Izsák apaszerepben

Szentkirályszabadja, 2013. március 10. L: 1Móz 25, 19-26 T: 1Móz 25, 27-34

Nem gyerekjáték
Izsák életében elérkeztünk egy újabb fontos állomáshoz: a szülővé váláshoz. A mai történetünk azt tárja elénk, hogyan válik apává Izsák. Ami így első olvasásra is kiderül: nem könnyen. Szülőnek, apának lenni nem gyerekjáték. Talán ezért is szerepel szövegünkben Izsák életkora. Eleve negyven éves, amikor megházasodik. (20.v.) És hatvan évesen születnek meg a gyerekei. Ez nem azt jelenti, hogy az apává válással ilyen sokáig kellene várni – ha ezt jelentené, akkor én nagyon elrontottam a dolgot. De azért azt jelenti ez a magas életkor, hogy jó, ha van egy kis érettsége és élettapasztalata az embernek, mielőtt gyermeket vállal. Kell az, mert nézzétek, mennyi bajról olvastunk a mai történetben. Ezek között felháborító dolgokról is. Zsarolás, hallgatódzás, csalás, életveszélyes fenyegetés – és mindez családon belül. Hogy fordulhat ez elő? Csábít, hogy ezek kössék le a figyelmünket, de most ne engedjün k ennek a csábításnak. Teszek egy ajánlatot: ezekre egy külön istentiszteleten térjünk ki, jövő héten – mert valóban megér egy misét ez a sok felháborító dolog, ami itt történik. De most próbáljunk Izsák apaságával foglalkozni, és azzal, milyen üzeneteket fedezhetünk fel abban a magunk számára – akár gyerekek vagyunk, akár szülők. Nemcsak szülőknek, és leendő szülőknek ajánlom figyelmébe a mai témánkat, hanem mindenkinek, akinek vannak fájdalmai, vívódásai a szüleivel való kapcsolatában. Tudom, hogy itt közöttünk is vagytok jó néhányan, akik nagy fájdalmakat, sérüléseket, csalódásokat, hiányokat hordoztok gyermekkorotok óta a szüleitekkel kapcsolatban. Arra hívlak most benneteket, hogy bármilyen nehéz is, nézzük meg együtt egy kicsit a másik oldalt, a szülők oldalát, ők milyen kihívások elé kerültek, amikor házastársból egyszer csak szülővé lettek. Sok esetben nem a szeretetlenség miatt követték el a hibákat, hanem mert felkészületlenül érte őket az új helyzet. Tanulhatunk a hibáikból, még inkább Isten igéjéből, hogy mi már ne kövessük el ugyanazokat a hibákat. Eddig tehát azt állapítottuk meg, hogy apának lenni nem könnyű. És talán éppen ezért van az, hogy apává válni sem könnyű! Nem egy pillanat műve, de még csak nem is egy meghatározó élmény műve. Szerelmessé lehet így válni, egy pillanat alatt, vagy egy meghatározó élmény hatására, de szülővé, apává nem lehet. Még akkor sem, ha az az élmény a gyermek születése. Emlékszem, amikor megszületett első gyermekem, Dorka. Az eszemmel tudtam, hogy ez rám nézve azt jelenti, hogy apa lettem. Az eszemmel tudtam, de még nagyon sok időnek kellett eltelnie, hogy egyáltalán sejteni kezdjem, mit is jelent ez az egész. Valahol éreztem, hogy ez nagyszerű dolog, de valójában nem tudtam, mitől, hogyan, miért? Inkább úgy mondanám, nem apává tett, hanem helyzetbe hozott. Belehelyezett az apai szerepbe, de nekem azt a szerepet meg kellett tanulnom, és a tanulás csak akkor kezdődött. És még most is tart!

Mitől és hogyan lehet beletanulni az apai szerepbe?
Nyilván itt sok mindent meg lehetne említeni, de mi most csak azt vesszük figyelembe, amiről a mai igénk beszél. Ha megpróbáljuk egy mondatba összesűríteni igénknek ezzel kapcsolatos mondanivalóját, akkor az így hangozhat: Az apává válásban elengedhetetlen szerepe van az áldásnak és a próbáknak. Izsáknál ez a kettő tűnik ki: egyrészt tovább viszi azt az áldást, amit apja, Ábrahám magától Istentől kapott. Továbbviszi, mert apja átadja neki. De nemcsak ő, hanem maga Isten is átruházza rá. „Ábrahám halála után megáldotta Isten az ő fiát, Izsákot. (1Móz 25,11) Isten áldása tehát Ábrahám

halálával nem tűnik el. Nem nyeli el a makpélai barlang, ahová Ábrahámot fiai eltemetik. Hanem az az áldás Izsákra száll. Izsák halála után pedig az ő egyik fiára, Jákóbra. Tehát az áldás az egyik, ami végig jelen van Izsák történetében. A másik a különféle próbatételek. Azt látjuk, hogy Izsák apává válásának minden fontosabb állomásánál egy-egy próbatétel van. Sok mindenre szükség lehet még, de e kettő nélkül nem lehet jó apává válni. E kettő pedig szorosan összefügg. Aki áldást kap, az próbatételt is kap vele. Gondoljatok most csak arra, milyen nagy áldás a tehetség. De ugyanakkor próba is. A tehetséggel lehet jól is, meg rosszul is élni. Elvesztegethetem a tehetséget, és akkor elbuktam. A tehetség kihívás is, megpróbál, hogy tudom-e kibontakoztatni, tudom-e jól használni, jóra fordítani? Azt, hogy az áldás és próba összefügg, érthetjük úgy is, hogy milyen nagy áldás, ha valaki kipróbált ember. Csapatsportokban, katonaságnál, rendőrségnél, mentőalakulatoknál az a társ az igazán nagy áldás a többiek számára, aki kipróbált. És így van ez az apaságnál is: az az apa lehet igazán áldássá, aki kipróbált. Tehát áldás és kipróbáltság. Vagy így is mondhatjuk, református köszönésünkhöz idomítva: áldás, edzettség! Különösen is így van ez a hívő apákkal. A hívő és nem hívő apák között a legdöntőbb különbség, hogy a hívő apák áldást örököltek, és áldást kell továbbvinniük. Áldást tovább vinni csak az képes, aki kipróbált. Ezek után akkor nézzük meg, hogy Izsák apává válásának milyen főbb állomásai vannak. A főbb állomásokat a próbatételeknél fogjuk megtalálni.

1. Az első ilyen próbatétel a házastársi próbatétel. Izsák legelőször mint férj próbáltatik
meg. Ezt olvassuk róla: „És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mivel meddő volt. (21/a) Ezt kivárni, elviselni egyáltalán nem lehetett könnyű. Ez amolyan előkészítő próbatétel, bemelegítő edzés. Ha ez nincs, nagy az esélye, hogy máris sérüléssel kezdjük az apaságot. Miért? Mert úgy nem lehet jó apává lenni, hogy előbb ne lennék jó férj. Előbb kipróbált férfivé, aztán kipróbált férjjé kell válnom, s csak ezek után válhatok apává. Itt a próba: Rebeka meddősége, ami nem csak Rebekának volt próbatétel, hanem Izsáknak is. Vajon kiáll-e mellette? Vajon nem keres-e valamilyen más megoldást, ahogyan a szülei Ábrahám és Sára tették? Kerestek egy másik nőt Ábrahámnak, hogy ha Sárától nem lehet, akkor attól legyen gyerek. Tehát nagy próbatétel: kibírja-e, és hogyan bírja ki azt Izsák, hogy a felesége, Rebeka meddő? És Izsák ezt a próbát kiállja! Ezt olvassuk róla:„És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mivel meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége.” (21.v.) Nem egy másik nőt keres fel, hanem Istent keresi fel. Addig könyörög, amíg Isten engedett a könyörgésének. Gondoljatok bele, ez húsz év volt! De húsz év elteltével duplán jön az addig elmaradt áldás: kiderül, hogy ikrekre van kilátás. Itt azonban újabb házastársi próba következett, mert Rebeka nehezen hordta ki az ikreket. „De a fiúk tusakodtak a méhében. Akkor ezt mondta Rebeka: Ha így van, minek is élek?” (22/a) Különösen ez az utolsó mondta jelzi, hogy ez a terhesség valóban nagy teherré lett a számára. Mi hívők szeretjük a terhesség szót állandóan kijavítani, megváltoztatni a várandóságra, vagy még inkább: áldott állapotra. De lám, a Bibliában is van olyan eset, amikor a gyermekvárás inkább nagy terhet jelent egy anya számára, és igenis terhesség az. Rebekának olyan nagy teher, hogy már alig bírta elviselni. Szinte már meghalni kívánt. Ha a gyermekvárás ilyen teherré lesz egy feleség számára, életbevágóan fontos, hogy a férjére számíthat-e? Hogy a férje mellé tud-e állni, tudja-e átvenni tőle a többi feladatot, terhet, tudja-e biztatni, bátorítani? Ezért is fontos, hogy a férj kipróbált férfi legyen. Ez volt tehát a másik próbatétel, amit Izsáknak, mint férjnek ki kellett állnia. Egyébként arról nem olvasunk semmit, hogy ez sikerült-e neki, vagy sem. Ehelyett arról értesülünk, hogy Rebeka nagy kínjában mégsem a meghalást választotta, hanem: „Elment azért, hogy megkérdezze az Urat.” (22/b) Van olyan teher, amit még a házastárs sem tud átvenni és hordozni, csak maga Isten. Isten pedig úgy segít elviselni Rebeka terhét, hogy kijelentést ad nekik a gyermekekkel kapcsolatos tervéről: „Az Úr pedig ezt mondta neki: Két nép van méhedben, két nemzet válik ki belsődből: egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek!” (23.v.) Kiderül, hogy nincs itt semmi rendellenesség, hanem Isten terve kezd

kibontakozni már az anyaméhben. Az ikrek egy-egy nagy nép ősei lesznek. E két nép vetélkedni fog egymással, de a kisebb fölébe fog kerekedni a nagyobbnak.

2. Izsák apává válásának következő állomása a fiúk születése. Ez szintén egy nagy
próbatétel. Nyilván elsősorban az anyának, hiszen neki kell világra hozni a gyermekeket, és hogy az mi mindennel jár együtt, arról nekünk, férfiaknak fogalmunk sincs. De azért a születés nemcsak az anyát próbálja meg, hanem bizonyos területen az apát is. A születésnél az apára eső próbatétel , hogy hogyan van jelen, mennyire kíséri figyelemmel az első pillanatokat, órákat, napokat A szülésnél is kipróbált férjnek, társnak kell bizonyulnunk, aki figyel bizonyos dolgokra. Figyel a feleségére, aki most lett anyává, de figyel arra is, hogyan jönnek világra a gyerekek, mert ez előre jelezhet fontos dolgokat későbbi életükből. Itt is ezt látjuk. „Elérkezett a szülés napja, és ikrek voltak a méhében. Kijött az első: vöröses volt, és mindenütt szőrös, mint a daróc. Ezért Ézsaunak nevezték el. Azután kijött a testvére, kezével Ézsau sarkába kapaszkodva. Ezért őt Jákóbnak nevezték el. Izsák hatvanesztendős volt, amikor ezek születtek.” (24-26.v.) Az ikrek megszületésekor az első gyermek, Ézsau, „vöröses” barna bőrűnek és „szőrös” testűnek született. A „vöröses” szó héberül ’admóni, benne van az Edóm név, a „szőrös” héber megfelelője pedig szé’ár, összefügg a Széir hegy nevével. Ez az edómiták hazájában volt. – A szójátékok folytatódnak; a második gyermek az előbb születettnek a „sarkába” kapaszkodva jött a világra, mintha vissza akarta volna amazt húzni. A „sarok” szó héber megfelelője ’ákéb, összefügg a Jákób névvel. Ezek a születési körülmények tehát nagyon sokat megmutattak Ézsau és Jákób későbbi jelleméből. Különleges élmény egy szülőnek látni azt, hogy ahogyan egy gyermeke megszületik, az előre megmutat valamit a későbbi jelleméből. Nekünk is vannak ilyen élményeink a feleségemmel. Naomi lányunk a többiekhez képest nagyon gyorsan jött a világra. Azóta is benne van ez a gyorsaság. Mindent olyan hirtelen, gyors mozdulatokkal végez. Barnabás fiunk meg nagyonnagyon nehezen jött a világra. Nemcsak a súlya miatt. Azóta is olyan otthonülős típus. Nehezen mozdul ki onnan, amit megszokott, ahol jól érzi magát... Azt, hogy Izsák mennyire figyelt a fiai születési körülményeire, szintén nem derül ki a szövegből. Az viszont kiderül, hogy volt valami, amit figyelmen kívül hagyott: Isten tervét a fiúkkal kapcsolatban. Isten előre kijelentette Rebekának, hogy később mi lesz a helyzet. Hogy ebből a két fiúból két nagy nép származik majd, akik örökösen vetélkedni fognak egymással. Ezt mindez bizonnyal elmondta Rebeka Izsáknak. De a történet folytatásából az derül ki, hogy sajnos erre Izsák nem figyelt oda kellőképpen. Isten terve az volt, hogy Jákób legyen a kiválaszt ott, Izsák mégis a másik fiúra fordítja a figyelmét, az elsőszülött Ézsaúra. Ezzel pedig Rebekát is, magát is, és a fiúkat is nehéz helyzetbe hozta! Egy hívő apának nagy próba, de nagy áldás is, hogy figyelnie kell arra, mi Isten terve a gyermekével, gyermekeivel. Egyáltalán figyelni kell arra, hogy Istennek is van terve velük. És mi nem a magunk számára neveljük a gyerekeinket, meg nem is önmaguk számára, hanem Isten számára.

3. Ezzel már el is érkeztünk az utolsó állomáshoz: a neveléshez . A nevelés is nagy
próbatétel. Itt is sok mindent el lehetne mondani, mi minden kell a neveléshez. De mi továbbra is maradjunk csak a mai igénknél. Abból az derül ki, hogy a nevelés egyik legnehezebb de legszebb része: az egyensúly megteremtése. Minden téren. Egyensúlyt kell teremteni a szülők és gyermekek kapcsolatában. Aztán a gyerekeknek egymással való kapcsolatában, a testvéri kapcsolatban. És egyensúlyt kell teremteni az egyes gyerekek lelki világában is. Mennyi keserűség, sírás, fájdalom kavarog pl. Ézsau lelkében, a történet végén, amikor rájön a csalásra. (1Móz 27, 34. és 38.) Minden van ennek az elsőszülött fiúnak a lelkében, csak egyensúly nincs. Abban kellett volna gyakorolni magát Izsáknak, folyamatosan edzenie, kipróbálni magát, hogy

odafigyeljen az egyensúlyra. Hát, itt úgy tűnik, hogy meg sem próbálta. „Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákób ellenben szelíd sátorlakó. Ezért Izsák Ézsaut szerette, mert ízlett neki a vad, Rebeka viszont Jákóbot szerette.” (27-28.v.) Izsák nem Isten tervére figyel itt, hanem a saját hasára. Szem előtt kellett volna tartania, hogy ezek a fiúk nem egy fajsúlyúak. Emberi szempontból: Ézsaú a fajsúlyosabb. De Isten szempontjából meg Jákób. Izsáknak, mint hívő apának szem előtt kellett volna tartania Isten tervét: hogy Jákóbon keresztül viszi tovább az áldást. Emiatt eleve nem egyensúlyi helyzetben jönnek világra a gyermekei. De a megoldás nem az, hogy akkor azt, aki az áldást örökli, elhanyagolja. Ilyen esetben kétszeresen is súlyos hiba volt az egyikkel kivételezni. Ezzel ő maga borította fel a törékeny egyensúlyt. Meg sem próbált egyensúlyt teremteni. Ezért nem is tudott kipróbált lenni ezen a területen. Márpedig ahol erre nem figyelnek, ott könnyen elvadulhatnak a gyerekek. Elvadult feln őttekké válhatnak. Itt is ezt látjuk. Most mondok egy szokatlan mondatot: Ézsau durván vadul el, Jákob szelíden. Fondorlatosan. Már a választott foglalkozásuk is jelzi, hogy milyen irányban fognak elvadulni. „Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákób ellenben szelíd sátorlakó.” Ézsau a kóbor vadászember típusa, amolyan kalandor, szabad ember. Jákób a sátorozó pásztoré. Ő inkább az otthon közelében marad, a biztosat választja, ha nem muszáj, nem kockáztat. „Egyszer Jákób valami főzeléket főzött, amikor Ézsau fáradtan jött meg a mezőről. Ézsau azt mondta Jákóbnak: Hadd egyem ebből a vörös ételből, mert fáradt vagyok! Ezért nevezték el őt Edómnak. De Jákób azt felelte: Add nekem érte azonnal az elsőszülöttségi jogodat! Ézsau ezt mondta: Én úgyis folyton halálos veszélyben vagyok, mire való nekem az elsőszülöttségi jog? Jákób azt felelte: Akkor esküdj meg nekem azonnal! Ézsau megesküdött neki, így adta el elsőszülöttségi jogát Jákóbnak. Jákób meg adott Ézsaunak kenyeret és lencsefőzeléket. És ő evett, ivott, azután fölkelt, és elment. Ennyire semmibe vette Ézsau az elsőszülöttségi jogot.” (29-34.v.) Mi történt itt? Egy balszerencsés napon kiéhezve jött haza Ézsau és látta, hogy Jákób ételt főzött. Ézsau iszonyatosan megkívánta, pedig csak egyszerű lencsefőzelék volt az a „vöröses” színű étel. (A „vöröses” szó itt héberül ’ádóm, ismét összecseng az Edóm névvel). Ézsaut itt úgy látjuk, mint aki egy pillanatig sem tud uralkodni az ösztönein. Amint megcsapja orrát a lencsefőzelék illata, azonnal kirobban: „Hadd egyem ebből a vörös ételből, mert fáradt vagyok!” Eredetileg nem ilyen szépen mondta! Az eredeti héber szövegben ugyanis szó szerint ez áll: „hadd tömjem meg a pofám!” Ézsau durván vadult el. Na de Jákób se ma született bárány. Ő a maga szelíd módján vadult el. Fondorlatosan. Mert úgy viselkedik, mint aki évek óta a fejében forgatja, mit tesz majd, ha eljön az ő nagy pillanata. Úgy mondja a szöveget, olyan gyorsan, precízen, előre kitervelten, mint aki álmában is tu dja. Mint aki ezerszer végiggondolta már: „Add nekem érte azonnal az elsőszülöttségi jogodat!” Meg is esketi Ézsaut. Ezt sem ott és akkor találta ki. Készült már rá fejben. Hiszen tudja, hogy ezzel a tál lencsével nemcsak az apai áldást nyeri el, hanem az apai vagyont is, ami az áldással együtt jár. Ez tehát újabb próbatétel az apává válásban.: mennyire tudunk odafigyelni az egyensúlyra? Ha mi magunk borítjuk fel, bizony számítani kell arra, hogy mások megpróbálják helyrebillenteni – és nem mindig tisztességes eszközökkel, hanem ahogy lehet. Erről fog majd szólni Rebeka és Jákób „nagy” jelenete, amikor közös erővel becsapják Izsákot, és kicsalják tőle az áldást. Izsák védelmében: itt azért bejön az is, hogy azt viszi tovább, amire mintát látott. Vele is kivételezett az apja, Ábrahám. Most ő is kivételezik az egyik fiával. A különbség csak annyi, hogy Ábrahám annak a fiának a javára kivételezett, aki továbbviszi az áldást. Izsák pedig annak a fiának a javára, aki nem viszi tovább. Közös hiba: a másik fiú kárára. Ehhez kell igazán bölcsesség: ha van valami, ami miatt az egyik gyermek kiemelkedik, azt támogatni kell, úgy felemelni, hogy

kibontakozzon, amire Isten teremtette. De ezt úgy kell megpróbálni, hogy a másiknak ne legyen kárára. Van, hogy annyira felborul a családi egyensúly, hogy azt emberileg már nem is lehet helyreállítani. Ott már csak Isten segíthet. És bátran fordulhatunk ebben is hozzá, mert olyan Isten Ő, aki Egyszülött fiát úgy emelte fel, hogy abból nekünk nem kárunk, hanem óriási hasznunk lett. Dicsőség ezért neki! Ámen!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful