You are on page 1of 327
 
DICŢIONAR
moldovenesc-român
 
V
as
 i
le
 S
tati
DICŢIONAR
MOLDOVENESC-ROMÂNESC
Ediţia a Il-a revăzută şi completată
Chişinău • 201I
 
CZU 811.135.1(478)'374.3 S 79Dicţionarul apare în seria Biblioteca PRO MOLDOVA
 Dicţionarul mohlovenesc-rontănesc
 (DMR), ediţia a Il-a, a fost elaborat din
 
convingerea că a scrie o carte, o lucrare ştiinţifică despre Moldova şi despre moldo veni, despre cultura şi liinba moldovenească, atîta timp cît Republica Moldova încă
 
mai este independentă, nu este un păcat şi nici o crimă.
Lexiconul, pc care cu plecăciune îl propunem îndrăgostiţilor de limba maternă, amatorilor de lingvistică, este, întîi de toate, o
lucrare ştiinţifică,
avînd menirea de a contura evoluţia istori, de a evidenţia şi a fundamenta particularităţile şi individualitatea limbii moldoveneşti. Totodată,
 Dicţionarul moldovenesc-romănesc
 este şi o
lucrare de
 
popularizare, instructivă,
sursă surprinzătoare de informaţii pentru învăţători, elevi, studenţi, profesori, politicieni, inclusiv prim-miniştri şi miniştri de exeterne. pentru toţi  purtătorii limbii moldoveneşti, precum şi pentru purtătorii limbii valahe, azi —româneşti. Unora le este de folos pentru a se convinge de existenţa numeroaselor dovezi de netăgăduit ale individualităţii şi dăinuirii multiseculare ale
limbii vii,
 pe care moldovenii o numesc
moldovenească.
Altora - pentru a-şi completa golul informaţional şi a-şi modera zelul  politico-lingvistic antimoldovenesc, veleităţile lingvo-mesianice.
Redactor ştiiific:
 Andrei Hropotinschi
 , doctor în ştiinţe filologice,confereiar universitar
Recomandat pentru editare
de
 Rubin Udler,
 doctor habilitat în ştiinţe filologice, membru corespondent al Academiei de Ştiie a Moldovei.Descrierea CIP a Camerei Nionale a Cărţii Stati, VasileDicţionar moldovenesc-românesc / Vasile Stati; red. şt.: Andrei Hro-  potinschi. - Ed. a 2-a, rev. şi compl. - Ch.: S. n., 2011 (Tipogr. AŞM). - 328 p. - (Seria Biblioteca Pro Moldova).5000 ex.ISBN 078-9975-62-297-4.811.135.1 (478)'374.3 S 79
ISBN >78 9975-62-297-4
© Vasile Stati, 2011
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505