Огнпптппрни маси за влпжуваое

Ппделба на масите за влпжуваое

скратенп-брзпврзувачкп дп 5 мин . нпрмалнп врзувачкп 15 – 30 мин .Вп зависнпст пд материјалпт штп ги ппврзува пвие кпмппненти вп масите за влпжуваое и тпа за каква температура се наменети се делат на: а) гипсени за тппеое на металите и легурите дп 1 200°C б) фосфатни и силикатни се кпристат какп врзувачкп средствп и се сппспбни да издржат температура ппвиспка пд 1 200°C сппред времетп за врзуваое се делат на: прпдплженп време на врзуваое пд над 30 мин .

• Бараоа пд масите за влпжуваое: 1) масата треба да има финп зрнп или ппгплем дел да биде сп рамнпмерна гплемина на зрнптп 2) дпвплна експанзија (врзувачка и тпплптна) за да мпже да се кпмпензира кпнтракцијата на метал 3) мешаоетп треба да биде вп сппднпс преппрачан пд прпизвпдителпт 4) да има дпвплнп време за манипулација. 5) влпжуваоетп на впспчнипт мпдел треба да се врши така штп да пвпзмпжува врзувачка или хигрпскппна врзувачка и тпплптна експанзија 6) тврдпста на врзаната маса штп спдржи гипс треба да изнесува 250 N/cm² . фпсфати или силикати 1 000 N/cm² . ппдгптпвка и влпжуваое вп пбјектпт пкплу 4-5 мин.

7) загреваоетп треба да се врши вп електрична печка сп пирпметар дп прппишана температура 8) внесуваоетп на цилиндарпт се врши вп ладна или млака печка кпја ппстепенп се затпплува 9) масите штп спдржат гипс какп врзувачкп средствп се загреваат самп вп електрична печка сп пирпметар и несмее да се загрева ппвеќе пд 800 °C 10) загреаните кивети дп црвенп усвитуваое треба штп ппбрзп да се излеат. затпа штп сп ладеое масата се спбира и се смалува вплуменпт на пбјектпт штп треба да се лее .

Масите за влпжуваое сп гипс какп врзувачкп средствп Вп гипсените маси. Овие маси се кпристат секпјдневнп за лееое на забптехничките ппмагала пд златп и сребренп паладиумски легури Однпспт на впда и прашпк треба да е 30 g на 1 000 ml впда Однпспт на гипспт спрема главната пгнoптппрна кпмппнента на масите (кварц и кристпбалит) е 1:2. 1:3. гипспт α и β пплухидрат. 1:4 . служи какп врзувачкп средствп.

Прашпкпт мпже да се замеша сп впда или специјална фпсфатна киселина. масата се стврднува.Mаси за влпжуваое сп фпсфат какп врзувачкп средствп Прптетичките израбптки за кпи се пптребни легури сп виспка тпчка на тппеое се влпжуваат сп маси каде какп врзувачкп средствп се кпристи фосфат. Овпј кристализира гп вклучува кварцпт и кристпбалитпт и пп 1015 мин. Експанзија дп 2% Лееоетп на металите се врши на t пд 800-900 °C Ппзната маса е вировест . Магнезиумпвипт пксид реагира сп киселина сп киселипт ампниумпв фпсфат и се дпбива магнезиум амониумов фосфат.

дегувест и други .Маси за влпжуваое сп силикати какп врзувачкп средствп Врзуваоетп на масата се заснпва на сппспбнпста на некпи силициумпви спединенија преку ппликпндензација да градат желе сп пдделуваое на впда. Брзината на врзуваое зависи пд ph вреднпст на мешпвината Загреваоетп дп 200°C е придруженп сп исушуваое на гелпт а силициумпвата киселина преминува вп пплисилициумпва и на крај вп SiO₂ На такпв начин целата маса преминува чист кварц сп виспка термпптппрнпст и експанзија Ппзнати маси се пирофан.

Огнпптппрни маси за лемеое • Масите за лемеое треба да ги имаат следниве свпјства: . а пп лемеоетп рамнпмернп да се спбира и лади . тпа важи за гипсените маси .треба да биде сп таква структура штп ќе пвпзмпжи.за време на грееоетп на термпптппрнипт блпк и за време на лемеоетп треба да има исти кпефициенти на ширеое какп и влпжената израбптка за лемеое. рамнпмернп да се загрева и шири. вп спрптивнп ќе има лпши ппследици .при грееоетп не смее да дпјде дп прпмена на местата. при грееоетп на блпкпт.

експанзија на гипспт при израбптка на мпделпт. кпнтракција на денталните легури. материјалпт за мпделираое кпј дава спбираое вп текпт на мпделираоетп и пп мпделираоетп. Кпнтракцијата на металите и легурите немпже да се избегне ппради штп се кпмпензира сп експанзија на масите за влпжуваое .Експанзија на масите за влпжуваое Ппстпјат ппвеќе фактпри штп влијаат врз тпчнпста на димензиите на израбптката какп: кпнтракцијана масите за птпечатуваое.

пваа експанзија се пвпзмпжува пткакп цилиндарпт пблпжен сп азбестна трака веднаш пп испплнуваое сп маса за влпжуваое се пптппува вп впдена баоа 37.втпра експанзија на масите е кпга тие се вп загрпзена спстпјба пднпснп кпга цилиндарпт сп влпженипт впспчен пбјект ќе се стават вп електрична печка за загреваое на пдредена температура 3) ХИГРОСКОПНА ЕКСПАНЗИЈА .40 °C . вплуменска прпмена на маста за влпжуваое се ппстигнува вп ладна спстпјба за време на врзуваоетп на замешаната маса 2) ТЕРМИЧКА – ТОПЛОТНА ЕКСПАНЗИЈА . .прва експанзија.Ппстпјат три вида на експанзија 1) ВРЗУВАЧКА ЕКСПАНЗИЈА . 30 мин.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful