You are on page 1of 3

WWW.BIZGUIDE.

MN – Таны бизнесийн төлөө бүтээгдсэн

Мөнгөн гүйлгээний тайлан
Мөнгөн гүйлгээний тайлан нь мөнгөн хөрөнгийн үндсэн дээр хэрэгждэг бүх үйл ажиллагааг нэгтгэн
харуулдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ тайлан хугацааны эхний ба эцэс дэх бэлэн мөнгөний өөрчлөлтөд ямар ажил
гүйлгээ нөлөөлснийг харуулна.
Мөнгөн гүйлгээний тайланд үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын мөнгөн гүйлгээ,
санхүүгийн мөнгөн гүйлгээнүүд багтдаг.
1. Үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ:
Дотор нь үндсэн ба үндсэн бус үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ гэж ангилж үздэг. Үндсэн үйл ажиллагааны
орлогод барааны борлуулалт, гадагш гүйцэтгэсэн ажил гүйлгээнээс орсон орлого хамрагдана. Эдгээр мөнгөн
орлогыг түүхий эд материал, бараа худалдан авах, цалин хөлс болон бизнесийн үйл ажиллагаатай
холбогдсон мөнгөн зардлыг санхүүжүүлэхэд зарцуулна.Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлогод ногдол ашиг,
элдэв хүүгийн орлого гэх мэт зүйл хамрагдана. Эдгээр орлогыг хүүгийн зардал, элдэв татвар, хураамж төлөх
зэрэг үйл ажиллагаанд зарцуулж болно.
2. Хөрөнгө оруулалтын шинжтэй мөнгөн гүйлгээ:
Энэ хэсэгт эргэлтийн бус хөрөнгийг худалдан авах , худалдаж борлуулах ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
тусгагдахаас гадна бусад хөрөнгө оруулалт, урт хугацаат зээллэг хамаарагдана.Үүнээс эргэлтийн бус
хөрөнгө ба хөрөнгө оруулалтын борлуулалт, зээллэг буцааж авах үед мөнгөн орлого болно.Харин эргэлтийн
бус хөрөнгө худалдаж авах,санхүүгийн шинжтэй хөрөнгө оруулалт хийх ,бусдад нэг жилээс дээш
хугацаагаар зээл олгоход мөнгө зарцуулагдана.
3. Санхүүгийн шинжтэй мөнгөн гүйлгээ:
Энэ хэсэгт аж ахуйн нэгжийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийн бүрдэлт, түүний зарцуулалтыг
тусгана.Санхүүжилтын эх үүсвэр нь банкнаас авсан барьцаат зээл зэргээс бүрдэнэ.
Мөнгөн гүйлгээний гурван ангиллын дагуу мөнгөн хөрөнгийн өөрчлөлтүүдийг тооцож тайлангийн
хугацааны цэвэр мөнгөн гүйлгээг гаргана.Үйл ажиллагааны мөнгөн орлогын өөрчлөлтөөс,үйл ажиллагаатай
холбогдсон мөнгөн зардалын өөрчлөлтийг хасаж үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээг,хөрөнгө
оруулалтын шинжтэй мөнгөн орлогын өөрчлөлтөөс,хөрөнгө оруулалтын шинжтэй мөнгөн зардалын
өөрчлөлтийг хасаж хөрөнгө оруулалтын цэвэр мөнгөн гүйлгээг,санхүүгийн шинжтэй мөнгөн орлогын
өөрчлөлтөөс,санхүүгийн шинжтэй мөнгөн зардалын өөрчлөлтийг хасаж санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр
мөнгөн гүйлгээг тооцно.Ийнхүү гурван ангилал тус бүрээр гарч ирсэн цэвэр мөнгөн гүйлгээг хооронд нь
нэмж аж ахуйн нэгж байгууллагын цэвэр мөнгөн гүйлгээний хэмжээг тооцно.

Ц.М.Г үйл/аж+Ц.М.Г хөр/ор+Ц.М.Г сан= МХ эц/үлд-МХ эх/үлд
Ц.М.Г –цэвэр мөнгөн гүйлгээ
МХ-мөнгөн хөрөнгө

BIZGUIDE.MN сайтын мэдээллийн сангаас татав.
Харилцах утас: 7722-4007, 7722-4008
Факс: (+976) 7722-4001
Цахим хуудас: info@bizguide.mn

WWW.BIZGUIDE.MN – Таны бизнесийн төлөө бүтээгдсэн

̺íãºí ã¿éëãýýíèé òàéëàí äàðààõ õýëáýðòýé áàéíà.
Мөнгөн гүйлгээний тайлан
Аж ахуйн нэгжийн нэр

СТ-4
Он сар өдөр

Үзүүлэлт

Дүн
Хэсгийн дүн Бүлгийн дүн

1. Үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
1.1 Цэвэр ашиг
1.2 Тохируулах бичилт
А.Элэгдлийн зардал
Б.Худалдсан үндсэн хөрөнгө, хөрөнгө оруулалтын алдагдал (+)
В. Худалдсан үндсэн хөрөнгө, хөрөнгө оруулалтын ашиг (-)
Г. Авлага, бараа материал, урьдчилж гарсан зардлын нэмэгдэх өөрчлөлт
Д. Авлага, бараа материал, урьдчилж гарсан зардлын хасагдах өөрчлөлт
Е. Богино хугацаат өглөг, урьдчилж орсон орлогын нэмэгдэх өөрчлөлт
Ж.. Богино хугацаат өглөг, урьдчилж орсон орлогын хасагдах өөрчлөлт
Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ
2. Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
1. Худалдсан үндсэн хөрөнгийн орлого (+)
2. Худалдаж авсан үндсэн хөрөнгө (-)
3. Худалдсан хөрөнгө оруулалт (+)
4. Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт (-)
Хөрөнгө оруулалтын цэвэр мөнгөн гүйлгээ
3. Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
1. Банкнаас авсан зээл (+)
2. Улсаас өгсөн санхүүжилт (+)
3. Төрөл бүрийн хандив (-)
4. Зээлийн төлөлт (-)
5. Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт (-)
6. Гаргасан хувьцаа (+)
7. Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа (-)
8. Ногдол ашгийг мөнгөөр төлсөн (-)
Бусад
Санхүүгийн цэвэр мөнгөн гүйлгээ
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл
Дарга / захирал / ........................................... (
Нягтлан бодогч.............................................. (

)
)

Тайлбар: Мөнгөн гүйлгээний тайланг орлого үр дүнгийн тайлан болон үлдэгдэл балансын зохих
үзүүлэлтүүдэд тулгуурлан тооцдог.
Жишээ: Бат нягтлан бодох бүртгэл хөтөлж жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан гаргажээ. 2004 оны 12-р
сарын 31-ны байдлаарх мөнгөн хөрөнгөнд орсон өөрчлөлтийг сонирхъё.

“Ивээл” ХХК

Мөнгөн гүйлгээний тайлан
2004 Он 12-р сар 31 өдөр

BIZGUIDE.MN сайтын мэдээллийн сангаас татав.
Харилцах утас: 7722-4007, 7722-4008
Факс: (+976) 7722-4001
Цахим хуудас: info@bizguide.mn

WWW.BIZGUIDE.MN – Таны бизнесийн төлөө бүтээгдсэн

Үзүүлэлт

Дүн
Хэсгийн дүн

1. Үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
1.1 Цэвэр ашиг
1.2 Тохируулах бичилт
А. Элэгдлийн зардал
Б. Худалдсан үндсэн хөрөнгө, хөрөнгө оруулалтын алдагдал (+)
В. Худалдсан үндсэн хөрөнгө, хөрөнгө оруулалтын ашиг (-)
Г. Авлага, бараа материал, урьдчилж гарсан зардлын нэмэгдэх өөрчлөлт
Д. Авлага, бараа материал, урьдчилж гарсан зардлын хасагдах өөрчлөлт
Е. Богино хугацаат өглөг, урьдчилж орсон орлогын нэмэгдэх өөрчлөлт
Ж.. Богино хугацаат өглөг, урьдчилж орсон орлогын хасагдах өөрчлөлт
Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ
2. Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
1. Худалдсан үндсэн хөрөнгийн орлого (+)
2. Худалдаж авсан үндсэн хөрөнгө (-)
3. Худалдсан хөрөнгө оруулалт (+)
4. Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт(-)
Хөрөнгө оруулалтын цэвэр мөнгөн гүйлгээ
3. Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
1. Банкнаас авсан зээл (+)
2. Улсаас өгсөн санхүүжилт (+)
3. Төрөл бүрийн хандив (+)
4. Зээлийн төлөлт (-)
5. Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт (-)
6. Гаргасан хувьцаа (+)
7. Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа(-)
8. Ногдол ашгийг мөнгөөр төлсөн (-)
Бусад
Санхүүгийн цэвэр мөнгөн гүйлгээ
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл
Дарга / захирал / ........................................... (
)
Нягтлан бодогч.............................................. (
)

Бүлгийн

596509
(37109)
147500

(358135)
173526
522,291

(51000)

(51000)

5460000
5931400

471,291
5460,000
5931,400

BIZGUIDE.MN сайтын мэдээллийн сангаас татав.
Харилцах утас: 7722-4007, 7722-4008
Факс: (+976) 7722-4001
Цахим хуудас: info@bizguide.mn