Aspecte generale şi particulare privind finanţarea primăriilor.

Profesor: Conferenţiar universitar Nistor Cristina

Studente:

Satmar Rodica Şimon Teodora Tulai Iulia Grupa 6 ,FB

-2013Cuprins : Introduce Motivație Capitolul I. NOŢIUNI GENERALE DESPRE BUGET……………………………………….….4 1

1.1. Definiţie buget…………………………………………………………………………..……4 1.2. Principiile bugetare ………………………………………………………………...….…….5 Capitolul II. BUGETELE LOCALE……………………………………………………..….……6 2.1 Principiile procedurii bugetare…………………………………………………………….….6 2. 2. Consideraţii privind autonomia locală…………………………………………….……....…7 2.3 Evoluţia istorică a bugetelor locale din România………………………………….…..….….8 Capitolul III. FINANŢAREA INSTITUŢIILOR PUBLICE…………………………….…….…9 3.1 Principiile finanţării bugetare……………………………………………..…………..……...9 3.2 Sursele de finanţare ale instituţiilor publice ………..……………………………………..…9 3.2.1 Deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare……………………………………….....….9 3.2.2 Particularităţi privind finanţarea din donaţii şi sponsorizări……………………………….10 3.2.3 Finanţarea din veniturile proprii ale instituţiilor publice……………………………….…..11 3.3 Finanţarea din împrumuturi…………………………………………………………………..16 3.3.1 Împrumuturi bancare sau prin emitere de obligaţiuni :……………………………………..16 3.4 Regiile autonome……………………………………………………………………..………16 Capitolul 4. Managementul si funcționarea primăriilor ……………………………………....….17 Concluzii

Introducere Date fiind importanţa şi complexitatea temei, studiul de faţă îşi propune să ofere o imagine de ansamblu asupra bugetelor locale, fără a avea pretenţia să epuizeze toate aspectele legate de acestea. Una dintre temele prioritare ale actualei guvernări o constituie reforma administraţiei publice, un accent important fiind pus pe componenta financiară a acesteia si anume veniturile si cheltuielile realizate. Date fiind condiţiile de austeritate în care funcţionează autorităţile locale în acest moment în România, echilibrarea 2

Există un clivaj între comunităţile care realizează venituri proprii suficiente şi cele care nu se descurcă nici pentru cheltuielile de întreţinere a localităţii. Bugetul statului este astfel definit ca un act. În opinia noastră. În continuare am tratat problemele legate de veniturile şi cheltuielile bugetului local. clasificarea veniturilor bugetelor locale. Ultima parte a lucrării analizează realizarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului local. o listă a veniturilor şi cheltuielilor statului prevăzute şi autorizate a se realiza într-o anumită perioadă de timp.al doilea tip vizează simplificarea însăși a cardului legislativ. actuala legislaţie în domeniu bugetelor locale necesită două tipuri de îmbunătăţiri: -primul tip se referă la armonizarea actelor normative din domeniu şi simplificarea traseului proiectarii si a adoptării bugetelor locale. pe total şi pe structură. Obiectivele acestui referat sunt orientate spre a se cerceta modul în care s-au adoptat bugetele locale și în ce măsură sunt aplicate acestea . al municipiului Turda . Sensul juridic este consacrat apoi în legislaţia statelor . cu aprobarea Parlamentului. sfera şi structura bugetului naţional(general) . După 1990 în România s-a instituit un regim modern al bugetelor locale. de obicei un an. punând accent pe cauzele care au influenţat modul de realizare şi evoluţia acestora. consacrat prin dispoziţii referitoare la aceste bugete cuprinse atât în Legea finanţelor publice. respectiv bugetul local. Motivaţia Prin proiectul elaborat dorim să ne axezăm mai mult pe tema “Aspecte generale și particulare privind finanțarea primăriilor “ deoarece este o temă destul de discutată în ţara noastră. în Legea finanţelor publice locale şi în Legea administraţiei publice locale. Ţinând seama de aceasta la inceputul lucrării am prezentat conţinutul. prezentarea impozitelor şi taxelor considerate a fi principala sursă de venituri ale administraţiei locale. un document. Această dispută are loc pe două paliere de guvernare: de la nivel central la nivel judeţean şi de la nivel judeţean la nivel local. existent în domeniul bugetelor locale. În ultimii ani au fost făcuţi importanţi paşi pentru imbunataţirea cadrului legal. corespunzător conceptelor aplicate statelor europene occidentale. Am prezentat probleme generale privind veniturile bugetelor locale şi anume: definiţia şi importanţa veniturilor bugetare. 3 . Ca urmare.bugetelor locale este un subiect actual şi care face obiectul a numeroase dezbateri. iar cele din urmă fac lobby pentru a obţine cât mai mulţi bani prin această modalitate. Reprezentanţii primariilor merg până la soluţii extreme cum ar fi eliminarea procedurii echilibrării bugetelor locale. . nu putem vorbi despre veniturile şi cheltuielile comunităţilor locale fără a face referire la cel mai important document care cuprinde atât veniturile cât şi cheltuielile. principiile bugetare.

NOŢIUNI GENERALE DESPRE BUGET 1.Capitolul I. Definiţie buget 4 .1.

bugetul de stat are un caracter obligatoriu.bulgo . in Romania nu se poate vorbi de o autonomie locala reala. ceea ce nu le permite să realizeze destule venituri.înseamnă o pungă sau un sac cu bani . primind totodată sens juridic şi sens financiar. de obicei un an. încearcă să facă ordine în finanţele publice.Termenul de buget îşi are originea în limba latină unde . Foarte putine comunități locale sunt cele care reusesc să realizeze venituri proprii sufieciente. ladă în care călătorul îşi transporta mărfurile sau efectele personale. In pofida progreselor care s-au facut in ultimii ani.budget . nemulţumită de privilegiile fiscale ale nobililor şi ale clerului. În ţările române. abia după revoluţia franceză. în care erau introduse şi prezentate Parlamentului documentele referitoare la veniturile şi cheltuielile statului. 108 5 . În franceză cuvântul . In acelasi timp echilibrarea bugetelor locale este o necesitate. În limbajul oficial termenul se introduce mult mai târziu. Finanţele publice şi fiscalitatea. Noţiunea de buget pătrunde mult mai târziu decât aceea de finanţe şi anume la începuturile capitalismului când burghezia. precum şi de abuzurile şi risipa săvârşită de domnitor.a primit sensul de pungă. cu aprobarea Parlamentului. depasind 50% in cele mai multe cazuri. proprtia acestora din urma. O solutie cu care au fost de acord atat reprezentați ai comunităților locale dezvoltate cât și ai celor care realizeaza venituri insuficiente a fost ca un procent mai mare din impozitul pe venit sa ramâna pe plan local. pentru prima data în Regulamentele Organice. Încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor publice nu sunt posibile decât dacă bugetul de stat a devenit lege prin aprobarea lui de către Parlamentul ţării. pretinzând monarhului să prezinte anual Parlamentului lista veniturilor şi cheltuielilor statului în vederea autorizării acestora de către forul legislativ al ţării. cu o astfel de semnificaţie expresia apare. Cuvântul este prezent şi în limba engleză unde . p. 1 Constantin I Tulai. Bugetele locale depind foarte mult de resursele pe care le primesc de la nivel central. o listă a veniturilor şi cheltuielilor statului prevăzute şi autorizate a se realiza într-o anumită perioadă de timp. În prezent o mare parte a comunităților locale românesti au un pronuntat caracter de ruralitate. Cluj-Napoca. Casa Cărţii de Ştiinţă. Un astfel de document este înfăţişat pentru prima dată Parlamentului în Anglia încă la începutul secolului al XIII-lea. în acest caz numarul localităților care ar avea nevoie de sume pentru echilibrare micșorându-se în mod evident. Bugetul statului este astfel definit ca un act. apoi de mapă din piele.1 Fiind un document ce necesită o autorizare prealabilă a puterii legislative. 2003.budget .provine din vechiul bougette sau petite bouge care avea în Evul Mediu semnificaţia de sac sau cufăr.Anticul bulga se folosea la romani cu sensul de sac din piele pe care patricienii îl purtau la braţ. un document.

unitatea. În ţara noastră. aprobarea. în care să fie înscrise toate veniturile şi toate cheltuielile publice ale statului. bugetul municipiului.Procurarea veniturilor bugetare. echilibrului. repartizarea şi cheltuirea acestora se realizează într-un anumit cadru organizatoric denumit sistemul bugetar.2 Structura sistemului bugetar este condiţionată de structura organizatorică a statului.potrivit căruia în buget se cuprind în extenso toate veniturile şi Principiul unităţii bugetului .3 Potrivit unei alte opinii principiile sunt în parte diferit prezentate: universalitate. Dreptul finantelor publice . Principiile bugetare În aplicarea normelor privind elaborarea. p. La nivelul bugetelor locale respectarea acestui principiu ne permite să observam dacă bugetul este echilibrat şi oferă o cunoaştere exactă a volumului de responsabilităţi şi de resurse ale colectivităţii. bugetul oraşului. În lucrările de specialitate întâlnim păreri diferite privind numărul principiilor bugetare.13 6 . bugetul judeţului. unităţii monetare. specializarea. Principiul universalităţii bugetului . 2 3 Constantin I Tulai. neafectării veniturilor. buget unic. anualităţii. este necesar a fi avute în vedere anumite principii care jalonează în plan general desfăşurarea în mod unitar şi corect a activităţilor pe care această procedură le presupune. 3.4 Vom prezenta pe scurt principiile bugetare cuprinse în cele doua reglementări legale: 1. În cazul statelor unitare există un sistem bugetar în doua trepte: bugetul administraţiei centrale de stat si bugetele locale ale unitarilor administrativ-teritoriale. realităţii. unităţii. publicităţii. executarea şi încheierea bugetului de stat. După unii autori principiile bugetare sunt: anualitatea. echilibrarea si realitatea bugetului de stat.cit. Editura . echilibrul si publicitatea sau principiul universalităţii.p 113 Mircea Ştefan Minea. Principiul anualitătii bugetului -este acela care impune realizarea unui buget în care să se regăsească înscrise cifrele de venituri şi de cheltuieli corespunzătoare unei perioade de timp de un an. 45 4 Dan Lazăr. 2. universalitatea.op.2. specializării.Accent. 1999.p. unitate. neafectarea veniturilor. bugetul municipiului Bucureşti. op. cit. anteriorităţii.este principiul în temeiul căruia se impune elaborarea în fiecare an a unui cheltuielile statului din fiecare exerciţiu financiar. 1. corespunzător structurii unităţilor administrativ-teritoriale cu personalitate juridica avem:      bugetul comunei.

Principiul echilibrului . acestea realizându-se prin dezbaterea publica a proiectelor de buget . 6.Sistemul bugetar este deschis şi transparent . Elaborarea proiectului de buget local cuprinde activitatea de determinare a veniturilor şi cheltuielilor la nivelul unităţilor adiministrativ-teritoriale cu personalitate juridică (fiecare comună. activitatea bugetară la nivel local se circumscrie activităţii bugetare la nivel naţional. BUGETELE LOCALE 2. Activitatea bugetară la nivel local cunoaşte patru etape: 1. dar privite prin prisma specificităţii activităţii administraţiei publice locale. oraş.4. 2. Pentru bugetul local principiul publicităţii se realizează prin  publicarea bugetului local şi a contului anual de execuţie a acestuia în presa locală sau dezbaterea publică a proiectului de buget local. Principiul unităţii monetare . • Bugetul asigurărilor sociale de stat. sector al capitalei şi Municipiul Bucureşti).   7. cunoscând aceleaşi etape şi desfăşurându-se pe baza aceloraşi principii. Fiind parte a bugetului public naţional. 7 .este considerat ca un principiu clasic care a suferit în timp multe alterări. cu prilejul aprobării acestora și publicarea în Monitorul Oficial al României. Principiul specializării bugetare . 5. prezentarea contului anual de execuţie a bugetului local în şedinţă publică. Capitolul II. dar pentru bugetul local este vorba de o obligaţie juridică.(Vezi anexa 3 şi 4) Bugetul public naţional cuprinde: • Bugetul de stat. Aprobarea presupune dezbaterea şi votarea bugetelor locale de către autorităţile administraţiei publice locale cu funcţie deliberativă şi care au în competenţa lor legal. Principiul publicităţii – prezupune că.aplicarea acestui principiu presupune înscrierea în bugetele anuale de stat a veniturilor bugetare pe categorii stabilite în raport de specificul surselor şi a cheltuielilor pe categorii care exprimă concludent destinaţia lor reală. • Bugetele locale. afişarea la sediul autorităţii administraţiei publice locale . judeţ. municipiu. în speţă de un an.conform acestui principiu toate operaţiunile bugetare se exprimă în moneda naţională. cu prilejul aprobării .1 Principiile procedurii bugetare Bugetul public naţional reprezintă planul financiar al statului prin care sunt prevăzute veniturile şi cheltuielile pentru o perioadă determinată de timp.

efectuarea cheltuielilor conform destinaţiei prevăzute în bugetele locale reprezintă o obligaţie. În acelaşi timp. oraş. Aceasta reflect operațiunile de executare a veniturilor și cheltuielilor si conduce la determinarea rezultatului execuţiei bugetare. instituţiilor şi serviciilor de interes local. toate principiile administraţiei locale n-ar avea aplicabilitatea despre care se vorbeşte. Finanţele publice locale grupează toate procedeele de constituire şi întrebuinţare a fondurilor băneşti de interes local prin intermediul instrumentelor şi componentelor sistemului bugetului public naţional care include şi pe cele specifice autorităţilor locale. Cele mai importante instrumente le reprezintă bugetele locale. Altfel. Descentralizările administrative şi financiare redau câteva prevederi care au o importanţă hotărâtoare :  fiecare comună. continuă cu executarea.  locale. unităţilor administraţiei publice locale. Încheierea exerciţiului bugetar . 2. în cursul anului respectiv şi se definitivează prin contul de încheiere a exerciţiului bugetar. sector al municipiului Bucureşti. Asemenea resurse trebuie să fie într–o proporţie corespunzătoare competenţelor şi responsabilităţilor care sunt conferite. Această etapă este cea mai importantă. deoarece elaborarea proiectului de buget local începe în anul premergător celui pentru care se întocmeşte. Consideraţii privind autonomia locală Autonomia locală reală nu poate funcţiona cu rezultate bune fără asigurarea resurselor financiare necesare autorităţilor administrative. prin lege. statuând competenţa consiliilor întocmeşte buget propriu în condiţii de autonomie. Toate actele şi operaţiunile cu caracter tehnic şi normativ. Execuţia bugetară constă în realizarea veniturilor la termenul şi în cuantumul prevăzut în bugetul local şi efectuarea cheltuielilor conform destinaţiei prevăzute în bugetul local.Constă în întocmirea contului de execuţie bugetară la finele anului. Aceasta se desfăşoară pe parcursul a trei ani calendaristici. care poate fi:* Excedent bugetar – dacă veniturile sunt mai mari decât cheltuielile* Deficit bugetar – dacă veniturile sunt mai mici decât cheltuielile. executării şi încheierii bugetului local constituie procedura bugetară la nivel local. realizate de autorităţile publice competente în scopul elaborării. respectiv municipiul Bucureşti se prevede autonomia locală ca prim principiu al întregii administraţii. 4. în anul urmator. ce nu poate fi încălcată.3. asigurându-se astfel finanţarea activităţilor şi funcţionarea instituţiilor publice de la nivel local. Realizarea veniturilor în cuantumul prevăzut reprezintă o obligaţie minimă. în cadrul execuţiei bugetare putându-se realiza venituri în cuantumuri superioare celor prevăzute. adoptării. 2. deoarece presupune transpunerea unor previziuni în plan concret. ale comunelor şi oraşelor ca şi a consiliilor judeţene de a adopta bugetele anuale ale fiecăruia dintre 8 . municipiu. instituţiilor şi serviciilor de interes local.

Începând cu anul 1998 prin introducerea Legii Finanţelor Publice Locale. cât şi în ceea ce priveşte competenţele financiare ale unităţilor administrativ teritoriale. 2. Noua lege privind finanţele publice prevede principiile şi regulile construcţiei bugetare. bugetele colectivităţilor locale se vor transforma în bugete pe programe a căror cheltuieli vor fi acoperite pe baza veniturilor proprii.3 Evoluţia istorică a bugetelor locale din România Bazele organizării finanţelor locale sunt puse de Legea nr. Crearea unei descentralizări administrative pe fondul extinderii autonomiei locale a fost premiza de la care s. FINANŢAREA INSTITUŢIILOR PUBLICE 3. doar în condiţiile existenţei unor atribuţii şi responsabilităţi ale administraţiilor locale. s-au introdus noi prevederi.1 Principiile finanţării bugetare Prin legile anuale ale bugetului de stat. apărare naţională. calendarul bugetar. celelalte venituri şi eventual împrumuturile necesare executării acestor bugete . autorităţi publice. culturale. ordine publică. 69/1996) .a pornit. fiecare consiliu judeţean. bugetul asigurărilor sociale de stat şi prin hotărârile de aprobare ale bugetelor locale se aprobă creditele bugetare ca limită maximă pentru cheltuielile fiecărui exerciţiu bugetar pe acţiuni: social.aceste unităţi administrativ – teritoriale. taxele. oraşelor şi judeţelor. Elaborarea şi adoptarea bugetelor locale în condiţiile de autonomie financiară garantează individualitatea fiecărui buget local în ansamblul bugetelor tuturor comunelor. etapele procesului bugetar. precum şi resursele necesare îndeplinirii acestora. precum şi de a stabili impozitele. Această individualitate concordă în faptul că “ în relaţiile dintre organele administraţiei publice locale nu există raporturi de subordonare ”(vezi art. Capitolul III. Adaptarea legislaţiei româneşti la cea din Uniunea Europeană în acest domeniu a fost realizată prin noua Lege privind finanţele publice nr. regulile potrivit cărora se desfăşoară execuţia bugetară.69 / 1991 privind Administraţia Publică Locală. Astfel. atât în ce priveşte cadrul formal al procedurii bugetare. 500 / 2002 şi prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. Aceasta se putea realiza. orăşenesc sau comunal este autonom având şi buget propriu autonom faţă de celelalte bugete locale. ceea ce înseamnă că nici între bugetele locale nu există relaţii de subordonare. care precizează atribuţiile şi resursele unităţilor administrative. 8 din Legea Administraţiei publice locale nr. acţiuni economice precum şi alte acţiuni. 45 / 2003 privind finanţele publice locale. responsabilităţile instituţiilor implicate în procesul bugetar. Principiile ce stau la baza finanţării bugetare sunt: 9 .

bugetele fondurilor speciale. Creditele bugetare sunt:   Sume nerambursabile. Acordarea fondurilor bugetare se face în limita creditelor bugetare deschise şi potrivit destinaţilor aprobate. din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. fiind utilizate în interesul general al statului sau al mijloace băneşti prevăzute în legea bugetară anuală ca limite maxime pentru cheltuielile fiecărui colectivităţii locale. mijloacelor acordate anterior. celelalte organe centrale precum şi sub forma de transferuri direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi Municipiului Bucureşti pentru bugetele locale. în caz că există acele resurse. bugetele locale. pot fi folosite la cererea ordonatorilor principali de credite numai după deschiderea de credite prin dispoziţie bugetară.1 Deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare Instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul statului sau bugetele locale. solicite acele sume şi să argumenteze necesitatea finanţării lor. bugetele fondurilor speciale. bugetele locale. cu destinaţii riguros stabilite prin clasificaţia indicatorilor finanţelor publice. în structura aprobată prin lege. 3. după caz. 3. primesc fondurile bugetare sub forma creditelor bugetare nerambursabile acordate pentru acoperirea unor nevoi permanente. Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat şi bugetele locale repartizate pe trimestre.    Finanţarea se realizează în funcţie de stadiul de îndeplinire a indicatorilor de plată şi pe măsura folosirii Finanţarea nu se face din oficiu ci pe bază de cerere. 10 . Prin finanţarea bugetară trebuie să se asigure o anumită eficienţă în folosirea fondurilor precum şi desfăşurarea unui control asupra necesităţii. beneficiarii unor sume de la buget trebuie să Finanţarea bugetară intervine numai în completarea resurselor proprii. nepurtătoare de dobânzi. după caz si integral. în raport cu gradul de folosire a resurselor puse la dispoziţie anterior. nu există un automatism în finanţarea bugetară . exerciţiu bugetar. bugetul asigurărilor sociale de stat. oportunităţii şi economicităţii unor cheltuieli şi acţiuni. cu respectarea normelor legale de cheltuieli. bugetul asigurărilor sociale de stat. În procesul finanţării instituţiilor publice se disting două faze: deschiderea şi repartizarea de credite bugetare. Acordarea fondurilor se face de către Ministerul Finanţe Publice către ministere.2 Sursele de finanţare ale instituţiilor publice Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor publice se asigură astfel: integral din bugetul de stat. Finanţarea se realizează cu respectarea dispoziţiilor legale.2. din veniturile proprii. cu respectarea dispoziţiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor respective.

se administrează. Cu sumele primite se majorează creditele bugetare ale bugetului respectiv şi se vor utiliza cu respectarea destinaţiilor stabilite de donator. cu respectarea dispoziţiilor legale. Fondurile băneşti primite de la persoane juridice şi fizice sub formă de donaţii şi sponsorizări de către instituţiile publice finanţate integral de la buget se varsă direct la bugetul din care se finan ţează acestea. se stabilesc categoriile de cheltuieli care se finanţează prin fiecare buget. mijloacele existente în buget. Finanţarea cheltuielilor unor instituţii publice. modul deschise anterior.Deschiderea. nevoile concrete ale instituţiilor publice pentru perioada următoare. se utilizează şi se contabilizează de către acestea.2. respectiv repartizarea de credite bugetare nu reprezintă o atribuire efectivă de mijloace băneşti (o plată ). cât şi din bugetele locale. 3. provin din chirii. Cheltuielile din sumele alocate prin buget se pot aproba de către ordonatorul de credite şi se pot efectua numai daca au fost vizate în prealabil de conducătorul compartimentului financiar contabil sau alte persoane împuternicite să acorde viza de control financiar preventiv. pentru desfăşurarea activităţii lor. prin legea bugetară anuală sau prin legi speciale.2. Bunurile materiale primite sub formă de donaţii şi sponsorizări de către instituţiile publice se înregistrează în contabilitatea acestora. bunuri materiale şi fonduri băneşti primite de la persoanele juridice şi fizice. Veniturile proprii ale instituţiilor publice.2 Particularităţi privind finanţarea din donaţii şi sponsorizări Instituţiile publice pot folosi. Deschiderea de credite este de fapt o autorizare dată de Ministerul Finanţelor Publice şi organele sale teritoriale ordonatorului principal de credite la diferite termene pentru a efectua plăţi pentru acţiunile cuprinse în bugetele lor. ci numai o operaţie preliminară care urmează să se materializeze în finanţare abia odată cu dispoziţia ordonatorilor de credite pentru efectuarea plăţilor . se asigură atât din bugetul de stat. de folosire a creditelor Dacă s-ar renunţa la deschiderea de credite. organizarea de manifestări culturale şi 11 . Autorizarea se acordă ţinând cont de: creditele bugetare aprobate prin bugetul de venituri şicheltuieli. dar în limita creditelor deschise. 3.3 Finanţarea din veniturile proprii ale instituţiilor publice Veniturile proprii ale instituţiilor publice se încasează. Ministerul Finanţelor Publice şi organele sale teritoriale ar fi lipsite de posibilitatea efectuării unui control financiar preventiv în efectuarea cheltuielilor şi condiţionarea acestora de realizarea veniturilor pentru a se păstra echilibrul bugetar în execuţie. modul de realizare a veniturilor. indiferent de subordonare. numai în cazurile în care. sub formă de donaţii şi sponsorizări.

Impozitul pe spectacole.Venituri din valorificarea unor bunuri:(ex : privatizare.Cote defalcate din impozitul pe venit.veterinare. taxe si tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare etc). 9. 8. 2. contribuţia lunară a părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întrţinerea copiilor în creşe. sectoarelor municipiului Bucuresti şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti. oraşelor. 11. taxa din activităţi cadastrale şi agricultură. Ca o continuare a clasificării veniturilor care se prevăd în bugetele proprii.Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor locale. prestări de servicii şi altele asemenea.Alte impozite directe :(ex: impozitul pe teren agricol. structurate pe categorii: (Vezi Anexa 1 şi 2) 1.Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţi comerciale de sub autoritatea consiliilor locale . oraşelor. 6. concursuri artistice. le-am enumerat mai jos. studii. taxa judiciară de timbru. proiecte. valorificări de produse din activităţi proprii sau anexe. 5. pe terenuri etc).Diverse venituri : (amenzi. 4. Pentru o mai bună înţelegere a VENITURILOR PROPII. cum ar fi: SUME DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT. valorificarea bunurilor confiscate etc). prestaţii editoriale. conceciun. 7. publicaţii. vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate etc). Conform Ordonanţei de urgenţă nr. municipiilor. 3.Impozitul pe clădiri şi terenuri de la persoane juridice: (clădiri şi terenuri). vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului etc).Alte impozite indirect. valorificarea unor bunuri ale instituţiei publice.Vărsăminte de la instituţii publice: (veniturile circumscripţiilor sanitar. -sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti -sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale -sume defalcate din TVA pentru finanţarea programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT SI DE LA ALTE BUGETE: -subvenţii de la bugetul de stat 12 nivelul comunelor. .sportive. amintim si alte surse de venituri.Impozite si taxe de la populaţie:(pe clădiri.Taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat. asupra mijloacelor de transport deţinut de persoane fizice. 45 / 2003 veniturile care se prevăd în bugetele proprii ale comunelor. 12. 10.

impozitul pe teren. Veniturile din impozite şi taxe locale Impozitele şi taxele locale constituie venituri proprii ale bugetelor unităţilor administrativ. sediul sau punctul de lucru. Impozitul pe teren Contribuabilii care deţin în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta impozit pe teren. Taxa asupra mijloacelor de transport Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în România datorează o taxă anuală pentru mijlocul de transport. Legea privind Codul fiscal nr. Regula este că plătitorul impozitului coincide cu proprietarul clădirii. taxa asupra mijloacelor de transport.donații din campanii electorale. impozitul pe clădiri reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor.teritoriale în raza căreia este situat terenul5. Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice. nr. titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă după caz . concesionate. bugetele locale. finanţate integral din venituri proprii. alte taxe locale. Legea privind Codul fiscal. bugetul asigurărilor sociale de stat bugetele fondurilor speciale se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care sunt finanţate. iar în cadrul localităţilor pe zone. 571/2003 art.571/ 2003 13 . locatarilor.261. Impozitul pe clădiri Impozitul pe clădiri este un impozit anual şi se datorează de către orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România. în sumă fixă pe metru pătrat de teren diferenţiat pe categorii de localităţi. în limita sumelor primite de la acesta. taxa pentru eliberarea certificatelor. Sunt şi excepţii şi anume: pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ. 256. Impozitul pe teren se stabileşte anual.teritoriale şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor înscrise în aceste bugete. Excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. 5 6 art. după caz. date în administrare ori folosinţă. impozitul pe spectacole.teritoriale unde persoana îşi are domiciliul. se reportează în anul următor. Impozitul este anual şi se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ. taxa hotelieră. taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate. închiriate. taxe speciale.6Taxa se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ. Din categoria impozitelor şi taxelor locale fac parte: impozitul pe clădiri. avizelor şi autorizaţiilor.teritoriale.-subventii de la alte administraţii DONATII SI SPONSORIZARI: -donaţii şi sponsorizări -alte transferuri voluntare .

eliberate contribuabililor. art. deşi au în majoritate caracterul de impozite directe au fost asimilate în practica bugetară impozitelor indirecte. urbanism etc). 571/ 2003 14 . Impozitul pe profit şi vărsminte din profitul net al regiilor autonome Regiile autonome de subordonare locală au obligaţia de a achita la bugetul local impozitul pe profit şi 50 % din profitul net rămas după constituirea fondului de participare la profit şi a fondului pentru dezvoltare. sunt supuse unor taxe diferenţiate. în funcţie de suprafaţă. Impozitul pe spectacole Impozitul pe spectacole se datorează de orice persoană care organizează o manifestare artistică. Legea privind Codul fiscal nr. avizelor şi a autorizaţiilor Eliberarea certificatelor. Venituri din chirii şi concesiuni Odată cu reglementarea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ teritoriale asupra bunurilor s-a reglementat şi problema închirierii sau concesionării acestora. destinaţia acestora şi natura serviciilor prestate. o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România şi se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativteritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică.5 % şi 5% aplicată la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare. competiţia sportivă sau altă activitate distractivă. cu o anumită regularitate la buget. după caz. 273. valoarea lucrărilor.213 din 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. prin plăţi ocazionale efectuate de diferite categorii de plătitori. avizelor sau altor autorizaţii de către compartimentele de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale se face după plata taxelor prevăzute pentru fiecare caz în parte.45 din 2003 privind finanţele publice locale. Conform prevederilor Legii nr.7 Taxa hotelieră Pentru şederea în staţiunile turistice consiliul local poate institui o taxă cuprinsă între 0. venit la bugetul de stat sau la bugetele locale”. avizele şi autorizaţiile în domeniul construcţiilor (exemplu eliberarea certificatului de constrzure.16 „ Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică se fac. Certificatele. Cote si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 7 art.Taxa pentru eliberarea certificatelor. Ele reprezintă o categorie de venituri care se realizează în mod curent. alte taxe locale Consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. Taxe speciale. Taxele de timbru Taxele de timbru.

2004. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat Pentru finanţarea unor cheltuieli publice ca urmare a trecerii unor activităţi în competenţa autorităţilor publice locale. Veniturile autorităţilor locale din România. a bunăstării sociale dintre regiuni.  Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. Pentru municipiul Bucureşti cota de 63 % din impozitul pe venit se repartizează astfel :    18 % la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti . deschis pe seama consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale ale desfăşoară activitatea plătitorii de impozite . 36. iar diferenţa se repartizează pe comune. pe teritoriul cărora îşi cotă de 10 % la bugetul propriu al judeţului . în proporţie de 30 %. din sumele defalcate. oraşe şi municipii prin hotărâre a consiliului judeţean. în proporţie de 70 % suprafaţa judeţului. oraşelor şi municipiilor. p. Sumele repartizate pentru echilibrarea bugetelor locale vor fi repartizate în funcţie de următoarele criterii :  capacitatea financiară calculată în funcţie de impozitul pe venit încasat pe locuitor. 8. Revista Transilvană de Stiinţe Administrative 3(12).Veniturile din alocaţii bugetare reprezintă materializarea principiului corect.93 15 .   comunelor. prin legea bugetului de stat se aprobă sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe ansamblul judeţului. în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii precedente în care s-a încasat acest impozit astfel :  o cotă de 36 % la bugetele locale ale comunelor.5 % la bugetul propriu al municipiului Bucureşti . municipiilor şi judeţului. în funcţie de următoarele criterii :  8 capacitatea financiară calculată în baza impozitului pe venit încasat pe locuitor. oraşelor.8 Cotele defalcate din impozitul pe venit Cotele defalcate din impozitul pe venit reprezintă sume alocate la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale din impozitul pe venit încasat de către stat. în proporţie de 30 % . Din punct de vedere funcţional. alocaţiile bugetare ale autorităţilor locale sunt un instrument de echilibrare. aprobate anual prin legea bugetului de stat. deschis pe seama Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor şi municipiului Bucureşti. Sumele se alocă lunar. şi din cota de 17 % impozit pe venit. la dispoziţia guvernământului central. precum şi pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ – teritoriale . respectiv al municipiului Bucureşti. 17 % într–un cont distinct.5 % într-un cont distinct. o cotă de 25 % se alocă bugetului propriu al judeţului. conform căreia într-un stat există doar o singură putere conducătoare. Cziprian Kovacs Lorand.

alte criterii stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean. modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de producere şi locale de consultanţă agricole . a unor instituţii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii. Sume defalcate din T.V. în subordinea unor ordonatori principali de credite. de interes naţional. judeţean sau local.1 Împrumuturi bancare sau prin emitere de obligaţiuni : Unul din principiile de bază avute în vedere la construirea bugetelor este principiul echilibrului.A pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat.V. potrivit legii. sume defalcate din T. 3. în poziţie globală. Transferuri consolidabile Transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale se acordă pentru investiţii finanţate din împrumuturi externe la a căror realizare contribuie şi Guvernul. 3. creşe şi centre judeţene sume defalcate din T. principiu care limitează prevederile de cheltuieli publice la posibilitatea de acoperire cu resurse financiare. care să asigure cu prioritate susţinerea programelor cu finanţare externă. populaţia unităţii administrativ – teritoriale.A Prin legea anuală a bugetului de stat se repartizează sume către bugetele locale pentru anumite destinaţii :   sume defalcate din T. prin bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia. reflectate în veniturile bugetare.V.3 Finanţarea din împrumuturi Împrumut temporar pentru infiinţarea unor activităţi sau instituţii publice : În cazul în care.V. în baza documentaţiilor temeinic fundamentate. Din bugetul de stat. care necesită cofinanţare locală. acestea nu dispun de fonduri suficiente.  şi distribuţie a energiei termice. Împrumuturile acordate de ordonatorul principal de credite se rambursează integral în termen de 6 luni de la data acordării. la înfiinţarea.   suprafaţa unităţii administrativ – teritoriale. precum şi din alte bugete se pot acorda transferuri către bugetele locale pentru finanţarea unor programe de dezvoltare sau sociale. pe bază de convenţie. în proporţie de 25 % . în proporţie de 30 % . şi se aprobă anual. ordonatorii principali de credite pot acorda împrumuturi fără dobândă din bugetul propriu.A pentru subvenţionarea energiei termice. 16 .A pentru retehnologizarea. în proporţie de 15 %.3. prin legea bugetului de stat.

valorile etice și comportamentele ale angajaților. Multe guverne cauta moduri de a asigura servicii mai economice. integritatea.De regulă. însa nu poate. Una dintre sursele alternative utilizate o reprezintă imprumuturile prin creditele bancare sau prin emisiune de obligaţiuni. chiar daca este un mediu de control solid.interne . o structura efectiva de control (de credite pentru finanţarea necesităţilor pe termen scurt ale bugetului de stat şi bugetelor locale credite bancare pentru finanţarea unor activităţi economice Indiferent de scopul pentru care sunt utilizate. sa asigure eficacitatea sistemului de control intern. creditele bancare se împart în: credite bancare pentru finanţarea deficitului bugetului de stat sau a bugetelor locale credite bancare pentru refinanţarea datoriei publice Cresterea complexitatii administratiilor publice nu permite conducerii sa verifice corectitudinea fiecarei actiuni a angajatilor. Aceasta implica adesea reorganizarea vechilor structuri. - 17 . prin el însusi. acordarea unei mai mari libertati directorilor si utilizarea sporita a tehnologiilor automate. presiunea asupra majorării cheltuielilor publice. Mediul de control contribuie la îmbunatatirea procedurilor de control specifice. Regiile autonome de subordonare locală au obligaţia de a achita la bugetul local impozitul pe profit şi 50 % din profitul net rămas după constituirea fondului de participare la profit şi a fondului pentru dezvoltare. mai efective si mai eficiente si pentru a controla deficitele si datoriile.extern 3. Intr-un astfel de cadru.4 Regiile autonome Impozitul pe profit şi vărsminte din profitul net al regiilor autonome. determinat ă în cele mai multe cazuri de necesităţi colective reale. În acest context din punct de vedere al scopului pentru care sunt utilizate. Capitolul IV. filozofia si stilul de operare al managementului. Managementul si funcționarea primăriilor Mediul de control reprezintă atitudinea generală. modul de atribuire al autoritatii si responsabilitatii si sistemul de organizare si dezvoltare al angajatilor administratiei. creditele bancare pot fi: . revizuirea vechilor proceduri. este atât de puternică încât datorită faptului că resursele financiare bugetare de acoperire sunt limitate este nevoie să se apeleze la surse alternative de finan ţare.

o calitate corespunzătoare a serviciilor publice şi dezvoltarea localităţii pe termen lung. structura organizatorica a entitatilor. 18 . sistemul de control managerial. modul de segregare al sarcinilor. CONCLUZII Realizarea veniturilor la un nivel care să-i permită asigurarea funcţionării corespunzătoare a activităţilor din subordinea sa. politicile si procedurile de personal. modul de stabilire a autoritatii si a responsabilitatilor. care include si functia de audit intern. Sistemul de control intern reprezinta cadrul în care functioneaza aceste activitati de control la dispozitia managementului si el trebuie sa aiba în vedere schimbarile si sa le anticipeze pentru realizarea caracterului previzional al controlului cu privire la evolutia entitatii.- Din punct de vedere structural cei mai importanti factori care influenteaza în mod decisiv mediul de control sunt: functionarea structurilor de conducere. respectiv consiliul de administratie. Controlul intern este un proces realizat de catre personalul de la toate nivelele. conducerea executiva si întregul personal. politica manageriala si stilul de operare .

 încheierea de parteneriate public-privat pentru anumite servicii publice ce necesită investiţii importante pentru care nu există posibilitatea cuprinderii în buget a sumelor necesare în viitorul apropiat.încasarea. mediu şi lung care să asigure corelare a în timp a necesarului de resurse financiare cu posibilităţile de acoperire din venituri proprii şi stabilirea pe această bază a necesarului de atras din alte surse.  continuarea activităţilor de pregătirea şi depunerea pentru finanţare a unor programe de dezvoltare şi infrastructură care necesită fonduri importante ce nu pot fi acoperite integral din veniturile proprii. controlul şi executarea silită a creanţelor prin stabilirea unor măsuri care să asigure o mai bună colectare a veniturilor din impozite şi taxe locale. Consider că îmbunătăţirea situaţiei financiare a localităţii se poate realiza acţionând pe următoarele direcţii:  efectuarea unei analize pertinente asupra situaţiei financiare a locallităţii şi stabilirea unei politici financiare a consiliului local pe termen scurt. Bibliografie 19 .  intoducerea de taxe speciale pentru anumite servicii solicitate de cetăţeni şi pentru care sunt de acord să le susţină cu o cotă parte.  la nivelul serviciilor de specialitate care au ca sarcini evidenţa.  concesionarea unor servicii publice către prestatori interesaţi pentru degrevarea unor sarcini financiare pe seama bugetului local.trebuie să constituie o problemă prioritară a consiliului local şi a personalului din executivul primăriei care lucrează în acest domeniu.

scritube.ro/gherasim/msb1.apd. Veniturile autorităţilor locale din România.pdf 2. Dreptul finantelor publice . http://www.com/administratie/MANAGEMENTUL-INSTITUTIILORPUB1721861120.Inceu Adrian Mihai.fonduri-ue. http://www.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd62/Finantari/Alte_oportunitati/Agricultura_si_pescuit/20_Indrumar_Practic_FEADR. 1999 7. Editura . Finanţele publice şi fiscalitatea.pdf 5. http://www.ro/files/publicatii/Bugetele%20locale%20-%20Studiu%20IPP. Constantin I Tulai. Timişoara. Dan Tudor Lazăr. Editura şi Tipografia Marineasa. Casa Cărţii de Ştiinţă. http://www.pdf Lucrare de Licenţă “Managementul sistemelor bugetare” Lector Ioan Gherasim 3. Revista Transilvană de Stiinţe Administrative 9. http://www.1.mmuncii.Managementul financiar al comunităţilor locale. 2003 20 . Mircea Ştefan Minea. Cluj-Napoca.pdf 4.ubv. 2003 8.ro/pub/imagemanager/images/file/Rapoarte-Studii/301210Raport %20de%20cercetare_ES. Cziprian Kovacs Lorand.Accent.php 6.

Anexa 1 Procentele veniturilor Anexa 2. Veniturile din impozituri si salarii 21 .

Anexa 3. Structura cheltuielilor unui buget local Buget local Servicii publice generale Cheltuieli socioculturale Servicii de dezvoltare culturala Actiuni economice Servicii publice generale Servicii publice generale Servicii publice generale Servicii publice generale 22 .

Structura venitul bugetelor locale Venituri proprii BUGETUL LOCAL Imprumuturi Venituri de la nivel central Sume si cote defalcatedin unele venituri la bugetul de stat Subventii Din impozitul pe venit Din impozitul pe salarii Din impozitul pe consum (TVA) 23 .Anexa 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful