုခဲ့သည္။
၎ တည္းခိုးခန္းAနီးတြင္ ေနထိုင္သူ တခ်ိဳ႕ကမူ Aမ်ိဳးသမီးတUီးႏွင့္ Aမ်ိဳးသားတUီး ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာ ရရွိသြားသည္ဟု
သတင္းၾကားေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကသည္။တပ္မေတာ္ေန႔ မတိုင္မီ တရက္Aလိုတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
တြင္း လံုၿခံဳေရးကို ရဲတပ္ဖ႕ဲြ ၀င္မ်ားသာမက Aရန္မီးသတ္၀င္မ်ား၊ ရယက မ်ားႏွင့္စြမ္းAားရွင္မ်ားကိုပါ

လမ္းဆံု လမ္းေထာင့္

ေနရာမ်ားတြင္ စကားေျပာစက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ျမင္ရသည္။
“မေန႔ညကတည္းက

ကား၀င္းထဲက

တည္းခိုခန္းေတြေရာ၊

စားေသာက္ဆိုင္ခန္းေတြနဲ႔

လူေနတဲ့

Aခန္းေတြ

Aားလံုးကို

Eည့္စာရင္းစစ္ၿပီး ၀င္ရွာၾကတယ္။ ခရီးသည္ စာရင္းေတြကိုလည္း ေသခ်ာစစ္တယ္၊ ၿပီးေတာ့သူတို႔ မသကၤာတဲ့သူဆိုရင္ ေမးျမန္း
ေနလို႔ ကားထြက္တာေတာင္ ေနာက္က်ကုန္တယ္” ဟု ေAာင္မဂၤလာAေ၀းေျပး ကားဂိတ္၀င္း Aတြင္းမွ ကားဂိတ္စာေရးတUီးက
ေျပာဆိုသည္။ယမန္ေန႔ညကဗံုးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ

ေျမာက္Uကၠလာပၿမိဳ႕နယ္Aျပင္ေတာင္Uကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊

မရမ္းကုန္း

ၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈ္င္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္မ်ား Aတြင္းရွိ ရပ္ကြက္တခ်ိဳ႕တြင္လည္း Eည့္စာရင္း စစ္ေဆး ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသး
ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္ Aရ သိရွိရသည္။၂၀၀၉ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔ ည ကလည္း စမ္းေခ်ာင္း ပဒုမၼာပန္းၿခံ Aတြင္းႏွင့္
ကမာရြတ္လွည္း တန္း ရန္ကုန္-Aင္းစိန္ကားလမ္းမ၊ Aင္းစိန္ဘက္Aသြား မွတ္တိုင္တို႔တြင္ ဗံုး ေပါက္ကြဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ သည္။
ထိုေပါက္ကြဲမႈမ်ားမွာ ျပင္းထန္ေသာ္လည္း လူေသဆံုးမႈ မရွိခဲ့ေပ။ေတာ္၀င္နန္း တည္းခိုခန္းAတြင္း ဗံုးေပါက္ကဲြ မႈမွာ ၂၀၀၉
ခုႏွစ္Aတြင္း တတိယAႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ၿပီး ပထမUီးဆံုးAႀကိမ္ လူေသဆံုးေသာ ေပါက္ကြဲမႈလည္း ျဖစ္သည္။

5
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ Eျပီလ Aတြဲ ၂၊Aမွတ္ ၇

၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစU္

ကမ္ဘာအ
့ ဆုးိ ဆုးံ အာဏာရ္ဟင္ေတ္ဝထမဲ ာ္ဟ ္ရမန္မာထိပ္ကပာ (BBC)

၂၀၀၉ခုနစ္ဟ ္ အတ္ဝက္ ကမ္ဘာ့အဆုိး ဝားဆုးံ အာဏာရ္ဟင္ ၁၀ေယာက္မ္ဟာ ္ရမန္မာနုငိ ္ငံက ဗုလ
ိ ္ခ္ယုပ္မ္ဟူးကးီ သန္းေရ
စတုတ္ထေနရာမ္ဟာ ေဖာ္ ္ရပ္ရခင္း ခံရပာတယ္။ပထမေနရာကုိ ေတာ့ ဇင္ဘာေဗ္ဝနငို ္ငံက သမ္မတ Robert
Mugabe ကရရ္ဟသ
ိ ာ္ဝ းပာတယ္။
ဗုိလ္ခ္ယုပ္မ္ဟူးကီးဟာ မန္ဟစကအဆင္

့၃ ရ္ဟိရာကေန အခုေတာ့ အဆင့္၄ အ ္ရဖစ္ေဖာ္ ္ရပခံရပာတယ္။ဒာဟာ
လူ့အခ္ဝင့္အေရး အေခ
္ရ အေန ပုိေကာင္း လာလုိ့လားလုိ့စစ္တမ္းပ
္ရ ုစုသူ ကုိ ဘီဘီစီက ဆက္သ္ဝယ္
ေမးမ
္ရ န္းရာမ္ဟာေတာ့ ပုိေကာင္းလာလုိ့ မဟုတ္ဘဲ ဇင္ဘာေဗ္ဝအေခ
္ရ အေနက အလ္ဝန္ဆုိးလုိ့ သမ္မတ မူဂာဘီက
ေက္ယာ္တက္သ္ဝားတာလုိ့ ေဖ
္ရ ပာတယ္။ နုငိ ္ငံတစ္နုိင္ငံမ္ဟာ အစုိးရက လူထုကုိ ဘယ္ေလာက္ ဖိနပိ္ဟ ္တယ္၊
လူ့အခ္ဝင့္ေရးခ္ယုိး ေဖာက္တယ္ ဆုိတာနဲ့ တုိင္းတာပ
္ရ ီး စစ္တမ္းေကာက္တာဖ
္ရ စ္ပာတယ္။ မန္ဟစတု
္ ံးက ္ရမန္မာနုိင္ငံမ္ဟာ နာဂစ္မုန္တုိင္း
တုိက္ခတ္စဥ္အတ္ဝင္း အစုိးရက အကူအညီရယူတာ ေန္ဟာင့္ေန္ဟးလုိ့ လူေတ္ဝသိန္းခ္ယီ ေသရတဲ့အေက
္ရ ာင္း လူ၂သန္းေက္ယာ္ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ္ရဖစ္ရတဲ့
အေက
္ရ ာင္းေတ္ဝကုိ အေမရိကန္ထုတ္ Parade magazine မ္ဟာေရးသားေဖာ္ ္ရပထားပာတယ္။

မုနတု
္ ငိ ္းခံဒုက္ခသည္ေတ္ဝက မတရားမ္ဟုေတ္ဝကုိ ဆန္ဒ ္ရပ (BBC)
နာဂစ္မုနတု
္ ငိ ္းဒဏ္ခံရတဲ့ တ္ဝံေတးမ
္ရ ုိ ့နယ္ ဇီး ္ရဖူကုန္းရ္ဝာသား အေယာက္၂၀ ေလာက္ဟာ တ္ဝံေတးမ
္ရ ုိ ့နယ္ (မယက) ရုံးေရ္ဟ့မ္ဟာရ္ဟတ
ိ ့ဲ
နာဂစ္ ္ရပန္လည္ထူေထာင္ေရး ္ရကက္ေခ
္ရ နီရးံု ေရ္ဟ့မ္ဟာ ဒီေန့ ေသာက
္ရ ာေန့မာ္ဟ လာေရာက္ ဆန္ဒ ္ရပခဲ့ ္ရကပာတယ္။
နာဂစ္ ္ရပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတ္ဝက္ NGOနဲ့ ္ရကက္ေခ
္ရ နီအဖ္ဝဲ့တုိ ပူးေပာင္းပ
္ရ ီး က္ယပ္ေင္ဝ ၄ သိန္းတန္ အိမ္ေတ္ဝ ေဆာက္ေပးခဲ့ ္ရပီး ေဝခ
္ရ မ္း ရာမ္ဟာ
ဇီး ္ရဖူကုန္း ေက္ယးရ္ဝာ အာဏာပုိင္ (ရယက) နဲ့ ္ရကက္ေခ
္ရ နီအဖ္ဝဲ့ က ပုဂ္ဂုိလ္ ေတ္ဝက သူတုိ့ရဲ့ ေဆ္ဝမ္ယုိး အသုိင္း အဝုိင္း နဲ့ ကံခုိင္ဖ္ဝ့ံ ္ရဖုိးေရးအဖ္ဝဲ့ဝင္ေတ္ဝ
ကုိ ဦးစားေပးပ
္ရ ီး ေဝခ
္ရ မ္း ေပးတာကုိမေက္ယနပ္ တဲ့ အတ္ဝက္ မုန္တုိင္း ဒဏ္ခံရသူေတ္ဝ က အခုလုိ လာေရာက္ ဆန္ဒ ္ရပေနတာ လုိ့ ဆန္ဒ ္ရပေနတဲ့
သူေတ္ဝနဲ့ အတူရ္ဟိေနတဲ့ အမ္ယုိးသားဒီမုိကေရစီအဖ္ဝဲ့ခ္ယုပ္ (NLD) အဖ္ဝဲ့ဝင္ ကုိရဲထ္ဝဋ္ေခာင္ က ဘီဘီစီ ကုိေပ
္ရ ာပာတယ္။
ဆန္ဒ ္ရပတဲ့ ရ္ဝာသားေတ္ဝဟာ သူတုိ့ ရဲ့ မေက္ယနပ္ခ္ယက္၊ နစ္နာခ္ယက္ ေတ္ဝနဲ့ အတူ ေတာင္းဆုိခ္ယက္ ေတ္ဝ ကုိ ေရးသား ေတာင္း ဆုိထားတဲ့ စာရ္ဝက္မ္ဟာ
လက္မ္ဟတ္ေရးထုိး ္ရပီး ္ရကက္ေခ
္ရ နီရုံးကုိ ေပးအပ္ခဲ့ပာတယ္။ အဲဒီေနာက္ ရုးံ ေမ
္ရ က္ဝက္လပ္မ္ဟာ ေက္ယးရ္ဝာသားေတ္ဝ က ထုိင္ ္ရပီး ေကးေက
္ရ ာ္ ေအာ္ဟစ္မ္ဟု
ေတ္ဝမလုပ္ဘဲ၊ အစာငတ္ခံ ဆန္ဒ ္ရပခဲ့ ္ရကပာတယ္။ ဒီဆန္ဒ ္ရပတဲ့ သူ ေတ္ဝကုိ ရဲတပ္ဖ္ဝ့ဲ ေတ္ဝနဲ့ လုံ ္ရခံုေရး အင္အား ၂၀ ေလာက္က ေစာင့္ ္ရကည့္ေနခဲ့
ပာတယ္။ ေသာက
္ရ ာေန့ ညေနေစာင္းမ္ဟာ ္ရကက္ေခ
္ရ နီရုံးက တာဝန္ရ္ဟိသူေတ္ဝ က ဆန္ဒ ္ရပသူေတ္ဝကုိ အိမေတ္ဝ

ေဆာက္ေပးမယ္လုိ့ ကတိမေပးေပမယ့္
လည္း အခု ရ္ဝာသားေတ္ဝ မေက္ယမနပ္ ္ရဖစ္ေနတဲ့ ကိစ္စေတ္ဝကုိ စုံစမ္း ္ရပီး ္ရပန္လည္သုံးသပ္မယ္လုိ့ ေပ
္ရ ာဆုိခဲ့တဲ့ အတ္ဝက္ ဆန္ဒ ္ရပေနတဲ့ ရ္ဝာသားကုိ
မိမိတုိ့ရပ္ရ္ဝာ ကုိ ္ရပန္ သ္ဝားက
္ရ ပာတယ္။
္ရဗိတိသ္ယ္ဟခရီးသ္ဝားကုိ သတ္တာ ္ရမန္မာေတ္ဝလုိ့ ထုင
ိ ္းေပ
္ရ ာ (BBC)
ထုငိ ္းနုငိ ္ငံေတာင္ပုငိ ္း စတ္ဝန္းခရုိင၊္ လငူး္ရမို့နယ္၊ ေကာ့လီေပ့န့ဲ ေကာ့ဒးံု က္ယ္ဝန္းအနီး ေမာ္ေတာ္
ဘုတ္ေပာ္မ္ဟာ အသတ္ခံရတဲ့ ္ရဗတ
ိ နိ နု္ ငိ ္ငံသား မစ္စတာ မယ္က္ဝန္မ္ ေရာဘတ္စန္ရ့ဲ အေလာင္းကုိ
ထုငိ ္းရဲေတ္ဝက ဆက္လက္ရ္ဟာေဖ္ဝေနဆဲပလ
ဲ ့ို ရဲက ေပ
္ရ ာပာတယ္။
မစ္စတာ မယ္က္ဝန္မ္ ေရာဘတ္စန္ဟာ ဇနီးသည္နဲ့အတူ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ေပာ္မ္ဟာ အနားယူ
အိပ္ေနတုန္း ္ရမန္မာအလုပ္သမားေတ္ဝက တူနဲ့ထု ္ရပီး သတ္လုိက္တာ္ရဖစ္ေက
္ရ ာင္း ထုိင္းရဲေတ္ဝ
ကေပ
္ရ ာပာတယ္။ ဇနီးသည္ကေတာ့ ေနာက္ေလ္ဟတစ္စီးေရာက္လာလုိ့ ္ရမန္မာအလုပ္သမားေတ္ဝ
ထ္ဝက္ေ္ရပးသ္ဝားပ
္ရ ီး လ္ဝတ္ေ္ရမာက္သ္ဝားတာ ္ရဖစ္ပာတယ္။

လူသတ္သမားအဖ
္ရ စ္
သံသယရ္ဟိခံရတဲ့
္ရမန္မာအလုပ္သမားတစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီးလာစဥ္

သတ္တဲ့သူေတ္ဝဟာ မ္ဝနလူ
္ မ္ယုိးတစ္ဦးနဲ့ ဗမာလူမ္ယုိး ၂ ဦး္ရဖစ္ ္ရပီး ၁၀ ေက္ယာ္သက္အရ္ဝယ္ လူငယ္ေတ္ဝ
္ရဖစ္ ္ရပီး သူတုိ့ဟာ ေလ္ဟေပာ္တက္ ္ရပီး ပစ္စည္းေတ္ဝယူဖုိ့ ကိုးစားရင္း မေမ္ယ္ဟာ္လင့္ပဲ လူသတ္မ္ဟုက္ယူးလ္ဝန္တာ္ရဖစ္တယ္လုိ့ ထ္ဝက္ဆုေက
ိ ္ရ ာင္း ရဲက
ေပ
္ရ ာပာတယ္။ ဘန္ေကာက္ ္ရဗိတိသ္ယ္ဟသံရုံးကေပ
္ရ ာရာမ္ဟာလည္း သူတုိ့အေနနဲ့ ဒီအမ္ဟုအတ္ဝက္ ကူညီေဆာင္ရ္ဝက္ေပးေနတယ္၊ ေသဆုံးသူ အေလာင္း
ရ္ဟာေဖ္ဝေရးမ္ဟာ ထုိင္းအစုိးရနဲ့ ပူးတ္ဝဲလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ့ ေပ
္ရ ာပာတယ္။အခုလုိ ္ရမန္မာေတ္ဝက နုငိ ္ငံ ္ရခားသားတစ္ဦးကုိ ထုိင္းနုိင္ငံအတ္ဝင္း
သတ္လုိက္တယ္ ဆုိတဲ့ သတင္းအေပာ္ ထုိင္းနုိင္ငံေရာက္ ္ရမန္မာအသုိင္းအဝုိင္းက
္ရ ားမ္ဟာလည္း စုိးရိမမ္ဟု္ တစ္ခ္ယုိ့ရ္ဟိေနပာတယ္။ ထုိင္းေတာင္ပုိင္းမ္ဟာ
ေနထုိင္တဲ့ အလုပ္သမားေရး ေဆာင္ရ္ဝက္ေနသူ ္ရမန္မာတစ္ဦးေပ
္ရ ာပ
္ရ တာက အခုလုိကိစ္စေတ္ဝ ေက
္ရ ာင့္ ္ရမန္မာနုငိ ္ငံသားေတ္ဝအေပာ္ ထုိင္းနုိင္ငံ
သားေတ္ဝရ့ဲ အထင္အမ
္ရ င္ေသးမ္ဟု၊ ရန္လုိမ္ဟုေတ္ဝခံရတတ္သလုိ၊ ထုိင္းအစုိးရက အလုပ္သမားေတ္ဝကုိ ္ရမန္မာ္ရပည္ ္ရပန္ပုိ့ခံရမ္ဟာကုိ စုိးရိမ္စရာ ္ရဖစ္
တယ္လုိ့ ေပ
္ရ ာပာတယ္။

6
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ Eျပီလ Aတြဲ ၂၊Aမွတ္ ၇

၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစU္

မင္းကိုႏိုင္(သို႔မဟုတ္) သံမဏိခြပ္ေဒါင္းနီ
က်ေနာ္သည္(၁၉၈၉)ခုႏွစ္တြင္

ဗမာျပည္စစ္Aစုိးရ၏

တဖက္သတ္၊

Aလုံပိတ္

Aက်U္း

ေထာင္(Aင္းစိန္ ဗဟိုAက်U္း ေထာင္)ထဲတြင္ ဗမာျပည္ဒီမိုကေရစီရ႐ွိေရး၊ စစ္Aာဏာ႐ွင္
စစ္Aစုိးရဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး၊ Aမ်ဳိးသားေသြးစည္းညီညတ
ြ ္ေရး လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား
Aတြက္(၁၉၅၀)

Aေရးေပၚစီမံခ်က္

Aက္

Uပေဒ-ပုဒမ

၅(ည)

Aရ

ေထာင္(၄)ႏွစ္

က်ခံခဲ့ရသည္။ ထိုမွ တဆင့္ ေနာက္ထပ္ ၄င္းUပေဒမ်ားAရ၊ ေထာင္(၃)ႏွစ္ (၁၉၉၃)ႏွင္ (၁၉၉၈)
ေထာင္ဒဏ္(၁၄)ႏွစ္ ၊ စုစုေပါင္း စစ္Aစုိးရ၏ Aလံုပိတ္Aက်U္း ေထာင္မ်ားတြင္ ေထာင္ဒဏ္
(၁၄)ႏွစ္ ေက်ာ္ က်ခံခဲ့ရသည္။
က်ေနာ္၏ လူငယ္ေက်ာင္းသားဘ၀ႏွင့္ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္စU္ဘ၀တြင္ ဗမာျပည္စစ္Aစိုးရ၏ Aလံု ပိတ္ေထာင္မ်ားျဖစ္ေသာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ Aင္းစိန္ဗဟုိAက်U္းေထာင္၊ သရက္Aက်U္းေထာင္ ႏွင့္ျမင္းၿခံ Aက်U္း ေထာင္မ်ားထဲတြင္(၁၄)ႏွစ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ခန္႔
စစ္Aာဏာ႐ွင္တို႔၏

ေထာင္တြင္း

Aသက္မေသ(ကံၾကမၼာေကာင္း၍)

ငရဲခန္းမ်ားကို

ရင္ဆုိင္ျဖတ္

Aသက္႐ွင္လွ်က္

သန္းခဲ့ရသည္။

ေထာင္တြင္းမွ

ငရဲခန္းဟုဆိုလွ်င္

ျပန္ထြက္ခြင့္ရခဲ့ရသည္။

ပိုမိုUပမာေပးစရာမ႐ွိ၊

သုိ႔ေသာ္

စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာမာ

ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ႐ုပ္ခႏၶာပုိင္းAရ တစံုတရာ ထိခိုက္ခ်ဳိ႔ယြင္းမွဳမ်ား ႐ွိခဲ့သည္။
က်ေနာ္

(၂၀၀၅)

ခုႏွစ္

ဇူလိုင္လAလယ္

ျမင္းၿခံေထာင္မွလြတ္လာခ်ိန္တြင္

ကိုမင္းကုိႏိုင္သည္

လာ၍ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္Uီးျဖစ္ေသာ ကိုကိုႀကီးလည္းပါလာခဲ့သည္။

က်ေနာ့္

Aား

ထိုစU္ ကိုမင္းကိုႏိုင္မွ

က်ေနာ့္Aား “ ေဟ့လူ ခင္ဗ်ား တေလွ်ာက္လံုး (UG) လုပ္ငန္း လုပ္လာခဲ့တယ္။ ဗကသ (UG) လုပ္ငန္းေပါ့ဗ်ာ။ Aခုေတာ့ ဗကသ
(UG) လုပ္ငန္းလုပ္ဖို႔ မလြယ္ေတာ့ဘူး။ ခင္ဗ်ား မလုပ္နဲ့ေတာ့။ ပုဂိဳလ္ ေရး၊ မိသားစုAက်ဳိးစီးပြားေရးAရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ
လုပ္ခ်င္လည္း လုပ္ေပါ့ဗ်ာ။ လုပ္ရင္လည္း က်ေနာ္ကို တိုင္ပင္ပါ။ က်ေနာ္လည္း ခင္ဗ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး လုပ္မာွ ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ဗ်ာ..
Aခုလို က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ဗမာျပည္ Aေျခ Aေနမ်ာ မိမိ မိသားစု Aက်ဳိးစီးပြား၊ ပုဂလိက Aက်ဳိးစီးပြားေရးထက္၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး
ေကာင္းစားေရးကို ပိုမိုေ႐ွ႔တန္းတင္ဖို႔ လိုမယ္ထင္တယ္ဗ်ာ။ က်ေနာ္လည္း ၈၈-မ်ဳိးဆက္ ေခါင္းစီးနဲ႔ တျပည္လံုး ကိစၥကို လုပ္ဖို႔
စီစU္ေဆာင္႐ြက္ေနတယ္ဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားလည္း တတ္ႏုိင္သမွ် က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔၊ Aႀကံ AUာဏ္ ေပး ဖို႔ စU္းစား
ေပးပါဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔ Aတြက္ေတာ့ မထူးပါဘူး။“
“စစ္Aစုိးရ(Aလံုပိတ္) ေထာင္ေတြထဲမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးေပးဆပ္ခဲ့ရၿပီး Aခုမွ သူရဲေဘာ နည္းေနလို႔ မျဖစ္ေတာ့
ဘူးဗ်ာ။ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူလူထုခမ်ာမွာ Aရမ္းဆင္းရဲတြင္းနက္၊ နိမ့္က်ေAာက္ တန္းက် ေနၾကရၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားတုိ႔လည္း
က်ေနာ္တို႔ကုိ တတ္ႏိုင္သမွ် ပူးေပါင္း AႀကံUာဏ္ေပးၾကပါ။ ၀ုိင္၀န္း ပါ၀င္ကူညီၾကပါလို႔ က်ေနာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့
ဗမာျပည္ ဒီမုိကေရစီေရးAတြက္ ဘာမွ ေ႐ြးခ်ယ္ စရာမ႐ွိ ေ႐ွ႔ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ သံဓိဌာန္ခ်ၿပီးသြားၿပီဗ်ာ“ ဟု Aေလး
Aနက္ေျပာဆို သြားခဲ့ပါသည္။
ယခု က်ေနာ္တို႔ ခ်စ္ေသာ( ၈၈ မ်ဳိးဆက္) ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ “မင္းကိုႏုိင္”သည္ သူ၏ ေလးနက္ ခိုင္မာေသာ
တဖက္သတ္ Uပေဒမ်ားေAာက္တြင္ ေထာင္တြင္း၌ Aႏွစ္(၂၀) နီးပါးမွ်၊ တUီးတည္း (Aလံုပိတ္) ေနထုိင္ Aက်U္းက်ခံခဲ့ရသလုိ၊
ယေန႔ကာလ (၂၀၀၈)ခုႏွစ္ ကာလ၌လည္း ကမၻာေပၚတြင္ စံခ်ိန္တင္ရ ေလာက္ ေAာင္ ဗမာျပည္စစ္Aစိုးရ၏ မတရား
(တဖက္သတ္) ေထာင္ (၆၅)ႏွစ္ခ်ခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ေသခ်ာသည္ မွာ က်ေနာ္တို႔ (၈၈)မ်ဳိးဆက္ (၂၈၊ ၈၊ ၈၈) “ ဗမာႏုိင္ငံလံုး
ဆုိင္ရာေက်ာင္းသားသမဂAဖဲြ႔ခ်ဳပ္”၏ Uကၠဌျဖစ္ေသာ “ကိုမင္းကိုႏုိင္” သည္ ဗမာျပည္၏ စစ္Aာဏာ႐ွင္၊ စစ္Aစုိးရ၏ မတရား
Uပေဒ-ပုဒ္မ Aမိန္႔ခ် စီမံမွဳမ်ားကုိ လံုး၀ တုန္လွဳပ္ မွဳမ႐ွိ Aေရးမစုိက္ေၾကာက္႐ႊံ႔ေနမည္မဟုတ္ေၾကာင္း က်ေနာ္တို႔ မ်ဳိးဆက္သစ္
(ဗကသမ်ားAဖဲဲြ႔ခ်ဳပ္) ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားမွ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေနမည္ဟု တရား၀င္ေဖာ္ျပတင္ျပ Aပ္ပါေၾကာင္း……..
ဗကသမ်ား Aဖဲြ႔ခ်ဳပ္- Aထက္ဗမာျပည္

7
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ Eျပီလ Aတြဲ ၂၊Aမွတ္ ၇

၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစU္

မႏၲေလး နန္းတြင္း မီးေလာင္

Monday, 30 March 2009 16:21 ၾကည္ေဝ
Aလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ Aေျခစိုက္ရာ မႏၲေလးျမိဳ႕ နန္းတြင္း၌
ယမန္ေန႔ ညေန ၆ နာရီ ၀န္းက်င္ခန္႔က မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ
ရသည္။Aလယ္ပိုင္းတိုင္း

စစ္ဌာနခ်ဳပ္

တည္ရာ

မႏၲေလး

နန္းတြင္းကို

ေတြ႕ျမင္ရစU္Aဆိုပါ နန္းတြင္း Aတြင္း ေထာက္ပို႔တပ္၊ ဆက္သြယ္ေရးတပ္
စသျဖင့္ တပ္မ်ား ရွွိေနၿပီး စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္း တခ်ိဳ႕ကို ေျမေနရာ ၊
Aေဆာက္AUီး စသည္တို႔ကို Aခေၾကးေငြယူကာငွားရမ္းထားၾကေၾကာင္း၊
ယခုမီးေလာင္မႈ မွာလည္း ဆက္သြယ္ေရးတပ္မွ ငွားရမ္းထားေသာ စက္ရံု
တ႐ုံမွ စတင္ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးျမိဳ႕ခံ တUီးက ေျပာဆို
သည္။ “Aဲဒီထဲမွာ တပ္ေတြကလည္း Aမ်ားၾကီးရွိတယ္၊ သူတို႔ ငွားထားတဲ့စက္ရံု၊ Aလုပ္ရံုေတြလည္း Aမ်ားၾကီးပဲ၊ Aခု
ေလာင္တာက ဆက္သြယ္ေရးတပ္ထဲကလို႔ ၾကားတယ္”ဟု သူက ေျပာသည္။
တျခားေသာ မႏၲေလး ေဒသခံတUီးကလည္း“မီး ဘယ္ေလာက္မ်ားလည္းဆိုတာေတာ့ က်ေနာ္တို႔က နန္းတြင္းကို ၀င္လုိ႔မရ
လို႔မသိရဘူး၊ မီးခိုးလုံးထြက္တဲ့ Aေပၚမွာ ၾကည့္ရတာကေတာ့ မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ေတာ့ ၾကာတယ္၊ ည ေန ၅ နာရီခြဲ ေက်ာ္ေက်ာ္
ေလာက္ကျဖစ္တာ၊ မီးကသိပ္ႀကီးႀကီးမားမား ေလာင္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူးထင္တယ္” ဟု ေျပာျပသည္။ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြား
ေနစU္Aခ်ိန္မွစတင္ျပီး မႏၲေလးျမိဳ႕ရွိ ဂ်ီAက္စ္Aမ္ဖုန္းလိုင္းမ်ားႏွင့္ လိုင္းဖုန္းတခ်ိဳ႕ကို ယေန႔ နံနက္ ၆နာရီAထိ ျဖတ္ေတာက္
ထားခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးျမိဳ႕မွ သတင္းေထာက္တUီးက ေျပာသည္။“မီးေလာင္ျပီး သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ဂ်ီAက္စ္Aမ္ ဖုန္းေတြ
ဘယ္လိုမွဆက္လို႔မရေတာ့ဘူး၊ လိုင္းဖုန္းတခ်ိဳ႕ေရာပဲ၊ က်ေနာ္တို႔တိုက္က လူေတြကို လွမ္းေခၚတာေတာင္ မရေတာ့ ဘူး”ဟု ၎က
ေျပာဆိုသည္။
ထို႕ျပင္ Aဆိုပါ မီးေလာင္သည့္ သတင္းကို လူAမ်ားမသိရန္ Aာဏာပိုင္မ်ားက ၾကိဳးစားခဲ့ ဟန္တူေၾကာင္း ၊ မီးစတင္ ေလာင္ကၽြမ္း
သည္ကို မသိရဘဲမီးခိုးၾကီးမ်ားတက္လာသည့္Aခ်ိန္မွ သိရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးျမိဳ႕ခံ မ်ားက ေျပာသည္။
“Aလိပ္လိပ္တက္လာတဲ့ မီးခိုးေတြကို ျမင္ေတာ့မွ နန္းတြင္းထဲမွာမီးေလာင္ေနျပီဆိုတာကို သိရတယ္၊ က်ေနာ့္္ Aသိ မီးသတ္ဗိုလ္
တေယာက္ေျပာတာေတာ့သူတို႔ကိုေတာင္ ေတာ္ေတာ္နဲ႔Aေၾကာင္း မၾကားဘူး၊ ၀င္ခြင့္လည္း မေပးလို႕ ေေစာင့္ေနရတယ္လို႔
ေျပာတယ္”ဟု Aထက္ပါ သတင္းေထာက္က ဆိုသည္။မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား ေနစU္Aခ်ိန္ Aတြင္း လာေရာက္ၾကည့္ရႈၾကေသာ
လူပရိသတ္မွာ က်ံဳးေဘးပတ္ပတ္လည္တြင္ ျပည့္လ်က္ရွိ ေသာေၾကာင့္ ယာU္ထိန္းရဲမ်ားႏွင့္ ရဲ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက လူစုခြဲခိုင္း
ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။“လာၾကည့္တဲ့သူေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္၊ က်ံဳးေဘးပတ္ပတ္လည္မွာ Aျပည့္ပဲ၊ လူေတြကို
ပထမေတာ့ ေမာ္ ေတာ္ပီကယ္ေတြက လူစခ
ု ြဲခိုင္းတယ္ေနာက္ေတာ့ ရဲေတြပါေရာက္လာျပီး လူစု ခြခ
ဲ ိုင္းမွ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔လူစု ကြဲ
သြားတယ္”ဟု မီးေလာင္မႈကို ကုိယ္တိုင္ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့သူတUီးက ဆိုသည္။

မ်က္ႏွာဖုန္းသတင္းမွ- ဟိုတည္ Aေဆာက္AUီး ေဆာက္ေနစU္ကာလ Aတြင္း ထိုသံဃာေတာ္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာ Aာဏာပိုင္
မ်ားထံစာတင္ Aေၾကာင္းၾကားေသာ္လည္း Aေရးယူျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုဟိုတည္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၇ ရက္ေန႔ က ဖြင့္လွစ္ခဲ့
ေၾကာင္းလည္း ၎ကဆိုသည္။ ေနာက္ဆုံးAေျခAေနAရ ယင္း ဆံေတာ္ေလး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝန္းတဝိုက္တြင္ ရဲ၊ စစ္တပ္ႏွင့္
ႀကံ႕ဖြံ႔

Aဖြ႕ဲ

၀င္မ်ား

က

စစ္ေဆးတင္းက်ပ္မႈမ်ား

ျပဳလုပ္ကာ

လံုၿခံဳေရးယူထားသည္ဟု

သိရသည္။

ေဒသခံတUီး

ကလည္း“ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း Aဝင္၊ Aထြက္ လူတUီးျခင္းစစ္ေဆးေနတယ္၊ ျဖတ္သန္း သြားလာ ခြင့္ မျပဳ ဆိုၿပီးလည္း စာေရးထား
တယ္”ဟု ေျပာသည္။ ယင္း ပုဂံEရာ ဟိုတည္ကို က်ပ္ ေငြ သိန္း ၈၀၀၀ ခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံ၍ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

‘trSefw&m;eJ h vGwfvyfjcif;twGwf jidrfrae-ueJ ’h

8
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ Eျပီလ Aတြဲ ၂၊Aမွတ္ ၇

၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစU္

Aမ်ိဳးသမီးမ်ား Aေပၚ ေစာ္ကား ေမာ္ကား ျပဳလုပ္
ေသာ စစ္သား ႏွစ္Uီးကို ရဟန္းေတာ္မ်ားက ၾကိဳးႏွင့္
တုတ္ျပီး ဆံုးမ
ခ်င္းျပည္နယ္

3/24/2009 (shan news)

ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္တြင္

ေဒသခံ

ခမီးAမ်ိဳး

သမီးႏွစ္Uီး Aေပၚ ေစာ္ကား ေမာ္ကား ျပဳမူ ဆက္ဆံခဲ့ေသာ
နAဖ စစ္သား (၂) Uီးကို ရဟန္းေတာ္မ်ားက လက္ကို
ၾကိဳးႏွင့္ တုတ္ျပီး ဆံုးမခဲ့ၾကသည္ဟု ရဟန္းေတာ္ တပါးက
ေျပာသည္။“ Uီးဇင္းတို႕က စစ္သားဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သူဘဲ
ျဖစ္ျဖစ္

မတရား

လုပ္တာကို

မၾကိဳက္ဘူး။

သူတို႕က

Aရက္မူးျပီး Aလွဴပြမ
ဲ ွာ ခုလုိ ခမီးAမ်ိဳးသမီးငယ္ ႏွစ္Uီးကို
ဆြဲလား ရမ္းလား လုပ္ေတာ့ Uီးဇင္းတို႕လည္း မခံခ်င္တာနဲ႕
ႏွစ္Uီးစလံုးကို ဖမ္းခ်ဳပ္ျပီး လက္ေတြကို ၾကိဳးနဲ႕ တုတ္ျပီး
ရိုက္ႏွက္ ဆံုးမလိုက္ရတယ္။ တညU္႕တိတိ ဘုန္းေတာ္ၾကီး
ေက်ာင္းမွာ

ခ်ည္ေႏွာင္ထားလုိက္ျပီး

ေနာက္တေန႕က်မွ

ဆရာေတာ္ တပါးက Aသနားခံတဲ့Aတြက္ သူတို႕ႏွစ္Uီးကို
လႊတ္ေပးလိုက္တယ္။”

ဟု

ေျပာသည္။ခမရ

၂၈၉

မွ

စစ္သားႏွစ္Uီးမွာ Aရပ္၀တ္ႏွင့္ မ်ားမၾကာမွီက ေရႊျပည္သိမ္

ခမီးAမ်ိဳးသမီးငယ္ႏွစ္UီးAား လူမူေရးAရ ေစာ္ကားမူမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
Aဆိုပါ

ေရစက္ခ်ပြဲေတာ္သို႕

ေရာက္ရွိလာေသာ

ရဟန္း

ေတာ္မ်ားမွ စစ္သားမ်ားAား Aမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေစာ္ကား
မူမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ခဲ့ေသာ္လည္း မရရွိသည့္ Aျပင္
ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုပါ ေစာ္ကားလာသျဖင့္ ေနာက္ဆံုး တြင္
၀ုိင္း၀န္းရုိက္နက္ျပီး တညU့္လံုး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားခဲ့ရ သည္။ “
သူတု႕ိ ဘက္က

လြန္ေနတဲ့

Aတြက္

Aထက္

စစ္တပ္

Aရာရွိေတြကလည္း Uီးဇင္းေတြ ကို ဘာမွ မေျပာရဲ ဘူး။
လာေျပာရင္လည္း

ျပႆနာ

ဆက္တက္မွာကို

သိေတာ့

သူတို႕လူကိုဘဲ သူတို႕ ဆံုးမတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ေဒသခံ
လူထုေတြက

Uီးဇင္းေတြရဲ႕

လုပ္ရပ္Aေပၚ

၀မ္းသာ

ေနၾကပါတယ္။” ဟု ေျပာသည္။ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္ AပါA၀င္
ျမန္မာနုိ္င္ငံ

Aေနာက္ဘက္

နယ္စပ္

တေလ်ာက္တြင္

ေနထိုင္ေသာ ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသားမ်ား Aေပၚ နAဖ
စစ္တပ္မွ မၾကာခဏ ယခုကဲ့သို႕ နိုင္ထက္ စီးႏွင္းမ်ား ျပဳလုပ္
ေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဓမၼာရံုေရစက္ခ်ပြဲသို႕ ေရာက္ရွိလာျပီး Aရက္ေသာက္စားျပီး

ႏုိင္ငံေရးသမား ၂၁ဝဝ ကုိ လႊတ္ရန္ ကုလAရာရိွ ေတာင္းဆုိ (V0A)
Tuesday,  17  March  2009  19:32 ဇာနည္ဝင္း

ျမန္မာျပည္ရိွ ႏုိင္ငံေရး Aက်U္းသား ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ ရိွသည့္Aနက္

Aမ်ားစုမွာ Aက်U္းနည္းျဖင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ စစ္ေဆးခံခရ
့ဲ ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢ AရာရိွႀကီးတUီးက ကုလသမဂၢ
လူ႔Aခြင့္Aေရး ေကာင္စီသုိ႔ ယမန္ေန႔က တင္သင
ြ ္းသည့္ Aစီရင္ခံစာ တေစာင္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပထားသည္။
လူ႔Aခြင့္Aေရး Aရာရိွ မစၥတာ ကင္တာနာ Aဆုိပါ Aစီရင္ခံ

ထည့္

စာကုိ ၿပီးခ့ဲသည့္လက ျမန္မာ ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ စုံစမ္း

ကိုယ္စားလွယ္

စစ္ေဆးခ့ဲေသာ ကမၻာ့ ကုလ သမဂၢ လူ႔ Aခြင့္Aေရး ကိုယ္စား

ကပ္ပုံမ်ား ကြာျခားသည္ဟု ကုိေAာင္ မ်ဳိးမင္းက ေျပာသည္။

လွယ္ မစၥတာ ေတာမတ္ စ္ Aိုေဟး ကင္တာနာက ေရးသား

“မစၥတာ ကင္တာနာက Uပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ ေရွ႕ေန တေယာက္

ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ Aရပ္သားမ်ား လုပ္Aား ေပးေန ရျခင္း၊

ျဖစ္တယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ သုံးသပ္ခ်က္ကုိ ၾကည့္မယ္ ဆုိရင္

ထုိင္းျမန္မာ နယ္စပ္ တြင္ ေျမျမွဳပ္မို္င္း မ်ားစြာ ရိွျခင္းတုိ႔ ကုိ

တုိင္းျပည္ တျပည္မွာ မတရား ဖမ္းဆီးမႈေတြ၊ မတရား ျဖစ္ေစ

လည္း Aစီ ရင္ခံစာတြင္ ေတြ႔ရသည္။ ကုလသမဂၢ Aရာရိွ ၏

မႈေတြ ရိွေနသမွ် ကာလပတ္လုံး လူ႔Aခြင့္Aေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ

Aစီရင္ ခံစာေနာက္ပုိင္းတြင္ ဖိAား ေပးမႈ၊ Aေရးယူမႈမ်ား

ေတြ ဆက္လက္ ရိွUီးမွာပဲ၊ Aဲဒါကုိ ျပဳျပင္ဖုိ႔ လုိAပ္တယ္ ဆုိတ့ဲ

မေတြ႔ရပါက

Aက်ဳိးရိွမည္

မဟုတ္ဟု

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္

Aေျခစုိက္ၿပီး ျမန္မာျပည္ လူ႔Aခြင့္Aေရး Aေျခ Aေန မ်ားကုိ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ သူတUီးက ေျပာလုိက္ သည္။
“လူ႔Aခြင့္Aေရးေကာင္စီAပါAဝင္ ကုလသမဂၢAဖဲြ႔ဝင္ ႏုိင္ငံ
ေတြက Aရင္ကထက္ ပုိတ့ဲ Aေရးယူ ေဆာင္ရြက္ မႈေတြ၊
နAဖကုိ ဖိAားေပးမႈေတြ မလုပ္ဘူးဆုိရင္ ဒီ Aစီရင္ခံစာက
Aက်ဳိးရိွမယ္လုိ႔ က်ေနာ္ မထင္ဘူး” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔Aခြင့္
Aေရး ပညာေပးဌာန ညႊန္ၾကား ေရးမွဴး ကုိေAာင္မ်ဳိးမင္းက
Eရာဝတီသုိ႔

ေျပာျပသည္။Aစီရင္

ခံစာတြင္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

တရားစီရင္ေရး စနစ္ကုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္ရန္လည္း တုိက္
တြန္းထားသည္။ဤသုိ႔ေသာAႀကံျပဳခ်က္မ်ဳိးကုိAစီရင္ခံစာတြင္

သြင္း

ေရးသားျခင္းေၾကာင့္
ပီညရ
ဲ ုိးႏွင့္

မစၥတာ

ယခင္

လူ႔Aခြင့္Aေရး

ကင္တာနာ၏

ခ်ည္း

Aခ်က္ကုိ သူ ေထာက္ျပတာကေတာ့ မစၥတာ ပီညရ
ဲ ုိး နဲ႔ ကြာပါ
တယ္” ဟု ကုိေAာင္မ်ဳိးမင္းက ဆုိသည္။ Aစီရင္ ခံစာ တြင္
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားဘက္မွ ေရွ႕ေနလုိက္ ေပး သူမ်ားကုိယ္တုိင္
Aက်U္းခ်ခံရျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရး Aက်U္းသား ရာေပါင္း မ်ားစြာကုိ
မိသားစုႏွင့္ လြန္စြာ ေဝးကြာေသာ ေဒသရိွ ေထာင္မ်ားသုိ႔
ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ မၾကာ ေသးခင္က Aက်U္းသား ၆၃၁၃ Uီး ကုိ
လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာ ခြင့္ေပးသည္ ဆုိေသာ္လည္း ထုိAထဲတင
ြ ္
ႏုိင္ငံေရးသမား
ကုိလည္း

၂၉Uီးသာ

ပါဝင္ျခင္း

စသည့္

ေဖာ္ျပထားသည္။လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္

Aခ်က္မ်ား
ေပးမႈကုိ

ႀကိဳဆုိသင့္ ေသာ္လည္း ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ Aက်U္းက်ေန
သူေပါင္း ၂၁ဝဝ မက ဆက္လက္ Aက်U္းက်ေနဆဲ ျဖစ္ေသာ

9
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ Eျပီလ Aတြဲ ၂၊Aမွတ္ ၇

၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစU္

ေၾကာင့္

တုိးတက္ျဖစ္ထြန္း

မႈဟု

မျမင္ပါေၾကာင္း

Aက်U္း က်ေနရသူ ျမန္မာျပည္မွာ မရိွပါဘူး။ တကယ္ေတာ့

မစၥတာ

ကင္တာနာက Aစီရင္ခံခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းထား သည္။

ဒီAက်U္း သားေတြဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လက္ရိွ Uပေဒေတြကုိ

စစ္Aစုိးရ သံAမတ္ႀကီးတUီးကမူ ျမန္မာျပည္တြင္ ယုံၾကည္

ခ်ဳိးေဖာက္ လုိ႔ Aက်U္းက်ေနတ့ဲ သူေတြ သာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု

ခ်က္ ေၾကာင္ Aက်U္းက်ေနသူ မရိွပါဟု ရုိက္တာ သတင္း

လူ႔Aခြင့္Aေရး ေကာင္စီ Aေျခစုိက္ရာ ဆြစ္ဇာလန္ရိွ ျမန္မာ

ဌာနသုိ႔ ယေန႔ေျပာ ၾကား လုိက္သည္။“ယုံၾကည္ခ်က္ ေၾကာင့္

စစ္Aစုိးရ သံAမတ္ႀကီးUီးဝဏၰေမာင္ဝင္းကေျပာသည္။

ဖိAားေပးသည္ကို Aေလွ်ာ့ေပးမည္ မဟုတ္ဟု KNU ေျပာ
နယူးေဒလီ

(မဇၩိမ)။

ဆလိုင္းပီပ25 2009 11:09(LIZZIMA)

ေတာင္းဆိုထားသည့္Aတိုင္း

စစ္Aစိုးရက

လမ္းျပေျမပံုတင
ြ ္

Aေျပာင္းAလဲမ်ား မျပဳလုပ္ပါက ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပတ
ဲြ င
ြ ္ ပါဝင္ယွU္ၿပိဳင္ရန္ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္
ဖိAားေပးသည္ျဖစ္ေစ

လိုက္ေလ်ာမည္

မဟုတ္ဟု

ကရင္တိုင္းရင္းသား

လက္နက္Aဖြဲ႔

ကရင္Aမ်ဳိးသား Aစည္းA႐ုံးက ယေန႔ ေျပာၾကားသည္။
ကရင္Aမ်ဳိးသားAစည္းA႐ံုး - KNU က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲAတြက္ တံခါးဖြင့္ထားေသာ္လည္း၊ စစ္Aစိုးရ၏ ဖြဲ႔စည္း
ပံုUပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ မိမိတို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္Aေပၚ Aခိုင္Aမာ ဆက္၍ ရပ္တည္မည္ဟု KNU ၏ ဒု-Uကၠ႒
ေဒးဗစ္တာကေပါ က ေျပာဆ္ုျခင္း ျဖစ္သည္။

KNU က Aားလံုး ပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို Aေျခခံေသာ Aမ်ဳိးသား

ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းစU္ကို ေတာင္းဆိုထားၿပီး စစ္Aစိုးရ၏ Aဆင့္ ၇ ဆင့္ပါ လမ္းျပေျမပံုကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။
“စစ္Aစိုးရရဲ့ လမ္းျပေျမပံုနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္က ေျပာင္းလဲမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကို လက္မခံႏိုင္ပါဘူး” ဟု
ေဒးဗစ္တာကေပါ က မဇၩိမကို ေျပာသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ စစ္Aစိုးရက ျဖစ္ပြားဆဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္
ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆိုပါက KNU က ျမန္မာစစ္Aစုိးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ Aသင့္ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။ “စစ္Aစိုးရကသာ ျပႆနာ
ေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ နည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းခ်င္စိတ္ ရွိတယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ကလည္း သူတို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးမွာပါ” ဟု သူက ေျပာသည္။
သို႔ေသာ္ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲကို Aရင္ဆံုး ေခၚယူရန္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံု AေျခခံUပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ KNU က စစ္Aစိုးရကို
ဆက္လက္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။
၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွU္ၿပိဳင္ေရး KNU ကို ေဖ်ာင္းဖ်ေပးပါရန္ စစ္Aစိုးရက သူ႔ကို ေမတၱာ ရပ္ခံခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္
တနဂၤေႏြေန႔က ျမန္မာႏို္င္ငံသို႔ ၂ ရက္ၾကာ Aလည္Aပတ္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ကဆစ္ ဖိ႐ူမ္း က
ယမန္ေန႔က ေျပာသည္။ KNU က ယခုထိ ထိုင္းAစိုးရထံမွ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ တရားဝင္ ဆက္သြယ္ Aေၾကာင္းၾကားမႈ
မရွိေသးေၾကာင္းျဖင့္ တာကေပါက ေျပာသည္။ ၿပီးခဲေ
့ သာ လကတည္းက ထိုင္းAစိုးရက KNU ကို ေနာက္ထပ္ ဖိAားမ်ား ေပးခဲ့ၿပီး
သူတုိ႔ပိုင္နက္ နယ္ေျမမွ ထြက္ခြာသြားရန္ Aမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ျမန္မာစစ္Aစိုးရ၏ ဖိAားေၾကာင့္
ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ျမန္မာAကဲခတ္မ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္။
“က်ေနာ္တို႔ ႐ုံးေတြAားလံုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက KNU ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ နယ္ေျမထဲကို ေျပာင္းေရႊ႔ၿပီးပါၿပီ” ဟု တာကေပါက
ေျပာသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံAတြင္း ေတာင္ငူ၊ ေညာင္ေလးပင္ႏွင့္ သထံုခ႐ိုင္မ်ားတြင္ သူတုိ႔ကို ဆက္လက္

တုိက္ခိုက္ေနေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။ သူက “သူတို႔ (ျမန္မာစစ္တပ္) က က်ေနာ္တို႔ကို ေန႔စU္ တိုက္ခိုက္ေနတုန္းပါပဲ” ဟု
တာကေပါက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။
KNU  ႏွင့္ ယင္း၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ ကရင္Aမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNLA) တို႔သည္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္
Aခြင့္AေရးAတြက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သက္တမ္းAရွည္ဆံုး ဆန္႔က်င္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္
လူမ်ဳိးစု ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။ယခင္က KNU သည္ ျမန္မာစစ္Aစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း
စစ္Aစိုးရဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔ကို ႐ုတ္တရက္ ဖယ္ရွား ထုတ္ပယ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ဤၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား Aားလံုး မေAာင္မျမင္
ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဤAခ်ိန္ကတည္းကစ၍ ႏွစ္ဘက္Aၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့သည္။

8888 jynfol howif;pOfonf 'Drdkua&pDta&;wGif vlxkESifhtwl wdkufyGJ0ifrnf//

10
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ Eျပီလ Aတြဲ ၂၊Aမွတ္ ၇

၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစU္

မဲေဆာက္ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ား Aဆုပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈတိုး
သီတာထြန္း။ မတ္လ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္။ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားAတြင္း
Aဆုပ္ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူUီးေရ တစထက္တစ ပိုမိုျမင့္တက္လာေနသည္ဟု လူမႈက်န္းမာေရး ကူညီေစာင့္ ေရွာက္မႈေပးေနေသာ
ေ၀ါဗြီးရွင္း(World Version) Aဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။
AဆိုပါAဖြဲ႕ကျပဳလုပ္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ားAၾကား Aဆုပ္ေရာဂါ က်ဆင္း ေရးု စီမံကိန္း စတင္သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
ဒီဇဘၤာလက ေ၀ဒနာရွင္ ၂၆Uီးသာရွိေနရာမွ ယခုAခါ စုစုေပါင္းေ၀ဒနာရွင္ ၈၀ ေက်ာ္ကိုကုသမႈေပးေနရသည္ဟု စီမံကိန္း Aဖြဲ႕၏
က်န္းမာေရး ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေ၀ေ၀က ေျပာသည္။ “က်မတို႔မေ
ဲ ဆာက္မွာ တီဘီလူနာ Aမ်ားဆုံးဆိုလို႔ Aထက္က လူႀကီးေတြ
ဆင္းလာၿပီး

ေတာ့

ၾကည့္တယ္၊

သူတို႔က

သုံးလတႀကိမ္

လာတယ္ေလ၊

သူလာတိုင္းကို

လူနာေတြက

ပိုပိုတိုးလာတယ္၊

Aဲလိုမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္၊ Aမ်ားဆုံးဘဲ ျဖစ္ေနတယ္၊ လူနာရွာရင္ ရွာသ ေလာက္ သုံးေယာက္မွာ Aနည္းဆုံး တေယာက္က
ေတြ႕ေနတယ္” ဟုသူမကေျပာသည္။
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားAမ်ားစုမွာ

တရား၀င္ေနထိုင္ခြင့္

လက္မွတ္မရွိျခင္းေၾကာင့္

ေဆးကုသရန္Aတြက္

သြားလာ

ေရးAခက္Aခဲ၊ ေငြေၾကးAခက္Aခဲျခင္းမ်ား Aဆင္ေျပ ေစရန္ စုရပ္မ်ား သတ္မွတ္ထားကာ သက္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္း ၀န္ထမ္း
မ်ားက Aဆုတ္ေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားAား Aိမ္တိုင္ယာေရာက္ ေဆးလိုက္လံ တိုက္ေကြၽးသည့္စနစ္ကို က်င့္သုံး ေနၿပီး မဲေဆာက္
ေဆးရုံႀကီးႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ ကုသေပး လွ်က္ရွိသည္ ဟုသိရသည္။ ျမန္မာAလုပ္သမားမ်ားAၾကား Aဆုတ္
ေရာဂါAေၾကာင္း

ပိုမိုနားလည္လာေစရန္

ပညာေပးစာေစာင္မ်ား

ေ၀ငွျခင္းႏွင့္

ေဟာေျပာပြဲမ်ားလည္းျပဳလုပ္ေနသည္ဟု

ေဒၚေ၀ေ၀က ေျပာသည္။ ယမန္ေန႔ကက်ေရာက္သည့္ ကမၻာ့Aဆုတ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ Aထိမ္းAမွတ္Aျဖစ္ Aဆုပ္ ေရာဂါ
က်ဆင္းေရးစီမံကိန္းမွ

၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္

မဲေဆာက္ေဆးရုံမွ

တာ၀န္ရွိသူမ်ားက

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္သမားမ်ား

Aဆုတ္

ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုနားလည္လာေစရန္ ယခုလ (၂၃)ရက္ ေန႔မွစတင္ၿပီး သုံးရက္တိတိ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕နယ္ Aတြင္းရွိေနရာ
(၁၅)ခု တြင္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း Aလုပ္သမား တရား ၀င္လက္မွတ္
ကိုင္ေဆာင္ထားသူ တေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ (၁၆၀၀၀) AပါA၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တသိန္းခန္႕ ရွိသည္ ဟု Aလုပ္သမားAေရး
ကူညီသူ မ်ားက ခန္႕မွန္းသည္။

နယ္စပ္သိ ု ့ျပန္ေတာ့မည့္ သီးေလးသီး (VOA) 
Aေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေ

ျမန္မာျပည္တင
ြ ္းမွာကတည္းက

ရာက္ သီးေလးသီး ေဆး

Aတည္းေတြကို

ေရာင္စံုAၿငိမ့္ ဒီကေန႔ မတ္

ေရာက္လာတဲ့

လ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ သူတို႔

ရွိလာလို႔

ရဲ႕ေဖ်ာ္ေျဖမႈကိုAဆံုး
သတ္ၿပီးထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္
ကို

ျပန္ၾကပါေတာ့မယ္။

သူတို႔Aဖြဲ႕ဟာ Aေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ၄ လၾကာ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္
ဆက္ ခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း Aၿငိမ့္ ၁၀ ပြဲ ကခဲ့တာ
ပါ။သီးေလးသီးAၿငိမ့္ဟာ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ကေန ႏိုင္ငံတ
ကာေရာက္

ျမန္မာမိသားစုေတြဆီ

ေနၾကတာ

ျဖစ္ၿပီး

Aၿငိမ့္Aႏုပညာနဲ႔

လွည့္လည္

ျမန္မာျပည္က

ေဖ်ာ္ေျဖ

Aျဖစ္Aပ်က္ေတြကို

လြတ္လြတ္လပ္လပ္၊

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း

တင္ဆက္ေနၾကတဲ့ လူငယ္Aၿငိမ့္Aဖြဲ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ Aေမရိ
ကန္က

သူတို႔ေဖ်ာ္

Aဖမ္းခံေနၾကရတဲ့

ေျဖမႈေတြထဲမွာ

ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ

ႏုိင္ငံေရးAက်U္းသားေတြကို

ကူညီ

ေထာက္ပံ့ေရး ရန္ပံုေငြရွာ ေဖြမႈေတြလည္း ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။

တင္ျပတဲ့
Aခါမွာ

ပရိသတ္ရဲ႕

ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕

ေဖ်ာ္ေျဖမႈ

ေတြရွိခဲ့ၿပီး

ပိုလြတ္လပ္တဲ့

Aားေပးမႈေတြ

Aက်ပ္
ျပည္ပ

တင္ဆက္မႈေတြ

ရရွိေနတဲ့Aဖြ႕ဲ လည္း

11
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ Eျပီလ Aတြဲ ၂၊Aမွတ္ ၇

၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစU္

ညီညြတ္ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (UDP) က Eရာ၀တီ UီးေAာင္ေဇာ္ကုိ တရားစဲြ ဟုဆုိ(Moemakha)
မတ္ ၂၆၊ ၂၀၀၉ ကေနဒါရိွ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးပါတီတခုျဖစ္သည့္ ညီညတ
ြ ္ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (UDP) က ထုိင္းႏုိင္ငံAေျခစုိက္

Eရာ၀တီမဂၢဇင္း Aယ္ဒီတာ UီးေAာင္ေဇာ္ကုိ Aဂၤါေန႔က တရားစဲြဆုိလုိက္သည္ဟု Aဆုိပါ ပါတီ၏ Aင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။ Eရာ၀တီမဂၢဇင္းသည္ UDP  ႏွင့္ UDP ေခါင္းေဆာင္ Uီးေက်ာ္ျမင့္ကုိ “ႏုိင္ငံေရး ပုဂၢဳိလ္ေရး စီးပြားေရးAရေရာ
ထိခုိက္နစ္နာေစရန္ ႀကံရြယ္ခ်က္ျဖင့္” AေျခAျမစ္မရိွ စြပ္စဲြ ေရးသားထားခ့ဲသည္ဟု UDP  က ဆုိသည္။UီးေAာင္ေဇာ္ကုိ Eရာ၀တီ
မဂၢဇင္း

Aေျခစုိက္ရာ

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္

တရားစဲြထားေၾကာင္း

UDP  က

ဆုိသည္။  သုိ႔ေသာ္လည္း  UီးေAာင္ေဇာ္Aေနျဖင့္

ယခုAခ်ိန္Aထိ တရားရုံး၏ တရား၀င္ Aေၾကာင္းၾကားစာ  ရရိွျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း ယေန႔ ညေနပုိင္းက ဘီဘီစီ ျမန္မာပုိင္း 
Aသံလႊင့္ဌာန၏ ထုတ္လႊင့္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ 
“Uီးေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္  ပတ္သက္ၿပီး Eရာဝတီတင
ြ ္ ေရးသားထားခ်က္မ်ားမွာ Asiaweek  မဂၢဇင္း၊ Jane's  Intelligence  Review  တုိ႔တြင္
ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားကုိ ကုိးကားထားျခင္း  ျဖစ္သည္”ဟု Eရာ၀တီသတင္းတပုဒ္တြင္ ေတြ႔ရသည္။UDP  သည္ လြနခ
္ ့ဲသည့္ ၂ ႏွစ္က
ကေနဒါႏုိင္ငံတင
ြ ္ ဖဲြ႔စည္းခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။လာမည့္ႏွစ္တြင္  ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ရန္ စစ္Aစုိးရက ၎တုိ႔ပါတီကုိ ကမ္းလွမ္း  ခ့ဲေၾကာင္း 
ၿပီးခ့ဲသည့္လက ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ ဗီြAုိေA သတင္းဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခန္းတခုတြင္ Uီးေက်ာ္ျမင့္က ေျပာၾကား ခ့ဖ
ဲ ူးသည္။ 

မင္းကုိနုိင္နဲ့လ္ဟမ္ယုိးေနာင္ က္ယန္းမာေရး ဆုိးရ္ဝားေန (BBC) 

  
Amnesty  International  နုငိ ္ငံတကာ လ္ဝတ္္ရငိမးခ္ယ
္ မးသာခ္ဝ

င့္ေပးေရး အဖဲ္ဝ  ့က ၂၀၀၇ ခုန္ဟစ္ တခာ ္ရပန္လ္ဝတ္စဥ္ တုန္း က
္ရမန္မာနုငိ ္ငံမ္ဟာ အက္ယဥ္း ခ္ယခ
္ရ င္း ခံေနရတဲ ့ ကုလ
ိ မ္ဟ ္ယုးိ ေနာင္ နဲ့ ကုိ မင္းကုနိ ငို ္တုိ့ ရဲ့ က္ယန္း မာေရး  မင္းကုိနုိင္ 
အေခ
္ရ အေန ဆုိးရ္ဝား ေနတဲ့ အတ္ဝက္ သူတုိ့ကုိ ္ရမန္မာ အစုိးရ အေနနဲ့  ္ရ္ဝခင္း ခ္ယက္ မရ္ဟ လတ္ေပးဖု့ိ၊ လုံေလာက္တဲ့ က္ယန္းမာေရး  ္ရပုစု
ေစာင့္ေရ္ဟာက္မ္ဟုေတ္ဝ အမ
္ရ န္လုပ္ေပးဖု့ိ ပန္ ္ရကား  လုိက္ပာတယ္။နုငိ ္ငံတကာ  လ္ဝတ္္ရငိမး္ ခ္ယမ္းသာခ္ဝင့္ေပးေရး အဖဲ္ဝ ့က အေရ္ဟ့ေတာင္အာရ္ဟနဲ့ 
ပိစိဖိတ္ေဒသ ဆုိငရာ
္ တာဝန္ခံ Haider Kikabhoy က ကုိလ္ဟမ္ယုိးေနာင္ရဲ့ မ္ယက္စိ အေခ
္ရ အေန အေတာ္ ဆုိး ေနပာတယ္။ အရင္က မ္ယက္စိ
တဘက္ ေထာင္ထဲမ္ဟာပဲ က္ဝယ္ခဲ့ ရပ
္ရ ီး အခု ေနာက္ထပ္  တလုံး ထပ္က္ဝယ္ကာ အမ
္ရ င္ အာရုံ လုံးဝ ဆုးံ ရ္ဟုးံ သ္ဝားမ္ဟာ ကုိ  စုိးရိမ္ေနရ ပာတယ္ လုိ့
ဘီဘီစီ ကုိ ေပ
္ရ ာပ
္ရ ပာတယ္။ ေထာင္ထဲ မ္ဟာ  အခု သူဟာ ဆရာဝန္နဲ ့ ္ရပသခ္ဝင့္ ရေပမယ့္ မ္ယက္စိ အထူးကု နဲ့ ္ရပမ္ဟ  သာ သူ့အေခ
္ရ အေန ကုိ
ကုစားနုိင္မ္ဟာ ္ရဖစ္ေက
္ရ ာင္း လည္း Mr Haider ကေပ
္ရ ာပ
္ရ ပာတယ္။ ကုိမင္းကုိနုိင္ ဆုိရင္လည္း မ္ယက္စိ ေရာဂာ အပ
္ရ င္ ေသ္ဝးတုိး နဲ့ အဆစ္အမ
္ရ စ္
ကုိက္ခဲတဲ့ ေရာဂာေတ္ဝ ကုိ ္ရပင္းပ
္ရ င္း ထန္ထန္ ခံစား ေနရေက
္ရ ာင္း Mr Haider ကေပ
္ရ ာပ
္ရ ပာတယ္။  
Aလြသ
ဲ ံုးစားလုပ္ေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္းက ကုလ၀န္ထမ္းမ်ား(ေခတ္ျပိ ုင္) 
         ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ
ဆုိင္ရာ 

(UNHCR)  ကုလသမဂၢ

မဟာမင္းႀကီး႐ုံးခြဲAျပင္

Aဆုိပါ႐ုံး 

Aေကာင္Aထည္ေဖာ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ 
ခုAား

ကုလစာရင္းစစ္Aဖြဲ႕က

ခန္႔ထားမႈ၊

စာခ်ဳပ္မရွိဘဲ

ဒုကၡသည္မ်ား 
Aတြက္

Aန္ဂ်ီAုိ႐ုံး

(၃)

စစ္ေဆးရာ  ပုိလွ်ံ၀န္ထမ္း 

ေငြထုတ္ေပးမႈ၊ 

ေလာင္စာဆီ 

Aမ်ိဳးသားမွတ္ပုံ  တင္ဌာနက  သုံးစြဲေနသည္ဆုိသည့္ ရန္ကုန္
UNHCR 

႐ုံးပုိင္ဆုိင္သည့္

နီးပါးတန္သည့္

ကြန္ပ်ဴတာ

တလုံး
(၁၀)

ေဒၚလာ 

(၃,၀၀၀)

လုံးဆုိသည္ကုိလည္း

ရွာမေတြ႔  ခဲ့ေၾကာင္း Aစီရင္ခံစာတြင္ ေရးထားသည္။ ၎ျပင္
ရခုိင္ျပည္နယ္

ေမာင္းေတာAေျခစုိက္

ျမန္မာၾကက္ေျခနီ 

လက္က်န္ ကြာဟမႈ စသည္တုိ႔ ေတြ႕ရေၾကာင္း ကုလစာရင္းစစ္ 

Aဖြဲ႔႐ုံးAတြက္  ေပးထားသည့္ UNHCR  ကားကုိလည္း ရန္ကုန္

ေဖာ္ျပထားသည္။  UNHCR  ႐ုံးႏွင့္

ျမန္မာၾကက္ေျခနီ႐ုံးက  Aလုပ္Aမႈ  ေဆာင္  လူႀကီးက သုံးေန 

Aဖြဲ႕  Aစီရင္ခံစာတြင္

ဆက္သြယ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္
Aန္ဂ်ီAုိ႐ုံးတြင္

Bridge  Asia‐Japan  (BAJ) 

၀န္ထမ္းမ်ားပုိလွ်ံစြာ

ခန္႔ထားသည္။

ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္

BAJ 

UNHCR  ႐ုံးပုိင္ ေဒၚလာ (၁၀,၇၃၆) တန္ဖုိးရွိ္ပစၥည္း  မ်ားAား 

သုံးစြဲသည့္႐ုံး 

ျမန္မာလူ႔Aခြင့္Aေရး ေကာ္မရွင္႐ုံးသို႔ ငွားရမ္းသည့္  Aေနျဖင့္ 

ျဖစ္ေသာ္လည္း Program  မန္ေနဂ်ာ  တUီး၊ လက္ေထာက္ 

လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ (၂၁) လစာ ေဒၚလာ (၄,၂၀၀)

တUီး၊ ဘ႑ာေရးAရာရွိAျပင္ စာရင္းစစ္ႏွစ္Uီး ခန္႔ထားသည္ 

သာ UNHCR  က  လက္ခံရခဲ့ၿပီး က်န္ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ကုလ 

ကုိ  ေတြ႔ရေၾကာင္း

စာရင္းစစ္မ်ားကစစ္ေဆးႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း၊Aေၾကာင္း  မွာ

႐ုံးသည္  တႏွစ္ကုိ

ေဒၚလာသန္း၀က္မွ်သာ

ကုလစာရင္း

စစ္Aဖြဲ႕

Aစီရင္ခံစာမွာ

ေထာက္ျပထားသည္။ ထုိ႔ျပင္  BAJ  Aန္ဂ်ီAုိသို႔ လႊဲေျပာင္းေပး 

ျမန္မာလူ႔Aခြင့္Aေရး 

ေကာ္မရွင္႐ုံးကုိ

သည့္ UNHCR  ႐ုံးပုိင္ ပစၥည္းမ်ား  စာရင္းမွာလည္း ေမာင္း 

AေနAရ ပိတ္လုိက္ရ၍ ႐ုံးပစၥည္းမ်ားကုိ  Aျခားသို႔ ေျပာင္း 

ေတာရွိ BAJ  ႐ုံးစာရင္းႏွင့္ကြာေနေၾကာင္း  စာရင္းစစ္မ်ား  က

ေရႊ႕ထားရေၾကာင္းသာ မိမိတုိ႔ကုိ Aေၾကာင္းၾကားခဲ့ သည္ ဟု

ေဖာ္ျပထားသည္။ျမန္မာစစ္Aစိုးရ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္  

Aစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။။

wdkif;-ynfeJ hvlrsdK; twGufqdkum acgif;pOfwyf aiG&Smaejuaom
tydk0ifaiG&Smpm;aejuwJh vkyfpm;rsm;tm;owdxm;

ႏုိင္ငံေရး 

Aေျခ 

12
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ Eျပီလ Aတြဲ ၂၊Aမွတ္ ၇

၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစU္

Public Health- ျပည္သူ ့က်န္းမာေရး

Aပ္၂ေခ်ာင္း မထိၾကရေလေAာင္.. 
ကိုယ္၀န္ရွိလာျခင္းဟာ  သုက္ရည္မွာပါတဲ႔ သုက္ေကာင္ေတြ Aမ်ိဳးသမီးရဲ႕ သားAိမ္ထဲ ေရာက္သြားလို႔  ဆိုတဲ႔
Aေၾကာင္းသိလာျပီးတဲ႔

ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ႔

သားAိမ္ထဲ

သေႏၶေAာင္ေစတဲ႔  သုက္ပိုး

မ၀င္ေစေAာင္

နည္းမ်ိဳးစံု ရွာႀကံခဲ႔ၾကပါတယ္။AဲဒီAခိ်န္တုန္းကေတာ႔  လူႀကိဳက္Aမ်ား  ဆံုးနည္းက Coitus  Interrupts 
လို႔ေခၚတဲ႔

သုက္ကို  မိန္းမကုိယ္ျပင္ပမွာလႊတ္

တဲ႔နည္းပါပဲ။

တကယ္ကိုပဲ တိတိက်က်

မွန္မွန္ကန္ကန္ 

ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုိက္နာႏုိင္ မယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးကို  စိတ္ခ်ရတဲ႔နည္းပါ။ ဒါေပမယ္႔ စိတ္မႏုိင္တဲ႔
ေယာက္်ားေတြ Aတြက္ေတာ႔ ဒီနည္းဟာ Aလုပ္မျဖစ္လွပါဘူး။ 
ေနာက္တစ္နည္းကေတာ႔ Aရင္ေခတ္က  သိပ္ေခတ္မစားခဲ႔ေပမယ္႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ Aလြန္Aသံုးမ်ားတဲ႔ Condom ေခၚ  French 
Letter  (FL) ေခၚ လိင္တံAစြပ္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကနUီးမွာေတာ႔ သိုး၊  ဆိတ္၊ ၀က္ စတဲ႔ တိရိစာၦန္Aူ နဲ႔ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ တီထြင္သူဟာ 
၀က္Aူေခ်ာင္းစားရင္း Aႀကံရသြားတာ Aမ်ားႀကီးျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။  ကုိယ္၀န္တားျခင္းထက္စာရင္ ကာလသား  ေရာဂါ ကာကြယ္ဖို႔  Aတြက္ 
ပိုAသံုးျပဳခဲ႔ၾကပါတယ္။ Aစြမ္းထက္ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ား မေပၚေသးတဲ႔ေခတ္မွာ  ကာလသားေရာဂါဟာ တကယ္႔ကို ေၾကာက္စရာ  ပါ။
Aခုေခတ္မွာေတာ႔ 

Aဆင္႔ျမင္႔နည္းပညာေတြနဲ႔

ထုတ္လုပ္ထားတဲ႔

လိင္တံAစြပ္ေတြကို

လြယ္လြယ္ကူကူ 

၀ယ္လို႔ရေနပါျပီ။

ႀကံဳတုန္းေျပာရရင္ condom  ၀ယ္တာဟာ ရွက္စရာမဟုတ္ပါဘူး  (က်န္းမာေရး Aျမင္ရွိေၾကာင္း သိသာပါတယ္)၊ ေဆးလိပ္၀ယ္တာပို 
ရွက္ဖုိ႔ေကာင္းပါတယ္ (က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေစတယ္ေလ)။ မိဘေတြAေနနဲ႔လည္း  ကုိယ္႔သားသမီး Aိပ္ထဲမွာ condom ေတြ႔တာနဲ႔
စီးကရက္ေတြ႔တာ ဘယ္ဟာကို ဆံုးမ  ရမလဲဆိုတာ သိသင္႔ပါတယ္။ condom  ကို နည္းစနစ္မွန္မွန္နဲ႔ သံုးမယ္ဆိုရင္ေတာ႔  ကိုယ္ 
၀န္တားျခင္းAတြက္ ၉၈% စိတ္ခ်ရပါတယ္တဲ႔။ 
Female  Condom ေခၚ  Diaphragm  လို႔ေခၚတဲ႔ Aမိ်ဳးသမီး သားAိမ္ေခါင္းစြပ္ ဆိုတာလည္းရွိပါတယ္။  ျမန္မာျပည္မွာေတာ႔ သံုးတာ
သိပ္မေတြ႔ဖူးပါဘူး။ မိန္းမAဂၤါAတြင္းက  သားAိမ္ေခါင္းကို သုက္ပုိးမ်ားမ၀င္ႏုိင္ေAာင္ AကာAကြယ္ေပးပါတယ္။  သံုးေန  ၾကမဟုတ္ 
တဲ႔သူဆိုရင္ ထည္႔ တဲ႔Aခါမွာ နည္းပညာပိုင္း  Aခက္Aခဲေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ စိတ္ခ်ရမွဳဟာလည္း Aမိ်ဳးသား  လိင္တံ  Aစြပ္ေလာက္ 
မေကာင္းပါဘူး။ 
ေရွာင္လင္သိုင္းက်င္႔ျခင္း လို႔ေခၚတဲ႔  ျပကၡဒိန္နည္း(လင္ေရွာင္ျခင္း ဟာလည္း ကိုယ္၀န္တားျခင္း တစ္မ်ဳိးပါပဲ။  ရာသီပန္း စေပၚတဲ႔ေနရဲ႕
ဟုိဖက္ ဒီဖက္ ၇ရက္ကို စိတ္ခ်ရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ Uပမာ ၂၈ရက္တႀကိမ္ ေသြးေပၚေနက် Aမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ဟာ ေဖေဖၚ၀ါရီလ
၈ရက္ေန႔မွာ ရာသီစလာတယ္ဆိုပါေတာ႔ (ရာသီ စ ေပၚ တဲ႔ေန႔ကိုပဲ ၾကည္႔တာပါ) AဲဒီAမ်ိဳး သမီးAတြက္ (ကိုယ္၀န္  ရေAာင္) စိတ္ခ်ရတဲ႔
ကာလဟာ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁  ရက္ေန႔ကေန ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၄ရက္ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တမ်ိဳး  လွည္႔ေျပာရရင္  ေဖေဖၚ  ၀ါရီ ၁၅ရက္ေန႔ကေန
မတ္လ ၁ရက္ေန႔Aတြင္း ဆက္ဆံမိရင္  ကိုယ္၀န္ရသြား ႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္တမ်ိဳး ထပ္ရွင္းပါUီးမယ္။ Aရြယ္  ေရာက္ၿပီး Aမ်ိဳးသမီးေတြဟာ
တစ္လတစ္ႀကိမ္ ေသြးေပၚပါတယ္ (တခ်ိဳ႕ကလည္း  ၂၈ရက္တႀကိမ္၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း ၂၉ရက္ တႀကိမ္၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း ရက္၃၀ တႀကိမ္.. 
ကဲြျပားၾကပါတယ္။) ေသြးေပၚျခင္းဟာ မ်ိဳးUေၾကြျခင္းရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲပါပဲ။ မ်ိဳးUေၾကြျပီး ၁၄ရက္တိတိ Aၾကာမွာ ေသြးေပၚတာပါ။ ဒီေတာ႔
Aေပၚက Uပမာကို  ျပန္ေပးရရင္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၈ရက္ေန႔မွာ ေသြးေပၚတ႔ဲAမ်ိဳးသမီးဟာ ဇန္န၀ါရီလ  ၂၄ရက္တုန္းက မ်ိဳးUေၾကြခဲ႔တာပါ။
(သူမဟာ ၂၈ရက္တႀကိမ္  ေသြးေပၚတဲ႔သူျဖစ္တဲ႔Aတြက္) ေနာက္တႀကိမ္ မ်ိဳးUေၾကြမွာ  က ေဖေဖၚ၀ါရီ  ၂၂ရက္မွာပါ။ Aဲဒီေတာ႔
မ်ိဳးUမေၾကြခင္ ဟုိဖက္ ဒီဖက္ ၇ရက္ ဟာစိတ္မခ်ရပါဘူး  (ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၅ ကေန မတ္လ ၁ရက္ Aထိ ျဖစ္ပါတယ္)။ ျပကၡဒိန္ေလးနဲ႔
ခ်ၾကည္႔မွ ရွင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
Aထက္မွာ  ရွင္းျပခဲ႔တဲ႔ ရာသီလာျခင္း၊ မ်ိဳးUေၾကြျခင္း စတဲ႔ျဖစ္စU္ေတြကို ၂၀ရာစု  AUီးပိုင္းAထိ ဘယ္သူမွ ေရေရရာရာ မသိခဲ႔ပါဘူး။
Aထူးသျဖင္႔ Aမ်ိဳးသမီးေတြ  ရာသီပန္းပြင္႔ေစရာမွာ Aေရးႀကီးတဲ႔ Aက္စထရိုဂ်င္ နဲ႔ ပရိုဂ်က္စရုန္း  မေဟာ္မုန္း ၂မ်ိဳးရဲ႕ Aခန္းကဏၭကို
တိတိက်က် မေျပာႏုိင္ၾကပါဘူး။  ၁၉၅၀ခုႏွစ္ေလာက္က်မွပဲ မေဟာ္မုန္းေတြနဲ႔ ရာသီလာျခင္း ကုိယ္၀န္ရွိျခင္း ကို  မွန္မွန္ကန္ကန္
ဆက္စပ္မိသာြ းၾကပါတယ္။ ၁၉၆၀ခုႏွစ္ေလာက္မွာေတာ႔ ေဟာ္မုန္း  နည္းပညာနဲ႔ ကုိယ္၀န္  တားျခင္းေတြ စတင္ေခတ္စားလာခဲ႔ပါတယ္။
မေဟာ္မုန္း  ၂မ်ိဳးျဖစ္တဲ႔ Aက္စထရိုဂ်င္ နဲ႔ ပရုိဂ်က္စရုန္း ကိုပဲ  ပံုသဏၭာန္Aမ်ိဳးမ်ိဳး Aခ်ိဳးAမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ သံုးၾကတာပါပဲ။  Aလြယ္ဆံုး  Uပမာ 
ကေတာ႔ တားေဆးကဒ္ပါပဲ။ 
Oral Contraceptive Pill, OC Pill, The Pills လို႔ Aမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚၾကတဲ႔ တားေဆးကဒ္ဟာ AဓိကAားျဖင္႔  ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။ Aက္စထရိုဂ်င္ နဲ႔
ပရုိဂ်က္စရုန္း ၂မ်ိဳးေပါင္းထားတဲ႔  ေဆးေပါင္းကဒ္ Combined  Oral  Contraceptive  (COC)  ကေတာ႔ ျမန္မာျပည္မွာ  AသံုးAမ်ားဆံုးပါပဲ။
မွ်ားကဒ္၊ လက္ညိဳးကဒ္ စသည္ျဖင္႔ Aရပ္ထမ
ဲ ွာ ေခၚၾကပါတယ္။ တမ်ိဳးမႀကိဳက္ ေနာက္  တမ်ိဳး ေျပာင္းနဲ႔ ျမန္မာAမ်ိဳးသမီးေတြ  ေတာ္ေတာ္
Aလုပ္ရွဳပ္ၾကရပါတယ္။ တကယ္ေတာ႔ ပါ၀င္တဲ႔ Aခ်ိဳးAစားေတြက Aတူတူ  ပါပဲ။ ကြာလတီ  ေကာင္းေကာင္းကို သံုးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ႔
Marvelon‐28  ကိုသံုးပါလို႔ ညႊန္းပါရေစ။ ဒီေဆးေပါင္းကဒ္ (COC)  က ကုိယ္၀န္တားျခင္း  Aျပင္  Aျခားေကာင္းတဲ႔  Aခ်က္ကေလးေတြ 
လည္းရွိပါ  ေသးတယ္။   ရာသီပန္းကို  မွန္မွန္ပြင္႔ေစတယ္၊ ရာသီလာ  စU္ကိုက္ခဲျခင္းကို သက္သာေစတယ္၊  ကင္ဆာေရာဂါတခ်ိဳ႕ကို
ကာကြယ္ေပးတယ္၊ ၀က္ၿခံေပ်ာက္ေစတယ္ စသည္ျဖင္႔ပါပဲ။  မေကာင္းတဲ႔ Aခ်က္ေတြ  ကေတာ႔ ေန႔စU္ေဆးေသာက္ရျခင္း၊ Aခ်ိဳ႔ေသာ
ႏွလံုး  ေသြးေၾကာ ေရာဂါရွိသူမ်ား၊ ေခါင္းတျခမ္း  ကိုက္တတ္သူမ်ား၊  Aသက္၃၅ႏွစ္  ေက်ာ္မ်ား၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ား၊ ႏို႔တုိက္မိခင္မ်ား 

13
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ Eျပီလ Aတြဲ ၂၊Aမွတ္ ၇

၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစU္

ေသာက္သံုးရန္  မသင္႔ျခင္းတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕Aမ်ိဳးသမီးေတြမွာေတာ႔  ေဆးေၾကာင္႔ ပ်ိဳ႔Aန္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ စိတ္က်ျခင္း၊
ေသြးျပျခင္း  စသည္တုိ႔

ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ေဆးေသာက္မယ္  ဆိုရင္ေတာ႔

ရာသီလာတဲ႔

ပထမဆံုးေန႔မွာ  စေသာက္လို႔ရပါတယ္။

ေဆးကဒ္ေျပာင္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ေသာက္  လက္စ ေဆးကဒ္ကုန္မွ  တၿခားကဒ္Aမ်ိဳးAစားကို ေျပာင္းရမွာပါ။ Aရင္က တားေဆး
ထိုးထားတယ္ (သံုးလေဆး၊  ဒီပို) ဆိုရင္ေတာ႔ ႀကိဳက္တဲ႔ Aခ်ိန္စ  ေသာက္လို႔   ရပါတယ္။  ေဆးကဒ္ရ႕ဲ ေနာက္ပိုင္းမွာ မွ်ားနဲ႔ညႊန္ထားတဲ႔
Aတုိင္းေသာက္ရပါမယ္။ 
ေန႔စU္  Aခ်ိန္မွန္မွန္

ေသာက္ရပါမယ္။

ေဆးကို

ရက္မလြတ္ေစပဲ

ေသေသခ်ာခ်ာေသာက္ရင္  ထိထိေရာက္ေရာက္

ကိုယ္၀န္ 

တားေပးႏုိင္ပါတယ္။ပရုိဂ်က္စရုန္းတစ္မ်ိဳးထဲပါတဲ႔  Progestrogen  Only  Pill  (POP)  လို႔ေခၚတဲ႔ေဆးကဒ္ကေတာ႔ ေဆးေပါင္းကဒ္ (COC) 
ေသာက္လို႔မရေသာသူေတြAတြက္ပါ။ Uပမာ ႏုိ႔တုိက္မိခင္မ်ား၊ ႏွလံုးေရာဂါရွိသူမ်ား၊ ေသြးပ်စ္ခဲေရာဂါျဖစ္ဖူးသူမ်ား စသည္ျဖင္႔ Aထက္မွာ 
ေဖၚျပထားတဲ႔သူေတြပါပဲ။ ဒီ POP  ကေတာ႔ ေန႔စU္ Aခိ်န္ပါ  မွန္မွန္ေသာက္ဖုိ႔လိုပါတယ္။ Uပမာ ေန႔စU္ ည၁၀နာရီဆို Aၿမဲတန္း 
ည၁၀နာရီေသာက္ရပါမယ္။ ေနာက္တခ်က္က POP ေသာက္ေနစU္ ရာသီ ေသြးစက္ေလးေတြ  လာလိုက္ ေပ်ာက္  လုိက္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
တကယ္တမ္းယွU္ေျပာရရင္ ေဆးေပါင္းကဒ္ COC ေလာက္ ကိုယ္၀န္တားျခင္းAစြမ္းမထက္ပါဘူး။ 
 
A၀လြန္Aမ်ိဳးသမီးမ်ားေတြေသာက္ရင္  ပိုျပီး Aစြမ္းက် တတ္ပါတယ္။ေသာက္ေဆး ေနာက္တမ်ိဳးကေတာ႔  Aေရးေပၚကိုယ္၀န္  တား ျခင္း
ေခၚ Emergency  Contraception  ပဲျဖစ္ပါတယ္။  Morning  After  Pill  လို႔လဲေခၚပါတယ္ ျမန္မာျပည္မွာေတာ႔ Postinor‐2  Aမည္နဲ႔ 
ေစ်းကြက္ထမ
ဲ ွာရွိပါတယ္။ စုစုေပါင္း ၂ႀကိမ္ေသာက္ရပါတယ္။ AကာAကြယ္မဲ႔  လိင္ဆက္ဆံျပီး ၇၂နာရီAတြင္းမွာ တႀကိမ္  ေသာက္ 
ရပါမယ္၊

ပထမေဆးလံုးေသာက္ျပီး  ၁၂နာရီAၾကာမွာ

ေနာက္တႀကိမ္  ေသာက္ရပါမယ္။

ဒါဟာ

Aေရးေပၚ  Aတြက္ပဲျဖစ္လို႔ 

ပံုမွန္Aသံုးမျပဳသင္႔ပါဘူး။ (က်မတို႔က တစ္လမွ ေလးႀကိမ္ေလာက္ပဲ  Aေရးေပၚတာဆိုေတာ႔ ေန႔တုိင္းေသာက္ရမယ္႔ COC  တုိ႔ POP  တို႔
မေသာက္ခ်င္ပါဘူး။  ျဖစ္လာမွပဲ ႀကံဳသလို After  Pill ေသာက္ပါတယ္။) Aဲသလို မဟုတ္ဘူးေနာ္။ After  Pill  မွာ သာမန္
တားေဆးေတြထက္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြ ပိုရွိတဲ႔Aျပင္  ကိုယ္၀န္ရွိသာြ းႏုိင္ဖို႔ Aခြင္႔Aေရးလည္း ပိုမ်ားပါတယ္။ Aဆိုးဆံုးကေတာ႔ 
သားAိမ္ျပင္ပ သေႏၶတည္ Ectopic  Pregnancy  ဖို႔  Aခြင္႔Aလမ္းပိုမ်ားတယ္ဆိုတာပါပဲ။သဘာ၀  နည္းလည္း မႀကိဳက္  ေဆးေသာက္ရမွာ
ပ်င္းတဲ႔ Aမ်ိဳးေကာင္းသမီးေတြကိုေတာ႔ ေနာက္ထပ္ေမးရမယ္႔  ေမးခြန္းကေတာ႔ 'ကပ္မလား၊ ထိုးမလား၊ ျမဳပ္မလား၊ ထည္႔မလား'  ပါပဲ။ 
ရွင္းျပပါ႔မယ္၊ ဆႏၵေတြေစာၿပီး တလဲြေတြမေတြးၾကပါနဲ႔။ကပ္ ရမွာကေတာ႔  Patch  လုိ႔ေခၚတဲ႔ ေဆးပလာစတာမ်ိဳးမွာ မေဟာ္မုန္း ၂မ်ိဳး 
Aခ်ိဳးက်စပ္ထည္႔ထားပါတယ္။ Aေရျပားေပၚမွာ ကပ္ထား  လိုက္ျခင္းျဖင္႔  ေဟာ္မုန္းေတြဟာ ေဆးပလာစတာကေန Aေရျပားကို ျဖတ္ၿပီး
ကုိယ္ခႏၶာထဲကို တေနကုန္  တစိမ္႔စိမ္႔၀င္ပါသတဲ႔။ လက္ေမာင္းAတြင္းဖက္၊ ေပါင္ရင္း၊ ဗိုက္  ႀကိဳက္တဲ႔ေနရာမွာ ကပ္ထားလိုက္ရံုပါပဲ။
၇ရက္တခါ Aေဟာင္းကိုခာြ ျပီး Patch  Aသစ္ ကို Aျခားေနရာမွာ ကပ္ရပါတယ္။ ၇ရက္ ၃ခါ ကပ္ျပီးရင္ ၄ႀကိမ္ေျမာက္  ၇ရက္ကို
ဘာမွမကပ္ပဲ ထားရပါတယ္။ Evra Transdermal Patch  က Aသံုးမ်ားပါတယ္။ ေဘးထြက္ဆိုး က်ိဳးေတြ  ကေတာ႔ COC ေဆးေပါင္းကဒ္နဲ႔
Aတူတူပါပဲ။

တေန႔တခါ  ေဆးေသာက္စရာမလိုတဲ႔

ေဆးပလာစတာမတည္႔လို႔
ျမင္ကုန္မယ္ဆိုၿပီး

သံုးလို႔မရပါဘူး။

မသံုးၾကပါဘူး။

Aခ်က္က  သာသြားပါတယ္။

တခ်ိဳ႔Aမ်ိဳး  သမီးေတြမွာေတာ႔  Aေရျပားနဲ႔

တခ်ိဳ႕  ဇီဇာေၾကာင္တဲ႔  သူေတြၾကေတာ႔လည္း

ေပါင္ရင္းမွာ

ကပ္ထားတာ

ဘယ္သူက  ေတြ႔မလဲေနာ္..

Patch  ကပ္ထားရင္
Aဲ..

သူမ်ားေတြ 

တစ္ေယာက္  ေယာက္က

ေတြ႔သြားခဲ႔ရင္လည္း ေတြ႔သာြ းတဲ႔သူကိုေတာ႔ ရွက္စရာ မရိွေလာက္ ေတာ႔ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာ သိပ္မတြင္က်ယ္ ေသး ပါဘူး။ 
တားေဆးထိုးမယ္ဆိုရင္ေတာ႔ သံုးလခံေဆး  (နာမည္ႀကီးကလည္း၊ သံုးလေဆးဆိုေတာ္ေသး) လို႔ေခၚတဲ႔ Depoprovera ေခၚ Depo 
ဆိုတာရွိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ Aဖံုးခရမ္းေရာင္၊ Aဖံုးစိမ္း၊ Aဖံုးနီ  စသည္ျဖင္႔ Aမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနေပမယ္႔လည္း ပါ၀င္တာက Aတူတူပါပဲ။
Depo မွာ ပရုိဂ်က္စရုန္း တစ္မ်ိဳးထဲပါတဲ႔ Aတြက္ ေယဘူယ်Aားျဖင္႔ Aထက္မွာ ေဖၚျပခဲ႔တဲ႔ POP နဲ႔ ဂုဏ္သတိၲ ၊ သံုးႏုိင္တဲ႔AေျခAေနေတြ
တူပါတယ္။ ေကာင္းတဲ႔Aခ်က္က  ေန႔စU္ေဆးေသာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တပါတ္တခါ ပလာစတာ ကပ္ခာြ လုပ္ျခင္း  မလိုေတာ႔ပါဘူး။
သံုးလမွတစ္ခါ လမ္းထိပ္ေဆးခန္းက ဆရာ၀န္ကို ပိုက္ဆံ ၂၀၀၀က်ပ္  သြားေပးရံုပါ။ ေဆးထိုးတဲ႔ Aခါမွာ ေျပာခ်င္တာတစ္ခုက
ေဆးထိုးျပီးရင္  မေခ်ပဲမေနပါနဲ႔၊ ေခ်ပါ၊ Aရပ္ေျပာနဲ႔ သံုးလေဆးကိုေခ်လိုက္ရင္  Aာနိသင္ပ်ယ္  တယ္ဆို  တာ လံုး၀မဟုတ္ပါဘူး။
(ေလးဖက္နာAတြက္ ပင္နယ္စလင္ တလတႀကိမ္ထုိးတဲ႔သူေတြလည္း ေခ်တာပဲ၊ Aာနိသင္ပ်ယ္ျပီး ၂ပါတ္ ေလာက္ပဲ ခံတယ္လို႔ ဘယ္သူမွ
မေျပာၾကပါဘူး။)

မေကာင္းတဲ႔Aခ်က္ကေတာ႔

ေဆးထိုးေနရင္းနဲ႔ 

ကိုယ္၀န္လုိခ်င္လာလို႔

ေဆးထိုး 

ရပ္လိုက္ေသာ္လည္း

ကိုယ္၀န္ခ်က္ျခင္းရခ်င္မွ  ရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆို တစ္ႏွစ္ေလာက္ ေစာင္႔သာြ းရတတ္ပါတယ္။ တားေဆးကဒ္  ေတြကေတာ႔  ဒီလရပ္လုိက္ရင္
ေနာက္လဆုိ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ဖို႔ ready  ပါပဲ။Noristerat  ဆိုတဲ႔ ၈ပါတ္တခါ  ထုိးရတဲ႔  ေဆးလည္း ရွိပါ  တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ႔
မေတြ႕ဖူးခဲ႔ပါဘူး။ 
ထူးထူးျခားျခား တရုတ္ကလာ တဲ႔ တစ္လေဆးဆိုတာ ျမန္မာျပည္ကို ၀င္ပါတယ္။ ေစ်းခ်ိဳလို႔  ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သံုးၾကပါတယ္။ မကပ္ဘူး၊
မထုိးဘူး၊  ျမဳပ္မယ္ဆိုတာကေတာ႔ AေရျပားေAာက္မွာျမဳပ္လို႔ရတဲ႔ Implanon  လို႔ေခၚတဲ႔  ပရိုဂ်က္စရုန္း ျဖည္းျဖည္း  ခ်င္းလႊတ္ေပးတဲ႔
Aရာေလးပါပဲ။ တခါထည္႔ရင္  ၃ႏွစ္Aထိခံပါတယ္။ Aသံုးျပဳပံု၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြကေတာ႔ Aျခား  ပရုိဂ်က္စရုန္း တမ်ိဳးထဲပါတဲ႔ POP, 
Depo  injection  စတာတို႔နဲ႔ Aတူတူပါပဲ။  Aေရျပားကို ထံုေဆးေလးေပးျပီး AေရျပားေAာက္မွာ Implanon  ဆိုတဲ႔ဟာေလးကို 
ျမဳပ္ထားလုိက္ရံုပါပဲ။ ပလာစတာလို မျမင္ရေတာ႔ဘူးေပါ႔.. Aဲ.. AားAားယားယား လက္နဲ႔ လိုက္စမ္းရင္ေတာ႔ ေတြ႕မွာေပါ႔ေနာ..။ 
 ကာလၾကာျမင္႔လာသည္ႏွင္႔Aမွ် စမ္းသပ္မွဳေတြ Aမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ လာခဲ႔တာ  Aခုေခတ္Aသံုးျပဳေနတဲ႔ Aရာေတြကေတာ႔ ထည္႔ရ ထုတ္ရ
လြယ္သြားပါျပီ။  တြန္႔လိမ္လိမ္ပံု ဒါမွမဟုတ္ Aဂၤလိပ္Aကၡရာ တီ ပံုသဏၭာန္ေတြ Aသံုးမ်ားပါတယ္။  Aရပ္စကား 'ကြင္းထည္႔' 

14
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ Eျပီလ Aတြဲ ၂၊Aမွတ္ ၇

၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစU္

ထားတယ္လို႔ေျပာၾကတဲ႔

Intrauterine  Contraceptive  Device  (IUCD)  ဆိုတာေတြက

Aခုေခတ္မွာ

၉၉%

ေက်ာ္

ေAာင္ 

စိတ္ခ်မွဳကိုေပးေနပါၿပီ။ 'ကြင္း'  ခ်ည္းပဲ မဟုတ္ပဲ သုက္ေကာင္သတ္ေဆး၊  ပရုိဂ်က္စရုန္း စတာေတြပါ IUCD ေတြမွာ ထည္႔သြင္း  ထားတာ 
ေၾကာင္႔

Aလြန္ 

Aစြမ္းထက္လွပါတယ္။

IUCD 

ရဲ႕ေကာင္းတဲ႔

Aခ်က္ကေတာ႔ 

ကိုယ္၀န္လုိခ်င္တဲ႔Aခ်ိန္က်ရင္

ခ်က္ခ်င္း

ထုတ္ပစ္ုိက္ႏုိင္ျခင္းပဲ  ျဖစ္ပါတယ္။ Patch  တို႔ Implanon  တို႔လို မျမင္လည္း မျမင္ရ (သာမန္)  စမ္းၾကည္႔ လို႔လည္း မေတြ႔  ႏုိင္ဘူးေလ။ 
ကိုယ္၀န္တားနည္းေတြ  Aေၾကာင္းေျပာတာ ေတာ္ေတာ္ေလးေတာ႔ ျပည္႔စံုသြားပါၿပီ။ က်န္ေသးတာဆိုလို႔  Female Sterilisation  လို႔ေခၚတဲ႔
သားေၾကာျဖတ္ျခင္းပဲ

ျဖစ္ပါတယ္။

ထံုးျဖတ္ျဖတ္ပစ္လိုက္တာပါပဲ။

ဘယ္ညာ  တဖက္တစ္ခုရွိတဲ႔

မမ်ိဳးUAိမ္

ရာသက္ပန္  သေႏၶတားၿပီးျဖစ္သာြ းပါတယ္။

၂ခုနဲ႔

သားAိမ္နဲ႔

Aင္မတန္မွ

ဆက္ထားတဲ႔

ျပြန္  ၂ေခ်ာင္းကို

ျဖစ္ေတာင္႔ျဖစ္ခဲ  AေျခAေနမ်ိဳးမွာေတာ႔

ျပတ္ေနတဲ႔ ျပြန္ Aလိုလုိျပန္ဆက္သြားျပီး  ကိုယ္၀န္ရႏုိင္ပါေသးသတဲ႔။ ႀကံႀကံဖန္ဖန္ေနာ္။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ႔ က်န္းမာတဲ႔  Aမ်ိဳးသမီး 
တစ္ေယာက္Aေနနဲ႔ ကေလး ၃ေယာက္ Aရွင္လတ္လတ္ မရွိေသးသေရြ႕ တရား၀င္  သားေၾကာျဖတ္ခင
ြ ္႔မရွိပါဘူး။ သားေၾကာ  ျဖတ္တယ္ 
ဆိုေပမယ္႔ သေဘာေပါက္ရမွာက သမီးေၾကာပါ ျပတ္သြားတယ္ဆိုတာပါပဲ။ 

ဴမန္မာ့ လူအ
ႛ ခၾင့္အေရးခဵႃိးေဖာက္မႁ ကုလသမဂၢလူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵမႀတ္ 
2009­03­28(VOA) 
ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ 
လူႛအခၾင့္ 
အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾကို
စနစ္ 
တကဵကဵႃး 
လၾန္ေနတယ္လိုက
ႛ ုလသမဂၢလူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီကသတ္မႀတ္ဆံုးဴဖတ္လိုက္ပၝတယ္။
ဴမန္မာႎိုင္ငံ  လူႛအခၾင့္အေရး အေဴခ အေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး လူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီမႀာ 
ခဵက္ႎိုင္ငံ  ကုိယ္စား  လႀယ္  က အဆိုတင္သၾင္းခဲ့တာပၝ။  ဆၾစ္ဇာလန္ႎုိင္ငံ  ဂဵီနီဗာ႓မိႂႛတၾင္
ကုလသမဂၢ လူအ
ႛ ခၾင့္အေရးေကာင္စီ အထူးအစည္းအေဝး ကဵင္းပေနသည့္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။  
ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ
ဒီမိုကေရစီေရးနဲႛ
လူအ
ႛ ခၾင့္အေရး
လႁပ္ရႀားသူေတၾကို  မတရား  ဖမ္းဆီးေထာင္ခဵေနတာ၊ ကေလး 
စစ္သားေတၾ အသံုးဴပႂေနတာ၊ တိုင္းရင္းသား လူမဵိႂးစုေတၾအေပၞ
အ႒ကီးအကဵယ္ ဖိနႀိပ္တာေတၾကို စစ္အစိုး ရက အကၾက္  ကဵကဵ
ကဵင့္သံုးေနတာဴဖစ္ေဳကာင္း၊
ရဟန္းသံဃာ  ေတၾကိုလည္း 
ဖိႎႀိပ္ေန  ေဳကာင္း စတာေတၾ တင္သၾင္းခဲ့႓ပီး အရင္္ဆံုး 
ဴဖတ္ခဵက္ေတၾနဲႛ  ပတ္သက္႓ပီး ဴဖည့္စၾက္ခဵက္၊ ဴဖႂတ္ပယ္ 
အစားထိုးခဵက္ေတၾကိုလည္း  ရႀင္းလင္း  တင္သၾင္း  ခဲ့ပၝတယ္။ 
အဖဲႛၾဝင္ ၄၇ ႎိုင္ငံပၝဝင္တဲ့  ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္  အေရးေကာင္စီ 
က မေနႛကဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေတၾ ခဵမႀတ္ခဲ့ရာမႀာ  ဴမန္မာစစ္  အစိုးရ 
အေနနဲႛ ႎိုင္ငံေရး  အရ ဖမ္းဆီးတာေတၾကို ရပ္ဆိုင္းရမယ္၊ 
သေဘာထားခဵင္း မတိုက္  ဆိုင္သူ  ေတၾအေပၞ ႒ကီးေလးတဲ့
ဴပစ္ဒဏ္ေတၾခဵမႀတ္႓ပီး 
လူႛအခၾင့္အေရး
ေဖာက္ဖဵက္ 
သူေတၾကိုေတာ့ လၾတ္႓ငိမ္း  ခဵမ္းသာခၾင့္  ဴပႂထားတာေတၾကို
ဴပန္လည္သံုး  သပ္ရမယ္၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အပၝအဝင္ 
ႎိုင္ငံေရး  အကဵဥ္းသား ၂၁ဝဝ ေကဵာ္ကုိ အဴမန္ဆံုးဴပန္ 
လၿတ္ေပးရမယ္ စတဲ့အခဵက္ေတၾ  ပၝဝင္ပၝတယ္။ လူႛအခၾင့္အေရး 

ေကာင္စီရဲႛ ဒီဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကို ရုရႀ၊ တရုတ္နဲႛ အာရႀႎိုင္ငံ  အမဵား 
စုက ေဝဖန္လိုက္ဳက႓ပီး ဆန္က
ႛ ဵင္ဘက္အကဵႂိးသာ  ရလိမ့္ 
မယ္လိုႛေဴပာ ဆို လိုက္ပၝ တယ္။         ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ဴမန္မာ 
သံအမတ္  ဦးဝဏၧေမာင္ဝင္းကလည္း
ဒီဆံုးဴဖတ္ခဵက္ဟာ
တဖက္ေစာင္းနင္းႎိုင္႓ပီးစၾက္ဖက္လၾန္းအား႒ကီးတယ္လိုႛကန္ႛကၾ
က္ခဲ့ပၝတယ္။  တခဵိန္တည္းမႀာပဲ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး 
အေဴခအေနကို  စံုစမ္းအစီရင္ခံဖိုႛ အထူးကုိယ္စားလႀယ္မစၤတာ
ေသာမတ္စ္ ကင္တားနားကို ကုလသမဂၢ  လူႛအခၾင့္အေရး 
ေကာင္စီက ဴပန္လည္ခန္ႛအပ္လိုက္တယ္လုိ့ သိရပၝတယ္။
အဲဒၝေဳကာင့္  ေနာက္ႎႀစ္မႀာလည္း ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႛ လူႛအခၾင့္ 
အေရးဆိုင္ရာ 
အေဴခအေန 
အေသးစိတ္ 
ကိုမစၤတာ 
ကင္တားနားကပဲဆက္လက္အစီရင္ခံရမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ကုလသ
မဂၢလူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီရဲႛ
ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛပတ္သက္တဲ့ 
ဆံုးဴဖတ္  ခဵက္နဲႛပတ္သက္႓ပီး ကဵင္းပတဲ့ေဆၾးေႎၾးပဲၾမႀာ ဂဵပန္၊
တရုတ္၊ ရုရႀား၊  အိႎၬိယ အပၝအဝင္ ႎုိင္ငံအသီးသီးက တုန္ႛဴပန္ 
ေဆၾးေႎၾး ခဲ့ဳက ပၝတယ္။ 
 

 (30 march ­newEra)            ျမဝတီၿမိဳ႕ ကညန႐ံုးAနီးရွိ Aဓိ႒ာန္ေAာင္ဘုရားဝင္းAတြင္း ဒီေကဘီေAAဖြဲ႔မွ  Uီးစီးက်င္းပသည့္
ေလာင္းကစား

Aေျခခံ

ေပ်ာ္ပရ
ဲြ ႊင္ပဲြ

(Aာဝါေဒးပြဲ)

တြင္  လူသတ္မႈျဖစ္ပာြ းသျဖင့္

ၿမိဳ႕နယ္Aာဏာပိုင္မ်ားက

ပြက
ဲ ်င္းပခြင့္ 

ပိတ္ပင္လိုက္သည္။ယခုလ (၂၇) ရက္ေန႔ညက က်င္းပသည့္ AဆိုပါAာဝါေဒးပြတ
ဲ င
ြ ္  ဒီေကဘီေAAဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ Aခ်င္းမ်ားသည့္
ေလာင္းကစားသမား

(၂)

Uီးကို  ဒီေကဘီေAက

ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ရာ

တUီးပြခ
ဲ ်င္းၿပီးေသဆံုးၿပီး

က်န္တUီးမွာ  Aျပင္းAထန္

ဒဏ္ရာရရွိသာြ းသည္ဟု မ်က္ျမင္သက္ေသ ျမန္မာAလုပ္သမားတUီးက ေခတ္ၿပိဳင္သို႔ ေျပာသည္။၎က “(၂၇) ရက္ေန႔ညကျဖစ္တာ။
က်ေနာ္တို႔ေရွ႕တင္ပ။ဲ ဒီေကဘီေA ေျပာတာက  ဒီလူႏွစ္ေယာက္ မူးၿပီး ေသနတ္ ဝင္လုတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ က်ေနာ္တို႔ေတြ႔တဲ့ 
Aျဖစ္မွန္က သူတို႔ေျပာသလိုမဟုတ္ဘူး။ မတရား Aလုပ္ခံရတာ”  ဟု ေျပာသည္။ပြမ
ဲ ိန္႔ ပိတ္ခံရေသာေၾကာင့္ တုိးတက္ေသာ
ဗုဒၶဘာသာ

ကရင္Aမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္  (ဒီေကဘီေA)

ေျပာင္းေရႊ႕ကာ

ျမန္မာဇာတ္Aဖြဲ႔ႏွင့္ 

Aဖြဲ႔သည္

ေရာင္ျပန္ဗဒ
ီြ ီယိုမ်ား

ကမ္းနားပိုင္းရွိ

ပါရွိသည့္

ဓမၼရန္ေAာင္  ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔

Aာဝါေဒးပြက
ဲ ို

ဆက္လက္က်င္းပၾကသည္။

15
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ Eျပီလ Aတြဲ ၂၊Aမွတ္ ၇

၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစU္

က်ေနာ္တို ့ရဲ ့သူရဲေကာင္း 
 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္း

(၁၉၁၅

-

၁၉၄၇) 

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာၿဗိတိသွ်Aုပ္စိုးတဲ့  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္း ေမြးဖြားလာခဲ့တယ္။ Aဲ့ဒီAခ်ိန္က  ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး Aတြက္ နယ္ခ်ဲ႕  ၿဗိတိသွ် 
ေတြကို ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္တာဟာ  ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းရဲ႕ သမိုင္းေပး  တာ၀န္တရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ ဒီတာ၀န္ကို Uီးလည္ မသုန္ ထမ္းရြက္ခဲ႔တယ္။ သူဟာ သူ႔ပိုင္ဆိုင္မႈAားလံုးနဲ႔  သူ႔Aသက္ကိုပါ
စြန္႔လႊတ္သာြ းခဲ့ သူ ျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေ  Aာင္ဆန္းဟာ  သူ႔ယံုၾကည္ခ်က္ကေန ဘယ္ေတာ့မွ ေသြဖည္ 
မသြားဘဲ စြစ
ဲ ဲြၿမဲၿမဲ လုပ္ကိုငသ
္ ြားသူ  ျဖစ္တယ္။ သူက်ဆံုးသြားခ်ိန္Aထိ ဘ၀တေလွ်ာက္လံုး နယ္ခ်ဲ႕ကို 
ဆန္႔က်င္ခဲ့သူျဖစ္တယ္။ နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်ေတြနဲ႔ ေစ့စပ္ ညိွႏႈိင္းလို႔  ယံုၾကည္မႈ  တည္  ေဆာက္ခဲ့  ေပမယ့္
ျမန္မာျပည္ တစည္းတလံုးတည္း လြတ္လပ္ေရးရဖို႔Aတြက္ကို ဘယ္လို AေပးAယူမွ မရိွခဲ့ဘူး။ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ 

လြတ္လပ္ေရးကိုတိုက္ယူရာမွာ

မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ထင္ရတဲ့

လုပ္ငန္းကို 

Aေမွ်ာ္Aျမင္ရိွရိွန႔ဲ

Aားသြန္ခြန္စိုက္

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရက
ြ ္ခဲ့တယ္။ Aင္Aားႀကီးတဲ့ ရန္သူကိုတိုက္ဖို႔Aတြက္ စစ္တပ္တတပ္လိုတယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္  တယ္။ ဒါေၾကာင့္
သူ႔ေခါင္းေဆာင္မႈေAာက္မာွ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ကို လူ ၃၀  န႔ဲ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တယ္။ လAနည္းငယ္Aတြင္း ဗမာ့လြတ္ 
လပ္ေရးတပ္မေတာ္ဟာ  တပ္သားသစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို စုေဆာင္းႏိုင္ခ႔ဲတယ္။စစ္တပ္ကိုဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္  ေခတ္မီ 
တပ္မေတာ္ျဖစ္လာေAာင္လည္း တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းန႔ဲ  စစ္တကၠသိုလ္ေတြ ဖြင္႔လွစ္ခဲ့တယ္။ တပ္မေတာ္ကို ခိုင္မာတဲ့ 
Aဖြဲ႔Aစည္းတခုျဖစ္လာေAာင္ ဖန္တီးခဲ့တာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေAာင္ဆန္းျဖစ္တယ္။  ဒါေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ Aနာဂတ္တပ္မေတာ္ကို
ႏိုင္ငံေရးန႔ဲ  ကင္းကင္းေနသင့္တယ္ဆိုၿပီး လမ္းညြန္ခဲ့ပါတယ္။ႏိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာမွာလည္း  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ AကြဲကဲြAျပားျပားျဖစ္ေနတဲ့
Aင္Aားစုေတြကို  စုစည္းႏိုင္ခဲ့တယ္။ ပညာတတ္ Aထက္တန္းလႊာေတြနဲ႔ သူတုိ႔ရ႕ဲ မိသားစု၀င္ေတြကို  ေတာ္လွန္ေရးထဲပါ၀င္လာေAာင္
စည္း႐ံုးႏိုင္ခဲ့တယ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 

ေAာင္ဆန္းရဲ႕

Aေျပာင္ေျမာက္ဆံုးေဆာင္ရြက္ခ်က္က

ဒုတိယကမာၻစစ္Aတြင္း 

ဂ်ပန္က်ဴး 

ေက်ာ္သူေတြကို ျပန္လည္တိုက္ထုတ္ဖို႔Aတြက္ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးကို ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ျခင္းပဲျဖစ္
တယ္။  ေနာက္ထပ္ ထူးျခားတဲ့Aရည္Aခ်င္းက တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုကို  သူန႔ဲAတူရပ္တည္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးကို Aတူတကြ 
ေတာင္းဆိုဖို႔  စည္းရံုးႏိုင္ခဲ့ျခင္းပါပဲ။၁၉၃၅ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၄၇ ခုႏွစ္Aထိ  တိုေတာင္းလွတဲ့ ၁၂ ႏွစ္တာကာလAတြင္း ေက်ာင္းသားေခါင္း 
ေဆာင္ဘ၀ကေန Aမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ တေယာက္ျဖစ္လာတာ က်ေနာ္ေတာ့ Aေတာ္Aံ့O မိတယ္။ႀကီးျမတ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ တိုင္း 
မွာ

ရိွAပ္တဲ့Aရည္Aခ်င္းေတြAကုန္လံုး  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္း  မွာရိွတယ္။

Aထက္ျမက္ဆံုးေခါင္းေဆာင္တေယာက္

ျဖစ္တယ္။

သူAလုပ္လုပ္တဲ့Aခါ

က်ေနာ္ေတြ႕ဖူးခဲ့

သမွ်

ေခါင္း  ေဆာင္ေတြထမ
ဲ ွာ 

စြမ္းေဆာင္ရည္  Aျပည့္ရိွတယ္။

Aစည္းAေ၀း 

ေခၚလိုက္တို္င္း ဘာေဆြးေႏြးမလဲဆိုတဲ့AစီAစU္  သူ႔မွာ Aၿမဲရိွတယ္။ Aစည္းAေ၀းကို Aခိ်န္မျဖဳန္းဘဲ  စနစ္တက်စီမံသာြ းႏိုင္တယ္။
Aစည္းAေ၀းၿပီးတဲ့Aခါလည္း လူတိုင္းဟာ  ကိုယ္ဘာလုပ္  ရမယ္ဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း  သိသြားတယ္။ေနာက္ဆံုးAေနန႔ဲ 
Aေရးပါတဲ့Aရည္Aေသြးတခုက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဟာ ကိုယ္က်င္႔သိကၡာႀကီးမားၿပီး  စိတ္ထက္  သန္ တဲ့ မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္တေယာက္
ျဖစ္ျခင္းပါပဲ။  တိုင္းရင္းသားညီAစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြန႔ဲAတူ
တမ္းတေနဆဲပဲလို႔

ျမန္မာျပည္သူAားလံုးဟာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္  ေAာင္ဆန္းကို

က်ေနာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။  (ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္  ေက်ာ္ေဇာဟာ  သက္ရိွထင္ရွား  က်န္ရိွေနေသးတဲ့

ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး 
ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ 

၀င္ႏွစ္Uီးထဲက တUီးျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕မွာ ေနထိုင္လ်က္ရိွပါတယ္)                                                               

     ရွင္သန္ဆဲ

          ေသြးေသာက္တUီး              ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေဇာ (၁၉၁၉ - )  ရဲနည္ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ 

ေက်ာ္ေဇာဟာ  ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ေတြထက

သက္ရိွထင္ရွား က်န္ရိွေနသူ ႏွစ္Uီးမွာ  တUီးျဖစ္တယ္။ မ်ဳိးးခ်စ္
စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္ၿပီး လက္၀ဲယိမ္းတဲ့  ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ ဟာ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္မွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီထဲ
၀င္ခဲ့တယ္။  ပါတီက

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ပါတီဗဟို  ေကာ္မ  တီ၀င္တUီးျဖစ္ေပမယ့္

ပါတီရ႕ဲ  

လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါ၀င္ခလ
ဲ ွတယ္။ စစ္ေျမျပင္ က  သူရသတိၱ  ေျပာင္ေျမာက္  မႈေတြကိုသာ လူသိမ်ားပါ 
တယ္။ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားခ႔ဲတာဟာ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ကျဖစ္ပာြ းခဲ့တဲ့ Aင္းစိန္တိုက္ပဲြမွာ စခဲ့တယ္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ဆင္ေျခဖံုးေနရာေတြကို သိမ္းပိုက္ထားတဲ့  ကရင္  သူပုန္ ေတြကို တိုက္ထုတ္ခဲ့တဲ့
သံုးလေက်ာ္ၾကာတိုက္ပဲြဟာ  သူ႔ရဲ႕စစ္မႈထမ္းသက္တေလွ်ာက္

ေမ့မရႏုိင္တဲ့

Aရွည္လ်ားဆံုးစစ္ပ၊ဲြ   Aခက္ခဲဆံုး၊

Aပင္ပန္းဆံုးန႔ဲ

Aႏၱရာယ္Aမ်ားဆံုး စစ္ပဲြလို႔  ကိုယ္တိုင္ေရးAတၳဳပၸတိၱထဲမွာ ေရးသားခဲ့တယ္။ Aင္းစိန္တိုက္ပြဲမွာ  ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာဟာ သူ႔တပ္ဖဲြ႔ 
ေတြန႔ဲAတူ Aၿမဲ ရင္ေပါင္တန္း တိုက္ပြဲ၀င္တတ္သူ  သတိၱေျပာင္ေျမာက္တဲ့ တပ္မွဴးတUီးAျဖစ္ Aထက္Aရာရိွေတြန႔ဲ စစ္သားေဟာင္း 
ႀကီး  ေတြကလည္း Aမွတ္ရၾကတယ္။  ရွမ္းျပည္နယ္ထဲ ကူမင္တန္တပ္ေတြ  က်ဴးေက်ာ္  ၀င္ေရာက္မႈကို တပ္မေတာ္က တိုက္ထုတ္စU္ 
ကလည္း ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ  နာမည္ဟာ လူတိုင္းပါးစပ္ဖ်ားမွာ တဖြဖြေျပာဆိုရတဲ့Aထိ ျဖစ္ခဲ့တယ္။  ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္
သူ႔ရဲ႕စြန္႔စားခန္း ေတြဟာ ဒ႑ာရီဆန္ဆန္ပါပဲ။  ျမန္မာတပ္ေတြ ထိုင္းႏုိင္ငံနယ္ျခားကို ျဖတ္သန္း  ခြင့္ရဖို႔Aတြက္  ဘိန္းAေရာင္း 

16
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ Eျပီလ Aတြဲ ၂၊Aမွတ္ ၇

၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစU္

A၀ယ္တခု မွာ ကူမင္တန္ေတြလိမ္လိုက္တဲ့  ထိုင္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တေယာက္န႔ဲ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ သေဘာတူညီမႈ ရယူခဲ့တယ္။  ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္Aနီး  ေတာင္ထူထပ္တဲ့ ဒြိဳင္တန္ေတာင္တန္းေပၚက ကူမင္တန္  ေတြရဲ႕ခံ  တပ္ကိုတိုက္ဖို႔  စစ္ျပင္ေနတုနး္ ထိုင္းဆက္ 
သြယ္ေရး  Aရာရိွတေယာက္က ဒီခံတပ္ကိုသိမ္းပိုက္ဖို႔  Aခ်ိန္ဘယ္  ေလာက္ၾကာ  မလဲလို႔ ေမးတဲ့Aခါ “မနက္ ၈ နာရီစတိုက္ရင္
ေနာက္Aက်ဆံုး  ညေန ၄ နာရီ ငါတုိ႔Aလံကို ေတာင္ကုန္းေပၚမွာ လႊင္႔မယ္”လို႔ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ  က  Aေၾကာင္း  ျပန္လိုက္ 
တယ္။Aဲ့ဒီတိုက္ပြဲကိုၾကည့္ဖို႔  ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္Aျခမ္းမွာ လူတေသာင္းေက်ာ္ စုေ၀းေရာက္ရိွေနၾကၿပီး  တခ်ဳိ႕  ဆိုရင္ တိုက္ပြရ
ဲ ႕ဲ ရလဒ္ကို
Aေလာင္းAစား လုပ္ေနသူေတြေတာင္  ရိွခဲ့တယ္။ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာဟာ သူေျပာတဲ့Aတိုင္း ညေန ၄ နာရီမွာ ျမန္မာAလံကို 
လႊင္႔ထူႏိုင္ခ႔တ
ဲ ယ္။၁၉၅၇ ခုႏွစ္ Eၿပီလမွာ  ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ  ရဲ႕ကံၾကမၼာAေျပာင္းAလဲျဖစ္ခဲ့တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ  Aလယ္ပိုင္းက  ဗမာျပည္
ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီရ႕ဲ Aမာခံစခန္းတခုကို  ၀င္ေရာက္စီးနင္း တိုက္ခိုက္ရာက ရွာေဖြေတြ႔ရိွခဲ့တဲ့ Aေထာက္  Aထားေတြဟာ တပ္မေတာ္ရ႕ဲ
လႈပ္ရွားမႈသတင္းေတြကို

ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္ေတြထံ

ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ 

ပို႔ခဲ့တယ္လို႔ဆိုၿပီး

ရာထူး 

ကေန

Aနား

ေပးခ႔ဲတယ္။

တပ္မေတာ္ကေန  Aနားယူခၿ႔ဲ ပီးေနာက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တက္တက္ႂကြႂကြ  ေထာက္ခံ  ခ႔ဲတယ္။၁၉၇၆  ခုႏွစ္မွာ Aစိုးရရဲ႕
တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္

ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ၾကားကပဲ  ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္  ပါတီ

ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမဆီ

ေရွာင္ထြက္ႏိုင္  ခဲ့တယ္။ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီီန႔ဲ စစ္ေကာ္မရွင္Aဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။  ပါတီတြင္းၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြ ေၾကာင့္ ပါတီၿပိဳကြခ
ဲ ႔ဲတဲ့ ၁၉၈၉
ခုႏွစ္မွာေတာ့  ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ တ႐ုတ္ျပည္ထဲ ၀င္ေရာက္ခိုလံႈခဲ့ရ  တယ္။  AခုAခါ Aသက္ ၉၀  ရိွၿပီျဖစ္တဲ့ ၀ါရင့္တပ္မွဴးႀကီး
ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ  ကူမင္းၿမိဳ႕မွာ ေနထိုင္လ်က္ရိွ ပါတယ္။ Eရာ၀တီ  မဂၢဇင္းန႔ဲ  ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းတခုမွာ ဒီေန႔ေခတ္
တပ္မေတာ္ကို “ေၾကးစားတပ္”လို႔  ေျပာဆိုခဲ့တယ္။ တိုင္းျပည္Aက်ဳိးAတြက္ စစ္တိုက္ခဲ့  တဲ့ သူတို႔ေခတ္က  တပ္မေတာ္ေခါင္း 
ေဆာင္ေတြနမ
႔ဲ တူတဲ့“ဒီေန႔ေခတ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ေတြရ႕ဲ   တခုတည္း  ေသာရည္ရြယ္  ခ်က္က စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ကို  ထိန္းသိမ္း 
ကာကြယ္ဖို႔” လို႔ေျပာခဲ့ပါတယ္္။ 

ျပည္သူ႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရတင္Uီး (၁၉၂၇ - )ထက္ေAာင္                ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး  သူရတင္Uီးဟာ သူ႔ရဲ႕ရဲစြမ္း  သတိၱ      
ေၾကာင့္ “သူရ”ဘြဲ႔ခ်ီးျမႇင့္ခံရၿပီး ျမန္မာ့  တပ္မေတာ္ရ႕ဲ ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္ Aဆင့္ထိ ရာထူးတိုးျမႇင့္ 
ခန္႔ထားျခင္း  ခံခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွာ ဗိုလ္ေန၀င္းကိုျဖဳတ္ခ်ဖို႔  ပူးေပါင္းႀကံစည္တယ္ ဆိုၿပီး
ႏိုင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈနဲ႔  စြဲခ်က္တင္ခဲ့တာေၾကာင့္ သူ႔ရ႕ဲ တပ္မေတာ္သားဘ၀ဟာ Aဆံုးသတ္ခဲ့ရတယ္။
၁၉၈၈  ခုႏွစ္ လူထုAံုႂကြဆႏၵျပမႈေတြ Aတြင္းမွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈထဲ  ပါ၀င္လာၿပီး Aမ်ဳိးသား 
ဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို တည္ေထာင္  သူတUီးျဖစ္လာခဲ့တယ္။AခုAခါ Aသက္ ၈၂ ႏွစ္ ရိွၿပီျဖစ္တဲ့
Uီးတင္Uီးဟာ ၁၉၄၃  ခုႏွစ္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ ထဲ၀င္ခဲ့စU္က Aသက္ ၁၆ ႏွစ္သာ ရိွပါေသး 
တယ္။  ကူမင္တန္တပ္ဖြဲ႔ေတြ က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္  မႈကိုတိုက္  ထုတ္တဲ့  တုိက္ပဲြေတြမွာေတာ့ တပ္မွဴး 
တင္Uီး ရဲ႕ သူရသတိၱန႔ဲေခါင္းေဆာင္မႈဟာ  သူ႔ရေ
ဲ ဘာ္ေတြAတြက္ Aားက်  Aတုယူစရာျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွာ တပ္မေတာ္ရ႕ဲ  
ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ေပးAပ္ခဲ့တဲ့Aထိ ဗိုလ္ေန၀င္းက  ယံုၾကည္ခဲ့  တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး Aျဖစ္ 
ခန္႔Aပ္ခံခဲ့ရတဲ့Aထိပါပဲ။တပ္မေတာ္ထဲ  မွာ  သာမက  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္Uီးဟာ Aရပ္သားေတြရဲ႕ ေလးစားခ်စ္ခင္မႈကိုလည္း  ရရွိခဲ့ပါ 
တယ္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ Aတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ေဟာင္း Uီးသန္႔ရ႕ဲ စ်ာပနမွာ ဆႏၵျပၾက တဲ့ေက်ာင္းသားေတြက “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္Uီး
Aသက္  ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစ”လို႔ ေႂကြးေၾကာ္တဲ့  Aထိ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္  သစၥာေဖာက္မႈဆိုတာထက္ လူႀကိဳက္
မ်ားတယ္ဆိုတဲ့Aခ်က္က Uီးတင္Uီးကို  ရာထူးျဖဳတ္ခ်ဖို႔ ျဖစ္လာေစခဲ့ပံုပါပဲ။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွာ Uီးတင္Uီးကို ေထာင္  ၇ ႏွစ္ ခ်ခဲ့ တယ္။
ဒါေပမယ့္ ၂ ႏွစ္ေစာၿပီး ျပန္လြတ္လာတယ္။ 
ေထာင္ကလြတ္ေတာ့  Uီးတင္Uီးဟာ မထင္မရွားဘဲ ေနခဲ့တယ္။ Aဲ့ဒီေနာက္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္  ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး Aျပင္ ဘက္မွာ 
ဆႏၵျပေနတဲ့ျပည္သူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့တယ္။  Aဲ့ဒီႏွစ္မွာပဲသူဟာ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ Aဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ရ႕ဲ   ဒုတိယ 
Uကၠဌျဖစ္လာၿပီး

စစ္Aစိုးရကို

ထပ္ၿပီးAဖမ္းခံရတယ္။

ျပင္းျပင္းထန္ထန္

ေ၀ဖန္ေျပာဆိုပါေတာ့တယ္။၁၉၈၉ 

ဒီတႀကိမ္မွာေတာ့  တပ္မေတာ္ၿပိဳကြဲေAာင္လုပ္တယ္

ဆိုတဲ့

ခုႏွစ္မွာ

စြဲခ်က္န႔ဲ

Uီးတင္Uီး

ေနာက္တႀကိမ္

ျဖစ္ပါတယ္။  လွ်ိဳ႕၀ွက္စစ္ခံု႐ံုးရဲ႕

စစ္တပ္Aရာရိွေတြေရွ႕မွာ  ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္းက “တပ္မေတာ္ ကို ငါခ်စ္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူကို  တပ္မေတာ္ထက္
ပိုခ်စ္တယ္”လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ AဲဒီAတြက္ Uီးတင္Uီးဟာ  Aင္းစိန္ Aက်U္းေထာင္မွာ ၆ ႏွစ္ေနခဲ့ရတယ္။၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာ  ေထာင္ 
ကျပန္လြတ္လာၿပီး

Uီးတင္Uီးဟာ

ႏိုင္ငံေရးကို

ဆက္လုပ္တယ္။  ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ရ႕ဲ

ျမန္မာ

ျပည္Aႏွံ႔ခရီးစU္ေတြမွာ

Aတူပါတယ္။ ၂၀၀၃  ခုႏွစ္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕Aနီး  Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရ႕ဲ ေမာ္ ေတာ္ယာU္တန္းကို စစ္Aစိုးရ 
AားေပးAားေျမႇာက္ျပဳထားတဲ့ လူရမ္းကားေတြက Aၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္တဲ့Aတြက္  Uီးတင္Uီး ဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီး ေနAိမ္Aက်ယ္  ခ်ဳပ္ခ် 
ထားခံရတာ Aခုခ်ိန္ထိပါ။ 

17
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ Eျပီလ Aတြဲ ၂၊Aမွတ္ ၇

၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစU္

ကဗ်ာ

ငါ…..Aတၲ
ငါ့မိသားစုAတြတ္
ငါ့ဘ၀ကိုရင္းေနတာမဟုတ္ဘူး
ငါ့မိသားစုAတြတ္
Aမ်ိဳးသားေရးကို
သစၥာေဖါက္ေနတာမဟုတ္ဘူး…ငါ့မိသားစုကို
ဒီမိုကေရစီAရသာေတြကို ေပးျခင္လို ့………
ငါ့လူမ်ိဳးေတြက္
ဒီမိုကေရစီAသီးပြင့္ေတြၾကားမွာ
ေခါင္းေမာ့၀င့္ၾကြားႏိုင္ဘို
ငါ့Aရင္ေနာင္ေတာ္ ၾကီးေတြနဲ ့Aတူ့……
ေပးဆပ္ေနၾကတာ
ေနရာAႏွံ ့မွာရွိတဲ့ ပိုးစံုးၾက ူးေတြ
Aိမ္တAိမ္မီးလင္းဘို ့
ၾကိ ုးစားေနၾကတယ္ လမ္းခရီးမွာ…
ကိုယ္ထက္ၾကီးတဲ ့
Aသားစားသတၲ၀ါေတြရဲ
စားသံုးသတ္ျဖတ္ျခင္းကိုလည္းခံရႏိုင္တယ္
ေနာက္ဆံုးေတြ ့ရဆံုရမွာ ေသျခင္းတရားဘဲ …
ငါမေသခင္မွာ…ငါလုပ္ႏိုင္သေလာက္
ေပးဆပ္ခဲ့ျခင္တယ္
ဘယ္သူမွမသိရင္ေန
ငါ့ကိငါဂုဏ္ယူျခင္လို ့……။။
ထြန္းထြန္း

18
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ Eျပီလ Aတြဲ ၂၊Aမွတ္ ၇

၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစU္

political cartoon­ ႏိုင္ငံေရးကာတြန္း

 
 
 

WE  FIGHT  FOR  TRUTH AND JUSTIC  IN BURMA 

8888 jynfol howif;pOfonf tm%m&SifpepftqHk;owfa&;twGwf jynfol hwdkufyGJjrkifhwifa&;wGif enf;vrf;
wcktaeESifh rdrdwdk htodpdwf "gwfjzifh wdkufyGJ0ifaejcif; jzpfygonf?
peoplepower2008@gmail.com

ph 08-78055752

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful