You are on page 1of 2
I JORNADA DE TRABAJO SOCIA: HACIA UNA INTERVENCION CON PERSPECTIVA DE GENERO descanso Informacién general Pe ener) Acogida y entrega de documentacién Acto inaugural Eugenio Ruts Vicerrector del Campus de Alava de la UPWEHU. Elo Mayo Trabsjadora socal y drectora Promocién Socal y Dpto. Juventud de la Diputacién Foral de Slava Loli Gareta Trabsjadora social y directora del Dpto, de Intervencién Social del Ayuntamiento de Vitoria-Gastei PVE Preseatan: Charo Ovejae Directora de ln Hecuela Universitaria de Trabajo Social de a [Ainhos Berasaluze President Colegio Profesional de DTS y AASS de Al Primera ponencia: Elfemintimo como teorta y préctca. Elcomcepto de género (penis en euser con tdi) Mari Luz Esteban Antropéloga y profesora de la UPW/EHU, dru: Anhos Berasalune Segunda ponencia: Andlisis de la intervencién social em clave feminista Marcela Lagarde Antrop6loga feministay catedtitica de la Universidad Nacional Auténoma de México Moders: va Martner ‘Tercera ponencia: Andlisis de la profeain en clave de yénero Neus Albertos Trabsjadora social y agente de igualdad. Moders: Miren Ortobay Cuarta Ponencia: Tnahajo social y género, Recorride bistrico Maribel Nebreda Trabsjadora social. Universidad Complutense de Madrid ‘Moers: Beatie Lax ‘MESA DE EXPERIENCIAS DE TRABAJO SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GEN! Primera Mesa Clara Léper Trabsjadora social. Rehabilitacién psicosocial. Madrid, Nora Mifan Trabajadora social. Programa “Por los buenos tratos”, Andalucta Silvia Gareta Trabajadora social. Programa “Por los derechos de las prosttutas”. Colectivo Hetairs, Madrid. Modera:Irantau Mendia Segunda Mesa ‘Marisa Becerril Trabajadora social “Programa de pisos de emergencia para mujeres victimas de la violencia de género”. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Ritxar Bacete Trabajador social “Movimiento de hombres por la igualdad”. Secretaria técnica Iniiativa Gizondus. Consultoria AIZAK Zaloa Pérez Trabsjadora social, Programa Europea Sendota, Arociacién Zabsltzen-Sarta Bizkeaia ‘Moders: Gotzon Vila Clownclusiones a cargo de Oihulari Klowa Pe eee eel eer re eer Pts arepeonnvrnciyt ornada. La matri eect See as ae Pane Re eet bl atsedenaldia Argibide orokorrak. GIZARTE LANGINTZAKO Il. JARDUNALDIA: GENERO IKUSPEGIA DUEN ESKU-HARTZE BATERANTZ Pree ee Harrera eta dokumentazio banaketa Irekierako ekitaldia Eugenio Ruiz UPV/EHUko Arabako Kanpuseko Errektoreordea. Elo Mayo Gizartelangilea eta Arabako Foru Aldundiko Gizarte Sustapeneko eta Gazteria arloko zuzendaria, Loli Garefa Gizartelangilea eta Vitoria-Gasteizko Udaleko Gizarte Eskuhartzeko Saileko zuzendari. Aukesleak: Chare Ovejae UPVIENUke Gizarte Langintzako Unibertitate Rakelake suzendaria Ainhos Berasalue A ice Ginarte Langieen Hlkargo Prfesionalekolshendakaria Lehenengo hitzaldia: Feminismoaren teoria eta praktika, Genero Kentzeptua (bitzaliia euskaras) ‘Mari Luz Esteban Antropologa eta UPV/EHUko irakaslea ‘Moderatzails: Ainhos Berasaluze Bigarren hitzaldia: Eekucbartze sozialaren analisia femintsmoaren ikwspegitik Marcela Lagarde Antropologa feminista, Mexikoko Universidad Nacional Autonomako katedreduna Moderataies: va Marines Hirugarren hitzaldia: Lanhidearen analisia generoaren tkuspegitik Nous Albertor Gizartelangiles eta berdintasunerako agentes Laugarren hitzaldia: Gizarte Langintza eta generoa. Ibilbie bistorikoa Maribel Nebreda Gizarte langiles. Madrileko Universidad Complutense. Moderate: Beatre Le (GENERO IKUSPEGIAREKIN EGINDAKO GIZARTE LANGINTZAKO ESPERIENTZIEN MAHAIA Lehenengo mahaia Clara Léper Gizarte langilea. Erreabiltazio psikosoziala. Madri ‘Nora Mifién Gizarte langilea. “Por los buenos tratos” programa. Andaluzia ia Garcia Gizarte langiles, “Por los derechos de las prosttutas” programa, Hetaira Kolektiboa, Madr oderatziles Te endian Bigarren mahaia “Marisa Becerrl Gizartelangilea. “Genero indarkeriajasandako emakumeentzako Iarraldetako pisuen programa”. Vitoria-Gasteizko Udaleko Gisarte Esku-hartzeko Saila Ritwar Bacete Gizarte langiles. “Berdintarunaren aldcko gizonak" mugimendua, Gizonduz Bkimencko ‘daskarite thnikoa, AIZAK aholkularitea, Zaloa Péter Giaarte langilea. Sendota Programa Buroparra, Zabaltzen-Sartu Biskaia elkartes. Moderates: Gotzon Vila Clownklusioak Oihulari Klown-en eskeutike thas soot ert eer 0 ale dint teen et ey Pisses areata rok tm meen erateng 77 phenom anlar a ew rere MET Franses cae he repeater Soman em emipenr hPeTR evr OMIT hE RMI Pe [en-ematea 20090 martzoaren 15tik 27ra da Inskripsioa burutzeko nalukou da matrcule ondorenge hontuan ordain ‘VITAL KUTXA 2097 0178 15 0018599305 es data pertsonalak (nen-abizenak ctu NAN) post tlektronikos edo telefon Presets Petaee en ea ayy ey ey UA RMU Pe E AL STE CT: Biot ern een

You might also like