حدائق الموت

.. نيدلا موي كلام .. ميحرلا نمحرلا ..

نيملاعلا بر ل دمحلا
.. باصملا فشاكو دئادشلا ليزم .. باوصلا ل! "#ا$لا ل دمحلا .. باو%لا ميحرلا ل دمحلا .. با&ولا مير'لا ل دمحلا
.. با() لئا* +ل,* ام) .. ر-.ملا /و0# 1ي2م .. م3لا فشاكو .. م$لا 4را) ل دمحلا
5و .. &ا.ي 5و .. ل6امي 5 .. مي70 +ل! نم +8اح9:) .. باودلا ;يم< =>او?@ ABC .. با-(لا =DBو EوFلا ر$< ;م:ي
.. با%ملاو ;<رملا +يل!و .. ا?GكوH +يG0 .. و& 5! +ل! 5 ا?@ر و& .. با?< +ل ماري
.. IJي%*5او ر$Fلا@ #رD8ا نم Kاح9*و
.. IاF9لا LاFح%*ا@ ر6,%*او
.. Iا?Dلا نم م$يG0 1%ك ام@ MG(لا Nا?>C EOCو
.. لا 5! +ل! 5 KC د$شCو
.. دع@ امC
P Qوملا Mئادح
.. روصلا =) RD?ي KCو روش?لاو Sع9لا ر7%?H .. بار%لا TحH #ا:<C ا$ي) T9يU =%لا رو9Fلا كGH
.. DBCو ر:لا مGعي "Aلا 5! م$لاح@ مGعي 5و .. VرWلا TحH ا$G&C ;م%<ا
.. مع8
.. Qوملا +8!
.. نيعم<C Xا?لا +@ لا VدحH Y دحH م70C
.. IارFDلاو Iاي?UZاو .. Iاع[ولاو Iا)رشلاو .. Iار\ولاو با]2^حلاو .. IارمZاو _وGملا
=$ل`ا "دح%لا اA& مامC او%9Wي KC اوز20 م$Gك نيa#ا> م%?ك K! Qوملا م':D8C ن0 اوbر#ا) لa
P cا2لا نيC P كGملا نيC P #و?2لا نيC
P /ر>ايFلا نيC P /ر*اكZا نيC
P Iام0زلا نيC
او8اك ام موdFلا K,') او.a %ح +ل #رم 5 رمC لd'لا G0 HC
Kا?*و في-لا EايB ن0 'ح امك eكf Gg م نمو e كG^م نم Kاك ام را>و
/ر'@ و@C hرم i Eاaو +ئا?@,@ jر> Qوملا +@ Eز8 امG) .. @,) .. 1ي9-@ cوH,ي KC cbا?@C +يG0 hرع) .. +[رم د%شاو
.. kاa#ا> Kاك K! ا&#]ريل .. P م'9ي9l نيC
.. +يل! +حور او#ر ام .. اي8دلا Iا9lC cIا< ول لاوو
m ني?يدم ريU م%?ك K! 5وG) m Kورص9H 5 ن'لو م'?م +يل! برaC نح8و m Kور7?H An?يح م%8Cو m موFGحلا T3G@ اO! 5وG)
m نيميلا باح>C نم Kاك K! امCو m ميع8 o?<و Kاحيرو pور) m ني@رFملا نم Kاك K! ام,) m نيa#ا> م%?ك K! ا$8وع<رH
Mح و$ل اA& K! m ميح< oيGصHو m ميمح نم Eز?) m نيلا.لا ني@A'ملا نم Kاك K! امCو m نيميلا باح>C نم كل مJ:)
مي7علا ك@ر م*ا@ q9:) m نيFيلا ..
.. Qوملا +8!
.. Qا?9لاو ني?9لا م%يمو .. Qا0ام2لا LرDمو .. QاAGلا م#ا&
f#اg9f علا ]لddك ^دي9gH اgيا?ddملاو f#Jdf9لا ] لك ^ Xو^2gH ايا?ddملا
f#ا0و e#و^مg6 نddم gنr Gf8 ام gلWم ا&ارC eKور^a نddم ]نddgلا?g%g ل
f#اوrlZاو fبا9fFلا fلr &C fرg Dd dr>Zا =?@ نم JB نم g Qrر] كAH ل&
f#اوs:لاو eXfرا) fبا@rرC gKا* اg* =?@ نم Jg B نم gQrر] كAH rل&
tP f #ا?<Zاو f hار0Zا ^ ;ي?ddملا ^K اgمrيg G^* gنيC P g نيC ^#^ وا# gنيC
و^ راa gنيC ^+^?r @او ^ #و^رم^8 gنيC f#اHوZا وO gنيC ^ Kاما&و ^K
f#اري`ا fنg 0 اورf دrصg ي مل ]م6 اgيا?ddملا ghايf ح م$Gك او#g رgو
Pاgيا?ddملا gTي:g8 r مC gTrيg *اg?g HC P f #5rوuل gLارfDلا gTي:g8C
f#ارfD8او e ogشحgوg و Y E^ O gنيg@ ا$ي) g T8C rO! gرو^9^ Fلا gTي:g8C
dr8C r O!و Qامملا ^موg ي eمrوg ي "C "#ا?ملا ^1ي2^H امg) V#ا?^H g Td
f#اv^Dلاو اشgحلا fنg 0 g arرgH g ك^ :ddrDg8 r O!و fLارfDلا موي eمrوg ي ] "C
f#ا$f2لا ]دgشC =) fwr ز]?لا نdم gTd dr8C r O!و fLارDلا ^مrوg ي eمrوg ي ] "C
f#اgي<Zاو f cو<xولا ] ر^ح نdمf-ddrGgي r O!و jارyصلا ^ مrوg ي eمrوg ي ] "C
f#ا9rكZاو f بو^Gdd^Fلا fQاFf)اB kاو2g ش gن@^ د?gي gكيg Gg0 e Qايfكاd@
dr )fرrAgيو ني8y رلا@ gنr @g واd2g%g ي f#ازgملا gzيg) ^zيDgH kا0و^ م^# gنd
لا ل! fNوa^ولا ^ مrوي eمrوg ي ] "C f#ا$rش`او f با:f حلا ^مrوg يو
#ادyشلا fما7fعلا ا$f لاgوr &Cو fر ا]?لا Gg0 رورgملا موي eمrوg ي ] "C
ا]?لا نم f {Jg(لا ^مrوg ي eمrوg ي ] "C f#اDr>Zاو f باAgعلا fEr وg &و fر
#اyو^ a نddمfرو9^Fلا =) rمكو rمك e كGم fل&C نمf رو^9^ Fلا =) مكو مك
#اy&^ \ نddم fرو9^Fلا =) مكو r مك ايr 8^ # fل&C نمf رو9^Fلا =) مكو r مك
f#اري`ا fنg 0 اورf دrصg ي مل ]م6 اgيا?ddملا ghايf ح م$Gك او#g رgو
* * * * * * * * * *
را8 وC o?< ل! اي8دلا نم #ا9علا +@ 4ر(ي .. را* وC ماaC نم G0 .. رادH X,كو .. را]9ك رمC +8C مG0 Qوملا =) لم,H نمو
..
.. مايZاو =لايGلا لم<C Kاي:8و .. ما:<Zا EJح8او .. ماد0`ا 5! Qوملا =) ن'ي مل ولو
.. kاري3م ميع?لا باح>Zو .. kارد'م QاAGلا ل&Z لاو Kا'ل
* * * * * * * * * *
.. +GBا# Xا?لا لكو با@ Qوملا) .. Qوملا =) oG'شملا T:يلو
.. م7علا oي&ادلاو .. Vر9'لا oG'شملا ن'ل
.. Qوملا دع@ Kو'ي "Aلا ام
=)C رد%Fم كيGم د?0 Lد> دعFم =) m ر$8و Qا?< ..
=) مC رF* s|م اوaوO م$&و<و G0 را?لا =) Kو9ح:ي موي m رع*و EJ[ ..
* * * * * * * * * *
.. /رB}ا ل! +يG0 Kور9عي k ار:< Qوملا Kودعيو .. م$@ر IاFل ل! Kوaا%شي Kوحلاصلا) .. كلO ل<Zو
.. م$@ر ل! م$@رFي ما# ام Qوملا@ KوحرDي .. مع8
.. نيBرvملا zع@ ركO
G0 Xا?لا Sح) .. ا$70اوو /رص9لا 1ي-B Kاكو دي\ ن@ دحاولا د90 ماF) .. مJ*`ا رو36 نم ر36 G0 راUC ودعلا KC
i Eاaو .. نيعلا روحلا ف>و م6 .. ميع8 نم o?2لا =) ام ف>وو .. #ا$2لاو EA9لا
pرمو E5# QاO /#اddU
ن:ح I=ش لك نم TFGB
ا$عم:ي ا$9lاB VرHC
cريU Vو&C T:ل kا9ي9ح اي
ل! ]د< نمك ن8و'H 5
ا$* نم =GWم 1-(ي ام) 5
ام ا$ي) ف>اولا د2ي
pر%aا
pر-م ا$?0 TيGلا) 1يl
kاروl X,'لا ريدH O!
pدFلاو
q%%Dملا م%ي ميHاو(لا@
qم< م6 +%<اح $%?م
sqلC نم =GWم 1-(ي ام8!
.. لا لي9* =) م$:D8C م$يG0 TصBرو.. م$.ع@ Iا'@ ;DHراو .. o?2لا ل! Xا?لا Lا%شا)
.. oيرص9لا مي&ار@! مC =& .. Iا:?لا ني@ نم \و20 T96و)
i Tلاaو
t مي&ار@! =?@ا NرعHC .. دي90 ا@C اي
.. ن$يG0 +@ ل(@C ا8Cو .. م$Hا?@ ل! .. /رص9لا ل&C Iا*bر +9-(ي "Aلا
.. Lا%شي +Gعل .. Nا>وC نم QركO ام رر') .. مي&ار@! =?@5 k ا*ور0 ا$%ي[ر دaو oيرا2لا cA& =?%920C لاو دa
i دي90 و@C EاF)
رد9لا G0 ا?ي9م Jddd.) ا$ل TيCر +dddمH oGيل رد9لاو Qد@ ام اO!
رح9لا Nدdd> =) Kو?'ملا vلvGلا نم +8,dddك F8 ر36 ن0 م:9Hو
ر-a ام ريU نم را2حZا Qرdd&\Z صحلا G0 ا$?م لع?لا@ Tnlو وG)
رd.B Lرو "O Kاحيرلا نم نص3ك +HدF0 ا$?م رص(لا دF0 Tnش ولو
رddح9لا نم برش ر9لا ل&Z با-ل اd$@اعل وGح رح9لا =) TGDH ولو
رش?لا oddddd9يl ني?يعلا /رحا:@ o@اdd9> QومC KC 5! لا @C
.. اور9كو.. Xا?لا بر-[ا)
i Tلاaو .. مي&ار@! مC Tماaو
.. مي&ار@` o<و\ .. oيرا2لا cA$@ Tي[ر لاو دa .. دي90 ا@C اي
.. را?ي# N5~ /رش0 ا&ر$م =?م g AB,Hو P o0ا:لا cA& =) +ل ا$<وزH KC كل ل$)
.. oمايFلا =) +ي@Zو =ل kاعيDش Kو'ي) .. /#ا$شلا +a\ري KC لا لعل
.. kامي70 kا\و) او\وDH KC لاو و<ر,) .. TGع) نnل i دحاولا د90 EاF)
.. مي&ار@! اي .. مي&ار@! اي i \و2علا Tحاص)
.. cامC اي كي9ل i Eاaو .. Xا?لا •*و نم .. ر.8 باش 16و)
P .. لا لي9* =) ك%2$م EA9H KC ا&ر$مو .. كل o<و\ .. oيرا2لا cA$@ Tي[رC .. s=?@ "C i TلاF)
.. cامC اي لاو "C i EاF)
.. را?ي# N5~ /رشع@ QIا< م6 .. ا$%ي@ ل! o0ر:م \و2علا T9&A)
.. Iام:لا ل! ا&رص@ Tع)ر م6 .. دحاولا د90 ر2ح =) ا$%ع[و)
.. oيرا2لا cA& نم "دلو T<و\ =8C .. _د$شC =8! م$Gلا i Tلاaو
.. نيمحارلا محرC اي =?م +G9F%) .. كGي9* =) +%2$م EA9ي KC G0
.. را?ي# N5~ ^/رش0 =?م oيرا2لا ر$م اA& .. دي90 ا@C اي i Tلاa م6
.. لا لي9* =) /از3لا ز$<و +@ زs$2H
.. kا?:ح kاحJ*و .. kادي< kا*ر) ا&دلول Qر%شاو .. T)رص8ا م6
.. +Gيحرل مايZا دعH QABCو
.. ا$عم:H oمGكو .. ا&ر7?H /ر78 لك =) +0#وH =&و
.. 4ور(Gل /دعلا Kودعي Kود&ا2ملاو
.. KوF@ا:%ي +لوح Kود&ا2ملاو .. ودعي مي&ار@! 4رB ريD?لا Taو Kاح امG)
i KوbرFي م$لوح IارFلاو .. نم Vر%شا لا K! ..
Hوملا +@ 1ي-ي kا9يlو .. kا?Dك +يل! Tع)# .. ا&دلو Lار) Q#ارC امG)
.. ا&رد> نم 4ر(ي ا$9Ga و& ام8,كو .. +يل! Qر78 م6 ..
i Tلاa م6
.. 1ي-لا اA$@ 1ي-Hو .. نD'لا اA$@ |9لا) .. ودعلا IاFل Q#رC اO! .. s=?@ اي
.. +Gي9* =) kارصFم لا _اري KC _اي!و
.. +G9FHو .. +0#وHو .. +مشH QABCو .. ا$Hر90 نم Tم%كو .. ا&رد> ل! +%م[ م6
.. oمايFلا موي +يدي ني@ 5! .. ك?ي@و =?ي@ لا ;م< J) .. ]=?@ اي 1&Oا i Tلاa م6
.. €ي2لا ;م باU %ح .. ا&رص@ +ع9%H \و2علاو .. مي&ار@! .م)
.. oمدFملا ل! مي&ار@! wر*C .. Eا%FGل Xا?لا \ر@و ودعلا #J@ او3G@ امG)
.. Eا-9لا |)ا?Hو .. Eا9?لا Tيمرو .. Eا%Fلا Cد%@ا)
.. Eا-@Zا Eا%a لHاaو .. Eا>و ودعلا ني@ Eا< دF) .. مي&ار@! امC
.. ودعلا €ي< نم ني6J6 نم رWكC ل%a %ح
%ح .. لHاFيو .. مواFي و&و .. +ع)دي اA&و .. +@ر.ي اA&و .. +?ع-ي اA& .. م$?م ;م< +يG0 ل9aC .. كلO ودعلا VCر امG)
.. cوG%F) .. +*ر) نم ;aوو cاوa QراB
.. Kور)ا'لا مز&و .. KومG:ملا رص%8او
.. /رص9لا ل! €ي2لا ;<ر م6
.. EاDlZاو .. زئا2علاو .. Eا<رلا .. Xا?لا م&اFGH /رص9لا اوG>و امG)
.. نيم#اFلا =) ا&ا?ي0 رودH .. م$?ي@ مي&ار@! مCو
t دي90 ا@C اي i Tلاa .. دحاولا د90 QCر امG)
P Vز0,) =G0 Q#^ ر مC P ا?&,) =%يد& لا ل9a ل&
.. ك%يد& لا ل9a ل@ i ا$ل EاF)
.. L\ري Iاد$شلا ;م K}ا ك?@ا Kو'ي KC و<رCو
i oGئاa Tحاص)
د%شي .. ا&دلو Taرا) امدع@ .. ا&دحو ا$%ي@ ل! T)رص8او .. =?م =':8 ل9FHو .. =?• +ي) 1ي(ي مل "Aلا .. ل دمحلا
.. Tما8 %ح .. ا$9GF%) +@اي6 ل!و .. ا$مش%) +شر) ل! =H,%) .. ا$aوش
i د3لا Kاك امG)
i Tلاaو دي90 =@C |G2م ل! مي&ار@! مC QIا<
.. _ارش@ .. _ارش@ .. دي90 ا@C اي كيG0 مJ:لا
P.. _ر9B ام .. مي&ار@! مC اي ري(لا@ /رش9م Tل\ 5 i EاF)
.. Iا?:ح o[ور =) .. مي&ار@! "دلو oحرا9لا TيCر i TلاF)
.. ر&زي ليGك!و .. Zu%ي 4اH +*Cر G0و .. vلvGلا نم رير* G0 و&و .. Iار.B o9a +يG0و
.. Xورعلا T)^\و .. ر$ملا ل9^a دa .. "رش@C .. cامC اي i EوFي و&و
.. مع8
.. م$يل! ع:ي KC ل9a +يل! اوع:) .. Qوملا Eوز8 نم بر$م 5 +8C او?FيC .. ماوaC I5v&
.. لاعH لا لي9* =) oصيBر م$2$م اولA@و .. م&IاFل لا ]1ح,) لا IاFل او] 9حC
P Iاز2لا و& ام)
Kورش9%:يو +G.) نم لا م&اH~ ام@ نيحر) m Kوa\ري م$@ر د?0 IايحC ل@ kاHاومC لا لي9* =) اوG%a نيAلا ن9:حH 5و
ر<C ;ي.ي 5 لا KCو ل.)و لا نم oمع?@ Kورش9%:ي m Kو8زحي م& 5و م$يG0 NوB 5C م$DGB نم م$@ اوFحGي مل نيAلا@
مي70 ر<C اوFHاو م$?م او?:حC نيAGل pرFلا م$@ا>C ام دع@ نم Eو*رلاو ل او@ا2%*ا نيAلا m ني?مvملا ..
* * * * * * * * * *
.. ري9'لا \وDلا كلO .. لاو مع8
.. م$Hا<ر# ;)ريو .. م$&و<و zي9ي) .. +يG0 اوHام ام@ اوحر) .. +يدي ني@ م$@ر م$DaوC اO!
* * * * * * * * * *
.. +يل! Kو%D%Gي J) .. Qوملا@ Kو#د$يو .. م$?ي# =) Kو?%Dي Kوحلاصلا Kاك ل@
.. لا =[ري ام G0 Qوملا =& .. /دحاو oياU G0 .. /دما> م$*وD8
i م$ل لا Eاa امك م$) KومG:م م%8Cو 5! نHومH 5و +HاFH Mح لا اوFHا او?م~ نيAلا ا$يC اي ..
.. KومG:م م%8Cو 5! نHومH 5و .. مع8
"د0 ن@ 1ي9B راD'لا •@ر امل ‚ i EوFيو م$يل! ر7?ي ABC ل@ .. wز2ي ملو .. wزDي مل .. cوG%Fيل oG(8 wA< G0
;م2م لك اوعم2%*او م$Gئا9a او9لCو =لوح بازحZا ;م< دFل
=0رصم د?0 =ل Iاد0Zا د>رC امو =%@رك م6 =%@رU و'شC لا ل!
=0رصم لا =) Kاك 1?< "C G0 امG:م ل%aC نيح =لا@C T:لو
wزمم eوGش Eا>وC G0 _را9ي ,شي Kاو +ل`ا QاO =) كلOو
م%8C Kو9حH امك .. Qوملا Kو9حي موF@ ك%n< i Eاaو +$<و =) jر> .. XرDلا كGم G0 {اaو =@C ن@ دع* لB# املو ‚
.. /ايحلا
Eو*ر ل! راD'لا ما$* M@ا:%Hو .. نيمG:ملا@ ل%Fلا رW'ي دحC oكرعم =)و ‚ oحGl و@C Kا') .. i EوFيو cرد> ;)ري
.. _رح8 Kو# "رح8 .. م$* ك9يصي 5 لا Eو*ر اي
.. Qوملا@ kا9حرم) نمحرلا ا[ر =) Qوملا KC ما# ام مع8
* * * * * * * * * *
.. QاAGملاو ما6}او .. Qاو$شلاو =>اعملا T8اك ل@
.. I=ش لك نم م&د?0 م70C م$@ر) .. +8ورا%(ي) .. Qوملا@ Kو#د$ي) .. ا$يل! Kو%D%Gي J) .. نيحلاصلا G0 hرعH
i cريUو ريWك ن@ا ركO
با-(لا ن@ رم0 KC .. مورلا برحل kاشي< Sع@
+)اAح ن@ لا د90 و& .. o@احصلا نم باش .. €ي2لا اA& نم[ نم Kاكو ..
.. Qوملا G0 م$HCر<و .. نيمG:ملا Qا96 نم مورلا ^كGم ^رصيa 120و .. مورلاو نيمG:ملا ني@ Eا%Fلا Eاlو
.. نيمG:ملا نم ري*C +يل! ر.حي KC رم,)
.. +يمدa =) #ويFلاو .. +يدي =) EJUZا .. +8ور2ي .. o)اAح ن@ لا د9ع@ اوIا2)
.. كGملا مامC cوDaو,)
.. +%?-)و +ئاكA@ 120,) +عم رصيa ƒدح%)
.. ر*Zا نم كFGlCو .. رص?H i +ل EاF)
.. 5 i لا د90 EاF)
.. ='Gم فص8 كي-0Cو .. رص?H i رصيa EاF)
.. 5 i EاF)
.. =عم م'حلا =) ككرشCو .. ='Gم فص8 كي-0Cو .. رص?H i EاF)
ام ني0 o)رl =?ي# ن0 ;<رC KC G0 .. م2علاو برعلا كGمو .. كئا@~ كGمو .. ك'Gم =?%ي-0C ول لاو i لا د90 EاF)
.. TGع)
.. كG%aC KOC i Eاaو .. رصيa 1.3)
.. =?G%aا i Eاa
.. o9شB G0 MG0و .. 1ح:) +@ رصيa رم,)
.. cو9يصي 5و +لوح ما$:لا اومري KC .. /امرلا رمCو .. رصيa Iا<و
.. Qوملا ر7%?يو .. @,ي و&و .. oي8ارص?لا +يG0 hرعي كلO Iا?6C =) و&و
.. cرار>! رصيa VCر امG)
.. |9حلا ل! +@ او.مي KC رمC
.. ام&وع?م) .. بارشلاو ماع-لا +?0 اوع?مي KC رمCو .. |9حلا ل! +@ او.مو +aا6و او'D)
.. wو2لاو ,م7لا نم كG$ي KC #اك اO! %ح
.. ريز?B محلو .. kارمB +ل اور.حC
برFي مG) .. راD'لا =@ Tمشي KC ديرC 5 =?'لو .. =?ي# =) =ل لحي كلO KC مG0Z =8! لاو i Eاa .. لا د90 ام&~ر امG)
.. ماع-لا
.. ن:ح ماع-@ +ل رم,) .. كلA@ رصيa ر9B,)
.. oشحاDلا@ +ل hرع%H Iا?:ح /Cرما +يG0 لBدH KC رمC م6
.. ا$?0 hرعم و&و +ل hرع%H TGع<و .. +يG0 TGB#,)
.. ا$يل! TD%Gي 5و +مامC ليام%H =&و
i EوFH =&و 9.U T<رB .. كلO /Cرملا QCر امG)
.. ر2ح مC رش@ و&C "ر#C 5 .. ل<ر G0 =8وم%GB#C دFل لاو
.. ركO مC W8C ا8CC =?0 "ردي 5 لاو و&و
.. Tيزلا ا$ي) =GU,) .. Xاح8 نم ردF@ رمC .. رصيa +?م |nي امG)
.. ا$مامC o)اAح ن@ لا د90 فaوC م6
TDlو .. Qامو .. Tيزلا =) cد:< باUو .. Tيزلا اA& =) cوFلC %ح .. #ويFلا@ kاF6وم نيمG:ملا Vر*Zا دحC اور.حCو
.. Tيزلا Lو) =) 1GF%H +ما70
.. oي8ارص?لا +يG0 hر0و .. لا د90 ل! رصيa TD%لا) .. ما7علا ل! ر7?ي لا د90و
.. @,)
.. ردFلا =) +حر-@ رمCو .. رصيa 1.U د%شا)
.. cا?ي0 Tعم#و .. '@ .. را?لا /رارح@ رعشو .. ردFلا ل! cور< امG)
i Eاaو .. رصيa pرD)
.. كح?مCو .. كي-0Cو .. رص?%H
.. 5 i Eاa
.. Tي'@ اOامل .. kاO! i Eاa
.. Qوم%) .. ردFلا اA& =) FGH /دحاو |D8 5! =ل |يل +8Z ='@C i لا د90 EاF)
.. oHوملا cA& لWم .. لا لي9* =) QومH ا$Gك |D8 oئام =ل KC لاو Q##و دFلو
P ك?0 =GBCو =*Cر ل9a i رصيa +ل EاF)
.. _د?0 نيمG:ملا Vرا*C ;يم< ن0و i لا د90 +ل EاF)
.. مع8 i Eاa
.. Vر*Zا ;م +FGlC م6 .. +*Cر ل9F)
!! هرد ل !! ًابجع
.. نوملسم متنأو لإ نتومت لو .. تابثلا ا! "ثم نم #و$لا ن%ن ن&أ
م6 .. QاAGملا =) „ولولا وC .. Qاو$شلا ;9%H وC .. Qا#ودعم م&ار# ل<Z .. +?ي# ن0 E\ا?%ي نم .. مويلا نيمG:ملا نم K!
.. لا@ Oايعلاو Iو:لا@ +ل م%(ي
* * * * * * * * * *
.. +يG0 …ا0 ام G0 1لا3لا =) +ل م%(ي د9علا KC لاعH لا Eد0 نمو
.. Qاحلاصلا@ +ل م%B .. مايصلاو Qاaدصلاو .. مايFلاو ركAلا@ ل3%شي +Hايح =) Kاك نم)
.. +يG0 #ا%0ا ام G0 Qومي KC +يG0 =شB .. ري(لا ن0 hر0Cو لوH نمو
.. +لوز8 ل9a QومGل Kودع%:ي Kوحلاصلا Kاك .. مي7علا LرDلا اA& ل<Zو
.. Qا<ردلا ;)رو #وز%لا =) .. Qا7حGلاو XاD8Zا رB~ م&دحC م?%3ي ل@
.. +:D?%ي |D8 رB~ ل! .. Qا0ا-لا@ ل3%شيو .. ر'?ملا ن0 $?يو .. Nورعملا@ رم,يو .. د&ا2ي cد2%)
.. ام&ريUو نيحيحصلا T96
=9?لا KC .. wا#ولا o2ح نم ;<ر امدع@
.. رادلا cA& w#وي .. ا&ر7?ي /ر78و .. ا$مG'%ي oمGك =) و&و .. موي دع@ kاموي .. +يG0 د%شي Qوملا hرم لع<
.. VرBZا رادGل oGF?لا نFيCو .. محلا +يG0 Qد%شا املو
.. Xا?لا w#وي KC #ارC
.. +*Cر 1صع)
د?%*ا) .. م$عم2) .. د2:ملا =) Xا?لا ;م2ي KC Xا9علا ن@ ل.Dلا رمC م6 لا دمح م6 .. ر9?ملا ل! aر %ح .. +يل!
i Eاa م6 +يG0 ?6Cو
.. دع@ امC
.. مكر$•C ني@ نم NوGB =?م 8# دa +8! .. Xا?لا ا$يC
.. م'ي) ماFملا اA& =) =8ورH نلو
.. +?م دF%:يG) "ر$• اA$) .. kار$• +ل QدG< T?ك نم) 5C
.. +?م AB,يG) =لام اA$) .. k5ام +ل QABC T?ك نمو
.. +?م دF%:يG) =[ر0 اA$) .. kا[ر0 +ل Tم%ش T?ك نمو
.. Iا?حشلا شBC =8! لئاa نلوFي 5و
.. =FGB نم 5و .. =8,ش نم T:يل Iا?حشلا K!و 5C
.. =G0 +ل Kاك K! .. k اFح ABC نم =ل! م'9حC K!و
.. oمG7م "د?0 دحZ |يلو .. ل<و ز0 لا TيFG) =?GGح وC
لا Eو*ر Eز8 م6 =Gصيو Xا?لا ل! 4ر(يو +:D8 G0 لماح%ي و&و .. cد:< لك,H محلا QCد@و .. +%ي@ ل! .مو..
.. م$@
.. oعم2لا موي نم .. بر3ملا +@اح>,@ G> %ح
.. +يG0 pر-8ا) kاشار) +ل اوع[و) .. محلا +يG0 Qد%شا دaو .. +%ي@ لB# م6
.. cد:< محلا "و'H +شار) G0 ل•و
.. +شار) G0 و&و .. Qوملا hرم +@ لF6 م6
م$مام! Kور7%?ي اوGع<و .. Iاشعلا /Jصل Xا?لا ;م%<او .. م$@ =Gصيل
لا Eو*رو .. م$يG0 ,-@,) .. ردFي J) .. +شار) نم hو$?لا Eواحي .. hرملا cد& دa
.. /Jصلا .. /Jصلا i "#ا?ي Xا?لا zع@ لع2)
=9?لا TD%لا) P Xا?لا G>C i Eاaو +لوح نم ل!
.. ك8ور7%?ي م& .. لا Eو*ر اي .. 5 i اولاa
cد:< /رارح اO†) .. hو$?لا نم +ع?مH
.. ري9ك Iا8! و&و .. 1.(ملا =) Iام =ل او9> i EاF)
.. cد:< Lو) .. برFلا نم #را9لا Iاملا Kو9صي اوGع<و .. Iاملا +ل او9ص)
.. +?0 Iاملا اوDaو,) .. cدي@ م$ل ريشي لع< .. ‡اش?لا نم I=ش@ رعشو .. cد:< #ر@ امG)
.. +يG0 =مUC موFيل +يدي G0 ,'Hا امG)
i Eاa KC .. +ل,* Eاv* EوC Kا') .. Lا)C م6 .. k ايGم S9G)
P Xا?لا G>C
.. ك8ور7%?ي م& .. لا Eو*ر اي .. 5 i اولاa
.. Iاملا +يG0 Kو9صي اوGع<و .. ل:%Uا) .. 1.(ملا =) Iام =ل اوع[ i Eاa
.. +يG0 =مU,) .. موFي مC #ارC .. ‡اش?لا نم I=ش@ رعش اO! %ح
i Eاa KC .. +ل,* Eاv* EوC Kا') .. Lا)C م6 .. k ايGم S9G)
P Xا?لا G>C
.. ك8ور7%?ي م& .. لا Eو*ر اي .. 5 i اولاa
%ح .. Iاملا اورWكCو .. cد:< G0 #را9لا Iاملا Kو9صي اوGع<و .. Iاملا +ل اوع[و) .. 1.(ملا =) Iام =ل اوع[ i Eاa
.. +يG0 =مU,) .. موFيل +يدي G0 ,'Hا م6 .. cدي@ م$ل راشC
.. م$?ي0C ;مدHو .. م$Hدn)C بر-.H .. +يل! Kور7?ي +G&Cو
.. +8ور7%?ي د2:ملا =) Nو'0 Xا?لاو
.. Lا)C م6 .. k ايGم +يG0 م3م S9G)
.. لا Eو*ر اي ك8ور7%?ي م& .. 5 i اولاa P Xا?لا G>C i EاF)
لم,%) .. kاد& +Hد& دa محلا اO†) .. cد:< =)
.. _را9ملا د:2لا _اO
.. نيملاعلا برل د&ا<و .. نيدلا رص8 "Aلا
.. ا$Hدش /ايحلا نمو .. ا$HوJح /#ا9علا نم LاO "Aلا .. د:2لا كلO
.. مايFلا Eوl نم .. KامدFلا +?م Qر-DH "Aلا د:2لا
.. نمحرلا oيشB نم .. Kا?يعلا T'@و
.. لHاaو .. wا<و .. لا لي9* =) بA0
VCر امل i Eاaو م$يل! TD%لا .. cد:< د?م hرملا ن'مHو .. +لاح
.. Xا?لا@ yلصيG) ر'@ ا@C اورم
=9?لا بارحم =) .. ر'@ و@C مدF%يو .. /Jصلا EJ@ ميFي) /دش نم +HIارa Kوعم:ي Kو#ا'ي 5و .. Xا?لا@ =Gصي) ..
.. +8زحو +ئا'@
.. Iاشعلا /J> T$%8او
.. QاوGصGل ا&دع@ Xا?لا ;م%2يو .. ر'@ و@C م$@ =Gصي) .. ر2Dلا /Jصل Xا?لا ;م%<ا م6
لا Eو*رو .. k امايC .. م$@ ر'@ و@C =Gصيو .. +شار) G0
لا Eو*ر د<و .. ني?65ا موي نم رصعلا وC ر$7لا /J> T8اك امG) cاد?*,) .. اˆيG0و Xا9علا ا0د) .. cد:< =) oDB
.. cرا:يو +?يمي ن0
.. hرZا =) cJ<ر •(H .. ام$?ي@ =شمي 4رB م6
.. KوGصي Xا?لاو .. TميaC دa /Jصلا اO†) .. د2:ملا ني@و +%ي@ ني@ "Aلا ر%:لا فشكو
.. م$يل! ر7?) .. /Jصلا =) kا)وD> +@اح>C VCر)
.. /ر&اl ‰#ا:<Cو .. oكرا9م cو<و
.. cدي Tع-a نم م$?م .. لا لي9* =) 1ي>C دaو 5! ‰ دحC م$?م ام
.. cد:< Qاحار2لا Quم نم م$?مو .. +?ي0 TnF) نم م$?مو
.. م$:لا<و .. م$عم د&ا<و .. رايBZا I5v$@ G> املاl
.. ا&وما>و ا$ما> مايCو .. ا&وماaو ا$ماa oGيل مك
.. Iا0دلا +عم اوصGBCو .. IJ9لا G0 +عم اور9> مك
.. KاlوZاو با9حZا اور2&و .. KاوB`او ل&Zا .. +?ي# /رص?ل اوaرا) مك
.. kJيد9H اولد@ امو .. ر7%?ي نم م$?مو .. +9ح8 .a نم م$?م
.. ا&ا?'* ل! م$aوش املاl =%لا .. رادلا كGH ل! .. م$aراDي مويلا و&ا& م6
.. م$HJ> =) م&~ر امG)
.. رمa نم oFG) +$<و K,ك %ح .. م:9H
.. Qوملا Qار'* +0راصH QCد@و .. +شار) ل! #ا0و .. ر%:لا BرC م6
i oشئا0 Tلاa
لا Eو*ر TيCر 5! +ل! 5 i EوFي م6 .. Iاملا@ +$<و q:مي م6 pدFلا =) cدي لBدي) .. Iام +ي) pدa cد?0و Qومي و&و
.. Qار'* QومGل K! .. لا
.. مويلا دع@ برك كي@C G0 |يل i EوFيو ا$يل! TD%Gي) .. cا%@C بركاو i EوFHو ='9H oمlا) TGع<و
.. IاDشلا@ +ل و0#Cو .. +$<و q:مC TGع2)
.. لي)ار*!و ليئا'يمو لير9< ;م .. G0Zا Mي)رلا لا E,*C ل@ .. 5 i EاF)
.. اي8دلا ا$@ w#وي QامGك ##ري لع< .. Qار':لا +يG0 Qد%شاو .. |D?لا +@ Lا[ امل م6
.. +م&C امي) مG'%ي Kاك ل@
i EوFيو _رشلا رو> نم رAحيو
.. Š د<ا:م م$ئاي98C رو9a اوA(Hا Vراص?لاو #و$يلا لا نعل Š
.. Š د<ا:م م$ئاي98C رو9a اوGع< موa G0 لا 1.U د%شا Š
Eاa ام رB~ نم Kاكو .. Š م'8اميC T'Gم امو .. /Jصلا /Jصلا Š i
Qام م6 .. مع8 ..
.. نيملاعلا بر 1ي9حو .. نيF%ملا مام!و .. نيG*رملا دي* .. Qام
.. oمG'@ kادحC VO~ 5و .. oمG7م@ +9لا-ي دحC |يلو Qام
.. ما6~ 5و o9يU 5و .. مارح Eاوم,@ |8د%ي مل
.. kاي<ار +@ر وDعلو .. kاي0ا# لا ل! Kاك ل@
.. Kا6وZاو _رشلا ن0 $?يو .. نمحرلا /#ا90و /Jصلا@ رم,ي
ميحر Nوbر ني?مvملا@ م'يG0 ‹يرح م%?0 ام +يG0 زيز0 م':D8C نم Eو*ر مكIا< دFل ..
* * * * * * * * * *
cدع@ نم Kوحلاصلا Kاك كلAكو .. Qا@رFلا ل! o0را:ملاو .. Qا0ا-لا نم راWك`ا@ .. QومGل Kودع%:ي ..
ل! او?كري ملو .. +@اF0 نم او)اBو .. م$@ر oمحر او<ر .. Qوملا م&,2) اO! .. م$لاع)C ن:حو .. م$لام0C /رWك ;م م&و
.. م$لام0C
.. دشارلا oDيG(لا .. با-(لا ن@ رم0
.. Xو2ملا oلو# Kاري8 ,DlCو .. نيملاعلا برل د&ا<و .. نيدلا رص8 "Aلا
.. Kور)ا'لا +يG0 دFح
.. =*و2ملا /vلvل و@C .. k ادFح م&رWكC نم Kاكو
KاحDصم Kار2ح =&و .. ريعشلا نح-ل oل~ =&و حر ;م< .. Iاحرلا ;?صي Kاكو .. o?يدملا =) kا#ادح kارا28 kاد90 Kاكو
.. نح-ي) .. ديلا@ رادHو .. ام$?ي@ 1حلا pر-يو رB}ا Lو) ام&دحC ;[وي
.. رم0 نم ماF%8Jل {رDلا نيح%ي د9علا اA& ABC
i Eاaو +ل,:) Mيرl =) kاموي رم0 +يFG)
tP qيرلا@ نح-H حر Tع?صل IاشC ول EوFH ك8C T6دح
.. رم0 ل! kا:@ا0 د9علا TD%لا)
.. بر3ملاو Lرشملا ل&C ا$@ ƒدح%ي حر كل نع?>Z .. G@ i Eاaو
i Eاaو .. +عم نم ل! رم0 TD%G)
.. د9علا =8د0وH
نم +@ نعl K!و .. ل%a o$2لا cA& نم +@ نعl K! و$) .. +-*و =) +.9Fم .. Kا*Cر +ل kار2?B ;?>و د9علا .م م6
.. م:لا@ +يG-ي ABCو .. ل%a VرBZا o$2لا
.. م:لا وC نع-لا /وF@ ام! ل%Fي .. +@ نعl اO! %ح
.. د2:ملا اياو\ نم oيوا\ =) رمعل ,9%Bا) .. ليGلا oمG• =) .. Iا< م6
.. ر2Dلا /Jصل Xا?لا +9?ي د2:ملا ل! رم0 لB# %ح _ا?& Eزي مG)
.. ر9') .. رم0 م$@ مدFHو .. /Jصلا TميaC م6
.. /IارFلا Cد%@ا امG)
.. Qا?عl ƒJW@ .. +G<ا0 .. ني0 o)رl =)و .. =*و2ملا +يG0 4رB
.. +Hر* TحH oWلاWلاو .. +9?< =) oي8اWلاو cرد> =) لوZا Tعaو
.. hرZا G0 ;aوو .. رم0 pاص)
.. kارودFم kاردa لا رمC Kاكو i لاعH +لوa ##ري و&و
.. Xا?لا@ /Jصلا لمكCو Nو0 ن@ نمحرلا د90 مدFHو
.. k5امشو kا?يمي .. نيمG:ملا نع-يو .. نيGصملا NوD> Mشي +?ي':@ راl دF) د9علا امC
.. oع9* م$?م Qام .. kJ<ر رش0 o6J6 نعl %ح
.. kا7يGU kIا#ر +يG0 FلCو ل<ر +?م بر%aا) .. +?عl 5! دحC +?م بر%Fي ام +?ي'* kار&اش فaو م6
.. +:D8 نع-) .. +يG0 اوردa م$8C مG0و .. =*و2ملا بر-[ا)
.. Kو'9ي +عم Xا?لا MG-8او .. +%ي@ ل! +يG0 kايش3م رم0 لfم^حو
.. |مشلا ;G-H KC Q#اك %ح .. +يG0 م3م ل•و
i Eاa KC .. +ل,* Eاv* EوC Kاك م6 .. +لوح نم cو<و =) ر78 .. Lا)C امG)
.. مع8 i اولاa P Xا?لا G>C
.. /Jصلا _رH نمل مJ*! 5 .. ل دمحلا i EاF)
.. ردFي مG) =Gصيل موFي KC #ارCو .. ,[و%) Iام@ ا0# م6
.. |G2يل +يل! د8ا:Hو .. +DGB +:G<,) لا د90 +?@ا دي@ AB,)
.. kام# Nز?H +حار< TGع2)
.. pر2لا د:H ام) .. =ع@ا>C ;[Z =8! لاو .. رم0 ن@ لا د90 Eاa
.. q9صلا Gص) .. مئامعلا@ +حر< ا?-@ر)
.. =?G%a نم ر78ا Xا90 ن@ا اي i Eاa م6
.. +:D8 ل%a م6 .. k ا-&ر كعم نعl م6 .. =*و2ملا مJ3لا ك?عl i EاF)
.. •a +ل ا&د2* /د2:@ لا د?0 =?<احي =GHاa لع2ي مل "Aلا .. ل دمحلا i رم0 EاF)
.. رم%@ kاlوG(م kIام cاF:) .. +حر< ل! ر7?يل .. رم0 G0 1ي9-لا لB# م6
.. +حور< نم Iاملا 4ر()
.. kا?9ل cاF*,) .. ديد>و م# 4رB "Aلا KC 1ي9-لا ن7)
.. cد:< Taزم دa Qا?ع-لا KC 1ي9-لا مGع) .. +Hر* TحH "Aلا +حر< نم ن9Gلا 4ر()
.. kادU وC مويلا kا%يم 5! ك?•C ام) .. {وC .. ني?مvملا ريمC اي i EاF)
.. ك%@A'ل كلO ريU TGa ولو .. =?%aد> i رم0 EاF)
i Eاa م6
.. لاعH لا "دي ني@ Nوaولا =?عي .. ;G-ملا Eو& نم +@ Tيد%)5 .. ا$Gك اي8دلا =ل KC ول لاو
.. kاريB لا _از2) .. كلO TGa K!و i Xا90 ن@ا EاF)
لا Eو*ر ا0# دa |يلC P o'م@ Kو)ا(ي O! .. نيمG:ملاو نيدلا ك@ لا زعي KC ..
.. مJ*`ا ك@ ر$•و .. kاز0 كمJ*! Kاك .. TمG*C امG)
لا Eو*ر cد$ش د$شم ن0 13H مل م6 .. k اح%) كHر2& T8ا') .. Qر<ا&و P نيكرشملا Eا%a نم ..
.. ehار ك?0 و&و z9a م6
.. hار ك?0 و&و z9^aو .. cدع@ oDيG(لا Qر\اوو
.. راصمZا ك@ لا ر]صم .. Xا?لا =لو ام ري(@ Tيلو م6
.. ودعلا ك@ D8و .. EاومZا ك@ ا9<و
.. كل اnي?$) .. /#ا$شلا@ كل م%B م6
.. =8و:G<C i رم0 EاF)
.. كمJك s =G0 د0C i Xا90 ن@5 Eاa .. |G< امG)
.. +يG0 #ا0C امG)
.. +8ور3H نم رور3ملا K! لاو i Eاa
P cاFGH موي لا د?0 كلA@ =ل د$شHC
Œ دمحلا كل م$Gلا i Eاaو .. رم0 pرD) .. مع8 i Xا90 ن@ EاF)
.. +8و0#ويو .. +يG0 Kو?Wي اوGع2) Xا?لا Iا< م6
.. باش Iا<و
لا Eو*ر T9ح> .. ني?مvملا ريمC اي رش@C i EاF) .. /#ا$ش م6 .. Tلدع) Tيلو م6 ..
.. =ل 5و s =G0 5 .. k ا)اDك ا$?م T<رB =8C Q##و i رم0 EاF)
.. مJ3لا =G0 او#ر i رم0 EاF) .. hرZا |مي cرا\! اO†) .. باشلا ر@#C امG)
.. ك@رل FHCو .. ك@وWل F8C +8†) .. ك@و6 ;)را .. =BC ن@ا اي i Eاa
.. +يG0 م3يو .. بر'لا cاش3%ي لع<و .. رم0 G0 ملZا د%شا م6
.. "ر2ح =) +%ع[و) +*Cر QAB,) =@C G0 =شU i رم0 ن@ لا د90 Eاa
.. "ر2ح =) +*Cرو Lا),) +يG0 =شU م6 hرZا =) =*Cر ;[ i EاF) .. Lا),)
.. hرZا G0 =*Cر ;[ i EاF)
.. cا%@C اي Iاو* 5! hرZاو "ر2ح ل&و i TGF)
.. =?محري KC لاعH لا لعل .. بار%لا G0 =$<و pرlا i EاF)
.. =HرDح ل! =@ او0ر*,) .. T.9a اO†)
.. م'@اaر ن0 +8وع.H رش وC .. +يل! =8ومدFH ريB و& ام8†)
Qام م6 .. Qار':لا +يG0 Qد%شاو .. |D?لا +@ Lا[ م6 .. +ل رD3ي مل K! .. +مZ ليوو .. رمعل ليو i Eاa م6 ..
.. +ي9حا> 18ا2@ cو?)#و
.. Tمي مل oFيFحلا =) +GWم ن'ل .. با-(لا ن@ رم0 Qام .. مع8
.. Qاعي)ر Qا<ر#و .. Qاحلا> Eام0C G0 مدa
.. نمحرلا +%يشB نم cbا'@و .. K~رFGل +HIارa cر9a =) +9حا>
.. +%<ر# نم c#ا$< ;)ريو .. +%شحو =) +HJ> +:8vH
.. kJيوl +HرB~ =) pار%*ا +?'ل .. kJيGa cاي8# =) 1عH
'ب(لا ه)ع )* "+ .. ,(جلا+ ن&-.بملا /-.0لا نم
'ب(لا نأ 1را2بلا 3ور )* "+ 4 ًامو& 5ا*
4 6ل78 .. -9* :نا; <لإ =>وتت /أ-ما ا?@8 .. ,(جلا '8 '(ت&أر مAان انأ ا($+
.. ًا-+)م 6$لو8 Bت-$C ت-D8 .. -م0ل 4 اولا* E -97لا ا! نمل
.. !! لا 5وGر ا& راCأ H$لعأ 4 5ا*و -مع <Iب8
* * * * * * * * * *
.. م0ن
.. ,J%ل "D '8 BAا7لل او)0تGا8 توملا 5وK(+ او(7&أ .. نو%لا9لا اI!
.. +%?@ا T'@ .. M$شي ABا امG) .. بر'لا +يG0 د%شا .. |ير#! ن@ لا د90 د&ازلا د@اعلا@ Qوملا Eز8 امل
.. wرصملا اA& ل<Z ا$Gك .. oم%B N5~ oع@رC Tي9لا اA& =) K~رFلا Tم%B دF) .. ='9H 5 .. =%ي?@ اي i EاF)
.. Kو'9ي +لوح +G&Cو .. /ايحلا XاD8C دعي .. Qوملا …ار) G0 Kاك دFG) .. ري@زلا ن@ لا د90 ن@ رما0 ا]مC
م70و .. +0ز8 ]د%شC دaو .. +FGح =) 4رشحH +:D8و .. بر3ملا /Jصل "#ا?ي KOvملا ;م* .. Qوملا wراصي و& ام?ي9)
.. +@رك
tt.. "دي@ اوAB i +لوح نمل Eاa Iاد?لا ;م* امG)
.. P نيC ل! i اولاa
.. د2:ملا ل! i Eاa
tt Eاحلا cA& G0 T8Cو i اولاa
.. +9ي<C 5و /Jصلا "#ا?م ;م*C tt .. لا Kاح9* i Eاa
.. c#و2* =) Qام ]م6 .. مام`ا ;م oعكر Gص) .. نيG<ر ني@ cوGمح) .. "دي@ اوAB
.. د<ا* و&و Qام .. مع8
.. cا[ر@ +ل م%B .. c5وم o0اl G0 ر9>و .. /Jصلا ماaC نم)
ر&دلا ƒ#اوح رمل ر9>ا ر9صلا o93م Kدمح%G)
ا$%%يم ل9a ك:D?ل د$ماو رBAلا ل[اDH مويل رBOاو
ردصلا 4رشحم T8Cو ;م:H مG) _و0# دa كG&C K,')
ام@ _وnي& دa م$8,كو ر-علا نم 'G$لا ,ي$%ي
G0 _و9Ga دa م$8,كو ر9Fلا oمG•و رير:لا ر$•
G0 T8C فيك "رعش Tيل اي "ردH 5 T8Cو رير:لا ر$•
رد:لاو رو)ا'لا@ TG:U اO! T8C فيك "رعش Tيل مC
رشحلا oحي9> با:حلا ;[و اO! T8C فيك "رعش Tيل مC
رAعلا امو ل@ ك@رل كلوa امو TيHC امي) ك%2ح ام
رمC نم Qر@د%*ا ام TG9aC وC _رA0 QABC Kو'H 5C
* * * * * * * * * *
.. Qاحلاصلا Eام0Zا Lار) G0 .. Qامملا د?0 Kور:ح%ي Kوحلاصلا Kاك ل@
.. Qا?:حلا ريW'Hو .. Qا<ردلا ;)ر =) #وز%Gل /ايحلا م$@ Tلاl ول Kو#ويو
i +ل ليF) .. '9) .. #و*Zا ن@ نمحرلا د90 ر.%حا
.. T8C .. T8Cو tt كي'9ي ام
.. wو.(لاو د&زلاو .. wوش(لاو /#ا9علا =) =?عي
.. Qام %ح وG%ي Eزي مل ]م6 .. موصلاو /Jصلا G0 kاD*C .. لاو ='@C i EاF)
i EوFيو ='9ي ABC .. Qوملا +@ Eز8 امل +8†) =شاaرلا ديزي امC
P كل موصي نمو P ] Tم اO! ديزي اي كل =Gصي نم
.. Qامو د$شH م6 .. بو8Aلا نم كل رD3%:ي نمو
.. رار*Zاو ]د9ع%لا با@رZ .. را.%ح5ا د&اشم cA&
.. راح*Zا =) م$شر) IN# ن0 او)ا2H م$%يCر اوG)
.. راص@Zاو بوGFلا +ي) 1GF?H kاموي Kو)ا(ي
.. DBCو ]ر:لا مGعي نم او[رC دaو .. VرWلا TحH او?)د)
.. F@Cو ريB لا د?0 امو .. ني?مvملا را.%حا و& اA&
* * * * * * * * * *
.. ريمCو د90 5و .. ريF)و =?U 5و .. ري3>و ري9ك ني@ LرDي 5 Qوملا
ديشرلا Kورا&
.. kا#و?< ا&uمو hرZا كGم "Aلا _اO
=) نير-مH ام لاو) .. Tnش Sيح وC .. نيصلا =) وC د?$لا =) "ر-مC i o@اح:Gل EوFي) .. +*Cر ;)ري Kاك "Aلا _اO
.. ='Gم TحH =&و 5! hرC
.. EوG$^ @ +ل EاFي ل<ر@ ] رم) دي> oGحر =) kاموي 4رB .. ديشرلا Kورا&
.. EوG$^ @ اي =?70 i Kورا& EاF)
لا Eو*ر Kدل نم P _#اد<Cو _bا@~ نيC tt ني?مvملا ريمC اي i Eاa P كي@C ل!
.. اوHام i Kورا& Eاa
.. م&روصa كGH i Eاa P.. م&روصa ني,) i Eاa
.. م&رو9a cA& i Eاa P م&رو9a نيCو i Eاa
P م&رو9a =) م&روصa م$%عD8 ام) .. م&رو9a cA&و .. م&روصa كGH i EوG$^ @ EاF)
i Eاa .. EوG$@ اي =8#\ .. Taد> i Eاa
;:%ي Qوملا دع@ _ر9a TيG) m oع*او) اي8دلا =) _روصa امC
i EاF) .. =8#\ i Eاaو Kورا& '9)
i ني?مvملا ريمC اي
اOام Kا') ني?:لا Qرم^0و Vر:ك \و?ك T'Gم ك8C 1&
P اA& لك ن0 cدع@ E,:^Hو e =ح لdك oياdU ر9dFلا |يلC
.. G@ i Eاa
.. Qوملا +@ Eز8 %ح مايC +يG0 f zمH ملو .. kا.يرم +شار) G0 pر-8او .. Kورا& ;<ر م6
i +@ا2حو c#اوF@ .. pا> .. Qار':لا نيا0و .. /ا)ولا +Hر.ح امG)
.. cرمCو +H#ايa TحH م$Gك .. لا 5! م&#د0 =صحي #ا'ي 5 .. م$0ور#و .. م$)وي:@ .. م$@ اوbا2) .. =شوي< اوعم<ا
i Eاa م6 .. '@ .. م&~ر امG)
.. +'Gم Eا\ دa نم محرا .. +'Gم Eوزي 5 نم اي
.. Qام امG) .. Qام %ح ='9ي Eزي مل م6
.. oFي[ /رDح w#وCو اي8دلا كGم "Aلا .. oDيG(لا اA& ABC
.. cbامد8 +?كا:ي ملو .. cbار\و ا$ي) +9حاصي مل
اشار) +ل اوشرDي ملو .. kاماعl +عم او?)دي مل
.. +لامو +'Gم +?0 ?UC ام
Eو(لاو لي(لا نيC #و?2لا نيC m +%ي?م T)او O! oDيG(لا ل*
اوGمح ول نيوFملا o9صعلا@ Iو?H m ا$حHاDم T8اك =%لا \و?'لا نيC
ل*Zاو zي9لا نيCو ديدحلا نيC mkا#د0 ا$Hد>رC =%لا …وي2لا KC
ل<ولاو Qوملا +يG0 jا8C 5! m دحC G0 Tما# ام) Kر'?H 5
.. Kاورم ن@ كGملا د90 امC
k5ا:U VCر) TD%لا) .. Tح%D) +%)رU A)او?@ رم,) .. |D?لا +يG0 Mي.يو .. بر'لا cاش3%ي لع<.. Qوملا +@ Eز8 امل +8†)
.. +8اك# =) kاريF)
رمC نم fEC مل =?%يل اي .. k5امح T?ك =?%يل اي .. k ارا28 T?ك =?%يل اي .. k 5ا:U T?ك =?%يل اي i لa م6 كGملا د90 '9)
.. Qام م6 .. k اnيش ني?مvملا
.. kا920
لGFلا م$%?UC ام) Eا<رلا 1GU m م$*رحH Eا9<Zا لGa G0 اوHا@
اولز8 ام |n@ اي kارDح او0#و,) m م$Gaاعم ن0 ز0 دع@ اولز?%*او
لGحلاو Kا2ي%لاو /ر*Zا نيC m اور9a ام دع@ نم jرا> م&ا#ا8
لG'لاو را%*Zا بر.H ا$8و# نم m oمع?م T8اك =%لا cو<ولا نيC
لص%?H Qوملا ما$* ك%HC امل m م$م$*,@ ;?م^ H ملC /امرلا نيC
ليحلا 5و او?Uا ام Iا9lZا نيC m م$عم<C Kاري2لاو o9حZا نيC
اوGع) ام q9a اي ا$ل _ومG* ل@ m م$@رaC _ا*او 5و _د0ا* ام
اوG3ش دa Eاملا ما:%aا@ م$Gكو m kاحر-مو k اي:?م _ركO Eا@ ام
ل&ولاو wورلا +ي98ا< نم _اش3ي m +@ |ي8C 5 k اشحو _ر9a Eا@ ام
ل<ر م$?ي@ نم +@ ] رمي 5و m دحC +@ =H,ي 5 _ر9a Eا@ ام
ل%%Fي #ودلا ا$يG0 cو<ولا كGH m م$لIا* نيح م$?0 ر9Fلا qص),)
اوGكC دa لكZا Eوl دع@ اوح9>,) mاو@رش امو kار&# اوGكC ام Eاl دa
اوGحHراو Iاد0Zا G0 ا&وDG() m اورB#او EاومZا اوز?ك املاlو
اوGF%8او نيG&Zاو رودلا اوaراD) m م$?صح%ل k ارو# اوديش اوملاlو
ddddddddddddddddddd
.. مع8
.. Kوم#ا?ي Iار\و 5و .. Kومر'ي ل&C 5و .. Kومد(ي مدB ا$ي) |يل رو# ل! .. اوGF%8ا
.. دي9عGل مJ7@ ك@ر امو .. م$Dئاح> م$م>ا(Hو .. م$لام0C ا$ي) م$:لا2H .. رو# ل! اوGF%8ا
* * * * * * * * * *
.. م$8اد@C =) م&ا)ا0و .. م$aا\رC =) م$يG0 لا ;*و.. Xا?لا نم Mير) _ا?&و
.. م$%Uا@ %ح QومGل #ادع%*5ا ن0 اوGD3)
Eاي0 5و ل&C 5و .. Eام 5و /را2%ل 5 .. اي8دGل wو<رلا او9Gl Qوملا او?يا0 امG) .. م$Gع) qي9a G0 م&ABCو .. م$Gمش #د9)
.. Eاع%ملا "وFلا Iا[ر!و .. EاوحZا pJ>` ام8و ..
.. Kوع<ر^ي 5 ا$يل! م$8C مي7علا Mلا(لا م'ح دa ن'لو
.. Kوعي.ملا Kو&Jلا .. Kو98Aملاو /اصعلا كnلوC
.. ليG2لا Mلا(لا ني@و م$?ي@ ليحو .. ليو$Hو باA0 م&را.%حا =) م$ل Kا') .. م&اي8دل م$9ح م$يG0 1GU
* * * * * * * * * *
i =9lرFلا ركO
.. بر'لا +يG0 د%شاو .. Qوملا +@ Eز8 امل .. لمZا Eوl c]رUو .. ل3ش8ا cاي8د@ ن]مم .. نير.%حملا دحC KC
i KولوFيو .. +8و0#وي .. cbا?@C +لوح ;م%<ا
.. +يG0 ا&و#ا0,) .. qيصيو .. M$شي AB,) .. لا 5! +ل! 5 لa
i Eاaو م$@ pاص)
.. اAك +ي) او0ر\ا =8JDلا Kا%:9لاو .. اAك ا$ي) اوحG>C oي8JDلا رادلا
.. Qام %ح كلO ##ري Eزي مل ]م6 .. اAك +?م او.9aا =8JDلا Kاكدلاو
.. Qام .. مع8
.. Bت-سL B$لع #و)تو .. BتMرو امN+ Oتمت& .. BناDدو Bناتس+ P-تو
* * * * * * * * * *
i ميFلا ن@ا ركOو
i #]#ري لع2) cرا.%حا د?0 لا ]5! +ل! J@ ر]ك^O .. راFعلا را2H دحC KC
.. Eاحلا اA& G0 و&و .. +حور T<رB %ح .. اAك اA&و .. اAك اA&و .. د]ي< Vر%شم اA&و .. oصيBر oع-Fلا cA&
.. kار9'%م +يG0 شم امدع@ .. VرWلا TحH ن)# م6
.. cو?كا* 5و cر9a =) cوعD8 ام) .. Eايعلا رWكو .. EاومZا ;م< دa
* * * * * * * * * *
i ميFلا ن@ا Eاa
.. +حور ^wز8 cر.ح امG) .. روم(لا بارش |لا2ي Kاك نمم ل<ر ر.%حاو
.. لا 5! +ل! 5 لa .. KJ) اي .. KJ) اي i Eاaو .. +لوح نمم ل<ر +يG0 ل9aا
.. +8ا:ل لF6و .. +8ول د9GHو .. +$<و ري3%)
.. لا 5! +ل! 5 لa .. KJ) اي i +9حا> +يG0 ##ر)
i pا>و +يل! TD%لا)
.. =?F*ا ]م6 T8C برشا .. =?F*ا ]م6 T8C برشا .. 5
.. ا$يرا@ ل! +حور T[ا) %ح .. ا&#]#ري Eا\ امو
.. لا@ Oوع8 ل9a نم م$0ايش,@ لع) امك Kو$%شي ام ني@و م$?ي@ ليحو .
* * * * * * * * * *
i "دDصلا ركOو
.. لFعي 5و =شمي .. ما8و ر'* اO! Kاكو .. ا$G&C |لا2يو رم(لا برشي Kاك k J<ر KC
.. ;Fي 5 =ك ل9ح@ +G<ر دشيو q-:لا =) ما?ي Kا')
.. kا%يم q9>C %ح .. k ا:'?م kاFGعم =F9) .. ل9حلا +':م,) .. q-:لا نم •F*و .. =شمي ماF) .. ما8و oGيل ر':)
* * * * * * * * * *
i Kامزلا 4Oوم8C =) ركOو
.. رام(لا Tي@ نم 4ر(ي #ا'ي 5و .. رم(لا برش@ kا8و%Dم .. kاF*ا) kJ<ر Kاك Sي3ملا ن@ دمحم KC
.. cاوa QراBو .. Qوملا +@ Eز8و .. hرم امG)
P.. =شملا ;ي-%:H ل& P /وa كم:< =) =F@ ل& .. +لوح نمم ل<ر +ل,*
.. رام(لا Tي@ ل! ا?& نم Tيشم Tnش ول .. مع8 i EاF)
P د2:ملا ل! =شمC TGa J)C لا@ Oو0C i +9حا> EاF)
i Eاaو .. '9)
.. د2:ملا ل! =شملا@ =H#ا0 Qر< امو .. ا#وعH ام cر&# نم •رما ل'ل s=G0 كلO 1GU
* * * * * * * * * *
i #اور =@C ن@ا Eاaو
Kوديعي اوGع2) .. +يG0 TGF6و .. ا$?ي@و +?ي@ ليح) .. لا 5! +ل! 5 +8و?] FGي +لوح نم لع2) .. Qوملا د?0 kJ<ر Qر.ح
.. ديدش برك =) و&و .. لا@ +8وركAيو .. Kورر'يو .. +يG0
.. Qامو M$ش م6 .. لا ]5! +ل! J@ ر)اك و& i Eاaو م$@ pا> .. |D?لا +يG0 Lا[ امG)
.. رم(Gل نمدم و& اO†) i +لاح ن0 +G&C Tل,* .. cا?)# امG) i Eاa
.. oمHا(لا Iو* نم لا@ Oوع8
.. €حاوDلا XCرو .. Sئا9(لا مC نم لا@ Oوع8 ل@
o?يl نم +يF:ي KC لا G0 kاFح Kاك اي8دلا =) رم(لا برش نمو .. /رB}ا =) ا$@رشي مل اي8دلا =) رم(لا برش نمو
P Eا9(لا o?يl امو لا Eو*ر اي i ليa .. Eا9(لا
.. را?لا ل&C /راص0 i Eاa
.. +Hوم ل9a بو%ي KC 5!
* * * * * * * * * *
.. IJ@و o@رك Qوملا د?0 م$G) .. Iا?3لاو N\اعملا ل&C امC
i ميFلا ن@ا ركO
.. +حور wز8 +@ ] د%شا امG) .. /ا)ولا +Hر.ح N\اعملاو Iا?3لا ل&C نم J<ر KC
.. Iا?3لا نم k اHاي@C ##ري لع2) .. لا 5! +ل! 5 لa i +ل ليa
.. ا?%?H .. ا?%?H i EوFيو KاحلZا ##ري لع2) .. لا 5! +ل! 5 لa i.. نيFG%لا +يG0 او#ا0,)
.. =?3يو ن] حGي ا]م8! و&و .. cد:< نم +حور T<رB %ح
* * * * * * * * * *
.. م7علا oي&ادلاو .. Vر9'لا oمير2لا ل&C امC
.. نمحرلا Iاد0Cو .. Kا-يشلا راص8C م$)
.. نير)ا'لا KاوB!و .. ني?مvملا موصBو
.. Kاري?لا =) م$عم Kو9GF%يو.. Kاما&و Kو0ر) ;م Kورشحي نيAلا
.. /Jصلا _رH .. _رشلا وC رD'لا ني@و ل<رلا ني@و .. /Jصلا وكراH م&
.. ;7)Cو &#C cدع@و Qوملا د?0 م$لاحو
i ميFلا ن@ا ركO
ني@ اوحر-8او .. +يل! +لوح نم wزD) .. Qوملا +@ Eز8 KC S9Gي مG) .. •يرDHو {اعم 1حا> Kاك .. نير.%حملا دحC KC
.. لا 5! +ل! 5 +8و?FGيو .. لا@ +8وركAي اوABCو .. +يدي
i Eاaو .. +Hو> G0,@ pا> .. wز?H +حور QCد@ امG) .. +Hار90 ;)ادي و&و
tt لا 5! +ل! 5 i EوaC
tt /J> ل TيG> =8C مG0C امو ttP لا 5! +ل! 5 =?عD?H امو
.. Qام ]م6
* * * * * * * * * *
.. /رB}ا Mيرl EوC .. Qوملا و& اA&
.. ر9كCو ;7)C cدع@ امو
* * * * * * * * * *
.. -QRأو <!دأ 'N8 .. روب7لا "!أ 5اوLأ امأ
.. qيصي cر9a =) مويلا و& .. qيص) Kا:لو .. qي9> +<وو .. qيح> د:< نم م')
.. م#اa لا G0و .. م#ا8 +لام0C G0
i EاF) Xا?لا ل! TD%لا .. بار%لا =) +*#و .. Kاديدلا ل! +مG*C امG) +G&C zع@ /\ا?< =) .. زيزعلا د90 ن@ رم0 4رB
i Xا?لا ا$يC
P =ل Eاa ام@ مكر9BC J)C .. =DGB نم =8ا#ا8 ر9Fلا K!
.. G@ i اولاa
i EاF) =8ا#ا8 دa ر9Fلا K! i EاF)
P o9حZا@ Tع?> ام =?ل,:H 5C .. زيزعلا د90 ن@ رم0 اي
. G@ i TGa
.. محGلا TGكCو .. مدلا Tصصمو .. Kاد@Zا Taزمو .. KاDكZا TaرB i Eاa
P Eا>وZا@ Tع?> ام =?ل,:H 5C
. G@ i TGa
.. نيد(Dلا نم نيكرولاو .. نيD%'لا نم نيد.علاو .. نيد.علا نم ني0ارAلاو .. ني0ارAلا نم نيD'لا T0ز8 i Eاa
. نيمدFلا نم نيaا:لاو .. نيaا:لا نم ني%9كرلاو .. ني%9كرلا نم نيد(Dلاو
i EاF) رم0 '@ م6
.. ليلO ا&زيز0و .. ليGa ا&bاF@ اي8دلا K! 5C
.. ا$@ s ر%Uا نم رور3ملا) .. Qومي ا$يحو .. مر$ي ا$@ا9شو
.. ا$?ئادم او?@ نيAلا ا$8ا'* نيC
P م$8اد@,@ ^ بار%لا ;?> ام
P م$لا>وCو م$ما7ع@ ^Kاديدلاو
.. /د.?م e…ر)و .. /د$مم e/ر*C G0 اي8دلا =) او8اك
.. Kومر'ي eل&Cو .. Kومد(ي مدB ني@
.. م$ل\ا?م نم م&رو9a براFH ل! ر78او .. م&#ا?) Qررم اO†)
P cا?U نم =F@ ام م$sي?U ل*و
P cرF) نم =F@ ام م&g ريF) ل*و
.. Kور7?ي ا$@ QاAGلا ل! او8اك =%لا ني0Zا ن0و .. KومG'%ي ا$@ او8اك =%لا .. ن:لZا ن0 .. م$G*
.. oم0ا?لا #ا:<Zاو .. o?:حلا cو<ولاو .. oFيaرلا #وG2لا ن0 م$G*و
P Kاديدلا ا$@ ;?> ام
.. ن*احملا Tحمو .. cو<ولا QرD0و .. KامحGلا TGكCو .. KاولZا Tحم
.. IJشZا Taزمو .. Iا.0Zا T8ا@Cو .. اDFلا Qر:كو
P م&\و?'مو م$عم< نيC.. م&دي90و م$مدB نيC
.. kاn'%م _ا?& اوع[و 5و .. اشr رg) م&و#و\ ام لاو
P QاوGDلا =) VرWلا Lا9lC TحHو .. QاوG(لا E\ا?م =) او:يلC
P Iاو* م$يG0 را$?لاو ليGلا |يلC
.. ل&Zاو o9حZا اوaرا)و .. لمعلا ني@و م$?ي@ ليح دa
.. م&bا?@C Lر-لا =) Q##رHو .. م&bا:8 T<وزH دa
.. م$6ارHو م&راي# Qا@ارFلا T0\وHو
.. +HAG@ مع?%ملا .. +ي) ر[ا?لا z3لا .. cر9a =) +ل ;*وملا لاو م$?مو
i Eاaو رم0 '@ م6
.. kادU ر9Fلا نكا* اي
.. t اي8دلا نم _رU "Aلا ام
.. _رو(@ نيC .. ك9يl نيC .. ك@اي6 Lاaر نيC
.. VرWلا o8وشB G0 T8C فيك
.. Gf9لا #ودلا Cد9ي كيدB ",@ "رعش Tيل
.. kIا'@ '@ م6.. =@ر oلا*ر نم +@ =?يH,ي امو .. اي8دلا نم =<ورB د?0 Qوملا كGم +@ =8اFGي "Aلا ام "رعش Tيل
.. لا +محر .. Qامو .. oعم< 5! كلO دع@ =F@ ام) Nرص8ا م6
* * * * * * * * * *
.. Kوم] ع?م وC Kو@Aعم ام! رو9Fلا ^ل&C
.. را?لا ل! اA&و o?2لا ل! اA& .. {ا(شC /د0 ن)^# دحاولا ر9Fلا =) +Gعل ل@
.. كلO نم 120C رمZا K!.. s =g B^C اي ل@
.. Kومع?ي وC Kو@Aع^ ي ماوaC K}ا كيمدa TحH لعل
.. م?$< نم رDح =) ني*و9حم اماوaC كمو8 o)رU =) ك%حH لعل ل@
.. kايش0و /ر'@ را?لا G0 Kو[رعي
.. م$?0 Mي.H دa hرZاو .. ريWك Xا?لا) "ردي نم
#ا0 د$0 نdم رو9Fلا ني,) m 1حرلا uمH ا8رو9a "A& pا>
#ا:<Zا cA& نdddم 5! m hرZا مي#C ن•C ام Ir‡gولا فDB
#اد[Zا محازH نم eكحا[ m kارارم kار9a راdd> دa ر9a sب^ر
#ام}او Kامزلا ميدa نddم m ني)# Qاddd)ر G0 ني)#و
#اي#\ا =) 1Uار نddم 5! m 120C Jd) /ايحلا ا$Gك 1عH
P Qوملا cر]دك امو اD> €ي0 ",)
P Qوملا ا&ر]W0 امو Tع* مدa "C
P #ا#ولا ;-aو 1ي9حلا 1G* امC P #اد<Zاو Iا@}ا ABC امC
P #5وZا م%يCو .. Kاو:?لا لمرC امC
^;ئا[ د@C *Zا ;م#و ^w\ا< ;?صي ام) ‰Iاز0
^;<ار ‰دحC م$?م ل$) م$@ا9حC ل9a نم Xا?لا '@
^;)ار ا$9حا> Kوع:Hو cر9a =) نيرش0 ن@ا لد)
^;ئا9لا +%حار ]دم امك kامUار +%2$م مyG:^ي
;لا-لا رمFلا ف:B امل املا* ƒدح نم KC ولو
wرازلا cد>اح Kاك اO! Nا(ي ام %Dلا ]aوي فيكو
* * * * * * * * * *
Kاري?لا رDح نم /رDح وC Kا?2لا نم o[ور ر9Fلا)
+9%شي J) Eاحلا فش'?ي +@ "Aلا لصيDGل +8!و
cد9عل ا?@ر د?0 ل.)C cدع@ نم "Aلا) kاريB ^كي K†)
د> لا لي9* ن0 د9عل ليو ] دشC دع@ ام) kارش ن'ي K!و
* * * * * * * * * *
i cد?:م =) دمحC مام`ا Vور
لا Eو*ر ;م ا?<رB Eاa ب\ا0 ن@ Iار9لا ن0 لا Eو*ر |G2) .. /\ا?< ل! K,ك .. +لوح ا?:G<و .. ر9Fلا G0
.. +ل دحGي و&و .. ري-لا ا?*وbر G0
.. ر9Fلا باA0 نم لا@ Oوع8 i ا?Ga .. ر9Fلا باA0 نم لا@ اوOوعH i EاF)
.. ر9Fلا باA0 نم لا@ Oوع8 i ا?Ga .. ر9Fلا باA0 نم لا@ اوOوعH i Eاa
.. ر9Fلا باA0 نم لا@ Oوع8 i ا?Ga .. ر9Fلا باA0 نم لا@ اوOوعH i Eاa
i Eاa م6
.. /رB}ا نم Eا9a!و .. اي8دلا نم wا-F8ا =) Kاك اO! نمvملا د9علا K!
.. |مشلا م$&و<و K,ك .. cو<ولا zي@ .. Iام:لا نم o'ئJم +يل! Eز8
.. o?2لا ‡و?ح نم ‡و?حو .. o?2لا KاDكC نم نDك م$عم
.. رص9لا دم +?م او:G2ي %ح
i EوFي) .. +*Cر د?0 |G2ي %ح .. مJ:لا +يG0 Qوملا كGم Ž2ي م6
.. Kاو[رو لا نم /رD3م ل! =<رBC .. o9ي-لا |D?لا ا$%يC
ا&وAB,ي %ح .. ني0 o)رl cدي =) ا&و0دي مل .. ا&ABC اO†) .. ا&AB,ي) .. IاF:لا y=) نم /ر-Fلا لي:H امك .. لي:H 4ر(%)
.. hرZا +<و G0 Qد<و .. ك:م oحD8 1يl,ك ا$?م 4ر(يو .. ‡و?حلا كلO =)و .. نD'لا كلO =) .. ا&وGع2ي)
i اولاa 5! .. o'ئJملا نم uم G0 Kورمي J) .. ا$@ Kودعصي)
P 1ي-لا pورلا اA& ام
.. اي8دلا =) ا$@ +8وم:ي او8اك =%لا +ئام*C ن:ح,@ .. KJ) ن@ KJ) i KولوFي)
ا$يGH =%لا Iام:لا ل! .. ا&و@رFم Iام* لك نم +عيشي) .. م$ل q%Dي) .. +ل Kوح%D%:ي) .. اي8دلا Iام:لا ل! ا$@ او$%?ي %ح
.. oع@ا:لا Iام:لا ل! +@ $%?^ ي %ح ..
ا$?مو .. م&دي0C ا$ي)و .. م$%FGB ا$?م =8†) .. hرZا ل! cودي0Cو .. نييG0 =) "د90 با%ك او9%كا i ل<و ز0 لا EوFي)
.. VرBC /راH م$<رBC
.. cد:< =) +حور #اع%)
i +ل K5وFي) .. +8ا:G2ي) .. Kا'Gم +يH,ي)
.. لا =@ر i EوFي) P ك@ر نم
.. مJ*`ا =?ي# i EوFي) P ك?ي# ام i +ل K5وFي)
لا Eو*ر و& i EوFي) P م'ي) Sع@ "Aلا ل<رلا اA& ام i +ل K5وFي) ..
.. Taد>و .. +@ T?م•) .. لا با%ك QCرa i EوFي) P كمG0 امو i +ل K5وFي)
.. o?2لا ل! kا@ا@ +ل اوح%)او .. o?2لا نم cو:9لCو .. o?2لا نم cوشر)ا) .. "د90 Lد> KC i Iام:لا =) #ا?م V#ا?ي)
.. cرص@ sدg م .. cر9a =) +ل q:Dيو .. ا$9يlو .. ا$حور نم +يH,ي)
.. qيرلا 1يl .. بايWلا ^ن:ح .. +<ولا ^ن:ح ل<ر +يH,يو
.. د0وH T?ك "Aلا كموي اA& .. _ر:ي "Aلا@ رش@C i EوFي)
.. ري(لا@ Ž2ي +<ولا ك$<و) P T8C نم i +ل EوFي)
.. kاريB لا _از2) .. لا oيصعم ن0 kاnي-@ .. لا o0اl =) kاعير* لاو T?ك .. qلاصلا كGم0 ا8C i EوFي)
.. QاوBZاو /وB`ا ا$يC .. مع8
.. qلاصلا كGم0 ا8C i +ل EوFي
.. ك%aد>و _ر@ ا8C .. كمو>و كHJ> ا8C
.. كHرم0و ك2ح ا8C .. ك%يشBو _bا'@ ا8C
.. نمحرGل ك9حو .. K~رFGل كHIارa ا8C
.. را92لا زيزعلا نم ك)وBو .. را$?لا =) كمو>و .. راح*Zا =) كمايa ا8C
.. مGعGل ك9Gl ا8C.. كيدلاول _ر@ ا8C
.. لا لي9* =) _#ا$< ا8C .. لا ل! كHو0# ا8C
.. cرش9ي pو9صلا +<ولا اA& .. نمvملا د9علا VCر اO†)
.. o?2لا نم و& اO†) +*ا9ل ل! ر78و .. o?2لا نم …ر) +ي) .. kاع*او q9>C دa cر9a VCر) +لوح TD%لاو
i EوFيو +@ر او0دي) .. o?2لا =) cر7%?ي ام 18ا2@ kاnيش "وا:ي 5 ميع?لا اA& KC مG0
.. =لامو =G&C ل! ;<رC %ح .. o0ا:لا مaC بر
i Eاa
.. /رB}ا نم Eا9a!و .. اي8دلا نم wا-F8ا =) Kاك اO! .. M*اDلا وC ر)ا'لا د9علا K!و
.. pو:ملا م$عم .. cو<ولا #و* o'ئJم Iام:لا نم +يل! Eز8
i EوFي) .. +*Cر د?0 |G2ي %ح .. Qوملا كGم Ž2ي م6 .. رص9لا دم +?م Kو:G2ي)
.. 1.Uو لا نم •(* ل! =<رBC .. oWي9(لا |D?لا ا$%يC اي
.. EوG9ملا Nوصلا نم #وD:لا wز%?ي امك ا$0ز%?ي) .. cد:< =) LرD%)
.. Iام:لا =) كGم لكو .. hرZاو Iام:لا ني@ كGم لك +?عGي)
oDي< qير ن%8,ك ا$?م 4ر(يو .. pو:ملا كGH =) ا&وGع2ي %ح .. ني0 o)رl cدي =) ا&و0دي مل .. ا&ABC اO†) .. ا&AB,ي)
i اولاa 5! .. o'ئJملا نم uم G0 ا$@ Kورمي J) .. ا$@ Kودعصي).. hرZا +<و G0 Qد<و
P Sي9(لا pورلا اA& ام
.. اي8دلا =) ا$@ م:ي Kاك =%لا +ئام*C q9a,@ .. KJ) ن@ KJ) i KولوFي)
لا Eو*ر Cرa م6 .. +ل q%Dي J) .. +ل q%D%:ي) .. اي8دلا Iام:لا ل! +@ $%?ي %ح i 5و Iام:لا باو@C م$ل q%DH 5
‡اي(لا م* =) لم2لا •Gي %ح o?2لا KوGBدي ..
i Cرa م6 .. kاحرl +حور pر-%) .. GD:لا hرZا =) .. ني2* =) +@ا%ك او9%كا i ل<و ز0 لا EوFي) لا@ _رشي نمو
Mيح* Kا'م =) qيرلا +@ "و$H وC ري-لا +D-(%) Iام:لا نم رB ام8,') ..
i +ل K5وFي) .. +8ا:G2ي) .. Kا'Gم +يH,يو .. cد:< =) +حور #اع%)
.. Vر#C 5 .. cا& .. cا& i EوFي) P ك@ر نم
.. Vر#C 5 .. cا& .. cا& i EوFي) P ك?ي# ام i +ل K5وFي)
.. Vر#C 5 .. cا& .. cا& i EوFي) P م'ي) Sع@ "Aلا ل<رلا اA& ام i +ل K5وFي)
.. QوGH 5و .. Tير# 5 i K5وFي)
.. ا$موم*و .. ا&رح نم +يH,ي) .. را?لا ل! kا@ا@ +ل اوح%)او .. را?لا نم +ل اوشر)ا) .. بAك KC i Iام:لا نم #ا?م V#ا?ي)
.. +0J[C +ي) فG%(H %ح cر9a +يG0 Mي.يو
.. qيرلا ن%?م .. بايWلا qي9a .. +<ولا qي9a ل<ر +يH,يو
لا _از2) لا oيصعم =) اعير* لا o0اl ن0 I=-@ T?ك .. د0وH T?ك "Aلا كموي اA& .. _Iو:ي "Aلا@ رش@C i EوFي)
.. kارش
.. Sي9(لا كGم0 ا8C i EوFي) .. رشلا@ Ž2ي +<ولا ك$<و) P T8C نم i EوFي)
.. Sي9(لا كGم0 ا8C .. مع8
.. روم(Gل ك@رشو .. رو9Fلا G0 ك)اوl ا8C .. لا ري3@ كDGح ا8C .. _رشلا =) ك0وaو ا8C
.. Iا?3Gل ك0ام*و .. ا@رGل كGكCو .. ا8زلا =) ك0وaو ا8C ..
.. نيملاعلا بر G0 كHCر<و .. نيح>ا?لا G0 _ر9'H ا8C
tt.. Qار:حلا =?3H ل&و .. د9علا اA& ر:ح%ي ا&د?0
tt.. Qار9علا +عD?H ل&و .. +مد8 د%شيو
P Qاو$شلاو €حاوDلا ;aاوHو P Qامرحملا ل! ر7?H T8Cو .. Iا'9لا اA& Kاك نيC
.. _رص@و كعم* o8اي>و .. ك<ر) ‘Dح@ Tحص^8 مك
.. باAعلا نم و2?H نG) .. fك9H 5 وC مويلا f ك@ا)
KوGمعH م%?ك ام Kوز2H ام8! م'يG0 Iاو* اور9صH 5 وC اور9>ا) ا&وG>ا ..
.. F@Cو دشC ر9Fلا دع@ cاFGي ام KC .. د9علا اA& نaوي ا&د?0
.. o0ا:لا مFH 5 بر i EوFي)
.. kا@ارH ريصي %ح .. o@ر[ +@ر.ي) .. kا@ارH Kاك ل9< ا$@ بر[ ول .. o@\رم cدي =) .. م'@C .. م>C .. م0C +ل z9Fي م6
.. نيGFWلا 5! I=ش لك +عم:ي oحي> qيصي) .. VرBC o@ر[ +@ر.ي) .. Kاك امك لا cديعي م6
* * * * * * * * * *
.. QاوBZاو /وBZا ا$يC
.. رو9Fلاو زئا?2لا@ MGع%H oما& لئا:م ;:H G0 +98C .. ما%(لا ل9aو
i لوZا oل,:ملا
.. مدFي 5و .. /دحاو o7حل رBvي J) Iا< اO! Qوملا KC
i لا Eاa kJ<vم kا@ا%ك لا KO†@ 5! QومH KC |D?ل Kاك امو ..
.. Qومي* نيC 5و .. Qومي %م مGعي دحC 5و
.. مJ:لا +يG0 #وا# د?0 Kاك .. ردFلا ليG< kاري\و KC رك^O
.. #وا# ن@ KاميG* د?0 kاري\و را> .. #وا# Qام امG)
.. ح.لا =) +:G2م =) kا:لا< .. kاموي مJ:لا +يG0 KاميG* Kا')
.. ري\ولا اA& cد?0و
.. +يG0 م] G:ي ل<ر +يG0 لBد)
.. ري\ولا اA& ل! ر7?لا ] دحيو .. KاميG* ƒ#احي ل<رلا اA& لع<و
.. +?م ري\ولا wزD)
i Eاaو .. KاميG* E,*و ري\ولا ماa .. ل<رلا 4رB امG)
.. P _د?0 نم 4رB "Aلا .. ل<رلا اA& نم t لا =98 اي
P cر7?م =?0ز)C لاو دa
.. s=G0 لBديو .. ل<ر /روص@ روص%ي .. Qوملا كGم اA& i KاميG* EاF)
i Eاaو .. '@و .. ري\ولا wزD)
.. د?$لا ل! .. Kا'م دع@C ل! =?Gمح%) qيرلا رم,H KC .. لا@ كل,*C .. لا =98 اي
.. +%Gمح) qيرلا KاميG* رم,)
.. لعDي Kاك امك +يG0 مG:ي KاميG* G0 Qوملا كGم لB# .. د3لا نم Kاك امG)
P +يل! ر7?لا دحH T?ك اOامG) .. |مZا@ =9حا> T0ز)C دa i KاميG* +ل EاF)
T92ع) د?$لا =) ر$7لا دع@ +حور z9aC KC لا =8رمC دaو .. ح.لا =) كيG0 TGB# =8! .. لا =98 اي i Qوملا كGم EاF)
.. _د?0 +8C
P TGع) اOام) i KاميG* Eاa
.. +حور T.9F) .. =8ر7%?ي +Hد<و) .. +ي) +حور z9F@ =8رمC "Aلا Kا'ملا ل! T9&O i Qوملا كGم EاF)
KوGمعH م%?ك ام@ م'n9?ي) /#ا$شلاو 1ي3لا ملا0 ل! Kو#رH م6 م'يaJم +8†) +?م KورDH "Aلا Qوملا K! لa ..
.. oمايFلا موي روصلا =) RD?ي %ح cر9a نم 4ر(ي 5و .. +Hوم نم ;<ري 5 +8†) Qام نمو
راص8C نم را>و .. Kا%$9لا م70,@ Eاa دF) .. +Hوم دع@ ;<ري .. Iاي98Zا وC IايلوZا وC oمئZا نم k ادحC KC 0#ا نم)
.. Kا-يشلا
* * * * * * * * * *
i oي8اWلا oل,:ملا
.. o?:لاو با%'لا@ T@ا6 +ميع8و ر9Fلا باA0 KC
i لاعH Eاa Kو0ر) E~ اوGB#C o0ا:لا موFH مويو k ايش0و kاودU ا$يG0 Kو[رعي را?لا m باAعلا Iو* Kو0ر) E•@ Lاحو
باAعلا دشC ..
i نيF)ا?ملا ن0 لاعH Eاaو مي70 باA0 ل! Kو#ري م6 نيHرم م$@Aع?* =) EوZا باAعلا i cريUو #وع:م ن@ا Eاa ..
.. را?لا =) مي70 باA0 ل! Kو#ري م6 .. ر9Fلا =) باA0 =8اWلاو .. اي8دلا
رWكC "دي ني@و .. /رHاو%م ا$8C cريUو ميFلا ن@ا pر> دa ل@ .. /ريWك =$) .. +ميع8و ر9Fلا باA0 Qا96! =) Sي#احZا امC
.. كلO =) kاWيدح ني:مB نم
=9?لا KC نيحيحصلا =) ام ا$?م) نم ر%%:ي 5 Kا') ام&دحC امC ري9ك =) Kا@Aعي امو Kا@Aعيل ام$8! i EاF) .. نير9F@ sرم
.. ’ oميم?لا@ =شمي Kا') رB}ا امCو Eو9لا
=9?لا KC نيحيحصلا =) ام ا$?مو .. ’ .. ر9Fلا باA0 نم ك@ Oو0C =8! م$Gلا “ i /Jصلا =) +ئا0# =) EوFي Kاك
* * * * * * * * * *
i oWلاWلا oل,:ملا
i لاعH Eاa امك .. ني?مvملا QاD> م&C نم 1ي3لا@ Kامي`او .. لFعلا@ XاFH 5 .. oي9يU رومC +ميع8و ر9Fلا باA0 KC ملا
1ي3لا@ Kو?مvي نيAلا m نيF%مGل Vد& +ي) 1ير 5 با%'لا كلO m ..
.. باAعGل Mح%:م و&و Qام نم ل') .. j\ر9لا باA0 و& ر9Fلا باA0 KC مGعي KC =39?ي اممو i لا +محر ميFلا ن@ا Eاa
وC .. 1G> وC .. Iاو$لا =) ف:8و .. kا#امر را> %ح LرحC وC .. wا9:لا +%GكC وG) .. ر9F^ي مل وC .. ر9^a .. +?م +9يص8 +لا8
.. رو9Fملا ل! لصي ام باAعلا نم +8د@و +حور ل! ل>و .. رح9لا =) LرU
* * * * * * * * * *
i oع@ارلا oل,:ملا
.. jارصلاو oحاي?لاو ليوعلا نم ;Fي ام .. o>اB Iا:?لاو .. Xا?لا zع@ نم ;FH =%لا Qامرحملا نم
Eاa .. نيحيحصلا =D) .. oيG&ا2لا Vو0د@ ا0#و .. بوي2لا Mشو .. #ود(لا بر[ نم ا?م |يل i
Eاa .. ام$ي)و .. ’ بر< نم wر#و .. Kار-a نم Eا@ر* ا$يG0و .. oمايFلا موي ماFH .. ا$Hوم ل9a 1%H مل اO! oحئا?لا “ i
Eاa نيحيحصلا =D).. cر9> G0 مي7علا ر<Zا@ رdش9يلو .. 1d:%حيو ر9صي KC .. 1ي9dح Qوم@ 1يd>C نم Gع) EوFي i
.. o?2لا 5! .. +9:%حا م6 .. اي8دلا ل&C نم +يD> T.9a اO! .. Iاز< "د?0 نمvملا "د9عل ام i لاعH لا
* * * * * * * * * *
i o:ما(لا oل,:ملا
o@ر%@ وC .. ر9Fلا@ _ر9%لا دصa Kو# .. ”اعH5او را9%05ا /رايزلا نم cدصa Kو'يو ..•F) Eا<رGل o0ورشم رو9Fلا /راي\
.. رو9Fملا@ wاD%85ا وC .. ر9Fلا
=9?لا ن0 T9Wي مل +8Z .. /رايزGل kا?يعم kاموي ‹ص(ي KC \و2ي 5و دaو • /رايزGل kامايC ‹صB +8C
Eاa . ’ #ر و$) +?م |يل ام اA& ا8رمC =) ƒدحC نم “ i
+?0 T9Wي مل O! .. wد9لا نم cA&و ..رو9Fلا /راي\ د?0 oحHاDلا CرFي Xا?لا zع@و نم kاnيش Cرa +8C
. م$ل رD3%:يو Qاومuل و0دي Kاك ل@ .. رو9Fلا د?0 K~رFلا
+لوFل • رو9Fلا نم ر9a /رايزل رD:لا \و2ي 5و اA& "د2:مو • مارحلا د2:ملا i د<ا:م o6J6 ل! 5! Eاحرلا دشH 5 “ i
. +يG0 MD%م ’ صaZا د2:ملاو •
* * * * * * * * * *
i o*#ا:لا oل,:ملا
i زئا?2لا =) wد9لاو QاDلا(ملا نم
• Eاa دaو • م&رئاعشو م$?ي# =) راD'لا@ +9شH اA&و • ر9Fلا وC /\ا?2لا G0 رو&زلا ^;[و م$?م و$) موF@ +9شH نم i
. دمحC cاور ..
• .. /ر'?م o0د@ cA$) .. م$يG0 k امحرH oFيa# /دمل Tمصلاو ^ Nوaولا@ .. م&ريU وC Iاد$شلا pاورC G0 #ادحلا كلAكو
.. م$ل راD3%*5او Iا0دلا@ D%'ي ام8!و
• +لوFل – ا&ري3ل وC VركAGل • IايحZا 5و ل@ QاومZ e رو> ^MيGعH \و2ي 5 كلAكو wدH 5 i =Gعل
. مG:م cاور .. +%يو* 5! k ا)رشم kار9a 5و • ا$%:مl 5! /رو>
i QاDلا(ملا نمو
• . +:D8 ;م لا ركAيو Iرملا و0دي KC wورشملاو .. =0ام2لا ري9'%لا وC ليG$%لا@ /\ا?2لا ;ييشH Iا?6C Qوصلا ;)ر
• =9?لا ن0 كلO T9Wي ملو .. cر9a =) Tيملا ;[و دع@ وC .. ر9Fلا =) KاOZا كلAكو +@اح>C ن0 5و Eاa دaو ..
.. #ر و$) +?م |يل ام اA& ا8رمC =) ƒدحC نم i
• +:D8 ;م دحاو لك و0دي KC wورشملا ل@ .. Tيملا ن)# دع@ وC .. /\ا?2لا /J> دع@ =0ام2لا Iا0دلا i wد9لا نم كلAكو
..
• o<احلا T0# اO! 5! .. Qو@اH ريU نم .. ر9Fلا =) +?D'@ Tيملا ن)دي KC ل>Zاو .. Qو@اH =) Tيملا ن)# QاDلا(ملا نمو
.. oDلا(ملا /\ا?2لا باح>C ;ي-%:ي 5و Qو@ا%@ +?)د@ مزG^ي oلودلا ما78 Kاك وC.. kJWم م:2لا ;-F%ك Qو@اH =) +?)# ل!
. Qو@ا%لا@ ن)دي)
* * * * * * * * * *
i oع@ا:لا oل,:ملا
.. /رمعلاو .. •حلاو .. +ل Iا0دلاك.. +GعD@ wرشلا #رو ام #ودح =) .. زئا< TيمGل ا$@او6 ^ Iاد&!و =حلا نم Qا@رFلا لع)
. 1<او مو> +يG0و Qام نم0 1<اولا fمو>و .. oيح[Zاو .. oaدصلاو
=9?لا ن0 #رH مل ا$8Z – \و2H J) TيمGل ا$@او6 Kو'ي KC oي?@ /Jصلا وC K~رFلا /Iارa امC .
. مH•ملا =) Qاومuل K~رFلا CرFي •راa را2n%*ا wد9لا نم كلAكو
* * * * * * * * * *
i o?ماWلا oل,:ملا
Eاa دdaو .. +%يd>و AdيD?Hو .. +d8وي# #ادd*و .. Tdيملا زdي$2H فdيلا'H 4ارB! 1d2ي odكر%لا ;dي\وH لd9a i دdمحC +d<رBC اdمي)
. ’ +?0 .Fي %ح +?يد@ oFGعم نمvملا |D8 “
* * * * * * * * * *
i /ريBZا oل,:ملا
.. م7علا o9يصملاو .. Vر9'لا oل,:ملا =&و
.. Qا<احلا اdd$G&C E,dd:ي وC .. رو9Fلا G0 Nو-ي نddمك .. رو9Fلا دdd?0 ;ddaاولا _رشلا =dd&و .. ddHوملا IايلوZا KC #اF%0او
.. Qا<احلا Kو.Fي
i EوFي لاو gنيf af#اg> rم^%r ?^ ك rKf ! r م^'gل او^9يf 2g%r :gيr Gg) rم^&و^0r #اg) rم^'^لاgWr مgC ‰ #اg9f 0 f sلا fKو^ # rنf م gKو^ 0r دgH g نيf Asلا sKf ! ..
KوDFيو .. ا$ل Kود2:يو .. ا$@ا%0C KوGy9Fيو .. ا$@ Kوحs :م%يو .. ا$8اكرC KومG%:يو .. ا$@ Kو)و-ي رو9Fلا #اs9^ 0 zع@و
.. دلو fEوصح وC .. zيرم IاDش نم .. م$Hا<اح نيGئا* .. نيعشاB ا$مامC
i EوFي لاو tt .. =?9ي(H J) ديع@ دG@ نم ك%n< t "دي* اي i ر9Fلا 1حا> ^رئازلا V#ا8 ام@رو rنf م و^ 0r دgي r نs مfم xلg [g C rنg مgو
gKو^ Gf)اgU r مf$fئاg0^ # rنg 0 rم^&gو f ogماgيf Frلا fمrوgي gلf! ^ +gل ^1يf2g%r :gي 5 r نg م fsلا fKو^ # ..
Eاa "را(9لا =)و .. ’ را?لا لB# اˆ د8 لا Kو# نم و0دي و&و Qام نم “ i
.. دلو@ L\ر وC .. =Dش) ا0# zيرملا kا8J) وC .. ?%Uا) =8JDلا ر9Fلا د?0 ا0# ريFDلا kا8J) KC wاشي ام@ ر%3H 5و
.. رو9Fلا G0 د<ا:ملا Iا?@ مرحيو
+لوFل .. ر9a +%G9a وC +%حا* =) وC +ي) Kاك اO! د2:ملا =) /Jصلا \و2H 5 ل@ Kاك نم ]K!و 5C “ i مG:م cاور امي)
. ’ كلO ن0 مكا$8C =8†) د<ا:م رو9Fلا اوA(%H J) 5C .. د<ا:م م$يحلا>و م$ئاي98C رو9a KوA(%ي او8اك م'G9a
=9?لا $8 i مG:م qيح> =D) .. Kاك ل'ش "C G0 .. رو9Fلا G0 Iا?9لا مرحي ل@ • +يG0 دعFي KCو ر9Fلا ‹ص2ي KC
. ر9شلا ن0 +0اDHرا ديزي 5و .. +?م 4رBC "Aلا بار%لا ر9Fلا G0 #اعي م6 Tيملا ن)دي KC wورشملاو • .. +يG0 ?9ي KCو
+لوFل رو9Fلا G0 با9Fلا Iا?@ مرحي امك 5! k ا)رشم kار9a 5و • ا$%:مl 5! /رو> wدH 5 i =Gعل
. مG:م cاور .. +%يو*
ر@ا< Eاaو =9?لا $8 i . مG:م cاور .. +يG0 ?9ي KCو .. +يG0 دعFي KCو .. ر9Fلا ‹ص2ي KC
kاد2:م qير.لا G0 ?%@ا وC kادaوC kا<ار* ر9Fلا G0 نمو
Vراddص?لاو #و$يلا ن?:ل kارا$< #د2ddم +8†dd)
ن?:لا ل&C Vور امك +G0ا) نعلو اO ن0 را%(ملا رAح مك
رdd9شلا Lو) +ي) #ازي KCو ر9Fلا wاDHرا ن0 $8 دa ل@
ر9(لا q> اA'& Vو:ي K,@ رمC دF) Nرشم ر9a لكو
او#اddشو ا&Iا?@ اوع)رو او#ا\و وGddU دa م$يل! ر78ا)
fراص0Zا cA& =) امي* 5 f را2حZاو yرdd<}او ديشلا@
اودF0 دa ا$aو) Iاول مكو اودdaوC ا$يG0 لي#اdd?FGلو
Qrاd)رلا م70Zا@ او?%%)او Qايارلاو مJ0Zا او9صdd8و
rرئاح9لاو 1يي:%لا =لوC لع) r رئاحd?لا ا$حو* =) اورح8 ل@
مd&اوdd& م$$ل! اوA(Hاو rم&اHوم نم Qا<احلا او:م%لاو
.. لا Kاح9*
5 Vد$لا ل! م&و0دH K!و m Kورص?ي م$:D8C 5و ارص8 م$ل Kوعي-%:ي 5و m KوFG(ي م&و اnيش MG(ي 5 ام KوكرشيC
م'ل او9ي2%:يG) م&و0#ا) م'لاWمC #ا90 لا Kو# نم Kو0دH نيAلا K! m Kو%ما> م%8C مC م&ومHو0#C م'يG0 Iاو* مكوع9%ي
لa ا$@ Kوعم:ي KاO~ م$ل مC ا$@ Kورص9ي ني0C م$ل مC ا$@ Kوش-9ي ديC م$ل مC ا$@ Kوشمي ل<رC م$لC m نيa#ا> م%?ك K!
+d8و# نdم Kو0دH نdيAلاو m نيحلاdصلا لو%ي وd&و با%'لا Eز8 "Aلا لا =dيلو K! m Kور7?H J) Kوديك مd6 مdكIاكرش او0#ا
Kورص9ي 5 م&و كيل! Kور7?ي م&ارHو اوعم:ي 5 Vد$لا ل! م&و0دH K!و m Kورص?ي م$:D8C 5و مكرص8 Kوعي-%:ي 5
..
* * * * * * * * * *
.. +ل كيرش 5 cدحو +ل ا8ديحوH ‹G(ي KC لا E,*C
.. نيمG:ملا Eا[ "د$ي KCو
.. نيG9Fم كي[ري ام G0و .. نيGما0 ك%0ا-@ ا?Gع<ا م$Gلا
.. نيمحارلا محرC اي ا?0 e hار T8Cو ا?)وHو
.. نيدلا موي ر9كZا wزDلا نم ا?م~و
ddddddddddddd

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful