You are on page 1of 1

INFORMAŢIE privind drepturile şi obligaţiile învinuitului, inculpatului prevăzute de art. 66 din Cod de procedură penală (Legea nr.

122-XV din 14 martie 2003) (1) Învinuitul sau, după caz, inculpatul are dreptul la apărare. Organul de urmărire penală sau, după caz, instanţa de judecată îi asigură învinuitului, inculpatului posibilitatea de a-şi exercita dreptul la apărare prin toate mijloacele şi metodele neinterzise de lege. (2) Învinuitul, inculpatul, conform prevederilor prezentului Cod, are dreptul: 1) să ştie pentru ce faptă este învinuit şi în legătură cu aceasta, la punerea sub învinuire, precum şi imediat după reţinerea în stare de arest sau după ce i s-a adus la cunoştinţă ordonanţa de aplicare a măsurii preventive, să primească de la organul de urmărire penală copia de pe ordonanţa de punere sub învinuire; 2) imediat după reţinere sau după punerea sub învinuire , să primească de la organul de urmărire penală informaţie în scris despre drepturile de care dispune conform prezentului articol, inclusiv dreptul de a tăcea şi de a nu mărturisi împotriva sa, precum şi explicaţii asupra tuturor drepturilor sale; 3) în caz de reţinere, să primească consultaţie juridică din partea apărătorului pînă la începutul primei audieri în calitate de învinuit; 4) în caz de reţinere, să fie adus imediat, dar nu mai tîrziu de 72 ore, în faţa unui judecător, să fie judecat într-un termen rezonabil sau eliberat în timpul procesului; 5) din momentul punerii sub învinuire, să aibă asistenţa unui apărător ales de el, iar dacă nu are mijloace de a plăti apărătorul, să fie asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, precum şi în cazurile admise de lege, să renunţe de la apărător şi să se apere el însuşi; 6) să aibă întrevederi cu apărătorul său în condiţii confidenţiale, fără a se limita numărul şi durata lor; 7) dacă acceptă să fie audiat, la cererea sa, să fie audiat în prezenţa apărătorului; 8) să facă declaraţii sau să refuze de a le face; 9) să dea explicaţii cu privire la învinuirea ce i se aduce sau să refuze de a le da; 10) să recunoască învinuirea ce i se aduce şi să încheie acordul de recunoaştere a vinovăţiei; 11) să accepte o procedură specială de urmărire penală şi de judecare a cauzei, în condiţiile prevăzute de prezentul cod, în cazul recunoaşterii vinovăţiei; 12) să participe la efectuarea acţiunilor procesuale, de unul singur sau fiind asistat de apărător, la solicitarea sa, ori să refuze de a participa la ele; 13) să anunţe prin organul de urmărire penală rudele apropiate sau o altă persoană, la propunerea sa, despre locul unde este ţinut sub arest; 14) să efectueze pregătirea materialelor pentru cauza penală; 15) să prezinte documente şi alte mijloace de probă pentru a fi anexate la dosarul penal şi pentru cercetare în şedinţa de judecată; 16) să ceară recuzarea persoanei care efectuează urmărirea penală, a judecătorului, expertului, interpretului, traducătorului, grefierului; 17) să solicite audierea martorilor acuzării şi să obţină citarea şi audierea martorilor apărării în aceleaşi condiţii ca şi martorii acuzării; 18) să înainteze cereri; 19) să facă obiecţii împotriva acţiunilor organului de urmărire penală şi să ceară includerea obiecţiilor sale în procesul verbal al acţiunii procesuale ; 20) să ia cunoştinţă de procesele verbale ale acţiunilor procesuale efectuate cu participarea lui şi să facă obiecţii asupra corectitudinii proceselorverbale, precum şi să ceară completarea lor cu circumstanţe care, în opinia sa , trebuie să fie menţionate; 21) să ia cunoştinţă de materialele trimise în judecată pentru confirmarea arestării sale; 22) după terminarea urmăririi penale, să ia cunoştinţă de toate materialele cauzei şi să noteze din ele datele necesare, să facă copii, să înainteze cereri de completare a urmăririi penale; 23) să participe la judecarea cauzei în prima instanţă şi în ordine de apel; 24) să pledeze în dezbaterile judiciare cînd nu este asistat de apărător; 25) să ia ultimul cuvânt; 26) să fie informat de către organul de urmărire penală despre toate hotărîrile adoptate care se referă la drepturile şi interesele sale, să primească, la solicitarea sa copii de pe aceste hotărîri, precum şi copii de pe ordonanţele de aplicare în privinţa sa a măsurilor preventive şi a altor măsuro procesuale de constrângere, copii de pe rechizitoriu sau de pe un alt act de finalizare a urmăririi penale, de pe acţiunea civilă, de pe sentinţă, apel şi recurs, de pe decizia prin care sentinţa a devenit definitivă, de pe hotărîrea definitivă a instanţei care a judecat cauza pe cale extraordinară de atac; 27) să atace, în modul stabilit de lege, acţiunile şi hotărîrile organului de urmărire penală sau ale instanţei de judecată, inclusiv sentinţa sau decizia instanţei care a judecat cauza pe cale ordinară de atac; 28) să retragă orice plîngere a sa sau depusă de către apărătorul său în interesele lui; 29) să se împace cu partea vătămată în condiţiile prevăzute de prezentul cod; 30) să facă obiecţii asupra plîngerilor altor participanţi la procesul penal care i-au fost aduse la cunoştinţă de către organul de urmărire penală sau despre care a aflat pe alte căi; 31) să-şi expună în şedinţa de judecată opinia referitor la cererile şi propunerile altor părţi în proces, precum şi la chestiunile soluţionate de instanţă; 32) să facă obiecţii împotriva acţiunilor ilegale ale celorlalţi participanţi la proces; 33) să facă obiecţii împotriva acţiunilor preşedintelui şedinţei de judecată; 34) să ceară şi să primească repararea prejudiciului cauzat de acţiunile nelegitime ale organului de urmărire penală sau ale instanţei de judecată. (3) În cazul în care învinuirea nu a fost confirmată, învinuitul are dreptul la reabilitare. (4) Exercitarea de către învinuit, inculpat a drepturilor de care dispune sau renunţarea lui la aceste drepturi nu poate fi interpretată în detrimentul lui şi nu poate avea consecinţe nefavorabile pentru el. Învinuitul, inculpatul nu poartă răspundere pentru declaraţiile sale, cu excepţia cazului în care el a făcut un denunţ intenţionat fals că infracţiunea a fost săvîrşită de o persoană, care de fapt nu a avut atribuţie la săvîrşirea ei, precum şi în cazul în care a făcut declaraţii false sub jurămînt. (5) Învinuitul sau, după caz, inculpatul este obligat: 1) Să se prezinte la citarea organului de urmărire penală sau a instanţei; 2) Fiind reţinut, să accepte de a fi supus, la cererea organului de urmărire penală, examinării corporale şi percheziţiei corporale; 3) Să accepte necondiţionat, la cererea organului de urmărire penală, controlul medical, dactiloscopia , fotografierea, să dea posibilitate să i se ia mostre de sînge, de eliminări ale corpului; 4) Să fie supus la cererea organului de urmărire penală sau a instanţei, expertizei judiciare; 5) Să se supună dispoziţiilor legitime ale reprezentantului organului de urmărire penală şi ale preşedintelui instanţei de judecată; 6) Să respecte ordinea stabilită în şedinţa de judecată şi să nu părăsească sala de şedinţe fără învoirea preşedintelui şedinţei. (6) Învinuitul sau, după caz, inculpatul are şi alte drepturi şi obligaţii prevăzute de prezentul cod. (7) În conformitate cu prevederile prezentului cod, drepturile învinuitului, inculpatului minor se exercită şi de reprezentantul lui legal. Informaţia mi-a fost înmînată la „____” ____________ 2010 Învinuitul _____________________________ Apărătorul ____________________________ Procurorul ____________________________