Жерновски - „Оптимизам: биологија на надежта" од Лајонел Тајгер

Тодоровиќ - „Јебо сад хиад! динара" од #орис $еж!ловиќ
%те&'е Јакимовски - „%!дбината на 'овекот" од (ихаил )олохов
(акрад!ли* #ендевска и %пасовски - „Оловка пи+е ср,ем"
%окол (итревски - „Орлови рано лете" од #ранко -опиќ
жител од .!сте, - „/а дното" од (аксим 0орки
1инго - „0олемиот 0етсби" од 23 %3 2и,4ералд
.аско 5!зман - „6овекот со 'етирите 'асовни,и" од 7лександар .рокопиев
8еле %амак - „/а пат" од 5ер!ак
8аско 9&тов - „:ека од зборови" од $оналд #исет
8анковска - „$евојката која си игра+е со оган" од %тиг Ларсон
;оран %тавревски - „7лхеми'арот" од .аоло 5оелјо
Талат <а&ери - „Тивкиот $он" од (ихаил )олохов
(.= - „5ал!>ерот кој го продаде своето &ерари" од :обин )арма
пребегнат пратеник - „(етамор&ози" од Овидие
Јагн!ла 5!новска - „.апата Јована" од $она 5рос
/икола Тодоров - „?!бов во време на колера" од (аркес
?!бе #о+ковски - „.ро,ес" од 5а&ка
5о,е Трајанов - „;латна гранка" од 2рејзер
@орге Aванов - „)та је м!+кара, без бркова" од 7нте Томиќ
#ранко =рвенковски - „%ликата на $оријан 0реј" од Оскар 8ајлд