You are on page 1of 10

Recuperaci Tecnologia 1r ESO 2012

Departament de Tecnologia Institut Collblanc

Nom i cognoms de lalumne/a:______________________________________________ Grup:_______________

[ QUADERN DACTIVITATS DE REPUPERACI DE TECNOLOGIA 1R ESO]


Tot el material necessari per a poder realitzar el dossier i poder aprovar lassignatura de primer de Tecnologia es pot trobar al llibre de text de primer i tamb a la meua pgina web www.tecno76.wordpress.com. On podeu trobar els PowerPoint utilitzats al llarg del curs passat.

Activitat n1 Relaciona cada material transformat amb les matries primeres de les quals procedeix.

- A partir de les relacions establertes, completa frases com la segent: Els metalls s'obtenen a partir de diferents minerals. Activitat n2 Identifica a quina propietat correspon cadascuna de les definicions segents. Indica tamb si es tracta d'una propietat fsica o mecnica. a) Resistncia que ofereix un material a sser ratllat o penetrat per un altre. b) Quocient entre la massa d'un cos i el volum que ocupa. c) Capacitat d'un material de recuperar la forma primitiva quan cessa la causa que el deforma. Activitat n3 Enumera les propietats fsiques i mecniques.

Activitat n4 Classifica les eines i els estris que s'enumeren a continuaci segons la tcnica en la qual s'utilitzen. Tingues en compte que alguns s'utilitzen en ms d'una. alicates - barrina - filaberqu broca - serrabiaixos - carda - raspall comps- cter - raspa esquadra - fals escaire -flexmetre - badaine - garlopa - rosset gbia- llapis - llima - mordassa punx - regle - serjant xerrac - serra d'arc - trepant tisores- caragol de banc - aerocable d'angles Activitat n5 Indica a quina eina es refereix cadascuna de les frases segents: a) s un estri de tall que permet efectuar rebaixos, entalladures i traus o caixes. b) S'utilitza en la llimada i permet arrencar fines partcules de material d'una pea. c) s molt til per a obrir caixes de cartr i fer talls de gran precisi. d) Rebaixa la fusta sobrant per a allisar la superfcie d'una pea i donar-li un acabament uniforme.

Activitat n6 Classifica els materials segents segons si es tracta de materials naturals o transformats: acer - cot - alumini - argila - bronze - cart - coure cuir - granit - llana - llaut lli a) Materials naturals:................................................................................................................................ b) Materials transformats:.......................................................................................................................... Activitat n7 Identifica a les imatges els estris i les eines que apareixen a continuaci i escriu-hi, sota el nom i la utilitat. Segueix el model: alicates - filaberqu - ribot - cter - raspa - fals escaire flexmetre - enformador - garlopa - rosset - gbia - punx - xerrac de beina serra de vogir - tisores - caragol de banc

Activitat n8 Identifica a les imatges els estris i les eines que apareixen a continuaci i escriu-hi, sota el nom i la utilitat. alicates - filaberqu - ribot - cter - raspa - fals escaire- flexmetre - enformador garlopa - rosset - gbia - punx - xerrac de beina- serra de vogir - tisores - caragol de banc

Activitat n9 Classifica les operacions segents segons que es tracti d'operacions prvies, tcniques de conformaci o de mecanitzaci. doblegament - llimada - mesurament - ribotada - serrada subjecci del material - talla - tall - traat - trepatge a) Operacions prvies:.............................................................................................................................. b) Tcniques de conformaci:................................................................................................................... c) Tcniques de mecanitzaci:.................................................................................................................. Activitat n10 Classifica totes les eines i estris que coneguis segons l'operaci en la qual s'utilitzen. Tingues en compte que una mateixa eina es pot utilitzar en diferents operacions.

Activitat n11 Explica quina utilitat tenen cadascun dels productes segents. a) Laca tapaporus. b) Aiguarrs. c) Cola de contacte. d) Claus de cap perdut. e) Verns transparent. f) Tirafons. g) Caragols amb femella i volandera. h) Espigues de fusta.

Activitat n12 Relaciona els elements d'uni amb la seva corresponent eina. Esmenta tant les unes com les altres.

Activitat n13 Identifica, en les imatges, els estris i les eines que apareixen a continuaci i escriu-ne, a sota, el nom i la utilitat. Segueix el model. broca de cap de frare - brotxa - caragol amb femella i volandera - clau fi xa - claus Allen cola blanca - cola de contacte - laca tapaporus - martell d'orelles - paper de vidre pinzell en angle - puntes de cap perdut - rbol - tenalles - tirafons - tornavs Phillips

Activitat n14 Identifica, en les imatges, els estris i les eines que apareixen a continuaci i escriu-ne, a sota, el nom i la utilitat. Segueix el model. broca de cap de frare - brotxa - caragol amb femella i volandera - clau fi xa - claus Allen cola blanca - cola de contacte - laca tapaporus - martell d'orelles - paper de vidre pinzell en angle - puntes de cap perdut - rbol - tenalles - tirafons - tornavs Phillips

Activitat n15 Identifica a les imatges els estris i les eines que apareixen a continuaci i escriu-hi a sota el nom i la utilitat. Segueix el model. alicates de puntes - comps de puntes - tallatubs - escaire - contrapunx - llimes - clau fi xa claus Allen - martell de bola - maces - punta de senyalar - retolador gras - serra d'arc tisores de tallar xapa - tirafons - caragol de banc

Activitat n16 Classifica el metalls i aliatges segents segons si sn frrics o no frrics. Indica una aplicaci concreta de cadascun. acer - alnico - alumini - bronze - coure zinc - constant - crom - fosa - ferro dol- llauna - llaut nicrom - soldadura blana - vdia

Activitat n17 Ordena les lletres per a obtenir els noms de les propietats fsiques i mecniques dels metalls que es defineixen cada casella.

Activitat n18 Relaciona cada aliatge amb la seva composici bsica i les seves aplicacions i completa frases com la del model.

Activitat n19 Indica quina caracterstica presenta en els metalls cadascuna de les propietats que s'indiquen a continuaci. Indica tamb, en cada cas, si es tracta d'una propietat fsica o mecnica. a) Brillantor: ........................................................................................................................................................ b) Densitat: ......................................................................................................................................................... c) Ductilitat: ........................................................................................................................................................ d) Punt de fusi: ................................................................................................................................................ e) Tenacitat: .......................................................................................................................................................

Activitat n20
Enumera les propietats fsiques i mecniques dels plstics i explica quina caracterstica presenten. Segueix el model. Duresa (propietat mecnica): els plstics, en general, sn materials tous, doncs es ratllen amb facilitat.

Activitat n21 Classifica els plstics segents segons si sn termostables o termoplstics. Indica una aplicaci concreta de cadascun. baquelita - cautx sinttic - goma melamina, metacrilat - nil - perl - PET polister, poliestir polietil polipropil, poliuret - porexpan - PVC tefl

Activitat n22 Identifica els tipus de plstics amb els quals s'ha confeccionat cadascun d'aquests objectes. Marca els noms del requadre a mesura que els vagis utilitzant. baquelita - elastmer - melamina - metacrilat - nil - PET - polister - poliestir - polietil polipropil - poliuret - porexpan - PVC - resina epoxdica - tefl ureaformaldehid

Activitat n23 Identifica els tipus de plstics amb els quals s'ha confeccionat cadascun d'aquests objectes. Marca els noms del requadre a mesura que els vagis utilitzant. baquelita - elastmer - melamina - metacrilat - nil - PET - polister - poliestir - polietil polipropil - poliuret - porexpan - PVC - resina epoxdica - tefl - ureaformaldehid

Activitat n24 Relaciona cada instrument de dibuix amb la seva utilitat.

Activitat n25 Observa les vistes corresponents a la figura. Identifica la posici de cadascuna de les cares numerades i colloca els nombres en els cercles corresponents.

Activitat n26 Completa el croquis acotat del ma amb les vistes d'alat, planta i perfi l. Dibuixa-les de forma proporcionada a les seves dimensions i incorpora-les a les vistes on correspongui.

Activitat n27 Volem dibuixar un objecte de 40 cm de longitud a escala E 5 1 : 5. Descobreix la longitud del segment que el representa. Procedeix de la manera segent: - Escriu les dades del problema: Mesura real: ........... Escala: E= ............ - Escriu l'expressi de l'escala i, a partir d'aquesta, alla el valor de la mesura del dibuix.

- Substitueix les dades del problema en la frmula que has obtingut i efectua els clculs. Mesura del dibuix = .................... ................................. = .................... - Respon: el segment que representa l'objecte ha de mesurar ............... Activitat n28 Un pla est dibuixat a escala 1:100. Aix significa que: a) El pla s 100 vegades ms gran que el lloc que es representa. b) 1 cm del pla representa 100 cm del lloc representat. c) 1 cm del lloc representat equival a 100 cm del pla.