You are on page 1of 327

moldovenesc-romn

DICIONAR

Va s i le St a t i

DICIONAR
MOLDOVENESC-ROMNESC
E diia a Il-a re v zu t i co m p letat

C h i in u 2 0 1 I

CZU 811.135.1(478)'374.3 S 79 D icionarul apare n seria B iblioteca P R O M O L D O V A

Dicionarul mohlovenesc-rontnesc (DM R), ediia a Il-a, a fost ela borat din convingerea c a scrie o carte, o lucrare tiinific despre M old ova i despre m oldo veni, despre cultura i liinba moldoveneasc, atta timp ct Republica M old ova nc mai este independent, nu este un pcat i nici o crim. Lexiconul, pc care cu plecciune l propunem ndrgostiilor de limba matern, ama torilor de lingvistic, este, nti de toate, o lucrare tiinific, avnd menirea de a con tura evoluia istoric, de a evidenia i a fundamenta particularitile i individualitatea limbii moldoveneti. Totodat, Dicionarul moldovenesc-romnesc este i o lucrare de popularizare, instructiv, surs surprinztoare de informaii pentru nvtori, elevi, studeni, profesori, politicieni, inclusiv prim-minitri i minitri de exeterne. pentru toi purttorii limbii moldoveneti, precum i pentru purttorii limbii valahe, azi romneti. Unora le este de folos pentru a se convinge de existena numeroaselor dovezi de netgduit ale individualitii i dinuirii multiseculare ale limbii vii, pe care moldovenii o numesc moldoveneasc. Altora - pentru a-i completa golul informaional i a-i modera zelul politico-lingvistic antimoldovenesc, veleitile lingvo-mesianice.

R e d a c to r tiin ific :

A n d re i H ro p o tin sch i , d o c to r n tiin e filo lo g ic e , c o n f e re n ia r u n iv e rs ita r

R e c o m a n d a t p e n tr u e d ita r e d e R u bin U dler, d o c to r h a b ilita t n tiin e


filo lo g ic e , m e m b ru c o r e s p o n d e n t al A c a d e m ie i d e tiin e a M o ld o v e i. D esc rierea C IP a C a m e re i N aio n ale a C rii S tati, Vasile D icionar m oldovenesc-rom nesc / Vasile Stati; red. t.: A ndrei Hropotinschi. - Ed. a 2-a, rev. i com pl. - Ch.: S. n., 2011 (Tipogr. A M ). 328 p. - (Seria Biblioteca Pro M oldova). 5000 ex. ISBN 078-9975-62-297-4. 811.135.1 (478)'374.3 S 79

IS B N >78 9975-62-297-4

V asile S ta ti, 2011

EXPUNERE DE MOTIVE
Frailor runuini, cetii i nu judecari necetind nainte. . Coresi Nu dispar moldovenii, cnd vor baconii. Folclor diplomatic

L ic h id a r e a lin g v istic ii m o ld o v e n e ti
D icionarul m oldovenesc-rom nesc (D M R), aprut n 2003 (5000 ex.), s-a epuizat tot atunci. Dei s-au scurs vreo zece ani, DM R i astzi este cerut n libr rii. A cesta este unul clin m otivele, care ne-au ncurajat. La cerina m ultor cititori, oam eni, cu adevrat, de tiin, n primul rnd de peste hotare, am purces la ela borarea ediiei a Il-a nc n 2004. H ituirea asurzitoare, la care autorul este supus pn n prezent, a intim idat, se pare, chiar i pe sponsorii mai ieri inim oi. D ar nscu i la M oldova oameni... Un alt m otiv mai serios, ce ne-a ndem nat la redactarea radical i com ple tarea esenial a DM R, este d istru g e re a filologiei m o ld o v en eti i, ca urm are, prim ejdia dispariiei specificului m oldovenesc, nglodarea lui n m orm anele de scriitur rom neasc. L ic h id a re a lingvisticii m oldoveneti a lsat lim ba m oldoveneasc, bogia ci lexical tar pavz, tar ocrotire de stat. A ceast situaie a fost pus la cale de vecini, care au desfurat o nem aipom enit cam panie de furluare/prihvatizare a cuvintelor m oldovenetti. S urmrim procesul. nainte de a purcede la elaborarea prezentei ediii s-a hotrt c ultim ul test de includere n DM R va fi colaionarea cuvntului dat cu DEX (1998). D ac lexem a, form a respectiv este n DEX, ea nu putea fi adm is n DM R, procesul confruntrii / selectrii, ncepnd cu glosarele-ancxe la operele lui 1. C reang, M. E m inescu, M. Sadoveanu, avansnd Gronoiogic: DU (1929), CA D E (1931), D LR ( 1955-1957)... ns acest criteriu s-a dovedit a fi nevalabil de acum la al treilea articol lexicogra fic. Potrivit principiilor de elaborare a DM R: colaionarea de la prim a atestare a cuvntului, apoi avansnd n tim p, verbul polisem antic a aburca e r a m o ld o v en esc n DU (1929), n C A D E (1931); n DLR de acum devenise regional, ilustrat ns cu citate din I. Sbiera, I. Creang, M. Sadoveanu. DEX s-a m ilostivit i a pstrat acest verb, castrndu-i nem ilos o parte din sensuri i schilodindu-1: reg . . D up cum se vede, soarta verbului m oldovenesc a aburca a fost pecetluit de lingvitii rom ni: D G LR (1987) de acum l-a i ztrit. La opera de prohodire a verbului a aburca particip i DEI (2001), prefaatoarea cruia, o venerabil i m erituoas doam n, precizeaz: Lipsesc regionalism ele din DEX ca a aburca...

4
Soarta rom neasc a verbului m oldovenesc a aburca reflect ntocm ai atitudinea rom neasc fa de limba m oldoveneasc: dei acest cuvnt polisem antic se folo sete astzi de peste N istru pn n Transilvania n mod obinuit, rom nii au hotrt c el nu exist! i punctum ! A stfel, de acum la al treilea articol-titlu ne-am vzut n faa dilem ei: salvm cuvintele m oldoveneti sau le lsm spre cspire lingvitilor rom ni, care numai dnii tiu de ce criterii se conduc. Rom nizarea total a valorilor i personalitilor din R epublica M oldova, t ierea ca-n curechi a cuvintelor i expresiilor m oldoveneti, prihvatizarea, adic furluarea cu hapca a cuvintelor m oldoveneti, a devenit o cauz naional a lexi cografilor rom ni. Prioritatea i superioritatea culturii, a spiritualitii m oldoveneti n general, fa de cea a valahilor a fost recunoscut chiar de autorii valahi, bunoar, de stol nicul C. C antacuzino, de copitii valahi ai P ravilei lui Vasile Lupu, ai letopiseelor lui Gr. U reche, Miron Costin, Ion N eculce. B ogia i diversitatea culturii i a lim bii m oldoveneti n raport cu cea a valahilor au fost dem onstrate de M. Em inescu, I. Creang, M. Sadoveanu, C ezar Ivnescu .a.; au fost fundam entate de G arabet Ibrileanu, G. Clinescu, C. Hoga, G. Panu s.a. Vechimea i prioritatea cercetrilor tiinifice privind lim ba m oldoveneasc (Gr. U reche, 1635; M .Costin, 1677; D. Cantemir, 1716), elaborarea prim elor le xicoane m oldoveneti: D icionar grecesc-slavon-m oldovenesc-latin (1672) de N. Milescu Spataru; Vocabulario italiano-muldavo (1719) de S ilvestra A m elio au generat com plexul de inferioritate a valahilor fa de m oldoveni. Pe acest fundal, n astfel de m prejurri valahii, prelund creaiile m oldoveneti, au fost nevoii s preia i cuvintele m oldoveneti sau s le nlocuiasc cu lexem e valahe, cum s-a procedat la copierea P ravilei lui Vasile Lupu. De atunci furluarea cuvintelor m oldoveneti a devenit norm pentru copitii, autorii valahi. L ingvitii oneti, observnd aceast tendin de furluare n m as a cuvintelor m oldoveneti, schim o nosirea lor dup calapoade valaho-olteneti, au nceput, mai nti lexicografii, a delim ita vocabularul m oldovenesc de cel valah. L ingvistul rom n H eim ann Tiktin a fost primul care a localizat vocabularul folosit la rsrit i la m iazzi de Carpai intr-un dicionar: Ruinanisch-deutches Worterbuch. B ucureti, 1895-1925. Al doi lea autor, care a preluat iniiativa lui H. Tiktin, delim itnd cuvintele m oldoveneti de cele valahe, a fost Lazr ineanu, de asem enea rom n get-beget: D icionarul universul al lim bii romne. Bucureti, 1929 (ed. 8) - DU. T radiia a fost continuat i desvrit de un alt autor rom n, I.-A. C andrea n D icionarul lim bii romne iIm l i n ul .y de astzi. (B ucureti, 1931) CADE. ( )pcra lexicografic m onum ental nedepit a lui l.-A . Candrea, fiind pn i .i,t/i o Im rare fundam ental de referin, cuprinde circa 4 000 de cuvinte m ol doveneti Aceast realitate a zpcit totalm ente pe politicienii rom ni i lingvitii lor. I )ii|i;i o ndelungat stare de oc, n 1955-1957 apar cele 4 volum e ale D ici-

5
(mrului lim bii romne literare contemporane (DLR). A lctuitorii lui cu eforturi com unc au prih vatizat ctcva m ii de cuvinte m oldoveneti. C unoscute ca atare din creaiile lui C. N egruzzi, V. A lecsandri, M. Em inescu, I. C reang, M. Sadoveanu .a., atestate ca unii de vocabular m oldovenesc de H. Tiktin, L. ineanu, I.-A. ('andrea, cteva mii de cuvinte m oldoveneti n D LR au fost declarate valaho-rom neti. n 1958 D icionarul lim bii romne moderne (D L R M ) a p rih vatizat toate cuvintele m oldoveneti: m ajoritatea le-a declarat rom neti, altele au fost p ore clite reg(ionalism e), fam ., pop.

PRIHVATIZAREA CUVINTELOR MOLDOVENETI


3310 CADE, 1931

DU, 1929

DLR, 1957

242 TDRG*, 1925

* Numai literele A -C ; apud I.Iordan, M.Serghievskii

D LR M ,D E X 1958 1998

6
Valahii, azi rom ni, prih vatizn d cuvinte m oldoveneti, nu rareori le atribuie sem nificaii neadecvate. De p ild , prclab n DLR este lm urit astfel: n a d m i n is tra ia M oldovei: dregtor m are peste un in u t, cetate . D EX politizeaz rom no-expansionist pn la refuz acest cuvint m oldovenesc de provenien m aghia r: n rile ro m n e ti (sic!), titlul persoanelor cu conducerea unui ju d e (sic!). P ortar este un cuvnt vechi m oldovenesc: m are dregtor, portar de Suceava. Prihvatizndu-l, valahii (rom ni) declar, c ar fi caracteristic unor m isterioase ri rom neti. In perioada cnd nu exista nici pom eneal de nite oculte m p rii rom neti, iar Transilvania fiind o m ie de ani regiune istoric a U ngariei. Pe de alt parte, valahii, azi rom ni, au prihvatizat de la m oldoveni, ju d ecin d dup dicionare, rcituri, balan, blae, blior, burlui, m oldoveneasca, p o a m i foarte m ulte alte cuvinte, pe care ns le ignor. Cea mai m are perform an la m celrirea cuvintelor i expresiilor m oldoveneti a obinut ceata de lexicografi condus de Al. Dobrescu. Dup calculele analistului Tudor Chifiac, pe aceast cale i aducem m ulm ire i com ptim ire - din prim ele 400 de cuvinte m oldoveneti (literele A -C ) din Dicionarul universal al lui L. ineanu (ed. VIII, 1929), n ediia ticluit (revzut i adugit) de brigada lui Al. Dobrescu (1998) a Dicionarului lui L. ineanu numai 46 i-au pstrat caracteris tica m o ld , 19 au fost ztrite definitiv, iar 335 de cuvinte i expresii moldoveneti, confirmate ca atare i de CADE, i de DLR, au fost privatizate de lim ba rom neasc. Operaia rom neasc de cspire, furluare a cuvintelor m oldoveneti continu... Noul D icionar universal al lim bii romne (2006) a anulat originea m oldove neasc a tuturor celor peste 2 000 de cuvinte din DU. Fapte ruinoase din tim puri ruinoase... Lucrrile ilutrilor filologi Al. Graur, H. Tiktin, J. Byck, I. Iordan, E. Petrovici .a., care au adus faim lingvisticii rom neti, astzi snt puse la index. Sau, cum se ntm pl cu Dicionarul lui L. ineanu: snt adugate, epurate, alte rate, denom inalizate...

S u rse , p rin cip ii, c rite rii, s tr u c tu r Toate cuvintele, variantele (fonetice, sem antice) cuprinse n am bele ediii ale DM R au fost publicate i, ntr-un fel sau altul, tlcuite. D oar dup cum a observat i M. Avram, nici un dicionar nu pornete de la zero. A u to ru l i-a v z u t sa rc i na n u m a i n a re a m in ti i a rec o n firm a bo g ia i d iv e rs ita te a v o c a b u la ru lu i c o n te m p o ra n viu ( d a r i cu elem en te istorice) u zu a l la m o ld o v en i, dezvluind astfel legtura indisolubil dintre istoria limbii i istoria poporului de la M ioria, de la bogia de cuvinte m oldoveneti cuprinse n actele C ancelariei de Stat a M ol dovei, de la prim ele texte traduse ( C odicele Voroneean .a.), scrise m oldovenete pn n zilele noastre. D icionarul m oldovenesc-rom nesc n im ic n u inventeaz. D icionarul m oldovenesc-rom nesc n u m a i re a m in te te i rec o n firm .

7
D rept surse principale pentru elaborarea DM R au servit D L R (voi. I-IV ), C A D E, DU (ed. V III), n care un num r uluitor de m are de cuvinte, form e snt lo calizate M old., Bucov., M old., Bucov., Trans., precum i glosarele ediiilor bucuretene ale operelor lui I. C reang, M. Em inescu, M. Sadoveanu, C. H oga .a., cuprinznd mii de cuvinte, variante m oldoveneti tlm cite pentru valahi. D M R II introduce n circuitul lexicografic, lingvistic n general, peste 1 000 de m oldovenism e o parte doar din prim ele m rturii ale scrisului m oldovenesc, atestate n actele oficiale ale M oldovei n 1384-1503. D M R cuprinde i o parte de cuvinte considerate com une, dar ilustrate copios num ai cu citate din scriitorii m oldoveni. C hiar dac e s adm item c astfel de lexem e au avut m area cinste de a fi considerate general rom neti, locul lor de natere este evident: M oldova. C a i prim a, ediia a Il-a a Dicionarului m oldovenesc-rom nesc (D M R II) se sprijin i pe D icionarul dialectal - DD (voi. I-V. C hiinu, 1985-1986), de unde a fost extras o parte de cuvinte, sensuri, form e, culese pe teren i publicate n reviste de specialitate de A lbina D um brveanu, t. M atca, V. M elnic, V. Pavel, R. U dler .a. A ceste colecii de m rturii de nepreuit, definitive ale individualitii i forei generatoare inepuizabile ale lim bii vii m o ld o v en eti au fost alctuite din ar ticole de dicionar, ntocm ite de A lbina D um brveanu, V. C om arnichi, t. M atca, V. M elnic, V. Pavel, care au dat dovad de profesionalism a d h o c, de o rar ntlnit principialitate. Tot a d hoc. De notat c aceast lucrare de pionerat D icionarul dialectal a fost recenzat i recom andat pentru editare1 1 de M. G abinschi, A. Eremia, V. Soloviov - som iti n dom eniu. Ediia I a D M R s-a bucurat de preuirea ncurajatoare a lui R. Udler, m em bru corespondent a A a Republicii M oldova, sugestiile i obieciile cruia au fost luate n consiideraie la elaborarea ediiei a doua. C ulegerile de Texte dialectale'. TD, voi. I (1,2), 1969; voi. II (1), 1971, hr ile Atlasului Lingvistic M oldovenesc (A LM ) ne-au oferit num eroase m ateriale, care, n cea mai m are parte, rm n nevalorificate. Din m otive tehnice (dublarea volum ului fa de cel planificat iniial), am putut include num ai o foarte m ic parte din bogia DD. Structura articolelor este cea din DLR, din DD. T itlurile articolelor preluate din DD snt oricum literarizate. Sursele artate (DD , C A D E, SDELM , DELM , DLR, M. E m inescu, I. Creang, M. Sadoveanu, N. Labi, V. Teleuc .a.) se refer n m ajoritatea covritoare a cazurilor num ai ia cuvintele-titlu. O serie de cuvinte m oldoveneti snt explicate rom nete de academ icianul I. Iordan, n paranteze indicndu-se sursa: I. Neculce. Cuvintele tlm cite rom nete de Th. H olban snt reproduse din prim a ncercare de Dicionar moldovenesc-romnesc publicat n 1943. Unele m oldovenism e i pstreaz sem nificaia atestat n Vocabular io italiano-muldavo al lui Silvestra A m elio (1719): chiperi .a. n cazurile cnd cuvntul m oldovenesc nu are echivalent n lim ba rom neasc, el este explicat.

8
D icionarul m oldovenesc-rom nesc este o surs surprinztoare de inform aii pentru nvtori, elevi, studeni, profesori, politicieni, inclusiv prim -m initri, m i nitri de externe, pentru toi purttorii limbii m oldoveneti, precum i pentru purt torii limbii valahe, azi rom neti. U nora le este de folos - pentru a se convinge de existena obiectiv a celor peste 23.000 de dovezi de netgduit ale individualitii i dinuirii seculare ale lim bii vii pe ca re m oldovenii o n u m esc m o ld o v en easc. A ltora - pentru a-i com pleta golul inform aional i a-i m odera zelul politicolingvistic antim oldovenesc excedentar, veleitile lingvo-m esianice. C om pletat considerabil, redactat esenial, ediia a doua a D icionarului m oldovenesc-rom nesc este net superioar celei dinti: au fost om ise m ajoritatea citatelor. S-au adugat num eroase cuvinte, indiscutabil m oldoveneti, pe care ns valaha le-a prihvatizat, astzi declarndu-Ie rom neti. Cu toate c s-a recurs la om iteri eseniale, num rul cuvintelor/form elor-titlu a crescut sim itor: s-a m ajorat cu vreo 4000 n raport cu cele 19.000 din prim a ediie. nchipuita abunden de rusism e n DM R continu s rm n o balivern cu rat rom neasc, prin care lingvopoliticienii rom neti ar dori s bage n speriei publicul credul. R usism ele n D M R snt de sute de ori mai puine dect n DEX! A stfel, i noua ediie a DM R spulber sperietoarea - balon num it rusism e, um flat din rsputeri de naia filologic de pe D m bovia. N endoios, vocabularul, variantele sem antice, fonetice, cuprinse n a doua ediie a DM R, inclusiv cele, sau, mai ales, acele cuvinte m oldoveneti care au devenit cvasi generale pe arealul lingvistic est-carpatic i sud-carpatic, n u afe c teaz c o m u n ita te a fo n d u lu i lexical p ere n , a s tr u c tu rii g ra m a tic a le i a o rig in ii lim bii n aio n ale m o ldoveneti i a lim bii n aio n ale ro m n e ti, in te lig ib ilita tc a lo r rec ip ro c la nivel lite ra r. M am a lim bii ro m n e ti Cuvintele-titlu, preluate din DLR, DU, CADE, snt com pletate cu exem ple din Gr. Ureche, M. Costin, I. N eculce, M. Eminescu, C. Hoga, I. Teodoreanu, N. Labi, din creaiile lui R Bou, Gr. Vieru, V. Teleuc, Andrei Lupan, R Zadnipru, Gh.V. Madan, N. Costenco, Ion Dru .a. Cele mai multe exem ple snt extrase din operele lui I. Creang, M. Eminescu, M. Sadoveanu. n raport cu volum ul creaiei sale autenti ce, cel mai des este citat M. Eminescu. Lucrul este absolut firesc, ntruct, - cum a constatat i academ icianul Al. Rosetti, Eminescu ntrebuineaz n poeziile sale un mare num r de cuvinte i de expresii din limba vorbit n Bucovina i n M oldova . Deci din lim ba moldovenilor, din limba moldoveneasc. Din cauza c acest mare num r de cuvinte i de expresii din limba vorbit n Bucovina i n M oldova nu este cunoscut sau nu este neles valahilor, n dicionarele rom neti ele snt categorisite fam iliar (de buctrie, probabil), popular . A dic form ele, cuvintele, expresii

9
le folosite de M. Eminescu, care au m bogit patrimoniul limbii naionale (Al. Roselti) nu s-au nvrednicit s fie considerate general rom neti, literare. Aceast discrim inare a cuvintelor i expresiilor moldoveneti folosite de M. Em inescu nu ar trebui s lezeze contiina naional-lingvistic a moldovenilor. D up cum ne nva DEX, popular nseam n creat de popor, deci, n cazul lui M. Em inescu - de po porul m oldovenesc. Popular mai nseam n i specific acestui popor, deci specific poporului moldovenesc. Astfel dicionarele romneti nc o dat confirm conclu zia lui Perpessicius c E m inescu, m oldovan fiind, va a r ta o d ispoziie fireasc p e n tru form ele obriei sale, form ele m oldave. Analiznd specificul lingvistic al Moldovei, academicianul 1. Iordan conchidea: Particularitile regionale ale limbii lui I. N eculce snt, n linii mari, aceleai ca ale graiului m oldovenesc actual cu deosebiri mai m ult cantitative dect calitative ce iz besc puternic... (1959). Un alt exeget de faim rom neasc G. Clinescu conchidea, ridicnd pe prim plan farmecul i muzicalitatea, potenele creatoare ale limbii m ol doveneti: Graiul moldovenesc, prin m oliciunea tonurilor sale, e de la sine artistic. Un Neculce, un Creang n M untenia snt mai greu de ateptat... (1941). La marginea acestui foarte scurt pomelnic de adevruri principiale, care nu-i gsesc loc nici m car n culegerile romneti numite enciclopedii lingvistice, e mai mult dect binevenit concluzia Consiliului tiinific al Institutului de Lingvistic din Bucureti, care a stabilit, c sub raportul coninutului de idei, ct i ca lim b lite ra tu ra n o a str c o n te m p o ra n ncepe n p rim a ju m ta te a secolului al X lX -lea cu sc riito rii g ru p a i n ju r u l revistei D acia literar, n ce n tru l lo r se situ eaz M. Kog lniceanu, V. A lecsandri, Al. Kusso, C. N egruzzi ( - t o i m oldoveni!), care au fost cei dinti militani activi pentru unitatea limbii i culturii noastre. L im b a folosit de aceti scriito ri (lim ba m oldoveneasc, evident!) s-a im pus ca lim b a lite ra tu rii noastre, fiindc ea are la baz izvorul viu al graiului popular . Din M oldova. n ju m tatea a doua a veacului al X lX -lea Prin ntrebuinarea unui num r de cuvinte i de expresii din lim ba vorbit de popor, de oam eni sim pli (din M ol dova i B ucovina), Em inescu a lrgit graniele stilului artistic al lim bii literare, - conchide academ icianul Al. Rosetti, - i, n acelai tim p, i-a dat caracteristicile geniului su . M oldav, m oldovan fiind. C M. Em inescu i-a furit nepieritoarea sa oper poetic sorbind cu nesa din izvorul viu al lim bii m oldoveneti, c el preuia m ult vorbirea m oldovenilor ne-o confirm i 1. Slavici: D u p p re re a lui E m in escu cea m ai d u lce i cea m ai b o g at n su n e te este ro s tire a m o ld o v e n e a sc . (1924). Evideniind rolul M oldovei n lupta de a feri lim ba de atentatele inovatori lor, dndu-i seam a de rolul cultural al M oldovei, de rolul ei de nvtoare a rom nilor de pretutindeni , M. Em inescu va sublinia (n articolul R epertoriul tea trului romnesc): M oldova jo a c n dezvoltarea rom nilor un rol nsem nat. Aici, n m are deprtare de arlatanism ul intelectual, de suficiena i corupia centrului

10
politic al rii (Bucureti), s-a fcut binefctoarea reaciune n contra ignoranei i spiritului de neadevr al academ icienilor . nsum nd, vom ream inti dou concluzii form ulate de mari autori rom ni: 1. M oldovei i se d a to rc te c u ltu ra ro m n e a sc aa cum este a s t z i (G. Ibrileanu). 2. Sevele lim bii vin m ai ales din M o ldova (G. Clinescu). A cest adevr a fost exprim at plastic i ingenios ntr-o poezie publicat n ziarul chiinuian G lasul Moldovei: M am a lim bii ro m n e ti Fie el ct de mirific, Fie ct de inventiv, A devrul tiinific" Este foarte relativ

Unii zic c e otrav, D ar de stai s te gndeti, Lim ba noastr cea m oldav-i M am a limbii rom neti. Q uoil erai dem onstrandum . Ceea ce se cerea de dovedit. A ro g a n i ig n o ra n n ultim a vrem e declaraiile arstimoldoveneti s-au nm ulit brusc i sfidtor. Academ ia romn, dup ce prin membrii si fizicieni, biologi, mecanici, veterinari, chimiti, urologi etc. a dispreuit cu nfumurare poziia consolidat a com unitii lingvistice rom neti, obinnd astfel cea mai rsuntoare realizare a sa din ultimul secol: < a, s-a apucat de lim ba moldoveneasc. Prin declaraia sa din 14.10.2008 sinclitul tiinific rom nesc a anunat, c este peste m sur de alarm at de niscaiva (nu se tie ale cui i de cnd) declaraii aberante, care, cic, pun la ndoial unitatea (sic!) limbii rom ne (sic!) n Republica Moldova. Este regretabil c m ecanicii, fizi cienii, veterinarii, economitii, biologii, urologii academ iti rom ni pn acum n-au aflat de unitatea naiunii m oldoveneti, de unitatea limbii m oldoveneti - glotonim atestat n scris nc n docum entele lui Petru chiopul, recunoscut de circuitul tiini fic european din veacul al XVII-lea. Dac nu tiu nici atta lucru, puteau citi articolul lui J. B yckdin 1956, m car studiul lui Gr. Brncui publicat n Academ ica ( 1995). La urma urmei, pot consulta monografia membrului Academiei din Berlin D. Cantemir, publicat n 1716. n definitiv, dac, de pild, valahii lui C. Brncoveanu nici n vea cul al X V lIl-lea nu aflaser de America, aceasta nu nseam n, c ea n-ar fi existat.

11
Cu aere de guru ecum enic, T. Baconschi, m inistru de externe al Rom niei, printre altele, a anulat existenta m oldovenilor i a limbii m oldoveneti: R om nia respinge orice dem ers m enit s acrediteze ideea unei naiuni i a unei limbi m oldoveneti distincte de cea rom n. n zadar aceste strdanii. D om nia sa ar face bine, dac i-ar cta de casa cui l are. Exist prea m ulte i cunoscute dovezi: etnoradicalul rom (igan"); denum irea limbii, care consun cu un alt lingvonim : ro m a n i (gib) - lim ba rom ilor; m echereala, gustul pentru ciordire, inclusiv de cuvinte m oldoveneti, - apucturi native cunoscute ntregii E urope .a., pentru a identifica ara dlui T. Baconschi cu opera lui I. Budai-D eleanu cu un titlu foarte actual i astzi: igan iada. Prin bogia i diversitatea de m rturii etnolingvistice (recunoscute i de dic ionarele rom neti) - dovezi ale dinuirii m ultiseculare a m oldovenism ului, deci ale spiritului naional al m oldovenilor, D icionarul m oldovenesc-rom nesc rs toarn fr osteneal, destoinic strdaniile bicisnice ale dlui T. Baconschi i ale ortacilor si. Ca oricare alt stat, com unitate etnic, m oldovenii au dreptul de a dispune de ei nii, ca stat i popor, de a-i exprim a liber, tar team de antaj i intim idri, identitatea etnic, m em oria istoric, contiina lingvistic. D icionarul m oldovenesc-rom nesc este o m anifestare a acestor drepturi co n sfinite de com unitatea internaional. DMR dezvluie lipsa de orice temei a declaraiei din E nciclopedia lim bii romne cum c regionalism ele lexicale mai m ult sau mai puin specifice snt nu numai puine, ci i nensem nate . D eclaraia cum c aa-zisele regionalism e lexicale ar fi, cic, puine i, chipurile, nensem nate este dezm init totalm ente de D icionarul de arhaism e i regionalism e (2003, 2 voi.) i de DEX. Un num r im presionant de uniti de vo cabular, etichetate n D A R pop., fam ., reg., snt socotite de DEX lite ra re . A ceasta nc o dat dem onstreaz c delim itarea lim b - dialect, regionalism form general este arbitrar, voluntarist. nchipuirile personale regionaliste ale unor autori rom ni despre vocabu larul m oldovenesc denot c dnii, executnd com anda politic, ignor cu nfu m urare nvm intele propriilor naintai: tiina limbii urm rete cu struin evoluiunea vorbei nu ntr-o seam de capete alese, nu n individualitatea cutare sau cutare, nu n cercuri sociale restrnse, ci tocm ai n popor mai presus de toate . (B. P. Madcu, 1887). N everosim il, dar cohorte ntregi de savani rom ni, nem aivorbind de publi citi, i dem onstreaz public ignorana fr pic de jen. ntr-o pretenie de studiu analitic, generos gzduit de respectabila cndva revist 22, o prea focoas doam n eticheteaz D M R (prim a ediie) cu o curat rom neasc elegan: ncercare stupid a unui autor cu mentaliti anacronice. nvluit de

12
diferite patimi, n cazul d a t-p o litic ia n iste , iluzionndu-se purtatoare a unei erudiii debordande, focoasa doam n declar public c autorul m prum ut pentru varietate (lim ba m oldoveneasc - V . S.) sintagm a propus de Stalin. A cesta e nivelul tiinific suprem, pe care distinsa doam n l afieaz fr pic de ruine pe parcursul a ase pa gini. Lingvistic vorbind, ca s folosim o sin ta g m -p e rl a eruditei doam ne, dnsa a discreditat nu numai revista, ci i com unitatea filologic dm boviean. Amintim redaciei revistei 22, cndva respectabile: sintagm a lim b a m old o v en easc a fost propus lui Stalin, nscut n 1879, de consilierii si tiinifici: Grigore U reche n 1635, Miron Costin n 1677, Dimitrie C antem irn 17 16. D M R dezvluie public toat goliciunea tiinific a unor autori, dem nitari de stat rom neti, copleii de iluzii expansioniste dearte. A iu rea la ca a rg u m e n t Prim a ediie a D icionarului m oldovenesc-rom nesc a strnit ura tuturor vala hilor/rom ni legai, apropiai, ntr-un fel s-au altul, de putere. G loate de indivizi cu hipersim ire hiperrom neasc din C alifornia pn la Cluj, de pe D m bovia pn la Bc s-au vzut chem ai s-i tearg picioarele de DM R. Intenionam s-i includ ntr-un registru, s-i atrn, ca pe fosile (G. Toprceanu) pe stlpul m anifestrilor de v rf ale intelectualitii curat rom neti. Am fost sftuit s nu fac acest lucru. Mai nti, prea m are cinste. n al doilea, nomen ilis legio, ceea ce m i-arfi rpit vreo zcce pagini pentru lucruri cum secade, om eneti. n definitiv, nu pot cobor pn la a polem iza cu oricine. Colegii im agologi au constatat cteva particulariti ale hituirii D M R i a autorului. n prim ul rnd, prin ieirile turbate, calificativele de atr, hituirea au torului D M R a depit cele mai faim oase cam panii curat rom neti de defim are a oponenilor reali sau im aginari. Precizm : la m ijloc e o lucrare tiinific lexicografic. O alt particularitate a cam paniei anti-Stati: indiferent de sex, de poziia soci al i partizanatul politic, de nivelul de instruire - de la valahul de rnd, dar nfocat nevoie m are, de la profesorii de licee i chiar din universiti (inclusiv din Sucea va!) pn la academ icieni - toi i toate au folosit public, cu nflcrare i en tuzi asm, un limbaj depravat, pe care nici bindiujnicii din O desa nu i-l perm iteau. A treia particularitate a ofensivei de defim are a autorului i a lucrrii sale: m ajoritatea absolut a hitailor n-a citit dicionarul, pe care cu atta patos l-au afurisit i chiar i-au dat foc public. n 2003! n al X X I-lea secol de civilizaie! A patra particularitate a campaniei de discreditare a DMR: nici un detractor, nici un profesor, inclusiv din Suceava, nici chiar achiziia basaraghean de la Universitatea din Cluj, nici com entatoarea nfocat de la revista 22 pn astzi n-au adus mcar un argument bazat pe cunoaterea realitilor etnolingvistice din Republica M oldova, nici o motivaie a hituirii n manier nazist, jdanovist a unui autor care a cutezat

13
doar s expun i s fundam enteze un alt punct de vedere. Toi, cu furie de pgni, s-au avntat la hituirea unui autor, care s-a ncum etat s ias din stroiul ordonat de pe Dmbovia, care a ndrznit s ncalce ordinul de la poliie em is tot acolo. A m intim i subliniem : la m ijloc e o lucrare tiinific lexicografic. S adm item c are neajunsuri. n aa caz ea trebuie criticat fr m enajam ente, dar n m aniera unor oam eni cu apte ani de acas. Dac oponenii au argum ente se recom and s le aduc, iar nu s le nlocuiasc cu injurii i vociferri. Un editorialist care, n cteva rnduri, si-a adus i el contribuia n stil valah, adic bdrnos, la hituirea autorului DM R, atins de o scntee cretin, a m rtu risit, publicnd: C nd trebuie s analizm , noi criticm , cnd sntem ndreptii s criticm , noi obinuim s etichetm . Ori chiar s njurm . A a cum , de pild, se ntm pl cu ocazia acestei dispute (sic!) n ju ru l dicio narului lui Stati. O rict de absurd i sfidtor ar fi actul apariiei acestuia, el trebuie exam inat de specialiti i com entatori cu com peten i snge rece (...) Am citit, bunoar, ce au scris despre dicionar unii savani (sic!) filologi (sic!) de la noi, adevrate som iti (sic!) n m aterie. O prostie, o aberaie, o porcrie, o aiureal. N um ai att au avut de zis. (Savanii? Filologii? Som itile? - V . S.). O m ul din strad poate spune prostie i aiureal. Profesionistul e obligat s analizeze i s com bat cu argum ente. Pe de alt parte, eu unul a fi vrut s neleg prin ce se explic faptul, c totui destul lume, nu neaprat aiurit, a procurat i procur aceast aiureal, lucrul acesta trebuind s mi-l explice nite sociologi i specialiti n psihologia social, care s vorbeasc cu com peten i instrum entarul de rigoare. Se ntm pl c noi scuipm dicionarul cu pricina i lum ea l cum pr. A tta tim p ct fiecare dintre noi nu-i va face datoria n m od profesionist, societatea n care trim va rm ne o co n tinu i nesfrit enigm ... Unii oam eni de la noi i-au fcut o specializare din a-i pune la stlpul infam iei pe toi i pe toate... {Jurnal de Chiinu, 29.08.2003). Isteria m oldavofob, provocat de rom nom arii de acolo i rom nobetegii de aici, debusolai total de apariia D icionarului m oldovenesc-rom nesc, dem on streaz c aceast lucrare lexicografic i-a atins scopul: de a reafirm a n circuitul tiinific realitile etnolingvistice m oldoveneti, puse la index de guvernanii dm bovieni i bceni, precum i de servanii lor din academ ii, care pn astzi nu s-au debarasat de him ere expansioniste. D icion aru l m oldoven esc-rom n esc a fost e la b o r a t d in c o n v in g e re a c a sc rie o c a rte , o lu c ra re tiin ific d e sp re M o ld o v a i d e s p re m o ld o v en i, a tta tim p , c t R e p u b lic a M o ld o v a n c m ai este in d e p e n d e n t , nu este u n p c a t i nici o crim . Dei am fost prevenit: te vor hitui ntrii, chiar de-i fi cu stea n frunte, vorba clasicului. Iar ntri snt foarte m uli, alctuind o naie de filologi (D inu M ihail). Intuiam , c acetia, injectai de o turbciune antim oldoveneasc, se

14
vor npusti n hait s discrediteze DM R i pe autor. N u m -au intim idat. N u m i-a fost i nici nu mi-i fric. Eu voi da sam a de ale m ele cte scriu. Pe de alt parte, este absolut contrar firii i convingerilor m ele chiar i aluzia de a m ralia num eroasei turm e de diletani bdrani, specializai n a defim pe toate i pe toi, care nu dau dovad de sim ire rrrom neasc, cum scria I.L. Caragiale. A pelnd la o constatare a lui Iurie Roea, vom zice i noi: R om nia are atia avocai ridicoli printre som itile lingvopolitice i istorice din C hiinu, nct nu m pot nregim enta n aceast ciread ( Timpul, 2.03.2007). M i-ar fi ruine i nu m i-a ierta niciodat, dac m car pentru o clip a intra n aceast ciurd caraghioas. La m ine acas, n R epublica M oldova, alturi de m oldoveni, m sim t sigur, optim ist i deci realist. A ltfel, - ca s-l repet pe lm b erto Eco, - n faa tuturor idioilor care m nconjoar m -a nvinui c snt creaia propriei im agini. Prefer s cred c ei exist pur i sim plu acolo, iar eu nu snt responsabil pentru aceasta. Vasile Stati C hiinu

A brevieri
adj. - adjectiv aclv. - adverb conj. - conjuncie doc. - document expr. - expresie f. - feminin gen. - general hot. - hotrt interj. - interjecie nv. - nvechit m. - masculin n. - neutru oc. - ocolul pi. - plural prep. - prepoziie pron. - pronume r. - raion sec. - secolul sing. - singular . - inut.

15

Bibliografie
Atlasul Lingvistic Moldovenesc, voi. I, 1968; voi. II. 1973. - ALM. Bogdan I. Documentele lui tefan ce! Mare, voi. I-II. Bucureti, 19I3. - BD. Corbu H. Despre dicionarul mic romno-moldovenesc, 1917.1/ Sptmna, 14.02.2003. Costchescu M. Documentele moldoveneti nainte de tefan ce Mare, voi. I, II, 1931, 1932.-C D . Costchescu M. Documentele moldoveneti de la tefan cel Mare. Supliment. 1933. CDs. Cronicari munteni. Bucureti, 1988. - CM. Dicionar dialectal, voi. I-V. Chiinu, I985.-D D . Dicionar explicativ al limbii moldoveneti, voi. I, II, 1985. DELM. Dicionar explicativ al limbii romne. Bucureti, 1998. - DEX. Dicionarul limbii poetice a lui Eminescu, 1968. Dicionarul limbii romne literare contemporane, voi. I-IV. 1955-1957. - DLR. Dicionarul limbii romne moderne. Bucureti, 1958. - DLRM. Hoga Calistrat. Moldovenisme. Bucureti, 1944. Holban Th. Cuvinte specifice judeului Bli // Viaa Basarabiei, Nr. 3, 1943. Iordan lorgu. Lexicul graiului din sudul Moldovei. //Arhiva, 1921. Neculce Ion. Letopiseul rii Moldovei. Studiu i glosar de 1.Iordan. Bucureti, 1959. Pasat Alexandra. Dicionar moldovenesc-ucrainean. Odesa, 2009. Silvestro Amelio. Vocabulario italiano-muldavo (1719). Scurt dicionar etimologic al limbii moldoveneti de N. Raevskii, M. Gabinschi. Chiinu, 1978. - SDELM. Soroceanu V. In ateptarea dicionarului moldo-romn. //Literatura i Arta, 24.08.1994. Stati V. Dicionar moldovenesc-romnesc. Chiinu, 2003.-D M R . ineanu L. Dicionar universal al limbii romne. Ed a 8-a. Iai, 1929. - DU. ineanu L. Dicionar universal al limbii romne. Ediie de Al. Dobrescu, 1998. Texte dialectale, voi. I, II, III. Chiinu, 1969-1991. Tohncanu G. Expresia artistic eminescian. Timioara, 1975. Vasiliu Al., Kirileanu Th. Tlmcirea cuvintelor mai neobinuite. II Creang Ion. Opere complete. Bucureti, 1916. Zavadschi Iu. Dicionar de istorie medie a Moldovei. Chiinu, 1995. -D IM .
* * *

Aji. yuuKajibiia>i naxodKa: 1 'p e K O - c n a a H iio - M o n a a c K O - jia m im c K u cjioaapb HuKonan MujiecKy Cnacfrapm. / / Stratum plus, Nr. 6, 2003-2004. C e p rH e B C K H i M. MondaGo-cjiaestncme 3mtodbi. MocKBa, 1959.
I Ihkhth'i

16

Dicionare m oldoveneti (sec. X V I - nc. sec. XX )


Lexiconul de la Petru chiopul. (Registrul bunurilor mnstirii Galata; circa 550 de cuvin te. forme). 1572 Milescu Spataru N. Dicionar grecesc-slavon-moldovenesc-latin. 1672 Silvestra Amclio. Vocabulario italiano-moldavo. 1719 Mihail Strclbikii. Dicionar ruso-moldovenesc. (Anex Ia Lecioane adec cuvntare scoa se de la nte parte a gramaticii). Iai, 1789 Mihail Strelbikii. In scurt adunare numelor dup capetile aezate cu dou limbi ntru folosul celor ce vor vre a nva limba rusasc i moldoveneasc. Iai, 1789 Adunare de cuvinte (dicionar). Anex la Scurt rusasc gramatic cu tlmcire n limba moldoveneasc (...) cu adugirea cuvintelor i a dialogurilor, ce se ntrebuineaz mai adeseori n limba rusasc i moldoveneasc. Chiinu, 1819 Slovele mari i mici n ordinea alfabetic. Anex la Bucoavn, adic nceptoare nvtur pentru cei ce voesc a nva carte moldovenete. Chiinu, 1822 Iacov Ghinculov. Dicionar moldovenesc-rusesc. 1829 lacov Ghinculov. Culegere d e c u v i n t e s l a v e f o l o s i t e n limba v a l a h o - m o l d o v e n e a s c . Ane x la Copaitue c o H u n e i iu a n p o 3 e u c m u x a x d n a y n p a . w t i e t t u x a H ib ix e a a jta x o -M o jid a e c K O M c npHCOBOKynjieiiHeiu: 1. Gnoeapx, 2. CopamiM cjiaemtcKux nepeoo6pa3Hbix cjtoa e frjbixe eanaxoMOJtaecKOM. CaiiKT-rieTep6ypr, 1840 Alexandru Baldescul. Dicionar ruso-moldovenesc. Odesa, 1896 Gheorghe Codreanu. Dicionar n scurt pentru convorbiri ruso-moldoveneti. Chiinu, 1899, 1904 Gheorghe Codreanu. Rusesc-moldovenesc i moldovenesc-rusesc cuvntelnic. Chiinu, 1912 Mihail Ciakir. Rusesc i moldovenesc cuvntelnic (i vorbirile pe limba rusasc i moldove neasc). Chiinu. 1907

A
a b te (a) a se pasiona, a b a te (a) - a se frm nta (TD). abcs n. - urm de topor, a b isu l m. - m echer. Expr. A fi a b isu lui a fi m echer. (TD). a b o r (a) - a dobor, a b ra adj. - nrva (despre cai), a b ra adj. - neltor, argos, a b r adj. - nechibzuit, a b r i (a) - a deretica, a b ric o s ri m. cais. a b ric o su adj. - portocaliu, a b ric s m. - cais (pom ). La DELM . a b ric o s f. - cais. La DELM . a b u r n. - pom an, a b u rc (a) a se apleca, a b u rc (a) - a ridica (n spate), a b u rc (a se) - a se sui, a se cra, a b u rc (a) - a ajuta s urce. a b u rc (a) - a tovr. La CADE. a b u r i (a) - a se usca. a b u r i (a) - a nvlui cu aburi, a b u r i (a) - a se coace, a b u r i (a) - a scoate aburi, a b u r i (a) - a putrezi, a b u r i (a) - a adia (despre vnt). a b u r i (a) - a se aprinde la fa. abureal f. - abur ce apare pe un lucru. La CA D E. a b u r e a l / - adiere. La Al.Vlahu. a b u r ir e /.' - cea uoar, a b u r it adj. - acoperit cu aburi, a b u r it adj. nfierbntat. a b u rii (a) - a se urca. a b u ro s adj. - nvluit de aburi, ac n. - hac. ac ad e le f. p i - bom boane, ac a rc m adv. - oricum , a c a rc n d adv. oriend. a c a rc t adv. - orict. a c a r e t n. - lot. a c a r i / - ac de siguran. a c r n i / - cutiu pentru ace. a c r n i / - p em u pentru ace. a c t m. - s a lc m . a c ii m. p i - salcm i. a c s t i - case m ari. La C A D E. a c t rii adj. - cum secade, de treab. a c r (a) - a se cra. La I. Creang. a c h i n d i e / - tim p la apusul soarelui. a c h ip u ( a ) - a pipi. a d u m. - boab de strugure. acn o s adj. - ca boaba de strugure. aciu (a) - a se adposti. La Gr. Ureche. ac iu a re f. - adpostire. La C. Negruzzi. ac iu n. - adpost. La I.Sbiera. acm adv. - acum. acolis (a) - a se lega de capul cuiva. acolis (a) - a nu lsa ceea ce a apucat. aclo adv. - din cale afar. E x p r . p u pc colo = peste m sur. aclo adv. E x p r. C e am eu de acolo = ce m intereseaz? (I. Creang). a c o p e ri n. - cpac la crati. c ru n. - acreal (TD). ac u fu n d (a) - a cufunda. ad a m sc f. - stof de m tase. ad a u s adj. - ntrziat. a d a u s adj. - ntr-adaus = ngreunat. a d lb (a) - a albi, nlbi. a d lm s n. - aldm a. a d o s t r f. - adaus. ad o g adv. - adugtor. ad o g n. - dare. (I. N eculce). a d p i n. - toponim . a d p i m. - loc unde se adap vitele. a d p o st n. - acioal.

18
a d s ta (a) - a atepta. a d v si (a) - a aduna. a d v si(a ) - a cheltui. a d e v r t adj. - istina. La CADE. a d e v e ri (a) - a se ncredina reciproc. a d e v e rin f. - zapsc. La DLR. a d e v e rin f. - ndatorire. (I. Neculce). adin io rea a d v . - nu demult. La CADE. a d n c adj. - nelept. (DD). a d n c adj. - deas. a d u s t r f. - boal adus. a d u n to re f. - grebli (la coas). a fa c e re (n e c in s tit )/ - bini. a fa r de prep. - baca. afe rim interj, - bine! bravo! a ff adj. - lefter; lipsit de bani. afin m. - mac. a fu ri n. pl. - foi volante. afl (nu se) - nu-i adevrat. La CADE. a fto n (a) - a lovi (cu palm a, pumnul). a fto n t adj. -c h e rc h e lit. afum n. - m iros de afumat. I. Creang. a fu m a (a) - a lovi pe cineva. a fu m t r n. - foi de prisac. a f u m t r / - afum are. a f u n d t r / - nfundtur. agem iu adj. - nceptor. La CADE. ag st n. - ngrm dire de lemne. agesti (a) - a ngm di buteni. a g rlc n. - calabalc. a g h e a s m / - ap sfinit. ag h e asm r u s e a s c / - r a c h i u . ag h cl ca adv. - abia. a g h e l a adv. - abia. La V.Vasilache ag h e sm u (a) - a bate. a g h iu / - num e dat N ecuratului. a g h iu m. - nzbtios, neastm prat (copil).

agonesi (a) - a m pum uta. a g o n e s it / - ctig, m bogire. a g o n e s e l / - pom ost. La CA D E. ag d m. - dud. a g d / - dud. a g r m. agri. (DD). a g t m. - gutui (pom). a g t m. - dud. a g t m. - iagod. La CA D E. ag u t i 111 . - gutui (pom). a g te / pl. - dude. a h t / - plcere. a h tn ic adj. - dispus (TD). a h o tn ic m. - doritor. La N .C ostenco. ai ivi. - usturoi. ai m. pl. - ani. ai (an i) pl. - tim pi (CM ). ai sta adj. - aia. aa sta prort. - aia. a ista l lt pron. - llalt. la CA D E. ast pron. - sta. a iste adj. - astea. a iti pron. - ti. aitia lli pron. - tilali. La DLR. a it ri pl. - piftie. La CA D E. a iu rit n. - tnguire, geam t, ajegs adj. argilos, cleios (pinnt). a j n s (de cap ) adj. - htru, m intios. a ju n s n. - venit. E x p r . Bun a ju n s! bine ai venit. a j n s n. - destul. E x p r. E d e a ju n s a j n s 77. - belug. a ju to r in / - ajutor. alc n. - crupe. alci adj. - pestri. La CA D E. alag e / - bucluc, belea. a la g ic / - stofa de m tase. aln m. - loc sterp n porum bite. a l a r m / - trivog. La C A D E. a l m e / - lme.

iililiMlIiiiirA / (lIlUf iilnim tif i i i veiIii de moie, SHm ( I tl i I T'H) Nora lui Ivan. 'l>>, M lf)) rftze. iilhii I ii / Imlifi L tiC A D Ii. IImiIAi l(ll / Home. la CADE. iilluH in leueom , albea. illhi .iM lc / />/ corcodue, itlliri) i i leucom. ulliflii i i i . cal alb. ulhc/.ft n. leucom. A lbeti (BD , 1 4 6 9 )- s a t . A lbia (CD , 1443) - selite. lUble /. vgun. La CADE. alb ie adj. - albicioas. A lbina (CD , 1428) pru. A lbina (BD , 1484) pru. ulbiiiirl in. - p rig o a r e . La CADE. iilb in c adj. - blond, a lb in adj. - albicios. alb in ic adj. - albicioas, albuie. A lb io ra (BD , 1466) - fntn. A lbot (CD , 1 4 4 0 ) - rze. A lboteti (CD , l 4 5 2 ) - s a t . a lb o re f. - licrire alb. albu adj. - albicios. La CADE. A lbu (CD , 1433) - ceanic. A lbul (CD , 1446) - spatar. a ld n m. - cnep de sm n. La DU. ald u i (a) a lovi cu putere. alea n n. - dor. La DU. a le g to ri m. - trior. a lc rg c i ni. - alergtor. a le rg to a re /.' - harnic. ales adj. - nrcat. a l c s t o r e / - tr i o r . a lestn c f. estur de bum bac. lghie van. L a CA D E. a lg h i f. - vnu. a lg h in f. - albie.

19
a lic re f - piatr, pietri, alici (a) - a licri din departare. alici (a) - a rni, a atinge cu o alic, alig n (a) - a bate uor; a adia. alig n (a) - a chiopta uor. alig n (a) - a se sim i sleit, leinat, a li r m. - nfiarea (cnepii). alin n. - tihn, a lin t m. - dezm erdare. a lin t (a) - a dezm erda. La DELM . a lin t (a) - a potoli, a lin t (a) - a rsfa, a lin t (a) - a se m ica graios, a lin t re f. - dezm erdare. a lin ta t adj. - rsfaat. a lin t t r ni. - care m nge. a lin t tu r f. - copil rsfat, a liv n c f - m ncare din fain de p o rum b (ori de gru) am estecat cu lapte acru. a liv n ta adv. - de-a dura; peste cap; de-a rostogolul. E x p r. A v en i aliv an ta = a veni de-a rostogolul. Ion ns, m piedicat cu p icio a rele n mnicile contului, czuse alivanta la pmnt. (I.Creang). aliv n (a) - a se rostogoli, aliv n (a) - a-i pierde urma. aliv n (a) - a se oploi la cineva, aliv n ci f. pl. - dans popular, alivnci f. pl. - turte. L a DU. a lto n m. - pom altoit. L a CA D E. a lto n f. - ciree. L a CA D E. alto i(a) - a vaccina. La DU. a lu t n. - coc. a lu n a i adj. - holbai, deschii tare. Expr. O ch i a lu n a i = ochi holbai, a lu n r m. - pasre. L a DU. a l n e -d e -p m n t - plant. L a CA D E.

20
a lu n ri m. alun. a l n / - ghind. a lu n rie f. - aluni. a l u n e a / - alunic (fruct). a l u n c s c a / - dans popular. a l u n l e / pl. pistrui. alu n ic f. - piatr scum p la inel. a lu n i / - v. alu n ic . am n n. - suferin, necaz. a m n d e a adv. - repede, fuga. a m r adv. - tare. (TD). a m a r adj. - m are. La DU. a in r adj. - nm ar, num r m are (CM ). a m rn ic adj. - aprig. a m a rn ic adv. foarte. La DLR. a m g e a l / - nelciune. La I.Creang. am glnic m. - neltor. La D.Cantemir. am g u m. - neltor. am g i (a) - a prelsti (CM ). a m g i t o a r e / - p a s r e . La DLR. a m r e a l / - fiere. a m r t adj. - dosdit. La CADE. a m r m. - arbust. La CADE. am eli (a) - a nota, a pomeni. a m d i t r / - pom enire aiurea. am estec (a) - a unelti. (1.Neculce). am estecat adj. - nedesluit. (I.Neculce). a m e s te c tu r / - uneltire. (I.Neculce). am iaz z i adv. am iaz. La M .Costin. am iczi(a) - a se odihni. La CADE. ain ij (a) - a sta cu ochii nchii. am ij (a) - a face ochi mici. am ij (a) - a se lum ina de ziu. am irosi (a) - a mirosi. La DU. am istui (a) - a se ascunde. La N.Costin. am nle (pe) adv. - pe ntrecute. a m n r n. - bucic de oel. La DU. am n iu adj. galben-verzui.

a m n a r n. grind, stlp. a m n a r n. - speteaz care leag carmbii. a m n a r n. - proptea la gard. a in p r r (pn) n. - pn la sfrit. am adv. acum. La I.C reang. am adv. - degrab, a m u (a) - a asm ui. (TD). a n a p o d a adv. - razna. La RIspirescu. a n a p o d a adv. - nepotrivit, a n c h ir n. - iatac. La CA D E. a n c h ir n. - odae m ic. La C A D E. a n c l z m. - ban ferm ecat, la C A D E. a n d re a f. - undrea. La CA D E. a n d r e a / - clavicul. La DU. a n d r e a / - stlp. La DU. a n d r iu l m. - obicei de Sfntul Andrei. A n d rie (CD , 1429) - selite. A nenii Noi, localitate: < anin nisip . La Gh.Bogaci. a n g rie / pl. - psri. La CA D E. a n g r e / - corvoad, a n g h e rie / - pocitanie. La C A D E. a n g h i n r e / - p l a n t . La CA D E. a n in m. - nm ol, a n in (a) - a atm a. a n in a (a) - a se lega de cineva. La V.AIecsandri, I.Sbiera, M .Sadoveanu. a n in (a ) - a spnzura. La C A D E. a n in / - nisip, an in c i s adj. - agtor, a n in to r /?. - care aga. La CADE. a n i n t o r e / - loc unde vntorii go nesc cprioara. La CA D E. a n in to re / - vinsi. A nini - toponim (H nceti). A nini - sat, r. Hnceti an in s adj. nisipos, a n in n. toponim , anisn n. - a n a s o n . La DU. a n o c to adv. anapoda. La DU.

I lip ii , ii iii iiliirii unui zid. iiiiiill ii mii num idiliil " liiiioi tic o suin de vedre. 'iiiliiin n luiinn puilatA de Iclutari. .tiiiiiii | ni nelegiuit. u n i u n i i it / plmiin erbacee. iiiilitiim i i i ! soi de mr. // tributi slave din sec. I V m l ni

21
a p u c (a) - a fi pregtit s fac (ceva), a p u c (a) - a se angaja. E x p r . A se a p u c a la r m a g = a se angaja, a se prinde. a p u c t adj. - sm intit; icnit, a p u c t o r c / - crlig de rufe. a p u c tu r f. - boal. La CA D E. ap st n. - senduri la stavil. La CADE. aptere-fi adv. - a fi n stare. La CADE. a p u o r f. - pru. a ra c n interj. vai. A ra c a n d e m in e = vai de mine. A ra m (CD , I 4 4 0 ) - p o p . A rm cti (CD, 1448;BD, 14 9 1) sat. a r a m n / colorant galben, a r p c / - arpoaic. La Varlaam. a r m o ic / - loc unde apa nu nghea. a r m u i(a ) a spoi cu aram, a r p o i c / - fem eie arab. La DU. a r b n m. - albanez, a r b iu n. - varg de ncarcat puca. A rb u re (B D ) - prclab de N eam . A rb u re (B D ) - portar, a r b u z r m. - pepenar. a r b u z r m. - paznic la pepenrie. a r b u z r in. - stpnul pepenriei. a rb u z o ic / - pepene verde lunguie, a rc c i n. - rscrucea unei vi. a rc n n. - pripon. a rc n n. - funie cu la la capt. E x p r . A p rin d e cu a r c a n u l = a lua cu fora, a rc n n. - arm de rzboi: arcan - ter m en special M oldovei , a r c a n / - hor de bru. a rc n (a) - a prinde cu arcanul, a r d l m. - rapi slbatic, a rd l m. - ardei. a rd z i adj. - arztor, iute, ca focul, a re n l n. - preajm a unui vulcan.

VII
imn isiii estim . La CA D E. ii ii ii ui c*si a d v . anum e. La DLR. iiniiineii adv. (B D , 1458). iiiiiinl n afipt. ii 11 1ic A interj. - aoleu, upAr iii sacagiu. iipAus n. paus. rtpfl / ru. (M .Sadoveanu). iip ilric /. - aprie. La I.Creang. npflriH ore/ - corlate la pu, la pod. u p ilr t r / - pdure. La CADE. a p lrit n. - aprie. La CA D E. ap s to r m. - mai de bttorit pmntul. p e l e / pl. - fric. E x p r . A-i lua apele a nspim nta, a nfricoa, aplec (a) - a alpta (cu peptul). a p l e c t o r e / - m ulgtoare (oaie), a p lc c to re / - podoini. La CADE. a p o ic / - boal la picioarele calului, aps adj. - a p to s . La M .Em inescu. a p re c ia t r iii. - preuitor. a p r e u (a) - a aprecia, a p rin s o a re / - nserare. La CADE. a p ro d (CD , 1436) - dregtor, a p r d m. - slujitor boieresc, ap r d m. - dregtor domnesc. M.Costin. a p r d m. - otean (CM ), a p u c (a se) a se obliga. (I.N eculce). a p r n j r n. - tim pul dup rsritul soa relui. aprnz n. - timp dup aprnjr.

22
arenr m. - gladiator, arendr m. - arenda. La CADE. arestu (a) a aresta, argacc / m ielu pn la un an. argel / - roboteal. La CADE. arg (a) a roboti. La CADE. argea f - grlici. La CA D E. argea f. - construcie. La CADE. argea f. bolt. La CA D E. argint m. - bani. La CADE. argintri / - plant. La CADE. argints adj. - argintiu. La M. Em i nescu. arhondaric n. - aripa unei m nstiri pentru oaspei. La C.Hoga. arici m. - febr aftoas. arici (a) - a face arici la chii. aricitr / ariceal. aridic (a) - a ridica. La M . Eminescu. a r i e / - grdin lng cas. arin ni. - anin. La DU. arin / - nisip. La DLR. arir / - nisip. La CV. ariii adj. - pipernicii (porum bi). arc n. - p o d u c . La DLR, DAR. arm n. old (la pasre). arlc n. traist pentru m ncare la cai. arm (a) - a narm a. (Gr.U reche). arm n m. - armean. arm n n. v. harm an. a rm /. - dregtor domnesc. La D1M. a rm (BD , 1493) - dregtor. arm m. - paznic narm at (CM ). arm n. - vin ales. La DU. arm aam nt n. - harnaam ent. armi m. pl. - pzitorii averii boierilor. rm / - unealt de aprare. arm srl m. - unealt. La CADE.

arm ie / - dregtorie. La D1M. arm i m.pl. - arm a al doilea, arm enesc (cuc) - pupz. La CA D E. arm enesca / dans. rm ie/ - arm at, arm inden n. prim a zi de mai. arm on ie / - v. harm onie. arnt m. - soi de gru. arst r/ - cnep plit, arsen ic / - p la n t . La DU. arsori (a) - a ine Ia soare. A rsul (BD , 1493) - pru. arsur / - febr. A rs u ri (BD , 1490) - localitate, a r i / - pune. La CADE. a r i / - insect. La CADE. a rc n. - pinten (la cal), a rt l n. - asociaie de m eseriai, a rte i n. - tovrie. La C A D E. a rt ln ic m. - m em bru al unei tovrii, a rte ln ic m. - soldat care m parte hrana, a r u n c tu r / - dojana. La DU. a r v n / - acont. La DELM . a rv o n i (a) - a aconta. La DELM . a rv o n i (a) - a se tocm i. La D ELM . arvoni (a) - a se nelege. La I.Creang. a rv o n it m. logodnic. La C A D E. a rz u liu adj. - arztor. La I.C reang. a s a m a n (a) - a nivela, asem lu (a) a asemna, asem lu (a) - a nivela, a netezi, a sem n to r adj. - podobnic. La CADE. asfdel m. - plant, a s z / - strat al unui drum. aso l (a) - a alterna culturile a p ic o le , asp argin / - substan diuretic, aspri (a) - a se aprinde la plmni (calul), asprit adj. aprindere la plm ni. sta pron. - aceasta. Ba asta ba ceea = ba una ba alta; A sta-i altcev a = amu mai

\ ii tic iiis .T ; Ei, sista-i = nu mai spune! Am l ii I >titit aista este un lucru tiut. islrti ii cftplueal. istrti rt ielv desear. La CADE. is(ii>I pron aceeai. E x p r . i tot i i.i r ii lot aceeai. I ( i i ) a cptui. sii nniU'l ii unealt de cizmrie. sti u ii ( i i ) a nm orm nta. La C. Ne(ni/./.i. islriinc (a) - a se arunca (DD). istu p iito r c / - gurar la cuptor, istuptr a. - v. astuptoare. istup n. - dop (la dam igean). ispra prep. - m potriva, isuprcl /.' - v. asprit. i>i adv. - tocm ai, lychi (a) - a rabota. i c l i i r e / - rabotare. i>cd/. (a) - a se nvoi, a se m pca, ied/.tr m. - stabilit (cu traiul), iedzm nt n. - nvoial. (I.Neculce). ied/.triu m. - om statornic. (I. Neulce). i c z t r / - loc drept. ijd c rc a adj. - de asem enea. i te r n t n. - covor pe podea. itac (a) - a se sufoca. ita m n m. cpetenie a cazacilor. ita m n m. - nvodar de dreapta. i t a m n c / sofa. ilins adj. - lovit de boal. itins adj. - jig n it . La I.Creang. itocm (a) - a nivela, a netezi pmntul. it cm a adv. ntocm ai.
is M i

23
ap n. - m ustea la spice. a f. - pnz de paianjen. f. - pienjeni. a f. - crlig la via de vie. a e (la t lch ig i) f. pl. - podnojie. aine (a) - a sta n calea cuiva. aine (a) - a fi gata. La Al. Vlahu. ainti (a) - a fixa privirea. a s - tare i clos (lem n). u adv. - oare. (M .E m inescu). u conj. - sau. La I.Sbiera, P.lspirescu. augur (a) - a prevesti, a prezice. augurl adj. - de augur. aurar (BD , 1484) - giuvaer. aurel f - aurire. aurel m. - soi de struguri. aurlia f. - m eduz. aurti adj. - aurite. avaliu adj. - verde-deschis. a v lm a (d e-a v a lm a ) - laolalt. La I.Slavici, V.AIecsandri, I.C reang. aviu adj. - ceriu. avm adj. - aprig. La CA D E. avn adj. - ru, nemilos. La C.Negruzzi. avn adj. - stranic, grozav. avn m. - piuli. La B.P.Hadeu. av iz h m. - copil neastm prat. avrm m. - soi de prun. La DELM . avrm f. - prun. La D ELM , CA D E. avrm es f. - p lant m edicinal. az m n m. - berbec ju g n it. azmn m. - tulpin groas la tufa de vie.

B
babac f. - tat, ttuc. bba-clona / - eroin de poveti. b ba-coaja / - fiin rutcioas. babadm m. E x p r . De la Adam babadam = din vrem urile de dem ult. baba D o c h ia / - fiin mitic. babe m. - tat, babac. b a b ic / - vsl (DD). babalc m. - btrn ram olit. La CADE. babalc m. - tnr tom natic. babalc m. - stlp la tem elia morii. babalc m. - v . babalc. baban n. - nod la furca de tors. baban f. - pcuin. La CADE. b a b a n / - oaie btrn. b abane / p i - soi de fasole m cate. babanic / - c o p i l obraznic. b ab-oarba / - jo c de copii. babsc-neagr / - soi de struguri. bab m. - resturi dc faguri. b abau a / - brs. b abu / - fiin nchipuit. bab / - doftoroaie pretins. E x p r . A m bla prin babe = a se lecui, vrji la babe btrne. b a b / - stlp de sprijin. b a b / - pri laterale la spat. bab / - tieei cu ou i zahr. b b / - pete. La CADE. b b / - nod la bm e. La DU. b bc / - copc (la hain). b abele / p i v. baba Dochia. babelic adj. - am estectur. babc / - cm a fem eiasc. babiln m. brbat nepriceput, vlad. bab / - boal de dentiie la copii. bbnic m. - iarba fecioarelor. La DD.

babi m. - sm n de usturoi, babi m. biban. babi n. - aduntur. E x p r . Ceata lui baboi = aduntur de oam eni fr cpti. La P.Ispirescu. babi m. - beior la barcas. baboi m. biban mic. baboi m. - usturoi din sm n. b abrni / - bab rutcioas, babui (a) - a moi. babc m. - m ai de bttorit pm ntul. bbu c / - psric m btrnit. bbu c / - pete mic. babt n. - p e r in o c la cru, bac n. - vas de m etal pentru lichide, bac n. - vas de alum iniu nchis ermetic, bac n. - vas de ferm entat basam acul, bac n. - lighean cu dou urechi, bacl m. bcan. Nu dispar m oldove nii cnd vreau baconii. (Folclor), bacl n. - pahar de vin. bacl n. - halb, bacal n. - cnu (de sticl), bacalinic m. - bcan, bacu m. - bucluc. E x p r . A -i gsi bacul cu cineva - a o pi. bacce / btrn ram olit, baccel (a) - a m btrni. bci m. - pcurar-ef. bci m. - dom nitor, conductor, baclagc / - vnt. baclajn/ - vnt. baclajn a lb astr / - vnt. b aclle / pl. - fasole, baclc / - p lo s c , b acal/ - m ahala (DD). bc / - pepenrie. baci n. - dar de nunt, bacn n. - tutun, badalu n. putinei.

badan f. bidinea, badap rste/ E x p r . C erut de badaproste = obinut de pom an; Ca un pui de badaprste = nenorocit, prp dit; A um ple de badaprste (ironic) = a ocr. bade ni. adresare respectuoas. Badea cel Btrn (CD, 1399)-b o ie r. Badea Plopescul (CD , 1436) - boier m oldovan. Badea (BD, 1495) nepotul lui Fril. B adcui (CD, 1424; BD, 1490)- s a t. badic /. ciutur. badiluri n. pl. - strujeni. bdiu m. - badea. b a d i f. - ciutur (DD). b a d l e / - curpeni de cartofi. badg n. - bidon. b a d r a g n ie / - diaree. badron c f.p l. - soi de perje mari roii. b ac / - van. La CADE, DEX. b c f - balie de scldat; van. b a c / - vrst. E x p r. A fi de o bac = a fi de o vrst. b a g d a d e / - tavan. La Al.VIahu. bagdadie / - fronton la cerdac, b a g d a d e / - ta v a n din scnduri. bage / - hogeag. La M .Sadoveanu. bagec n. - horn. La DU. b a g e a c a / - lucarn, bagr n. - lucarn. b agh cu / - cad de 15-20 /. La DD. bghi / - boal la copii, b agc / - lucarn, b ahad rc / fem eie bogat, b ahah c/ - m atahal. La CADE. b a h a r n c / - fem eie m ic i groas, balili n. - groap cu ap de ploaie, bahm ct m. - cal mic. La DU. Bahna (C D , 1 4 3 1 )- s a t . Bahna (B D , 1459)- s a t .

25
Bahna (BD , 1 4 6 8 )- p r u . Bahnari (CD , 1 4 3 6 ) -s a t. bahn / - Ioc m ltinos, b ahni / - fiin urt. La CA D E. b ahrni / - bab rutcioas, bhur m - copil neastm prat. bai m. - sm n de usturoi, bain n. - arm onic crom atic, baianst m. - persoan ce cnt la baian. baib m. - smn de usturoi. La CADE. baibarc n. - hain de iarn. La DU. baibarc n. - brbat venit din alt sat. b ic / - m olton, estur groas, baidcr n. - fular. baidera n. - fular mic. La TD RG . bicr / - toart de cldare, bait/ - fat. b a ila m / - balam a la ua grajdului, baingic n. - perinoc. La CA D E. bairc n. - pdure, baistrc m. - copil din flori, baistrc m. - cprior m ic la cas. baistrc m. - lstar neroditor, baistrc /;/. - druc la carul ncrcat, baistruc m. - pernu (pentru copii) baistrucl m. - v. baistruca. baiu interj, - nicidecum , b a ji c u r / - lepdtur, bajicuri (a) - a se m urdri, bajiocuri (a) - a certa, bajiocurt adj. - m urdrit, m scrit, balabn m. - ntru, balabncic n. - clopoel, b alabst / - fem eie grsan, balacri m. - palavragiu, bale adj. - alb. balhur m. - balaur, balhur n. - trsur boiereasc.

26
b a l h u r / - convoi dc carc. (TD) balia f. - sptm na alb (la cretini), b a la m a /' - rtcz (la lad), balam a ig n e a s c / - v. bailama. balam re/ - rtez la lad. balain n. - fain de porum b cu ca. La DLR. balam -balm u n. - nrujnic. balam t m. - pezevenchi. balam t n. - traist pentru cai. balam ut (a) - a vorbi m ult, fr rost. balam n. - v . balam i. baln adj. - blai, cu laa alb. baln adj. - alb (vin), baln adj. - albicios (nisip). Balan din Bahn (CD, 1439)- r z e . Balan din Strmba (CD, 1431)-r ze , baln m. - necuratul. La CADE. baln in. - bovin. La CADE. b ain ca / - jo c cu vrgue m ldioase: de-a balanca. balndr / - m ncare pregtit prost. b a la n (a) - a vrui. balbarc n. hat ntre loturi de pmnt. balcz adj. urt. La I.Creang. balcon n. - cerdac. b alen / - chit. La CADE. baler n. - butoi. balrc n. butoi. balrc / - butoi. E x p r . A-i face gtul leic i pntccclc balerc = a bea pe nem surate. La DLR. b a le r c / - butoia. La DLR balhni m. pl. - bolovani. (TD). balhi n. - ap m prejm uit de stuf. bii n. - albie, blie / - albie de metal, bliga-oaiei adj. untdelem niu. bali/ - albiu. La CADE.

baln (de gaz) n. - butelie de gaz. baln n. - m ain de stropit, balon n. - cupeu. La CA D E. b a l / - scroaf mare, gras, balt n. paie presate i legate, balota (a) - a mpaceta, a lega baloturi. Bal Vasile (BD ) - vornic. Balta M stachinului (BD , 1473) m latin. baltag n. - secure, arm de lupt. baltagl n. - baltag mic. baltagiu m. - otean cu baltag. baltc / - zoaie. balt c / - nutreuri cu m ult ap. bal n. - vl. La CADE. b m / - plant erbacee. La CA D E. banri m. - flcu care strnge banii ctigai. banri m. - agent financiar, b nc / - borcan de sticl, b ancnot / - bum ac. La C A D E. bancrt n. - posteuc, b a n d a b r c / - cartof, bandist m. - ho. band ol / - fem eie grsan, bandl n. - crp. La C A D E. bands n. - topor cu coad lung, bandrabrc / - cartof. La C A D E. bandurr m. - cntre la bandur. band r / - instrum ent muzical, b andr / - fem eie destrblat, bangu m. - lungan. La C A D E. bni m. pl. - putere, voie. E x p r. A fi n banii cuiva = a fi la cherem ul cuiva, banic n. - oal (de schij), baniac n. - bac. banicr m. - m eter care face banie, banicior / - inerie de luat vam a b anc / - borcan de sticl. Bania (BD , 14 9 0 ) - f i i c a M arei.

h n i f. - vas folosit ca unitate de m sur. bant n. - fund, b u t / - band, b u t e / - prjin, ba 1 1tic n. - v. bant. bntin / - c h in g la cpriori, bpc / - batc pe care se bate coasa, barabn n. - deerl la vac. barabn n. - fntn cu dou cldri, barabn n. - val la fintn. barabn n. - gur la treiertoare. barabn n. - haraba. barabn n. partea ncovoiat a sniei, barabn / - tob. b a r a b n / - sem ntoare, b a r a b n c / - tob. barabnci m. - toboar, barabi m. - cartof. La DLR. barabi m. - dans popular, barabi ni. cucut, b arabc /.' - cartof, b a r a b l / - cartof. La DLR. b a r a b u lc n c / - arpagic, b a r a b u li te / - ogor. La CADE. b a r a b u c / - cartof. La CADE. b a r c / - csu de scnduri. La CADE. b a r a d ic / - trsur (cu patru roi), b arancic n. - lam b la cru, b aran / - blan de oaie. baranc m. - brebcnoc. b r / - conov. b r b a -b u le n c ii/ - m trgun, barba (a) - a borfai nutreul, b a r b n i/ pl. - brbi. La TD. b arb ars / - coada-calului (plant), b rb a-saftei / - valerian (plant), barbt m. - so. barbati m. - brbat. Barb Stan (CD, 1436) - unde este

27
Barb Jam r (CD , 1446) - unde a fost b r b / - pnza brzii. Barbu (BD , 1 4 9 0 ) - d e a l. bare n. - ochi cu ap. barccc / - can de lut. b arcn / - dun. b r c / - c r u c e la cru. bardc n. - debandad, dezordine. b a r d c / - soi de prune m ari roii. bardci n. - topor de crpat lem ne. bardci n. - satr de buctrie. bardacic n. - cuit de buctrie. bardahn n. - burta calului. b a r d n c / - puc; arm de foc. bardr ni. pl. - m eter de lem nrie. bard n. - topor de crpat lemne. brd / - secure scurt. (M. Eminescu). bard / - arm de lupt, secure. La M .Costin. barl n. - baler. b a r e lc / - v. balerc. barem adv. - mcar. La R Ispirescu. barbt n. - barhet. brbat n. - velvet. brhat adj. - rou-ntunecat. barier / - conovt. b arn c / - broboad. bar n. - mit. bariz n. - basm a n patru coluri, bart m. - p ra f de puc, b a r j e ic / - sniu pentru copii. DU. b a r t i / - m ucegai. La DU. barc n. - orcic. Basarabilor, voievod (CD , 1395). Basarabi (CD , 1408) - ara basara bilor (M untenia). Basarabi (CD , 1434) - ara basara bilor (M untenia).

28
Basarabi (CD , 1456) - ara basara bilor (M untenia). basarabi (CD , 1457) - basarabi (m unteni). Basarabi (BD , 1460) - U ngrovlahia (M untenia). Basarabi (BD , 1462) - Ungrovlahia. basarabi (BD , 1490) - ungrovlahi. basarabeasc (BD , 1499) - U ngro vlahia (M untenia). Basarabi (BD , 1503) - U ngrovlahia. basarabnci f. pl. - crini, b a sa r a b e a n / - soi de struguri, basalc m. - pr (pom), basalicri n. livad de peri. b a s a lc / - par (fruct), b a sch in / - bluz femeiasc. T.Pamfile. b s m / scul din zece jghiui. basn/ - scornitur. (I.N eculce). bastc/ alinc de m tase, bastic / - basm a de bum bac, bastn c / - tunic, b c / - beci, subsol. La DELM . b c / - v. bat. bcru m. m ai m arele cruilor. bacri m. - plant erbacee cu spini. balc n. - glug la suman. b n e / - ptul la vie. banen m. - btina. b t / - fortificaie. (M .Costin). batin (BD , 1481) - patrie. batg n. - bltoac. batg aclj. Pmnt b a a g - srtur. b a ta l u c / - putinei. batalcic f. - m elioi. batal n. - putinei. b t / - betelie. La DLR. b t / - cingtoare rneasc. btc / - pete mic. La DU.

b te / - co cu care se prind psrele, btc/ - pelican. btc / - ru pe care se bate coasa. bate (a) - a ese. (TD). baterie f. - lantern. batic n. - broboad mic. batist / - bsm lu. bath m. - bici. batr adv. - ncale. La I.Creang. batjicor / - m urdrie, dezordine. batjc n. batjocur. La CA D E. batoji (a) - a bttori. La C A D E. batojt adj. - istovit de btrnee. batojt adj. - murdar. batrnl m. - bunel. b azacon ie / - n z b tie . La I.C reang. bazachi adj. - saiu. bazachi adj. - nebunatic. b a z r n e a / - vam la pia. bazarnc n. - v. bazarnea. bazin n. - uluc de piatr la fntn. bazin n. - vas m are din doage. b b i c / - vsl. La M .Sadoveanu. bb m. - v. baba. b bc / - t t ic . (V.A lecsandri). bbin m. - locuitor din satul Babele. bb / - dim inutiv al lui babale. bblu m. - om btrn. bblu m. - gndac. bblu m. - om urt. bbesc adj. - ca la babe. bbtie / - bborni. bbi m. - bab mare. b brni / fem eie btrn. b b c / - bunicu. bbu (a) - a moi. b bu lic / - v. bbuc. b b c / - mtu. b b c / -n e v a s t . La I.C reang. b b c / - pete de ap dulce.

bbt n. - vrtej. La DU. bbu / - b trn ic . bcl m. vnztor. La DU. bcan m. - vnztor. bclie / - iasc. La DU. bclie f. - boal. L a DU. bclie / - bcnie, bcli f. pl. - copturi, prjituri, b c li / - bcneas. La DU. bciu (a) - a fi baci la stn. bd (a) - a um bla haihui. bddi (a) - a um bla bram bura, bdru n. - m m lig prjit, bdlu n. putinei, bdna / - pensul de vopsit, bdru n. - ciorb din pasat cu varz, bdru m. - bdran, bdc m. - term en de respect, bdica m. - iubit, ibovnic, drgu, bdic m. - drgu, iubit, bde m. - adresare respectuoas. B dioae (BD , 1497) - unde a fost ~. bdir m. - iubit, drgu, bdir m. - adresare (ironic), bdzrc n. - m em bran de grsim e, betn m. - flcuan de 16-18 ani. bctn m. - biat mare. bt /.' - fat. La R.Udler, ALM . bean m. - b e a n d ru . La DU. bel m. - jo c rnesc. La CADE. bec m. feti, bec m. - adresare (ironic), bem e m. - m ulim e de bei. beti in. - v. bctan. bg (a) - a lua. E x p r. A nu bga sam a Ia ceva = a nu acorda m are aten ie, a nu lua n seam, bgcc f. - horn. bgcg n. - hogeag. (TD). bgeg (de lam p) n. - sticl la lamp.

29
bgecri m. - pltitor de impozit pe fum. Blineni (BD , 1468, 1 4 8 8 )- s a t . bhn n. - loc m ltinos, bhnt adj. - sttut. La DLR. Bhnia (BD , 1 4 8 8 )- d e a l. bhns adj. - m ocirlos. La DLR. bieti m. - biat mare. bie m. - bia. La CA D E. b ie c / - feti. bitn m. - flcuan. bi m. - adresare familiar. La DLR. bitn m. - flcuan. Blauri M arco (CD s, 1 4 8 0 )- b o ie r , bl adj. - blond, blbnal f. - m icare legnat, blbni (a) - a hurduca. La DU. blbni (a se) - a se trudi, blbni (a se) - a se cltina, blbni (a se) - a se legna, blcn (a) - a trncni, blcri (a) - a trncni, blci (a) - a se spla, b l c ir e / - splare. La TD RG . blior adj. - blond, blicl adj. - blond, blli (a) - a se cltina. La DU. blor adj. - blond. La DD. bloar adj. - blond. La DD. bllu adj. - care se clatin, bllu m. - dugli, pierde-var. b lnd / - ca din fin de porum b, blnl adj. - blond. Blncti (CD , 1 4 3 1 )- s a t . blngi (a) - a se legna greoi, blnu adj. blond, b ltiog/ - bltoac. La CADE. blur (a) - a se ocr crunt. (TD). ble n. - bltoac. L a N . urcanu.

30
blcu n. - bltoac. blcuri n. pl. - bltoace. bligriu adj. - galben-ntunecat. bligu n. - blegar. bligu adj. - galben-ntunecat. bligu adj. - galben-ntunecat. blior / - albie mic. bliS /.' v. blioar. bls adj. - nengrijit, cu bale la gur. bls ni. - burete. La DU. bls m. - ghibor. bls adj. - lipicios. (TD). blol m. - ciuperc necom estibil. Bloi (BD , 1471) - cnez. baltag n. - hdrag la m blciug. bltg (a) - a bate cu baltagul. b lt (a) - a trncni. bltu n. - balt mare. b lti (a) - a se face balt. bltit /. - balt mic. La C.N egruzzi. bltg n. - bltoac. La CADE. b ltoi n. - bltoac. bltum e f. - m latin. Blai (BD , 1 4 7 3 )- s a t . blr f. - rugin, cade pe vii, livezi, b l t r / - pat de alt culoare, bltr / - obiect n m ulte culori, blc adj. - blond. La CADE. blu (a) - a petrece. (TD). b l c / - specie de plant erbacee, bnat n. - nvinuire. I.Creang. La CADE. bnat n. - pic. bnat n. - m nie. La DLR. bnat n. - tristee, m hnire. E x p r . A-i fi cu bnat = a-i fi jale. b n a t n. - form ul de politee. E x p r . A nu-i fi cu bnat - a nu o lua n num e de ru.

bnrie f. - bnet. La CA D E. bnrt n. - bani m uli, bnet, bncul n. - borcan mic. bncul (a) - a m ugi. (TD ). bncul f. - borcan mic. b ncuor/ - v. bnculi. bncu f. - borcan de sticl de 0,5 /. bnt n. - grm ad, m ulim e de bani. bnic f. plant erbacee, bnicr m. - m eter de banie, bnicioar f. - bani. La C A D E. bnui (a) - a se supra, bnui (a) - a regreta. La DLR. bnui (a) - a presupune. La DLR. bnuilnic adj. - bnuitor, bnuit adj. - suspectat. La DLR. bnu m. - pat transparent la ou. bnuci m. pl. - bani m runi, bpcr n. - pripon de lemn cu batc. barnc f. - piele de miel. La CA D E. bralc / - borangic. brn (a) - a cicli, a strui. La DLR. brbri n. - gtar la cpstru, brbat adj. - viteaz, curajos, brbcr (a) - a pate berbecii, brbir m. - v. barbari, brbie adj. - gin care cnta ca un cuco. brbtu adj. viguros. brbn f. - vas, din doage pentru pstrarea laptelui, brnzeturilor. Brbn (CD , 1438) - fntna lui brbn f. - nim fa la furnici. Brbosul N eag (CD , 1426) - unde este Brboi (CD , 1 4 3 6 )- s a t . brbnc n. - jo c rnesc. La C A D E. bcrbeni (BD , 1458) - putinic. brccic f. - can de lut. brdc m. - varietate de prun.

liiluliU n / Iructul bftrdacului, prun ItAnluoA Iiilidih A / cunft de lut. La DLR. MilAciifA / can m ic. lniidAliiI (a) a ciopli cu barda. liA n lIc lo A r / - bard m ic. Iuti ill|A / brdicioar. La I.Creang. IiAi'i I ii I (a) a ciopli cu barda. liArghic / pnza brzii, toporului. liAi lthic /. policioar la jug. ItArdA ni. - dulgher. La E.Sevastos. ItArU'An m. locuitor din satul Barta. ItAsArA /. rugin pe vii. bAsArb v. b s ra . liAiftrbi - v. b s ra . Ii AsAii n. - am biie, hatr. La CADE. h A s m l / - batist. IiAniiiuitr m. - povestitor. hAcAlu (a) - a se da de o parte. liA t c / (btlie) - otire (CM ). IA 1A m. - ciocan cu buza nuit. hflti n. - dalt cu care se bat cercu rile. Iit n. - coad cu roat la putinei. ItAIA n. - mai pentru rufe. btg s adj. - bulgros. b l l i (a) - a bate cnepa cu btlul. b l l u n. - hdrag la m blciu. b l l u n. - m elioi. b l l u n. - mustuitor. b l l u n. - mai de bttorit pm ntul. b l l u n. - ciocan de btut coasa. b l l u n. - pilug, pislog. b l l u n. - coad cu roat la putinei. b t lu ( a ) - a bttori pm ntul. K trescu l N eg ril (CD s, 1493) boier. b t to a r e f. - m elioi. b t t r i n. - hdrag la m blciu. b t to r i n. - m elioi.

31
bttur / - bteal. bttr f. - cangren, b t t u r / - ngroare a pielii, btu n. - lemn de btut papura, btu n. - mblciu. bt m . - b de lovit mingea, b tel/ - batc. la CADE. b t c l / - v. bttur, b tel/ - cpcan. (TD). b tlite/ - loc bttorit, b tclite/ -n tln ire. La I.Creang. btrn n. - specie de plante decorative, b t c/ - rnz. La CADE. b tu c c l / - bttur (la mn). btug - v. btuc. btur (a) - a tvlugi (ogorul), b tu ta/ - dans popular. La DELM. b (de btut icre) n. priboi, b zd gnic/ - drcie. La I.Creang. b echer n. - vnturtoare. becht n. - pichet (de grniceri), bchi 7 7 . - nimic. E x p r . N ici bcchi = nici o boab. E x p r. A nu ti bechi = a nu ti nimic. bechiru (a) - a vntura la becher, b ed n/ - trsur de un cal. bedreg 77. - butuc de cizmrie, bedrcg 77. - dragoste. E x p r . S-a dat n bedreag = face dragoste, behai (a) - a zbera. La DU. behli/ - pete mic de balt, bejenr in. - bjnar (CM ), bejenar m. - pribeag. La CADE. bejenri (a) - a pribegi. La CADE. bejen rie/ - pribegie. La CADE. bejenrit 77. - pribegie, la CADE. bejeni (a) - a pribegi. La CADE. b ejen ie/ - pribegie. La CADE.

32
bel n. - lncop. bclcig n. - m blciu. beld n. - curpn de cartofi. bcld n. pl. - rm ie de nutre. beldc de rsrit n. pl. - bee de floarca-soarelui. beldie f. - fie de coaj de tei. b e ld ie / - ciom ag, bt. La N .Costin. b eld ie/ - toiag, crj (CM ). beldie / - prjin. La DU. beldie / - rm ie de stuf, lemne. b e ld ii/ - blrii, buruiene. beldis adj. - lemnos, bos. La CADE. b c ld i / - pete de ru de munte. belduri a. pl. - v. beldc. belea / - necaz, bucluc. La C.Negruzzi. bcleg n. - loc de adunare a oastei. belehu n. - curpn de cartofi. belfer m. - nvtor, dascl. bclcuji (a) - a holba ochii. La CADE. beli (a) - a jupui. beli (a) - a jefui. b c lg / - coaj de pe aldani. bclni n. - hdrag la m blciu. b cln gu r / - bucl, m o de pr. bclitr / - j a f . belitri / pl. - berbeci slabi. bcl / - plant erbacee ornamental. benchetui (a) - a petrece n ospee. b c n c h it n. - m as pentru neamuri. bendih m. - haraba. bnga m. - num e dat N ecuratului. benghi n. - aluni natural. La DELM. bengs adj. - iste, htru. bngu m. - copil neastm prat. ben n. - hain boiereasc. La DLR. berbant m. - brbat afem eiat. La DU. berbant adj. - trengar. La M. Eminescu.

berbecr m. - pcurar Ia berbeci, berbeci (a) - a izbi. La M. Sadoveanu. berbeni / - n doc. lui tefan cel Mare. berbecu m. - becain. La DU. berc n. - pdurice, dum brav, berecht m. - noroc. La I.Creang. berecht m. - aductor de noroc, berejnc m. - pdurar. La CA D E. b ersc / - volbur, bernevci m. p l. - pantaloni rneti, brt f. - broboad m are de ln. La DLR. bschie f. - ferstru cu lam lat. La DLR. beschiri m. - tietor de lemne. besectc / - cutioar de lemn. La DLR. bestrc / - v. bistarc. bestcrm c n. - furc cu apte coam e. b e ic / - garaf rotund. bcic/ - umfltur. La DU. beicr / -to p o n im (deal m are). beliu m. - clre turc. La DLR. bctc / - coule. beter (a) - a term ina. beteug n. - boal. La CA D E. be n. pl. - rzboi de ales covoare. be de popuoi n. pl. - strujeni. be de rsoare n. pl. - tulpini de floarea-soarelui. beior n. - beiga. beior (n stup) n. - preatc. bite / - ogor de pe care s-a strns rsrita. b u c / - vrful capului. La CA D E. bezeru n. - m em bran de grsim e, bezevnchi m. - arlatan, bczm nr m. - em baticar, arendator, bezmn n. - cntar de mn. La CADE. bezm etic adj. - zpcit. La I.C reang bezm etici (a se) - a se zpci.

lu /in c tic it adj. zpcit. La TDRG. lic/iiiU ic adj. - ntunecat, sum bru, biiic ii. hadarag la m blciu. Iiihil n. - custur. La DU. bibu ni. - pui de curc, bic n. - crem ene. La CADE. hichir (a) - a lucra pe ndelete, bichis n. - dichis. La CADE. bici ii. - lovitur de bici. La C.Negruzzi. bicisnic adj. - neputincios. La l.Sbiera. bicisnic adj. - incapabil. La CADE. bicisnicte adv. anevoios. La 1. N e culce. bicisnicie / neputin. La CADE. bicisnicie f. - necinste. La D.Cantemir. biciului (a) - a preui. La CADE. b ic iu ir e / - lovitur de bici. b ic i c / - bici scurt i subire, biciuor n. - bici mic. La I.Creang. bidrc/ - cru pentru cereale, b ih n c / - trsur cu patru roi. b ijog / - v. ghijoag. bilcal / - sulem eneal. La DU. bili (a) - a nlbi (pnza). La CADE. bil (a) - v. a ghili. bilihci n. pl. - tulpini de floarea-soarelui. b nd / - fund. bindis (a) - a se sinchisi. La I.Creang. bindih n. - co la cru, bint n. - tifon, pnz alb subire, brnic ni. - liude, contribuabil, b iru in / - victorie. La M .Em inescu. biruitor adj. - nvingtor. La C. N egruzzi. b is t r c / - cru cu un co mare. b it c / - trsur cu dou roi. bi in. - bdi. La CA D E. bizui (a se) - a se baza. La I.Slavici, bbc / - tat. b c t / - ju m tate. Butelc de o bcat de litr = o garaf de 500 g.

33
bcte / - m ncare. E x p r. La vrem ea de bcate = la am iaz. b c te / pl. - pri. E x p r. A tri n bcate = a lucra n pri. nainte trie n bci oamenii. Face so coteal p e rbu: o bcat stpnului, o bcat ciobanului. La TD. bci (a) - a crpa lemne. bci (a) a tia n m ulte buci. bcic / -a d e m e n e a l . E x p r. A lua pe cineva cu bcic = a adem eni. Bcov (CD , 1420) - pru. bcs (a) - a ndesa. bcs (a) - a um ple de praf. bcs (a) - a ticsi, a ndesa. bcsre / - ndesire. bdi n. putinei. b hl / - ap sttut. La DLR. bhl (a) - a se ncri. (TD ). bh lt adj. - sttut, clocit. La I.Creang. bhlit adj. - m puit. L aN .C o sten co . b ig u i l / - aberaie. La TD RG . bja / - fric. E x p r . I-i bja = are fric. La CADE. blbu m. - brbat neneles. blc n. - bltoac. La V.Drghici. blhoc / - bltoac. blin n. - past de roii. blte n. pl. - intestine (la cal). bltc (a) a se blci n ap. bltc (a) - a cobli. bnl n. colac, pom an la praznic. bn g h n n. lam la bard. bng (a) - a croncni (cioroiul). bntu (a) - a tulbura, a rzvrti. b nture / - jefu ire, devastare. bnzr m. - brzun. L a C A D E. bnzar m. - albin. br interj. - se alung oile.

34
brci (a) a cotrobi. La CADE. brdn n. - burt la cal. brdn n. - burt. brfe f. - ching Ia boroan. brgalu n. clopoel la cpstru. brghi f. pl. - mnunchiuri de stuf. brghidu n. mustuitor. brghidu n. - coad la putinei. brg (a) - a cicli. bric n. - paralel de tmplrie. br f. - oaie. brhae f pl. - mruntae. La CADE. Brlzel (CD, 1453)-p r u . brlig (a) - a se rsturna, brligt adj. - fudul. La CADE. brligat adj. - ridicat: Cu coada brligat. brlg n. - resturi de fin. La CADE. brng n. - teren pietros, brng n. - toponim (Camenca). brne f. - bru. E x p r . N ici lelea cu brnea, nici badea cu alti = fieca re cu trebile sale. brne f. - baier. La CADE. brn n. - a la iari. La DU. brn n. ervet cu flori, b rn itore/. - zbrnitoare, jucrie, brnu (a) - a pune brnele. La CADE. b r n u it r / - brnele pereilor. Brsan (CD, 14 2 8 )-r z e . Brsana (CD, 1 4 3 9 )- s a t . brs f. - parte a plugului. Brsneti (CD, 1439)- s a t . brig n. - bucl. bt m. - bunic, mo. bt f. - adresare respectuoas unei btrne. La CADE. btc f. - nlime; mgur. btc f. - mciuc.

b t c / - deal mic. La C A D E. btc f. - fat btrn. b tln m. - pasre de balt. b tln m. - om cu gtul lung. b tl g f. - butoia. b tlu n. - tulpin de ceap. b n in. - nar mic. bz f. - m usc. La CADE. b zlu n. - bondar. La CA D E. bzdc n. - capriciu, toane. bzc f. albin. bzi m. - bondar. bzi ni. v. bzlu . bzi ii. coard la instrum ent muzical. bzi n . - E x p r . A in e cu iv a bzoiul = a ine isonul. bzi m. - albin. b l g / - avere, bogie. b la g o in a n ie / - moft. La CA D E. blago v en ic n. - a doua zi dup Buna Vestire. La CADE. b l h n i f. - ochi, smrc. b l jie f. pl. - curele la m blciu. b la m a n je a f. - gelatin. La C A D E. b l n f. - palton cu guler de blan. b l t i n / - o c h i , smrc. b la t n. - a obine ceva ilicit. b la z g n ie / - nzbtie. La CA D E. blhncl f. - partea de dinainte a sniei. b l n f. - palton cu guler de blan. b lstm n. - im precaie. La I.Creang. b l st m (a) - a afurisi. La DU. b l st m (a) - a se ju ra (ALM ). b l s t m t adj. - ticlos, m iel. b l st m t in. - nem ernic. b l s t m t adj. - slab, lipsit de puteri. b l st m ie - ticloie, m ielie. blu 77. m blciu. b li g n. - hdrag la m blciu. b l t re te adv. - n buestru.

Ml >ili " Mi Alii /

IInii Iu .1 I a I)l J. i II.t (K - acoperit casa).

35
Blidarul Jurj (C D , 1435, 1443; BD, 1459) - boier m oldovan. blidar n. - bufet (m obil). blidar (de cri) n. - dulap. blidr n. - cotru. blide / pl. - vesel. E x p r. A intrat nora n blide = a fi nendem natic. A m nca dintr-un blid cu cineva = a fi n relaii strnse cu cineva. blindiel n. - farfurioar. bliduri n. pl. - vesel. blidc n. - farfurioar. bliduc f. - farfurioar. bliduc f. - strchinu. blinie f. - cltite. La DU, CA D E, DEX. bliznic m. - snop m ic de stuf. blnd f. - urticrie. (I.C reang). blnduli adj. - blnd. Blnzi (CD , 1 4 4 8 )- s a t . bldnic adj. - rtcit; zpcit, bldnic adj. haihui. bludnic (a) - a se rtci, zpci, boghe f. - bufni. La CA D E. boghe f. - m oalele capului. La CADE. boait f. - vit slbnoag. La DU. boait / - cuvnt de batjocur, boanc f. - ocheic. La C A D E. boand /.' - cojocel fr mneci. b o n z / - streche. La C A D E. boarea f. - pete. La CA D E. boare / - ploi. boari m. om care pate boii. bo f. - nzbtie. La CA D E. bobic f. - vale adnc. La CA D E. bobi (a) - a afla, a gsi. bobi (a) - a ghici. (P.lspirescu). bobrn f. - fem eie cm . bobl adj. - ntng. La C A D E. boboc f. - boboc (de gsc).

Iili ilirt I liivn M i -Om / i aldine M M i i M ii ii /./t brambura, t.ti *mia i Imlxfui itiir. M mm 1 'iiilK'l; abur. La DU. li li ih i ii ' liuiiliea. Iili a*i ii ,/,// ud tare, leoarc. Iili tiu i iubii) de fier. I-li >luu // m blciu. Iili u n i blcand. li|i |Mi vlfldu. La DU. iil< li ii 11 /// tinichigiu. Iili linl|n /. pete. La DU. Mi Iiiiih'A /. trsur cu patru roi. i>li hal ( ii ) a trncni. Mi mii (n) a m brnci. La CADE. Mi |l ( ii ) a ciuli urechile (calul). Menin n hdrag la mblciu. Iili ii > Iii li /;. v . hleniu. Iilt otocilri (a) - a se blci. La CADE. M cntocri (a) - a vorbi aiurea. La DD. li Iun toc re a l - flecreal. Ii U'ncA (a) - a stropi cu noroi. liliM iit /. - plac de metal. lilcM iiic / - m om eal la undit. Iile iin c / - vas de tinichea, b lc c ri m. - tinichigiu, b k te a iic /.' - vas de tinichea. Iilet (a) - a sufla greu. La CADE. Iilct (a) - a vorbi fr rost. Iileu jct adj. - saiu. Iiliil ii. - fel de m ncare. Iilid n. - tav. Iilid n. - tacm. (M.Eminescu). Mul ii farfurie. (M .Sadoveanu). h lid r n. - dulap cu polie pentru blide, b lid a r ni. - m eter de blidare. B lid a rilo r (B D , 1491) - fntna ~.

36
b o b o n / - farm ec, vraj. La CADE. boboci m. pl. franjuri mici. bobocu adj. - galben-deschis. bbot n. - vlvtae. La C.Conachi. La TDRG. b bote adv. - ntr-o doar. La DU. b o b o ti (a) - a se spuzi, a se beica. bobou (BD , 1 4 5 8 )- e s tu r , boc n. - butuc. La DU. bocl n. - can, phar. La DLR. bocni m. pl. - ghete brbteti, b o c n e l f. - chelfneal. bocn i (a) - a bate cu ciocanul, b o c n i (a) - a chelfana. boccea f. - prosop la nunt, boccea f. - legtur de haine, bocciu adj. - neglijent, b o c rn t adj. - m are, gros (ardei), b cn f. - lut ars. bocn f. - igl, olane, bcn f. - ciob, hrb. La DD. bcn f. - ngheat. E x p r. A n g h e a bo cn = a nghea pn la oase. boci (a) - a pturi frunze, b o d n r m. dogar. La CADE. b o d n re l f. - dogrie. La CADE. b o d o g n e al f. -b o m b n e a l . bodogni (a) - a trncni. La DU. b odoln n. - os de vit. La DU. bodc f. - butoia, bodrng m. - ching ntre dou furci, bodrngi (a) - a pune chingi, b o d ro n e f. pl. - bulendre. La CADE. bodrogni (a) - a trncni, bodrn f. - corcodue, b o g a tr m. - bogta. (DD). Bogdana (BD, 14 6 8 )- p r u . bogdan m. - stlp. La CA D E. DD.

bogdan m. - m oldovan. (V.Alecsandri). bogdani - m oldoveni. La D1M. Bogdnia - M oldova. La DIM . bogdnsc adj. - m oldovenesc. Bogdneti (BD , 1 4 9 0 )- s a t . boghec f. - cpi. La C A D E. boght adj. - m are i frum os, boght adj. - m oat, bogh (a) - a privi atent, boghin / - bobi. boghit adv. - atent, b o g h it r / - cscat, b o g h i / - puin. bghi - vrjire. E x p r . A-i trage boghii = s-i ghiceasc n bobi. bogzr m. - petior m runt. La DLR. boh n. - v. bour. bohn n. burta calului; brdan. bohrc f. - vrjitoare. bohol m. - cuco cu pene n form de barb. bi n. - trup, fptur. (M .Sadoveanu). bi n. - lot de pm nt (20 ha), boi (a) - a vopsi n culori. (DD). boi (a) - a farda, a sulem eni, boi (a) - a pcli. (I.Creang). boi f. - vopsea. La DLR. b o i l / - fard, sulim an. La DELM . boiangere f. - m eseria boiangiului, boiangere f. - vopsitorie. La DELM . boiang f. - vopsitoare. (DD). boiangiu m. - vopsitor. La DELM . boieresc n. - obligaie de m unc, boieri (a) - a ridica n rangul de boier, boieri m oldoveni (CD , 1392). boieri m oldoveni mari i m ici (CD , 1403). boierie f. - rang, dregtorie de boier, boier f. - nevasta unui boier, boierii (BD , 1458).

Ihiii i i i h m Ii dI mI c

( B D , 1458). bAt t Ui . L a D D .

37
bolte f. - epidem ie, bolind adj. - sm intit. La DLR. b o lm o j l / -b o d o g n eal. La DELM. bolm oji (a) - a vorbi neneles. La DELM . bolm ojire f. - bolborosire. La DELM . bolm ojit adj. - nedesluit. La DELM . bolneci m. - soi de hulubi, boln f. - spital. La D ELM , C A D E. bolni (BD , 1471) - spital, bolot f. - groap cu ap de ploaie, bolocn ni. - ipar. bolohn iii. - pietroi, bolovan, bolohncl - um flarea ugerului vacii, bolohni (a) - a se um fla ugerul, bolohnit adj. - umflat. La DU. bolohns adj. - noduros, b lt / - peter, blt f. - ni n peretele pivniei, blt m oldoveneasc / - s i s t e m speci al de sprijinire a bolilor vestitelor bise rici m oldoveneti m edievale. (ELA M ). bolotu n. - unealt de pescuit, bolovnl n. - dans popular, b olt n/ - v. boloat. b m b / - bobi de struguri, bom bni (a) - a lovi la fundul pepenului verde. bom br / - ghind, bom b (a) - a bom barda, b om b c / - m ner la sertar, bom bu adj. - liliachiu, bnca adv. - hoinar. E x p r. A m bla bonca = a um bla bram bura, bonclui (a) - a scoate m ugete, boncluit n. - rget puternic, bondar m. - brzun. La M .Em inescu. bnd / - pieptar. La C A D E. bondn (a) - a ocr (sub nas).

ni

Iintnii i i i lupttor, atlet. La CADE. boli r / vopsire. La DD. Iloitru ( ( 'l) , 1425; BD, 1503) sat. Iliilltii (( D.s, 15 0 2 )- p r u . H uiii (( I ), 1446) - m nstire. Iinltr i i i petior. La CADE. Iiriiflc / locul de fecundare a icrelor, bnltnkn i i i . - pete m ic din ape de munte. (M .Sadoveanu). bojhAi (a) a coobi. La I.Creang. Iiojducil /. cas m ic. La DLR. Ixijniili (a) a cuta bjbind. bolflndilu m. - biat m are, necopt la minte. bold i i . ac cu gm lie. La CADE. bold ii. v rf ascuit. La C A D E, DLR. bold n. strm urare. E x p r. A d a cu boldul n cineva = a necji, a tachina, bold i i . - cui. La DLR. bold n. - nuia. La DLR. bold n. - par. La DU. Boldeti (CD , 14 1 1 )- s a t . boldi (a) - a m punge. La DLR. boldi (a se) - a se holba, boldi (a) - a inti. La DLR. boldi adv. - holbat. La DELM . boldir m. - bold mic. La DELM . b oldit adj. - cscat, holbat. H o ldor(C D , 1426) - vistiernic. H oldur (B D ) - vornic H oldureti (C D , 1 4 2 6 )- s a t . b o ld u rsc ni. - din satul Boldureti. bolea / - fiin im aginar, bolec adj. - bolnav, bolnit / - boleazn. La CADE. blf f. - glci. La DU. bolfeie f. - parte a jugului, bolh n. - groap m are cu ap.

38
b o n d / - cojocel scurt far mneci. bond f. - p ieptar din piele de miel. bondoc adj. - scurt i gros. La DU. bongzi m. - brbat care duce daruri. bongose f. pl. - istorioare hazlii. bonjr n. - hain purtat de bonjuriti. bonjurist m. - num e de batjocur. b on / - v. bondi. bont n. - legtur de fn, paie. bont /;?. - rzvrtit. La V.AIecsandri. bontnel / - trn te a l , btae. bontn (a) - a lovi cu zgom ot. bontnitr f. - ciocnitur. La DLR. Bontica Toma (BD , 14 7 1 )- b o ie r . bonzr m. - brzun. La CADE. bonzalu m. tun. b o tari n. vnt puternic cu ninsoare. borbon / - broboan. borcan n. - gavanos. borcni m. pl. - muci. borcns adj. - m ucos. borceg n. - sem ntur pentru nutre. borci n. - ardei gras. borci n. - borcan. borct n. - ap m ineral. La DLR. bord m. - bulgre. La CADE. b o r d a / - fiin im aginar. borde n. lucarn. bordi n. - locuin sem isubteran. b o rd e i n. - zom oni. La CA D E. bordi n. - pivni. bordu adj. - b o r d o , rou-nchis. bordi m. - necuratul. bordohni (a) - a sfia. boras f. - femeie mritat. La CADE. borf (a) - a alege nutreul (calul). borfte m. - pete. La CA D E. borhe pl. - intestine, mruntae. La DU.

borhn n. - burduhan. La CADE. borht n. - botin. borhu n. - burta calului, borhe f. pl. m ae de vit. borhi n. - loc la fundul apei. boron f. - grap, boroghin f. borhot. La T.Pamfile. boroghin f. gunoi (DD). borohdn f. - borhot. La C A D E. boronr m. cal slbnog, boron (a) - a grebla. (DD). boron (a) - a grpa. La DU. boront adj. - zgriat pe fa. boronit adj. - grpat. La CA D E. boront adj. - ciupit de vrsat. (DD ). borosci m. - plant ghim poas. boroscod (a) - a trncni, borsoce n. - strigoi, bor n. - zeam acr din tre. bor n. - ciorb. bor n. - ciorb fcut cu zeam acr. E x p r . A-i da cuiva borul n foc = a-i iei din fire; A sufla n borul cui va = a se am esteca n treburile cuiva. A innca bor = a spune m inciuni. A se face bor = a se nfuria. C ine s-a fript cu bor sufl i n lapte acru = tot p itul i priceput. A-i da cuiva borul n foc = a-i sri andra, borr m. - am ator de bor. borr f. - iubitoare de bor. La DD. borr n. - oal, pentru um plut borul, borcu n. - m azre, bor (a) - a se ncri, bor (a) - a se strica (vrem ea), bornc f. putin pentru bor. borir m. - plant cu frunze acre. borir m. - un bor mic. borir n. valerian (plant), bort adj. - acrit. La DLR.

in ii >ii im ii ii un bor mic. 111111 ii lo rla lc la pod. Iii ii iun iii copac scorburos. La CADE. IIim Irt (BD , 1499) - unde a fost Iun iii / gaur. E x p r . A m b la dup Iun iu vntului = a um bla zadarnic. La III K. Iun iu / groap. La C.N egruzzi. Iun Ifl / scorbur n copac, hm Idilic /. - strecurtoare. Inii Id ilic /. - lopic cu guri. Iun U'iiuc /. - v . bortcanc (lopic). borti (a) - a guri, h n r tic c / - gaur mic. Im m Iilcnc / . - v. bortcanc (lopic). hiirtili (a) - a guri, horlil (a) - a priboi. Iiorlilit adj. - prevzut cu o gaur, hiirlit adj. - gurit. La DLR. h o r tit r / - gunoitur. La CADE. Iiorls adj. - gunos. La DLR. Iiorz adj. - z b r lit. La CADE. borza f. - fiin nchipuit. La CADE. boscar/w. - scamator. La V.Alecsandri. boscrie /. - scam atorie. La C.Hoga, boscrie /. - neltorie, pungie, b o s c o n e / - vrji. La S.F.M arian. bosconi (a) - a vrji, a fermeca, boscorodeal f. - vorbire nedesluit, boscorodi (a) - a vorbi fr rost. La DU. bosec m. - golan. La DD. Iiosoli (a) - a nghesui, a ghem ui, bostan m. - dovleac. La DLR. bostan m. - cap (ironic), bostan cu harbuji m. -p e p e n rie . bostan f. - pepenrie. La DU. bostan f. - pepene galben, bostangu m. - cultivator sau negustor de pepeni. La DLR. bostanu adj. - de culoarea dovleacului, hostangiu m. - pepenar. La DLR.

39
bostnr m. - cultivator de pepeni, bostnr m. - pzitor la pepenrie. bostnre f. - pepenrie. bostnl m. - dovlecel. La DU. b o s t n c / - dovlecel, b o s t n o ic / - dovlecel, bolc/ - umfltur, glc. La CADE. boorogal f. - vtm tur. La DD. boteritr f. - scorbur n copac, botn f. - rm i de la faguri, btir adj. - v. boteritr. b o t i r /- scorbur. La M. Sadoveanu. botr adv. - gol, deert, btor adv. - boturoas (ridiche), botort adv. - gunos, boturos. b otorg / - v. boteritr. botr adj. - gunos. La DU. btur f. - inim a copacului, boturs adj. - scorburos. bot n. - m ord. La CA D E. bot n. - parte de dinainte a luntrii, botri n. - curea la cpeea. botrnic n. - v. botari. bt f. - butoia. bt f. - bt. E x p r. A da cu bota n balt = a da cu bta n balt. A nu ti bot = a nu ti nimic. Botani (BD , 1 4 9 0 )- s a t . Bot (BD , 1 4 8 8 )- r z e . botu n. - bt m are i lung. botcle f. pl. - turtele din aluat acru. btc f. - celul a fagurelui. btc f. - trsur m ic nchis. bte f. pl. - tulpini de floarea-soarelui. b otcl/ - v. botari. boteaz / - boboteaz. boti n. - crd (de oi). L a CA D E. botejne f. - botez. botence f . pl. - ghete.

40
b otrn ic / - v. botari. b o te r n / - v. botari. bot (a) - a se bosum fla. b o t ic / - bt mic. La I.Sbiera. botine f pl. ghete. La M .Em inescu. botir m. - bot. La AI.Donici. Botna (CD, 1429; BD, 1470)-p ru . Botna (CD , 1452) - iezer. Botnioara (CD , 1443) grl. botnri m. dogar, botnri (a) - a fi botnar. botni f. - v. botari. b otrni/ - v. boari. botroci (a) - a scotoci. Bo Luca (BD , 1491) - nepotul lui Lacu Bo. Bo Lacu (CD , 1421) - m are boier m oldovan. Boeti (CD , 14 3 9 )- s a t . bo n. - m nunchi de cnep. bo n. cocolo. boi (a) - a m ototoli. boi (a) - a cocoloi. boi (a) - a njgheba. b oi (a) - a strm tora pe dum an. boir n. - bo mic. boit adj. - m ototolit (haine, stofe). boit adj. zbrcit. L a M .Sadoveanu. boitr f . - cut, ncreitur. bouri m. - vacar. Boul (CD , 14 5 6 )- p r u . bur m. - partea ncovoiat a sniei, bur m. - taur slbatic al crui cap era reprezentat pe stem a M oldovei, bur (stem a) m. - ara M oldovei. Bo urul m oldovenesc era singur stpn p e o ar lung. (N .G ane). bur m. - semn de nfierare, bourean m. - bou. La DU.

Boureanu Ion (CD ) m are boier, bourl m. - juncan, bourl m. - gurgui, bourl adj. - tare, eapn, bourl adj. - cu coarne ascuite, bourie n. - stanitea boilor. La CA D E. boure f. ciread de boi. bouroic f. - fem ela bourului, bour m. - boulean. Bouori (BD , 14 9 7 )- s a t . boznc f. - soi de struguri negri, bozi (a) - a m ucezi. La DU. bozgori m. - nluc, bzie adj. - brumrie. Bozicni (CD, 1407; BD, 1467)- s a t . b ozoic / v. bozanc. brabanc n. - brebenoc. brac n. - strictur. La DLR. bracce f. - can (de sticl), brci m. - izmene, b r a c u c / - selectare. (l.D ru). brad (BD , 1490) - sem n de hotar, brad m. - ornam ent pe estur, bradanl m. - pedicu. bradre f. pl. - ornam ent la streain. Bradul Muerci (BD, l4 9 l) - to p o n im . brahri m. - beivan, brh f. - drojdie de bere. La CA D E. b r h / - borhot de fructe, brh f. - brag. La DLR. brh f. - tescovin de sfecl, brahagiu m. - bragajiu. La DLR. brhnu m. vultur mare. brjc f. - brag. brm f. - poart, branct adj. - breaz (despre cai), b rn ite / - m unc obligatoare, brnite f. - dom eniu dom nesc; p du re oprit pentru vnat . b rn ite / - opreal. (M .C ostin).

Iii itnite /. - pdure. La A l.V lahu. Iit linite (BD , 1490) - pdure. Iii linite (BD , 1499) - sat pe iret. Ilrlinite - s a t . I i i lin i te / -d e s c h iz tu r la fust. In j'ini /.' - balig putrezit. Iinin/.lc/ - piele de cptuit cputa. In j is l t / - brar. Iirn o v / - p a la v r . (I.Creang). briito adj. - chipe, frum os la statur. H iatu l N eted u l (CD , 13 9 9 )- r z e . Iira n. - druci verticali dc la loitre. h n ije n. pl. - m inere la ferestru. h ra adv. - pe brae, pe sus. lu a tu r i m. pl. - craci la cru. Iii i i z d / - hotar. b r z d a / - deasupra cnepii la muiat. I i i azi (BD , 1 4 9 1 )- s e m n de hotar. H rcacel (BD , 1473) pru. Iircci m. - cldare turceasc, b r c in r n. - ching la crcii cruei, b r c in r n. - a de la bata iarilor. h r c u (a) - a alege ce-i stricat, h r c u (a) - a strica, a deteriora, b r c u r e / - alegerea lucrurilor stricate, b r c u t adj. - rvit, distrus, h r c u t adj. - stricat, deteriorat, b r d n m. - brad stufos. La DLR. b r d n m. - brad mic. b r d r e / - cherestejerie. B r d e l (BD , 1 4 8 4 )- p r u . b r d e l n. - brdet mic. b r d e t n. - crng de brazi. La DLR. b r d n. - brdet. La A l.V lahu. b r d n. - iarb acvatic, de balt. b r d i r m. - brdu. b r d i / - brdu. (M .Sadoveanu). b r d u le (BD, 1 4 9 1 )-s e m n de hotar. b r d u le ni. - brdu. b r d u l i / - brdu. La E.Camilar.

41
brghidu n. - mustuitor. brh rie/ - bragaregie. La CADE. Brneti (CD, 1429) - sat. Brniteni (CD, 1400) - sat. Brnitenii de Jos (CDs, 1480) - sat. Brniterul D ragom ir (CD, 1400) boier. brnitr m. - paznic la o branite. Brniterul D um a (CD, 1436) - bo ier moldovan. b r r e / - lopele la vatale. b re/ - brar. La DLR. b rle/ p l . - bulfee la jug. brzda (a) - a zdrobi, brzdt n. - teren mbrzdat. b rzd i/ - jo c de copii: de-a brzdia. La CADE. brzds adj. - cu brazde mari. brzdu (a) - a brzda. (V.Alecsandri). bre interj. - b. bre interj, (de mirare) - b! brcbn m. - ghiocel. La DLR. breasl/ - meserie. La DLR. breaz adj. - pat alb. Brebi (BD , 1490;C D , l 4 0 0 ) - s a t . brec n. - trsur cu patru roi. breh (a) - a ltra (cnele). breh (a) - a trncni, brchitr/ - ltrat, brehn (a) - a scoate un sunet rguit, brcslji m. p l . - slujitori, paznici, brcsl m. - asociat, bresl m. - deintor de priseci. breslai m. p l . - meteri. LaN.urcanu. breztr/ - pat alb n frunte, breznt m. pnz de cort. brigadri m. chirovnic. La DLR. brighidu n. - coad la putinei, brip t/ - briceag. La CADE.

42
brscalc f - m ain de stropit, bricr m. - m eter de brite. bric / - trsur uoar. La DU. b ric/ bric mic. b r i c u li / - bric mic. La CADE. britn n. - bucl. b r i t l c / -n c p e r e pentru inventar, brnct adj. slbit dc puteri, obosit, b r n c / mn. E x p r. A m erge (a se tr) n brnci = a se m ica pe mni i picioare. b r n c / ghiont. E x p r . A-i da cuiva o brnc = a m brnci. brnc / purcel. brnci (a) - a m brnci. La I.Creang. brnci adv. - n patru labe. La CADE. b r n c r n i / - creiori (plant), b r n c / - m nu. Brnda (BD, 1494) - nepoata lui Jurj. Brndza Nicolai (BD , 1490)- n e g u s tor. brnzri m. - pcurarul care face brnza. Brnz (BD, 1490) - sat n Bucovina, b r n z lc g / - sptm na alb. brnzprns m. - lapte prins fr sm ntn. b r n z le / pl. - turte din brnz. brn zle/ pl. - brnz tocat cu diferi te com ponente. Brnzcti - v. Brnz (sat), brnzturi n. - dare pentru domn. brnz (a) - a se ncri, brse (a) a stropi via, pomii, bru n. - curcubeu, brul babei n. - v. bru. brul M riei n. - v. bru. brul lui dum nezeu n. - v. bru. brul ciobanului n. - v. bru. brul popii n. - v. bru.

brul dom nului n. - v. bru. bru de p loaie n. curcubeu. bru pe cer n. curcubeu. brul naului n. - curea la cpeea. brojb/ - nap. b roasc/ - parte la cotig. brotec m. - brotac. La DU. broboad/ - basm a. brod n. - vad. La CA D E. brod n. - bac. b rod t ri / pl. - altie la ie. brodeai / - ntm plare. b rod ele / pl. - broderii, brodi (a) - a se potrivi. (DD ). brodi (a) - a pune la cale o afacere. E x p r . pe brodite = pe apucate, brodi (a) - a se nim eri. (P.lspirescu). brodin (CD , 1 4 2 9 )- v a d . brod n. iarb acvatic, broghint adj. - cu boabe mari. b roghn / - bobi de poam . (DD). brojbn ni. - cpn de varz, brojbn m. - cpn de varz, brjdi m. - v. brojban. brosc (a) - a sparge bica (broasca) de sub lim ba vacii, b roscrie / - balt cu m ulte broate. B r o s c r ie / - toponim (G lodeni). Broscu m. - pdure pe m oia G oeni. broscod (a) - a alege pleava (calul), brc / - piatr scum p la inel. broten m. - locuitor din satul Broasca. Broteni (CD, 1438; BD, 1491) - sat. b rotesca / - stil de not. brotac ni. - broatec, broscu verde, brotcl m. - broscu verde, broticu adj. - verde-deschis. brozolt / - brar, b rzb / - cpin de varz, brzdi m. - ciorb de varz cu smntn.

cult, cu studii. ,i Im iii cel care conduce un brod. Inia (l l), l4 5 4 ) - v a d . H m ilu it/ pod plutitor. i minut / tax pentru trecere. i ml ii Ic iii brudar. i mlitic adj. tnr, necopt. La DU. ii utilii ii i . minor. n ml in ud/, necopt la minte. H ii11 ii prim a tencuial. La DLR. ii iiMuf (n) a pune pnza n leie, n iillui (ii) - a tencui. La DLR. ii ulliiil /.' - ceart. La DLR. n u l i u i l / - am estectur pentru bamnuc. n u li interj, - b r r ! (M .E m inescu). n iiitiir n . - rol. n iij (a) - a glum i. n u m r ii i . - noiem brie. ti u m r (BD , 1473) - prisaca lui ~. in im /. - chiciur. ii u n i rc l m. - septem brie/octom brie. n iin iriu adj. - verde-deschis. iru iu l i n . - plut din ierburi. in isl c n . cojocel. m is tu re - g alb en m . - cioroi. iru 111. - bulgre. La DLR. i r u t u i l / - noroi. iru a c n. - rucsac. u ib n n . - tob. m b ric m. - plant erbacee. >ubinic m . - dracil. m b ln i c / - ghiocel, iiib u e n . - boab, la CA D E. n ib u l e in. trunchi gros. lu b u l e m . - flcu tom natic, u ib u l c n. - chirpici, lampac. m b u l c n . - tvlug de farm iat. n ib u r z f - merior. m b u r z / - frm . La DU.

iiim ih i I ii w

43
bubule f. - bo de aluat. buc m. - fag. La DLR. buc, bci m. - cli. La DLR. buc in. - pleav de cereale. La DLR. buc m. - clip. E x p r . Intr-un buc = ntr-o clip. (I-Creang). buc m. - fag btrn. E x p r. A fi de cnd bucii = a fi foarte btrn. bucal n. - garafa de 3 /. bucata (D B , 1503). bucat f - jum tate. Bucat de oc = jum tate de litru. bucat f. - farm itur (de pne). bucat (de c a r n e ) / - ciozvrt. b u c a t e / pl. - avere. La DLR. b u c a t e / pl. - alim ente, provizii. bucate / / / . - m ncri. La C .N egruzzi. b u c v e / pl. - jir. buclic f. oaie cu botul negru. b uctri / - buctreas. buccl (a) - a tia n bucele. buci (a) - a crpa (lem ne) cu toporul. buci (a) - a tia n buci mici. bucic / - m om eal. E x p r . L-a luat cu bucica = l-a adem enit, l-a atras. bucu ni. - jir. b u c c c / - scripete la stative, b cfe/ pl. - litere, bclic / - liter. b ch e / - boab. E x p r. A nu ti bu che = a nu ti nim ic, nici o boab, bche / - pcleal. E x p r . A fi cu buche = a se potrivi bine. buchlite / - pm nt neroditor, buchr / - prostnac. (I.C reang). bucherete adv. - ca un bucher. bucheri (a) - a silabisi, b ucherie / - alfabetizare, buchet n. - fund.

44
bucheturi n. pl. - flori la hainele nun tailor. behie f. - acelai (lucru), bchili n. - bucl, buchini (a) - a citi prost, buchiri (a) - v. buchini (a), buchirfc / - rrirea sfeclei, buchiseala /.' - chelfaneal. buchisi (a) - a m brnci, a lovi. buchii m. pl. - pete mici. bci m. pl. cli. bcic f. - m uchia toporului, bcic f. - gaur la hrle. bcin n. - siren, b uciulie / - m ciulie la bt. Bucium Ion ( C D ) - m a r e boier. Bucium (B D ) - vistiernic, bucium n. - tub de metal. La CADE. bucium a (a) - a terge calul. B ucium eni (CD , 14 2 4 )- s a t . Buciumi (CD, 1437; BD, 1 4 7 9 )-sa t. buclr n. bucl, bucluc n. - belea, necaz. La DLR. buclucuri n.pl. - catrafuse. bucluca adj. - crcota. La I.Creang. bucos adj. - plin de scai (ln). bucoavn f - abecedar, bucuc f. - peptene fem eiesc. Bucoveni (BD, 1468)- s a t pe Simila. Bucovina f. - partea de nord a Moldovei, bucovin / - fget, pdure de fagi. bucovinean m. - persoan din Bucovina, bucovinenc f. femeie din Bucovina, bucsi m. - rostogol (plant), b u c / - bucea. La DU. Buc (CD s, 14 5 9 )- r z e . Buc (CD s, 1459)- s a t . Bucni (CD s, 1 4 5 9 )- s a t .

B ucneti (CD s, 1 4 5 9 )- s a t . Buceti (CD s, 1 4 5 6 )- s a t . Bucurui (CD , 1 3 9 2 )- s a t . Bucureti (CD , 1427) - sat din preaj m a pdurii N eam ului, buci (a) - a coase pe nsiltur. buci (a) - a ticsi, a ndesa. La DLR. buci (a) - a npdi, a nboi (sngele). buci (a) - a se nghesui, a se ngr mdi. buct adj. - ticsit, ndesat. bucureten m. - ardei gras; gogoar. bcuri m. pl. - fagi. bucu (a) - a bate zdravn (pe cineva). b ud c / - vas de ncheagat caul. budc / - gleat de m uls oile. budc / - putin. (DD). budal n. - putinei. budlc f. - putinei. b udc / - putinic. b udc / - butoia (pentru vin). b u d c / - fem eie corpolent. bd f. - prvlioar de lemn. La DLR. bd / - cuc pentru cne. bd / - colib. La DLR. bud n. - putinei. La C A D E. budi n. - vas din doage; gleat. budi n. - trunchi scobit. La DLR. budi n. - colac de piatr la pu. budi (de senduri) n. - ghizdele Ia pu. budi n. putinei. Budiul (BD , 1473) - grl. budle n. pl. - ciubere. (TD). budlu n. - putinei. La DU. b ud ihce / - pocitanie, m onstru, budinci n. - putinei, b u d u h o l / - boal contagioas, buduhi m. - om gras. La CA D E. buduln adj. - prostnac, tulan. La CADE.

luiiliii i i colac la pu; ghizd. La t Al H inului<il n ghizd Ia pu. Im iluii i i putin. La DU. lutiliii(il n stup. (M .Sadoveanu). Hml/A (IJD, 1495) rze. I u u M i i i adv. dezordonat. E x p r. A \ tu In ii b u e s tru = a vorbi fr rost, i mi im A in e rg e n b u e s tru = a m erge l.u.i graie, necoordonat (om ul), lui I' // bucl. hui interj. - zgom otul unei cderi. I m liiic / - pufoaic. Iiiif i int adj. - buclat (pr). Im Iii /. - sarm a de post. La CADE. Itul'cic n. - bufet (m obil). H uleti (CD s, 1 4 9 7 ) -d e a l. iMiIctiiic n. - bufet (m obil), b u liii/ - bucl. Inillic n. - v. bufl. bul't n. - stom ac de mam ifere. La DLR. bufi n. - stom ac la vit. Im ftlu m. - nesios. La CADE. Iniile adv. - prea stul. Stul bufte. (DD). bu ftea n. - b u fle a . La DU. b u fii (a) - a se umfla. (DD). b u ft (a) - a se ndopa. b u ftt adj. - um plut, plin (de ceva). bufts adj. - gras, grsan. b g / - dobitoc. La N .urcanu. bgS m. - buhai. La CA D E. b u g t adj. - destul. La CA D E. b u g cc n. - step secetoas. B ugec 111 . - col; peninsul; toponim (Izmail). bug ec de p d u r e n. - piedicu. bugeceni pl. - bugeacli (CM ), b gcd adj. - buhav, buhit. La DLR. bugezi (a se) - a se um fla de butur, b u g ig en m. - ttar din Bugeac. b u g in i (a) - a zace. La CADE.

45
bugorcl n. - crlig de pescuit, buh n. - veste. E x p r . A -i m erge bu hul = a-i merge vestea, buh n. - burt la cal. buhb adj. - grsan. (Al.Vlahu). buhai m. - taur. La DLR. buhi n. - instrument popular: o putinic cu un singur fund de piele. La DLR. buhai in. - lstar de vie neroditor, buhi n. - tulpin de ceap, buhi n. - rindea lung, buhi m. - bondar mare. buhi n. - plut la mati. buhi n. - varg arcuit la coas, buhi-de-balt. - broasc de balt, buhi-de-balt. - pasre de balt, buh m. - brad mic. La CADE. Buhaiul (CDs, 1 4 9 1 )- d e a l. Buhaiul (CD s, 1 4 9 1 )- v a l e . bh / - b u f n i . (M .Sadoveanu). bh / - cucuvea, bh / - pr zbrlit. bh / - ochi. E x p r. O pus buha pe m ine = a pus ochiul pe mine. buhe m. - buhai mic. La DLR. Buhcti (CD , 1436) - sat pe Rut. buh (a) - a plnge. buh (a) - a se face buhav. buh il / - faptul de a buhi; plns. buh il / - faptul de a se buhi. buhi n. - col de m ati. buhit w. - umflat. (M .Sadoveanu). buhns n. - stom ac la bovine, buhrdn n. - burt la cal. buhv (a) - a se um fla la fa. b uh vc / - starea celui buhav. bhn / - bucl, bhn f. - bufni. La DLR. bhnet n. - zgom ot nfundat.

46
buhn (a) - a trnti. (DD). buhn (a) - a da buzna (pe u). buhn (a) - a bubui, a tuna. buhn (a) - a exploda. buhn (a) - a plesni un cerc. buhn n. - stom ac la vit. buhn n. - burt mare. buhs adj. - ciufulit, zbrlit. buhu (a) - a bubui. bueci (a) - a-i m erge bine. buic m. - lstar de vie neroditor. buic m. - taur. buic adj. - nebunatic. La DU. buic adj. - zburdalnic. buigure f - vorbire ntr-aiurea. buim ac adj. - zpcit. La I.Creang. buim tic adj. - zpcit. buim ccl f. - am eeal. La C. Negruzzi. Buim celii (BD , 1492)- s a t . buimci (a) - a se zpci. La P.lspirescu. bujd /. - cocioab. La DU. b u jd e u c / - csu btrneasc. bujen i /T - pstram . La DLR. Bujor (BD , 1490, 14 9 9 )- p r u . Bujor (CD s, 1 4 8 9 )- v a le . Bujor (BD , 14 6 8 )- s a t . Bujorcni (CD s, 1472) - sat unde a fost Bujor . Bu jorti (CD s, 14 7 2 )- d e a l. Bujorti (CD s, 1472)- v a le . Bujorti (CD s, 14 7 2 )- m o ie , bujor m. - mac. bujr m. - trandafir, bujorr in. - porecl ranilor, buli n. - prjin la fntna cu cumpn, buln n. - galben-nchis (cal), b u l u c / - ghioag, bt.

b u l u c / m ciulie la bt. b u l u c / - ac de siguran, b l / - ciom ag cu m ciuc la capt, b l / m ciulie la bt. B u lb o a c a / - localitate n raionul Anenii Noi. bulboac (CD, 1428; BD, 1499) adncitur (de teren), bulboc f. - ap stttoare, b ulb oc/ - vrtej de ap. b u lb o n / - loc adnc ngtr-o ap. bulbuct adj. - ridicat, umflat, bulburs n. - urcior de lut pentru ap. bulendr / - hain veche, b u le n d r / - fem eie desfrnat. b u le a r c / - vin de calitate proast, bulearc f. - posle (rachiu). La DLR. bule n. pl. - bee de floarea-soarelui. bulendrr m. - strnge bulendre. b u l n d r e / pl. - boarfe, catrafuse. bulgreasca f. - dans popular, bulgre f. - legumrie. La DLR. bulgr n. - crupe de gru. bulgr/7. -m n ca re. La E.Voronca bulgr n. bulgur de ppuoi. (D D ). porumb mcinat mare. bulgr n. - urluial. bulhc n. - balt; iezer de pdure. Bulliac (BD , 1473) - grl. Bulliac n. - denum iri de localiti n raioanele Rcani i Ungheni. B ulh ca n. toponim pe m oia satului Prjolteni. b u lh ccl n. - bulhac mic. b u lic h r n. - cuit m are tocit, b u lih ri m. - uliu. La DD. b u lih re f. - pasre. La V.Vasilache. b u l m. - bulgre. La CA D E. b u l c n. - toalp. La C A D E. b u lu c i (a) - a se aduna. (G r.U reche). b u lu c i (a) - a m erge buluc (bobocii).

I miI iij >Ii I ii I /. cartof. La DLR. I miI i i Iii 'u - n. bltoac de ap. Inil/.iy adv. ntr-un singur rnd. b u m b iii. nasture. La DU. Ih iiii I) iii. - pastil, lu n iih ilre f. - bligar de oaie. b u in b S r c z / v. b u m b rc a . h im ib s ri m. - paznic. Inim lti-galbeni n. - vetrice. b n in b i r 111 . - bum burez (plant), hu m b u adj. - violet. K iinibota (CD , 1 4 3 7 )- s a t . liiin ib u re ti (C D s, 1493) - sat. b iim b u ri 111 . p l . - nasturi. b n in b u r in. - cocolo. b u in b c / - boboc de floare la pom. b iim b u r n. - m ner la sertar. b tim b n. - cpcel la rotiele plitei. b m n b in. - m ner la sertar. b iin - d im in c a a / - plant decorativ. b u n t c i s adj. - bun la inim. h u n c a n i ni. p l . - boi. (TD). h n c f. - vas. b u n c (a) - a mugi. (TD). b u n c l (a) - a se jelui. h u n c lu (a) - a m ugi. b u n c h in (a) - a m igli. La CADE. b u n d / - c o j o c e l . (M .Sadoveanu). b n d / - cojoc lung. La DLR. b u iid o l / - pieptar din piele de miel. b u n c t / - scufi. b n g e t n. - desi de pdure. b n g h e r n. - buncher. b u n g h i m. pl. - nasturi. La CADE. b u n g h ( a ) - a privi atent. (Sptmna). b u n g h io ri m. p l . - nasturi. La CADE. b u n g h / - cojocel scurt. b u n / - bunic. b u n t n. - rzvrtire. b u n t iii. - rebel. (V.A lecsandri).

47
buntulu (a) - a chema m asele Ia v i olen. buntulu (a) - a se rzvrti, buntulu (a) - a se tulbura, buntnic n. - rzvrtit, bun adj. - bunicel. La CADE. b u o r(B D , 1479, 1490) - nsemn. Buoreanul (B D ) - comis. Buori (BD , 1 4 9 1 ) - sat. b p c/ - bobi de struguri, bura (a) - a ploua mrunt, burat n. - main de cernut, burt n. - ursoaic (n pod), buratic m. - brotac. La DU. burtic m. - gndac care preveste ploaia, buratic m. - greer de cmp. burtic m. - co la moar, buraticu adj. - verde-saturat. b r / - ploaie mrunt, b r / - stropitoare, br/ - cange, b r/ - negur. burcci m. - sfredel pentru copci, burcans adj. - mare, gras (ardei), burc m. - care poart burc, b r c / - hain lung de pnur. b u r c / - c o j o c . La DLR. brcic n. - sfredel de tmplrie. burcuc/ - drum pietruit, burcut adj. - pietruit, burcuor/ - burc mic. La DLR. burct n. - ap mineral, burdu adj. - rou-nchis. burdih n. - burta calului, burdih n. - sfredel de lemnrie, burdi m. - lup. (TD). burdul n. - burt la cal. burdh adj. - viiniu, viin-coapt.

48
burdh n. - gura vintirului. burdh n. - c o de prins pete. burdh n. - copc. (TD). burduh n. - b u rd u f m ic. La CADE. burduhn (a) - a sfia. burduhs adj. - burtos. (I.Creang). burdlca m. - burtos (om ). burdul /. - faptul de a se burdui. burdul n. - b u rd u f mic. burdui (a) - a um ple ceva ndesind. burdui (a) - a snopi n btaie. bureche f pl. - colunai cu carne. buredzi m. pl. - ciuperci. burete f. - plut. D op de burete. (DD). burete /.' - pistrui. burete in . - ciuperc. burez (a) - a ploua rar. La DELM, DD. burezt adj. - plouat. Burghele (B D ) - com is, burghie 11 . - sfredel mic. burhi n. - cea rar, dup ploaie, burhn n. - burt, burhi n. - iarb la fundul apei. burhn n. - stom ac de porc umplut, buric n. - cpcel la fitilul lmpii, buric n. - om bilic. E x p r. A cta cu buricu, dar n-ai vzut cu ochii = a nu fi atent. buric n. - ridictur n mijlocul arturii. buricel m. - legtur la crucea carului. buru /?. - stropitoare. burlac m. - vduvoi. burlac m. - brbat fr cpti. burlac m. - brbat pripit n alt sat. burlac m. - ntru. burlac m. - flcu nensurat. La DU. burlc (a) - a duce via de burlac. burlce f. - via de burlac. La DU.

b u rla n n . - conduct de ap. b u r l u n . - m usc folosit ca nad. b u rlu n. - urciora. b u rl i n . - urcior de lut pentru ap. b u rl i n . - gt lung i strm t la urcior, b u rl i n . - la coasta urcioarului. b u rl i n . -jg h e b u le la gura cnii, b u rl i n . - can cu jg h eb u le la gur. b u rl i n . - jg h e a b la teasc, b u rl i n . - g t u l sticlei lmpii cu gaz. b u rl i n . - e a v , gtul plniei. La DU b u rl i m p le tit n . - dam igean. b u rn u j l n . - palton scurt fem eiesc, b u rn z n . - hain fem eiasc cu blan, b u rs c n. - cute. bursc in. - om, copil mic de statur, bursc m. - mizantrop, bursc f. - plant erbacee, bursne f. - un fel de rugin, bur (a) - a trncni; a bodogni, brtic n. - rindea cu dalt mic. burtc n. - groap pentru pete prins, burtc f. - gaur fcut n ghea, bunca f. - joc popular, burc n. - stropitoare, buruieze f. pl. - ciuperci, buruncic m. - a din gogoae. burundc n. - curmei scurt, burungic n. -b o ra n g ic. burunc m. - brebenoc. burutuu adj. - galben-deschis. burzi n. - albin, burzului (a) - a se rsti. La DU. burzului (a) - a se rscula. burzuluiala f - rzmeri, burzuluit adj. - aprins de mnie. bsna f. - nval. E x p r. A da busna = a nvli. La I.Creang, Al.Vlahu. busnt adj. - gras (la fa), busnt adj. -b u c la t. (C.Hoga).

inmiA / grm ad, droaie. I iiih I ii ,idv buluc. La DU. lu m ilo A cA / - struguri. lium ilocA / vin de busuioac. i'iiMiieiil m. - dans popular, busuicul m. m elodie. Iiiisiirinn m. - persoan de alt religie iii raport cu cea m usulm an. Imi i i i . bulgre. La CA D E. bui (a) - a m brnci, a trnti. E x p r . A-I bui pe cineva rsul = a-1 apuca pe i incva un rs nestpnit. buitr f. izbitur, m brncitur. buneag m. - prpastie. b u te an m. - scorbur. B utean u l (BD , 1 4 8 3 )- r z e . b u tih n n. - butean. La DLR. b u t n. - piatr de construcie. b u tc adj. - cu coarne scurte i groase. b u t c adj. - neghiob, greu de cap. b u ta n m. buta de vi de vie. butr ni. dogar. b u t c / - trsur de lux. La DU. b u t c / - cuc pentru cne. butcs adj. - ndesat. b te adv. - stul, plin. Butcti, deal. buterbrd n. - tartin, buti (a) - a ni. La C A D E. btie adv. - um flat (vaca), b tie / - butoi m are. b u t l g / - vas m are scobit, butlg / - butoi de m etal de 200 I. b u t l c i/ pl. - butoaie mari. b utnar m. - dogar. B u tn re ti (B D , 1499) sat. b u t n r i e / - d o g r ie . La DLR. butnrit n. - m eseria butnarului. buto n. - butoi mic. La CA D E. butn n. - m ner la sertar. buton n. - v. buton.

49

butuc n. - cpina roii. La DU. butc m. - talp la stative. butuc m. - val la fntn. butc m. - origine, nceput. butc m. - pachet de cri. butc (n foc) m. - nclad. La C A D E. butc m. - tu tu c . La CA D E. Butucria (BD , 1489) sat. butucns adj. - butucos. La DU. butuci m. pl. - scripi la stative, butuci m. pl. lemn pentru indril, butut adj. - scorburos. butulc ni. - buturug, butulc m. - butuc pe care se cioplete, butulc m. - talp la polobocul plin. butulc w. - mai de bttorit pm ntul. butuli m. pl. - buci de lemn tiat, butul (a) - a tvlugi ogorul, btur / - scorbur n copac, bturi m. pl. - m obil. Buzai (BD , 1470) sat. Buzdugan (CD , 1 4 4 6 )- s la , buzdugn n. - ghioag de fier, arm de lupt; semn al puterii politice domneti, buzdugn n. - mai de crpat lemnele, buzdugan n. - ciocan mare. buzdugn (a) - a bate. (TD). bzna adv. nval. E x p r. A da buz na = a nvli pe neateptate, buzo e f p l . - buze mari.

c
cab f. - cpn de varz. cab adj. - lucrat bine (pm nt). cabc m. - dovleac galben. cabc baln m. dovleac alb. cabc de bor m. - dovleac. cabcic / - dovlecel. cabcic in. - dovlecel. cabacic in. - dovlecel. cabani / - m antie scum p, purtat de dom nitori. La M .Costin. cabardnca / - dans popular caucazian. cabz m. - m ucalit. La DU. ca b az lc n. - glum . cabazlcri m. - trengar. cablc / - varg la coas. cacadr n. - m cie. cacealu n. - sucitor. cacec adj. - nclinat. c a c e lc / - tvlug de frmiat. cacelc f. - tvlug de treierat. cacelc / sucitor. c a c e lc / - val (vrtej) la pu. cacelc / - unealt de nfoiat pnza. caceal (a) a tvlugi (ogorul). caceal (a) - a ntinde turta de aluat. cachiu adj. ntru. cachu adj. - galben-verzui. ccic / - spic de porum b. cacior (a) - a se m urdri, a se terfeli. cciu l / - plrie la rsrit. cd / - van. La CA D E. c d / - ciubr. cd / - albie. cd c / - cad mic. cadlni (BD , 1462) - afum toare. cad n / - pepene verde. cad ol / - sfoar la m reaja.

cad ol / - frnghie la nvod. cadreal n. - covora n ptrele. cadrl n. - v. cadreala. cafs n. - loc n biseric. La DU. cafea-ars adj. - cafeniu-nchis. cafinic n. - can. caflnic n. - can. cafncic n. v. cafenie. cafengu m. - cafegiu. cafnic n. - can. caftn n. - jach et fem eiasc de ln. caftn n. E x p r. A da (lua) caftan de dom nie = a-1 face dom n sau m are dre gtor. - M anta alb lung, m podobit cu fire de aur. caftn n. hain boiereasc (CM ). caht n. - ir de porum b. ch l / - nchiztor de m etal la sob. chl / - hogeag. ch l / - ursoaic. ch l / - lucarn. c h l / - c o u l cuptorului. La DLR. cah lenc / - cahl. cahulen m. - persoan din Cahul. cail / - caia. ci prim ri m. pl. - m ic petrecere. caiic / - caia; cui la potcoave. cairlc n. - inflamaie (la gt, la obraz). cil / - trncop. caim c n. - sm ntn. caim acm m. lociitor al dom nului. (I.N eculce). caim n m. - e f al unei echipe de tetori la pdure. cairlc n. - glc. caic n. - luntre mare. cai t / v. caiuc. cai n. - clete de rufe. cai n. - libelul. cai n. - greier de cm p.

u i inuiicA (n pod). ululnillc ii gloata. (I.N eculce). , ii iii ilii ii lucruri diferite. uIhIiuIIc ii ceart. i tlulilliiA /. groap de ap pe drum. ii iii I nt.pl. nclminte grosolan. .i Iih li'ic/f bucl. ii > r.i* A / pritoare de rrit, i mIAI iu cositor. i iilulin i i . chiclaz. La CADE. i ulum iindrs n. - harababur. ii Iiiiii' cA/. ptul la vie. u tliip A r . calomfir. ii lup Ai' ii. izm. La DU. iilm | i i i . - vornicel. i itIA / cahl. t uit n n. fronton (la cerdac), t iilcntr m. - catr. t ulii n. cldur, i u ltlA ie / - copc. u ldiire/ - ceaun de m m lig. i iile / petrecere. E x p r. A face cale i petrece dup nunt, t Ale p r im a r f - v. cale. Alea m n z u lu i f. vizit la prinii nevestei. c le a s c / - cotig. i iile c / - trsur uoar cu dou roi. c u le tc / - trsur. cA II'/ - cpetenie. e A lf / - conductorul cetei de flciurtori. e A lf / conductorul trupei de teatru. e A lf / - organizatorul jocului n sat. ealc adj. - srac. La DU. calieal / -n c ie ra re . alici (a) - a zobi. La CA D E. calici (a) - a schilvi, a ologi. La TDRG. cn lid r n. - cerdac, c a lid r n. tind.

51
clim n. - m ldi altioit. calim r n. - v. clim . calindri m. - trengar. La DU. calipp m. - libelul. calistrc f - splig. ca lif n. co de pern. calm n. - rscumprare pentru mireas. calm n. - c t i g ilicit. calp d e chirpici n. - form pentru chirpici. calnc f - stlp la streaina casei, calp adj. - falsificat, fals. Calu (BD , 1 4 8 1 )- s a t . clu-batiuchii m. - libelul. clu-bocrului m. - libelul. caloin m. - m ic statuet de lut (lemn). calavt f. - jartier. calp n. - calapod (la cizmrie). La DU. calp n. - bucat de spun. calp de cear n. - turt de cear. calusen-de-deal m. - greier de cmp. cal n. - crlig de rufe. cal n. - nasture de lemn. cam arri n. - crin. cam m. - bocanc. cm i m. pl. - ghete brbteti. cam n f. - dare pentru vnzarea cerii, apoi pentru crm e. DIM . cam b ic / - cm a brbteasc. cam n f. - pom uoar. cam encen m. - din satul C am enca. cam enicen m. din C am enia, azi Cam ene-Podolsc. cam f. cam frc f. cam frc f. cam frc f. cam n f. foi de porum b. - cenuar. - cerc la plit. La DLR. - lucarn. frnghie la nvod.

52
cam d n. - garderob. cam pt n. - dulcea. c a m s l / - capt la coard. cm uc / - piatr scum p la inel. can f n. - ciucure. canhi m. pl. - canafuri, ciucuri. canal n. - hndichi n jurul gardului. canal n. - jgheab la teasc. c a n p c / - pat de lemn cu speteze. canar f. - pune gras. La CADE. canat n. - frnghie groas; odgon. canat n. - frnghie la m reaj. canat n. - treang (la gura de ham). canaic /.' - can de lut. can de b o c n / - vas de lut. canccu n. - urcior de lut. candrel n. - v. cadreala. c n d il / - candel. La CADE. c a n e a / - cep. c a n f t e / pl. - bom boane. can fturi / pl. - v. canfete. can frc / - c p c e l la fitilul lmpii. c a n f r c / - cerc (la plit). c n g / - furc de fier cu dou coame. c a n g e / - prjin cu crlig. La 1.Slavici. canju n. - partea de sus a furcii de tors. can u c / - stropitoare. cant n. - ncheietur pe acoperi. can trc / - cpstru. cantari (CD , 1446) - venit, ctig. c a n t v c / - jgheab fcut cu rindeaua. c a n tr a m / -c p s tru . cantram / - cpeea. cn u r / - fire de ln dup peptnat. capac de her n. - gurar (la cuptor). capac de rsrit n. - plria floriisoarelui. cap n g / la, curs pentru psri.

capatri n. - sfredel mic. cap u c / - cea de vntoare. cap can / - curs de oareci. La DU. capchiu adj. - capiu. La CA D E. cap ici/ pl. - bani mruni, cpie adj. - bolnav de cpial. c p i t e / - templu. La M. Koglniceanu. cp i / - curele la m blciu. capuri - v. cpi, c a p iu li c / - cpcel la lmp. cap lcic / - gm lie la cui. capt n. - hain de cas (fem inin), capt n. - nvelitoare de pnz. capt n. - rochie, c a p r a / - obicei de anul nou. c a p r / - personaj deghizat. CA D E. c a p r / - cum pn (la fntn). Caprei (CD , 1425) - dum brav, captai n . - plrie la floarea-soarelui. captaln m. - plant. La DU. captr n. - coaj de brad la gleat, captr n . - stup. c a p t a r e / - prisac. captri n . - sfredel mic. cpte n. pl. - capete, captr n . - bonet fem eiasc. c p e / p l . - curele la m blciu. cpi m . pl. - papuci de cas. capg n . - bica porcului, capusnec n . - varz tocat prjit, capsnic n. - grdin cu varz, carab m. - larva narului. La CADE. c a r b u c / -c u tio a r . La C A D E. caracu d / - caras, caracu d / - droaie (de copii), caracujior / - crel. c a r f c / - vintir din trei vintire. c a r f t / - picior la rzboiul de esut, caragn / coofan, caraghiz adj. - sm olit (la fa).

K'icn. gulie. La DU. ,ii iili iu A / altoi. uiiAu i/i// corbiu. itlrt i i / crm id nears. i m ii ne / />/ felii. t iii 1111 III ni garofi. m m ude/ p tu lla v ie . ,ii ,iii IIn // v. c a ra n tic . m u plticc /. pl. E x p r . Cal cu caraI> < itn i u picioarele bli; pintenog. i iii npnic ii. cocin pe stlpi. i ui A* i i i pete de balt. La DU. u n As/) beschie. >ni Ateii /. picior la stative. . ii i nul i i . ungher de pedeaps. i ,ii ulft /. - factor potal. i uni v sin / . - dric. i Ai l)A /.' - um r la ferestru. n u lio a n / - carboav, rubl. La DU. n u lio a v / - rubl. (I.Creang). n irh o iu d m. pastram . n i r l u i i t r / - v. c a rb . m r h r / - ghivent. n u calu n. - pescuit cu nvoade. carcAii n. - pat la vrtelni. n irc n n. - grm ad de fn ntr-o furc. n u ci n. - rdcin de salcie. cu rd n n. - canton. c a rd n n. - carton. n ir c tc /. - trsur (cu patru roi). c a ri r n. - nsprie. i iirc n. - strat de legum e. i sirc n. - val de pm nt. ciu c n. rzor. c a rc n. - brazd irigabil. c a rc n. - canal pentru ap la legume. n ir m n. - fuscel la loitr. n ir n i n. - druc lateral la scar. n u in n. - rzboi de ales covoare.

mm iiiitiinii'

/< I,nulul /

53
C arm bu Drgu (BD, 1497)-b o ie r, cart m. - surugiu, cart f. - trsur. carm c n. - unealt de pescuit. La DU. carnc n. - poiat. carnizri n. - rindea cu dalt n figuri, carnznic n. - v. carnizari. c a r n i z u c /- v . carnizari. carnzuri n. pl. - ornamente la streain, carp in. - carpen. C arp (B D ) - vornic de poart, carptc f. - osete. C arpinului, gura (CD, 1437) - pru. c a r s n c / - basma simpl de bumbac, cartai n. - vultur, carte f. - scrisoare. (M .Eminescu). carte f. - scrisoare. (DD ). c a r t n / - film. c a r t n c / - portret mare, n ram. cartople f. pl. - cartofi, crtocic f. - fotografie, crtocic f - portret n ram. cartofr m . - vierme alb de cartofi, cartoflni f. - coropini. cartfite f. - cartofrie. cartfl/ - cartof. C artoflenca - mahala n satul Grinui-Moldova. cartolenc f. - plcint cu cartofi, cartflite f - v. cartfite. cartz n. - apc cu cozoroc, chipiu, crucen n. - roab, card adj. - culoare a solzilor, caruri n. pl. - care (vehicule), carvasar f. - vam instituit de turci n Moldova. casap m. - mcelar. La DU. casp in. - uciga. La N.urcanu.

54
cs f. - gospodrie, cs ntorlocat / - fam ilie de soi re cstorii. cas btut n c h e p t e n e / - cas aco perit cu stuf. cascht n. - plria florii-soarelui. casnc / - broboad cu flori. La DLR. c a s n c / - basm a alb. c a s n c / - nfram . c a s n c / - basm a alb n trei coluri. casnic m. om de al casei, csean. castl / - castan. La CADE. c a s t n c / - basm a de bum bac. castil n. - catifea. castron n. - crati nalt. castronl n. - crati (de alum iniu). castr g / - crati. castrlc / - crati cu coad. castr le / - crati. castrle de ceau n / - oal (de schij). castrle p l e t c / - c r a ti joas. castrul / - crati (de alum iniu). cast rl / - oal (de schij). c c / - spic de porum b. cc / - fofeaz. cac n. - m ertic pentru vam a la moar. ca / - cutie pentru sare. c a m r adj. - cafeniu-roietic. caolc cu t o a r t / - co m pletit. cat n. - splig. cate / pl. - aripi la vrtelni. catet n. - plria florii soarelui. cten 77. - crj. cachi adj. - ntru. cul-vrbiei m. - cucut. catalici / pl. - picioroange. La CADE. catalg n. - picior mare. catalg n. - patin.

catalg n. - piciorong. catalige / pl. - picioroange. catalige / pl. - papuci de cas. catn / i - soldat. (I.C reang). cataram / curea. catrc / - loitrac. catarg / - roab. c a t a r ig / - picioroange. La CA D E. catari n. - guturai, grip. ctc / - putin. catrg / - galere. i certa cu caterga n toat viaa lor. (Pravila lui Vasile Lupu). catergr m. - ticlos, punga, caterin c/ - flanet. La C A D E. catigorie/ - clevetire. La V. A lecsandri. catr 777 . - cal m are, puternic. c a tr o ic / - catrc. catrs adj. - noduros, cioturos. catrn / - fot dubl. La DU. c a t r n / - vlnic. catrin e / pl. - m icunele. cat c / - m osor (de carton). c a t c / - m osorel (de lemn). catu c / - ldi, cutiu. can / - banc la m ijlocul luntrei. cap 77. - rus. c a a r / - b u c l . caaveic / - scurteic. c a / - b cu crlig. c / - cange. c a r c / - car mare. cu / - vrjitoare. La DU. cu / - babaua de speriat copiii. cu l / - p lut mic. La CA D E. can 77. - pepene galben. caval 77. - strat de legum e. caval 77. - val de pm nt. caval 77. - brazd. cavi 77. - cafea.

ii nul t m im are din carne de oaie. ii m pci soan din populaia libe' i ini l>>t/ 11 niI N iprului. (I.N eculce). .imii lum i) / bluz femeiasc. i u/m Inc A / dans ucrainean. i inc i i dans ucrainean, i u/m Im i i i negustor din inutul ca lm lini <1 / ii ii // cldare, u m ii i// itar. iii/iin /f oal de schij. ii/ >ln // ceaun. u/rin m a rc n. - copc pentru nvod. ia /rtn m oldovenesc n. - ceaun cu n i c i Iu i toart de fiert m m liga. i u/rtn rusesc n. - oal de schij (fr III ci Iii). i ii/A n /. cldare. i u /a n /. vas m are pentru fiert uica. ni/rtn /. oal de schij. i ii/n /.' - ceaun de m m lig. cii/niil in. - ceaun mic. cii/a n c n. - ceaun (de m m lig). cu /a n n. - cazan mic. c n / n ie /. - carte de predici. i n /iip h n. - estur, un fel de catifea. o r / m / -tr n c o p . La DLR. c a /m /. - tesl (DD ). cn/.iun n. - trncop. c lli r / - pojghi de ghea. < c raz Jurja (B D , 1487)- b o ie r , c c sd e r n. - m cie. La DU. cccl (a) - a se rostogoli (cnele). ccel (a) a se zvrcoli. c d i ii (a) a face cpie, c c i u g / - ceg. La DU. c c i u le / - cpn de usturoi, c c i u le / m ciulie de mac. c d e f. - cad m ic. c d c / - cad mare. c d / ic f. - putin.

55
cdzt adj. - sleit, slab. c h le / - cahl. La DU. ci (a) - a orci. cimcme f. - locotenen domneasc, cinare f. - vicreal. La I.Sbiera. cin f. - prere de ru. ci n. - felie de pne. ci n. - curelu. La CA D E. clndru m. - cal mare. clare / - desclecare. E x p r. A se da jos de clare = a descleca, clri in. sing. clre, clra m. - clre. La C A D E. clra m. - slujitor dom nesc, clrm c f - clrai. (I.N eculce). clrei m. - vornicei (clri), clru (a) - a altoi, c l u c / - can m ic; ceac, clve f. - m ncare din pne i vin. clcare f. - cotropire, clc n. - bucat de pne. clctoare f - vas de calcat strugurii, clctor m. - infractor, clctor m. - prdtor, ho. clctori n. - vas de calcat strugurii, clctri n. - luntre, clctr f. - lut i pleav pentru chir pici. clctr f. - loc de am estectur, c lc t r / - groap de ap pe drum. clc n. - bucic. La CA D E. clci n. - urm de to p o r pe tulpin, clci n. - unde se fixeaz toportea. clci n. - bucat de pne. cld are/ - ceaun (de m m lig), cldare de m m lig / - ceaun, cldrri m. - tinichigiu, cldri (a) - a se zpci. (DD ).

56
C drua (BD , 1492) - pru (oc. D orohoi). C ld r a / - pru, afluent de stnga al Prutului. cldr / - c e a u n e l. cldz (a) - a nclzi. c le n c / - cahl (la sob). clep n. - scul. La DU. cli (a) - a supune rcelii un obiect nfierbntat. cli (a) - a rci (opritura). C lim an (CD s, 1492) - selite. clindar n. - calendar La DU. C lm ui (BD , 1 4 9 0 )- s a t . c l to r e / - sac de clcat strugurii, cluccn m. - mnz. clucen m. - greier de cmp. ci n. - m nunchi. La CADE. cluretc ac/v. - precum cluarii, cluei ni. pl. - scripi la ie. Clugreni (BD, 1499) - sat (Vaslui). C lugria (BD , I493) - pru. cm n (CD, 1408) - piatr de cear, c m n / - piatr (un calup) de cear, cm n / - m sur pentru greuti, cm n f. - piatr de cear folosit ca valut. cm n / - Dare la care erau supui n M oldova m edieval productorii de buturi, tbcarii. cm n cojocrcasc f. - dare ce se lua de la tbcari. cm r / - ncpere lng cas. cm r f. - odaie, iatac, c m r / - odaie pentru alim ente, cm a-rn du nicii/ - volbur, cm nr ni. - percepea cm ana. cmn m. - pescar ce fixeaz nvodul, cm r m. - cpetenie a urtorilor.

cm ri / pl. - nravuri. (DD ). cm e / - rubac. La DEX. cm e / - cm a. La DU, CA D E. cm / foi de porum b, cm ei/ pl. - albituri, cm ei n. - cm a lung de noapte, cm eic / - cm a m ic. cm eic / - m em brana nou-nscutului. cm eic / - peli la vin. cm in r ni. - strn g ea d rile de la crm e. cn gi / pl. - m zglituri (pe hrtie). cn gli / pl. - m inciuni, ptrnii. cn e / - can (de lut). La TD RG . cn el / - vopsea neagr. La CA D E. cni (a) - a vopsi n negru. La DU. cn l/ - m ovili pe ogor. cntu (a) - a rindelui. cpc n. - plria florii soarelui, cpc n. - gurari la cuptor, cpn / - splig. cpstr (a) - a coase, cpstru n. - bucat de piele la barcas. cpic / - r o tu l a genunchiului, cpn adj. - ca cpuna, cpti n. - clci (la plug), cpti (la balcrc) n. - podval. cpti n. - proptea la gard. cpti n. - pern. cpnt adj. - cpnoas. (TD). cpn (de c u r e c h i) / - ciorf. cp n / - m ciulie la bt. cp n / - butuc la roata carului, cpn / - cpeea. cp n / - partea de sus a jugului, cp n / cp n / cp n / C proasa plria florii-soarelui. gm lie la cui. glav (cap prost). (BD , 1 5 0 3 )- p r u .

i A|>Au /// copoi. La CA D E. i A|ic;'mfl /. - curs. L a CADE. itpchia (a) - a cpia. La DU. n ip o n i ni. pl. - cpcuni. Apcnags?. hain. La CA D E. t iip c s tr e l / - custur dubl. i Apia (a) - a se m bolnvi de creieri. cApiri f. pl. - capre. Apial / - nebunie. cA pitcne/ -c o m a n d ir. La DEX. cA pitcnie/ nacealnic. La DEX. cApi f - grm ad. cA picl f. - cpeea la ham. La DU. cA pl n. - clete de cizm rie. <Aps adj. - detept, iste. cA prr m. - pcurar care pate caprele. cA priri adj. - cpri. cA prit n. - turm . La DU. C p rio a r D u m itru (CD , 1443) rAze. cApru adj. - aten. La DU. epni f. pl. - cpune. cpunri m. tufa de cpuni, cpn-alb - soi de struguri albi. cptl / - plria fiorii-soarelui. captri n. v. cptal. cp t f n. - co de pern, cptui (a) - a prinde pe cineva, cp tui (a) - a ghizdui puul, cptui (a) - a gbji, a nfca, cptui (a) - a se cptui, cpuccn n. - (ironic) scfrlie. cpu f - m ugur, altoi, cput (a) - a pune cpute, a ncput, cpt f. - partea de sus a cizm ei, c r a r e / ltunoaie (la esut), crri n. - paralel la tm plrie. crbni (a) - a transporta poveri, crdni adj. - galben-roietic. crg / - coofan.

57
crlu ( a ) - a altoi, crm idri n. - form de crm izi, c r m id r / - v. crm idari, crm idru adj. - galben-roietic. crri / pl. - preuri. (TD ). crl n. - dans popular, crbon c / - soluie negrie. C rbuncti (CD , 1 4 2 9 )- s a t . crbu (a) - a curi de intestine. C rhana (CD , 1 4 3 7 )- v a le . cricen n. - crucior cu dou roi. cricir n. roab, crindr n. - ianuarie, crind n. - creion, crind n. - inim a copacului, crir n. - crucior, cotig mic. crm bi m. pl. - picioare la stative. Crjanii pc Sarata (BD , 1487) - sat. crnelcg / sptm na alb. La DU. crnoi (a) - a ju p u ia. La T.Pamfile, I.Creang. crnu (a) - a prepara pentru tbcit. crpns adj. - zgrcit. La DU. crp n oe / - zgrcenie. La DU. crtice / - scrisoric. crtofer / - coropini. cri / pl. - scrisori. (TD). c r u lie / - scrisoric, rva. crucen n. - roab. cruccr m. - crua. La DLR. crunte adj. - sure. cru n. roab. cru / - cocie (CM ). cr / (cu coviltir) - cart (CM ). c s / pl. - case. csr m. - gospodar cu cas. csr m. - brbat cstorit. cs m. - om de-al casei, curtean.

58
c s ln i / - bub, ran. cspi (a) - a m celri. La DU. c s p ie / - mcelrie. La V.AIecsandri. c s p ie / - btlie. La N .urcanu. cascu adj. - neghiob, nuc. cscn m. - cscud (CM), csci n. pl. - foarfece de tiat srm. C scioarele (BD , 1469) - selite. csen m. - cirac (CM), csen m. - om de al casei. (l.Sbiera). casnici (a) - a duce casa m preun, csoac /.' - cas n aceeai ograd, csoc /.' - ham bar mic. csoi de l e m n / - izb. La DEX. cstn / - dovleac alb, com estibil, cstn / v. castan, csuor / cas m ic. c s u / lucarn, c s u / cuc pentru cne. cs / - construcie pentru uscarea tutunului. ci / - cutie pentru sare. La CADE. c i / - alveol. La CADE. ciul (a) - v. a cui. ctnl m. - dovlecel, cui (a) - a scrobi (tortul), ct (a) - a privi, a se uita. (TD). ct (a) - a sta pe lng cineva. (TD). ct (a) - a avea grij de cineva. (TD). ct (a) - a se uita (n oglind), ct (a) - a asculta, c t n / - soldat. La I.Creang. ctlg 77. - rtcz (la lad), ctlg 77. gnj, la poart, ctlg 77. - cunun pe cap. ctlge pl. - picioroange. La DU. ctlin / - tufanic. ctni (a) - a face arm at.

ctn ie / - serviciu militar, c t n i / - s o ld e l. La V.AIecsandri. ctrci 77 . - car mare. ctini adv. - n c e tin e l. La I.Creang. ctin 77. - loc unde crete ctin, c t r m / - catran. La C A D E. ctr prep. - ctre. La DLR. ctrni 77. - vin negru, c t r n / - tidv, curcubet. ctrn / - tidv pentru sare. ctu (a) - a tvlugi ogorul cu tv lugul. ctun 77. - stuc, c t u / - parte a cotigii, ctu / - lcat (Ia fierele de cai), ct nic/ - plant erbacee. La DLR. c t n i / - urzic m oart, ci 777. pl. - puiei de albini. c (a) - a zdr, a se sfdi, cl 777. - parte dintr-o cpin de us turoi. La DD. cl 777. - ine, cotei. La DD. clndr / - fem eie tnr, uurati c. Clcan (CD , 1453) - hotarnic. C leti (BD, 1 4 6 0 )- s a t . ceii (a) - a se m preuna (cnii). ceii (a) - a se ntinde (buruienile), c 77. - palm e alturate, c 77. - vas de lemn pentru grune, c 77. - teic. c 77. - instrument m uzical cu coarde, cul 77. - cau mic. cul 77. - teicu. cul 77. - fra. czcesca / - dans czcesc. La DU. cvrm / - cam e de oaie prjit, cznl 77. - cldru. cznc / - oal de schij, czn c / - ceaun m ic.

cA/Au m ititic f - ulcic de schij, i A/.Atr f. - pdure dobort. i A/.n (a) - a dosdi. La CADE. va! interj. - ceal. La DU. ceAe ii. - unealt a plutailor. La CADE. c e iic e / - c u i ta m ic i prost, c e iic e / - cuit de buzunar, cciicor / - cuita de buzunar. ccAcl / - cange cu un crlig. t cAl /. - cerbice, parte de sus a jugului, ceahlu m. - vultur-brbos. cein / - ceainrie. La CA D E. ecAinic n. - butoi de vreo 500 /. ceainic n. - cad m are (din doage). iT ur n. - loc de punat. La DU. Re gionalism ntrebuinat m ai cu seam de scriitorii m oldoven i. (G.Tohneanu). ceainic n. - colnic, c e a in r n. - m aterial de construcie, i'c a m r n. noroi, c c a m r n. - am estec din var, nisip, c e a m u re l / - v. c c a m u r. e c a m u r lu i l / - noroi, cean g u m. - m aghiar din M oldova, ce ap f. - ghiocel, cepc / - cazm a, ceapl / - plrie, cearceaf n. - saltea (de fn, de paie), cearceaf n. - saltea (de pene), cearceaf n. - fa de mas. ceardac n. - lucarn, ceardac n. - v. ceardaca. e e a s t c / - scurt cntec popular rus. ee f. - cerbice. ceac de b o c n / - can (de lut), ceac de hrb f. - can (de lut), cenic m. - m are dregtor, boier de divan. cenic m. - dregtor care avea grij de ceaca domnitorului. La DIM, DEX. cenic m. - persoan care d vin.

59
ccni f. - cerbice. ceat l /. - retevei. ceatr (a) - a ura, a hi. ceatlu n. - ciomag. ceatlu n. -p a li . ceaun n. - cldare. ceaun n. - tuci. (DLR). ceaunl n. - cldru de mmlig. ceaunc f. - cldare mic. ceauni f. -cldru. La CADE. ccanic f. - drum de fier. ceavre pron. - ceva. ccea adj. - ceva deosebit de frumos. ccea f. - jucrie. cecm c n. - amnar. cefr n. - curea la gura de ham. cefr n. - partea de sus a jugului. cfter n. - sfert. ceh adj. - trcat (cal). cehi (a) - a cicli. La CADE. cehlu (a se). - a se rade. cer n. - legumrie colectiv. cer n. - grdin de varz. cela, cea adj. - la, aia. celcbiu adj. - elegant, ferche. La DU. cclcdnic m. - slug, rnda. La CADE. cli pron. - la. celg n. - nelciune. La CADE. cendl f. - strecurtoare (de pnz). ccnghl n. - cange. ccnghl n. - crlig cu care se atrn un le. cntru n. - sfredel de tmplrie. c e n u / - cenuar (la plit), cenur m. - copist prost. La DU. c c n u r n i / - scrumier. La CADE. ccnus adj. - cu mult cenu. (DD ). ceom p / - buturug, ceorice m. - liliac (mamifer).

60
cep n. crengu de brad. La CADE. cep n. - coard de vi de vie. cep n. - slavin. La CADE. cepr n. - burghiu. La CADE. cepar n. - sfredel mic. cep (a) - a pi triind picioarele. cept adj. - zgom otul produs, cepind. c e p r ie / dare pe vin. La DIM. cepeleg adj. peltic. La DLR. ceprg n. ciucure. La CADE. ceprz n. - dinar de rostuit. ceprazri n. - v. cepraz. c e p c / - arpagic. ceprznic n. - v. ccpraz. cerb m. - dans ritual m oldovenesc. cerctr m. - peitor. cerctr / - m nunchi de cnep. cerchezesc / - dans. La DU. cerdac n. - balcon. La DU. cerdccl n. - lucarn. cerepcec f - voloc. cert n. - loc unde cresc ceri (arbori). C eretci (CD s, 1 5 0 2 )- ju d e . ccretei (CD , 1400, 1409) - semn de hotar. C eretceni (CD , 14 4 5 )- s a t . C ereteeni (1491) - sat pe Coble. c e r g / - ptur (de ln). crg / - traist pentru m ncare la cai. ceric / - buruian cu frunze verzialbstrii. ceriu adj. - albastru-deschis. c e r n t r / - sit de fin. (TD). cern eal / - doliu (CM ), cernelu adj. violet, cernelu adj. - liliachiu, cernelu adj. - albastru-nchis. c e r n c / - cimbrior.

cerpc n. ispol. cerpc n. - teic. ceri (a) - a poftori. La CA D E. certa (a) - a pedepsi. cesl / - esal. La DU. ccc n. clip, m om ent. cec / - can pentru cafea. cem / - cim ea. La DU. ce-ceva - puintel. La C A D E. ceti (a) - a tia cepurile. La CADE. cetl n. - capt de creang pe tulpin. cetr (a) - a ura noroc mirilor. (TD) cetr (a) - a hi. (DD ). cetr (a) - a ura, a colinda. (TD). cetr (a) - a ntreba. (TD). cetr (a) - a cerceta. cetr (a) - a iscodi. cetr (a) - a mustra. cetr (a) - a plictisi, a sci. La DLR. cetr m. vornicelul cel m are. cctrtri m. pl. - conocari (la nunt). cetrtri m. pl. - certrei, zurbagii. C etea (CD , 1455) - sem n de hotar. C etile (CD , 1 4 1 1 )- p r u . cetcl / -n v tu r . (I.N eculce). ceter m. - lutar, cnt din ceter. cter / - vioar. La DLR. c e t it r / - carte, n cri. (TD). cetlu (a) - a bate, a chelfna. cetlu (a) - a strecura. cetlu (a) - a lega eapn cu funii. cu c / stncu. La DU. cevre pron. - ceva. cfit adj. - achitat. La DU. cfitu (a) - a se achita. (V.AIecsandri). cheg m. - om btrn, neputincios. ch en c / - ciocan de n etezit tabla. chebc n. - um plutur pentru sarm ale. ch eb r / - soia cheaburului. checher / - dinapoiul genunchiului.

i lidic / - frn la cru (car), t licflu (a) - a curi nclm intea, i licflu (a) - a petrece. La DLR. clicflu (a) a chefui. rliL'fs adj. bine dispus. La CADE. (iicia-d racu lu i f. - piedicu (plant), c h e i e / - dinar de rostuit, cheie / - urubelni, clicji m. pl. - dispoziie, chef. La DU. chelri m. - dregtor la curtea dom neasc a M oldovei, chelrl m. - plant. La DU. chelri / - chelreas. La CADE. liiclb adj. - rios. La DU. chclb m. pleuv, c h e lb e / - boal contagioas. La DLR. chelbos adj. - chel. La DLR. chelbos adj. - m urdar; lipos. chelbo (a) - a cheli. E x p r . Doar n-am chelboit = doar n-am nnebunit, chelduri m. pl. vorbe. E x p r. A sta la chelduri = a sta la vorb, ch ele / - peli la vin. chlea cucoanei adj. roz. chlea-iganului adj. - cafeniu-nchis. chelem t n. afaceri. E x p r. A facc chelem et cu cineva = a avea daraveri. chelfn (a) - a bate pe cineva. La DU. c h e lf n e l / - btae. La CADE. chelc adj. - roz. c h ln / - codrl la car. La CADE. c h e ln e r n. - rscol la cru. ch ln e r in. punctator pe fier. chelm n. - fain pe care se adun pnea. e h l m / - m istrie. chlnic n. - flanel. ch eltu i (a) (BD , 1 4 7 2 ) - verb vechi n lim ba m oldoveneasc. ch e ltu ln ic adj. cheltuitor. c h e m to a re / - voinicele. c lie n t / - m istrie.

61
cheotore (pentru cu rca) / - gaic. chepcr m. - m eter de fcut epci, ch ep c / - apc cu cozoroc, chept n. - cadou. E x p r. A pune pe chept = a drui la cum trie. chptene n. - hac la potcoav, chptene n. - unealt de nfundat, chptene n. - sm oc pe fruntea calului, chptene n. - greabn (la cal), chptene n. - unealt de retezat streaina. chptene n. - unealt de btut firele, chpi m. pl. - pieptar pentru femei, chepiri n. - pieptar din piele, chepiri n. - pieptar cptuit, cherapl ni. - prostnac. La C A D E. ch erati / - fem eie m popoonat. cherchen m. - uliu. chercce / - greabn (la cal), ch ern ie / - dezordine, ch ern ie / - gunoi, cherfost (a) - a se m ocoi. ch rn / punctator pe metal, cherpedn n. - clete de scos cuie. cherscriu adj. culoarea piersicului, chersn n. - covat. La DU. chercri n. - piersic, c h e r / - piersic, ch er / - culoarea piersicului, cheru adj. - culoarea piersicii, chic n. val de pm nt. chesm ic n. codin. ch t / - specie de pete teleostean. chetm ege / - sertar (la m as), chetrr m. - guvid-de-balt (pete). C hetreni (BD , 1481) - sat. C hetretii (BD , 1 4 8 1 )- s a t . Chetreti (BD, 1491) - sat pe Racova.

62
chetricc adj. - culoarea pietrei vinete, chetrior adj. - albstrie, chetru adj. - de culoarea pietrei vinete, chetros adj. - aspr; ap cu sruri, chctri n. - tvlug de treierat, chetrs adj. - puternic, rezistent (cal). C lictroasa (CD s, 1459)- m o ie . C hctrosul (BD , 1502)- d e a l. chetro (a) - a se usca tare (pnea). chetro (a) - a se usca tare (pmntul). chetrc adj. - albastru-deschis. cheutoare f. - rtez (la lad), cheutoare / - m ner la m enghine, ch eu to a re / - balama (la u, fereastr), cheutri n. - curea la m blciu. chez n. - E x p r. A fi bun (sau ru) la chez = a fi bun sau ru la baft, chez n. - caracter. chez n. - inim. E x p r. A fi bun la chez = a fi bun la inim. chezlu (a) - a garanta. ch zi / pl. - prevestire. (D .Cantem ir). chij n. - potng. chin n. - ciocan de netezit tabla. c h i n c / - v . chian. chi n. - ciocan de netezit tabla. chiu interj. - imit urletul cnelui. c h ib r c / - fem eie gras. La CADE. chibftc / - cru cu coviltir. chibzu (a) - a pogodi. La CADE. ch ib zu ial / - pogodeal. La CADE. chic (a) - a cdea. chic (a) - a ninge. Chic omt. (DD). chca-dracului / coada-calului. c h i c / - smoc de pr pe fruntea calului. ch ic / - pr. (M .Em inescu). c h ic t r / - cztur. (TD). chicl adj. cu pete m ici (cal).

chicc adj. - cu picele. (TD). ch ich c / - tichie, c h ic h in e / - noptier, chichion n. - belea. (I.C reang). chichirez n. - haz, farm ec. La CA D E chichirn n. - pipernicit. La DU. c h ic h i / - sertar (la m as), chiciore n. pl. - cli (15 snopi), chiclz n. - c a la ic a n . La C A D E. chiclzru adj. - albastru-deschis. chiclu (a) - a m cina fain aleas, chiclut n. - m cinat. (TD ) chiclut adj. - de calitate (fin), chicot n. - hohot. La DU. chicoti (a) - a rde nfundat. La DU. chcu n. - pic, clip. (TD). chicur (a) - a dorm ita, c h id ln c / - lopat de fier. c h id / - brum . La CA D E. c h d ic / - chiciur. chifl / - produas m ic de panificaie. Iaca... ceai rusesc i chifl nemeasc. (V.AIecsandri). La C A D E. chifl/ - bulc. La DEX. chiflic ( a ) - a strivi, chiflict adj. - strivit. (DD ). ch ftere / - zeam de piftie, c h f te r i / - loc m ocirlos; ochi. c h ifte r i / - coropini. chifti (a) - a curge sub presiune. (TD). chifti (a) - a se scurge, a ni. ch ifte / - zeam de piftie. C higheci (CD , 14 7 3 )- in u t. C higheci (CD s, 1 4 7 9 )- p r u . chihie m. - eful pdurarilor. La TDRG. chih (a) - a tui nfundat, chihi (a) - a sci, a bate capul, ch ih itr / - tuse nfundat, chihn (a) - a m ocni (focul), ch h ni / - pivni.

. inimii (a) - a chiui. ln|nuli /.' pl. - ghete brbteti. . Iul ii un litru. . Iul ii caraf de un litru. . Iillaccu adj. cu darul beiei, i lilliici adj. - beiv. La DU. luhir m. - obolan. t'hllv adj. - schilod. t'h flfl/ - veche m sur de capacitate. i h il r /.' - chelneri. d til v (a) - a se vtm a. c h f ld /- n tr e b a r e . (TD). ( liild (CD , 1432) - ntem eietor. < hildcti (C D , 14 3 2 )- s a t . d iild u (a) - a ispiti, d iild u (a) - a ehibzui. d ild u ri f. pl. - subnelesuri. E x p r . A v o rb i n c h ild u ri = a vorbi cu sub nelesuri. d iilc l f. - butur (alcoolic), d iile l f. - beie. La DU. cliilr n. - ncpere pentru alim ente, ch ilr n. - buctrie de var. cliilr n. - srie. cliilsm adj. - roz-glbui. chilfosl / - chelfaneal. cliil (a) - a pili. chil (a) - a bea buturi alcoolice, c h i l i n c / ciocan m ic de lemn. chilie (CD, 1436, 1 4 4 3 ) - la mnstiri, chilii (BD , 1484) - la mnstiri, chilim b rrc. - r a v a c . c h ilim b r n. - chihlim bar. La DU. chilim b n. - bucat de pne necoapt, c h ilip ir n. - im pozit, ch ilt n. - lcat. ch ilt n. - lcat (la ferele de cai), ch ilt n. - crlig; clenci, ch ilt adj. - am eit de butur, c h l n / - ldi; coul cruei. La DU.

63
chln f. - coul cruei. L a CA D E. chils adj. - rbdtor. La DU. chils adj. - bun (DD). c h i l o t - plapum um plut cu fulgi, chilot f - calabalc, bagaj, chilug adv. - tuns. E x p r. A tunde chi lug = a tunde pn la piele. La DU. chilug n. - piuli; pislog, chilug n. - ghiont, lovitur, chilc f. - clci de pne. chm f - vrf, culm e. La I.Creang. chim bu (a) - a se m ocoi. chim z n. - cote, chim ic adj. - violet, chim icu adj. violet, chim ir n. erpar. La DU. c h m n / - c o (la vehicul), chim t adj. - scund (om ), chim val n. - clopot. La M . Sadoveanu. chindos (a) - a broda, chndrus n. - albstreal. chingr n. - rindea de fcut fal. ching f. fuscel la scar, chin n. - cinem atograf, chinovr n. - albstreal. chinui (a) - a munci (CM ), chinuire f. - podvig. La C A D E. chinuit adj. - dosdit. La CA D E. chinzui (a) - a chinui. La CA D E. chiche f. - tanti, chiochc f. - tanti, chiolhns adj. - m iel. La DU. chiom b adj. - chiop. La CA D E. chiom b adj. - chior (de un ochi), chiom bn (a) - a dibui, a orbeci, chiom pni (a) a picura (de somn), chior n. - popone, chior m. - crti.

64
chiori (a) - a produce un zgom ot ca racteristic (m aele). La l.Sbiera. chiori (a) - a cri (ginile), chiordi adj. chior. La CADE. chiostc n. - strm toare. La CADE. c h i c / - ureche pentru curea, chip n. - sem n. (TD). chip n. - gavanos de lut. chip n. borcan de lut. chiparc / ardei, chiparc d u l c e / - ardei gras. c h p / - balot de tutun, chipr (a) - a ardeia. ch ip r t-a rd eia t. chiprel / - chelfaneal. chipru m. - ardei. La CADE. c h ip a r c / - ardei iute. chiprc bulgreasc / - ardei gras. chiparc d u l c e / - a r d e i gras. chipruci m. ardei gras. chipceg n. - unealt de pescuit, chipri m. - ardei. La CADE. C hipereti (CD , 14 3 6 )- s a t . C hipereti n. - sat n inutul lai. chipcr borcnos m. - ardei gras. chipci m. pl. - papuci de cas. c h ip il u c / - chipiu, chipiluh n. - plrie, chiplu (a) - a presupune. (TD). chiplu (a) - a se deghiza. (TD). chips adj. - artos. La I.Creang. chipos adj. - chipe. C hiprian (CD , 1429) - egum en. C hipricni (CD , 1 4 2 0 )- s a t . chipuii adv. chipurile. (T.Pamfile). chir m. - greier. c h ir a n / - loc unde se depun icrele, c h ir n d / - rom , soie de rom.

ch r / cucoan. (TD). chiru n. - poic. chiri (a) - a cnta (greierul). chirit n. - critul greierului. ch rc / - trncop. chirci (a) - a clonci (curca). chirci (a) - a se pipernici. La DU. chircit adj. - pipernicit, nedezvoltat. chircitur / - plant pipernicit. chircul / - splig. chirds m. - crdie. chirdos (a) - a pierde, a nim ici. chirfos (a) - a zdrenui, a strivi. ch irfosl / - zpceal, hrm laie. ch irhn / - loc unde se d petele la prelucrare. chirhizti adj. - chirghize. chiric m. - greier, ch irie/ - cruie, chiri m. - chiria. La CA D E. chirigiu m. cru. La CA D E. chirilr m. - pescar care trage matia. chiril m. - v. chirilar. chiripcri n. - v. chirpelni. ch iripcri/ - v. chirpelni. chirivci m. pl. - bum achi. La DEX. C hiri (BD ) - logoft de divan, chiristu n. - ferstru, ch irn/ - punctator de fcut sem ne, c h ir n o g / - cam er pentru alimente, ch iroc/ - pateu cu carne, chiroc/ - coluna, chrocic/ - trncop mic. chirn n. cui. chirn n. - gvozd. La CA D E. chirn tare n. pobedit. La DEX. chironr n. - sfredel mic. chironl n. - cui mic. chiront adj. - intuit. (TD ). chiros (a) a irosi.

rh iro s tiu n. - pirostrie, c h iro s tr ri n. - pirostrie, c h iro stri / - coronie de metal, eh iro ri n. - strecurtoare, c h iro c ri n. - strecurtoare, c h ir c / colunai. (T.Pamfile). c h i r t e / pl. - v. chiroc. ch iro t (a) - a cri (ginile), ch iro t (a) - a boli. c h iro t (a) - a m ocni (focul), c h irp ln i f. - form pentru chirpici, c h irp ic ri n. - form de chirpici, c h irp ic r i / v. c h irp ic ri. c h irp c f - crm id ars. c h irp ic re / - fabric de crm id, c h irp ic a n c / - v. c h irp e ln i . c h irp ici m. - tiz ic . La CA D E. c h irp id (a) - a se strpezi. S-o chirpidi dinii de meri. (TD). ch irtc n. burt mare. ch irtic s adj. - mic, nedezvoltat, c h irtf n. - burt mare. (Th.H olban). c h irto c / chibzuit la vorb, chis (a) - a strivi strugurii (cu maina), chis (a) a strivi strugurii, chis (a) a frm ia bulgrii, chis (a) a tia lem ne (cu toporul), chisc n. - satr de buctrie, ch isia / - farfurioar, chisv adj. ndrtnic, protivnic. c h i s g e l / - tocire, spoial. TDRG. chisgi (a) - a snopi n btae. TDRG. ch islu n. - pilug de pisat usturoi, ch isl / - fiertur de fructe. E x p r . C ine a re c h ip e ri m ult p u n e i n ch isli = cine are ceva din belug, folosete fr socoteal. A face pe cineva c h is li = a stlci n btaie. (V.AIecsandri). c h i s l / - rozet. c h i s t o r e / - satr de buctrie.

65
chisu n. - piuli pentru m cinat pipe rul. La CA D E. chisu n. - vas pentru pisat, piuli. chisu n. - pilug de pisat usturoi. chisc n. - partea ncovoiat a sniei. chisc n. - bour la schiuri. chisc n. - partea de dinainte a luntrei. chiscoe - fluer (de soc, salcie). chiscoe f. - jg h e b u le la teasc. chiscoe f. - gaur de scurs gozura. chiscu (a) - a ipa (puii). chisea f. - rozet. chisea f. - toporte la coas. chisl n. - fel de m ncare jelatinoas. chist n. - pung (de bani). chist n. - pung pentru tutun. chist n. - rozet. ch sli/ - v. chisli. chisn (a) - a m ocni (focul). chisnovt adj. - glum e. La DLR. c h iso g / - petior mrunt. La CADE. chisog adv. - foarte tare. E x p r . L-a fcut chisog = l-a btut foarte tare. chisogi (a) - a snopi n btae. La CADE. chisc adj. - vrtos, ndesat. chisi n. pilug. chistrnic n. - sigil pentru prescuri, chistrg f. - pstrug. chisguri f. pl. - accesorii pentru n crcarea putii. La C A D E. chiv adv. - ndrtnic. La CA D E. chic (a) - a da ac (albina), chica (a) - a descrete, a scade (luna), chicr m. - ipar. La C A D E. Chic (CD , 1 4 5 6 )- r z e . C hic (BD , 1500) - grlele lui ~. chic f. - ju g (la ham ), c h i c / - furtun. chic adv. - supraplin. (A l.V lahu).

66
chic f. - gur de ham cu arc. chic / - m a, intestin, chic f. - tub de cauciuc, c h i c / - un fel de caltabo. La DLR. chictr adj. - neptor. La TDRG. c h i c t r / - ciupitur. La TDRG. ch ict r/ - bucic, chici m. pl. - frecei. c h i c / - glezn. C hieneul lui Alba (BD, 1436)- s a t. C hieneul pe Bc (BD , 1436) - sat. chiinu (CD , 1436) - izvor. C hiinu (CD , 14 3 6 )- ie z e r . C hiinu (BD , 1458) grle. C hiinu (BD , 1466) - sat la fntna A lbioara . Chiinul lui Alba (CD , 1436) - iz vorul Iui ~. chi / - pensul de ncondeiat, chlec n. lapte prins (nchegat), chim n. - soi de struguri fr semine, chiorc / - copil care se urineaz des. La DU. chitn n. - pici; copil mic. C h itln ia / - sat n raionul Orhei. ch itlni / - loc umed; bahn. ch iter / - coropini. ch ita / - voia. E x p r . Acum e chita lui = este la voia (decizia) lui. chitci m. - ochitor bun, inta. La DU. chitn n. - pne m ic, lit. La DU. chitn n. - pne din fin de porumb. chitn n. - colac mare. chitn m. - m om ent prielnic: chitanul lui. (V.Vasilache). ch itrc / - ciuperc com estibil. ch it / - m nunchi de cnep. La DU. ch it / - legtur de 12-13 fuioare. ch it / - plrie la floarea-soarelui.

ch it / m om ent: chila lui. La DU. ch it / - pne. La CA D E. ch itrc / - ciuperc. La CADE. chit b alaie / - pne alb. c h it r e / - brutrie, chitct adj. - m ocit, molu. c h it e l / - cum pnire, socoteal, c h it e l / - ochire (cu puca), chitel / - chibzuial. E x p r. A pus-o de chitel = s-a pus pe chibzuit. C hiteti (BD, 1481) sat. chiti (a) - a se sulem eni, a se gti. chiti (a) - a ochi, a inti, a nim eri, chiti (a) - a arunca o privire, chiti (a) - a fi de prere, a socoti, chiti (a) - a pune la cale, a plnui, chiti (a) - a exprim a o prere, chitic m. pete. (DD). chitic m. - pete m runt. E x p r. A t cea chitic = a tcea ca petele, chiticri n. - pescar, chitic m. - chilipirgiu, chtili n. - hain brbteasc, veston, chitit adj. - m brcat de srbtoare, chitit adj. - cu ncetineal, cum pnit, chitit adj. - m intios. (I.C reang). chitit adj. - aleas. (DD). chititr m. - ochitor, chti / - snop de secar m bltit. ch ti / - parte de ciorchine, ch iti / - scufi legat sub brbie, c h ito r c / - v. chitarc. chitoc / - fem eie corpolent. La CADE. chitong n. - dulcea dens din gutui, chitong n. - b de pus aragi. chitonos (a) - a bate, a ghionti, ch itorag/ - piftie, chitoroge/ pl. - piftie de pasre, chitul (a) - a ciuli urechile (calul).

...... Iu/ / ) rindea special. ' iiihii ;i (CT), 1420) vale. iiiint :i / pne m ic. . iniiii .i /. chitrcu, ciuperc mic. iliiliijfl/, v. chituc. i lil|('iii (a) sunete caracteristice oair i llor. >l i l |o l t )). iptul oarecilor. <liilnic n. - sfredel mic. <liiib n. bagatel. La DU. i liibur m. - pedant. La DU. \ liijugi in. - piigoi. hi|ugi m. - piigoi. >li in n. - chiot. (M .Em inescu). <liiu i vai exp. chin, suferin, i l i u / - solni de lemn. chini m. - vom icel. c h iu it a / - foarte m ult. La DLR. i liiu lh n / - cm ar pentru alimente, chiiint n. - dop Ia gura cuptorului, chiup n. - gavanos, chiurbnu calului n. - greabn. chiurchiuj (a) - a slbi dup boal, chiurchiulu (a) - a se chercheli. La DU. c h iu r c h iu r c / - struguri slbatici, chiurlut adj. - am eit de somn. c h i / - solni de lemn. cliiz n. pl. - curele la m blciu. chivirci m. pl. - ghete pentru femei, cliivirci in. pl. - papuci de cas. chiz iii. - garant. (I.N eculce). chizm tri m. - dum an, cibotr m. cizmar, ci b t / - cizm. E x p r . A-i cunoate num rul cibotelor = a-i ti locul i va loarea. A ti unde te strng cibotele = a-i ti nevoile i necazurile. La DLR. cib t / - despgubire slujitorilor, cibotrsc adj. - cizm resc. cibotr (a) - a fi cizmar.

67
cib otre / - m eseria cizm arului. cib otre / - cizm rie. La DLR. cib ole / pl. - ghetue. cib o ca -cu cu lu i / - buruian cu flori galbene-deschise. c ib o ic / - g h e tu . La DLR. cic / - jo c de copii. cicric / - vrtej la pu. cicu m. - mnz. cicc / - dom nioar frum oas. cicig / - ceg. cicii (a) - a se gti frum os, a se dichisi. La CADE. cicirg n. - v. cicrc (unealt). cicrc n. - u nealt de depnat. cicrc n. val cu m ner la pu. c i c m / - ferstru mic. c i c m / - cuit de altoit. cicu r / - chiciur. La DU. cighr m. - drob. L a DU. cigl (a) - a ciuguli. cigl (a) - a lucra ncet, cu m igal. chi (a) - v. a chii. c ih tc / - tuberculoz. cilib (a) - a se gti, a ferchezui. cilibiu adj. - elegant. cilih oe / - sperietoare de psri. cim b str / - penset pentru depilare. C im breti (B D ) - rzei. cim br in. cim brior. cm bru-ciobanului m. - cim brior. cim il (a) a spune cim ilituri. c im ilit u r / -g h ic ito a re . La I.Creang. cim otie / - neam , rud. L a I.Creang. cim otie / - cem etie (CM ). cim pi (a) - a cinchi. La CA D E. cin n. - rang, poziie social. cin adj. - elegant. La CA D E.

68
cintu (a) - a tia psri penie. La DU. cintuial / - terea n buci, eincr m. - cal n al cincilea an. cincrel m. - v. cincar. cinci (a) - a cicli. La S.F.M arian. cinch (a) - a sta pe vine. La M. Sa doveanu. cinchi (a) - a se strci. cincht adj. - ncovoiat pe vine. cndr c conj. fiindc. La CADE. cindrlea c conj. - fiindc, cndur c conj. - fiindc. (V. Alecsandri). cinghil f - cingtoare, cinie / - parte. La CADE. cine / - lighean (de alum iniu), cinst m. - vornicel ce aduce daruri, c i n s t e / - butur. (I.Creang). cinst adv. - artos. (I. N eculce). cinsti (a) - a nchina n cinstea cuiva, cinstin (a) - a arta cinste. (TD). cintz / - pasre. La CA D E. ciob / - ciubeic. La CADE. cioac adj. - icnit, c io c l / - bab foarte btrn. cioe / - clopot de schij la oi. cioe / - clopot cu lim b - clopoel, cion c / - lulea scurt. La DU. ciond / - glceav. La DLR. ciors / - cuit, topor tocit, tirbit, ciosc / - broasc rioas. La DU. cioat / - buturug. La DU. ciotc / - buturug, ciobc / - luntre dintr-un trunchi, cioban m. - pcurar (CM ), cioban m. - pcurar. La CADE. ciobn c / - c io b n i . La CADE. ciobna m. - ciuperc. La CADE.

ciobneasca adj. - dans popular, ciobn easca/ - pies m uzical, ciobneasc adj. - ploae m runt i lung. cio b c / - suveic. cioc n. - bucl. ciocan n. - cocean de varz. Ciocan (BD, 1495)-n ep o tu l lui Vlain. C iocanul (BD , 1 4 5 8 )- m u n te , ciocln m. - tiulete de porum b, ciocln m. - cocean de porum b, ciocln n. - cocean far boabe, cioclte/ - porum bite. La DU. cioclu m. - cocean. (C .N egruzzi). cioclu m. - cocean far boabe, ciocldn m. - flcuan. la CA D E. ciocltu n. - cui la proap. La CADE. ciocn (a) - a se mpiedica, a aluneca, ciocnrie / - porum bite pe care au rm as cotoarele. La CADE. ciocnel n. - paralel de tm plrie. ciocnitore / - verdoi. cioce / - scule, ciocrln m. - soldat rom n. C iocrlie (B D ) - boier, c io c r lie / - hor. La DU. ciocrtu ri/ pl. - locuri rpoase. ciocrt (a) - a ciopri. La DLR. ciocrt (a) - a curi. cicle / - bucl. cioclj m. - tulpin de porumb cu frunze. cioclj m. - ogrinji. cioclejl m. - ochiul-boului (pasre). ciocoti (a) - a ciripi. La DU. cio f m. - naiba, om afurisit. La DU. ciof (a) a m nca ncet, zgom otos. cioflc m. - copil rsfaat. La DU. ciofleag / - g a lio n . La DU. ciofrl / - cretet. ciofrle / - v. ciofrl.

rlo llc ii. -ju m ta te de dovleac. rlnlligir in. - gligan. d ollin gr m. - surtucar. La I.Creang. i lihi/ - sterptur. d o in g n. - cuit cu Iama ncovoiat. d o l n n. - os. La DU. clolAn n. - carne. ciolan n. - m dular, parte a corpului. I x p r . A-i trece ciolan prin ciolan = .1 li foarte ostenit; A i se m uia ciolanele ;i se m olei; A-i rupe cuiva ciolanele ;i bate zdravn; A-i putrezi ciolanele ii Ii ngropat dem ult. I.Creang. l ioln m. - osior. La V.AIecsandri. ciolncl /n. - osior. La I.Sbiera. d oln s adj. - osos. La M .Sadoveanu. eilc n. - lopat (de fier), d lp n. - m istrie, d lp n. - fara. c i o l p n e / pl. - tulpini de floarea-soarelui. ciolpani m. pl. ogrinji. dolp u - furcoi. La CADE. cioltn n. - ptur sub a. ciom ag n. - bt. d oin ii n. - polonic, ciom rd f. pl. - fem eie nengrijit, ciom rl f - fem eie m urdar, urt. ciom rlos /.' - v. ciom rl. ciom tc f. - bt. cim p n. - capt de creang pe tulpin. cim p m. - cm a, fust prea scurt. c io m p u o r / - v. ciom p. d o n d n i (a) - a se certa. La DU. cio n t n. os de vit. d o p i l / - dalt pentru m uchii. d o p it n. - v. ciopail. d o p iz / - v. ciopail. cio p t e f. - m n noduroas. ciople f. pl. - bte. d o p rl f. - copil neastm prat.

69
ciopl m. - copac crestat. Ciopleni (BD, 1490) - sat pe Lpuna. cioplitr n. - golan, cior (a) - a susura, a curge lin. Ciorti (CD, 1452; BD, 1488) - sat. ciorl n. - petior folosit ca nad. ciorbalc n. - zeam de pete, ciorbalc n. - cantitate de pete. C iorciolina (BD , 1493) - nepoata erba R spopa . ciorciolt adj. - m urdar (plin) de noroi, cioric n. - oric. La DU. ciorm f. - larv. La C A D E. ciorncl f. - cerneal, ciornei adj. - negricios, ciornc f. - arpagic, ciorobr n. - ceart. La CA D E. ciorobot (a) - a deretica, cioroboti (a) - a vorbi ncet, ciorpc n. - m inciog. La DU. ciorp (a) - a scoate ap din pu. ciorpi (a) - a lua ciorb cu lingura, ciors n. - or de fierar, ciorsc n. - scai-m gresc. ciorsa (a) - a scrpina. La DU. ciors (a) - a se spla, ciors (a) - a curi (cu nisip) ceaunele, ciors (a) - a tia cu cioarsa. ciortnel m. - crpuor. ciortnic m. - crap mic. ciort (a) - a se d o n d n i. La DU. ciort (a) - a se certa. (I.N eculce). c io rto c rp in. - crap mare. cio rto p o lo g f. - buruian. La CADE. cior m. - pui de cioar, corv f. - vtrai. ciom ol (a) - a se zvrcoli. L a DU. cit n. - cocean (de mr). La CA D E.

70
cit n. - cocean (de gutuie), cit n. - nod rm as pe tulpin, citc / nod rm as netiat pe tulpin, c i t c / - buturug, citc f. - cotor de porum b, citc / - parte de tulpin tiat, c i t c / - grm ad de oam eni, citci/ pl. - rdcini de porum b, ciotrc/ - copac noduros, cioti n. - bt. ciotong m. - btrn neputincios. ciotong m. - m roag. ciotul n. - frntur de cocean. ciotul n. - frntur de facle. ciotul n. - ciot mic. cioture / - parcel de pdure tiat. citur n. ciot. (M .Em inescu). cioturs adj. cu m ulte cioturi. ciovi n. - obiecte de gospodrie. cp lih e / - clete de buctrie. cipc n. - bucl. cir n. - terci. La DU. c ip o c / - ferstru mic. circ (a) - a se cosi (calul). cirej de v iin / - viin. Cire (CD, 1 4 1 1 )- loc, semn de hotar, cirer n. - iunie, cirel m. - v. cirear (lun), cirar m. - botgros. La S.F.M arian. cirec / - fasole (un anum it soi), c ir n e / - brzdar. C irenia (BD , 14 5 8 )- v a le . ciriclc n. - terci. La CADE. cirip ce / - unealt de pescuit. ciripit / - igl. cirisu la gie n. - ferstru. ciritl m. - tufi. A testat la scriitorii moldoveni. (G.Tohneanu).

ciritl m. - cununi (arbust). cirit n. - mulime de ciritei. La CADE. crt / unitate de m sur de pm nt. crt / lot de pm nt. cirz / - c r e io n . csl / - sfat. La DLR. cislui (a) - a plnui, a chiti. La DLR. cislu (a) - a nvinovi. (I.C reang). c istic / - m reaj rar. cistu (a) - a curi. (TD). c stu v e / pl. - steble de stuf. cit n. m aterial textil. La DLR. citfirc n. - bani, unitate de msur. c itfirt c / - sfert de pne. c itfir t c / - sticl de 250 g. citrc n. - v. citfiric. c it r m. - sucitor. (TD). citr n. sucitor. La N .C ostenco. ciubr n. - vas din doage cu tori. CADE. ciubr n. - balie (din doage). ciubr n. - hrdu. ciubrr n. - m eter de ciubere. ciubr n. - ciubr mic. La CA D E. ciub ic / - lulea. ciu b c / - bucl. ciu b u c / - vi la tufa de struguri. cic / - deprindere urt. C iucescul (BD , 1 4 9 0 )- r z e . ciucitr n. - fcle. ciucil / - m om ie. ciucilea m. - fiin nchipuit. (TD). ciuciulte / - cocolo. ciuciulte m. - lip, jeg. ciuciult adj. rsucit. (A .G orovei). cicur / - frntur de ciorchine. ciucuri m. pl. - ciorchine de struguri. ciud as / m inune. (G r.U reche). ciud (a) - a se m ira. (I.N eculce). ciud (a) - a se neliniti. ciudose adj. - nciudate.

imiIiis ,1,1/ ciudat. (C.Conachi). >iul in sectur. La DU. i iu li Iiiu adj. zemflemisitor. La CADE. . lulyl adj. ciufulii. tu Iii li (ii) a lua n btaie de jo c. DU. >iii}*ni i m. pl. - ciucuri, i Irili ii sem n de hotar. Hulirii in. - sac mare. mliiii ni. plas pentru petele prins, lilifl / ptul la pepenrie, la vie. i ni lift /. - sperietoare de psri, rlihli /. - sperietoare de psri. . Iu jd (a) - a ciuli urechile. >iu li (a) - a ncepe s se coac. niliii in. - castane de balt. La DU. r i i i i n f e / - laur. La CA D E. (iu m a h i n. - laur. La E.Voronca. c i in b u r n. - ciot pe tulpin. ii tim p m. - trunchi. La DU. l i m p av adj. - chiop. i ium p v i (a) - a chiopta i- iiiin u rlu ia l / - o boseal mare. l iu m u rlu i (a) - a fi rupt de oboseal, ciung adj. - schilod. La DU. ciu n g n. - butuc. La DU. c iu n t t adj. - i n t a t (cal), ciup 11 . bucl, ciup n. - zuluf, ciup n. rt. c i p c / - sm oc de pr pe frunte la cal. cipcic n. - c r lio n . cipcic n. - bucl. ciupci ni. pl. - papuci de cas. La DU. ciupci in. p i - ghete brbteti, c iu p it adj. - cherchelit. c iu p rn f. - crlion. c i r c / - palton cu guler de blan, ciu rc iu m l adj. - iste (copil), c iu re d f. - ciread (de vaci), c iu r d r ;;?. - vcar. La CADE.

71
ciurd f. - turm (de vite com ute). ciurln f. - ciulin. ciuruil f. - urm dup un uvoi. ci c f. ardei. ciuni (a) - a ni. La CA D E. ciutc n. - cuit uzat. citi interj. - a sri repede. La CADE. ciutci m. pl. - turci din sudul Dunrii. ciutrw. - fa c le . ciutur f. - vas din doage cu care se scoate apa din pu. ciutur f. - gleat la pu. Civitas M oldaviae (1334) - Baia. cc (a) - a se blbi. cct adj. - blbit. cl f. - fem eie nengrijit. La C A D E. clburi n. pl. - apa sm betei. E x p r . Duc-se pe clburi = duc-se ct lumea. clt de pern n. - co de pern. cliri in. pl. - firele dup periat. DD. clui (a) - a cptui cu cli. clui (a) - a scrm na ln, buci. cm pen m. - paznic la cm p. cnre f. - pui. cnchi n. pl. - cm puri. cnchi n. - parte a hului. cnchi n. pl. - huri. cnc m. - cine. La DU, C A D E, DLR. cne m. - m asa dogarului. La DU. cne ttresc in. - nag. La C A D E. cnele-babei ni. - crustaceu. La DU. cnepite (BD , 1502) - cneprie. cnepte f. - cneprie. cnri m. - om ru. La DLR. cnsc adj. - de cine. La CA D E. cnete adv. - ca un cine. La DU. cnich n. - cneprie. cnuri n. pl. - plcinte cu cartofi.

74
ctva adj. - puin. La DD. clabc / - varg ndoit la coas. clac / - prestaie la diverse lucrri. c la d u c / - ncpere anex la cas. c la d u c / - cm ar pentru alimente. c la d u c / - tind. cld / - m orm an. La V.AIecsandri. cldc / - zidire. claie / - grm ad din 15 snopi. c l a i e / - m orm an. (MLEminescu). clam p / - clan. La DLR. clan n. - crlig la cange. clan n. - urcior cu toart i jghebule. clapci n. - ciocan. clapacic n. - cpcel la fitilul lmpii. cl p u n f. pl. - capace. clas n. - clas (la coal). La CADE. c l t c / - prleaz. clbuci m.pl. - rotocoale de fum. clbci m. pl. - bee pe stogul de fn. clbci m. pl. - bee n cruce la crsnic. clc m. - rum n. La DLR. cldi (a) - a aeza anum e. La TDRG. cldit n. - aezare anum it. cifn e / pl. - glci. clfns adj. mucos. clm p (a) - a trncni. clm pni (a) - a nchide trntind. clmpni (a) - a face zgomot cu clampa. clm pni (a) - a clnni din dini. clm pni (a) - a trncni. clm pni (a) a produce sunete ca un cocostrc. clmpnit adj. - nchidere zgomotoas, clnte adj. - rele de gur. clnte adj. - v. clonoase, cln (a) - a ciuguli, cln (a) - a se certa.

clnu n. - crd m ic de oi. clnu n. - lim b la clana uii. clnu n. - crlig la fereastr, clns m. - scandalagiu, clpcl n. ciocan de btut cuie. clpcl n. - ciocan de potcovit caii. clpcl n. ciocan de lemn. clpc (a) a bate cu ciocanul, clpg adj. - cu urechi atrnnd n jos. clpg m. - prostnac, clpug (a) - a lsa n jo s (urechile), clpugt adj. - aplecate n jos (urechi), clp n. - foarfece de tiat srm. clsci n. - clete de cizm rie, cltr (a) - a spla (rufe, vase), clti (a) - a clinti, a urni din loc. clti (a) - a se ridica cu oaste. (I.Neculce). clzru adj. verde-deschis. clcci n. - bee la capetele nvodului, c lc m b / - r t e z (la Iad), clem bu r / - scoab, clem c / - rtez (la lad), clem p / - crlig de rufe. clem p / - m ner la fereastr, clem p/ - crlig Ia fereastr, clem p / - unealt de scos cuie. clem p / - lim b la clana uii. clem p / - c l a n . (M .E m inescu). clec / - clete (de fierrie), c le t / - clete de fierrie, clefi (a) - a mesteca zgomotos. La DU. clefit adj. - clefaire. La DU. clefns adj. borcnos. clic / - oblete. clic / - m reaj pentru pescuit oblei. c le io n c / - muam a, clister n. - clei de cizm rie, clisr n. v. cleister. clem pn (a) - a ilecri, a trncni, clem p n. - ncuietoare. La DU.

i lem p n. zvor. Im piir n. zvor mic. . lenei n. - nod rm as pe tulpin, i luci 11 . - nod n lemn. ( lenei n. - crlig la cange. <lenei n. - crlig. elnci ii. - rtez (la lad), elin ei n. crlig de rufe. elenei n. - crlig. elinei n. - boldul cataramei. La CADE. elenei n. - crlig cu care se ncuie ua. elenei n. - pricin. (I.Creang). elepe / - crlig de rufe. elcpc (a) - a bate cu ciocanul. elepcn (a) - a ipa (unele psri). clcp c n t 11 . iptul unor psri. clcpoc (a) a interveni. e l e e / - crlig de rufe. elte n. pl. - arc la ham. eletiore n. pl. - crlige de rufe. elet e f. pl. - crlige de rufe. e l t e / colivie. elte / porum bar. e l t e / - secie ntr-un hambar. e l t e / - car m are. e l t e / - loc ngrdit pentru pui. eltci f pl. - ptrele. (TD). clic n. - m m lig crud. La CADE. elics adj. - argilos, cleios (pm nt). elid n. - teanc. elii (a) - a arde m ocnind. elin n. - pan Ia crparea butucilor. elin n. - parcel de pm nt. elin n. - unealt de cizm rie. e l i n / - povm i. (M .Sadoveanu). c lin c t (a) - a zuri, a zngni. clin ch e t n. - zornit. (N.Labi). clinti (a) - a clipi. A clintit din ochi. (TD). c ln u ri n. pl. clini. (TD). e lip l / - clip.

75
cipc / - gean. clipoci (a) - a clipi. La I.Sbiera. La DU. clipoti (a) - a ni, a arunca stropi. ch s / - lut galben. clisi adj. - bulgros. clit n. - teanc. La DLR. clitu (a) - a aeza clit frunzele de tutun. clicic / - crlig la cange. cliucui (a) - a afina pm ntul. cliuvc n. - trncop. clom b / - crac, creang. cloan / - bab rutcioas. clobn n. - crlig la cange. La CADE. clobn n. - crlig (la fereastr). clobn n. - cioc de pasre. clobn n. - crlig la ciutur. cloci (a) - a m ocni (focul). clocoti (a) - a se cutrem ura. (DD ). clocoti n. - clocot. La A l.V lahu. clonc n. - unealt de pescuit. cloncn m. - vultur. La M .Sadoveanu. cloncni (a) - sunet produs de cloc. La R Ispirescu, M .Sadoveanu. clon n. - cioc. (N .Labi). clon n. - cui, int. clonr n. - pasre cu ciocul gros. clont adj. - cu dini m ari. clonoase adj. - rele de gur. clopot n. - clopoel. clopot n. - plop. clopote (de biseric) n. pl. zvon. clopotci n. - bici din ase fire. clot adj. - cu falduri (rochie). c l n i / - cuibar pentru cloc. clotci n. - prun. club n. - old. cl b c / - ghem . clucer in. - m are dregtor. La DIM .

76
cneaz m. - prin, e f al unui cnezat. c o b e / - cium (de gini). coac / - turt din aluat dospit. coacz m. - pomuoar (arbust). La DLR. coacz / - fructul coaczului. La DLR. c o a d a -c a lu lu i/ - dedi de munte. coad a-cap rei / - v. coada-calului. coad / - m ner la vnturtoare. coad / - m ner la m enghin. c o a d / - panglic de m tase. c o a d / - vl la mireas. coad / - drlog. coad / - iret la pantofi. coad / - srac, srm an. E x p r . Om de coad = om srac, coda. cod e / pl. - cozi. code adj. - soi de mere. la CADE. c o a j / - foi la coceanul de porum b. c o a m / - virgul. con e / pl. - fire la captul pnzei. corb / - m ner la vnturtoare. c o r b / - m ner la sucal. La DU. corb /.' - m ner la vrtejul puului. coarda u b ii / - curea la ham. coard / - prghie la cntarul de mn. coard / - parte a plugului. coard / - sendur ntre macazuri. coard / - lam a brzii. coard / - greabn la cal. coard / - grind la podul casei. coard / - nuia prins de podul casei. c o r j / coaj. core / pl. - cucoare. c o a r n / - varietate de struguri negri. c o a r n e / pl. - c r c a n a rchitorului. c o a r n e //) /, - brae la vrtelni. coarnele b ou lu i / pl. -m c ie . C oarnele caprei (CD , 14 2 5 )- s a t .

cote-gole m. - om srac. cob n. - putinei. cob n. - gavanos. cob n. - urcior cu jh e b u le la gur. cob n. - can cu jg h eb u le cob de ales sm ntn n. - putinei. cob e / - pasre de curte. cob e / - gin. cobri n. - roata gurit la putinei cobi (a) - a gem e. La DU. cob (a) - a tui. cobil / -fle g m . cobt adj. - n tn g . La DU. cob itr / - persoan oftigoas. c b e / - fn. La CA D E. cb e / - plisc. La CA D E. c o b e l / - prevestire. La DELM . cobelci m . melc. cob clni / - unealt de dltuit. cobit adj. - erpuit. cobilic n. soi de prune mari. cob il / - libelul. c o b il / - greier de cmp. cobil de iarb / - v. cobili (greier). cob l / - m asa rotarului. cob l / - parte a cotigii. coblc f. - unealt de dltuit. cob lc / - u nealt de tras obezile cobl (a) - a se cltina (lichidul). cob lire / - tulburare (a unui lichid). coblit adj. - tulburat. cobrlu n. - brlog. La CA D E. cobln n. - crlig de scos fn din stog. coblizn m. - biat m are, vljgan. cobc n. - strachin pentru m ujdei. La CADE. cobc n. - co de prins pete, cobc n. - co de lozie. cobc n. - traist pentru mncare la cai. c o b o n e / - groap pentru ap.

( o b o iln c / - uluc. <nhoits adj. - cobit (gin). t nhocl n. - coule din mlaj. iiihcic f. - v. cobocel. i o h r n i / - groap de fcut mangal. t olnc f. - urcior pentru ap. m b z n. - instrum ent cu coarde. t ohzri m. - lutar. La DU. coc n. - m o de pene. cocl n. - picior m are (la om). crtc /.' - ppu. e c / - copil mic. La DU. cochi 111 . p i - lstari sterpi la porumb. c h ile le / p i - c o p ilie . (TD). cochil n. - piatr tiat. cochil n. - chirpici. cochil m. - porum bul ce crete din rdcina altui porum b. (Th.H olban). cochil m. - crm id de lut. cochilc/ - copil. cochin n. - blidar (m obil). coch in n. - blidar n perete. coch in n. - cotru. cci m. berbec. c c ic / - rdcin de porum b. c o c l c / - m o s o r e l (de lemn). c o c i n / - goginea. c o c in i / - cui la m arginea luntrei. c o c io a b / - cas m ic, srccioas. cociob (a) - a scotoci. La DU. cocioc n. - rdcin de stuf. cocip n. - v. cocioc. c o c i rb / - vtrai. (M .Em inescu). c o c io rb c / - vtrai mic. c o c i o r b / - vtrai mic. c o c io r v / - vtrai. (I.C reang). cociorvi n. - vtrai mic. c o c i o r v i c / - v t r a i mic. co c io rv r n. - vtrai. eocio rv (a) - a bate cu vtraiul.

77
cocirvl/ - vtrai, cocrbu n. - curcubeu, cocrj/ - baston. cocrl / - rostogol. De-a cocrla = de-a rostogolul. La CADE. cocrl/ - crj. (Th.Holban). c o c r l / - femeie grbov. (Th.Holban). cocrl / - unealt de rsucit papur. cocrlu n. - curcubu. cocrne adj. - strmbe. cocrl/ - unealt de fcut frnghii. cocr/ - mncare ciobneasc. coclnci n. - limb la clana uii. coclnci n. - crlig la fereastr. cocln n. - crlig la cange. cocln n. - limb la clana uii. c o c l u r / - loc prpstios. La CADE. cocle n. - ochi la ie. coci n. - ppu. ccoli ni. - gogoa de mtase. cocoli (a) - a mbodoli. cocoli (a) - a rsfa. cocolire / - rsfare. cocolit adj. - rsfat. cocol n. - bo. La CADE. cocol n. - porumb necurat. La DU. cocoloi (a) - a boi. La CADE. cocom rl/ - pasre misterioas. cocor/ - barz. cocor ni. - barz. cocostrc m. - cumpn la pu. cocostrc m. - barz. cocostrc / - barz. cocori/ p i - avansri. La N.Costenco. coc / - ppu. coc / - copil mic. codc in. - ajutor de vomicel (la nunt). coda n. - crati (cu coad).

78
coda m. - ajutor de vomicel (la nunt). coda m. - m orm oloc. La DL). codccl n. - m orm oloc. codil n. - crati cu coad. codlu n. - cu cu coad lung. codlb (a) - a o pi. c o d n e s c a / dans popular. codel m. - m orm oloc. codi (a) a lucra de m ntuial. codi (a) - a alege stuful. codi (a) - a se chiti. codilte / - codiric. c d in / - deeuri de ln. La DU. cdin f. - pleav. La DU. cdin / - resturi de la vnturtoare. c d in / - resturi de nutre. eodir n. - loc, unde a fost pdure. c o d ir l t e / - codirite. cod c / - crati (cu coad). c o d c / - codirite. c o d i / - m ner la sertar. c o d i / - m ner la menghine. c o d i / - vi la tufa de struguri. cod i / - iret la pantofi. codrc adj. - negri (struguri). codrbi m. - pisoi. cod rl / - pisic. codrlu m. - pisoi. codnovdz/7. - c o n o v . cods n. - crati (cu coad lung). cd r / - plapom . codrean /;?. locuitor din Codrul Tigheciului. (I.N eculce). C o d rc a (CD s, 1502) - motenitor. C o d re a n m. - erou de balad. C o d re a n m. - personaj folcloric. La C ezar Ivnescu. codresc adj. - privitor la codru.

c o d r tie / - coad de undi. C o d re n u i (CD , 1 4 4 4 )- b o ie r , c o d ru m. - pdure secular care des parte M oldova de Bugeac, Codrul Tigheciului. (I.N eculce). c o d ru (BD , 1473) - pdure. C o d ru l C h ig eciu lu i (BD , 1473) re giune pduroas n sudul M oldovei, c o d ru le m. - codru mic. c o d ru m. - codrule. c o d l / - frnghie la nvod, c o d lc / - v. codul. co d z/ pl. - bee de floarea-soarelui. cf / - vas de lemn pentru ap, vin. c f / - cldare, cf de s m n t n / - putinei, cofil n. - cofa mic. La DLR. cof n. - cofa mic. La DLR. cofei n. - cof mic. La DLR. cofie / - loc unde se ia ap cu cofele dulapului . cofi f. - cofa mic. La C A D E. c o f i / - putinei, c ft / - ie. cft / - ja ch e t fem eiasc. c ft/ - pulover brbtesc far mneci. c ft / - bluz fem eiasc cu alti. c ft / - bluz. (TD). cft d e h a r o s / - ja ch e t fem eiasc. cft n a io n a l / bluz cu alti. c o ft l / - bluzi. (TD). c o f t / - bluzi. cog lu n. - urcior cu jghebule. coh (a) - a tui nfundat. c o h / - cofa mic. c o h / - teic. clile/ - polonic. c i c / - pat de fier. c i / - colivie. c i / - porumbar.

e o j / pl. - strujeni. co jm te adv. - m ult. (DD). cojic / - a ce leag caierul. cojoac f. - cojocel far mneci. cojoc n. mbrcminte din piele de oaie. c o jo c r (a) - a coase (piei), cojocc f. - pieptar din piei de miel. c o jo h a ri (CD , 1448) - m eteri de co joace. cojo len c f. - ilic cptuit. colac m. - veste. E x p r. A lua colac = a inform a. (I.N eculce). colac de (lori m. - coroni. co lac r m. - flcu care strnge colacii. co lc ri m. - vornicel care rostete oraia. co lc er m. - v. co lc ari. c o lc u -b a b ei m. - nalb. colan n. - colac de piatr la pu. c o lan d (a) - a colinda. colc f. - m ucat. c o l c r i e / - conocrie. colcei-b ab ei m. - salvie alb. colcl m. - nalb. colc (a) - a im pune o funcie. c o l c im c / - osp dat de nnai. c o lt u n. - m ner la sucal. La DU. colb n. - praf. La DLR. colb n. p ra f m ult. E x p r. A se in e ca colbul de d o b = a se ine scai. colb de fa n in n. - p ra f de moar. colb de p o m n t n. - p ra f (pe drum). colbci m. - unealt de scuturat praful. co lb (a) - a um ple de praf, a prfui. colbi (a) - a face praf. La DLR. c o lb it adj. - prfuit. La DLR. c o l b r a e / - v. co lb rie. c o lb ri (a) - a se prfui. c o lb rie f. - prfrie. colbs adj. - plin de praf. La CADE.

79
colbot (a) - a bate (capul). E x p r . A colboti capul cuiva = a sci. colburtic adj. - plin de praf. colburs adj. - prfuit, colcantur . - dealuri rpoase. colcr m. - colcer. La CA D E. colcer f. - fem eie care ajut la nunt, cldr f. - plapom . cole adv. - alturi, aproape, coled f. - colind. (TD). cole f. - m m lig. La DU. coljn f. acoperi la buctria de var. colsni f. - dispozitiv de tras obezile. colgh f. - cobili. cli n. - curpn de castravei, colib m. - tritor n colib, c o l ib / - grajd, colib / - glug de porum b, colib / - cuc pentru cine, co lib io r / - colib m ic. (M. E m i nescu). co lib / - colib mic. c o lib tc / - cuc pentru cine, c o lib / - cuc pentru cini, c o lin d r m. - colindtor. La CA D E. c o lin d r m. - colindtor. La DELM . c o lin d / - hitur, urtur. co lin d n. - colac pentru colindr. co lin d n. - daruri strnse de colindr. c o l i n i / - c o l i n m i c . La DELM . co lsc / - colivie, co lsc/ - porum bar, colivie/ - loc ngrdit pentru pui. colnic n. - colin. La V.AIecsandri. colnicl n. - colnic. La V.AIecsandri. coln/ - colin mic. (V.AIecsandri). c o l d n i / - femeie intrigan, codoc. colom ic/ - dans rnesc. La CADE.

80
colruri f. pl. - culori, c o l t c / - ciocan m are de lemn. c o l t c / - calapod (pentru cizme), coltc / - toc la fereastr, coloti (a) - a nghesui. La CADE. colotc / - mai pentru crpt butucii, cltc m. - canin, clte m. - dinte rupt. clte m. - crlig la cange, coltuc n. - pern m ic. La DLR. coltucl n. - p e r n u mic. La DLR. coltuc! n. pernu pentru ace. col n. - basm a de bum bac cu flori, col n. capt. Moldovenii, cnd se strng i-n petreceri se crvnt, La un col de m as pling, La un col de mas cint. (R Zadnipru). colri n. - parte a plugului, colri n. - cultivator triunghiular, colri n. - echer triunghiular, colri n. - blidar, colri n. - rscruce de drumuri, colri n. - basm a n trei coluri, colii babei m. pl. - ltunoaie la esut, coln m. - ciorap. La DLR. colun m. - ciorap pentru copii, colun m. - piroc. La CADE. colurl n. - basm a sim pl, coln n. - topor de crpat buturugi, colz n. - soi de gru. La DU. com r n. - ceaf (la ham ). La DU. com rnic n. - leas de nuele. La DU. com nc n. - coc. com bainist f. - com bainer. com erant n. - trgove. com is m. dregtor domnesc. La DIM. com isr m. - reprezentant al polonilor la cazaci. (M .C ostin).

com isr m. - slujba n serviciul arm a tei. (I.N eculce). com isoe f. - soie de com is, com il m. - slujba al grajduriloi dom neti. (M .Sadoveanu). com nc n. - glug la manta, com nd n. - avere agonisit. La DLR. com nd n. - m otenire (Th.H olban). com ndre f. - pom enire. La DU. com od f. - m as de buctrie, com or m. - urtor, care strnge banii, com s adj. - cu coam bogat, com oc n. - sm oc pe fruntea calului, com ps n. - vaterpas. com pas n. - busol, com ra#. -ro ietic, ruginie (pelicic). conc n. - han, gzduire. (I.N eculce). concr m. - colacar. (TD). concre f. - oraie de nunt, cnc f. - tram vai tras de cai. concnie f. - pieire. (Gr.U reche). cnci n. - coc. concin f - j o c de cri. La V.AIecsandri. co n d c n. - strat de arm. La DU. condi n. - peni, condei n. lem nu la scrnciob. condi n. - par la crm a plutei, condi n. prghie la scrnciob. co n d e i t adj. - pintenog (cal), con d ic f. - opis. La C A D E, DEX. c o n d r (a) - a se certa. La CA D E. c n d r f. ceart. La CA D E. c o n d r i n. pl. - parazii (purici etc.). c o n d ru m e m. - tovar de drum. co n n. - capt. E x p r. A face cu iv a co n eu l = a pune capt zilelor cuiva, co n g lsu (a) - a fi de acord, co n g lsu re f. - glsuire com un, cnic n. greier de cmp. cnic n. - pinten (la cal).

conic n. libelul. coniui in. pl. grjdari. co n j t n. susai-negru. co n o c ri m. pl. - vom icel ce rostete oraia. La DU. co n o c rie / - oraie de nunt. La DU. c o n o c h if te r i / - conopini. La DU. conovl /. - v. conov. c o n o v n. - corlat de legat caii. c o n o v e / v. con o v . c o n o v i / - v. con o v . co n serv f. - cutie de tabl, c n ta n. - cojoc nvelit cu postav, c o n t /. -s o c o te a l . (N .G ane). c n t n. hain luxoas boiereasc, co n tl n. - c o n t mic. La DLR. c o n te n e l /. - greutate, co n in (n) adv. - continuu, co n to m n n. - m anta cu guler de oaie. La DU. co n to n g adj. chiop. co n n. - uruioc. La DD. eo n n. - testea de hrtie. La CADE. cop n. - teic. cop n. - crati. cop n. - fara. c o p e / - covat. copac cu b o rt m. - copac scorburos. copac b o rto s m. - copac scorburos. copac botorogos ni. - copac scorburos. copac cu b u tih a n m. - copac cu scor bur. copac cio l n it m. copac scorburos. cope cu o al m. copac scorburos. cope d e s tr u g m. - tufa de struguri, co p n n. - pulp de gin, c p a n c f. - m ovil de pm nt. c p a n c f. - vrtej de ap. copsi de b u c m. pl. fagi. c o p c r e / copaci m uli.

81
eo p e / pl. - jivine. copit n. - m u ire a porumbului. La DU. copre f. - toporte la coas. cpc f. - salt. La DU. copc f. - ciutur la pu. c p c / - crlig de rufe. c p c / - gaur, produh. E x p r. A se duce pe copc = a se prpdi, a se da de sm inteal. (I.C reang). copchii m. pl. lstari neroditori. copchl d e clac m. copil din flori. cop ch ili m. pl. lstari neroditori. copchil m. - lemn adugit la cprior. copchil m. - parte de ciorchine. copchli in. pl. - lstari neroditori. copci (a) - a pi peste ceva. copeic / - moned, o sutim e din rubl. copie (BD , 1 4 9 6 )-iz v o d . copil ni. - bastard. (G r.U reche). copil (CD , 1438) - feti. copilior / - copili. copl ni. - copil din flori. coplj m. - copil mic. coplj m. - poroboc. La C A D E. copore m. coada coasei. copu m. copoi. La C A D E. copr n. - cpac (la crati). cop trse / pl. - buctrese. cop tur / - aluaturi coapte. corciov / - vtrai. La DD. Corciov (C D s, 1 4 7 2 ) -r z e . C orciov Lupu (C D s, 1472) - rze, cop turle/ pl. - pateuri, corc n. - fara. corc n. - mertic pentru vam a la moar, corc n. - teic, corc n. - lopat de fier. corasn n. - m ortar. L a DU

82
corsl / - laptele vacii dup fatare. corsl f - lapte ncrit. corst f v. corsl. corbesca f - dans popular. corbi f. - zaharic num it i corbioar . L a V.AIecsandri. L a CADE. corbi (a) - a conduce o corabie. corabir m. - marinar. corbia m. - v. corbier. corghesca f. - dans cu strigturi. corsl (a) - a se strnge, a se mbrnzi. corb adj. - c o r b iu . corbci m. - bici. c r b u r / - scorbur. corcn n. - coard de vie slbatic. corcn n. - vi de vie btrn. corce (a) - a despduri. corchez (a) - a schim onosi. crci m. - corcitur. crci n. - curpn de castravei. corci n. - tufa. La CADE. crci m. - butuc de struguri. corci (a) - a se ncrucia. c r c i e / - t a r g de crat pm nt. crcie f. - roab. crcie / leas ce se pune pe snii, crcie /. - scar de urcat butoaele. c r c i e - nuia ncovoiat la coviltir, c o r c io lin / ciorchine de strugure, corciov / vtrai. Corciov (BD , 1468)- r z e , corciovi m. vtrai, corciovli n. - vtrai, corcodl m. - cufundar (pasre), corcoli (a) - a corconi. L a DELM . corcoli (a) - a rsfa, a alinta. La DD. corcoli (a) a se m ocoi. L a DD. corcoli (a) - a se ghem ui. La DD.

co rc o lire f. - dezm erdare, alintare. corcolit adj. - rsfat, alintat. La DD. corcoi (a) - a corconi. La C A D E. c o r d r n. - ferstru. c o rd e a f. - panglic ngust. La DLR. c o rd e l t adj. - m podobit cu cordele. co rd e le f. pl. - bucele de esturi. c o rd e lu f. -p a n g lic u . La DLR. c o rd lu f. - panglicu. La DLR. co rd n ci n. - zvor la stative. c o rd ic f. - v. co rd e a. co rd ic f. - panglicu. La CA D E. c o rd f. - a groas la m reaj. co rd o n n. - form a coroanei pomilor. c o rd c n. - boal a lim bii (la vite). co rec n. - teic. c o r n. - m sur de capacitate. c o r n. - centner. La CA D E. co re c f. - teic. c o rh n n. - pom care crete ncet. c o rh a n f. - coast de deal rpoas. c o rh n (a) - a transporta buteni. c o rh n (a) - a da butenii pe jgheab. c ri m. - pojar. La DLR. c ri de v n t m. - vrsat de vnt. co rj i n. - baston. C o rla t (BD , 1473) - boer m oldovan. C o rla ta (BD, 1473)- s a t n Bucovina, c o rl t f. - iesle. (M .Sadoveanu). c o rl t f. - pri laterale la pod. c o rl t f. - ngrditur la pu. c o r l t / - v. co n o v . c o rl t f. - ngrditur, ocol. c o rl t / - p r i c h i c i . C o d a te lo r (BD , 1 4 9 9 )- d r u m . corltie f. - prjin la corlatele puului, c o rl tie f. speteaz la scaun, c o rl tie f. - v. conov. c r i / - ginu de ap. La DU. C o rl te n i (BD , 1 4 8 7 )- s a t .

( nilA kti (B D , 1 4 8 7 )- s a t . i ni lA lc/ pl. - loc ngrdit pentru pui. n u m n n. - lam a brzii. riiniin n. - lam a toporului, t orn n. - basm a n trei coluri, t orn n. - col, m argine, tu r n ir n. - basm a n trei coluri, torn r m. - stlp. La DU. i'orn n. - v. cornr. i iirnrct n. - dajde pe vite. t'ornri (a) - a duce plugul de coam e. rin ce-i gsi p lu g de cuci, Rndunica cntrind, p iig o ii b oi mind. (eztoa rea). La CA D E. cornri (a) - a duce plugul de coam e, cornrit n. - plugrit. La N .urcanu. cornar m. - insect de balt. ( orneti (CD , 1420) - sat. corni m. pl. - cpriori. La CA D E. cornc n. - colnic, crnic n. cote. Corni (C D , 1 4 2 8 ) - s a t. Cornilor (C D s, 1 4 7 2 )- p r u . C ornilor (BD , 1 4 8 7 )- p r u . corn n. - pdure de corn, cornet, corn n. ras de gini, c o r n i c / - soi de struguri, eornir n. - basm a n trei coluri, c o r n i / - denti (plant), corni / - soi de struguri negri, corn i / - crlig la cange, cornort m. - drac. C ornul (D B , 1 4 9 1 ) - heleteu. C ornul B igului (C D , 1 4 3 7 ) -s a t. corn n. - un sfert de pne. corn m. - plant erbacee trtoare. corobn / - trunchi de copac gunos, corojel/ - deform are, coroj (a) - a se usca (butoiul), eorojit r/ - strm btur. (DD).

83
coromsl / - prghie la cntarul de mn. corom sl / - cum pn la fntn. corom sl / - cobili. La DLR. coroni / - ghirland, coropc / - pritoare de rrit, coropt (a) - a afina m iritea, coropcr m. - vnztor am bulant, coropcr m. - hoinar. (I.C reang). corpc/ - lad portativ, corp c / - cutie, corpc / - toc la fereastr, corpc / - uori la u. corpc / - cutie de tabl, corpc de sa re / - cutie pentru sare. coropcc / - cutiu, coroti (a) - a se dezbra. La CADE. corovnc / - pasre, corovtic m. - plant erbacee. La DU. corovtic m. -c o a d a -v a c ii (floare), corsc n. - secie ntr-un ham bar, corsirite/ - toporte. La CA D E. corst m. - catr. cortl n. - um brel. (M .Sadoveanu). co rtin / - cort. co ro f / - soi de prune, cori (a) - a roni, co rzn / - co rotund din mlaj. corznc / - v. corzin. c o rzinc / - co mic. corzncri m. - m eter de couri, cosc m. - bucata de plas, cosr m. - pasre de balt; spurcaci. cosrc / - secertoare. costin / - m irite dup cosit, csc / - prom ontoriu, cosec n. - basm a n trei coluri, cosec n. - rindea cu dalt n figuri, csie / - coada coasei.

84
cosi f. - stnjencl. cosi f. - m tase la tiuletele. cosi / - cunun de ceap (usturoi). cosi / - creast pe acoperiul casei. cosi f. - franjuri la covor. cosc n. - co mic. coslc f. - secertoare. c o s r e / - cositur. cosa-feti f - stnjenel. c o s c / - stnjenel. cosoe f. - cuit mare. cosi n. - satr pentru buctrie. cosi n. - curele la opinci. c o s o r o b / - v . costoroab (brn). cosorl n. - unealt de curit copita. cosor (a) - a tia (via). La CADE. costri n. - baston. costcli / - soi de struguri hibrizi. C osteti (BD , 1499) - sat. costicen m. - locuitor din Costeti. C ostia (BD , 1481) sat. C ostia (BD , 1490)- c tu n , costi / - povrni. La V.AIecsandri. eostit adv. - piezi, povrnit. costrc m. - cucostrc. c o s to r o a b / - cum pn la pu. c o s to r o a b / - brn la cpriori, c o s to r o a b / - unealt de cioplit, c o s to r o a b / - vit slbnoag. c o s to r o e / - costoroab (brn). cstra n. - jo a g r de tiat scnduri. cstr m. - biban. La DLR. costrl m. - biban mic. costrom / - ras de vaci. costr m. - strjnic. co n. ssiac. co n. - lad pe podul unui vehicul. Co la cru. La DU.

co n. - poclit, coviltir. La C A D E. co n. paner. La CA D E. co de pus n. - co de prins pete, co de pene n. - co de pern, co de ppuoi n. - ssiac. co (de pescuit) n. - tm . La CA D E. col / - pescuit cu coul, coar m. - hom ar. La DU. coar n. - staul, grajd. La DU. cor / - sarai n cmp. coarc / - trn. La C A D E. c o a r c / - te c h ir . La CA D E. coarc / - co. (A .G orovei). coare / pl. - couri, corc / - sicriua. La CA D E. corc / - coarc mic. core / - m eseria coarului, c o r ie / - loc unde se vnd couri, cocn n. - rdcin de stuf. cocn n. - rdcin de porum b, ccic n. - co ngust la fund. cociug n. - co rotund cu o toart, cociug n. - co din papur, cociug n. - lad cu ppui. La CA D E. cociug n. - sicriu. La CA D E. cocodn m. - m aim u. La DU. cocogea adj. - mare. cocogeam ite adj. - mare. cocon eri / - coropini. cocov adj. - gunos. La DU. cocov / - loc gol n mal de ap. cocov / - rdcini de stuf. cocov / - pojghi de ghea, cocovel / - umfltur, cocovi (a) - a se umfla. La C A D E. cocoviiir / - perete cojit, cor n. - co rotund, coi (a) - a se desprinde varul, coi (a) - a se bica, coi (a) - a se urni, a aluneca.

a ridica, um i (pe cineva), a bate. E x p r. A coi n b Mlc a bate zdravn. La DLR. i o>liil(i) /. - lemn pentru vsl. i ojlii jle /. pl. - couri mici. i iiy in ttg / - barac. La DLR. i u n iA n d r / - cas veche. La CADE. rynlc n. - co rotund cu o toart. < o y n ia / - sat n raionul Dubsari. r a n i / - co din papur, cni /.' - stup din nuiele, cni de p asc f. - co din papur, rnyohic n. - co. c o lc / - co cu o toart, colc f. - saco. coolin f. - am estectur cosit verde,
i <>>| ( i i ) i u i ( ii)

85
cotcovi (a) - a tvlugi ogorul. cotcui (a) - a tvlugi ogorul. cote f. - cote. La C A D E. coti in. - cine de vntoare (CM ). cotic f. - celuc. cotel (a) - a deretica. La C A D E. cot n. - cocin. La CA D E. cot n. - ngrditur pentru prins pete. C o te (BD , 1 4 7 1 )- r z e . coti (a) - a schim ba direcia. coti (a) - a atinge cu cotul. ctic n. - catifea. ctic n. - tvlug de frm at bulgrii, ctic n. - tvlug de treierat, ctice n. - pislog pentru usturoi, cotigr n. - loitrar. cotigr/tf. - terchea-berchea. cotig f. - roab. cotig f. - dou roi prinse cu o osie, pe care se pune grindeiul plugului. cotig f. - rotil. cotig f. - cru. La C A D E. cotigi (a) - a schim ba direcia. cotigt adj. - ntortocheat. (TD). cotig f. - crucior. cotil n. - chirpici. cotil n. - bloc de piatr m oale. cotil (a) - a rostogoli. cotil (a) - a m erge ncet, legnndu-se. cotil (a) - a um bla prin locuri cotite. cotil (a) - a tvlugi ogorul. cotilg f. - cotig. cotn / - cpi. cotin n. - bufet (m obil). cotin n. - dulap (de cancelarie). ctis n. - m ain de strivit strugurii. cotiugr m. - crua. La C A D E. coti h / - cine. La C A D E.

coti n. - co de pern, co te re f. - cocin. La DU. co te r n. - cote, c o trn e f. - cote, coulen n. co. com n. - gur de ham. co n. - sertar (la mas), eo de s a re n. - cutie pentru sare. io t n. - m sur de lungim e - 0,637 cm. cot iii. - m ahala, parte a satului, col in. - cotitur, ro t c m. - genunchi, co tar in. - ngrditur ntre ocol i sptar, c o ta r in. - cotlon n pivni, c o ta r n. - cam er pentru alimente, cot re n. - tvlug de lemn. c o t rc f. - ssiac. La CA D E. c o t rl f - javr. La CA D E. cot m. - ran m proprietrit, cotcovi (a) - a tvlugi, cotcui (a) - v. cotcovi. cte n. pl. - uneltire. E x p r . A-i da cote cu cin ev a = a se nelege cu cine va m potriva altcuiva. (I.N eculce).

86
cotivi (a) - a afina pm ntul. cotivlc f. - cultivator, cotrne f. - cocioab, c o tr n e / - cocin, cotr (a) - a ridica, cotli m. pl. - ochiuri la ie. cotii (a) - a cocli. cotlon f. - ni n peretele pivniei, cotlon de chiatr / - peter, cotlon n. - cuptor de var. cotlon n. cotru. cotlon n. scobitur n mal. cotlon n. - cuptora (de var), cotlon (a) - a spa Ia tem elia unui zid. cotlon / - cenuar la plit, co tlo v n e//}/. - rsadnie (sub sticl), coton / - plit la buctria de var. c o lo a n / - ni n peretele pivniei, coton / - ncpere fr fereastr, cotorb / - cotoroan. La CADE. cotoare n. pl. - unghere, cotc m. - pisoi. cotc n. - tvlug de frmiat bulgrii, cotocr m. - persoan care tvlugete. cotocri m. - m eter de tvlugi, cotoc (a) - a tvlugi ogorul, cotoc (a) - a treiera cu tvlugul, coti m. pisoi. cotom n adj. - voinic. (Th.H olban). cotong m. - chiop, cotonogi (a) - a frnge piciorul cuiva, cotonogi (a) - a moci. La DLR. cotr n. - coad de m tur, cotrc n. - tvlug de lemn. cotor (a) - a tia viele neroditoare, c o to r r e / - tierea vitelor neroditoare, cotort adj. - curit de lstari, cotrni / - brdi pentru cotort.

cotorob / - pisic. La CA D E. cotoros adj. - zgrcit. cotors adj. - scitor. eotors adj. - trncnitor. (TD). cotorosi (a) - a se dezbra. La DU. cotom an m. - cotoi, cotr (a) - a coobi. c o tr e n / - zdrean. La CA D E. cotrens adj. - zdrenros. La CADE. cotricl n. - cotru. cotrior / - cenuar (la plit), cotrm b (a) - a se fandosi, cotrofe / pl. - boarfe, cotrobi (a) - a scotoci. La DU. cotrobil / - scotocire, cotrobi n. - cocioab, cotrobi n. - buctrie de var. cotrobi n. - cotru. cotrubu n. - cenuar la plit, cotru / - spaiu ntre cuptor i perete, cotru / - adncitur sub vatr, cot n / - cotru. cot n / - ni n peretele pivniei, co n. - plapom . cocr m. - punga. La DU. cocr m. - glum e. La CA D E. cc / - piatr pentru pavat, c c / - nelciune. La C A D E. cocrie / - pungie. La C A D E. ci m. pl. - unitate de m sur, coi (a) - a m sura tortul, c o o b / - cuc pentru cine, cob n. - cenuar. cob m. - num e de cine. (Th.Holban). cob m. - om farnic. (Th.H olban). co o b n. - cotru. co o b n i (a) - a se ndrji. La CA D E. coob n n. - cotru. co o b o n n. cenuar (la plit). c o o c h n / - rdcin de porum b.

(> %-lcfl / cojocel far mneci. i m >ili m fierar. . uvAyfl / fin de porum b cu zahr ! pfl. uvAfl / - in de porum b cu lapte i ovAsil. i oviisl/ - plm deal fiart. . m ii f. - fain m uiat i dospit. La ( a i ) i:. l im it /. - albie (de splat), i oviil /.' - albiu de scldat copilul, i o v t / - albie de tabl, c o v t / - troac pentru gini, c o v t / - uluc pentru porci; troac, covt f - copaie pentru plm dit, covt de e iu p f. - albiu de scldat, covat d im -m e re u f. - covat dintr-un trunchi. covt de se ld u e f. - albiu de scldat. covle f. fierrie. covle f. - cuzni. La CADE. covsel f. - sm ntn pentru covsit. covsi (a) - a acri laptele cu sm ntn. covsit adj. - prins, nchegat. c o v l f. - noroi. co v c f. albiu. cove f albiu. eovi (a) - a scobi. eovt adj. - cioplit n forma unei covei. e o v t adj. - hopuros (drum ). e o v t adj. - sem icercular. (DD). eovrg/ nuia ncovoiat. La CADE. covt n. - an de-a lungul gardului. eovit adj. - erpuit. eovnc f. - baston. cov n. gui. covi (a) - a guia. L a DLR. co v i (a) - a guia. L a CADE. eo v r (a) - a depi.

87
covor n ciuchiuri - covor n lauri. covorl n. covora. covricl n. - podnojie. La CA D E. covrict n. - coviltir. covrig m. - cerc de fier la butucul roii. covrigar m. - pierde-var. covrigi (a) - a se frnge de durere. covrigi (a) - a se ncovrigi. cvru n. - culcu. cvru n. - locuin prim itiv. cvru n. - culcu. La V.Vasilache. coz m. - atu n jo cu l de cri. coz adv. - foarte. (V.AIecsandri). czi f. pl. - bee de floarea-soarelui. cozrc f. - partea ncovoiat a sniei. cozonac m. - pasc ruseasc. cozoroc n. - partea ieit nainte a chipiului. cozoroc n. - parte ncovoiat a sniei, crac n. - crlig la cange, crac n. - parte a hului, crac m. - picior la om. crac m. - parte a pantalonilor, crac m. - bra al unui obiect ram ificat, cracalte m. - copil hazliu, crc f. - creang. La C A D E. cracovenca f. - dans. cri adv. - num aidect. E x p r . m i tre buie crai = mi trebuie num aidect. cri m. - carte de jo c. c r ic / - cingtoare pentru fete. crinic m. vestitor. La DU. crinic m. gona, hita. crinic m. - pristav. La CA D E. cram anri m. nchisoare, crm f. - ptul la vie. L a DU. crm nc n. - goginea. crancadu m. - accelerat. La CA D E.

88
crancalc n. - trengrie. crnc / - crlig la cange, crancu m. - om far cpti. La DU. crancu m. - cioar. La CADE. crangu n. - proptea la frnghia de rufe. crap m. - carp. crptur f. - scorbur, crap-chle m. - crap-gola. crap-n-oglinzi m. crap-oglind. crsc f. - vopsea n ulei. erastn n. - oal (de schij), crastle / crati. crati f. - oal de schij, crati de p r j it / - tigaie, crcn n. - ciorchine de strugure, crcn a / - creang mare. crcn / - coarne la rchitor. crcn / - pat la vrtelni. crcn / - scaunul tietorilor. La DU. crcn / - furc la pu cu cum pn, c r c n / - crlig la cange, crcne / pl. - gem nri la car, cru, crcne / pl. - pari pe care se aeaz plugul. (Th.H olban). crcn / - crcu. crcn e / pl. - coam e la rchitor. crci (a) a se rscrcra. crcit adj. - rscrcrat, crciunl n. - begonie. cri / - fem eie cu m oravuri uoare, cri / ciuperc galben-roietic. crnci (a) - a um bla bram bura, c r p r e / - m ncare. crp (a) - a m nca crptu m. - m oartea. (TD). crpcii adj. - cu crpturi, crpcii adj. -m n c c io i. crpt n. - alim ente.

crpl adj. - cu crpturi, crp oic / - fem ela crapului, crscu n. - vin negru, crtior / - crati nalt, crean g / - crac. La DU. cresta-cucoului n. - cioroi. cresta-cucoului n. - lcrm ioar, crest / - m tase Ia tiulete, creatur / - nem ernic, crcdcn / - bufet (m obil), cred in / - datorie, credit, cred in / - logodn, credzt adj. - de ncredere, credincios, criser n. - sfredel de tm plrie. crem n. - crem de ghete, crem en e / - piatr care face scntei. crm en e/ - bucic de crem ene, crm ine / - unealt prim itiv de tre ierat. crest (a) - a ncondeia. La DD. crestt m. - coco. (I.C reang). crestturi/ pl. - ornam ent la streain, crestite adj. - ncondeiate. (DD). cre m. - ornam ent la streain. Creeana (BD , 1 4 6 6 )- v a le . C reeti (BD , 1500) - sat. Creescul (CD , 1 4 4 3 )- s a t . crcs adj. -c rlio n a t. C reovnicul (BD , 1458) - boier, c r e ic / - tava cu m arginea vlurat. C reul (B D ) - boier. C re u l (CD , 1 4 4 8 )- p r u . c re c / v. cre u ic . c rc l / - pahar pentru bere. c r id / - cret. La DU. c rih n n. - m m lig mare. La CADE. c r ijm / - p n z de nvlit copilul, cril/ - droaie. La T.Pamfile. La CADE. c r l / - ju m ta te din nvod, c r im / - crem de ghete.

c i imii adj. - galben-deschis. el im inri m. ho. crin m. - trandafir. c r n c / - t i g a i e cu coad lung. ernocic / - crati. c r n t /.' - m as pentru ca. erip l / - clip. (TD ). eripalc f. - cordenci. La DU. erip d i n n. - basm a de bumbac. cris l / - amnar. eris lc f. - scunel (cu sptar). cris n e s / - barba-boierului (plant). eri m. - crian. La DU. ere / - capac (la lad). crc f. - capac la sicriu. e r e / - fund de acoperit cldarea. c r c / - capac la crati. e r e / - crati cu coad lung. e re / - m sur de rachiu. c r c / - bucic. La CA D E. c rc o v / - pescru de balt. crin (a) - a scrni. c r i / - amnar. c r i / - oel. La DLR. c ri adv. - din cale afar. E x p r . B eat c ri = beat turt. cris adj. - ru, argos. La CADE. crivc n. - lemne la prile luntrei. crivl / m enghine de lemnrie, crivl / - unealt de sucit frnghii. c r iv l / - v. conov. crivat n. pat. La DLR. crivat n. - lad cu crivat. (Th.H olban). criv n. vnt care sufl iam a n M ol dova dinspre nord-est. criv n. - nord. (I.C reang). crivle n. pl. v. crivac. crivoce n. pl. v. crivac. crjm / v. crijm . c r j n i / - rscol la cru.

89
crjun n. - parte n covoiat a sniei, crl m. - nvodar de stnga nvodului, crm m. - stnjenel. crm en m. - locuitor al Crm ului. crm potw . - rstim p. La CA D E. crm poi (a) - a sfrteca. La DLR. crng n. - prisnelul m orii. La DU. crng n. - crug. La DU. C rngul (BD , 1 4 9 5 )- p r u . crsnic m. - paracliser. La CA D E. C rstior (CD s, 1 4 8 0 )- b o ie r , crsnic n. halu. La DEX. crc (a) - a scrni. La DLR. crcre / - scrnire. crc / - acoperi, fundior. crm r m. - crcium ar. La DLR. crm (CD , 1408) - ornd. crm / - circium , crmres / - crciumreas. La DLR. crm ri / - crcium reas. La DLR. crm uor / - crciumioar. La DLR. c r m / - crcium ioar. crni (a) - a scrni. La DU. crti / - crti. c r o h m l / - aspreal. La DLR. crohm l / - scrobeal alb. crohm l (a) - a scrobi, crohm lt adj. - scrobit. La DLR. crohm ol (a) a aspri. La DLR. cri n. - croial. croi (a) - a lovi, a bate cu biciul, crilea. interj. - la fug. E x p r . Croilca, biete = la fug, biete. C roitorii (CD , 1 4 4 8 )- s a t . Croitorul M ihail (CD , 14 4 8 )- r z e , croitori m. - cuit la plug. croitul n. hot. - m prirea zestrei, crom pi n. - trncop.

90
croncn m. - corb. croncu m. - corb. La CADE. crpc / - dop de sticl la garaf, crpc f. - neghiob. E x p r. i prost ca cropca = prost de-a-ntregul. croplni f. - m ain de stropit, crn f. - sarcin purtat n spate, crovlenc f. - crna din mruntaie, crce f. - orcic. c ru c e f. - ncruciarea firelor la esut, c r c e / - capt al rchitorului. c r c e / - brae la vrtelni. c r c e / - ching la ferstrul cu ram. c ru c i (a) - a njura de cruce, c ru c i (a) - a se mira. cru c i c n. - crlig la cange, cru c i c n. - varg arcuit la coas, cru c i culj. - pezi. c ru d c adj. - cam crud. c ru d z (a) - a se fierbe ru. (DD). c ru d z (a) - a nu se coace bine. (DD). cru g n. orbita unei planete, c r g u ri n. pl. - lam be la cru, cru h s adj. - bulgros (pm nt). c r jc / -c r ig h e l. crum ri n. - cultivator dreptunghiular. crum ri (a) - a afina. crum aru (a) - a afina. crunt adj. - nsngerat (CM ). crunt (a se) - a svri fapte urte. (I.N eculce). cr p c / - fain am estecat cu tre. cr p e / pl. - gru m cinat mare. crp e f .p l. - u rlu ia l . crups adj. - bulgros (pm ntul). cru l / - argsire. L a DU. c r u l / - preparat din scoar de arin. cru (a) - a argsi (pieile). La CADE.

c ru t adj. - argsit, tbcit. La C A D h c ru (a) - a se nroi. E x p r . Poam i p rin d e a se c ru = ncepe a se coace c r tc / - tort pentru zeghi. La DU c ru z i (a) - a nu fierbe. (TD ). c u b n c / - cciul cu aprtori. cube n. - putinei. cub i n. - putin. cub n. - co de prins pete. cuc n. - bucl. c c / - unealt de pescuit. c c / - legtur de a de bum bac. c u c / - fem ela cucului. cu ch (a) - a se ncurca (firele). c c i m / - cciul. cu c i e / - cuc pentru cine. C u c iu l te ti (CD , 1 4 4 8 )- s a t . cuciuli m. - cel. C u c iu le ti (CD , 1 4 4 8 )- s a t . c u c o r / - cocor. La DU. C u c o a ra (CD , 1 4 4 3 )- v a le . C uco ar G rigore(C D , 1441)-sto ln ic. C u c o ra n u l Ion (CD , 1 4 5 3 )- b o ie r . cu c o strc m. - cocor. La DLR. cu c o strc d e rac h iu n. - caraf de 3 /. cuc m. - crlig de rufe. cuc m. - stnjenel. cuc m. - m iez de pepene verde. cuc m. - parte a plugului. cuc m. - coco. cucoi m. pl. - floricele. La CA D E. cucol m. - stnjenel. cucoel m. - crin. cucol m. ghiocel. cuci m. pl. - gogoae. E x p r . A-i cnta cuiva cucoi = a-i spune minciuni. cucoi (a) - a se um fla n pene. c c u d / - oaie nalt, slab. cu c i n. - umfltur. La DD. cu c i n. - bucl.

lici n. - mo. La C A D E. u im ii) (a) - a se cocoa, i i i c i i U adj. - m oat. ( M . Sadoveanu). ciieuit adj. - cu cornie mici. u m ilit adj. - cocoat. La CA D E. cueut / - biseric. La CADE. c u c u lc s / - cuc. cuculc m. cucuor. La CADE. u c u l u c / - tr i o r . cucului (a) - a alege cereale cu triorul. n i e u r / - p i e s la plug. n ie u r / - tolb. La DU. c u c u rb u n. - curcubeu, e u c u r b e c / plant erbacee, eucu rig i (a) - a cnta cucurigu, cu cu rg i m. pl. - floricele, c u c u ru z m. - rodul bradului. La DU. ciicurz m. - porumb. La M.Sadoveanu. 'iicurznic n. - ssiac. cucuvea f. - buhn. La DU. c u c u v e u c / - buhn; bufni, e u c u v ic / - buhn. cu d a lb adj. - cu vrful cozii n alb. C u d a lb i (C D s, 14 7 2 )- s a t . C udalbul tefan (CDs, 1472)-v o rn ic. c u d r c / - soi de struguri albi. c fa / - butoi m are. c u frn n. - carafa mic. cufle n. - cpcel la fitilul lmpii. c u f u n d r m. - bodrlu. La DU. c u h n c a / - j o c popular. c u h a (a) - a icni. c u h (a) - a tui. (Th.H olban). chlic n. - can (de sticl). c h n e / - buctrie. (N .Labi). C u h n e O a n (BD , 1 4 8 2 )- b o ie r , c h n e / - buctrie de var. c u h n i o r f. - csu n ograd, c u h n o ic / - buctrie de var. C u h u re ti (CD s, 1 4 8 3 )- s a t .

91
ci (la cataram a curelei) n. - zm bc. ci (despicat n brae) n. - plint. ci n. - fuscel la scar. ci n. - m ner la sertar. cuir n. - scndur cu mai m ulte cuie. c ib n. - vizuin. c u ib b f. - ppdie. cuibb f. - p o d b a l. cuibar n. - ou lsat n cuibar. cuibar n. - pnz de pianjen. cuibuel n. - m uuroi de pm nt. cuiri n. - blidar. cuiri cu polii n. - blidar. cuitore f. - zvora la u. cui n. - cuior de metal. cui n. - cuior de lemn n cizm rie. cjb f. - nuia prlit i rsucit. cjb f. - b ncovoiat la un capt. c jb / - loc de ntins plasa la uscat. c j b / - curelu la m arginile luntrei. c jm / - cciul. culac m. - chiabur. cule adj. - vac cu prul alb. culre / - hold buruienoas. La CADE. culri n. - s tu f vechi. c l / - sac din pnz groas. culcm e / - chiaburim e. culbec m. - melc. culc n. - cuior de lemn n cizm rie. cu lctore / - dorm itor. culen n. - loc ngrdit pentru pui. culege (a) - a sm ulge (cnepa). culeer n. - fa c le . culc n. - snop de secar m bltit. cu lc / - pete m ic cu m ulte icre. culis / - plantaie n form de fii nguste. c lm e / - prjin pentru rufe.

92
clm e (B D ) - v rf de deal. elm e (BD , 1475) - v rf de deal. cultiri adj. - culi. (DD). cultic n. - pernu (pentru copii), cultic n. - pernu decorativ, cultic n. - pernu decorativ, cultivat n. - splig. cultivat n. - pritoare. cultivat n. - cultivator triunghiular, cum r n. - oal de noapte. La CADE. cum n. - stofa de m tase. La DLR. cum tr f. - naa, n raport cu prinii copilului botezat, c u m tr / dans popular, cum tru m. - lup. La I.Creang. cu m trie / - petrecere de la botez, c u m tr i / - cum tr tnr. cum nat (BD , 14 7 0 )- n doc. lui te fan cel Mare. cu m nat / - ttai. La CADE. cum n (a) - a deveni cum nai, c u m p n ie / - petrecere (a rudelor), cu m paratv / - magazin, cu m p n / - cntar cu dou talere, c u m p n / - p r g h ie Ia cntar. c u m p n / - furc la pu. c m p n / - lemn de ridicat greuti, c m p n / - prghie la ferestru. c m p n / cruce la cru, c m p n / - cruce la grap, c m p n / - cobili. c m p n / - npast, cum pni (a) - a preui. (TD). cm pcnc de cntrit / pl. - cntar. cu p or / - can de lut. cum pl (a) - a nim ici, cuniche adj. - verzuie, cun f. - dare pltit de strini pentru iernatul vitelor n ar. La DU, DIM.

cunn / - mpletitur de aluat la colac cu n n / - tlpile rzboiului de esut c u n n / -m p le titu r de usturoi, cu n n / - coroni de flori. La DD cu n un ie / - piatr scum p la inel. cu n u n / - vinri. La DU. cupr m. - dregtor dom nesc care tur na vin la m asa dom nitorului. . c p / - glug de porum b, c p / - vas de m surat o ile , c p / - ceac, c p / - urcior de lut, sticl, c p / - teic. c p / - vas legat deasupra gleii cp de sare f. - cutie pentru sare. cu p re / - slujba cuparului. cupirim nt n. - acoperi. c u p o r / - can de lut. cuprinde (a) - a ocupa. cuptir n. - cuptor. La DLR. cuptiri n. - ni n peretele pivniii. c u p tio r n. - buctrie de var. cu p tirite / - cenuar (la plit). curr n. curea la ham uri. curarri n. - curelar. curaitri n. - cuit de curit copita. curaitri n. - rindea de prim operaie cu ra / - gtar la cpstru. cu r / - piele tbcit. cu r / - fie de piele. cu r / - curelu la opinci. cu r / - curelu la puh. cu r / - curea (n general). cur / - iuft. cur lat / - chimir. C urlua (CD s, 1 4 9 7 )- m o ie , curtr adj. - curgtoare. (Gr.Ureche). cu ren ie / - ulei de ricin, cur (a) - a ju p u ia coceanul de po rumb.

c u ra i (a) - a castra. c u r (a) - a peni (o pasre). c u r it adj. - castrat. c u r ito re f. - cuit se curat copita. c u r ito re f. - unealt de jupuiat. curcan n. - vi de vie btrn. c r c / - tu tc . La CA D E. C u rc (D C , 1448) - vecin, erb. c u r c r / - ngrijitoare de curci, curcic n. - crlig la fereastr, curcic n. - z v o r a la fereastr, curcic n. - crlig la cange, curcic n. - crlig de rufe. curcic n. - cui la m arginea luntrei. curcic n. - clenci la fereastr (u), c u rc iu (a) - a cura copacul, c u rc u b u n. - m elc. c u rc u b u n. - m cie. cu rc u b ee n. - curcubeu, eu rc u b ci m. - curcubeu, cu rc u b l n. - curcubeu, c u rc u b t f. - curcubeu, c u rc u b t f. - dovleac, e u rc u b u n. - curcubeu, c u rc u b u lu i n. - curcubeu, cu rc u d n. - soi de prune, c u r c u d u r m. - prunar. c u r c u l / - pui de curc, c u rd m. - persoan din Curdistan. c u rd c n. - ran la lim ba calului, c u rd n n. - v. c u rd u c . c u re c h e re f. - vrzrie. m r e c h e r u adj. - albastru-deschis. m rc c h te adv. - pe un cap. E x p r. i (ia curechete = tia de-a rndul. m rch i n. - varz. E x p r. A r vrea s lie i cu curcchiul uns, i cu slnina-n pod = a trage foloase din toate, curechi - n ju m tatea de nord a ni". La DLR.

93
curechi m. - curechi de munte. La DEX. curechi m urat n. - varz acr. curechte f. - vrzrie. curech f. - albili (fluture), curechu adj. - de culoarea curechiului. Curchiu n. - localitate n Transilvania, cureli f. pl. - curele la opinci, curgn n. - lucarn, curgn n. - m ovil mare. curgtoare f. - jghebule la teasc, curic n. - cote. curm (a) - a tia lemne cu ferstrul, curm tur f. - tietur pe copac, curm tur f. - rumegu, curm edz n. - fuscel la scar, curm edzri n. - rscol la cru, curm edzri n. - druci la car. curm i n. - papur mpletit, curm i n. - urzeala pentru rogojini, curm i n. - uvi de coaj de tei. curm i n. - sfori de papur, crnic n. - cote. c u rn m. - p lant erbacee trtoare. cu rn i m. pl. - spini. (Th.H olban). curochni f. - urechelni. c u rp a n r m. - ho de pepeni verzi, cu rp n n. - crlig la curpeni. cu rp in (a) - a face curpeni. cu rp in (a) - a culege psti, curpin n. curpeni de fasole, curs f. - autobuz de rut. cu rtcul f. - palton scurt, cu r (a) - a scri. cu r c n. - ciorchine de struguri, cu r c n. - frntur de ciorchine, cur ci n. - ciorchine de struguri, curci n. - crcel la o plant agtoare, curugu m. - paznic la vie.

94
c u ru g u m. - paznic la cmp. c u ru (a) - a gnguri (porum beii). C u s a r (CD , 1437) - unde a fost C usar... . c s c / - lcust. cschic f. - prghie. cu st (a) - a fi n via, a tri. c u s to ri (a) - a drege cu custura. c u s u t ri m. - croitor. e u s t r /.' - unealt de curat copita. c u s t u r c / - cuita de curat faguri. c u c u li / - loc ngrdit pentru pui. cu c / - v. cucu li. c u c u o r / - v. cu cu li. c u m ri m. - m eter care coase cume. c m a - e r p e lu i/ - zbrciog. cum / - cciul. E x p r. A u m b la cu c u m a n m n d u p cineva = a se umili. cum f. - gujm (CM ), cum f - gm lie la cui. cum f. - plrie la floarea-soarelui. cu m cu u rec h i f. cciul cu ap rtoare. cu m u l / - cpcel la fitilul lmpii.

ctic n. - loc sterp n porum bite. culc / - cm a fem eiasc. cuti! interj. se alung vieii. cutie (pentru tutun) f. - carabuc. cutie f. - toc la fereastr. cutie f. - solni (de lemn, pe perete). cutir n. - cuptor. cuturi (CD , 1425) - ctune. C uitna (BD , 1490) - pru. cuitoe / - rizac. cuiti n. cuit de dulgherie. cuito (a) - a ciopli drania. cuitr f. - cuit de curat copita. cuiubc f. - vtrai. cuipc f. - vtrai mic. cu m. - cel. cuulchc m. - celu. cuuli m. celu. cuveni (a) - a dostoi. La C A D E. cuvertur f. - covor n rom buri. cuvntr m. bun de gur. cuzst adj. - m em bru al partidului de extrem dreapt condus de A .C .C uza czne f. - fierrie. cuzn m. - fierar. cuzni f. - fierrie. (T.Pamfile).

D
iIk (a) o m t - a ninge, tiu (ii) eu b a l n - a vrui. ( I n d i c / - ddac. La CA D E. tliih n. - acoperi Ia cas. iluliic / - olane, iliiht n. - acoperi la cas. (Iiijd ic / - dare. La DIM d alac n n. - cleap. (Iii 111 n. - grajd. (DD ). iliitu n. - sarai. La CA D E. du m ase n. - adam asc. iliiiiiasc (BD , 1462)- n doc. lui teliin cel Mare. la m / - ornam ent pe esturi, tliin ib l/ - apoplexie. La DU. d a m b la g ii adj. - icnit, il m c / - burdufuri la vintir. tliim c/ - unealt de pescuit, tlanc m. - viel de 1-2 ani. (lncic m. - slug, argat, d a n c / - viic de un an. d a n g / - sem n fcut pe oldul vitei, ilangalu n. - mai de bttorit pmntul. iliinie (BD , 1 4 9 7 )- n doc. lui tefan tel Mare. (lnu n. - dans de nunt. d ap n. - cprior. d a r prep. - da. La DU. d a r / - taler la cntarul de mn. d a r a b a n m. - soldat de gard. d u ra b n c ic m. - toboar. La DU. d a r a b a n / - roat de transm isie. d a r a b a n / - tob. La DU. ila r b / - calup (de spun). d a r b / - turt (de cear). ( la ra d ic / - trsur veche. La DLR. d a r a v l / - bucluc, tlarn (n) adv. - n zadar. (M.Eminescu). dascl (BD , 1 4 7 6 )- d ia c .

dascl m. - nvtor. La M .Em inescu. d atin / -p re d a n ie . (DLR). dblz (a) - a lsa (capul), dblzt adj. - lsat n jo s capul, dbilr m. - strngtor de dri. d b l/ - dajdie, bir. dcu n. - unealt prim itiv de treierat, ddac / - guvernant, d d e / - ddac ddri adv. - de dou ori consecutiv, din (a) - a se legna pe picioare, dlc m. - v it nrva, dlc m. - crm aciul plutei, d lt / - urubelni, dnglui (a) - a bttori cu maiul. dnn ie / - bazaconie, dndna / - tm blu. d nd nae / - nzbtie. La CA D E. dnu (a) - a drui, d n u re / - druire. D nua (CD , 1 4 3 3 )- s a t drb n. - ciorchine de strugure, drb n. - parte dintr-un lot. drc n. - varg Ia coas, drbn m. - soldat pedestru, d rb oe / - fem eie grsan, drb n. - bucic. M .Em inescu. drpn (a) - a lipi prim ul lut. d rpni (a) - a flecri. dr n. - alunecu. drcri m. - om care drcete lna. drm (a) - a distruge, drm (a) - a dobor (copacul), drm (a) - a rupe (haine), drm (a) - a se risipi (butoiul), drm t r/ - crengi tiate. La DU. drm t adj. - zdrenros, drm i adj. - zdrenroi.

96
drug n. - dar. La V.AIecsandri. dsel m. - dascl nceptor, dsclie / - nvtur. La I.Neculce. dd n. - ap nconjurat de stuf. de-acca adv. - acu. dc-a-n curcili babii adv. - de-a dura. deal (CD , 1392) ridictur. deal tcm a n. loc drept. Dealul Paltinului (CD , 1411) - n sem n de hotar. Dealul H olm ului (BD , 1491) - n semn de hotar. Dealul Rusului (CD , 14 3 7 )-n s e m n de hotar. Dealul Scrii (BD , 1490) nsem n de hotar. deal n. - movil. La DD. deal n. - cmp, ogor. deam n adv. - la ndem n. de asem enea adv. - t i j . deavlna adv. - ndeajuns. L a DLR. devur m. - vom icel (la nunt), dec! in te r j- iata-aa! La DU. d c / - ptur. d c / - tava cu m arginea reliefat. d c c / - tava dreptunghiular. decndca adv. - dincolo. deciocl (a) - a jupuia. La CADE. dect adv. - dar. La CA D E. d d in / - datin, obicei. d d i / - plant erbacee otrvitoare. dediu adj. - liliachiu. deghelca adv. de abia. deghela adv. - de abia. dgit n. - crlig la cange. dj / vas n care curge vinul din teasc. La DU. dejghioca (a) - a jupuia cocenii de foi. dejri n. - ciubr. La DU.

d e le n c / - parcel de legume, deliu adj. - ndrzne. La V.AIecsandri d ln i / - parcel de pm nt. D l n i / - toponim , d ln i / - m oie (a satului), d ln i / - an adnc. delc adv. - canci. La DEX. d e lu n g (a) - a prelungi. (TD). d e lu n g t adj. - prelungit, d e m n c t n. - m ncare. d e m n c te (pe) adv. - dis-de-dim inea . La Th.H olban. d e m o ld o v e n iz re / - m untenizare, ol tenizare. d n ie / - ritual bisericesc, d n ie / - rug n noaptea nvierii, d e n tn / - pan la coarda ferstrului D eochei (BD, 1 4 6 8 )- c tu n . D eochei (BD, 1 4 9 5 )- s a t . d eo seb it adv. - baca, d e p in z t r m. - dependent, d e p r c i adv. - cu totul. La CA D E. d e p rin d e (a) - a m oteni, d e rb e d u m. vagabond, d er g m. stlp la cas. D erp tu l (CD, 1 4 3 7 )- p r u . der adj. - roietic cu peri albi (calul). d e rd ic a (a) - a deretica. La DU. d e rin c m. - druc de-a curm eziul. d c rm c l (a) - a se m ntui. d e r t m. - necaz. d e r t n. - urluial. d e rt s adj. - ngrijortor. d erv e l (a se) - a se m urdri. des adj. - puternic, rezistent. d e s g ri / - estoare de desagi. d esg (a) - a ncrca, a ndesa. d e s lg / - desag. d e s b rn (a) - a se desprinde. d esb u n g h i (a) - a-i descheia nasturii

descleca (a) - a se da jo s de pe cal. descleca (a) - a ntem eia o ar descleca (a) term en folosit pentru prima oar n m oldovenete de croni carul m oldovan G r.U reche pe la 1635 n legtur cu ntem eierea M oldovei, descleca (a) - a aeza statornic ntrun loc. La Gr.U reche. d esc lec are f. - aezare, statornicire, ntem eiere. La C. N egruzzi. d e sc le c to r m. ntem eietor de ar. La M .Em inescu. d esch id e (a) - a ncepe. E x p r. A des chide cm p u l = a ncepe lucrrile de prim var. d esco to ro si (a) - scpa de cineva, dse f. pl. - plase de prins pete, d csc tc f. zece. d esetn f. - zeciuial, impozit, d csetn f. m sur agrar, d estn ic m. - strngtor al desetinei. d esfac (a) - a ju p u ia porum bul. La CA D E. d esfac (a) - a ju p u ia de foi tiuleii. desfct adj. - jupuiat de foi. La CADE. d esf tu i (a) - a dejuca. La I.Sbiera. d e s f tu ire f. - abatere. La I.Sbiera. d e s f ia ( a ) - a schimba feele pernelor, d e sf ta (a) - a expune m rfurile, d e s f a t adj. - deschis privirii, d e sm e (a) - a se trezi. I.Creang. d e s p n t adj. descheiat, d esp ic (a) - a crpa (lem ne), d e s p ic a t adj. crpat d c s p ic t r (la ia ri) f. - ghizd. d esto (a) - a-i descrca sufletul, d e s tr b l t r / - desfrnat. d e s tro ie n (a) - a iei dintr-un troian, d e s e r (a) - a exila. La M. Koglniceanu. d c n n. - m irare. La DU.

97
denat adj. - de m are m irare. L a DU. dechictr / - despictur. deir (a) - a depna, deucheat adj. - icnit, ntr-o ureche, dtc f. - puiet de albini. detun n. - senin. E x p r . Ca din detun = ca din senin. La N . urcanu. detun (a) - a dobor, devroic / - m am a voinicelului, devri n. - tata voinicelului, dezbar (a) - a se debarasa, dezbte (a) - a elibera. La G r.U reche. d e z b in a r e / - neuniciune (CM ), dezbum b (a) a descheia nasturii, dezbum bt adj. - cu nasturii descheiai, dezgheat adj. - m arghiol. M oldovenii snt marghioli: Bag fetele-n fiori. La G. Dem. Teodorescu. dezghin n. - lovitur. La DU. dezghina (a) - a dezbina. La DU. dezghioca (a) a cura boabele de pe cocean. dezghiocare / - curarea cocenilor de boabe. dezghioct adj. - curat de boabe. d ezgh ioctore / - unealt dinat cu care se cur boabele de pe porum b. diac n. - pisar, grm tic. dic m. - cntre bisericesc. d i a t - sarcin testam entar. d icn ie / - unealt de treierat. d c / - m om ent de vrf. E x p r. La dic = la m om entul decisiv. dichci n. - cuit de cizm rie. L a DU. d ic h in m. - econom la o m nstire. d ichisit adj. - priceput. dict conj. - nct. didn m. - sperietoare de psri. d ih a i adv. - mai m ult, m ai bine.

98
dihanie / - fiin, vietate. La I.Creang. dihoc (a) - a scoate smburii din prune, dihoc (a) - a bate zdravn, a frnge. dihoe (a) - a se destrm a (hainele), dihoc (a) - a hcui came, varz. La DU. dihoct adj. - sfiat. dihonie n. - ceart, dj f. - ciubr. dijghioc (a) a strivi poam a, dijghioc (a) - a cura boabele, dijghioc (a) - a cura. dijghioetore f. - m ain de strivit poam a. d ijg h io e to r e / - curtoare. D i j m / - m a h a l a n satul Babele, dilic (a) a se gti, a se sulem eni, dilic (a) - a dezm ierda. d ile n c / legumrie. dilijn n. - plac (de schij la plit), diln adj. - n m intea copiilor, dilim n adj. - prostnac, d m c / - arpagic. d m c / - usturoi m runt din sm n. dim erle f. m sur de capacitate, dim ii m. pl. - berneveci. dim inecior adv. tare dim inea, d im itr / -c riz a n te m , dm on m. - diavol, drac. La I.Creang. dmon m. - trengar. La M.Sadoveanu. dimpreun adv. - mpreun. I.Creang. din prep. - cu. dinapoi n. - coad. (TD). dindt adv. - ndat, dineasr adv. - din sara aceasta, dinga-danga interj. - sunete de clopote, diniore adv. - adineauri. La DU. din partea prep. - despre, dinspre prep. - despre.

d in s p ri p a r te a prep. - despre. d in te / - crlig la cange. d in te m. - ltunoaie. d in ii b ab ei m. pl. - ltunoaie. d in r it n. - bir p ltit pentru osteneala dinilor. La I.Creang. d iochi n. - m irare. La DU. d p a prep. - dup. d p i ci conj. - dup ce. d pi prep. - dup. d ir s n. hrisov. (M .C ostin). d ir e s l /- m n c a r e direas. La CADE. d iri c m. - stlp la cas. d is c a p a r t n. - amnar. d isc l (a) - a lepda copita (calul). d isc h iz t r n. - m ner Ia sertar. d isc o to ro s (a) - a m ui. discu (a) a afina cu boroanele cu discuri. d i s c u r e / - afnarea cu boroanele cu discuri. d isc u it r n. - boroan cu discuri, d is c u rs re f. - iscodire, discusut. d isfa c lc / - plant m edicinal, d ishob o t (a) - a lua coroana de pe m i reas. dispuns (a) - a dezlega aele la opinci, d istin g e (a) - a se descinge, d istu p (a) - a destroieni. d isu p ra m e z adv. - spre am iaz, d ia l t adj. - fr a. d iic / - viic n ziua fatrii. d iic / - m ielu ori viic de o lun. d i p n c a / - dans popular, d it rn e (a) - a-i petrece zilele. La M Em inescu. d it n c / - vergea la gura urzelii. (DD) d itu n (a) - a fi lovit de fulger. (DD). d iu im en n. - parte a cotigii, d i d iu adv. - frig. A fa r i d iu d iu = afar i frig.

iltiiilluc n. - fluertoare. illvrtn n. lavi lat. pat cu speteze. minune. illvfl /. femeie care se vrea adm irat. ilIvUlAr m. - slujitor care avea grij de i iincclaria dom neasc, illvlul (a) - a proveni. (DD ). illvuf ( a ) - a se mira. tlIshiii'A (a) - a se debrsa. ili/bsiir (a) - a se debarasa, tll/h r c a () - v. a d isc la (calul), ill/b le liu i (a) - a descheia. ill/M eliuit adj. - cu haina descheiat, tll/b le h u ie t r f. - fem eie nengrijit, illsg ib a r (a) - a se descotorosi, d l/h o lb (a) - a vedea lumea, ill/.lcg (a) - a se lm uri, ili/.inetici (a) - a-i veni n fire. d izinlge (a) - a peni (gina), dl/.vl (a) - a scrnti. (DD). d ld rl n m. - prostlan. tlIcAri m. - pr pdure, ilm iiri in. - foi la prisac, fumar. tliubc n. - dm b. ilini p n. - greabn (la cal), ilreei in. - m oric de hrtie. (li cei 111. - mtur de ograd. d ir d l / - palavragiu. La CADE. drd (a) - a plvrgi. drd (a) - a suna a dogit (butoiul). drdi (a) - a funciona (motorul). drdil f. - v. drdal. drditri m. - palavragiu. dr (a) - a lsa unne. di il o r e / - m oric de hrtie. ilrjc n. - coad la mblciu. ilr j / - b ciobnesc. La Th.Holban. dlr j /. coad la mblciu. tlrj/. v. drj. Ilvilii n.

99
d rj f. - toroipan, drj f. - p rjin de btut nucile, drjl n. - coad la m blciu. drlu m. - pierde -var. drlog f . - lepdtur. La N .urcanu. drlom n m. - om lene, drm a f. - broboad far franjuri, drm oetr f. - ciuruitur. drm i n. - drmon. E x p r. A trece prin ciur i prin drm oi = a cerceta ceva am nunit; a derveli, a ponegri pe cineva. A fi trecut prin ciur i prin dr moi = a fi trecut prin m ulte ncercri, drm oi (a) - a cerne cu drm onul. drvl f. - lucru prost. E x p r. D e drval = care nu prezint nici o valoare, drvl (a) - a im pune la m unci grele, drvl (a) - a terfeli (hainele), drz adj. - tare sem e. La DU. ds f. - vatr de ferrie. d oap / - fem eie scurt i grsan, d op / - sarm a, dobr m. - toboar, dob m. - toboar, db / - tob. La DU. db f. - sem ntoare, db f. - caro. C rai de dob.(D D ). db f. - traist pentru hran la vac. dob (a) - a scobi, dob (a) - a bate toba. dobnc f - ciocan de lemn. dobitoc (C D , 1443) - n doc. lui te fan cel M are. dbne f. - mai pentru crpat buturugii, d bne f. - ciocan m are n lem nrie, dbne f. - ciocan de netezit tabla, dob or m. - toboar, doboer m. - toboar. L a CA D E. dobrlc f. - m ain de strivit poam a.

100
dobzla (a) - a bate crunt, doc n. - pnz groas, doco (a) - a mocni (focul), docovoe f. - rol. dd f. - fem eie cu prul lins. d d i i / pl. - aiurea. E x p r. A gri n dodii = a gri far rost, ntr-aiurea. ddii f. pl. - bram bura. E x p r. A um bla n dodii = a um bla bezm etic, nuc. doftorie f. - leac. dogu n. - plut. (DD). dogoare f . - para focului, dogori (a) - a aerisi (rsadul), d ogor (a) - a se coace prea tare. dograi (a) - a se nlege. dhot n. - pcur. La DU. dohotr m. - persoan care vinde p cur. dohtni f. - pcorni. La CADE. doinr m. - cntre. doina m. - cntre de doine, doina m. - lutar. La N .urcanu. doin / - cntec popular m oldove nesc. La C.N egruzzi, M . Eminescu, V.AIecsandri, I.C reang, M . Sadoveanu, C .Ivnescu... din f. - copc m are pentru nvod, doini (a) - a cnta doina. La M.Eminescu. dini f. - itar. doinc f. - itar. dolp n. - brn. dolbe n. - unealt de spart gheaa, dolblc f. - dalt de dogrie. dolbc / - ciocan de netezit tabla, dlc f. - cea. dlie s .f. - loc dom ol n cursul apei. dlie f. - j h e a b la acoperi, dlite f. - loc bun de pescuit, doljon (a) - a dojeni. (DD).

dolofan adj. - durduliu. La DU. dom ni (a) - a cri (CM ), dom nia zim brului f. - M oldova, dom ol a d j - potolit. La DU. dom oli (a) - a se potoli. La DU. dom olit adj. - odihnit (CM ), donat f. carte im prim at n lemn. dondni (a) - a m orm i. La DU. donicior f. - itrel. d o n ic / - itar mic. doni f. - gleat de m uls oile. doni f. - itar. dop n. - bondoc. dop prpc n. - dop la dam igean. dopuri n. pl. - resturi la lucrarea cnepii. dopurs adj. - de calitate proast (ln). dornic n. - priboi. dorc f. - covora pe podea. dos n. - cptueal. dos n. - um brar pentru vite. dos n. - cuc. D os pentru cne. {DU). d o s l f. cptueal. dosl f. - loc acoperit pentru vite. dosar n. - loc um brit pentru vite. doslnie adj. - dosnic. dosch (a) - a dormi. d o s c h i le / pl. - turte de aluat dospit. doslnic adj. - lturalnic. dosi (a) - a da dosul, a fugi. dodza (a) adv. - a doua zi. dovad (scris) f. - rospisc. L a DEX. dovedi (a) (BD , 1472) - a dovedi, a proba, n doc. lui tefan cel M are. dovedi (a) - a nvinge. dovedi (a) - a pobedi. La CA D E. dovedire f. - victorie. (TD). doveditor /. - nvingtor. drbin f. - scar deasupra ieslei. drac m. - melc. draci n. - ferstru.

ilrA cIc/ - main de strivit poama, di A dc/ - lopat de fier. ilm rr m. - denti. ih iievc/ - lopat de fier. dnicun m. melc. drngant adj. - nclinat. (IrAge (a se) - a se gti. drAghin n. - stinghie la boroan. ilrnghinri m. - carmb la cru. drAghin f. - loitr. La DLR. drAgil f. - ctin, druglatr f. - grebltur. drugnt adj. -p o v m it (movil). (IrAgoste f. - vinri. Dragul Pitic (CD, 1 4 1 4 ) -b o ie r . Dragul (CD, 1473) - spatar. drAini f. - prjin sub streain. drAlea adv. - brambura. E x p r . A m lila dralea = a umbla brambura, d r a m / - unitate de msur a greutilor. drAne f. - indril. drAni f. - culm e de atmat haine. (IrAni f. - prjin la corlatele puului. drAni f - indril. La DLR. dranii (a) - a acoperi casa cu indril, dranit adj. - acoperit cu indril, dranuros adj. - zdrenuroas. drapc n. - mtur, drapc n. grap. ilrapc n. - cultivator de afnat pmntul. ilrapeic f. - mtur de ograd. drapacu (a) - a afna. drapalu (a) - a afna. drapan (a) - a netezi pmntul cu grapa. d r A p / - cultivator. drnpn (a) - a zgria (ma). ilrAhinri m. - loitre. dt'Ahincec n. - loitrari. (IrAcAre f - minunie. drAcAref. - nzbtie.

101
d rere f. - farm ec. drcri f. pl. - ptrnii. drcim e f - draci m uli L a I.C reang. drcoic f. - verigar. drcuor m. - drac mic. La C.Negruzzi. drgica f. - dans popular. drgn m. - dragun. drgnle f. pl. - farmece. La C.Hoga. d rgnle f. pl. - ciree necoapte. d r g n (a) - a dezm ierda. drgstoas adj. - drgla. drgucic adj. - drgu L a I.Sbiera. drguri m. pl. - drglai. D rgua (B D , 1502) - sora lui Stan. drm lui (a) - a cntari. La I.C reang. drncn (a) - a suna a dogit (butoiul), d rncu (a) - a acoperi cu indril, d rnicr f. - sindrilar. L a DLR. drnicior f. - indril m ic. (TD ). drniri n. - covor n carouri, drnii (a) - a indrili. L a DLR. drnit - indrilit. La DLR. drpi (a) - a grpa. drpn (a) - a afna. drpnt adj. - drpnat, drslu (a) - a m tura cu m tura de draci l. drela adv. - bram bura. (DD ). dres adj. - ncrcat. dres adj. - ntins. d re s adj. - gtit. d re a v f . - peptene de drcit. L a D U . d rble f. - scar deasupra ieslei. dregtor m. - diriguitor la o petrecere. dregtor m. - paharnic la nunt. d r g e (a) - a unge pod eau a casei. drge (a) - a um ple paharele. drge (a) - a centui.

102
drge (a) - a schim ba bucatele, drge (a) - a curi pnza esut, drge (a) - a curi petele, drlc f. - burghiu de tm plrie. d r l c / - unealt de fcut ghivent, drle f. pl. - ciuperci com estibile, drlic n. - v. drelc (burghiu), dreng n. - v. drelc (burghiu), d re p n e f. - lstun-negru. La CADE. dr f. - plant m edicinal, d r u c / - catarg la vela barcasului. dric n. - coviltir (la cru), dric n. - coul cruii. dric n. - partea de m ijloc a unui obiect, d ric / - lopic de uns. drit n. - drept. La CADE. drg (a) - a zgli, a hurduca, d r g l / - m roag (cal), drm b / - val de oti. (M .C ostin). drm b /. - rtez (la lad), d r m b / - crlig la cpstru, d r m b / - instrum ent m uzical, d r m b / - unealt de ntins lna. drm bo (a) - a se bosumfla. drm boi (a) - a se foi. La N .urcanu. drm blc f. arpagic, drng (a) - a da din picioare, drog f. - cru mare. La CADE. d ron g / - ta la n g . La CADE. drob (BD , 1502) - drob de sare. drob n. - tescovin, droblc / - unealt de strivit strugurii, droblc / - m ain de curat porumbul, d rob n / - m ocirl, d r o b n / - alic. drobnc / - unealt de strivit strugurii, d r h / - trsur cu patru roi. drjde / - botin.

d rop ni / drobi. La T.Pamfile. d r o s c r e / - atelier pentru drote. droscre / - opron. drosl n. - bobin. d rc / - sniu joas. drot n. - belciug, srm la botul porcului. drot n. fier de frizat. drot n. vergi de m etal la loitr. drotu (a) - a pune srm n bot. druc m. - cum pn Ia pu. druc cu crcn - furc la pu. druc m. - drug. druc m. - carm b la loitr. La DU. druc de fer m. - lom. La DEX, DAR drci m. pl. - bee de rsrit, drci m. pl. - rzboi de ales covoare druflec n. - strecurtoare, drugri n. carm b la cru, drugri n. - druc lateral la scar, d ru g/ - fus m are de rsucit, d ru g / - coad cu roat la putinei, drughn / - prjin la corlatele pu ului. d r u g h n / - p ro p te a , d ru ghin e / - creang groas, d ru ghin e/ - prjina pentru gleata de la un pu. D rughine / - toponim , d r gl / - drug. drujinr m. m em bru al unei drujine d ru jn / - prjin la pu. d rujn / - ceat arm at, d ru jn c/ - nadei, drum (BD , 1473) - n doc. lui tefan cel Mare. drum r m. - cltor, drum m. - cltor, drum er (a) - a cltori, drnchi n. greabn la cal. dr c / - prietena miresei.

rin ilcc n. - strecurtoare, ilu b i d / - argsire. ilu h i il / - pucrie. Inhala / - vin prost, d u b s n. - luntre mare. i l b / - luntre. D u b sa ri - ora pe m alul stng al N is trului. D u b sa rii Veclii - sat pe malul drept ui Nistrului. d u b /. - vas n care se scurge rachiul, ilu b l r m. tbcar. La DLR. ilu b l re /. - cldur, d u h l r e / m eseria de tbcar. ilu b l re / - tbcrie. La CADE. d u b i (a) - a tbci. La DLR. d u b i (a) a topi cnepa. La DLR. Iubi (a) - a bea peste m sur. La DD. I u b ir e / - tbcire. La DD. (Iubire/ - topire. La DD, DELM . d u b it adj. - tbcit. La DD. d u b it adj. - topit, destrm at. La DD. ilu h l r n. - rindea cu dou cuite. d u b la t n. - v. d u b la r. d iib o e / luntre. d iib i/ pl. - luntre. d u b ra v (BD , 1 4 9 3 ) - crng. du b ra v (CD , 1393, 1400, 1407) a mg. d u d c m. cufundai', d u d /. - m ndruli. ilu d n n. - parcel de blrie, d u d u n. - blrii, d d c / - cucut-de-ap. d u d u c / - term en de politee, d u d u c / - dom nioar. La DLR. d u d u ie / - cuconi. La CA D E. ( I ii d u i / cuconi. L a CADE. ilu d u lc n / - m ndruli. La DLR. d u g h e a n / - m agazin.

103
dughenr/w. prvlia, d ugh en / - prvlie mic. d u gh e / - mei. dughe / sem ntur, dugln adj. - trndav. L a CA D E. dgli adj. - lene. La D LR. dugs adj. - lene. duh n. - rsuflare. E x p r . ntr-un duh = ntr-un suflet. La C A D E. duhn n. - uliu. duhn n. - tutun. duhni (a) - a fum a. L a C A D E. duhl (a) - a rspndi un m iros greu. duhlt adj. - puturos. La CA D E. d u h u c / - rol. d uhovnici (a) - a se spovedi. duhuri n. pl. - parfum . duh ru n. - npust. La CA D E. duin n. - unealt prim itiv de treierat. duim n. - v. duien. duim n. - m ulim e de oam eni robii. dulachl n. - bufet (m obil). dulm / - hain m blnit. dulm / - hain a dom nitorilor. dulandragu m. - haim ana. La DU. dulap n. - m obil pentru haine, cri. dulap n. - sistem rudim entar de irigaie. dulp n. - piu. dulap n. scndur pus pe dou luntri. dulp n. - scndur groas. dulap n. - m as de buctrie. dulr n. - chirpic. d ulu c / - cea. La N . urcanu. d l / - par altoit. dulu m. - cine mare. d u lu c / - celu. Dulcescu (C D )-v is tie rn ic . D ulceti (CD , 1480) sat.

104
dulhn (a) - a ndopa. dul f. haim ana. E x p r. A se duce dulu = a o terge, a fugi iute. dulvri pl. - alvari. La DU. dum d ro f. - roie. dum n m. - pepene verde mare. dum n m. - viel fatat dum inica. d u m t / - roie. dum t f. - past de roii. dm f. - pernu decorativ. dm /. - specie a eposului ucrainean. dum b n. - dm bule. Dum brava C aprei (CD , 1425) - p durice. Dumbrava Roie (BD, 1495) - pdure, dum brav f . - pdure de stejar. Dumbrav (CD, 1430) - curile lui d um brvnic m. - plant erbacee, dum brvn adj. - de dum brav, dum brvenc - pasre m igratoare. D um brveni (CD , l 4 2 7 ) - s a t . Dum brveni (BD , l4 9 9 ) - s a t . D um brvia (CD , l4 4 7 ) - s a t . D um brvia (BD , 1470) - sat. d u m e / - pernu decorativ, dum elr pron. - dum nealor, dum snic adj. - dom estic. Cela ce va fu ra gini, gite i alte p a se ri dumesnice... (Pravila lui Vasile Lupu). dum snic adj. - blnd. dum snic adj. - gras (pmnt). La DU. dum snici (a) - a dom estici, dum esnicit adj. - dom isticit. Dumeti (CD, 1420) - sat pe Bcov dum ic (a) - a strivi struguri, dum ic (a) - a strivi. La N .urcanu. dum icat n. - un fel de sup. La DU. dum inicn f. - vac fatat ntr-o du minic.

dum itri f . - tufanic. dum nedzrti adj. - dum nezeieti dum nedzrti adj. - evlavioase. dup n. - sm oc de ln. La DU. dupc n. - lovitur, pum n. La DU. dup prep. - la. dupbgec n. - cotru. dupci (a) - a da pum ni. La DU. dupc (a) - a tivi. dupcuptir n. - cotru. dupi (a) - a tropi. La DLR. d u p i( a ) - a tropi. (DD). dupt n. - tropit. La C A D E. dupitr f. - tropitur. La DLR. dupollt adv. - unul dup altul. dpc f. - moned de argint. La CADE. dpi m. pl. - jo c de copii. duplc n. - rindea de prim operaie. d p l / - pliu (la hain). dupl (a) - a se m urdri. duplt adj. - murdar. dupurs adj. - plin de curnui. dupurs adj. - ciufulit. La CA D E. dur (a) - a cldi. La DU. dur (a) - a se ocupa. durn n. - sticl rezistent. dr f. baterie pentru lantern. dur (a) - a z u r i . drt n. - zpceal. La DU. d r d / - a r m . La V.AIecsandri. durducn m. - cium fas. durdu (a) - a hodorogi. durdu (a) - a hurui. La C A D E. durdut a d j - huruit. La CA D E. durdum n adj. - scurt i groas. durdr f. nevoie. durd f. - arm. durln m. - bieandru. drl f . - putan. La CA D E. durlgi m. pl. - ciupici. La DLR.

diirli n. - prichici. durli n. - tulpin de ceap, durlui (a) - a cnta din tric. (Iurlc n. - strecurtoare, d ur u i (a) - a da de-a dura. d u r u ito r e /.'cascad. La DLR. D u ru ito rc a / - sat. d c / - nghiitur. E x p r. A d a de duc = a b ea dintr-o nghiitur, d c . / - toart (la cldare), dug n. - saltea. duegbin / - p l a t de rscum prare a unei crim e. La DIM . dui m. pl. - dispoziie. (TD). dulen n. - strecurtoare, dum an adj. - periculoas.

105
dunc dunc dunie dunc n. n. n. n. cenuar (la plit). cahl. lucarn. rsufltoare la poloboc.

d tc / - tulpina cepei. d tc / - m oned polonez. La DLR. duvlnic n. - cenuar (la plit). duvlec n. - strecurtoare. d v o r e l / - gospodrire. La I.Neculce. dvor ( a ) / - a sluji. La C.N egruzzi. dzm (de p ete) / - uha. La DLR. d zm / - ciorb de gin. D zrn (BD , 1488) - rze.

E
econom r m. bogta. eetr n. - hectar. edec n. - ogor m otenit. La DU. dechi n. - fru la cpstru. dechi n. - coad de cpstru. eftin adj. - darnic (CM ). egherc n. - stanite (a vitelor). ei interj. - ndem n, o porunc. ei interj. - se ntreab ceva. ei interj, ei i? ei bine. - arat trecerea de la o idee la alta. ii m. pl. - cazaci de pe rul laic. eli interj. - interpeleaz asculttorul. cleli interj. elei. elinsc adj. - grecesc. Ene m. - personaj folcloric. E x p r. A veni ino Ene pe la gene = a fi cuprins de somn. Eni Nicolai (B D ) - jitnicer. ni m. - guzgan de ap. Epei (BD , 1 4 8 1 ) - pru. epirt m. - locuitor din Epir. epitrp m - m em bru dirigent al unui aezm nt public, al unei biserici, e p it r o p e / - adm inistraia unui aez mnt public, bisericesc, eph f. - epoc. La C .N egruzzi. eprc m. - som n (pn la 2 kg). epur m. - oldan.

epur m. - burete galben, pure m. - tiuc. epuresc f. - stil de not. erbrie f. - depozit de p ra f de puc, erbu adj. - verde-saturat. eres f. - erezie. La D .Cantem ir. ereticc f. - pgnie. La Gr.U reche. eres n. - rtcire, crm m. - som n mare. crm luc .-m a n ta cu mneci. crt (a) - a-i lua rm as bun. ertcine f. - oraie de nunt, ernc f . - ginu. La DU. estorllte pron. - acestorlalte. e (a) - a deveni. La I.N eculce. eitore /.' - latrin, etc n. - iatac. La C .N egruzzi. etr f. - unealt de pescuit. La DU. tr f. - vintir. evgheiis adj. - nobil. La C .N egruzzi. ev ghen is (a) - a boieri, evg h en st adj. - boieresc. Rominismul, zise tot Alecsandri, avea un ne les insulttor pentru tagm a evghenist. Romn e ranul, eu snt boier m oldo va n . La M .Sadoveanu. c z t r / - stavil. La CA D E. E ze r (BD , 1 5 0 2 )- p r u . E z e re a n u l Petru (C D ) - com is. E z e re a n u l M ircea (BD , 1502) - fiul D rguei. E ze ru l Lahului (CD s, 1459) - propri etate.

F
liU 'liic/ fclie. La DU. lu d n n. pasre acvatic, lac tn n. trsur luxoas. Iiictn n. autoturism cu capot. Iiictn n. - caroserie la autoturism , lunuri m. pl. fagi. Ini in. - estur deas cu dungi n relief. IViic / flanel. IViin adj. bun. N u-ichiar fain.(DD). Iiilacu (a) - a fclui. lalafi in. - cpn de varz nfoiat. falc are / - boal la gt, falei. la lca ri n. - falc la cal. falcri n. - curea la cpeea. ilc / - lam a brzii. laice (B D ) - m sur de suprafa. l a i c e / - unitate de suprafa. La DLR. falcr 111 . - cosa tocm it cu falcea. a l c c r c / - dare pentru fiecare falce de vie. La DIM. lalcsc adj. - de falce. E x p r . P r jin flceasc = prjin de falce. La CADE. fald n. - lam a brzii. fald n. - crlion. fald n. cut. lalt adj. - stnjeniu. lal (a) - a se luda. falitu l n. - artarea darurilor la nunt. flit n. - rindea. I'aln n. - vem nt preoesc. lali adj. fudulani. fal (BD , 1472) - n doc. lui tefan cel Mare. fal n. - lam a cuitoaiei. lal n. - rindea cu dalt n figuri, l a l o u c / - rindea pentru jgheaburi, lalo v c n. - rindea de fcut jgheaburi, fan a ra g iu m. cel ce aprinde fanarele, la n a rg iu m. - fanariot. La DU. fanaticesc adj. - fanatic. La C.Conachi. fanastcuri n. pl. - m ofturi, f n / - steag. fandosit adj. - fudul, ludros, fngle / - tigaie (cu coada lung), fantl m are n. - vas din doage de 500/. fantazu adj. -p ric e p u t, fantoz (a) - a face m ofturi, fapt n. - dum an. farafagu / - clete de scos cuie. farafastc n. - mofturi, fasoane. La DU. farafi n. - varz pipernicit, faraon m. - cpcun, faraon m. - copil obraznic, farasu - drac. farb ar/ - ornam ent la streain, frb/ - vopsea, farbu (a) - a vopsi, farelnic ni. - geam ba. farfst adj. - m ofturos, nzuros, farfurie / - faian, porelan. La 1. N e culce. farfurie d isfat / - farfurie ntins. farm agu adj. - ferm ecat. farm azon m. - arlatan. farm azon / - vrajitoare. La CA D E. frm e (a) - a frm ia. f a r n ic / - farm . farsfc / - rindea cu dalt n figuri. fri ii. pl. - foarfece. fartl n. - lot de pm nt. frt / - or de ferar. farth n. - ort de fierar. fartujc n. - or de fierar. fartc / - or de fierar. fsc n. - lam a toporului. fs c / - lam a cuitoaiei. fasol / - fasole. La CADE.

108
f a s o lir e / - fandosire. fast n. - rindea cu dalt n figuri, fasia-ciorii / curcubeic. fa su la -lu p u lu i/ -c u rc u b e ic . fasulre/ - loc unde se cultiv fasole, fasle-pu tu roase/ pl. - curcubeic. fasle-slb atice/ pl. - curcubeic. fa s le-p e n tru -p lo n i/ pl. - curcube ic. fasle-glon / pl. - m ncare: fasole fierte, oloi i ceap crud. f / - cingtoare colorat. f a c / - fa. fa e / - bucat de slnin. f ta -p o p ii/ - j o c popular. fat p rp uric / - vl la mireas. ftc f. - halu. La Th.H olban. ftc / - co de prins pete. f t c / - pnz de pianjen. f a t lc / - ram (Ia fereastr). fatrc / - fereast la iatac. fatrc / - oberi iht. faa c a s e i / - podea de lut. faa b a lc o n u lu i/ - fronton. fa calid oru lu i / - fronton. fa ca sei / - podea. faa cerd acu lu i / - fronton. faa cucoanei adj. - roz. faa m esei / fa de mas. fa paravan ulu i / - fronton. faa forgan cu lui / - fronton. fa / - fa de pern. fa / - cearaf. f a / - cput la cizm. fa alb / - cearaf. fa de cap ati / - fa de pern. fa de coldr / - cearaf. f de iorgan / - cearaf.

f de mas de g u m / - m uam a f de plit / - plac de schij la plilft faerri m. fluierari. faitic n. - fronton (la cerdac), fait n. - fronton (la cerdac), fur m. fierar, fur m. - februarie. Fauri (BD , 14 6 8 ) - s a t pe Bistria. fz / - lam a toporului. fcltni / - mustuitor. fclu n. - v . fcltni. fclu n. - facle. La CA D E. fcl n. - vergea. fclu (a) - a strivi strugurii. fclu (a) - a am esteca legum e fierte fclut adj. - fcut pireu. fctor m. - tvore. La CA D E. fctur / - nfiare. fctur / - ferm ectorie. fcut adj. - contrafcut. fcul adj. - chipe, trupe. fcul adj. -c h e rc h e lit. fgn m. - fag tnr, fgule. La CADE fgdr m. crcium ar. fgd n. - fgduin. La CA D E. fgdu n. - crcium . Fgdu n. - sat. fgt n. - pdure de fagi. Fguleului (BD , l4 7 3 ) - v a d . fgur m. - fgurel. La M .Sadoveanu. fin de ppu oi / - mlai. La DLR. fit / - vl la m ireas, fll (a) - a flfi. La C A D E. flbrc/ - ornam ent la streain, flcre / - oreion (boal), flcr / - tetanos (boal), flcu adj. - flcos. La CA D E. flce/ - lopele la vatale. La DU. flce / - f ie c a r e din tlpile sniei, f lc e / - falc la cai.

litlrc'le/. pl. - stinghii la boroan. iillcr in. - flcer, c|)a.nKapb-lucrtorul nuci flci de pm nt snt elemente m prumutate (de ruteni) din lim ba moldo11 'neas c. La I.Bogdan, ffllcer m. - cosa tocm it cu falcea. lAlccsc adj. - prjin flceasc. Irtlci / pl. - craci la car. Iillcc/ - lam a brzii. Iillfr m. - palavragiu. lAli (a) - a se lud. La M .Em inescu. IAli (a) - a pream ri. La C.N egruzzi. Iillitr m. - ludtor. La C.N egruzzi. llos adj. - m ndr. I ls adj. sem e. La A l.Russo. l lu it r / - jgheab fcut cu rindeaua. f n r n. fanar. La CA D E. fin prep. - far. Co fa n fund.{ DD). f n n / - fain. f r n le / pl. - farm ie. f rb r le / pl. - ornam ent la streain. f rd e c t adv. - num aidect. tarfl n. - ferfeni. f rf c (a) - a ferfeni. f rf c ri m. - rdac. f rf c t adj. ferfenios. frf l g adj. - ludros. I'rfs adj. - terfos. a r in / - faina. (DD ). f r i n / - fain. La C A D E. f rm (a) - a crpa (lem ne), f rm (a) - a frm ia. La CADE. f rm ( a ) - a s t r i v i , f rm (a) - a ciopri. f rm (a) a nim ici, f rm (a se) - a face m ofturi. F rm (CD , 1 4 4 9 ) - rze, f r m t r / - frm . La DLR. f rm (a se) - a se preface, f rm (a) - a strivi strugurii.

109
frin / - frm (de pne). frm cis adj. - farm icios. frm t r / frm (de pne). frm tu rle / pl. - frm ie. frtt m . . - frate de cruce, frtoi (a) - a da ntr-o parte (carul), fc / - putinic cu capac. La DLR. ftu / - vl al m iresei, ftli n. - fat bine dezvoltat, ft / - feti. fre / -ip o criz ie. La I.N eculce. fre / - frnicie. La M .Em inescu. fre/ - fare. fos adj. - m are la fa (fem eie), furr n. februarie, fur n. - v. furar, furl n. - v. furar. Fureti (BD , 1502) sat pe Tutova. fecior btrn m. - flcu sttut. feciorie / - tineree. fehri n. - rindea cu dalt n figuri. fld / - rindea cu dalt n figuri. felegen n. - phrel (de rachiu). felegs adj. - zdrenros. La CADE. felehr n. - crucea carului. La CADE. feleg n. - fire, fel de a fi. feletic n. - pm tuf. La DU. feletic n. - bucic. felezu n. - m tur rasfirat. felezui (a) - a m tura pleava. felgare / - rindea cu dalt n figuri. fli n. - m od, chip. L a DU. feliurit adj. - de tot felul. La I.Creang. felri n. - rindea de fcut jgheaburi. feluitri n. v. felari. feluri n. pl. culori. fenr n. - fanarul m orii. La DU. frbe (a) - a suda.

110
frbe (a) - a se cicatriciza. ferche adj. repezit, feredeu n. - baie. La DLR. feredu (a) - a se m bia. La CADE. ferenc f. - cerc la plit, feresu n. ferestru. La DU. ferestri n. toc la fereastr, ferestri n. - ochi de fereastr, mobil, ferestrri m. - m eter de ferestre, ferestrri m. - toc la fereastr. Dzim ramc, da m ai m oldovenete ferestrari.( TD). ferestrri n. - pervaz, ferestrri n. - rindea dubl, ferestruic f. - ochi mobil la fereastr, ferestruic la g a n o c/. - lucarn, ferestruic la n a s - lucarn, ferestruic m ic f. - ochi de fereastr, ferestc /. - lucarn, f e r c s t /- v. ferestc. ferfelis adj. - zdrenuros. ferfeni f . zdrean. La DU. ferfeniite adj. - v. ferfenioase. ferfeniose adj. cu foi multe, ferfenios adj. - zdrnros. La DU. ferghiru n. - rindea (cu dalt n figuri), ferire / . - protejare. C M oldova lup tase mult pentru ferirea lim bii de ... construciunile arbitrare ale filologi lor era... cunoscut moldovenilor. La G .lbrilcanu. ferm ectores f. - vrjitoare, ferm i f. pl. - docum ente, ferm l n. fermoar, ferpelc n. - foaie pentru o piroc. frl m. - felcer. fes n. - fest. E x p r . A -i face cuiva fesul = a-i face, a-i ju c a festa, fesfesle f. pl. - dichisuri. La CADE.

f e s f e le / pl. - zorzoane. fnic m. sfenic. fetal f. - vopsea cu ulei. fetel (a) - a ocr, a batjocori fetel (a) - a m nji. E x p r. A o feteli = a ncurca treaba. fetclt adj. - ocrit, batjocorit. fetelt adj. murdar. La CA D E. fter m. - pdurar superior. fetil f. - cli. fetil f. - estur groas din cnep fetil f. - urzeal gros sucit, fetil f. - a de cnep gros sucit, fetil f. - a (ntreag) a lum inrii fetil f. - lum nare. La M .Sadoveanu Fete G otc (D B ) - prclab. feteasc f. - varietate de poam , fetelg m. - brbat care nu poate avea copii. Feteleti (BD , 15 0 2 ) - s a t . fetelu m. - flcu sttut. Feteti (BD , 15 0 3 ) - s a t . fetic f . - feioar. La Gr.Vieru. fetic f. - plant ierboas. f e t n e g c / - fetican. La DU. f e t n e g c / - fetican. fetneic /.' - v. fetnegic. feu (a) - a unge podeaua (cu lut). feut adj. uns cu lut. feuitri n. - rindea (cu dou cuite). i c u r n. - trsur (cu patru roi). f i d e n / - p u i de viin. fiti adj. din rude m ari. figre f. - rindea (cu dalt n figuri). figree n. v. figare. fig h r n. - v. figare. fig u r u c f. - rindea. figuri / pl. ornam ent la streain. fihrl n. - rindea (cu dalt n figuri). filandl m. - agent financiar.

ulm ii ii - rindea (cu dalt n figuri). I iliir iic / - v. filarei. Ulii / foae. La DU. liH ir / - unealt de fcut ghivent. IlU-tin adj. - stnjeniu. IlUgus adj. - zdrenuros. Illilirie f. - rindea cu dalt n figuri. Illltic n. - bucat m are. I lll n c / - rindea cu dalt n figuri. Illi'ui 11 . - rindea cu dalt n figuri. Illoncr n. - rindea cu dalt n figuri. Iluaghl m. agent financiar. Ilnadl m. - v. finaghel. Iliin m. - agent financiar. I l n n / - agent financiar. I l o r / - fric. liong n. - fund; bant. La CADE. liors adj. - n p ra z n ic . La DLR. lira n c ri n. - carniz (la fereastr). fire / - m ndrie. E x p r. A se in e de lire = a se ine m ndru. La I.Neculce. liro n c /. - perdea. lirm n n. -g ra m o t . (TD). firm an n. surugiu. l r l / - msur de teren. La C.Negruzzi. litnie f. curenie. E x p r. A face litanie = a face curenie. li) adv. - gata. litire f. - strat de legum e. fitc n. fiuic cnd se trage la sori. litu (a) - a term ina. l i i n c / - ciocan m are de lemn. liu ito re f. - m istrie. llfit adj. - peltic. La CA D E. ln r n. - felinar. La M .Sadoveanu. ln ri n. - felinar. ITnri n. - lucarn. iM naelor (BD , l 4 6 9 ) - v a le . I ln a e lo r (BD , 1 4 6 9 )- p r u . ln ra n. - fanar mic. La CA D E.

111
fnre f. - islaz, fntl n. - pu artezian. fntl n. - pu mare. Fntna B lidarilor (B D , 14 9 1) sem n de hotar. Fntna Iui Epure (B D , l4 9 3 ) - s e m n de hotar. Fntna P ducelului (C D s, 1493) semn de hotar, fntnr m. - puar. fntna f. - pu. La DEX. Fntncle (CD , l4 2 5 ) - d e a l . Fntncle (BD , 1482) pru. Fntncle (CD , 1426) - sat pe Bahlui. fntn f. - izvor fcut de m na omului, f n t n / - puurel. La DEX. frcigi n. - b de sucit funia, frfl f. - prpd, frflg m. - brbat desfrnat. frf (a) - a lucra de m ntuial. frft adj. - fcut de m ntuial. frfit r / - lucru fcut de m ntuial. fr (a) - a fori (calul), frnc ni. - v. frnoag. frni (a) - a fonfai. La DU. f r n it - fo n f frnog m. - om frnit. fr (a) - a term ina. F rtat(C D , 1460) - fratele lui Vlaico . frc m. - corcodu (pom ). frc m. - porum brel (arbust). frgu adj. - fudul. La CA D E. fr (a) - a se fuduli. fr (a) - a se preface. fr ( a ) - a cleveti. fric adj. - clevetitor. frg adj. - zburdalnic. La CA D E. fis m. - copil pipernicit.

112
fis adj. - certre. fis (a) - a m ocni (focul). fistic n. - nucuoar. La DU. Fstc (BD , 15 0 2 )- p r u . Fstci (BD , 1497) - mnstire. fistici (a) - a se buim ci. La DU. fstoge f. pl. - floace. (TD). f i c / - sadin (plant). fici (a) - a fluera printre dini. La DLR. fichi n. - tulpin de ceap. La CADE. f c h ie / - scursur de blegar. fic n. - sm oc (de iarb). fin m. - om iute la caracter. fitichu adj. - verde-deschis. fitichu adj. - galben-verzui. fi m. - copil neastm prat. fi /.' - lepdtur. La N .C ostenco. f f. - feti neastm prat. fic f . - feti zglobie. fiitr f. fem eie nfum urat. flanca f. - flanel. La CADE. flanc / flanel. lanilu adj. - rou-ntunecat. flaim uc m. - ntfle. La DU. flci (a) - a holtei. llcnci m. pl. -fl c u an i de 15-18 ani. flcre f. - flcraie. flcuan in. - tinerel. La CADE. Ilcundru m. - flcu chipe. flcu m. tinerel. La CADE. flcu btrncios m. - flcu sttut. flcu vechi m. - flcu sttut. flcu de-a doilea m. - vduvoi. lcu rm as m. - flcu sttut. flcu trecut m. flcu sttut. flcu trdzu m. - flcu sttut. flcu n stare m. - flcu sttut. flcu ntreg m. - flcu sttut.

flcu n tot bunu m. - flcu stStm flm njiune f. - foam e grozav flm njine f. i astfel general teanu (la nceput de ianuarie 1918/ u trecut Prutul i provincia (Basarabiiil devenise depozit de p ro vizii pentru flam njiunea noastr, a devenit, a teptin d vremuri mai bune, un teritoriu ocupat m ilitrete. La N.Iorga. flm njirii m. pl. - flm nzii. flm njine f. - foam ete. Flm nzilor (CD , 1448) grl. fl r so r e / - floarea-soarelui fle n d u r / - zdrean. fleanduros f. -te r f o a s . (TD). fle f. - pansam ent. flec f. - zpad moale. flccu m. - malade. La DLR. flecui (a) - a strivi (strugurii cu maina) flecu (a) - a m esteca bine. flecute m. - m runi. flecute f. - bagatel. La DU. flegher n. - turn. flendrs adj. - zdrenuros. fleorc f. - fem eie desfrnat. fleorc f. - brfitoare. fleorc / - gur spart. E x p r . Taci fleorc = tac-i gura. fleoc f. - noroi. fleorc (a) - a trncni. leocil f. - noroi. flc o c r e / - noroi. fleocrini f. - noroi. fleni f. noroi. flie f. flecreal, trncneal. fleter f. - glod cu zpad. fleteri f. - brfitoare. flctur f. - flear. La CA D E. fligher n. - cerdac. flinc n. - cravat. flind n. - bucic de varz acr.

IIIiiiiiI ii fund. HlomieAl / noroi. II111 t ai (a) - a bate cu biciul, lliui Ai (a) - a se m urdri (de noroi), lliui' /. ciocan de rachiu. (CA D E). HmcA/ m sur de rachiu. (DU). IIm>( ic n. m ncare la rpezeal. La ( AI)E. H oiicA/ - pr nepieptnat. Ilnarc/ - ghirland de flori la mireas. llo A re / - ornam ent la streain. llo A re / - fund. M oare/ - verig la pripon. lloAre/ - vaz. llo A r e/ - spic de porum b. lloAre/ - jo c popular. Iloare-boiereasc / - crizantem . MoAre-de-cas/ - vaz cu floare. Iloare-de-ceai / - trandafir. Iloare-de-diur / - trandafir. Iloare-de-ruj / - trandafir. Ilore-galben f. - trandafir. More-n-gavanos / - vaz cu floare, flo a r e -n -h r b / - vaz cu floare. Moare-n-litr / - vaz cu floare. Ilore-olo / - aloe. Ilore-roie / trandafir, (loarea-bonzarului / vetrice. (lorea-bostanului adj. - galben. Morea-brumei/ - brndu. Ilorea-cabacului adj. -galben-deschis. Ilorea-cea-m are / - iarba-m are. Ilorea-crestei / - ornam ent. Ilorea-ghiorghivanului adj. liliachiu. M orea-gram afonului - crin. florea-rsritei adj. - galben-nchis. Ilorea-soarelui adj. galben-nchis. M orea-stuh ului/ - s p ic u l stufului, flocil / - pruial. Floceti (BD , 1 4 7 2 )- s a t .

113
florr n. - luna mai. florari n. rindea (cu dalt n figuri), florari n. - ornam ent la streain, florrie/ - ornam ent la streain. Florea (BD, 1495) - nepot al lui Fril. florean adj. - blat, cu pete. Floreti (BD , 1495) - sat. flori / pl. - ornam ent la streain. flri / pl. - coroana m iresei. flri la c a s / - ornam ent la streain. florc adj. - florean, cu pete (vac). f lo r ic ic a / - num ele unei hore. floricic/ - fund. floricic de co rd ic / - fund. flors adj. - nflorit. fluer n. - to tlc . fluer m. - fluerist. La CA D E. flir n. - tulpin de ceap. flutur m. - libelul. foe lin iat / - propis. La DLR. foam ete / - flm nzil. (TD). foc / - pelicic prea uscat. focri m. - cuptora de var. focau adj. - rou-portocaliu. foc (a) - a face des focul n sob. f o c r e / - foc mare. focru adj. rou-deschis. focos adj. - nfocat. L a M .Sadoveanu. focs adj. - rosu-aprns. La M .Eminescu. focr m. - degeel-rou (plant). Foca (BD , 1495) - boier m oldovan. focr m. - lum nric (plant). focr in. m ieunea. focr m. - scrntitoare (plant). focuri n. pl. - procente de alcool. focuri n. pl. - baterii (pentru lantern). focur n. - aprindere la plmni (la cai). fodole / - fudulie. (TD).

114
foduli adj. - fudulani. fofin f. - diaree, fofin / - guturai, foflni / - lim ba melifei. La CADE. foflenc f. - om de nimic, foflnchi interj. - tronc! La CADE. fflic n. - bucl, fofolg m. - prostnac, fi n. - cpn de varz nfoiat. fi n. - deert (parte dintre ultim a coas t i old la vit). fi n. - aprindere la plm ni (la cai). fi n. - plcinte. E x p r . Foi cu brnz = plcinte cu brnz. foi (a) - a respira. fi n. - foaie la fierrie. La DU. foilen / v. foili. f o i l / -fru n z u li . foior n. - ptul la vie sau la pepenrie. foior n. - pernu (pentru copii). foior n. - aprindere la plmni (la cai). foior m brodat n. - pernu decorativ. fiul n. - frunza. E x p r . Foiul verde = frunz verde. fojg (a) - a m iuna. La DLR. fojgitr / - fonitur. La DLR. folr m. - dregtor care strngea folritul. folrt n. - dare pe stni i pe brnz. L aD IM . f o lb t c / - tricou, folc n. - floc (de pr). Foleti (BD, 1502) - selite pe Crasna. Foleti (CD , 1 4 2 9 ) - sat. foleti (a) - a face trg la Fleti. (DD). folf (a) - a fonfai. foltn n. - parcel. La CADE. foltun n. - petec de pm nt. La T. Pamfile. Folticeni (CD , 1490) - sat pe omuz.

fom eti adj. -fl m n z i. fom fe f. - bucl, fom eticii adj. - nfom etai, fononri n. - funcionar, forib n. m ner la sertar, f o r c / - fara. for (a) - a sufla zgom otos pe nri forc (a) - a sufla zgom otos. forcotel f. - forfoteal. forf (a) - a fierbe n clocot. forfectr adj. cu vorb m ult. forgng n. cerdac. frm f. - tava rotund reliefat. fort n. - cerc (la plit). frtc f - ochi de fereastr, mobil. frtocic f. - ochi de fereastr, mobil frtocic f. - ram de fereastr. foroli (a) - fandosi. La N . urcanu. fos (a) - a m ocni (focul). La DU. fsil f. - nvlm eal. f o s l / - care rsufl greu pe nas. fse f. - eztur la izvor. foalu n. - unealt de scrm nat lna. focri n. - cpn de varz nfoiat foc (a) - a fi. La DLR. focitr f. - fire. La DLR. f o n e l / - fire. La C A D E. foni (a) - a fi. La M .Em inescu. fo n ire/' - fire. La M .Em inescu fonitur f . - fitur. La I.C reang. fonit n. - fit. La N.Gane, Al.Vlahu. frag m. - fag. frg f. - vi de vie. frg f . - struguri. frantrcic n. - fronton (la cerdac). franuz n. - cheie francez. fr a n z e l / - bulc. La DEX. franzol (a) - a se fuduli. frsan m. - frasin. frsn m. - frasin.

alinc cu franjuri. s o n i m. - topora. u | i />/ lstari neroditori, i | m p i - toporai. i itlii in curelar, m eter de fre. i ..... . pnea (a) a zoii. La DLR. m unii (a) - a m ototoli. i nmliitA (a) - a strivi strugurii. numii (a) - a ferm enta. i im ml A (a) a durea. (DD). a m i ( h ) a se tngui. La CADE. i>iiin|i (CD , 1 4 2 9 )- s a t . i iilrtui (BD , 1503) - sat. m ilfl (CD , 1452) - fecior al lui Ihedcon . rrA|IIA (BD, 1495)-b o ie rm o ld o v a n . i Aileti (CD , 1448) - selite. i illr m. - lstar neroditor, i u ii (a) - a cura cocenii de boabe, i m i (a) - a strivi strugurii (cu maina), vii m. pl. - bucele mici de aluat, i ecei - sat. i ccAi m. p i drojdii, i r n l l m. - drojdie din plm deal, i ig ;ir n. - cuit cu dou capete, i iichi in. - roie, l 'iicic n. - hain brbteasc,
.1

.........

115
frm bie f. - ciucuri. La CA D E. frnc m. - francez, frnghi m. - franj, frnghie f. - bru ngust, frnghu n. - bom faer. frocn (a) - a fori (calul), fructe n. p i - legum e, frcturi n. p i - fructe, frum oas f. - pete. F rum oasa (BD , 1491,1503) - pru. Frumoasa M are (BD , 1491) - p ru . Frum osul (CD , 1 4 1 1 )- p r u . Frum oia (BD , 1 5 0 3 )- p r u . frum ul adj. - rou-aprins. frum u f . - frum usee. L a V. Vasilache. F ru m u lu l (C D , 1452) - unde a fost ~. F rum ulul (CD , 1 4 2 8 )- p r u . Frum uica (BD , 1 4 7 3 )- s c h it . Frum uia (C D , 1 4 3 6 )- p r u . frundzri m. - plop. frundzri m. - varz nfoiat. frndz f. - felie subire de pine, frundzri (a) - a culege ntr-ales. frundzor f. - frunz de dafin, frndzul m. - frunz. (TD ). frundzulen f. - frunzuli. (TD). frundzuor f. - frunzioar. (TD). fruntri n. - cpstru, fruntri n. - rscol la cru, fruntri n. - fronton (la cerdac), frunta n. - curea pe fruntea calului, frnte f. - fronton (la cerdac), frunte f . - bogat. E x p r . Tare de frun te = frunta, bogat. f r u n t e / - prim ul cules. E x p r. A cule ge fruntea la harbuji = a culege prim ii pepeni.

r z / - bucl. rezu adj. - de culoarea fragilor, rc/.u (a) - a netezi, i ig re f. - tigaie (cu coad lung), i i g r e / - vergea pentru descntat. i ig re f. - descntec de speriei. i ig arie f. - rindea (cu dalt n figuri), h g a t r n. - tigaie (cu coad lung), i ig u r t adj. - am orit de frig. i g u ri n. p i - febr vitular. rip t adj. - zgrcit. i iz r f. - bucl. icnite f. p i - nrile calului.

116
frunte (a face). - a da n copt. E x p r. A face frunte de copt = a da n copt. frunter n. - fruntar. Frunte (D B , 1488) - stolnic, fruntir f. - fruntar. f r u n t / - fruntar. frunt adj. m bltit. frnza-nucului adj. - cafeniu-nchis. frnza-plopului f. - pltic. frnz-uscat adj. - cafeniu-deschis. frupt n. - produse lactate. La DU. fudulni adj. - fuduli, fudul adj. - fuduli, fudulii n. pl. - testicule de bovine, fuduli adj. fudulani. fuglnic n. rndea lung, fugn n. - r n d e a lung, fugnc f. - v. fugan. fugnoc n. - rindea lung, fg /.' - vijelie. E x p r . A far-i fug = afar ninge i bate puternic vntul. fugn (a) - a netezi cu fuganul. fugri (a) - a rzm eri. La DLR. fughuc f. - peter, fugi (a) - a se decolora, fugi (a) - a se terge, a se lua. fugi (a) - a aluneca, a se surpa, fugu (a) - a netezi cu fuganul. f u io g / - rm ii dup alesul covo rului. fuiog f. - persoan istovit, fuir n. - mnunchi de cnep nelucrat, fuioare n. pl. - daruri mirilor, fulu m. - netrebnic. La CADE. fulg n. spic de porum b, fulg n. - spic de stuf. fulgn n. - rindea lung, fulgn (a) - a netezi cu rindeaua.

F u lg e r (C D s, 1489) - M ovil lui Fulger. fulgerte adj. - iute ca fulgerul. fulgu (a) - a rindelui. fulgui (a) - a terge cu m tura de stuf. fuligos adj. -m io a s . fultn n. - insuli acoperit cu stuf. fultn n. - tufri des. fum n. - gospodrie, cas. La I.Neculce, fum agri m. pl. - crbuni presai. fum r n. - lucarn. fum r n. - hogeag. fum r n. - foaie de prisac. fum r n. - foc m ocnit cu m ult fum. fum rnic n. - lucarn. fum rnic n. - foaie de prisac. fum g (a) - a m ocni (focul). fum gri n. - foaie la prisac. fum g (a) v. a fum ga. fum g ( a ) - v . a fum ga. fumrri n. - dregtor, ncasa fumritul. fum r m. - fum tor nceptor. fum rt n. - dajdie pltit de fiecare gospodrie (hogeag). La DIM . fum tor n. - foaie de prisac. fum egai (a) - a fuma. fum eghi (a) - a mocni (focul). fund n. - fronton (la cerdac). fund n. - m su jo as cu trei picioare. fund n. - fundior de hcuit varza. fund n. - gurar la c u p tio r . fund n. - capac la crati,. fund de buctrie .- fund de hcuit varza. fund de sac n. tbultoc. fund la cuptor n. - g u ra ri. fund cu picioare n. - m su rotund. fund la cerdac n. - fronton. fundc n. - fronton (la cerdac). fundc n. - gurar la cuptior.

Ilimlm n nfundtur. ...... n partea ncovoiat a sniei. Iti / m su jo a s cu trei picioare. tiimlii / Inud de hcuit varza. Iiiiiuire / - parte a sniei. iio.ni /. partea din urm a cruei. u i m i r e / - fronton (la cerdac). ..... l> .i(('l) , 1428) boier moldovan. I ii it<l>(i (BD , 1 4 8 4 ) - s a t. ...... ii capac pentru oala cu lapte. I mulul ( BD, 1491) - sat. Iul ealidorului n. fronton. Iiin iliird i i . - v. fu n d u c. m u l u r i i i . pl. - obloane (la fereastr). I um ilirii Noi - sat. I um ilirii Vechi sat. Imiilfi n. picior la phru, im ici pl. - bubulie. La DU. Iniile /. cunun (de ceap). Iun ie de usturoi f. - cunun de usturoi, lim itei pl. - fire de paianjen. Iu n j> h c/ funingine. Itinffn f. - funingine. La CADE. Im i i i . - ho. La I.N eculce. lu r ( a ) - a s e furia. La I.N eculce. furaj n. raie pentru cai. ui ii j n. - fra. lu ra jr m. - grjdar. lurajr m. - herghelegiu. Curatori m. tlhar. lurcine / hoie, furjl n. - fra. C u rc / - druc lateral la scar. C rc / - stlp Ia gard. f u r c / - p ar Ia corlatele puului, f u r c / - coam e la rchitori. La DU. f r c / - unealt de pescuit, l r c / - eztoare. Crc de a r i e / furc cu trei coam e, furc de chiatr / - furc cu opt coarne.

117
frc de cu m p n / - furc la pu. frc de pleav/ - furc cu opt coame, frc de trier/ - furc cu cinci, apte coam e. frc d ea s / - furc cu opt coam e, furcrie / - eztoare, clac de tors. furcu li / furcu li / furcu li/ furculi/ furcu li/ furdli/ - parte crnoas la copit, - pieptene de b tu t firele, - co am e la rchitor. - beior cu care se urzete, pl. - ornam ent pe estur, - viscol,

furd ( a ) - a viscoli. Furdui (BD , 1493) - nepotul lui M ndrea. furd / - prune mici. furngine / - funingine, furlandisi (a) - a se fuduli, furlu (a) - a terpeli. La I. Creang, furtiag n. - ginrie, furtuntic adj. - sperios (cal). Furul Lacu (CD s, 1502) - selitea lui Lacu Furul. fus n. - coad cu roat gurit la putinei, fus n. - ax cu ghiventuri la teasc, fus n. - m ner la m enghine, fus n. - botin. fus n. rdcin n form de con. fualu n. - unealt de scrm nat lna. fulte / - risip. ful n. - vergea la sulul de dinainte. ful n. - ching. ful n. - tulpin de ceap. ft / - fust. fti n. - arm (ghioag). futblc / - cm a brbteasc. ftru n. piele de cptuit cizm ele.

G
ga interj. - ggaitul gtelor. gbj / - m n, lab. L a DU. gbj f. - palm , gble f. - furc cu 3 -5 coam e, gab ru lt / - trsur cu patru roi. gad n. - dihanie. La CA D E. gadin / - jivin. La CA D E. gagan n. - scrob. gg f. - specie de gte. gaib / - m n, lab. La CA D E. gic / - ureche la pantaloni, gaid / - c i m p o i . gid e / pl. - picioare lungi. La DLR. gid n. -g rd in a r. gaidunr n. - grdinar. gaigan / - scrob. La DD. gai / - zaic. gai / - petrol lam pant. La DLR. g ai / - lam p rneasc, galadc / - s e c e t , galagn n. - lemnu la lanul nvodului, galn / - specie de gini, galbanre m. - icter, boal de ficat, galbanri m. pl. - am ic (plant), galban m. - glbinare. galb m. - glbeaz (la oi), galbeni m. - m oned de aur. G albina (CD s, 1460) pru. galb in re / - icter, boal de ficat, glb in i/ pl. - icter. G albini (CD s, 1460) - sat. galbin / - m icunea. glbn-balar adj. galben-deschis. glbn-lum inat adj. - arg (cal), glbn-turungiu adj. - aten, glbn-zoios adj. - galben-nchis.

gale / pl. - gogoa pe frunze. G ale (BD , 1499)- t a t l vistiernicului Eremia. gli / - pasre de curte. La DLR. gli / - pui de pasre de cas. gli/ m reaj dintr-o singur reea G albin D um a (C D ) boier, galn cu co n. - dam igean. galn n grd it n. - dam igean. galn m brcat n. - dam igean. galtli n. - rindea cu dalt m ic. gals n. - vopsea pentru esturi, glust n. - cravat. ganafri m. pl. - spini pe m arginea dru mului. ganc n. - p risp din scnduri. gnci n. - defect. gnoc n. - cerdac. gnoc n. - verand sticluit. gnoc n. - pridvor de lemn n faa casei. gnoc n. - prisp. g arf / - carafa. La M .E m inescu. g arf / - butelc. La DEX. garf burdu hoas / - butelc. garf m ic / - butelcu. L a CADE. garfl / - topora. gard n. - plas ntre dou vintire. gard n / - colac de piatr la pu. g a r d n / - plas cu dou vintire. gardni / pl. - ghizdele de lemn la pu. gardirp n. - bufet (m obil). gardirp n. - m as de buctrie. garitni m. pl. - porum bei cu coada nfoiat. gri / - m ertic de vam la moar, grni n. - m sur pentru cereale, grni n. - m ertic de vam la m oar, grni n. - vam (la m oar), garn i/ - vas de tinichea. La CADE. garnz n. - ornam ent la streain.

/ urcior cu toart. i i il / can (de lut) de but ap. n>efl / ceac (de faian). HhhI iii cioroi. H u n n estur de ln. K mi .1 / jachet femeiasc tricotat. Hftti il / atr. Unwkn n nod la furca de tors. ii' ti ii ii partea de jo s a m turii. un an ii partea greblei cu dinii. ii .iw Ui //. gavanos. iun mi ii oal de schij. Uuvikn ii orbita ochiului, iun nml /.' groap cu ap i noroi, iri*\ iins n. - vas cu toart deasupra, p iv u n s ii. - vas de lut tar tori. i ' n v i i i i s n. borcan. La DLR. (im m s n. - vaz pentru flori. Uiivnns adj. adnc. Loc gavanos = Ine uiliic. rnvim ocl n. - b o rc n a . un/ ii lamp, in /iirii / borul plriei, i'i/dil /.' - c v a rtir. La DEX. lii/uc n. lamp. KiV/.ni/ - lamp. Kfllijf (a) - a prinde fr veste, a nha. l'jlh jire f. - prindere, nhare, l'.illijit adj. prins, nfcat. Hrthu (a) - a nfaca, a prinde. H ilg ilre/ - ggit. ^ ilg ilc e / copil, pui. L a T h . Holban. m lg lc e / - f i i n m ic. La DU. ivlguzoic / gguz. K ilibarce n. - craci, picioare. K ilibr (a) - a se cra, a se aburca, l-.idc n. prjin de ntins vintirul. Kilinr m. jan d arm rom n n Basalabia. Cum e N egui ginar, ce-o s-i mai frece p e unii, s trag de la ei

| ' i ...... i

119
ceva.(P.D um itriu). D a c -l va prin de un ginar, adic un jan darm , s -l ia cu vo/-fta.(l.Pas). La DLR. gin rie / - cote. gin rie / - loc unde se vnd gini. ginr / - ginreas. La I.Creang. gln adj. - v. galan. glm z n. - nvlm eal. glt m. - bm . glt n. - cocolo mare. glt c / - m ciuc. g l t c / - m ciulie la bt. glbjos adj. - palid. glbni adj. - glbui. (TD ). glbn adj. - galben. L aT D . glbri adj. - glbui. glbeni m. pl. m onede deiaur. glb en el / - paloare. glbinl m. - viel cu prul glbui. glb in le / pl. - glbinare. glb in re / - icter. glb in li / - v. glbinele. glb in e / - v. glbinele. glbinf / - vac de culoare glbuie. glb in / - icter. glbu adj. - aten. glbu-olecu adj. - aten. gleat / gleat / gleat f. gleat / vas din doage de 150-200 /. cldare. putinei. putin.

gleat / - vas de doage de m uls oile. gleat / - ciubr, gleat / - ciutur, gleat / - cofa. gleat / - bani, unitate de m sur, gleat de p ne / - v. gleat (bani), gletri m. - ciubr. L a C A D E.

120
g lg h i r m. - ciuperc galben, g lg h i r adj. aten, g lg h iio r adj. - glbioar, g l n. - sfoar la plasa nvodului, g l c f . - sarm a. La DELM . g l c f. - cocolo din aluat, brnz. gl e f. pl. - sarm ale, gl e f. pl. -co c o lo i din aluat, g m n m. - om m are i nerod, g m i g n. - grm joar, g m lie f. - nod. gm u n. - stog mic. La Th.H olban. garaf burdujl f. - carafa rotund, garaf cu corznc f. - dam igean. garaf harbuze f. - caraf rotund, garaf tortoc f. - carafa rotund, grbl f. - capete de scndur. grdin (a) - a face gardin la doage, grlbn n. - lovitur, grniir n. - can m are de sticl, g r u it r / - tietur de topor, giule / - m ciulie de mac. giule / cpn de usturoi, giule f. - gm lie de chibrit, gt (a) - a pregti. La M .Em inescu. g t e a l / - pregtire. La N .Turcanu. gtj n. - creang subire i uscat, gti (a) - a pune capt zilelor, gti (a) - a da gata. gtil adj. - ferchezuit, g n / - gaur (n pm nt). G unoasa (CD , 1400, 1448) pru. guritori n. priboi, gvns cu floare - vaz. gvozd (a) - a nghesui, a ngrm di, gvozd (a) - a se ghem ui. La CADE. gvozdi (a) - a se cocoa. La DU. gvozdi (a) - a intui. La CADE.

gvozd (a) - a dosi. gvozdt adj. - ghem uit, gzrni / - bidon pentru gaz. gzdui (a) - a conci (CM ), gzdules / - stpna casei, gealu n. - rindea; n M oldova, n re stul rii rindea lu n g ... . (D LR ). gealu n. - robanc. geam n. - ochi de fereastr, mobil, geam andn n. - valiz. La CA D E. geam an dn / - dam igean. gem ba m. - intrigant, neltor, geam lc n. - rsadni; ser. gean / - sprincean, gea n / - zori. E x p r. Se face gean = se lum ineaz de ziu. gen d r / - fiertur din crupe, gh ear / - crlig la cang. gelt m. - clu. La DU. gelu (a) - a rindelui. gelu re / - netezire cu rindeaua, geluit adj. - rindeluit. gem nr m. - fiecare din fraii gemeni, genunchit adj. - ngenuncheat, genunchr n. - sum an pn Ia ge nunchi. La CADE. gerr m. ianuarie, g e n u n e / - ap adnc. La DU. G eril m. - eroul basm elor populare. geru (a) - a scoate rufele la ger. geru (a) - a nlbi (pnza) la ger. gerut adj. - atins de ger, ngheat. gerut adj. - care a stat la ger. gerut adj. - nlbit prin scoatere Ia ger. get-begt adj. - adevrat, veritabil. M oldovan g et-beget.( DD). gh ar / - crlig la cange. gheb n. - m ovili. gheb n. - cocoa. La DLR. ghb n. - cocoa. ghebos adj. - cocoat. La D l

i lirl>s adj. - ncovoiat, grbovit. elis adj. ncpnat. (iliebo (a) - a se cocoa. La CADE. ilich o t adj. - grbovit. Ithcltlm n. - ghiont, i li'In i f. - hindichi n ju ru l pdurii, (hlni / - toponim . (Rezilia). 1licm isl n. - ghem ule. I'.licrdn n. - cunun. U l>crg n. jargon. Limba p a triei se mI sirif, form in d un gherg ce se ntinde i u o pecingine. (C .N egruzzi). Ilherghn m. pducel. Ilicrghri n. - custodie, plieri f. pl. - gheare. l>hcrmn m. neam , g h erm n sc adj. - germ an, glierm f. - rscol la cru, glierm / - druc de-a curm eziul, glicrm e /. - fuscel deasupra la scar. (> lisp ed e/ - viespe. ^h e c f. - ghea subire. n h ez m n. rindea cu dalt mic. jihibci adj. - dibaci. La DU. >hivol m. - drac. La DU. ihibcli n. - fronton (la cerdac). ghibirdc / .-c o p il, om m runel. ghibir (a) a pieri. jh id n m. - scam ator la clci. g h id u m .- m ucalit. La I.Creang. ghider adj. - trengar. La C . Hoga. g h id u i (a) - a glum i. ghidue f. - com icrie, trengrie. g h i rs n. - v. viers. ghiftuil f. - ndopare. ghiftui (a) - a ndopa. La DU. ghiftuit adj. - ndopat. ghg f. - m ciuc. ghigilc n. scufie de noapte. g h g o r m. - guvid.

121
gh igosel / ngrm dire, indesire. ghigosi (a) - a ndesa, a ngrm di, ghigost adj. - ndesat, gh ijog / - m roag. La DLR.. ghil n. pl. - fire rm ase dup pieptnat, ghile adj. blat. ghiln m. - beivan, ghiln m. - bou cu dungi albe. gh iln dr/ - vl la m ireas, ghiluci (a) - a bate crunt, gh ilel / - sulim an alb, pudr alb. ghilir n. - fire de cnep rm ase dup pieptnat. ghil (a) - a nlbi. La I.C reang. ghilre n. - n lb ir e (pnzei). La DLR. ghilt adj. - nlbit. G h ilitore / - to p o n im (Floreti). g h ilo s c l / - blcire, ghilos (a) - a se spla m ult. La DLR. ghilost adj. - dichisit. La DLR. ghilot (a) - a se spla prea mult. ghilot (a) - a snopi n btaie, ghim bos (a) - a se nghesui, ghm puri n. pl. - ghim pi, ghin n. - prghie de ridicat greuti. G hinda (CD s, 1495) - sora Fedci. G hind Toma (C D ,l4 4 7 ) - boier, gh in d / - dalt pentru butuci, ghindr m. - stejar. La C A D E. g h n d u r / - ghind, ghindc m. - bondoc, g h in d e n. - avere. ghint n. - unealt de cizm rie. La DU. gh ioag / - bt cu m ciulie, ghioag / - m c i u l i a buzduganului, ghiolc adj. - plin de ap. Cu hainele ghioalc = cu hainele cu totul ude. Ud ghioalc = ud pn la piele, ud lioarc.

122
ghioalc / bltoac, ghioalc adv. - leoarc. La DU. ghiong / - m ciulie (la bt). ghioc m. bicu de aer sub ghea, ghioci n. - loitrar. ghioci n. - cru special pentru crat grune. ghiogr m. - rufctor, ghiojghiore adj. - n vzul lumii, ghiol m. - bivol. ghiolbn f. - fem eie cu ochii mari. ghioldm n. - ghiont. La CADE. ghiondz m. - om rutcios, ghiordm n. - j o c de cri. L a DLR. ghiorghiovu adj. -s tn je n iu . ghiorghivn m. - liliac, ghiorln m. - o p r la n , rnoi, ghiotlcuri n. pl. - ham uri, ghitur / - m u l i m e . L aM .E m inescu. ghiz n. - secie ntr-un hambar, gh iozm e/ - turt din aluat dospit, ghipcn m. -m ro a g . La V.AIecsandri. gh irln c / - ghirland la m ireas, g h ir l n d r / - ghirlnc. ghirn n. - vas de lut cu floare, ghism n n. - coptur din fin de po rumb. ghc / - p u tin . g h ia l c / - viic. gh i / - Iele. La CADE. gh ilre / - ferm de viei. ghim n m. - coptur din aluat cu chileag. ghim n m . - plcint cu brnz i sm ntn. La E.Sevastos. g h im n / - t u r t din fin de porum b cu chileag. La DU. ghim ne n. pl. - plcinte cu brnz.

gh iom n c / - plcint din aluat dos pit. La DLR. gh iom n c / sarm a mare. ghis adj. - m ios. La I.C reang. ghij m. - om btrn. La V.AIecsandri La DLR. ghiul m. - trandafir. ghiurm c ni. - druc deasupra carului. ghiurtr m. - netrebnic. gh iu zlem / - plcint din aluat. gh iu zlem / - plcint cu brnz. ghizuri n. pl. - curele Ia m blciu. ghivci n. - pivni. ghivizu adj. - sngeriu, rou-nchis. ghizdv adj. - elegant. La DU. g h iz d le/ pl. - lem ne la pu. gh izd le / pl. - ghizduri. La I.Sbiera. ghizorg m. - vduvioar (pete). gig n. - vig, val. La I.C reang. gigea adj. - drgu. La A l.V lahu. gigle / pl. - jucrii. gigt adj. - zvelt, suplu. La C.Stam ati. gim nt m. pete de ap dulce. gingl m. - gingie. gin gin / - gingie. La C A D E. gin gie / - om scund. gingin / - margine (la oal, strachin). gio (a) - a nvinge. La C A D E. gionatn m. - soi de mere. giosn m. - locuitor al rii de Jos = M oldova de Jos. (M .C ostin). gired / - sir (de paie, gru). giubn n. - hain cu poalele lungi. giu m tte / m sur pentru m iere. giurtriu m. - martor. La I.Neculce. giu ru n / - jurm nt. La I.N eculce. giuvr n. - ciubr. givrni / - viscol m are. La DU. gci (a) - a gsi, a afla a descoperi. gcire / - aflare, descoperire, intuire.

Hli li ,i,l/. descoperi, nim erit. )iii ii m ire /. cim ilitur, iilillllci i i . -m n c rim e la limb, i II i i covat. La CA D E. Illut'ii ///. purcel. HIUlll>i in. pl. - tiulei mici de porumb, utullii/ pl. - grlie, gte slbatice, i l|i nji interj. - se cheam porcii, i'i|iii adj. - rguit. UlIhAi m. pl. - crnai. Illi il /. - copil bolnvicios. |tlc ev (a) - a bom bni. La I.Neculce. |{tl|{tft adj. - blbit. Ijllii f. - cocor. Itltnbose f. pl. - zarzavaturi, i'im u n. grm joar de fn. lltiullc m. - m orm oloc. La CADE. c liu lu r (a) - a se gndi. l'.m j n. - nuia de schim bat iarul. Kn j n. - funie de tei. La DU. Ijn js adj. - tare i clos (lemn). i;in ju ri n. pl. - curele la m blciu. cn ju (a) - a m pleti (srm a). l^nsc m. - sticl de 31. unsc m. - g s c a n . La M .Em inescu. Uusc f. - gsc. (in sc D u m itru (CD , 14 4 1) boier. Hrb f . - struin, suprtoare. Hrb f . - crc. La CA D E. Hrb (a) - a ltra. ( r b o v Radu (BD , 1479) - stolnic, ( ir b o v Petru (B D , 1495) - boier moldovan. ^ rglci adj. - pipernicit. H rgr f. - buburuz. j>rln n. cunun (pe cap). ^ rln n. - ghirland de flori la mireas, g rl n n. - grlici la pivni. ^ rl f. pru mic. !>rl f. - afluent al unui pru.

123
grl f. - vrtej n N istru. grl f. - canal. grlenc f. - esofag. grlenc f. - trahee (la cal). grlici n. - canal de irigare. grlici n. - crare prin stufarii. grlici n. - gur la coul de prins pete. grlici n. - gur la vintir. Grli f. - hidronim n stnga Nistrului. g r li / - gsc slbatic. La DLR. grl f. - urm lsat de un uvoi. grl f. - jg h eab la teasc. grn te / pl. - legume. grne f. - varietate de stejar. grne f. pdure tnr. grn m. - stejar. La DLR. grn in. - vas pentru a m sura griul. grn m. - bucat de lemn. gsc f. - carafa de 31. gsc f. - can m are de sticl. gscr f. - ngrijitoare de gte. gsci m. - gnsac. gscul f. - boboc (de gsc). gsnc m. - gnsac. gt n. - grlici. gt n. - partea rotund a hrleului. gtri n. - opritoare (la ham ), gtri n. - curea la cpeeal. gtarni f. - gtari (la cpstru), g t ln i / - opritoare (la ham ), g t r n i / - v. gtlni. gtin f. - ctin, gtiredz f. - esofag, gti f. - gtlej. La DLR. gtln ni. - gt. La DLR. gtln n. - carafa de 31. gtln adj. - beivan, gtlri n. - gtar (la cpstru).

124
g t le n c / - gti. gtlj n. - opritoare (la ham ). gtule /.' pl. gtare la gura de ham. gtuitri n. - opritoare (la ham ). gturr n. - gtar (la cpstru). g f. - cosi. E x p r. A m pleti ge albe = a rm ne fat btrn. La DLR. g / cleap. g / - m tase de porum b. gior / - cosi mic. La DLR. g z / - insect. La CA D E. g z o b / - insect. La CADE. g la g r e / - m inte. La I.Creang. glj / - sticl. La DLR. glangu m. - om zdravn. glsnic adj. - care rsun cu putere. glavn n. - gvan la grebl. glavn n. - um r la ferstru. glavn n. - num e de fam ilie. glavan / - cpn. glavan / - cpn de usturoi. glavan / - m ciulie la bt. g l v / - cpn. La M .Em inescu. gljr m. - geam giu. La CADE. g l j e r e / - sticlrie, fabric de sticl. glju / - siclu. La CA D E. glsu (a) a vota. glscior n. - glas subire. g l s u ir e / - votare. glsuit adj. - votat. glsuitor - votant. glsu n. - glscior. La V.AIecsandri. g lie / - bulgr. gligan m. - vier, porc necastrat, g lo a b / - pagub. g lo a b / - am end, despgubire la care erau supui princinaii. La DIM . gloab / - traf. La CADE.

gloat (BD , 1 4 6 4 ) - n doc. lui lclim cel Mare. gloat / - oaste de ar, din rani. gloat / fam ilie mare. g lo a t / - nat. La CA D E. globn m. - m roag. globi (a) - a trfu. La CA D E. globn n. crem de ghete. glob ire / - am endare. La C.N egru/./i glbnic m. - cel ce ncaseaz gloabeh glod n. - noroi. La C .N egruzzi. glod n. - ochi, m ocirl. glod (CD , 1426, 1428) - n doc. de pn la tefan cel Mare. glod la C ld ru a (BD , 1492) sintagm din doc. lui tefan cel Mare. g lo d r e / - v . glodrie. g lo d r e / - noroi mare. G lodeanul (BD , 14 8 4 ) - r z e . G lodeanul (BD , 1462) - proprietar al satului Glodeni pe Telejna. G lodeni (BD , l 4 7 5 ) - s a t . G lodeni (BD , l 4 6 4 ) - d e a l . G lodenii G ndului (CD , 1443) - sat. G lodinoasa (BD , 14 6 4 ) - v a le . glodu adj. - cafeniu-ntunecat. glods adj. - noroios. La DU. G lodos (CD , 14 2 8 ) - p r u . glodurs adj. - noroios. La CA D E. gloghi (a) - a srci (DD). glogozl / -n g h e su ia l , glogoz (a) - a se buluci, glogoz (a) - a se frm nta Iar rost. glogoz (a) - a fierbe prea tare. glogozt adj. - prea fiert, glonte n. - glon. La C A D E. glu g / - obiect ce acoper capul, glug / - grm ad de snopi de porumb, glum s adj. - glum e, gon dr/ - plant. La CA D E.

|ih iu i(m'iu interj. - strigt cu care se fit ui porcii la m ncare. ginlitr ni purcel de un an. |n iliiii'l ni. purcel. nmldeii'il /. - purcic. guillii h i purcel. La M .Sadoveanu. ymlliiA / scroaf de 3 luni. (iiit'iH'scul (BD , 1459) boier. (nl i i i bom boan. iMilrt /.' glug de porum b. Urtjrt /.' arc de nhm at. ((dHfl /.' cpcel la fitilul lmpii. f. nuc cojit. La DU. tgft/. - strigoaic. UogcAn i i i . - purcel. La Th.H olban. U ngcA n/ - goginea pe tlpi de lemn. (uniri n. - goginea. La CA D E. H o g h c / - roioar (pete). i:<gi (a) - a suferi ndelungat. I>ui f. pl. - glugi de porum b. (TD). l> o g in e / - loc ngrdit pentru pui. g o g r e / - bolire. gogl n. - nghiit zgom otos, gogoa / - ghind, g o g o a / - gogoar. gogoli (a) - a cocoli. La CA D E. gogom an i n - n M untenia: gugu m a n - gugum an, prostnac. La DLR. gog o m n ie / - n M untenia: gugum n ie - gugum nie. La DLR. gogonl m. - gogoar. gog n. - gogoar. gogon m. - gogoar. go g o r de s te ja r m. - ghind, g o g o i/ pl. - psti. G o g o a t(B D , 1 4 8 7 )- s lu g . Goian (B D ) - vornic, prclab. g o j n / - goginea. g o jd e r n. - goginea. goji (a) - a zace.

125
goll in. - pui m ic fr pene. golchr n. - rindea cu dalt m ic. goldan in. - arbore. La DU. gold an / - prune m ari roii, golrc / - uic, golgors n. - bor cu crupe, gli adj. pl. - goi. gol n. - loc sterp n porum bite. glite / - teren lipsit de vegetaie, golog n. - cocolo (de m m lig), golom z n. - codin. golom z n. - ierburi uscate, gomb n. pl. - glute din aluat cu came. gom olte / - grm joar de paie. gom olte / - cpi de fn. gom oni (a) - a sta la taifas. La DU. gom ot n. - vuet. La C A D E. gon n. - lot de pm nt. gonaci m. - insect. La C A D E. gonri m. - libelul, gon m. - gonaci (hita). gon m. - gonaci (urm ritor), gondzors adj. - bulgros. gon gnie / - om ru. gonitr m. - urm ritor, prigonitor, gon itore / - viic. gon itri / pl. - vite tinere, gonir m. - insect. La CA D E. gnt / - in d r il , gopc n. - dans popular ucrainean, gorgolci n. - gogone. La DU. gorgozn m. - stlp la prisp. La DU. grl / - bab rea. La T h.H olban. grnic m. - pdurar. La M .Sadoveanu. gospd adj. - dom nesc, gospodar m. - domnitor, gospodar m. - om cu stare, harnic i pri ceput n ale gospodriei. La I.Creang.

126
gospodar m brbat, so. gospodrie f . - avere. La DU. gospodrie (CD , 1455) curte, gospodri (a) - a dom ni. (TD). gospodrit adj. - n stare, navuit, gospodrs adj. - priceput i harnic, gospodin f - femeie priceput, harnic, gotinr m. - dregtor care strngea gotina. gtin f. - dare pe porci (din veacul XV) i pe oi - din veacul XVI. La M .Costin. gotcn m. - cuco de munte, g t c / - ra slbatic mare. g t c / - gin slbatic. La I.Creang. gotci m. - curcan. govrnci m. - colcel din fain neagr, goz n. - strugure fr bob ie de struguri, goz n. - resturi la vnturarea grnelor. gzd f. - glgie, gozgoitore adj. - ciclitoare. gzur f. pl. - codin. grabnic adj. - galopant, grafn n. - carafa, grafn n. - can de sticl, grafn f. - caraf, grafinc n. - can m are de sticl, gri n. - lim b. C ri i reviste din toate tim purile i n toate graiurile pmntului. (Z.Stancu). Un glas de fem eie rosti deasupra capului ceva ntr-un g rai ne cunoscut. (C .Petrescu). Prin vremuri poate mai aspre dect cele de acum ne am pstrat graiul. (L.Rebreanu). grai n. - lim b. La C.Ivnescu. grajd n. - ncpere pentru cai. grle f. - furc cu mai m ulte coam e, grle de barabule f. - furc cu opt coarne.

G ram a Oan (B D ) - boier. G ram a (CD , 1430) - ntem eietoi gram afn n. - crin. gram ofr n. - v. gram afon. grm ot f. - docum ent oficial emis < l< C ancelaria rii M oldovei: gramott) ./ danie. grant n. - robinet. grant n. - canea. grnzc n. - ferstru de o mn. grapc n. - cultivator triunghiular. grapin (a) - a se cra. L a CADI grasole f. - fem eie gras. Grasul (BD, 1487) - boier moldovan G rasul (CD, 1423) - boier moldovan. gratri n. - scar deasupra ieslei. gratri n. - druci pe Ioitre. gratri n. - obiect reliefat pentru spa lat rufele. gratri n. - cenuar la plit. grte f. pl. - gard cu tachete. grte / pl. - co d ate la pod. grte f. pl. - corlate la pu. grte f. pl. - scar deasupra ieslei. grtie f. - loc ngrdit pentu pui. grunte m. - bobi de strugure. grur adj. - negru. A scos un cal graur Cu aua de aur. (TD). grur adj. - negru. C a l graur. La M .Em inescu. grbeal f. - grab. La N . urcanu. grbu (a) - a jefui, grdin f. - terenul unei gospodrii, g r d in / - livad. grdin (CD , 1443) - n doc. de pn la tefan cel Mare. grd in / - vie. grdin de cartofle / - cartofarie. grdin de curech erie / - vrzrie. grdin de poam / - vie. grdin de v ie / - vie.

r
11

, i t'iilc /.' - urme ale unei vechi aezri. iin illf ( e /- s a t.

127
grbn n. - cocoa. g r b l / - pieptene de pieptnat lna. g r e b l t r f. - ceea ce s-a adunat cu grebla. grebl f. - varga la coas. greme f. - grosul armatei. La I.Neculce. grelim e / - povar. L a N . urcanu. grelm e f. - greutate. grelior adj. - grea. grm pil n. - pieptene de pieptnat lna. gre n. - greeal la urzit. grei m. - grec. (TD). greli f. pl. - greeli mici. greuri n. pl. - bobie de struguri. gru n. - greutate, povar, nevoie. G reul M icle (C D ) - m are boier. greuntic adj. - nendem natic. griere n. - pianjen. grieri m. pl. - creieri. g rif n. - condei. g rif n. - hac (la potcoava calului), g r ija n ie / - mprtire. La C.Ivanescu. grije f.p l. - pom ene. L a CA D E. griji (a) - a se mprti. La C.Ivanescu. griji (a) - a prevedea. La DLR. griji (a) - a deretica. La DLR. griji (a) - a pom eni. La DLR. griji (a) - a pzi. La DLR. griji (a) - a avea grij de cineva, griji (a) - a cura. La I.C reang. griji (a) - a spovedi. L a I.C reang. grijt adj. - ngrijit, grijt adj. - ngrijorat. La I.N eculce. grijt adj. - curat (de pene), grij (a) - a cura o pasre tiat, grijtri m. grjdar. grijuliu adj. - ordonat. La I.C reang. grind n. - insuli acoperit cu stuf.

h t.v (s) - s griasc. (TD). t iti (a ) a vorbi, a zice, a spune, i dl <a ) - a zice, a spune, a vorbi. I i p i G r ie te n v n t = trncne t i ete d e clac = vorbete m ult )i Ifirii rost. i iH I (a se) - a se vorbi. Ui fll (a) - a se nelege, a pune la cale. i'i iilo r m. vom icel, chemtor. I|i ftllr m. - peitor. La CADE. i illtri m. - palavragiu. (i rtitr f. - nelegere, vorb. 1*1 rtjd r ifi. - ngrijitor de cai. (i Ajdin m. - grjdar. Ui ilind (a) - a se aduna. Ii a m d (a) - a acum ula, a aduna. im ilind (a) - a se nghesui. (i ilind (a) - a voz. La CADE. C ,i rtindi (a) - a strnge la un loc. i;i in d t adj. ghem uit, chircit. l> .i m jio r f. - grdini de copii. Iiilinlu ( a ) - a agonisi, g r m tic m. - scriitor de acte. l'.i m tic u l N egoe (C D , 1422).

U rm ticul R a d u (C D , M25). i;i m tice f. - cancelarie (domneasc), n r m z e / m ulim e. <. r m e ti (CD , 1430) - sat. i;r p c (a) - a afna pm ntul nearat. (r p lu (a) - a grpa. (r p u (a) a afna pm ntul. IM u n t adj. - m c a t. }> i n de fasole n. pl. - fasole. iM'ne n. p l - sem ine de floarea-soarclui. t;i adj. - ngreunat. Ui b n f. - arip dorsal a bibanului, n r b n n. - partea de sus a jugului.

128
grind n. - deal. La DU. grindri n. - grind (la cas). grindri n. - culm e de atrnat haine. grindi n. - fusul roii la m oara de ap. grindi n. - ching la ferstrul cu ram. grind n. - pant. grind /.' - culm e de atrnat haine. grim a / - b a s m a . La M .Sadoveanu. grim el /.' - bsm lu. griur n. greier. grvn / - m oned veche. gruos adj. - cu m ult fin. grur m. - topora. La DU. g r o a p / - m ocirl. groap / - vrtej de ap. groap / - bordei (pentru cartofi .a.). groas adj. - num eroas. grobian adj. - grosolan, bdran. grochinri m. - gropar. groh (a) - a ntoarce (cu lopata). groh (a) - a hurui (tancuri). grhot / - morman de pietre. La DU. grohoti n. - ngrm dire de pietre. grojd (a) - a frm . gron n. - strugure de struguri. gropn / - groap cu noroi. gropn / - vrtej ntr-o ap curgtoare. gropnicer m. - gropar. La CADE. g r p n i / - m o rm n t, cript. grosolani adj. -g r s u i. grocir n. - sm ntn. (I.Creang). gri m. pl. - prim a m oned (de argint) m oldoveneasc. La D1M. gro f. - m oned de argint. grozvnic adj. - groaznic. La C.Negruzzi. grozvie f. - cruzim e. La C.N egruzzi. grozghu adj. - fioros. G rue (CD , 1451) - sem n de hotar.

grum dz m. - ceaf, cerbice. E x p i prinde (a lua) pe cineva de grununl = a prinde, a face prizonier. grum az m. - gt. La M . Eminescu. grum az n. - gt. La N . urcanu. G rum zti (CD, 1 4 4 5 ) - s a t . grum ejri m pl. - curele la mblciu grun (BD , 1458) - sem n de hotar. grunt n. - artur. grunt de cear n. - turt de cear. grunz in. - frm (de schij). grunz m. - drob de sare. La DU. grunzurs adj. - bulgros. gru zl / - par de scos nvodului. gruzin m. - georgian. gbav adj. - bolnvicios. La l.Creangil g u b rn ie / - diviziune adm inistrativteritorial a Im periului Rus. gdzi m. pl. - nasturi. gugeg n. - glug. ggi n. - acoperitoare a capului. ggi n. - glug de porum b. g gl / - glug de porum b. g u g o n c / - gogoar. guglea adj. - drgu. gugul (a) - a cocoli. La DU. gug m. - porum bel slbatic. gu ju le / - jiv in . La CADE. gu ju li / pl. - fructe. gulei n. - petrecere. La CADE. gler n. - partea de sus a jugului. gulert adj. - cu pr m are la gt. gulerul - cntec de copii. g l g i / pl. - glugi. gulgr in. - psat. gu lc / - cucui mic. gulie / - nap-porcesc. La M.Sadoveanu. g lip e / - vulpe. gunoieri n. - fra. G ura Ezerului (CD, 1 4 5 5 ) - sem n de hotar.

l>urar n. - capac la cuptor, m irri n. - ui la plit. I>iirri n. - astuptoare la gura sobei. l>urri n. - ghizdele la fntn. nu r r i n. - om cu gura mare. nu r ri n. - vergea la sulul de dinainte, n u r r ri n. vergea la sulul de dinainte, nre adj. - guraliv. La CA D E. gure adj. - m ult ciripitoare, gu rg o se f. pl. - corcodue, gurgs /. - corcodu (pom ), g u rg u i n. - partea ncovoiat a sniei, n u rg i n. - cioc la urcior, g u rg u i n. - gtul unui urcior (carafe), g u rg u t i m. pl. - corcodue, g u ra -c u c u lu i f. - crin. g u rl i n. - gura urciorului. La DU. g u rm d z n. - partea de sus a jugului, g u rm d z n. - m uuroi de rn. g u rm a d z l f. - m uuroi de rn. g u r m a d z r c / - g t a r la cpstru, g u rm a d z ri m. - opritoare (la ham ).

129
gurm adzri m. - g t a r i (la cpstru). gurm dztr f. - um r la ferstrul. gurm edz (a) - a rnui. gurt n. - past din fin cu brnz. gustar m. - glc. gustar m. - august. gustare f. - zacusc. La DEX. ga-hulubului adj. - albastru-deschis. gulu adj. - albastru-deschis. guter n. - gtlej. La DU. gut m. - gutui. gutu m. - gutui. gutunri n. - guturai. La DLR. guzn m. - obolan. La C A D E. guz m. - crti. La CA D E. gzr m. - om zgrcit. guzgan m. - obolan. La M. Sadoveanu. guzgan m. crti. gvint n. - urub la teasc.

H
habacu m. - hain de aba. La DU. habar n. - grij, ps. La V.AIecsandri. habr n. - treburi. E x p r . Cum i-e habarul? = cum (i) m erge? habrn f. - grij. E x p r. Nu avea habarna... L aN . urcanu. habrnic m. - persoan care ia mit. hb f. - tim p scurt, habot (a) - a pune vlul miresei, hac n. - cui de fier n talpa ghetelor, hac n. - crlig la cange, hac n. - cange. hac n. - satr pentru buctrie. hac n. - crlig la piedica cruei. hac n. - carafa de 31. hac n. - rsplat. E x p r. A veni de hac = a birui pe cineva. hac n. - leafa, sim brie. La DLR. hachie f. pl. - toane. La CADE. hacluil f. - dantel. hacuitore f. - satr pentru buctrie. hadaru n. - hdrag la m blciu. hadm b m. eunuc. La CADE. hagim f . - arpagic. La DU. hahu n. - bt. hahu n. - lovitur de bt. h a h o le / pl. - vorbe de clac. hahl m. ucrainean. haidam ac m. - om voinic. haidamac m. vcar. La M.Sadoveanu. haidam ac m. - btu, cu harag. haidamci-cu-chelea m. pl. pirote. haidu m. - derbedeu. La I.Creang. haiduc m. - rzvrtit. La B.P.Hadeu. haidc m. - mercenar. La M.Sadoveanu. hiir n. - daruri de nunt. hain /11 . - om zgrcit.

har 7 7 . - folos. hit ti. - eztur la apele de munte, haiti adj. - ncovoiate. La TD RG . hait f. - reau. hait f. cine ru. La M .Sadoveanu. hait f. cea. La DLR. halabd f. coviltir, halabd f. - cort pentru nunt, halabd f. - polog la un pat de var. halabd f. - buctrie de var. halacig f. - vie subiri la castravei, halacig f. - vi de vie (curit), haladic f. - flanic fem eiasc. halal interj. - vai. halal interj. bravo! bine s-m i fie! h alnc / - cm a brbteasc. halastnc f. estur de bum bac. halturi pl. - scule. La DU. halag f. fem eie desfrnat. halu n. - uluc de piatr la pu. halu 77. - iesle de scnduri. halu 77. - ldi pentru m ncare la cai. halbart ni. - palavragiu. halbzl e f. pl. - pingele. h lc / - jo a c , hrm lae. La C A D E. halc f . - hrjoan. La V.Vasilache. haldam n. aldm a. haldn m. - cnep de sm n. La DU. h le a -m a le a / - jo c de copii. La DU. haleuc f. - pahar de vin (lOOg). halev f. - fem eie desfrnat. halhm er n. - cherner. halhtu ni. - amant. halice n. alice. hli-hli interj. - se alung psrile, halp 77. - bucat (m are) de pine, hli f. - nvod. hlm f. - opritoare, frn la cjru . h alm u (a) - a m piedica carul, hm za f . - scocul m orii. La CA D E.

! .i m imi i // pl. - curpeni. ItHll II rindea cu dou cuite. (Mim Iii /, pl. prune necoapte. Imlup ii joc popular. IihI ii n /.pl. - vreascuri, i. .hi i',ur de ham cptuit. Iiiiniikrl ii curelar. li n i In un / bt. Iii w/, m olur (plant). it ri in. curelar. /.iii n. an de-a lungul gardului. li inili ii (a) - a um bla n dodii. Ii.in d ra b rc f. - cartof, iiniulralu m. - am ant. i.umil ; i m / cnep fr semine. ii.inilreu /.' m oft. luiiidrf (a) - a face m ofturi, luindrg n. - ferstru. linug/7. ison. E x p r . A in e h a n g u l = a ii um pania o cntare. La M .Em inescu. li nng i i . - parte; a face parte cuiva. Imiig i i . - e a v la cim poi. La DU. Iiangn adj. soi de porum b. La DU. Iniiis n. - anason. La DU. Iiiin tata r E x p r . De cnd h a n ta ta i ii I i vechi de cnd lumea. I ia n l t / - femeie btrn, rutcioas. Iiau n. strv. L a CA D E. Iiniisc f. - cochet. La DU. Iiiipca adv. forat. E x p r . A lua cu haprn a lua cu sila, pe nedrept. La DU. I i p c / - ferstru de tiat n lung. li;iplic m. - cheotoare de srm. fiapsn m. - lacom. La N .G ane. h ap c f. - m inge de petic, h a r n. - rost, pricepere. Iia ra b f. cru m are. La I.Creang. Iia ra b f. - ncrctur, lia ra b a g e / - m eseria de harabagiu. h a ra b a g u m. surujiu. La DLR.

131
harabrc f. - v. haraba. harabrc f. - cru cu loitre lungi, harabcic f. - cru cu loitre lungi, harabi n. - haraba mare. harabjc f. cru, cu loitre lungi, harg m. - arac. harm m. - om nalt, zdravn, harm n. - vit. La TD R G , DLR. harm n. - izbelite. E x p r. De haram = fr stpn, bun de jefuit, haram tie/ - om zdravn. Iiaramtie f. - dezordine. La Th.Holban. haram n m. - haiduc. La V.AIecsandri. haramn m. - zdravn. La M.Sadoveanu. harnc f. - fem eie rea. h ra-p ra m. - pierde-var. h ra-p ra / - nvlm eal. E x p r . A face h a ra -p a ra = a provoca o nvl m eal, a sfia, a snopi. La DU. harap m. - cine negru, harpc f. - picior la stative, harapnic n. - bici m are. L a D LR. harb f. - cru mare. harbujl m. - pepena. harbujl m. - carafa rotund, h arb u ji-slb atici m. p i - ciulini, harbz m. - pepene verde, harbz copt m. - pepene verde copt. harbz verde m. - pepene verde verde. Harbz (BD, 1497) - boier moldovan. harbz m. - caraf rotund. H arbuzii (BD , 1497) - sat pe Jiglie. harbuzri m. - paznic la pepenrie. harbuzre f. - pepenrie. La CA D E. harbuzsc adj. - zem os. E x p r . Pere harbuzeti = pere zem oase. Pr harbuzesc = pr care face pere zem oase, h a r b u z o ic / - pepene verde de for m lunguia. D e sub porcan aprea o

132
harbuzoaic. Nn un harbuz, da o harbuzoaic. (Sptm na) harc n. - hac Ia potcoav, hrct n. - rcnet. La CA D E. hrcea-parcea adv. a sfsia. E x p r . A face harcea-parcea = a taia n bu ci. La TDRG. hrchin /. - bucat mare. hardl n. - ridichioar. hardl n. - rapi slbatic, hardirp n. - dulap de cancelarie, hardughie / - c l d i r e veche. La CADE. hardughie/ - btrn. La V.AIecsandri. hardughie / - j o c organizat de urtori, h ard ugh ii adj. - rbljit. hargt m. - argat. harhale / - trboi. La V.AIecsandri. harhalc n. - t m b l u . hrhar m. - copil neastmprat. La DD. harht n. -h rm lae . La M.Sadoveanu. harhatu m. - pierde-var. hri n. - m ertic, vam la moar, harm agu m. - herghelegiu, h a r m a l e / - t r b o i. La DU. harm n n. - arie de treierat, harm n n. - tim pul treieratului, harm n n. - vrzrie. harm n n. legum rie colectiv, harm n n. - lot lng cas. harm n n. - legum rie (lng cas), harm n n. - lot n spatele casei, harm n n. gospodrie, harm anu (a) - a treiera, harm asri m. - armsar. La DU. harm asri m. - greier de cmp. harm t / - tun. La CA D E. harm c (de g ur)/ - m uzicu, harm urri m. - crbune em fizem atos.

harpalc n. - ran sub lim ba calului, h rchin / - v. harchin. hartn n. - bucat de cam e. La CAD hartan n. - bucat rupt dintr-o haina hartn m. - pulp (de gin), harto (a) - a coti. La CA D E. hartu (a) - a se cli (oelul), har n. - ncerare uoar. La DLR. h r/ - lupt voiniceasc. La DU. h r / - m ertic de vam la moar, has/ - pnz de calitate inferioar, h s c / - bucat de piele. La DLR. hsn / - astmpr. hstic n. - cravat. (Th.H olban). h astnc / - cit. h c / - copac (uscat). La DU. h ch ie / - achie (sub unghie), hchie / - s u rc ic . h c h ie / - ciot netiat, hch in/ - v. harchin. hat n. - obstacol. hat n. - brazd ce desparte ogoarele, h tie / - iezire. La CADE. h tie / - vad ntr-un pru. htm an m. - m are boier de sfat n M ol dova, com anda otirea n tim p de pace i rzboi. La DIM. haj n. - prleaz. haaprc/ adj. - sprinten, ham achi m. - hamei, h u / - nluc, haug n. - fga, urme. hut m. - clean. h avale / - prestaii. La D LR, DIM . havn n. - piuli. La DU. h a v a r ic / - scoic de m are. La DU. hzc (earfa) m. - gaz. La DLR. hazm c n. - groap de ceam ur.^ hazm c n. - bltoac, hazm n m. - berbec castrat.

NtwMHUfu m. - banari. Im/iiIc i i lamp, liiwmihi adj. - hazlie, glum ea, bit/n i i basm a de bumbac. MhfllAiica adv. - bram bura. E x p r. A IiiiIiIii hA hluca = a um bla brambura. liAhAc n. nuc. La DLR. liAlimic adj. - ntng. liAluUica adv. - bram bura. E x p r. A <iinI> la h b u c a = a um bla bram bura. liAhAuca adv. - razna. E x p r. A o lua liAhAuca a o lua razna. IiilbAuci (a) - a nuci (pe cineva). liAbAuc (a se) - a se nuci. liAhAucrc f. - buim cire. liAliAucit adj. - nucit. liAbc i i i . - bucat (din ceva). La DLR. liAbuc (a) - a strica, a rupe. La CADE. liA b u c re / - stricare, rupere. liA budt adj. - rupt. liAhu (a) - a rupe n buci. hAbu (a) - a tia ncet cu ferstrul. liAhu (a) - a distruge. liAhut adj. - rupt n buci. li Aci n. - deloc. E x p r . C t hciul = deloc. La DLR. h A c i g / - hi. La C A D E. li Acu (a) - a tia m runt. La DLR. IiAcii (a) - a crpa (lemne). liA cu re/ - cioprire. La M.Sadoveanu. liAcut adj. - tiat n buci mici. liA cuitri m. - satr de buctrie. lu ld r g n. - b la voloc. h d rag n. - lemnul scurt al mblciului. h d ra g n. - titirez la moar. La DU. h d u c f. - rp adnc. Iig n. - hang. E x p r. A ine de hgu a ine hangul. Iili (a) - a rde n hohote. hi (a) - a surpa, a dobor. La CADE. bi (a) - a striga, a ndem na: hi!

133
h (a) - strigt pentru a stm i vnatul. h (a) - a alunga ciorile. h (a) - a m na vacile, boii. h (a) - a ura n seara de A nul N ou. h (a) - a poftori. La CA D E. h (a) - a felicita prin recitarea pluguorului n seara de A nul N ou. hi interj. - termen familiar de adresare. hi interj. - ndeam n anim alele. hihi n. - urtur, hitur. (TD). hih (a) - a ura. hinie f. - apostasie. (CM ). him c adj. - zpcit. h im ist adj. - copleit de griji. hinrct n. - m ulim e de haine. hre f. - urare. hre / - urtur. ht n. - urat. A umbla cu hitui. (DD). hit n. - hituitor. La DU. hit n. - hituire. La DLR. hite f.pl. - unelte. La DU. hitr m. - urtor. hitr f. - creaie popular n versuri, hitc / - trengri. hitc f. - fem eie desfrnat. hitc f. - cea slbtcit, hiuri n. pl. - urturi; hituri. hiz n. - acoperiul casei. La CADE. hjb (a) - a terpeli, hlcig f. - lstari neroditori, hldui (a) - a scpa cu via, h lduin f. - scpare. La C.Stamati. hlle / - tmblu. hlgie f. - trboi. La CADE. hlm d f. - manta mare i rupt, hli adj. - greoi. La CADE. hlturi n. pl. -ham aam en t. hlbr (a) - a trncni.

134
hlcri n. - rindea cu un singur cuit. hlc n. - v. hlcari. hlc (a) - a crpa. hlci (a) - a rndelui. La DU. hlcitri n. unealt de hlcit. La DU. hlu interj. - aoleu, vleu. hl (a) - a terpeli. hli (a) - a nfuleca. hl (a) - a lovi pe cineva. hl (a) - a nfca. hlitr f. - lovitur. hlm zuil f. - ncurctur. hlpi (a) - a se apleca (cereale). La DU. hlitri n. - rindea de prim operaie. hlu (a) - a se chinui. hl n. - altoi. hm i (a) - a ltra. La DU. hm (a) - a vorbi m ult i far rost. hm tr f. - harnaam ent. hm br n. - cam er pentru alimente. hm eluc f. - vem nt preoesc. hmesi (a) - a amei (lovind) pe cineva. hm esi (a) - a flm nzi. hm esit - nfom etat. La DU. hm urri m. - curelar. hnsc adj. - care aparine hanului. hp n. - bucat (de m m lig). h r n c / - fem eie rutcioas. hrcsi (a) - a lua snge. La CADE. hrghi f. - plant. La CADE. hrg (a) - a pune araci la vie. hr m. - osta care nceapea lupta. hrel f. ceart. La V.Vasilache. hr (a) - a se lua la har. La DLR. hru m. erete. La DU. hrclu m. - m oneag. hrct (a) - a se repezi (cinii). La DD. hrci (a) a rcni. La CADE.

hr m. - uliu. hrhdu m. - n m il . hrhle f. - larm . La C A D E. hrht (a) - a vorbi m uli deodat, hrh (a) - a face glgie, hrjti m. pl. am ani, h rm le / - glgie. La DU. hrm nre f. - treierat, hrm nt n. - treierat, hrm nel f. treierat, hrm nes f. - stpna harm anului. hrm n (a) - a treiera, hrm nt adj. - m bltit. hrm sri m. - hdrag la m blciu. hrm srl m. - cui de fier la proap, hrm ute adj. - m iu ite . hrn m. - urtor cu m asc, hrnici (a) - a nva juncanii s trag, hrnici (a) - a ndem na la lucru, hrn (a) - a tia dintr-o lovitur, hrn (a) - a terpeli. La DLR. hstr n. - cptueal la haine, ht adv. - de tot. La DLR. htlu m. - brbat m ueratic. La DLR. htc (a) - a huidui. La M .Sadoveanu. hti (a) - a ezi. La CADE. htm ne f. - dregtorie de hatm an, htm ne f. - dregtorie de conducere a arm atei M oldovei m edievale, h n. - loc de edere a fiarelor, h n. - stanite. La DU. h n. - drum priporos. h m. - cal nhm at ntre hulube, avnd un ltura. La DELM . h (a) - a zgli, a cltina, hog - crare n pdure. La CADE. hu (a) - a com anda, hu n. - denum irea unei pduri, hug n. - hndichi. hug n. - um r crestat la ferstru.

Iniiigli m. - fga. La DU. lui/unin n. - paralel de tm plrie. Ihi/iiritiiri m . p l . banari. Im/s adj. - hazliu. Ilriiciul (BD , 14 6 8 )- s a t . ht'l ii. car turcesc. Iin lr n. - secertoare. Iiruhcd m . - vom iccl (Ia nunt). In im i ii. p l . - acareturi. La DLR. In'lbet interj. desigur. M 'lg e / - nevstuic. E x p r . A lb ca helgea = foarte alb. La CADE. In lg ire /. - nevstuic. h e l l i u g / - m ncare proast. La CADE. hcinci ii. - h m e i. La DU. Ii'iner n . - mai pentru crpat butucii. Iieughcm / - m enghin. Iicr ii. - amnar. I iit ii. - crlig la cange, herb ii. - stem . La DLR. Iiercsu n. - ferstru. La DU. lu-restei n . - pirostrii. lu T g h c lir in. - herghelegiu. I ic r n ie / - vtm tur. La CADE. Iiru ri n . p l . - gratii la fereastr. Iiti interj. ehei. I ilb liu c / h ib rid n. Iicili (a) Iilci adv. - strujitur de lemn. vin de poam nealtoit. a goni cu bti i strigte. deloc. La DU.

135
him ii (a) - a grei n vorb, hn f. - chinin, hincot (a) - a se ju c a (coteiul). hindchi n. - an. La M .Sadoveanu. hindrea adv. - parc, hindrilea conj. - fiindc. (DD ). hintu n. - trsur boiereasc. La CADE. H ineti (CD s, 14 9 1) sat. H ineti (CD s, 14 9 1) pru. hil f. - adncim e. E x p r. n hiol = trnd dup sine, m pingnd. La DLR. h r / pl. - greutate. hirdughi f. pl. - prpstii. hiristu (a) - a tia cu ferstrul. hizne f. - carier de nisip, piatr. hrne m a r e / - peter. hirostr n. - pirostrie cu patru picioare. h irt / - un sfert de pogon. H itioana (BD , 1458) - poeni. hition / - carne (m acr). hitin adj. - slab. La C A D E. hil m. - hingher. hbzu n. - nule spat de ap. hca / - buba. E x p r . A ici i hca = aici i buba. hcn (a) - a icni. hd adj. - slut. La C A D E. hdche m. - drac. hde adj. - m urdare. h (a) - a tachina. h (a) - a ncepe, a se prvli. hj n. - hambar. hj n. - csoae. hj (BD , 1461) - cas btrneasc. hj n. cocioab, colib. La CA D E. hj n. - bojdeuc, hj n. slom n. (CM ), hj (CD , 1 4 3 6 )- b o r d e i.

Iili i c / - curpn de cartofi, hiclcn adj. - trdtor. (I.N eculce). Iikicni m .p l . - trdtori: h i d e n i i m u n te n i. Iiiclcnie (C D s, 1459) - trdare. Iiidicit adj. - izgonit. Iiic'cne p r o n . - fiecare. La M .Costin. hiiT nd adv. - o r ic n d . hicci p r o n . - fiecrui. La M .Costin. I iim h li c / - s tr u jitu r . Iiiinblui ( a ) - a rindelui.

136
hj n. - sarai pentru vite. hlbe f. pl. - lturi. La CADE. hlbon f. - bulboan. La CADE. hlea, hlea interj. - se alung gtile. hlpav m. - lacom. (I.Creang). La DU. hltv adj. - lacom. La CA D E. hlt (a) - a bea lacom. La CADE. hltig f. - m ncare proast, hln (a) - a cltina, hm br n. lad pentru gru. hm br n. - dispritur pentru gru. hm br n. - acaret pentru pleav, hmi m. - ham ei, hnchi n. - gard fcut din ogrinji. hndchi n. - urm spat de ap. hndchi n. - v. hindichi. hndchi n. - gard fcut din ogringi. hngh (a) - a se opinti, hnsri m. otean clra care mer gea la rzboi n dobnd, fr leafa. (I.N eculce). La DIM. hns f. - desi. hns f. - sforare. E x p r . n c o hns = nc o sforare. hn f. - m rcini. h r / - m trea. hr f. - ceart. hru m. uliu. Uliul se numete in Muntenia cobe i erete, in M oldova coroi i hru, n Transilvania bodiu, iar n Bucovina ginar i porumbar. (eztoarea). hrb n. - lut ars. P ocri de hrb. (DD). hrb n. - ciob. hrb n. - igl. hrbre adj. - pofticios. La I.Slavici, hrbre adj. - hoinar. La C.N egruzzi. hrb cu floare n. - vaz. hrb de floare n. - vaz.

hrblni / - vac ce pate pe ici-colo hrbog / - cru veche. Hrbu (BD , 1 4 9 0 ) - slug. hrbu (a) - a acoperi casa cu igl. hrbuit (spart) adj. -p ris e c u t. (CM ) hrbuitr / - vechitur. hrburi n. pl. - vesel. hrburi n. - cioburi. La V.Vasilache. hrc f. - soi de gru. hrc f. - pocitanie. La N . urcanu. hrc (a) - a horci. La C.N egruzzi hrc (a) a tia ncet cu ferstrul. hrc (a) - a huidui. h rcil f. - zgom ot rguit. hrct n. - horcit. La C .N egruzzi. hrcitr f. - neputincioas. h r g l e / pl. - blide. hrgu n. - m arcote. hrgu n. - urcic cu toart. hrgu n. - oal m are de lut cu toart hrgu n. - vas m are de lut far tori. hrgu n. oal m ic de schij. hrghelri m . herghelegiu. hrghil n. - herghelegiu. hri adv. - num ai. hri adj. - m ndru, fudul. hr (a) - a se tr. hr (a) - a-i duce zilele. hrit adj. - stricat. (M .Em inescu). hritore / - cu buci de tinichea. hrjon f. - joac. La C A D E. hrjon (a) a se juca. hrjoni (a) - a se zbengui. La C.Ivanescu hrlv adj. - murdar. hrlu m. - pcurar btrn. Hrlu (BD , l4 5 8 ) - d e a l . Hrlu (BD , 1470) trg. hrldz n. - lopat (de m etal), hrlic f. - unealt de fcut frnghii. hrl n. - cazm a. La N .G ane.

Illrl n. - sem n la urechea oii. Iili l n. - zastup. La CA D E. Iitiiic i r n. - fra. Iifrn adj. - crn. hlrsi (a) - a se zgrci. Iilrst adj. - rutcios. La DLR. Iilrc (a) - a hri. La M .Sadoveanu. Iilrct adj. - hrit. La I.C reang. h t r c it r / - hritur. hlrm n. - viscol. hlrsm adj. - prpd. htrn (a) - a lovi cu putere. Iirti (a) - a terpeli. hfrtiog / - vit btrn. La CADE. h rt u n. - bucat lung de pm nt. h r t i e / - scrisoare. h rtie / - ntiinare. h rtie / - ordin. h rtie / - otnoenie. La DEX. h r tio r / - scrisoric. h rto (a) - a se hrui. Ilrto a p e le (C D , 14 5 3 )- s a t . Iirlp n. - groap mare. h rt p n. - teren accidentat, h rt p n. - vale m are, adnc. h rto p c n m. - din H rtopul M are. Ilrto p u l (C D , 1 4 3 5 )- s a t . h ri interj, - eforturi zadarnice. E x p r . Ilri n c o ac e, s c r nco lo = degeaba. Iirui (a) - a istovi, a slei de puteri, h rz b n. - funie de cobort, ridicat greuti. E x p r. A se c re d e sc o b o rt cu h rzo b u l d in c e r = a se socoti de vi nobil; m ndru, ngm fat. La DLR. h rz b n. - c o u le pentru pstrvi. Iir/.b n. - cerc cu sfori, hrzb n. - instalaie de cobort n fntn. hr/.b n. - lingur de scos brnz. h rz b n. - rostogol (plant), h rz b n. - candelabru.

137
hsn / - porumbrel. h interj. - se alung psrile.
hm n. - ploaie mare.

hu (a) - a alunga ginile. htci (a) - a alunga cu strigte. htlen adj. - viclean. h tr / - diaree. h tre / - agerime, iretenie. h tru adj. - mucalit, iret. La DLR. hi (a) - a zgli. La TDRG. hn (a) - a zgli. La TDRG. hznie / - urenie. La DLR. h ladlc / - lopic de uns pereii. h la d n c / - urcior (de lapte). h lad c / - v. hladunc. hlan d n m. -a ld a n . hlang n. - potng la plug. h lan g n. - lan. hlaponi adj. - bine hrnii. hldn m. - aldan. h lndni n. - aldan mare. hleb n. - vechitur. La DLR. hleb n. - mroag. hlept m. - avat (pete). hlestuc n. - b la captul nvodului. hlbnic n. - tava rotund de copt pne. hlbnic n. - mas de buctrie. hlc n. - urcior cu jghebule la gur. hldie / - mrav. hli n. - pmnt argilos. hli n. - lut. hleis adj. - lutos, mltinos, hleus adj. - hleios (pmnt). hlibn n. - pne. h libonc / - pne de secar, hlicht adj. - lihnit, hlim ist (a) - a i se plictisi, h ln i / - pmnt lutos.

138
h ln i f. - denum ire a unui pru. h l i t / - scrobeal din fain de secar, h litu (a) - a scrobi urzeala, hle f pl. - chingi la boroan. hlz f. - petec de m oie. La CADE. hlizi (a) - a rde mult, fr rost. La DU. hlizit adj. - care rde m ult, far rost. h liz t r / - om care rde far rost. h lo b f. - bare ntre care se nham calul. hlob f. - arc de nhm at, hlobe f. pl. - picioare mari. hlobn (a) - a legna. La DLR. hlodun n. - oal. (I.Dru). hluchn / - coaj de aldan. hluj n. - tulpin de ceap, hluj n. - curpn de roii, hlujn m. - strujan. hlujn n. - vi la curpnul de castravei, hlujn in. - curpn de cartofi, hlujn m. - tulpin de porum b fr frunze. La DLR. hlujr n. - tulpin de ceap, hlujcni in. pl. copturi dulci, hlpav adj. - lacom. (Th.H olban). hoit f - hait (de cini, lupi), hondr / - fem eie nengrijit, honghin / -b b o rn i . (I.Creang). hor / - toi oam enii poftii la nunt. Iior / - com panie n petrecere, h o r / - grup de oam eni, adunare, h osp / - rm i de faguri, h osp / - struguri strivii, h osp / - coaja cerealelor. La DLR. hosp / - resturi m runte de tra. hoc / - m buctur de pne. hoc / - fem eie brfitoare. La DU. hobjl ni. - brbat nalt i tont.

hoborc n. oboroac. hbot n. - broboad. La DLR. hbot n. - vl de mireas. hbot n. -tu lb e n t. h b o t n. - feregea. La M .Sadoveanu h b o t n. - arc la ham. hbot n. - greabn la cal. h obott / - fat cu faa acoperit hocni (a) - a striga. (DD). hodn / - odihn. Vai de p a s rea str in Numai ea n-are hodin. (TD). hodini (a) - a se odihni. hodini (a) - a se rposa. (CM ). hodobe / - ir. hodobn m. - pcurar (la oi). hodobn m. - om care are oi multe. hodolen m. - t ta r c . La DU. h odorob / - co de prins pete. h odorob / - stup din scoar de tei h odorob / - cazan mare. h odorob / - cru nvechit. h o d o r o b / - roab. hodorog n. - b la capatul nvodului. hodorog n. - b la rni. hodoroghi / - fra din coaj de tei hodorogi (a) - a suna a dogit. hodoronc-tronc adv. - naprasna. h odrobeie / pl. - catrafuse. hog n. - hi, potec. hog n. - crare pe costis. hog n. - urm lsat de un uvoi de ap hog n. - hndichi. hogec n. cm ar pentru alim ente. hogeg n. - horn. La DLR. hohn n. - rindea lung. hohr m. - hingher. La CA D E. h h le / - polonic. hohm alu ni. vljgan, lungan. hisa interj. - pentru boi: la stnga. h ite / - oite.

Iiriltc /. - fem eie slbnoag. Ii|l>;'ii (a) - a coobi. (I.Creang). Iiu|i (a) - a cnta (n biseric). Iin|ma / - sptm na crnii. liAJina adv. - m ereu, ntr-una. La DLR. Iiojm alu m. - vljgan, hiijnialu m. - gros. (CM ), hulit (a) - a csca ochii. La DU. I io lh o n / - bolboan. La CA D E. h o lh u r (a) - a se nvrteji (apa). Iilhur / - vrtej de ap. h A lb u r / - loc adnc. H lh u r /- v o lb u r . La DU. h lc / - zarv. La CA D E. hlc / - curea la gura ham ului, hlcher n. - rindea cu dalt mic. Iiolc (a) - a face glgie. La CADE. h o l d / - lot lng cas. I i ld / - ogor sem nat. La DU. h o le rc / - rachiu. La C A D E. Iiolc/ - cptueal la cizme. Ilolni (CD , 14 4 3 )- f n t n a de la ~ . holin n. - deal, m ovil, hlinas n. - dalt de dogrie. Ilo lin u l (C D , 14 4 3 )- s a t . Ilo lm u l N eg ru (C D , 14 3 8 )- d e a l. ilo lm u l Z p o d ic i (CD , 1439) - deal. Iio lm u rt adj. - delurat. Iiolm urs adj. - d e lu r o s . Iilnic n. - echer triunghiular, h o l o t / - pedestrim e, gloat. I io lo t / - m ulim e (de oam eni). Iiololdzi m. pl. - bulgrai. h o ltcte adv. - ca flcii, holtei m. - celibatar. L aN .G an c. holtei (a) - a tri via de flcu, h olteia m. - beandru. La CA D E. h o lteie/ starea de holtei, holteiul N eanciul (B D , 1487) - nen surat.

139
holteii n. - rindea cu dalt figurat. honor adj. - fuduli. hopc n. - dans popular ucrainean. hop (a) - a clca greu. hop (a) - a se m ica ritmic. hopc interj. - hop. hopn (a) - a cdea. hopoc (a) - a arde vuind. hop (a) - a reui, a termina cu bine. hopt adj. - nengduit. E x p r. Nu e de hopit = nu-i lucru de ag. hopurs adj. - cu hopuri. hor (a) - a sfori. La M . Eminescu. horil / - sforial. h orl/ - care sforie. hort n. - sforit. La CADE. hortur / - sforitur. h orbrni m. - palavragiu. h r b / - vorb. (D osoftei). hrb / - vorb. E x p r. A edea la horb = a vorbi. horb (a) - a vorbi. h rb uc/ - talger. h rb ot/ - dantel. La DLR. horboc / - dantelu. h orb oc/ - pnz de pianjen. h orb oc/ - ornament la streain. horc (a) - a scuipa. horcoti (a) - a sfori. La CADE. hore n. - coule pentru petele prins. horhi (a) - a rtci. La DLR. horhn/ - iganc btrn. La CADE. hori (a) - a cnta o hor. h orl/ - rachiu. h orlc/ - rachiu (monopol). hori (a) - a cosi cu coasa cu hreapc. horlenc / - policioar la jug. horn n. - cahl (la sob).

140
horn n. - hogeag. La DLR. horn n. - ursoaic (n pod). horn n. - vatr la fierrie. hornr m. coar. hornr m. - curitor de hogeaguri. hornri n. - hogeag. h rn / - horn. hornnic n. - crp de ters m inile, horn n. - co. (I.Sbiera). hornir n. - cahl (la sob), h r n i / - cotru. h o r n o ic / - hogeag. h o r n o ic / - ursoaic (n pod), hornoic / - horn la fierrie, horni n. - hogeag. horni n. - horn (la cuptor), horni n. - ursoaic n pod. horni n. - horn (la fierrie), horni n. - lucarn, hornosri m. - istar. hornu n. jign. horocht adj. - ntng. horodn f. - legum rie. horodinc / dans popular. La DU. H orodite (BD , l4 6 6 ) - s a t . horoditen m. - din Horodite. horo (a) - a fori (calul), horopsi (a) - a asupri. La I.Creang. horp (a) - a sorbi cu zgom ot, hrstc f. - m nunchi de cnep. hor f. - ridichioar. hortn f. - rm ii din faguri, hort (a) - a mui rdcina porumbului, hor adj. - piezi. La A l.Russo. hosch (a) - a dorm i, h oschitr / - om care doarm e mult. hostochn f. tescovin de la sem in ele uleioase. La CA D E.

hostrop ti. - dans ritual de nunt, hoot (a) - a ucide, htin f. - resturi din faguri. La Dl). htin f. - tescovin, htin f. - m runtaie (de vit), hotochn f. - resturi din faguri, hotochn f. - struguri strivii, hotr n. - m argine. E x p r. A fi n ho tar cu = a se m rgini, hotar (CD , 1 3 9 2 )- m a rg in e , hotaril (BD , 1494) - a hotrnicit, hotaril Braul arm a (B D , 1493) - a hotrnicit ~. hotaril Jurj G albinul cu mejieii" (CD s, 1 4 6 0 )- s in ta g m d in doc. lui tefan cel Mare. hotarile (CD , 1442) - m arginile, hotarnic (CD , 1453) - martor, hotrnicii (CD , 1453) - m artori, hotarul A lbetilor (BD , 1489) - mar ginea m oiei ~. hotarul Petretitor (C D s, 1472) m arginea m oiei ~. hotr (a se) - a se m rgini, hotr (a) - a preveni, hotrnici (a) - a rzori. La CA D E. hotng m. - suta. hotorog f. - far rost. E x p r. A e dea de hotorog = a edea degeaba, hozn (a) - a m pinge, hrabrc f. - lopat de fier. hrbl / - rabl, hrabl f. esal. h rabu (a) - a jefui, hram n. - biseric, catedral, h rm / - cram, hram uri f. pl. - crame, h r a n / - vran. hrp f. - coast rpoasa. La CADE. hrp / - rapel. hrturi n. pl. - gratii la ferestre.

Iii ilnci adj. - care m nnc bine. lirAnit adj. - m aturizat (vin). Iinlp f. - coast prpstioas. lu i' m t n. - fream t. La A l.D onici. I ir c a n c / - bucic subire de pne. hrcp c f. - grebl la cose. Iircbn n. - peptene de peptnat lna. I ir b le / - ieztur. In cn tu i (a) - a se strica. Iircntuit adj. - stricat, drpnat. Iircnui (a) - a am r (viaa cuiva). Iircpcui (a) - a cosi cu coasa cu hreapt .1 La CADE. Iircpcui (a) - a rum ega, lirism us n. - paralel de tm plrie. In eti n. - m tur de curte. Iirturi n. - resturi de nutre, hrib m. - burete. La M .Em inescu. Iirh / - ciuperc. I ir i m n / - grivn. In n c / - felie m are de m m lig. In in c u l f. felie m ic. h r i n c / - felie mic. La DLR. In i u t / - bucat m are de m m lig. Im 'pc/ - vi de vie uscat. Iirp c/ hac la potcoava calului, hrisov (BD , 1 4 6 6 )- a c t dom nesc. Iirti (a) - a nfca, hrom n. crem de ghete, li rom n. iuft. h ro m o v o e/ crem de ghete. I i r n / - ciorchine de strugure, hi b n. - ursoaic (n pod). Iir b n. - cahl (la sob), lim b n. - sob, plit, lim b n. - lucarn. In u b n. - ni n peretele pivniei, lir b n. - peter. La C A D E. lim b n. - toponim . (Cim ilia). lin i jd n. - curpn de cartofi.

141
hrujdn n. - porum b tiat (cu frunze). hrm nic n. - cm ar pentru alim ente. hrun m. - din H ruca. hruri m. - p r s a d . hrucri m. - v. hruari. h r c / - par altoit. h b / - ciuperc. hue n. - felie. hue n. - bo (de m m lig), hue n. - bucic (de plcint, pine), h ce / pl. - tr de bor. huceg n. - hi, crng des. La M .E m i nescu, M .Sadoveanu. La C A D E. huchit adj. - nedezvoltat. La C A D E. huchim n. - bucat m are (de pine). La CA D E. hci n. - hi. La M .E m inescu. huei (a) - a alunga ginile, h d / - drum uor ngust n sat. hudi m. - desi, h ud icior / - drum uor ngust, hdin n. - vi subire la castravei, hd in / - curpn de cartofi, h d i / - strad strm t. La DLR. h ud i / - drum uor ngust ntre curi, hudrn n. - asfalt. hudube / - cas m are. La M .Sado veanu. hudul n. - beior n suveic. La DU. het n. - vuet. La CA D E. H ueeni (BD , 1468) - sat. huhur (a) - a striga n gura mare. huhurz ni. ciof. La DU. hui ( a ) - a se lovi. hui (a) - a izbi ceva de pm nt. hui (a) - a cdea ceva greu, cu zgomot. hui (a) - a vui. La CA D E. hui (a) - a trncni.

142
h u i l / - glgie. La CADE. huil / - zgom ot, hib adj. - nuc. La CADE. huidict n. - strigt, huim ci (a) - a zpci, huim ct adj. - zpcit, hit n. - vuiet, glgie, huitr f. - lovitur, hiuri n. pl. - aiureli, hujeg n. - ursoaic (n pod), h l / - defim are. La C.N egruzzi. hulbctnic n. - lucarn, hulbctnic n. - porum bar, hulch (a) - a crete prea mari. hulehit adj. - crescut prea repede, hulchn / - coaj de hldan. hulchitr f. - iarb dup cosit, hulei (a) - a petrece, a chefui, huligan m. - derbedeu. La DU. h ulire/. - defim are, hulitor adj. - defim tor, h u lit r / - pasre de cas. h lp /. - vulpe. h lp e / - despgubire. E x p r. A plti hlpca = bani pltii de m ire flcilor din satul miresei. h l p e / - v u lp e . (M .Sadoveanu). hlpoae / - vulpe. hultn n. - vultur. hultn n. - m ldi altoit. h u lt n / - altoi. h ultorc / - v. hultan. hultn m. - vultur mic. hultnoie / - vulturoaic. hultcn ol / - vulturic. La DU. h ulton / - altoi. La CADE. hulti n. - altoi. La DU. hultu (a) - a vaccina.

hultu (a) - a altoi. hultuil f. - altoire. hultuc n. - altoi. h ultuc/ - v. hultuic. hultuitr n. - ferstru de mn. h ultuit r / - altoire. hltur i7i. - vultur. hulb ni. - porum b. La CADE. hulb m. - gugutiuc. hulb in. - colcel ca un hulub. hulb m. - dans popular. hulb m. - porum bel. La DLR. hulubri n. - lucarn. hulubri n. - porumbar. hulubrnic n. - porum bar. hulub m. - porum bel. La DLR. hulub in. - porum ba. hulub n. - colcel ca un hulub. hulb adj. - surie (vac). h u lu b r ie / - porum bar. La DLR. H u lu b (B D , 1 4 6 9 )- p r u . hulubctnic n. - porum bar. hulubctnic n. - lucarn. hulubel in. porum bel. La DLR. h u lu b / -p o ru m b i . La DLR. h ul bi-vu rtun i m. pl. - porum bei crc fac vrtej. hulbnic n. - porumbar. hulbnic n - lucarn. hulbni /.' - porumbar. hulc n. - troac (la gini). hulc n. - ldi pentru m ncare la cai. hulc n. - scndur la acoperi. hulg n. - burlan. h u lu g h e r n i / -p o ru m b a r. hulugh (a) - a se drgosti. hului (a) - a drma.^La CADE. hulujdean n. - cocean. H u m rie(C D , 1 4 5 6 )- l o c . h um rie / - loc de unde se ia hum.

lumina / - teren cu m ult hum . Iiim io e / - hum vnt. La CADE. tumuli (a) - a da cu hum. La I.Creang. Iluinuleti (CD , 1455) sat. Iiiiinure adj. - de culoarea humei, lumea adj. - destrblat, lumea adj. - murdar, lui uit adj. - zpcit. Imp n. - bucat de pine. Iiupit adj. - lihnit. La CA D E. Impt adj. nendem natic. h r / - glug de porum b. lu r / - g r m a d . h iirb u lec n. - rindea cu dalt mic. h u rd u c (a) a se zdruncina. La V. Alecsandri. hurduc (a) - a-i face vnt, a ajuta, hurductur / - sdruncintur. Ilurduga (C D , 1 4 3 7 )- m u n te . Ilurduga (C D , 14 3 7 )- p r u . hurdughe / - cas veche. Imrdui (a) - a hurui. La CADE. h u r d u i l / - hurductur, h u r d u i l / - vin prost, h u r d u it r / - huruitur. hurez m. - ciuhurez. La DU. Iim iu i l / - urluial. li u rn ei adj. - ntng. Iiu rt m. angrosist. h u rt i m. pl. - flci care fac jocul. l u r t / - grm ad. La DLR.

143
h urub ln ic / - lucarn, huru (a) - a suferi. H uruiata (CD , 1449) pru. husn n. - m elodie la nunt, hs n. - veche m oned. La DLR. hsc/ - calup de sare. La C A D E. h u n c/ - jo c popular, hueg n. - hi. hui interj. - strigt de alungat ginile, hi n. - pdurice tnr. hi n. - tufri. huioi (a) - v. hui (interjecie), h te / pl. tre din bor crud. hutiul (a) - a rsturna un lichid, hutiulic interj. - zgom ot produs de cderea unui corp n ap. hutuch (a) - a lovi pe (cineva), hutuch (a) - a m brnci (pe cineva), hutuch (a) - a tu rn a prea mult. h utuchit r / - lovitur puternic, hututi adj. - neghiob. La C A D E. hun m. - r u te a n . hun n. - catr. h unesca / - dans popular. L a DU. hun (a) - a se legna. La CA D E. h uzun e/ - peter, h uzun e / - ni n peretele pivniei, huzr n. - trai comod. La V.AIecsandri. huzuri (a) - a tri n belug.

144

I
ia p r o n . aceast, iab f. - aba. i a c - tutun bun. E x p r . Tutun iaca = tutun de bun calitate. La C.Hoga, iaca interj. - ascultai. La C.N egruzzi. iaca interj. - iat. La M .Sadoveanu. iaca interj. - uite. (I.Creang). acat interj. - iaca, iat. i c / - bunic. La V.AIecsandri. iac interj. - deodat, act interj. - uite. acuri n. cange. ia h n ie / - mncare din came. La CADE. iahn f. - m ielu abia ftat. ialghi f. - v. ialovii. alov adj. - stearp. Vac ialov. (DD). a lo v i / - vac ngrat. La DU. alovi adj. - stearp. ialovii f. pl. - junei. iama f. - risip. E x p r. A face iama = a m prtia agonisirea. ian interj. - hai. ian interj. - ia. anga interj. - iat, iaca. iane f. - m ncare din carne fiart. iane f. - sos de legume. Iapa (CD , I449) - selite. Iapa (BD , 14 8 1) ctun, iap f. - coad la m blciu. iari adv. - iar. (M .Em inescu). iari adv. - de asem enea, a r b a -b o e r u lu i/ - v. iarba-m ei. a r b a -m e i/ - plant decorativ, a r b a -t la n u lu i/ spnz. a r b a -n e a g r / - m zrichea-cucului. iarb / - p raf de puc. La M .Costin.

iarb adj. - verde-deschis. arb-nchis adj. - verde-nchis. arcie f. - cutie pentru sare. iar-nti adv. - din nou. iarm f. - porie de hran pentru cai iarm n m. - arm ean. iarm aroc n. - t r g inut la date fixe. iarm aroc n. - zbor. La DLR. iarm rni f. - policioar la ju g . ia rm rc f . - tichie. La CA D E. iarn f. - splin (la porc). iartagn n. - sabie ncovoiat. La DLK iartc m. - mertic. isc f. - carne de calitate proast. iasc f. - m aterie spongioas. isic n. - pernu (decorativ). ista pron. ast. iastallt pron. - stlalt. iatac n. - odae de culcare. La DU. itr f. - vintir. iz n. - heleteu. La CA D E. iz n. - ieztur. La CA D E. Ia z e r(B D , I458, 1500) - vale n br.i nitea m nstirii Bistria. iazerul Z ahorna (CD , 1429). izm f. - plant erbacee. izm f. - turt din zer, fain de porunih ibrc f. - batc. ibovnic f. - am ant. ibovniel f. - dragoste. ib ric n. - crati (cu coada lung). ibric n. - can. ibriin n. - mtase rsucit. La CADI ibriin n. - aluzie m uctoare, ic n. - pan pentru crpat butuci, cichi n. pl. - nclm inte uoar, iclin adj. - v ic le i. icneal f. - icnet. icni (a) - a geme nbuit. La I.CreanjA icni (a) - a vorbi rstit. La M.Sadoveanu

icni (a) - a se ncri (m ncarea). i c n i t u r / - icnet. La M .Sadoveanu. icoan / - portret m are, n ram. ic t r n. v. ec ta r. ictre n. pl. - hectare. ic trn ic m. - ran m proprietrit. idoli / - zei. ieb / - furc cu m ulte coam e. iedc n. - odor pstrat din vechime. ielc n. - troac (Ia gini). ielc n. - uluc de piatr la pu. ielc n. troac (la porci). ielcovn n. - pescru. iclfcc / - m oric (jucrie). iep m. - ho de cai. (I.N eculce). iep u re de p m n t n. - crti. i e p u o r / - m nzioar. ier m. - vier. ie rb re f. - depozit de p ra f de puc, ie rb ru adj. verde-deschis. ierbu adj. - verde-saturat. ie rb u li / - iarb mic. La V.AIecsandri. ic rb / - ierbuli. La V.AIecsandri. ierchc m. - viel abia fatat. ierchc m. - m iel sau viel de o lun. ie rt c iu n e f. - oraie la nunt, iertil n. cutie pentru sare. i e r u n c / - ginu de m unte, ieslri n. esle din nuiele, ieslri n. - ldi pentru m ncare la cai. iesli n. - esle din nuiele, iesli n. - ldi pentru m ncare la cai. iestci n. - m su cu trei picioare, ietc n. - cm ar pentru alim ente, ietac n. - cm ru adiacent tinzii. ietac n. anex n spatele casei, ietac n. - buctrie de var. ietac n. - secie a unui ham bar, ietc n. - co pentru pleav, ietac n. - co m are din nuiele.

145
ietac / - nchisoare. ieva / srm la cai n buze. iez n. - ochi de ap. iezt r / - baraj. La M .Em inescu. Iezer (BD , 15 0 2 ) - v a l e . Iezer (BD , 15 0 2 ) - s a t . Iezerul C ovurluiului (C D , 1445) balt. Iezerul Zahorna (BD , 1500) - pe N istru. iezi (a) - a stvili. La I.N eculce. iezune / - groap adnc. (Th.Holban). iezurcn n. - iaz mic. iezur n. - topil de cnep. iezur n. - iedu. La I.C reang. gli / - prjin orizontal la corlate. gli / - corlate (la pod). gli / - v. conov. gli / - stinghie la boroan. gli / - pridvor. gli / - corlt la pu. igli (a) - a m pleti plasa cu iglia. ih n / - m ncare din carne de pasre. ih n / - cam e tocat, prjit cu sos. iia pron. ei. ijc m. - arici. ilc adj. - cu coam ele n lturi. La DU. ilu n. - nicoval. La M .Em inescu. Ileana (BD , 1488) - fata lui N echit. ilic m. - liliac (zool). ilc n. - vest fem eiasc. ilc n. - p ulover brbtesc, il n. dare pentru cereale i alte p ro duse agricole. La DIM . ili (BD , 1458) - dare, bir. ilir m. - dregtor ce strngea iliul. iliari (BD , 1458) - strngtor de bir. im l/ - noroi. La CA D E.

146
im n. - islaz. La CA D E. im birc n. - crati (cu coada lung), im br (a) - a trage. im britr m. - pescar care trage matia. nc adv. - nc. indi m. - urm lsat de ap. inl n. - petricic la inel. inele n. pl. - crlioni. inel m. inel mic. ine f. pl. - plantaii de in. nga interj. - iat. ngli / - corlt (la pod), ngli f. - croet, inie f. - m ucegai la suprafaa vinului, inim a vinului / - vinul care nu n ghea. inim f. - ching la ferstrul cu ram. inim f. - diaree. inim f. - m duva unui trunchi. inim / - vergea pentru fixarea ielor. in im / - burt. in im / - m uchie la barcas. in im / - bul de aer n m mlig. in im io a r / - piatr scum p la inel. n ite / - plantaie de in. inj (a) a se uita pe furi. instrucie / - m otru. La DLR. iobag m. rum n. iobgie / - rum nie. lonel (BD , 1497) - aprod. iordn (a) - a stropi cu ap sfinit. iorgn n. - plapum . La CADE. iorghnie / - gheorghin. iorghil subire n. - ptur de ln. iorgovan m. - lum nric. iu pron. eu. i p / - paltona cu guler de blan, ip / - scurteic de ln.

iortom n adj. - iute, focos. (TD). iti interj. - iat, ia te uit. i v / - lozie. i o v / - salcie plngtoare. ir n. -alifie .(C A D E ). irnd / - verand. irim c n. - fain cu tre. irind e / - rztoare (de buctrie). irm ilc m. - veche m oned. irm izu adj. rou-nchis. irm izu n. - piele roie-nchis. irod m. - copil neastm prat. irod m. - colindtor (m ascat). irod m. - paia. La M .E m inescu. iropln n. - libelul. iropln de ap n. - libelul. irosl / - risip. La CA D E. irosi (a) - a risipi. La I.C reang. iro zi m. pl. - j o c popular dram atizat. irtc n. - mertic. irg / - urm lsat de ap. irg / - viug. La M .Sadoveanu. isclitur f. - podpis. La CA D E. is c o d e l / - cercetare n ascuns. iscodel / - plsm uire. iscodel / - dopros. E x p r. A Iun (pe cineva) la dopros = a descoase. Li DLR. is c o d n ie / - v. iscodel. iscodi (a) - a privi ptrunztor la cineva, iscodi (a) - a cuta esena unui lucru, iscodi (a) - a plsm ui. La C.Negruzzi. iscodi (a) - a se interesa. La I.Creang. iscodi (a) a interoga, iscoditor adv. - scruttor, iscoditor adj. - priceput n a pune l.i cale ceva. La I.Creang. is c o d i t r / - v. iscodel. iscusre / - p ric e p e re .^ a C.Conachi, iscusit adj. - frum os.

|i nill adv. dibaci, t i u*l(r adj. - adem enitor. ItpAncA /. erizipel, brnc. topiis i i srbtoare pravoslavnic. / despgubire. La I.Creang. i .|n\>l (a) a despgubi. ItpUc i i . vechi act dom nesc. i*|iiliil i i . spital. ItpllA / iscuenie. La CADE. (a) a se lsa adem enit. Iipl i i . m ertic de vam la moar, topol i i . lara. Ipl i i cu pentru scos ap. La DU. iipuli (a) a cura (puul). (a) - a scoate ap cu ispolul, lipi Av /. - fapt. La C.N egruzzi. ItpruvA (BD, 1 4 6 6 )- n doc. lui tel i i i cel Mare. l* p r A v /- d e c r e t, dispoziie. UprAvA /.' - aventur. U prA vA / - urm are. (CM ). U|. n ivnic m. - e f al poliiei unui jude. I ii Al Kusso, V.AIecsandri. ItprA vnic ni. - dregtor. I-P rAvnic ni. - pristav. La DLR. IM >rAvnic m. - reprezentant, mandatar. i i'ln cu va sudui p e ispravnicul cuiva, nu \ii chiam cum au suduit pre acela . . a iste ispravnic, ci pre stpnu su. Ih n v ila lui Vasile Lupu). l|irAvf (a) - a svrsi, a pune capt. 1*1*i Avi (a) - a se epuiza. *l>i Avi (a) - a face. La M .Em inescu. I*pi A v n ic e s / - soia ispravnicului, lupi Avnici (a) - a se face ispravnic. Itpi A v n ic ie / - funcie de ispravnic. lpi rtv n ic ie/ - instituie. La C.Negruzzi. ./(// st. La DLR. M ii pron. - sta. La V.AIecsandri. MnlAII pron. - stlalt. Mi c u i n e / - isteim e. La A l.Russo.

147
istoria M oldovei / - istoria Statului M oldovenesc. istv .com plet, deplin. E x p r . De is tov = cu totul, de tot. La V.AIecsandri. istv n. - m oarte. (CM ), stovo adv. - pe veci. (TD ). itealn pron. - ilali, itr n. - latrin, itc n. - v. etac. italian / - vintir cu trei burdufuri, ig m. - iari la rzboiul de esut, ial c / - viic. iri m. pl. - schim btor de rost la rz boiul de esut, i / - vergea de aluat, il m. - viel. ii (a) - a privi pe furi, a se ivi. iit adj. - pitit. La N . urcanu. ii interj. - a se ii. E x p r. A face ii = a se arta puin. La V.AIecsandri. iucostu n. - priboi. iud (a) - a aa, a instiga. La CA D E. ift / - iuft. i ft / - m ein pentru cptuit. iurui (a) - a nvli. (V.AIecsandri). i c / - nchiztor la sob. i c/ - zeam de piftie. ic / - piftie. i c / - zeam de gin. iuc / ciorb. i c / biciuc. La M .Sadoveanu. i c / - lovitur cu biciuca, iun (a) - a plesni (cu biciul), iti interj. - lovitur cu biciul. L a DLR. iuri m. pl. - ciuperci com estibile, iui (a) - a se aprinde. L a I.C reang. iui (a) - a-i sri andra. La V.AIecsandri. iui (a) a ntrta. L a C.C onachi. iui (a) - a se strica.

148
iui (a) - a ardeia. vr f - dovleac. vr-alb f. - dovleac com estibil. vr-rie f. - dovleac de nutre. ivri m. - dovleac. ivc f. - dovlecel. ivire f. apariie. Ivul (CD , 1488) - pop. izri (a) - a se prpdi. La T.Pamfile. izbv f. - scpare, salvare. izbvi (a) - a scpa dintr-o prim ejdie, a se salva. La V.AIecsandri. iz b li t e / - prim ejdie, nenorocire. izblite (a lsa de) - a npusti. (CM). izblite f. - prsire. La I.Creang. Izbite (CD , 1453) - sat pe Rut. izgonire f - stupai. E x p r . A-i da cuiva stupai = a alunga pe cineva. La DLR. iz (a) - a dosi. izd ( a ) - a irosi. izditr n. - irositor. i z n e / vizuin. izm ne f. pl. - lam be la cru. iznov f. - nnoitur. La N .G ane.

iznov f. - snoav. i venea s l> strici de rs de iznoavele lui Ivan (I.Creang). izvr n. - butur din ap fiart cu zahr izvr n. vin fiert cu piper i zahr. Izvare (BD , 1466) - boier. Izvare (BD , 1466) - boier, izvrni f. - zr de la urd. izvoare (CD , 1411) - sem n de hotar, izvd n. - cronic. n izvoadele btrinc p e eroi mai p o t s caut (M . Eminescu). izvd n. - condic. La V.AIecsandri. izvd n. - docum ent copiat, izvd n. - model de ales covor, pe hrtie. izvd m oldovenesc scriere m oldove neasc. izvodi (a) - a com pune. (M .C ostin). izvodi (a) - a pune la cale. La I.Creang. izvodi (a) - a scorni. izvoditr m. - autor. izvoditr f. - nscocire. izvr. - origine, surs. (M.Sadoveanu). izvor (BD , 1490) - sem n de hotar. izvor n. - jg h e a b la teasc. izvors adj. - loc cu m ulte izvoare. izvoz (a) - a nsem na, a stabili.

ItfI*<iIii ii f (a) - a se nlbi. Intimi A (ii se) de cap - a bate cahla. ImliitlAiii (a) - a vrui. liiiliiilA urt adj. - u r t . Iiiilnti Abn (a) - a ajusta aripile nSliilllllll 1111 1 11 nuni. am ndou. La M .Costin. Im In* mini. - am be. L a C .N egruzzi. ImliliU' 11 hdrag la m blciu. imliti nigsU adj. - umflate, groase, iinlili /dii'i (a) - a se or. Im lilr/oi (a) - a se nfuria. ImiIi IA (a) a ferm enta. I m lil r e / - plim bare. Imhllciti n. - unealt de btut grul. InililiUiii n. - E x p r. A m sura cuiva <ni lui cu m blciu l = a nu nelege niiiik din spusele cuiva. (I.Creang). ImlilAcfu n. - hdrag. tinlilA cig n. - m b l c iu . imlilAr adj. - hoinar. Im liltu n. - m blciu. tiiihlt (a) - a bate sm n de cnep. tiulilti ( a ) - a b a t e cerealele. Inilililt (a) - a se zvrcoli (copiii). Im liltit adj. -m b l tir e . Im M iU ito re / - b a to z , linlilillitr m. - lucrtor care mbltete. I n ih l to r e / - latrin. Iinlililtr adj. - pod plutitor. I m l i l t r / - alergtur, t m h l i l / - buestru. tiiilindol (a) - a se nfofoli. Im Ixidolt adj. - nfofolit. La DU. Iin h o d o r (a) - a se nfofoli. Iinlioghit adj. - m oat. Iinliim r (a) - a ciuli urechile (calul). Iinliniir (a) - a nfiera cu bourul. Im Imn r t adj. - com ut, m b r c (a) - a m podobi.

m bro (a) - a cuprinde n brae, m brore f. - m briare, m brzd (a) a hotrnici un lot de pm nt cu o brazd, m brn c (a) - a cdea n brnci. m brn ct adj. slbit de picioare, m b rn (a) - a m pinge, m b rn (a) - a opinti, m brn z (a) - a tvli n brnz. m b rn z (a) - a pune brnz n m m lig. (I.Creang). m brn z (a) - a face brnz la stn. m brn zt adj. - cu brnz. m brn zt adj. - ncrit, corslit. m brobod itore / - broboad, m buc (a) - a ndopa. m bucur (a) - a se bucura, m bu cu rtor adj. - care bucur, m bum b (a) - a ncheia nasturii, m bu m bt adj. - ncheiat cu nasturi, m bum bi (a) - v. a m bum ba, m bu m bu c (a) - a slobozi m uguri, m buntr f. - fgduial, linguire, m len cu (a) - a vntura cereale, m pac (a) - a angaja, m pact adj. - angajat, m parat (a) - a dom ni, m pi (a) - a crete ln nou. m pit adj. - n c lc it (ln). m pivn (a) - a m piedica calul, m prch (a) - a se nvrjbi, m prt f. - m prteas, m prt m. - prelungire m uscular, m pr (a) - a se face m prat, m pr (a) - a domni. La Al.Vlahu. m pro (a) - a se acoperi cu pr. m prtn ie f. - luarea grijaniei, m prtit adj. - cherchelit. m ptr (a se) - a da de belea.

150
m pedictr f. - obstacol, m pedictr / - p i e d i c (lacal, vac), m p erit r/ - febr, m periun t adj. - crlionat. m pingtore / - unealt de m pins gunoiul. m pistr (a) - a ncondeia. La I.Sbiera. m pistrt adj. - zugrvit, m pestriat, m pnz (a) - a m prtia, a rspndi. m prnzi (a) - a ajunge la prnz. m prlog (a) - a lsa fr ngrijire, m plm et adj. - bolnav de plmni. m plini (a) - a dorm i ndeajuns. E x p r . A-i m plini som nul = a dorm i ndes tultor. m plini (a) - a o pi. E x p r. A o m plini cu cineva = a nim eri ntr-o belea cu cineva. La V.AIecsandri, C.H oga, mplini (a) - a percepe o datorie cu fora, m plini (a) - a term ina, m plini (a) - a rotunji o sum de bani. m plini (a) - a-i atinge scopul, m p lin ir e / - executare. La C.Conachi. m p lin ir e / - percepere a unei datorii, m plinit adj. - bine fcut, m plnt (a) - a cufunda, m plnt (a) - a m uia n ceva. m poh ort adj. - ncrcat, m ponci (a) - a veni n conflict, m poncit adj. - ncruciat, m popona (a) - v. a m popota, m popo (a) - a nzorzona. m popot adj. - nzorzonat, m popoon (a) - a se m podobi, m popoon (a) - a m podobi cu daruri la nunt. La E.Sevastos. m popoont adj. - m podobit, m porn (a) - a pom i. m posesu (a) - a arenda. La CADE. m posp (a) - a se pricopsi.

m p o s p i (a) - a ngunoieea. Limba ai stricat-o i ai m pospit-o cu vor/w necurate de la ora. (C A D E), m p o s p t t adj. rennoit. L a M. Emi nescu. m p r tia (a) - a presura, m p r e ji r adj. - ntreag, m p re jiu r i m. pl. - m ejiei. m p r e jm u ito r adj. - nconjurtor, m p re ju r (a) - a cuprinde. La Al.Russo. m p r e ju r (a) - a lega de ju r mprejui La I.Creang. m prejur m. vecin. La E.Sevastos. m preun (a se) - a se ntlni. m pricin (a) - a se certa. La Al.Donici. m pricint m. - parte n litigiu, m proc (a) - a arunca bom be, pietre, m pui (a) - a se nm uli. (TD). m puiz (a) - a podidi. (TD ). m p u n c i r e / - contrazicere, m punge (a) - a da ac (albina), m puc (a) - a lovi cu putere. (DD). m puc (a) - a o rupe de fug. (DD). m putt adj. - druit nu din inim, m pu ita (BD , 1495) - fntn. n prep. - peste. (DD). n prep. din. Tf bat n palm i. (DD). n prep. - pe. Pun iar n mas. (DD). n prep. - la. Tria n margine. (DD). n prep. - prin. -o dm n ra g ili (DD). n prep. - de. Eti peti n tot feliu. (DD). nainta n. - rindea de prim operaie, naintea / hot. - a m ustra. E x p r. A lua pe cineva cu naintea n a p o i = a lua pe cineva la rost. n am r (a se) - a se ntrista. (DD ). narm t adj. - armat, n crel / - aciditate, n d u l / - astm . n spri (a) - a se aspri, nsprit adj. - uscat, nbolohn (a) - a se nvrtoa (ugerul).

ulmin nlrti (a) - a se m punge, im nli > i adv. mcar. La C.Conachi. Imi tllli'ii adv. - mcar. i, ncaltea s Ht i rem /lin la capt. Curentele m ari ib naionalizare a literaturii (ca i a . iillnrli) an p le ca t aproape ntotdeauim Jiii M oldova ori de la moldoveni. ii i Ihtrtilcanu). im iiicrtl adj. - ngreunat. (DD). i m u r n it adj. a fata. i m >t ailv. pe lng aceasta. E x p r . It.i Inert sau i nc = chiar mai mult ili'i II nlla. im ii adv. - mai ales. E x p r . Dar nc i ii nll mai m ult. (I.Creang). Inert in/y. foarte m ult. E x p r . i nc i ii in n m are m sur, im rt adv. - de asem enea, im rt adv. - chiar. La C .N egruzzi. Im illrt (a) - a se ngra. La M .Sado\ >> 111( 1.

151
n c e n u t adj. - m ohort. La M .Sado veanu. n cercui (a) o cetate - a ocoli. (CM ), n ct adv. - fr grab. L a C A D E. ncetior adv. - atent. La V. Alecsandri. n cei (a) - a i se pune cea pe ochi. n ch et adj. - puternic, trg to r (cal), n ch eflu (a) - a se chercheli. n ch eflu (a) - a chefui, nchegare f. - ntruchipare, nchegtore adj. - vie (ap), n ch egic f. - plant. La C A D E. n ch eitore adj. - vie (ap), n ch estrit r / - ornam ent la streain, nche.tre adj. - de culoarea pietrei, nchicior (a) - a prinde puteri, n ch id ere f. - ntrerupere, nchina ( a ) - a d r u i , nchin (a) - a cinsti. Boieri! Pen tru M oldova pah arul meu nchin. (V.AIecsandri). nchin (a se) - a se supune, nchinre f. - supunere, nchinre f. - urare. (V.AIecsandri). n c h in r e / - ciocnire de pahare, n ch in t adj. - cherchelit. n ch in rii adj. - posom orit, nchiorchio (a) - a se oploi. La DLR. n ch iorchiot adj. - chior. La DLR. nchipurlui (a) - a nchipui. La CADE. n ch ircit adj. - chircit. La M.Eminescu. n ch isore / - gherl, n ch istritri n. - rindea cu dalt mic. nchiztori n. - zvora (la fereastr), nchiztori n. - ram (la fereastr), n ch iztori n. - rtez la lad. n cin ch t adj. - ghem uit. La CA D E. n ciorapt adj. - cu pete. nciot (a) - a se ncleta.

im itlrit adj. - mplinit la trup. La I.Sbiera. Iiicrtlrtr (a) - a ncleca. Im rtlrtrre / - nclecare. Innllrt adj. - clare. Incrtlcc (a) - a se sui clare. La CADE. Innllec (a) - a porni la rzboi. Incrtlft adj. - pus ntr-o pung. I n c r tl r i / pl. - nclm inte. liicill|to re f. - sac din pnz pentru i ,ikal strugurii. m edici m. pl. - nclminte. La I.Sbiera. Iik rtlul / - a ac|) m arginile avei. Iik ilp in t adj. - nevendicat. (CM). Incilpe (a) - a intra. Iik' po (a) - a slobozi muguri, n c rc tu r / - baterie pentru lantern. Incilrcc adj. - o u to a r e . Incilr (a se) a se nclzi. Iik a l r m (a) - a strnge cingtoarea. Incillrm (a) - a se ghiftui. (CADE). I ik cn u (a) - a se face cenu.

152
n crc (a) - a se prgini. ncrjot adj. - ntortocheat, ncrjoetr f. - cotitur, ncrjoi (a) - a se ncovoia, ncrjoi (a) - a ocoli, ncrjoi (a) - a se ndoia, ncrjoi (a) a coti (drum ul), ncrjoi (a) - a se rsuci. La I.Sbiera. n cn (a) - a se nri. n crligt adj. - crn. n crn (a) - a ocoli, nclet (a) - a nfereca. nclet (a) - a ncercui, n cociobt adj. - grbovit. n coltc (a) - a se ncolci, ncon ju r (a) - a cuprinde. La M .Em i nescu. n c o n tr (a) a se m potrivi. La M. Sadoveanu. n con trre f. - opor. (CA D E), ncordtr /- n t o r s t u r a drumului, ncordtr n. - zvor la stative, ncordz (a) - a se umfla picioarele la cal. ncotom n (a) - a se m bodoli. n crm lu (a) - a se am r. (TD). n crvt adj. - cu crava. ncrde (a) - a se convinge, ncrcdin (a) - a-i ju ra credin, ncrest (a) - a ncondeia, n crest (a) - a ncondeia (ou), ncric (a) - a crni. ncrosn (a) - a ncrca n spinare, n cruc (a) - a se cruci. La I.Creang. ncruct adj. crucit, n crud z (a) - a se ncrunta. (TD). ncrunta (a) - a nsngera. (CM ), n crun tt adj. -n s n g e ra t. La Gr. U re che. n c ru t adj. - saiu.

n crut adj. - cu ochi diferii, n crut adj. - strm b. n cru (a) - a nroi. La M .Eminescu. ncruit adj. - nroit. La C A D E. n cru (a) - a se nvrtoa. ncui (a) - a se constipa. ncu ib tu r n. - incubator, ncuietr / - constipaie. n cu itore/ - rtez (la lad), ncujb (a) - a se ncovoia. La C. N e gru zzi. n cu jb re / - ncovoiere, ncujbt adj. - ncovoiat, n cu m tr (a) - a deveni cum tru. ncurcl /- n c u r c tu r . La I.Creang. ncurnut adj. - plin de cum ui. ndata - m are adv. - acu, im ediat. La DLR. n dm n re / - dibcie. La CA D E. ndm ntic adj. - iscusit, dibaci, ndm n adv. - uor. ndrpt (a) - a da ndrt. (I.Neculce). n d e prep. - unul cu altul, m preun, nde prep. - ntre, unul cu altul, ndelung (a) - a amna. La Gr.Ureche. n deplini (a) - a m plea. (CM ), ndes (a) - a veni des. ndest adj. - insistent, ndeser adv. - n am urg, ndestult adj. - lptoas, ndilic (a) - a dezm ierda. ndrji (a) - a se ine drz. La DU. n d rjire / - sem eie. La CA D E. ndrjit adj. - sem e. La C A D E. n dob r (a se) - a se ndrgosti, n doit adj. coroiat. Nas ndoit. (DD). n dos (a) - a ascunde. La I.Creang. n d o s (a) - a se adposti, ndost adj. - ferit, n d ost r / - adpost, ndrci (a) - a se nfuria. La I.Creang.

imit Agilor m. - ndrgostit de sine. ndrept (a) - a trim ite, im lrept (a) - a reteza (m ucul lmpii), ndrept (a se) - a se dezvinovi. Im lreptre f. - m as oferit de mire. In d rc p tt ri n. - m istrie, n d rep tto ri n. - rindea special, hid rcp tu (a) - a ndrepti. Indritu (a) - a da dreptul. La CADE. n d ru g (a) - a toarce. (I.Creang). n d ru g (a) - a rsuci cu druga, ndrug (a) - a flecri. La M.Eminescu. n d ru g (a) - a rsuci cu druga. (TD). n d ru g (a) - a rsuci lna cu mna. In d ru g t adj. - tort lucrat din drug. I n d r u g t r / - tort rsucit cu druga. In d ru m t r m. -n sta v n ic . La CADE. Indudic (a) - a nfuleca, ndulci (a) - a presra. (TD). n d u r (a) - a trpi. La CA D E. n d u r (a) - a fi nem ilos. (I.Neculce). nec (a) - a se nfunda. Incc (a) - a se revrsa. (DD). nec (a) - a cufunda (n copc), n fp tu i (a) - a se lum ina de ziu. In r rm c t adj. - ferm ecat, vrjit. Infos (a se) - a se prezenta. Info sre f. - prezentare. La CADE. I i i ferec (a) - a nctua. In lirip a (a) - a-i veni n fire. La DU. In lrn i (a) - a se enerva. In frt (a se) - a se nfri. In llci n e f. - inflam aie. nflori (a) - a ncruni. In foc (a) - a nclzi ceva la foc. tufoi (a) - a form a cpn. in fo r (a) - a sili din rsputeri, in lr i (a) - a se nfri. In fru (a) - a pune fru. In fru m u se (a) a onora, n fru p t (a) - a m nca de frupt. La DU.

153
nfulec (a) - a m nca lacom . La DU. n fu nd tura (CD , 1428) - sem n de hotar. n fu rgon t adj. - ncrcat cu vrf. n fu tt adj. boturos. n gib rt adj. - plin de cum ui. n gib rt adj. - cu m uli copii, n gib rt adj. - ncolit de cini, ngim (a) - a zbovi. La V.AIecsandri. n glb in (a) - a ncepe s se coac, n glu (a) - a lega sfoara la nvod, ngnsc adj. - cu boabe galben-roietice. n ghebo (a) - a se cocoa, nghebore f. - cocoare. n ghebot adj. - cocoat, n ghi (a) - a m bia. nghi (a) - a tocm i, a angaja (o slug), n ghim p (a) - a da ac (albina), n ghim p tr m. ciulin, n ghiitore f. - beregat, n ghizlu (a se) - a se ncum eta, n ghizu (a) - a se gndi. (DD ). n ghizu (a) - a se hotr. (DD ). nglod (a) - a se cu funda n noroi, nglod (a) - a ntroieni. (DD ). nglodre f. - cufundare n noroi, n glod t adj. - m potm olit, nglot (a) - a strnge oaste. (I. Neculce). ngrdel f. - corlate (la pu), ngrditur f. - v. n grd el. ngrditur de stu f f. gard. n grm del f. - adunare, ngrun (a) - a se um fla picioarele, n gru nt adj. - zgrunuros (pm nt). ngrebnot adj. - cocoat. (TD). ngrebl (a) - a grebla, ngreun (a) - a rm ne gravid. (TD). ngreun (a) - a ngreca. La CA D E.

154
n g re u n a t adj. - ngrecat. La CADE. n g r e u n a t adj. - nsrcinat, n g ro p a (a) - a trage rn la rdcin, n g ro p m n te f. - nm orm ntare. (TD). n g u rlu (a) - a se ndrgi. La DU. n g u ri (a) - a pescui cu dou nvoade, n g u rm e d z (a) - a trage rn. n g u rz (a) - a uni m arginile opincii, n g u rz (a) - a nepeni. La M .Sado veanu. n gurzt adj. ncreit. (TD). nhint adj. - m brcat, nhlc (a) - a tia n buci, nhm tri adj. - buni de nhmat, n h m t r i/ pl. - harnaam ent. (TD). nhm tr / - harnaam ent. (TD). nhp (a) - a apuca repede cu gura. n hrzob t adj. - m pletit. (TD). nhobot (a) - a pune vlul miresei, nholb (a) - a se concentra. La CADE. n horbott adj. m podobit, nhuli (a) - a nfuleca, njiunghi (a) - a surde. E x p r. A se njunghia a rde = a surde. njugtri adj. - buni de njugat. (TD). njur (a) - a se jura. nlb (a) - a nha. (TD). nlntru adv. - n interior. La DU. nlesni (a) - a salva. (TD). nm alacoft adj. m brcat cu malacof. La DU. n m / - m am . (Gr.U reche). n m rg e l t adj. - cu m rgele. (TD). n m n i (a) - a se mnia. (TD). nm ohort adj. - umplut cu mohor. (TD). n m o r m n t r e /-p o g r ib a n ie . La DEX. n m o r m n t r e / - pogrebanie. (CM ), n m o r m n t r e / - petrecere. (CM), n m u li (a) - a nboi (apa).

n m u li (a) - a um noji. (C A D E), nndi (a) - a suda. n naru (a) - a rnui porum bul, n nb u (a) - a nvli. La CADE. n nb u (a) - a sufoca. La CADE. n nb u (a) - a podidi. La CADE. n nd i (a) - a com pleta. La CA D E. n nd i (a) - a-i face drum . La DU. nndusl / - cldur mare. nndul / - transpiraie, n nd u (a) - a face s se nm oaie, n nd u (a) - a fierbe, la foc mic. n nd u (a) - a se sufoca. La CADE. n nd u (a) - a lichida, n nd u (a) a reprim a. (DD ). n nd u (a) - a stinge. La DU. n nd u (a) - a sugrum a, nndu (a) - a m piedica dezvoltarea, n nd u (a) - a face cuiva necazuri, n nd u ( a ) - a - i stpni em oiile, nndurc / - strangulare, nndure / - sufocare, nndut adj. potolit, nndut adj. - nfundat. La I.Creang. n nd ut (a) - fr rezonan, n nd uitr adj. - sufocant, n nem lu (a) - a se nrudi. (TD). n nem lut adj. - nrudit, n nem u (a se) - a se nrudi, nnem ure f nrudire, n nem u r (a) - a se nrudi, n nem u r (a) - a nrubedeni. La DLR. nnem ut adj. nrudit. (DD ). nnour (a se) - a aprea nori pe cer. nnour (a se) a se ntuneca, nnoura (a se) - a se am r, a se scrbi. nnour (a) - a um bri. La N .G ane. nnourt adj. - acoperit de nori. nrott adj. - cu coroan bogat. (TD). nsam n (a) - a num i. (TD ). nsam n (a) - a stabili. (TD). s

jgiHHtiiulri n. - paralel de tm plrie. ptHininW ) un bucheel. PMHiiiArc/. - nadpis. La DLR. |HAiii ii Ar i i i . - chern. iM'Aiinioi (a) - a se face sntos. Ut in/v. - ojin. La CA D E. ItMi 1 1* ii zapis. La DEX. Im Ih Ii'A (a) - a se trezi. (TD). Imit i i ji (a) - a se nvrtoa. (DD). li"ii|c(A (a) - a-l apuca crceii. Im<iiII{A (a) - a strpunge cu sulia. (TD). I iitu r A c i n e /- nsurtoare. La CADE. l"nlA (a) - a neua. n l calu. (DD). ln>nlii (a) - a nela. (TD). lnfAcA (a) - a lua brusc. La DU. InlrA (a) - a se nhita. (TD). Iiiyninolotoc (a) - a m ototoli. Ininoltci (a) - a nfur. La CADE. In>nrub (a) - a ntem nia. lnlA lghir (a) - a m piedica crua. IiitArt (a) - a aa, a iudi. La CADE. InlAi ni (a) - a pune tam ia pe cal. InlA rnit adj. - neuat cu tarni. Intcrm in (a) - a term ina. (TD). Inii interj. - ia, ian(te). (TD). Inlin (a) - a se m urdri cu noroi, n tin a re f. - m urdrire, n tin a t adj. - m urdrit de noroi, n lin d z to re f. - tindechie. (TD). nlnge (a) - a m uia m m lig, pine n sos, grsim e, m ujdei. La E.Sevastos. f n t i n s r / - coast, povrni. iiitin s r /. - es. in tir (a ) - a alunga cu sila. La CADE. i n t l n r e a / hot. - vizit a m irilor p rinilor m iresei. (TD ). m tln 11 . - n tln ire . La I.Creang. n t m p l r e / - vin. (TD). n to a rc e (a) - a castra. Cai, p o r i sijiu ,t[ne, da buhai, berbei s-ntore. n to a rce (a) - a se nvrteji. (CM ).

155
n tocm i (a) - a se angaja. (TD ). n tolt adj. - plin de noroi, ntorloc (a) - a uni. (TD). ntorloc (a) - a fuziona, ntorloc (a) - a face cas comun. (TD). ntorloc (a) - a se ntoarce din drum . n tors adj. - castrat, n tors adj. - ncovoiat, ntors adj. - neneles. La M .Eminescu. ntors adj. nrcat. (DD ). n tracoce adv. - ncoace, spre noi. ntrm (a) - a pregti o arm. ntreb (a) - a cere. (DD ). ntreb (a) - a cere. ntreb (a) - a fi observat. (DD ). n treb cin e f. - ntrebare. (DD ). ntrecre f. - ntrecere. (TD ). ntrcm (a) - a ntrarm a. La C A D E. ntrem (a) - a se ntri. La CA D E. ntrem ( a ) - a se vindeca. La CA D E. n trib agec n. - cotru (DD ). n t r is t c i n e / -n tris ta re . (TD). ntrunchin (a) - a nvinui, ntruchip (a) - a njgheba, ntruna adv. - m ereu, tot tim pul, ntuflic (a) - a nfuleca, ntncc n. - ntuneric. La C.N egruzzi. ntunecat n. - am urg. C nd s-o dat soarli la ntunecat, hai s s scoat dzstre. (TD). ntuneric n. - m ulim e m are. (I. N e culce). n t u n e r i c l / -n tu n e ric , n tu nict adj. - aten, nturn (a) - a se ntoarce. La CA D E. nturn (a) - a ntoarce ochii, nturn (a) - a castra, nturnre f. - ntoarcere. La C A D E. nncu (a) - a guri. (D D ). nncu (a) - a se aga. (DD).

156
nncu (a) - a proba. (DD). nncure f. - probare. (DD). nncut adj. - gurit. (DD). nncut adj. rupt. (DD). np (a) - a da ac (albina), npo (a) a se m punge, nrctore f. - pune pentru mieii, nrcui (a) - v. a rcui. n elepi (a) - a fi ncercat de via, n epin (a) - a se nvrtoa. (TD). nin (a) - a se ine abia. La CADE. n int adj. - care abia se ine. La DU. nfni (a se) - a se irita, nn (a) - a fi atins uor de o boal, nntt adj. - intat. (TD). nn (a) - a prinde n ni. nnt adj. - prins n ni. noont adj. - nzorzonat, nurur (a) - a se acoperi cu ururi, nururt adj. - acoperit de ururi, n vlu i (a) - a tvlugi ogorul, nvltuci (a) - a se nfur, n vl (a) - a nfur urzeala pe sul. n vl (a) - a acoperi (o cas), nvl nem sc n. - v. nvlitoare nem easc. n v l ru s sc //. - v. n v lito a re m ol doveneasc. n v l i t o a r e / - piu. (D D ). n v lito a re m o ld o v e n ea sc/ - acope ri din m ldare de stuf. n v lito a re n e m e a sc / acoperi din m aldre de stu f scurtate, n v lit r / - tergar pe colaci, n v lu i (a) - a i se face grea. (DD). n v lu i (a) - a cuprinde. (DD). n v sc t adj. - nvelit dur. (DD). n v sc t adj. - acoperit, nvelit. M. Eminescu. n v c l m. - discipol. La CADE.

nvecina (a) - a hotr. (CM), nverm noi (a) - a avea vierm i, n vet (a) - a m brca, nvietore adj. vie. (TD). n vin t adj. - beat. nvio (a) - a se nviora. La CA DE n viore / - nviorare. La C.Conachi nviot adj. - nviorat. La M. Eminescu nvit (a) - a asm ua. La Dosoftei. n vrt (a) - a nveli. (TD). n vrtta / - dans popular, nvrtta / m elodie, n vrtt / - plcint rulat, n vrtit r / - vrtej de ap. nvolbe (a se) - a se nvolbura, nvolbe (a se) - a pregti firele, n voi (a) - a binevoi. (DD ). n voi (a) - a voi, a dori. (TD ). nvoi (a se) - a se m pogodi. La CADE n voial / - m pogodeal. La CADE. n voia l / - zdelc. La DEX. nvoie (a) - a se bucura. La I.Neculce, nvoin (a) - a perm ite. La N.Costin. n von / - nelegere deplin, nvoio (a) - a se bucura. La I.Neculce. n voitori m. pl. - participani la joc. nvrjghitri n. - dinar de rostuit, n vrjn (a) - a se dum ni. (TD). n zh r (a) - a ndulci. (TD). nzlt adj. - n zale. (TD). nzro (a) - a se ncri. (TD). nzet adj. - divinizat. La M. Eminescu n zil (a) - a avea via. (I.C reang). n zil (a) - a tri de azi pe m ne. N-arc nici cu ce se nzili. (C A D E), n zition (a) - a slbi. (TD). nzu (a) - a se face ziu. (TD). ra interj. - exprim uimire. I.Creang. rac interj. v. racn. racn interj. - vai, vleu. E x p r . racan d e m ine = saraca d o m in e!

157
archl f . - cojoc nvechit, rchin / - toroipan, rchin f . - bucat, ard l/ - zarzre (fruct), rl f . - javr. arvne f . - clete de buctrie. arvni f . - fara. tca f . - m ijatca. (TD ). c m. - jefuitor. cu (a) - a jefui. lnie f . - durere. lnie f - dorin. L a G r.U reche. lnie f . - hatr. (TD). lb m. - persoan ce caut dreptate. l (a) - a deplnge un mort. l (a) - a cina. l (a) - a regreta. l (a) - a se plnge. lt n. - tnguire dup un m ort. lt n. - com ptim ire. lt n. - regret. litr adj. - care jlete. litr adj. - tnguitor. (D D ). litr adj. - tnguitor. La V.AIecsandri. lu (a) - a trim ite jalb . lu (a) - a com ptim i. lut adj. - ndurerat. luitore f . - bocitoare. luitr m. - persoan care se jlu ie. pcn (a) - a je fu i, a prda. rtni f . - vtrai. rgh (a) - a rscoli jraticul. rgh (a) - a rscoli n sob. rghitri f . - b de rscolit jraticul. rj (a) - v. a jrghi. rchi interj. - pliosc! (TD). rcut adj. - ponosit, uzat. rghie f . - varg.

ni dulu. |Alii) / boal de cini. |itl>A / javr. IrtlilAn in. - vljgan. (TD). |i(lilitu m. - cine de stn. |il)rAc in. - destrblat. |Mhrc ni. - grob. La DEX. |m i i jaf. La DU. |hi' ii jaf. (DD). |mcA i i i - jefuitor. La DLR. |N<litrnic m. -ja n d a rm . (V.AIecsandri). r de-o m n n. - ferstru. - ferstru. IftUru n. - ferstru de tiat n lung. |i t l h / - ruca. La CA D E. |n l lc / - pieptar de blan. I d lc tc i / - peptar. (TD ). |M lc tc / - vest fem eiasc. |uli (a) - a dori. (DD ). fals adj. - milostiv. Ionic f. - pieptar din blan. Im nr (CD , 1446) - selite unde a lost B a rb u J a m r . |u n d ri m. - jandarm . |iim laru adj. - albastru-nchis. |iin d rm p e d e s tru m. - liude. |iin g h in /. - boal de piele la cai. |iirp a l u m. - derbedeu. j p i f. - lemn deasupra proapului. |iip f. - loc bun de pescuit. (DD). |:ip f - loc adnc ntr-o balt. |n r n. - rvn. Am lucrat cu jar. (DD). p irca lu n. - cojoc de calitate rea. |;irc al u m. - hoinar, jiirc / - rabl. (Arc/ - om btrn. JArc f. - fie de piele. jiirc f. - oaie btrn. La CA D E. |iirc f. - piele de oaie btrn.

158
jrghie f. - palc. La DEX. j r g h ie / - prjin la corlatele puului. jrite / - loc ars, pustiit. (I.Neculce). j rn / - je m n . (TD). jrpn m. - cal slab. La DLR. jrpn m. - m itocan. j v l e / - droae. j d e u e / coaja ntreag a oului. jeb n. - artur de toam n. j e n / - sprincean. jen / - zori. E x p r. S fai jean = se lum ineaz de ziu. jen la frunte / - sprincean. j c n d r / - terci de porum b. La DU. jcrb / ju ru b i din trei fire de tort. jcchl f. obiecte la stn. je c h l / - povar. jecu (a) - a prda, a jefui. La M.Costin. jecut adj. - prdat. La M .Costin. jedc n. - drlog. j e l e / - j a l e . La M .Em inescu. La DU. jeli (a) - a dori. jeli (a) - a crua. j e l i t e / - btaia vntului. (TD). jli f. - btaia vntului. Pre faa pmntului, Pe je lia virilului. (TD). jels adj. - m rinim os. j c l u i l / - plngere. jelu il / - com ptim ire. jem anri m. p i - gem eni. (TD). jm ene / pl. - coptur asem ntoare cu colacii. (TD). jcm cn c / pl. - pini albe. jm n / - pine alb la anum ite ocazii. je n (a se) - a se miji. (TD). jena f hot. - btaie (a vntului). E x p r . n jen ia vntului = n btaia vntului. j e r b ie / - jurubi. La CADE.

jerghitr n. - vtrai, jerjeve / - cercevea. j e r p e lit r / - hain veche, j e r t f / - p o m a n . (TD). Jerul (BD , 1468) pru. jgheab n. - valu. jgheabuitr n. - rindea pentru jgheahm I jgrab n. - ldi pentru m ncare la cu jgut n. - umuiag de paie de curat cml j ib a n / - ferstru de o mn. jicnicr/n. - dregtor jitnicer. La DIM jicol / viscol. jcol n. - ninsoare cu vnt puternic. jicol (a) - a bate vnt cu ninsoare. jicol (a) a ninge. j c / - struguri. j e / - ciorchine dc strugure. jifrn i / - btaie (a vntului). E x p i Jifornia vntului = btaia vntului. jig n. - jeg . La DU. j ig n i i/ pl. - dihnii. La I.Creang. jigra ie / - boal la anim ale. jigh r alb m. - plmn. jigh r negru m. - ficat. jighiral f. - arsur n gt. La CADK. j ig h ir e l / - boroboa. (DD ). jighri m. plmn. jighiru adj. - roz (culoare a vinului). jigh i / - aghiu; drcuor. jigd adj. - v . jigt. jigt adj. - sprinten, vioi. jigt adj. - zvelt. (TD). jigt adj. - subirel. jg n / - vatr de fierrie. jigo re / - arsur n gt, stom ac. jihd m. - lapovi. (DD). jihu (a) - v. a jiui. jim atte / -ju m ta te . j i m a t t e / - ju r u b i din 20 de jirebii jim b (a) - a se rnji. L ^ M . Sadoveanu

Ilinhit (a) - a vlura. |lmlH adj. - r n j it. La A l.Vlahu. lliiiliA tiir / - m uchia valului. |linliA lur f. - rnjet. |l"uAc adj. - jinga. (DD). |lu // zeam de struguri. (DLR). |lnli|A / - zer cu ca. |liilAlilu n. b de am estecat zrul. |lnj;ke n. pl. - picioare. (TD). jln lA n a / - vac fatat ntr-o joi. |I mi casei n. - podea de lut. |lu l> ic / - jurubi de 30 de fire de tort. ( I r b ie / - fie ngust de pm nt. |ltn a r i m. - viin (pom ). |ltn iu adj. - aten. |l> n / - cirea. |!)ii coapt adj. - rou-ntunecat. JltAr m. - pzitor de arin. La DU. (ItAri m. - om care ngrijete vitele, jltiiri 111 . - vcar. Jitelepzjtari. (TD). |IIAr (a) - a ndeplini funcia de jitar. J l l r e / - plata jitarului. j i t r e / - o c u p a ia i plata jitarului. |ltslre / - c a s a jitarului. ( i l i e / - povestea vieii. La I.Creang. jitu i / - m agazie de grne. j l n i / - cuptor de copt pine. || (de s d i t ) / - s a d . La CADE. j i / - vi, filon, li (CD , 1 4 5 5 ) - padina lui jis adj. - tare i clos (lem n), liu b (a) - a pic. (TD ). Im bil (a) - a grei, jiudec (a) - a sudi. La DLR. j i u d e c t / - sud. La DLR. jig n. - sem icerc la ju g u l carului, jig n. - gur de ham de piele. |iii}> n. - arc de nhm at. jig n. - gtar (la cpstru). jig n. - unitate de msur pentru lemne.

159
jiuganri m . - persoan care castreaz, jiugri in. - m eter de ju g u ri, jiu gl (a) - a m ngia. jiuglji in. pl. - coceni far frunze, jiu (a) - a ndestula copiii, jiu (a) - a iei din nevoi, jiu m t te / - p an to f (brbtesc), jiu m t te/ - pingea. Jium tte Ion (C D , 1 4 0 8 )- b o ie r . jin ghi m . - om ru. (D D ). jiu ru (a) - a fgdui (de m ire). (TD). jiu ru (a) - a drui. (TD ). jivlc / - secertoare. jiv n. - lemn la frnghia nvodului. jivo r (a) - a bate vnt cu ninsoare. jizdn n. - portofel de piele. jzd / - talp la pu. jg n. - jg ra ie . M frig ijig u . (TD). jg n. - astm . jg l / - vergea de rscolit focul. j g l / - v. juval. jgh i / - ju ru b i de 30 de fire. jg h i / - m otc. La DLR. jgrt adj. - (copil) pipernicit. jgn (a) - a scrobi (urzeala). jls adj. - tare i clos (lem n). jm b / - persoan cu dinii n fa. jm b tore / - dinar pentru ferstru. jm b t r / - greeal la nividit. jm c n. - unealt de tras obezile. J t re / - toponim (U ngheni). jlo b / - m roag. (DD ). jlob m . bdran. jm arca (a) - a bate, a lovi. (TD ). jm h n. - tescovin. jm h / - botin. jnp (a) - a bate. (I.C reang). jnp i (a) - a toroipni.

160
jncpan m. - brad mic. La DU. jncpan m. - toroipan, jniciog f . - nuia. jogr f . - ferstru de o mn. jonghin f . - bbom i. jord f - nuia. La DU. jo rd / - jo a p . La CA D E. joc n. - dans popular moldovenesc. E x p r . A lua la joc = a invita la dans; A lsa n joc = a ofensa public pe fl cu sau dom nioar, joc n. - hora satului; E x p r. A iei la joc = se spune despre dom nioarele i flcii care prim a oar iau parte la hora satului. A scoate la joc = a invita o dom nioar la hora satului, joc n. - parte de plas la av. jcul cel m are n. - hora nuntailor, jile adv. - n fiecare joi. joim r m. - m ercenar polonez, joim ri m. pl. - corp de oaste, jolb n. - uluc. jolb n. - ldi pentru m ncare la cai. jolb n. - loc pentru uneltele pescreti. jln f . - um fltur la gt. La DU. jolns adj. - rocovan. jom n. - tescovin. jrdie f . - joard. La I.Creang. jos adv. - dup. E x p r . Din jos de am iaz = dup am iaz. josen m. - locuitor din ara de Jos. La DLR. j r g h ie / - ju ru b i din trei fire. j b r / - bub. La CADE. jucrc f . - jucrie m ic i frumoas, juchtc f . jachet, juchtc f . - veston, juchetc f . - cm a brbteasc, jchi m. pl. secar m bltit.

juchiri m. pl. v. juchi. jde m. - cpetenie a unei obti steti jude (CD , 1425) - cpetenie a um i obti rneti. judecie (CD , 1434; BD , 1488) Ir ritoriu n stpnirea unui jude. ju d n . - judecat. (M .Em inescu). ju d n. - proces. La M .Sadoveanu. jud n. - del. La DLR. Jugani (BD , 1 4 9 5 )- s a t . ju gr m. - bou bun de njugat, juganri m. - persoan care jugnelc jugri m. pl. - cai ju g n ii. (DD). jughn f. - jivin, jughn f. - oaie slbnoag. ju gu (a) - a njuga. (TD). ju gu v n f. - jiv in , cine. (DD). J u la (BD , 1491) - boier moldovan. ju l n adj. - neltor. Th.H olban. Ju le a (BD, 1 4 9 5 ) - fratele lui Pntecc. J u le ti(C D , 1 4 3 7 )- s a t . jultc f. - vest. jlf / - m ncare de post. jlf f. - turt din sm n de cnepti frecat cu zahr. jul (a se) - a-i jupui pielea. La CADE. ju l (a) - a zgria. M iaju leti. (DD). Julici (CD , 1 4 5 3 ) - boier, ju lit r f. - ju p u ir e uoar. L a CADE. jum l n. - sm al. L a M .Em inescu. jum l n. - smal. (DD ). jum lu (a) - a sm lui. jum lut adj. - sm luit, jum ri f. pl. - v. jum ere. jum tate f. - soie. (P.Ispirescu). jum tate f. claie mic. (V.AIecsandri). Ju m tate (BD , 1491) - neam boie resc. j u m t / pl. - pantofi de dam . j u m t / pl. - pantofi brbteti.

Im n tc n i (CD , 1430; BD, 1492)


sat.

161
jupneic f . - nevast tnr. jup ni f . - boieroaic tnr. jupn m. - titlu de politee, jup ni f . - fiica unui jupn. jur (a) - a nregistra cstoria (TD). Juratul (BD , 1 4 6 9 )- b o ie r , jurub i f . nuia. ju ru gh ci m. pl. - snopi m ici de stuf. ju ru (a) a fgdui. ju ru (a) - a fgdui (de soie). ju ru (a) - a se lega prin jurm nt. jurun f . - fagduial. L a C A D E. juruit f . - fgduial. La CA D E. juvl f . - jig a l . (TD). ju vl f . - frigare. ju v n. - la. La M .Sadoveanu. juv n. - la la postoronc. ju v n ie f. - jivin. juvn / - jiv in . jval f . - cuit de ju n g h ia t porcii.

|u m re f pl. cam e de porc m buct|it, prjit bine i pus la pstrare. jtiuc m. - juncan. L aN . u rcan u . juncani m. pl. - cai tineri. (TD). junl 111 . - flcuan. junghi (a) - a surde. E x p r . A se ju n g h i ii rde = a zmbi cu colul gurii. junghi n - pum nal. La C .N egruzzi. junghi (a) - a njunghia. ju p m. - m nunchi. La CA D E. ju p n. - m aldr de stuf. jup n. - snop mbltit de gru ori secar. ju p an m. nalt titlu boieresc. ju p i (a) - a lovi. La CA D E. jupi (a) - a jupui. La C.N egruzzi. jupi ( a ) - a beli. j u p r e / - ju p u ir e . ju p t adj. jupuit. j upitr m. - ju p u ito r. ju p n e s f. - soia unui boier.

L
la (a se) - a-i spla capul. E.Sevastos. la (a) - a sclda. La I.Creang. lb f. - crlig la cange, l a b / - arc cu crlig la coas, lb/ - unealt de scos cuie. lba-broatei - coada-racului (plant), lac (BD , 1493) - semn de hotar, lac (CD , 1437) - sem n de hotar. Lacul Puturos (BD , 1493)- s e m n de hotar. lac n. groap cu ap. Iac n. - vopsea cu ulei. iacatui (a) - a unelti. lct ii. - parte a cotigii pentru grindei. lcom adv. - tare, adnc. (TD). l c r / - secic ntr-un hambar. lcr / - strat de legume. lcrm / pl. - lacrimi. lacur n. - groap cu ap de ploaie. ld / - lad pentru pstrat cereale. ld cu sp tar / - sofa. le adv. - negru amestecat cu alb. DU. laft n. - secertoare. lgr n. - loc um bros pentru vite. lgr n. - loc ngrdit pentru psri. lgh i / - lavi. lgh i / - sob orizontal. lagivrde adj. - verde-m sliniu. lagm m. - an subteran. li n. ml. laidc m. - netrebnic. linic m. pierde-var. La I.Creang. laineri n. - covor. litic n. - lavi. l i / - pat de lemn. li / - scaun lung. M .Em inescu.

li / - scaun m are far speteze. li / - prisp din scnduri. la la n g h it / - c l tite . La CA D E. lam br n. - rindea pentru lam be. lm b / - rindea pentru jgheaburi, lm b / - rtez la lad. lm b / - m ner la lad. lm b/ - lam p (de gaz), lm oste/ - diaree acut. La DU. lam pc m. - chirpic. lam pc m. crm id nears. Iam pacri n. - form pentru chirpici lam paci n. - chirpic. (TD). lam ptc/ - candel, lam ptic n. - candel la icoan, lm p de e le c tr ic / - bec. la-m prcjr adv. - de jur-m prejur. lan n. - ogor sem nat. La DU. landrt m. - porc urecheat, lndru n. - lcrm ioar, laner n. - licer. ia n t n. - scndur ngust i lung. la n t h n. sac mare, uhal. lan u n. - potng. la n g n. - lan. L a V.AIecsandri. la n g n. - lnior. La M .Sadoveanu. la n h n. - potng. la n u j le n. pl. - opritori (la hamuri). la p a n m. - om nalt, sdravn. l p i m. pl. - lapte m uls la o mulsoare. L a rg a (BD , 1 4 9 3 )- p r u . l sc h ir n. - pltic. la t n. - covora pe lavi. la t n. - ol pe podea. la t n. - lime. La DU. l t / - prjin pe corlate la pu. lat adv. - ncovoiat ntr-o parte. E x p r. C o a rn e latee = coarne aduse, sucite n lturi i napoi. l tin a adj. - viclean. (D D )

I.iiitm

ii

lim ba latin. A I.M ateevici. covora pe lavi.

163
lli (a) - a trncni. L a DD. lli (a) - a pi legnat. La DU. lle adj. - nepriceput, llu adj. - nendem natic. La DU. l-m -m m m. - prostnac, lm bri n. - rindea de fcut jgheaburi, lm bu (a) - a face lam b. Im bu (a) - a flui cu rindeaua, lm buitri n. - rindea de jgheaburi, lmbuitr / - jgheab fcut cu rindeaua, lm pc m. - crm id nears. lm pl m. - crm id nears. lm urt adj. -r m u ro a s . (TD). lm uri (a) - a rzvidi. La C A D E. lm uri (a) - a disparea. N egurile de p e M oldova se lmureau. (M .Sadoveanu). lm urit adj. - topit. (TD). lm uritor adj. - explicativ, lm tie/ - m ulim e mare. Th.H olban. lr n. - partea textil a cnepii. Ipt n. - plas de pescuit, lptc n. - scoc. La I.C reang. Iptg n. - traist pentru m ncare Ia cai. lptg / - alior. lrm lu (a ) - a face glgie, lstri n. - b la sulul de dinapoi, lsil m. - li-lil. (TD ). l strc / - lastr (stof). La C.H oga, lstn m. - persoan scitoare. lstun m. - lene, ltrn i/ - fem eie gras, ltunoe/ - greeal la esut. La CADE. ltunoe / - boroboa, ltuni n. - pretar cu ornam ente, ltu raln ic adj. de m argine, lturai m. pl. druci de-a curmeziul, lturai m. p l. - pofitiii cum trilor. lturen m. - om dintr-un sat vecin.

lalIVM a covora cu ciucuri. Ulm ii. troac. IkIih i i burlui la teasc. U lu it' / ram (de fereastr). Imn .1 / prvlie. I mu n / rindea lung. Mm ,i / unealt pentru finisat indrila. Uiu ui (n) a rindelui. I (linii (UD, 1 4 9 0 )- p r u . Iii' mi i i . fibr sintetic. I.M mi ii ii. estur din fibre sintetice. In i i i teren defriat. Iiii ii loca. Im iktA /. lact. La CA D E. Iiii illiil (a) - a pune la cale pe cineva. Im .Huit adj. - ncuiat. I.h rflniir m. - iasom ie. Iilt i Ifl /. - cutioar rotund. Im i | / - sertar. Im ui (a) - a locui. Im ul (a) - a vopsi. I m u i n / - locuin. Im u ito r in. - locuitor. Im u st ri m. - g reier de cmp. Irtiliiri n. - covora de ln. M di de s a re / - cutie pentru sare. lm li| /.' - cutie pentru vopsea. I m l i | / - form pentru chirpici. Imli /.' - form pentru crmizi. Imli n. - lad pentru cereale. lAdiinc / - lad (la trsur). lAilnc f. urcior de lapte. Iftlfti (a) - a se desfta. La DU. ItUccr n. - covor. La I.C reang. Irtid o r f. lavi m ic. Imiiic (a) - a umbla brambura. CADE. I d i l i c / - pat de lemn far speteze. lli (a) - a cnta prost.

164
l tu ri f. pl. - m ncare proast, l t u r c / - ol pe podea, l t u r i l e . / pl. - bram bura. E x p r . U m bl l tu rile = trndvete. l tu ri adv. - pe o coast, l tu r i n . - ltunoe (la esut), l tu e n n . - covora pe lai. l tu e n n . - ol ngust pe podea, li (a) - a subia (aluatul), li (a) - a strivi srugurii. l n . - n toate prile. E x p r. n Ii i-n c u rm e z i = n toate prile, l u (a) - v. a leui. lu adj. - suriu-deschis. lu adj. - crunt, l u d o s adj. - ludroas. (TD). l n tru n . - interior, l u ta r m. - trntor (la albini). La DU. l u to r e / - ap cald de splat capul, lec / - puintel. E x p r. O leac = puin, puintel. Ic d / - capac (la lad), lc d / - capac la pu. leaf f. - gvan la grebl. Ic f/ - lam a sapei. LaT .Pam file. Icf/ - lopic de tpuit m m liga. legn n. - scaun cu arcuri la trsur. L ea h u lu i (CD , 1459) iezer. lenc f. - m intean. La DU. lenc / - giac. le n c / - palton de suman. lat m. - an. le a s / - grap de spini. le as/ - strat de legum e. les / - ssiac. le a s / - poart. les / - gard la cote. le s / - plas ntre dou vintire.

les / - m pletitur din nuele. lebdoi m. - brbtuul lebedei. lecri / pl. - leacuri. lec / - puintel. ledern n. - estur im pregnat. leg n. - m otenire testam entat. leg (a) - a ncepe s d ea rod. legtore / - basm a. La CA D E. legtore / - obicei nupial. legtore / - petrecere dup nunt. legtore / - obicei de nunt. legtore / - v. conov. legtore / - balam a la u. legtore / - prosoape pentru rude. legtore / - cravat. La N .G ane. legtu r / - logodn. leghir n. - covor. (DD ). legiuit adj. - pravilnic. La DEX. legum rie / - verdeuri. legum e / pl. - fructe. M erili cnd ja c leguni, cnd nu. (TD). legm uri / pl. - fructe. D a alti legumuri nu cresc p i la noi, prsadili, perji l i (TD). lehm ite / - dezgust. La DLR. lehuc m. - palavragiu, leh (a) a trncni. La DU. leh (a) - a spori. La DLR. lehitri m. - palavragiu, leht adj. - nvechit, lehitore adj. - guraliv, lehm et (a) - a-i fi sil. La DLR. lehm etis (a) a se dezgusta. DLR. lehm ett adj. - dezgustat, lehm etu (a) - a se dezgusta. La DLR. lehm etut adj. - dezgustat. L a DLR. lehu m. - flecar. La DU. lehm e m. - p o lo n im e . lehz / - fem eie, care a nscut, lehuzi (a) - a fi lehuz. La C A D E.

M m'i< / prim ele zile dup natere. M> '/ plnie. ti ti A / plnie. E x p r. A face gtul i) Icic i p n te ce le b a le rc = a i 11 * irtc m ult. La CA D E. Mi A/ stropitoare. li Ii >1 / ra. li Ii i / teic, li i i | . i /. plnie mic. (E.Sevastos). ii iitiirint m. - parcic. La DEX. li | > n ii ursoaic (n pod). li | iiicA /. sob orizontal. li i nu A /. ursoaic (n pod). i' In i idv. bram bura. E x p r. A u m b la ii Iu a um bla bram bura. La CADE. li Ii / ttai. ii Ii / ghi. La C A D E. li Ii ! fem eie cu purtri urte. li Ir / tanti. li lin ni - ntflea. li llm f. - m tu tnr. Ii'llcil /. - leli. La C.Conachi. Icllor f. - leli. (TD). Iell|;l f. - m tu tnr. li ll|;l /. - cum nat. Ii ll /. - lelioar. leli /, - ttai. Iil|a -n a a f. - nna de botez. Irm n n. - coard uscat. li iii n ri m. butuc de crpat lemne. Ir ui ncl f. - lem nul pentru acoperi. Inim i n. pl. - rzboi de ales covoare, le m n i r n. - hulude. Irniniu adj. - de culoarea lemnului. In n n i adj. - cafeniu-nchis. Icinnu (a) - a pune lem nul pe cas. Irn in u l n. - lemnuor. Ir ni n n. - pan la ferstru. Ir n. - hulude. (TD). Icm n n. - bucat m ic de lemn.

165
Iemnuc f . - rchitan. L a C A D E. lene f . - vinri. lenevos adj. - lenoas. (TD). len (a) - a se lenevi. (TD ). leno (a) - a lenevi, lent f . - parte din aripa nvodului, lnt / - op. La DLR. lnt (n cosie) - pleteanc. La DLR. lnt (pe cm e) f . - platc. La DEX. leop f . - palm . E x p r. A da o leoap = a da o palm , leoarc f . - zeam proast, leoarc f . - vin prost, leorbi (a) - a trncni. La M .Sado veanu. leorbail - trncneal. La M .Sado veanu. leorp (a) - a sorbi cu zgomot. CADE. lep (a) - a trncni, lep (a) - a m ica picioarele tr. lept adj. - sm intit. La DU. Ir f . - instrum ent de m surat. Irc f . - m ain de fcut ghivent, lergtore f . - unealt de urzit, lriu n. - vrem e. La C A D E. lerp (a) - a se ghilosi. (TD). Iespijor f . - capac la oala cu lapte, le n. - segm ent din gard de stuf. le n. - pltic. le n. - miel, iepure tiat i jupuiat. le n. - cadavru. La N . urcanu. len m. - polonez, leah. (TD). L esca f . - Polonia. leir m. - scrum ier. L a CA D E. ler n. - ervet din pnz de cli. ler n. - pnz pentru strecurat leia. letev f . - loc m ltinos. l tire f . - groap cu ap de ploaie.

166
ltc f . - unealt de depnat. I.Creang. leto p ise n. - cronic. (M .Em inescu). l tre f - grinzi. (TD). le n. - fuscel la scar. le n. prjin la corlatele puului. leu (a) - a bate leauri. leu it ri m. - meteri de leuit tavanele. leu m. - dregtor, strngea drile n lei. La DIM. leuc adj. - cu picioare strmbe. CADE. luc f . - lemn la loitra cruei, leuc / E x p r . A fi lovit cu leuca = a fi zpcit, am eit. (S.F.M arian). leuci (a) - a bate zdravn pe cineva, lc u c f . - fra. L eu rd e (CD , 1456) - fntna lui L e u rin i (CD , 1436) - localitate, leuc adj. - stngaci. leu r m. - pui de leu. le v r n. - stropitoare, levnt adj. - viteaz, voinic, levent m. - nim it m oldovan. levent m. - voluntar clra. Iibv n. - dragoste. (M .C o stin / E x p r . A fi cu libov = a fi sim patic, plcut, atr gtor. n eleg c eti brbat cu libov i cu inima ca p n e a . (M .Sadoveanu). libov (a) - a petrece. (TD). libov (a) - a iubi. (TD). libovt adj. - cu voie bun. (TD). libvnic m. - iubitor. Era i om libovnic, ospttori. (I.N eculce). libovnil m. - iubit. (DD). ichi interj, - zgom otul unei lovituri, liche f . - pine din aluat nedospit, l ic h e / - turt groas din aluat, lichi n. - lichie mic. La DELM . licine / - ruine. (TD). lic t r n. m agiun de prune. La DU.

lidenc f. - soi de prsade. lider m. al unui grup de rani. Lie (CD, 1414) selite unde a lb:.t lift n. ban de aur. (TD). liftirc n. - am igdal. ligan n. scaun cu arcuri la trsni a lighean n. - albie pentru splat rufele lighioe f. - om plictisitor. lighioan f. - vrjm a. lihe f. - v. lichie (turt). lihtr n. - felinar. lli e f - crin. lili / - plant din fam ilia liliaceeloi lm ba-boului f. - stnjenel. limb f. - popor, naiune. M .Eminescu Lim bdulce (CD , BD ) - boieri. Lim bdulce Duma (B D ) - boier. Lim beti (BD , 14 9 9 ) - s a t . lim itrgur f . - prosop. lim it n. - vl de m ireas. lim onle f. pl. - lmi. lim o n e / lmie. lim onu adj. - galben-verzui. lim ptc f . - candel. lim pede adj. - rzvedit. La CA D E. lim pezi (a) - a se sfeti. La DLR. lim pczu adj. - suficient de clar. lin n. - linite. (I.N eculce). lin n. - vas de calcat strugurii. La DLR. linchcr (a) - v. a linchi. linch (a) - a linge, a sorbi. La DU. linchi (a) - a m nc fr poft. linciur (a) - a se blci. La DU. linic f . - trsur cu patru roi. Iinic f . - lopic de uns pereii, lingr m. - desfrnat. lingr (a) - a mnca cte puin din ceva. linge-blide m. - linguitor. V.AIecsandri. linge (a) a se lingui. E x p r. A linge pragul = a se lingu^f.

..............

rr
I
ii

iii.

lingu. V.AIecsandri.

167

b lid a r.

bufet (m obil). llHHHt rti I n. cotru. *( ii I // vas n care se in lingurile, m i"" >ti I n linguroi. Ilii(iinil/ linguroi. Ilii|in ifl/ lra. Mtlillll ii / mistrie. Ilii|iin tt/ co de prins pete. llKii il( /. m istrie. Iimi' iii l | / furca pieptului. li u l | /. - stom ac. E x p r . A-l suge |it t'lncva Ia lin g u ri = a-i fi cuiva mume. Imit / drum de fier. Ilulnr adv. - ncetior. (TD). 11 ii iu' m lin (pete). liiiN oiirc/ - ninsoare, i111* .11 i (a) a gusta o mncare fr poft. Iinsli i t r / - vit care m nnc prost. Ilnlr adj. - chihlim bariu. Ilniu b / - gur. E x p r . Tac-i lioarI > i iaci din gur. (I.C reang). linii ii. pivni pietruit. l!n|t interj. - sunetul cderii unui corp moale. (C .N egruzzi). Ilorh (a) - a trncni. La M .Sado veanu. Hm hil / - trncneal. La M. Satlovcanu. lip i i . - j e g . La DLR. Iipci in. - cpriori scuri. lipan in. - sol. (TD). lipcan m. - ttar lituanian de lng Hotin. lipea adv. - lipit de cineva. La CADE. lipi (a) - a se ntorloc (dou familii). lipi (a) - a se apropia. (TD ) lipi (a) a unge podeaua cu lut. lipi (a) - a porneti. La CA D E. lipici n. - hrtie de m ute.

lipici n. - plasture, lipici m. - scai. lip icioas / - plant cu periori aspri. lipicioas / - plant cu tulpina vscoas. lipicioas / - turi. lipit adj. - m uruit (cu lut). lipitoare / - vinri. lip itur / - copil nfiat. lipitr / - adaus. L pnic n. - toponim (Cernui), lpnic n. - lipitoare. Lpnic n. - toponim (O cnia). lips adj. jegos, lipot adj. - m urdrit, lipovn m. - rascolnic rus. lip ovn c / - fem eie lipovan. lipovensc adj. - propriu lipovenilor, lipovente adv. ca lipovenii, lipsi (a) - a izgoni. (TD ). lipt adj. - necuviincios. (TD). lira adv. - bram bura. E x p r. A m bla lira = a um bla haihui. lisore / pl. - arcuri la trsur, list n. - tava (dreptunghiular), lc / - lii. Iic r e / - crd de liie. lie/ pl. - gem nri la cru, liti adv. - ntocm ai. La C A D E. lte/ - lii. lit rc / - lucern. lit r / - can pentru ap. litr / - ceac (de faian), lit r / - crati cu coad lung, li t r / - pahar, lit r / - unitate de msur, litr / - ceac (de porelan), l / - lelicu (m tu), li rin / - lucern.

168
i e / pl. - chingi la boroan. iere / - lucern. ic / - leicu. iuben / - dovleac pentru nutre. iu ben-alb / - dovleac alb. iubi (a) - a-i plcea. (TD ) iu bv / - iubire, dragoste. iubovnil m. - iubit. iu le a / - pip. La CA D E. u le / - am eit. E x p r. A fi cu capul ulea = a fi zpcit de butur. u l e / - tare. E x p r. A fi ndrgostit ulea = a fi tare am orezat. ule / - pip mic. La CADE. iungurri de sare n. - cutie de sare. ivd / - terenul unei gospodrii. ivd / - lot de pm nt pe lng cas. ivd de v ie / - vie. ivlnic n. - stropitoare. iv ln i / - stropitoare. ivrnt n. - geam ba. (TD). ivni in. pl. - m oldoveni nimii. ivr m. - m ner la vnturtoare. iv r m. - m ner la valul puului. zni / - m r pdure. n ced adj. - fr gust. (DD ). n (CD s, 1459) - n onom astic. n c / - a de ln de diferite culori. ns adj. - cu ln bogat. (DD). ns adj. - asem ntor cu lna. sca adj. - breaz (iap). oz / - v i de vie. Gr. Vieru. ozb / - lespede de piatr. ozb / - suport de lemn la butoi. b d / - despictur de trunchi. bd / - scndur groas. ob ojior / - lobod. (TD). oc (de atrnat nvoadele) n. - plavc.

loc n. - um r la ferstrul cu ram locovte / - brlog. locul trgului n. - vam . E x p r . A plti locul trgului = a plti vam a la pia, loc-ez n. - es. loc tocm a n. loc drept, es. ldb / - scndur groas. I.C reang ldb / - dosc. La CA D E. ldor / - fem eie lene, lghin m. - lene (Th.H olban). logodel / - logodn. (TD ). logoditr m. - logodnic. (TD). logoft / - dregtor la curtea Moldovei, logoft m are in. - b oier de divan, con ducea cancelaria dom neasc. La DIM. loh nc / - albie, lohnc / - albie mic. loitr (a) - a afna. loitrc n. - car mare. loitrc n. - cru cu loitre lungi, loitrc n. - car cu loitre lungi, loitrre m. pl. - loitre. loitrri n. - v. loitrc (haraba). loitrt adj. - afinat. Ogor loirat. (DD). l it r / - cru cu loitre lungi, litr / - scara deasupra ieslei. litr / - scar de asalt, lituri n. - cru cu loitre lungi, lituri n . loitre. ljni/ - v. lozni. ljni / - lsnicior. ll / - fem eie urt, ntng. (Th.H ol ban). lol n. - cocolo de ln. loloos / - fem eie zoioas. (TD ) lom n. - vi la curpnul de castravei lom n. - vrej de castravete, lom n. - rang. (TD). lm c/ - excavaie m inier, lo p t/ - trncop.


lo p r i t / - vsl. lu p t / - ispol. lopAtc f . - m istrie, lo p tc / - dalt de dogrie. Inptc f. - fra. loptnic n. - sfredel de lemnrie. topac f - cazma. lopac f . - coad cu roat la putinei. lopic f. - lim b la clana uii. lopac f . - fund de hcuit varza. lopac f - nchiztor la sob. lopac f . - fund de m m lig. lo p ac/ - zvor la sulul de dinainte. lopcio r f. - bulfee la jug. L a DU. lo p cio r f . - m istrie. loplu n. - lim b (la m eli). lo p t r m. - pelican. lope f . - lopic. lope f - plant din fam ilia cruciferclor. lpoti n. sfredel de lem nrie, l o s l o p n - risipitur. La CADE. losto p n f . - buturug, loslopns adj. - fcut din lostopane. lolri m. - proprietar al unui lot. ltc f - luntre. La M .Sadoveanu. lotrc f. - m osorel. loliz (a) - a m proprietri cu loturi, lolizt adj. - mproprietrit cu lot. (TD). lolc n. - troac (la gini), lotoc (a) - a se hrjoni n ap. lo tru (C D s, 1 4 5 9 )- n doc. lui tefan te l Mare. Ic'ttru m. - tlh a r . La M .Em inescu. lovi (a) - a se nelege. (TD). lovitr m. - palo. (TD). In/.c n. - dam igean. l/.ie f. - salcie. (M .Sadoveanu). lo/.ie (BD , 1488, 1491) - n doc. lui lcfan cel M are.

169
lzie f - ram ur de rchit, lzie / - vi la tufa de struguri, lozior / lozie subire, loznc f . - ram ur de lozie. loznc f - c iu lin . lozni (BD , 1491) n doc. lui te fan cel M are. lzni f . - leas de uscat fructe. lzni f - groap cu leas. luare (la arm at) f . - nabor. La DLR. lucic n. - arc la coas. luciul (CD , 1409) - n doc. de pn la tefan cel M are. lcni f . - lutrie. lu core / - lum in. (M .Sadoveanu). lucruc f . - fat prost crescut. (DD). lucrtr adj. - arabil. (D D ). lucrtr m. - robota. La DLR. lucrtur f . - dantel. lucni m. pl. - piroti. lui (pron.) (BD , 1491) - n doc. lui tefan cel M are. lujn m. - cocean. lum tic adj. - um blat prin lume. lm e f . - lum in. (I.N eculce). lu m e / - piatr scum p la inel. lum adj. - sociabil. (S.F.M arian). lum n m. - alum iniu. Lum inata (CD , 1439) m oie. L um inata (CD , 1448) pru. lum inc f . - lum nric. Lum ircani (CD , 1435) selite. lu m nre / - lum in. (TD). lum inarea f . - E x p r. A se duce cu lum inarea = a vizita un m uribund, lu m nrica-dom n ulu i/ - plant, lum nre f . - urup la teasc. Luna (B D , 1467) - soia boierului Luca.

170
lunia f . - vaca ftat ntr-o luni. lunari m. - alun (pom), lunc f. - salcie, luncet n. pl. - aluni. (TD). lncuri f. pl. - lunci. (TD). lundunc /.' - rndunic. Lungani (CD , l4 3 9 ) - s a t . Lungeti (CD, 1436) - sat. Lungoci (CD , 1439) - rze, lungci m. oblete. lungore / - tifos. Lungul (BD, I487) - boier moldovan. lunin (a) - a lumina. lunn / - lamp. lu n n / - lum inare. lu n n / - piatr scum p la inel. lu nin / - piatr scum p la inel. lu nin / - lum ina ochiului, pupil. lu n t r e / - plavc. lup m. - m iezul pepenelui verde. lupn m. - pui de lup. (M .Sadoveanu). Lupe (B D ) - arma. Lupoaei (BD , 14 7 3 ) - p r u . Lupa (BD , 1500) - localitate. L u p e(B D , 1499) - boier moldovan. Lupe (BD , l4 8 9 ) - p o p . lupttor m. - voinic, trgtor (cal).

Lupu Bal (B D ) - vornic. Lupul (CDs, 15 0 2 )- b o ie r moldovan lusit adj. - alunecos, lustrui (a) - a vcsui. Ic / - pat de lemn fr speteze. lu (a) - a cura bobii de pe coceau liu n. - lunecu. liu m. - polei. luu (a) - a aluneca. lu u i r / alunecu. luu n. - alunecu. lut alb n. - var. lut balan n. - hlei albicios. lutru adj. - galben-nchis. l tc / - toc la fereastr. Iuti (a) - a rm ui. lu tn / - coaja de aldani. lut adj. - lutos (pm nt). lutir m. - varietate de argil, lutu adj. - galben-nchis. l tn i / - loc de unde se scoate Iul luts adj. - care are m ult lut. lutu (a) - a rnui porum bul, lufr m. - om ru. luxem burghz / - dialect al limbii germ ane; lim b oficial a D ucatului iii Luxem burg. luzu (a) - a cura bobii de pe cocean

M
iiuinidn n. - pietri im inilin n. pilug. im u ald u m. - vljgan. HIHnir f. inosorel. iiiu n irin r n. - strecurtoare. n iucaron f. - m osorel. miict n. - v. m a ca t. mncz n. - cprior gros la cas. muciu n. - toroipan. (T.Pamfile). m iW liin / - vnturtoare. ninchir n. - m cri. iim chtr f. - piu. m n c h itr /. - oal m are rotund. nincilc de s rn ic f. - gmlie de chibrit. im ic iu le / - m ner (la sertar). inaciulc f. - gm lie (la chibrit). m i i c o r t e a - hrdu. La CADE. mucovi n. - pilug. im ich f. - tescovin bine presat. iiiu c iih / - botin. iiiiicul f. - pat. iu ud u f n. - m duva (osului). Miudzre f pl. - bulgrai de pmnt. im illcr m. - v. m a h le r. m iinali f. - gm lie la chibrit. niugiri m. - catr. m ajri m. - ursoaic (n pod). , iiuigz n. - subsol, iiiagz n. - pivni pietruit, maniz n. - bordei pentru legume, m ag azie/ - cm ar pentru alimente, uiiigazn n. - ham bar pentru grne. inug azn f v. m a g azin , iin ig l / - o biect pentru splat rufele, iniiglinc n. v. m agl. u m g l n e / v. m agl. niiigliic f. - m ai pentru rufe. m iigop/ - femeie desfrnat. La DU. m ahl m - ham al. La V.AIecsandri. m ahala f. - case nvecinate. n m ahala = n apropiere, n vecintate, m ahalag f. - vecin, m ahalagiu m. - vecin, m ahler m. - arlatan. La CA D E. m ahm r adj. - zpcit, m hn f. - tristee, m hn f. - dosad. La C A D E. m ahorc f - tutun prost. L a CADE. m hr f. - franjuri, m ahulc f - bucl, m i n. - ficat. (TD). m i rt. - ficat. La DU, DLR. mi rt. - coad cu roat la putinei, m ai (de btut cnep) n. - naboinic. mai (de btut pari) rt. - naboinic. m aca-dom n ulu i f. - vaca-dom nului. m aic f. - m aiou, m aic f. - soi de cartofi, m aidn rt. - pia. (V.AIecsandri). m aiglhin m. - urda-vacii. m aim r f. - boul-lui-D um nezeu. m aig rt. - mai pentru rufe. m istiri m. - m eter de ui, ferestre, m istiri m. - zidar, m aistiruc f. - m istrie, m aistru m. - tm plar. m iur f. - ficat, m iuri albe f. pl. - plm ni. m ai rt. - mai mic. m izl rt. - dalt de tiat fier. m ajr f. - car cu loitre lungi, m a j r / - car mare. m j f. - car de pete. (I.N eculce). m j (CD , 1443; BD, 1466) - m sur la vam . M aj de morun. m j f . - m sur de o sut de oca.

172
m al n. deal. m al / - m istrie. La DU. m a lc n. - m trgun. m a la g m b /.'- tu n ic . m alahi n. - m ai de crpat butuci. m ali n. - turt din fin de porum b. E x p r . i-a trit traiul, i-a m ncat m alaiul = a m btrnit. m ali n. - mei. E x p r . Vrabia m lai viseaz = fiecare se gndete la ceea ce-i place mai mult. m ali-ttresc n. - mei. m alnc / - dram popular. La DU. mald n. - snop de stuf. mald n. - snop m are (de mlai). m aldc n. - car cu lemne. La DU. m aldc n. - sarcin de lemne, fn. m ldur n. - legtur de stuf. m ld u r/i. - m ulim e. La A l.Vlahu. m alc n. jeg. m alics adj. - jegs. m alig /. - m m lig mic. mlin m. liliac. mlin m. - dud. mlin m. - crem de ghete. m lin / - zm eur. m lin / - crem de ghete. m lin de c o p a c / - dud (fructul). m alinru adj. - rou. m a lin i / - lemn cinesc. (CADE). m alinu adj. - rou. m als adj. - rupt dintr-un mal (pmnt). m alorsc / bluz cu alti. M alul (CD , 1443) - sem n de hotar, m am e / - bunic din partea mamei, m m a-sacrii - com ul-secrii. m m c / - doic, m m c / - mei (boabe), m am elc in. - om nepriceput.

m a m c / - soacr, m a m d le / pl. - m onede, m a m p a s le / p i - bom boane, m a m / - m tu , m a n a f tu ri n. pl. - daruri. (TD). m n / - road. m n f. folos. E sti m ani la i ,\\ i (TD). m n / - belug. La V.AIecsandri. m n c / doic, m a n d c ic / - m istrie, m a n d r a b r c / - cartof, m a n d ra b u rc r e / - cartofrie. m a n d ra b u r n ie / - cartofrie. m a n d ra g c i m. - ciofligar. m n d r / - plas pentru pescuit, m n d r / - nim ica. O m a n d r = o m m ica toat, m a n / - prghie. m anrc / - bidon de gaz. La CADI m anc / ncreitur la guler, m ang m. - ntru, m angafa / - rpciug. La C lifa-ispn ni rapiug, da la noi mangafa. (TD). m ngi n. - crbune de lemn. m angalu n - lemn de nfoiat rufele, m n ge / - tocan de carne, m nge / - tocan de legum e, m nge / - sos din roii, m n g h in / - om greoi, m angostm . - ticlos. (Sptm na). m angositt adj. - om de nim ic, m anc/ - vopsea pentru ln. m anjuri n. pl. - grajduri, m nin / - nm il. La DU, CADE. m nin / - sperietoare de psri, m nin / - m atahal. (TD). m nin / - nm il. L a V.AIecsandri. m anc / - brodtur pe cm a, m anlc m. - sperietoarg de psri.

m u n liiu a /- m n t lu . hi.ii U rn / - broboad. La Al. Vlahu. inunim gu adj. - rou-nchis. (TD). unu ungci m. lungan, mu ni/, n. - m ofturi. La I.C reang. unm -liir n. - furc cu apte coarne, iiiiii crttc/ - tutun prost. La CADE. iim rcot n. - h r d u . (TD). iniircot rt. - vas pentru pisat macul, im ircot n. - vas pentru mujdei, m urcot n. - oal de sarm ale, iiiircot n. - scafa, m urcot n. - gavanos, m urcot d e a r a m n. - piuli, u nircotiir n. - strachin (de lut), m urcuc/ - morcov. murIViri n. - lep. m iirfri m. pl. - negustori. (TD). m urghil adj. - m a la d e . La CADE. m nrghil adj. - detept, iste. M oldo venii snt marghioli: bagfetele-n fiori. K ili.D em .Teodorescu). m u r g h io le l /- m e c h e r ie , m arg h io le f. - iretenie, iil r g in / - codru de pine, m iirg in /. - mal. in u rh tc f. - m ahorc, m rie f. - mare. (DD ). m u rie tte f. - m aiestate, m a rin (a) - a conserva legume, m a rin t adj. - conservat n m arinat, m a rin t f. - soluie pentru conservat, m r / pl. - m r (fructul). (Vlarjin (CD , 1452) - semn de hotar. m r i e / - tifon-pnz. m ar i adj. - mare. m a r n / - autom obil. m a r n / - cam ion. m a r n / - locom otiv. m a rn (a) - a treiera cu batoza. m a rt c n. - carm b la loitr.

173
m artc n. - costoroab. (TD). m arturia (BD , 1467) - depoziie, m arturisli (BD , 1480) - m ejiei m arturisali . m artc / - mai pentru crpat butuci, m arafo (a) - a se um fla n pene. m rile / pl. - m aria, n fiecare m ari, m arlea / - vac ftat ntr-o mari, m aroln a / - v. m arolea. m rurile / pl. - n zilele de mari, marnchiuri n. pl. - mnunchiuri. (TD). m runiuri n. pl. - verdeuri, m runiuri n. pl. - legume, mas n. - popas pe noapte. I.C reang. mas n. - gzduire. La I.Sbiera. m asalri m. - crin. m asalri adj. - cu m sele neregulate, m asaln m. - dud (pom ul), m ast n. - amnar. m asu / - parte a coasei la toporte. m s / - fa de mas. m s / - strung de tras inele la roi. m scur m. - porc castrat. La I.Sbiera. m ascar / - prostituat. m ascara / - cuvnt obscen. (DD ). m ascaralc n. - caraghioslc. m ascaralc n. - dezordine. m ascaralc n. - fapt indecent. m ascaru / - sluenie. m asc / - m su. m sl / - vrgu n jocul de-a masla . m aslen c / - putinei. m slin n. - crin. m slina / - sptm na alb. m sliniu adj. - cafeniu-rou. m astcan m. - m esteacn. m astacrul (C D , 1455) - sem n de hotar.

174
m astg m. - m esteacn, m asic / - m su joas, m f. - fund. m a i n / - m ain de tocat struguri, m a i rl adj. - pietros, m aiue b tu t m. - trandafir, m aiu h u ltu it m. - trandafir, m a n c / - unealt de tiat paie. m a n c / - m oar cu motor, m a n c de m n / - desfctoare, m a n u (a) - a treiera cu batoza, m a n stru m. - m ainist la tren. m teh m. - tat vitreg. La CADE. m te h / - m am vitreg. La DU. m a / - fund, m a t pron. - dum neata, m a ta h a l /.' om mare. m a tale pron. - dum neata, m a ta r /. - tidv de dus ap. La DU. m a tca N eg rite asc a (BD , 1479) semn de hotar, m a t c / - izvor, obrie. m a t c / - es. m tc / - ima. m a tc / - albin femel. La B.P.Hadeu. m ate / pl. nvelitori pentru sere. m tc /.' - vi la tufa de struguri, m aterie / - estur, m ath /.' - splig. m atnc adv. - pesem ne, m atiril n. - soluie de stropit via. m ati / - plas pentru petele prins, matofi (a) - a se vetezi. La DU. m atrapazlc n - afacere ilicit. La DU. m atrs n. - saltea, m atf/n. - babalc. La TD RG , DU. m atu ratore / - grap de spini, m tu c / - preoteas.

m azc adj. murdar. L aT .Pam ili' m z / - crem de ghete, m azl m. - categorie social, m azl (a) - a destitui, m azilire/ - destituire, m azurc/ biscuit de cas. m azt n. - pcur, m ct n. - covor. m ct n. - cuvertur de pat. (I. NeculeI m c it r / - strigtul raelor I u M .Sadoveanu. m clendru m. - pasre insectivmfl La DU, CADE. m cu n. - toroipan. L a CA D E. m cu n. -to ro ip n e l. m celr m. - uciga. La V.Alecsandi i m celr (a) - a tia n buci, m celrt adj. - tiat n buci. M ceul (BD , 15 0 3 ) - s a t . m chin (a) - a vntura. m chin (a) - a strivi (struguri), m chin (a) - a mistui, m chin (a) a trncni, m cini n. - mcinat. La M. Sadoveanu m ciuct adj. rotund. M ciuc (CD , 1439) - selite, unde .i fost M ciuc. mciuc / - m c i u l i e la bt. La DELM m ciu c / - ciom ag cu m ciulie, m ciu c / E x p r. A face cuiva ca pul m ciuc = a-I bga n speriei. m cic f. - gm lie la cui. m ciu c / - c io c a n de lemn. m ciu cri / b de prins mciuca, m ciuchi / - bt mic. m ciu c / - bt mic. m ciu hultuit m. - trandafir, m ciulr m. - mcelar, m ciu lie / - gm lie la cui. m ciu lie / - g m lie de chibrit, m crm e/ pl. - broboad,|. (TD).

unii i Ici n. - m cri. in a i n> ni. - ardei gogoar. iiiAtliiri (a) - a se alinta. (S.F.M arian). mAilArit adj. - alintat. (TD). m f l i l i i h / - m duva (osului). mAdulAr/n. - membru al unei academii. uiAtliilri (a) - a rupe (n btaie), m Adu rri f. pl. - m dulare, iiiilil/.rt adj. - bulgros (pm nt). in.Wl/.Ars adj. - bulgros (pm nt). iih tcslre/ - m istrie. HiAgAdn m. - vljgan (Al.V lahu). I n lD R G . im lU i / - m om e. La DU. im lg lic / - gm lie de chibrit. mAjtlc f. - m ciulie de m ac. La DU. iintglic f. - cpn de usturoi. inAglie f. - floare la cui. mAglie f. - gm lia acului. mAglie / - partea ngroat a furcii de lins. inAgle f. - nod la caier.

175
m hnile adj. - m hnite. (TD). mi! interj. - b! m ic u / cm a brbteasc. m ir n. - ciocan mic. m ig n. - mai mic. m iut n. - ciocan de netezit tabla. m jrit n. - neg o de pete. m jr m. pescar. La M . Sadoveanu. m jerit n. - dare pentru pete. L a DU. m i n. - m ocirl. m li n. - mei. La DU. m lai n. - tescovin. (TD ). m li turcesc n. - mei. m lile n. pl. - plantaii de mei. (TD). m l n. - m lai mic. (I.C reang). M leti (BD , l 4 8 7 ) - s a t . m li adj. - zem os. (TD). m li adj. - farm icioas. (DD). m lte / - teren cultivat cu mei. m li c / - cocean. m lt ri / pl. - legum e acrite. m l n. - m le. (DD ). m lcl / - struguri slbatici. nldci (a) - a lega snopi de stuh. m ldr (a) - a lega snopi de stuh. m ldrl n. - snopuor. (T.Pamfile). m ldr n. snop mic. m ldiri m. pl. - snopi m bltii. m lcl / - mlite. m lig / - m m lig. m lig / - m m lig m ic. M lin (BD , 1458) - boier m oldovan. M lina (BD , 1493) - n epoata lui Mnil. M lina (BD , 1495) m am a M arinei. Mlini (BD, 1499) - sat n oc.Sucevei. m lini n. - loc unde cresc mlini, m lin / - lem n-cinesc. La CADE.

nAgae f. - artanie. La CADE. inA gre f. - plant de balt. inA grte in. - ntru. niA groice f. pl. - m grie. M g u ra (BD , 1458) - deal n brani ti-, i m nstirii Bistria. M g u ra (BD , 1475) - m unte n Bu m vina. M g u ra M oului (CD , 14 1 1 )- s e m n de hotar. M g u ra P lo p u lu i (C D , 1 4 1 1 )-se m n de hotar. m g u r (CD , 14 1 1 )- d e a l . u i h lc n c f. - vecin, n i h lc n i m.pl. vecini. (TD). iiihlcni m.pl. - vecini. L aN . urcanu. m hlt n. - scoaterea butoaelor din beci. m hls a d j - m thlos, m h re f. - iarb acvatic.

176
m lucen n. mal mic. (TD). m lu (a) - a vopsi. (TD). m lual /. vopsea, m lut adj. - sm luit. (DD). m lure (CD , 1448) - semn de hotar, m lut n. - mal m ic. (TD). m l n. - mal mic. m m ligr m. - bdaran. m m ligi n. - m m lig mare. m m ligi n. - facle. m m ligs adj. - bleg. m m lig f. - m m lig, m m c /.' - bunic, m am a mamei, m m r / - insect. La CADE. m m u c / -m ic u , m m u / - m am . m nte adj. - stricate (cereale), m nstire / - m iezul pepenelui verde, m ntrc / - ciuperc. La CADE. M netergurni n. - toponim m oldo venesc atestat n textele vechi, m ngfs adj. cu guturai, m nglu n. - scndur de nfoiat rufe. m nunchri n. - m ner la sertar, m nu f. m ner la u. m nu / - carm b la cru, m nu / - m nunchi de cnep. m n u / - epu la sanie, m n u / m ner la vnturtoare. m nu / - m ner la sertar, m rcini m.pl. - p d u c e l. La DD. m r c i n i/ pl. - legume, m re interj. - m irare, surprindere, m rctrgur / - ervet, m rctrgur / - ervet, m retergura - n C odicele Voroneean (CV ) din secolul XV. m rg rn t n. - m rgrit.

m rg rn t n. - num e de fam ilie, n rg rit r le f.pl. - lcrm ioare. Lii CADE. m rg to re adj. - curgtoare. (TD). m rg to r e / - unealt de urzit. m rg a n n. - podoab. m rg h il / - loc aptos. L a M.Sadoveanu. m rg in ri m. - druci de-a curmeziul, m rg in r i m. - clci de pine, m rg in ean m. - locuitor de Ia margine. M rg in e n i (CD , 1440) - sat. m rg io r / - m al, m argine. (TD). m ri (a) - a se luda. (D D ). m ri interj. - v. m re. m rire a (Sa) - m ria Sa. (TD ). m rit m. m ire. La CA D E. m rit m. - m ritat. E x p r . F a t de m rit = de m ritat, m rit adj. - slvit. La M .Em inescu. m r i / - vaca dom nului (insect), m rl d i (a) - a bate. (DD ). m rm n t n. - ursoaic (n pod), m rm u r ri m. - crbune emfizematos. m rm u rit adj. - obiect de m arm ur, m rm u riu adj. - ca m arm ura, m r- p r n. - par (fructul), m r u n ta / - dans popular, m r u n t e / - adncuri. L aA l.R usso. m ru n t i m. pete m runt, m ru n l adj. - mic. La I.Creang. m ru n l adj. - m ic de statur, m ru n ic a / - dans popular, m ru n ic / - cli rm ai, m ru n n. - obiecte m ici. m ru n i n. - bani m runi, m ru n i re / - frmiare. La TDRG. m r tu r is ir e / - pocaianie. La DEX. m ri o r n. - m artie, m s l r m. - august.

Mi.ivrtlir m. -m s e l ri . m isitl ri m. - capt al toporitei. iii.isrtlt adj. - cu m sele neregulate, mrtsrtltic adj. - v . m s la t. m.tssllrs adj. - cu m ulte m sele (cal), mrtsls adj. - v. m s la t. m rtscrel f. cleveteal. i i i rt.scri (a) - a m urdri (haina), m rtscr (a) - a cleveti, m flscr (a) - a ponoslui. nirtscrt adj. - m urdrit, m rtschiru (a) - a se m asca, m scu it adj. - m ascat. La C.N egruzzi. m r ts c u r o a ic /- s c r o a f . La I.Sbiera. nrtsc f. - parte a toportei. mflsc f. - m su cu trei picioare, uirtslu adj. - m sliniu, niilslui (a) - a falsifica, mrtsoi d e cli n. - tergar, m rtsr f. - paralel de tm plrie. m s u r to r n. - com pas de tm plrie. m su ri f. pl. - cntar. m su c f. - m su cu trei picioare. M cu i (C D , 1 4 3 6 )- s a t . m tih o e f. - m am vitreg, m tln ic adj. - glum e. La CADE. m t s f. - iarb acvatic, m t s / - fire subiri de pe gogoi, m t s a -b ro a te i f. iarb acvatic, m t c i n e f. - plant erbacee, m t h l f - m thuie. m t h l f. - sperietoare de psri, m th (a) - a se cltina. La I.Creang. m t h lo s adj. - nendem natic. m t h i m. sperietoare de psri, m t l u m. - gligan, n i t l n ic e / - nzbtie. m tln ici f. pl. - nim icuri, m t l pron. dum neata, m l rn g f. - hdrag la m blciu.

177
m tsic f. - estur de m tase, m tsic f. - m tase la porum b, m tsc f. - m tase (dim inutiv), m tvl f. - scul. mtcl / - jurubi de a. (Th.Holban). m tinc part. - probabil. m tri (a) - a pri la rpezeal. m tri (a) - a lucra de m ntuial. m tri (a) - a dosi. m tri (a) - a nimici. La V.AIecsandri. m tri (a) - a alunga. m trit adj. - ascuns. m tre f. - saltea. m tre / - iarb acvatic. m tre f. - m tase la tiulei. m tur f. - grap de spini. m turtore f. - grap de spini. m tur f. - spicul stufului. m turi n. - m tur de ograd. m zcie f. - ignoran. La D.Cantemir. m zcie / - m urdrie. La T.Pamfile. mzdri (a) - a pungai. (V.AIecsandri). m zni n. - m ofturi. m zrr m. - insect. m zrc / - oreni. m er f. pl. - m ere. m etc f. - bub. m eden n. - loc deschis. (I. Creang), m edelen adj. - m are i puternic, m edlni f. - lighean (de aram ), m edelnicr m. - dregtor la curtea M oldovei. m edenicear (BD , 1497) - dregtor, m edzuin (BD , 1491) hotar, m ehnghi adj. - iste. La I.Creang. m j f. - hotar, m j d / - rzor, m eji rn. - vecin.

178
mcjici (BD , 1480) - vecini. m cjiei (a) - a se m rgini. m cjici ocolnici (BD , 1480) - vecini. m cjicc f. - nvecinare. m clcig n. - m blciu. m eleag n. - pm nturi. La DU. m clcstcu /?. facle. La V.AIecsandri. m clcstu rt. m estecu. m clen i /. - terci. m clcz n. - m aterie de ln. La DU. mclin m. - om nalt i voinic. (DU) m elicig n. - m blciu. incli (a) - a snopi n bti. m clic f m cli m ic. mclii n. - btlu. meni (a) - a hrzi. La M .Em inescu. meni (a) - a vrji. La M .Sadoveanu. meni (a) - a blestem a. La I.Creang. meni (a) - a ura. (V.AIecsandri). m enire f. - chem are, m isiune. m cnitr m. - prezictor. m eragiu m. - paznic de cmp. m err m. - m r (pom). mercn m. - vit ftat miercuri. m r c / - m ertic de vam la moar. m ercic n. - vam (la moar). m crcu (a) - a chibzui. m r c u r ile / pl. - zilele de miercuri. m crcurna f. - vac ftat miercuri. mrc de grdin n. pl. - napi porceti. m crcn f. mrean. meredu n - unealt de pescuit. La DU. m erem et adv. - far rost. A lucra de m erem et = a lucra degeaba; Vreme de m erem et = vrem e far vreun rost. meren m. m nz de doi ani. mern m. - arm sar castrat. m erendeu n. m inciog.

m e r c f. - rindea cu dalt mic. m e re u adj. - mictor. P o d -m creu pod umbltor. m e re u adj. - dintr-o bucat. (DD). m e re u , in e r c adj. - ntins, nesfril, C odrii m e r e i... (M. Sadoveanu). m e re u adv. - nepristan. La CADE. m ereu adj. - lemn far noduri. La DU. m e re adv. - precaut. La A l.D onici. m e rin d e f. - hran pentru drum . m c rin d e f. - tergar. La S.F.Marian. m c rin s adv. - ras de oi. m e rn tc m. - colac pentru lehuz. m e ri r n. - pinteni (la cal), m c ri r n. - glezn. M c rla (BD , 1499) fata Iui Ignat, m e rs t r f. - urm de cam ion, m e rtic r m. - vam e. (TD). m r / - msur pentru cereale. La DU. m e ru t adj. - ncrcat cu m ere. (TD). m erv - botin. m csl n. - fa de mas. m es m. - m esean. (E.Sevastos). m e sri n. - tergar pentru vesel, i n s e pl. - fee de mas. m cscn m. - comesean. La M.Eminescu. m e s e r n i / - m celrie. La DU. m es (a) - a benchetui, in e sio r f. - osp de pom enire, rnesi f. - m su. La A l.V lahu. m e s o e / - fa de mas. m csnic n. sertar (la mas). M c sta c h in u lu i (BD , 1473) - balt, m esteca (a) - a frm nta m m liga, in csti m.pl. - cizm ulie. (D U ), m e n. - inel la tietura unui copac. m c c c r(B D , 1476) - meter, m e i o r / - fa de m as. m ein f. - piele lucrat, m en c f. - nutre am estecat.

mu Ini i i i p l . pantaloni din piele. *nl|il / m ncare din lapte cu psat. h i m I i i (MI), 1470) - armurier. mii ( I i i i i i zidar. mu > lc > u g irc / - iscusenie. La CADE. m u lc>ugs adj. - mecher. mii lulilrisi (a) - a cinsti. La DU. mii lirtliiu l/. - cusur, un I r m id z / - corlt (la pod), im tli prt.s n. - vaterpas. im / i i m ijloc. C n d a ajuns la mez de (DD). inc/clic ni - floricele, m /l pircsi n.pl. - m ijlocul postului. Mi i /in i i i . - ultim ul copil. La DU. m c/in w. - zapriste. La CA D E. m / u r / - tre de gru. La CADE. m lilrf / - copil pipernicit. La P. Isplrcscu. iii Iu ii ii n. - m e u n a t. La M .Sadoveanu. Mirtu l ii. - m eunat. La M .Em inescu. Mica (BD, 1 4 9 3 )- f i i c a lui Brndz. m lc n c / - cli rm ai dup rgilat. m ic ii/ - clip. E x p r . n tr-o mic de i cas ntr-o clip. La CADE. micii /. - m om ent. E x p r . Pc m ic pc i cas n orice m om ent. La CADE. m lchca m. drcuor. m icliid m. - drcuor. La I.Creang. m icliim os in. - drcuor. (DD). m lcic n. - c h e rn e r. m lcic n. - sfredel de tm plrie. nicc n. - butelnic. M id c a d in B ahn (CD, 1 4 3 4 )-rze. in ic u n c / - to p o r a . La C.N egruzzi. m ie u n ic / - m icsandr. La CA D E. M icul (B D , 1 4 9 1 )- p o p . M icul G lc sc u l (B D , 1497) - selite unde a fost ~. M icul R uptur (B D , 1490) - sat unde a fost ~.
mu

179
M icul M cu (B D , 1497) - boier, m id n. - hidrom el. La M .Sadoveanu. m iel m. - m ieluel, m iclur m. - m ieluel, m ierior adj. - albstriu, m ieriu adj. - albastru. M ieriul (BD , 1495) - unde a fost ~. m icrl c / - m ierli. m icrui (a) - a unge cu m iere. m ig (a) - a lucra cu m igal. m igil / - rbdare, concentrare. m iglcl / - m igal. La TD RG . m igli (a) - a lucra ncet. m igdal m. - arbore din A sia. La DU. m igdalt adj. - decorat. m igdl / - m edalie. m ihoh interj. - im it nechezatul. m ihoh m. - cal. (C. N egruzzi). m ij l / - m ijire. m ijtc / - de-a v-ai ascunselea. m iji (a) - a nchide ochii pe jum tate. m iji (a) - a m ocni (focul). m iji (a) - a se lum ina. E x p r. A m iji dc ziu = a se lum ina de ziu. Se trezi p e cnd m ijea de ziu. (M .E m inescu). m ijirc / - lum in. (A l.V lahu). m ijloc n. - m ijlocire. (I.N eculce). m ijlocri n. - ching la ferstru. m ijlocri n. - pan la ferstru. m ijloc n. v. m ijloc. m ijorc / - de-a v-ai ascunselea. m ilarct n. - num r mare. (eztoarea). m ilcoi (a) - v. m ilcui (a). milcu (a) - a se ruga. La V. Alecsandri. mildui (a) - a lovi uor. La E. Sevastos. m ilincu (a) - a vntura. m ilindu (a) - a bate (pe cineva). m ilinc n. - vnturtoare.

180
m ilit n. - vl la m ireas, m iliie / - ctin. m ilos adj. - ndurtor. La C.Conachi. m ils adj. - binefctor. La I.Sbiera. m ilostrdie - mil. La M .Sadoveanu. m ilostiv adj. - b ln d . L aA l.D onici. m ilostivnic adj. - cu inim bun. milostiv f. - veninari. La C. Negruzzi. m ilu f - mil. (eztoarea), m iluit adj. - ngrijit, m inavt n. - flanet. La V.AIecsandri. min / - adncitur n peretele pivniei, m in / - p ivni nepietruit, m in / peter, m indl n. - m edalie, m indr n. - covor de ln. m indr n. - saltea. La M .Em inescu. m indr n. - s tr ja c . (M .Em inescu). m indiri n. - saltea (de fn, pae). m ingi m. - vecin, m inc n. vnturtoare. minicugur f. - tergar pentru vesel, m iniior /.' - fa de mas. m iniior / - m uam a, m in it rg u r / - ervet (pentru mini), m initrgur / - tergar (decorativ), minitrgur f. - tergar (pentru vesel), m initrgur de o g lin d / - prosop, m initrgur de prete / - prosop, m initrgur de patret / - prosop, m initrgur de ters / - ervet, m iniun (a) - a mini, m inten n. - palton de suman, m intos adj. - detept. La C.N egruzzi. m inunea / -p riv ig h e to a re , m inunic / - m inune. (A l.V lahu). m iorce / pl. - broate. (TD). m io a r / - m ielu n al doilea an.

m ir m. - m iel de un an. (DU ). m iorr m. - p curar la m ioare. m iore / - m ielu n al doilea an. m iorle adj. - tinere. m iori / - m iorea. (V.AIecsandri). m io rc z adj. - ursuz. m ircu (a) - a cum pni. (Th.H olban). m ired / - podoab. m irean m. - laic. La M .Em inescu. m ireasic / - vinri. m irl m. - m ire. (S.F.M arian). m irnie / - via laic. m iresuc / - m ireas frum oas. m iritrgur / - tergar (pentru vesel). m irit / - vl la m ireas. m iroase / pl. - arome. (M. Eminescu). m irs n. - em anaie. La C A D E. m irozn m. - m ireasm . La I.Creang. m irv / - botin. m ischiu n. oel. (DU). m ischiu adj. - castaniu. m isit m. - m ijlocitor. L a DU. m isnc n. - blidar (m obil). m istr adj. - slciu. (DD). m istr n. - hibrid. (V. A lecsandri). m istu n. - amnar. mistu n. oel. m istui (a) - a disprea. La C.H oga. m istui (a) - a se ascunde. La I.Creang. m istui (a) - a face ceva s dispar. m il / - nutre am estecat. m ilnic m. ticlos. m iuc adj. - netrebnic. La DLR. m icl (a) - a se cina. m ielie / - srcie. La M .Sadoveanu. m ilnic adj. - m ielete. m enit f. - m ulim e de oam eni. La CADE. m in / - nvlm eal. La V. A lec sandri.

Hilhis adj. - palavragiu. Idljlni; ii m inciog. li vri cu iniiovn l li scoati cu vologu. (TD). hi i viri g u r / v. m initrgur. m lul (a) a m iuna. La A l.V lahu. m llm nic m. - care ia mit. (I. Neculce). illllcA adj. - m ic. tiiiiii ii|;1 adj. mic. oi li ii isi (ii) - a repara (biserici). m idiei adj. mici. m ultei m. pl. - m ici (m ncare). m llllcii adj. - mici. m llltlc adj. - mic. iilloi han ni. - crti. La DU. m i li osi ( 11 ) - a nghesui. (Th.H olban). iii liric f. - certificat de natere. nllKiik' f. - pies la duba de pescuit. m llroi (a) - a se vnzoli. mie / pl. - rm i de ln. ml|A /. sm oc de pr sau ln. nil|s adj. - pros. La V.AIecsandri. mt|<s adj. - ciufulit. in i|u rc f. - covor. mic /. bunic. mii;l /. - m ovil. uilul /. - m orm an. La Gr.Ureche. m i)* / / - ploaie m runt. iiiiliiic l / - m h n ir e . M ilm cti (CD , 1426) - sat pe Bahlui. M it lm ir c / - v a l. (CM ). u ih i iir c / - voie-rea. (CM ). in iii ii ilc adj. m hnite. n i l t l r / - goan. m i i // nm ol. La C A D E. uili' m uire. E x p r. A tcea m lc = a nu .coate o vorb. micimii (a) - a potoli. (I.Sbiera). mileniu adv. calm . (I.N eculce). mill (;i) - a se nboi de nm ol, m lllrc /. - nm olire. La T.Pamfile.

181
m lite f. loc mlit. m lite f. - podm ol. La DEX. m lt adj. - nm olit. La I.C reang. mls adj. - nmolos. La M. Sadoveanu. m n m. - surugiu. La I.Sbiera. m ncric f. - tocan. La DLR. m nctr f. - m ncare. (TD ). mncu m. - mnccios. La C. Negruzzi. M ndra (C D , 1 4 4 0 )- d e a l . m ndrt adj. - tare fudul. (TD ). m ndr f. - iubit. La M .E m inescu. m ndr f. - am ant. M ndrea (CD , 1445) - satul Curtea lui ~. m ndre f. - p iatr scum p la inel. mndre f. - frumusee. M .Eminescu. m ndrenie f. frum usee. M ndreti (B D , 1492) - sat. m ndre f. - ornam ent la streain, m ndre f. pl. - fudulie. (I.N eculce). m ndruri f. pl. - v. m ndree. m ndri (a) - a fi fudul. La C.Negruzzi. m ndrior f. - iubit, m ndrir adj. - mrior. (TD). m ndru m. - iubit, m ndru adj. - f r u m o , falnic. M ndrul Ion (C D , 1 4 4 8 )- b o ie r , m ndrulen f. - drgu, m ndrulic f. - drgu, m ndruli f. - drgu, m ndr m. - drgu, m ndr f. - iubit, m ndz m. - greaeal la urzit, m ndz m. - nclcitur la av. m ndz m. - hdarag la m blciu. m ndz m. - nrav. E x p r. A avea m ndz = a fi m ofturos, a avea nrav, m ndzlri m. - ngrijitor de mnzi.

182
m n d z u m. - greeal la urzit, m n d zc / - m nzioar. m ndzlc / - m nzioar. m n d z o c f. - m nzioar. m n d z o c / - m nz de doi ani. m ndzc m. - mnz. m ne adv. - m ine. (M. Em inescu). m nec (a) - a rm ne pe noapte, inncc (a) - a se scula devrem e, m n c c r n. - rucavi. La CADE. m n c c ri n. - m anjet. m n e c i / pl. - estur druit moaei, m nczi adv. - m ine. (I.Slavici), m ngle / - m ngere. m n e t rg u r f. - tergar. La DU. M n c te rg u re n i (CD , 1446) - sat. M netergurcni - sat. La G.Ghibnescu. m ni f. pl. - m ini. (A l.G raur), m nic / - gaur la vnturtoare. m n ic r n. - ferstru m ic de o mn. m n j l / - terci din fain cu tre. m n j l u n. - lemn zm at la splatul rufelor. La CA D E. m in jc / - hotar. (TD). M njeti (CD , 14 0 0 ) - s a t . nin ji (a) - a m zgli. La C.N egruzzi. m nucr n. - m ner (la lad). m nucr n. - m ner (la sertar). m nulc f. pl. - m inile. m nuri f. pl. - mini. m ntu (a) - a nim ici. E x p r . L-a mntuit de zile = i-a luat zilele. m ntui (a) - a isprvi. La CADE. m ntuial / - superficial. E x p r. Dc m ntuial = de ochii lumii. m nture f. sfrit. m ntut n. - v. m ntuire. m nt m. - m ihal. La CADE. m nnt /.' - m as de m ulum ire.

m nz in. - crlan. m nzc n. - m ovil rtezat. m nzl / - v. m njal. m nzre f. - oaie de lapte. M nzai (CD , 1 4 3 4 )- s a t . M nzai (BD , 1 4 8 9 )- s a t . M nzatu) Ptru (BD , 1 4 8 9 ) -b o ie r m nz f. - iap pn la un an. m nz f. - alint. E x p r. A face mn/A = a se alinta. m nzrr n. - strung. mnzrr m. - pcurar. (M.Sadoveanu), m nzri f p l . - oi m ulgtoare. La DD. m nzte adv. - ca un mnz. m nzi m. pl. - nazuri. E x p r . A rc m nzi = are harag, are nazuri. m nz ( a ) - a j u p u i a tiulcii. E x p r . A m nzi ppuoii = a-i cura de foi. m nzic n. - csu de var. m nzc m. - m nz de doi sau trei ani. M nzocu (C D , 1 4 3 9 )- s a t . m nzs adj. - alintat (copil). m nzc m. m nzior. in n z u lc / - m nzioar. m rln m. - pcurar nceptor. m r lo g / - stnc mic. m rni (a) - a m orm i. La DU. m rave adj. m urdare. m rav adj. - murdar. La I.Creang. m rsvic / - josnicie. La V. Alecsandri m r (a) - a m urdri (cu nm ol). m rog f. - cal slbnog. m rog / - fem eie nengrijit. m rz c m. - nobil ttar. La C.Negruzzi. m (a) - a se murdri. m t adj. - lipos. m t n. - felin. m m. - pisoi. La DD. m i / - pisic. La CA D E. m i / - anim al jigrit. m / - crlig la cange.

miI|csc adj. - de pisic. La M.Eminescu. m l|l i i i pl. - pisici. La I.Creang. ml|l>r in. - pisicu. La DU. itilflyr m. - spic pufos cu flori. La DU. MlIlcA /. - pisic. Mititeii adj. - mic. M il|tl(e/ - pisicu. mil|ijcil adj. - mic. Mil|l|il adj. - m ic. nitrte n. pisicu. miI|('i i i i . - pisoi. La CA D E. llit|ic in. - pisic. l/di! /.' - pag, in t/d rfl / - botin. m l/nit /. - noroi. Mil/ji (a) - a aluneca, m l/giii (a) - a aluneca. (TD). ml/|>uitl f. - noroi. MilAdA /. - ram ur tnr. La Al.Russo. inlA > ni(/ - m latin. itilA c u in / - m ocirl. nlAdi (a) - a da m ldie. nlAdir adj. - flexibil. La V. Alecsandri. Milndis adj. - flexibil. La M.Eminescu. n d A d i( /- ramur tnr. La I. Creang. nilAdoifc f. - ram ur grosu. iMlAdoic f. - m ldi altoit; altoi. M ilAjt n. - lozie. MdA|f|A/ - vi la curpnul de castravei. miIa>ii n. - m blciu. MilAig 11. - mblciu. M i l i n i / - lapte fiert cu porum b. MMiik'il /. - scfrlie. mioiU'A /. - som n (pete). Iliuiiclic / ' - neroad. iiimAcIic/ - toant. (V.AIecsandri). in o A c h ic / - fem eie urt i lene. iiimAic /. - zeam de legum e acrite. I \ p r . A m nca, gusta din m oarca i ulvii a cunoate nravul cuiva.

183
m o a f. - fem eie care scald copilul dup botez. m o b il r e f. - depozit de m obil, m o b il re f. - m agazin de m obil, m o b ili r m. - m eter de m obil, m c f. - bot. m o c (a) - a m igli. La DU. m o c it adj. - m iglos. m o cn i m. pl. - toponim . m o c h in n. - horn. m o c h io n e f. - toant. m o c iare f. - m latin. m o c r f. - m latin. m o cn i (a) - a se nm uia. La C A D E. m o cn i (a) - a fierbe ncet. La CA D E. m o cn i (a) - a lncezi. (V.AIecsandri). m o c n it adj. - m ucezit. Satul Humule-

tii... nu-i un sat lturalnic, mocnit i lipsit de privelitea lumii. (I.Creang). m o c n it adj. - tcut. m o c n it adj. - ncet i struitor. m o c o rtc n. - piuli.
m oco (a) - a lucra fr spor. La DU. m ocol m. - persoan m igloas. m o c r c n. - ariceal (la copita calului). m d f. - broboad. (TD ). m o d (a se) - a se dichisi. m o d n c f. - pernu (pentru copii). m o d in c f - pernu (pentru copii). m o d c / - croitoreas. m o d f. - pernu decorativ. m o d ic f. - pernu pentru copii. m odlc n. - v rf de deal. m o d lc f. - greabn la cal. m o d l c / - glc. La DU. m o d rl n m. - bdran. m o d ir l / - rnoi. (V.AIecsandri). m d l f. - paralel de tm plrie.

184
m o d o ra n n. - nendem natic. m o d o r i m. - om ursuz. La CADE. m oghl f. - m ovil. M oghil (B D ) - paharnic. M oghil lo a n (C D ) - logoft, m oghili (CD, 1453) - semn de hotar, m o g ld n n. - m ovili. m o g ld n n. - m uuroi, m o g ld n n. - rdcin de papur, m o g ld e f. - artare. (DU), m o g ld e / - movil, m oglan m. - bdran, m oglu m. - m itocan, m ogorogi (a) - a bom bni. (DU), m ohl f. - m ovil. M o h o r (CD , 1452) - sat de la un M ohor . m o h o rc i m. aldm a. m o h o rt-n tu n e c a t adj. - aten. M o h o ri (CD , 1452; BD, 1495) sat. m o ic l t adj. - m oale. m oim f. - m aim u. Viu l bga ntrun sa c i ntr-acel sa c bga i un dulu, i un cuco i o nprc, i o moim. (Pravila lui Vasile Lupu). m o im i /.' - m aim u. m in f. - pm nt necultivat. m oin /. - vrem e m oale, iam a. m oinc f. - prjitur. m oins adj - ploios. La T.Pamfile. m o ito re f. - topil. m ojic m. - om de jo s. (I. N eculce). m o jd ilt adj. - m urdar de noroi. m o jilc / - m uuroi de rn. m o jil c f. - m ovili. m olc adj. - greoi (om). m olan m. - vin. m o lu n. - m olatic. La DU.

m olcl adj. - m oale, m olcl adj. - m tsos. (TD). m olc adj. m tsos, molcom adj. - potolit. (M .Em inescu). molcom adj. - a nu se mica. (I.Sbiera). m olc adj. - moale. M olda (BD , 1490) - num e de copil, m oldav m. - m oldovan. LaN .urcanu. m oldav adj. - m oldovan, m oldove nesc. (C.Ivnescu). m oldav m. - m oldovan. Snt un naio nalist moldav. (C .Ivnescu). M oldava (CD , l 4 0 0 ) - r u . m oldav adj. - lim ba m oldoveneasc. In lim ba m ea m oldav zic: m i-e bine! In lim ba m ea m oldav zic: m i-e ru! Cu lim ba mea m oldav m voi ine i-atunci cnd mistui m -voi n hu. (PZ adnipru). m oldavi m.pl. - m oldoveni. L a C. Ivnescu. m oldavt n. - ozocherit de culoare neagr, care se gsete n M oldova. M oldavia (CD , 14 0 0 ) - v a m . M oldavia (CD , 1400) - m nstire. M oldavia (CD , 1443) - afiuent al M oldovei. m ld f. - albie m are i larg. M oldova (BD , 1458, l 4 9 9 ) - r u . M oldva M are f. - M oldova n hotare le sale istorice dintre M ilcov, Carpaii Rsriteni i N istru, M oldova lui te fan cel Mare. M oldva N o u / spaiul dintre N is tru i Bug, denum ire istoric, m oldovan m. - persoan care aparine populaiei de baz a Republicii M ol dova sau este o riginal din M oldova; Unu-i moldovan, Unu-i ungurean i unu-i vrncean. (V.AIecsandri). m oldovan m. - p ersoan care aparine populaiei de baz a M oldovei sau este

m i minar din M oldova; care are con ine,crea c aparine com unitii etnice moldoveneti. (M .E m inescu). Minldovn adj. - referitor la m oldoH'ill i lim ba lor; lim ba m oldoveneasi rt l imb m oldovan, zn ntre zne... i N ( ostenco). iimldovnc f. - fem eie de naiune moldovan, din M oldova, originar din M oldova.... eu m oldav anc! N ici mai. /c nu tiu rusete, toate-s m oldoven i i (M. Sadoveanu). moldovni m. pl. - persoane care fac iiitc din populaia de baz a M oldovei, moldoveni. M oldovenii s osbesc de i.) rspund: m oldovani. (Constantin ( 'nnlacuzino, 1716). Moldovnia f. - ara Moldovenilor, Moldova. tefan, prin mila lui Dumneii'ii, voievodul Moldovaniei. (Docum ent .il lui tefan cel M are din 5.01.1477). m oldovn m. m oldovan tinerel, inoldovnc f - m oldovanc tineric, m oldoveneasca f. - dans popular m ol dovenesc. m oldoveneasca f. - m elodie dup care ic execut acest dans. m oldoveneasca f - dans (hor) popu lui m oldovenesc. L aN . u rcan u . m oldoveneasca f Jocurile lor la nunt \in t:... rusasca, m oldoveneasca (hora), briul, ungureasca. (eztoarea), m oldoveneasc adj. - ca la m oldo veni. Cere p e negrul din g ra jd neuat <'ii aua m oldoveneasc. (G.D em .Teoilorescu). m oldoveneasc (idee) adj. - spiritul naional-statal m oldovenesc, convingeica de unitate, suveranitate i indepen den a M oldovei, a libertii i dem niia|ii naionale a M oldovenilor. M n alu i (S M urafa) energic rspndea ideea moldoveneasc. (N. lorga).

185
m oldoveneasc adj. - lim b i lingvonim cunoscut de prin sec. X II-X IIl (balada M ioria), folosit n scris din sec. X V I, atestate docum entar n E uro pa n sec. X V I, n care i despre care s-au scris studii din veacul X V II ( Pen tru lim ba no astr m oldoveneasc de Gr.U reche), contientizate pe parcursul a vreo 7 veacuri de m oldoveni ca lim ba lor m atern, nsem n naional cu denu m irea m oldoveneasc, m oldovenesc f. - perioad istoric de la nceputurile Statului M oldove nesc pn n zilele noastre, circum stan ele din cadrul creia au prefigurat in dividualizarea volohilor dintre Carpai i N istru i din stnga acestui ru - a m oldovenilor sub mai m ulte aspecte: social-econom ic, politic . a.: epoca m oldoveneasc. m oldovensc bir n. - b ir pe care m ol dovenii erau obligai s-l plteasc valahilor (m untenilor) pentru c triau n Valahia. M oldovenii aezai n Mun tenia plteau, n veacu l a l XVII-lea, "birul m oldovenesc", instituit special pentru ei. (C .G iurescu). m oldovensc (bir) n. - bir luat de v a lahi (m unteni) de la m oldovenii sta bilii n Valahia (M untenia). S lsai toi oam enii de la episcupie de birul de fum ... S -i lsai fo a rte n p a c e de birul m oldovenesc..., ales care va f i m oldo van, voi de la acela s luai bir m oldo venesc. (M atei B asarab). m oldovensc adj. - care aparine M oldovei sau populaiei ei, privitor la M oldova sau populaia i lim ba ei. O, p a vz de nenvins a neamului m oldo venesc! (A. H risoverghi). m oldovente adv. - ca m oldovenii, n felul m oldovenilor, n lim ba m oldove

186
neasc. Apoi m mieram eu de ce vor beti aa de bine m oldovenete i aduci la ghiers cu de-ale noastre. (I.Creang). m oldoveneti adj. - vorbitori de limb moldoveneasc, purttori ai limbii mol doveneti. Trei voinici ardelerind, Pe trei cai murgi inclecind, Cu haine tt reti, Din gur moldoveneti. (Folclor), m oldoveneti (m u n i) adj. - munii M oldovei, C arpaii Rsriteni. ( M i oria) cntec fr pereche... nscut la p oalele munilor moldoveneti. (M. Sadoveanu). m oldoveni m. pl. - reprezentani ai na iunii m oldoveneti, ai poporului m ol dovenesc. Mre, iat m i s-arat mol doveni, tiuii mei. (G .C obuc). m oldoveni (a) a uni pe cei de o simire m oldoveneasc, de un cuget m oldove nesc, pe cei ce se consider moldoveni, aparinnd naiunii moldoveneti. Ne moldovenete Prutul... i m moldove nete... (V. Dnil, poet din Galai), m oldoveni (a) - a tlm ci n limba m oldoveneasc. ntr-acesta chip, spre a/alte nvturi grele trebuitoare nu mere i cuvinte dndu-le a le moldo veni. (D .C antem ir). M oldoveni m. pl. - biseric pentru eno riaii m oldoveni din capitala Valahiei. In Bucureti era n 1768 o biseric de lemn numit M oldoveni. (C.G iurescu). m oldovene f. - lim ba m oldoveneas c. In m oldovenie (din) elinizete. (D .Cantem ir). m o ld o v en e/ - lim ba m oldoveneasc. S-au scos p e m oldovenie ( 1743). m oldovene f. - lim ba m oldoveneasc. Pi m old o v en ie = n lim ba m oldove neasc, m oldovenete. m o ld o v en m e f. - totalitatea m oldove nilor.

m o ld o v en m e f. num r m are de mol doveni. m oldovenisi (a) a tlm ci n limlut m oldoveneasc. (D in) elinie moldavi* nisete. (D. C antem ir). m oldovenism n. - sentim ent naional al m oldovenilor, spirit moldovenesc, Ne bucurm... c m oldovenism ul a in viat n aceast ju m ta te de Moldavii (N.Iorga). m oldovenism n. - cuvnt sau mbinare de cuvinte ce caracterizeaz lim ba moW doveneasc, formnd specificul ei, indii vidualiznd-o n ansamblul altor limbi, De o bucat de vreme, moldovenii sini tot mai des nvinuii c ar scrie dialectal, cu moldovenisme. nu e vorba de mol dovenii care scriu acuma, ci de toi, i ilc cei ce au scris vreodat. (C.Hoga), m oldovenism n. cuvnt sau mbinare de cuvinte m prum utate din lim ba m oldoveneasc n alte limbi: rus, ucrainean, gguz, valah .a. m oldovenism n. - spirit cultural mol dovenesc. Murafa (Sim ion) a f o s t unul dintre acei care m ai energic a ridicai steagul de cultur al moldovenismului (M.Iorga). m o ld o v en iz (a) - a da unui cuvnt sau unei expresii strine introduse n lim ba m oldoveneasc o form potrivit cu norm ele, cu structura acestei limbi, m o ld o v en iz (a) - a deveni purttor al limbii m oldoveneti, a-i nsui obiceiurile, datinele, felul de a fi al m oldovenilor; a transform a n m oldovan. m o ld o v en izn t adv. moldovenizator, care m oldovenizeaz. D ulce ndrtnice patriotic moldovenizant. (C.Hoga), m o ld o v e n iz r e / - aciunea de a moldoveniza i rezultatul ei. m o ld o v en izt adj. - care a cptat o form corespunztoare limbii m oldoveneti.

I I I I I

Hultlovenizt adj. - care a trecut (n 187 mumiile m prejurri istorice) la naioInla.iiea m oldoveneasc, care a cptat m onastire (B D ) - centru religios, m tlm i caracteristice m oldovenilor. m onstre / - m nstire, Mnildnve f - lim ba m oldoveneasc. m on f. - m aim u, I * | r. Ii m oldovie = n lim ba molm ntic n. - v rf de deal. (TD ). I (meneasc. mr f. - m oric de hrtie. Mulilovlahia (CD, 1422, 1 4 3 1 )-a r. m or n. - mohor. m nlilnvoantroponm c n.pl. - num e de morcojn adj. - portocaliu-deschis. (TD). |m i mtanc notorii, etnoantroponim e ce dem orcoti (a) - a m orm i. La C A D E. nsireaz i confirm vechim ea i aria m orcut (a) - a cicli. i!' i .ispndire a etnonimului moldovan. m r c v i/ pl. - m orcovi, Iiiiildovofb adj. - cel care dispreum rd f. - ju m ta te de desetin de p li ie M oldova i tot ce-i m oldovenesc; mnt. Ni-o arat o mordi. (DD ). inie neag lim ba m oldoveneasc, va lul lle m ultiseculare m oldoveneti, care m orghirn n. - floare. (Th.H olban). li u'onsider sentim entul naional al m oric f. - pruial. E x p r . A-i face I moldovenilor. A i devenit moldofob. - cuiva m oric n pr = a-l apuca pe V(//// . (l.Teodoreanu). cineva de pr. (V. A lecsandri). iitiildovonm c n.pl. num e topice ce m oric f. - m ain de strivit struguri, i toc, constat i afirm pe m oldoveni, m oricu (a) - a vntura grnele. iihliniind vechim ea lor m ultisecular, m orm njl f. - nvtur de m ntuia um lirm at de hidronim e - M oldova, l. (A .V lahu). M nldovia, M oldovca, de oronim e m orm nj (a) - a nva superficial, M uldovanul, M oldovi, de alte topo m orm nt (a) - a m ului. E x p r. A nime rspndite de veacuri departe de m orm nta ceva cu gura = a m esteca liniarele vestice i estice ale M oldovei, fr poft. inoldovnie adj. - m oldovenete. Pe m orm nta (a) - a clca. (TD ). Hiuhlovnie (ALM ). m orm nt (a) - a clca lut cu paie. nmlfii (a) - a m esteca greu. m orm ntt n. - clcare a lutului. C la m iiH itr f - m estectur. c de m orm ntt = clac de clcat lut. molid adj. - m olatic. La DU. m orm nte n. - cim itir. (ALM ). nnloag n. - tim p m oale, iarna. m orm nturi n. pl. - cim itir. (ALM ). Minloag n. - lapovi. (DD ). m orm oloc m. - nepriceput, m o lo trc f. - batoz. (TD). m orm or / - buburuz, iiioini f. - m aim u. La A l.D onici. m orm orc m. - insuli plutitoare, m im ii r c / -m a im u rie . La CADE. m orm orosi (a) - a m orm i, m u m c / - sem n de orientare. m orna (a) - a trncni, ........ f. - semn de hotar. H otrnd mom orn (a) - a vorbi pe nas. l uit -aezndmomile. (V. Alecsandri). m orni (a) - a scoate glas nfundat, inim i m. - sperietoare de psri, m orn il/ - m ornire a ursului, m n m rln m. - m ovili. m orn il / om ciclitor. iinm rln m. - m rlan.

188
in o rn t adj. - glas nfundat al ursului, m o rn t adj. nfundat, m o r n itu r f. - m ornil ursului, m rn i f. - nar. La CADE. m o r o i c / - strigoaic. m o ro c n m. - guvid. m o r o c n e l / - m orm ial. m o ro c n (a) - a cicli. La I.Creang. m o ro cn o s adj. - bom bnitor, m ori m. - strigoi. (TD). m ori m. - stafie. La M .Em inescu. m o r i m. - ursuz. m o r o n c e l / - sblazn. La CADE. m o r o n c e l / - necaz, m o ro n c (a) - a cicli. La CADE. m o ro n c (a) - a sblzni. La CADE. m o ro n s (a) - a cicli. m o ro n m. - m aram urean. m o rs n. - past de roii, in o rso c (a) - a m esteca ndelungat, m o rso c (a) - a sfia. (TD). m o rso c t adj. - m estecat ndelungat, m o rso c t adj. sfiat. (TD). m o rta sp i m.pl. dregtori care strngeau m ortasipia. m o rta sip e f. - tax pltit (din 1679) de toate categoriile de rani din M ol dova, dac vindeau pe pia. La DIM. m o rta sn c / - sm al. La T.Pamfile. m o rt i m. - m oarte. (TD). m o rc te adv. - ncet. E x p r. A m erge m o re te = a m erge dorm ind, m o riu m. - m oarte. (V.AIecsandri). m o r n c -s lb a tic - vetrice. m o rv ri m. - dud. m r v / - dud (fruct), m osc m. - animal rumegtor. La DELM. m osc m. - m usc. E x p r . E p u re de m u sc = epure de cas.

m o s c m. - epure de cas. E x p r. E p u ic de m osc = epure de cas. La CADIi M osc m. - ora. M osc m. - Rusia. (G r.U reche). m oscal m. - otean, m osclc f. - rusoaic. (I.N eculce). m oscali m. pl. - rui. (Gr.U reche). m oscuc f. - soia unui m obilizat, m o s c u c - vduv de rzboi, m oscuc f - paltona cu guler, m oscl m. - soldel. (TD). m osclte adv. - m ilitrete. m oscle f. - m ilit rie . (A. Russo). m oschiceasc adj. - ruseasc. (M Costin). m oschicsc adj. - rus. (TD ). m oscv adj. - m urg (cal), moscvci n. - paltona cu guler de blana, m oscvicc f. - cm a brbteasc, m sna adv. - foarte, m osorl n. - m ner la sertar, m o so r (a) - a se umfla. La CADE. m o sto c h n /. - m om oan. m o sto ch n f. l-m -m am . m o sto ch n f. - m um ul. La DU. m o m. - strm o. (Gr.U reche). m o m. - unchi. La DLR. m on m. - btina. (I.N eculce). m o c r e f. - muscrie. m oco n d (a) - a lucra prea ncet, m ocot (a) - a se m ocoi. m oi (a) - v. a se m ocoi. m oi (a) - a ajuta la natere, m oie m. unche. L a P.Ispirescu. m oc f. - m tuic. (TD). m oie f. - patrie. (TD ). m oin m. proprietar. La CADE. m oino (a) - a rnui porumbul. (DD). m oino n. - m uuroi (de pm nt). DIJ. m oino rt. - m uuroi. (I.C reang).

Mioyinol (a) - a lucra ncet. Miofniol (a) - a bjbi. moneag m. - porum b cu m tasea tare. negesca f. - dans popular. (TD). moncgl m. - btrnel. monegsc adj. ca btrnii. jiieg m. - btrn mic. mooiiic - oal de lut. La T.Pamfile. moi m. - sperietoare de psri, uintcn m. - m otenitor. 'In>iil (CD, 1411)-m g u ra M o u lu i, motn m. - pisoi. La C. N egruzzi. (lin m. - om prefcut. motiin m. pisicu. La M. Sadoveanu. motilnl m. - pisicu. m olfinm e / - neam ul pisoilor, m otns adj. greoi (om), m i'ilc / - legturic de tort. La DU. iiio tfc ic / - varg la coas, m otirl / - pisic, m oltrlu m. - pisoi, motc m. - pisoi. La DU. m otocii m. pl. -c a n a f u ri. (TD). m olocl n. ghem ule. La I.Creang. ihotucl n. - pm tuf. La CA D E. Mioloho n. - nendem natic. m o l o l c / - p i n t e n la cizm . (DD). m olr n. - m oar cu motor. (DD). m o l c / - legtur de lucruri. * imitol m. pisicu. Miiitovlnic n. - rchitor. (TD). toolovlnic n. cleap. (TD). roi (a) - a lucra ncet. La DU. (rim / - sort de prune. M io liil/ nvod. mio|c n. - bucl. |c n. - m o de pr. La N .G ane. loojc n. - c h e f de ceart. E x p r. A , idila c uiva m oocuri = a cuta nod n |M|Mirl.

189
m oochin m. - erizipel. (TD ). m ooch in / - m o de pr. La CA D E. m oochin / - umfltur, m oocs adj. - nrvos. m opn m. - dom n, boier. La DU. m opn n. - trengar. L a V .AIecsandri. m opnc / - trengri. M ovila lui M ogo (BD , l4 7 2 ) - s e m n de hotar. M ovila P uiului (CD , 14 15) - semn de hotar. M ovila R usului (C D , 1415) - semn de hotar. m ovil (CD , 1400) - ridictur. M ovil (CD , 1435) - neam de boieri, m ozc adj. - posac. L a C A D E. m o z l/ - glug de porum b, m ozl n. - bttur (la picior), m o z o le i/ - terfelire, m ozoli (a) - a terfeli.L a C A D E. m ozoli (a) - a m olfai. La DU. m ozoli n. - bttur, m ozo lit adj. - m urdrit (haina), m re h n / - m rean. m r n i s adj. - gunoiat. La TD RG . m re ji (a) - a m pleti m reje, m re ji (a) - a um bla cu intrigi, m uc n. - fitilul opaiului. La DLR. m uc n. - creasta curcanului, m uc n. - floarea cnepii. (TD ). m u c de g a z n i n. - fitilul lmpii, m uc d e s rn ic n. - gm lia chibritului, m u c a lit adj. - caraghioz. La DU. m u c r n. - sfenic. m ucarem e / - dare pentru nnoirea dom niei. (M .Sadoveanu). m ucri/ pl. - foarfece de retezat, m uced adj. - cafeniu-nchis. m ch e / - m argine. (C .H oga).

190
m u c h e (C D , 14 3 9 ) -m a r g in e , col. M u ch ea H o lm u lu i (CD , 1439) semn de hotar. M u ch ea H o lm u lu i Z p o d iei (CD, 1439) - sem n de hotar, m u c h c r n. - v. colu. m u ch eri n. rindea pentru muchie. DU. m c h e / - lam a trncopului. m c h e / - col de cas. m c h e f i - clci de pine, m u c it ri m. - pm tuf. m u c /. - m m ic, m u e r c n / - m uiere zdravn, m u c re (BD , 14 9 1) - fem eie mritat, m u re / - soie. La M .Sadoveanu. m u e ro ic / - fem eie uuratic, m u e r i n. - fem eie zdravn, m fte f i pl. - curele la m blciu. m ug n. - mugur. M ug de floare. (DD). m u g u r n. - sfredel cu coarb. m g u r m. - spic de porum b, m g u r n. - rum egu, m g u r de srnic m. - gmlie de chibrit, m u g u ra t adj. - m bobocit, m u h u r l adj. - cenuiu. (TD). m u ia (a) - a topi (cnep). m u j d e / - noutate, tire. La DU. m u jd e i (a) - a unge cu m ujdei. (DD). m u jd e i n. - m ncare din usturoi. La DU. m u jd i ri n. - pislog pentru usturoi, m l / - c a tr . (DD). m ld fi - albie. La CADE. m u ls r /.' - m ulgere. m m i e / - urenie. (TD). m n c (n folosul b o ie ru lu i)/ - robo t. (A l.O dobescu). m n c f. - chin, cazn. (I.N eculce). M uncei (BD , l 4 6 2 ) - s a t. M uncelul (BD, l4 7 3 ) -s e m n de hotar.

m unci (a) - a chinui. (I.Neculce). m undir n. - veston militar. m u n g e r ie / - fabric de luminri. m un cic / - m nerul vslei. m unt n. - greabn la cal. m u n t . - partea rm as dup ce i u<l copita. M unte (BD , l4 6 6 ) - s a t . muntean m. - valah. S urse mutilau lor cu domnia luiM ihai-vod (Vitca/ul i tot cu otiri i rzboae. (M .Costin). M unteanu (BD , 14 6 1) rze, m untenesc adj. - a valahilor. Tonhtt aezat n ara Munteneasc, ncepu ,\il loveasc inuturile m oldoveneti illu margine. (M .Sadoveanu). m untenesc (BD , 1460) - de proveni ent valah. m untcnte adv. - a im pune modul de judecat, de scriere, m oravurile valahi lor. Noi, fiin d ucenicii d-lui M aiotvs cu i ai societii literare Junim ea" , parc nu ne-am p rea tem e ca lucrrih noastre s f ie azvrlite cu dispre din coal, dac com isiunea nsrcinat nu va ju d ec a m u n ten ete... (I.Creang), m unteni (BD , 1480) - valahi, m unteni (BD , 1499) - colonie. M untenii (CD s, 15 0 3 ) - s a t . m unteniz (a) - a im pune vocabula rul i ortoepia, m aniera de vorbire u valahilor. Interveni Sabina, parodiiinl accentul Iui Nelu, att de subit munte nizat. (C.Petrescu). m untcnsm n. - cuvinte valahe, necu noscute m oldovenilor. Viitorii candi dai, pentru cei 256 franci, vor cuta s-i nsueasc un vocabular de mim tenism e (C ci con tm riul m oldove nismului, cum am artat, e munteni.** mul)... (C.Hoga), m untu (a) - a deceda. (TD). m ur m. - gard (de piatr).

M iii i i i . - zid. La M .Em inescu. perete. mur i i i . - fundam ent de piatr. iiir adj. - aten.
iii ur i i i .

191
venesc cu basne au muruit hrtia. (D .C antem ir). m u ru (a) - a unge cu ou. m u r u (a) - a se m urdri. (C .H oga), m u ru (a) - a vrui. m u ru i l / - vruial. m u r u i l / - terci din fain de gru. m u r u i l / - noroi, m u r u it adj. - m urdrit, m u sa i adv. - napristan. La C A D E. m sai adv. - numaidect. La I. Creang, m u sc al m. - soldat rom n n B asara bia ( 19 19). (M .Sadoveanu). m u s c a r / - ciuperc otrvitoare, m u s c a t / - m ucat. (TD). m s c / - a l b i n . La M .Sadoveanu. m u sc / - pat neagr pe dinii cailor, m usc a lb / - streche. (TD). m sc d c b n z a r i/ - albin, m sc d c m ie re / - albin, m sc d c r o i/ - albin, m u sc lu m. - m u s c o i. m u sclsc adj. - rusesc, m u sc lcte adj. - rusete, m u se / - musculi. La M.Eminescu. m u st n. - m duv (din os), m u st n. - zeam . (TD). m u st d c lem n n. - sev de copac, m u s t ri m. - m ustuitori. m u s tc / - m tase la tiulete, m u s t c / - a n interiorul vintirului. m sti (a) - a zem ui. La DEX. m u s t in c l e / pl. - corcodue, m u sto s adj. - z e m o s . La DEX. m u stu (a) - a clca strugurii, m u s t u i t r / - s tr u g u r i strivii. M u stu lu i (CD , 1437) izvor, m u a m a / - dans popular. (TD).

uliit' iidj. - negru-lucios. murii (a) - a pune la ncrit. murii (a) - a topi (cnep). m iirubl m. - corcodu. iininiblc /. - soi dc prune. m u r a b lc / pl. - corcodue (prune). n u m iri m. - morar. (TD). m uriit adj. - acrit. nu m it adj. - ud leoarc. (DD). iu ii rt adj. - topit. (TD). unirii adj. - violet. (TD). i i i lir adj. - negru-lucios. (TD). u i u n l t r / - zeam acr. m u r t r i / pl. legum e acrite. m tirdu ( a ) - a s e zbnui. u n ird u (a) a se chinui. (TD). m urg adj. - cenuiu-rocat. (TD). m urg adj. - murg. La T.Pamfile. Murgi (a) Inm urgit = pe nserate. iinirg / - nnoptare. E x p r. A in tra m iilea n sa t = a se face noapte. M urgcni (B D , 14 6 6 )- s a t . m urgci ni. - m u rg u . (TD). M urgu (BD , 1 4 6 2 )-m o ie . M urgul Ion (BD , 1 4 9 1 )- b o ie r . * g u l adj. - cal cu pr castaniu. Ui ii rl (a) a lua viaa. H olerea eia o murii atta nrod. (TD). iiniru adj. - ca m urele copate. iii u rla t n. - ornam ent la streain, lu u rin u it r adj. - care m urm ur, u n i r s / butur din m iere cu ap. linirs / must. u n irs /. ravac. in ii iu (a) - a m nji. Unii buiguitori... I'i'iilru nceptura neamului inoldo-

192
m u t adj. - aten, m u c (a) - a da ac (albina), m u c at n. - m uctur. (M. Eminescu). m uchi m. - ciot pe copac, m u c h e f. - piedic, hac. La DU. m ul adj. - frum uel, m u in a (a) - a adulm eca. La I.Slavici, m uini n. - muuroi. La M .Eminescu. m u l ni. - ciuperci verzi, m u lu (a) - a cuta m irosind, m u ta r adj. cafeniu-deschis. m u t rn i f. - vas pentru mutar.

m u tiu c n. - lemn la zbala calului, m uu m. - trandafir, m u u n i n. - m uuroi. La DU. m u t l u m. - prostnac. La DU. m u t to re f. - vinri. m u t to re f. - ham ei, m u t t r f. - pnz ct o rotaie a sulului m u t lc f. - pies de m etal la osie. m u tr f. - nfiare. La M .Eminescu m u tric lt adj. - nvineit (de lovituri) m u tric lt adj. - m urdar (pe fa), m u i (a) - a m lci. La D EX. m u u n c h e m. - c o c o n a . La DU. m uzic m. - m uzicant. (T.Pamfile).

N
iiac m. drac. (DD ). uacaf / - capriciu. La M .Sadoveanu. nacz n. - grij. (TD). nacu adj. - suprcios, iiid / - podm et. La DEX. nad f - plcere. E x p r. A da de nad a da de bine, a se nndi, nad /.' - m om eal, nadl n. - lot de pm nt. (DD ). nadlnic m. - ran cu lot de pm nt. Nadluri n. pl. - toponim (G lodeni). nad (a se) - a se nrvi. nad (a se) - a se lega de cineva. (TD). uadinc / trsur mic. La DU. nadolen adj. - din A natolia. n a d o le n c / - nadolean (gin), nadul / - oftig. nadul / - tuberculoz, nadul / - astm , ndui (a) - a nnbui. ntr f. - anafur. nnfrm /. - covora cu ciucuri, nafrm aleas f - prosop, n a f r n d / - b a s m a . (TD). nag n. nrav. A ri nag. (DD). nag n. - moft. N ag n. toponim pe m oia satului lohoarna, raionul oldneti. nag m. - pasre de balt, nag m. n. - copil neastm prat. nags adj. - nrvos. m ihlp n. vrtej m are de ap. m inte adv. - dem ult. La M .Em inescu. naim ( a ) - a angaja. (TD). na j (a) - a se um fla (ugerul). (TD). nn jtnic m. - popilnic. La DEX. n nlangte f. pl. blinie. La DEX. n a lh r m. - fluture m ic. La CADE. n alb /- n i c i o d a t . E x p r . C n d a cre te n alb -n cas = la sfntu-ateapt. n a l rs a adv. - anapoda. E x p r. A se n c la n a le rs a = a ncla dreptul pe stngul. n lp / - m a i m u , n a lt adj. - nalt. (V.AIecsandri). n a lt adj. - nalt. La M .E m inescu. n am sn ic m. - dem nitar care exercit puterea adm inistrativ n num ele efu lui statului. n am sn ic m. - lociitor. (C .N egruzzi.). n a m s tie / - dregtorie. nam l n. - groap cu noroi. n am rn ic adj. - m thlos. La CADE. n a m rn ic adj. - ntins. La C .Stam ati. n a n m. - nna de botez. n n / - nna (de botez). n a n d r a l u m. - vljgan. (I.C reang). n a n d ra lc n. - trengrie. (CA D E). n n i m. - pap-lapte. n a n t adj. - nalt. n a p a d ic / - prostovol. n a p ste / - vinri. n a p s te / - troscot. n a p ste / - floarea-cucului. n a p tc / - lejnic. La CA D E. n a p tc / - pnz de pianjen. n a p tc / - v. n p a tc . n a r a c l / - rucavi. La CA D E. n a ra m g u adj. rou-aprins. n a r r i n. - curea la cpeea. n r / - pat de lemn. n re la c a s / pl. - lucarne. n a rm c / - curea la ham. n a r t n. norm de m unc. n r t n. - ncepere. E x p r. A face n a r t la ceva = a ncepe ceva. n a r n / - v. n a r a ri.

194
n a r t f . v. n a r a ri. nas n. - partea de dinainte a luntrei. nas n. - cerdac, nas n. - lucarn. n a s d f. - lemn deasupra osiei cruei, n a s a f. - batist. nasch (a) - a adauga pm nt pe un loc. n asle f . - nslie. naslnic f. pl. - opritori, naslnii m. pl. - violatori, n a s p l / - m uuroi la porum b, n a s ta s e / - vest fem eiasc. n a sto i n c f - butoi mare. n a m. - nna la botez. La CADE. na m. - nun. n a a m n t n. - harnaam ent. (DD). na f . - fem eie care boteaz copilul, n f . - nun. n a t s / - lopat de vnturat. n a tn f. - m ncare. (DD). n a tr n i f . - curea la cpeea. n a n. - nasture. (TD). n av l n. - m ulim e de oam eni. (TD). n a z n. m oft. E x p r . C u n a z u ri = cu toane. F r n a z u ri = far capricii. A face n a z u ri = a se fandosi. n azr m. - supraveghetor. La Al.Donici. nazlu adj. - ginga la m ncare (calul). n a z u ri n. pl. - toane. La M .Em inescu. nbdic f. - spaim. La V. Alecsandri. n b d ic f. - diavol. La A l.Russo. nb i n. - mlite. n b o (a) - a se npusti. n b o (a) - a se revrsa. La I.Creang. n b o (a) - a se um ple de snge. (DD). n b o n. rspr. E x p r. n n b o i = n rspr. n b o re f. - puhoire.

nbui (a) - a ni. (TD). ncf f - necaz. (I.C reang). ncle f. - cpi de snopi, ndjde f . - upovaini. La CADE. ndjdui (a) - a upovi. La CADE. n du f n. - astm . n d h n. - amar, ncaz. La I.Creangl, n d h m. - copil neastm prat. n d u l f . - astm . La CADE. n d u l f. - zduf. La M .Costin. n d u i (a) - a nnbui. La CADE. n d u i (a) - a m ocni (focul), n d u it adj. - sugrumat. La C.Negruzzi n firtch e m. - michidu. (Th.Holban) n fra m f. - broboad. La DU. n fra m f. - bsm a (M .Em inescu). n f r n f . - pnz de pianjen, n g r n. - loc unde crete ngar. N a g re f . - toponim (Sngerei). n g l g f . - boal bbeasc. La DU. n g r d f . - distincie, decoraie, n h u t n. - m azre. La DU. n h u tu adj. - de culoarea nutului. n j (a) - a se m bolnvi de njit. n jit n. - boal de oi. La DU. n lv n ci f. pl. - m lai din fain de po rum b cu brnz. n lb n m. - doctor veterinar, n lb r m. - doctor veterinar, nlg n. - impozit, n l (a) - a nla. La M .Em inescu. n l c m. - m arot. nlc f . - spaim . E x p r . C al cu nluc = cal cu spaim , sperios. nlucire f. - halucinaie, nlucire f. - nchipuire. L a C.H oga, nlucitr f. - nlucirfL a C. Conachi. nlucitri f. p l. - visuri, nlut adj. - speriat. (TD). nm l f. - plat pentru chirie. (TD).

Mituirii- i i i . - nm il. Ia, aa nmete de . in e/ ii Sfar-Piatr acela. (TD). iitnllA /.i)/ - al doilea prnz. iilinl i i . cantitate mare. (DD). u lm o lc l / - ml. iltmU w. nna de botez. ulml i i i . - na. La I.C reang. La DU. iiIiiA in. - na. n litA / varg. (I.C reang). iilnAl m. - nna. n ln A ic / - nna. iiliitin in. om nalt. i ii ml 111 . - nna de botez. u im iii/ - nna (de botez). ir tp A d /- nvlire. La D.Cantemir. u lp A s l / - dare excepional im pus uliilor ranilor. (I.N eculce). La DIM. ulpisl / - nvinuire nedreapt. ntpAstu (a) - a nvinui pe nedrept. ir tp A tc /- h a l u . (TD). ulpAd (a) - a tovr. La CA D E. llpihl (a) - a nim eri. (TD). nlpidt adj. - rutcios, veninos. ulprstc n. - degetar. La DU. tA p r c / - m elc. irtpost (a) - a da voie. (TD). iftp rsn / - far veste. E x p r. De lA prasn = pe neateptate. lA prsn / -n e n o ro c ire . iitpusl (a) - a lsa uitrii. (Gr.Ureche). ii) ri (a) - a chinui. (TD). tArtl m. - om cu nasul lat. lArlrts adj. - nsos. i Ai ui (a) - a surpa. (M .Em inescu). u lm i (a) - a m ui porum bul. ii)si'i(l/ - snopi m prtiai pe arie. n)s;'i(l/ - arie. La T. Pamfile. lA sA del/ - nsdire. lAsiid (a) - a bate. (DD ). lAsAd (a) - a avea vnti.

195
n s d t n. - nirarea snopilor, n sd t adj. - nvineit de lovituri. (DD). n s d t adj. - btut, n s d it r / - vntae. n s d it r / - bttur, n sln ic adj. - sperios (cal), n s tr m. - nisetru. nsfnic adj. - brutal, violent, nsln ic m. - siluitor. La DU. n sln ic e/ - ndrtnicie, n s c h it r / - m uuroi la porum b, n s llc / - targ de crat pm nt. n slc / - nslie. n s lc / - targ pentru rnii, n sfp n. - ml, m lite. n a sp (a) - a pom osti; a nivela, n s p re / - pom osteal. La DEX. n sp s adj. - zem os. Z m oi i nspoi. (DD). n sl (a) - a nzui. La M .Costin. n s t v n. - ndem n. La DU. n stv (a) - a ndruma. La D.Cantemir. n s t v it r tn. - ndrum tor. n s tr p / - ceac. n s tr p / - can (1 -2 /). n s tr p / - urcior. n s tri t adj. - nestem at. (TD). n s tru n ic adj. - stranic, grozav. La N .G ane. La C A D E. n s tru n ic ie / - grozvenie. n s t adj. - cu pat alb pe bot (oaie). nl in. - adresare ctre nna. n i (a) - a fi na. n e / - calitatea de a fi nun. n ta r e / - neghiobie. La C .N egruzzi. n tn g adj. - stngaci. La DU. n c m. - om surd. n u t n. - m azre. La DU.

196
n u tu adj. - v . n h u tiu . n v l adv. - nestpnit. n valnic adj. -n p ra z n ic . (A.Vlahu). n v a ln ic m. - ferig cu frunze m ari. n v r s adj. - nrva. (DD). n vod n. - ceat de urm ritori, n v o d (a) - a ntoarce acul. (DD). n v o lo c f. - porum bite nearat n care se seam n. (T.Pamfile). n v r p m. - jefuitor. (Gr.U reche). n v r p (a) - a se npusti, n z tic adj. - sperios. La C.H oga, n zri (a) - a i se prea c vede. La DU. n z b t i e / - bazaconie. La DU. n z d rv n c adj. - fermectoare. (TD). n z u (a) - a apela. La Gr.Ureche. n z u it adj. - m ult dorit. La DU. n z u ro s adj. - sperios (calul), nea interj. - se cheam un cine, n e a c t rii adv. - dezordine, n e c l / - gtar la gura de ham. N c a g C m p e a n ( C D )-b o ie r. N eaga (BD , 1488) - nepoata lui Bota ( Henoma Eonrbuia). N eagu (B D ) - com is, prclab. N eaguiui (CD , l4 3 7 ) - v a le . neam n. - nat. Neam ul moldovenilor. (M .C ostin). La DU. N ea m u lu i (CD , l4 3 7 ) - d r u m . N ea m u lu i (CD , 1437) pru. n e a te p ta t adj. - npraznic. n cb n adj. - ru. (I.N eculce). N cb u reti (CD , 1448) - selite. n e c h im u lu it adj. - grozav. La CADE. n ec h itit adj. - nesocotit. La CADE. n e c l tt adj. - neclintit. La M .Costin. n e c r i m. pl. - recrui. (TD). nede f. - iarm aroc. M ai mare sudalm sa chiam cn d va sudui netine... unde

vor f i oameni strni cum-i n mijlocul trgului sau la vreo nedee. (Pravila lui Vasile Lupu). n d z u r f. - ln bun. (TD). n e d z u rc f. ln bun. (TD). negl m. - neg. La C A D E. n e g e l ri f . rostopasc. negels adj. - negos. n eg h im u lu t adj. - stranic, n e g h im u lu t adv. - foarte m ult. E x p r . C u n eg h im u lu ita = pe nem surate, n e g h in ri n. - trior. neghio b m. - bleg. neg o f. pl. - daruri. (TD). n eg o fi pl. - m rfuri. (TD ). neg re adj. m urdare. N eg rea (B D ) boier m oldovan. n eg re al fi. - cerneal, n eg re al fi. - vopsea neagr. (TD ). n egricio s adj. - rom. N eg rila (B D ) - diac. N eg ril (B D ) - cenic, prclab. N eg rit (BD , 1489) - fata lui Ptru M nzatul. N egriteasca (BD , 1479) - pru. ncgru adj. - aten, negru adj. - sm olit (la fa), negru- stricat adj. - suriu. ngru-surm aliu adj. - negru-deschis. ngru-zoit adj. - suriu. negur fi - ln de calitatea a doua. (TD). negur fi. - negur, negu (a) - a trgui. negutor m. - cupe. La DEX. negutori m. - negustor de vite. N egutorului (BD , l 4 9 3 ) - v a d . nem blt adj. - nesrutat, nensem nat adj. - sectur. (CM ), nelt adj. - nesplat. (TD). nelepc fi. - vac la prim a fatare.

iiiiit m. - proprietar de pm nt. nem esc adj. - de nem ei, nem ee f - stare de nem e, n e m e e / - to ta lita te a nem eilor, nem cle n. - vl de mireas. La CADE. tirm i adj. pl. - cu m ulte neam uri, iieuintcnie f . - neam uri. La CADE. N ciuior (CD , 1 4 0 9 )- p r u . nem ureli m. pl. - rude. (TD). nem uri adj. - cu m ulte rude. (TD). n em lu m irt adj. - nem ngiat. (TD). nenec / - m am . La DU, DLR. n encc / - m m icu. La DLR. n enile m. - vl. (TD ). ner m. - crlan de la doi ani. n epoat (BD , 1492, 1 4 9 3 ) - n doc. lui tefan cel M are. nepot (CD , 1428; BD, 1488) - n doi m oldoveneti din sec. XV. nepotul lui C io c a n u (BD , 1495) ncnom L foi<any. nepoii lui J u m ta te (C D s, 1492) In doc. lui tefan cel M are. n e p ro h o d it adj. - ngropat far pop. n e r t c / - om surd. n er lc / - covor cu mie. n ertic m. - druc lateral la scar, n erlic m. - carm b la loitr. nertic m. - druc de-a curmeziul carului, n erlic m. - stinghie la boroan. n erlic m. - m sur pentru cereale, n erlic m. - vam (la m oar), n erlic m. - cutie de sare. m i li.or f i - mertic de vam la moar, nei \ icic fi. - nevstuic. n esm lu t adj. - far numr. (TD). n e s tr b tu t adj. necunosctori ai is tm n i. (G r.U reche). netieavi pron. - oarecare. (I.Neculce). neline pron. - cineva. La RIspirescu.

197
N ete d u l (C D , 13 9 2 )- b o ie r , n e te j ri m. - rindea de prim operaie, netz n. npast. E x p r. A nu se d a n etez u lu i = a nu se da btut, n e tic n e l fi. - nenelegere. La M. Costin. nethn adj. - neastmprat. netcm ai adv. - cu att m ai m ult. nevast fi. fem eie mritat, n evstoe fi. - nevast, nevstc fi. - femeie tnr. nevstuic fi. - nevestic, nevst fi. - nevestic, neve fi. vinri. nevoi (a) - a vrea. (M .Costin). nezbicit adj. - umed. La N . urcanu. nezlobv a d j - blnd. La Gr.U reche. nicarlea adv. -n ic ie ri, nc adv. neam . nc adv. - canci. La DEX. N c m. erou de poveste. (TD). n ic iu ri adv. - niceri. La C A D E. n ic ri a d v. - niceri. n ic r i pron. - nimnui. (TD). n ic r ia adv. - nicieri, n ic ica c m adv. - nicidecum, n ic ica c m adv. - neam. nicicu m adv. - defel. La V.Drghici. n ic io d in io r adv. - niciodat, ncsis n. suprare, n ic m adv. - deloc. (TD). n ic num. - puin. (TD). n ic pron. - nimic. (TD ). n id r se adj. - neservite. (TD ). n ig r l n. lubrifiant, n ih n t adv. -m h n it. (DD). n ih u (a) - a necheza, n im lu (a ) - a se nrudi.

198
n im r i pron. - nim nui, n im r ia pron. - v. n im ru i. n im r ile a pron. - nim nui, n m e pron. nim eni. La M .Costin. N m e m. - erou de poveste; v. Nic. n im e re a pron. - nim eni. (TD). nim icie / - nim icnicie. (C.N egruzzi). n im in tc n. - vl al m iresei, n im it rg u r / - v. m in it rg u r . n im ite n. - tifon, n im it n. - pnz strecurtoare, n im ite n. - vl de m ireas. nim itez/7. - vl. La M .Em inescu. n in e ri (a) - a rsfaa. La CA D E. n in g u n. - ninsoare mare. n in g u n. - decem brie, ningl m. - neg. n in so a re p l o io a s / - lapovi. n in u n t adj. urt. (DD). nio g / - varg de m nat caii. n i o r c e / pl. - broate, n io tc / - bub. n io h (a) - a necheza, n io h i l / - hrjoan. n io rc t adj. - ursuz, n i r n i / - guzgan de mosc. niscaiva adv. - nite, niscaivle adj. - de tot felul, n i s i p i t r / - prvlitur. nisipos adj. - zem os. nisovestis adj. - grob. La DEX. nisovistis adj. - neruinat. N istra (BD , 15 0 2 ) - t a t l Ilenei. N istrea (CD, 1442) - boier moldovan. n il (a se) a se cina, n ic o co r / - urechelni. n ic o r / - coropini. nitm -nism adv. - pe neateptate. DU.

nitolg adj. - nendem natic. nitros (a) - a nimici, niorn m. - istar. n i v i d ( a ) - a t r e c e urzeala prin ie. DU, nividre / - trecerea urzelii prin ie. n ivid it r / - v. nividire. nnl m. - na. La I.C reang. n nc / - nna. La S.F.M arian. nrl n. - nas mare. nrls adj. - nsos. n o / - soi de struguri albi. n o j / - h a it . (I.N eculce). noe / pt. - nslie. note m. - m nz de trei ani. noten m . - m nz de vreo trei ani. notcn ni. - ln neagr de miel. n oten / - m ioar pn la doi ani. n oten /.' - ln de culoare neagr. nod n. - capt de creang netiat. nodurri n. - vergea la sulul de dinainte. nhot n. - v. nohut. La DU. noht n. - nut. (TD). nohutiu adj. - verde-nchis. La DU. noian n. - nemrginire. La M.Eminescu noin n. - hu. La C.H oga. noj / - guri la opinci. (DU). noje / pl. - curele la m blciu. nopt (a) - a nedorm i. (TD). noranju adj. - rou-nchis. (TD). n r c / - nurc. noroc n. - scai. norod n. - nrod. (CM ). nord n. - popor. Domn am slal M oldovei m ele i norodului printe, (A.VIahu). norodnic adj. - al poporului (poet), nornci adj. - portocaliu, nosc m. ghibor. n c / - roab (w ch icu l). nur m. - nor. La V.AIecsandri.

nourciil f. - n n o ra r e . (TD). m o i i i i u adj. - albastru-deschis. nuvA /.' - soi de struguri albi. liiivflccs f - voinic. nui'Ar in. nuc. n iin ir m. - nucet. n u n lr m. - pasre care m nnc alune, n u n ir in. - g n d a c cu larvele n alune, micii adj. - cafeniu-nchis. M u cilre/ - pom i de nuci muli, nucii r a c / - m uli nuci. n u i'iir c / - nucet, micr n. - nucet, nuciiru adj. - cafeniu-nchis. (TD). niicfii adj. - de culoarea nucului, iiucu adj. - cafeniu-nchis. nuculu adj. - cafeniu-nchis.

199
n u c u r m. - nuc mic. n u c u o r f. - nuc m ic. n u h o ic f. - varg mare. n u h o ic f. - bici cu coad scurt, n u e l / - jo ap . La CA D E. n jn ic n. - latrin, n m a adv. - num ai. (TD ). n u m r (a) - a denum i. (A LM ). n u m r (a) - a numi. n u m r (a) - a nsem na. (TD ). n u m r t r f. - ju ru b i din trei fire. n u n i (a) - a fi nun mare. n u n t m. - peitor, n u n t m. - vornicel clare.

o
o acac interj. - orcitul broatei. oal de b o r / - crati. oal cu flo are f. - vaz. oal lu n g f . - urcior (de lapte). ol m a g h i / - gavanos. o l n n t f . - oal de schij. o l z a m a lu it / - crati sm luit. o a l / pl. - igl. o r / - or. o are cc pron. - ceva. (V.AIecsandri). o rz e / pl. - lanuri de orz. (TD). o s p / - rudele (toate), o b d / - tortur. E x p r. A trage' n o b a d = a tortura. L aN . urcanu. o b d / - ctu. La I.N eculce. o b d / - arc de lemn la ham. o b r n. - frnghie la nvod. O b c in a R u n c u lu i (BD , 1490) - semn de hotar. O b c in a S c tu rii lui B u c u r (BD, 1491) - sem n de hotar. O b c in a S latin ei (CD , 1437) - semn de hotar. o b cin (CD , 1411; BD, 14 9 0 )- v r f de m unte, m gur, o b c in / - vrf. La DU. o b c in / -m o te n ire . L aA I.R usso. o b rc / - frnghie la mreaj, o b erlc n. - ochi la fereastr (mobil), o bicei n. - obicin. (CM ), obicei n. - zacon. (C A D E), obiceiul p m n tu lu i n. - reguli nescrise, o b ic eiu ri p rc l b e ti n. pl. - norm e care fixau atribuiile prclabilor. obdnic adj. - neajutorat. La E.Sevastos. o b ijd u i (a) - a asupri. La CA D E. o b ijd u (a) - a nedrepti.

ob ijd ure / - nedreptate. obijdut adj. - nedreptit. (A .V lahua) obrlct n. - oberliht. obr (a) - a-i ncheia lucrrile. obr (a) - a se ncheia. O bria Beivului (BD , 1 4 9 0 )-sen m de hotar. O bria Frum osului (CD , 1411) semn de hotar. O bria Jerului (CD , 1448) - senil' de hotar. O bria Largii (BD , 1469)- s e m n tir hotar. O bria Laurei (BD , 1490) - semn de hotar. O bria N em iorului (C D , 1437) semn de hotar. O bria Rusaii (CD , 1410) - semn dc hotar. O bria R usci (BD , 1490) - semn de hotar. obrie (CD , 1410, 1411, 1 4 2 8 ) - i / vor, nceput. o b r ie / - locul unde se afl izvoarele. ob rie / - loc de ntem eire, vatr. ob rie / origine. La V.AIecsandri. ob rre / - te rm in a re . La M .Costin. obrt adj. - ntem eiat. La M .Costin. ob lstie / - stpnire. (D .C antem ir). oblec n. - brn. ob leg / - prloag. La DU. oblic n. - oblnc. oblici (a) - a afla. La G r.U reche. oblicit adj. - descoperit. oblinti (a) - a vrsa. La TD. oblnc n. - parte a eii. obloane n. pl. - ornam ente pe covor. ob lojl / - ap cald cu ierburi. ob lojn ie/ -*v. oblojal. obloji (a) - a opri picioarele. obloji (a) - a spla rnile cu oblojal.

oblo jit adj. - oprit (picioarele, rnile). oblojit adj. - rguit. oliln n. - pardoseal la fereastr. obln n. - u (la plit). tihln n. - lot de zarzavat. oblonri n. - rindea cu dalt n figuri. uhlon n. - oberliht. nblon n. - ui (la plit). obloni (a) - a nchide cu obloane. oblonit adj. - nchis cu obloane. obodt adj. - m piedicat (cal). obr n. - curte. obr n. - lot lng cas. obr n. - teren pentru zarzavat. obr n. - a groas la plasa mrejii. obor (a) - a se nrui (casa). La DU. obor (a) - a ucide. La M.Koglniceanu. obor (a) - a da gata. (TD). o b o r (a) - a dobor (un copac). o h o rt adj. - dobort. (V.AIecsandri). obo ro c f. - co din m laj cu toart. o boroc f. - co de cules strugurii. o b o r o c / - t o c la fereastr. oboroc n. - donaie unei mnstiri. oboroc n. - co de prins pete. oboroc n. - ciubra de nm uiat rufele. oboroc m a re n. - m sur de capacitate. oboroc m ic n. - m sur de capacitate. o b o ro ct adj. - ferm ecat. obz n. - corvad. o h r t n. - zer dulce. o b r n. - unitate de lungim e. o b r n. - suprafa de cteva prjini. o b r ie / - pom i la m arginea unei vii. o h r z e / pl. - icoane. o b ra z u adj. - de culoarea obrazului. o lir jl m. - obraz tnr, delicat. o b r j i m. pl. - trei-frai-ptai. o b r z r n. - m asc. o lir z ri n. - ochelari pentru cai.

201
ob rzn ictu r / - copil obraznic. obrznici (a) - a fi necuviincios. obrzn icie / - necuviin. obrnic adj. - obraznic. obrdnic n. - plant medicinal. La DD. obrintel / - mbolnvire (de rceal). obrint (a) - a se umfla. D.Cantem ir. obrint (a) - a betegi. (D D ). obrc n. - raie de alim ente. obrc n. - raie de nutre. o b r c n. - ntreinere. La M .Costin. obroc (a) - a ferm eca. (TD ). obrocit adj. - ferm ecat. ob rd c / - cpstru. obti (a) - a rspndi. (D .C antem ir). o b n c h i w. - clete de scos cuie. obuz n. - tabr. (I.N eculce). o c / - unitate de m sur de greutate. o c/ - unitate de m sur de capacitate. o cr / - jig n ire. (M .E m inescu). oci (a) - a m ci. La N .G ane. occ (a) - a orci. ocr (a) - a dosdi. La CA D E. och en / - chior de un ochi. och en / - beteag de un ochi. och en / - bulboan. o c h e n / - turn de veghe. och en / - taranc. La DEX. och en i / - ochen m ic (pete). och ele / pl. - p lant erbacee. ochec adj. - cu ochi mari. chi m. - m ocirl. chi m. - adnc ntr-o bulboan. chi m. - juv. chi m. - ochelari. chi m. - ornam ent pe o estur. chi m. - parte rotund a oborocului de prins pete.

202
o c h i n /.' - lunet. La CADE. ch i-a n iu tc i m. - trei-frai-ptai. o c h in c ri m. pl. - rom ni. Mi, da fru m oase cintece m ai au i ochincarii ceia de p este Prut. (Gh.V .M adan). o c h n c e a / buruian, ochocle adj. - ochioase. (TD). o c h it r f. - privire. (E.Sevastos). o c h it r / - ochire, c h iu l-an ic u ei m - m rgrit, o c h iu ri n. pl. - ornam ent pe covor, o c h iu ri n. pl. - ou prjite (ntregi), ocin (a) - a m oteni, o c in /.' - proprietate, m otenire, ocin f. - dostoianie. La CADE. cn / mocirl, o c n / - lac cu izvor puternic, cn / - adncitur n peretele pivniei, cn (DB, 1502) - m in de sare. o c n / - lucarn, cn i f - cotru. ocl n. - loc ngrdit pentru vite. ocl n. - gospodrie individual, ocl n. - curte. La CA D E. ocol (BD , 1491) - subdiviziune teri torial. ocl n. (subdiviziune teritorial) - plac. (CM ). ocl n. curte. ocl n. gard de nuele. ocl n. - curea la gura ham ului. ocl n. - curea la trupul de ham. ocl n. - huri. ocl n. - harnaam ent. ocol n. loc ngrdit pentru pui. o colt / - snop de secar m bltit. ocolc f curea la ham. o c ro p e n. pl. - uncropuri. o c ro tire / - ocrotni. La CADE.

od e / - conac. (Th. H olban). od e / - otac. La M .Sadoveanu. od e / - cam er pentru alim ente, odagci n. - spunel. La DU. odat adv. - ntreg, dintr-o bucalii E x p r . Om odat = brbat voinic, od jd ii/ pl. - vem inte bisericeti, odgeg n. - sticl la lamp, odgeg n. - foaie la prisac. odgn n. - funie groas. La DU. od lh / - lapovi. odm t rt. - vrtej de ap. o d o b e / - car tras de patru boi. od ob e / - clae din 34 de snopi. ( I I)) odob (a) - a lucra. (TD). od olen / - prun m are, roie, odol (a) - a nvinge. (TD). odr n. - copil (DD). od rfe / pl. - druci la loitre (DD). odrsl (a) - a nate. (TD). odrsl (a) - a ncoli. (C. Negruzzi), ori m. - pcurar, of (a) - a ofta. ofili (a) - a se vetezi. La CADE. ofilit adj. - vetezit. La CA D E. ofir m. - ghibor. o ft n ie / - curenie. o ft n ie / - curenie. o ftig (a) - a zace de tuberculoz. o ftig / - turbereuloz. La C.Negru/./i oftigs adj. - bolnav de tuberculoz. o ftu ri n. pl. - oftaturi. og n. - urm lsat de un uvoi. ogeg n. - co, sob. La DU. oghel n. - plpum ioar. o g h le/ pl. - obiele. (I.Creang). og h il n. - ptur. oghil n. - saltea. oghil n. - plapum . La A l.Russo. o g h i l / - plapum.

nf lidnic in. - orb. nyi j (a) - a se prpdi. (TD). n||trji (a) - a slbi. La CA D E. tinrjil adj. - n c o v o ia t. (I.Creang). <l(li(licf - curea la m blciu. 'Ultji f p l- curele la m blciu. iigljm / - curea la m blciu. nul j u r i / pl. - curele la m blciu. oi*li f . pl. - curele la m blciu. oulfc n. - or de fierar. <tglind (BD, 1477) - curier moldovan. jo a r / - oglind mic. La CADE. ngo (a) - a alina. La I.Sbiera. iK (a) - a se potoli. La D.Cantemir. nur n. - cm p sem nat. La DU. ognrd n. - parcel de pm nt. (DD). o g r a d / - gospodrie, o g rd / - curte. La CA D E. o g r d / - lot de pm nt lng cas. o g r a d / - gard de scnduri orizontale, o g rd de c h i a t r / - gard de piatr, o g r d m. slujitor ntr-o ograd, o g r j o r / - corlate la pu. ogrj m. pl. - resturi de coceni. La DD. o g rijit adj. - nutre prost, o g rin ji m. pl. - resturi de nutre, n g rin jn i m. pl. - resturi de pleav, oliiil n. - cui de potcoav, oh tn ic ni. - doritor. (TD ). ulitnic adj. - harnic, trgtor (cal), n lio r d n i / - legum rie. <>lirtc/ - corlt la pu. i n / - jo c de-a m ingea. La CADE. i r / - crlion. ( l|ic / - oi. La V.AIecsandri. oi(ic / - buruian cu tulpina erect, n j i l i l / - m hnit. La DD. ojlcd m. polei. o|(n ii. - p m tu f de ters cuptorul, ojnji (a se) - a se vetezi.

203
ol n. - canal de scurgere din olane, o la n d / - aloe. o la r n. - prepeleac, o la ri m. - blidar, o la ri m. - prepeleac, o la ri m. - gavanos, ol t n. - inut. (M .Sadoveanu). La DU. o l c r m. - curier. La M .Sadoveanu. o l n r ni. - m eter de olane, o l n re / - atelier unde se fac olane, o l n re / - cuptor de ars olane, o l r n. - urcior de lut cu jghebule. o l r (a) - a practica olria. o l re / - oale m ulte, o l r / - tergar de vesel, oleac adv. - puin. (M .E m inescu). o le n d r a / - dans ritual, olec (a) - a se vicra. La TD. o lecu adv. - puin, olic (a) - a se tngui. La I.C reang. lig / - rindea cu dalt mic. olioli interj. - vleleu. o li / - oal de schij, o li / - crati nalt, oloic / . - oal m are (de schij), olc n. - m reaj de prins pete, ologi (a) - a chiopta (calul), oli n. - ulei. La I.C reang. oli n. - ulei. La C.Ivnescu. oli n. - vopsea de ulei. La M. E m i nescu. oli n. - j o c de copii: de-a oloiu. o lo i rn i / - fabric de ulei. oloitic adj. - galben-nchis. o l in i / - teasc de extras uleiul, oli-n ch is adj. - cafeniu, o l is/ - plant, totdeauna verde, olorel/ - boare de vnt. La T.Pamfile.

204
o lo r (a) - a adia. La T.Pamfile. o lo rt n. v. o lo real. o l rn i f . - fabric de ulei. o m n n. - om ule. La E.Sevastos. o m n n. - om ulean. La T.Pamfile. o m n m. - om scund, o m t n. - zpad. La V.AIecsandri. om ts adj. - cu m ult zpad, o m t e / - ghiocei mari. om eni (a) - a trata cretinete, om eni (a) - a civiliza. (Sptm na). o m e t f. - zpad uoar, o m c t / - p ra f de fain, o m u r m. - om ule. La C.N egruzzi. o n n ic / - pocitanie. La I.Creang. on ( a ) - a grei. on (a) - a cdea de acord. (DD). oplc f - traist pentru mncare Ia cai. o p r / - plm deal. o p r c / - plm deal. o p r c l / - plm deal. o p r it r /.' - plm deal. o p cn / - v. obcin. o p cri m. - strigoi. o p in t le f. pl. - sarm ale. opinti (a) a se sfora. La V.AIecsandri. o p in ti (a) - a ridica. (TD). o p le n / - ching la ferstru. o p lo l f . adpost. La CADE. oploi (a) - a se aciua. La CADE. oploi (a) - a proteja. (M .Sadoveanu). oploi (a) - a se aduna (la cald). oploit adj. - gzduit. opd n. - rond de noapte. La TD. o p o d ri m. - persoan de servici. op ic/ - um fltur la piciorele cailor. o p re a /.' - proptea. o p re a f . - vergea la coam ele plugului.

o p re l / - nchisoare. (M .Costin i o p re l f - interzicere. La M.Costin o p re l / - i n e r e pe loc. La M.Co.im o p rito ri n. pl. - ham . (TD). opss n. - clciul nclm intei, o p sig / - plant erboas. La DU. p t num. - opt. o p t / - phrel, o p n i n. - clete de scos cuie. o p n te /.' - clete de scos cuie. o p st n. - ieitur pentru scurgere, o p st n. - zgaz pentru abaterea apei o p st n. - ieitur. Ridicar toate M i i vilele de la opust. (M .Sadoveanu). o p st n. - copc (n ghea). O p s t n. - toponim (Soroca). o p u in / - loc n stufri. La DE1 M r / - hor. (TD). o r a n i(B D , 1472)- tr ito r i la orae o r tc / - buruian m elifer. o r t n ii/ pl. - psri de curte, o rb li n. - boal de dini, o r b l n. - um fltur (la gt). o r b l n. - brnc. La CA D E. o r b l n. - erizipel. La N .Iorga. o r b r i n. - orbal, brnc. o r b r i / - orbal, brnc. o r b (a) - a orbeci, o rb lc t adj. - rcit la falc, o r b l (a) - a se m bolnvi de orbalj o r b lre / - orbal. rb u l g inii m. - oftalm ie periodic, o rc n n. - uragan. La M .Em inescu. o rc (a) - a oci. orcc n. - cruce la cru, o rc ic r n. - laul postoroncii. o rc o t (a) - a vorbi nentrebat, o rd in n. - gura stupului. La TD. o rdz (a) se um fla picioarele cn lului.

l I I I I

tilil/t r n. - arpagic. im l/o ic / - um fltur la picioarele Mllor. iiril/. n. - coliv din orez fiert. r | n. - plas pentru pete. orA n. - orez. O rhci (BD , 1497) - O rheiul Vechi. rti I / /;/. - calm are. E x p r . A-i veni n im I a-i veni n fire. La DLR. iirln d r m. - crcium ar. ut iud f. - arend. La V.AIecsandri. ui fud / - circium . u r tn d / - circium . La M .Sadoveanu. nrtiidure f - ustav. La CA D E. iii jo v e n i (a) - a se nzdrveni. nrlcnc f. - ric. La DLR. urlc n. - traist pentru m ncare la cai. uni n. - horn. rtrnic n. - orologiu. La M .Sadoveanu. n rn ic re f. - m eseria ceasornicarului, irnicrie f - ceasornicrie, nro interj. - ohi! n rh / - m azre. ort m. - m oned vehe de valoare mic. I x p r. A da o rtu l popii = a muri. uiiom n adj. - m ndru, viteaz, bogat. I.i .se sftuir... C a s m i-l omoare Pe cel moldovan, C -i m ai ortoman, -are m multe. (V.AIecsandri) oMilc f . - scrum bie, iisiilde n. - scrum bie, osul / - s c r u m b i e , osilre/ - oase m ulte, o schig/ - buruian printre gru. iischg/ - m usta la spicul plantelor, iisi'rb (a) - a se dezgusta. La Gr.Ureche. o sio r / lemn deasupra osiei. ONri n. - v. osiac. nsic n. - lem n deasupra osiei, u sn d e la / - nacazanie. La DLR. usndi (a) - a pedepsi. La C.N egruzzi.

205
osnz / - bunstare. La M. Sadoveanu. oslni / - scrum bie. osln n. - lavi. osln n. - scaun fr sptar. osln n. - suport la butoiul plin. osm n adj. - caracteristic osm anilor. osm nlu m. - turc. L a M .Sadoveanu. osocr m. - plop. ospeie / - ospitalitate. La C.Negruzzi. ospi m. pl. - ospeie. (TD ). ostei (a) - a se potoli. La C A D E. osten itr m. - clca. (DD ). o stintri m. - dregtor care cinstete
nuntaii.

o str n. - par. La M .E m inescu. o str n. - fuscel la scar, o stre / p l. - gard de tachete, strie / - unealt de pescuit, ostrb n. - nadei de zece desetine. ostri n. - usturoi, o stro p n. - v. hostrop. ostrop n. - ostropel. (V.A Iecsandri). ostrov n. - insul, ostrov n. - nchisoare. (TD). ostrovri m. - pucria, ostrovri m. - osndit. ostrovri m. - singuratic, ostrovl n. - ostrov mic. ostrovni m. pl. - tritori pe O strovul
M oldovenilor. O strovni de p e O stro vul Moldovenilor. (M .Sadoveanu). otnie / - m eseria de otean. La M. Costin. otc n. - adpost provizoriu. O t v / - toponim pe m oia satului areuca, raionul O rhei. otv / - zlac. (C A D E). o t v / - iarb dup cosit. La DELM . otcrm u (a) - a crm ui. (Gr.U reche).

206
otcs n. - rindea cu dalt mic. o tc su ri n. pl. - lambc la cru, otc n. - brazd de iarb. La T.Pamfile. tc u p n. - arend. C ic-s patrioi, libe rali, progresiti... au luat patriotism ul n otcup. (V.AIecsandri). otcpcic m. - arenda. La V. Alecsandri. o te (a) - a se alina. La D.Cantemir. otic n. - lopic de curat plugul, o tire f - m ngiere (a sufletului), o tn j (a) - a lovi tare. La I.Creang. otng n. - frnghie de mpiedicat vacile, o to m an m. turc. O to m a n n. - Imperiu, Poart Otoman, o to m an adj. - caracteristic otomanilor, o to r c n. - banc la m ijlocul luntrei. o toro c f. - scai. E x p r. A se ine de cineva ca de o to ro ac = a se ine lipc. o tova adj. - drept. otrocl n. - farfal. E x p r. A face (a d a) otro co l priii (d u p ) ceva = A pune pe goan, a fugri. (I.Creang).

o r (a) - a nu agrea pe cineva, o rre f. - indignare. La DU. o rt adj. - a se scrboi. La DII. o r t r f. - dum nie, o t r i n. - m usculi. O elcscu P e tru (BD , 1 4 6 4 )- b o n i onc n. - gur la vintir. oeti (a) - a ncri. La CADE. o o p in f. - m rog. La P.Ispiresi 11 u l e - g in i i/ p l. - ppdie, u l e - g in i i/ pl. - am ic, u le-g in ii f. pl. - podbal. vli adj. - suriu-nspicat. (TD). ovs n. - ovz. ovs n. - zob. La CA D E. o v s-d c-ceap - arpagic. ovsc f . - ovs slbatic, o v id en ie/ - v. vovidenie. o v rijt adj. - slbnog (cal), o z r n. ornam ent, ozorc / - estur cu ornam ente.

p
|inc n. - tulpin. La DU. puc n. - pachet de tutun. N.Labi. | i h c n. - pachet de crfi. (DD ). pAc f . - Iad pentru gru. p A c/ - ldi pentru mncare la cai. |iHchcti f . pl. - bretele. La DLR. pnchel n. - pacic. (CADE), piichiote/ pl. - bretele. (DD). piichc f . - pernu decorativ. pAcile f . pl. - resturi de Ia fuioare. (TD). pik'ic f . - pacheel. pAcie f . pl. - cliori. La T.Pamfile. pacile f . pl. - cliori. La E.Sevastos. pucrni f . - cutie pentru pcur, pucr n. crati cu coad lung, pacreac f . - capac (la crati). pacu (a) - a aeza merele n lzi. (DD). pac n. - ldi pentru mncare la cai. pild f . - grindin. (TD). pdie f . - padin. Padina de la J i (CD, 1455) semn de hotar. padin (CD, 1455) - loc nclinat ntre dou dealuri. padin f. - vale ntre dou dealuri. La CADE. piidli f . - fire de cnep nedezvoltate, padm tc f . - pingea, padchii-popii m . p l . - denti. padchii-ganului m. p l . - denti. pari m. druc pe loitre. pfte/ p l . - paftale. (TD). pag adj. - cu pete pe trup. La DU. pagub (BD , 1 4 7 2 )-d a u n , pahe f . - javr, pahe f . - boorog. La TD. paharnic m. dregzor, avea grij de cupa (paharul) domnitorului, o umplea cu vin. La DIM.

p a h r cu scaun n. - p h ru cu picior. pahfd f . - fem eie nengrijit. pahni m. pl. - porecl dat de rom ni
m oldovenilor din M oldova dintre P rut i N istru. Acetia i porecleau p e cei din Basarabia pahoni. (G h.V .M adan). pi de srnic n. - chibrit. pic f . - nadei. pie f . pl. - foi pe cocean. pie rt. pl. - coceni. pie de m lai n. pl. - m ei. pajn f . - pnz de pianjen. pain gnri n . - p n z de pianjen. p anjn m. - pianjen. M. Em inescu. painjeni m. pl. - pianjeni. p ain jin (a) - a m pinjeni. p a in jf f . - pnz de pianjen. paic n. - raie de nutre. (DD ). p i te / - pajite. (TD ). pite f . - loc acoperit cu paie. La DD. Paladi loni (BD , 1 4 9 5 ) - logoft. p alnc f . - turt coapt pe jratic. p alnc f . - ptulire. E x p r. A face (a da) palanc = a da la pm nt. palnc f . - plrie la floarea-soarelui. p a l n c / - palang. (CM ). p aland f . - libelul. palanc f . - turt. p alan f . - turt coapt pe vatr. p aln f . - taler la cntarul de mn. palc f . - cartuier. L a T.Pamfile. pl f . - val de ln. plc f . - nuia. plc f . - traist pentru m ncare la cai. plce f . pl. - vergi de btut. I. Creang, palchi adj. - ascuit, plcin f . - plant ierboas, plcic f . - baston, paldfm n. - ham .

208
palici n. - phrel. La DLR. p lie / - strat de ln. p a lir u t adj. - sm luit, p li / - b. p a lm c rt. - m sur pentru lungim i. La DLR. p a lm c de m oie in. - lotior. p a l m / - lovitur. E x p r . A-i da p al m e cu cineva = a se lupta, a se rzboi, p a lm /. - lopic de uns pereii, p a l o t e / - nzbtie. La DLR. p altin (CD , 1411)- s e m n de hotar. P a ltin u lu i (BD , 1491) - poian, p al adj. - care nu crete (cine), p am acic rt. - grducean la prisp, p a m p a r u m. - pierde-var. p a m p c / - un fel de coluna, p a m p c / - pateu cu brnz, carne, p a m p c / - coptur cu usturoi, p a n m. - titlu boieresc n M oldova. La DIM. pan in. - nobil polon, p n a -c u c o u lu i/ - lcrm ioar, p a n a g h e / - serviciu religios. E x p r . A rid ic a (cuiva) p a n a g h ie = a ridica panahid. p a n a g h e / - sudalm . E x p r. A rid i ca (cuiva) p a n a g h ie = a blestem a, p a n a h i d / - parastas. La DU. p n / - peni (la toc), p a n / - toc (cu peni), p n / - frunz de stuf. p n / - frunz de gru. p n / - foi la coceanul de porum b, p n / - lam a brzii. p n / - drlog. p n /.' - aripioar de pete, p n c o v / - ou prjite. La TDRG, DU. p a n d l / - tum de paz.

pandri m. pl. - ciorapi groi, panr rt. - co. La C.N egruzzi. p ange / - sfecl roie. La DU. pangc / ardei-gogoar. panglicar m. - arlatan. La M. linii nescu. p anglice / - panglicu. p n g li / - lent, pnici ni. - flcu, p ano / - foi de coceni, pansu adj. - liliachiu, p nt / - tietur de topor, pantofi m. p l. - pantofiori. pantn rt. - pod plutitor, pnir m. - soldat clre n zale. papaciucr m. - derbedeu, p a p a d e / - floarea-soarelui. papa (a) - a ciupi. (TD). papalg m. - sperietoare de psri, papalg / - pocitanie, papalg / - artare. La V.AIecsandri, papan m. - un fel de glc. papandr / - bucl, papr / - chelfneal. papard a / - dram atizare popular, pp / - jum ri. La C A D E. p ap / - clei de cizm rie, pap-lapte m. - ntng. La C. Negruzzi. paple / pl. - plant. La DU. papr / - bucl. p apric / - tocan cu papric. La DU. papoic / - cocean far tiulei. p apin i / - cocean far tiulei. papc m. - p an to f brbtesc, papucri m. - cizmar. (TD ). papci m. pl. - pantofi de dam . papci m. pl. - ghete, p apur / - stnjenel. P apur-vod - E x j^r. Pe vrem ea lui Papur-vod = n vrem uri de demult.

p ap u ric / v. p a p u r , p a p / - legtur de fuioare. (TD). papi d e su m a n m. pl. papuci de


cas.

209
p a r e t r n d a m e n. - cadrel. p a r h a (a) - a se pieptna, p a r h i / - ciuperc com estibil, p r in / - artur de toam n, p a r ln e / pl. - prjituri, p a rm c n. - stlp ce susine streaina. p a rm c n. - unitate de m sur pentru lungim e. p a rm a c lc n. - corlt (la pod), p a rn c n. - strat pentru legum e, p a r n c u ri n. pl. - rsadnie, p a r nie / pl. - v. p a rn ic u ri. p a r c n. - snop de secar m bltit. p a r o h ie / - prihod. (DLR). p aro m (BD , 1 4 5 8 )- p o d plutitor, p a ro m Ia M o ld o v a (B D , 1 4 5 8 )- p o d plutitor. parm rt. - pod plutitor. La SDELM . parpalc m. - covrigar. (I.C reang). pariv adj. - rios. La DU. partal n. - bucat de paragin, partri . - rindea cu dalt mic. prte (a ferstrului) / - podval. p rte / - noroc. E x p r. A avea parte (de ceva) = a-i m erge, particulrnic adj. - particular, partiznii m.pl. - dram popular, prtnic adj. - personal. La DLR. pas n. - curea de transm isie, pas rt. - com pas de tm plrie. p asajrc / - autobuz, past n. - mei (grune), past rt. - mei. past rt. - crupe de porum b, past n. - urluial. p s c / - un fel de cozonac. L a DLR. p sc / - coptur din fain de gru i din brnz de vac. La I.C reang. psc m o ld o v e n e a sc / - v. p asc.

papi m. pl. - pantofi brbteti. p ap u f. - snop de stuf. p a r rt. - ogor negru. p ra -fo cu lu i adj. - rou-deschis. p a ra d ic / - vnt. p ara d o si (a) - a preda. La DU. p a ra g te f. pl. - enupr. p a ra h a g h i f . - ciuperc ce face praf. p a ra h o d (a) a ocr. p a ra n g / - coada-racului (plant). p a ra n g / - troscot. p a ra p e t m. - corlate (la pod). parascvenie f. - nzbtie. La I.Creang. p a ra s tu (a) - a ju c a o pies. p a ra u te i m. pl. pari. p a r a t r i rt. - covor ales. (TD). p a r a rt. - an de-a lungul gardului. p a ra v f. - m oar cu motor. p a ra v a n rt. - cerdac. p r / - vpae. La V.AIecsandri. p a rc a u rt. - ntritur. La DU. p a rc n rt. gard de senduri verticale. p a rc n n. v. con o v . p a rc n rt. - strat pentru legume. p a rc n n. - corlt la pod. p a rc n n. - rindea cu dalt mic. p a rc a n e f. pl. - ntrituri. (TD). p rc ic nr. nvodar. pard o sl f . - loc unde se dosesc vitele. p a rd o s l f. - cptueal (la o hain). p a r d o s l / - dostin. La CA D E. p a r d o s l / - um brar pentru vite. p a r d o s l / - fronton. p a rd o si (a) - a cptui o hain. p a rd o si (a) - a podi. p a r e tc / - zdrean. La DU.

210
p asc ru se a sc / cozonac, p a s c a to re / - ima. p a s c a t ri m. - vcari. (DD). p a s c a t ri m. herghelegiu, p asc adj. - portocaliu-nchis. p anic n. - com pas de dogrie. p sn ic adj. - cu pas m are. La DD. p as u c / - ferstru mic. p a s o v / - ima. p a s t / - crem de ghete, p a s t lc / - or. p a s t lc / - zavelc. La CADE. p astlc/ - partea de dinainte a sniei, p astlc cu c h e p t/ - or femeiesc, p astlc cu c h e p t/ - or de zidar, p a s te lc / - zavelcu. La CADE. p a s trn c m. - m olur. p a s t rn ic m. - vcari la boer. pa m. sing. pas. p a / - cnep aleas. (Th. Holban). p c / - tutun. La I.Creang. p c / - tutun (DD). p c / - cutie de chibrituri, pc de s rn ice/ - cutie de chibrituri, p aii (a) - a o lua la sntoasa. (I. Creang). paii (a) - a terpeli. (I.Creang). paii (a) - a porni. (I.Creang). p n ic n. - com pas de tm plrie. p te (a) - a ciupi. Ginile pasc. (DD). p te (a) - a pndi. i-au pscut p rile ju l. (I.N eculce). p u n. - paaport. La DU. p a t n. - lavi, p a t n. - lam a toporului, p a t c / - m oned veche. La DLR. p a t d e c ld u r n. - sob orizontal, p a t i n. - cherner.

patc / - car m ortuar. L a DLR. patc / targ. La DLR. patc / - v. ptac. p atlc / - tava dreptunghiular. patlc / - tigaie cu coad lung. patln / - form de tabl pentru copt p atln / - tava cu m arginea reliefai,! patln / - tigaie fr coad. p atlne / - form de copt pne. patnt / - anun. (TD). ptlgic n eagr / vnt. patlaginu adj. - rou. patlajn n. - roie. p atlajn / - vnt. p atlajn / - roie. patlugn n. - vnt. patlugn-negru n. - vnt. patra (a) - a peni gina. p atrre / - ram (la fereastr). p atrre / - sfert de pine. p atrre / - bani. patrri m. - ran cu patru desetine. patrri m. - cal de patru ani. L a trii ani i tretin, la patru i patrari. (TD). patrri m. - druc lateral la scar. patram ant n. - portm oneu. La TD. patrt n. - fotografie. La N .urcanu. patrt n. - placard. patrt n. - tablou. patrt n. - ram cu m ulte fotografii. Patria noastr ara M oldovei/naa O tcizna Z em lea M oldavscaia (BD, 1499). Patriam nostram M oldaviam (BD, 1499) - Patria noastr M oldova. ptrdza adv. - ziua a patra. ptul ferestrei n. - pervaz. pa n. - chirpici. pa n. - crm id nears. p aachn / - fem eie vulgar. pan m. ortac.

|in|Mii<Vfclii/ pl. - sandalete. |mi(uii$ pl. - ghete brbteti. | iHA / chirpici. pA|A /. crm id nears. |H i|lrc fl/ - fem eie uuratic. in. pl. - hrciogi. m. - hrciog. p H iiltIn / - pnz de pianjen. |iAu i i . - pom an la nm orm ntare. pAus n. - aghiasm cu ulei. pAvA /' - clin la m nec. La DU. pnvelui (a) - a pava. La CADE. |ui/iirlc n. - tranzacie. La V. Alecsandri. pA/nc n. - scoab a dogarului. La DU. |iii/vim tglu m. - zurbagiu. pAhif (a) - a flfi. La A .G orovei. pAcAIi/ - pcleal. La TD RG . pAi-Aiic f . - clopoel de aram. pAcAni (a) - apocni. La M.Sadoveanu. pArAts adj. - slbnog. pAceA/ - piftie. p A c h ti/ pl. - druci pe loitre. pAcionc f. - floarea-soarelui. pAcionc f. - plria florii-soarelui. pA doanc f. - ruscu. pAcile f. pl. - rm ii de la fuioare. pArile s. pl. - cli. (S.F.M arian). p A c le / - cojoc far mneci. pA crni f. - vas pentru dohot. pAcostel f. - hrtie poleit. pAcui (a) - a aeza frunzele de tutun. pAeur f. - asfalt. pAducl . - boal de piele. La CADE. pAducl (BD , 1458) - sem n de hotar. pAducl m. - arbust. La DU. pAdehi m. p l. - bici pe lim ba vacii. p A d u cc / - fructul pducelului. pAdurrcs f. - soia pdurarului. pAdurret f. - nevasta pdurarului. I ii CADE.

211
pdurre f . - casa pdurarului. pduren f . - mama-pdurii. pdur m. - copcel nealtoit. pdur n. - par (fruct). pdure n. - fructul pomilor nealtoii. pdure f . - par. pdui m. pl. - bici pe limba vacii. pr n. - saltea de paie. phr de lam b m. - sticl de lamp. phr n. - phrel m ic (de rachiu). phrnices f . - soia paharnicului. phrnicel (BD , 1490) - dregtor. phrnicl m. - boier de rang inferior paharnicului. phrnic (a) - a fi paharnic. phrnice f . - funcia de paharnic. phru n. - teic. pint n. - ching ntre dou furci. pint n. - piron mare. pii m. pl. - ulmi m ici. (Th.Holban). pingn m. - paianjen. La DU. pinjini (a) - a mpinjini. La DU. pinjin n. - pnz de pianjen. pior f . - val subire. La CADE. pir n. - beiga cu care se nnegreau sprncenele. La V.AIecsandri. pi n. - cantitate de paie. La TDRG. pt n. - curirea ariei de paie. pi n. - specii de graminee. pi n. - b de chibrit. p j/ pl. - nuiele. pln n. - zaplaz. plnc f . - plrie de floarea-soarelui. plnc f . - ntritur. (CADE), pl (a) - a flcra. La CADE. plli (a) - a flutura. La I.Creang. pllu n. - pllaie. plmri m. - paracliser. La C.Negruzzi.

212
p l m re f - atribuiile de palamar. p l m d f - dispritur a unei lzi. plra-arpelui f. - ciuperc veninoas, p l rie (tric o rn ) - leap. (l.G hica). p l rie f. - gm lie la cui. p lrie f . - partea de sus a florii-soarelui. p l rie de r s o a re f - v. p l rie , p l rie de r s rit f \. p l rie , p l u rd i (a) - a o lua la sntoasa, p l u r d (a) - a batjocori, p lc e n f. - vielar. La CADE. pli (a) - a coace m m liga. (TD). pli (a) - a se nroi. (TD). pli (a) - a-i pierde strlucirea, pli (a) - a se abate. La M .Sadoveanu. pli (a) - a ajunge, pli (a) - a rugini. La A l.V lahu. pli (a) - a nclzi. La I.Sbiera. pli (a) a cuprinde. La I.Creang. pli (a) - a ataca. La M .Sadoveanu. p li (a) - a izbi. La I.Creang. pli (a) - a lovi. La DLR. p lio r f. - plrioar, pli adv. - piezi. p lit adj. - nglbenit. La A l.V lahu. p lit adj. - bronzat. La C.N egruzzi. p lit adj. - c r n it. (M .Sadoveanu). p lit adj. - palid. La M .Sadoveanu. p lit r f. - lovitur. p lm o r f . lopic de uns pereii. plol n. - palo mic. La V.AIecsandri. p ltin m. - paltin mic. p ltin e l m. pltina. p ltin i (CD , 1410) - semn de hotar. p ltin i n. - pdure de paltini. p m d o re f . - roie. p m t f n. - m tuz. La S.F.M arian. p m t f n. - p u f pentru pudr.

pmtujl n. - pm tf mic. La CAI > l pm tuj (a) - a lovi. pm nt n. - lut ars. pm nt aulit n. - pm nt gunoios. pm nt caba n. - pm nt afnat. pm nt hrnit n. - pm nt gunoios. pm nt slab - pm nt ars de soare, pm nt m dzrat n. - pm nt afinai pm nt crupos n. - pm nt afnat. pm nt rnos n. - pm nt afnat. pmnt m. -p m n tea n . (E. Sevastos) pm nteni m oldoveni (CD , 1404) pm ntiu adj. - de culoarea pmnlu lui. Cu fa a pm ntie. (M .Sadoveanu). pm nl n. - un fel de hum . pnr f. - ngrijitoare de psri. (TD) pnog f . - stu f verde, pntru prep. - pentru, pnu (a) - a peni (gina), p n u r / - estur groas de ln. DIJ pn f. - foi pe cocean, p n / - uorc. La CADE. pnucr n. - epu pentru foile de co cean. p n u (a) - a ju p u i foile de pe coceni, p n u / . - stuf. p n u f - frunz de stuf. p n u f. - ngar. La M. Sadoveanu, p n z t r f - pnz de pianjen, p p d ie f - floarea-soarelui. p p (a) - a ciupi. (DD). p p h e f . - bab btrn. p p h l f. - sperietoare de psri, ppl g / - femeie mbrcat far gust. p p l g f - dans ritual, p p l g f . - sperietoare de psri, p p rc m. - stnjenel. p p c f . - rm ii de la fuioare, p p in ic n. - co^ar. p p u r c / - stnjenel.

.i / lrt|Hiit /

chit, legtur de fuioare. snop de paie de secar.

213
pr m. - pom fructifer nealtoit, pr m. - pom fructifer altoit, pr m. - ln. Fut d i p r. (DD). pr m. - ln de calitate, pr m. - m tase la porum b, pr m. - bub pe deget, pr prep. - pn. prjin / - zizanie (plant), pr m. - p escar la parul lotcii, prd ueal / - risip. La DU. prdu (a) - a risipi. La A l.V lahu. prdut adj. - ruinat, p rjinit r / - pm nt nelinit. prlu e / pl. - bani. (I.C reang). p rsc / - ploni, p rsta-ginii / - ppdie, prsitr / - ou cu coaja necalcaroas. pr n. - pria. La C.C onachi. prcn n. - ntritur din pari. prere / - E x p r . n tr-o prere = foarte serios. La I.C reang. La CA D E. pretr n. - covora ngust. (C A D E), prte m. - gard (de piatr), prei (a) - a ridica pereii la cas. prng in. - p lant erbacee. La CA D E. prng n. - iarb. (Th.H olban). prng / - dorng. La M. Sadoveanu. prm c n. - furc cu m ai m ulte coam e, prsu m. - personaj de poveste, prplc n. - prjoal. La DU. prsci / - pedicu (plant), prtl n. - loc sterp n porum bite. prtl n. - bucat de estur, prtl n. - crp, zdrean, prtl n. - parcel de teren, prtlu (a) - a falui cu rindeaua, pri (a) - a prtini. (G r.U reche). pri (a) - a m pri. (TD).

/ i/.vod. (T.Pamfile). pApuvt / cocean de porum b. |iH|in>rtlc /. /;/. - resturi dup fuioare. |iA|"fr in. artist la teatrul de ppui. I n < ADi-:. (a) a pturi frunze de tutun. /. - m aldr de stuf. 1 'A lM iyoc/ pl. - porum bite. La M. fciiiluveanu. p A p u y n e/ - cucuruzite. La CADE. p A p u oic/ - porum b jupuiat. pApiin ni. - porum bel. pApui m. - num ele m oldovenesc al |ini timbului. (eztoarea). pApui iu. - porum b. La I.Creang. |iApu(')i m. - porum b ju p u ia t de foi. pApui m. - porum b. La A l.Russo. |iA|iui in. - a se preface. E x p r. A se Im r (;i o face) pe m ortul n ppuoi = ii o liicc pe nevinovatul. pApui in. - a o lsa balt. E x p r. A o litsii m oart-n ppuoi = a lsa o cheslluiie nelim pezit. La I.Creang. pApui m. - ppu mare. pApui in. con de brad. pp u o i m. cucuruz. La DEX. ppui-de-grdin m. - crin. plpiioic m. - porum b mic. pflpuoi n. - lan m ic de porum b, prtpuoi n. - cocean cu boabe, p itp u in i / - v. p p u o aic . pilpuite f. cucuruzatin. La D I X. p p u ite f. - cucuruzite. (CADE), p p u ite f - porum bite. Ppuoiti net tilese sunau uscat. (M .Sadoveanu). prtpuite f. -m l i te . prtpuite f. - ogor recoltat de porumb, p r / - fructul unui pr.

216
prie f. - pensul de vopsit. prie f. - par (fruct). perighl n. - com pas de tm plrie. periln f . - saltea (de pene). perin / - pern. La C.Ivnescu. perin / - pern. La DU. perin / - saltea cu puf. La DELM . perin f - pern. La M .Em inescu. perin / - saltea (de ln). p e r in / saltea de pene. perin / - corlate (la pod). p e r in / - plapum um plut cu fulgi. p e rin d (a) - a succeda. La DU. p erinia / - dans popular. perinc n. - lemn deasupra osiei. p erinoc / - perinoc. p erin / - pernu. (TD). p e r in / - parte a cotigii. p erior / - pensul de vopsit. p eripeie / - prigoad. (CADE). perior m. - pr pdure. perior m. - g. perior m. - m ustcioar. perit n. - cruciuli (plant). La DU. pert m. - bubuoare mici. pert adj. - ofilit. La C .N egruzzi. periteg n. - unealt de pescuit. perj m. - prun. La DLR. perjr m. - prun. La I.D ru. La DLR. perjr m. - prunar. La V.Alescandri. perjri m. corcodu. perjri m. - livad de pruni. perjri m. - ciuperc com estibil. p erj / - prun. La DLR. p rj / - prun. L a I.C reang. prj b ard ac / - soi de prune mari. perjre / - prunet. La D LR. perje crluite / pl. - prune mari roii.

perjere / - prunrie. La V.AIecsandri p ern / - saltea de fn. p ern / - saltea de pene. p ern / - partea de sus a jugului, prn / - perinoc. prn / - cpti pentru butoi, p ernc/ - pernu pentru copii, p ernr/ - saltea (de pene), perinoc / perinoc. p e r n c / - perni pentru copii, p ern c/ - pernu decorativ, pernu f - parte a cotigii, p ern u / - perinoc. pern (sub p icioare)/ - potnoj. perpelit adj. - zdrenros. La CADE. persoan (BD , 1462) - n doc. lui tefan cel Mare. prepeli / - scnduric la osia rniei. perc / - crlion. p erc / - sm oc n fruntea calului. periosc / - zuluf. p erzre / - prpd. perztr m. - pgubos. p escun / - iaz. La I.Sbiera. peste prep. - n cursul. (TD). p ste prep. - la sfrit. (TD ). pste prep. - n alt parte. E x p r . Peste hotare = n alt sat. Am s ma m rit piti hotr. (TD). pestedz adv. - a doua zi. p estlc / - or. La DLR. pestelc / - or. La C A D E. pste sam adj. - extraordinar. (TD). pste sam adj. - foarte m ult. (TD). peste tot adv. - ptutindenea. (CM ). peti (a) - a se reine. peti (a) - a trece (tim pul). pestricl adj. - pestri. pestricine / - am estictur de culori. pestric Wdj. - pestri.

I" ilrl r adj. - pestri. |u iirit adj. - trcat. (TD ). |m Iilor adj. - pstrtor. La C.Conachi. |n ilrip l adj. - breaz. (TD). |it yrlifr n. - tergar, p r iiiir de cui n. - prosop, prytr m. - pescar, p ik - r p e s c m. - ipar. p ilc -ig n e sc m. - m orm oloc, p iy tc -z b u r to r m. - oblete. |n sU o;iic/ - pete (fem el). |n >troic / - copil neastm prat. pvytim n n. - un fel de fust, pryliinn n. - legtore sub broboad, pclc iii. - para. La M .Em inescu. p r t e l / - beteal. La M .Em inescu. p d c l / - vl al m iresei, p c l c l / - m tase la porum b. p H i l c / - ureche pentru curea, p i l i l c / - cheutoare (la hain), p c l i l c / - tava (dreptunghiular). p H cr u c / - m utarea rsadului, p lic n. - c r p . La A l.V lahu. p il ic n. - crp. E x p r. A p u n e p eticul n gsi o soluie. La TD RG . p c lic r m. - achiziionar de petice, p i l i t / - crp. pi licric f. - multe petice. (C.Negruzzi). p clic c o lo ra t /. - petli. La DEX. pt lil /. - sfoar pentru undiii, p i l i i / pl. - pete. (TD). p ili i/ pl. - buci de postav. (TD). pi li / - pat mic. p c li / - caps la arm ele vechi, p illic n. bileel, pol r a r m. - zidar. L a DLR. p c'lrecre / - nm orm ntare. pi lr c e (a se) - a deceda, p c lre c e (a) - a ndura. (TD). p il rce (a) - a cerne. (TD).

217
petrinjl m. - plant arom atic. P etrior (CD , 1 4 3 7 )- s a t . petroel m. - pete mic. La N .urcanu. pez n. - picior. E x p r. A gri peste pezi = a lua peste picior. La SD ELM . pezevnchi m. - arlatan. P ezevenchi bucovinean... (N .C ostenco). piatr (la vatr) / - nclad. La CADE. pi / - vam . E x p r. A plti piaa = a plti taxa pieii. pic (a) - a obine (ceva recolt), pic (a) - a veni (o vrem e), pic (a) - a nim eri (undeva), pic (a) - a ninge. P ic omt. (DD ). p ich ere / - bibilic. La CA D E. p ch i / - bibilic. pichiri (a) - a cerceta cu de am nuntul, p ich ir / - bibilic. La DU. pichiri m. - brbtuul bibilicii, pichiru (a) - a rsdi. (TD ). picior (CD , 1 4 1 0 )- n doc. m oldove neti de pn la tefan cel M are. picior n. - picioru. La A .G orovei. piciorl n. - picioru. La A .G orovei. picioru n. - picioru. (A. G orovei). p cl / - fain de gru de calitate, piclon / - fain de gru de calitate, piclu (a) - a cerne, pesl / - tabacher, p ictori (a) - a zugrvi. (DD ). picur (a) - a dorm ita. La DU. pidjc n. - hain brbteasc, pidsnic m. - coada-racului. pidsnic adj. - sucit. La I.Creang. pidosn icie / - aiureal, p ielca / - blni de m iel. I.C reang. p ielca / - bucat de piele, pieptn m. - piepteni pentru ln. pierde-vr m. - derbedeu. La N. Gane.

218
pize f. pl. - prevestire (rea sau bun). pifl (a) - a zdrobi. pigul (a) - a ciuguli. plc f . - estur groas de ln. p ild u (a) - a ngna. pili (a) - a bea. La CA D E. pils adj. - butor, beiv. La CADE. pilt n. - par gros btut n iaz. plucic / - covora. pilg n. - pislog. La DLR. pilu (a) - a aranja o afacere. E x p r. A pilui s-i ias (cuiva) ceva = a potrivi ca s aib ctig. pilni m. pl. - oftalm ie periodic la cal. pin prep. prin. pinjc n. - palton scurt, pinscrturi n. pl. - biscuii, pinteng adj. - cu pete albe pe picioare, pntini m. pl. - glod ce sare de pe roi. pntini m. pl. - ururi de glod la copite, pntini m. pl. - lanuri (la picioare), pion f. - bujor, pirc f. - sfredel de tm plrie. pipr m. - ardei. La V.AIecsandri. ppc f . - cpcel la fitilul lmpii, piperg n. - om slab. La DLR. piperg m. - pipernicit. La I.Sbiera. pipi m. pl. - pui de curc. Pipirig (CD , 14 3 7 )- p r u . pipu (a) - a clacsona. p ira m id f . - ptul. pirilz n. - prleaz. pirim t n. - unealt de prins pete. pirim tc f. - unealt de prins pete. piroc / un fel de coluna. pirote f. - plcinte. piroble f. pl. - piroti. pirohne f. pl. - piroti.

pirohi m. p l. - piroti. pirji m. p l. - piroti. pirostie f. - pirostrie. La M. Eminescu. pirocne n. pl. - piroti. p ir c / - pateu. La C .N egruzzi. piroce / pl. - piroti. pirn n. - peni (la toc). pirgi m. - piigoi. p is n c / - ou crestat. pisanie f . - hrisov. La TD RG . pisar m. - scriitor de cancelarie. p is a r m. secretar la Sovietul stesc. pisanie f. - inscripie. pisar m. - pisar. pisari m. secretar dom nesc. Lii M .Costin. pisre f. - dregtoria de pisar, pisc (CD , 1427; BD, 1 4 6 6 ) -s e m n de hotar. pisc n. - partea de dinainte a Iuntrei. Pisc R adul (BD , 1459) - boier, piscoe f. - fluier de soc. La TDRG. p is c o e / - jgheab pe unde curge fina, pisci n. - v. p isco e (fluier). Piscu L a z o r(B D , 1483) - boier m ol dovan. Piscul (BD , 1495) - sat. Piscul Blii (BD , 1458) - sem n de hotar. pisoie adj. ginga, pisi n. - pislog. La C.H oga, pstr f. - pnz cu dungi. La DLR. pistrnic n. - pecete de lemn cu cruce, pstru m. - berbec cu pete negre pe bot. pistrui adj. - pestri. La TD RG . pistrui adj. - pistruiat. La M .Eminescu. pic (a se) - a ncepe s scad (luna), pict n. - picare. Picatul lunii. DLR. p ictr 111 . - care pic. La TD R G . pictr m. - care fur. La TD RG .

fi,' itl ri/. - picare a pielii. Mlliu t'fl /. curea ce trece pe sub coa(M i uluiii. |U (h I.c u ni. - copil care se urineaz des. |iiinirri /. copil care se urineaz des. |tiii prep. - peste. |illiil/. adv. - a doua zi. (TD ). j |f lin i| / - balt cu priae. I'llitr ni m oned de 5 copeici. (TD). |illil< i i i . m oned de 5, 10, 15 galbeni, pilite in. - vrful ritului porcului, pilite i i i . - gologan. La T D R G , DLR. pilim i i . pine din fain de orz. pllitr ni. - brutar. La V.AIecsandri. |illi'n i i i . - dregtor, avea n grij aprovl/iimarea curii dom neti cu pine, pllm (BD , 1496) - n doc. extern, p llr tr c / - ciuperc com estibil. I>iiU> in. pl. - pete. C al cu pilai. (DD). pil A / pine. E x p r. A avea pita i i iililul n m n = a avea toate m ijloa11 Ir pentru a realiza ceva. La I.Sbiera. p llA r c / - ciuperc com estibil. lillAies f. - soia pitarului. pllArl m. - ajutor al m arelui pitar. p llA ric / - dregtoria pitarului. p llA ric / - brutrie. La M .Sadoveanu. Illie Toader (C D , 1414) - boier. I'llici (BD , 1 4 8 1 )- s a t pe Sireel. pHiric n. - furc cu mai m ult coam e. |illKt c / - pripon la barcas. I> i(11 t adj. - de m ulte ori cernut. |iillti( adj. - de calitate superioar. |illo :c / - lemn deasupra osiei carului, p llo a c e / pl. - gem nri la car. plloiic f . - ciuperc com estibil, p llp a l c in. - prepeli. La DU. p llp e d ic h e m. - pitpalac. La DU. p llr c n. - vin. (TD ). pil roci (a) - a strecura zeam a acr.

219
pitroc (a) - a m uta n alt butoi. pitroct adj. - zeam acr schim bat. piti n. - pine m are. apte p ite -un pitoi. (S.F.M arian). p itr c e (a) - a pitroci. p itrij l m. - ptrunjel. pitrore f. - pritocire. Pituca (CD , 14 2 0 ) - s a t . pitc f - pinioar. pin m. - pui de gin. La S.F. Marian. piru m. - colac ctigat de urtor. Piigaei (CD , 14 3 7 ) - v r f . piigi (a) - a subia vocea. La TD RG . piv f. - tun de calibru m are. La M. Costin, M .Sadoveanu. pvnic n. - stnjenel. pivni f. - ncpere pentru vinuri. pc interj. - sunet cnd trag din lulea. pc interj. - sunet produs de o lovitur. p c / - pip. La CA D E. pc (a) - a trage din pip. pfcl / - negur. La C .N egruzzi. p c l / - pnz de fum. p cl / - zpueal. La CA D E. p cl / - dum brav. pcli adv. - posom orit. La DLR. pclit adj - m orocnos. La I.Creang. pcli / - cea. pcls adj. - ceos. La C.Stam ati. pi interj. - repetat se cheam puii. pj n. - cep la obada unei roi. L a DU. plc n. - regim ent. La Gh.V.M adan. plc n. - desi. (TD). plculc n. tufri. L a TD. p ln e / - plnie. p lp (a) - a arde cu flcri. pnr m. - brutar. pnce n. - burt.

220
p n citc n. burt. pndci adj. - pnditor. La V. Alecsandri. pndri n. - ptul. pnd m. - pnditor. La C.N egruzzi, I.Sbiera. pnd / - v. pndari. pnd / - loc ascuns. pnd f. - urm rire a vnatului. pndr in. - pndar. pndr (a) - a pzi. p n d rre/. - pzire. pndrt n. - ocupaia pndarului. pndrt n. - plata pndarului. pnd adj. - pnditor. La M. Eminescu. pndi (a) - a atepta cu ncordare. pnd adv. pe ascuns. pndza-babei /.' - pnz de pianjen. pndzl / - cptueal. pndzl / - piele de cptuit cizma. pndzri n. - vergea la sulul de dinapoi. p n d z f . - m ucegai la vin. pndz (a) - a cptui. pne / grne. pne f . - road. pne f. - aluat. pne f. - slujb. pne f. - pine. pni f. pl. - holde. La M .Costin. pnc f . - denumire evlavioas a pinei. p n i c c - pinioar. (TD). p n i o a r / - b u lc . La DEX. pntec n. - burt. (Gr.Vieru). pntecr (a) - a avea diaree, pntcce n. - burt. La C .Ivnescu. pnteec n. vintre, pntece n. - foaie. (CM ). Pntcce O an (CD , 14 11) boier. Pnteccl (CD, 1443) - boier moldovan.

Pnteccti (CD, 1400) - sat pe Cnu A u pntecs adj. - bom bat. (DD ). Pnteleti (BD , 1464) - neam de iH zei m oldoveni. Pnteleti pe Ezer (BD , 1464) s.it pnticre m. - diaree, p nticre/ - v. pnticre. P ntieni (CD , 1 4 3 3 )- s a t . pntre prep. - pentru. pnzri m. - estor. pnzi adj. - ca o pnz. P lo i pn zit, pnzu (a) - a acoperi cu pnz. p p e f. - ju c r ie atrgtoare. pr interj. red trosnetul unui obiect pr m. - pr. pr f. - perepisc. La DEX. pr f . - ponoslu. La DLR. pru n. - jg h eab la teasc. Pru ru (CD , 1440) - ruor. pru n. - pru mic. L a CA D E. pr n. - an de-a lungul gardului prclab m. - dregtor, mai m are pc.i<un inut, cu atribuii de castelan al cetit ii i judector. La DIM . prclab m. - com andant de cetate, prclb f . - prostnac. Prclbescu Luca (BD, 1461)- b o ia prclbe f . - dregtorie de prclab. prdlnic adj. - blestem at, prdlnic m. - naiba. E x p r . Las-I Iii prdalnicul = las-l ncolo, prdlnicul m. - dracul. La C.Negruzzi prdosl f . - um brr pentru oi. prdosl dc s c n d u r / - fronton, prg n. - prg. prgr m. - m em bru al sfatului or nesc. La DIM. pr (a) - a pria. (CM ). prc ni. - m gru. pri (a) - a crpa cu zgom ot. prtr m. -p o n o s la .

(iltlu (BD, 1 4 6 6 )- n doc. lui tefan il Mare. litiu (ND, 1491) afluent al Tazlului. |tli Iu (BD, 1479) - poian pe pru. I'li tul U rsului (BD , 14 8 1 )- s e m n de huiiii'. |ili |<>;il/ - chiftea. La C .N egruzzi. |iit jolc f. pl. - prjoluri. (TD). |ili |< 11 (a) - a coace n cuptor. |ili |< > 11 (a) - a pgubi. V.AIecsandri. |ilt liig n. - prleaz. l'it Irtz n. - prleaz. La CA D E. |ih llt r / - pdure ars. |ili log / - ima. |ih l o g / - orlite. La DEX. |ilt log f. - paragin. La C.H oga. |tlrnoje f. - paragin. La CADE. l'li p i i r / - ropot de ploaie. La TDRG. |ilt p id c h e/ - m otociclet. |ili pli (a se) - a se zvrcoli. |ilt pli (a se) - a se zbucium a. |ili pl (a) - a prli tuleele. I>li pl (a) - a frige pe deasupra. |iit pl / - prepeli, pli p r c / - vl la m ireas. |tli p r / - pan de lemn. pli plt adj. - fript n prip, pli pul / - prepeli. |ilt >cu n. - viscol. J lt Ieti (CD , 1 4 5 6 )- s a t . |iltli: ( a ) - a bttori. |tli Iie /.' - crare. La M .Em inescu. |iMi'tri /H. - m eter de psle. |i|l:l /.' - cizm e de psl. I>lyfn adj. - bun la suflet. La DLR. |illn /. - cum inte. La I.C reang. |iinil f . cea. |il> tii|i/ fem eie nengrijit. l<ii (ii-habei adv. - de-a rostogolul, i . i i i u / : cui de fier la proap.

221
pri m. p l. - trepte (la cerdac), prt adj. - prsnel. pritore f . - m oric de hrtie. prl adj. - subirel, plchie f . - m ncare din orez. La DLR. plchie f. - pilaf. La I.C reang. plcm f . - plapum , plghie f. - ngrm dire de stu f plutitor, plghie f. - insuli plutitoare din crengi, plghie f. - gunoi aruncat pe mal. plghie adv. - nm rm urit. (DD ). pladvn n. - rindea cu dalt n figuri, plan n. - gospodrie, plan de cas n. terenul unei gosp o drii. p lnc / - fie brodat pe cm a. plnc f. - ching la cru. plnc f. - policioar la ju g . plnc f. - vergea la plug. p l n c / - ching la boroan. p lnc / - pan de lemn. plantc / - pritoare de rrit. plantj de curechi n. - vrzrie. plantie / - sfeclrie. p l s / - gard de stuf. pls / - voloc. p ls /. - plaz. pls / - brs. p l s / - fie. p l s t /-p la z . p lastnc / - plaz. p lastnc / - plac de patefon. p lc / - rindea cu dou cuite. p lch e / - m ain de fcut ghivent. p lte / pl. - plci de metal. p latc / - bucat de pnz la guler. platarcsca adv. - n buestru. (DD). p latform e / pl. - bare pe loitre.

222
p la tc / - pan de lemn. p lv f . - plas de pecuit. p lv c / - luntre. p l v c / v. plav. plvic m. marinar. plv n i / - legum rie. plcea (a) - a ndrgi. p l c i n t / - nvrtit. p l c in t dc r s r i t / . - plria floriisoarelui. P lcin ten i (BD , 1495) - sat. p l m a d / - generaie. La N .urcanu. p l m d e a l / - frm nttur. p l m d n. - aluat, p l m tic adj. - cafeniu-deschis. plm i m. - plm ni. pl m n u adj. - rou-deschis. plsu (a) - a trece (nisip) printr-o plas, p l su (a) - a vntura. La TD. p l ti (a) o d a to rie - a izbrni. p l ti (a) o d a to rie - a se rfui. p l to (a) - a se vetezi. (TD). p l to t adj. - vetezit. p l v e / -- soi de struguri. (DD). p lv i adj. - glbui, p l v an adj. - v. plvai. p l v o r adj. - plvi. p l v i o r / - plavie mic. plvu adj. - v. plvai. p l v adj. - v. plvai. p le a c a t r / - loc steip n porumbite. p le ftu r f . - praftori. La I.Creang. p le f tu r / - praftori. (TD). p le m / - soi, neam. La CADE. p len n. - prad de rzboi, p len n. - v. p lan d e cas. p lc n / - pan (la topor), p le sc /.' - plosc.

plesn / - bicue pe lim ba c o p lllfl p le st / - m ner la cuit. p lestr n. - clei de cizm rie. ple / - nim ic. E x p r . N-a lt m nici o plea = n-a ieit nici o bt in/.i p lec / - com pres. p icat / - coad (de pr). p le t / - E x p r . A umbla cu plclcli ut v n t = a se zbate pentru a obine cevn p le t / - m nunchi de fuioare. ple n. - trg de vite. ple n. - pia de legume. ple n. - stanite a vitelor. p le n. - Ioc sterp n porum bite. p lccl m. - miel, suge la alt oaii' p leftur (a) - a stropi cu praftoria, p leftur (a) - a batjocori. p lgi / - bufee la jug. plgi / - scoab. p lgi / - petec de m etal la sap. p l g i / - ching la boroan. p lgh ie / - lstrirea tufelor de vie p lh e / - ngrm dire de stu f plutitoi p ljiu r / - ngrm dire de stuf. plescci m. pl. - snopi m bltii. plescci m. - maldr. plesci / - vinri. plcsci / - tro s c o t. plesci / - iarba-fecioarelor. plescav / - m ncrim e. plsni / - bici pe lim b la copii. plsnic adj. - m urg-deschis. plsnic adj. - sur am estecat cu negru ple n. - loc sterp n porum bite. ple adj. - chel. La DLR. Ple (CD , 14 3 7 )- m u n te . Ple (CD , 1437)- p i s c . plec n. - loc sterp n porum bite. plec (a) - a cheli, plecn m. chilipirgiu.

plcct m. chel. plecui (a) - a um bla dup chilipir, plccuit n. - chilipir. (I.C reang). plcc/ - ac de prins prul, pleg adj. - chel. I'lcul (CD , 1 4 5 5 )- d e a l . pleuv adj. - chel. La CA D E. pleuvi (a) - a cheli, p lite f. pl. - m tase de porum b, pletcnc / - panglic n cosie, pletcnc f. - curelu la opinci, plctenc / - dam igean. pletcnc n. - p ulover brbtesc, plctiocl adj. - pletos. I'lev n. - can de tinichea. La DU. plevri n. - ncpere pentru pleav, plevre / - ncpere pentru pleav, plevcl f. - magazie de pleav, plivii / - crlion. plivnic w. - v. plevari. plivii i / - hambar, plfcic / -fa r a . plicionc/.' - sob orizontal, plin n. - prizonierat, plini (a) - a ndeplini, plini (a) - a servi. (TD). pli s / - loc adnc n ru. La CADE. t plisc n. - cioc. La I.Creang. plisc n. - capt ascuit. La M.Eminescu. pliscoit adj. - uguiat. La CADE. pliscur n. - cioc mic. plit/. - plac de tuci cu guri, plisnic/ - bic alb pe limb, plit dc flntn/ - colac de piatr la pu. pllle / - farfurie plat, p llt e / - farfurioar pentru ceai. p llt c / - plac (de schij) la plit, p lit e / pl. - lespezi de piatr, plluli/ - rachiu prost. La CADE. p ll c / - pritoare de rrit.

223
plivi (a) - a cura covorul ales. plnsore / - boli care provoac in
som nii i plnset. La I.C reang. p lnsore / - plnset. La M .E m inescu. p ln sri / pl. - plnsete. plnt (a) - a cufunda. (D D ). p lfn t / - talp. (D osoftei). plo d / - road. La D.Cantem ir. plod . - puiet de albini. plod rt. - copil strin, plod . - copil din flori, plod . - odrasl. plodi (a) - a se nm uli. La I.Sbiera. plini / - stropitoare. plom p m. - plop. plop m. - stlp Ia streaina casei. ploprie / - plopi. Plopeti n slatin (CD , 1429) - sat. plopoic / - plop alb. Plopul (CD , 14 1 1 )- s e m n de hotar. Plopul (CD , 1411) - m gur. Plopul (C D , 1456) - pru. ploscar m. - paharnic. plosc / - carafa de lemn. plosc / - m pcare. E x p r. A bea plosca = a cinsti dup ce s-au m pcat. p lo sc / - caraf de vin (rotund). plosc n. - clete de cizm rie. ploschni m. pl. - cnep pentru smn. plonicior / - par pdurea. plni m. - pr pdure. plo n i / - pduche de lemn. pl tin / - zon m ocirloas. plot n. - plut (la undi). plotote adj. - istovite. p lu ftu ru (a) - a dojeni. plug de p r it . - pritoare de rrit. plugn . - p lug m are. (TD ).

224
plugar n. - urtor cu pluguorul. plugari m. pl. - urtori dc revelion. (TD). plugr m. - urtor cu pluguorul. plugri m. pl. - urtori. plugr (a) - a ara. plugurl rt. - obicei de Anul Nou. plugur n. - obicei de A nul Nou. plujnc f. - pritoare de rrit. plujc rt. - v. plujanc. plum b d e scris rt. - creion. plum b rt. - creion. La DU. p lu m b dc plac rt. - creion. La DLR. plumb dc caranda n. - min de creion. plum bu (a) - a se m pietri. (DD). pluta m. - plop alb. pluta m. - pescar care trage nvodul. plt f. - loc de dubit (topit) cnep. plutr (a) - a m erge cu pluta pe ap. p lu t r e / transportarea lemnelor. pltni f - nufr. poc f. - cium fae. poc f. - lovitur. E x p r. A da o poac = a da o palm cuiva. poala vintirei f. gardul vintirei. poale f. p l.- covorae pe lavi. (ALM). pom a-dracului f. - verigar. p o m a - c n e lu i/ - z r n . poam f - struguri. La M .Em inescu, I.Teodoreanu, M .Sadoveanu, Gr.Vieru, Gh.V.M adan, l.D ru, P.Zadnipru. poam f. - vie. poam f. viin. poam f . - fel de a fi. (TD). pom de pom f. - viin. pom vie f. - vie. poam greceasc f. agri. pom rea f. - om de nimic. La TDRG. pom e f. pl. - pom uoare.

p o m p f. - m ain de stropit, p o r /- n c o n tr a r e . E x p r. A se pun. n p o a r = a se m potrivi cuiva, p o rc f. - scroafa, p o rc f. - j o c de copii: de-a poarca p o a rt (BD , 1470) - n doc. lui fan cel Mare. p o r t f. - trectoare. (I.Creang). p o a rt (BD , 1491) - poarta sfintei mnstiri. p o c n e f. - clopot m ic la oi. pochih ci rt. - lopic cu guri la sul p o ch in rt. - oal m ic. (Th.Holban). pci vb. pers. Iprez. (de la a p u tea), pocinc rt. - fir sucit, la nceput, pocinc n. - prim ul fus tors. pocinog n. - bun nceput. La I.Creangfl pocm b n. - ciot de copac, p ocm b rt. - buturug, pocit adj. - stlcit. (l.D ru). p o c itu r f. - oftalm ie (la cai), poci m m. - ciot. (DD). p o ci m b m. - par scurt. La DU. poci n g m. v. pocium . p o en e n. - pionez, p o c rjt adj. - zgrcit. p o c r n itt.- ran necjit, pocld f. - ptur sub a. La I.Creang. pocld rt. - loc pentru m ncare la pui. p oclt rt. - coul trsurii. La I.Creang. poclt n. - coviltir. La I.C reang. poclt rt. - lemneal. poclt rt. - acoperi la cas. poclt rt. - opron pentru fn. poclt rt. - um brar pentru vite. p o clo n e n. pl. - daruri. (TD). pocln n. - plocon. La V.AIecsandri. pocln (BD , 1490) - n doc. lui te fan cel Mare. pocln n. - dar.

podon (a) - a ploconi, podonci m. pl. - tufe pe care vierm ii I' mtase depun gogoae. poclonre f - ploconire. Iiodnul n. - oraie la nunt, pocnel f - zgom ot. La V.Vasilache. p o c n c le / pl. - plesnitur, pocni (a) - a pli (pe cineva). I pocnit m. - dracul, pocnitoare f. - cium fae. poci ttt. - litera n n slavona veche. I'up i profesor se ncep cu pocoi, ca K j / substantivul porcule. (I.Creang). p o co rn icio r f. - gtar (la cpstru), pocostt adj. - poleit. (TD). pocostt adj. - sm luit. (TD ). pocri n. - capac de acoperit oala. pocri n. - cpcel la cercurile plitei, pocri n. - andrama la buctria de var. pocri n. - vas de lut pentru m uls oile. pocri n. - capac la sicriu, pocri n. - hrdu. pocri n. - capac de lemn pentru cld u re .

225
pod m uttor n. - pod umbltor, pod m rgtor n. - pod pe brci, pod trgtori n. - pod umbltor, podn m. - rum n, ran robit. I.Sbiera. podr m. - dregtor, strngea podritul. podr m. - m turtor de strad. CADE. podrt n. - tax pentru pod. podbl n. - plant erbacee. La C.Hoga, pod boa re n. pl. - tocuri, podbic f. - plm deal cu drojdii, poda f. - duum ea, podal f. - duum ea. La C A D E. podal de sus f. - plafon, pod n. - pod la cote, podgoran m. - viticultor. L a TD RG . podgoru adj. - acoperit de vii. p odghiz n. - bram bura. E x p r. n podghizuri = fr rost. La I.C reang. podghiz n. - band de jefu ito ri, podhrnii n. - curea Ia cpeeal. podhrni f. - policioar (la ju g ). DU. podhrni /. - gtar (la cpstru), pdin f. - scndur la duum ea, pdin f. - partea de jo s a unei ire. pdin f. - tavan. La TD RG . pdin f. - gozur. podi n. - platou. (C .N egruzzi). podi n. - pode. La V.AIecsandri. podc f. - pod um bltor. L a TD RG . podir n. - blidar (m obil), podir n. - blidar (n perete), podir n. - m as de buctrie, podit adj. - dopuroas (ln). podm t n. - m om eal. L a DLR. podm ji m. pl. - lam be la cru, podm l n. - povm i. (TD). podm l n. - nm olire. L a TD RG . podns n. - tava.

pocrc f. - capac pentru oala de lapte, pocrc f. - capac la crati. pocrc f. - fund de acoperit cldarea, pocrtc f. - fat care a nscut din flori, p o c r o v e / pl. - numele popular al sr' iiftlorii Acoperemntul Maicii Domnului, pocrv n. - acoperm nt. pocrov n. - covora cu ciucuri, pocrove (BD , 1462) - n doc. lui tefan cel Mare. p c s / - ciud. E x p r. A p rin d e pocpc cineva = a avea ciud pe cineva, pcse f. - necaz. E x p r. A av e a pocse ii avea necaz, pod n. plaz. pod n. - huri. pod n. - pnz alb la streain.

226
p o d o a b / - insect parazit. La CADE. p o d o b (a) - a m podobi. La CADE. podo g h (a) - a m podobi. (TD). p o d ic / - pervaz, p o d im / - ching Ia cru, p o d im / - elem ent la cotig. P odolenii (BD , 1 4 7 9 )- s a t . p o d o r jn / - dispoziie pentru cai de pot. La V.AIecsandri. DEX. podsc n. - m inciog, p o d u c / - spaiu sub streain, p o d u l osiei n. - lemn la osia cruei, p o d u l n. - pode, p o d u r le n. pl. - tergare la prapore. p o d u ri n. pl. - pomene la nmonnntare. p o dvl n. - cpti la butoi, p o dvl n. - pivni (n subsolul casei), p o d v o d / - obligaie a ranilor din M oldova n folosul dom niei, mai ales n vrem e de rzboi. La DIM , TDRG. p o d v o d / - corvad. p o d v o r / - pridvor, p o d v o d r m. - cru, p o d v o d r (a) - a se ocupa cu cruia. P ocni (BD , 1503) - pdure. P o cn ia C a lu lu i (BD , 1472) - semn de hotar. P o en ia T o d ire tilo r (BD , 1473) semn de hotar. p o en ia (BD , 1473) - linie de hotar. po en / - cote. p o e c / - cote. p o fte l / - invitaie. La TDRG. p o ftre /.' - poftorire. L a CA D E. p o ftre / gustare. La E.Sevastos. p o ftre / - urare. La M .K oglniceanu. pofts adj. pofticios. pogn adj. - slut. La I.Sbiera. La DLR. p ogn adj. - stlcit. (I. Creang).

p oghib l / - cnep necrescut. p oghib l / - trengar. L a DLR. poghrc / - resturi de cnep. p o g h r c / - prichindel, pogrci (a) - a culege spice. La DU, pogrjit adj. - zgrcit. La CADE. p ogrnitore / - curea la cpeealn pogn n. - m sur de suprafa, pogn n. - lot de pm nt. L a V. Aloi sandri. pogn flcesc n. - v. pogon, pogonri m. pl. - cai de povar, pogonrt n. - dajdie n bani. pogonrtul pe vii n. - dare n bani pogonrtul pe ppuoi n . - dare i m bani pltit de toate categoriile dc |A rani din M oldova. pogonrtul pe tutun n. - dare de 4 Ici pentru un pogon de tutun, pogonsc adj. - m sur de suprafaa pogonci m. pl. - cei care m n boii. pogr n. - teren cultivat. (TD). pogor (a) - a cobor, pogor (a) - a se njosi. La B.R Hn> deu. pogor n. - cobor. La B.P.Hadeu. pogribn m. - porecl. (Th.H olban). pogrom n. - atacuri banditeti conii.i ornduirii constituionale, pogrom ist n. - persoan extrem ist-iui ionalist care particip la pogromuri, pohce / - turt cu orez. La C.Negruz/.i, pohfl / - laud. (G r.U reche). pohrn (a) - a rsturna. La D. Cantemir, p ohore / pl. - poveri. (TD). poho / - codoc. poh m. - ticlos. La I.C reang. pohd n. - E x p r. A duce n pohod a duce calul de cpstru, pohd n. - cpstru, pohdnic n. - cal inut n cpstru.

cal dus de cpstru, ftiilioiliilolr m. - pescar (duce petele). I'i.liniiiln / boal de ochi. La CADE. |i h I i h i i { h i . soldat n arm ata rus. pu lin | i i i copil neastm prat. p o liu ii| li adj. - care de cam panie. |H ilitiii(fc/ concentrare, polioi nici n. - curea la cpeeal. polioi nici ( a ) - a lega pohom ia. po lo n n i c i o a r / - policioar la jug. ni|i /. - curea la cpeeal. pohi n l / - policioara jugului, poluri i i . - pivni, pol ii pleav de aldani. (Th.H olban). I'iilmia (BD , 1 4 8 8 )- s a t . I'oluiiii Boldii (B D , 1 4 7 3 )- s e m n de Imliii l'iiliina Boului (BD , 1 4 9 9 )-s e m n de Imliii l'oluna lui C h ip ria n (CD , 1420) iun dc hotar. C o Iiiiii i D eo c h ea ilo r (BD , 1478) 'iun dc hotar. l'oluna IMunceluI (B D , 1473)- s e m n li hotar. l'oluna Paltinului (BD , 1 4 9 1 )-se m n iln hotar. I'nlnna U rseti (B D , 1 4 8 1 ) -s e m n d e hol nr. |iolnfl pe T azlu (C D , 1 4 0 0 )- s e m n il>' hotar. l'oluna S ta n (B D , 1 4 5 8 )-b o ie r , p o lit ia / - cote. La A l.D onici. politia /. - coterea. La N .G ane. politia /.' -o p ro n . L aC .H o g a, politia /.' - adpost n cm p. politia /. - goginea. politia /.' - grajd pentru vite. poi |l i - a / - cote. l'o |m (BD , 1472) - fratele lui Tbuci. p o |itr n ferbineal. La N .urcanu.

|HiIii'hIiiIc n.

227
n. - rujeol. La M .Sadoveanu. n. - incendiu. L a C .N egruzzi. n. - rug. La M .Sadoveanu. n. - foc. E x p r. A d a p o ja r = a da foc. La C .N egruzzi. p o jr n. - roaa zorilor, p o j r n. - nflcrare. (V.AIecsandri). p o j rn / - saca. pojrnic m. - pompier. La V.AIecsandri. p o j rn i / - plant cu flori galbene. P ojreni (CD , 1 4 4 3 )- s a t . P ojreti (CD , 1 4 4 3 )- s a t . P o jrta (BD , 1495) - pru. p o jrn ice / - cazarm a pom pierilor, po jro ic / - pajur. (TD ). p o jjie/ - agoniseal. La DLR. p o jijie/ - avere. L a V.AIecsandri. p o l t / - palat, cm ar. La Dosofitei. plc/ - ja ch e t fem eiasc. La DLR. plc / - pufoaic. plc / - pritoare de rrit porum bul. plc / - m intean fem eiesc. La DU. plc / - polc (hain) m ic. DLR. p o lcr / - porecl. polehn / - om t zgrunuros. polu n. - lan de grne. plic n. - lavi. plic / - m odel de tunsoare. plic / - zuluf. polcic / - corm an. polic / - policioar. (A .G orovei). poligni (a) - a se apleca (grnele). polignt adj. - culcat la pm nt. (DD). pollc / - pritoare de rrit porumbul. polim / - soi (ru). L a T.Pam file. polisdnic n. - g rdu la prisp. polir rt. - blidar. poliior n. - blidar.

p o j r p o j r p o j r p o j r

228
polie f. - polei, pe crengi. (DD). polie f. - lapovi. politic f. - crlion. politic f. - bucl. politici (a) - a pune la cale. (I. Neculce). politici (a) - a ndrum a. La V. Drghici. politici (a) - a se folosi. La TD RG . politicit adj. civilizat, pli n. - blidar, poliri n. - blidari, poli cu r a f tu r i f. - blidar, p o l i / - blidar (mobil), p o li / - blidar (n prete), p o li / - cotru. poli / - pervaz, poli / - corm an. p o liv ln i / - stropitoare,

polivn n. - stropitoare, p o liv n c / - stropitoare, polivnic n. - stropitoare, poliviztor n. - m ain de stropit, polvnic n. - ncpere pentru pleav, polizri m. - roat de tocil, polobc n. - butoi. La A l.D onici. polobocl n. - butoia. La M. Eminescu. polcr / - porecl, polocr (a) - a porecli, polg n. - cnep lsat s se usuce, polg n. - nval. (S.F.M arian). polg n. - brazd cosit. La TDRG. polg n. - otco. La CA D E. polg n. - grm joar. (TD).
polog n. - scoar. La N .urcanu. polg n. - covor. polg n. - aprtor de nari, baldahin. polg n. - brazd. E x p r. A sta polog = a sta, a zace la pm nt. polg n r c la t n. - p retar n dame.

pologr m. - lucrtor, adun poloagele. pologa m. - v. pologar. polog (a) - a cosi brazde. polog (a se) a se ptuli. La TD RG . pologt n. - pologire. (T. Pamfile). polom oti (a) - a bodogni. polonic n. - linguroi. La E .Sevastos. polonic n. - lingur mare. polonic n. - strecurtoare. polonic n. - ciorbalc. polonic n. - crati. polonic n. - teic. polvnic n. - ncpere pentru pleav. p old / - oftalm ie la cai. (TD ). p olc / - m oned de aram. plveni m. - flacr. pom n. - copcel la nm orm ntare. pom n. - tulpin. pom ag m. - dud. pom cu bort m. - copac scorburos. pom cu corbur m. - copac scorburos. pom cu scurbtur m. - scorburos. pom an / - rost. E x p r . N u-i pom an = n-are rost. pom an / - colac la nm orm ntare. p om re / - fructe, pom i (a) - a se ofili, pom it adj. - uscat. La T.Pamfile. pom nr m. - ceretor, pom nr m. roman, igan, pom rit n. - pomicultur. La TD RG . pom t n. livad. Ceia ce vor intra n vie sau n pom t pentru s m nnce nu mai poame, s nu s certe. (Pravila lui Vasile Lupu). pom at n. - sad. La CADE. pom znic m. - uns al lui D um nezeu, pomzu (a) - a nvesti. (M.Sadoveanu). pom zut adj. - uns, nvestit, pom lnic n. - pomenic. (CM ).

pom eni (a) - a am inti. E x p r . U nde se pom en ete? = nici vorb, nici pom e neal. La TD RG . po m e n ire f pm ete. (CM ), p om t m. - livad. La N . urcanu. p o m tu ri f. - poam e, fructe. La TDRG. p o m ih n. - pnz de pianjen, pom inc n. dar. La Dosoftei. p o m in te n m. - rze. La TD. p o m istel f. - ceamur. p o m f. - pom uoare. La I.Sbiera. p om il n. - grdin. La T.Pamfile. p o m n t n. - podea (de lut), p o m n t tr lit n. - pm nt gunoios. p o m n t to c m a n. - es. p o m n t (a) - a m proprietri, pom c n. - loc pentru topit cnep. p o m o ro c f. chiciur, p o m o ro c f. - brum , pom oroce - fructe uscate. S.F. Marian, p o m o ro n c f. - portocal, p o m sn f - fundul cruei, p o m o s te l / - tem elie bttorit, pom ste f. - ridictur de pm nt. pom osti (a) - a bttori tem elia casei, p o m stin - podul carului, cruei. La DLR. p o m tin f. - pod. La I.Creang. p o m o t f n. - m tuz. La CA D E. pom ozc n. - pensul. pom p i (a) - a stropi. pm uri n. pl. - pomi (la nmormntare). p o m u o r f . - coacz. La DLR. p o m f. - poam . (S.F.M arian). pnci n. - povrni. La DU. ponihs adj. - saiu. (DD). pongi m.pl. - tlpigi. p o n r n. coast abrupt. p o n r n. - dolin. La DEX. p o n r n. - pod plutitor. p o n o r (a) - a prvli. La C.Stam ati.

229
ponor (a) - a dobor (copacul). ponort adj. - prvlit. La M .Eminescu. ponorit adj. - surpat. ponort adj. - hopuroas. p o n o rt r f. - surptur. ponors adj. - surpat. pons n. - hul, clevetire. pons n. - consecin. E x p r. A trage ponoasele = a fi nvinuit. La D ELM . pons n. - aluzie. La I.C reang. ponos (a) - a se nvechi (o hain). ponosit adj. - purtat. La Sptmna. ponosl m. - reclamant. La S.F.Marian. ponslu rt. plngere. ponslui (a) - a pr. L a P.Ispirescu. ponosluire f. - plngere. ponosluitr m. - clevetitor. pop n. - p at la vrtelni. La DU.
po p n. pop n. pop n. pop n. pop rt. pop n. pop m. p ar pentru btut stlpi. stlp la streain. par la co d atele puului. glug de porum b. m nunchi de cnep. proptea. La C. H oga. pe care se fixeaz nicovala. popnc f. - ciuperc. popantu n. - p roptea (la gard). p o p as n. - oturac. (CM ). pp m. - sprijin la cprior. pp m. - stlp la streain. pp m. - post. E x p r. Zi de pop = zi de post. (C A D E). popnchi m. - ciuperc com estibil, popic n. - lem nior (joc n popice), p opr n. - tietur pe un copac. Popioara (C D s, 1502) - fntn. popivnic m. - piperul lupului. La DU. popc interj. - tronc, poplni (a) - a um ple cu ochi.

230
p o p ln ire f. - um plere cu ochi. p o p ln it adj. - plin cu ochi. p o p n d c n. - om scund, p o p n d u n. - biat m ic de statur, p o p n d c m. copil. La CADE. p o p n d z c n. plut din stufri, p o p r c n. - crcn prins la cotig, p o p r c n. - proptea, popn n. nvelitoare pe cal. p o p n c f. - procov. p o p o n n. - volbur. La DU. p o p o n e m. - sfenic. La C. Hoga, p o p o n m. - ntreg, rotunjit. E x p r. A scoate p o p o n e = a scoate gata fcut, p o p o n m. - neateptat. E x p r. A veni p o p o n e = a veni ca din senin, p o p o n m. - nepenit. E x p r. A sta p o p o n e = a sta (a rm ne) n picioare, p o p o n n. - fitil (la lamp), p o p o n n. - opai, p o p o n n. - sprijin la cpriorul casei, p o p o n n. - ctin (fructul), p o p o ra ie / - popor. La V.AIecsandri. p o p o ra n i m. pl. - oam eni simpli, p oporani m. pl. - enoriai. La I.Creang. p o p r /.' - proptea (la frnghia cu rufe), p o p rc l f. - arest la dom iciliu, p o p r n ic n. - grind (Ia cas), p o p ri (a) - a propti. La I.Creang. p o p ri (a) a m piedica. Popricani (BD , 1476) - selite. poprg f. - gtar (la cpstru), popritr n. - ham far ju g , popritr n. - proptea, poprc f. - curea la pantaloni, popoe f. pl. - porum bite. popo m. - crin. popini f. - teren de floarea-soarelui. P opom i de rsrit. (DD).

popi n. - porumb. popi n. - stnjenel. popi cu grune m. - cocean necurat. Popu (BD, 14 7 0 )- ig a n . Popu Roi (BD, 1487) cpetenie, pord f. - sfat. (TD). poriburi n. pl. - baliverne, por (a se) - a treblui prin cas. por (a) - a ajuta nunt, p o r ito r e / - buctreas la nunt. Porc Ion (CD ) - cenic. porcn n. - cpi de fn. La Sptmna. porcn n. - glug. (TD). porcn m. - porc m are i gras. porcn m. - obrznictur, porcn n. - grmad. (TD). Porcari (BD, 1 4 7 3 )- b o ie r , prc f. - clci la plug. porcnl n. - grm joar de fn. porcn (a) - a aduna (fnul). porcre f. - goginea pe butuci, porcre f. - m ulim e de porci, porcr m. -c o a d a -v a c ii. Porceti (CD, 1448) - sat. prci m. pl. - E x p r. Cnd or zbura porcii = niciodat. porcin f. - iarb gras. La DU. porcin f. - carne de porc. La DLR. porecli (a) - a porocli. (CM ). porncic m. - corlt la pod. porfn n. - parfum. porghce f. - cnep necrescut. CADE. p o r i c l e pl. - fructe de to t felul. porm b f. - porumbic (fruct). CADE. pornal f. - plm deal. pornal f. - pornirea turm ei la pscut. pornal f. - loc de pscut. pornicior f. - policioar (la plug). pornire f. - furie. La C .N egruzzi. porcl f. - porecl.

p u r o g n ie / - panie. L a I.Sbiera. porn n. pod um bltor, pornc f. - rugm inte, p o r n c / - nsrcinare. La CADE. p o r n c / - chezie, p o r n c / - veste, p oron (a) - a se surpa. | k n o nit adj. - surpat. p o rp (a) a scurm a. p o r ta r m. - m are dregtor. La DIM . I'o rta ri (BD , 14 9 1 )- s a t . Portari (BD , 1495) - localitate, port m. - stlp. (TD). portcur / - ureche pentru curea, portihci n. - zvor la rzboiul de esut, porti / - gurar la plit, porti / - ochi m obil la fereastr, porti la cu p tor f. - gurar. portnoic f. - croitoreas, portom anet / portm oneu. porturi f. pl. purtri. La TD. porum bc m. pasre pestri, porum bar m. - arbust slbatic, porum bc adj. cu pete diferite (cal), p o r u m b / - fructul m rcinului, porumbcl adj. - suriu. La E. Sevastos. p o r u m b a / fructul porum barului, porum be f. pl. porum brele (fructe), porum bre f. - arbust slbatic, porum bri m. pl. porum brite. porum brl m. - porum bar (arbust), porum bric / - fructul porumbrelului. p orum bi / - fructul porum barului, p oru m b re / - desi cu porum bri. p oruncel / - ordin, porunci (a) - a ordona. La DU. p o s a d / - aezare de m eteugari din preajm a unei ceti m oldoveneti, p o sa d / - bir pentru ntreinerea gar nizoanelor din ceti. La DIM.

231
p o s d c / hot. - legarea nvodului, p o s d n ic m. - dregtor care administra posada. posd (a) - a aeza. (Dosoftei). posdre / - m ontarea plaselor, pos (a) - a m ocni (focul), poscon / - cnep stearp, poscon / - cnep de smn. p osesre / arend. (DD). p ossie / - m oie. La DLR. p ossie / - arend. L a V.AIecsandri. p osesor m. - arenda. La C.Negruzzi. posle rt. - rachiu prost. La DU. posld n. - ln proast, posm ag m. - pesm et. La DLR. posm gi m. p i - biscuii de cas. posmagi (a) - a presra cu pesmei pisai, posm gt adj. - uscat. La TDRG. p osm dz m. p. - pateuri, posm l n. - grm ad. L a CADE, DD. posm l rt. - grm ad. (E.Sevastos). posod (a) - a aeza plasa pe frnghii. posod (a) - a lega o plas pescreasc, pospai n. - p ra f la moar, pospai (a) - a pri pe alocuri. (DD). p o sp ia l / - spoial. La TDRG. p o sp i l / - lucru fcut de mntuial. p o sta t/. - parte dintr-un lot. La CADE. p o sta v (BD , 14 6 0 ) - estur, post (a) a parcela, p ost/ - posteuc, p ostlnic m. - d regtor de curte. DIM. posteln ic m. -s tr a to m ic . postln ic m - titlu onorific boierilor fr atribuii (sec. X IX ). La C.Negruzzi. postln ic al d o ilea m. - ajutor de pos telnic. p o ste ln ic e s / - soia postelnicului, p o steln icl m. slujitor al curii.

232
postelnicie / dregtoria de postelnic, posteuc / - piedic la roata (cruei), postuc f. - proptea, postuc f. - lemn pentru sprijinirea osiei cruei. La DU. postim nte n. pl. - cpte la butoaie, postrnc n. - cufundar. postoluc / - crj. postornc / - curea la ham. postornc f. - lichea. La I.Creang. postornc f. - curea Ia jug. postornc f - cheutoare la hulub, p o s to r n c / - lan la osia cruei, postornc / - ltura. E x p r . Cal Ia postoronc = cal ltura, p oic / - vin prost. (Th.H olban). pi vb. pers. I, sing. prez. (de la a pu tea) - pot. (TD). potalion m. - p o ta r . potalion m. - cal de pot, p otn ie/ - anecdot, p t / - glonte. La CA D E. potaie / - canalie. (Gr.Vieru). potaie / - hait. p otcltc / - cptueal la cizme, potcoav - unealt de nfundat butoaele. poticl (nfrngere)/ - zdrum icare. p otic / - crare. La V.AIecsandri. p otc / - prleaz. p otic / - urm lsat de un uvoi, p otc / - jg h e ab la teasc, p otice / - crru. La CADE. poticni (a) - a podidi. La TD. p otic / - crrue. La CADE. potir n. corol. La DLR. potir m. - otean dintr-o poter, p otir / - cete de oam eni narm ai, potng n. piedic la cru.

potng n. - tra is t pentru mncare la cai. p otng s adj. - noduros. L a CADL. p o trn c h e / - fem eie m ic de statui ;V p o tl tc / - cptueal, p o t l t c / - m ein. p o tl ic / - v. p o tc ltc . potlg n. - loc sterp n porum bite. potlg n. - vechitur, p o tlo g a r m. - punga. La C.Negruzzi. p o tlo g rie/ - pungie. V. Alecsandri p o tlo g rii adj. - pungsit. L a TDRG p o tn g i w. pl. - v. ponogi. p o to g ra fe / - fotografie, potoli (a) - a m lcom i. (CM ), potoli (a) - a ptuli. po to lit adj. - ptulit. (TD). p o to e / - ceat (de copii), p o to p i (a) - a pustii. La C.N egruzzi. p o to p i (a) - a nimici, p o tr ic l / - unealt de gurit, p o tric a lu adj. - portocaliu, p o tric l (a) - a guri. La D.Cantemir. p o tr iv / - pereche. (TD ). p o triv i (a) - a aranja. (DD ). p o triv n ic m. - dum an, p o triv n ic / - pereche. (TD). p o triv it adj. - educat. (DD ). p o tro a c / - inttur. La CADE. p o tr c n. - ciorb. (eztoarea), p o t u c / - fronton, p o v rc / - crati. p o v rc / - linguroi. p o v a rn a g iu m. - rachier. La DLR. p o v a r n / - instalaie de fcut rachiu, p o v n. - ndrum are. La CA D E. p o v r n rie / - cazan de rachiu, p o v d l / - m a g i u n . (V.AIecsandri). p o v d l / - m agiun. (TD). p o v d l / - dulcea, p o v d l / - bulion de roii.

povdl de p tl g e le f. - bulion, p u v llic / -v o lb u r , p o v lr l / - magiun, pnvod n. - drlog. povod n. - sfoar ce distaneaz crlicli- carmacelor. puvodnic m. - cal dus de cpstru. povodnic m. pescar de rezerv. povodnic m. v. pohodnic. p o v o d n icr m. - v. povodnic (pescar). po/. ii. - portret mare. po/.slr m. fotograf. pA /.ft/ - fotografie. p o /.d erre f - puzderie mult. po/.derie f. puzderie. po/.fc f. - fotografie. po/. (a) - a se fotografia. po/.n m. - p c lic i. La DU. pzn /.' - bizarerie. La DU. p m h t f. - strbunic. p n k 'ic f. - cataram . p rag n. - partea de jo s a burii p r a l i a g h / ciuperc com estibil. pi ;iliagh f - carne proaspt. pi :lii f. - ciuperc. La CADE. p ra h o n e f. pl. - lam be la cru. pi iiinic n. - m ai de rufe. p ra j n. - praz. p rajc n. - sptoare de rrit porumbul. IV alua (B D , 1 4 8 7 )- s la , p ra m a tie f. - fem eie uuratic, p ra m a tii f. pl. - bizarerii, p ra m a ti s adj. - glum e, pi nic n. - m ai de rufe. p ra n ic (a) a bate (rufele, pnza). pi ap n. - steag (la biseric), pi a p a l g n. - om venit din alt sat. pi a p a n c n. - sptoare de rrit, pi p u r n. - steag bisericesc. La CADE. p r a p u r n. - baci pentru m ireasa din a li sat.

233
prpur n. - obicei de nunt, prapuri n. pl. - grsim e la intestine, prasadc f. - p ar pdurea. prs f. - fier de clcat, prsc f. - fier de clcat, pracu m. - derbedeu. (S.F.M arian). prascu (a) a clca cu fierul de clcat, p r / - spare. La TD R G . prauc f. - sptoare de rrit, prauc f. - cultivator pentru afnare. praovc n. - sptoare de rrit, prau (a) - a spa. pratte m. - strbunic, prav n. - p ra f (de puc), prv n. - el. La C.C onachi. prv n. - cluz. La C.N egruzzi. pravil f. - cod de legi. P ravila lui Va sile Lupu. pravlc f. - lopic (de uns pereii), pravilicte adv. - legitim. V.AIecsandri. pravoslvie f. - ortodoxie, pravoslavnic adj. - ortodox, p ravoslavnic m. - credincios ortodox, pravoslavnice f. - religia ortodox, prbuitr f. -d a rm tu r . prci adv. - cu totul. L a I.Sbiera. prdcine f jefuire, prftur (a) - a batjocori pe cineva, prjl f. - tocan cu carne, prjl f. - prjitur pentru ciorb, prji (a) - a privi. prji (a) - a privi. Cu prjitul = cu vzutul. prji (a) - a se uita. (TD ). prji (a) - a se oglindi, prji (a) a se usca la soare, prjin f. - m sur pentru lungimi, prjin f. - veche unitate de m sur a ariei, egal n M oldova cu 26,76 mr.

234
prjin / instrum ent de m surare a suprafeelor. (T. Pamfile). prjin / - prjin mic. prjit n. - privit. E x p r. Cu prjitul = cu privitul. prjitr de ou / - ju m ri. prjii m. pl. - prjituri, prm ndi (a) - a locui. Prm ndete prin codri ca pasrea. (Psaltirea cheian). prpad (a) - a prda, p r p a s tie / nenorocire, p r p d n ie / - pricina pierzaniei, p rp dnie / - prim ejdie mare. p rp denie / - prim ejdie, p r p d n ie / - concenie. La CADE. prpdi (a) - a pierde. La C. Negruzzi. prpdi (a) - a conceni. La CADE. prpdit a d j.- pierdut. La C.Negruzzi. prpstnie / pierzanie, p r p stu ir e / - prvlire. La C.Hoga, prp urc / - vl la m ireas, p rsd a / - jo c popular, prsde m lee / pl. - pere zemoase, prsdi (a) - a sdi, a rsdi, p r s l / - m ner la cuit, prsdri n. - pr. prsdri n. - pr pdure, prsdzl m. - pr m ic. pri (a) a spa. prre / - m uirea porum bului, prit n. - spat. La T.Pamfile. pritr/w. - sptor. La A l.V lahu. p r it r / - sptur. L a T.Pamfile. p r t il / - indril. L a DU. p rtin / - prjin pe coam a casei, p rtn / - tescovin, p rtin / - botin. prtn / - prjin la corlatele puului.

prvl n. - cascad m ic. prvltic adj. - povmit. M. Eminescu prvl n. - povm i. La V.Alecsandri prvlit a d j.- surpat. La M .Em inescu. pream i n. - vin negru, p resen / - curea lat la ham. p retc / - beioare cruci n stup. precst adj. - m aica D om nului, p recist / - preacurata. (O. Goga). precistu (a) - a m prti. (TD). prect adv. - ct. La V.AIecsandri. precovr (a) - a precumpni. I.CreangA precupei (a) - a negutori. (TD). precup (a) - a trafica. La V. Alecsandri p rednie / - tradiie. La TD RG . prcdoslvie / - precuvntare. preducea / - priboi. La DU. preface (a se) - niznai. E x p r. A o face pe niznaiul = a sim ula indiferen . E x p r . A se face niznai = a se pre face c nu tie nimic, prejm t n. - preajm . La P.Ispirescu. p rji / - balam a, p r e jm u r e / - loc ngrdit, p relpc / - ncpere adiacent casei, p r e l c / - poian ntre dealuri, prelungt adj. - foarte lung. (TD). prem nten m. pm ntean. prent n. - vergea la coarnele plugului, prent n. - vergele la loitrele carului, prepeleac n. - crcn pentru oale. prepeleac n. - proptea, prepelci m. - cpi de fn. T.Pamfile prepelicr m. - cine de vntoare. prepelicior / cpi mic. prepelicit a d j - legatul viei de araci, prepeli / - pan la piatra rniei. prescur / - covora, prepus n. - bnuial. (G r.U reche). presn n. - curea la ham.

s u r (a) - a m prtia. La DLR. |n em irat adj. m prtiat. La CADE. |ii c lca r n. - sfredel. La C.H oga, pi ( lin in. - prieten. |)i i'illu (a) - a aprecia. La Al.Vlahu. |iM'|iUure / - evaluare. La Al.Vlahu. |u c|H uitr m. - preuitor. La N .G ane. ric u e se u I (CD , 1400, 1409)- b o ie r , preuc (a) a treiera cu m uli cai. prevet (a) - a curge peste margini,
1111

235
pricilc / fronton, pricolici m. - artanie. La DU. pricopsi (a) - a se alege cu ceva. DU. pricupe / - precupeie. pridnie / - z e s tr e , prir m. - aprilie, pritnic m. - prieten, prifnt rt. - pine cazon. La CA D E. prig adj. - cu picioarele albe (cal), prign rt. - boi njugai la m ijloc, p rih an / - loc sterp n porum bite. prihvatiz (a) - a ciordi, prii (a) a-i face bine, a-i plcea, priincis adj. - plcut, prielnic, priim c m. - care triete n casa soiei, p rin / - m rinim ie, plcere, p riire / - plcere, priitri m. - prieten, prilz n. - prleaz. (M .E m inescu). prilj n. - prlej. (CM ), prilejui (a) - a prleji. (CM ), prim e adj. - negru (strugure), prim e adj. - nealtoit (via de vie), p rim ic / strugure nealtoit, prm a-nti adv. - nti de toate, prim ai m.pl. - E x p r. A se duce n prim ai = a tri n casa soiei, p rim / - panglic pentru cosie, prim u n. - vin negru, prim vr (a) - a ajunge n primvar, prim blat m. - hoinar. (TD ). prim turi n. pl. - sem ne distinctive, prim in it ri / pl. - schim buri, prim inten m. pm ntean. p rim ire / - gustare. (TD). prim ire (b u n ) / - priim in. (CM ), p rim ite / - m tur la vnturat. DU. prim itel / - vnturtur a grnelor.

prevet (a) - a se usca. La CADE. p ic v l / - grind la gardurile de pescuit, prlm adj. - porum bc (cal). |iril)lu (a) - a bnui. |iril)lu (a) - a ncerca, p rlh lu (a) - a potrivi, pi ih lu re f - presupunere, p rlh lu re / ncercare, pi i h l u r e / - preluire. p iih lu re / - bnuial. |M ililut adj. presupus, bnuit, pi lliic/ - plm deal, pi ihol (a) - a-si reveni dup o boal. |u iholt adj. - care se vindec, piice / . ceart. pi icc/ - loc de prelucrat petele, pi i c c p / - ncpere-anex la cas. pi ic c p c / - v. p ric e a p , pi cliec / - ltura. E x p r. A nM m a la p ric h e a c = a nhm a un cal pi ich (a) - a dogori. La CA D E. pi u hici n. - treapt (la cerdac), pi elici n. - m arginea a hornului, pi ic li ici n. - pervaz, pi ie li it adj. - prins cu m inciuna, pi Ici n. - lavi. pi ici (a) - a se certa. (Gr.U reche). pi ic in / - podoim . La CA D E. pi Icin (n ju d e c a t )/ - del. La DLR.

236
prim ii (a) - a vntura a doua oar. prim ii (a) - a felezui. La DU. prim itt n. - vnturare. La T.Pamfile. prim itr f. - gustare. (TD). prinde (a se) - a se nchega, prinde (a) - a se nfiripa, a ocupa. E x p r . A prinde pe cineva la suflet = a salva, a nfiripa. E x p r . A prinde un loc = a ocupa un loc (la ntreceri). E x p r . A prinde sold z = a se murdri. E x p r . A prinde coarj = a se zvnta. prinde (a) a lua n stpnire. prinsoare f. - nchisoare, prinsoare f - lot de pm nt. prinsoare f. - vergea la plug. prinsoare f. - gtar la cpstru, pripas (CD , 1459) - vite rtcite, pripr m. - slujitor n M oldova m e dieval. p r ip r e / - prleaz. p rip to re f. pl. - opritori (la ham uri). pripi (a) - a grbi. La DU. pripicic n. - cotru. pripicic n. - treapt la cerdac. pripon f. - proptea. pripi n. - obicei Ia nunt. pripi rt. - petrecere la socrul mare. pripoini m. - invitaii la pripoi. pripn n. - proptea. pripn rt. - a pentru petele prins. pripr rt. - ponor. pripr . - loc de m piedicat roata. pripr rt. - p o v m i . La A l.V lahu. pripors adj. - prpstios. Al.Vlahu. pripne (a) - a presupune. P r is c a / - sat. prisac f. - g rdin cu legume, prisac f. - stuprie. La S.F.M arian. prisde f. pl. pere.

priscr m. - stupar. La M .Costin priscri m. - om scund, priscre f. - stuprie. M.Sadoveanu priscrt n. - dare pe prisci, priscrt n. - stuprit. La DLR. priscr f. - stupri. priseg f. - prisac. prislop /7. - poian de m unte. CADI prsne adj. - neam estecat. M car dc are fa c e netine bani ct de buni, > ;ni ben iprisn e de aur curat... tot o certai< va s aib. (Pravila lui Vasile Lupu) prsne adv. - n ntregime. La I.Necukv prisnl n. roti la captul fusului. I)l i prisncl n. - titirez. La M .Em inescu. prisnl n. - totrl. prisp f. - teras. La M .Em inescu. prisp blnit f - teras cptuit, prisp cu calidor f. - cerdac, pristanda f. - dans popular. La DLR, pristvi (a) - a deceda, pristvire f. - deces, pristlc f - or de fierar, pristu (a) - a se m prti, pristp f. - prleaz. pricp f. - altoi, p ricp c / - v. pricep. priins adj. - certre, pritec / - al treilea cal nhmat, pritc f. - cui de fier la proap, pritoac f. - cad mic. pritocel f. - pritocire, pritoci (a) - a turna n alt butoi, pritocit a d j - turnat n alt butoi, pritl f. - um brar pentru vite. p r iv a i . - canal ntre dou grle. privri n. - m argine a covorului, p riv a z n. - pervaz. La M .Em inescu privaz n. cam iz (la fereastr), privaz n. - toc (la fereastr).

|irlvz n. - m argine a covorului, prlvz n. - ornam ent la streain, prlvz n. - partea de dinainte a sniei, prlviiznic n. - rindea cu dalt mic. pt iv jl n. - m argine a covorului, in iveal/ - privelite. La C.Conachi. priveti (a) - v. a preveti. privighetor m. - subprefect. I.Creang. p riv n / - v. previl. p rivizn / - legtura unei ngrdiri, privz n. - pia de fructe, p riz ri (a) - a se chirci. La I.Sbiera. p riz rit adj. - firav. La M .Em inescu. pri/.m / - prisp, p rn z n. - prnzare. (CM ), prsncl n. - sfrleaz. E x p r . Sprinten (Iute) ca prsnelul = vioi, harnic, iute. prsnl n. - titirez, prsnel m. - biat m ic de statur, p ro ast adj. - blegit (creasta ginii), proic / - stropitoare. La TDRG. p roc / - cucut, probj b e / - denum irea popular la mol doveni a srbtorii Schimbarea la fa. prohajen (a) - a se ofili. La CADE. p rn b z / - m ustrare. La S.F.M arian. pi o b lu (a) - v. a priblui. p iob lu re f. - v. pribluire. p ro b lu t adj. - v. pribluit. p ro b o ze l/ - m ustrare. (TD , CADE), pro b o zi (a) - a m ustra. I.Creang. pi u b u (a) - a ncerca, p r o c it n ie /-e x a m in a re . La I.Creang. pro cit (a) - a reciti. La DU. procitf (a) - a exam ina. La I.Creang. p m c l t adj. - blestem at. La I.Creang. pi d e t m. - om ru. pr clc t in. - dum an, proclei (a) - a blestem a, proclei (a se) - a se nruti.

237
p roclere / - afurisenie, p roclere / - nrutire, procovle / - cearaf, procov n. - covora pe cal. procov n. - ibnc. La CA D E. procvnic m. - plant decorativ, proc n. - p tu r de ln. prodl / - ferstru de tiat n lung. producte / pl. - legum e, p rod f n. - gaur n ghea. La DLR. p rod f n. - gaur lng vran, prodh n. - sprtur n ghea, p roduc / - v. produh. L a CA D E. profiru adj. roz (vin), p rogonr m. - nvodar, prohab n. - li. La N .G ane. prohb n. - ascunzi. E x p r. A d escoa se (pe cineva) din toate prohaburile = a ncerca s se afle toate intim itile, prohz adj. - nelim pezit, prohn n. - corlate (la pod), prohn rt. - drum pentru vite. prohoris (a) - a o duce bine. La DU. prohorisre / - progres. La C.Negruzzi. p rom or / - chiciur. La T.Pamfile. prom orr m. - noiem brie, prom orocit adj. - plin de chiciur, prom oroc / - chiciur. La N .G ane. prpc / - plut (dop), prop el / - oprel. La I.C reang. prop (a) - a opri. p rop it/ - proptea, p rp t / - propea. La C A D E. p rop te / - stlp (la gard), p rop itori / pl. - opritori (la ham uri), propritore / - opritori (la ham uri), prs-negru adj. - negru-deschis. p rsie / - pm nt hodinit. La CADE.

238
proslvi (a) - a se lfi. La I.Creang. prosb n. - estur decorativ. La DU. prosb vrstat n. - tergar decorativ, prosocle n. pl. - erveele, prosoghle n. pl. - erveele, prosop cu flori n. - ervet, prosop cu ururi n. - ervet decorativ, prosop de clrie n. - procov. prost adj. - sim plu. La M .Costin. prost adj. - nensem nat. L a N .Gane. prostc m. - om simplu. La D.Cantemir. prostlu ni. - nepriceput. La TDRG. prostlu m. - boble. prostln adj. - ntng. prostnac adj. - m rginit. La CADE. prostnl adj. - vlad. p r o s te a l / - prostire. La TDRG. prostim e / - oam eni de ar, sim pli, prostire / - cearaf. (DD ). prostire / - cearaf. La N .G ane. prostit adj. - zpcit. La TDRG. propn n. corvad. propnt n. - corvad. protez / - crj. protvnic m. - dum an, proap n. - tnjal de njugat boii. prop (a) - a lovi. La M .Sadoveanu. propi (a) - a sili pe cineva. La CADE. prublu (a) - a judeca, prudh n. - copc (n ghea), prufn (a) - a fori (calul), prufn (a) - a im ita m ugetul, p ru jn c / - sptoare, prujan (a) - a spa. p r j / - glum . La DLR. pruji ( a ) - a glum i. La A l.V lahu. prujitr / - g l u m , snoav. I.Creang. pru jn / - arc de patefon.

p r u jn c / - crlig de rufe. p r u jn c / - v. p ru jn . P ru n (CD , 1436) rze, p ru n c / - dom nioar, p r u n c u l / - dom nioar, p ru n d n. - pietri pe mal de ap. p r u n t n. - vergea la coam ele plugului p r u n t n. - vergi la loitre. p r u n t adj. - plat. Talger prunt. (DD) p ru n t s adj. - acoperit cu prundi. p ru s m. - gndac. La CA D E. P ru t, r u -N e ra s u l. (CM ). p r u t n. - bra prsit al Prutului. P ru te (CD , 1 4 3 4 )- p r u . p r u z r / - grl mic. p s n e adv. - pesem ne. p u c h (a se) - a se uita concentrat. p u c h (a) - a lucra miglos. (TD). p ch i n. - pictur mic. p ch i m. v. p u ch in . p u c h n / - urdoare. La DLR. p u c h in b r m. - cuco cu brbia marc pu ch in s adj. -u rd u r o s . L aT .Pam lile puchi s adj. - care se uit ncordat. puchi s adj. - nengrijit. puch i s adj. - bolnvicios. puchis adj. - bolnav de oftalm ie (cal) pu ch iei m. pl. - picele. La DLR. p u ch ic adj. - alb cu pete mici (j'.i in). p u c io a s / - sulf. p u c io a s / - g m lie de chibrit. pu cio as de s rn ic / - gm lie de chl brit. pucis adj. - lene, p u c i m b n. - ciot de copac, p u c i m b n. - buturug, p c l / - bucl, p u d u c / - bani, p u d u rc adj. - roz-deschis.

I'ucti (BD , 1 5 0 2 )- s a t . puf n. - saltea (de pene). pil f n. om eti. pu 'ic / flanel. p u g h ib l / - pete m runt. phab adj. - nfoiat. Pnepuhab. (DD). pliav adj. - gurit. La M .Em inescu. |> h / - bici lung. La V.AIecsandri. p i h / - tulpin de ceap. p u hvi ( a ) - a n f o i a . p u h lib u it r m. -b rfito r. La Gr.Ureche. p u h o c e / - bufni. puhoi n. - viitur. La C A D E. p u h o i r m. - pasre rpitoare. p n h u le / pl. - oftalm ie la cai. p u liu lie/ - leucom . puhu (a) - a se mbolnvi (ochii cailor). p u h u i l / - pnz de pianjen. p u h u l / - puh mic. p u h u n e l / - v. p u h u ele. pi n c h e e i m. pl. - ornam ent. pi m. pl. - altie la ie. pi m. pl. - lstari sterpi. pui m. pl. - bubue crpate pe picioare. pui interj. - repetat, se cheam ginile. p u ic n / - fetican. La DLR. p u i c / - boab rm as nenflorit. p ic / - gin de un an. La CADE. p u ic u lc n / puic. La E.Voronca. p u ic u li / - puicu. La T.Pamfile. p u i e r e / loc ngrdit pentru pui. p u iet r s d it m. sadni. puici m. pl. - lstari sterpi. puiez (a) - a se nm uli. pu ig n m. - pui m are de pasre. pu ig n m. - bucic. (TD). puign in. - flcu care n-a fcut armata. p in i / - hait de cini. puis adj. care face m uli pui. p u io r in. - m oned veche. La DLR.

239
puir m. - m uchiule. L a CA D E. puior m. - custur pe esturi. La DU. puir m. - lstar sterp, puir m. - pernu pentru copii, puir cu custur m. - pernu. puiori m. pl. - puiet de albini. put n. - copilire. pi / - hait de cini. La C A D E. Puiu (BD , 1 4 8 8 )-p lo s c a r. Puiu (CD , 1455) - m ovila lui ~. puiu rn. - boboc (de gsc). pujl n. - codiric la biciuc. plb ere / - puzderie. pulpn n. - picior de gin cu oldul. p ulp an / - clap la glug. La CA D E. plp / - uger. Pulp (BD , 1 4 9 5 )- p r u . Pulpeti (BD , 1495) - sat. pulpos adj. - cu ugerul mare. CADE. pulveliztor n. m ain de stropit, pum bu adj. - rou-deschis. pune (a) - a m nca. E x p r. A pune ceva la inim = a m buca ceva. p n g / - celul de fagure. Pung (CD , 1 4 3 7 )- r z e , pungi (a) - a je fu i. (TD). Punjeti (CD , 1437) - sat. puni n. - puroi. La DU. punoi (a) a puroia. punois adj. - puroios. p u n te / - ching la ferstru. p u n te / - pan de lemn. p u n te / - vergea la co am ele plugului. p u n te / - grindi la plug. punte / - plaz. p u n te / - cruce la cru. p un te / - cum pn la fntn. p u n te / - prleaz.

240
p u p z f. - pine lunguia pentru nunt. p u p z / - colac asem ntor cu o pa sre. La S.F.M arian. pupi n. - pupat zgomotos. La I.Creang. p u p u i t adj. - moat, p u p ic / - drgu. La C .N egruzzi. p u r n. - plant. La DU. P u rc a ru (BD , 1474)- b o ie r . P u rcel (CD , 1424) - satul lui P urcel s u r la r iu (BD , 14 9 5 )- r z e , p u rc c l m. - scete. La DU. P u rcelescu l C r c iu n (CD , 1429) m are boier m oldovan. P u rceleti (CD , 14 2 9 )- s a t . P u rece (BD , 14 9 1 )- b o ie r . p u ric m. - om scund. p u ric a i m. pl. - cuie. p u ric s adj. - nengrijit, nesplat. p u rd n. - v. p u rd u h . p u rd h n. - copc. (DD). p u r t (a) - a ponosi. (CM ). p u r t (a) - a um bla (vorba). E x p r. Se p o a rt v o rb = a se vorbi. p u r c m. - corlt (la pod). p u r i m. pl. - ghizdele. p u stii (a) - a se nrui (casa). puc (a) - a m puca. (M .Sadoveanu). p u c r m. - tunar. La DU. pu ca ni. - cui. p c / - tun. p c / - tun. La Gr.Ureche. p c de so c/ - pucoci, p c / - E x p r . G o l-p u c = cu pie lea goal. p c / - arm de foc. (N.Labi). p u c h e / - bub pe limb, p u c ri (a) - a trage cu tunul, p u c rie / - artilerie. La N .C ostin.

puche / - veste rea. E x p r . Puchcu pe lim ba ta = s i se umfle limba, p u ch in e / - puche. L a V. Alee sandri. pucoce / - pucoci. La CA D E. puci n. - pucoci. pui (a) - a m ocni. pui ( a ) - a afna. pulam / - derbedeu. La DU. pulu m. - dezertor. C. Stam ati. putl m. - coad cu roat. putc n. - m ner la cosie. putre / - viitor. E x p r. n puterea n cinstea. (TD). putre / - avuie. putre / - picioare. E x p r. A sta n putere = a sta n picioare. D e ce stai n putere? (TD). puternicis adj. - puternic. putihci n. - cordenci. p tin / - cldare. ptin / - cad mic. ptin pentru lap te / - itar. putincis adj. - capabil, puternic. putinl n. - putinei. p utin c / - butoia. p tn / - itar. p t n / - cldare. ptni / - av. p u t n o e / - cad. putricil / cherner. putrigi n. - scorbur. puturoas / - curcubeic. puturoas / - sudoarea-calului. puturoas / - vinri. Puturos (BD , 1493) - lac. pugi m. - piigoi. punl adv. - puin, puu (a) - a rindelui. puuntc adj. - jo s u .

nlhl f. - vechitur. La M.Eminescu. Uabot (BD, 1493) - feciorul lui Alexa. rboj n. - lemnior crestat, rac n. - cange. rac n. - rindea cu dou cuite. rncat m. - brotac. La DU. rilcil f - scorbur. nlcl f - dispritur ntr-o lad. nlcl f - cutie de lemn. nlcl f. - strat de legume. racl/ - cutie de lemn. La M.Eminescu. nlcl f. - cociug. La V.AIecsandri. nlcl f - secie ntr-un hambar. nlcl f. - parcel. n u lit ri n. - cuit de curat copita, ra d z n. - rztoare, in d z a lu ito re / - v. ra d z . rAdz f. - stinghie la boroan. rtldz f. - fofeaz. i afa n d f - petrecere, ra fa n d (a) - a nfuleca, n lf f. - m ain de strivit strugurii, rtlli n. - trior. ra ft n. - blidar (m obil), raft n. - blidar n perete, l agci . - furc de scos oalele. ni|>ale f. - buturug, n lgliil f - ragil. i a ^ lu it r f. - rindea cu dalt mic. r a lili t. - soi de prune, i alilu (a) - a afna cu cultivatorul, i illm f. - epilepsie. La CA D E. i ulmii . pl. - lam be la cru, i aia f. - teritoriu (ceti i m prejuri mile lor) ocupat i adm inistrat de oto mani. La DIM. i albilcic/ - lopic de uns pereii, i albii 1 1 - rindea lung, i ulmilor . soi de poam alb.

rail (a) - a rgila. railinte a d v - ucrainete; n lim ba


ucrainenilor din fosta raia Hotin. (TD). ra il f - ragil m ic. raitne n. pl. - druci pe loitre. ra itc n. - ciur. r l f. - cultivator. ram n. - ram (de fereastr). ram n. - ram (pentru portret). ram n. - ram la stupul de albini. ram atz f. - oldeal. (D D ). r m / - grindi la plug. r m f. - ghizdele. rm f. - ochi la fereastr. r m e f. - toc la fereastr. ram c f. - ram de portret. ra m c r n. - rindea cu dalta n figuri. ra n im rc f. - ciree altoite. r n i f . - m ain de stropit. ra n t n. - ram a ferestrei. r a n t . - m arginea tlpii nclm intei. rn tie f. - m anta lung. L a C A D E. rap alan i f. - operaie chirurgical. ra p a l u m. - brbat zdravn. ra p a tn ec m. - trengar. rpcic . - traist pentru m ncare la cai. ra p io r / - rztoare (de buctrie). rap ft m. - braconier. r r a - n e a g r f. - soi de v i de vie. r ri m. pl. - reea lateral la ave. r rite f. - loc sterp pe ogor. r rn i f. - sptoare de rrit. rasdc f. - strat de legum e. rasd c f. - stropitoare. rasdnic . - v. rasadc. ra s d n i f. - legum rie lng cas. rasln i f. - v. rasad n i. rasarta-so arelu i f. - floarea-soarelui. raslg f. - rsfug.

242
ra sp c f. - sptoare de rrit. ra sp c / - cultivator. ra s t n. - inflam aia splinei. La DU. ra s ta s o re lu i / - floarea-soarelui. ra sta s l n. - floarea-soarelui. ra s ta s ri n. - floarea-soarelui. ra s tr i n. - vin rou-nchis. ra s tr p n. - v. ra stro i. r c / - covat de plm dit. r c / - albie. r c / - can de sticl. r c d e s a re / - cutie pentru sare. ra p n. rapel. r p f. - rztoare (de buctrie), ra p u n. - rapel de lem nrie, r te /. - furc cu dou coarne, r te n. - han. La C.H oga, rati i n. - volbur, r ti f. - unghie (la vac), r ti / - copit (la vac), r tu n. - csoaie, r tu n. - v. rate. R tu n. - toponim , r a / - m oric de papur, r m u t / - rae care nu mciesc. ra c d e f e r / - can de metal, r a ti / pl. - coada-racului. r u a / - pericol. E x p r. A vedea cine va r a u a = a sim i prim ejdia, r u lic n. - melc. ra v c n. vin din struguri netescuii. ra v n n. gavanos. ra v n n. - tigaie far coad. r a v a n c / - crati cu coad lung. r a v a n c / - tigaie adnc. r a v a n c / - tigaie cu coad lung. ra z . drug de fier. ra z n. - scnduric de nivelat grunele. ra z li/ pl. - dantel.

razli / pl. - ornam ent la streain, rznia adv. - de-a dreptul. (TD). rzni / - diferen, razorl n. - urm lsat de un uvoi, razusc (a) - a se usca (butoiul), razvd n. - dinar de rostuit, r a z v d n i / - v . razvod. razvod (a) - a am esteca; a dilua, r b d r e / - trpenie. La CA D E. rbdi adv. - repede, rb ld e / - rabl. rbj n. - lem nior crestat. La CADE. rbu (a) - a unge. La I.C reang. rbu (a) - a jefui. r b u i l / - ungere cu dohot. La DLR. rbuil / - unsoare. La M. Sadoveanu. rbu n. - rboj. La M .E m inescu. rbu n. - cum pt. E x p r . A -i iei din rbu = a iei din srite, rb n. - adevr. E x p r. A crede dup rbu = a crede tot ce i se spune, rb n. - um r la ferstrul cu ram. rb n. - ghivent la urub, rcdu (a) - a se rsti. La I.Creang. rclu (a) - a face ordine n curte, rclu (a) - a cura, a m tura, rclut adj. - curat. Rctu (BD , 1491) pru. rchior / - ctin. La CA D E. R chitcni (CD , 1 4 5 5 )- m o ie . R ch iti (CD, 1452; BD, 1495)- s a t. R chitna (CD , 1 4 3 7 )- s a t . rchic / - rchit tnr. La I.Creang. Racil (BD , 1 4 9 1 ) - pru. R cil Ion (BD , 1490) - boier, rcior adj. rece. (TD). rcitr / - piftie. La V.AIecsandri. rcitri/ pl. - piftie. La DLR. rcitri/ pl. - trem urici, rcitri de gin / pl. piftie. R ciulcti (BD, 1490) - sat.

riicn (a) - a rcni. rclu i (a) - a parcela. La T.Pamfile. r c n re /. - rcnet. La V.AIecsandri. r c n it rt. - zbert. La I.Creang. rtlco rel f. - adiere rcoroas. r c u n / - rcovin. rcur m. - r c u le . La V.AIecsandri. R d u i (CD , 1 4 3 7 )- s a t. rdvoe adj. - fain de calitate proast. U d e n i(B D , 1 4 9 9 )-p ru . K dcni (B D , 14 9 7 )- s a t. r d i rt. - rp adnc. r d rt. - pdure deas, r d i rt. - pdurice pe vale. r d i (CD , 1 4 3 6 )- d e a l. Rdi (BD , 1 4 9 7 )- s a t . Rdi (CD s, 1488) - semn de hotar, rdiu n. - pdurice. La CADE. Rdiul lui C olun (BD, 1499) - semn dc hotar. Rdiul lui G oran (BD, 1489) - semn de hotar. Rdiul H om orului (BD, 1491) sem n de hotar. Kdiul Iui Lacu (CD , 1400)- s e m n dc hotar. Kdiul P ucetilor (BD, 1491) semn de hotar. r d v n rt. - un fel de caret. La DU. r d z e d e la b trn i f. - gospodrie, l d z to r e f. - rztoare. (ALM). i d z to re f. - fier de ras picioarele, l d z to re f. - cuit de curat copita, r d z to r c / - rztoare (de buctrie), r d z rt. - unealt de curat copita, i f i l f. - btaie (la cri), i la n e f. - pileal. i lu (a) - a strivi struguri, i lu (a) - a priblui. (DD). r g i (a) - a m ugi. i gilic f. - ragil mic.

243
rgiluic / - v. rgileic. rhul (a) - a afna. rilni m. pl. - tritori din raiaua Hotin. rim e f. - rutate. La N . urcanu. rin f. - burlan. rii (a) - a ara cu raia. rli (a) - a afna. rlu (a) - a afna. rlic f. - cultivator. rm s m. - vinovat. (I.N eculce). rm ag rt. - pariu. La C .N egruzzi. rm cul f. - ram la stupul de albini. rm i f. pl. - lzni. (TD ). rm nic rt. - iaz mic. rm s n. - paralel de tm plrie. rm ur (a) - a se ram ifica. rm urt adj. - desprit n ram uri. rm ur (a) - a licri. (Gr.V ieru). rnclu (a) - a se irita. rnchez (a) - a necheza. rn d u / - rztoare mic. rni (a) - a strnge. (TD). rne f. - ostrov. rne f. - pm nt adus de ploaie. rne f. - loc de scldat pentru copii. rntun (a) - a rsturna. ( I.N eculce). rpnoas f. - ochen. rpns adj. - jegos. La I.C reang. rpnonie rt. - ticlos. rpcig f. - guturai, m orv. rpciugos adj. - bolnav de rpciug. rpcune f. - septem brie. rpz n. - ndem n puternic. rpez n. - izbucnire. rpt (a) - a crti. La DU. rpth n. - traist de m ncare la cai. rri (a) - a pierde din grsim e (laptele). rr rt. - loc sterp. rrunchi m. rinichi. L a N .C ostin.

244
r s d n. - sad. La CADE. r s ra -s o a re lu i f. - floarea-soarelui. r s r i (a) - a dospi. (TD). r s ri (a) - a tresri. (TD). r s r i (a) - a rscoli. (TD). r s rta -s o a re lu i /.' rsare soarele. r s rita (n) adv. - n galop. r s rta -s o a re lu i / - floarea-soarelui. r s rit /- f lo a r e a - s o a r e lu i (semine). r s r it / - plria fiorii-soarelui. r s rti te / - teren de rsrit. r s t r / - rm ie de aluat. rsc o ale n. pl. - druci aezai pe loitre. rscl n. - druc despritor. rsco li (a) - a m pri oile toam na. rsd z e (a) - a poftori. La CADE. rsf g n. - v. rsfulg. r s f r n. - v. rsfu lg . rsf lg n. - rsfug. r sfu lg t adj. - b olnav de rsfug. r s o r / - floarea-soarelui. rs l n. - piftie. rs l n. - untur de pete. rs l d e cuco n. piftie. r s l / - plas de prins raci. r sp s n. - rgaz. r sp ic (a) - a despica. (Al.D onici). r sp n tc n n. - rspntie. r sp l n. - p ra f de moar, rsp n ten e/ - rspntie. La C.Negruzzi. r sp o p i (a) - a scoate din popie, r s p o p it adj. - dat afar din popie, r s p u n d e (a) - a fgdui. (TD). rsp u n d e (a) - a ine legtur. La DLR. r s p u n d e (a) - a rsplti. La N .G ane. r s p n s . - petrecere dup logodn, r st u n. - bee la jug. r stim p n. - interval. La DU. r s tn c / - plm deal.

rstoac / - cpcan pentru oareci, rstoac / vrtej de ap nvolburat, rstoac / - bra al unei ape curgtoare, rstorce (a) - a se rzbuna. I.Creang. rstorce (a) - a ntoarce, rstoc (a) - a abate cursul unei ape. rstocre / - abaterea unei ape. rstoct adj. - abtut din cursul ei. rstrbuni m. pl. - strbunei, rstrgol adj. - srac. (TD). rsturnare / - rzval. La CA D E. rsc n. fus de rsucit. La E.Sevastos. rsufl (a) - a se odihni. La M .Costin, rsufl (a) a respira. La CA D E. rsufl (a) a-i reveni. La CADE. rsufltore / - lucarn, rsufltore / - cenuar (la plit), rsufltore / - cahl (la sob), rsufltore / - peter, rsufltri / pl. - bronhii (Ia pete), r su flet . - suflare. La M .Em inescu. rsr / - adaos la dajde. La I.Neculce. rchit adj. - m prtiat, rchir (a) - a m prtia. (I.Neculce). rchirte adj. - deschise. (DD ). rlu (a) - a lua cu hapca. La CADE. rlu (a) - a rade de pe faa pm ntului. (M .Sadoveanu). rluire / - ciuntire, rluit adj. - ciuntit, rluit adj. - cojit (boabe), rl / - plas de prins raci. rtcn/ - tietur adnc n came. rtcn / - groap. La I.Creang. rtcnie / - groap. La DLR. rtci ( a ) - a grei, rtez / - rtez (la lad), rtez / - lim b la clana uii. rtez (a) - a crpa (lem ne cu toporul), rtu (a) - a salva, rtu (a) - a lecui.

i A lu lr c / - salvare, i Al uit adj. - salvat, i Alungi (a) - a reteza (fitilul lmpii), i A|Ari ni. - ho de rae. i A|Anlc / - m ulim e de rae. i A |A rie / - ferm de rae. i A|oi ( a ) - a se stropi. La V.AIecsandri. i Ajoial /. - am eninare. La C.H oga, i A | c / - urcior de lut (pentru ap), i A | c / - rindea cu dalt mic. i A|c /. - stnjenel. i Aiic /.' - topora. i Ajuc de fe r f. - can de metal, i Aii ii. - boal, utii ii. - jiv in , i Aii ii. ho. UAii D u m itru (B D , 1 4 9 0 )- r z e . Uilul (CD , 1 4 3 6 )- r u . i AutiHe/ - fem eie cu purtri uoare, i Autte f. - puroi.(TD ). Kitii|cl (CD , 1 4 4 6 ) -p r u . i Avn n. - rdvan. i Avilnl n. - tigae cu trei picioare, i Avrs (a) - a rsturna. (TD). i Avi (a) - a scoate prim ul vin. i Avn (a) - a tvlugi (pm ntul). i A/lui (a) - a rzui. La CADE. i iV/iUuire f. - rzuire. i it/.sllut adj. - rzuit, i A/.ir (a) - a ruina, i A/.sca f. - dans popular, i A /sl sc a / - m elodia acestui dans. i A /ti m. pl. - pzitori la iaz. i it/.iltr n. fier de curat picioarele, i il/it r n. - rindea cu dalt figurat, i it/ilvoe adj. - fain proast, i A /bte (a) - a se face auzit, i A/biUe (a) - a strbate cu greu. i A/I>cl n. - rzboi. i A/h (a) - a nvinge. (M . Sadoveanu).

245
rzbi (a) - a-i veni cuiva (cu ceva) de hac. L a I.C reang. rzbi (a) - a strbate. L a V.AIecsandri. rzboi n. - unealt de ales covoare, rzboi n. - covor mare. (M.Sadoveanu). rzboi (a se) - a se oti. (CM ), rzbol (a) - a se m bolnvi. La I. N e culce. rzbolt adj. - bolnav, rzbucnte adj. - ieite n fa. rzbucnoe adj. - rzbttoare. (TD). rzbun n. - rgaz. La I.N eculce. rzbun (a se) - a se nsenina, rzbunare f. - rfuial. La V.AIecsandri. rzbunat adj. - senin, rzbuni m. pl. - strbunei, rzbunc in. - strbunei, rzbunc f. - strbunic. La M. Sa doveanu. rzd (a) - a d a m ereu. L a I.C reang. rzem n. - tem ei. La M. Em inescu. rz m. - ran liber, posesor de p m nt m otenit, rz m. - m onean. rzesc adj. - de zzei. La I. Creang, rzeie f. - proprietate a unui rze, rzem e f. - m ulim e de rzei, rze f. - m o ld o v a n c liber, rzz m. - paznic la iaz. rzgh (a) - a constrnge. E x p r. A rzghi pe cineva foam ea = a da gata. rzm blte adj. - m ult um blate, rzl m. - desprire. La V.AIecsandri. rzlei (a) - a despri. L a I.N eculce. rzlei (a) - a se mprtia. La I.Neculce. rzlog f. - varg. rzlg n. - bar despritoare, rzlg n. - corlt de leagat caii. rzlg n. - druc ntre vite.

246
rzlg rt. - rscol la cru, rzlg rt. - prjin la codatele puului, rzlg n. - despictur. La DLR. rzlg rt. - despictur. La I.Creang. rzlut adj. - vopsit, r z m c / - ferstru de tiat n lung. rzm r n. - com pas de tm plrie. r z m ir / - rscoal. La V.AIecsandri. rzm ir f. - rzboi. La Gr.Ureche. rzm oi (a) - nm uia. La N .C ostenco. rzni (a) - a rupe. La N .C ostenco. rzn (a) - a rpi. (T.Pamfile). rzn (a) - a se despri. (CA D E), rzole f. pl. - arcuri la trsur, rzoare rt. pl. - arcuri la trsur, rzl n. - hat ntre loturi, rzr rt. - an de-a lungul gardului, rzr rt. - brazd la m ijlocul ogorului, rzr n. - teren ngust (nearat), rzr rt. - jg h e ab la teasc, rzr rt. - m ejd. La DEX. r z u ito r e / - rztoare (de buctrie), rz rt. - lopic slobozitorului. La CADE. rz rt. - dalt. La CADE. rzvore f. pl. arcuri la trsur, rzvr rt. - urm lsat de un uvoi, rzvrti (a) - a (se) revolta. La M. Eminescu. rzvrtire / - aare. La V. Alecsandri. ren rrt. - hrean. R eapede Luca (C D s, 1460) - boier, reu / - prim ejdie. R ebricea (BD , 1 4 5 9 )- p r u . R ebricioara (BD , 14 5 9 )- p r u . rec f. - soi de struguri altoii. R ecea (BD , 14 9 3 )- p r u . Recea (BD , 14 9 3 )- v a le . Recea (BD , 1 4 9 5 )- c tu n .

reci pl. - piftie. La CA D E. redn n. - ntritur. (V.AIecsandri). rdiu n. - pdurice. R ed i-C e re n o v - sat, r. Soroca. rdiu n. - pdurice rar. La SDELM . rediu n. - pdure tnr. La DELM . R ediul de Jos - sat, r. Fleti. R ediul de Sus - sat, r. Fleti. R ediul M are - sat, r. D ondueni. Rediul M are - sat, r. O cnia. reform at adj. - m rog. regean m. - rom ni adui n Basa rabia n ianuarie 1918. rgi f. - drlog. r e g l su r e / - rzvot. La C A D E. Regni M oldavie (BD , 1482) - ara M oldovei. Regnum nostrum M oldaviense ara noastr M oldova (BD , 1499). ric f. - druc lateral la scar, rism n. - paralel de tm plrie. risnic rt. - paralel de tm plrie. ren m. - locuitor din Reni. rndv f. - burlan. repeg f. - opritoare la roata cruei. repegir adv. - repede. La A l.V lahu. r e p e g i n e / - iueal. La V.AIecsandri. repez rt. - lapte ncrit. repezit adj. - vijelios. La M. Eminescu. reptil f. - linge-talgere. rsc f. - toctoare de paie. rsm / v. resmus. rsm us n. - paralel de tm plrie. rspid n. - paralel de tm plrie. R esteiani (CD , 1 4 4 3 )- s a t . restu rt. - cui lateral la ju g . La I. Creang. restrite f. - cum pn. La N .G ane. resuvenre f. - ream intire, rc f. - ciur mare. retovni m. pl. - druci pe loitre.

it i / . i i . - zvor la u. La DU. i lz n. - ceafa. E x p r. L a retezul ca lm lui la gurm az, la ceafa. Uck'/.cti (C D , 1436) - sat. i i - l n c r e / - p e n s i e alim entar. (DD). ii /, n. - ghivent. i ezcrvist m. - pescar (duce petele), i li' /. - ceart. La DU. rld lc t r (de p m n t ) / -p o m o s te . i idicul adj. - caraghios. La M.Eminescu. ilc h iz ie / - luare cu fora a averii n folosul arm atei, rld ic h io r / - ridiche m ic. i I d v in c / - cru cu loitre lungi, i II' i i i . - m sur de lungime. La CADE. rll'/ - cerc la butucul roii. iubiri n. - rindea cu dalt figurat, i Iulie n. - zvora la fereastr, i liiglient n. - rntgen. l ini n. - prundi pentru pavare. i ipac n. - m icsandr slbatic, rlp c / - vi uscat, t ipii h t m. - trengar, i isclne / - icom i. i is n. - cuit de curat copita calului, r l s i p i t r / - drm tur. lis ri f pl. - arcuri la trsur, l i t c / - cenuar (la plit), i iiitc/ - grtar (la sob), r l t c / - gratii la fereastr, ri tc / - corlate la pod. l i tc/ - scar deasupra ieslei. i i t c / - parte de dinainte a sniei, l i l u l n e / pl. - d r u c i la loitre. i ivcec n. - urm lsat de un uvoi, rivn (a) - a netezi, i i/iic n. - unealt de taiat stuf. i l / . / - m antie. (TD ). Ki/.ina (C D s, 14 9 5 )- s a t pe Nistru. Ui/.ina (B D , 1 4 9 5 )- p r u . i li eic n. - an de-a lungul gardului.

247
rc (a) - a sc u rm a (A L M ). ridic (a) - a dospi (aluatul). ridic (a) - a avansa. rdic (a) - a spori valoarea. (DD ). ridic (a) - a dezm ierda. (DD ). rdictri / pl. - greuti. (DD ). rdzc / - dantel. rgl / - rindea cu dalt n figuri. rgl / - druc lateral Ia scar. rglin / - soi de prune m ari. rglitri n. - rindea cu dalt n figuri. rglu (a) - a flui cu rindeaua. rglu (a) - a netezi. (D D ). rhlu (a) - a afna. rhn (a) - a rvni. rjfn n. - vtrai. rl / - rt. rl / - rn. La I.C reang. rl / - coast. E x p r . n tr-o rl = ntr-o coast. rm bu (a) - a spa de m ntuial. rm i (a) - a pune rm a n crlig. rm le n sc adj. - rom an. (G r.U reche). rm lni m. pl. - rom ani. La Gr.U reche. rmnic n. - heleteu. La M. Sadoveanu. R m na / - R bnia (ora). rncci n. - sfredel mic. rnc / - bici din fii de piele. rnc (a) - a m ugi. rncu m. - buhai. rncu m. - armsar. rnchedz / - panglic (de m tase). rnchz n. - nechez. La C A D E. rnchez n. - a necheza. La DU. rnchezre / - nechezare. La DU. rnd m. - slug la palat. rnd / - rztoare (de buctrie). rnd eu / - rztoare (de buctrie).

248
rendeu f. - nem ulum ire. E x p r . A -i lua cineva rindeaua = a-i pune pofta n cui. rndu (a) a aranja. (TD). rlndu (a) - a construi. (TD). rnduil / - rost, pricepere. (DD). rnduial / - rnd. (CM ), rndum'c / - parte crnoas sub copit, rndunc de pm nt / - nevstuic. rndun / - parte crnoas sub copit, rnduri n. pl. - generaii. (TD). rndz / - co de pern, rndz de cpti / - co de pern, rnjt m. - jm b . rnocic / - can de lut (pentru ap). rns f. - inflorescen. La CADE. rned adj. - grosolan. rni f. pl. - lambe de dinapoi la cru. rn t z n. - panglic (de m tase). rnz f. - pipot. La V.AIecsandri. Rnzeti (BD , 1466) - sat. rn z adj. - de-a lungul. (TD). rnzs adj. - iute la m nie. La DU. rp c m. rapi. rpn / - rp adnc. La CADE. rp / - pant ntre dou esuri. rp f. - surptur. rp f. - prpastie. r p / - groap adnc. r p / - vale far ap curgtoare. r p / - an spat de ploaie. rp / - vale cu ap curgtoare. rp / - vale a unui ru. r p / - albie a unui ru. r p / - pru. rp / - ru. Rpa Nestru. (ALM ). rp / - om ru. rp (CD , 1400) - sem n de hotar, rp (BD , 1 4 9 1 )- s e m n de hotar.

rpc / - vi de vie uscat. rpi (CD, 1428) - sem n de hotar. R piceni (BD , 1 4 7 3 )- p r u . rpu or / - jg h e ab la teasc. rs n. - dezordine. rs m. - gunoi. rs n. - lepdtur. rs n. pierde-var. rsc adj. - ptat, trcat (cal). rschig n. - cm ai uscai. rschirt adj. - m prtiat. rscht adj. - uscat. S un a rschit = butoiul sun a dogit. r s o ic / - fem ela rsului. rst (a) - a se scurge. (TD). rstiu adv. - n buestru. (DD ). Rcani (BD, 1469) - sat. (oc. Vaslui). rc / - orleanc (joc de noroc). rchi (a) - a depna pe rchitor. rchit n. - depnare pe rchitor. rchirt adj. - zdravn (brbat). rcov m. - ciuperc comestibil. La DU. rcov/ - gen de rcovi. La T.Pamfile. rnc / - plm deal. rin / - m aterie vscoas. La CADE. riins adj. - productor de rin. rn / - asfalt. rn (a) - a rugum a. rn (a) - a strivi strugurii. rn (a) - a unge cu unsoare. rni / - unealt de strivit strugurii. rni / - stom ac la vite. rni / - m oar de mn. rtr m. - rchitor. rtn m. - porc; m itocan. La C A D E. rtos adj. - cu gura mare. rts adj. - cu gura mare. rvn (a) - a pohti. rvnic n. - iaz fcut special pentru pete, rvnre / - poht. Rzan (BD , 1484) - rze.

R zeni (BD , 1484) - sat pe Vineve. roat f. - cerc la plit, roat f. - glug de porum b, roat f. - plria florii-soarelui. rot /. - m prejur. E x p r. A face ochii roat = a arunca o privire n jur. rot / - m prejur. E x p r. A pune roat = a aranja, a cldi rnduri. rot / - n ju ru l. D e-a roata. (DD). r o t / - u n ita te militar. La Gr.Ureche. rot la b u d i / - coad cu roat, rot de ales sm n tn / - putinei, rot de la b u t a la u / - putinei, rot de la u n tern i / - putinei, rot de la b ud lu / - putinei, rot de ch iatr / - colac la pu. rot de rsrit / - plria florii-soarelui. rot (cu zim ) / - aib, rot (de m etal) / - aib. La DLR. robci adj. - harnic. La I.Creang. robnc n. - rindea lung. La DU. robins adj. - hopuros. (TD). roboti (a) - a lucra, roc n. - palton scurt brbtesc, roc n. - hain fem eiasc cptuit, rochia h am u lu i / - ham far jug. rchie / - curea lat la ham. r c h ie / - fust naional, rchia-rn du nicii / - volbur. La DU. rocode / - lucrtur, dantel. La DU. roco (a) - a se rscula. La D.Cantemir. rocoi (a) - a se rzm erii. (CM ), rocore / - rscoal, rocon m. - rsculat. La D.Cantemir. rocolnic m. - rsculat. La N .C ostin. rocoitr / - rscoal. La N .C ostin. rod n. - neamuri. Radu di la nunti. (TD). r o d i l c / - m aternitate, ld in n. - v. rodin.

249
rodin ( a ) - a nate. rd in / - petrecere dup cum trie. rdin /.' - petrecere n cinstea noului nscut. rd in / - dar adus lehuzei. rodini / pl. - natere. E x p r. A m erge (a veni) n rodini = a v izita lehuza. rod in i / pl. - natere. rod in i / pl. - daruri aduse lehuzei. rods adj. - plin de rod. (TD). rogodle / pl. - fructe m runte. rogojin (la p rag)/ - potnoj. rohtc / - barier. La I.C reang. rohtc / - vtrai. rh / - rou. roi n. - albin. roi n. - prisac. rinic adj. - agitat n m icare. roitr adj. - care roiete. M .E m inescu. rj / - um fltur la gt. rj / - erizipel. r j / - trandafir. rjni rt. - epu la sanie. rol n. - lot de pm nt. rol m. - ran m proprietrit. rl / - cuptorul m ainii de gtit. DLR. rom m. - igan. rom m. - rrom. N oua titulatur are o dubl explicaie: p e de o p a rte elimi n confuziile nedorite ntre denumirile romn " i rom , p e de alta se ine cont de pronunia n lim ba romanes. (A .M anta). ro m l pl. - rom ani, igani, rom n m. - igan, rom an m. - igna. rom nc / - iganc, rom nc / - ciree negre tim purii, rom anl m. - ignel.

250
ro m n i f. - rom ani(asc) limb, lim ba naional a romilor. A i am ari gib ro mani. A noastr lim b romani, a romi lor. (A .Rad i). ro m n i (lim b) f. - lim ba rom ani, lim ba romilor, lim b igneasc. Pronunie in lim ba romanes. (A.M anta), ro m n i m. pl. - sandale, ro m a n f. - mueel. La M .Eminescu. ro m a tz m / - reum atism , r o m n e / - E x p r. P e ro m n ie = n lim ba rom neasc, ro m n e adv. - rom nete, r m n i p o m n t n. - es. r n d ili n. - vas de tabl. (ALM ). ro n t n. - cerc la plit, ro n t (a) a se nvrti.(TD ). r p o t n. - nvrtitur de dans. ro p o t (a) - a dansa cadenat, r o s t r f. - resturi de nutre, rosinesc adj. - care aparine Rusiei, ro sp a (a) - a afna. ro sp n ic n. - sptoare de rrit, ro sp n ic n. - cultivator, rost n. - odihn, rost n. - linite, rost n. - cerc la plit, rost n. - gur prin care trece suveica, ro st ri n. - b la rzboiul de esut, ro stf r n. - rsfug. (DD). ro sto p l f. - iarb dintr-u coas, ro sto p sc / - negelari. La DU. r o s r / rostur. La I.Sbiera. ro m. - erizipel, r adj. - roie, ro de o b ra z n. roc. ro -m h n it adj. ro-ntunecat. ro -p ro st adj. ro-deschis. r u -g lb u adj. - roib.

ru-negros adj. - viiniu. rol / - vopsea, ro / - um fltur pe gt. ro / - erizipel, ro f. - vrsat, ro f. - culoare roie. Roea (BD , 1 4 8 8 )- r z e , rocn adj. - rocovan. R ocna f. - toponim (Rezina). R ocna f. - toponim (A nenii N oi). R ocani (BD, 1495) - sat. R ocani (BD , 1458) - sat n hotar cu branitea m nstirii Bistria, rocobt adj. - roib-deschis. r o c / - ruscu (plant), ri m. pl. - vrsat. (DD ). Roia (BD , 1 4 9 5 )- m o ie . R oiaci (CD , 1430) - sat. R oiaci (BD , 1479) - sat pe Rut. Roieti (BD, 1 4 8 8 )- s a t pe Brlad. R oiori (CD , 1434, 1 4 5 6 )- s a t . rou adj. - roietic. re adj. - roietic. Anin roie. (DD). rotic adj. - aten. rte f. pl. - erizipel. rotri m. - unealt de dltuit butucul. rt dc floarea-soarelui f. pl. - plria florii-soarelui. rotele f. pl. - scripi (Ia ie). roti (a) - a se rotunji. (TD ). rotc f. - coad cu roat la putinei. roticc f. - m osorel. rotilt adj. - rotund. (S.F.M arian). rotilt adj. - ncovoiat. L a V.AIecsandri. r o t il / - plas n form de cerc. rotil / - cerc la plit. rotil de btut u n t / - coad cu roata rotlc / - mosorel. rtnic m. - com andantul rotei.(TD ). rotior / - coad cu roat la putinei. rotitr / - nvrtitur.

r o tii i/- m o s o r e l. M i l i i i (la s c r i p e t e ) / - to tr l . ioli de z b tu t u n t / - c o a d c u roat, ro lo c n / rp form at de ploi. rolofi adj. - dolofan. La CADE. rologl adj. - rotund. La S. F.Marian. rotolg /.' plria florii-soarelui. o(ii (a) - a se um fla n pene. roii! (a) - a se fali. m ursc/ - laurusc. La M.Sadoveanu. ro ii / - rou. La S.M arian. ro v in / - m o c irl . La M .Sadoveanu. rovins adj. - plin de rovini. rn/.-lb adj. - trandafiriu-deschis. i (V/.-de-a-doilea adj. - roz-deschis. ro/.itic adj. - rozoviu. (V.AIecsandri). r / . / - trandafir, l /. / - tr a n d a f ir . La C .N egruzzi. r /. -fru m u ic adj. -ro z -n c h is . lo z b e rt adj. - lm urit. (TD). i o/.tc/ - priz (de contact), ro/.c/ - soi de struguri tim purii, io /iu adj. - trandafiriu. V. A lecsandri. i o /. u adj. - roz (vin), i o/.inr n. - vam (la m oar). Uo/.novanu N icolai (B D ) - boier, ro/.ori (a) - a se nrui (casa), ro/.osn adj. - roz. rzov adj. roz (vin), rzov n. - ruine. E x p r. A nu avea lozov la o b r a z = a nu avea ruine, t /.o v -ap rin s adj. - ro-deschis. rzov-nchis adj. - ro-deschis. i /.ov-splat adj. roz-deschis. i /.ovi adj. - roz (vin), i o/.ovu adj. - roz (vin), r/.ovi adj. - roz (vin), i o/.li m. pl. - greuti la av. l /.v-aprins adj. -ro u -d e s c h is. ni/.vu adj. roz (vin), i' /v u -alb adj. - roz-deschis.

251
rubnc / - rindea. r b /.' - sptur adnc, pivni. rub m. - m oruna. rubednie / - r u d e n i e . L a M .Eminescu. rubli n. - druc de-a lungul carului. rubli n. - obiect de spalat rufele. rublnic n. - druc de-a lungul cruei. rubl / - bum ac. L a DEX. rubl / - rubl. (TD). ruc / - vrtej la cru. ru c / - epu la sanie. rucsc n. - rani. r d / - prjin. La DU. r d / - oite. La CA D E. rudi (a) - a se nrudi. L a N .C ostin. r f / - cm a. r u f / - zdrean. La I.Sbiera. rufl adj. - rufos. ru fe / pl. - albituri rupte. rufos adj. - zdrenros. (C A D E). rug n. - curpn de cartofi. rug n. - ciorchine far bobie. ru gre / - rugm inte. (D D ). ru gciun e / - vozglaenie. La C A D E. rget n. - m uget. La C.H oga. ru gin / - retrograd. La C .N egruzzi. ruginit adj. - galben-roietic. rgum n. - rum egu. rugum (a) - a rum ega. La C A D E. rugum t adj. - rum egat. ru gu m tr / - rum egu. L a C A D E. rugum n. - rum egu (de lem n). ruj m. - trandafir. rujn m. - bou rocat. La CA D E. ru jn / - vac rocat. rujri m. - trandafir. ru j / - rum eneal. L a M .E m inescu. r j / - m c ie . L a M .Sadoveanu. r j / - trandafir. (TD ).

252
ru je n f. - trandafir. (TD). R u jin L n (CD s, 14 5 9 )- b o ie r , ru jin s adj. - ruginit. R u jir (BD , 1495) rze. ru j i f. - m cie. (TD). ru ju ln / ruj m ic. La E.Sevastos. r u ju / - ruj mic. ru l / - colac de piatr la pu. ru l f. - conduct de ap. r l / - burlan. r l / - eav la sem ntoare. r lic / - jg h e ab la teasc. ru m (a) - a zdrepna. (ALM ). ru m a n je adj. - nroit. (TD). ru m n adj. - ro la fa. La Al.Vlahu. r u m b / - can. r m b / covor cu ornam ente. r m c / phrel. ru m e n e l /.' - sulim an. ru m e n i (a) - a se nroi. La Al.Vlahu. ru m e n ire / - roea. La M.Eminescu. ru m e n it adj. - m bujorat. ru m e n it adj. - copt bine. La I.Creang. ru m p e (a) - a rupe. La M .Em inescu. ru m p e (a) - a rupe. La DU. ru n c (BD , 1491) - pdure. ru n c (BD , 1472) poian. ru n c (BD , 1472) - pru. R u n c u l (CD , 1 4 4 0 )- s a t . R u n c u l cel M a re (CD , 1440)- s a t . R u n c u o ru l (BD , 1 4 5 8 )- d e a l. ru n d c n. ldi pentru mncare la cai. ru n d c n. - traist pentru mncare la cai. r u n d c n. - lad pentru gru. ru n d c n. - cru pentru crat grne. r u n tu n (a) - a se rostogoli peste cap. r p e (a) a zgrepna. (ALM ). r p e (a) - a ptrunde. (TD). r p e (a) - a peni. Rupim penili. (ALM). r p e (a) - a fugi. (TD ). r p e (a) a se ntrerupe. (TD). rupt n. - explozie. (TD). rupt m. - pltitor de rupt. La DIM. r p t / - im pozit personal. L a DIM. ruptore / - dare unic. L a N.Costin. rupticos adj. - zdrenroas. ruptor adj. - nvechit. (TD). r u p t r / - an fcut de apa de ploaie. Ruptur (CD, 1400)- s e m n de hotar. R uptur (CD, 1440) - selite unde a fost M ic Ruptur. rupc n. - traist pentru m ncare la cai. rus m. - rusin. Rusalm m. - Ierusalim . (TD). rusasc adj. - lim ba rus. rsc / - rusoaic. rusc / - rusc tineric. rusefur in. - luceafr. ruseasca / - dans popular. ruseasca / - melodie. russt m. specialist n rusistic. russt /.' - v. rusist. rusistic / - studiul lim bii ruse i ;il culturii poporului rus. ruse advj. - n lim ba rus. E x p r . Il ruse = rusete. rusnc m. - ucrainean. (Gh.V.M adan) ruina (a) - a necinsti. Pre clugriii . cine o va ruina, veri cu voie, veri f rn voia ei, acela ruineadz cu adevrat p e soru-sa. (Pravila lui Vasile Lupu). runea-fetei / - cucut, ruu (a) - a aluneca, rui n. - sniu. ruus adj. - alunecos, runc n. - ciocan de btut cuie. runc n. - ciocan de p otcovit caii. ruten m. - ucrainean. La M.Sadoveanu

s
hii prep. - se. Sa ca t ogor bun. (TD). siib n. - baci. La E.Voronca, CADE. ibi f . - unealt de tiat stuf. sac n. - co de prins pete. sac n. - plas la captul vintirului. m ic n. - zdravn. E x p r. A bate pe cineva sac = a bate m r pe cineva. sac n. - nim f de insect. La CADE. saca f. - butoi de ap. sncal n. - b ucat m are. (CA D E). sa c r f - secar. La DU. siicim f - prostovol. sacz n. - bum bac. .suci f. - cui mic. siicogh f . - crlig de sm uls fn. sacri rt. - cutie de chibrituri, sacri n. - penal. sacri p e n tru sare rt. - cutie de sare. su c rit ri m. - secretar. sncre / - tesl. sad rt. - paragin. sad n. - sadin. sad rt. - vie. sridc f. - sem ntoare. sndlc f. - sem ntoare. snhn rt. - farfurie adnc. La DLR. snlin n. - farfurie ntins. snhn n. - farfurioar pentru ceai. sa h n rt. - taler (la cntarul de m n). snlin d re p t n. - farfurie ntins. sulin p r u n t rt. - farfurie ntins. snlianl rt. - farfurie pentru ceai. snlianl n. - farfurioar. siihnic rt. - farfurioar pentru ceai. snii /.' - opron pentru oi. uin adj. - surie (ln). (DD ). snivn rt - um brar pentru vite. (TD). nivn n. - opron. La DU. siiivn rt. - cort deschis. L a I.Neculce. saj n. - goginea (pe stlpi). sj f - vopsea neagr. (Th.H olban). sj f - funingine. sa j c n. - plas p entru pete. salahore f - corvad. salm f . - cam e tocat. sa la m u ri (a) - a scrobi (urzeala). sa la rt n. - ntrecere (la nunt). s a la t / - vinograd. L a D EX. saltni adj. - verde-deschis. Salce Toma (B D , 1495) - boier, salce (BD , 1495) - sat la Salce pe Ialan . salcm i m. pl. - copaci. (ALM ). salcz m. - salcm. salenc f . - cutie pentru sare. salre / - elin. salftc f . - basma alb. salhanc n. - uvoi de ploaie, sa ltr f . - gaz (de lamp), s lt ri n. - dulap (de cancelarie), s lt ri n. - sertar, saltisn rt. - drob de porc. saltisn n. - cm a din mruntaie, sal m. - plant erbacee crtoare, salp n. - scurteic. La CADE. sm a f . - pricepere. E x p r. E u sam a = eu neleg. Eu sam a moldovineti. (TD). sm a f . - prere. E x p r. A lua sam a cuiva = a ntreba pe cineva, sm a f . - atenie. E x p r. A nu lua sam a cuiva = a se face c nu vede. sam achi f . - lapte ncrit, sam acr rt. - lapte acru. sam acr f . - chileac. sam ahn n. - uic de cas. sam ahn n. - prtin. L a CADE. sam ahnc (d e perje) f. - uic, sam ahnc/ v. sam ahn.

254
sam alc n. - ur pentru paie. T.Pamfile. sa m alc n. - m agazie pentru pleav. sam alc n. - stu f farmiat. sa m n n. - chirpici. sa m a n tu n. - obicei m oldovenesc. sa m a sf lt n. asfalt. s a m / - num r, cantitate. La CADE. s m / - recensm nt dom nesc. s a m / - vrst. E x p r. De o sa m = de un leat. s a m / - parte. (TD). s m c / - fiin nchipuit. La CADE. sm e m. - adm inistrator de moie. s a m n ru m. - sem ine de cnep. s m n de s te ja r / - ghind. sa m o sch tc / secertoare. s a m u r s l / - grne crescute. La DU. s a n / - strachin de aram . s a n a c a d e / - narcis. sa n ch i adv. - adic, cum s-ar zice. s a n d a / - sandal. sa n d a c (a) - a se zbnui. s a n d a le / pl. - pantofi pentru femei. s a n d a l t / - nclm inte de var. s a n d o m ir c / - varietate de gru. sa n ie / - opritoare la cru. s n ie /. - greeal la urzit. sap lc/ - pritoare de rrit porumbul. sa p a l (a) - a spa. sa p a lu (a) - a spa (porum bul). s a p / - oldul calului. La DU. s a p / - trncop. sp c / - splig. s p c / - pritoare de rrit porum bul, sa p t n. - co rotund de mlaj. sa p t n. - co de papur, s a p t n. lad (pentru haine), sa p t n. - co pentru struguri, s a p t c / ssiac.

sapi n. - v. sap. sarafnt n. - fust cu bretele. sari n. - ur. La M .Sadoveanu. sari n. - grajd. sari n. - cas de locuit. sari n. - um brar pentru vite. sari n. - ham bar pentru gru. sarale / plcinte cu brnz. (TD). s a r a n / - lcust. sarasorl / - floarea-soarelui. sarb sca / - srba m iresei. sarbd adj. - searbed. srcin (n sp ate) / - tovar. (CADE). saric n. - turban. La DU. sarm n i / pl. - sarm ale. sarm i / pl. - v. sarm ani. srn i / - cutie pentru sare. sarsail m. - necuratul. La I.Creang. sarvc n. - fara. sastisi (a) - a se ului. La DU. sabc n. - rindea de prim operaie. satc n. - ferestru pentru scnduri. satr ii. - scaraoki. satrim si n. - sertar (la mas). savr ni. - samur. L a S.F.M arian. sazn m. - crap. La CA D E. sbui (a) - a croi. sc adj. - slbnog. (TD). sc adv. - uscat. E x p r. A suna a sSc = butoiul sun a dogit. S ca r (B D , 1486) - m ovil. Scleti (BD , 14 6 2 )- s a t . scl rt. - tun mic. La M .Costin. Screni (CD, 1 4 4 0 )- s a t . S croia / - toponim (Soroca). sctut adj. - hm esit. La DU. Sctur (CD, 1440) - sat. Sctura lui Bucur - sem n de hotar. Sctura (CD s, 1 4 8 1 )- s a t . scel / - esal. La C.H oga, scel (a) - a esla. L a DLR.

silccl (a) - a chelfana. (I.Creang). sceruci f. pl. - seceri mici. schr n. - satr pentru buctrie, scicr f. - m ain de tocat paie. silciu (a) - a tia copaci. La Gr.Ureche. siclitri m. - secretar, scrt adj. - neum blat. La CA D E. scre f. - sertar la m as. sic rie f. - lad. scri n. - cutie de chibrituri, scri p en tru sare n. - cutie de sare. sici m. - secui.
S cu ian u l (CD , 1459) - cenic. siicufm e f. - secuim e. scu l n. - sculee. scu l rt. - strecurtoare de pnz. scu l de b rn z rt. - strecurtoare. s c u lte f . - pung. La CA D E. sslcult rt. - sac mic. silcult . tristu pentru manuale. s c u l t / - sculee. La E.Voronca. s:lcre f . - arm de lupt. (SD ELM ). sicure f . - arm . La C .Ivnescu. silcurce f . - secure mic. silcur m. - nim fe de furnic. Nildclc f . - pernu pe cal. La CADE. silft m. - nesios, silgct f . - cum pn la pu. silg it t ri f. pl. - junghiuri, silid c r m. - curelar. sA idcr m. - negustor pielar. srtl rt. - aezare de romani. La CADE. sillft . - vorb. E x p r . A sta (cu i incva) la s l fa t = a sta la taifas, sfllm s n. - cad. \il;m r f . - saram ur. ftlilm urc f . - pete cu sare i ap. M ilinuts adj. -s a ra m u ro s . (ALM ). Hfllr f - cutie pentru sare. CADE. vilhllu (a) - a-i ierta pcatele. (DD).

255
slluin f . - locuin. slvstru adj. mrinimos. slb ticim e f . - fiare slbatice. CADE. Slceni (BD , 1 4 6 6 ) - s a t . slcin rt. - loc unde cresc slcii. slcin rt. - desi de slcii. slc rt. - v. slcin. slcut n. - v. sculte (strecurtoare). slec adj. - srac. La CA D E. slite f . - lot lng cas. sltr de srnic f . - gmlie de chibrit. sltr rt. - sertar mic. sm ch f . - lapte smntnit. La DU. sm nt n. - puitur. (T.Pamfile). sm ntr de popuoi m. - puitor de porumb. S m n uc f - to p o n im (Soroca). sm c f . - brncu. L a CA D E. sm eie f . - casierie. L a V.AIecsandri. sm incr rt. - castravete pentru smn. sm n (de carte) rt. - zloag. La DLR. sm n rt. - tietur pe un copac, sm n rt - urm . (TD). sm n ru rt. - p r ic a z . La D EX. sm nre f . - tlc. (D D ). sm ults adj. - plin de sruri. (ALM ). sm ursl f . - grne din boabe czute, sntol adj. - sntos, sntoic adj. - sntoas, snin (a) - a se nsenina, snin f - snintate. La C.Negruzzi. splc f . - sap mic. spcul f . - splig. spc f . - splig. srd n. - iret de m podobit sumanele, srr n. - cutie pentru sare. Srata (BD , 1489) - sat oc. Flciu. Srata (BD , 1 4 8 4 ) -p r u .

256
Srata (BD , 1489) - m atca Sra tei . Ha niicKy Ta y MaTKy C3paTe ao xoTapa JIiiMSaayjiHe. srcan adj. - foarte srac, srci adj. oropsii, srcl f. - srm an. (TD). srcst fi. - srindar. La DU. srdu (a) - a m podobi cu sraduri. sr n. ncpere pentru vite. sr n. - um brar pentru vite. srim n adj. - srm an. L aA l.D onici. srm r / - pete copt cu sare i ap. srntoc fi. - srac. (TD). srre f . - salin, srre f . - depozit de sare. srtr fi. - solonceac. La DEX. Sreni (BD , 1493) - sat pe Tutova. srbezel adj. ncrire. srbezi (a) a se ncri. La T.Pamfile. srbc f. - psat de porum b cu zer. srcinr n. - par cu crengi scurtate, srdc n. - sum an scurt. La CADE. srednc n. - ching la ferstru, sricic /.' - sare de lme. La CADE. sricic fi. - oricioaic. La CADE. srn adj. - senin (cerul), srisu n. - ferstru mic. srit adj. - zpcit. E x p r. A fi srit din grunte = a se nuci, a se zpci, srita fi. - galop. E x p r. La srita = n galop. sritoare fi. - cascad. La A l.Vlahu. sritoare fi. - obstacol. (TD RG). sritoare f - prleaz. sritul porcului n. - galop, sritur f . - prleaz. src n. - druc de-a lungul carului, srjoc f . - gru am estecat cu secar, srinnl adj. - umilit.

srm nu adj. - srmnel. S.F.Marian. srnc n. - chibrit. srnc n. - piu. srne n. pl. - paie. srnt adj. - cu dung pe bot (cal). srvit f . - farfurie ntins. srvit f. - farfurioar. srvitri n. - v. srviz. s rv z n. tava. se f. - esal. sel f . - esal. sti ni. pl. - draci. stnua f . - satan. stc f . - co de prins pete. stnoin m. - locuitor din Satu Nou. sis ni. - om plictisitor. ss adj. - lacom. s u e n ni. - locuitor din satul Sauca. s u r n. - crem pentru fa. svre f. - captul vieii. (E. Sevastos). sv rre f. - desvrire. La C. Conachi. svrt adj. - desvrit. La C. Conachi. sbc interj. - uti. (TD). sb rn ic n. - culegere de texte, scafa f. - strachin de lemn. La C.Hoga. scaf f . - covat. La DU. sc a f / - cu. (TD ). La CA D E. sc afu ni. - scafa mare. scaf f. - scafa mic. (E.Voronca). sc a ito re f . - vinri. scai n. - stnc. (TD). scal f. - margine. La C.Conachi. scal f. - port. O ricare vam e va f i p r i cin, ca s nu treac negotorii cu ne g o p e la vreo scal. (Pravila lui Vasile Lupu). scal fi. (port) - pristanite. (CM ), scal fi. - carier (de piatr). (TD). scal fi. - stnc. sclc f i - oftalm ie. (TD). scald fi. - cad. La M .Em inescu.

sc ald / - vnu. sc ald f - scldtoare. (C A D E). scam ic f . - taburet. scam ic f. - lavi. s c a m ic / - scaun lung. scam s adj. - clos (lem n). scancu n. - sanie scurt. La T.Pamfile. S can d a l (CD , 1456) - selitea lui ~. sc a p rim n t n. - am nar. s c ra -m e i / - vinri. sc a ra d il s adj. - v. s c a ra n d iu . sc a ra n d u adj. - ginga Ia m ncare. s c a ra n d v adj. - ginga la mncare. sc a ra sc h i m. - cpetenia necurailor. s c a ra p le / pl. - osete. s c a r / - prleaz. s c r de b lid e / - blidar. s c a r i o r / - prleaz. s c a r i o r / - treapt ntr-un mal. sc arn d iv (a) - a-i fi scrb de cineva. s c a rp m. - nclri de dam . La DU. s c u c / - bab rea de gur. scu n n. - tron. La G r.U reche. scaun n. - taburet. scu n n. - lavi. scu n n. - perinoc. scu n n. - pat la vrtelni. sc u n n. - picior la phrel. s c a u n o ic /.' - unealt de tras obezile. s c a u n o ic / - lavi. s c a u n o ic / - unealt de dltuit. scau n i n. - unealt de dltuit butucul. sc r m. - sticlete. sc ecio r n. - scete. La CA D E. scfu n. - scaf m are. La CADE. sc fi/ - scaf m ic. La CA D E. sc frle / - east. La N .G ane. sc fu r n. - b lidar (n perete). N i ld to re / - botez, sc ld to re / - scldare dup botez, si-ld to re/ - apa de scldat.

257
scld t r / - apa de scldat pruncul. L a S.F.M arian. scld / - albiua de scldat copilul, scld c / - albiu. L a I.Sbiera. scld c / - apa de scaldat copilul, scldc f . - albiu. (D D ). scldc f . - scldarea copilului, scm oa (a) - a se destrm a, scp (a) - a se salva. E x p r. A nu scpa nici n borta oarecelu i = a fi im posibil de nlturat un pericol, scpr (a) - a aprinde (chibritul). (TD). scprtore / - amnar, scprtore / - brichet, scprtri n. - amnar, scpt (a) - a se poticni. La CA D E. scpt (a se) - a se npusti. (TD). scpt (a se) - a se prbui. (TD). scpt (a se) - a se m bolnvi de cap. scptt adj. - srcit. L a V.AIecsandri. sc ri / pl. - lam be la cru, scri / pl. - loitre. scri (a) - a trece prin urzeal firele. S crioara (B D , 1491) - deal. sc a rio r / - prleaz. scarior f . - treapt ntr-un mal. scrit r / - m ic ornam ent pe covor, scri f . - prleaz. sc rie / pl. - trepte la cerdac, scrm n (a) - a peni. (A LM ). scrm n (a) - a bate. (DD ). scrm ntore / - piepteni pentru ln. scrm ntore / - instalaie de scr m nat. scrm ntr / - ln scrm nat, scrm ntr / - scrm neal. scrm nel / - p r u ia l , sc / - teic, sc / - cu mic.

258
sc f . - piuli pentru usturoi, scu l n. - p o d n o jie . La CADE. scu l n. - scunel, scu n. - scuna. La M .Costin. scu n. - scunel. La DLR. sc u n o e fi. - unealt de tras obezile. scunoe fi. - unealt de curat drania. sch clm (a) - a o lua din loc. E x p r. A o sch elm a = a o lua la sntoasa, sc h e u n (a) - a schelli. La DU. sc h b fi. - rutate, sc h icu t adj. - m bltit. sc h ij f. - tuci. La C .Stam ati. sc h ij fi. - tuci. La DLR. sc h ilo b fi. - fat slab, schilodi (a) - a m oci. La DLR. sch im b n. - prim eneal. La DU. schim b (a) - a izmeni. La CADE, DEX. sc h im b a (a) - a izvrati. (CM ), schim b (a) n r u - a izmeni. La DEX. sc h im b m. - soldat cu schim bul, sc h im b t r f . - m sur din izvod. sc h im b t r fi - schim barea rostului, sc h im b ir (a) - a schim ba, sch im o n o si (a) - a poci. (I.Creang). sch im o n o si (a) - a falsifica, schim onosi (a) - a diforma. La CADE. sc h im o n o sit r fi. falsificare, s c h im o n o s it r /- p o c it u r , sc h im o n o sit r fi - strm btur. schim os (a) - a slui. La V. Alecsandri. schimos (a) - a falsifica. La D. Cantemir. sc h im o sit r fi. - falsificare, sc h in d ir (a) - a se deregla. (TD). sc h in d c n. - plant cu flori albe. s c h in d f m. - cimbrior. La DU. S chineni (BD , 14 6 6 )- s a t . sch in g iu i (a) - a tortura, s c h i n j i / pl. - chinuri. (TD).

sc h in ju i l fi. - durere. (TD). sch in m. spini, sc h io ll (a) - a chelli. sc h io rl ( a ) - v. a sch io ll. sc h p c fi. - andr (sub unghie), s c h r d / - ir de porum b, sch irfo si (a) - a irosi, s c h ir f o s e l / - nvlm eal, sc h i fi. - fuscel la scar, sc h ia t adj. - nspicat (prul cailor), sc h i ln ic n. - sfredel mic. sc h iv ern is (a) - a se pricopsi, sc h iv irn is l fi. - chiverniseal, schivnic m. - brbat nensurat, sc n c it r fi. - copil care scncete. sc n d u r d e c u re c h i fi. - fund de tocat, sc n d u r d e m lig fi. - fund de m mlig. sc n d u r (a) - a farm a bulgrii, s c n d u rc fi. - fund de m m lig, sc n d u rc pe u lcio r fi. cpac la oal. sc n d u rc e fi. - fund de tocat varza, s c n d u rt adj. - pardosit, sc rb fi. - suprare. La G r.U reche. sc rb fi. - ntristare. La M .Sadoveanu. sc rb fi. - necaz. La E .Sevastos. sc rb fi. - durere. (G r.U reche). sc rb fi. - m nie. La M .Sadoveanu. sc rb e ln ic m. - scrbavnic. sc rb (a) - a se ntrista. La I.Sbiera. s c rb t adj. - am rt. La C A D E. sc rb o n ie fi. - fiin scrboas. scrlic fi. - unealt de fcut frnghii. sc rl fi. - v . scrlic. sc rn v adj. - scrbos. La M .Costin. sc rn v adj. - m urdar. La I.Sbiera. sc rn v e n ie f i - m urdrie. La I.Slavici sc rn v ie fi. - m urdrie. La I.Neculce. sc rn v i (a) - a se m urdri, sc rt fi. - ir de porum b, sc rt fi - ir de paie. (TD ).

s c rtio r f . - ir de porum b, sc rti f . - crti. sc rtu (a) - a cldi n ire. sc rtu re f - cldire n ire. s c rtu t adj. - cldit n ire. s c rtu it r m. - clditor de fn, paie. s c rtu it r f . - cldirea snopilor, s d a d . - ham bar m are. sclad u c f - ncpere pentru gru. scldc f . - prleaz. seldce f p l. - pliuri, s d a d o n c f. - ncpere adiacent, s d e p n. - grlici la pivni, sclcpni f - achie sub unghie, sclep m. - strechie. La CADE. sclcput adj. - pietruit (beci), sclifoseal f. - m ofturi. La A l.V lahu. sclifosi (a) - a plnge prefcut, sclifosi (a) - a face mofturi. La I.Creang. sclifosit adj. - fandosit, sclinti (a) - a scrnti. s c lin ti r e / - scrntire. sclin tit adj. - scrntit. sclip rt. - curmei ce priponete barcasul. sclipu (a) - a face rost de ceva. DLR. sc lip u re f . - njghebare, sc ltc/ - lan cu diferite culturi, sc lip c rt. - foarfece de tiat srm. scoab f. - cuit de curat copita, scoce (a) - a dospi. L a V.Drghici. scoce (a) - a nclzi laptele prins, sc o c ere/ - nclzire la foc. S c o a r (BD , 1 4 9 7 )- r z e . sc o ar f. - p artea de dinainte a sniei. sc o ar f - cearaf. scoate p a tr e t (a) - a se fotografia. scoate poz (a) - a se fotografia. scobc f - pete m are. ocobi m. - s c o b a r . (M .Sadoveanu). scobi (a) - a castra (arm sarii). coblc f . - cuit de curat copita.

259
scobrc (a) - a se zbnui. scobornicel f. - g tar (la cpstru), scoc . - costi pietroas, scocior (a) - a cuta. L a A l.R usso. scocior (a) - a rci. L a I.Sbiera. scocior (a) - a urni din loc. La I.Sbiera. scofal f. - pricopseal. L a C A D E. scf f . - scufie, scofturi . p l. - bom boane, scofrl f. - scfrlie. scoic f. - racuc. L a DLR. sclbur f. - scorbur, scpc f. - tietur pe un copac, scpc f . - bucl. scopc (a) - a galopa. L a S.F.M arian. scopt adj. - bine coapt. La DU. scopt adj. - scorojit. L a I.C reang. sc o p t adj. - nchegat. La DU. sc o p t adj. - rscopt. L a T.Pamfile. scorburtr f . - scorbur. scorghitr f . - scorbur. scorghitr f . - peter. scorm ol (a) - a scurm a. scorm ol (a) - a scorm oni. La DLR. scorm ol (a) - a scorm oni. scorm ol (a) - a rscoli. (DD ). scorm ol (a) - a rscoli focul. scorm ol (a) - a borfi. scorm ol (a) - a cuta. La I.C reang. scorm ol (a) - a roade la inim. scorm olre f . - scorm onire. scorm olt adj. - scorm onit. scorni (a) - a rscoli. (CM ). scortc f . - cultivator. scorr m. - covor. scorr n. - covor. La S.F.M arian. scorru adj. - portocaliu-nchis. sc rie / - scorioar. scruri . pl. - covoare. (M.Sadoveanu).

260
sco v ern o sl f. - chiverniseal. scovrzi f. pl. - plcinte. L a I.Sbiera. scovrlie f. - orbita ochiului. sc o v rt f. - tigaie (cu coad lung). sc ra b n. - grul prepeliei. La DU. sc ra b f . - nclm inte veche. CADE. sc ra cle f . - pirostrie. s c r d / - iarb ce crete n muni. sere f . - greabn (la cal). screua spinrii f. - ira spinrii (la om). sc re u a sp in rii f . - greabn la cal. serele f. pl. - patine. sc r ln i f. - esal. sc re p ez n n. - cui la m arginea luntrei. s c r i j l / - cpn de varz acr. s c r i j n / - sfert dintr-o varz. sc rij f. - clci de pine. sc rij f. - cpn (parte) de varz. s c r i j i c / - cpn (parte) de varz. sc rij l (a) - a m pri pm ntul. s c rij l t r f. - um r la ferstru. sc rij a f . - felie. scrijela (a) - a cresta. La M.Sadoveanu. sc rij le f. pl. - posm agi, sc rije l f. - felioar, sc rijc f. - felie de varz acr. s c r i j c / - frunz de varz acr. sc rijc f. - cpn (parte) de varz, sc rim n e f. pl. - crem ene, amnar, sc rn c /.' - m ner la sertar, sc rip c r m. - viorist. La M .Sadoveanu. s c rip c r in. - cntre. La A l.Vlahu. scripcri m. - gndac glbui. S.F.Marian. s c r p c / - vioar. La V.AIecsandri. s c rip c r m. - greiere de cmp. s c rip c r m. - viorist. s c r i p c / - vioar m ic. sc rip id (a se) - a se strepezi. (TD). sc rip te m. - scripete.

s c rip m. pl. - dispozitiv la ie. s c riso a re f -p o s la n ie . (CM ), scric (a) - a scrni. scriv i (a) - a scnci. La CA D E. s c rb n i f . - rztoare, s c rjn i f. - r s c o l la cru, sc rn c io b n. - leagn de dat hua. sc rn c io b r m. - stpnul scrnciobului. sc rn c io b n. - leagn mic. sc rn g h i f. - scrum bie, sc rn g h i f. - fat foarte slab, sc rn g h i f . - greeal la urzit, s c rn g h i /.' - greeal la nividit. s c rn i f . - scrum bie, s c rn i f . - greeal la urzit, scrc (a) - a scrni. La G r.U reche. sc ro m b e f. pl. - cizm e prost fcute, sc ro b n. - jum ri. La DLR. sc ro b n. - paparad. La CA D E. sc ro b e l f. - albstreal. La CA D E. sc ro b i (a) - a aspri, sc ro b it adj. - apretat. sc ro b i (a) - a unge urzeala cu terci, scro b s adj. - bulgros (pm nt). scroful s adj. - bolnav de scrofule. sc ro m b (a) - a sclcia nclm intea, s c ru b r f . - scorbur, s c ru h s adj. bulgros (pm nt). s c ru m b s adj. - bulgros (pm nt). s c r u n t r n. - mal nisipos, pietros, s c ru n t r i adj. - zgrunuros (pm nt). scru p s adj. - bulgros (pmnt). DLR. sc ru p s adj. - frmicios. (V.Drghici). s c ru t n. - vrtej la cru, sc u b (a) - a peni. sc u b in f. - botin. sc u ch (a) - a castra, s c u ip to a re f . - cuit de curat copita, scu lto re/ - plachie (ultim a mncare). scu ll adj. - sltre. La I.Creang. scu ll m. - istar.

meii Ic n. pl. - unelte. cult n. - strecurtoare (din pnz). scum n n. - palton scurt, scm nanc f. - scurteic. scm nnl n. v. scum anic. Scum pului (CD , 1 4 2 9 )-p o ia n , xcunche / - scum pie. scunchu adj. - portocaliu, scunchu-ntunecat adj. - cafeniu, scura (a) - a face uic, scurbtr / - peter, scurbtr / - scorbur, scurge (a) - a stoarce, scurge (a) - a se retrage, scurgere / - an de-a lungul gardului, scurl m. - m cie. scurm ci m. - pinten (la cuco). scurm ci m. - lab de gin, scurm f. - lab de gin, scurm nci n. - lab de pasre, scurm tore / - lab de pasre, scurm tr / - lab de pasre, scurm n. - lab de pasre, scurm n. - ghear de pasre, scurstore f . - urm lsat de un uvoi, scurstr / - an n lungul gardului, scurstri f. pl. - urme lsate de uvoaie, scursur f. - an de-a lungul gardului, scursur/ - scurgere. La TD RG . scursur / - vin prost, scurt m. - brbat scund, scurt adj. m rginit. (TD). scurt f. - scurteic. L a DU. scurt f . - um fltur subsuoar, scurtic f - cojocel cu mneci. s c u r te ic / - vengherc. La DLR. scuri (a) - a se goli. (TD). S c u rtu l P e tr u (C D ) - m are boier. sc u r g m. m cie. s c u t r m. - pcurar-ef. sc ii t cin ic m. - persoan strngtoare.

261
scutlnic m. - oreni scutii de dri. scutlnic m. - nedajnic. (CM ). scutlnici m. pl. rani scutii de bir dom nesc. La DIM . sctic n. - nvlitoare pentru sugaci. sctic n. - fa brodat. sctic n. - crijm la botez. sctic n. - strecurtoare din pnz. Scuturiceni (BD , 1490) - sat. secr m. - com ul-secrii. Secar (BD, 1490) - deal n Bucovina, seccine / - uscciune. La Gr.Ureche. sectui (a) - a slbi. La DU. secerr n. - august. (T. Pamfile). scer / - aripa dorsal a bibanului, scer / - sceri. (TD). secertore / - greier de cm p. secerc/ - secer m ic. T. Pamfile. seceru ce / pl. - seceri mici. sci n. - pune unde s-a tiat pdurea, sci n. - gard din nuiele. La DLR. sci n. - loc ngrdit pentru oi. scic / - satr de buctrie, secic / - cuit de to cat varz, secic / - paie tocate, seciu (a) - a tia pdurea. (Gr.Ureche). secos adj. - secat. (TD ). secretr n. - secretar, secrir m. - cel ce face sicrie. Secriul (BD , 1473) - grl pe Prut. Secoara (BD , 1 4 9 5 )- p r u . sed lc / - v. sidelc. segh n c/ - ostie, segh n c / - m ai de spart gheaa, seiz m. - grjdar. n V alahia rumnii (=robii) negri slujeau ca g rjdari (=seizi) la boierii valahi. D ovad c la ntem eierea Valahiei au participat i ro m ani negri din A frica. L a DLR.

262
sel n. - pru de ap de ploaie. sel n. - an spat de uvoaie. sel n. - urm lsat de un uvoi. sel n. - pru. slc f. - sem ntoare. slite f . - vatr a unei aezri. slite / - jelite. E x p r. n selitea vntului = n btaia vntului. se m adj. - ndrzne. La CADE. sem ei (a) - a da dovad de curaj. sem eie / - cutezan. La CADE. sem irc n. - furc cu apte coam e. sem nr n. - paralel de tm plrie. sem nat adj. - nsem nate. (Gr.Ureche). serdr m. - dregtor domnesc. La DIM. sern n. - cum pn la pu. sern n. - prjin la puul cu cumpn. sert adj. - aos (lem n). servci (de) adj. - dejurn. La DEX. scrvci de gard n. - dejurstv. DEX. servitori n. - tava. se rv z n. - tava. setcr m. - pescar cu plasa. s t c / - plas de pescuit. (DLR). stc f. - plas. stc / - fileu pentru coafur. s t c / - dantel. stc / - pnz de srm. s tc / - mreaj. stc / - pnz de pianjen. stc / - co de prins pete. seten m. - stean. s v /- p u te r e , vigoare. Sevele limbii vin mai ales din Moldova. (G.Clinescu). sfd / - ceart. La C.N egruzzi. sfdnic adj. - argos. La C.N egruzzi. sfalt n. - asfalt, sfrm -piatr m. - uria, sfartc / - or.

sfac / - m tu a m irelui, sfatnic adj. - sftuitor, sftuc / - m tu a mirelui (miresei), sfdlnic adj. - certre. La CA D E. sfadle / - ceart mare. La I.Creang. sfdr m. - glcevitor. sfd adj. - glcevitor. La CA D E. sfdi (a) - a se certa. La C.N egruzzi. sfdicos adj. - glcevitor. La I.Sbiera sfadre/ - ceart. sfdit (a fi) - a fi certat. (I.C reang). sfrm at adj. - m ru n it. C. Ivnescu. sfeclr m. - cultivator de sfecl, sfeclre / - lan de sfecl, sfecli (a) - a nimeri ntr-o belea. DELM sfeclir adj. - rou-ntunecat. sfeclte / - cm p de sfecl, sfcclu adj. - rou-ntunecat. sfeclii adj. - rou-ntunecat. sfecl adj. - rou-ntunecat. sfenicr m. - m su pentru sfenice, sfetc n. - m nunchi de busuioc, sfet (a se) - a se arta. La C .C onachi sfetnic m. - consilier. La V.AIecsandri sfini (a) - a idealiza. La M .Em inescu. sfrci (a) - a trage pe nas. La I.Creang. sfrcit adj. - sm iorcit. sfrcui (a) - a plesni cu biciul, sfr (a) - a m ocni (focul), sfric n. - sfrietoare. La CA D E. sfrlc m. - roi mic. La DU. sfrl / - bobm ac. La A l.D onici. sfrl / - rt. La M .Sadoveanu. sfrlt / - palm. sfrlog / - nclm inte stlcit. DU sfrloge / pl. - ciozvrte de oi. sfrlg / - chicar. sfrl / - slbiciune ttal. sfrtic (a) - a sfia. La DU. sfrtict r/ - petic, sfrtoge/ pl. - v. sfrloge.

sllder . - sfredel. xfor rt. - cursul apei. La M .Sadoveanu. xorc . - loc m ocirlos. sl'reni f. pl. - restee. sfredel n. a pentru petele prins. sfrcdic n. v. sfre d ila . sfrcdi n. - v. sfre d ila . slred il rt. - sfredel mic. sf rid ilc n. - v. sfre d ila . sfrid ilec n. - v. sfre d ila . sfriji ( a ) - a se zbrci. sfrijit adj. - pricjit. La V.AIecsandri. sil f. - sfial. La DU. sin c f. - arpagic. sib irn ie m. om clit. siccic f - satr de buctrie. sica f. - unealt de descurcat plasa. sic rn e f. - m ain de tocat paie. sic n. - satr de buctrie. sicicrn e f. - m ain de tocat paie. sic h ir m. - slug. sicria n. - cociug mic. sie ri r m. - m eter de sicrie. La DU. sicriu rt. - lad. La C .N egruzzi. sicriu rt. - cociug. La M .Em inescu. sicriu rt. - dulap pentru rufarie. CADE. sidelc f . - scaun cu arcuri la trsur. sid lc / - pernu pe cal. s i d l c - banc n m ijlocul luntrei. sidlc f . - crlig de m pletit. sidlne f. - scaun cu arcuri la trsur. sidlne f. - scndur-scaun la trsur. sidnc f . - unealt pentru spart gheaa. s i d c / scaun la trsur. s ig h n c / - unealt de pescuit. sighinc f. - turc de pescuit. sih a stru m. - pustnic. La CADE. Sihla de pe D ealu l R u su lu i (CD, 1155) - sem n de hotar. S ihla J a m r ii (BD , 1491) - sem n de hotar.

263
sihl f. - pdure deas. silitor m. - mncu. silitor adj. - robaci. sim bria m. - lucrtor angajat. sim brie f. - leaf. La C.Negruzzi. sim brie f. - rsplat. La M.Eminescu. sim n . - unealt de spart gheaa. sin m. - fecior. La I.Neculce. sinp . - soi de mr. sinceric f. - plant erbacee. sinchisel f. - atenie fa de cineva. sinchisi (a) - a-i psa cuiva de cineva. sin al/ - albstreal. La DLR. singr n. - cuit purtat la bru. singr rt. - lan de nctuat robii. singr n. - convoi de robi n lanuri. sini (a) - a albstri. sinil (a) - a albstri. (TD). La DLR. sinilt adj. - albstrii. (TD). La DLR. sinilu adj. - albstrui. La E.Grleanu. sinnc f . - vnt. sinre f . - albstrire. sinotri n. - sanatoriu. sin zr m. - samsar. sioln . - came. siorm c n. - traist pentru cai. siori f . - cioar. sipart n. - separator. spt f. - lad (pentru haine). sirt f . - muama. src f - chibrit. src la sarnic f . - gmlie la chibrit. srci f. p l. - chibrituri. sirep adj. - iute. (M.Eminescu). sircie f. - via de vie. sirni adj. - liliachiu. sirpe adj. - iute. s ir ip t. - sap de rrit porumbul. sitc f. - strecurtoare de metal.

264
sitrond f . - citronad. sct adj. - necjit. scups adj. - bulgros (pm nt). sdl f. - ptul Ia vie. sdlnic n. - scaun cu arcuri la trsur. sdnie f - scaun cu arcuri la trsur. sdnie f . - scndur-scaun la trsur. secl n. - ham bar mic. sg f - hum vnt. L a CADE. sgn (a) - a zvcni. s (a se) - a se speria. sic n. - ham bar. sil f . - putere. slh f . - sihl. La DU. slitr m. - m ncu. sli n. - sniu. slnic adj. - puternic, voinic. sl f . - curs, la. La CA D E. sm botl adj. - prostu. sm botina f . - ftat ntr-o sm bt. sm br m. - tovari de plugrie. smbr f. - tovrie la arat. (T.Pamfile). sim brie f . - leaf. La N .urcanu. sm buri f. pl. - sem ine de rsrit. sm u f . - fus far roti. snel f . - albstrim e. sne f. - arm de foc. La Gr.Ureche. sn n. - arm de foc. sni adj. - sem ei. sngep n. - cinzeac. sngep f . - m sur a capacitii. sngep f . - cni. sngep f. - m sur de 50 de dramuri. sngr n. - prjin la cum pna puului. sngr n. - prjin la puul cu cumpn. sngr n. - potng (la plug). sngr n. - opritoare la roata cruei. sngur pron. - dum neata. Sngureni (B D , 1473) - sat.

snjep n. - p ahar (200 g). snjep n. - pahar la m surat oile. sne f . - tava (dreptunghiular). sne f . - tava rotund. sn adj. - albastru-deschis. snc f - albstrim e. sne f. - bulfee la jug. snte f p l. - buftee la ju g . snt f. - sfnt. (M .E m inescu). sntilisc adj. - soi de pere tim purii. La I.Creang. snu (a) - a aranja plasa pe frnghii. snzne f. pl. - drgaic. srba f. - dans popular m oldovenesc, srba f. - m elodia acestui dans. srbsc adj. - v. srba (m elodia), srbe f. - lim ba slavon. D e p e srbie p e lim ba m oldoveneasc am tlmcit. (MEF, I). src de sarnic f . - gm lie de chibrit. srdi n. - greabn la cal. srdi n. - cerbice. srguincios adj. - nevoitor. (CM ). srhu n. urgie. srisu rt. - ferstru. srjoc f. - gru am estecat cu scar. srm f. - odgon pentru podul umbltor. srnic n. - sac pentru pescuit. sros (a) - a se irosi. (TD ). ssic n. - ham bar pentru porum b. st /.' - plria florii-soarelui. st de rsrit f . - plria rsritei. sterri n. - strecurtoare (de pnz). st (a) - a cerne. (TD). stc f. - v. sitic. st f. - sitioar. (E.Sevastos). sre adj. - subire. slab adj. - bolnav. slad n. - m a l. slni f. - leas pentru uscat prune. Slatina (BD , 1493) - pru.

liU in/ - ap m ineral srat. Irilin / - ap srat, ilflhilcine / istovire. La I.Creang. Iflhtr/ - fiin slab. La I.Creang. lilbng m. - coada-calului. Iflbi (a) - a poslei. La CA D E. IAji (a) - a se altera (brnz). lAuins adj. - gras. ulei (a) - a se nchega. (DD). lm n. - m urdrie. La DU. Ilins adj. - m urdar. liinui (a) - a ntocm i. La C.N egruzzi. nIii n. - ram pentru sforile de tutun, lini (a se) - a se m urdri. linit adj. - m urdrit. lins adj. - m urdar. liviri m. - corcodu. lo b d / - revoluia (din 1917). lobod / - evenim entele din 1917 n Kepublica M oldova. lobod (BD , 1459) - scutire de dri. lobodztri n. - rindea lung, lobodztri n. - rindea cu dalt ngust, lobodztri n. - frn la stative, lobojor adj. - liber. (TD). lobozi (a) - a da. (TD). lobozi (a) - a vrsa. (TD). lobozi (a) - a se cobor la vale. (TD). lo b o z ie / - sat cu oam eni slobozii de ilAri. lobozie / - scutire de dri. lobozie (BD , 1458) - scutire de dri. lo b o z ie / - c a rte de slobozie = hrisov domnesc pentru ntem eierea de slobozie, lobozie/ - sat din oam eni fugari, scult|i de dri. La G r.U reche. lodn m. stejar. li ii. - borcna (de sticl). li de c e a r n. - tu rt de cear. lic n. - v. sloi (borcan). lic de lu t n. - gavanos.

265
sloicic n. - gavanos, sloicur n. - borcna (de sticl), sloic m. - borcna (de sticl), slinic n. - v. sloi (borcan), slom n (a) - a silabisi, slov / - cuvnt. (A ndrei Lupan), slov / - cuvnt. (Gr.Vieru). slv / - cuvnt. L a C .Ivnescu. slv / - liter, alfabet. Em inescu tia de acas slova chirilic. (G .C linescu). Nu p rea p o t nva cu slova ast nou care-a ieit latin. (I.C reang). slv / - cuvnt. (TD). sloveni (a) - a citi cu tlc, cu ngduial. L a M .Em inescu, M .Sadoveanu, P.Bou. sloveni (a) - a nva, a vorbi. M-am desprins s sloven esc Vechiul g ra i m ol dovenesc. (L.D eleanu). slovenie / - lim ba slavon. Toate aces te ce s-au scris m ai sus s-au tlm cit de p e slovenie p e lim ba m oldoveneasc. (V.M zreanu). slugarnic m. - vistavoi. La CA D E. slugri (a) - a posluji. L a C A D E. slup n. - stlp (la gard). slut m. - beteag. slu n ie / - snam enie. L a D LR. sm ac n. - poft. E x p r. A m nca cu sm ac = cu gust. sm ad adj. - cu tenul negricios i palid, sm an g / - funingine, sm arovd l / - unsoare pentru roi. sm erni adj. - cum init, sm erit adj. - um il, supus, sm icle/ pl. - m ldie. L a C.H oga. sm ich rc/ - fara. sm id / - pdure dobort. sm inteal / - pierdere. E x p r . Nu-i m are sm inteal = nu-i m are pagub, sm in teal / - rtcire. (M .C ostin).

266
sm inti (a) - a urni (din loc), sm c n. - sfoar cu la. sm c n. - unealt de pescuit, sm c n. - la de prins psri, smnic (a) - a-i sufleca mnecile. (TD). sm nle f. pl. sm icele. sm ntlenc / - putinei, sm ntn / ' - caimac, sm ntn (a) - a strnge smntn. sm ntn (a) - a se face gros (varul), sm rc (a) - a scnci. sm rd adj. - m urdar. La DLR. sm rdore / - u rc iu n e . La I.Creang. sm rog f . - m rog. La DU. sm z tn. pl. - nuiele subiri, s m o a l / - substan rsinoas neagr, s m o a l / - asfalt. sm oli (a) a se nnegri coaja pinii, sm o lit adj. - neagr (pine), sm o li l adj. - aten (brbat), sm o m (a) - a adem eni. Cela ce va rpi vreo inuiare clugri... cu voia ei sau... s -i f ie druit ceva s o smomeasc... s va certa cu moarte. (Pra vila lui Vasile Lupu). sm o rc o t (a) - a sm rci. sm o r d in m. - struguri negri. CADE. s m o r d in / - coacz-neagr. s m o r d i n / scoru, sm o ro d n i / - verigar (arbust), sm otc rt. buchet (de flori), sm re d u (a) - a pui. s n d / - grindin, sn e/ pl. - bulfee la jug. sn e / pl. craci la cru, sn e / pl. - gem nri la cru, sn o p de ocolot n. snop de acoperit, sn o p te adv. - rnduri. i-i cldea sn o p ete = ca pe snopi.

snpi m. pl. - m nunchiuri de cnep. sn ovd / - nluc, snzuri n. pl. - bulfee la jug. sobi interj. - la stnga! pentru cal. sore-rsare n. - rsrit. La M .Costin. sorea-sorilor / - floarea-soarelui. sorea-soarelui / - floarea-soarelui. sb / - plit de buctrie, sb / - cuptor (n cas) de copt pine, sb cu lcat / - sob orizontal, sobl rt. - sam ur (blan). La DLR. sobol n. - samur. L a M .Sadoveanu. sobr n. - sfat, adunare. La I.Creang. sobr/7. - catedral, sob or (a) - a ine sobor, sob uor/ - p lit de buctrie, socl n. - strad larg, soch r/ - satr de buctrie, soci (BD , 1492) - zpodie: zpodia socilor . soclc / - cm a brbteasc. socolt n. - pung de pnz pentru sare. socolt n. cutie pentru sare. socoteal f. - treab. (TD). socoteal / - rfuial. La CA D E. socotlni / - abac. socotel / - socoteal m ic. socoti (a) - a controla. (TD). socotin / - prere. La C .N egruzzi. scru n. - soc (arbust). s o c r / - soacr. sodom i (a) - a m nca lacom. La DU. sof / - prisp. sfc / - lad (de zestre). sfc / - sofa de haine, rufe. sof adv. - numai. sofronl n. - ofran. sohr n. - unealt de taiat stuful. shos n. - sos. (ALM ). soj (a) - a subia (aluatul).

u ln tr c / - rachiu de cas. olldl n. - lubrifiant. veste. La M .Em inescu. o ile / - m enire. La M .K oglniceanu. o ln id c / - v. so ln i. n ln ic io r / - v. solni. olnir n. - v. so ln i. lni/. - cutie de lemn pentru sare. ('ilni) de s a r e / - v. so ln i, tolon n. - srtur. *rtl/.i m. pl. - petale. (TD ). tiniicic m. - som n m ic (pete). oiiin (a) - a dorm i. La T.Pamfile. oninrie/ - som nolen. m im ar (a) - a dorm i. La E.Sevastos. so m n o ro a s / - som nifer. (TD). m nnors adv. - opac. La M. Eminescu. onnors adv. - butean. (TD). om noroie/ - som nolen. om nur m. - som n mic. omotl in. - som n mic. iip interj. - la stnga! pentru boi. i p / - m ciuc. La V.AIecsandri. noplnic n. spunier. mipn n. - spun. La DU. S ora (CD , 1436) fiic a Muei. Sora (BD, 1494) - nepoata lui Ivanco. S ora (BD , 1 4 9 3 )- s o r a lui Rabot. n r / - tovar. La M .Em inescu. orb n. - curcubeu. orb n. - nor ce adun ploaie. orb n. - ploaie mare. oi b it r / - sup chioar. o rb it r / - m ncare lichid. orcov (a) - a um bla cu sorcova, orcan m. - chefal. o re n / - floarea-soarelui. oreiinc/ - v. so re a n . ore /. - pete m runt. orz m. - oblete.

267
sori (a) - a se nclzi la soare, sorc / - floarea-soarelui. sorit adj. - nsorit. La M .Sadoveanu. Soria (BD , 1489) - sora lui Toma. soroc n. - term en hotrt. La M .Costin. sorc n. - roc. (C A D E), sorocni m. pl. - din inutul Sorocii, sorocov n. - veche m oned de argint, srta adv. - tocm ai. La V.AIecsandri. sortilt adj. m urdar. (TD). sortiru c / - trior. sortiru c / - vnturtoare. sortiru (a) - a alege boabele cu triorul. sortu (a) - a alege boabele cu triorul. sortul (a) - a m urdri (hainele), sori l / - noroi, sosirc / - sosier. (DLR). sositr m. - parvenit. La V.AIecsandri. sositr m. - musafir. E x p r . Bob sositor = m usafir sosit pe neateptate, ssn / - copc (n ghea), so / - osea, sote / pl. - osete, sc / - cultivator, sc / - sap de rrit porum bul, stnic m. - paznic. La M .Sadoveanu. stnic m. - com andantul unei sotne. stnic m. - paznic la starostia satului, stn ie / - unitate de cavalerie, sotounen m. - locuitor din Satul Nou. so m. - nsoitor. La N .C ostenco. schi m. - vtjl. (Th.H olban). soi (a) - a se cstori. (TD ). so ie / - tovrie. (D osoftei). soir m. - brbel. (V.AIecsandri). soui (a) - a se cstori. (TD). sus chiprat n. - vinograd. La DLR. sovc (de gunoi) n. - fara. svc / - divan.

268
sveste / - sentim ent al rspunderii m orale a ceteanului pentru aciunile sale; contiin. sveste f . - ruine. E x p r. A fi cineva f r sveste = a fi fr obraz, sveste f - cum secdenie. E x p r. A nu avea cineva sveste = a fi gros la obraz. sveste f . - datorie moral. E x p r. A fi cu sovestea curat = a fi contient c nu ai fcut nim ic reprobabil, s v e s t e / - cum secdenie. S-o f i trezit sovestea in mine. (l.D ru). sovn n. - stof druit miresei, s zm / - sprtur n ghea, spahiu m. - cavalerist turc. spaim at (a) - a se nspim nta. spaitri m. - sperietoare pentru psri, spalt adj. - roz. spltori n. - crp de splat blidele, spn fi. - pan la cpstru, spansu adj. - liliachiu, s p a r n g / - plant. La CADE. sparge (a) - a exploada. s p a t r / - scaunul pcurarului, spatarl (BD , 1472) - dregtor, spatri (CD , 1436) - dregtor, spatri n. - v. spatar. spatri n. - greabn (la cal), s p t / - greabn (la cal), spim nti m. - s p rie i. E x p r. A bga n spim nti = a speria pe cineva, spim os adj. - sperios. spl (a se) - a se dezice. E x p r. A se spla de cineva = a se lepda, spl (a se) - a se debarasa. E x p r. A se spla de ceva = a scpa de ceva. splare fi. - um ivanie. La CADE. splel adj. - roz-albine. splc adj. - surie-albstrie.

spm itt adj. - sperios (cal), sprt adj. - sperios (cal). Sprietul (BD, 1495) - unde a fost sp riet r / - sperieciune. (CM ). Spriei (BD, 1495)- s a t . (oc. Putna). sp rioic / - p e r s o n a j din descntec. sps (a) - a salva. sp s (a se) - a se ruina. sptar n. loc unde se m ulg oile. sptar m. - dregtor la curtea dom neasc. La DIM. sptari (CD, BD - p a ssim ). specm (a) - a pleca repede. (CA D E). spcm fi. - a de cnep. (C A D E). spie fi. - co din coaj de tei. La CADE. sp elc / - ac de pr. La M .Sadoveanu. spelc fi. - crlion. sp elc / - ac de pr. spnur n. - surtuc far pulpane. spergalt n. - zvora la fereastr. sp eted z / - stnjenel. spetedz fi. - fuscel la scar. s p e te d z / - lopic gurit la sul. spetit n. - m unc grea. sp lc / - v. spelc. splc / - ferche. E x p r. A se gti spilc = a se m brca cu gust, ngrijit. spilcuit adj. - gtit. spin-din-cas m. aloe. sp ini / - fust naional. spin i fi. - sarafan. spini fi. - fust larg. spinui (a) - a ngrdi cu spini. spirid m. - drcuor. La DU. spirit n. - om care lucreaz repede. spirtui (a) - a face s se spirtuiasc. spirtui (a) - a trata cu spirt. spirtui (a se) - a se alcooliza. spirturc fi. - alcoolizare. spirtut adj. - alcoolizat. spielnic n. - sfredel. La DU.

spier m. - farmacist. La C.Negruzzi. spiercs f. - farmacist. La N.Gane. sp ierie/ - farmacie. La Al.Russo. spv / - fire n cruce la urzit, spcn/ - a. La CADE. spni (a) - a deveni spn. La P.Ispirescu. spni (a) - a-i pierde penele, spn m. spnz. sprc m. - prichindel. La Al.Vlahu. sprc n. - fie. La I.Sbiera. sprc n. - bucic de cam e. La DLR. sprcui (a) - a sfrtica. La C.Hoga. sprcuire /.' - sfiere. sprcuit adj. - zdrobit. La M. Sadoveanu. sprcci m . - pasre de balt, s p lin / - drug de-a curmeziul, sp lin / - clci la plug. sp lin / - coad la mblciu. s p lin / - ching la ferstru, sp o d g r n iio r / - policioar la jug. spodobi (a) - a se nvrednici, spogrn (a) - a lega cureaua cpeelii. spogrn iel/ - v. spogrnieau. sp ogrn icu/ - gtar la cpstru, spogrni (a) - v. a spogrni. sp ogorn itore/ - gtar la cpstru, sp ogorn itore/ - curea la cpeea. spo ( a ) - a uni. spo (a se) - a-i da aere de om cult. sp olocn ie/ - prima zi de post. s p o n c / - puine. E x p r. P e sponci = n cantitate mic. (I.Creang). s p o n c / - copc. La M.Eminescu. spor n. - coaj de aldan. (Th.Holban). spori m. - troscot, s p o r n ic ie / - osrdie. La N.urcanu. sporn gel/ - gtar la cpstru, sposbnic adj. - capabil, sp o v d / - spovedanie. La N.urcanu. spovdui (a) - a se spovedi, spovduit adj. - spovedit.

269
sp r fc / - anchet. La C.Negruzzi. sprfc / - srcire. E x p r. A face sprafca = a jefui, a irosi. La TDRG. sprvl (a) - a rsturna. La N.Gane. sp rijin c l / - proptea la frnghie. sprijinel/ - reazem, sprjn n . - clci la plug. sprjn n. - ching la ferstru, sprjn f . - crlig de rufe. sprinten m. - osta cu arme uoare, sprinr m. - zglobiu. La A. Vlahu. sprinr adj. - amgitor. La DU. sprinrnic adj. - nestatornic, sprinri adj. - tare neastmprat. sprinoc f - stropitoare, sprinu (a) - a stropi via. sp r / - stropitoare, sp r/ - stropitoare manual, sp rn cen / - gean, sprncen de j o s / - gean, sprncen de la frunte/ - sprincean, sprncen de la o ch i/ - gean, sprncen de su s/ - sprincean, sprncen ochiului/ - gean, sprncenc / - sprncenu. sp r u jn /-a r c . sprujn/ - arc la crligul de rufe. sprujnc f. - arc de patefon, spdz f . - depuneri pe vase. spudztr f . - spuz, sp u lb rn .-p lo a ie cu ninsoare, spulberat adj. - amrt. spma-jinului adj. - liliachiu, sp u m /-sm n tn . spnc f. - copc (la hain), spurc (a sc) - a se urina, spurc (a)- a murdri, spurct n. - scm . La I.Creang. spurcoaic/ - spurcaci. La S.F.Marian.

270
sputnic n. - unealt de pescuit, sta (a) - a deveni. (TD). sta (a) - a se pstra. (TD). sta (a) - a i se face mil. (TD). stacn n. - pahar de 200 g. stacan n. - pahar de 100 g. stacan f. - pahar de 200 g. La M. Sa doveanu. (TD RG). stacanei n. - v. stacana. stacojiu adj. -ro ie tic . La V. Alecsandri. stacoju-frum os adj. - rou-stacojiu. stac m. - rac. La DLR. stacou adj. - rou-aprins. La DLR. s t a f i e / - n lu c . La V.AIecsandri. s t a j l / - stavil de piatr la iaz. stjni / - stanite. stan ib ol/. - bani. La DLR. s t a m c lc / - v. stam esc. stam sc / - dalt de tm plrie. stam stc / . - dalt lat de tm plrie. stam estc / - dalt lat de tm plrie. stam tc / - v. stam esc. s t a m n / - sptm n. (TD). stan n. - partea de la umere pn la talie, stan n. pieptar, stan n. - pulover brbtesc, stan n. stan. stan n. - parte din aripa nvodului, stan m. - cm aa de la bru n sus. stan n. - partea de sus a unei rochii, stan n. - statuie. La M .Em inescu. stan n. - bolovan de piatr, stnc/ cioar. La DU. s t a n d o l / - ham bar pentru pleav, s ta n d o l / - um brar pentru vite. stand ol/ - arie (de treierat), s t a n d o l / - ham bar pentru grne. s t n i t e / - loc rcoros pentru vite.

stnite / - loc de ntlnire. (I.Creang). stn ite / - tabr. La A l.V lahu. stan og/ v. conov. stanc n. v. conov. stanc n. - goginea (pe cptie). stanc n. - parte a plugului, stanc n. - strung pentru butucul roii, stanc ii. - u nealt pentru tras obezile. stanc n. - gvan la grebl, stanc n. - coarb la sfredel. stanc n. - form pentru crm izi, stanc n. - druc ntre cai n grajd, stang de legat caii n. - v. conov. stan u c /. - loc n ap pentru uneltele pescreti, s t n ie / - gar. s t n ie / - cpi de coceni. La M .Sadoveanu. La DLR. stan n. - pieptar. stan n. - ilic. stap n. - cep. stre / - vrst. E x p r. A fi n stare ci neva = a fi n etate. Om n stare. (TD), stre / - putere. E x p r. A fi n stare a fi n putere. stre / - bogat. E x p r. A fi n stare a avea anum it avere. starodb m. - cioroi. s t ro s te m. - conductorul unei bresle, s t ro s te m. - guvernator al unei cetft(i La DLR. s ta ro s te (la B D ) - dregtor: staro .l* * de grani. stroste m. - peitor. La I.Creang. stroste m. - ngrijitor de biseric, staroste / - dem nitatea de staroste ol unei ceti, al unui inut. La CADF starost / - peitoare, strp adj. - stearp. (ALM ). sttiv / - m ner la ferstru, sttive/ pl. - rzboi de esut. La I>11

stative fi. pl. - tovrie. E x p r. A pune pnza n stative cu cineva = a lucra m preun cu cineva, sta tiv e / pl. - unealt de tbcrie. stative f . - rzboi de esut (orizontal), stative fi. pl. - argea. La DLR. stativ e f pl. esut (proces). D ac mntuim stativele, eim afar. (TD). st tn ic adj. chipe, s t v r n. - statornic. E x p r . O m de stav r = aezat, stabilit. Cnd v a fi brbatul om ru, sprinar i va mbla den loc n loc i nice la un lucru nu v a fi om de stavr, s-l goneasc i s-l scoat dentracel loc. (Pravila lui Vasile Lupu). s la v fi. - herghelie. La M .Sadoveanu. stv f . - loc ngrdit. La V. Alecsandri. st v r n. - neclintire. La Dosoftei. slavc n. - rm nic. stavc n. - fra. slcn l n. - pahara (de rachiu), st c n n. - v. sta ca n ei, s t l p r e / - ram ur verde. La DU. s t l p r i / pl. - psti (de nut). stnuc f. - goginea (pe butuci). Stnileti (BD, 1493) - s a t. (oc. Flciu). Stnileti (BD, 1493) - s a t. (oc. Hotin). slpre f . - pstaie (de fasole), stpnitr m. - despuitor. (CM), slrfo ci (a) - a strivi, slrluc (a) - a strluci, strlucs adj. - lucitor, sta ro sti (a) - a pei. st rosti (a) - a conduce o nunt, slroste f. - atribuia de staroste, s t r o s to e / - fem eie care strostete. strui (a) - a nevoi. (CM ), stttoare adj. - copt (la m inte). E x p r . A li cu m intea stttoare = ager. sttut adj. - rsuflat (vin). N .urcanu. stlul adj. - n etate, slvi (a) - a se alege cu ceva.

271
stv (a) - a se statornici. steg n. - m ic subunitate m ilitar (3 0 -4 0 de oteni). steg n. - drapel. A lM o ld a v ie is te a g de fa l fd fie fa ln ic n cer. (V.AIecsandri). i de acolea lu tefan vod (cel M are) steagul rii M oldovei i se duse la scaunul Sucevii. (G r.U reche). stebl f. - rm uric. La E .Sevastos. steclr m. - geam giu. La CA D E. steclri n. - rindea cu dalt m ic. stcl f . - sticl. La D LR. stcl f . - phrel (de rachiu), stcl f. - pahar de 2 0 0 -2 5 0 g. stcl f . - carafa de 2 -2 ,5 /. stcl becu f . - carafa rotund, stcl brdnoas f . - carafa rotund, stcl cu bolf f . - carafa rotund, stcl de gaz fi - sticl de lamp, stcl de gazni fi. sticl de lamp, stcl harbujl fi. - carafa rotund, stcl harbuz fi. - caraf rotund, stcl m pletit fi. - butelc. La DEX. ste c l r ie / - fabric de sticl. La CADE. steclriu adj. - albastru-ntunecat. steclenc fi. - borcan de sticl (3 /). stecli (a) - a pune sticl, stecli (a) - a sclipi. La DLR. stccls adj. - lucios. La C A D E. steclut adj. - cu geam uri, steclut fi. - cu geam urile puse. stecluitri m. - geam giu, stecl fi. - sticl m ic. La DLR. stegari m. - cluar ce danseaz steagul, stegari m. - vornicel (la nunt), stegi m. - v. stegari (vornicel). Stejar (BD, 1458) - afluent al Bistriei. Stejrei (CD , 1445) - sat. stejre adj. - ca frunza de stejar. (TD).

272
s tc j ri n. - dum brav de stejari. s t je / - tevie. s t j i / pl. - lcrm ioare. stclj n. - conov. ste la r rn. - colindtor cu steaua. s t l c / - piele de cptuit cizma. stele f. pl. - bubuline de grsime. (TD). steli (a) - a am ei. E x p r . A-i steli ochii = a vedea stele n faa ochilor. steli n. - stil (calendaristic). O huimait norodu cu st el iu ista. (TD). steln adj. - cu stele. La V.AIecsandri. s te li o r / - stelu. La S.F.M arian. s te li o r / - s te lu . La V.AIecsandri. stclnic adj. nstelat. La V.AIecsandri. st ln i / - pduche de lemn. steli n. - stea mare. La A .G orovei. stels adj. - strlucitor. La S.F.Marian. ste lu / - btrni (plant). La DU. ste lu / - pahar de 100 g. s te l -d in -s a c a r / - albstri. ste n d n. - stand. ste re z t adj. - bun de nsurat. ste re z t adj. - cu lapte mult. s t e r g e / - funigine n horn. ste rn f. - stearin. (TD). s te r j r m. - stejar. (TD). ste rii (a) - a strpunge. (TD). ste rn e n c / m irite. s te rp t r / - loc sterp n porumbite. s t rp e t n. - sterpturi. La CADE. stb l /.' - rm uric. stb l f . - tulpin de floarea-soarelui. stb l f. - tulpin de ceap. stci n. - prjin de m pins luntrea. sticli (a) - a pune geam uri. s t i c l u / - butelcu. La DEX. stiglte m. - pasre. L a DU. stih u re/ - versificare. La M.Eminescu.

stil (a) - a lum ina (cu lanterna), stle / p l. - prietene ale mirilor, stin ch (a) - a conteni. La I.Creang. stinch (a) - a scdea (Ia fiert), stingher adj. - necstorit. La C.Hoga, stingheral / - stnjenire. stin gh ie / - fuscel la scar, stinghre a d j - stearp. (ALM ). stirigie / - crbune de fum . La DU. stirite / - jelite. E x p r. n stiritea vntului = n btaia vntului. stc / - scar deasupra ieslei. stc / - v. sitic. stb n. - par la corlatele puului, stlchi adj. - holbai. (TD). stlc (a) - a strivi strugurii, stlp m. - tulpin. stlp m. - furc la puul cu cum pn, stlp adv. - vertical. (TD). stlp n. - colum n. stlpn n. - ghioag. La V.AIecsandri. stlpre / pl. psti. stip (a) - a hotrnici. stlpt adj. - nlem nit. La A l.V lahu. stlp t adj. - aintit. La C.H oga. stm prtor adj. - potolitor. stm pi (a) - a conteni. La DU. stn - turm (de oi). stnc / - pietrrie. stncs adj. - mnios. Stngaci Jurj (CD , 1426) - boier. Stngaci M ihail (CD , 1436) - boier. Stngaci Ivan (CD , 1 4 3 9 )- b o ie r . stngri adj. - stngaci. stnjen de M oldova m. - msur de lungim e m prit n 8 palm e de cte 8 palmace. stnjen de lem ne m. - m sur pentru lemne. stnjeni (a) - a ezita. stnjen (a) - a se sfii. La C.N egruzzi.

stn je n re f. - sfial. La M .Sadoveanu. stn jin n. - unitate de m sur. stn jiu adj. - stnjeniu. s tn jn m. - stnjenel. stn jn i m. pl. - loc de topit cnep. s tn jn c fi - stnjenel. s t n j n c / - stnjenel. s tn jn u in. - stnjenel. strc n. - pasre de balt. La S.F.Marian. S trce ti (BD , 1 4 8 7 )- s a t . s trc (a) - a se ghem ui. La A l.Russo. s trc h (a) - a fta m nzul mort. strlic m. - pat neagr pe corp. strlici m. pl. - bum achi. La DEX. s trn (a) - a se trezi. La N .C ostin. s trn (a) - a scorni. (TD ). strp i (a) - a nu da lapte. La DU. sto caiu adj. stacojiu. stoc (a) - a slbi. (TD). stoc (a) - a sectui. La T.Pamfile. stoci (a) - a stoarce (o ran). La DU. sto ct adj. - uzat. La M .Em inescu. sto d o l fi. - ham bar pentru gru. sto d o l f i - m agazie pentru pleav. sto g o m n /.' - oi cu lna scurt. stogs adj. - volum inos. (DLR). sto g u (a) - a aeza n stoguri. sto g u rc fi. - cldirea snopilor n stog. sto g u t adj. - cldit n stog. sto g u rcle fi. pl. - grm joare. soin n. - cad mare. stoin n. - furc la puul cu cum pn. sto in c fi. - cad mare. stoic fi. - stlp de lemn la streain. stoic fi - posteuc. S toici (CD , 1467) - copiii ~. stol n. - m ulim e. La M .Em inescu. stol 111 . - sol. (TD). slo lr 111 . - tm plar. La CA D E. sto le re fi. - tm plrie. (C A D E), stol (a) - a se rndui n stoluri.

273
stol fi - capital. La I.Neculce. stlnic m. - dregtor domnesc. (DIM). stlnic m. - e f buctar boieresc. stlnic m. - dregtor la nunt. stlnic m. - tmplar. stolnices f i . - gospodin ce servete
nuntaii. stolnices fi. - soia stolnicului, stolnicl m. - boier de rang inferior, stoln ice fi - funcie de stolnic, stolnice fi - sediul stolnicului, stlni fi. - plac de lem n pentru tiei. stolohn m. - snop de secar mbltit. stolohn (a) - a m blti. stolohn (a) - a snopi (n bti), stolp n. - colum n, stpc fi. - pahar de 100 g. stpc fi - ciocan, st riti f i pl. - resturi de nutre, storohn n. - v . stolohan. storohn (a) - a chinui. L a D osoftei. storohn (a) - a m blti. storohnit adj. - m bltit. storon (a) - a stlci n bti. La CADE. strachin fi. - taler (la cntarul de mn). strchin f i - lighean (de alum iniu), strchin cu bori fi. - strecurtoare, strachin de hrb fi. - strachin de lut. strchin de p lm dit fi. - covat, strchin de scurs ch irote / - v. strachin cu bori. strachin fi. - taler (la cntar). strafid f i - stafid. La V.AIecsandri. stri n. - haine. La C A D E. strai n. - costum aie. L a N . urcanu. strai n. - costum aie. La C .Ivnescu. stri n. - suman. La I.Sbiera. La CADE. straie n. pl. - haine. La M .E m inescu, M .Sadoveanu, N .L abi, A ndrei Lupan.

274
straistr n. - traist la cai. strist / - traist, strie f. pl. - hinue. La I.Sbiera. straj f. - paz, prestaie: paza hotarelor, straj f. - paz. (N .Labi). s t r a j / - vergea la coarnele plugului, straj/ - pan la coarda ferstrului. straj/ - plaz. s t r a j / - a ce unete m arginile avei. s t r j / - rsufltore la poloboc, s tr jn ic n. - carte bisericeasc, s tr jn ic m. - paznic, s t r a j n i / turn de straj, s tr n i / - parte destrm at, s tr a m n t (a) - a strnuta, s t r a n / - vergea la coam ele plugului, s t r a n / - loc pentru cntreii n bise ric. La C .N egruzzi, V.AIecsandri. s tr a n / - scaune lng iconostas, s t r a n / - corlt (la pod), s tr a p lc / - pritoare. s tr a p r rt. - cultivator, s tr a p n. - ari. La HEM , DLR. stra id z (a) - a se vetezi, s tr a d e / pl. - stafide, s tr a t n. - podea, s tr a t n. - colac de piatr la pu. s tr b b / - strbunic, s t r c h i n c / -c e re to r, s tr c h in o e / - strachin mare. s t r c h i n / - strachin m ic. s t r c h i o r / - strchin. s tr c u r f. - strecurtoare (de metal), s tr c u r / - strecurtoare din pnz. strd ln ic adj. - srguitor. La I.Creang. s tr d n u (a) - a suferi. La V.AIecsandri. s tr d n u (a) - a se strdui. La DLR. s tr in e i adj. - intai. s tr in e i adj. ndeprtat.

strinir adj. strinei. La S.F.Marian. stristc / pl. - pretare nguste, strjr m. - paznic. La M .Em inescu. strjr m. - paznic. La I.C reang. strju (a) - a pzi. La G r.U reche. strjure / - pzire. La C .N egruzzi. strjuitr m. - paznic, strlciu adj. - lucitor, str m t r / - fir destrm at, str m u r a r e / - b lung cu v rf ascuit, s tr m urare / - nuielu. La E.Sevastos. strm ut (a) - a strnuta, strpcine / sterpciune. strnic (a) - a am enina, strn icie / - nprsnicie. La CADE. strnicie / - grozvie. La Al.Vlahu. strti (a) - a ntretia. La Al.Vlahu. strse (a) - a ntreese. Strvinoasa (CD, 1 4 2 8 ) - pru. strez n. - cad mare. La CADE. strectore / - scule din pnz rar. strectore / - pnz rar de strecurat. s tr e c to r e / - fa de mas. strechi (a) - a strechea. strcch ie / - streche. strecurtori n. - durlag. strdie / - fagure de m iere. La DU. strdie / - ravac. strcinc / - nstrinare. stristie / - trestie. stristie / - lujer de stuf. strlc / ching la ferstru. strlc / - tulpin de ceap. strlc / - pan la ferstru. streli m. pl. - vntori. La I.Neculce. strm e / pl. - franjuri. strem s adj. - zdrenuros. strem urs adj. - zdrenros. strin / pl. - streain. streini (a) - a acoperi gardul.

streinit adj. - acoperit (gardul), strenri m. - lemn ce sprijin cpriorii, strn f . - stuf gros. strn f. - ncpere pentru alimente, stretnie f . - ntmpinarea Domnului, stric (a) - a se certa. (TD). stric (a) - a sparge (nuci), stric (a) - a abate (din cale), stricre f . - ruinare. La B.P.Hadeu. stricre f . - distrugere. La C. Negruzzi. .strict n. - distrugere. La V.AIecsandri. strict adj. - ciupit. E x p r. A fi stricat de vrsat = a fi suferit de variol, strict de sam c adj. - cocoat, s t r ic t r / - brac. stricc adj. - ciupit. La E.Sevastos. stricc adj. - ciupit de vrsat, s t r c ic / - panglic (de metal), stricne f . - cuit de crestat pielea, stricnel/ - v. stricnea. La DELM. stricn (a) - a cresta un animal bolnav, sirieni (a) - a curi petele. La C.Hoga. strigrc /.' - dopros. La DLR. Strigoaia (B D , 1 4 7 5 ) - s a t . strigoic f. - strigoaie. La V.AIecsandri. s t r ij e / - funingine din horn. stripc rt. - cultivator, slrc f. - sm oc pe fruntea calului, strjnic in. - m nz ntre unul i trei ani. strjnic m. -c r la n . La DU. strjnic (a) - a reteza coada mnzului. Strm ba (CD, 1434) - pru. Strm tur (CD, 1428) - selite. slrm t adj. - cam strmt. strnrc f. - pat alb pe botul calului, slr n g to r e / - pan la ferstru, strnsr f. - oameni venii la joc. strnsr f - locul pentru joc. slrochel f. - stropire, slrochlni f. - main de stropit via.

275 stro ch it r rt. - stropitoare. strocoju adj. - stacojiu. stroc adj. - stacojiu. strofol (a) - a se roi. strofol (a) - a se luda. stroh n. - rm i de fn m runit. stroh rt. - culcu. La C.H oga. stroh n. - culcu de paie. stro h ri m. pl. - ucraineni. str h o t n. - paie din culcu. La DLR. stro h u (a) - a m prtia fnul. stri rt. - rnd. N e-a pus la stroi. (DLR). stri n. - a pedepsi. E x p r. A bate pe cineva la stroi = a lovi cu bul. strilea m. - prostnac. La I.Slavici. stropi (a) - a schim onosi. stropi (a) - a se rsti. La I.C reang,
M .Sadoveanu.

stropi (a) - a zdrobi. La Gr.U reche. stropi (a) - a strivi (strugurii), stropit adj. - clcat n picioare, stropit adj. - zpcit. La V.AIecsandri. stropit adj. - bolnav de epilepsie. DU. stro p it r f . - epilepsie. La DU. stru c n. - cocean far foi. stru ch (a) - a scuipa, strucic n. - ciorchine de struguri, stru g n. - cuitoaie. stru g rt. - sinlu. stru g rt. - sfredel. strug rt. - strung de strungit butucul roii, stru g rt. - crptur n copita calului, stru g rt. - unealt de tm plrie. stru g rt. - v. stru g u re, stru g a (a) - a strunji. stru g ri m. - m eteugar-lem nar. stru g ri (a) - a fasona lemne, stru g rie f. - m eseria strugarului. stru g u (a) - a strunji.

276
strugura m - ciorchinei de strugure. Binele de la mam C a un strugura de poam . (E.Sevastos). strugure m. - ciorchine, strugure n. - ciorchine de struguri, strugure m. - ciorchine de strugure. ara mea, Moldov-mam, Vatra doine lor strbune! C a un strugure de poam Eti p e harta Uniunii! (P. Zadnipru). str u g u r /w .- ciorchinei. (TD). struhcic / - lopat de fier. Struhu - toponim , reg. Cernui, strujc n. - saltea (de fn, de paie), strujn m. cocean. La DLR. s t r u j e / - tala. La T.Pamfile. struj (a) - a peni. (I.Creang). struj (a) - a ju p u ia tiuletele de foi. struj (a) - a da la strung. La DLR. stru jre / - strujit. La DLR. strujit n. - jupuiat. La DLR. strujit adj. - lucrat cu strungul. La DLR. s t r u j i t u r / - v. strujca. stru j (a) - a reteza coam a m nzului. struj (a) - a curi copacul, strjnic m. m nz cu coam a tuns, str jn i / - strujitur de lemn. s t r jn i / - unealt de dulgherie. str jn i / - strung. La T.Pamfile. strulubtic adj. - vnturatic. strum nte n. pl. - unelte agricole, strum nturi n. pl. - scule de fierrie, stru m nre / - bici cu coada lung, s tr u m n r e / - coada undiei, stru m nre / - lujer de stuf. s t r n / - sfoara undiei, s t r n / - coard de arc. s t r n / -o rd in e . E x p r. A m erge ceva strun = e n regul, cum trebuie, strn adv - sm irna. La DEX.

stru n / - vergea la coam ele plugului, stru n e / - strun. La C.H oga. s t r u n e l / - opritoare. La DU. Strunga (CD , 14 1 1 )- s a t . strungre / - strunjire. str n g / - strung de strunjit butucul, struni (a) - a stpni (un cal), struni (a) - a pune la punct, stru n / - lam b la crua far leuci, strup (a) - a lrgi (ochiurile sitei) str c / - strujitur de lemn. str c / - rum egu, strulec n. - strecurtoare, stuch (a) - a scuipa. La I.C reang. stucht n. - scuipat. La I.C reang. stu ch it r / - scuiptur. (TD). s t d e n i / - boal a gingiilor la cai. stuf-de-grind m. - stu f crescut pe uscat, stuh n. stuf. La DU. stuhre / - stufrie. stuhr n. - stufri, stuhr n. - opuin. La DLR. sthlu adj. - greu (m iros), stuhui (a) - a acoperi cu stuf. stuhut adj. - acoperit cu stuf. st lc / - scunel (pentru copii), stulgh (a) - a fim nzi. stulght adj. - fl m n d (vaca), stup adj. - plin. E x p r. A fi stup de toate = a avea de toate, stu p to r e / - dop. stup tore / - vran, stup n. - dop (la dam igean). stup de burete n. - dop. stup d c plut n. - dop. stur m. - urur de ghea. La CA D E. sturluc (a) - a strluci, sturlubatic adj. - nebunatic. (TDRG). sturluib (a) a nnebuni, sturluibt adj. - smintit. (C.Negruzzi). s tu v re / - stufrie.

s u b r b / - gtar (la cpstru), su b rb e / - v. s u b a rb . su b g t r . - gtar (la cpstru), s u b g r t ri n. - cenuar. s u b su o a r f . - partea de sub umr. s u b io a r / - subsuoar, s u b i r n. - lstar neroditor, su b ire adj. - ales, fin. s u b v tr / - cenuar (la plit), su c a g h f - cui de sem ne pe ghea, sucl n. - oal de noapte, su c a lt ri f. pl. - nclm inte de piele, s c / - capriciu, nrav, su clte m. - colac (funie). (TD RG). sucl (a) - a cicli. La I.Creang. sucl (a) - a necji. La E.Sevastos. sucl (a) - a depna pe evi la sucal, sucl (a) - a m oronci. sucl (a) - a lucra de m ntuial. s u c e l / - esal. suceav / - eava suveicii, sucel (a) - a ciuli urechile (calul), suci (a) - a nvltuci, su c ito r n. sul m ic de lemn. su c ito r . - pan. (T.Pamfile). sucrn n . - m anta fr glug, scn /. - fust groas. La E.Sevastos. s u c n i / - fusti groas. La DLR. su c u lt . - strecurtoare din pnz. s u d n c / iarb-de-Sudan. sud elc f. - crlig de tricotat, su d g i c n. - c r n a . La DU. su d c m. - alu. La DU. su d u (a) - a njura. La M .Em inescu. s u d u i l f. - njurare, s u d u re f. njurare, s u d u it r f. - njurtur, su d u l ni. - alu mic. s u fe rin f. - straste. (CM ), siilirit ri adj. - rezistent. (TD). su fit n. - tavan.

277
sugar n. - purcel pn la 3 luni. sughi rt. - salutare. Sughi bun. (TD). sug (a) - a ntinde aluatul. sug (a se) a se zvnta. sugurl m. - sugar. sugurl m. - beivan. sugu (a) - a muca. La M .Sadoveanu. suhrc f. - coptur din ou i zahr. s u h t . - ima. La A .V lahu, s u h t . - loc de adpat vitele. suhlre f. - corvad. suhe f. - pune. La T.Pamfile. suicw. - ham bar. suja f. - lam a cuitului. sujl m. - bub (la deget). sujttr / - sgettur. sujitrrt. - sucitor. sul . - ax cu ghiventuri la teasc. su l rt. - m ustuitor. sul (de p s ri) n. - crd de psri. sulc . - suvac. sulcn f. - sulfin. La N .B eldiceanu. sle rt. pl. - suluri la rzboiul de esut, sulegn m. - vit slbnoag. CA D E. sultic adj. - zvelt. La M .Sadoveanu. sultnic adj. - subirel (om), sultnic adj. - nalt i slab. slger m. - dregtor care strngea sulgiul. La DIM. sulgere f. - dem nitatea de sulger. slgiu . - dare pltit pentru vitele t iate. La DIM. sulhc rt. - sul lung. La CA D E. sulhri m. - trunchi de copac. La DLR. sulg f - stu f fraged. sulire f. - strpungere. M .Sadoveanu. s u l i / - g iu d e a . (CM ). sum an . haina ranilor. La DU. sumnu-busculu adj. - portocaliu-nchis.

278
sum i n. - suman mic. La A.Vlahu. s u m to re f. - curcubeic. s m b u r f. - sm bure. s m c f. - saco. s m c f. - geant. s m c f. - strecurtoare de pnz. su m cc (a) a sufleca. su m adj. sem e. s n t n. - clopoel. su n d c n. - cufr. La M .Sadoveanu. su n d c n. - lad pentru haine. La DLR. su n d u c l n. - s u n d u c mic. La DLR. sunducl n. -c u f ra . La M.Sadoveanu. s n g u r pron. v. sin g u r. su n ic (a se) - a se nsntoi. (TD). s u o r f. - lstar la rdcin. su ri f. pl. - lstari la rdcin. su p a t n. - locul de sub pat. (TDRG). s u p t n. - gaur ntr-un mal. s p r n. - necaz. La N .Costin. s p n ic n. - supier. s u p ra v e g h e to r m. -p r v ito riu . (CM ). s p re adv. deasupra. (TD). s u p t r / sorbitur. su p ri f. pl. - lstari neroditori. su p ri f. - lstari la tufa de struguri. su rcea f. - prjitur frmicioas. DLR. su rc ln ic n. - rindea cu un cuit. s u rd c n. - coast pietroas. (TD). s u rd c n. - coast rpoas. La CADE. su r p e adj. - s ir e p e . (TD).

surie n. - ciread. suritic adj. - de culoarea bozului. surlari (BD, 1495) - cntre din surl. surl f. - rt. La DLR. surl f. - fluer la capt ca o plnie. surlior / - r t i o r . La M .Sadoveanu. surotic adj. ntunecoas. suri n. - boal de picioare la cai. su rorle f. p l - surioare. surps n. - loc prpstios. surtuc n. - palton scurt. La DU. surupe adj. - v. sirepe. sus-nsem nt adj. m enionat. sus f. - susai. suscir adv. - puin mai sus. (TD). susen n. - locuitor al rii de Sus. susuic n. - hambar. surc f - hambar. s c / - arie (de treierat). su g / - ceg. su t f. - pahar (100 g). s tc / - o zi i o noapte, 24 de ore. sturi num. - sute. suvc n. - cuit de ju n g h iat porcii. suvc n. - sul m ic i groas. suvc n. - ac lung i gros. suvc n. - copil neastm prat. suvc n. - sul, ac m are. La C.H oga. suveic f. igli. s u v e r e n it t c / - t i z c rotund. svad (BD , 1458) - ceart. svetteli m. - ierarh.


a b c / - gurele la broderii, a b a n f. - anteriu. (I.N eculce). e r rt. - dans. (Th.H olban). f f. - m as de buctrie, f f. - blidar (n perete), f / - dulap pentru vesel, fe r m. - prieten apropiat al m irelui, fe r m. - m ijlocitor. La V.AIecsandri. ag / - g l u m . La C.Negruzzi, I.Sbiera. aic n. - postav aspru de ln. CADE. ic / - hait de cini, ic / - cldare. ic f. - taler (la cntarul de mn). ic / - tava rotund de copt pine. ic / - vas de tinichea. ic / - luntre. La I.N eculce. La DU. ic de co p t / - t a v a dreptunghiular. ic d e m u l s / - itar. ice/ pl. - cntar de mn. a it u n. - m enghin. al rt. - broboad mare cu ciucuri. (DD). al n. - streain. (Th.H olban). a l n d r / - luntre cu fundul plat. a l n d r / - luntre de doi oam eni. a la v ri m. pl. - ndragi. l / - sal. La C A D E. alu m. - m oned m oldoveneasc. algu m. - ocna, care tae sare. a l u c / - scndur. ^alu c/ - toc la fereastr, ja l u c / - scndur lateral la cru, algni m. pl. - salcm i. a ln c / - broboad cu franjuri, aln c m o c n e a sc / - broboad, a lin c / - basm a de bumbac, a lo n e n. pl. - ealoane, a lv a ri m. pl. berneveci. a Ivr m. - punga. La I.N eculce. am m. - pnz groas. La C .Stam ati. am tr / - ngrditur din nuiele, an m. - lemn de ntins pielea. La DU. n c / - traist pentru m ncare la cai. an d ra m / - ncpere pentru unelte, an d ram a / - buctrie de var. an dram / - streain, an dram / - tavan de scnduri. an dram / - um brar pentru vite. an dram / - ncpere cu streain, antalb adj. - cu m ers greoi (cal), nti adv. - i de acum nainte, an n. - stavil de oprit apa. n covit n. - hndichi. apc (BD , 1 4 6 0 )- c h ip iu , apc / - plria florii-soarelui. p c / - cpcel la fitilul lmpii, ar n. - r n d e a de fcut jgheaburi, ar rt. - paralel de tm plrie. arabn n. - pa (la cru), arabn n. - bobm ac. a r a b n / - cru m are. La CA D E. arafn n. - ja ch e t fem eiasc. arafn c / - scurteic. (TD). arg rt. - ir de porum b, aragn n. cerc (la plit), aram pi rt. - stlp de telegraf, aram pi rt. - stlp la streaina casei, aram pi rt. - par la corlatele puului, aram pi n. par btut n pm nt. aram pi rt. stlp. (TD ). aram pi n. - par gros. La CA D E. aram pi n. dans popular, arn m. - crap. a rc c / - rztoare, art / - trsur. a rf n. - broboad de m tase cu franjuri, rf / - v. arf.

280
arg adj. - galben-deschis. La DU. arg m. - cal arg. La I.Sbiera. rl / - javr. arm nc f. - unealt de treierat. arm nc f. - flanet. arm nc f. - m inavet. arnc f. - balam a (la u, fereastr). arpe (CD, 1436) - postelnic. a adv. - ndat. La CADE. at n. - luft. atrnc f. - covor m ios, cu ciucuri. atrr m. - dregtor dom nesc. tr f. - coviltir (la cru). tr f. - verand, teras deschis. aua cotigii f. - parte a cotigii. auc de sare f. - cutie pentru sare. avgu m. - lucrtor la ocnele de sare. avr n. - crem de ghete. gci adj. - glum e. La I.Neculce. galnic adj. - glum e. La I.Creang. lvire f. - neltorie. La I.Sbiera. cheuc f. - fem eie btrn. chiu m. - bulgar. La CADE. chioap f. - msur de lungime. La DU. chiopeni (BD , 14 8 9 )- s a t . cod f. - pagub. (Th.H olban). eacr m. - orb de un ochi. eacr adj. - cu un ochi puin nchis. er f. - turt de cear. egt (a) - a cicli, a roade. La TD. eic n. - v. aiac. i c / - parte a plugului. ic f. - baier la biciuc. elnt pron. - cellalt. elt f. - salat. eledz (a) - a esla. eledz (a) - a ciuli urechile (calul). e l n. - broboad. (TD).

epcle (CD, 1 4 3 1 )- s a t . cpteani (BD, 1 5 0 1 ) - pdure. er n. - schij. er n. - tabl, tinichea. er n. - alum iniu. er n. - cerc la plit. er n. - pirostrie. er n. - vtrai. er alb n. - tabl zincat. e r ri m. tinichigiu. erb m. rum n. Fiece rumn s riniie
venic la aceast stare. (L egtura lui M .Viteazul). erb (BD, 1493) nume. erb R spop (BD, 1493) - rze, erbe f. - ru m n ie , stare de dependen a ranilor valahi, erbvc f. - zr de ca cu psat, erb c/ - v. erbvc. erestu de-o m n n. - ferstru, erestu mic n. - ferstru, ergtore f. - fem eie care m archeaz alesul covoarelor. erghe f. - partea de sus a jugului, rie f. - fiere. ere adj. - de culoarea fierului, erpn f. - iarba arpelui. La DU. rvt n. basm a n patru coluri, rvt n. - broboad de m tase, rvt rt. - basm a n trei coluri, se adj. - ntinse. La M .E m inescu. esurl n. - es mic. La E .Sevastos. etrari (CD , 1443) - dregtor, ez n. - loc drept, ezt f. - stlp la streaina casei, eztoare f. - m ic adunare la ar (seara). I.Creang. eztori (a) - a se lenevi. (TD ). ezn f. - m oned m oldoveneasc, fac n. - la. La CA D E. fr f. - sfoar. La CADE, DLR, DEX.

f r / - fum . La M. Sadoveanu. la ru i (a) - a nira pe sfoar. (TD). fru (a) - a lega cu sfori. La N.Gane. la ru it adj. - legat cu sfoar. La CADE. frt n. - im pozit n bani, pltit de pa tru ori pe an. fchi n. - pleasn. La I.Creang. fichiu (a) - a lovi cu biciul, lichiu (a) - a lua peste picior, fichire f. biciuire, fichiuit adj. - lovit cu biciul, fch iu it r adj. - usturtor, f r c / - iret, ic n. - v. aiac. icu (a) - a aranja n ordine de lupt, in d il r m. - m eter de indril, in d il f. - indr. indil f. - i . La M .Em inescu. indil (a) - a acoperi cu indril, indil (a) - a trndvi. E x p r. A indili fr c h iro a n e = a tia frunze la cini, in d il f . - i, indril mic. (TD). in u (a) - a strnge, a fereca inile. ip n. - carafa. La V.AIecsandri. ip cu (a) - a ngrdi cu ipci. ip c u re f. - ngrdire, ip c u t adj. - ngrdit, pot n. bijoi. ipot (BD , 1490) - izvor, ap repede. ipote (C D s, 1459) - semn de hotar, ip u r l n. - sticlu. La S.F.M arian. ip u r n. - flacon. L aA l.R usso. ir n. - zeam de m m lig, iretlic n. vicleug. La M .Em inescu. irn c f. - fie ngust de pm nt. iii u n. - iroi, .c f. - paie tocate, crie f. - vrjitoare. La T.Pamfile. i e rn i / - m ain de tocat paie. icu (a) - a m runi paie.

281
icure f. - tocare. icut adj. - tocat, itore f. - m arginea stofei. La DU. ivi n. - val, m ulim e. La CA D E.
leh n. - drum bttorit. La CA D E.

leaht f. - nobilim e polon, leaht f. - ceat, band, leahtici m.pl. - ptur social, lepc f. - apc. La DU. lau n. - curea ce leag ham ul de c
ru. La CADE.

lic f. - curea groas la ham . libovi f. - uic de prune, m echerie f. - iretlic. La CA D E. m otr (a) - a m utrului. La I.Creang. m tru n. - instrucie m ilitar, old f - coast. La N . urcanu. ofrc m. - pasre m igratoare.
olda (BD , 1493) - boier m oldovan. oldan Petru (CD , 1 4 1 1 )- r z e , oldn n. - vtui. La DU. oldn (a) - a oldi. La V.AIecsandri. oldeni (BD , 1 4 9 3 )- v a le . old en i (BD , 1 4 9 3 )- s a t . oldeti (BD , 1 4 6 9 )- s a t . ltic m. - m echer. La DU. oltz m. cap al comunitii oreneti, om lc m. - crti. La C A D E. ont m. - chiop. La C A D E , DLR. on adj. - chiop, on (a) - a ologi. La C A D E. op n. - opron. La DU. p f. - ghioag. La V.AIecsandri. oprcil f. - nelciune. La CADE. oprci n. nelciune. E x p r. A um bla cu oprcaie = a um bla cu am geli. La DU. oprci (a) - a um bla cu fleacuri.

282
o p r l (BD, 1483)- b o ie r moldovan. o p r lc n i (BD , 1483)- s a t . p o t n. - oapt. La DU. o p o t i (a) - a opti. La DU. p r u n. - opron. La M .Sadoveanu. o p r n. - opron mic. La S.F. Marian, r li f. - pasre de prad, o r o b o t e l / - u o te a l . La DLR. o r o b o t

terghin f. - cuvertur. La T.Pamfile. tim f. - duh ru. La M .Sadoveanu. tio ln / - bulboan. La I.C reang. tiob n. - troac pentru porci. La DU. tioblc interj, - zgom otul cderii unui
corp n ap.

(a) - a uoti. La DLR.

o se lu it adj. - pietruit. La M.Sadoveanu. t ie f. - boroboa. La M .Em inescu. o t i s adj. - glum e, o t r o g / - cizme vechi. La T.Pamfile. o v i t r / . '- cotitur. La 1. Sbiera.

tioblc (a) a cufunda repetat n ap. tioldc n. - prjin pescreasc, tiri (a) - a se umila laringele. (CADE), tiubi n. - trunchi scobit. La CA D E. tiubi n. - stup. La C.Conachi. tiubi n. - g h iz d u r i. La T.Pamfile. tiubeeni (CD , 1 4 3 6 )- s a t . tiubeeni (CD, 14 3 7 )- p r u . tiubceti (CD, 1 4 4 8 )- s a t . tiubi (CD, 1436; BD, 1466) fntna lui ~.

interj. - im it m ersul unui chiop. La CA D E. ovlc (a) - a chiopta. La I.Creang. ovrn (a) - a se legna, ovrng adj. - olog. La S.F.M arian. ovot adj. - ntortocheat. La DU. pnc f. - ovine cu lna subire, pnc f. - ln subire, pnc /. - viin cu fructe mari. pncea f - toponim (G lodeni). panchi adj. asiu. La V.Vasilache. parl (a) - a terpeli. La E.Camilar. parl (a) - a fugi. E x p r. A o parli = a pleca pe neobservate, a o terge, pcrl f. - spuz. La DU. prl f. - osnd. E x p r. A da pe ci neva prin perl = a se purta ru. pg f. - fem eie iute. tang f. - bar. La M .Sadoveanu. tef n. - vntae. tep n. - achie. La S.F.M arian. tep n. - epu. La DU. ter n. - opai. La CADE. tergar n. - basm a. La V.AIecsandri. trge-o! voc. - p a o l. La DLR.
o v lc

tiubi (CD, 1453) - movil. tiubi (BD, 14 9 2 )- s a t . tiubeia n. - stup mic.


tiubciul (BD , 1 4 9 2 )- s a t . tiulte (de ppuoi) m. - cotolan. be f. pl. - haine, ubic f - ub scurt. La DLR. ucad f. - adj. - mare de tot. La CADE. ugub adj. - bun de glum e. (DD). ugub adj. - primejdios. La I.Creang. ugu (a) - a glum i. La C .N egruzzi. uguil / - glum ire. La DLR. ugure f. - glum ire. La DLR. ugut n. - glum it. La DLR. uguitr adj. - care glum ete, uhre f. - guturai. La DLR. i n. - nglug (boal). La DU. i adj. - znatic. La M .Em inescu. i n. - icnit. La I.C reang. uie adj. - ptrunztor. La M.Eminescu. iet n. - vjit. La M .Sadoveanu. iet n. - fonet. La M .Sadoveanu. iet n. - susur, murmur.

iklcr m. - arlatan. La V.AIecsandri. u lcre f. - neltorie. La C.N egruzzi. . ii iu ucgl n. - om oiag mic. sum ucg (a) - a strnge om oiag. iniiiiig n. m nunchi, u p u r (a) - a se furia. La I.Creang. ur J'. construcie - anex, ur / - gur spart. E x p r. A csca o Uiir ct o u r = a deschide larg gura. A avea o g u r ct o u r = a avea gur mare; a vorbi m ult i zgom otos, u r b n. - urup. La V.AIecsandri. y u ru b u (a) - a m eteri. La I.Creang. u ru b rie f. - surupuri. La CADE.

283
urublni f. - unealt de nurubat, uru (a) - a zgria. L a A l.V lahu. uane f. - puc arnueasc, un f. - fie (de pm nt). nic n. - lzni. La CA D E. urc f. - foi. La CA D E. ut adj. - ciut (de coam e). La DU. vanarg n. - iret la pantofi, varg adj. - bulgros (pm nt). var n. - crem de ghete, vrtg n. - ciozvrt. (TD ). vrtg n. - clin (de pm nt).

T
ta b a c n. - dovleac. ta b a c n. - tutun. La CADE. ta b c alb n. - dovleac com estibil. ta b a c b a la n n. - dovleac alb. ta b a c b alu n. - v. ta b a c b alan. ta b a c b un n. - v. ta b a c b alan. ta b a c g alb en n. - dovleac pentru vite. ta b c m oldovenesc n. - dovleac galben. ta b c ru s sc n. - dovleac alb. ta b c tu rc e sc n. - dovleac alb. ta b c f - dovleac galben pentru vite. ta b c m oldoveneasc f. - dovleac alb. ta b a c h e r f. - corobuc. ta b ac i c n. - tutun. (I.Creang). ta b n n. - cptueala nclm intei. ta b n n. - piele de cptuit. ta b n n. - plaz (la plug). ta b in i adj. - galben-deschis. ta b n i f. - tabacher. t b r (a aeza) - a tbr. (CM ). ta b rc /.' - drug. ta b rg e /.' - prghie. ta b r l n. - parte a cotigii. ta b l f. - tav de servit. La C.H oga. t b l / - tav. La V.AIecsandri. t b l f - fund de tocat varza. t b l f. - fund de m m lig. t b l f - corm an (la plug). t b l / - plrie a florii-soarelui. t b l / - strat de legum e. La CADE. t b l / - lam a toporului. t b l de r s r it / - plrie a floriisoarelui. ta b l u n. portret m are n ram. ta b li r n. - rindea cu dalt n figuri, ta b n n. - herghelie. La M .Sadoveanu. ta b n n. - herghelie. (TD).

tab u rtc / - m su cu trei picioare. t a b u r tc / - scaun. tabu retc / - scunel pentru copii. tburi m. - arie de treierat. tacenc / - trsur cu patru roi. tcic / - roab. tcic / - saca. tcic / - cotig. t a c i c / - sucitor. tacm n. - nchiztor la sob. tacm n. - harnaam ent. taclle / pl. - palavre. La I.C reang. tcse / - vam (la pia). tcsia trgu lu i / - v. tacse. tcu! interj. tssst! (TD ). tcu m. - om tcut. (TD). taflri m. - rindea cu dalt n figuri. tfli n. - rindea cu dalt n figuri. t a f l / - estur de m tase. taftalg n. - carte. La I.C reang. taftalc m. - butean. La C A D E. t a g d / - tain. E x p r . A sp un e cuiva ceva pc tagad = a spune un secret. taiu n. - epu la sanie. taiu n. - lemn vertical la loitr. taift n. - taifas. La A l.Russo. ta in i / - ascunztoare. tini / - rp adnc. taitalc n. - butuc necioplit pentru plute. talaburt adj. - nelim pezit (vin). talaca (a) - a trncni. talaghr n. - opritoare la roata cruei. talaghir (a) - a m piedica roata. talnc / - talang. La CA D E. talann / - slnin. talc / - cingtoare. taiu n. - carafa (de vin). talcioc n. - pia. talciocr m. - scandalagiu. talciocr m. vnztor.

ta l rc / - farfurie (ntins), ta lg er n. - tav (de servit). (alger n. - blid. La M .Em inescu. (alg er n. - farfurie adnc. (alg er n. - farfurioar. (alger n. - plria florii-soarelui. (alger de rsrit n. - plria floriisoarelui. (alger dc tcrcdzc n. - taler la cntar. (alger n lanuhuri n. - taler la cntar. lalger n. - tlgerel. La CA D E. (algerel n. - farfurioar. (algerc / - farfurioar, talgcru n. - taler la cntar. talgir n. - farfurioar pentru ceai. (alhari m. - ho. (aii n. - plecciune. La DU. t a lic n c / pl. - vintir com pus, tlm ci (BD , 1503) - traductor, (aln n. - taxa pieei. Talpalai (BD , 1501) - valea lui talpr 111. - papuc de cas. talpr m. - talp la sanie. Talp (BD , 1490) - slug. t a l p / - fundam ent la cas. ta lp / - brn la tem elia unei case. t a l p / - cpti la butoi. ta lp u m. - persoan cu pantofi mari. ta lp g n. - plaz (la plug). t a l p / - talp mic. la l n g m. - om nalt. tlzer dc aic n. ta ler la cntar. ta m n adv. - anum e. La I.Creang. ta m a n adv. - ba. La CA D E. la m a n. - piedic la butoi. La CADE. tninazlc n. - prsil. ta m a z lc n. - crd de porci. (am azlc n. - vit de soi. tninazlcri in. - vcar, tnmbn n. - m ulim e. (TD).

285
tam burl n. - taburet. t m j / -n tm p la re . La T.Pamfile. tam pon n. - m ai de bttorit pm ntul. tanu adj. - ntru. La M .Sadoveanu. tanchtc / - sandal de dam . tanchtce / pl. - sandale de dame. Tancul (C D s, 1493) pru. t n d a / - ntng. E x p r . C um e Tanda aa e i M anda = am ndoi de aceeai minte. S-a n tlnit Tanda cu M anda = a tunat i i-a adunat. R de Tanda de M anda = rde hrbul de oala stricat. tandalc adj. - buim cit. tan d le / pl. - ornam ent la streain. tan d c / - dantel. tan d c / - panglic colorat. tand c / - ornam ent la creasta casei. tandr n. - prisp. tandr n. - cerdac (dinaintea uii). tandr n. - pat de lut. tandr n. - scaun deasupra unui vas cu m angal. La V.AIecsandri. La CA D E. tandr n. - lene rom neasc. Tandurul, adec lenea, aceast drgla divinitate, nu roman, dar romneasc. (V.AIecsandri). La DLR. tanganic / - dans popular. E.Sevastos. tng m. - lene. Om de tang = om lene. tang adj. - m are. (A LM ). tangi adj. - mare. (A LM ). tanvi n. - cntec de nunt, t a p a lg / - talpa gtii. tapan ge / - lovitur cu palm a, tap / - vran la poloboc, t p / - dop la vran, tpc / - plria florii-soarelui. tpc / - coada pepenelui verde, tpi m. pl. - papuci de cas.

286
t p u c i / pl. - sandale. ta r a b a (a) - a trncni. ta r a b a n (a) - a trncni. ta r a b a n (a) - a suna a dogit. ta ra b a n it ri m. - palavragiu. ta ra b c ic / - trsuric cu dou roi. ta ra c a n (a) - a trncni. ta ra d ic f. - cru veche. La CADE. ta r a d ic /. - roab. ta ra d ic f. - palavragiu. ta ra g a n t adj. - nclinat (movil). ta r n m. scobar. ta ra n t s n. - trsur cu patru roi. ta r s m. - soi de struguri negri. ta r ni. - tarac. La DU. t a r c / - caras argintiu. t a r a t a c / - v. ta ra d a ic . ta r c t adj. crunt. ta r c t adj. - ciacr (cal). T arc u (BD , 1 4 5 8 )- p r u . t r g / - roab. targ /. - ptul de porum b. La CADE. tarhn m. - gndac. La CA D E. tarht n. - sarcin, greutate. La DU. tarhn m. - cal mare. tarhn m. - om zdravn, tarnburi n. pl. - trm uri. (TD). t a r n c / - curm eie la codrla carului, tarla f. - hait de cini, lupi. tarla f. - desetin de pm nt. trn i / - a de lemn. La I.Creang. trni f. coam de deal. trni f. - drum de munte, tarpn n. - coas cu coad scurt, tartcic f . - pepena verde, tartj n. - scoar. La M .Sadoveanu. tartj n. - crticic, tartalc m. - sfredelu (pasre).

tas n. - lighean. La D.Cantem ir. tas n. - ceac de lut. La V.AIecsandri. ts f . - tav (de servit), ts f . - tava dreptunghiular, ts f . - tava rotund (de copt), ts f . - tigaie cu coad lung, tascon e / - tescovin (de struguri), tasr 77. - satr de buctrie, tasm f. - panglicu. La C .N egruzzi. tc f. - traist pentru m ncare la cai. tc f. - pung (pentru bani, tutun), tc f . - targ de crat pm nt. tc f . - druc la loitr. tc f. - torb de vntoare. tatrc f . - inflam aie la gt. tatrc f. - bub m are. tatrc f. - hric, tatrnic n. - o b lije a n . tt de cruce m. - na de botez, tt de papur m. - tat vitreg, taucci 77. - pislog pentru usturoi. Taurul N cag (CD s, 1491) - unde a fost tav f . - tigaie (cu coad lung). t a v / - tigaie (fr coad). tav f . - tav. La CA D E. t a v / - lighean (de alum iniu). tav / - vas de aram . t a v / - taler la cntarul de mn. tav / - plria florii-soarelui. tav cu zm uri / - tava rotund. tav lu ng / - tava dreptunghiular. tavl 77 . - tvlug de farm iat bulgri. taz 7 7 . - lighean de m etal (cu tori). taz 77. - strachin sm luit. taz 77. - taler la cntar. taz 77 . - tav de servit. taz 77 . - albie (de splat). tbc 7 7 7 . dovleac. (DD). tbc d e bor n. - dovlecel de ciorb

tbc dc lun n. - dovlecel. (DD). tbn / - piele de cptuit. tbn f - lea. tabr / tarab. tbcrcsca / - jo c de cri. tbccl n. - dovlecel. t b c c / - dovlecel. tbr m. - osta din tabr. tbr (a) - a se npusti. La I.Slavici. tbr (a) - a scoate lucrurile din cas. tbic / - sac mic. tblc / - oc. tbltc n. - sac pe jum tate plin. tbrc / - par. tbrcea m. - cui pentru strecurtoare, t b r c c a l / - crat de colo colo. tbrc (a) - a duce o greutate. La DLR. tbl f . tav. tblri m. - tinichigiu, tbll / . - erveel pe tav. tblir n. - rindea cu dalt n figuri, tbli / - fara. tbu i / - scule de pnz. tbuic n. - scule. La I.Creang. tbuic n. - sac cu m erinde. La DU. tbuic m. - bondoac. tbultc n. - om scund. La DLR. tburc (a) - a cra cu greu. (DD). t c ic / - arag. tciun (a) - a arde m ocnind. Tcutcti (B D , 1 5 0 3 )- s a t . tflc /.' - scule de pnz. tgr / - traist. La M .Sadoveanu. tia (a) - a crpa (lem ne), tia (a) - a srci. E x p r . A-i tia cui va baicra = a lipsi pe cineva de m ijloa ce de existen, tig n. - stinghie la loitr. t ia u / - v. tiag. titri m. - cuit la plug.

287
tit r / - rum egu. tit r / - pdure tiat. tit r / - lam a toporului. tln m. - antrax. t l n m. - cal nrva. t l n m. - om m nccios. tli m. pl. - achii de lemn. tlbn (a) - a balansa. tlb r / - m ncare prost pregtit. tl (a) - v. a tlli. tll (a) - a vorbi m ult i far rost. tllu m. - ntng. E x p r. A fi teleleu T n a s = a fi zpcit, prost. tllu n. - trboi. La T.Pamfile. tllg m. - om nendem natic. tlnc (a) - a suna din tlanc. tlnc (a) - a trncni. tlncni (a) - a blngni. t l n c / - clopot mic. tl adj. - ntng. tlm n m. - teleleu. La DU. tlm n in. - haram . La V.AIecsandri. La CADE. tlur / - iap. tlchg n. - podnoj. tlchg n. - opritoare la roata cruei. tlch ig / - clctorul stativelor. tlch ge / pl. - patine. tlcurs adj. - sftos. (TD ). tlger m. - taler mic. La CA D E. tlgcrl n. - tlera. T lharilor (BD , l4 9 2 ) - d r u m . tlm g n. - neles ascuns, tlm g n. - neles ascuns. La DLR. tlpgos adj. - cu talp a mare. tlplr m. - m eter, vnztor de tlpi, tlplr m. - m eter de papuci, tlplui (a) - a tlpui.

288
T lpig Petru (BD , 1493)- b o ie r , tlpigi pl. - pedale la rzboiul de esut. Tlpijanul Dinga (BD, 1493)-b o ie r. T lp iz(B D , 14 6 0 )- r z e : fetele lui T lpiz . tipi n. - talpa iadului. La I.Creang. tm n adv. - tocm ai, tm n adv. - ntocm ai. (TD). tm g n. - glum . (TD). La CADE. tm lnic adj. - galnic. La CADE. tm r n. - enupr. La CADE. tm ios f. - soi de struguri. (TDRG). tm njr n. - unealt ciobneasc, tm nj (a) - a m nji. La E.Sevastos. tm rj (a) - a m urdri, tnn (a) - a flecri. tnu adj. - tont. La CA D E. tni n. pl. - tancuri, tplgs adj. - cu picioare mari. tpli (a) - a pi greoi, zgom otos, tplg adj. - tplgs. tpns adj. - cu picioare mari. tpccn n. - capac la sicriu, tpan n. - bttur. La M .Em inescu. tpan n. - podi, teras, tpi (a) - a bttori. (La TD RG ). tpu (a) - a apsa cu lingura m m liga coapt. tpu (a) - a am esteca legum e fierte. tput adj. - strivit. (DD ). t r s / - soi de struguri negri. t r s c / - v. tras. tra m. - stlp la poart. La CADE. trbn f . - plria florii-soarelui. trbon - roab. La DU. trboi n. - zarv. La A l.Vlahu. trbn n. - roab. trbe f. pl. - catrafuse. La T.Pamfile.

trgil f. - trgnare. L a Al. Viahu. trgi (a) - a trgna. La P.Ispirescu. trrm n. - dezordine, vlm ag, trrm n. - glgie, trboi, t r s n ie / - dezordine, trl. trnie f . - peripeie, panie, trbcel f . - btaie crunt, trbc (a) - a bate crunt, trche f . - fie de piele, trchl - om greoi. (Th.H olban). trglite f. - dezordine. (Th.H olban). trhn m. - gndac de buctrie, trhnel f. - trl. trht n. - harnaam ent. trm zu (a) - a tvli, a m urdri trm us n. - m ain de stropit, trpn n. - unealt de tiat stuf. (TD). trpni (a) - a tia cu trpanul. trpc n. - chirpici. trsn m. - rid ic h io a r uscat. (T h.H ol ban). trtc f . - pepene verde. (Th.H olban) trtc f . - ttarc. t r t c - tidv, east. t r t c / - dovlecel. tsm c f . - iret la pantofi. tsm f . - broboad de m tase. tsm l f. - panglicu. L a CA D E. tsule f. pl. - ipci de lemn. tlc f. - ta c . La M .Sadoveanu. tte m. - ttuc, tat. (DD ). ttai f. - cum nat, lele. ttrc f . - vas din dovleac. ttl m. - ttic, ttuca. ttt adj. - peltic. L a CA D E. ttn m. - tat. ttc m. - bunel. ttne m. - tatuc. ttul m. - tergar la lum nare.

tu n. - heleteu. La V.AIecsandri. tucaci n. - pislog de lemn, m ujdieri. tujr n. - v. tm njer. tuln m. - lozie. tvl f. - tvluc. La CA D E. tvleal f . - btaie, trnteal. tvli (a) a se murdri. La Al.Vlahu. t v li (a) - a tvlugi ogorul. t v li (a) - a se rostogoli. tvlit adj. - m urdrit. t v lit r / - loc tvlit de cai. t v l c n. - val la pu. t v l f - taler la cntarul de mn. t v l c f. - tigaie fr coad. t v l / - tigaie cu coad lung. t e a c - lemn deasupra osiei. tc h l f. - unealt de tras obezile. tc p c f. - splig. tc p c f . - cazm a. t e p / - lopic de tpuit m m li ga. La CA D E. te r f . - natr. La DU. t c r f / - lepdtur, t e r f / - zdrean. La Dosoftei. te a rp h n. - rapel de lemnrie, tc a rp h n. - rapel de ras copita, te a rp h n. - rapel de cizm rie, tcs f - crati (cu coad lung), teasc (CD , 1443) pres manual, teasc n. - m ain de strivit strugurii, tcciu n (a) - a m ocni (focul), tccci n. ispol, tedgi f. pl. lam be la cru. Icdvcnchi n. - ordin. (TD). tcferici (a) - a se desfta. La CADE. liTericie f. - desftare. La CA D E. U'liuil f. zpcire. La CA D E. ii liu (a) a zpci. La DU. tehui adj. - zpcit. La DU. ti liuit adj. - nucit.

289
tei n. - fie ngust de papur, tic f . - vas de scos ap din pu. teic f. - teic m ic. La CA D E. teic f. - teic. (A.Vlahu). La TDRG. teijerc f . - tigi. teir n. - aglic. La DU. ti / - odagaci (plant). La CA D E. tejgh f . - sertar (la m as), tejgher f. - roab, tel m. - fir strlucitor de beteal, tell m. - strigtor la m ezaturi. La DU. telali f. - negutoare am bulant, teleag f. - cru m ic. La CA D E. teleag f. - trsur cu patru roi. teleag f. - cru cu loitre lungi, telep, telep interj. - trgnat. La DU. telec f . - trsur cu patru roi. telec f . - cotig (la plug), telebrc f. - m ncare prost pregtit, telegr m. - m nz de doi ani. telege f. - telegu. teleg / - cotig (la plug), teleg f. - trsur cu dou roi. teleh n. - v. teleu. teleleu m. - derbedeu. E x p r. A um bla teleleu T nase = a um bla fr rost. telem f . - b rnz ungureasc. (TD). Teleuc (BD , 1463) - sla, tele n. - s n iu . telinc f. - talang. La V.AIecsandri. telnc f . - puc cu crem ene, telng f . - hain rea. (Th.H olban). telm f . - lopic de zidrie, telp iz adj. - viclean. La I.N eculce. telpizlc n. - viclenie. L a I.N eculce. telte f. - valtrap de ln. L a DU. teltie f - ptur de psl. tem l n. - fundam ent la cas.

290
tem il f . - pricin. (I.N eculce). tm nic n. - adpost subteran. La DU. tm nic n. - tem ni. La M .Sadoveanu. tm nic n. - pivni, tm nic n. - nchisoare. (DD). tem nicr m. - paznic la nchisoare, tm ni / - nchisoare. (TD). tem pliu adj. - de tem plu. La V. A lec sandri. tencu (a) - a aeza n teancuri, tencu (a) - a strnge teancuri, ten ech e /. - tava dreptunghiular, ten eche / - cutie de tabl, t e n e c h e / - taler la cntarul de mn. teneche / - tabl, tenechelr m. - tinichigiu, tenichenri m. - tinichigiu, tencurl n. - teanc mic. tepse / - tava rotund reliefat, teptl adj. - deghizat. (I.N eculce). terble / pl. - huri, tercu or / - v. tercu. t e r c / - rztoare (de buctrie), tre / pl. - fire groase, teren adj. - bucluca, terez / - soi de struguri negri, terez/ - teras. tereblc / - m ain de desfcut boabe, tereb lc / - m ain de tocat paie. tereb lc / - zdrobitoare, tered zle / pl. - cntar cu dou talere, teredzle cu corom sl/ pl. - v. tercz. tered zc/ - v. tcrez. terni m. pl. - porum bri (pomi), terni m. pl. - porum brele. t e r p c / - m ain de desfcut boabe, tereplc m. - a pentru horboic. terez / - cntar cu dou talere.

terezoe n. pl. - cntar cu dou talere, terfri m. - persoan care strnge crpe. terfri m. - haim ana, terfre / - rufrie. terfelegs adj. - zdrenros, terfelg n. - catastif vechi, act. terfeli (a) - a rupe hainele, terfeli (a) - a m urdri (hainele), terfchi m. - p u la m a . La A l.V lahu. te rib (a) - a desface boabe, terib (a) - a strivi strugurii, terneb (a) - a desface boabe, ternic m. - spin de prun. Terre M oldavie (CD , 1384) - ara M oldovei. Terre nostre M oldaviensi (BD, 1499) - ara noastr M oldova, trtc / - rztoare (de buctrie), tesc n. - sabie scurt. La M.Sadoveanu tesc n. - m enghine, t e s c h e r e / - r n d e a . La DU. tescond / - tescovin, tescu (a) - a presa strugurii strivii, tesln m. - om cu dinii lai. teslr m. - dulgher. La V.Drghici. tsl / - unealta tm plarului. (DELM ). teslre / - m eseria de teslar. teslre / - obligaie de m unc, tst / - unealt de curat copita, testcm l n. - basm a n patru coluri, testcm l n. - basm a. La M .Em inescu. testim n n. - atestat, tesuil / - prjin la gardul puului, t c e / pl. - m enghine, tchere / - rindea de fcut jgheaburi, techere / - act, certificat. La DU. tel / - ndoial. E x p r. Cu gndul pe teil = cu ndoial, ovitor, teit r / - butean al copacului tiat tem c n. - neltorie. La DU.

(em echere / - neltorie. La CADE. les adj. nclinat. La A l.V lahu. tctea m. - strbunei, tctea m a re m. - bunel. (ctia m. - tat. tcvelnc f. - unealt de sucit frnghii. (cx n. - cuior de metal, t x / - cuior de metal. (cxli n. - cazm a, txc m. int. (cxt n. - cuior pentru cizm rie, t x t / v. tex. tc ze c r n. - bligar pentru tizc. t i c i l / - m o c o a l . La DELM . lic (a) - a se frmnta. La M.Eminescu. ticit adj. - m ocit. La 1.Slavici, ticit adj. - nem ernic. (I.N eculce). tcic / - prjin de btut nucile, tcic /. - prjin la puul cu cum pn, ticlui (a) - a pune la cale. La DELM . ticlui (a) - a nscoci, a izvodi, tic lu ire f. - aranjam ent, ticluit adj. - pus la cale, njghebat, ( ic n e a l / - priin. (icn e al/ - plcere. La S.F.M arian. (icni (a) - a-i cdea bine. La I.Creang. (icni (a) - a-i prii. La DU. (icni (a) - a-i plcea. La I.Creang. (icnit adj. - netulburat. La P.Ispirescu. licsi (a) - a ngrm di, nghesuind. (ieire / - nghesuire. ticsit adj. - nghesuit. La A l.Vlahu. tid v / - vas din dovleac. (I.N eculce). Illln n. - tunic. lilln (a) - a chelfana. li Io 1 1 n. tul. t i g e / - crati (joas, 3-4 /.) I l ^ a c / - oal de lut cu toart, tln iie / - oal de tuci. tlltiic / - crati cu coad.

291
tige / - durlag. tig e / - tava rotund, tig e / - crati. La DLR. tigi / - loc pentru p ra f la puti, tigi / - vas pentru lum inare. Tighina - Bender. (CM ), tigore / - lene. La A l.V lahu. tihre / - povm i m pdurit, tih re / - m ocirl cu stufri, tih re/ - tihre. (M .Sadoveanu). tihli n. - stufri. La DU. tih n / - rgaz, linite, tihnel / - t i h n , tihut adj. - icnit. tij adv. - aijderea. La V. A lecsandri. tij rc / - surtuc. (D D ). tin / - pm nt. La M .E m inescu. tin / - noroi. La V.AIecsandri. tin d / - spaiu ntre cercuri la vintir. tindchi n. - vergea zim at. tindil (a) - a ninge m runt. tin d / - ncpere pentru alim ente. tingerc / - tigaie cu coad lung. tin gerc / - ulcic de tuci. tin gh il / - lam de cuit. La I.Slavici. tingire / - crati. tingire / - lighean (de aram ). tingire / - oal de tuci. tin gire / - tava dreptunghiular. tin gire / - tava rotund, reliefat. tin gire/ - fra. tin gire / - tava de prjit. tinere / -tin e re e . tineri / - tineretul. tin ere / - tineree. tiniche de g u n oi / - fara. tiniche crea / - tava reliefat. tiniche lu ng / - tava.

292
tin ic h ri m. - tinichigiu. tins adj. - noroios. tio interj. - strigt de alungat cnii. tic n. - toc. La DU. tic n. - chibritelni. tic n. - toc pentru cute. La C.Hoga. tic n. - phrel (100 g). tio h (a) - a huidui. La E.Sevastos. tiol n. - vl al miresei. tip a r n. - form pentru chirpici. tip r n. - unealt de tras obezile. tp f. coada pepenelui verde. tip i (a) - a lipi. tip r i (a) - a tipri m m liga. tip se / - tava dreptunghiular. tip se f. - strecurtoare (cu vec). tip tl adv. - ncetior, domol. tir j n. - teras. tir s m. - soi de poam neagr. tire z adj. - negri (struguri). tiriz e f. - taler (la cntarul de mn). tirn islv e fi. pl. corcodue. tirn o slv m. - corcodu. tirv si m. pl. - papuci. tirvfsi m. pl. - ghete brbteti. tis le /. pl. - v. tis. t i s / - m enghine. t i s c h e / - v. tis. tiscoce n. pl. - v. tis. tsc u ri n. pl. - v. tis. titi n n. - tabac. La DEX. titi n f r m a t n. - tabac. La CADE. ti c n. - balot (de tutun). tici n. schij. ti c i n. - tigaie far coad. tici n. tava de alum iniu. tiu l n. - vl al m iresei. tiu l ri n. - form pentru chirpici.

tiuli n. resturi de paie tocate. tiuli n. - cotorul penelor. La CA D E. tiuli n. resturi de nutre. tiuli n. - sniu. tiul n. - v. tiuliu. tiutiunri m. - cultivator de tutun. tiutii adj. - tare m ici (gini). tiuzu (a) - a curi cerealele. tva interj, - a o lua la sntoasa. E x p r . Tiva, biete = pe-aici i-i drumul. tva interj, - fuga! Tunde-o! terge-o! tvd / - teast. tivilichiu adj. - pedant. La DU. tvnic n. - bordei (pentru cartofi). tvnic n. - pivni. tca m. - ttuca, bunic. tlc n. - neles. tlc n. - childuri, neles ascuns. E x p r . A vorbi n tlcuri = a vorbi figurat, tlc n. - pild. La I.Creang. tlcu (a) - a lm uri. Cuvintele cele de svat m ai mult se tl cui esc spre bine dect spre ru. (Pravila lui Vasile Lupu). tlcure / - lm urire. La M .Em inescu. tlcure / -tlc o v a n ie . La CA D E. tlhrit n. - hoi. La I.N eculce. t l h r i / - h o a . La M .Costin. tlh rm c / - hoi. La D.Cantemir. tlhu (a) - a hoi. C nd vor f i nete sofii multe de vor inea drumul, de vor tlhui sau vor fura, p re toi s -i spndzure. (Pravila lui Vasile Lupu). tlhug n. - hoie. La C A D E. tlm m. - trntor. tm br n. - hain. La C A D E. tm br n. - m anta cptuit cu blan, tm l (a) - a se ntm pl. (TD). tm l (a) - a se nim eri. (TD). tmp adj. - tocit. L a T.Pamfile. tmp adj. - tm p it. La N .G ane. tm pl fi - ridictur.

lm p l to re / - ntm plare. (ndl n. - bucic de metal, ln d l / - vergea la plug. (m g m. - scrb. lng / - m ahn. E x p r. A fi cu inim a lng = a fi ntristat, am rt. La CADE. lng f . - m hnire adnc. La CA D E. (nglu (a) - a netezi cu rindeaua, lnjl f . - un fel de proap, lnjl f . - ciom ag. (njl f . - prjin Ia pu. tnje f - tnjal. La T.Pamfile. tnjelr m. - tnjal. (T.Pamfile). lnjlu m. - tnjal. La T.Pamfile. lnjel f - parte a tnjelarului. lnji (a) - a lncezi. L a DU. (n jit r adj. - tnguitor. La C.Negruzzi. (nt adj. - beat. lnt adj. - neghiob. La I.Creang. lra f . - tr. D e-a tra. (DD ). lrcav n. - balt cu tufri. (rf lo g f . - fem eie desfrnat. trg ri m. - negustor. (rg o v adj. - orean. (A l.D onici). trg o v e /.' oreanc. (rgovi n.pl. - precupei, lrhn (a) - a cra. (ri (a) - a tr. La V.AIecsandri. lril / - sos de cartofi, lr adv. - tr. La C.H oga. lr adv. - tr. E x p r . D e-a triul = ( ii ndu-se pe jo s. La C A D E. lritr adj. - trtor. La A .G orovei. tritri n. - opritoare la roata cruei, lir it u r / - tr tu r . trlci m. papuci de cas. Iii \ f . - stn. U r l / - loc unde se adun vitele. U r l / - grm joar de gunoi. U r l / - pui. (Sptm na).

293
trlc i m. pl. - bum achi. La DEX. trlior / - trl m ic. trm o (a) - a m tura. trm on (a) - a m tu ra curtea. trm oz (a) - a bate. trn n. - m tur de curte. trn n. - prisp. La S.F.M arian. trn n. - lespezi naintea prispei. trnf adj. - neglijent. trnc n. - porum bri (arbust). trn ich / - tabl de acoperit casa. trn ich / - m ertic de m surat vam a. trn ich / - vas de tinichea. trn (a) - a se hrjoni. trnom t / - rmie de paie. La DU. trnc / - scar dubl. trnui (a) - a m tura cu tm ul. trnuil / - tm uire. t r o g / - cocioab. trp n. - stlp ce susine prispa. trs / - barb m are nclcit. trs / - rum egu (de lem n). trsn / - a din pr de capr. trsn / - barb m are i nclcit. trsog / - barb m are. L a I.Creang. tr n. - arbust pipernicit. La N .Labi. tr / - piedic la cru. tr (a) - a rde n hohote. tr (a se) - a se rscrcra. tr (a se) - a se rnji. trt adj. - turtit. N as trit. (DD ). trit adj. - prit, m uuroiat. trt adj. - rscrcrat. trt adj. - grpat. La T.Pamfile. trt adj. - cm . tritr / - persoan rnjit. tr m. - brdu. L a S.F.M arian. trtn n. - ridichioar.

294
trtn cu patru picioare m. - oprl. trti f - coad groas de oaie. tr f - coad groas de oaie. Trzieni (CD , 1 4 4 7 )- s a t . Trzii (CD , 14 0 0 )- s a t . Trzii (BD , 14 7 1 )- m o ie , trzu adj. - neroditor (pm nt). tz - sit. toac f. - scndur btile creia anun m om ente ale serviciului divin, toc (pe la) f . - ujin. toe f . - hait de cini, toe f. - om ag. La CADE. toip f. - secure mare. La DLR. toip f . - bard m rioar. toip / - topor m are de spart cioturi, toip f - unealt de tiat hlujanii. toip f. - m ulim e. La CADE. ton f . - nvod, ton f - stol de vrbii, tonc f . - vrtej ntr-o ap. t o a r t / - lam a tm copului. toart la sndc / - m ner la lad. tot pron. - fiecare. (TD). tob m. toboar. La M .Em inescu. toboc (a) - a bttori pm ntul. tobultc n. - v . tbltoc. toc n. - cutie de chibrituri, toc n. - m iez de pepene verde, toc n. - arie de treierat, toc n. - icre de biban, toc n. - fare de treierat cu tvlugul, toc interj. - red sunetul ciocnirii. toc (a) - a bate. E x p r . A-l toca pe cineva cahla = a se otrvi cu gaz de cahl. toc (a) - a strivi strugurii, tocl m. - berbec fr coam e, tocalu f. pl. - baghet la toba mic.

tocn adj. - terfos. tocn / - varz acr hcuit, toct n. - poart. tocle f. pl. - clopoei la osia cruei. toc (a) - a strunji. toc (a) - a hodorogi (crua). toc (a) a bate toaca. tocle f. - m oric de speriat psrile. tocntore f. - m ain de tocat. toctore / - v. tocntore. toch (a) - a m uia (cnep). tochil f. - ir de paie. tochil f. - loc de m uiat cnep. (DD ). tochil f. - loc de m uiat cnep. (DLR). tochil f . - cnep pregtit de muiat. Tochile (BD , 1 4 9 5 )- s a t . tochitore f. - loc de m uiere. toci (a) - a da la tocil. La DU. toci (a) - a scurge vinul n alt vas. toci (a) - a tirbi. La DELM . tociuc f . - tvlug de frm iat. Tocile (BD , 1 4 9 1 ) - pru. tocitore f. can de lut cu burlui. tocitorc f . - can. La V. Vasilache. tocic f. - obiect reliefat pentru spalat rufele. tcm a adj. - neted, tocm c m. - om care vorbete singur, tocm g m. - ciocan mare. La CADE. tocm gi m. pl. - t i e i. La DU, CADE. tocm gi m. pl. - tiei. La S.F.M arian. tocm l f. - nvoial. La I.C reang. tocm l f. - hotrre. A cest obiceiu au fo s t leguit de legiuitorii cei btrini, iar n vremea de acmu ceti m ai tineri... au schim bat acea tocm al. (Pravila lui Va sile Lupu). tocm l f. - unire de preri, tocm l / - chibzuin. Btrnii vroiau ,, unire cu tocmal, iar tinerii unire f r socoteal. (I.C reang).

tocm l f -co m a n d . (DD ). tocm m . - flci care organizeaz jo cul, angajeaz scripcarii. (ocm gl m. - ciuperc glbuie, tocm el f. - nvoial. (I. N eculce). locm el/ - pogoad. La CADE. tocm eal (CD, 1 4 5 3 )-n elegere, tocm li f. pl. - aranjamente. (DD). tocm i (a) - a aeza. La I.Sbiera. tocm i (a) - a drege. La N.Costin. tocm (a) - a se n voi. Sudalm s chiam erat, cnd s tocm sc amndoo prile i se m pac i dau mina unii cu alii. (Pravila lui Vasile Lupu). tocmi (a) - a intra n slujb. (I.Creang). tocm i (a) - a orndui. (I. N eculce). tocm i (a) - a pogodi. La CADE. tocm ire f. - reparaie, tocn (a) - a drege, a repara, locnitri f. pl. - reparaii. (DD). Ibdirel (B D , 1 4 9 7 )- s a t . tfan m. - handicapat. E x p r. A fi cineva tofan la cap = a fi nu cu toate acas. tof (a) - a se blci n ap. La DU. toflc adj. - bondoc. toflc f . - oc. fofltc n. - v. toflc. loflc m . - papuc de cas. toflc f - pete mrunt. loflog (a) - a se strica (legume). lofoltic adj. - molatic. tofolg m. - zburtoare. loliorc f - cojoc ciobnesc. toi n. - culminarea unei aciuni. ti n. - trboi. La S.F.Marian. li n. - ncierare. La D.Cantemir. li n. - ceat, stol, crd. La C.Negruzzi. li in. pl. - bm e. (TD). loig n. - baston. La C.Negruzzi. loig n. - baston, semn al demnitii.

295
toig n. - lum inare pe pieptul mortului, tig n. - toiag, tlb f. - tac. La N .G ane. tlb f. - toc pentru sgei. L a M. E m i nescu. tolbtuc f . - sac pe ju m ta te plin. tolbtol n. - v. tolbtuc. tolbutc n. - sac pe ju m tate plin. tolc (a) - a explica, tolcos adj. - htr, ireat. tli m. - carton gudronat. (DD ). toloc f. - ogor lsat pentru pune, toloc f . - islaz. La M .Sadoveanu. toloc f. - cm p m prginit. (TD). tolc n. - tvlug de farm iat: tolocnel f . - trncneal. La CADE. tolocn (a) - a trncni. La DU, DLR. tolocn (a) - a vorbi m ult, fr rost. tolocn (a) - a dojeni, a cicli. La I.Creang. toloc (a) - a tvlugi (ogorul), toloc (a) - a lsa un teren necultivat, tolog (a) - a se tolni. La C .N egruzzi. tologi (a) - a clca sem nturi, tolog (a) - a bttori pm ntul. tolog (a) - a se tolni. (D D ). La DU. tologt adj. - tolnit. (TD ). tololi n. - zarv. tolocn m. - copil durduliu. (TD). tolocn adj. - grsan, dolofan, tolocn m. - om trndav. La DU. tolocn adj. - grsan, tm a adv. - tocm ai, tom t n. - bulion de roii, tom t f. - roie. La M .Sadoveanu. tm na adv. - departe, ht. L a CADE. tom ntic m. - pui intrat n toam n, tom ntic adj. - trist. La M .Em inescu.

296
tom ntic adj. - trecut de m aturitate. tom n f. - insect de toam n. tom nu adj. - tom natic. (DLR). tom oi m. pl. - tiei. ton rt. - sem nal. (TD). tonri m. dogar. toncolne adj. - cu lna subire. toni (a se) - a se aduna n stoluri. ton os / nzbtie. La S.F.M arian. tons adj. - capricios. tont adj. - vlad. (DLR). tontlu m. - prostnac. La I.Sbiera. tontolte m. - prostnac. La RIspirescu. to p rt. bulgre. topant adj. - topit. Siolan topanit = carne topit. tp / - m inge de gum. topcec rt. - troliu, topcen rt. - pat de lemn. topitr / - bucele de cam e prjite. Toplia Rece (BD , 14 8 8 )- p r u . Toplia (CD , 1 4 5 3 )- p r u . tpli / - ochi cu ap cald, tpli f. - noroi mare. (Th.H olban). t p li / - m ocirl, tp li / - fem eie grsan, tpli / - negur. (DD). topoic / - plop negru. Topolia (BD , 1 4 7 0 )-a flu e n t al M ol dovei. Topor Ivan (BD , 1493) - boier, toporn m. - osta narm at cu un topor, topor rt. - trei-frai-ptai. topor n. - ghiocel, topor rt. - brndu-de-toam n. toporu adj - ca toporaul. Toporeti (BD , 1493) - sat. top orc / - satr pentru buctrie, toporc / - topor mic.

topor (a) - a spune m inciuni. E x p r . A topor m inciuni = a m inciuni. to p o re f. - coada coasei. torbri m. - ceretori. trb / - traist. La E .Sevastos. (DU). trb / - tolb. trb / - traist. trb / - traist pentru m ncare la cai. trb d e brndz - strecurtoare. torocni (a) - a ciocni. La CA D E. toroch (a) - a dobor. (TD). toroc (a) - a deira. toroc (a) - a desface boabele. toro (a) - a trncni. torom c m. grobian. toronjl m. - cocean cu boabe mici. toropl / - t o r o i p a n . La V.AIecsandri. toropi (a) - a strivi (btnd, lovind). torosi (a) - a flecari. tort rt. - legtur de aizeci de fire. tortri n. - vas cu toart deasupra. tort / - toart la ciubr. tortol adj. - durduliu. tortoc adj. - plinu (fem eie). tosconel / tescovin. toscon l / - tescovin. tosconn/ v. tesconil. tc adv. - doldora. La DU. to (a) - a strunji. to (a) - a strivi strugurii (cu maina), to (a) - a frm ia bulgrii, toitore / - urcior de lut. toitore / - can de sticl, toitore cu uflic/ - urcior cu jghebule tolc / - oc. tota branite4 4 (BD , 1490). tota bucata4 4 (BD , 1503). t o t i m e / - totalitate. L aA l.R usso. totol rt. - cocolo. toti m. pl. - papuci de cas.

to vr m. - cam arad. La M .Eminescu. to v rm . - f iin sau lucru ce nsoete pe om. La V.AIecsandri, M .Em inescu. to v a r m. - cam arad. La N .C ostenco. to v r ie f. - nsoire. L a N .C ostenco. to v r ie/.' - asociere, ntovrire. La I.Creang. to v rie f. - nsoire. E x p r. A m erjje to v r ie = a m erge m preun. La M .Sadoveanu, N .C ostenco. to v r ie f . - ntreinere. E x p r. A ine cuiva to v r ie = a sta pe lng cineva, a iiu-1 lsa singur. L a V.AIecsandri. tovrie/ - companie. La C.Negruzzi. to v r ie f - relaii tovreti. La I.Creang. to v r f. - tovar. La C.Conachi. lvod n. - pcur. (TD). traci n. - ferstru de tiat n lung. tra c ic ri n. - v. tra c i. tra c in (a) - a tia cu ferstrul. trac t n. - drum mare. La M. Sadoveanu. tra c t n. - circulaie. La M .Sadoveanu. tractir n. - han, osptrie. La C.Negruzzi. tractirgiu m. -crciu m ar. La C.Stamati. Ira c tri n. - circium . (DD ). tr c tu r i n. pl. - tractoare. trag e (a) - a ntinde (pnzele). trag e (a) - a bate. (TD). tra g e (a) - a nregistra. (TD ). triige (a) - a suferi. (TD ). tra g e (a) - a strivi strugurii. (DD). Irg e (a) - a ajunge. (DD ). tra g e (a se) - a se fotografia. (ALM ). 11 agere (la ju d e c a t ) f - sprfc. DEX. ti gn m. - um fltur pe corpul calului, trg n m. - bttur pe greabn. tr g n m. - bttur pe grum az, tr g l f . - bttur pe greabn. ti a g l / - cobila plugului. La DU. ti gl f - unealt de crat paie.

297
trgl f . - unealt de scos gunoiul, trgl f . - trag. La T.Pam file. trgl f . - unealt de tras paiele. (DD ). trgn f . - um fltur pe corpul calului, traitore adj. - m belugat. (TD ). tralla adv. - lela. A umbla tralela. (DD). tram bn (a) - a bttori pm ntul. tram bn n. - tulpin de ceap, tram bn n. - mai de bttorit, tram bon (a) - a bttori pm ntul. tram boc f - m ai de bttorit, tram bv n. - mai de bttorit, tram bu (a) - a bttori pm ntul. trmp f . - schimb de mrfuri. La DLR. trm p f - fa urt. trm p f - gur urt. tram ve n. - sob orizontal, tranc interj, - tronc. L a A l.V lahu. trandave f . - plas rar de pescuit, trandzl f . pl. - curea la cpeeal. transtr f . - rani, trap (a) - a m erge la trap. trapazn m. - alu mic. trascu n. - rachiu tare. trascu n. - vin prost. (C A D E), trascu m. - vin negru, bun. trc f . - ferstru de tiat n lung. tran f . - rum egu, trnic adv. - tare. (TD ). truc f. - lucern. truc f . - iarb cosit, truc / - pir-trtor. truc f . - oblijean. truc f . - sudoarea-calului. truc f . - iarb-dulce. trbn n. - m ulim e. (TD ). trgaci n. - curea la g ura ham ului, trgtore f . - m ner (la fereastr).

298
trgtori n. v. trgaci, trgtori n. - m ner la sertar, trgtr / - loc de tras nvodul, tristie / - trestie. trm bofcu (a) - a bttori pm ntul. trncta f. - trap. (TD). trnclu m. - flecar. La CADE. trn m. - agud (pom ul), trsl n. periu de tras brele. trsni (a se) - a se ndrgosti. (TD). trsuri f. pl. - altie la ie. treact n. - drum . La I.Creang. treact n. printre altele. E x p r . In treact = n fug, n trecere, tren /.' - zdrean. La M .Em inescu. trepd n. - diaree, trepd n. - diaree, t r e p s e / pl. - corlate la pod. treapt f. - stepen. La CA D E. trebdtri n. pl. - dregtori, treblu (a) - a face treab. La I.Creang. trcbuil / - trebuin. La CADE. trebuor / ocupaie nensem nat, trectore / - prleaz. treclt adj. - afurisit, tregher m. ham al. La DLR. trier/7. - treierat. La T.Pamfile. treier (a) - a bate, clca cereale, treierat adj. - btute, clcate (cereale), treiertore f . - batoz, treiertore f. - tvlug. La T.Pamfile. treiertr m. - care treier. La CADE. treieri n. - vrem ea treieratului, treinc f . - pirostrie, trist f. - trestie, trist f . - stu f mare. trla-lela adv. - lela. E x p r. A umbla trela-lela = a um bla bram bura.

trem ur n. - trem ur. La A l.V lahu. tren n. - plug (de fier), trepdre f . - diaree. La DU. trepdtore f . - gospodin la nunt, trpc f . - pretc. La C A D E. trepici n. - trepied. La DU. trestie f . - stuf. trstie f . - stuf. La M .Em inescu, M .Sadoveanu. trestrie f . - trestie. trere f . - prleaz. trtin m. - cal de trei ani. La M. E m i nescu. t r t in / - tax de ju decat, tretnic m. - m nz de trei ani. tretir adj. - tretin. La T.Pamfile. t r u c / - uluc de piatr la pu. truc f . - troac pentru porci, t r u c / - troac. La CA D E. treuculi / - troac mic. trenghi n. clci la plug. trezv (a) - a se detepta. (I.N eculce). trib n / - roab, trib un / - ptul la vie. tricis m. izm. trir n. trior. trier (a) - a alege boabe cu triorul. trier / - treierat. (TD). trihn n. - cotru. trihrn n. - v. trihon. triiaru (a) - a alege la trior. tridza adv. - a treia zi. trn / - pleav. trione / pl. cotrue. trin n. - cotru. trin e / pl. - pirostrie. trinu / p l . - corcodue. tripidn n. - clete de scos cuie. T risfetitele f.pl. - Trei Ierarhi. trsnic rt. - strecurtoare.

Iristi num. - tustrei. (TD). tric f. - fluier de soc. La C. Hoga. Irc f - cnu. (rite/ - soart, noroc. La N .Costin. tr / - lum inare de la Boboteaz, triu n g h i m. - aloe. triv o j (a) - a deranja, a stingheri, trfn i (a) - a se strica (alim ente), trm b a ci m. - tr u b a c i. La DEX. trm b ic r m. -trm b ia . (I.N eculce). trin b io i n. - trm bi. trn d adj. - trndav. La CA D E. trn d adj. - necoapt (pine). CADE. trn d o s adj. - uscat (pine). Irnds adj. - bulgros (pm nt). Irn d adj. - lenos. La CA D E. trn d z m.pl. - larve la intestine, trn t (a) - a se m piedica. (TD). I r n tit r / - um fltur dup lovitur, tro h n / - rceal, guturai. La DU. tru h n / - boal a ginilor. tro n c /-ta la n c . troic n. - pescuit cu trei nvoade, troian (CD , 1427) - sem n de hotar. Iric f. - sanie (trsur) cu trei cai. troicec n. - furc cu trei coam e. Iroicetc f. - furc cu trei coam e. Iroinic adj. - toropit de boal. La CADE. troinc n. - undi cu trei crlige. troinici ( a ) - a z a c e . tro i f. - reunire de trei persoane, tro m b c i m. - v. tru m b a c i. tro m p (a) - a tropi, tron n. - ulei de autom obil, tro n c interj. - zgom ot la ciocnire, tro n c interj. - pe neateptate. E x p r. A cidca c u iv a tr o n c la inim = a-i deve ni drag dintr-o dat. La I.Sbiera. tro iic a -tr n c a interj. zgom otul poc nii ii a dou obiecte. La I.Creang.

299
tro n c (a) - a trncni. tro p a -tro p interj. - zgom otul loviturii
cu piciorul n pmnt. tr p c f - dans popular de nunt. tro p oi (a) - a tropi. La Al.Vlahu. trpo n. - manier. La V.AIecsandri. tropot n. - dans popular. La C.Negruzzi. tropol adv. - uurel, cu pai mruni. tropoc f . - dans popular. trosc interj, - zgom otul unei trosnituri, lovituri. La V. Alecsandri. troscalu n. - vin tare. troscalu n. - rachiu tare. troscn n. - soi de struguri. troscn n. - vin din struguri troscan. troscni (a) - a trosni. La CADE.

trscot n. - trosnet. La CADE. troscol n. - troscot. tro sn i (a) - a mpuca. (TD). tr b a gram afonului f . - crin. tru b ci m. - gornist. La DELM. tru b ri m. - trubaci. La DEX. trubi m. - porumbel cu coada evantai. tr b f . - trmbi. La M.Sadoveanu. tr b f . - burlan (la streain). tr b f . - horn la fierrie. tr b f . - hogeag. tr b f . - cahl (la sob). tr b f . - tulpin de ceap. tr b f . - instrument muzical. tr b f . -e a v . La DELM. tru b (a) - a claxona. tr b c f . - astuptoare la sob. tru c h n f . - tulpin. La DU. tru c h n f . - trunchi. tru c h n / - ciot de copac. tru c h n f - buturug. tru c h n f . - tulpin. (TD).

300
trudi m.pl. - truditori. (A.Lupan), trud f. - m unc grea. La I.Creang. trud f. - zoal. La CA D E. trudi (a) - a se chinui. (TD). trudnic adj. - grea. La M .Sadoveanu. trudnic adv. cu greutate. La M. Sa doveanu. trudnic adj. - chinuitor. La V. Drghici. trudnic m. muncitor. trumbci m. -trm b ia . La C.Negruzzi. trunchr n. - butuc de spart lemne. trunchi (a) - a lovi puternic. trunchi (a) - a ului. trup n. - tulpin. trup n. - grindi la plug. trup n. - curea m are la ham. trup n. - pnz a toporului. trupri n. - curea m are Ia ham. trupinr n. - poi. La T.Pamfile. truscu n. - loc cu m ult troscot. trustri num. - tustrei. truin (a) - a dezrdcina. tub n. - colac de piatr la pu. tu b n. - ghizdele de lemn la pu. tub n. - conduct. tub de canalizare n. - conduct de ap. tub (cu) p raf n. - prislug. La DLR. tucn m. - om nepriceput. La M. Em i nescu. tucn m. - persoan naiv. (TD). tuch (a) - a se tupila. La CADE. tuchil (a) - a ciuli urechile (calul). Tuchilai (BD , 1 4 9 2 )- s a t . tuce f . nnourare mare. tcm a adv. - svai. tcm a adv. tocm ai, tufn 7)7 . arbust, copcel, tufri de guti n. - gutui.

tu f n c f . - vest brbteasc. tu fn n. hain cu gulerul deschis. tu fl ri m. - rindea cu dalt n figuri. tfle f. pl. - pantofi de dam . t le f. p l. pantofi brbteti. tuflec n. - saltea (de fn, paie). tuflec n. - dovlecel. tufl (a) - a trnti (n cap) cciula. tu fli (a) - a lovi pe cineva. tufl (a) - a bga m ult. La DU, CADE. tuflig (a) - a lovi pe cineva. tu lig t adj. - strivit. tu flio r f . - pantofior. t f tu r m. - coam . (TD). tu h l m. - p an to f brbtesc. tu i (a) - a se tutui. La V.AIecsandri. t ie f. - dor fierbinte de ceva. tie adj. - sm intit. La V.AIecsandri. t i adj. - icnit. (TD). t u j ( a ) - a lovi. tu jt ri m. - btu. tu jt ri m. - g r o b . La DEX. tu jt r f . - lovitur. t jn i adj. - icnit. tu j r c f . - tunic. tu l n adj. - neghiob. t l f. - chirpici. t l / - crm id. t l / - olan. t l c o a p t f. - crm id ars. t l v e rd e f. - crm id nears. tu lc e n c f. - creior. tu lc u (a) - a se sftui, t le a interj. Pic-o! terge-o! - expri m porunca, ndem nul la fug. tu le a rc f - cciul m are i veche, tu li n. - cotorul penelor. La DU. tu lfn f . - tulpin, tu lg h t adj. - flm nd (anim al), tu lg h t adj. slbit de puteri.

I ii li (a) - a terge-o. E x p r. A o tu li la sintoasa = a o terge repede, ulit adj. - culcat la pm nt (plante), ulp n n. - broboad, ulp n n. - hain cu poale lungi, ulp n n. - satr de buctrie, ulpan n. - tulpan mic. La E.Sevastos. u lp n l. - basm a, u lp io r / - tu lp in i . La S.F.M arian. uit m. - m oned veche. (I.N eculce). ul m rt. - b u rd u f pentru untdelem n, u l mb . - le de miel. tilm b / - burlan, ul p . - m anta lung de sum an, ina adv. - tocm ai, inai adv. - tocm ai, m n n rt. - negur, unin rt. - vntoaic. u m a n i (a) - a pcli.(TD ). u m n (a) - a lua m inile. La DLR. u in n t adj. - nucit. La T.Pamfile. m b f . - dare peste cap. La DU. in b u cic / - bufet (m obil), in b u cic / - m as de buctrie, in b u c ic / - noptier, u m b u c / - m ner la sertar, u in u r g m. - brn. La I.Creang. unr i m. pl. - aprtori. (TD).

301
tu n ztr a. - om care tunde oile. tupila (a) - a pitula. La DU. tupil adv. - pe furi. La V.AIecsandri. tur n. - izmene. t u r / - p artea m onedei cu efigia. turb m. - cine. turb rt. - javr. turb . - cine far stpn. turbalu n. - cine m are. tu rb ar / - fem eie rea de gur. Turbata (BD , 1475) - pru. turb / - javr. t rb / - c i n e ru. turbcine / - cium faie. tu rb rie / - hait de cini. tu rb in c / - sac (soldesc), torb. turbc rt. - unealt de pescuit. Turbure C ostea (BD , 14 6 0 ) - b o ie r . turc m. - personaj la reprezentaia popular Turcii . La T.Pam file. trc / - dram atizare popular. t rc / - m asc cioplit. turchn / - tulpin. trci m. pl. - ppdie. (Th.H olban). turci (a) - a preface n turcoaice. turcie / - turcim e. turcii m. pl. - reprezentaie m ascat. Turcul Ivanco (B D , I4 8 8 ) - sulger. turec n. - carmbul cizm ei. La CADE. turetc n. - carm bul cizm ei. tu rte / - loc unde se hrnesc oile. t rite / - ogrinji. La DU. turjn m. - strujan. L a T.Pamfile. t rl / - lim an. turlci (a) - a se am ei de butur, turlubn n. - turban. L a V.AIecsandri. tu rm / - m ulim e (de furnici), tu rt / - plria florii-soarelui.

unchel f . - icneal. u n ch i (a se) - a se prosti, u n ch i (a se) - a se toci. unchi (a) - a se potoli (boala). ii nchina (a) - a ntlni.
im c h r e / - icneal. im cht adj. - neghiob, u n ch t adj. - cu tiul tocit, u u ch t adj. - ntru, tont. u n s t r / - tu n s u r . I iinseti (CD , 1453) - rzei. I unsul tefan (C D , 1453) - boier.

302
trt de rsrit f. - v. turt, turt de s o r e a n c / - v. turt, turt f . - gm lie la cui. turti (a) - a strivi strugurii cu maina, turtior f . - drojdii pentru dospit, turtit f. - iopc. trtur adj. - acre. E x p r . M ere turture = m ere acre la gust. La I.Creang. turumc m. - cine flocos (Th.Holban). turum c m. - om ntng. (Th.Holban). turungu adj. - galben-nchis. ta f . - m tua, tul f . - tuse. tuin (a) - a tunde oile numai pe burt, tuin (a) - a reteza barba.

tuin (a) - a tia capetele pnzei. tu int adj. - retezat. La M .Sadoveanu. t u i t r / - tuse. (La TD RG ). tut adj. - oldit. tulc f . - pung plin, tutc n. - m ner la copore. tutu l n. - fluer fcut din cucut, tu tu i (a) - a claxona, tu tu il f. glgie, tu tu n re f. - rsadni de tutun, tu tu n t r f. - plantaie de tutun, tu tu nl n. - plant erbacee, tutu ngerie f. trafic. La CA D E. tutungiu m. - traficant. La C A D E t a m. - tata. t a m. - ttuca.

T 9
ac interj. - una - dou. E x p r . ac >ac = repede, ct ai clipi din ochi. i i c f . - m tu tnr. c f. - sor m ai m are. a fa n d ch e m. - filfizon. La T.Pamfile. ah interj. - red ltratul cinelui. aha (a) - a ltra. a h n n. - talger. (TD ).

p n adj. - eapn L a DU. p en i adj. - puternici. (I.N eculce). ap n n. - v. apin. ap n n . - prghie. apos adj. - cu aapuri.
a p o c h e / p l. - ciuboele. apc m. - vtui (pn la un an). apc n. - furc cu trei coam e. apc n. - fuscel la scar. apc n. - varg Ia loitre. a p c rt. - m ustea la spicul griului. apo n. - proptea. api m. - ap. p o n. - m ustea la spicul griului, p o adj. - vertical. L a N .G ane. a p i adj. - cu coam e n sus. La DU. p u ri m. p l. api. a ra B asarabilor (B D , 1499) - Ungrovlahia/V alahia. a ra B asarab ilo r (B D , 1503) - Ungrovlah ia/Valah ia.

ahn m are n. - farfurie adnc.


a h rc f . - igar. ahlenc/ - form pentru crmizi. ic / - fem eie tnr. (TD). a m b r f. - ghizd la pu. La TD RG . an b le / - sfredel de tm plrie. ane n. - v rf de stnc. ane n. - m sur, margine. (T.Pamfile). ane n. - m om ent. E x p r. La an e = la imp, la m om entul potrivit. ane n. - stnc. La DU. ane n. - v rf nalt i ascuit de stnc. ane rt. - vrful ururelui de ghea. ane n. - beior crestat. n d u r / - cioplitur, achie. n d u r / - ciob. La A l.V lahu. n d u r / - achie sub unghie. n d u r / - bucic. (TD ). iin / - coada pepenelui verde. lino adj. - m ndru, fudul. ap m. - pahar m are de vin. ap rt. - m ustea Ia spicul griului. apc n. - ap. P leav cu apac. (TD). lipan adj. - lung. D ivan apan. (DD). lipan adj. - nalt, voinic. (DD). lipan adj. - m are. C al apan. (DD). lipan adj. - nm rm urit. E x p r. A sta npan = a rm ne trsnit. iip i l/ - eap. La DU. rtpiln adj. - tare. La C .Ivnescu.

a ra M oldovei/Zem lea M oldavscaia


(CD , 1392) -p a s s im .

a ra M oldovei/Zem lea M oldavscaia


(BD , 1457) - p a s s im .

a ra M unteneasc (B D , 1495) a r c a r n a r n a r n
Ungrovlahia/V alahia. m. - ban m runt. (TD ). m. - om srac.

m. - om venit cu traiul din alt sat. m. - rom n. Romn e ranul, eu snt boier moldovan, exclamau cu mndrie elevii. (V.AIecsandri). a r n aservit m. - rum n. a r n c / - ochen. a r m. - stlp la gard. a r m. - par. r / - teritoriu locuit de o naiune. ara moldovenilor.

304
r /.' - teritoriu aparinnd Statului M oldovenesc, rii M oldovei. ara M oldovei. (Gr.U reche). r f. - arin. (TD). arc n. - arie. La T.Pamfile. arc n. - lzni. (T.Pamfile). La DLR. arc n. loc ngrdit pentru pui. arc n. - ocol unde se nchid ginile. arc n. - arie. a rc n. - j o c de copii. La V.AIecsandri. a rc rt. - construcie pentru uscat prune. rc f. - bibilic. arc f. - coofan. La C.H oga. rc f . - coofan. E x p r. A umbla cuiva gura ca la o arc (ca Ia rci) = a vorbi m ult i far rost. rc f . - coofan. E x p r. A sta ca arca n par = a fi gata de plecare. A fura oule de sub arc = a fi dibaci, iret. arci m. - m asculul coofenei. arcc f . - prun galben, a r c e / pl. - prune m ari roii, arigrden m. - locuitor al satului ari grad. a r ig r d e n c / - locuitoare a satului arigrad, raionul Drochia. arina G lodenilor (BD, 1484). arina M are (BD , 1491) es. arin (CD , 1 4 0 0 )- c m p . arinei (CD , 1456) - pisc. aric m. - caras argintiu, rn f . - arin. arm n. - ciucure. La M .Sadoveanu. arm rt. - ciucure. (DD). arm uri a. pl. - canafuri. aslc f . - esal. s t / - cap, craniu, ac f . - verioar n vrst. arc f . - pepene verde lungue.

f. - m tu tnr. c f . - lut ars. v f . - cum pn la pu. cni (a) - a ciocni, e f . - tulpin. e f . - eav cu bttur pe hulude. hie f. - tub de gum . (TD). hl f - crm id. hl / - chirpici. hl crud f. - crm id nears. hl plit f . - crm id ars. hn (a) - a chefni. La C.N egruzzi. hnt n. - ltrat. La M .Sadoveanu. nchi n. - sem n pe o bucat de lemn. tnchi n. sem n fcut cu tm copul. (TD). ncot adj. - intat (cal). ncut adj. - ascuit. (TD). nc n. - ruptur la hain. nc f. - rboj. La DU. nc f. - cresttur. La DU. n d r e a d v . - c u totul. E x p r. A se face ndre de beat = a se m bta de tot. nduri (a) - a face ndri. ndurc f. - achie mic. nji f p l. - evi (la suveic). p n. - potng. p n. - opritoare. p n. - m blciu. p n. - hdrag la m blciu. pn adv. - foarte bine. (DD ). ple f . - epu de fier. pc f. - fermoar. peti (BD , 1 4 9 9 )- s a t . pie n. - poi mic. pin (a) - a se m potrivi. (TD). poae (BD , 1499) - sat. p o g / - m ustea la spicul grului. poic f. - co uguiat de prins pete p o / - v . poag. pocos adj. cu aapuri.

pi n. - dans popular. La E.Sevastos. pi n. - furc cu doi dini, pi n. - furc cu sac de pescuit, pi n. - cpriorul de m ijloc la cas. pi n. - nuia ascuit la vrf. pi n. - proptea, p adj. - neptori. (DD). poos adj. - v. pocoas. pr n. - pahar, pul m. - ied. p s /.' - eap, unealt de cazn, p / - unealt de btut firele, p / - furc cu dou coarne, p u i c / - epu. La V.Drghici. r n ie / - vorb de duh. r n im c /.' - ptur social, r n t c n. - copil din flori, rc l m n. - com pas de tm plrie. rc l m n. - loc ngrdit pentru pui. rc l m n. - corlate de piatr la pu. rc l m n. - par btut n ap. rc l n n. - com pas de dulgherie. rc l n n. - cerc lum inos la lun. rc o t i n. - scaunul pcurarului, rc o t i n. - grdu de nuiele, rc u i (a) - a ngrdi, a m prejm ui. rc u l n. - loc ngrdit, r c u r n. - v. rc u le . r l (a) - a vibra strident, r m u r / - pm nt cu pietri, r m u r s adj. - cu m aluri nalte, r n / - rn. La I.C reang. r n / - rn. La C.Ivnescu. rn s adj. frm icios. r n u (a) - a trage rna la porumb, r n u (a) - a trage rna la cartofi, r m n. ciucuri (la bru). r r i m. pl. - franjuri, r u t m. - ru mic. i r c / - g inu m ic neagr, r c f . - bibilic.

305
e ie f . - eav la suveic. e a p f. - m ustea la spicul grului. e p f. - frigare. La A l.R usso. e s t f. - m ustea la spicul grului. e v f. - jg h eb u le la gura urciorului. g h ie f. - eav la suveic. g h ie f . - conduct de ap. e h n (a) - a schelli. La DU. el n. - int (cui). e l adj. - lipit, care se ine scai. eli ( a ) - a ochi. lt f . - pnz de cort. m fir . - sfredel cu coarb. m fir . - sfredel de tm plrie. e n c f . - prob de pepene verde. e n c f. - cioplitur. e n c / - jo c de copii. La I.Creang. n te r n. - centner. n tr / - sfredel de tm plrie. e s to re / - rzboi de esut. e v r e / - m ulim e de evi. v ie/ - eav la puc. e v i o r / - eav mic. b interj. - cuvnt de alungat cinii. ib h / - tulpin de ceap. ie rt. - jo c cu m ingea. La DU. c/ - bea. La I.Creang. La CADE. ic l u rt. - v rf de stnc. La CA D E. ic l t. - v rf de m unte. clin g rt. - unealt de rzuire. ic lu (a) - a rzui parchetul. id ln ic . - strecurtoare. id l / - bileel. La C .N egruzzi. iflec / - v. fl. ig n tic adj. - asem ntor cu un igan, ig n c / - plant erbacee, ig n i (a) - a batjocori, ig n i ( a ) - a ceri. g n e / - m ahala igneasc.

306
igrit adj. - uscat, slab. La CADE. i g l / - frigare. La M .Sadoveanu. iglu n. - coast de deal. (TD). iitore/ - posadnic. La CA D E. iitr adj. - durabil. La S.F.M arian iitr m. - funcionar. La N .G ane. iitori / pl. - loc de pndit vnatul. iit ra/ - dans popular. La I.Creang. im r/ - blazon. La C .N egruzzi. imn n. - unealt de spart gheaa, im irim n. - cimitir. ine (BD , 14 7 0 )- s lu g , incr m. - copilandru. La V.AIecsandri. n c / - tabl (de acoperit casa), inglu n. - clopot. La CA D E. n g r / - fem eie slbnoag. ingu m. - beandru. La DU. intt adj. - cu o pat n frunte, intrci a d j - intai. (TD). intirm n. - cimitir. La DLR. intii adj. - intai. inut n. - unitate adm inistrativ n Sta tul M oldovenesc m edieval, int n. - jude, inutl adj. - referitor la inut, inut ni. - tritor ntr-un inut, ipnie / - fiin. La DU. ip-ipa interj. - strigt de chemat puii. ipirg m. - plant cu frunze cilindrice, ir t / - m uam a, irculr n. - com pas de tm plrie. iri-iri interj. strigt de chemat puii. itron / - lmie. itrg / - unealt de fcut vran. iul (BD , 14 8 7 )- s la , ivl (a) - a m om i psri cu fluierturi, ivli n. - fluerul gardistului. DU. brc / - ciubr, b r c / -c ld a r e . (DD).

brc / - vas de tinichea. b (a) - a um bla bram bura. br n. - albie (de tabl pentru splat). br n. - vas de tabl pentru m biat. br n. - vas din doage pentru mbiat. br n. - albiu de scldat copiii. br n. - ciutur (la pu). br n. - ciubr. b c / - tulpin de ceap. birc n. - cicrc. brne / pl. - ghizdele de lemn Ia pu. brn / - colac de piatr la pu. bh n. - tulpin de ceap. bh n. - portigaret. b rc / - vin prost. c, c interj. - se cheam caprele. c n. - v. c n . c m. - prostnac. chcturi n. p l. - ipete. chi interj. - im pune tcere. chigi m. - piigoi. cnl n. - fluiera mic. cnl n. - fluier. cn / - jo c de copii. (DD). d l / - tax. E x p r. A plti dula = a plti vam a la pia. f n. - stu f fraged. f n. - tulpin de ceap. f n. - fir de iarb uscat. f / - v. rf. fl / - v rf de stnc. La CADE. fli n. - tulpin de ceap pentru s mn. fns adj. - suprcios. La I.Creang. fi n. - v. floi. ft n. - v. floi. ft / - v. floi. gn m. - rom. gn m. - fierar. gn m. -tin ic h ijiu . gn adj. - corbiu (cal).

gan adj. - corbiu (cal), gan m. - danci, gnc m. - corcodu. (g an c f - calendul. lg a n c e f. pl. - corcodue. g a r te n. - portigaret. gnci f. p l. - corcodue. g rit adj. - plpnd. La C.N egruzzi. g h r n. - drojdie de vin cu ap. gli (a) - a ciuguli. g l / - deal nalt. gl f. - epu (de lem n). (DD). glu n. - deal nalt. glu n. - deal uguiat. h l (a) - a schelli. hl n. - desi. La M .Sadoveanu. ito re f . - servitoare. j (a) - a ni. j (a) a se scurge dintr-o eav. j i l / - scurgere, jitr f - nire. lndru n. trior. lndru n. - sticl de lamp, lindru (a) - a cura grul cu triorul. l c - codru (de pine), m b rc le f. pl. - ghizdele de lemn la pu. m cnt n. beton, n e f. - jo c de copii. (TD). n c n. - tabl (de acoperit casa), n c m. - puiul unei fiare slbatice, n c m. - celu. La DU. n c de pom nt m. - crti. ncn m. - flcuan de 14-18 ani. n can m. - v. ncan. nc f. - celu. La N .C ostin. nc f. - tabl (de acoperit casa), n cn r n. - centner. nco (a) - a proba o tietur n pe penele verde. n co (a) - a njunghia un porc. n c ti r n. - crti.

307
nc f. - gaur m ic la hain. nr n. - centner. nr n. - m ust acrior. ne f. p l. - bici sub lim ba vacii. nt n. - cuior de metal. ntar n. sfredel mic. ntri n. - v. ntara. ntt adj. - cu dung alb pe bot (cal). ntir n. - centner. ntirm n. - cimitir. (TD ). ntrc n. - v. ntralc. ntrlc f . - sfredel de tm plrie. ntrfc / - v. ntralc. ntur n. - v. ntralc. navr f. - piigoi. pci f. p l. - ace la arici. pun f. - coad de m blciu. pilen f . - coad de m blciu. ptose f. pl. - iptoare. r n. - fermuar. r, r interj. - strigt de chem at puii. ranri m. - paznic de cmp. r f. - puin. La V.AIecsandri. rc n. - com pas de tm plrie. rc (a) - a m ulge cu greu. rcult n. - com pas de tm plrie. rcn m. - greier. ric f. - puintel. L a S.F.M arian. rfial f. - noroi alunecos. ri-ri interj. - se cheam puii. ric f. - puin. La P.Ispirescu. rior f. - puin. L a S.F.M arian. rign m. - om m ic de statur. ri (a) - a tese ciorapi. L a CADE. ric n. - greier. ric m. - insect nocturn. ritr f. - rit rzle. ritr f. - pictur. rl f . - m urdrie, gunoi (n cas).

308
rl (a) - a vibra m onoton, rlitr f. - m elodic m onoton, rm onie / - c e r e m o n ie . La P. Ispirescu. rnc n. chibrit, rnc n. - cutie de chibrituri, rr (a) - a ploua mrunt, rrt / - tuf de vie slbatic, rrtic / - struguri cu bobie mici. rr/ - m zriche. La T.Pamfile. r c / - puin, o clip, r c / - dram . E x p r . Nici ruc = nici pic, de loc. La V.AIecsandri. scu (a) - a ciripi (cu jale), f o c / - noroi. ni (a) - a prsi. E x p r . A-i ni cuiva sufletul = a-i da sufletul. ni (a) a se istovi. E x p r. A m unci pn nesc ochii = a se epuiza. pu n. - vin prost. pu n. - noroi. p oc / - m ncare proast. p og / - vin prost. p og / - fem eie desfrnat. a-vacii / - plant parazitar. a-vacii / - gndac galben de blegar. a-cp rii / - varietate de struguri. c / - a. La V.AIecsandri. c / - m tu tnr. e / - m tu tnr. n / - a vacii (caprei). / - peli pe laptele prins. gi /?7 . piigoi. (a) - a trem ura (de fric). or / - mic. c / - or. La S.F.M arian. u n. - trncop. u n. - hdrag la m blciu. vl (a) - a scoate sunete stridente. voe / tulpin de ceap. voe / - jg h eb u le la gura urciorului.

voe / - jg h e a b la teasc. oc / - j o c de copii (cu nasturi). ol / - ol. oal / - covor (esut). ol / - covora. ol / - traist pentru m ncare la cai. ol n florat / - covor, op / - m rog (cal), op / - m itocanc. oc m. - srut, ocil / - ocit, ocon (a) - a ciocni (paharul), i n. - p lant erbacee parazitar, i m. - furi. E x p r. Pe oi = pe ne vzute. ol n. - pretar. ol n. - estur de aternut pe jo s. olc n. - licera pe lai. olic . - covora pe podea. o l c / - ol. La T.Pamfile. oln / - num e de ocar pentru femei. olnc rt. - covora. oln c / - covora cu ciucuri. olin c / - ol. La M .Sadoveanu. olir . - procov pe cal. olir n. - aternut pe podea. olir n. - ol mic. onc n. - clete de scos cuie. onori adv. copcel. E x p r. A sta (copilul) onoroi = a sta pe picioare. onori m. - nebunatic. La C A D E. op . - pulp de gin. op rt. - picior de gin, scurm . opn m. copil mic. opc interj. - uite, iat. oprc / - o p r l a n . La V.AIecsandri. orole / pl. - podoabe pretenioase. ori rt. - dichis. E x p r. Cu ortoi = cu m are dichis, cu m ulte podoabe. ruri m. - franjuri. c / - traist m ic. La DU. c / - scule. (TD).

c f. - scule. La T.Pamfile. c adj. - plin, doldora. La I.Creang. o o n t adj. - m popoonat. lubc n. - tulpin de ceap. uc, u c interj. - se cheam porcii. u c l f. - sucal. (TD). u c h rci f. pl. bom boane. chi n. - crlion. chi n. - m ie pe covor. u c u rl n n. - btina. uflu n. - tulpin de ceap. uflc n. - jghebule (la gura urciorului). uflc n. - codi. (TD ). uflc n. - crlion. u g n. - tren. La M .Sadoveanu. u g l i m. - v rf de stog. La CADE. ugi n. - piigoi. u g u n. - m ner la sertar. u g i n. - vrful diferitelor obiecte. u g u i n. - jg h e b u le la gura urciorului. u g i n. m ner la sertar. u g u i (a) - a face s se ugueze. u h l m. - sac m are. La M .Sadoveanu. u lial m. - sac mare. (TD). La CADE. u h ri m. pl. - posm agi. u h (a) - a sili pe cineva s lucreze. u h (a) - a pune la m unci grele. j sniu. u ju l c n. - v. u j . u l c n. - chic. La DU. u l c m. - m o, ciuf. La I.Creang. u m b u r c n. - m ner la sertar. u m b u r c n. - g t la ceainic. u mb u r c n. - gm lie. La DU. u m b u r n. - v. u m b u ru c (gmlie). u p interj. exclam aie ce nsoete o sritur. La V.A Iecsandri, S.F.M arian. ur, u r interj. - strigt de chem at puiii. u r (a se) a se urina. u rc n m. - greier. rc f. - cciul mare. La V.AIecsandri.

309
rc / - pan de lemn. rc f . - beior n jo cu l de-a urca. urcnesc adj. - urcan. (C.Negruzzi). urchinr n. - poi. La DU. rci f. pl. - orcicuri (la cru). urloe f . - jg h e ab la teasc. urli n. - gt lung la urcior. urli-urli interj. - exprim trilul ciocrliei. u r lu (a) - a curge ncet i puin, u rl i m. p l. - crlioni. r u r m. - pictur de ploaie (nghea t). La V.AIecsandri. La DU. u r u r l m. - puior (de gin), r u r i m. pl. - franjuri. La C.H oga. u r i, u r i interj, se cheam puiii. u r u (a) - a uiera (din uruiac). u ru i c n. - jucrie, fluer pentru copii, u ru i c n. - v. u r u ito r . u ru i interj. - se cheam puiii. u r u it r n. fluiertoare (plant), u r u n m. - puior (de gin), u , u interj. - se ndeam n m garii, c f. - ardei iute. La DU. c f. - tergar rsucit, c f. - ln de calitate superioar, n e f . - jg h e ab la teasc, u n (a) - a ni. La M .E m inescu. u adj. - srac gol-golu. (DD ). f . - celu, u i m. - stu f fraged, u u i g n. - ham bar, u u r n m. - p u io r (de gin), u u r m c n. - b n jo cu l uurm ac. u u r g m. copil adorat, u u r g adv. vertical. (DD ). u v lo e f . - tulpin de ceap, uv i n. - jg h e ab la teasc, u v u lc n. -flu ie r a m ic din lozie. u v u lc n. - fluiera.

u
ucide (a) - a strivi, a zdrobi usturoi, ucide (a) - a bate, a Iovi. ucide (a) - a am ei. E x p r. A ucide pe cineva c a h la = a-1 bate cahla. ucign m - diavol. (E.Sevastos). u cignie f. - btae. ucign m. - drac, vrjm a. ucig-I c ru c e a m. - diavol, u cigi m. - uciga, u cignii f. pl. - crim e, u cran c f. - cma femeiasc cu alti. u c ra in iz (a) - a supune ucrainizrii. u c ra in iz (a se) - a adapta lim ba, cul tura i obiceiurile ucrainenilor, u c ra in iz re f. - adoptare a limbii ucrainene. u d to re f. - stropitoare, u d t r / - m ncare (frugal), u d t r f. - ciorb, sup. (DD). u d e l f. - vrem e slotoas. d i / - undi, d m / - uim. La DU. d m / - um fltur pe corpul calului, d n i / - undi. ugil (a) - a se am r. La DU, CADE. ugil (a) - a se vetezi. ugil (a se) - a-i pierde vlaga. ugil (a se) - a se ofili. u g ilre f. depresie. u gilre / - vetezire. u gilt adj. ntristat. La I.C reang. ugilt adj. - smerit. ugilit adj. - s c r b it. La DU, CADE. u gni (a) - a se m ira. La T.Pamfile. u g n t adj. - m irat. La T.Pamfile. u im i (a) - a zpci. L a M .Em inescu. in i / - undi. u itt adj. - uituc. La V.AIecsandri.

uitt adj. - distrat. La M .Em inescu. uituce / - uituceal. ujld n. - ghind. ujg n. p m t f pentru cuptor. ujui (a) - a vji (vntul). La T.Pamfile. ulam / - ciucure de m tase. La DU. ulcealc f. - can (pentru ap). ulcelc f. - can de lut. ulcel . - can (de porelan). ulcic f. - urcior (de lapte). ulcic f. - oal m ic. La M .E m inescu. ulcic f. - can de ap. ulcic f. - crati. ulcic (de schij) - oal. ulcic f. - oal de tuci. ulcic f. - can. ulc f. - ulcic. (E.Voronca). ulcior . - urcior. ulcior . - vrtej de ap. ulcior rtund n. - oal (de lapte). ulcior m brcat n. - dam igean. ulcior m pletit n. - dam igean. ulcior n grd it n. - dam igean. ulcior m are n. - urcior pentru ap. ulcior cu eav n. - urcior cu . ulcior de bor n. - oal. ulcior de vac n. - urcior de lapte. ulcior de vin n. - urcior de lut. ulcior cu burlui n. - urcior cu . ulcior cu ugui n. - urcior cu . ulcior fr burlui n. - urcior far . ulciorr m. prepeleac. ulcior n. - urcior (pentru ap). uldri f. pl. - urdoare. uldurs adj. - urduros. ulrie f. - holer epoas. li, li interj. - se cheam gtile. ulicioar f. - stradel. La M .Em inescu. ulic f. - ulicioar. L a DLR. ulitr f. - pasre de cas. ulir m. - haim ana. L a S.F.M arian.

u li rn ic adj. - uliar. La S.F.M arian. uli f. - strad. La M .Em inescu. li f. - strad. E x p r. A b a te uliele a um bla bram bura. L a M .Em inescu. Uliu (CD , 1 4 3 7 )- j u d e . Uliul (BD , 1502) - unde a fost ~. Uliul M ile (BD , 1502) - boier, uli m. - ulior. La S.F.M arian. ulm (a) - a adulm eca. (DD ). Ulmi (BD , 1487) - sem n de hotar. lni / - undi. ulc n. troac (la gini). ulic n. - co la cru. ulc n. - iesle. ulc n. - rindea de fcut jgheaburi. ulc n. rindea cu dalt mic. ulc n. - covat de plm dit. ulc n. - vas pentru srat caul. ulc de copt pne n. - covat. ulc de scurs apa n. - burlan. uluc n. - troac (la gini). uluc n. - jg h e ab la teasc. ulucl n. - teic. ulucl n. - troac (pentru gini). ulucl n. - jg h e ab la teasc. ulucl de pus sare n. - cutie pentru sare. uluci (a) a pune un uluc de-a lungul. ului (a) - a se rtci. ului (a) - a-i pierde cunotina. m f. - pm nt m pietrit. m r n. - greabn (la cal). u m r n. - lem n vertical la loitr. m r n. - frntur de ciorchine. m r n. - old la cal. um rri n. - stinghie la ferstru. um rri n. - lem ne verticale la loitre. m rul osiei n. - opor. La CADE. m br f. um br. um bltor adj. - n buestru. u m blr adj. - hoinar. La A l.V lahu. um bra (a) - a ine um br. (TD). u m b r r i n. - um brel.

311
m br f. - um brar pentru vite. um egine f - um ezeal. um err n. - cuier. umfl (a) - a apuca. (TD ). u m iz (a) - a se m iji. L a C .N egruzzi. um plutr f. - m uuroi la porum b. U ncheteti (CD s, 1483) - selite deasupra N istrului. uncrop n. - petrecere dup cununie. uncrop n. - ap clocotit. L a I.Neculce. uncrop n. - ap cldu. uncropel f. - toropeal. uncropl n. - ap cldu. La CA D E. und (a) - a clocoti. La D osoftei. nd f. - clocot. E x p r. A da n und = a ncepe s fiarb. nd f. - furie. La C A D E. undelem nu adj. - verde-galben. undelem nu adj. - aten. undr n. - prjin de m pins luntrea. unditore f. - loc de pescuit cu undia. unditr in. pescar cu undia. ndi f. - halu. unl n. - inel. nge (a) - a lipi. (TD). nge (a) - a m urdri. La I.C reang. nge (a) - a nela. E x p r. A unge cuiva ochii = a am gi. nghe f. - ghear la pasre. unghr n. - col. La M .E m inescu. ungherri n. - echer de tmplrie. (TD). ungh n - ungher. (TD). nghie f. - crlig la cange. unghior f. - dalt de dogrie. n g h i f. - undi. U nghiul (BD , 1462) - sat pe Prut. U ngurai (BD , 1 4 6 8 )- c tu n , ungurean m. - m aghiar. U ngureanul Jurj (CD, 14 0 9 )- b o ie r. U ngureni (CD , 1 4 0 9 ) - sat.

312
n je r n. - ujer. unine f - pasre m igratoare. unire f. - cstorie. La M .Sadoveanu. ni /.' - undi. unu adj. - m onocrom . univ adv. undeva. univi adv. - v . univa. u n s o a r e / - unt. unsoare f. - grsim e com estibil, unsoare / - grsim e de porc topit, unsur (a) - a se m urdri, untar n. - putinei, u ntar/ - putinei, untdelm n n. - z a itin . La CADE. u ntln i / - putinei, n t i / - undi, u n to ic / - putinei, untoic / - p lant m edicinal, untr / - slnin, untr sleit / - grsim e sleit, untr sliit / - untur, unturs adj. - gras. La T.Pamfile. unula pron. - una. (DD). nzi (a) - a vrui. urt n. - urare n seara de A nul Nou. u r t r / - urenie, u rcc / - orcic (la cru), urcic n. v. urcic. urciucr n. - la la orcic. urdr n. - vas n care se fierbe urda. urdr n. - unealt de m estecat zerul, urdr m. pcurar care urdete. urd / - m ncare din sem ine de floa rea-soarelui, zahr i ap. u rd el / - pregtirea urdei. Urdeti (C D s, 14 6 7 ) - s a t . urd (a) - a face urd. (DD). urd (a) - a fierbe zerul pentru urd. urd (a se) - a se preface zerul n urd. rd ie / - loc unde se urdea.

rd i / - hoard. La I.N eculce. u rd e / - m ulim e. La C .N egruzzi. r d i / - toalp. La C A D E. urdin (a) - a alerga ncoace, ncolo, urdz (a) - a se ntem eia. (DD ). u rdz (a) - a ncepe. (D D ). urdztore / - unealt de depnat, urdztri n. - unealt de depnat, u rdzoic / - arpagic, urdzuc (a) - a urzica, urednic m. - slujba, crm uia un ocol. urednic m. - ornduitor, dregtor, u rche / - parte a coasei la toporte. u rche / - cheutoare a trncopului. u rch e/ - m argine ndoit a tm copului. u rche / - crlig la cange, u rche / cheutoare la cldare, u rche / m uchie a toporului, u rche / - m ner la ferstru, u rche / - rtez la lad. u rche / - curea la m blciu. u rche / - la la orcic. Urecheni (CD , 14 5 3 ) - s a t . urechrni / - crciac. u rchi/ pl. - ochelari la cpstru, urechl / - persoan cu urechile mari. Urecle (CD , 1453) - poian. Urecle Petru (CD , 1407) - boier, ret n. urtur. urgis adj. urt. urgisit adj. - chinuit. La N . urcanu. ura (a) - a dori. (DD ). urc n. - m oie druit de dom nitor. urc n. - act de proprietate. urc n. - docum ent, hrisov, zapis. uricr n. culegere de urice. uricr m. - scriitor de urice. u richlni / - curea la cpeeal. uriesc adj - uria. La V.AIecsandri. uris (a) - a afurisi. rie n. pl. - documente, hrisoave. (DD).

u r (a se) - a se uri, a se ofili. Urta (CD , 1442) - sora lui Sima M arcovici. U rta (BD , 1490) - fiica lui M lin, u r t r f. - urenie. Urlatu (BD , 1491) - averea lui urlai m. pl. - oriunde. E x p r . A m bla pe urlai = a u m bla n dodii, urlai m. pl. aiurea. E x p r. A se duce pe urlai = a terge-o, a o rupe la fug. urltr f. - urlet rzle, urlu m. - uria. urlu (a) - a vorbi m ult i fr rost. urlut n. - urluial. urlut adj. - zpcit, rm /.' - rm ie de fructe. (DD). urm tori n. - punctator pe metal, urm ior urmuli. La E.Sevastos. urm uli f. - urm m ic. (DD). u rm u o r / - urmuli. La S.F.Marian. urm f. - urm uli. (eztoarea), urs m. - m iez de pepene verde, urs m. - bo de m m lig cu brnz. urs m. - ursoaic (n pod), ursalu adj. - cafeniu, ursari ni. rom. Urseti (BD , 1 4 8 1 ) - sat pe Nichid. urst n. - farm ece. (DD). u r s t / - febr vitular. ri m. pl. - stlpi de legat lotcile. uri (a) - a se obrznici. uri (a) - a scnci. ursr adj. cafeniu-nchis. ursoaic f. - co orizontal sub acoperi. ursoic f. - cahl (la sob). Ursu (B D , 1487) - boier m oldovan. uruic n. - capt de urzeal. La DU. U rziceni (B D , 1 4 9 7 )- s a t . uscat n. - secet, uscat adj. - cafeniu-deschis. U scatul Ivan (C D , 14 3 9 )- b o ie r , u s c i m e / - secet.

313
uscturi f. posm agi. uscturi f. - biscuii de cas. sn f. - m arginea unui clopot. La DU. ustenel f. - osteneal. La Varlaam. stie f. - m arginea de sus a vasului. ustr m. - pltic. usturoi m. - stnjenel. a cei m are f. - poart. a harm anului f. - poart. a ocolului f. - poart. ug n. - toc la fereastr. utc f. - co de lozie. u la ograd f. - poart. urnic m. care um bl printre case. urnic m. - schim btor de stpni. c f. - ravac. ucir ni. - uor (la u). e f. - cahl. ur m. (BD , 1482, 1495) - dregtor de curte. La DIM , DLR. urnic m. - hoinar. La I.C reang. unc n. - urunic. uor f. - ochi m obil Ia fereastr. n f. - lemn pe m arginea luntrei. uri in. pl. - toc la fereastr. uul f. - ui (la cenuar). ur n. - zeciuiala m orarului. ur n. - dijm pentru punat. u f. - u mic. u Ia sprhat f. ui la plit. ute (a) - v. a otei. ti, ti interj. - se cheam raele. uzore f. pl. - altie la ie. uzr n. - ornam ent pe estur. uzr n. - m odel, izvod. (TD). uzr n. - ornam ent la streain. uzr n. - m odel de estur, izvod. uzr n. - orn am en t pe cm a. uzr n ch eet n. desen pe o estur. uzr nencheet n. - ornam ent ondulai

V, w
vac n. veac vac n. - trai, via. (TD). vacale f. - plut, dop. (ALM ). v a c r m. mulgtor. vacii / pl. - salcm i. vad n. - loc neadnc n albia unui ru. vad (BD , 1462) vad f. - vedere. E x p r. n vad = la vedere. La N .urcanu. vd f. - nule de irigare, vada / - rat. La M .Sadoveanu. vada / - soroc, termen. La Al.Vlahu. vadra f. - dans popular m oldovenesc, v a d r / - cldare, vad r/ - itar (de tabl), vadr/ - vas n care se ncheag caul, vd r / - ciutur. La T.Pamfile. v a d r / - veche unitate de capacitate. Vadul N egutoriului (BD , 1493) semn de hotar. Vadul R uilor (CD , 1452) - semn de hotar. vad zn c / - vas de lut pentru flori. vagans n. - v. gavanos. vah interj. - vai. La V.AIecsandri. v h / - prghie. v h / - cntar de mn. vicr n. - strigt de durere. vaier n. -tn g u itre . La V.AIecsandri. vaier (a) a se vita. vajnic n. - prghie pentru greuti. vajn / v. vajnic. vajnicui (a) - a ridica cu vajnicul. val (de pm nt) (CD , 1392, 1432). val n. - trm b. La CA D E. val n. - gvan la grebl. val n. - ghivent la urub.

val n. - tvlug de farm iat bulgrii. val n. - broboad subire. val n. - v. tvluc (de treierat). val n. - tulburare. E x p r. A fi prea n val = a fi prea frm ntat. Era p re n val. (I.N eculce). val n. - nval. E x p r. A da val = a nvli. (I.N eculce). valh m. - num e al populaiei de baz a Valahiei (U ngrovlahiei); rom n din jum tatea a doua a veacului XIX. valah adj. - de origine valah, din Valahia (azi Rom nia). M eter va lah, azi nume de Jntn... (adic pu). (N.Labi). valah / n lucrri de lingvistic pn n a doua ju m tate a veacului al X lX -lea - denum irea lim bii vorbite de valahi (m unteni), populaia de baz a Valahiei (azi Rom nia), valachi (BD , 1475) - turci: valahii snt pentru noi ca i turcii . (tefan cel M are). valahi m.pl. - blohi (CM ), valnic m. - veterinar, valcu (a) - a tvlugi ogorul. Valea N eagr (CD , 1448) - lunc. Valea Sac (BD , 1 4 6 8 )- s a t . valer n. - butoia. La DU. valic n. - tvlug de farm iat bulgrii. vli n. - vals. (TD). vlm adv. - n prag de revrsare. (DD). vlm e adv. - de-a valm a. vlnic m. - psl. vlnic m. - pslar. valc n. - gvan la grebl. valc n. - ching la cru. vlturi n. - gvan la grebl. val n. - m ain de strivit strugurii. valus (a) - a strnge pnza val. val n. - gvan la grebl. valvrtej adv. - repede. La I.C reang.

valvrtej adv. - n dezordine. vani m. - vam (la m oar). (TD). v a m r m. - vam e. (TD). vartic adj. - nisipos. (DD). v a r ln i f. - fructier. vrg f. - prjin la puul cu cum pn. varil n. - butoia. Vrnia / - localitate. v r n i f. - loc unde se arde varul. v rn i / - groap de ars var. varavenca f. - cntec revoluionar. vrt f. - cas de straj. varb n. - toc Ia fereastr. varg n. - uor la ua pivniei. varvaric m. - E x p r . M usti n varvaric = m usti lungi i rsucite. V arzr(C D , 1443, 1446) - mnstire. vasilic m. - albstri. v a t l / - m ner la ferstrul cu coard. v a t a l e / pl. - dispozitiv la spat. vatam an (CD, 1428, 1443, 1446; BD, 1495) - dregtor stesc. v a t n / - vatelin. vatm an n. - hrtie pentru desen. v a t r / - sob orizontal. v t r / p lit de buctrie. v a t r / - cenuar (Ia plit). v t r / - strat de legum e, flori. vazd ojle f. pl. - am ic. vazn n. vaz. vazn n. - floare (n vaz). vazn n. oal cu toart. vazn n. borcan de sticl. vazon r n. vas de lut pentru flori. vazon n. borcna de sticl. vazonc n. vas de lut cu floare. vcrt rt. - dare pe vite. La DIM. v cre / - staul, grajd. vcr m. ciuperc com estibil. vcos adj. - de secole. (DD).

315
vdn m. - vduv. La CA D E. vdn m. - vduvoi. vd n / - vduv. La V.AIecsandri. vd n c / - vduv. vd ni. - din satul Vadul lui Isac. vdn (a) - a vduvi. (TD). vd n e / - vduvie. La S.F.M arian. vdi m. - vduvoi. vdi m. - vduv. L a I.C reang. vd / - din satul Vadul lui Isac. vdenen m. - din satul V deni. v d i (a) - a nvinui. vdicl n. - vad mic. vdrr m. - dregtor, strngea vdrritul. vdrrt n. - dare pentru fiecare vadr de vin introdus. La DIM . vdui - vduvoi. La C A D E. v g n e / - peter. vicrtr / strigt de durere. viog / vale mic. vi g / - vale mic. La M.Sadoveanu. v i g / - dolin. La DEX. v jn ic e / - fudulie. vl n. - broboad subire. vlci (a) - a se vita. vlrt n. - a um bla urnd. (A LM ). v l t c m. - sul. L a C .N egruzzi. vltuc m. - m aterial de construcie. vltuc m. - tvlug. La T.Pamfile. vltc n. - val la pu. vltuci (a) - a nfur; a face val. vltu (a) - a treiera cu tvlugul. v l t i m. pl. grm ezi m ici de fn. vlti m. pl. - snopi de gru sau secar. vlti m. pl. - plcinte din aluat dospit. vlcc / - es. v lc c / - jg h e ab la teasc. vlce / - v a l e m ic. La P.Ispircscu

316
vlcelu f. - vlcea. La P.Ispirescu. vlgrie f. - p l la e . vlen m. - locuitor n vale. vlet m. - soroc de via. La I.Creang. vlin m. - pm nt al satului Vleni, vlm ag n. - m bulzeal. La CADE. vlm el f. - m bulzeal, trboi, vlu (a) - a netezi pm ntul cu valul, vlu (a) - a strnge pnza sul (val), vlu (a) - a vlura. (DD). vlui (a) - a valsa. La C.Stam ati. vm r m. - vam e. La CA D E. vm eoaic f. - soia vam eului, vr (a) - a petrece vara. La CADE. vr (a) - a sm ulge cnep cea de var. vrdzre n. pl. - plcinte cu ciree, vrdzre n. pl. - plcinte cu dovleac, vrglui (a) - a ntri coasa cu o varg. vrgluire f. - legarea vergei la coas, vrgel adj - vrgat. La P.Ispirescu. v r g u / - varg mic. varnicr m. - vrar. La T.Pamfile. vrglut adj. - vrgat. (DD). vrghe f. - brn. La DU. vrtoape (BD , 1493) - hrtoape. vrvrsc adj. - nemilos. LaA l.D onici. vrvre f. - barbarie. La V.AIecsandri. vrvrm e / - m ulim e de barbari, vrzre n.pl. - plcinte cu varz. La DU. vrzre f. plcinte cu m ere, viini, vsri m. - m eter de vase de lemn. vsri (a) - a face vase de lemn. vsulen n. vsuor. La E.Sevastos. vsctr f. - resturi dup ciuruit, vtv m. - cpetenia vornicilor, vtjl m. vornic (la nunt), vtji (a) - a adm inistra. La CADE. vtjie f. - slujba vtavului.

vtl m. - slujba la prim rie, vtm n m. - conductor stesc, vtm n m. - slujba la prim rie, vtm tr f - boal intern. N .Gane. vtm tr f. durere la stom ac, vtrai n. - vergea de rscolit focul, vtrri n. pl. - lam be la cru, vti m. - ied. vzdnic n. - ochi la fereastr, mobil. vchi adj. - btrn. (TD). vchi adj. - tom natic (flcu). (TD). vechim itte f. - tim p de dem ult. Din vechim itati = din trecut. vecin m. - erb, rum n. vecin m. - vecinei. vecini m. pl. - erbi, rumni. vecin ie f. - rum nie. vcdel / - n ochii lumii. La I.Neculce. vednie f. - nluc, artare. (TD R G ). vednie f. - reprezentare vederos adj. - ochioas. (TD). veders adj. - scos la vedere. (DD). veders adj. - distins. (DD ). vedrior f. - vadr mic. Vedzuri (BD , 1492) - sat. Vedzuri (BD , 1499) - sat. vel adj. - m are; calificativ precednd un titlu boieresc. velin n. - vl al m iresei. velnicr m. - uicar. La C A D E. vlni f. instalaie de fcut rachiu. velvt n. - catifea. vni adj. - tare, clos (lem n). vrde-iarb adj. - verde-deschis. vrde-m ndru adj. - verde-deschis. vrde-scrnav adj. - untdelem niu. vrde-nou adj. - verde-deschis. verde-de-padure f. -p ie d ic u . verduri f. pl. - fructe. verdir adj. verde-deschis.

verd n adj. - verzui. verd n adj. - verde; struguri necopi. v e rd n c adj. - v . v e rd u n . v e r d z t r i / pl. - legum e. vrd ze f. pl. - varz acr hcuit. verg de c h ia tr / colac la pu. verg cu inel / - inel. v er tc f. - ol nghust pe podea. v er tc f. - estur de ln pe lavi. v er tc / - plapom . v e re tc f. - covora. v erg / - gvan la grebl. v erg e a / sucitor. v ergl n. - beior de legat firele. vergl n. - petrecere a flcilor i fetelor. v erg ela (a) - a-i ghici soarta. v e rg e la t r m. - urtor. La C.H oga. v erg ic / - inel. (TD). v e r g r adj. - virgin. La TDRG. v e r g r / - fecioar. La V.AIecsandri. v e rg / - verighet. v ri conj. - ori. (TD ) v erc m. - verior. v e ric l / - verisoar. La S.F.M arian. v e rig / zvora la fereastr, v e r i g / - cerc la plit, v e r ig /.' - inel. V erig (CD , 1423) - vatam an. v e r i g / - inel la pripon. v e rig / - la la orcic. v e ric a n m. - verior. La I.Sbiera. v e ri c n e / pl. - prietene, v e r i / - var. La N .urcanu. v e ro n c / plant cu frunze opuse, v r s t / - m sur de distan, v e rz c i n e / - verdeuri, v e r z tu r / - fructe necoapte, verzi, v rz e / pl. - varz acr tocat, veselit adj. vesel. (TD). v estit adj. - num it (CM ).

317
v c / - plria florii-soarelui. v c / - colac de piatr la pu. vc / - obod (la roata morii). CADE. v c / - ghizdele de lemn la pu. v c / - gherghef, v c / - east. v c / - vaclie. La M .Sadoveanu. vc/ - cerc n jurul pietrelor rniei. vc de rs rit/ - plria florii-soa relui. vec le / - v. vec de rsrit, veten c / - vergea de legat urzeala, veteju adj. - harnic, trgtor. (DD ). v etrc / - libelul, vetr / - v. vetric. vetr / - strat de legum e, vezeteu m. - surugiu. La V.AIecsandri. vicleim n. - dram popular, viclenie / - f ic le u g (CM ), vcol n. - viscol. La M .Costin. vicol (a) - a viscoli. La CA D E. vicole (CD , 1425) - sem n de hotar, vicolit r / - viscolitur. La CA D E. vicln i / - viscolitur. La CA D E. victoren m. - lucrtor la com plexul agroindustrial V ictoria , victorie / - soi de prune, victorn / - jo c din ntrebri i rs punsuri. vid n ie / - artare. La DELM . vid re / - peit. (DD ). vidrnic n. - lucarn, vid t / - ptul la pepenrie. vd m / - fantom . La C.Conachi. vd m / - vrjitoare. L a I.C reang. v ie / - struguri. (DD ). v ie / - ciorchine de strugure, vie tn r / - sad. L a C A D E. vierm t n. - m ulim e de vierm i.

318
vicspior m. - viespe negricioas, viers n. - lim b, vorbire, grai. vifor n. furtun m are. La CADE. vifor (a) - a ninge cu vnt vijelios, viforni f. - vifor mare. La CADE. viitore f. - viitor. La C. N egruzzi. viic f - cahl, nchiztoare la sob. vilivtc f. - cm a brbteasc, vm ir n. - vam. vnchil n. - echer de tm plrie. vinderu m. - copil obraznic, vinderu m. - oim mic. La I.Creang. vinerena f. - vac ftat ntr-o vinere. vincer/ 7 7. - septembrie. La V.AIecsandri. vinile f. pl. - albstrie. vinochl n. cunun (pe cap), vintil f. - vintir. vntili n. - echer de tm plrie. vintire f. - diaree, vintre f - diaree. La M .Sadoveanu. vioar adj. - lim pede, curat. Nistrule, ap vioar. (TD RG). vioar adj. lim pede. Prulule, ap vi oar. (eztoarea.) viorl adj. - vioriu, viorc f. - topor. viorc /.' tm ioas. vis adj. - viguros. La D.Cantemir. viol /.'- voioie. L aA .R usso. vioe /.' - prospeim e. La C.N egruzzi. vipt n. - pine alb, cereale. La DU. virtni f. vrtelni. viscol n. - vnt mare cu nisoare. La DU. visg (a) - a da din coad, vistiernic m. - haznadariu (CM ), vstre f - lam a cuitului, viinp n. - viinat. La V.AIecsandri. vinec n. v. viinap.

vni f. - cam iz la fereastr, vitejie f. - hrborie (CM ). Vitezeti (CD , 1448) - sat. vitinr m. - veterinar, vitrips n. - vaterpas. viul adj. - teafr. Viu-viule. (DD). vizun (a) - a avea culcu. La I.Sbiera. vizunie f. - vizuin. La M .Sadoveanu. vj m. - m oneag. La S.F.M arian. vja-vja interj. - zgom otul produs de ploaie. (TD) vjuc f. - prjin de btut nucile. v j (a) - a prinde. La T h.H olban. vjil f. - m oric de hrtie. vjt adj. - icnit. vjitore f. - v. vjil. vjoc n. - ptul la vie. vlc f. - bucl. vlv f. - brfa. La N . urcanu. vn f. - pulp de gin. vndzi adj. - rou. (DD ). vnj n. - putere. La M .Sadoveanu. vnj m. - specie de ulm. vnjol (a se) a se frm nta. vnjo (a) - a ntri. La I.Sbiera. vns adj. - vnjos. La N egruzzi. vntre f. - vijelie. vntre s .f. - vnt puternic. vnte adj. - repede, ca vntul. vntr (a) - a bate un vnt puternic. vn toic / - v. vjil. vntoic f. - furtun, vrtej. vntoice f.pl. - vijelii. La N .urcanu. vntos f. - vijelie. La M .Sadoveanu. vnts adj. - vnturatic. vnts adj. - vnturos. La M .Em inescu vntrel f. - vetrel. vntu (a) - a aierisi. vntu (a) - a se sm inti. La CA D E. vntuit adj. - icnit. La CA D E.

vntut adj. - nrva. (DD). vlntur-Ium e m. - aventurier, vnturtr m. aventurier, vnturl tn. - erou de poveste, vnzoli (a) - a se frm nta. La DU. vnzol /. - frm ntare. La CADE. vnzol f. - zbucium are. La CADE. vrct adj. - n dungi, vrc f. - dung. La C A D E. vrcol (a se) - a se frm nta. vrcolt adj. - neastm prat. vrst (a) - a ese n dungi. (DD). vrst (a) - a pune dungi, vrste. vrst (a) - a deosebi. La CA D E. vrstc n. - strung de tras inele, vrstc n. - unealt de dltuit butucul, vrstc n. - m enghin, vrstc n. - rzboi de esut, vrstc n. - estur de ln n dungi, vrstc n. - m as de tm plrie. vrstt rt. parte a plugului, vrst f. - dung. La S.F.M arian. vr (a) - a vrfui (stogul, cpia), vrtj n. - nvolburare de ap. vrtj n. - sul de praf. vrtj n. - val la pu. vrtj n. - m ner la vnturtoare. vrtj n. - inel la pripon. vrtl /?. - vnt puternic cu ninsoare, vrtli /.' - vrtelni. vrtlnic adj. nvrtitor. vrtic rt. - sul de praf. vrtic n. - inel n ju ru l priponului. vrtit / - v. nvrtit. vrtop (CD , 1422) - hrtp. vrtoape (B D , 1493) - hrtoape. vrts adv. E x p r . Cu att mai vrtos = cu att mai m ult. La C.N egruzzi. v r t n i / - fortificaie. (TD). vrtt f. - v. n vrtit.

319
vrtte f. - putere. (TD). vrv n. - v rf de m unte. vrvc rt. - furc cu dou coam e de fier. vrvr n. - v rf de munte. vrvr rt. - poi cu coada lung. La DU. vscs adj. - lutos (pm nt). vsl f. - scndur la crm a luntrei. vc (a) - a se m ica. L a C A D E. vzdog f. - garoafa. La DU. vzdoju adj. - galben-nchis. vladlc f. - unealt de fierrie. vlgu (a) - a se um ezi vlguit adj. - um ezit, jilvit. vlah m. - v. valah. vlah m. - persoan din nord-vestul Bulgariei. vlah m. - valah, din Valahia. vlh adj. - glotonim , lingvonim ; de num irea limbii populaiei din nord-ves tul Bulgariei i din Banat, vlsi m. pl. - valahi, vlasi, persoane ce fac parte din populaia de baz a Vala hiei (U ngrovlahiei), azi Rom nia. Vlacaia Zem lea (B D , 14 8 1) - Ungrovlahia/V alahia. vlni f. - groap cu ap. v le c /.' - plc de stuf. voctne f. pl. - lam be la cru, v i pron. - dum neavoastr. La M. E m i nescu. vi pron. - dum neata, dum neavoastr, vie adv. - potolit. A rde fo c u l n voie. voiniceasca f. - c r a u l; stil de not. voinics adj. - vnjos. (TD). voinicul (BD , 1495) flcu, voi n. - vl la m ireas, vlburne adj. verde-nchis. volintr m. - voluntar, volintr tu. - voluntar nrolat n armat.

320
v o lin tire f. - uniti de volintiri. vlna (d c-a v o ln a) adv. - destul, volnic adj. - vrednic, volc n. - co de prins pete, volc n. - traist de dat m ncare la cai. voloc f. - voloc (co), vo lo c c/ - grap de spini, volh m. - strm oii m oldovenilor, volohi (BD , 1499) - m oldoveni, volhi m. pl. - m oldoveni. (ALM ). v o lo n tr m. - v. v o lin tir. vloste f. - unitate adm inistrativ, voioi (a) - a netezi pm ntul. voni m. pl. - voinici. (Folclor), v o rb c i m. - palavragiu, v o rb li m. v. v o rb ac i. v o rb a liu m. - v. v o rb aci. v o rb ln ic m. - v . v o rb ac i. v o rb ln i m. - v. v o rb aci. v o rb n i m. - v. v o rb ac i. v o r b r i m. - v. v o rb aci. v o rb tic m. - v . v o rb aci. v o rb f. - nelegere. E x p r. A avea v o rb a cu cineva = a pune ceva la cale. v rb f. - lim b. (M. Em inescu). v o rn ic m. - m are dregtor, v o rn ic m. - om de servici. vornic de cu rte m. - v. vornic de gloat, v o rn ic de gloat m. - m ai m arele pe slujitorii curii. vornic de ara de Jos (de Sus) m. adm inistrator. vornic de inut m. - dregtor cu atri buii adm inistrative n unele inuturi, vornic de poart m. - dregtor respon sabil de poarta curii dom neti, vorniceasa f. - nevasta unui vornic, vornicl m. vornic la nunt. La V.AIecsandri.

vornici (a) - a executa funcia de vornic vornice f. - dem nitate de m are vornic, v o rn ic / - v. d ru c . v o ro v f. - vorb. La N .urcanu. vo r n cic adj. - negru (cal). La DD. V oroveti (CD, 1456) - sat. V oroveti (BD , 1459) - rzei. V oroveti (BD, 1459) - selite. vo ro v (a se) a se nelege, vorov (a) - a sta de vorb, v o ro v re / - vorb, nelegere, vscin f. - botin. v o tin a r (BD , 1488) - turntor de cear. v tin f. - botin. v o trie f. - codsoc. La CADE. vo tri (a) - a fi codoc, a prostitua, v tru m. - peitor, codoc. La CADE. V ra b ia (BD , 1483) - prisac. V rab ie (CD s, 1472) - izba. v rc i m. - m edic. La V.AIecsandri. v ra c i m. - doctor, v r g n i f. - poart. V ra n ce n (B D ) - spatar. v r n i f. - poart, v ra sc n. - vi subire la castravete, v r v n. - grm ad. La M .Em inescu. v r c f. - doctori, v r c iu (a) a lecui, a tm dui. V rgh iesc (BD , 1488) - neam de r zei m oldoveni, v r jm a m. - drac, m ichidu. v r jm n ic adj. - nem aipom enit, v r n i o r / - v. v r n i . V r sta tu lu i (CD , 1 4 3 7 )- m u n te , v r n i f. - vran mic. v r v u (a) - a vntura cu lopata, v r v u (a) - a vrfui. L a N .G ane. v re g m. - vrjitor, v re a sc u ri pl. - rascuri (CM ).

vrednic adj. - ireat. (eztoarea), vrm e f - pe dat. E x p r . Fr vrem e = chiar acum . vrem elnic adj. - temporar. La C.Hoga. v rm n ic adj. - vrednic, v re m u re f. - trecere, schim bare, v rst c n. - strung de tras inele, v r s t / - dung de alt culoare, v rst / - vrst, etate. La DU. v r s t t r f. - covora ngust n dungi, v r s te / pl. - verste (distan).

321
vrste f. pl. - dungi colorate pe covor, vulcani m. pl. - voinici, vultn m. - viteaz. La V.AIecsandri. vultr (a) - a zbura (ca vulturii), vurtni m. pl. - p orum bei (specie), w olochy (BD , 1499) - m oldoveni; w olochy n polon nseam n m oldo ven i (I.Bogdan).

z
za b v (BD, 1472) - ntrziere. z a b l / - soi de struguri. zac . - boal. (DD ) zac m. - lene. La CA D E. z a c rm . - secie ntr-un hambar. zacsc f - gustare. La M.Koglniceanu. z d ie f - or. La S.F.M arian. (DU). zadic /.' - aprindere la plmni (la cai). z a d o rm i (a) - a adorm i (pe totdeauna) z a d h / - astm . z a g a r f. - bordur la plrie. z a g a r / - bordur de blan. z a h a r / - urluial. z a h a r a f - provizii. (I. N eculce) z a h a r t adj. - ndulcit. (DD). z a h t rt. - gard de piatr. z a h t rt. - perete de piatr. z a h t rt. - opron. z a h t . - ir de porum b. z a h t de rz lo g i n. - corlate la pu. z a h te f.p l. - surpturi pe coast. z a h e rc f . - hran pentru vite. zahn n. - parcel. (DD). zahn n. - urm spat de un uvoi. za h n c f . - ferstru de tiat n lung. z ib r . - vin din struguri de zaibr. z ib r n. - soi de struguri negri. zal rt. - casa cei mare. zale f. pl. verigile unui lan. zale f. pl. - lnior (podoab). z a l e / pl. - arm ur. La M .Sadoveanu. zalgi m. pl. - lozie. z a l u b / - parte a ncovoiat a sniei. z lu zi (a) - a se sm inti. La T.Pamfile. z a m s c / unsoare pentru roi. za m sc / chit. z m / - v. d za m .

zam b / - zbal, zam balc - ja ch e t fem eiasc. zam b ar / - talger la tob. Zam (BD , 1 4 9 1 )- n e a m de boieri. Zam Ion (BD , 1 4 9 1 )- b o ie r . Zam Dros (BD , 1491) - boier. Zam D rago (CD s, 1 4 9 1 )- b o ie r . Zam Oan (CD s, 1 4 9 1 )- b o ie r , zm c / - ntrtitur. La I.N eculce. Zam cui (CD , 1 4 5 6 )- s a t . zam paragu m. - derbedeu, zanns n. - troian de zpad, zar rt. - zavora la fereastr, zaz m. - m bulzeal, zapn rt. - or purtat de pescari, zaps /?. - slobod la ave. zaps rt. pm nturi rezervate, zapasn / - fem eia unui plecat la rzboi. zap c / - lot de pm nt n rezerv. Z ap c / - toponim (Briceni). zpat rt. - vnt de n o rd -v est. zp cia l / - ncasare cu fora, zapcii (a) - a ncasa cu fora, zapcilc rt. - zpceal. La N .G ane. zaplz . - gard de scnduri. zap n c / - ac cu gm lie, zaprc / - porie de nutre pentru cai. zaporojn m. - cazac din Zaporojie. zap rca / - tom at prjit, zar rt. - zvora la fereastr, zrnie / - ipenie. E x p r . A nu fi nici zaranie de om = a nu fi ipenie de om. zarr n. - pagub. zarazh / m am a-pdurilor (plant), zarf adj. - nostim . La C.N egruzzi. zarnacade / - narcis. La V.AIecsandri. zarzr flocos m. - piersic (fructul), zarzurr m. - cais (pom ), zarzu re / - livad de caii.

z a s u c f - zvor. zsic n. - dispritur n hambar. zsic n. - hambar. z a t i/ pl. - lam b la cru. z a t n n. - loc de pescuit n iaz. z a u it (a) - a uita. z a u su c (a) - a se usca (butoiul). z a u i (a) - a zpci. z a v c r h / - vnt puternic cu ninsoare. z a v r / - rscoal. La V.AIecsandri. zavesc (BD , 1 4 5 9 )- ta x . zavsc / - tax pentru redeschiderea unui proces. La DIM . zav istie f . - pizm . La M .Costin. zavistis adj. - pizmtar. La P. Ispirescu. zv istn ic m. - pizm a. La Gr.Ureche. za v istn ice f . - pizm . z a v istu (a) - a pizm ui. La Gr.Ureche. zavistuitr m. - pizmtar. La G.Conachi. zav d n. - prsil. z b a l / - r a n . La DU. z b a l e / pl. - bale. z b a v / - trgneal. La C.Negruzzi. z b a v / - E x p r. N u z b a v ( ia r z b a v ) = nu m ult dup aceea. z b a v / - distracie. La C.N egruzzi. z b v n ic adj. - glum e. z b j (a) - a m nca far poft. (DD ) z b j (a) - a se reine. z b l t adj. - plin de bale. z b l s adj. - plin de bale. La DU. z b l u n. - plapom . z b l u m. - vljgan. La I.Sbiera. z b l u m. - dulu. La I.Sbiera. z b le / - artur de toam n. z b le / pl. - bube pe cerul gurii la cai. z b ra n ic n. - estur de m tase. z b o v it r adj. lstor. Z b r u i (B D , 14 6 9 )- s a t . z b r / - grilaj.

323
zbn n. zbn n. zbn n. zbunr - hain vtuit. La D ELM . - hain pentru clugri, - hain de stofa. La DELM . m. - vnztor de zbune.

zbun n. - zbun mic. zcre / - boal grea. z d u f n. - zpueal, zgrn / - strecurtoare. La C.Hoga. zgn et / - nteire. E x p r. A da zgneat focului = a ntei, zgr (a) - a vorbi mult. zht n. - groap pentru legum e, zh t / - grm ad de sfecl, zh t / - cpi din snopi de gru. zht / - p e r e t e din nuiele. La CADE. zh (a) - a zdr. L a I.N eculce. zh (a) a dosi, a ticsi, zh il / - suprare, zdrre. zht adj. - n dezordine. La CA D E. zh rcl / - bom boan, zh rele / pl. - bom boane. La DLR. zh r (a) - a se zaharisi. (DD). zhru (a) - a ndulci. (TD ) zh tu (a) - a zdr pe cineva. (D D ) zhtu (a) - a dosi ceva. zhtui (a) - a sci. La DLR. zlngt adj. - zngnit. (TD ) zl g - am anet, zl g n. ostatec. zlog (a) - a da, a se oferi ca ostatec. zloguri n. pl. - im pozite. (DD ). zlud adj. - nuc. L a DU. zlu ze l / - nebunie zlu zn ie / zpcire. (TD ). zluzi (a) - a se sm inti. (DD). zlu zie / - nebunie, zluzit adj. ieit din mini, zm cr n. - brnz de vac cu zer.

324
zm cr n. - chileag. zm cul f. - cetate mic. La I.Neculce. zm isli (a) - a apare, a se nate. (DD). zm isli (a) - a concepe ftul, zm islire f. - szdanie. La CADE. zmnic n. - pivni de pmnt. La DLR. zm nic n. - pivni de piatr, zm or (a) - a-i potoli foamea. (DD). zm or (a) - a-i potoli foamea. La DU. zm or (a) - a istovi. La Dosoftei. zm s m. pepene galben, zm ol m. - pepena galben, zm oere f. - ogor cu pepeni galbeni, zm oit f. - plant cu peri aspri, zm ozu adj. - de culoarea zm osului. zm rc f. - ciorb subire; poirc. znghrie f. - diaree, znoge f. pl. - v lc e le . (TD ) zpcl ni. - debusolat. zpcitor adj. ameitor, zpdi (a) - a ninge, zp (a) - a hm i. La M .Sadoveanu. zpt n. ltrat. La DLR. zpitr f. - ltrat. La M .Sadoveanu. zplj rt. - gard de scnduri verticale, zplj rt. - gard de tachete, zplj rt. stlp la gard. zplj rt. - par Ia corlatele puului, zplz rt. - hor (CM ), zpdie f . - es puin afundat, zpodie (CD , 1425) - teren nclinat. Zpodia Socilor la d eal (BD, 1492) - sem n de hotar. Z p o d ia U lm ilo r (BD , 14 9 2 )- s e m n de hotar. z p r n. - val de sloiuri de ghea, z p r n. - ap oprit la baraje, z p s (a) - a surprinde. La I.Creang.

zps (a) - a sim i. La M .Sadoveanu. z p s (a) - a afla. (eztoarea.) zpu (a) - a npdi.(D D ). zrr m. - mulgtor. La V.AIecsandri. zrblt /;?. - destrblat. zrea f. - gean de zare. (eztoarea.) zrghel f. - icneal. La DLR. zrghnie / - v. zrghel. zrgh (a) - a se icni. La DLR. zrght adj. - zpcit. La I.C reang. zr (a) - a arunca. (DU ). zrnc f. - vi de vie slbatic. zrzre f. - cais m ic (fruct). zrzrl m. - cais mic. (Folclor). z r z r c / - cais m ic (fruct). zrzru adj. - galben-nchis. z st (a) - a ngrm di. La C.H oga. zstm p n. - rstim p. L a A l.V lahu. zticnal / - mpiedicare. La I.Creang. zticni (a) - a opri. La t. Ciobanu. zticnre f . - m piedicare. ztoc f. - bra ntre mal i un ostrov. zton (a) - a ngrdi apa. zton (a) - a troieni. zton (a) - a constrnge pe cineva. zton (a) - a se ntrta. (DD ). ztr (a) - a dosi. ztr (a) - a nim ici. (TD ) zuc interj. - zu. zuit (a) - a uita. La M .Em inescu. zut adj. - zpcit. zvd m. - cine m are. La N .L abi. zvod (a) - a se nfierbnta. Zvoeni (CD , 1424) - sat. zvi n. - pdurice, lunc, zvr n. - ncuietoare la sul. zbnc f. - ventuz. La CA D E. zban n. - rtez la lad. zban n. - clu. La N . urcanu. zban n. - verig la lan.

zban n. bucat de m etal la in. zban n. pan la ferstru, zban n. - b ordura covorului ales. zban n. - legtur de fier. Z b ia ra (BD , 1458) - stolnic. zb ici (a) - a se zvnta. zbicire f. - zvntare. zb ih u (a) - v. a zghihui. zbinclc f. pl. - sm icele. (TD). zbc interj. - uti. (TD ) zb n u (a) a face trengrii. La DU. zb n u t in. - trengar. La I.Creang. zbnuitr f. - copil trengar. zbnuitr f. - zburdlnicie. zbrceal / - zbrcitur. La V.AIecsandri. zbrci n. - zbrcitur. zbrci (a) - a se ncrei. La V.AIecsandri. zbrcig m. - ciuperc com estibil. zbrcigii-cioarii m. pl. - coada-calului. zbrli (a) - a i se ridica prul. La CADE. zbrng n. - bobrnac. zbrnic n. - v. sbornic. zbor (a) - a se rsti. (TD) zb or (a) - a zbrli. La S.F.M arian. zbor (a) - a se ncri. (DD ). La DU. zbori (a) - a se rsti. La CADE. zborit adj. - rstit. La DU. zbort adj. - ncrit. zborit adj. - nverunat. La C.Negruzzi. zbort adj. - zbrlit. zbrnc f. - izgonire. E x p r. A da zbranca = a ndeprta pe cineva. zbrnc f. - prpd. E x p r. A face zbranca = a da iure nim icind. zbrehd adj. - neastm prat. zbrehi adj. nebunatic. La CADE. zburtci (a) - a se nfiripa, a crete. zb u rtci (a) - a ajuta. La I.Creang. zburtci (a) - a fugi, a se risipi. La DU. zburtori m. pl. - eder.

325
zburtui (a) - a-i lua prim ul zbor. zburd (a) - a alerga vioi. zburdalnic adj. - zburdtor. zburdlnic adj. - j u c a (CM ), zburdre f. - sritur a calului, zburdtic adj. - zburdalnic, zburdcine f. - neastm pr. zburdlnicie f. - vioiciune. La C. Hoga, zb u rd tr m. - sritor, zdrlg n. - drlog. zdohn (a) - a pieri, zdohnitr f. - m ortciune, zd rab n c / - m ain de strivit, zdrahn m. - dragon. La V. A lecsandri. zdrahn m. - vljdan. L a C A D E. zdrahe f. - pelinari. zdrm i f. pl. - franjuri, zdrven (a) - a se nzdrveni. zdraveni (a) - a se nsntoi, zdrel f. - frm . L a S.F. M arian, zdren f. - hain ponosit, zdrlc f. - burghiu de tm plrie. zdrelit adj. - z g r ia t. La N . urcanu. zdrem ts adj. - zdrenuros. zdrenui (a) - a se rupe. (TD R G ) zdrcnu (a) - a bate Ia m elioi. (TD). zdreven (a) - a bate cu pum nul, zdreven (a) - a trem ura (de frig), z d r o b e l / struguri strivii, zdrobi (a) - a face, a confeciona, zdrobi (a) - a fauri. (TD ) zdrobi (a) - a nate, zdroblc f. - m ain de strivit, zdroblc f. - m ain de desfcut boabe, zdrobitore f. - m ain de strivit, zdruhi (a) - a zgudui. La CA D E. zdrum ic (a) - a zdrobi, zdrum ict adj. - zdrobit.

326
zdruncin n. - zguduire. La I.Creang. zdrunic (a) a risipi, a m prtia, zdrunic (a) - a desface boabele, zdru (a) - a sfrm a. La T.Pamfile. zdchi m. - j o c de copii (cu pietricele), zdulp m. pum n ncletat, zdup (a) a tropi, zeam de p c e a / - zeam de piftie, zeam (de pete) - uha. La DLR. zecr m. - ban m runt. La S.F.M arian. zelr n. zale. La V.AIecsandri. zem beldc n. - lim b la clana uii. z e m b e r e a / - clan la u. z e m b e r e / lim b la clana uii. z e r r e / - m ulim e de ziare, zer (a) - a se ncri (laptele), zgi / - gai. zgib / - ran cicatrizat. La DU. zgnc / crust pe o bub. (DD). zgn c / - c r u s t . La T.Pamfile. zgn c / - bub. La CADE. zgarda casei / - ornam ent la streain, zgard / - salb. La C.N egruzzi. zgard / - gtar (la cpstru), zgrd i / - colan n ju ru l taliei, zgari m. - ghibor. zgari m. cioar, zgr / - m ertic de luat vama. zgibr (a) - a se cra. (DD). zgibr (a) - a zgria. (DD). zgibs adj. - plin de zgaibe (bubulie). zgnciu (a) - a zgria o ran. zgn cu or / - bub mic. zgrcns adj. - bulgros (pmnt). zgrdt adj. cu zgard, zghehu (a) - a se zbengui, zghehu (a) - a zgli. zgh eh u il / - zbenguial.

zgheurt adj. - glgios, zgh ih rd / - fat zbnuit. zghihol (a) - a viscoli, zgh ih rn i / fem eie rutcioas, zghihu (a) - a scutura. La I.C reang. zghihu (a) - a trem ura (de frig), zgh ih uil / - zglitur. (DLR). zghihut adj. - zpcit, zghihut adj. - scuturat. L a I.Sbiera. zghi (a se) - a se m ira. (DD ). zgh le / pl. - corlate (la pod), zghios (a se) - a se ju ca. (DD). zghi (a) - a se zvnta. zghiiol (a) - a scutura (cnep). zgh ivor (a) - a viscoli, zg (a) - a rscoli. (DD ). zgis adj. - zgit. z g m b o e / - m usculi. zgncil (a) - a rscoli, zgndri (a) - a rscoli focul, zgndri (a) - a aa (pofta). La I.Sbiera. zgndri (a) - a rade uor (tencuiala), zgndri (a) - a zgria (o ran), zgn e / pl. - coji uscate pe ran. zgrcni m. pl. - copcei ghim poi. zgrci n. - paralel de tm plrie. zgrc / - umfltur la piciorul calului, zgrcl / - persoan foarte zgrcit. zgrciob / - zgrcit. La M .Sadoveanu. zgrct adj. - ciufut, zgre-brnz m. - zgrcit. La I.Creang. zgric n. - paralel de tm plrie. zgri n. - v. zgritori. zgritri n. - paralel de tm plrie. zgte / - trengri. La I.C reang. zglvoc / - pete mic. La C.H oga. zglvc m. - albstri. zglvc m. - floarea cnepii. zgom ot (a) - a trosni, zgorn (a) - a strni (vnatul).

zgrapan (a) - a zgria. (DD). zgrapan (a) a scurm a. (DD). zgrbn f. - bubui i. (TD R G ). zgrpn (a se) - a se scrpina, z g r e b / - grap (de spini). (TD) zgrbeni m.pl. - c l i . La T.Pamfile. zgrepn (a) - a rci, a zgra. zgrepn (a) - a se scrpina, zgrebnt m. - crat. (TD). zgripuroic f. - cotoroan, zgrv n. - criv. (TD) zgrnot adj. - bulgros (pm nt). zgruns adj. - bulgros (pm nt). zgrunuros adj. v. zgrunos. zgul (a) - a se zgribuli, zgult adj. - ghem uit, zgult adj. - um ilit, zguri (a) - a prinde zgur (soba), zgurs adj. - bulgros (pm nt). zic /n. - lutar. La I.Sbiera. zictra f. - cntare. La I.Sbiera. zicl m. - lutar. La S.F.M arian. ziclu m. - lutar. La S.F.M arian. zidc f. - astm , zigarnicc f. - portigaret. zim atz n. - boal de albini. zim beru n. - clan la u. zim bru m. Un cap de zim bru era ste m a M oldovei. (D U ) zim bru m. bour. La N .L abi. zim bru m. - erou. tefan cel M are zim bru som bru i regal. L a M .Em inescu. zim b ru (a) - a alege grul cu triorul. zm c /. - gru de toam n, zim in t (a) a ifona, zim m. pl. ornam ent la streain, zim m. - fiecare dinte la ferstru, zim m. -tin d e c h ie . zim (a) - a nnoda, a nsila rnduri. zim r n. - instrum ent de ascuit, zim u (a) - a face fileturi.

327
zim urt adj. - zimat, zim urose adj. - zim ate, zinzbili n. - rindea cu dalt m ic. zition (a) - a se chinui. (TD ). zi n. - scaun cu arcuri la trsur, zini adj. - nscui n aceeai zi. zdnie f. - caraghios, ciudat. (D D ). zdt m. - zid. zl n. - m nunchi (la secer). zm b (a) - E x p r. A zm bi de rs = a pufni de rs. zm bl f. - agrafa. z m te f. - dinte la ferstru. zinri n. - tindechie. zm ri n. - zatc. zingn (a) - sunet de fier lovit. zingnit n. - zdrngnit. La P.Ispirescu. znghet n. - zingnit. L a V.AIecsandri. znior f - zn tineric. zrn f. - plant veninoas. zrn f. - vi de vie slbatic. zrnoic f. - vrjitoare. z interj. - strigt de alungat mele. zlam c m. - zdrobire. E x p r. A face zlam ac = a zdrobi pe cineva. zlam c m. - n u tre am estecat. La DLR. zltar m. - giuvaiergiu. zltre f. - m eseria zltarului. zltre f. - atelierul zltarului. zloat f. - vrem e um ed. (TD). zlot f. - grindin. (eztoarea). zlghi m. - tlh a r. zlo t m. - m oned de aur. zlotri m. - giuvaiergiu. (TD). zlot m. dregtor, strngea zloii. zlots adj. - ploios. La T.Pamfile. zli m. pl. - dare n bani. La DIM z m o i c / zm eoaic. La I.Crcan^A zm u m. - zmeu.

328
z m u l m. - zm eu mic. La I.Sbiera. zm eis adj. - focos ca zmeii, zm n (a) - a se smuci, z m n it r /.' - repezit, smucit. Z m u li (C D , 1 4 4 8 )- s a t . znic /. m ldi altoit, znic f. - vi la tufa de struguri, znic / dung pe un covor, z n i i e / - crlioni. zoe / - ap m urdar. La DU. zoi pl. - ap dup splatul blidelor, zoi (a) - a (se) spla de mntuial. La DU. zo n i f. - fem eie nengrijit, zolel / ap fiart cu m ult cenu, zoii (a) - a pune rufele, torturile n leie, zoii (a) - a spla rufele n leie, zolt adj. inut n leie, zlnic n. - tergar de buctrie, zlnic n. vas pentru zolit. z ln i f - vas de zolit. La T.Pamfile. zlni f. - vas pentru a zoii tortul. (TD). zolotnci m. pl. galbeni, bani de aur. zloz n. gurm . zlz / gurm . zo rc (a) - a spla rufele la repezeal, z o rfo le s / - fem eie depravat. Z o ril (CD , 14 5 2 )- s a t . z o r i l e / - uic. zrnet/7. - zornit. La M .Em inescu. z rn ic adv. - nerbdtor, zoroclie / - cm aa brbteasc, zo ro (a) - a zngni. z o rs (a) - a spla ceva cu m are grij, z ru (e) adv. i tim pul, ztc f . - bot (la cine, cal), ztc / E x p r. n c h id e zotca = n chide gura. zu b l / - dalt de tiat fier.

Zubrui (CD , 1 4 2 5 )- s a t . z b r e / - boal a gingiilor, zu b rl / - dalt de tiat fier. zugrg (a) - a broda, zugrvie / - pictur. La V.Drghici. zule / - gelozie. La V.AIecsandri. zuluci m. pl. - crlioni. zu m b (a) - a zum zi, a bzi. z u m b r e / -z u m z ire . zp f. - zeam de piftie, zup (a) - a da iute din picioare, zu rt (a) - a-i lua zborul (psrile), zurbagiu m. - scandalagiu, zurbv f. - scandal. La M. Sadoveanu. zurb f. - rscoal. La C.N egruzzi. zrb f. - glgie, zarv, zurglu m. - clopoel. (N. Labi). zurglu m. - zvoni. La C A D E. zurglu m. -zv o n io r. La S.F. Marian, zrn f. - instrum ent m uzical, zurure f. - zom ire. La V.AIecsandri. zuruit n. zornit. La V.AIecsandri. zurzuri m. p i - podoabe la ham. (TD) zzet n. - susur. La C. N egruzzi. zuzu (a) - a murmura. La C. N egruzzi. zvc (a) - a zvcni. La A. V lahu. zvntt adj. - uscat dup ploaie, zvrl (a) - a arunca, zvrl (a) - a risipi. La M .Em inescu. zvrlitr / - E x p r . Z vrlitur de b = distan la care poate ajunge un b aruncat. La CA D E. zvrlit r / - distan mic. z v r l g / - pete cu m icri iui. zvon / - zgom ot de glasuri, zvon / - zvon (care circul), zvon n. - veste. La I.Creang. zvon n. - rum oare. La M .Sadoveanu. zvonr m. - colportor, zvoni (a) - a suna cu zvoniorul. zvn i / - clopotni. (ELA M ).

AIoiii ('ojm < 1 1 1 1

C op or ln , A) 11

V asile S tati, dr. n tiine filologice (1972), dr.habilitat n tiine istorice (1992). Autor al mai m ultor m ono grafii de istorie a Moldovei, de etnolingvistic i socio lingvistic, inclusiv L im b a m o ld o v e n e a s c i r u v o ito rii e i (1988), P en tru lim ba noastr m oldo ve ne a sc (2008), 3 a H aui M ondaecKu Z3bit< (2 0 0 9 ), D ic io n a r m o ld o v e n e s c -ro m n e s c (2 0 0 3 ), L im b a rii m e le (2 0 1 0 ) .a. Prima ediie a D ic io n a ru lu i m o ld o v e n e s c -ro m n e s c (5000 ex.) s-a epuizat n anul apariiei (2003). Ediia a doua e s te fundam ental revzut i esenial com pleta t (cu 4000 de articole-titlu), inclusiv 1015 d e cuvinte m oldoveneti din a c te le C a n celariei Moldovei din 1384 pn n 1503.

y a A a p a a y a X a a ic ; yaAXid o n a i ayaW aoc; y a | ia a y a X D jia i a y a v c tK T T jc n c yava K T a) c y a vro O i ayanoc; p ra e c c p s ayccva l'H&UJM ^ H ( U v(<)

i & k |Vc

exultatio la[e]titia exulto convincia statua lator indignatio


in d ig n o r

t W ft

M l t J K v ()
i O k J'ATW

K H ( i ) , HJo(<<)

M l t W (f)
CKl(f)eH( /M ii ( K k l ^ R k c ) ^ , h ^ h
ah (m ) s ,\

aganothrio locus rete is amo

H f+ tW f)

1
<Mk HK ( ) k S/

a y c o t c o a y o u t o fia i

am or

Nicolai Milescu Spataru. D ic io n a r g re c e s c -s la v o n -m o ld o v e n e s c -la tin 1672, p a g .3 (fragment).