UNIVERSITATEA ,,AUREL VLAICU”, ARAD MASTER: LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ-TENDINŢE ACTUALE

TITU MAIORESCU ŞI JUNIMEA

PROFESOR DOCTOR: LAVINIA BIŢ

STUDENT: MIRON OANA-MĂDĂLINA

ARAD, 2013

Cea mai însemnată dintre creaţiile lui e cea a personalităţii lui armonice”. Din această convingere creşte estetica maioresciană. Ea este expresia literară a structurii lui psihologice clasice. . Studiile şi articolele sale dovedesc din plin acest lucru: . Ca urmare. de la originea absolută”.. bazată pe echilibrul static de forţe. . Om politic. afirmă criticul Mihai Drăgan în . .. avocat temut. Cu preocupări în domeniul limbii.Comediile d-lui Caragiale”.. intelectual de mare forţă spirituală şi morală. în care primează principiile ce condiţionează judecata de valoare. al criticii şi al esteticii.Înainte de Maiorescu”.Titu Maiorescu şi Junimea Cea mai importantă personalitate a secolului al XIX-lea din cultura românească. deoarece ele se schimbă în funcţie de experienţele literare ale fiecărei epoci.. . Titu Maiorescu a fost un întemeietor în tot ceea ce a făcut.. ..Arta lui Maiorescu este de ordin clasic. . Maiorescu era convins că o creaţie durabilă în ordinea spiritualităţii se poate realiza numai prin ridicarea acesteia în sfera de interes a omenirii şi prin abordarea unor probleme particulare.. al culturii în general. limbuţi”. .. după cum susţinea Nicolae Manolescu în studiul său ..Beţia de cuvinte”.nu putem vorbi la noi de principii estetice organizate într-o formă sistematică”. .. individuale.a crea cu adevărat înseamnă a porni de la zero.Neologismele” (studii de limbă). . pionier al criticii şi al esteticii literare româneşti.Eminescu şi poeziile lui”.În contra direcţiei de astăzi în cultura română ” (cultură). dar rămâne unitară şi impresionează pin argumentarea superioară şi fermitatea gândirii. de marcă al timpului.Poeţi şi critici”(critică literară şi estetică). astfel încât Eugen Lovinescu observa: .Oratori.. cu toate că principiile sunt relative. .Contradicţia lui Maiorescu”. Ca orice artist raţionalist.. . echilibrat.Lecturi posibile”...Direcţia nouă în poezia şi proza română”.. excelent orator. Concepţia estetică maioresciană nu este originală. Maiorescu a fost un spirit clasic. retori. al filosofiei. Despre scrierea limbii române”.O cercetare critică asupra poeziei noastre de la 1867”. Maiorescu a deschis drumul în toate marile domenii ale spiritului românesc manifestat în a doua perioadă a secolului al XIX-lea şi la începutul secolului XX. armonios. al literaturii. principiile . conştient fiind că ..

stafii fără trup. snobism.estetice trebuie să fie deduse din evoluţia fenomenului literar. schematism – altfel spus. Se creează.iluzii juvenile” care s-au spulberat odată cu trecerea timpului.. Dar. avem chiar o constituţiune. a acelor structuri prezente la toate nivelurile societăţii (politic. în realitate toate acestea sunt producţiuni moarte. în virtutea schimbărilor aduse mai întâi de Iluminism. din păcate ignorată de cei chemaţi să decidă destinele poporului. toate alcătuiau o cultură falsă şi inadecvată spiritului autohton: . imitaţie. avem muzee. . După 1820 s-a înregistrat o reorientare a culturii româneşti dinspre civilizaţia orientală către cea occidentală. administrativ. prin studierea capodoperelor. pretenţii fără fundament. este cea ţărănească. exclusivistă şi închisă.. Pledând pentru aceste principii. În contra direcţiei de azi în cultura română”. cultural.. lumina Apusului i-a orbit pe unii slujitori ai culturii şi ai condeiului. apoi de Romantism. literar) care viciau profund şi iremediabil fiinţa naţională. are ca temă condamnarea formelor fără fond din epocă. avem şcoli şi literatură. în sensul că au preluat structuri fragile. Maiorescu observă că nu există o clasă autentică de intelectuali. iluzii fără adevăr şi astfel cultura claselor mai înalte ale românilor este nulă şi fără valoare şi abisul ce ne desparte de poporul de jos devine din zi în zi mai adânc”. în integralitatea ei.În aparenţă.. ci realitatea operei. conservatorii. având rădăcini adânci în trecut.strălucire de tinichea”. pentru că în estetică nu teoria este determinantă. Din păcate însă. ireversibil o prăpastie între cele două niveluri. dat fiind faptul că societatea românească. Această lipsă a relaţiei de tip cauză-efect în demersul de înnoire culturală a determinat – consideră Maiorescu – o .lustrul din afară”. momentului. pentru că lipsa de educaţie cauzată de situaţia economică şi socială precară a claselor de jos se adânceşte pe măsură ce pretinsele elite îşi dezvoltă o lume a lor.. astfel încât au încercat să impună o . avem jurnale şi academii. numite de marele Maiorescu .. avem teatru. studiul său de cultură intitulat . inconsistente. Avem politică şi ştiinţă.superficialitate fatală”. nu era pregătită pentru o substituţie atât de radicală. Studiul având şi raţiuni polemice. Maiorescu exagerează în mod deliberat anumite observaţii şi aprecieri. social. după statica formelor dinafară. formale. românii posed astăzi întreaga civilizaţie occidentală. . spre a obţine un efect persuasiv asupra publicului cititor. de elite ale momentului şi că singura pătură socială autentică. fiind caracterizate de superficialitate.

îi conferă demnitate. În concluzie. pentru că îl înnobilează pe om.imită” realitatea în funcţie de o anumită atitudine faţă de lume a artistului: . Indiferent de codul folosit.Condiţia materială”. pe care-l defineşte drept . este chemată să exprime frumosul”.. singurele care pot fi eterne. produs al imitaţiei (mimesis). în care artistul se uită pe sine şi urcă în sfera unui entuziasm impersonal izvorât din altruism.Condiţia ideală a poeziei”. Pentru Maiorescu. Personalitatea artistului joacă rolul decisiv în realitatea operei de artă. care pătrunde esenţa lucrurilor şi poate să redea generalul. fiind organizat pe două secţiuni: . orice produs estetic .. După ce defineşte obiectul artei.Un alt studiu important . auditivă). aşa cum se poate vedea în articolul . se constituie ca o cale de cunoaştere a lumii. În viziunea maioresciană. pe când în . esteticianul arată că .. Recunoaştem astfel idei din filosofia lui Platon şi Schopenhauer.condiţia ideală” (are în vedere conţinutul identificat în sentimente).ideea sau obiectul exprimat prin poezie este totdeauna un simţământ sau o pasiune. Concepută astfel.Condiţia ideală a poeziei”. pe când ştiinţa reflectă natura prin abstracţii generalizatoare. Mai întâi. Maiorescu arată cum . criteriile de evaluare a operei literare sunt dependente de ..Arta este un colţ al naturii văzut impersonal şi exprimat printr-un temperament individual”. Comediile d-lui Caragiale”.. ci pasiunile şi sentimentele. iar .aparenţă sensibilă a ideii”.Condiţia materială” şi . comunicarea cu intenţii estetice se sprijină pe imagine (vizuală. ci ca mod de interpretare a acesteia cu scopul de a scoate în evidenţă o anumită semnificaţie. obiectul ei de studiu fiind frumosul. De aici Maiorescu ajunge la concluzia că obiectul artei nu îl reprezintă noţiunile... cunoaşterea artistică e bivalentă.poezia ca toate artele. şi niciodată o cugetare . începe cu stabilirea domeniului esteticii. arta dobândeşte un rol moralizator.O cercetare critică asupra poeziei noastre de la 1867”.. înţeleasă nu ca o copie a realităţii. opunându-se aşadar de adevăr... arta exclude orice element raţional. Maiorescu demonstrează opoziţia dintre artă şi ştiinţă... orientată spre lumea exterioară dar şi spre cea interioară.. Prin urmare..condiţia materială” (se referă la cuvintele prin care se realizează imaginea artistică) şi de . spunând că arta redă intuirea directă. bazându-se pe contemplaţie: . individuală a naturii.frumosul cuprinde idei manifestate în materie sensibilă”. Spre deosebire de ştiinţă. în .starea de contemplaţie estetică creează în noi o libertate sufletească”. Aşadar. Maiorescu defineşte frumosul.. arta alături de ştiinţă.

severitatea critică.să vorbească la conştiinţa tuturor” şi să exprime numai acele sentimente care . Contextul de care se leagă toţi aceşti termeni mai sus menţionaţi. Eminescu. ... Mai există şi alte studii importante care vorbesc despre personalitatea marelui critic şi despre întreaga sa viziune estetică dar am ales să vorbesc despre cele două menţionate mai sus deoarece mi s-au părut mai elocvente pentru tema aleasă. Xenopol. poezia trebuie să fie accesibilă. cum ar fi istoricul şi memorialistul Gh. rămâne cine poate”.se disting prin nobleţea lor”.exclusiv intelectuală. Slavici. Ceea ce uneşte în ansamblu aceşti membri rămâne spiritul junimist. când revista Dacia literară şi gruparea de scriitori din jurul ei au militat pentru construirea unei identităţi culturale. ironizarea tuturor exceselor.Junimea” şi . filozoful Vasile Conta. în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea rămâne cel de a fi orientat cultura română spre . preferinţa filozofiei şi înclinaţia spre oratorie.. caracterizat prin gust clasic şi academic pentru valorile confirmate de timp. Vasile Pogor. Theodor Rosetti.criticismul junimist”. este legat de perioada de după etapa paşoptistă. conform devizei „intră cine vrea. dar societatea permite şi accesul unor reprezentanţi ai altor domenii decât cel literar. literare. În secolul al XIX-lea conştiinţa scriitorilor de a realiza o literatură care să ne legitimeze la nivel european se manifestă cel puţin în două rânduri: mai întâi prin eforturile paşoptiştilor de la Dacia literară. cel care va deveni mentorul cenaclului. sau cu alte cuvinte.. lingvistul Al. de aici încolo mă voi lega puţin despre ceea ce înseamnă .D. lingvistice şi spirituale româneşti. Dacă până acum am vorbit doar strict despre personalitatea marelui critic şi om de cultură. Creangă. în frunte cu Mihail Kogălniceanu (1840). Petre P.junimismul”. apoi prin studiile lui Titu Maiorescu şi prin activitatea contemporanilor săi de la Societatea Junimea. Caragiale. Carp şi Titu Maiorescu. Panu. Gruparea literară ia naştere în 1863 din iniţiativa a cinci tineri cu studii în mediile universitare franceze şi germane: Iacob Negruzzi. un spiritus rector în epocă. Rândurile grupării vor fi îngroşate de personalităţi precum Alecsandri. istoricul A. Philippide.. Rolul Junimii. .

întrunirile se răresc. şi-au citit mai întâi operele la şedinţele cenaclului. operând în acelaşi timp şi o selecţie între valori şi non-valori. 2. Slavici. junimiştii urmăresc realizarea unei antologii de poezie a epocii. Cargiale.o nouă vârstă. iar revista capătă un caracter universitar prin publicarea articolelor de specialitate din diverse domenii (filologie. Au impus o limbă română literară prin impunerea principiului fonetic şi a alfabetului latin. prin care să ofere astfel o suită de exemple ilustrative pentru teoriile afirmate. ca agent diplomatic la Berlin. 3. conferinţe pe diverse teme care au reprezentat atât modele de oratorie. Altfel spus răspândirea spiritului de critică adevărată: . geografie. se remarcă prin consolidarea noii direcţii în poezie şi proză între 1874 şi 1885: operele marilor clasici sunt promovate în paginile revistei Junimii sau traduse în germană de Mite Kremnitz. După 1885. ţinute la Iaşi şi la Bucureşti. Au încurajat literatura originală şi naţională. a lui Eminescu şi a lui Slavici în capitală. cea a eliminării mediocrităţilor şi a legitimării/promovării scriitorilor de certă valoare estetică: 1.Critica noastră va fi nepărtinitoare: vom critica cartea iar nu autorul”. un om-orchestră tipic secolului la XIX-lea prin multitudinea proiectelor politice şi culturale în care a fost implicat ca ministru al Instrucţiunii Publice. în această etapă ideologică ei susţin prelecţiunile populare şi înfiinţează revista Convorbiri literare. istorie). ca director al ziarului Timpul. Etapa şedinţelor duble. întrunirile având loc în casa lui Titu Maiorescu sau a lui Vasile Pogor. dar a pledat şi pentru combaterea imitaţiei de la străini. dar mai ales ca întemeietor . Societatea Junimea şi-a desfăşurat activitatea pe parcursul mai multor etape: perioada ieşeană durează din 1863 până în 1874. ca jurist şi profesor. cât şi un mijloc de răspândire a ideologiei lor. prin combaterea beţiei de cuvinte şi a exceselor neologice. Creangă. apoi le-au publicat în paginile revistei „Convorbiri literare”. publicată în tipografia proprie. apărută în 1867. şi au impus scriitorii de valoare din epocă în conştiinţa contemporanilor: Eminescu. filozofie. în urma mutării lui Maiorescu (devenit ministru al Instrucţiunii Publice). În centrul tuturor acestor iniţiative culturale se află Titu Maiorescu. al Justiţiei şi de Externe. de asemenea.. la „mica Junime”.Au educat gustul public în sensul disocierii unei opere originale de o creaţie superficială şi al elaborării unor criterii ferme necesar în evaluarea literaturii: junimiştii organizează timp de 17 ani nişte „prelecţiuni populare”.

Titu Maiorescu devine un deschizător de drumuri şi o personalitate marcantă a culturii române. Maiorescu a realizat. dar şi pe cel al intuirii geniilor. bazat pe principii estetice universale. supunând literatura şi critica literară ale vremii unui examen lucid şi pertinent. transferate în spaţiul românesc. Lovinescu. descurajarea mediocrităţilor.. Chiar dacă el nu este creatorul unor studii monografice sau al unei istorii literare. de mentor. Concepţia estetică a junimiştilor şi întreaga lor atitudine filosofică s-au subordonat culturii naţionale. aşa cum a dovedit-o în cazul lui Eminescu. Cu toate acestea . el are nu numai meritul de a fi trasat principalele direcţii de dezvoltare a literaturii române. cadrul propice în care îşi vor desfăşura în deceniile următoare activitatea de critic personalităţi precum Călinescu. Convinşi că . cultivarea literaturii populare. omagiul limpidităţii clasice şi al visării romantice se datorează în bună măsură Junimii şi junimismului”.Junimea” are meritul de a fi impus o nouă paradigmă culturală. continuându-i astfel pe paşoptişti. Nicolae Manolescu sau Eugen Simion.de la sine nu se schimbă nimic”. activitatea cenaclului Junimea şi a lui Titu Maiorescu reprezintă cea mai importantă mişcare culturală din literatura română din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Prin activitatea sa în diferite domenii. prin studiile sale. Mentor al junimiştilor. junimiştii alături de Maiorescu s-au angajat în lupta pentru adevăr şi valoare autentică sau aşa după cum afirma Zigu Ornea . sau pe cel al susţinerii şi promovării valorilor.influenţa Junimii pentru literatura şi cultura românească a fost imensă.al criticii literare estetice în cultura şi literatura română.. În concluzie. Tudor Vianu. Activitatea lui Titu Maiorescu este aceea a unui intelectual convins de necesitatea radicalismului critic într-o epocă în care confuzia mediocrităţilor cu valorile devenea din ce în ce mai ameninţătoare. impunerea realismului ca formulă estetică necesară. . Titu Maiorescu are rol de călăuză. Într-o epocă de tranziţie a culturii române. Evoluţia societăţii junimiste şi impactul asupra dezvoltării culturale a societăţii române în a doua jumătate a secolului al XIX-lea subliniază importanţa pe care a avut-o liderul acesteia în definirea finalităţilor activităţii asociaţiei şi în aplicarea principiilor teoretice.. Legitimitatea esteticului. aflate în căutarea unei identităţi.

Bucureşti. 1978 Zigu Ornea. Tudor Vianu. Lecturi posibile. Epoca lui Carol I. Junimea şi junimismul. 1985 • • • • Eugen Lovinescu. T. 1966 Zigu Ornea. Editura Minerva. Eugen Lovinescu. Momentul 1870. un brand românesc.BIBLIOGRAFIE • • • • Drăgan Mihai. Titu Maiorescu. Bucureşti. 1940). Editura Didactică şi Pedagogică. 1998 Tudor Vianu. Editura pentru Literatură. a II-a revăzută şi adăugită de Alexandru Piru. Bucureşti. ed. 1993. 2007 . Contradicţia lui Maiorescu. T. în Istoria literaturii române de le origini şi până în prezent . Vladimir Streinu. Nicolae Manolescu. Maiorescu şi contemporanii lui (I-II. Maiorescu şi posteritatea lui critică. 1970. Editura Cartea Românească. a III-a. 1943-1944) Eugen Lovinescu. Editura Cartea Românească. Editura Comunicare. Bucureşti. (I-II. ed. 1971 • George Călinescu. Junimismul. Bucureşti. (1943). a II-a. Editura Minerva. ed.ro. de Şerban Cioculescu. 'Junimea' în Istoria literaturii române moderne. Iaşi. Formele fără fond. Editura Humanitas. 2000 • Constantin Schifirneț. studiu monografic. Editura Junimea. Junimea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful