You are on page 1of 16

CIK NORLINA BINTI PUNGUT

1.0 MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENYELESAIAN PENYEMPURNAAN KUASA DUA DALAM KALANGAN MURID 4A2 DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH MAM ( MUSIC,ACTION,MNEMONIC)

2.0 ABSTRAK

Menguji penguasaan penyempurnaan kuasa dua khususnya bagi pelajar tingkatan empat yang mengambil subjek Matematik Tambahan. Responden yang terlibat terdiri daripada pelajar-pelajar Tingkatan 4 Alfa 2 iaitu seramai 15 orang.

2.0 ABSTRAK Kaedah mengesan kelemahan pelajar: Pemerhatian semasa proses P&P. Prestasi UPK 1 2012. Peperiksaan Akhir Tahun 2011. Kaedah MAM ini berjaya menarik minat kumpulan sasaran, meningkatkan kefahaman dan kemahiran mereka dalam penyelesaian penyempurnaan kuasa dua.

3.0 REFLEKSI P&P YANG LALU


Berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid, semakan latihan murid, keputusan ujian dan temubual, didapati bahawa pelajar Tingkatan 4 Alfa 2 mempunyai kelemahan dalam penyelesaian penyempurnaan kuasa dua.

Pelajar lupa kaedah dan langkah-langkah yang perlu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan persamaan kuadratik.

4.0 FOKUS KAJIAN


Pelajar didapati tidak dapat menjawab soalan yang melibatkan penyempurnaan kuasa dua disebabkan oleh: Pelajar tidak dapat mengingati langkahlangkah penyelesaian penyempurnaan kuasa dua. Pelajar mempunyai masalah apabila melibatkan nombor negatif.

5.0 OBJEKTIF KAJIAN


Umumnya, kajian yang dijalankan ini diharapkan akan dapat meningkatkan kemahiran murid dalam penyelesaian penyempurnaan kuasa dua. Khususnya, Pelajar dapat meningkatkan kemahiran dalam membahagikan sebutan b dengan 2 yang melibatkan nilai positif dan negatif.
Pelajar dapat menyelesaikan penyempurnaan kuasa dua dengan mengikuti langkah-langkah yang betul.

Guru pula dapat mempelbagaikan kaedah dalam proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah.

6.0 KUMPULAN SASARAN Responden yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada: 15 orang pelajar Tingkatan 4 Alfa 2 Keseluruhannya pelajar Melayu Mempunyai tahap pencapaian yang sederhana.

7.0 PELAKSANAAN KAJIAN

Data bagi tinjauan masalah diperoleh dengan beberapa cara:


Pemerhatian Semakan buku latihan Ujian pra.

7.0 PELAKSANAAN KAJIAN

1. Pelaksanaan ujian pra: Pelajar diberikan keterangan dalam penyelesaian penyempurnaan kuasa dua beserta satu contoh.
Pelajar diarahkan untuk menjawab dua soalan yang melibatkan nilai b positif dan b negatif.

2. Pengenalan kaedah MAM 3. Pelaksanaan terakhir Latihan berpandu di mana pelajar didedahkan dengan aplikasi lirik lagu dengan penyelesaian penyempurnaan kuasa dua. Pelajar diarahkan untuk menyelesaikan satu contoh sambil dipantau oleh guru.

Jadual 1: Contoh Kaedah MAM dengan nilai b positif dan genap


Lirik
Move x to your right Divide partner by two

Contoh
x2 + 4x x2 + 4x = x 4/2 = 2

Penerangan Soalan
Bawakan x ke sebelah kanan Pasangan bagi x ialah 4, maka 4 dibahagi 2 Bawakan nombor tadi ke kanan

Move the number to right and

x2 + 4x = x + 2

Substract the number

x2 + 4x = x + 2 - 2

Nombor 2 ditolak

At the end, square the number

x2 + 4x = ( x + 2)2 ( 2)2

Akhir sekali, kuasakan


kedua-duanya

Bagi unsur Mnemonic, Mexicans Dont Plant Mushrooms Move x to your right
Divide partner by two
Move the number to right and Substract the number

8.0 ANALISIS DATA


Analisis Pemerhatian

Analisis Ujian Pra Jadual 4: Analisis Ujian Pra


Pelajar Menjawab Bil (%)
Betul Salah 5 33.3% 10 66.7%

9.0 REFLEKSI SELEPAS KAJIAN


Ujian pos Jadual 6: Analisis Ujian Pos
No. Soalan Jumlah Pelajar Menjawab Betul 1 2 3 11 10 12 Salah 4 5 3
73 % 67 % 80 % Peratus Jawapan Betul (%)

10.0 CADANGAN KAJIAN

Melibatkan urutan langkah terutama apabila guru mengajar pelajar-pelajar yang mempunyai tahap pencapaian yang sederhana dan lemah seperti mencari kecerunan bagi topik Garis Lurus.