You are on page 1of 5

PISANA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ MATEMATIKE Studentica: Aldina Smreka Razred: IV Nastavna jedinica: Usmeno sabiranje trocifrenog

I dvocifrenog broja tipa: 255+22 i 255+ 68; Prethodna nastavna jedinica: Usmeno sabiranje trocifrenih brojeva, RL-str.13 (ponavljanje) Naredna nastavna jedinica: Usmeno sabiranje i oduzimanje,(vjebanje),( Rad u R.L. i na tabli) Tip nastavnog sata: obrada novog gradiva Oblici rada: individualni, frontalni Nastavne metode: tekstualna, ilustracije, metoda razgovora,metoda rijeavanja zadataka Nastavne sredstva: nastavni listii, udbenik,table, kreda, nastavni plakat Zadaci: - obrazovni: osposobiti uenike da sa razumjevanjem uz zapisivanje I bez zapisivanja( usmeno) rjeavaju matematike zadatke tipa: 255+22 i 255+68 u skupu brojeva do 1000 (hiljadu); - funkcionalni: razvijanje interesovanja za usmeno sabiranje trocifrenog I dvocifrenog broja I elje za usvajanjem novih znanja I iskustava u rjeavanju matematikih zadataka; - odgojni: razvijanje panje, pamenja, miljenja,urednosti, tanosti i samokontrole, te sposobnosti razumjevanja i primjene steenih znanja u rjeavanju matematikih problema usmenog sabiranja trocifrenog i dvocifrenog broja; Plan rada na asu
Dijelovi asa 1. Uvodni dio 2. 3. Faze rada Rijeavanje zadataka izraunavanje zbira trocifrenog i jednocifrenog broja izraunavanje razlike trocifrenog i jednocifrenog broja Isticanje cilja asa Rjeavanje zadataka sabiranjem desetica i jedinica trocifrenih i jednocifrenih brojeva iji je zbir manji od 10 (deset) Formiranje pojma usmenog sabiranja trocifrenog i dvocifrenog broja; Rijeavanje zadataka sabiranjem desetica i jedinica trocifrenih i dvocifrenih brojeva iji je zbir preko 10 (deset) Prepisati sadraj sa table Samostalno rijeavanje zadataka na nastavnim listiima Davanje domae zadae Nastavne metode Ilustracije, problemska metoda, Nastavna sredstva Osnovna nastavna sredstva, Nastavni plakati Oblici rada Rad paru u Orije. vrijeme 10 min

4. Glavni dio 5.

Metoda upitnika, problemska metoda, metode dijaloga i monologa

25 Min. Udbenik, nastavni plakt Frontalni, individual ni Frontalni, individual ni 10 Min.

Zavrni dio

6. 7. 8.

Razgovora, rijeavanja zadataka

Nastavni listii, osnovna nastavna sredstva,

RAZRADA PLANA RADA


Uvodni dio nastavnog sata:
Izraunavanje zbira trocifrenog I jednocifrenog broja Uitelj: Podjelit u vam nastavne listie sa zadacima a vi trebate usmeno izraunavati zbir trocifrenog I jednocifrenog broja. Radit ete u parovima. Upiite, izraunate zbirove u latice cvjeta. ( 3-5min.) 397+0/+6/+9/+3/+1/+4/+7/+2/+5/ +8 ( cvjetovi se nalaze u prilogu pripreme) 2.Upiite i izranajte razlike: 803-6/-4/-1/-5/-9/-3/-2 Nakon isteka 5min. razgovaram s uenicima kako su rjeili zadatke. Uenici se javljaju, izlaze ispred

PLAKATA 1 upisuju izraunate zbirove I razlike na laticama cvjetova

Glavni dio nastavnog sata:

Istiem cilj asa. Danas emo se jo poigrati i s nekim operacijama nad brojevima-istiem PLAKAT 2. Zadatak: Svaki od brojeva: 265;372;564;352;774; rastaviti na dva sabirka, tako da prvi bude trocifreni, a drugi dvocifreni broj kao to pokazuje ovaj primjer: 841 841 841 841 800+41 791+50 750+91 778+63 RAD: 265 372 564 352 ___+___; ___+___; ___+___; ___+___; aci izlaze pred tablu I na laticama cvjetova Plakata 2. upisuju rezultate rastavljanja brojeva na trocifrene i dvocifrene sabirke.

1. Formiranje pojma usmenog sabiranja dvocifrenog I trocifrenog broja 1. Rjeavanje zadataka

Usmeno sabiranje trocifrenog I dvocifrenog broja tipa:


255+22=; 255+ 68=; Istiem PLAKAT 3. Objanjavam: 255+22= 200 + 55 +22 =277; Naglaavam uenicima: Zbir desetica I zbir jedinica je manji od 10 (deset);

Na 46. toj stranici vaeg udbenika uradite 1. i 2. Zadatak. Objanjavam uenicima ta trebaju da rade. 1. Izraunaj, a onda sve zbirove poredaj po veliini i upii u oblak
437+21 = ____; 361+38 = ____; 542+36 = ____; 751+45 = ____; = _____; = _____; = _____; = _____; 236+27 723+66 454+41 517+72

________________________ ________________________ __ 2. Izraunaj zbir: 126+42 ____; 457+31 ____; 621+23 ____; 931+36 ____; = ____; = ____; = ____; = ____; 562+27 = 545+43 = 726+34 = 450+25 =

A sada ete uraditi zadatak gdje zbir desetica I zbir jedinica prelazi deset! 3. Sabiramo brojeve tipa 255+68 A kako emo izraunati oznaeni zbir trocifrenog i dvocifrenog broja kada zbir desetica i jedinica prelazi deset? Istiem PLAKAT 4. 255+68 = 200+55+68 = 200+ 123 = 323; Uradite sami na taj nain cijeli 3. Zadatak:

454+73 762+67 387+77 658+76 796+85 486+68

= = = = = =

_________________________; _________________________; _________________________; _________________________; _________________________; _________________________;

Ko ( tko ) prvi izrauna oznaeni zbir moe doi I upisati rjeenja na plakatu 4. Nakon to jedan od uenika upie rjeenja I ja u otkriti ve upisana rjeenja. Ako se budu slagala rjeenja, sa ve napisanim, uradit emo, svi zajedno samo 2-3 primjera ,radi utvrivanja, a ako neki ne budu tani, uradit emo ih sve, da svi zajedno utvrdimo ta smo radili. Rjeite sami I 4. zadatak:

4. Zadatak: Spoji djeaka odgovarajuim zmajem.

sa

707 +55 743 +19 677 +85

673 +88 697 +64 706 +55

719 +44 688 +95 688 +75

763 761

762

Zavrni dio nastavnog sata:

Uenici e prepisati u sveske sadraj sa table a zatim e dobiti zadatke na nastavnom listiuda samostalno rjeavaju do kraja asa, a ako ne bude dovoljno vremena zadatke e ponijeti za rad kod kue. Te iste zadatke e uraditi i u svojim sveskama.