You are on page 1of 21

Pisana priprema za realizaciju asa iz predmeta muzike kulture

Osnovna kola: Razred i odjeljenje: Razredni nastavnik: Realizator nastavnog sata: Dan i datum odravanja nastavnog sata: Nastavno podruje: Nastavna jedinica: Tip nastavnog sata: Nastavne metode: Oblici nastavnog rada: Nastavna sredstva i pomagala: Cilj nastavnog sata: Zadaci: Obrazovni:

III 3

Brojalica Jedan dodan, dimi, disi Zapisao: Cvjetko Rihtman Obrada novog nastavnog sadraja Metoda razgovora; metoda usmenog izlaganja; metoda demonstracije;metoda ilustracije; Frontalni, grupni, rad u paru i individualni oblik rada. Nastavni plakat sa notnim zapisom brojalice; ilustrirani plakat sa brojalicom, ritmiki instrumenti ( tapii, triangli i zveke) Nauiti brojalicu Jedan dodan, dimi, disi

Upoznavanje i usvajanje nove brojalice, usvajanje teksta brojalice u skladu sa mjerom i ritmom. Razlikovati duge i kratke slogove; Osposobljavanje uenika da primjene svoja znanja; Upoznati se sa pojmom triole, osposobiti uenike da ih s lahkoom prepoznaju i pravilno odbrojavaju;

Odgojni:

Razvijanje tanosti, preciznosti i urednosti Razvoj ljubavi prema muzici. Razvoj doivljaja mjere i ritma kroz pokret;

Funkcionalni:

Osposobljavanje uenika za pravilno odbrojavanje brojalice. Motiviranje i aktiviranje uenika putem razliitih operativnih zadataka. Razvijanje vidne i slune percepcije te misaonih sposobnosti. Razvoj motorikih sposobnosti. Razvijanje pamenja,panje, usklaivanje ritma i mjere; Uoiti razliku izmeu etvrtinki i triola;

Uvodni dio:

Predstavljanje uenicima: Dragi moji, iako smo se tek upoznali sigurna sam da ste spremni da se igramo kao da se znamo od ranije. Ja sam uvijek

za igru, a vi? Za poetak imam za vas jedan vrlo zanimljiv zadatak. Ovdje imam nekoliko pitanja za vas, tanije 9 pitanja. Iz pouzdanih izvora znam da vam ova pitanja nee biti teka pogodit pa elim odmah da ponemo. Kada odgovorite na sva pitanja dobit ete slova koja e vam kada ih pravilno poredate rei ta emo danas raditi. Iza pitanja krije se JALICABRO (Brojalica). Nakon to uenici odgovore tano na pitanja mogu pokuati pogoditi ta se krije iza pitanja. Glavni dio:

Najava cilja sata. Danas emo uiti jednu novu brojalicu. Brojalica se zove: Jedan dodan,dimi,disi. Lijepim plakat na tablu sa notnim zapisom. Ko od vas mi eli rei: Kojim je notama zapisana naa brojalica? Uenik: osminkama. Odlino, pa kakvi su slogovi nae brojalice? Uenik: kratki. Odlino!

A moe li mi neko rei ima li neto u ovom notnom zapisu to je vama moda manje poznato? Uenici e sigurno primjetiti triole. Odlino je to ste to primjetili. Malo emo se upoznati sa triolama. Triole su nepravilna vrsta , gdje se u naem sluaju jedna doba djeli na TRI JEDNAKA dijela. ______________ do kva - ka Govorim uenicima da emo prvo izvoditi metar brojalice pa onda ritam.Prvo ja izvodim metar brojalice pa e onda uenici i tako redom.Objanjenje praeno demonstracijom.

I IZVOENJE I DOIVLJAVANJE METRA


- odbrojavam brojalicu pratei tekst i notni zapis na nastavnom plakatu. Zatim sa uenicima se odbrojavamo kao na igralitu ili livadi kada se elimo igrati.Polazim od sebe.

Zadravam se tu malo kako bi to bolje djeci pribliila triolu, (do-kva-ka), a potom prelazimo na: - odbrojavanje brojalice pljeskanjem rukama na svaku dob - odbrojavanje brojalice uz naizmjenino udaranje rukama po klupi - odbrojavanje brojalice uz naizmjenino stupanje nogama u mjestu. Na svakom ovom odbrojavanju, dosta panje poklanjamo trioli.

II IZVOENJE I DOIVLJAVANJE RITMA


Objanjavam uenicima kako se izvodi i ritam i demonstriram. - izvoenje ritma brojalice pljeskanjem rukama na svaki slog - izvoenje ritma naizmjeninim udaranjem klupe rukama na svaki slog - izvoenje ritma naizmjeninim stupanjem nogama na svaki slog. Sve navedene aktivnosti izvode se dva tri puta radi to potpunijeg doivljavanja metra i ritma brojalice. Organiziram vozi u koloni drei se za

ramena. Uenik koji je bio na zaelju vozia dok su izvodili metar povest e vozi u povratku izvodei svi zajedno ritam brojalice. Brojalic emo izvesti uz pratnju ritmikih instrumenta: tapia, trianglova, inela i aa punjenim razliitim zveckavim sadrajem. Jedni e odbrojavati brojalicu u metru tapiima i inelima a jedni u ritmu, trianglima i aama. Zatim e svi u ritmu, s tim da e triangli odbrojavati svaki drugi takt a inele, tapii i ae ostale taktove.

Zavrni dio:

Uenicima sam pripremila nastavne listie sa zadacima koji se odnose na ono to smo u toku asa i radili. Ako dozvoli vrijeme igrat emo sesmjene fiskulture do kraja asa.

Literatura:

- Ferovi Selma , Udbenik za trei razred devetogodinje osnovne kole, Sarajevo Publishing, Sarajevo 2005. - Ferovi Selma, Radna sveska za trei razred devetogodinje osnovne kole, Sarajevo Publishing, Sarajevo 2005. - Ferovi Selma, Didaktiko-metodika upustva za upoznavanje muzike batine BiH, uz koritenje audio-kaseta, UMI-DISK, Sarajevo 1998.

PRILOZI: 1. 2. 3. 4. Lente sa pitanjima za uvodni dio asa Skica sa ilustracijama Skica sa notnim zapisom Nastavni listi za domau zadau

Datum:___________________ Ime i prezime:___________________

PONOVI NAUENO

1. Koja su to tri sloga nae brojalice grupisana u jedan korak? Pojavljuju se dva puta. Zapii ih na liniju. ___ - ___- ___ ___-___-___

2. Kako zapisujemo brojalicu? Zaokrui taan odgovor. a) notnim zapisom b) rijeima ispod notnog zapisa c) notnim zapisom i rijeima ispod njega 3. Kako su u naoj brojalici oznaena grupisana po tri sloga? Zaokrui taan odgovor. a) broj 3 iznad nota b) povezivanje tri note linijom c) brojem i povezivanjem tri note 4. Naa brojalica je zapisana u dvodjelnoj mjeri. Je li to tano? a) DA

b) NE 5. Nacrtaj instrumente koje smo danas koristili na asu.

PLAN TABLE IZ UVODNOG DIJELA SATA 15.04.2011.godina. RAD U KOLI

15.04.2011.godine. RAD U KOLI

Brojalica sa ilustracijama

Brojalica sa notnim zapisom

JEDAN, DODAN, DIMI, DISI

2 4

Je-dan, do dan,

di - mi, di - si,

en ga, pen - ga, smo kva do - kva ka

ra ku a de set.

Partitura brojalice

2 4 2 4

JE DAN,

DO - DAN,

DI - MI,

DI - SI,

EN - GA,

PEN - GA,

SMO - KVA

DO - KVA KA

RA KU A

2 4

DE - SET

UNIVERZITET U SARAJEVU Pedagoki fakultet Odsjek za razrednu nastavu Akademska: 2010/2011. godina Godina studija: IV (etvrta) VIII semestar Nastavni predmet: Metodika nastave muzike kulture IV

Pisana priprema za realizaciju asa iz predmeta muzike kulture

Nastavnik: Doc. dr. Merima auevi

Student: Aldina Smreka

Gorade,mart, 2011.

PISANA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASATAVNOG ASA IZ MUZIKE KULTURE

Osnovna kola: Razred i odjeljenje: Razredni nastavnik: Realizator nastavnog sata: Dan i datum odravanja nastavnog sata: Nastavno podruje: Nastavna jedinica: Tip nastavnog sata: Nastavne metode: Oblici nastavnog rada: Nastavna sredstva i pomagala: Cilj nastavnog sata:

O.. Mehmedalija Mak Dizdar - Gorade III 3 Enisa Hubjer Aldina Smreka (v/b) etvrtak,7.3.2011. Pjevanje i sviranje estitka majici Josip Kaplan Obrada novog nastavnog sadraja Metoda razgovora; metoda usmenog izlaganja; metoda demonstracije;metoda ilustracije; Frontalni, grupni, rad u paru i individualni oblik rada. Nastavni plakat sa tekstom pjesmice; notni zapis, ritmiki instrumenti ( tapii, triangli i zveke); CD player i CD sa kompozicijom, klavijatura Prepoznati i svjesni izvoditi 2/4 i mjeru uz adekvatnu upotrebu gradacije u tempu i dinamici; Izvoditi pjesmu na mjestu soliste i hora.

ZADACI NASTAVNOG SATA

OBRAZOVNI: - Nauiti melodiju i tekst pjesmice;


Nauiti razliku izmeu 2/4 i mjere; Nauiti pravilno izvoenje pjesmice uz pravilno odreivanje tempa i dinamike;

ODGOJNI:
-

Razvijanje i njegovanje ljubavi prema muzici i ljepotama njezine raznolikosti; Formiranje pozitivnih crta linosti i karaktera; Shvaanje vanosti pruanja i uzvraanja ljubavi majkama; Razvijanje estetske osjetljivosti;

FUNKCIONALNI:
Razvijanje sposobnosti pamenja; Razvijanje djeije kreativnosti i stvaralatva; Razvijanje vjetine sluanja i zapaanja;

Glavni dio sata:


o Najava cilja sata: Danas emo nauiti jednu krasnu pjesmicu! Zove se estitka majici Posluat emo melodiju na CD-u, a onda elim da zajedno pogledamo kako je muziki napisana ova pjesmica. o Smjestite se udobno u svojim stolicama i paljivo posluajte melodiju. elim da obratite panju, i da mi poslije kaete da li je : vesela ili tuna; brza ili spora, melodija ista od poetka do kraja; o Sluamo pjesmicu... o Muziari(glazbenici) u linijskom sistemu notama zapisuju ritam (metar) i melodiju pjesme. o Linijski sistem je sastavljen od 4 praznine i 5 linija, a na poetku linijskog sistema stoji, ta? Tano, violinski klju! IZA violinskog kljua oznaavamo mjeru (broj otkucaja) svakog takta. Objanjavam: Npr. Sl. 1. odreuje mjeru (tri etvrtinke) = trodjelna mjera.TRI znai broj otkucajau svakom taktu koji slijedi i sve je tako dok se ne promjeni mjera. (pokazujem) Npr. Sl.2. odreuje mjeru 2/4 (dvije etvrtinke) = dvodjelna mjera. Ona odreuje 2 otkucaja u svakom taktu koji slijedi iza te dvodjelne mjere.

o S obzirom da svaka nota ima ogranieno trajanje kao to i namirnice u trgovinama imaj rok trajanja, pa moramo biti paljivi dok ih kupujemo, tako moramo biti paljivi i na asovima muzike kulture. Zato? Pa zato to izvodimo ritam i melodiju pjesme po notama koje su ogranienog trajanja. o Otkucajmo sada ritmiki cijelu notu, polovinku, etvrtinku i osminku. Cijela nota traje 4 otkucaja Polovinka note traje 2 otkucaja etvrtinka note traje 1 otkucaj Osminka note traje otkucaja Dvije osminke traju + = 1 otkucaj Cijela pauza traje 4 otkucaja Polovinska pauza traje 2 otkucaja o Otkucat u ritam i otpjevati melodiju notnog zapisa neutralnim slogom (-la) paljivo pratite moje izvoenje. Otkucavam, a uenici gledaju. A sada pripremite ruice pa da zajedno otkucamo prvo mjeru, a zatim i 2/4 sku mjeru. o Druga faza u glavnom djelu asa: Pjevanje i sviranje estitka majici

(dio po dio) Nauimo tekst pjesmice estitka majici Istaknut u tekst pjesmice napisan na PLAKATU i proitati cijelu pjesmu. Nauili smo otkucati ritam i melodiju trodjelne mjere i promjene ritma i melodije notnog zapisa dvodjelne mjere, a sada emo uvrtavati sadraj pjesme dio po dio. Objanjavam da je refren sadraj pjesme koji se izvodi horski poslije svake strofe. Sadraj u 2/4 mjeri se bre pjeva, uvjerili smo se na poetku, kada smo sluali pjesmu. Ja u za poetak biti solista i otpjevat u 1., 2., i 3. strofu pjesme, a hor e pjevati refren poslije svake strofe. Sada ete sami otpjevati cijelu pjesmu. Odredit u soliste i odsvirati pjesmu estitka majici na klavijaturi. Uenici pjevaju: 1. solista 1. strofa ______________________________ refren hor.... 2. solista - 2. strofa ______________________________ refren - hor.... 3. solista - 3. strofa ______________________________ refren - hor....

ZAVRNI DIO SATA:

o Uenicima u podjeliti nastavne listie. o Oni koji zavre ranije mogu svojoj uiteljici nacrtati ili napraviti estitku za 8. mart.

LITERATURA:

1. Bajraktarevi Mehmed Baroevi Marko Muzika kultura u razrednoj nastavi, - Sarajevo, 2000.; 2. Ferovi Selma, Didaktiko metodika uputstva za upoznavanje muzike batine BiH uz koritenje audio kazeta, UMI DISK, Sarajevo, 1998.

PRILOZI:

1. Kopija notnog zapisa pjesme iz udbenika; 2. Nastavni plakat sa tekstom pjesmice ( priloen uz pripreme)