ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Αλησλία Τδνπλάθνπ Α3

ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Η Πηνελόπη όπως
αναπαριστάται στο
Βατικανό, Ρώμη

Η Πηνελόπη, γλσζηή εξσίδα από ηελ
Οδύζζεηα ηνπ Οκήξνπ, ήηαλ θόξε ηνπ βαζηιηά
ησλ Ακπθιώλ Ιθάξηνπ θαη ηεο Πεξίβνηαο.

Η Πελειόπε, εθηόο από νκνξθηά θαη
πινύηε, είρε θαη όιεο ηηο αξεηέο κηαο
ηδαληθήο ζπδύγνπ. Ήηαλ έμππλε, ζπλεηή,
πηζηή ζηνλ άληξα ηεο θαη αθνζησκέλε ζην
γην ηεο, Τειέκαρν, (πνπ ήηαλ βξέθνο
αθόκε, όηαλ έθπγε ν Οδπζζέαο.) Όηαλ ν
Οδπζζέαο έθπγε, ηεο είπε λα
μαλαπαληξεπηεί αλ δε γύξηδε. Παξόια
απηά ε Πελειόπε ηνλ πεξίκελε γηα 20
ρξόληα, αθόκε θαη όηαλ όινη ηνλ
ζεσξνύζαλ λεθξό.

Τα 20 ρξόληα ηεο απνπζίαο ηνπ Οδπζζέα, ε
Πελειόπε, κόλε, όκνξθε θαη βαζίιηζζα θαζώο
ήηαλ, πξνζέιθπζε πνιινύο επγελείο κλεζηήξεο
πνπ επηζπκνύζαλ λα ηελ παληξεπηνύλ θαη λα
αλαθεξπρζνύλ άξρνληεο ηεο Ιζάθεο, (π.ρ
Αληίλννο - Επξύκαρνο - Ακθίλνκνο - Αγέιανο.)
Οη κλεζηήξεο έηξσγαλ θαη ιεειαηνύζαλ ηελ
πεξηνπζία ηνπ Οδπζζέα. Έηζη ε Πελειόπε
αλαγθάζηεθε λα αλαθεξύμεη αγώλα ηνμνβνιίαο,
γηα λα παληξεπηεί ηνλ ληθεηή. Εθείλε όκσο ήηαλ
θαη ε ζηηγκή πνπ επέζηξεςε ν Οδπζζέαο,
θόλεπζε ηνπο κλεζηήξεο θαη μαλαθέξδηζε ηε
ζπδπγηθή ηνπ αθεξαηόηεηα.

Η Πελειόπε θξαηάεη ην ηόμν ηνπ Οδπζζέα θαη είλαη ιππεκέλε γηαηί λνκίδεη πσο
έρεη πεζάλεη.

Γεληθόηεξα ε Πελειόπε εθηόο από όκνξθε
θαη πινύζηα πνπ ήηαλ, ήηαλ ππνκνλεηηθή
θαη έμππλε. Απηό θαίλεηε πξώηνλ γηαηί
πεξίκελε ηνλ Οδπζζέα 20 νιόθιεξα
ρξόληα ελώ όινη έιεγαλ πσο είρε πεζάλεη
θαη δεύηεξνλ ε εμππλάδα ηεο θαίλεηαη από
ηηο δηθαηνινγίεο πνπ έδηλε ζηνπο
κλεζηήξεο θαη ην πσο αλαγλώξηζε ηνλ
Οδπζζέα κέζα από ηελ «παγίδα» κε ηελ
θιίλε ηνπο.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful