You are on page 1of 5

www.sakshieducation.com

{VýS*‹³ & 2 MýSÆð‡…sæŒAOòœÆŠæÞ òÜμçÙÌæŒ

þ¯Œæ 2011 & þ¯Œæ 2012

A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$…

º…V>Ï-§ólÔŒæ Æ>f-«§é° ÉéM>ÌZ K {糫§é¯]l Æý‡çßæ-§é-ÇMìS ¿êÆý‡™èl ¨Ð]l…-VýS™èl {糫§é° C…¨Æ> V>…«© õ³Æý‡$- ò³-sêt-Ë° º…V>Ï-§ólÔŒæ {糿¶æ$™èlÓ… °Æý‡~-Ƈ¬…-_…¨.

G°²-MýSË °Æý‡Ó-çßæ-×æÌZ çÜçßæ-M>-Æ>-°MìS çÜ…º…-«¨…_ ¿êÆý‡-™Œl-&-¯ól-´ë-ÌŒæË Ð]l$«§ýlÅ þ¯Œl 7¯]l Jç³μ…§ýl…

MýS$¨-Ç…¨.

fÆý‡Ã±, ĶæÊÆý‡-‹³ÌZ 18 Ð]l$…¨ Ð]l$Æý‡-×ê-°MìS M>Æý‡-×æ-OÐðl$¯]l íßæÐðl*-Í-sìæMŠS Ķæ¬Ç-Ððl$MŠS íÜ…{yøÐŒl$ ÐéÅ«¨

M>Æý‡MýS D&-Mö-Î-(-G-Ô¶æa-È-íÙÄñæ* MöÎ 20-1-4) »êÅMîSt-ÇĶæ* f¯]l$Å-Ð]l#-˯]l$ O^ðl¯é, fÆý‡Ã± Ô>ç܈-Ðól-™èl¢Ë$

MýS¯]l$-Vö-¯é²Æý‡$.

{ç³ç³…-^èl…ÌZ A™èlÅ…™èl ´÷yýl-OÐðl¯]l çÜÐ]l¬{§ýl Ð]l…™ðl¯]l O^ðl¯éÌZ þ¯Œl 30¯]l {´ëÆý‡…-¿¶æ-OÐðl$…¨.

{ç³ç³…-^èl-ç³-r…Oò³ Mö™èl¢ §ólÔ¶æ… AÐ]l-™èl-Ç…-_…¨. B{íœM> Q…yýl- §ólÔ¶æ… çÜ*y鯌l ¯]l$…_ Ñyìl-´ùƇ¬ þ»ê

Æ>f-«§é-°V> §ýl„ìS×æ çÜ*yé-¯Œl-(-Ç-ç³-¼ÏMŠS B‹œ Ýû™Œl çÜ*yé-¯Œl) HÆý‡μ-yìl…¨. þOÌñæ 9¯]l çœ$¯]l…V>

°Æý‡Ó-íßæ…-_¯]l B §ólÔ¶æ AÐ]l-™èl-Æý‡×æ ¨¯ø-™èlÞÐé°MìS ¿êÆý‡™Œl ™èlÆý‡-ç³#¯]l Eç³-Æ>-çÙ‰-糆 çßæÒ$§Šl A¯éÞÈ

àf-Æý‡-Ķæ*ÅÆý‡$. {ç³ç³…-^èl…ÌZ 19-3Ð]l §ólÔ¶æ…V>, B{íœM> Q…yýl…ÌZ 54Ð]l §ólÔ¶æ…V> §ýl„ìS×æ çÜ*y鯌l E°-

MìS-ÌZMìS Ð]l_a…¨. çÜ*yé-¯Œl-ÌZ° E™èl¢Æý‡, §ýl„ìS×æ {´ë…™éË Ð]l$«§ýlÅ §ýlÔ>-»êªË ´ër$ A…™èl-Æý‡$ŧýl®…

Mö¯]l-Ýë-W…¨.

_Ð]lÇ çÜ…_-

MýS¯]l$ þOÌñæ 10¯]l Ñyýl$-§ýlË ^ólíÜ…¨. 18-43, AMøt-ºÆŠ‡ 1¯]l Ððl¬§ýl-OÌñæ¯]l ç³{†MýS {ç³^èl$-Æý‡×æ 20-11, þOÌñæ

10™ø Ð]l¬W-íÜ…¨.

þOÌñæ 11¯]l {ç³ç³…^èl f¯é¿ê ¨¯ø™èlÞÐ]l… fÆý‡$ç³#MýS$¯é²Æý‡$. 1804ÌZ {ç³ç³…^èl f¯é¿ê JMýS ¼ÍĶæ$¯Œæ

{¼r-¯ŒlÌZ 168 Hâ¶æÏ ^èlÇ{™èl MýSÍ-W¯]l ç³{†MýS "¯]l*Å‹Ü B‹œ ¨ Ð]lÆý‡-ÌŒæz' {ç³Ý릯]l…

Ð]l¬W-íÜ…¨.

Ð]l*{™èlÐól$. 1987, þOÌñæ 11 ¯ésìæMìS {ç³ç³…^èl f¯é¿ê 5 ¼ÍĶæ$¯]lÏMýS$ ^ólÆý‡$MøÐ]lyýl…™ø Ððl¬§ýlsìæ

{ç³ç³…^èl f¯é¿ê ¨¯ø™èlÞÐ]l… ´ësìæ…^éÆý‡$. {ç³ç³…^èl f¯é¿ê ¨¯ø™èlÞÐ]l… çÜ…§ýlÆý‡Â…V> O^ðl¯éÌZ° †Ä¶æ$¯Œæh¯ŒæÌZ ¿êÆý‡™Œæ, O^ðl¯éË$ MýSÍíÜ f¯é¿ê ¨¯ø™èlÞÐé°² °Æý‡Óíßæ…^éƇ¬. ¿êÆý‡™èl Ð]l*i {糫§é-¯]l-Ð]l$…{† C…¨-Æ>-V>…-«©MìS º…V>Ï-§ólÔŒæ {糿¶æ$™èlÓ… B §ólÔ¶æ A™èl$Å-¯]l²™èl ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡… "º…-V>Ï-§ólÔŒæ ÝëÓ«©-¯]l™é çܯéïø¯é' {ç³MýS-sìæ…-_…¨. ´ëMìS-Ý릯Œl ™öÍ Ð]l$íßæâê ѧól-Ô>…VýS Ð]l$…{†V> ïßæ¯é Æý‡»ê¾± QÆŠ‡ þOÌñæ 19¯]l {ç³Ð]l*×æ ïÜÓM>Æý‡… ^ólÔ>Æý‡$. IMýSÅ-Æ>-fÅ-çÜ-Ñ$† Ðé×ìæfÅ, AÀ-Ð]l–¨® çܧýl-çÜ$Þ-(-A…-M>t-yŠl) þOÌñæ 26¯]l {ç³ç³…^èl ò³r$t-º-yýl$Ë °Ðól-¨-MýS- &-2-0-1-1¯]l$ Ñyýl$-§ýlË ^ólíÜ…¨. ©° {ç³M>Æý‡… ѧólÖ {ç³™èlÅ„ýS ò³r$t-º-yýl$-Ë-(-G-‹œ-yîl-I-)¯]l$ BMýS-ÇÛ…-^èl-yýl…ÌZ

www.sakshieducation.com

www.sakshieducation.com

VýS™ól-yé¨ ¿êÆý‡™Œl 14Ð]l Ý릯]l…-(-2-0-0-9ÌZ 8Ð]l Ý릯]l…-)ÌZ E…¨. ç³#×ôæMýS$ ^ðl…¨¯]l çÜ$^ól™é MýSyól-™èlPÆŠ‡ BíÜ-Ķæ*-ÌZ° A† ò³§ýlª GyéÇ "Vø½ Gyé-Ç-°' §ésìæ B çœ$¯]l™èl

Ý뫨…-_¯]l ™öÍ ¿êÆý‡™èl Ð]l$íßæ-â¶æV> ÇM>Æý‡$z çÜ–íÙt…-^éÆý‡$. A…™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ Æó‡sìæ…VŠS çÜ…çܦ Ýët…yýlÆŠ‡z A…yŠl ç³NÆŠ‡Þ-(-G-‹Ü-ï³) AÐðl$-ÇM> {MðSyìlsŒæ Æó‡sìæ…-VŠS¯]l$ A™èl$Å-¯]l²™èl Ýë¦Æ‡¬ HHH ¯]l$…_ HH-+MýS$ MýS$¨…-_…¨. D Ýë¦Æ‡¬ÌZ {VóSyìl…VŠS MøÌZμ-Ð]lyýl… AÐðl$-ÇM> ^èlÇ-{™èlÌZ C§ól {ç³£ýlÐ]l$…. ¿¶æ{§ýl™é Ð]l$…yýlÍ A«§ýlÅ„ýS »ê«§ýlÅ-™èl-˯]l$ ¿êÆý‡™Œl 19 Hâ¶æÏ ™èlÆ>Ó™èl ^ólç³-sìæt…¨. BVýSçÜ$t 1 ¯]l$…_ ¯ðlË

_Ð]lÇÝëÇV> 19-9-2ÌZ D »ê«§ýlÅ-™èl-˯]l$ °Æý‡Ó-íßæ…-_…¨.

{ç³ÐéçÜ sìæ»ñæsŒæ ¯]l*™èl¯]l {糫§é-¯]l-Ð]l$…-{†V> ÌZ»êÅ…VŠS Ýë…VóS BVýSçÜ$t 8¯]l «§ýlÆý‡Ã-Ô>-ËÌZ {ç³Ð]l*-×æ…

ÆøkË ´ër$ D 糧ýl-ÑÌZ

Mö¯]l-ÝëW…¨.

^ólÔ>Æý‡$.

AÐðl$-Ç-M>-ÌZ E™èl¢Æý‡ MýSÆø-ͯé, ¯]l*ÅgñæÈÞ ™èl¨-™èlÆý‡ {´ë…™éÌZÏ BVýSçÜ$t 26, 27 ™ól©ÌZÏ çßæÇ-MóS¯Œl

"I-È-¯Œl' ¡{Ð]l ¯]lçÙt… MýSÍ-W…-_…¨.

{»ñæh-ÌŒæ-ÌZ° AÐðl$-gꯌl ¯]l¨MìS 13,100 Ayýl$-VýS$Ë MìS…§ýl Ð]l$Æø ¯]l¨-°-(-A…-™èl-Æ>Ó-íßæ-°-°) Ô>ç܈-Ðól-™èl¢Ë$

MýS¯]l$-Vö-¯é²Æý‡$. ¯éË$VýS$ §ýlÔ>-»êª-Ë$V> AÐðl$-gê-¯ŒlOò³ ç³Ç-ÔZ-«§ýl-¯]lË$ ^ólçÜ$¢¯]l² Ô>ç܈-Ðól-™èl¢Ë º–…§é-°MìS

¯ól™èl–™èlÓ… Ð]líßæ-çÜ$¢¯]l² ¿êÆý‡-¡Ä¶æ$ çÜ…™èl-†MìS ^ðl…¨¯]l yéMýStÆŠ‡ ÐéÍĶæ* çßæÐ]l*j õ³Æý‡$ Ò$§ýl$V> D ¯]l¨MìS

"çßæ-Ð]l*j' A¯ól õ³Æý‡$ ò³sêtÆý‡$. {»ñæh-ÌŒæÌZ 1970ÌZ ™èlÑÓ¯]l ^èlÐ]l¬Æý‡$ »êÐ]l#ÌZÏ EÚù~-{VýS-™èlË$ A«§ýlÅ-

Ķæ$¯]l… ^ólçÜ$¢…-yýlV> "çßæ-Ð]l*j-'¯]l$ VýS$Ç¢…-^éÆý‡$.

¿êÆý‡¡Ä¶æ$ A«§ýlÅĶæ$¯éË ï³u>°² Gyìl¯ŒæºÆŠæY (C…VýSÏ…yŠæ) ÌZ HÆ>μr$ ^ólõÜ…§ýl$MýS$ Jç³μ…§ýl…

MýS$¨Ç…¨.

Ýû© AÆó‡-¼-Ķæ*ÌZ Ð]l$íßæ-â¶æ-ËMýS$ Kr$ çßæMýS$P MýSÍμ-çÜ$¢-¯]l²r$Ï B §ólÔ¶æ Æ>k Aº$ªÌêÏ òÜò³t…-ºÆŠ‡ 25¯]l

{ç³MýS-sìæ…-^éÆý‡$.

¿êÆý‡-™Œl-™ø-´ër$ Ð]l$Æø 23 C…yìl-Ķæ$¯Œl KçÙ¯Œl ÇÐŒl$ §ólÔ>Ë$ AMøt-ºÆŠ‡ 12¯]l 12 VýS…r-Ë-´ër$ Ð]l*MŠS

çÜ$¯éÒ$ {yìlÌŒæ °Æý‡Ó-íßæ…-^éƇ¬. ©°MìS "G-MýSÞ-ÆŠ‡-OòÜgŒæ I J ÐólÐŒl 11-'V> õ³Æý‡$ ò³sêtÆý‡$.

{ç³ç³…^èl f¯é¿ê çÜ…Qů]l$ Hyýl$ Ð]l…§ýlË MørÏMýS$ ¡çÜ$-MðS-ãϯ]l çœ$¯]l™èl E™èl¢-Æý‡-{ç³-§ól-ÔŒæ-ÌZ° K _¯é²-ÇMìS

§ýlMìSP…¨. E™èl¢-Æý‡-{ç³-§ólÔŒæ Æ>f-«§é° ËMø² ÕÐé-Æý‡Ï-ÌZ° Ð]l*ÌŒæ »êÏMŠS-ÌZ° MýSÐ]lÊÅ-°sîæ òÜ…r-ÆŠ‡ÌZ AMøt- ºÆŠ‡ 31¯]l f°Ã…-_¯]l ¯]lÇY‹Ü A¯ól _¯é²Æó‡ {ç³ç³…-^èl…ÌZ 700 MørÏ ÕÔ¶æ$-Ð]l#V> VýS$Ç¢…ç³# ´÷…¨…¨. Ð]l$Æø-OÐðlç³# AMøt-ºÆŠ‡ 31 AÆý‡¦-Æ>-{†MìS Ð]l¬…§ýl$ íœÍ-ò³•μ-¯ŒlÞÌZ f°Ã…-_¯]l "yé-°M> Ðól$ MýSÐ]l*-^ø-'MýS$ MýS*yé 700 MørÏ ÕÔ¶æ$-Ð]l#V> VýS$Ç¢…ç³# ËÀ…-_…¨. ¿êÆý‡-™ŒlÌZ Byýl ÕÔ¶æ$-Ð]l#Ë {¿¶æ*×æ çßæ™èlÅË$, Byýl í³ËÏË$ G§ýl$-ÆöP…-r$¯]l² çÜÐ]l$-çÜÅ-˯]l$ A…§ýlÇ §ýl–íÙtMìS ¡çÜ$MýS$Æ>Ðé-˯ól E§ólª-Ô¶æ…-™ø¯ól 700 MørÏ ÕÔ¶æ$- Ð]l#V> ¯]lÇY-‹Ü¯]l$ G…í³MýS ^ólÔ>Æý‡$. 19-99 AMøt-ºÆŠ‡ 12¯]l »Zíܲ-Ķæ*ÌZ f°Ã…-_¯]l A§é²¯Œl Ððl$Í-MŠS¯]l$ 600 MørÏ ÕÔ¶æ$-Ð]l#V> IÆ>çÜ VýS$Ç¢…-_…¨. ͼĶæ* °Ä¶æ$…™èl Ð]l$çßæ-Ð]l$çŠl VýSyé-ïœ-(-6-9-) AMøt-ºÆŠ‡ 20¯]l ™èl¯]l Ý÷…™èl ç³rt×æ… íÜÆŠ‡¢ÌZ

www.sakshieducation.com

www.sakshieducation.com

†Æý‡$-VýS$-»ê-r$-§é-Æý‡$Ë ^ól†ÌZ çßæ™èl-Ð]l$-Ķæ*Åyýl$. AÐðl$-Ç-M>-ÌZ° Ë*íÜ-Ķæ*¯é VýSÐ]l-Æý‡²-ÆŠ‡V> ¿êÆý‡-¡Ä¶æ$ AÐðl$-Ç-MýS¯Œl »ê½ h…§éÌŒæ Æð‡…yø-ÝëÇ G°²-MýS-

Ķæ*ÅÆý‡$. IÆ>çÜ AÀ-Ð]l–¨® M>Æý‡Å-{MýSÐ]l$… Æý‡*´÷…-¨…-_¯]l Ð]l*¯]l-Ðé-À-Ð]l–-¨® çÜ*`-(-òßæ-^Œl-yîl-I-)ÌZ ¿êÆý‡™Œl 13-4Ð]l

¯éÆó‡Ó(òßæ^Œl-yîlI ÑË$-Ð]l-&

Ý릯]l…ÌZ °Í-_…¨. Ððl¬™èl¢… 187 §ólÔ>-ËMýS$ Æ>Å…MýS$Ë$ MóSsê-Ƈ¬…-^èlV>

0.94-3-)MýS$ Ððl¬§ýlsìæ Ý릯]l… §ýlMìSP…¨. Æð‡…yýl$, Ð]lÊyýl$ Ý릯éÌZÏ B{õÜt-ÍĶæ*, ¯ðl§ýl-Æ>Ï…yŠlÞ °Í-^éƇ¬. VýS™ól-yé¨ °Ðól-¨-MýSÌZ ¿êÆý‡™Œl 11-9Ð]l Ý릯]l…-ÌZ-(-1-69 §ólÔ>-ÌZÏ) °Í-_…¨.

{糫§é° Ð]l$-¯øÃ-çßæ-¯Œl íÜ…VŠS Ð]l*-Ϊ-Ð]-l#Ë ´ëÆý‡Ï-Ððl$…-sŒæ-&-ï³-ç³#ÌŒæÞ Ð]l$-hÏ‹-Ü-¯]l$ E§ó-lª-Õ…_ {ç³çÜ…-W…-^éÆý‡$.

Ð]l*-Ϊ-Ð]-l#Ë ´ëÆý‡Ï-Ðð-l$…sŒæ ^èl-Ç-{™è-lÌZ JMýS ѧó-lÖ A«¨-¯ó-l-™èl {ç³çÜ…-W…-^èlr… C§ól ™öÍÝëÇ.

A…™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ ¯éÅĶæ$ MýSÑ$-çÙ-¯Œl- çÜ¿¶æ$Å-yìlV> ¿êÆý‡-™ŒlMýS$ ^ðl…¨¯]l ¯]lÆó‡…{§ýl íÜ…VŠS¯]l$ Ð]l$ÆøÝëÇ IÆ>çÜ

f¯]l-Æý‡ÌŒæ AòÜ…½Ï G¯]l$²-Mö…¨.

IMýSÅ-Æ>-fÅ-çÜ-Ñ$† gê† ÑÐ]l„ýS °Æý‡*Ã-˯]l MýSÑ$-sîæ-(-ïÜ-D-B-ÆŠ‡-yîl-)MìS ¿êÆý‡™Œl †ÇW G°²-OMðS…¨.

Ðé™é-Ð]l-Æý‡×æ Ð]l*Æý‡$μ-¯]lMýS$ çÜ…º…-«¨…-_¯]l MøÅsZ {´ùsZ-M>ÌŒæ ¯]l$…_ OÐðl§ö-Ë-VýS$-™èl$-¯]l²r$Ï MðS¯]lyé

yìlòÜ…-ºÆŠ‡ 13¯]l {ç³MýS-sìæ…-_…¨. MøÅsZ {´ùsZ-M>ÌŒæ ¯]l$…_ ™èl糚-MýS$…-r$¯]l² Ððl¬§ýlsìæ §ólÔ¶æ… MðS¯]lyé.

E™èl¢Æý‡ MöÇĶæ* §ólÔ>-«¨-¯ól™èl (çÜ${ï³…Îyýl-ÆŠ‡-)V> ¨Ð]l…-VýS™èl A«¨-¯ól™èl MìSÐŒl$ gZ…VŠS CÌŒæ ™èl¯]l-Ķæ¬yýl$ MìSÐŒl$

gZ…VŠS E¯Œl yìlòÜ…-ºÆŠ 29¯]l °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$.

Eç³-Ç-™èlË… ¯]l$…_ Eç³-Ç-™èl-Ìê°MìS {ç³Äñæ*-W…^ól {MýS*Ƈ¬gŒæ „ìSç³×ìæ "çœ$-§ýl-ÆŠ‡-'¯]l$ CÆ>¯Œl f¯]l-Ð]lÇ 2¯]l

f-Ķæ$-Ð]l…-™èl…V> ç³È-„ìS…-_…¨.

BíÜ-Ķæ*ÌZ E™èl¢Ð]l$ E¯]l²-™é-«¨-M>Æý‡ Ķæ$…{™é…-VýS…V>

VýS$Ç¢…ç³# ´÷…¨…¨.

íÜ…VýS-ç³NÆŠ‡ E¯]l²-™é-«¨-M>Æý‡ Ķæ$…{™é…VýS…

{ç³ç³…^èl…ÌZ "»ñæ‹Üt MýS…ò³± r$ Ð]lÆŠæP'V> C…r-Æð‡²-sŒæÌZ B«¨-ç³™èlÅ… VýSË "VýS*-VýS$-ÌŒæ' °Í-_…¨.

¸ëÆý‡$a¯Œl ç³{†MýS {ç³^èl$-Ç…-_¯]l "1-00 »ñæ‹Üt MýS…ò³-±‹Ü r$ Ð]lÆŠ‡P çœÆŠ‡ 2012' gê¼-™éÌZ VýS*VýS$-ÌŒæMýS$

Ððl¬§ýlsìæ Ý릯]l… §ýlMìSP…¨.

C…r-Æó‡²-çÙ-¯]lÌŒæ AÝù-íÜ-Äôæ$-çÙ¯Œl B‹œ Vø…yéÓ¯é ÈòÜ-ÆŠ‡a-A«§ýlÅ-„ýS$-yìlV> yéMýStÆŠ‡ sîæB-ÆŠ‡MðS ^ðlsìæt

G°²MýSĶæ*ÅÆý‡$. ĶæÊÆø-í³-Ķæ$¯Œl ĶæÊ°-Ķæ$-¯Œl-(-D-ĶæÊ-)ÌZ {MöÄôæ$í٠Ķæ* ^ólÆó‡…-§ýl$MýS$ B §ólÔ¶æ KrÆý‡$Ï Ð]l$§ýlª™èl$ ™ðlÍ-´ëÆý‡$. ©…™ø ĶæÊÆøí³Ä¶æ$¯Œl ĶæÊ°-Ķæ$-¯ŒlÌZ 28Ð]l çÜ¿¶æÅ §ólÔ¶æ…V> {MöÄôæ$-íÙĶæ* ^ólÆý‡-¯]l$…¨. 19-9-1ÌZ Ķæ¬Vø-õÜÏ-ÑĶæ* ¯]l$…_ Ñyìl´ù Äôæ$…§ýl$MýS$ {MöÄôæ$-íÙ-Ķæ*ÌZ ™öÍ-Ýë-ÇV> Æð‡çœ-Æð‡…-yýlÐŒl$ °Æý‡Ó-íßæ…-^éÆý‡$. AÐðl$-Ç-M>-ÌZ° íÙM>Vø Ð]lÇÞ-sîæÌZ ÝëÓÑ$ ÑÐól-M>-¯]l…§ýl ¿êÆý‡™èl A«§ýlÅ-Ķæ$-¯éË ï³uý‡… HÆ>μ-r$MýS$ ¿êÆý‡™Œl Æý‡*.7.5 MørÏ {V>…r$ CÐ]lÓ-¯]l$…¨. D çÜ…çܦÌZ 18-9-3ÌZ {ç³ç³…^èl Ð]l$™éË çܧýl-çÜ$ÞÌZ ÑÐól-M>-¯]l…§ýl íßæ…§ýl$-™èlÓ…Oò³ ^éÇ-{™èlMýS Eç³-¯éÅçÜ… C^éaÆý‡$.

www.sakshieducation.com

www.sakshieducation.com

AÐðl$-Ç-M>ÌZ G¯ø² çÜ…^èl-˯]l ¡Æý‡$μ-ËMýS$ M>Æý‡-×æ-OÐðl$¯]l ¿êÆý‡™èl çÜ…™èl-†MìS ^ðl…¨¯]l {ç³Ð]l¬Q ¯éÅĶæ$-Ðé¨ {ï³™Œl ¿¶æÆ>Æ> {糆-Úët-™èlÃMýS "Osñæ-ÐŒl$' Ð]l*ÅVýS-i¯Œl Ð]l¬Q-_-{™èl…Oò³ ^ør$ çÜ…´ë-¨…-^èl$-MýS$-¯é²Æý‡$. {ç³ç³…^èl…ÌZ A™èlÅ…™èl çÜ…ç³-¯]l² §ólÔ¶æ…V> --Q-™é-ÆŠ‡-¯]l$ ¸ùÆŠ‡¾Þ ç³{†-MýS õ³ÆöP…¨. A…™èl-Æ>j-¡-Ķæ$ {§ýlÐ]lÅ-°-«¨ 2010 ÌñæMýSP-Ë {-ç³-M>-Æý‡… 182 §ólÔ>-Ë gê¼-™é-¯]l$ ¸ùÆŠ‡¾Þ {ç³MýS-sìæ…_…¨. 88 ÐólË AÐðl$-Ç-MýS- ¯Œl yéË-Æý‡Ï (’ 43,06,733) ™èlË-çÜ-Ç B§é-Ķæ$…-™ø Q™é-ÆŠ‡ çÜ…ç³--¯]l² §ólÔ¶æ…V> Ððl¬§ýl-sìæ Ý릯]l…-ÌZ E…yýl- V>, ËMðSÞ…º-ÆŠ‡Y (81 ÐólË yéË-Æý‡$Ï) Æð‡…yø Ý릯]l…, íÜ…VýS-ç³N-ÆŠ‡ (47,500 yéË-Æý‡Ï™ø) Ð]lÊyø Ý릯]l…ÌZ E¯é²-Ƈ¬. º$Æý‡$…yìl (’19,600), OÌñæ-½-Ç-Ķæ* (’18,914), M>…Vø (’15,288) Ë-™ø _Ð]l-Ç

Ý릯é-ÌZÏ E¯é²-Ƈ¬.

--¯ól-´ë-ÌŒæ-MýS$ ^ðl…-¨-¯]l ^èl…{§ýl ºçßæ-§ýl*-ÆŠ‡ yé…W (72) {ç³ç³…^èl…ÌZ A† ´÷sìæt Ð]lÅMìS¢-V> W°²-‹Ü-

ÇM>-Æý‡$z-MðS--M>P--yýl$. BĶæ$-¯]l G™èl$¢ 54.6 òÜ….Ò$.

Æý‡ÚëÅ A«§ýlÅ-„ýS$-yìlV> ÐéϨ-Ñ$ÆŠæ ç³#†¯Œæ Ð]lÊyø-ÝëÇ G°²-MýS-Ķæ*ÅÆý‡$. VýS™èl ¯éË$-VóS-â¶æ$ÏV> {糫§é-¯]l-Ð]l$…-

{†V> E¯]l² ç³#†¯Œæ 20-0-0-&-2-0-08 Ð]l$«§ýlÅ M>Ë…ÌZ A«§ýlÅ-„ýS$-yìlV> Mö¯]l-Ýë-V>Æý‡$.

BÇP-sñæ-MýSa-ÆŠæÌZ ¯ø»ñæ-ÌŒæV> í³Í^ól "{í³-sŒæj-MýSÆŠæ {Oò³gŒæ' D Hyé¨ O^ðl¯éMýS$ ^ðl…¨¯]l Ðé…VŠæ çÙ* (4-8-)MýS$

ËÀ…-_…¨.

fÆý‡Ã± A«§ýlÅ-„ýS$-yìlV> gZ_ÐŒl$ V>MŠæ G°²-MýS-Ķæ*ÅÆý‡$.

§ýl„ìS-×ê-íÜĶæ* {´ë…¡Ä¶æ$ çÜçßæ-M>Æý‡ çÜÐ]l*QÅ (Ýë-ÆŠæP) Mö™èl¢ òÜ{MýS-rÈ f¯]l-Æý‡-ÌŒæV> Açßæ-Ð]l$çŠæ

çÜÎ… Ð]l*Ça 13¯]l »ê«§ýlÅ-™èlË$ ïÜÓMýS-Ç…-^éÆý‡$.

{ç³ç³…-^èl…ÌZ BĶæ¬-«§éË ¨VýS$-Ð]l$-†ÌZ ¿êÆý‡™Œl A{VýS-Ýë¦-¯]l…ÌZ °Í-_…¨. {ç³ç³…^èl…ÌZ fÇVóS Ððl¬™èl¢…

BĶæ¬-«§éË AÐ]l$Ã-M>ÌZÏ ¿êÆý‡™Œl Mö¯]l$-VøË$ ^ólõÜ Ðésê 10 Ô>™èl…V> E…¨. VýSyìl-_¯]l I§ól-â¶æÏÌZ

¿êÆý‡™Œl BĶ欫§ýl ¨VýS$-Ð]l$-™èl$Ë$ 38 Ô>™èl… ò³Ç-V>Ƈ¬. D ÑÐ]l-Æ>-˯]l$ ÝëtMŠS çßZ… C…r-Æó‡²-çÙ¯]lÌŒæ ﳋÜ

ÈòÜÆŠ‡a C¯Œl-íÜt-r*Å-sŒæ-(-G-‹Ü-I-ï³-B-ÆŠ‡-I) ™égê °Ðól-¨MýS ÐðlËÏ-yìl…-_…¨.

çßæ…VóSÈ VýS×ìæ™èl Ô>ç܈-Ðól™èl¢ G…{yól òÜÐ]l$-Æó‡-yîl 20-12 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-°MìS A»ñæÌŒæ {ò³•gŒæMýS$ G…í³OMðSĶæ*ÅÆý‡$.

à…-M>…VŠS ¯]lVýSÆý‡ `‹œ GWj-MýS*Å-sìæ-ÐŒlV> Î…VŠS-^èl$¯Œl Ƈ¬…VŠS G°²-MýS-Ķæ*ÅÆý‡$.à…M>…VŠS ¯]lVýSÆý‡… 19-9-

7ÌZ O^ðl¯é ç³Ç-´ë-˯]l MìS…§ýlMìS Ð]l_a…¨.

sìæ»ñæsŒæ Ð]l$™èl VýS$Æý‡$Ð]l# §ýlOÌñæ-ÌêÐ]l* sñæ…ç³#-Ët¯Œl {ò³•gŒæ-&-2-0-1-2 MýS$ G…í³-MýS-Ķæ*ÅÆý‡$. CÆ>MŠS Æ>f-«§é° »êV>ª-§ŠlÌZ Ð]l*Ça 29¯]l AÆý‡»Œæ ÎVŠS §ólÔ>Ë çܧýlçÜ$Þ fÇ-W…¨. ¿¶æ*Vøâ¶æ… ç³Ç-Æý‡-„ýS-×æMýS$ {ç³ç³…-^èl-ÐéÅ-ç³¢…V> MøsêϨ Ð]l$…¨ Ð]l*Ça 31¯]l Æ>{† 8.30 ¯]l$…_ 9.30 Ð]lÆý‡MýS$ VýS…r-´ër$ ѧýl$Å™Œl ©´ë-˯]l$ BÆó‡μíÜ "GÆŠ‡¢ AÐ]l-ÆŠ‡' ´ësìæ…-^éÆý‡$. Ðé™é-Ð]l-Æý‡×æ Ð]l*Æý‡$μ-ËOò³ {ç³fÌZÏ O^ðl™èl¯]lÅ… MýSÍY…-^ól…-§ýl$MýS$ Ð]lÆý‡ÌŒæz OÐðlyŠl 眅yŠl çœÆŠ‡ ¯ól^èlÆŠ‡ A¯ól çÜ…çܦ íÜyîl²ÌZ 20-0-7ÌZ GÆŠ‡¢ AÐ]l- ÆŠ‡¯]l$ ™öÍ ÝëÇV> °Æý‡Ó-íßæ…-_…¨. Aç³μsìæ ¯]l$…_ Hsê Ð]l*Ça _Ð]lÇ Ô¶æ°-ÐéÆý‡… D M>Æý‡Å-{MýS-Ð]l*°² ´ësìæ-çÜ$¢-¯é²Æý‡$. Ð]l$¯]l §ólÔ¶æ…ÌZ GÆŠ‡¢ AÐ]l-ÆŠ‡¯]l$ 20-09 ¯]l$…_ °Æý‡Ó-íßæ-çÜ$¢-¯é²Æý‡$.

www.sakshieducation.com

www.sakshieducation.com

{¼MŠSÞ ({»ñæ-hÌŒæ, Æý‡ÚëÅ, C…yìlĶæ*, O^ðl¯é, §ýl„ìS-×ê-{íœ-M>) §ólÔ>Ë ¯éË$Vø çܧýlçÜ$Þ Ð]l*Ça 29¯]l ¯]l*ÅÉìl-ÎÏÌZ fÇ-W…¨. ™öÍ-ÝëÇ 20-0-6ÌZ ¯]l*ÅĶæ*-ÆŠ‡PÌZ {»ñæhÌŒæ, Æý‡ÚëÅ, C…yìlĶæ*, O^ðl¯é ѧól-

Ô>…VýS Ð]l$…{™èl$Ë$ çÜÐ]l*-Ðól-Ô¶æ-Ð]l$-Ķæ*ÅÆý‡$. ©°² {¼MŠS-(BRIC)V> Ð]lÅÐ]l-çßæ-Ç…-^ól-ÐéÆý‡$. Ððl¬§ýlsìæ çܧýlçÜ$Þ 20-0-9ÌZ GMýS-sñæ-ǯŒl ºÆŠ‡Y-(-Æý‡-ÚëÅ-)ÌZ fÇ-W…¨. Æð‡…yø çܧýl-çÜ$ÞMýS$ {»ñæíÜ-Í-Ķæ*-(-{»ñæ-h-ÌŒæ), Ð]lÊyø çܧýl- çÜ$ÞMýS$ Ýë¯éÅ-(-O^ðl-¯é) Ðól¨-MýS-Ë$V> °Í-^éƇ¬. D çܧýl-çÜ$ÞÌZ §ýl„ìS-×ê-{íœM> ^ólÆý‡-yýl…™ø D MýS*r-Ñ$° {¼MŠSÞ- (BRICS)V> Ð]lÅÐ]l-çßæ-Ç-çÜ$¢-¯é²Æý‡$. 20-1-3 çܧýlçÜ$ÞMýS$ §ýl„ìS-×ê-{íœM> B†-£ýlÅ-Ñ$-Ð]lÓ-¯]l$…¨. BVóS²-Ķæ*-íÜĶæ* §ólÔ>Ë çÜÐ]l*-QÅ-(-B-íÜ-Ķæ*-¯Œl) 20Ð]l çܧýlçÜ$Þ H{í³ÌŒæ 3,4 ™ól©ÌZÏ M>…»Z-yìlĶæ*

Æ>f-«§é° ´ëÐŒl$-ò³-¯ŒlÌZ fÇ-W…¨. Ð]l*Í E™èl¢Æý‡ {´ë…™é°² ™èlÆð‡VŠS †Æý‡$-VýS$-»ê-r$-§é-Æý‡$Ë$ çÜÓ™èl…{™èl

§ólÔ¶æ…V> {ç³MýS-sìæ…-^èl$-MýS$-¯é²Æý‡$. H{í³ÌŒæ 6, 2012 ¯]l$…_ "A-gê-Ð]l-§Šl' õ³Çr Ð]l*Í E™èl¢Æý‡ {´ë…™èl…

çÜÓ™èl…{™èl §ólÔ¶æ…V> E…r$…-§ýl° Ð]l*Í ¯ólçÙ-¯]lÌŒæ Ð]lÊÐŒl-Ððl$…sŒæ çœÆŠ‡ §ýl ͺ-Æó‡-çÙ¯Œl B‹œ Agê-Ð]l§Šl çÜ…çܦ

{ç³MýS-sìæ…-_…¨.

{ç³ç³…^èl »êÅ…MýS$ ¯]l*™èl¯]l A«§ýlÅ-„ýS$-yìlV> AÐðl$-ÇM> ¯éÑ$-¯ólsŒæ ^ólíܯ]l OÐðl§ýlÅ Æý‡…VýS °ç³#-×æ$yýl$, MöÇ-

Ķæ*& AÐðl$-Ç-MýS¯Œl hÐŒl$ Ķæ$…VŠS MìSÐŒl$ G°²-MýS-Ķæ*ÅÆý‡$.

AÐðl$-Ç-M>ÌZ VýS™ól-yé-¨- (-2-0-1-1)ÌZ 45 ÐólË Ð]l$…¨ ¿êÆý‡-¡-Ķæ¬-ËMýS$

ËÀ…-_-¯]lr$Ï B §ólÔ¶æ A…™èl-Æý‡Y™èl ¿¶æ{§ýl™é Ñ¿êVýS… °Ðól-¨MýS õ³ÆöP…¨. ©° {ç³M>Æý‡…

çÜ…QÅÌZ AÐðl$-ÇM> ´ûÆý‡-çÜ-™éÓË$ ´÷…¨¯]l ѧól-Ö-Ķæ¬ÌZÏ Ððl$MìSÞMø ™èlÆ>Ó™èl Æð‡…yø Ý릯]l…ÌZ ¿êÆý‡-

A™èlÅ-«¨MýS

AÐðl$-ÇM> ´ûÆý‡-çÜ™èlÓ…

¡-Ķæ¬Ë$ (45,985) °Í-^éÆý‡$.

¿êÆý‡™Œæ Mø‹Üt V>ÆŠæz™ø MýSÍíÜ }Ë…MýS, Ð]l*Ϊ-Ð]l#Ë$ ¯éË$-VýS$- Æø-k-Ë-´ër$ fÇ-í³¯]l ¯úM> ѯéÅ-ÝëË$

Ð]l*Ça 26¯]l Ð]l¬W-ÝëƇ¬. çÜÐ]l¬-{§ýl §ö… VýS-˯]l$ AÇ-MýS-rtyé°MìS D ѯéÅ-ÝëË$ Ð]l*Ìôæ ¡Æý‡…ÌZ

°Æý‡Ó-íßæ…-^éÆý‡$. D 11Ð]l ѯéÅ-Ýë-ËMýS$ §ø‹Ü¢ -- XIV> õ³Æý‡$ò³sêtÆý‡$.

A… ™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ ¯éÅĶæ$-Ý릯]l…(IïÜgôæ) ¯éÅĶæ$-Ð]lÊ-Ç¢V> çÜ${ï³…-MøÆý‡$t ¯éÅĶæ$-Ð]lÊÇ¢ fíÜt‹Ü §ýlÎÓÆŠæ

¿¶æ…yéÇ H{í³ÌŒæ 27¯]l G°²-MýS-Ķæ*ÅÆý‡$.

h&8 §ólÔ>Ë Æð‡…yýl$ ÆøkË çܧýlçÜ$Þ ÐéíÙ…-VýSt¯Œl çÜÒ$-ç³…-ÌZ° M>Å…‹³ yólÑ-yŠlÌZ Ðól$ 20¯]l Ð]l¬W-

íÜ…¨.

AÆý‡$-O§ðl¯]l MýS…MýS-×ê-M>-Æý‡…ÌZ çÜ*Æý‡Å-{VýS-çßæ×æ… Ðól$ 21¯]l çÜ…¿¶æ-Ñ…-_…¨. ÝùçÙ-Í‹Üt ¯ól™èl {´ë…Mø-Ƈ¬‹Ü çßZÌê…yŠl {¸ë¯ŒlÞ A«§ýlÅ-„ýS$-yìlV> Ðól$ 15¯]l {ç³Ð]l*×æ ïÜÓM>Æý‡… ^ólÔ>Æý‡$. Ð]l$Ķæ$-¯éÃÆŠ‡ {ç³gê-ÝëÓÐ]l$Å E§ýlÅÐ]l$ ¯éĶæ$-MýS$-Æ>Ë$, ¯ólçÙ-¯]lÌŒæ ÎVŠS çœÆŠ‡ yðlÐðl*-{MýSïÜ ´ëÈt ¯ól™èl B…VŠS Ý믌l çÜ*MîS B §ólÔ¶æ ´ëÆý‡Ï-Ððl$…sŒæ çÜ¿¶æ$Å-Æ>-ÍV> {ç³Ð]l*-×æ-ïÜÓ-M>Æý‡… ^ólÔ>Æý‡$. {ç³gê-ÝëÓÐ]l$Å E§ýlÅ-Ð]l$-¯ól™èl çÜ*MîS° OòÜ°MýS {糿¶æ$™èlÓ… 19-8-9ÌZ ™öÍ-Ýë-ÇV> °Æý‡¾…-«¨…-_…¨. ™èlÆ>Ó™èl 21 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>ÌZÏ 15 Hâ¶æ$Ï OgñæË$ iÑ™èl… VýSyìl-´ëÆý‡$. 20-10 ¯]lÐ]l…-º-ÆŠ‡ÌZ Ñyýl$-§ýl-Ë-Ķæ*ÅÆý‡$. 19-9-1ÌZ çÜ*MîSMìS ¯ø»ñæÌŒæ Ô>…† ºçßæ$-Ð]l$† ËÀ…-_…¨.

www.sakshieducation.com