แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3

จัดทำาโดย
นางสาวนรมน

เภตรา

สารบัญ

หน้า

กำาหนดการสอน
หนุวยที่ 1 เรื่อง เริ่มตูนใชูงานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
จำานวน 2.5 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรียนร้้ท่ี 1 เรื่อง การเรียกใช้งาน
โปรแกรม Word
ส่วน
ประกอบของหน้าจอในโปแกรม Word
แผนการจัดการเรียนร้้ท่ี 2 เรื่อง เตรียมความพร้อมก่อน
การใช้งาน
การใช้
เมน้และแถบเครื่องมือ

แผนการจัดการเรียนร้้ท่ี 3 เรื่อง การเลิกใช้งานและออก
จากโปรแกรม Word
หนุวยที่ 2 เรื่อง การสรูางเอกสารดูวย Word จำานวน 5.5
ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรียนร้้ท่ี 1 เรื่อง การสร้างเอกสาร
การ
เลื่อนตำาแหน่งไปที่ส่วนต่าง ๆ ของเอกสาร
แผนการจัดการเรียนร้้ท่ี 2 เรื่อง การป้ อนข้อความ/การ
พิมพ์แทรก/การพิมพ์ทับ
การคัดลอกและการย้ายข้อความ
แผนการจัดการเรียนร้้ท่ี 3 เรื่อง การยกเลิกคำาสัง่ และการ
ใช้คำาสัง่ ที่ยกเลิก
การบันทึกเอกสารลงสื่อบันทึกข้อม้ล
การเปิ ดแฟ้ มเอกสาร
หนุวยที่ 3 เรื่อง การตกแตุงเอกสาร จำานวน 4 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรียนร้้ท่ี 1 เรื่อง การเปลี่ยนร้ปแบบตัว
อักษรและปรับขนาด
การใช้เครื่องมือวาดภาพตกแต่งเอกสาร

แผนการจัดการเรียนร้้ท่ี 2 เรื่อง การใช้ข้อความศิลป์
การแทรกร้ปภาพ

กำาหนดการสอน
กล่่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่

3
เวลา

13

ชัว่ โมง
ชื่อหน่วย

สาระการเรียนร้้

หนุวยที่ 1 เรื่อง

การเรียกใช้งานโปรแกรม

เริ่มต้นใช้งาน

Word

เวลา(ชัว่ โ
มง)

0.5

โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ด
ส่วนประกอบของหน้าจอในโป

0.5

แกรม Word
เตรียมความพร้อมก่อนการใช้

0.5

งาน
การใช้เมน้และแถบเครื่องมือ

0.5

การเลิกใช้งานและออกจาก

0.5

โปรแกรม Word
หนุวยที่ 2 เรื่อง

การสร้างเอกสาร

1

การสร้างเอกสาร
ด้วย Word
การเลื่อนตำาแหน่งไปที่ส่วนต่าง

0.5

ๆ ของเอกสาร
การป้ อนข้อความ/การพิมพ์

1

แทรก/การพิมพ์ทับ
การคัดลอกและการย้าย

1

ข้อความ
การยกเลิกคำาสัง่ และการใช้คำา

1

สัง่ ที่ยกเลิก
การบันทึกเอกสารลงสื่อบันทึก

1

ข้อม้ล
หนุวยที่ 3 เรื่อง

การเปิ ดแฟ้ มเอกสาร

1

การเปลี่ยนร้ปแบบตัวอักษร

1

การตกแต่ง

และปรับขนาด

เอกสาร
การใช้เครื่องมือวาดภาพ

1

ตกแต่งเอกสาร
การใช้ข้อความศิลป์

1

การแทรกร้ปภาพ

1

รวม

13

แผนการจัดการเรียนรู้
กล่่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หนุวยที่ 1

เรื่อง เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์

เวิร์ด

เวลาเรียน

2.5 ชัว่ โมง

แผนการเรียนรูท
้ ่ี 1 เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Word
เวลาเรียน

0.5 ชัว่ โมง

สอนวันที่……เดือน………………..พ.ศ. ……………
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้ าใจ เห็น ค่ณ ค่ า และใช้ก ระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบค้นข้อม้ล การเรียนร้้ การ

สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี ค่ ณ ธ ร ร ม

สาระสำาคัญ
การเรียกใช้งานโปรแกรม Word
ผลการเรียนรู้ท่ค
ี าดหวัง
นักเรียนสามารถเข้าส่้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้
สาระการเรียนรู้
การเรียกใช้งานโปรแกรม Word และการสร้าง Shortcut
เพื่อเข้าส่้โปรแกรม
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. คร้ถามนักเรียนว่า นักเรียนเขียนจดหมายเป็ นหรือไม่
แล้วให้นก
ั เรียนลองเขียน
ถึงเพื่อน 1 ฉบับแบบสั้น ๆ
2. คร้รวบรวมจดหมายที่นก
ั เรียนเขียนแล้วด้จดหมาย
แต่ละฉบับพร้อมกับบอก
นักเรียนว่า จดหมายของนักเรียนอ่านยากมาก
เนื่องจากลายมือของแต่ละคน

อ่านยาก คร้จึงบอกว่าคอมพิวเตอร์ช่วยเราได้ เพื่อให้
จดหมายของเราอ่านง่าย
ตัวหนังสือเป็ นมาตรฐานเหมือนกับหนังสือที่เราใช้
เรียนอย่้ในตอนนี้
3. คร้แนะนำานักเรียนว่าคอมพิวเตอร์มีหลายโปรแกรมที่
จะช่วยเราให้สามารถพิมพ์
จดหมายได้ แต่โปรแกรมที่ได้ร ับความนิยมมากที่ส่ด
คือ โปรแกรม Word
หรือเรียกเต็ม ๆ ว่า โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิรด
์ ซึ่ง
มีหลายร่่น ตั้งแต่ Word 97
Word 2000 Word XP และ Word 2003 ซึ่งเป็ นร่่น
ล่าส่ดในปั จจ่บัน
4. โปรแกรม Word หรือเรียกเป็ นโปรแกรมประมวลผล
คำามีวิธีการเข้าโปรแกรมดังนี้
5. คร้แจกใบความร้้เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม
Microsoft Word
สื่อ/แหลุงการเรียนรู้
1. ใบความร้้ เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft
Word
2. แบบฝึ กหัด เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม
Microsoft Word

3. แบบสังเกตพฤติกรรม
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 สังเกตการ
1.1.1 การฟั ง
1.1.2 การตอบคำาถาม
1.2 ตรวจแบบฝึ กหัด
2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
- แบบฝึ กหัด เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม
Microsoft Word
-

แบบสังเกตพฤติกรรม

3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนร้้ท่เี กิดขึ้นกับผ้้เรียน (เก่ง ดี มีส่ข)

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ปั ญหา / อ่ปสรรค

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ลงชื่อ
……………………………….…คร้ผ้สอน

(นางสาวนรมน
เภตรา)
………../…………./
………….
กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

ขูอเสนอแนะของผูท
้ ี่ไดูรับมอบหมาย (ตรวจสอบ / นิเทศ / เสนอแนะ
/ รับรอง)

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............………………………………………

ลงชื่อ………………………………. คร้พ่เี ลี้ยง
ช้ชีพ

วัชรพัฒนก่ล

น า ย

ตำา แหน่ง คร้โรงเรียนบ้านปางเรือ

(จ่ฬาสงเคราะห์)

บันทึกขูอเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

ลงชื่อ …………………………….
(นางจ่ฑารัตน์

พรเวียง)

ตำาแหน่ง ผ้้อำานวยการโรงเรียน
บ้านปางเรือ (จ่ฬาสงเคราะห์)

………../……………../……….

ใบความร้้ เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft
Word

ก่ อ นเริ่ ม ต้ น ใช้ ง านโปรแกรม Microsoft Word เพื่ อสร้ า ง
เอกสารรายงานต่าง ๆ เราจำาเป็ นต้องร้้วิธีการเรียกใช้งาน ที่ถ้ก
ต้อง เพื่อให้ใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการเรียกใชูโปรแกรม
หลักจากที่เราเปิ ดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้ น
ึ มาแล้ว การเรียก
ใช้งานโปรแกรม Word
มีข้ น
ั ตอนดังต่อไปนี้
1. คลิกที่ป่่ม

ที่อย่้บนทาสก์บาร์ (Taskbar)

2. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่คำา ว่า Programs แล้วคลิกเลือกคำา
สัง่

Microsoft Word
ดังร้ปต่อไปนี้

แบบฝึ กหัด เรื่อง การเรียกใชูงานโปรแกรม Microsoft Word
ชื่ อ-สก่ ล ………………………………………………..เลข
ที่…...ชั้นประถมศึกษาปี ที่.........
คำาชี้แจง

จงตอบคำาถามต่อไปนี้ให้ถ้กต้องและสมบ้รณ์

ที่ส่ด
1. โปรแกรม Microsoft Word เป็ นโปรแกรมประเภทใด
.........................................................................................
....................................................
.........................................................................................
....................................................
2. โปรแกรม Microsoft Word ร่่นปั จจ่บันคือร่่นใด
.........................................................................................
....................................................

.........................................................................................
....................................................
3. สัญลักษณ์แฟ้ มข้อม้ลที่เกิดจากโปรแกรม Microsoft Word
คือสัญลักษณ์ใด
.........................................................................................
....................................................
.........................................................................................
....................................................
4. จงบอกขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน โปรแกรม Microsoft
Word
.........................................................................................
....................................................
.........................................................................................
....................................................
.........................................................................................
....................................................
.........................................................................................
....................................................

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
เกณฑ์การใหูคะแนนดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1

ควร

ปรับปร่ง ให้ 0
เกณฑ์การประเมิน การผ่านการประเมินท่กรายการต้องได้ 1
ขึ้นไป
เลข ชื่อ – สก่ล

คะแนน

สร่ป

ที่
2

2

2

รวม ผ่าน

ไม่
ผ่าน

เกณฑ์

การสนใจในการตอบคำาถาม

ความกระตือรือร้น
การแสดงความคิดเห็น
คะแนนรวมพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติม…………………………………………………………
………………
………………………………………………………………
………………………………
………………………………………………………………
………………………………
( ลงชื่อ ) ………………………………………….
… ผ้ป
้ ระเมิน ( คร้ผ้สอน )
( นางสาวนรมน

เภตรา )

………. / …………… / ……….
แผนการจัดการเรียนรู้
กล่่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หนุวยที่ 1

เรื่อง เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์

เวิร์ด

เวลาเรียน

2.5 ชัว่ โมง

แผนการเรียนรูท
้ ่ี 2 เรื่อง ส่วนประกอบของหน้าจอ
โปรแกรม Word

เวลาเรียน

0.5 ชัว่ โมง

สอนวันที่……เดือน………………..พ.ศ. ……………
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้ าใจ เห็น ค่ณ ค่ า และใช้ก ระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

สืบค้นข้อม้ล การเรียนร้้ การ
ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี ค่ ณ ธ ร ร ม

สาระสำาคัญ
ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Word
ผลการเรียนรู้ท่ค
ี าดหวัง
นักเรียนบอกส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม Word ได้ถ้กต้อง

สาระการเรียนรู้
ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Word แบบแสดงชื่อ
เรื่อง แถบเมน้ เครื่องมือ
ไม้บรรทัด เมน้ควบค่ม ป่ ่มม่มมอง แถบแสดงสถานะ แถบ
เลื่อน พื้ นที่สำาหรับพิมพ์เอกสาร
พื้ นที่สำาหรับการเลือก ตำาแหน่งการพิมพ์ ตัวชี้เมาส์
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. คร้ให้นก
ั เรียนเปิ ดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อม
2. ให้นก
ั เรียนเข้าส่้โปรแกรม Microsoft Word
3. คร้แจกใบความร้้ เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม
Microsoft Word ให้กับ
นักเรียนเพื่อให้ด้ประกอบกับหน้าจอของเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สื่อ/แหลุงการเรียนรู้
1. ใบความร้้ เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม
Microsoft Word
2. แบบฝึ กหัด เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม
Microsoft Word
3. แบบสังเกตพฤติกรรม

การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 สังเกตการ
1.1.1 การฟั ง
1.1.2 การตอบคำาถาม
1.2 ตรวจแบบฝึ กหัด
2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
- แบบฝึ กหัด เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม
Microsoft Word
-

แบบสังเกตพฤติกรรม

3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนร้้ท่เี กิดขึ้นกับผ้้เรียน (เก่ง ดี มีส่ข)

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ปั ญหา / อ่ปสรรค

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ลงชื่อ
……………………………….…คร้ผ้สอน
(นางสาวนรมน
เภตรา)
………../…………./
………….
กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

ขูอเสนอแนะของผูท
้ ี่ไดูรับมอบหมาย (ตรวจสอบ / นิเทศ / เสนอแนะ
/ รับรอง)

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............………………………………………

ลงชื่อ………………………………. คร้พ่เี ลี้ยง

ช้ชีพ

น า ย

วัชรพัฒนก่ล

ตำา แหน่ง คร้โรงเรียนบ้านปางเรือ

(จ่ฬาสงเคราะห์)

บันทึกขูอเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

ลงชื่อ …………………………….
(นางจ่ฑารัตน์

พรเวียง)

ตำาแหน่ง ผ้้อำานวยการโรงเรียน
บ้านปางเรือ (จ่ฬาสงเคราะห์)

………../……………../……….
ใบความรู้ เรื่อง สุวนประกอบหนูาจอของโปรแกรม
Microsoft Word

1. แถบแสดงชื่อเรื่อง (Title Bar) แสดงชื่อของโปรแกรมและ
ชื่อเอกสารที่กำาลังใช้งานอย่้
2. แถบเมน้ (Menu Bar) แสดงรายการคำาสัง่ หลักที่อย่้ในร้ป
แบบของเมน้ คลิกเมื่อต้องการใช้
3. แถบเครื่องมือ (Toolbars) เก็บคำาสัง่ ที่ใช้บ่อย ๆ ในร้ปของ
ป่ ม
่ เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย

4. ไม้บรรทัด (Ruler) แสดงความกว้างยาวของกระดาษ ตั้ง
แท็บ ย่อหน้า ตั้งค่ากระดาษ
5. เมน้ควบค่ม (Control Menu) ใช้สำาหรับควบค่มขนาดของ
หน้าต่างโปรแกรมและเอกสาร
6. ป่ ม
่ ม่มมอง (View Button) ในสำาหรับมองเอกสารในร้ป
แบบต่าง ๆ
7. แถบแสดงสถานะ (Status Bar) แสดงสถานะการทำางาน
เช่น จำานวนหน้า จำานวนคอลัมน์
8. แถบเลื่อน (Scroll Bar) ใช้สำาหรับเลื่อนด้หน้าเอกสารที่ไม่
สามารถแสดงได้ในหน้าเดียว
ซึ่งสามารถเลื่อนได้ท้ งั บน ล่าง ซ้าย ขวา
9. พื้ นที่สำาหรับการพิมพ์ (Text Area) เป็ นส่วนที่ใช้ในการ
พิมพ์และแสดงข้อความ
10. ตำาแหน่งการพิมพ์ (Insertion Point) แสดงตำาแหน่งเริ่ม
ต้นในการพิมพ์ข้อความ
แบบฝึ กหัด เรื่อง สุวนประกอบของโปรแกรม Microsoft
Word
ชื่ อ-สก่ ล ………………………………………………..เลข
ที่…...ชั้นประถมศึกษาปี ที่.........
คำาชี้แจง

จงบอกส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Word

ตามตำาแหน่งของหมายเลข

ให้ถ้กต้องที่ส่ด
หมายเลข
1 .............................................................................................
...................................
หมายเลข
2 .............................................................................................
...................................

หมายเลข
3 .............................................................................................
...................................
หมายเลข
4 .............................................................................................
...................................
หมายเลข
5 .............................................................................................
...................................
หมายเลข
6 .............................................................................................
...................................
หมายเลข
7 .............................................................................................
...................................
หมายเลข
8 .............................................................................................
...................................
หมายเลข
9 .............................................................................................
...................................

หมายเลข
10.............................................................................................
..................................
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
เกณฑ์การใหูคะแนนดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1

ควร

ปรับปร่ง ให้ 0
เกณฑ์การประเมิน การผ่านการประเมินท่กรายการต้องได้ 1
ขึ้นไป
เลข ชื่อ – สก่ล

คะแนน

สร่ป

ที่
2

2

2

รวม ผ่าน

ไม่
ผ่าน

เกณฑ์

การสนใจในการตอบคำาถาม

ความกระตือรือร้น
การแสดงความคิดเห็น
คะแนนรวมพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติม…………………………………………………………
………………
………………………………………………………………
………………………………
………………………………………………………………
………………………………
( ลงชื่อ ) ………………………………………….
… ผ้ป
้ ระเมิน ( คร้ผ้สอน )
( นางสาวนรมน

เภตรา)

………. /
…………… / ……….

แผนการจัดการเรียนรู้
กล่่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หนุวยที่ 1

เรื่อง เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์

เวิร์ด

เวลาเรียน

2.5 ชัว่ โมง

แผนการเรียนรูท
้ ่ี 3 เรื่อง เตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน
เวลาเรียน

0.5 ชัว่ โมง

สอนวันที่……เดือน………………..พ.ศ. ……………
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้ าใจ เห็น ค่ณ ค่ า และใช้ก ระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

สืบค้นข้อม้ล การเรียนร้้ การ
ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี ค่ ณ ธ ร ร ม

สาระสำาคัญ
การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานโปรแกรม Word
ผลการเรียนรู้ท่ค
ี าดหวัง
นักเรียนร้้จักวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานได้
ถ้กต้อง

สาระการเรียนรู้
การปรับเปลี่ยนเมน้สำาหรับการใช้งานระหว่างภาษา
อังกฤษและภาษาไทย การเปลี่ยนแป้ นพิมพ์ระหว่างภาษา
อังกฤษและภาษาไทย การซ่อนและการแสดงแถบเครื่องมือ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. คร้ให้นก
ั เรียนเปิ ดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อม
2. ให้นก
ั เรียนเข้าส่้โปรแกรม Microsoft Word
3. คร้บอกปั ญหาให้นก
ั เรียนฟั งว่า บางครั้งการใช้
โปรแกรม Word มีปัญหาเรื่องเมน้
การใช้งาน เนื่องจากบางครั้งเมน้สามารถปรับแต่ง
การใช้งานได้ท้ งั แบบ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย และคร้ก็บอกปั ญหาการ
ใช้งานที่พบบ่อย ๆ คือ
แถบเครื่องมือหาย
4. คร้ให้นก
ั เรียนศึกษาใบความร้้เกี่ยวกับ การเตรียม
ความพร้อมก่อนการใช้งาน
5. ให้นก
ั เรียนทำาแบบฝึ กหัด เรื่อง ขั้นตอนการเตรียม
ความพร้อมก่อนใช้งาน

สื่อ/แหลุงการเรียนรู้
1. ใบความร้้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้
งาน
2. แบบฝึ กหัด เรื่อง ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อน
ใช้งาน
3. แบบสังเกตพฤติกรรม
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 สังเกตการ
1.1.1 การฟั ง
1.1.2 การตอบคำาถาม
1.2 ตรวจแบบฝึ กหัด
2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
- แบบฝึ กหัด เรื่อง ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม
ก่อนใช้งาน
-

แบบสังเกตพฤติกรรม

3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนร้้ท่เี กิดขึ้นกับผ้้เรียน (เก่ง ดี มีส่ข)

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ปั ญหา / อ่ปสรรค

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ลงชื่อ
……………………………….…คร้ผ้สอน
(นางสาวนรมน
เภตรา)
………../…………./
………….
กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

ขูอเสนอแนะของผูท
้ ี่ไดูรับมอบหมาย (ตรวจสอบ / นิเทศ / เสนอแนะ
/ รับรอง)

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............………………………………………

ลงชื่อ………………………………. คร้พ่เี ลี้ยง
ช้ชีพ

วัชรพัฒนก่ล

น า ย

ตำา แหน่ง คร้โรงเรียนบ้านปางเรือ

(จ่ฬาสงเคราะห์)

บันทึกขูอเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

ลงชื่อ …………………………….
(นางจ่ฑารัตน์

พรเวียง)

ตำาแหน่ง ผ้้อำานวยการโรงเรียน
บ้านปางเรือ (จ่ฬาสงเคราะห์)

………../……………../……….

ใบความร้้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน
1. การปรับเปลี่ยนเมน้ระหวุางภาษอังกฤษ และภาษาไทย
ขั้นตอนการปรับเปลี่ยน
1. คลิกที่ป่่ม Start
2. เลือก Programs
3. เลือกรายการย่อย Office 97 Language Switcher
(สำาหรับ Word 97)
4. เลือกภาษาที่ต้องการ
Office Switcher
ภาษา

ไทย [Thai]
อังกฤษ

OK

Cancel

2. การเปลีย
่ นภาษาในการพิมพ์ระหวุางภาษาอังกฤษและภาษา
ไทย
ขั้นตอนการปรับเปลี่ยน

วิธีท่ี 1. การเปลี่ยนโดยการกดแป้ น
ครั้ง จะสับเปลี่ยนระหว่าง

~

การกด 1

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
วิธีท่ี 2. สำาหรับ Windows XP สามารถใช้การเปลี่ยนโดย
การกดแป้ นพิมพ์คือ
กดป่ ่ม

Alt

ค้างไว้ แล้วกดป่ ่ม

Shift
วิธีท่ี 3. การเปลี่ยนโดยการใช้เมาส์คลิกที่ทาสก์บาร์ดังร้ป

การซุอน/แสดงแถบเครื่องมือ
คำาสัง่ ของโปรแกรม Microsoft Word มีมากมาย ดังนั้น
จึงมีการสร้างป่ ่มคำาสัง่ เพื่อให้
สามารถเรียกใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ดีป่่มคำาสัง่ ก็
ยังคงมีมากซึ่งไม่สามารถแสดงได้หมด ดังนั้นป่ ่มคำาสัง่ จึงถ้ก
จัดเป็ นหมวดหม่้เพื่อให้เรียกใช้งานได้ง่าย ซึ่ง แถบคำาสัง่ หลัก
ที่ใช้งานบ่อย ๆ ได้แก่
1. แถบคำาสัง่ มาตรฐาน

2. แถบคำาสัง่ จัดร้ปแบบ
วิธีการซุอนหรือแสดงแถบเครื่องมือ
1. คลิกที่เมน้ ม่มมอง
2. เลือกคำาสัง่ แถบเครื่องมือ
คำาสัง่ ที่ถ้กเลือกจะมีเครื่องหมาย  ปรากฏอย่้ด้าน
หน้า ดังตัวอย่าง

แบบฝึ กหัด เรื่อง ขั้นตอนการเตรียมความพรูอมกุอนใชูงาน
ชื่ อ-สก่ ล ………………………………………………..เลข
ที่…...ชั้นประถมศึกษาปี ที่.........
คำาชี้แจง

ให้นก
ั เรียนตอบคำาถามตามความเข้าใจเกี่ยวกับวิธี

การและขั้นตอนดังนี้
1. จงบอกวิธีการปรับเปลี่ยนเมน้ระหว่างภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ
.................................................................................................
..................................................
.................................................................................................
..................................................
.................................................................................................
..................................................
.................................................................................................
..................................................
.................................................................................................
..................................................
2. จงบอกวิธีการเปลี่ยนแป้ นพิมพ์ระหว่างภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ

.................................................................................................
..................................................
.................................................................................................
..................................................
.................................................................................................
..................................................
.................................................................................................
..................................................
.................................................................................................
..................................................
3. จงบอกวิธีการซ่อนและแสดงแถบเครื่องมือ
.................................................................................................
..................................................
.................................................................................................
..................................................
.................................................................................................
..................................................
.................................................................................................
..................................................
.................................................................................................
..................................................

4. จงบอกข้อแตกต่างระหว่างเครื่องมือที่เปิ ดใช้และและไม่ได้
เปิ ดใช้งาน
.................................................................................................
..................................................
.................................................................................................
..................................................
.................................................................................................
..................................................
.................................................................................................
..................................................
.................................................................................................
..................................................
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
เกณฑ์การใหูคะแนนดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1

ควร

ปรับปร่ง ให้ 0
เกณฑ์การประเมิน การผ่านการประเมินท่กรายการต้องได้ 1
ขึ้นไป
เลข ชื่อ – สก่ล
ที่

คะแนน

สร่ป

2

2

2

รวม ผ่าน

ไม่
ผ่าน

เกณฑ์

การสนใจในการตอบคำาถาม

ความกระตือรือร้น
การแสดงความคิดเห็น
คะแนนรวมพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติม…………………………………………………………
………………
………………………………………………………………
………………………………

………………………………………………………………
………………………………
( ลงชื่อ ) ………………………………………….
… ผ้ป
้ ระเมิน ( คร้ผ้สอน )
( นางสาวนรมน

เภตรา )

………. /
…………… / ……….
แผนการจัดการเรียนรู้
กล่่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หนุวยที่ 1

เรื่อง เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์

เวิร์ด

เวลาเรียน

2.5 ชัว่ โมง

แผนการเรียนรูท
้ ่ี 4 เรื่อง การใช้เมน้และแถบเครื่องมือ
เวลาเรียน

0.5 ชัว่ โมง

สอนวันที่……เดือน………………..พ.ศ. ……………
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้ าใจ เห็น ค่ณ ค่ า และใช้ก ระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบค้นข้อม้ล การเรียนร้้ การ

สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี ค่ ณ ธ ร ร ม

สาระสำาคัญ
เมน้และแถบเครื่องมือมาตรฐานของโปรแกรมเวิร์ด
ผลการเรียนรู้ท่ค
ี าดหวัง
นักเรียนสามารถเลือกใช้คำาสัง่ จากเมน้และแถบเครื่องมือ
ได้
สาระการเรียนรู้
การเรียกคำาสัง่ จากเมน้และแถบเครื่องมือมาตรฐาน และ
แถบเครื่องมือจัดร้ปแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. คร้ให้นก
ั เรียนเปิ ดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อม
2. ให้นก
ั เรียนเข้าส่้โปรแกรม Microsoft Word
3. คร้บอกปั ญหาให้นก
ั เรียนฟั งว่า บางครั้งการใช้
โปรแกรม Word มีปัญหาเรื่อง
การเรียกใช้งานคำาสัง่ จากเมน้และแถบเครื่องมือ
เนื่องจากคำาสัง่ ในแถบเครื่องมือ
มีหลายคำาสัง่ แต่ละคำาสัง่ ทำาหน้าที่แตกต่างกันออกไป

4. คร้ให้นก
ั เรียนศึกษาใบความร้้เกี่ยวกับการใช้เมน้และ
แถบเครื่องมือ
5. ให้นก
ั เรียนทำาแบบฝึ กหัด เรื่อง คำาสัง่ ในแถบเครื่องมือ
สื่อ/แหลุงการเรียนรู้
1. ใบความร้้ เรื่อง การใช้เมน้และแถบเครื่องมือ
2. แบบฝึ กหัด เรื่อง คำาสัง่ ในแถบเครื่องมือ
3. แบบสังเกตพฤติกรรม
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 สังเกตการ
1.1.1 การฟั ง
1.1.2 การตอบคำาถาม
1.2 ตรวจแบบฝึ กหัด
2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
- แบบฝึ กหัด เรื่อง คำาสัง่ ในแถบเครื่องมือ
-

แบบสังเกตพฤติกรรม

3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนร้้ท่เี กิดขึ้นกับผ้้เรียน (เก่ง ดี มีส่ข)

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ปั ญหา / อ่ปสรรค

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ลงชื่อ
……………………………….…คร้ผ้สอน
(นางสาวนรมน
เภตรา)
………../…………./
………….
กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

ขูอเสนอแนะของผูท
้ ี่ไดูรับมอบหมาย (ตรวจสอบ / นิเทศ / เสนอแนะ
/ รับรอง)

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............………………………………………

ลงชื่อ………………………………. คร้พ่เี ลี้ยง
ช้ชีพ

วัชรพัฒนก่ล

(จ่ฬาสงเคราะห์)

น า ย

ตำา แหน่ง คร้โรงเรียนบ้านปางเรือ

บันทึกขูอเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

ลงชื่อ …………………………….
(นางจ่ฑารัตน์

พรเวียง)

ตำาแหน่ง ผ้้อำานวยการโรงเรียน
บ้านปางเรือ (จ่ฬาสงเคราะห์)

………../……………../……….

ใบความรู้ เรื่อง การใชูเมน้และแถบเครื่องมือ
แถบเมน้ (Menu Bar)
แถบเมน้เป็ นที่เก็บคำาสัง่ ทั้งหมดของโปรแกรม การเรียก
ใช้ ง านแถบเมน้ ทำา ได้ โ ดยการเลื่ อนเมาส์ ม าว่ า งที่ ช่ ื อเมน้ ที่

ต้องการเปิ ด แล้วเลื่อนเมาส์ไปตามรายการคำาสัง่ เมื่อต้องการ
ใช้ คำาสัง่ ใด ๆ ก็ให้คลิกเมาส์ท่ีคำาสัง่ นั้น โปรแกรมก็จะทำาการ
เรียกใช้งานคำา สัง่ นั้น ๆ ถ้าคำา สัง่ นั้นมีเมน้ย่อย ๆ โปรแกรมก็
จะแสดงรายการคำาสัง่ ย่อย ๆ ออกมาให้เลือกต่อไป
โปรแกรมเวิร์ดท่กร่่น จะมีแถบเมน้คล้าย ๆ กันคือ แฟ้ ม,
แก้ ไ ข, ม่ ม มอง, แทรก,

ร้ ป แบบ, เครื่ องมื อ , ตาราง,

หน้าตาง, วิธีใช้ แต่ละเมน้มีคำาสัง่ การใช้งานแตกต่างกันออกไป
แถบเครื่องมือ (Toolbars)
แถบเครื่องมือ เป็ นสัญลักษณ์ (Icon) ที่ใช้แทนคำาสัง่ ต่าง
ๆ แถบเครื่องมือที่โปรแกรมได้จด
ั เตรียมไว้ให้น้ น
ั มีอย่้มากมาย
หลายช่ดด้วยกัน แต่แถบเครื่องมือเหล่านี้จะไม่ได้ถ้กแสดงให้
เห็นทั้งหมดในโปรแกรมเวิร์ด จะแสดงเพียง 2 ช่ด ที่ใช้งาน
ประจำา คือ มาตรฐาน และ

จัดร้ปแบบ ซึ่งมีรายการคำา สัง่

ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
แถบเครื่องมือ มาตรฐาน

13

1

2

14 15

3

4

5

6

7

8

9 10 11

16 17 18 19 20 21 22

23

24

12

ลำาดับที่
1
2

ไว้
3
4

New

ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย
สร้าง

Open

สร้างเอกสารใหม่

เปิ ด

Save

เปิ ดเอกสารเดิมที่เคยมีการบันทึก

บันทึก

Print

พิมพ์

แบบด่วน

หนูาที่

บันทึกเอกสารลงดิสก์

พิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์

5

Print Preview

6

Spelling&Gamma สะกดและไวยากรณ์ ตรวจสอบการสะกดคำา

ก่อนการพิมพ์จริง

ตัวอย่างก่อนพิมพ์

และไวยากรณ์
ลำาดับที่

ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย

7

Toggle E/T

8

Thai Dictionary พจนาน่กรม

9

Cut

ภาษาอังกฤษ/ไทย
เครื่อง
10

Copy

คลิปบอร์ด

สลับตัวอักษร

แสดงตัวอย่างเอกสาร

หนูาที่

สลับตัวอักษรระหว่าง
เปิ ดพจนาน่กรมใน

ตัด

ลบข้อความที่เลือก

คัดลอก

คัดลอกข้อความที่เลือกเก็บใน

11

Paste

วาง

วางข้อความที่เก็บในคลิปบอร์ด

13

Redo

ทำาซำ้า

ทำาคำาสัง่ ที่ถ้กยกเลิกอีกครั้ง

12

Undo

เลิกทำา

ยกเลิกคำาสัง่ รายการที่ผ่านมา

14

Hyperlink แทรกการเชื่อมโยง

15

Web Toolbar

16

Tables and Borders ตารางและเส้นขอบ

17

Insert Table

โยงไปยังเอกสารอื่น
มือ Web

เครื่องมือตาราง
18

Insert Excel

โปรแกรม Excel

สร้างตำาแหน่งที่ต้องการเชื่อม

แถบเครื่องมือ Web

แทรกตาราง

แทรกงาน Excel

แสดง/ซ่อน แถบเครื่อง
แสดง/ซ่อน แถบ

สร้างตาราง

แทรกตารางข้อม้ลจาก

19

Columns สดมภ์

จัดข้อความแบบหลาย

20

Drawing

แสดง/ซ่อน เครื่องมือในการ

21

Document Map แมปเอกสาร

22

Show/Hideซ่อน/แสดง

คอลัมน์

วาดภาพ

ร้ปวาด

เอกสาร
23

Zoom

เอกสารในการมอง
24

ช่วย

ย่อ/ขยาย

แสดง/ซ่อน แผนที่

แสดง/ซ่อนสัญลักษณ์พิเศษ

Office Assistant ผ้้ช่วย Office

การย่อและการขยายขนาด
แสดง/ซ่อนตัวการ์ต้นผ้้

1

12 13 14 15
ลำาดับที่

2

3 4

16

17

Style

ลักษณะ

2

Font

แบบอักษร

4

Bold

ตัวหนา

5

Italic

ตัวเอียง

6

Underline ขีดเส้นใต้

ข้อความ

หนา
เอียง
7

Font Size ขนาดอักษร

Align Left จัดชิดซ้าย

ลำาดับที่

Center

กึ่งกลาง

9

Align Right

จัดชิดขวา

กึ่งกลาง

Justify

Thai Justify

12

Numbering

ลำาดับเลข

9 10 11
หนูาที่

เปลี่ยนแบบของตัวอักษร

เปลี่ยนขนาดของตัวอักษร
กำาหนดให้ตัวอักษรเป็ นตัว
กำาหนดให้ตัวอักษรเป็ นตัว

กำาหนดให้ตัวอักษรมีขีดเส้นใต้
จัดข้อความชิดซ้าย

หนูาที่

จัดข้อความให้อย่้

จัดข้อความชิดขวา

จัดข้อความให้ชิดขอบ

จัดคำาแบบไทย

ซ้ายและขวาโดยมีการเพิ่ม

8

แสดงหรือเปลี่ยนร้ปแบบของ

ชิดขอบ

ซ้ายและขวาให้เท่า ๆ กัน
11

7

ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย

8

10

18

6

ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย

1

3

5

จัดข้อความให้ชิดขอบ

ระยะห่างของตัวอักษร

เติมเลขลำาดับในข้อความ

13

Bullets

14

Decrease Indent ลดการเยื้ อง

เลื่อนย่อหน้าไปทางซ้าย

15

Increase Indent เพิ่มการเยื้ อง

เลื่อนย่อหน้าไปทางขวา

16

Outside Border ภายนอกขอบ

เพิ่มหรือลบขอบให้กับ

17

Highlight เน้น

หน้าข้อความ
1 ชั้น
1 ชั้น

สัญลักษณ์หัวข้อ

ข้อความ หรือตาราง
18

พิมพ์

Font Colorสีแบบอักษร

เติมจ่ดหรือสัญลักษณ์

เติมแถบสีเพื่อเน้นข้อความ

กำาหนดสีให้กับตัวอักษรที่

แบบฝึ กหัด เรื่อง คำาสัง่ ในแถบเครื่องมือ
ชื่ อ-สก่ ล ………………………………………………..เลข
ที่…...ชั้นประถมศึกษาปี ที่.........
คำาชี้แจง

ให้นก
ั เรียนบอกชื่อของแถบเครื่องมือและหน้าที่

การใช้งานให้ถ้กต้อง

ชื่อเครื่องมือ

หน้าที่การใช้งาน

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
เกณฑ์การใหูคะแนนดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1

ควร

ปรับปร่ง ให้ 0
เกณฑ์การประเมิน การผ่านการประเมินท่กรายการต้องได้ 1
ขึ้นไป
เลข ชื่อ – สก่ล
ที่

คะแนน

สร่ป

2

2

2

รวม ผ่าน

ไม่
ผ่าน

เกณฑ์

การสนใจในการตอบคำาถาม

ความกระตือรือร้น
การแสดงความคิดเห็น
คะแนนรวมพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติม…………………………………………………………
………………
………………………………………………………………
………………………………

………………………………………………………………
………………………………
( ลงชื่อ ) ………………………………………….
… ผ้ป
้ ระเมิน ( คร้ผ้สอน )
( นางสาวนรมน

เภตรา )
………. /

…………… / ……….
แผนการจัดการเรียนรู้
กล่่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หนุวยที่ 1

เรื่อง เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์

เวิร์ด

เวลาเรียน

2.5 ชัว่ โมง

แผนการเรียนรูท
้ ่ี 5 เรื่อง การเลิกใช้งานและออกจาก
โปรแกรม เวลาเรียน

0.5 ชัว่ โมง

สอนวันที่……เดือน………………..พ.ศ. ……………
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้ าใจ เห็น ค่ณ ค่ า และใช้ก ระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบค้นข้อม้ล การเรียนร้้ การ

สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี ค่ ณ ธ ร ร ม

สาระสำาคัญ
การเลิกใช้งานและออกจากโปรแกรม
ผลการเรียนรู้ท่ค
ี าดหวัง
นักเรียนสามารถออกจากโปรแกรมได้อย่างถ้กต้อง
สาระการเรียนรู้
การเลิกใช้งานและออกจากโปรแกรม
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. คร้ให้นก
ั เรียนเข้าส่้โปรแกรมเวิร์ด
2. ให้นก
ั เรียนพิมพ์ช่ อ
ื ตัวเองพร้อมนามสก่ล
3. คร้ให้นก
ั เรียนเลิกใช้งานและออกจากโปรแกรม โดยที่
คร้ยังไม่ให้นก
ั เรียนบันทึก
บันทึกข้อม้ล ซึ่งการออกจากโปรแกรมสามารถทำาได้
3 วิธีคือ 1 ออกโดยการปิ ดที่
เครื่องหมาย

X

การเลือกคำาสัง่ แฟ้ มแล้วเลือกคำาสัง่

ที่อย่้บนส่ด 2 ออกโดย

จบการทำางาน 3 ออกโดยการกดป่ ่มลัดคือ กดป่ ่ม
Ctrl ค้างไว้ แล้วกด F4 หนึ่งครั้ง
4. คร้ให้นก
ั เรียนทดลองออกจากโปรแกรมด้วยวิธีต่าง ๆ
ทั้ง 3 วิธี
5. คร้ตรวจสอบและประเมินการใช้งานคำาสัง่
สื่อ/แหลุงการเรียนรู้
1. ใบงาน เรื่อง การออกจากโปรแกรม
2. แบบประเมินผลการเรียนร้้ท่ค
ี าดหวัง
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
-

สังเกตการปฏิบัติตามคำาสัง่ จากใบงาน

2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
- แบบฝึ กประเมินผลกาเรียนร้้ท่ค
ี าดหวัง
3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนร้้ท่เี กิดขึ้นกับผ้้เรียน (เก่ง ดี มีส่ข)

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ปั ญหา / อ่ปสรรค

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ลงชื่อ
……………………………….…คร้ผ้สอน
(นางสาวนรมน
เภตรา)
………../…………./
………….
กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

ขูอเสนอแนะของผูท
้ ี่ไดูรับมอบหมาย (ตรวจสอบ / นิเทศ / เสนอแนะ
/ รับรอง)

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............………………………………………

ลงชื่อ………………………………. คร้พ่เี ลี้ยง
ช้ชีพ

วัชรพัฒนก่ล

(จ่ฬาสงเคราะห์)

น า ย

ตำา แหน่ง คร้โรงเรียนบ้านปางเรือ

บันทึกขูอเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

ลงชื่อ …………………………….
(นางจ่ฑารัตน์

พรเวียง)

ตำาแหน่ง ผ้้อำานวยการโรงเรียน
บ้านปางเรือ (จ่ฬาสงเคราะห์)

………../……………../……….

ใบงาน เรื่อง การออกจากโปรแกรมเวิร์ด
คำาชี้แจง ใหูนักเรียนปฏิบัติตามคำาสัง่ ออกจากโปรแกรม
ตุอไปนี้

1. ออกจากโปรแกรมดูวยเมน้คำาสัง่
2. ออกจากโปรแกรมดูวยปุ ่มคำาสัง่

3. ออกจากโปรแกรมดูวยปุ ่มลัดจากแปู นพิมพ์

แบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ค
ี าดหวัง
เกณฑ์การใหูคะแนนปฏิบัติการคำาสัง่ ได้ถ้กต้องในครั้งแรก 5
คะแนน ครั้งที่ 2 ได้ 3 คะแนน

เลข ชื่อ – สก่ล

คำาสัง่ การออก

ที่

สร่ป

โปรแกรม
1

2

รวม

ผ่าน

ไม่
ผ่าน

ข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติม…………………………………………………………
………………
………………………………………………………………
………………………………
………………………………………………………………
………………………………
( ลงชื่อ ) ………………………………………….
… ผ้ป
้ ระเมิน ( คร้ผ้สอน )
( นางสาวนรมน

เภตรา )

………. / …………… / ……….
แบบทดสอบ
ชื่ อ-สก่ ล ………………………………………………..เลข
ที่…..ชั้นประถมศึกษาปี ที่……….
คำาชี้แจง

ให้นก
ั เรียนทำาเครื่องหมาย

X

ที่ส่ด
1. โปรแกรมเวิร์ดมีสัญลักษณ์คล้ายตัวอักษรใด
ก. A

ทับข้อที่ถ้ก

ข. X

ค. W
ง. M

2. โปรแกรมเวิร์ดแสดงแถบเครื่องมือทั้งหมดเมื่อเริ่มต้นกี่
แถบ
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
3. คำาสัง่ ใดคือคำาสัง่ ในการสร้างเอกสารใหม่
ก.
ข.
ค.
ง.
4. คำาสัง่ ใดคือคำาสัง่ บันทึกข้อม้ลลงดิสก์
ก.
ข.
ค.
ง.
5. คำาสัง่ ใดคือคำาสัง่ ในการคัดลอกข้อความที่เลือก
ก.
ข.

ค.
ง.

เฉลย

1.ค 2.ข 3.ก 4.ค 5.ข

แผนการจัดการเรียนรู้
กล่่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หนุวยที่ 2
เวลาเรียน

เรื่อง การสร้างเอกสารด้วย Word
6.5 ชัว่ โมง

แผนการเรียนรูท
้ ่ี 1 เรื่อง การสร้างเอกสาร
เวลาเรียน

1 ชัว่ โมง

สอนวันที่……เดือน………………..พ.ศ. ……………
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้ าใจ เห็น ค่ณ ค่ า และใช้ก ระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

สืบค้นข้อม้ล การเรียนร้้ การ
ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี ค่ ณ ธ ร ร ม

สาระสำาคัญ
วิธีการสร้างเอกสารใหม่
ผลการเรียนรู้ท่ค
ี าดหวัง
นักเรียนสามารถเลือกแบบในการสร้างเอกสารได้ถ้กต้อง
สาระการเรียนรู้
การสร้างเอกสารด้วยเมน้ การสร้างด้วยไอคอน และการ
กำาหนดส่วนต่าง ๆ เอกสาร
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. คร้แจกใบงาน เรื่อง การสร้างเอกสารและกำาหนด
ค่ณสมบัติของเอกสาร
2. คร้ถามนักเรียนว่า ใบงานที่คร้แจกให้เป็ นกระดาษ
ขนาดอะไร (A4)

3. คร้ให้นก
ั เรียนเตรียมไม้บรรทัดเพื่อวัดระยะห่างระหว่าง
ขอบกระดาษกับกรอบทั้ง
4 ด้าน แล้วให้นก
ั เรียนจดไว้
4. ให้นก
ั เรียนฝึ กการสร้างเอกสารด้วยเมน้ และสร้างด้วย
ไอคอน เพื่อกำาหนด
ค่ณสมบัติของเอกสารตามที่กำาหนด โดยศึกษาจาก
ใบความร้้
5. คร้แจกใบความร้้เรื่อง การสร้างเอกสารและกำาหนด
ค่ณสมบัติของเอกสาร
สื่อ/แหลุงการเรียนรู้
1. ใบความร้้ เรื่อง การสร้างเอกสารและกำาหนด
ค่ณสมบัติของเอกสาร
2. ใบงาน เรื่อง การสร้างเอกสารและกำาหนดค่ณสมบัติ
ของเอกสาร
3. แบบประเมินผลการเรียนร้้ท่ค
ี าดหวัง
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 สังเกตการ
1.1.1 การฟั ง
1.1.2 การตอบคำาถาม

1.2 ตรวจแบบฝึ กหัด
2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
- ใบงาน เรื่อง การสร้างเอกสารและกำาหนด
ค่ณสมบัติของเอกสาร
-

แบบประเมินผลการเรียนร้้ท่ค
ี าดหวัง

3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนร้้ท่เี กิดขึ้นกับผ้้เรียน (เก่ง ดี มีส่ข)

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ปั ญหา / อ่ปสรรค

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ลงชื่อ
……………………………….…คร้ผ้สอน
(นางสาวนรมน
เภตรา)

………../…………./
………….
กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

ขูอเสนอแนะของผูท
้ ี่ไดูรับมอบหมาย (ตรวจสอบ / นิเทศ / เสนอแนะ
/ รับรอง)

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............………………………………………

ลงชื่อ………………………………. คร้พ่เี ลี้ยง
ช้ชีพ

วัชรพัฒนก่ล

(จ่ฬาสงเคราะห์)

น า ย

ตำา แหน่ง คร้โรงเรียนบ้านปางเรือ

บันทึกขูอเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

ลงชื่อ …………………………….
(นางจ่ฑารัตน์

พรเวียง)

ตำาแหน่ง ผ้้อำานวยการโรงเรียน
บ้านปางเรือ (จ่ฬาสงเคราะห์)

………../……………../……….

ใบความรู้
เรื่อง การสรูางเอกสารและกำาหนดค่ณสมบัติของเอกสาร
1. การสรูางเอกสารจากเมน้คำาสัง่
1.1 คลิกเมาส์ท่เี มน้คำาสัง่ แฟ้ ม
1.2 เลือก สร้าง แล้วคลิกเมาส์ จะปรากฎข้อม้ลดังร้ปนี้

1.3 เอกสารจะถ้กเลือกที่คำาว่า “เอกสารเปล่า” ให้คลิกที่
ป่ ม
่ ตกลง
1.4 เราจะได้พนที
ื้ ่ในการทำางานพร้อมที่จะพิมพ์เอกสาร
ดังร้ป

2. การสรูางดูวยไอคอน New

เป็ นการสร้างเอกสาร

แบบด่วน เมื่อคลิกป่ ่มนี้
เอกสารจะถ้กสร้างขึ้นใหม่ทันทีพร้อมที่ร ับพิมพ์งานใหม่
การกำาหนดค่ณสมบัติเอกสาร
เนื่องจากเอกสารบางชนิด จำาเป็ นต้องได้ขนาดและข้อม้ล
เฉพาะ ดังนั้นเอกสารจึงต้อง
กำาหนดค่ณสมบัตเิ พื่อให้ช้ น
ิ งานตามความต้องการ ซึ่งพื้ นฐาน
ในการกำาหนดคือขนาดของงาน
และจ่ดเริ่มต้นของการพิมพ์งานนั้นคือระยะขอบกระดาษ โดยมี
วิธีการดังนี้
1. คลิกเมาส์ท่เี มน้ แฟ้ ม
2. เลือกคำาสัง่ ตั้งค่าหน้ากระดาษดังร้ป

3. เมื่อคลิกเลือกคำาสัง่ แล้วจะปรากฎหน้าจอการกำาหนด
ข้อม้ลดังนี้

การตั้งระยะขอบ ต้องกำาหนดระยะขอบกระดาษตามการใช้งาน
จริงที่นก
ั เรียนวัดได้จาก
ใบงานที่แจกให้
กำาหนดขอบบน
กำาหนดขอบล่าง
กำาหนดขอบซ้าย
กำาหนดขอบขวา
4. กำาหนดขนาดของกระดาษโดยการคลิกที่แท็บขนาด
กระดาษ
จะปรากฎข้อม้ลดังนี้

กำาหนดขนาดกระดาษ

กำาหนดวางแนวในการพิมพ์

ใบงาน

เรื่อง การสรูางเอกสารและการกำาหนด
ค่ณสมบัติของเอกสาร
ใหูนักเรียนสรูางเอกสารและกำาหนด
ค่ณสมบัติเอกสารตามที่วัดไดูจริง

แบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ค
ี าดหวัง
เกณฑ์การใหูคะแนนปฏิบัติการคำาสัง่ ได้ถ้กต้องในครั้งแรก 5
คะแนน ครั้งที่ 2 ได้ 3 คะแนน

เลข ชื่อ – สก่ล

การกำาหนด

ที่

สร่ป

เอกสาร
1

2

รวม

ผ่าน

ไม่
ผ่าน

ข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติม…………………………………………………………
………………
………………………………………………………………
………………………………
………………………………………………………………
………………………………
( ลงชื่อ ) ………………………………………….
… ผ้ป
้ ระเมิน ( คร้ผ้สอน )
( นางสาวนรมน
………. / …………… / ……….

เภตรา )

แผนการจัดการเรียนรู้
กล่่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หนุวยที่ 2
เวลาเรียน

เรื่อง การสร้างเอกสารด้วย Word
6.5 ชัว่ โมง

แผนการเรียนรูท
้ ่ี 2 เรื่อง การเลื่อนตำาแหน่งไปที่ส่วนต่างๆ
เวลาเรียน

0.5 ชัว่ โมง

สอนวันที่……เดือน………………..พ.ศ. ……………
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้ าใจ เห็น ค่ณ ค่ า และใช้ก ระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

สืบค้นข้อม้ล การเรียนร้้ การ
ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี ค่ ณ ธ ร ร ม

สาระสำาคัญ
การเลื่อนไปยังที่ต่าง ๆ ของเอกสาร

ผลการเรียนรู้ท่ค
ี าดหวัง
นักเรียนบอกคำาสัง่ ในการเลื่อนไปยังส่วนต่าง ๆ ของ
เอกสารได้
สาระการเรียนรู้
การเลื่อนไปยังส่วนต่าง ๆ ของเอกสารด้วยแป้ นพิมพ์
และเมาส์
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. คร้แนะนำาให้นก
ั เรียนร้้จักเอกสารบนหน้าจอ ซึ่งใน
เอกสารหนึ่งช่ดอาจมีหลายหน้า
ดังนั้น การเลื่อนหน้าจอไปยังเอกสารหน้าที่ต้องการ
หรือจ่ดที่ต้องนั้น บางครั้งก็
จำาเป็ นต้องเลื่อนไปให้เร็วที่ส่ดเพื่อประหยัดเวลา บาง
คนไม่ร้คำาสัง่ ก็จะใช้เมาส์อย่าง
เดียว ซึ่งบางครั้งอาจจะทำาให้ช้ากว่าที่กำาหนด เช่น มี
เอกสารอย่้ 100 หน้า เราอย่้
หน้าที่ 5 จะเลื่อนไปที่หน้า 100 ถ้าใช้เมาส์คงจะ
ทำาให้ช้ามากกว่าจะถึงหน้า 100
2. คร้ถามนักเรียนว่า นักเรียนจะทำาอย่างไรดีจึงจะไป
หน้าที่ 100 ได้อย่างรวดเร็ว

นักเรียนอยากร้้หรือไม่
3. คร้จะพานักเรียนไปร้้จักคำาสัง่ ต่าง ๆ จากใบความร้้
เรื่อง การเลื่อนตำาแหน่งไปยัง
ส่วนต่าง ๆ ของเอกสาร
4. ให้นก
ั เรียนศึกษาใบความร้้ (ถ้ามีเครื่องควรฝึ กปฏิบัติ
ด้วย)
5. ให้นก
ั เรียนทำาแบบฝึ กหัด เรื่อง การเลื่อนไปยังส่วน
ต่าง ๆ ของเอกสาร
สื่อ/แหลุงการเรียนรู้
1. ใบความร้้ เรื่อง การเลื่อนไปยังส่วนต่าง ๆ ของ
เอกสาร
2. แบบฝึ กหัด เรื่อง การเลื่อนไปยังส่วนต่าง ๆ ของ
เอกสาร
3. แบบสังเกตพฤติกรรม
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 สังเกตการ
1.1.1 การฟั ง
1.1.2 การตอบคำาถาม

1.2 ตรวจแบบฝึ กหัด
2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
- ใบงาน เรื่อง การสร้างเอกสารและกำาหนด
ค่ณสมบัติของเอกสาร
-

แบบสังเกตพฤติกรรม

3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนร้้ท่เี กิดขึ้นกับผ้้เรียน (เก่ง ดี มีส่ข)
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ปั ญหา / อ่ปสรรค

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ลงชื่อ
……………………………….…คร้ผ้สอน
(นางสาวนรมน
เภตรา)
………../…………./
………….
กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

……………………………………….
…………………………………

ขูอเสนอแนะของผูท
้ ี่ไดูรับมอบหมาย (ตรวจสอบ / นิเทศ / เสนอแนะ
/ รับรอง)

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............………………………………………

ลงชื่อ………………………………. คร้พ่เี ลี้ยง
ช้ชีพ

วัชรพัฒนก่ล

(จ่ฬาสงเคราะห์)

น า ย

ตำา แหน่ง คร้โรงเรียนบ้านปางเรือ

บันทึกขูอเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

ลงชื่อ …………………………….
(นางจ่ฑารัตน์

พรเวียง)

ตำาแหน่ง ผ้้อำานวยการโรงเรียน
บ้านปางเรือ (จ่ฬาสงเคราะห์)
………../
……………../……….

ใบความรู้
เรื่อง การเลื่อนตำาแหนุงไปยังสุวนตุาง ๆ ของเอกสาร
เมื่ อเอกสารของเรามี ข้ อ ความมากขึ้ น ทำา ให้ ไ ม่ ส ามารถ
เห็นข้อความได้ท้ ังหมดในหน้าจอภาพเดียว อีกทั้งในการแก้ไข
เอกสารจะต้องนำาตัวชี้เมาส์ (Mouse Pointer) ไปยังตำาแหน่งที่
ต้องการแก้ไขด้วย ดังนั้นการเลื่อนไปยังส่วนต่าง ๆ ของหน้า
จอสามารถทำาได้ด้วยวิธีการ

ต่าง ๆ ดังนี้

การเลื่อนดูวยการใชูเมาส์
1. นำาสัญลักษณ์ของเมาส์ไปคลิกยังตำาแหน่งที่ต้องการได้
ทันที

2. การเลื่ อนหน้ า กระดาษแบบต่ อ เนื่ องด้ ว ย Scrollbar
ดังภาพ
เลื่อนหน้ากระดาษขึ้น
เลื่อนหน้ากระดาษลง

3. การเลื่อนที่ละหน้ากระดาษ
เลื่อนหน้ากระดาษขึ้น
เลื่อนหน้ากระดาษลง

การเลื่อนดูวยคำาสัง่ จากการใชูคีย์บอร์ด

ปุ ่ม

หนูาที่

เลื่อนไปยังตัวอักษรถัดไป

เลื่อนไปยังตัวอักษรก่อนหน้านี้

เลื่อนไปยังบรรทัดทัดไป

เลื่อนขึ้น 1 บรรทัด

Home

เลื่อนไปยังตัวอักษรแรกของบรรทัด

End

เลื่อนไปยังตัวอักษรส่ดท้ายของบรรทัด

Page Down เลื่อนลงไปด้านล่างครั้งละ 1 จอภาพ
Page Up

เลื่อนขึ้นไปด้านบนครั้งครั้ง 1 จอภาพ

Ctrl + →

เลื่อนไปคำาที่อย่้ถัดไป

Ctrl + ←

เลื่อนไปคำาที่อย่้ก่อนหน้า

Ctrl + ↑

เลื่ อนไปยั ง ตำา แหน่ ง เริ่ ม ต้ น ของย่ อ หน้ า
ปั จจ่บัน

Ctrl + ↓

เลื่อนไปยังตำาแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าถัดไป

Ctrl +

เลื่อนลงไปด้านล่างครั้งละ 1 จอภาพ

Page Down
Ctrl +

เลื่อนขึ้นไปด้านบนครั้งละ 1 จอภาพ

Page Up
Ctrl +

เลื่อนไปยังตำาแหน่งเริ่มต้นของแฟ้ มเอกสาร

Home
Ctrl + End เลื่อนไปยังตำาแหน่งส่ดท้ายของแฟ้ มเอกสาร

แบบฝึ กหัด เรื่อง การเลื่อนตำาแหนุงไปยังสุวนตุาง ๆ ของ
เอกสาร
ชื่ อ-สก่ ล ………………………………………………..เลข
ที่…...ชั้นประถมศึกษาปี ที่.........
คำาชี้แจง

จงบอกหน้าที่การทำางานของป่ ่มต่าง ๆ ให้ถ้ก

ต้องที่ส่ด

ปุ ่มหนูาที่

Home
End
Page Down
Page Up
Ctrl + →
Ctrl + ←
Ctrl + ↑
Ctrl + ↓
Ctrl +
Page Down
Ctrl +
Page Up
Ctrl +
Home
Ctrl + End

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

เกณฑ์การใหูคะแนนดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1

ควร

ปรับปร่ง ให้ 0
เกณฑ์การประเมิน การผ่านการประเมินท่กรายการต้องได้ 1
ขึ้นไป
เลข ชื่อ – สก่ล

คะแนน

สร่ป

ที่
2

2

2

รวม ผ่าน

ไม่
ผ่าน

เกณฑ์

การสนใจในการตอบคำาถาม

ความกระตือรือร้น

การแสดงความคิดเห็น
คะแนนรวมพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติม…………………………………………………………
………………
………………………………………………………………
………………………………
………………………………………………………………
………………………………
( ลงชื่อ ) ………………………………………….
… ผ้ป
้ ระเมิน ( คร้ผ้สอน )
( นางสาวนรมน

เภตรา )

………. / …………… / ……….
แผนการจัดการเรียนรู้
กล่่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หนุวยที่ 2
เวลาเรียน

เรื่อง การสร้างเอกสารด้วย Word
6.5 ชัว่ โมง

แผนการเรียนรูท
้ ่ี 3 เรื่อง การป้ อนข้อความ/พิมพ์แทรก/
พิมพ์ทับ เวลาเรียน

1 ชัว่ โมง

สอนวันที่……เดือน………………..พ.ศ. ……………
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้ าใจ เห็น ค่ณ ค่ า และใช้ก ระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

สืบค้นข้อม้ล การเรียนร้้ การ
ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี ค่ ณ ธ ร ร ม

สาระสำาคัญ
การป้ อนข้อความ/การพิมพ์แทรก/การพิมพ์ทับ
ผลการเรียนรู้ท่ค
ี าดหวัง
1. นักเรียนสามารถป้ อนข้อความได้
2. นักเรียนสามารถพิมพ์ข้อความแทรกระหว่างคำาได้
3. นักเรียนสามารถพิมพ์ข้อความใหม่ทับข้อความเดิมได้
สาระการเรียนรู้
การป้ อนข้อความในเอกสาร การพิมพ์ข้อความแทรก
ระหว่างคำา การพิมพ์ข้อความ
ใหม่ทับข้อความเดิมที่พิมพ์ไปแล้ว

กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. การป้ อนข้อความ การพิมพ์แทรก และการพิมพ์ทับ
จำาเป็ นต้องฝึ กปฏิบต
ั ิ ดังนั้น
จำาเป็ นต้องให้นก
ั เรียนเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อฝึ ก
ทักษะ
2. คร้แจกใบความร้้และแบบฝึ กปฏิบัติ เรื่อง การป้ อน
ข้อความ การพิมพ์แทรก
และการพิมพ์ทับ
3. ให้นก
ั เรียนศึกษาใบความร้้และปฏิบัตต
ิ ามใบความร้้
4. คร้สังเกตการฝึ กปฏิบัติของนักเรียนและตรวจสอบ
ความถ้กต้อง
5. บันทึกการปฏิบัติในแบบประเมินผลการเรียนร้้ท่ค
ี าด
หวัง
สื่อ/แหลุงการเรียนรู้
1. ใบความร้้และแบบฝึ กปฏิบต
ั ิ เรื่อง การป้ อนข้อความ
การพิมพ์แทรก
และการพิมพ์ทับ
2. แบบประเมินผลการเรียนร้้ท่ค
ี าดหวัง

การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 การฝึ กปฏิบัติ
1.2 ผลสำาเร็จจากใบความรู้และแบบฝึ กปฏิบัติ
2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
-

ใบความร้้และแบบฝึ กปฏิบต
ั ิ เรื่อง การป้ อน

ข้อความ การพิมพ์แทรก
และการพิมพ์ทับ
-

แบบประเมินผลการเรียนร้้ท่ค
ี าดหวัง

3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนร้้ท่เี กิดขึ้นกับผ้้เรียน (เก่ง ดี มีส่ข)

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ปั ญหา / อ่ปสรรค

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ลงชื่อ
……………………………….…คร้ผ้สอน

(นางสาวนรมน
เภตรา)
………../…………./
………….
กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

ขูอเสนอแนะของผูท
้ ี่ไดูรับมอบหมาย (ตรวจสอบ / นิเทศ / เสนอแนะ
/ รับรอง)

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............………………………………………

ลงชื่อ………………………………. คร้พ่เี ลี้ยง
ช้ชีพ

วัชรพัฒนก่ล

น า ย

ตำา แหน่ง คร้โรงเรียนบ้านปางเรือ

(จ่ฬาสงเคราะห์)

บันทึกขูอเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

ลงชื่อ …………………………….
(นางจ่ฑารัตน์

พรเวียง)

ตำาแหน่ง ผ้้อำานวยการโรงเรียน
บ้านปางเรือ (จ่ฬาสงเคราะห์)

………../
……………../……….

ใบความรู้และแบบฝึ กปฏิบัติ
เรื่อง การปู อนขูอความ การพิมพ์แทรก และการ
พิมพ์ทับ

1. การปู อนขูอความ
ให้นก
ั เรียนกำาหนดค่ณสมบัติของเอกสารดังนี้
1. ตั้งค่าหน้ากระดาษโดยใช้กระดาษขนาด A 4 วาง
ในแนวตั้ง
2. กำาหนดขอบกระดาษ ด้านบน 2.5 ซม.
ด้านล่าง 2.5 ซม.
ด้านซ้าย 3.0 ซม.
ด้านขวา 2.5 ซม.
ป้ อนข้อความในเอกสารดังนี้
การใช้งานเวิร์ด โปรแกรมนี้เป็ นโปรแกรมประเภท
ประมวลผลคำา
หรือโปรแกรม จัดการเกี่ยวกับเรื่องเอกสาร เช่น
จดหมาย และอื่น ๆ
คนที่จะใช้โปรแกรมนี้ได้เก่งต้องฝึ กพิมพ์ให้เก่งด้วย
2. การพิมพ์แทรก
เนื่องจากคำาว่า การใช้งานเวิร์ด เป็ นคำาที่ไม่สมบ้รณ์ ให้
เพิ่มคำาว่าโปรแกรม ระหว่าง
คำาว่า งาน และ เวิร์ด

วิธีการพิมพ์แทรก
1. สังเกตสถานะของการพิมพ์ท่แ
ี ถบ Status bar
ตรงคำาว่า OVR จะมีสีจาง ๆ
แสดงว่าอย่้ในโหมดของการพิมพ์แทรกอย่้แล้ว
2. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไประหว่างคำาที่ต้องการแทรก ในที่
นี้คือคำาว่า งาน เวิร์ด
3. พิมพ์คำาว่าง โปรแกรม จะแทรกระหว่างคำาที่เลือก
จะได้เอกสารดังนี้
การใช้งานโปรแกรมเวิร์ด โปรแกรมนี้เป็ นโปรแกรม
ประเภทประมวลผลคำา
หรือโปรแกรม จัดการเกี่ยวกับเรื่องเอกสาร เช่น
จดหมาย และอื่น ๆ
คนที่จะใช้โปรแกรมนี้ได้เก่งต้องฝึ กพิมพ์ให้เก่งด้วย
3. การพิมพ์ทับ
การพิมพ์ทับหมายถึง การพิมพ์ข้อความทับข้อความเดิม
ที่พิมพ์ไปแล้ว แบบไม่ต้องลบ
ข้อความเดิมก่อน คือ พิมพ์ข้อความใหม่แทนทีความความ
เดิมทันที จากตัวอย่าง ต้องการ
พิมพ์ข้อความคำาว่า หนังสือ และรายงาน แทนคำาว่า และอื่น

วิธีการพิมพ์ทัก

1. สังเกตสถานะของการพิมพ์ท่แ
ี ถบ Status bar
ตรงคำาว่า OVR จะมีสีดำา
ถ้าไม่ใช่ให้กดป่ ่ม Insert ที่คีย์บอร์ด เพื่อเปลี่ยน
สถานะการพิมพ์
2. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไประหว่างคำาที่ต้องการพิมพ์ทับ
ในที่น้ ค
ี ือคำาว่า และอื่น ๆ
3. พิมพ์คำาว่า หนังสือ และรายงาน คำาว่า และอื่น ๆ
จะหายไปเนื่องจาก
ถ้กคำาใหม่แทนที เราจะได้ข้อความดังนี้
การใช้งานโปรแกรมเวิร์ด โปรแกรมนี้เป็ นโปรแกรม
ประเภทประมวลผลคำา
หรือโปรแกรม จัดการเกี่ยวกับเรื่องเอกสาร เช่น
จดหมาย หนังสือ และรายงาน
คนที่จะใช้โปรแกรมนี้ได้เก่งต้องฝึ กพิมพ์ให้เก่งด้วย

สร่ป

ปุ ม
่ ที่ใชูเปลี่ยนสถานะการพิมพ์แทรก

และการพิมพ์ทับคือ

ปุ ม
่ Insert ซึ่งสามารถด้ไดูจากแถบ

Status bar ดูานลุาง

ของจอภาพที่คำาวุา

OVR ถูาสีจาง

หมายถึง พิมพ์แทรก
ถึง พิมพ์ทับ

OVR ถูาสีดำา

หมาย

แบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ค
ี าดหวัง
เกณฑ์การใหูคะแนนปฏิบัติการคำาสัง่ ได้ถ้กต้องครั้งแรก

5 ครั้งที่ 2 ได้ 3

คะแนน ครั้งที่ 3 ได้ 2.5 คะแนน

เลข ชื่อ – สก่ล

การพิมพ์แทรก/

ที่

สร่ป

พิมพ์ทับ
แทร

ทับ

รวม ผ่าน

ไม่
ผ่าน

ข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติม…………………………………………………………
………………
………………………………………………………………
………………………………
………………………………………………………………
………………………………

( ลงชื่อ ) ………………………………………….
… ผ้ป
้ ระเมิน ( คร้ผ้สอน )
( นางสาวนรมน

เภตรา )

………. / …………… / ……….

แผนการจัดการเรียนรู้
กล่่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หนุวยที่ 2
เวลาเรียน

เรื่อง การสร้างเอกสารด้วย Word
6.5 ชัว่ โมง

แผนการเรียนรูท
้ ่ี 4 เรื่อง การคัดลอกและการย้ายข้อม้ล
เวลาเรียน

1 ชัว่ โมง

สอนวันที่……เดือน………………..พ.ศ. ……………
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้ าใจ เห็น ค่ณ ค่ า และใช้ก ระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

สืบค้นข้อม้ล การเรียนร้้ การ
ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี ค่ ณ ธ ร ร ม

สาระสำาคัญ
การคัดลอกและการย้ายข้อม้ล
ผลการเรียนรู้ท่ค
ี าดหวัง
นักเรียนสามารถทำาซำ้าข้อม้ลและย้ายข้อม้ลไปยังตำาแหน่ง
ที่ต้องการได้
สาระการเรียนรู้
การคัดลอกโดยการใช้คำาสัง่ คัดลอก และคำาสัง่ วาง
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. การคัดลอกและการย้ายข้อม้ล จำาเป็ นต้องฝึ กปฏิบต
ั ิ
ดังนั้นจำาเป็ นต้องให้นักเรียน
เข้าห้องปฏิบัติการเพื่อฝึ กทักษะ
2. คร้แจกใบความร้้และแบบฝึ กปฏิบัติ เรื่อง การคัดลอก
และการย้ายข้อม้ล
3. ให้นก
ั เรียนศึกษาใบความร้้และปฏิบัตต
ิ ามใบความร้้
4. คร้สังเกตการฝึ กปฏิบัติของนักเรียนและตรวจสอบ
ความถ้กต้อง
5. บันทึกการปฏิบัติในแบบประเมินผลการเรียนร้้ท่ค
ี าด
หวัง

สื่อ/แหลุงการเรียนรู้
1. ใบความร้้และแบบฝึ กปฏิบต
ั ิ เรื่อง การคัดลอกและ
การย้ายข้อม้ล
2. แบบประเมินผลการเรียนร้้ท่ค
ี าดหวัง
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 การฝึ กปฏิบัติ
1.2 ผลสำาเร็จจากใบความรู้และแบบฝึ กปฏิบัติ
2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
-

ใบความร้้และแบบฝึ กปฏิบต
ั ิ เรื่อง

ลอกและการย้ายข้อม้ล
-

แบบประเมินผลการเรียนร้้ท่ค
ี าดหวัง

3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

การคัด

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนร้้ท่เี กิดขึ้นกับผ้้เรียน (เก่ง ดี มีส่ข)

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ปั ญหา / อ่ปสรรค

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ลงชื่อ
……………………………….…คร้ผ้สอน
(นางสาวนรมน
เภตรา)
………../…………./
………….
กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

ขูอเสนอแนะของผูท
้ ี่ไดูรับมอบหมาย (ตรวจสอบ / นิเทศ / เสนอแนะ
/ รับรอง)

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............………………………………………

ลงชื่อ………………………………. คร้พ่เี ลี้ยง
ช้ชีพ

วัชรพัฒนก่ล

(จ่ฬาสงเคราะห์)

น า ย

ตำา แหน่ง คร้โรงเรียนบ้านปางเรือ

บันทึกขูอเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

ลงชื่อ …………………………….
(นางจ่ฑารัตน์

พรเวียง)

ตำาแหน่ง ผ้้อำานวยการโรงเรียน
บ้านปางเรือ (จ่ฬาสงเคราะห์)
………../
……………../……….

ใบความรู้และแบบฝึ กปฏิบัติ
เรื่อง การคัดลอกและการยูายขูอม้ล
1. คัดลอกขูอม้ล
ให้นก
ั เรียนกำาหนดค่ณสมบัติของเอกสารดังนี้
1. ตั้งค่าหน้ากระดาษโดยใช้กระดาษขนาด A 4 วาง
ในแนวตั้ง
2. กำาหนดขอบกระดาษ ด้านบน 2.5 ซม.
ด้านล่าง 2.5 ซม.
ด้านซ้าย 3.0 ซม.
ด้านขวา 2.5 ซม.
ป้ อนข้อความในเอกสารดังนี้
การใช้งานโปรแกรมเวิร์ด โปรแกรมนี้เป็ นโปรแกรม
ประเภทประมวลผลคำา
หรือโปรแกรม จัดการเกี่ยวกับเรื่องเอกสาร เช่น
จดหมาย หนังสือ และรายงาน
คนที่จะใช้โปรแกรมนี้ได้เก่งต้องฝึ กพิมพ์ให้เก่งด้วย

ใหูทำาซำ้าขูอม้ลดังอีก 1 ช่ด
การทำาซำ้าสามารถทำาได้หลายวิธี การพิมพ์ใหม่ท้ งั หมด ซึ่ง
เป็ นการเสียเวลามากดังนั้น
เรามีวิธีการทำาซำ้าข้อม้ลคือ
1. นำาเมาส์ไปว่ายังตำาแหน่งแรกหรือทำาแต่งท้ายส่ด
ของข้อม้ลดังร้ป
การใช้งานโปรแกรมเวิร์ด โปรแกรมนี้เป็ นโปรแกรม
ประเภทประมวลผลคำา
หรือโปรแกรม จัดการเกี่ยวกับเรื่องเอกสาร เช่น
จดหมาย หนังสือ และรายงาน
คนที่จะใช้โปรแกรมนี้ได้เก่งต้องฝึ กพิมพ์ให้เก่งด้วย

2. คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วเลื่อนเมาส์คล่มข้อความที่ต้องการ
คัดลอกทั้งหมดดังร้ป
การใช้งานโปรแกรมเวิร์ด โปรแกรมนี้เป็ นโปรแกรม
ประเภทประมวลผลคำา

หรือโปรแกรม จัดการเกี่ยวกับเรื่องเอกสาร เช่น
จดหมาย หนังสือ และรายงาน
คนที่จะใช้โปรแกรมนี้ได้เก่งต้องฝึ กพิมพ์ให้เก่งด้วย
3. คลิกที่เมน้คำาสัง่ แก้ไขดังร้ป หรือที่แถบเครื่องมือ
สัญลักษณ์น้ ี

4. นำาเมาส์ไปยังตำาแหน่งการพิมพ์ท่ต
ี ้องการดังร้ป
การใช้งานโปรแกรมเวิร์ด โปรแกรมนี้เป็ นโปรแกรม
ประเภทประมวลผลคำา
หรือโปรแกรม จัดการเกี่ยวกับเรื่องเอกสาร เช่น
จดหมาย หนังสือ และรายงาน
คนที่จะใช้โปรแกรมนี้ได้เก่งต้องฝึ กพิมพ์ให้เก่งด้วย

5. คลิกที่เมน้คำาสัง่ แก้ไข แล้วเลือกคำาสัง่ วาง

หรือ

สัญลักษณ์น้ ี
เราก็จะได้ข้อความอีก 1 ช่ด ที่เหมือนกันท่กประการ

การใช้งานโปรแกรมเวิร์ด โปรแกรมนี้เป็ นโปรแกรม
ประเภทประมวลผลคำา
หรือโปรแกรม จัดการเกี่ยวกับเรื่องเอกสาร เช่น
จดหมาย หนังสือ และรายงาน
คนที่จะใช้โปรแกรมนี้ได้เก่งต้องฝึ กพิมพ์ให้เก่งด้วย
การใช้งานโปรแกรมเวิร์ด โปรแกรมนี้เป็ นโปรแกรม
ประเภทประมวลผลคำา
หรือโปรแกรม จัดการเกี่ยวกับเรื่องเอกสาร เช่น
จดหมาย หนังสือ และรายงาน
คนที่จะใช้โปรแกรมนี้ได้เก่งต้องฝึ กพิมพ์ให้เก่งด้วย

2. การยูายขูอม้ล

การย้ายข้อม้ลมีวิธีการทำาเหมือนกับการคัดลอกข้อม้ลแต่
เปลี่ยนจากคำาสัง่ คัดลอกเป็ นคำาสัง่ ตัด
ดังร้ป

แล้วทำาการขั้นตอนของการคัดลอกทั้งหมดจะได้ข้อม้ลเหมือน
เดิมแต่ย้ายตำาแหน่งไปตาม
ที่เราต้องการ

แบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ค
ี าดหวัง
เกณฑ์การใหูคะแนนปฏิบัติการคำาสัง่ ได้ถ้กต้องครั้งแรก

5 ครั้งที่ 2 ได้ 3

คะแนน ครั้งที่ 3 ได้ 2.5 คะแนน

เลข ชื่อ – สก่ล

การคัดลอกและ

ที่

สร่ป

การย้าย
คัด
ลอก

ย้าย รวม ผ่าน

ไม่
ผ่าน

ข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติม…………………………………………………………
………………
………………………………………………………………
………………………………
………………………………………………………………
………………………………
( ลงชื่อ ) ………………………………………….
… ผ้ป
้ ระเมิน ( คร้ผ้สอน )
( นางสาวนรมน

เภตรา )

………. / …………… / ……….

แผนการจัดการเรียนรู้
กล่่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หนุวยที่ 2
เวลาเรียน

เรื่อง การสร้างเอกสารด้วย Word
6.5 ชัว่ โมง

แผนการเรียนรูท
้ ่ี 5 เรื่อง การยกเลิกคำาสัง่ และใช้คำาสัง่ ที่
ยกเลิก

เวลาเรียน

1 ชัว่ โมง

สอนวันที่……เดือน………………..พ.ศ. ……………
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้ าใจ เห็น ค่ณ ค่ า และใช้ก ระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

สืบค้นข้อม้ล การเรียนร้้ การ
ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี ค่ ณ ธ ร ร ม

สาระสำาคัญ
การยกเลิกคำาสัง่ และการใช้คำาสัง่ ที่ยกเลิกแล้ว
ผลการเรียนรู้ท่ค
ี าดหวัง
นักเรียนสามารถใช้คำาสัง่ ยกเลิกและใช้คำาสัง่ ที่ยกเลิกแล้ว
ได้อย่างถ้กต้อง
สาระการเรียนรู้
การยกเลิกคำาสัง่ และการใช้คำาสัง่ ที่ยกเลิกไปแล้วเพื่อ
ให้การพิมพ์เอกสารมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. คร้บอกความจำาเป็ นของคำาสัง่ ยกเลิกเพื่อให้นักเรียน
เข้าใจในการใช้คำาสัง่ ยกเลิก
เช่น บางครั้งเราทำางานอย่้แล้วกดบนแป้ นพิมพ์หรือ
กดคำาสัง่ ที่ไม่ได้ต้ งั ใจ ทำาให้
เอกสารที่กำาลังทำาเกิดความเสียหาย เราจะมีวิธีการ
เรียกข้อม้ลกลับคืนมาได้อย่างไร
2. คร้แจกใบความร้้ เรื่อง การยกเลิกและการใช้คำาสัง่
ยกเลิก
3. ให้นก
ั เรียนทำาแบบฝึ กหัด เรื่อง การยกเลิกและการใช้
คำาสัง่ ยกเลิก
4. คร้สังเกตการศึกษาใบความร้้และการทำาแบบฝึ กหัด
สื่อ/แหลุงการเรียนรู้
1. ใบความร้้ เรื่อง การยกเลิกและการใช้คำาสัง่ ยกเลิก
2. แบบฝึ กหัด เรื่อง การยกเลิกและการใช้คำาสัง่ ยกเลิก
3. แบบสังเกตพฤติกรรม
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
- สังเกตการตอบคำาถาม และความสนใจ

- ตรวจแบบฝึ กหัด
2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
-

แบบฝึ กหัด เรื่อง การยกเลิกและการใช้คำาสัง่

-

แบบสังเกตพฤติกรรม

ยกเลิก
3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนร้้ท่เี กิดขึ้นกับผ้้เรียน (เก่ง ดี มีส่ข)

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ปั ญหา / อ่ปสรรค

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ลงชื่อ
……………………………….…คร้ผ้สอน

(นางสาวนรมน
เภตรา)
………../…………./
………….
กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

ขูอเสนอแนะของผูท
้ ี่ไดูรับมอบหมาย (ตรวจสอบ / นิเทศ / เสนอแนะ
/ รับรอง)

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............………………………………………

ลงชื่อ………………………………. คร้พ่เี ลี้ยง
ช้ชีพ

วัชรพัฒนก่ล

น า ย

ตำา แหน่ง คร้โรงเรียนบ้านปางเรือ

(จ่ฬาสงเคราะห์)

บันทึกขูอเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

ลงชื่อ …………………………….
(นางจ่ฑารัตน์

พรเวียง)

ตำาแหน่ง ผ้้อำานวยการโรงเรียน
บ้านปางเรือ (จ่ฬาสงเคราะห์)

………../
……………../……….

ใบความรู้และแบบฝึ กปฏิบัติ
เรื่อง การยกเลิกและการใชูคำาสัง่ ที่ถ้กยกเลิก

เมื่อเราใช้คำาสัง่ ใดคำาสัง่ หนึ่งไปแล้ว หากเกิดเปลี่ยนใจ เรา
ก็สามารถขอยกเลิกคำาสัง่ ที่
เราใช้ไปแล้วได้ หรือการย้อนกลับคำาสัง่ เดิมก่อนหน้านั้น การ
ยกเลิกคำาสัง่ สามารถยกเลิกได้
ถึง 100 คำาสัง่ ซึ่งการยกเลิกคำาสัง่ จะยกเลิกคำาสัง่ ล่าส่ดย้อย
กลับไปทีละ 1 คำาสัง่ โดยการคลิก
ที่ป่่มคำาสัง่ ดังร้ป

คำาสัง่ จะถ้กยกเลิกทีละ 1 จนกว่าจะ

กลับไปส่้สภาพเดิมที่ต้องการ
การใช้คำาสัง่ ที่ถ้กยกเลิก จะตรงกันข้ามกับคำาสัง่ ยกเลิก
คือ คำาสัง่ นี้จะทำาคำาสัง่ ที่เรา
ยกเลิกไปทีละ 1 คำาสัง่ จนกว่าจะถึงคำาสัง่ ส่ดท้ายที่เราสัง่ ครั้ง
ล่าส่ด การใช้คำาสัง่ นี้สามารถ
ใช้ได้โดยการคลิกคำาสัง่ ดังร้ป

ใชูคำาสัง่ ผิดแกูงุายนิด
เดียว

แบบฝึ กหัด เรื่อง การยกเลิกและการใชูคำาสัง่ ยกเลิก
ชื่ อ-สก่ ล ………………………………………………..เลข
ที่…...ชั้นประถมศึกษาปี ที่.........
คำาชี้แจง

จงอธิบายเกี่ยวกับการใช้คำาสัง่ ต่อไปนี้และบอก

ประโยชน์ของคำาสัง่

1. คำาสัง่ การยกเลิก
.........................................................................................
....................................................
.........................................................................................
....................................................
.........................................................................................
....................................................
.........................................................................................
....................................................
.........................................................................................
....................................................
.........................................................................................
....................................................
.........................................................................................
....................................................

2. การใช้คำาสัง่ ที่ยกเลิก
.........................................................................................
....................................................
.........................................................................................
....................................................

.........................................................................................
....................................................
.........................................................................................
....................................................
.........................................................................................
....................................................
.........................................................................................
....................................................
.........................................................................................
....................................................

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
เกณฑ์การใหูคะแนนดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1
ปรับปร่ง ให้ 0

ควร

เกณฑ์การประเมิน การผ่านการประเมินท่กรายการต้องได้ 1
ขึ้นไป
เลข ชื่อ – สก่ล

คะแนน

สร่ป

ที่
2

2

2

รวม ผ่าน

ไม่
ผ่าน

เกณฑ์

การสนใจในการตอบคำาถาม

ความกระตือรือร้น
การแสดงความคิดเห็น
คะแนนรวมพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติม…………………………………………………………
………………
………………………………………………………………
………………………………
………………………………………………………………
………………………………
( ลงชื่อ ) ………………………………………….
… ผ้ป
้ ระเมิน ( คร้ผ้สอน )
( นางสาวนรมน

เภตรา )

………. / …………… / ……….
แผนการจัดการเรียนรู้
กล่่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หนุวยที่ 2
เวลาเรียน

เรื่อง การสร้างเอกสารด้วย Word
6.5 ชัว่ โมง

แผนการเรียนรูท
้ ่ี 6 เรื่อง การบันทึกข้อม้ลสื่อบันทึกข้อม้ล
เวลาเรียน

1 ชัว่ โมง

สอนวันที่……เดือน………………..พ.ศ. ……………
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้ าใจ เห็น ค่ณ ค่ า และใช้ก ระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

สืบค้นข้อม้ล การเรียนร้้ การ
ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี ค่ ณ ธ ร ร ม

สาระสำาคัญ
การบันทึกข้อม้ล
ผลการเรียนรู้ท่ค
ี าดหวัง
นักเรียนสามารถจัดเก็บงานเอกสารที่พิมพ์ได้อย่างถ้ก
ต้อง
สาระการเรียนรู้
การบันทึกข้อม้ลครั้งแรก การบันทึกข้อม้ลครั้งที่ 2 การ
บันทึกเพื่อเปลี่ยนแฟ้ มกรณีท่ต
ี ้องการทำาสำาเนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. การบันทึกข้อม้ล จำาเป็ นต้องฝึ กปฏิบต
ั ิ ดังนั้นจำาเป็ น
ต้องให้นักเรียน
เข้าห้องปฏิบัติการเพื่อฝึ กทักษะ

2. คร้แจกใบความร้้และแบบฝึ กปฏิบัติ เรื่อง การบันทึก
ข้อม้ล
3. ให้นก
ั เรียนศึกษาใบความร้้และปฏิบัตต
ิ ามใบความร้้
4. คร้สังเกตการฝึ กปฏิบัติของนักเรียนและตรวจสอบ
ความถ้กต้อง
5. บันทึกการปฏิบัติในแบบประเมินผลการเรียนร้้ท่ค
ี าด
หวัง
สื่อ/แหลุงการเรียนรู้
1. ใบความร้้และแบบฝึ กปฏิบต
ั ิ เรื่อง การบันทึกข้อม้ล
2. แบบประเมินผลการเรียนร้้ท่ค
ี าดหวัง
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 การฝึ กปฏิบัติ
1.2 ผลสำาเร็จจากใบความรู้และแบบฝึ กปฏิบัติ
2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
-

ใบความร้้และแบบฝึ กปฏิบต
ั ิ เรื่อง การบันทึก

ข้อม้ล
-

แบบประเมินผลการเรียนร้้ท่ค
ี าดหวัง

3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนร้้ท่เี กิดขึ้นกับผ้้เรียน (เก่ง ดี มีส่ข)

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ปั ญหา / อ่ปสรรค

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ลงชื่อ
……………………………….…คร้ผ้สอน
(นางสาวนรมน
เภตรา)
………../…………./
………….
กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

ขูอเสนอแนะของผูท
้ ี่ไดูรับมอบหมาย (ตรวจสอบ / นิเทศ / เสนอแนะ
/ รับรอง)

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............………………………………………

ลงชื่อ………………………………. คร้พ่เี ลี้ยง
ช้ชีพ

วัชรพัฒนก่ล

(จ่ฬาสงเคราะห์)

น า ย

ตำา แหน่ง คร้โรงเรียนบ้านปางเรือ

บันทึกขูอเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

……………………………………….
…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

ลงชื่อ …………………………….
(นางจ่ฑารัตน์

พรเวียง)

ตำาแหน่ง ผ้้อำานวยการโรงเรียน
บ้านปางเรือ (จ่ฬาสงเคราะห์)

………../……………../……….

ใบความรู้และแบบฝึ กปฏิบัติ
เรื่อง การบันทึกขูอม้ล
ให้นก
ั เรียนกำาหนดค่ณสมบัติของเอกสารดังนี้
1. ตั้งค่าหน้ากระดาษโดยใช้กระดาษขนาด A 4 วาง
ในแนวตั้ง
2. กำาหนดขอบกระดาษ ด้านบน 2.5 ซม.
ด้านล่าง 2.5 ซม.
ด้านซ้าย 3.0 ซม.
ด้านขวา 2.5 ซม.

ป้ อนข้อความในเอกสารดังนี้
การใช้งานโปรแกรมเวิร์ด โปรแกรมนี้เป็ นโปรแกรม
ประเภทประมวลผลคำา
หรือโปรแกรม จัดการเกี่ยวกับเรื่องเอกสาร เช่น
จดหมาย หนังสือ และรายงาน
คนที่จะใช้โปรแกรมนี้ได้เก่งต้องฝึ กพิมพ์ให้เก่งด้วย
ใหูนักเรียนจัดเก็บขูอม้ลที่บันทึกตามขั้นตอนดังนี้
1. การบันทึกขูอม้ลครั้งแรก
1. คลิกเมาส์ท่ป
ี ่ ่ม

บนแถบเครื่องมือ หรือกดป่ ่ม

Ctrl + S หรือเลือกคำาสัง่ จาก
เมน้แฟ้ ม เลือกบันทึก จะปรากฎข้อม้ลดังร้ปนี้

2. กำาหนดตำาแหน่งในการจัดเก็บข้อม้ล ซึ่งปกติโปรแกรม
จะเก็บที่ตำาแหน่งมาตรฐาน
คือ My Documents ซึ่งอย่้ในไดร์ฟ C: ถ้าต้องการเปลี่ยนก็
สามารถเปลี่ยนได้ เช่น บันทึกลง
แผ่นดิสก์ หรือไดร์ฟอื่น ๆ ตามตัวอย่างนี้ไม่ต้องเปลี่ยน
3. พิมพ์ช่ อ
ื แฟ้ มข้อม้ลที่ต้องการ แฟ้ มหรือภาษาอังกฤษ
คือ File โดยนำาเมาส์มาคลิกที่ตำาแหน่งของช่อง ชื่อแฟ้ มดังร้ป
ตั้งชื่อแฟ้ มว่า Test1
4. คลิกที่ป่่มบันทึกเพื่อสัง่ ให้จัดเก็บดังร้ป

การบันทึกขูอม้ลครั้งตุอไปถูาตูองการบันทึกเป็ นชื่อเดิม
สามารถคลิกที่ปุ่ม
ซึ่งขูอม้ลจะบันทึกใหูในชื่อเดิม คือ Test1

2. การบันทึกขูอม้ลครั้งแรก
การบันทึกเปลี่ยนชื่อ หรือ Save As คือ การบันทึกเพื่อ
ให้งานนี้เป็ น 2 แฟ้ มนั้นเอง เพื่อ
ป้ องกันเอกสารส้ญหาย หรืออาจทำาสำาเนาเพื่อป้ องกันการ
ส้ญหาย วิธีการบันทึกทำาดังนี้คือ
1. เมน้แฟ้ ม เลือกบันทึกแฟ้ มเป็ น จะปรากฎข้อม้ลดัง
ร้ปนี้

2. เปลี่ยนชื่อแฟ้ มใหม่โดยการลบข้อม้ลชื่อแฟ้ มเดิมออก
และบันทึกข้อม้ลเป็ นชื่อ
Test2
3. คลิกเมาส์ท่ป
ี ่ ่ม บันทึกดังร้ป
เราก็จะได้แฟ้ มข้อม้ลอีกหนึ่งแฟ้ มที่มีลักษณะของ
เอกสารเหมือนกับแฟ้ มที่ 1

แบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ค
ี าดหวัง
เกณฑ์การใหูคะแนนปฏิบัติการคำาสัง่ ได้ถ้กต้องครั้งแรก

5 ครั้งที่ 2 ได้ 3

คะแนน ครั้งที่ 3 ได้ 2.5 คะแนน

เลข ชื่อ – สก่ล

การบันทึกข้อม้ล

สร่ป

ที่
บันทึ บันทึ รวม ผ่าน
ก1

ก2

ไม่
ผ่าน

ข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติม…………………………………………………………
………………
………………………………………………………………
………………………………
………………………………………………………………
………………………………
( ลงชื่อ ) ………………………………………….
… ผ้ป
้ ระเมิน ( คร้ผ้สอน )
( นางสาวนรมน

เภตรา )

………. / …………… / ……….

แผนการจัดการเรียนรู้
กล่่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หนุวยที่ 2
เวลาเรียน

เรื่อง การสร้างเอกสารด้วย Word
6.5 ชัว่ โมง

แผนการเรียนรูท
้ ่ี 7 เรื่อง การเปิ ดแฟ้ มเอกสาร
เวลาเรียน

1 ชัว่ โมง

สอนวันที่……เดือน………………..พ.ศ. ……………
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้ าใจ เห็น ค่ณ ค่ า และใช้ก ระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

สืบค้นข้อม้ล การเรียนร้้ การ
ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี ค่ ณ ธ ร ร ม

สาระสำาคัญ
การเปิ ดแฟ้ มเอกสาร
ผลการเรียนรู้ท่ค
ี าดหวัง
นักเรียนสามารถเรียกแฟ้ มเอกสารที่เคยบันทึกไว้มาใช้
งานได้ถ้กต้อง
สาระการเรียนรู้
การเปิ ดแฟ้ มเอกสารเดิมที่ข้ น
ึ บันทึกไว้มาใช้งานโดยการ
เปิ ดจากเมน้คำาสัง่
จากป่ ่มคำาสัง่ และจากแป้ นพิมพ์

กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. คร้ทบทวนวิธีการบันทึกข้อม้ลจากครั้งที่แล้วว่า การ
บันทึกแฟ้ มข้อม้ลคือ
การจัดเก็บงานเอกสารที่เราพิมพ์ไว้เพื่อไม่ให้ส้ญหาย
สามารถบันทึกได้หลาย
วิธีคือ การบันทึกแบบบันทึกครั้งและ และการบันทึก
เปลี่ยนชื่อเพื่อทำาสำาเนา
2. เมื่อเราบันทึกข้อม้ลแล้วในกรณีท่เี ราต้องการนำาข้อม้ล
ที่บันทึกไว้มาใช้งาน
เรามีวิธีการดังนี้คือ
3. ให้นก
ั เรียนศึกษาใบความร้้ เรื่อง กับการเปิ ดแฟ้ ม
ข้อม้ล
4. ให้นก
ั เรียนทำาแบบทดสอบเพื่อประเมินผล
สื่อ/แหลุงการเรียนรู้
1. ใบความร้้ เรื่อง การเปิ ดแฟ้ มข้อม้ล
2. แบบทดสอบ
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
- สังเกตการตอบคำาถาม และความสนใจ

- ตรวจแบบทดสอบ
2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
-

แบบทดสอบ

-

แบบสังเกตพฤติกรรม

3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้

ผลการเรียนร้้ท่เี กิดขึ้นกับผ้้เรียน (เก่ง ดี มีส่ข)

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ปั ญหา / อ่ปสรรค

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ลงชื่อ
……………………………….…คร้ผ้สอน
(นางสาวนรมน
เภตรา)

………../…………./
………….
กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

ขูอเสนอแนะของผูท
้ ี่ไดูรับมอบหมาย (ตรวจสอบ / นิเทศ / เสนอแนะ
/ รับรอง)

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............………………………………………

ลงชื่อ………………………………. คร้พ่เี ลี้ยง
ช้ชีพ

วัชรพัฒนก่ล

(จ่ฬาสงเคราะห์)

น า ย

ตำา แหน่ง คร้โรงเรียนบ้านปางเรือ

บันทึกขูอเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

ลงชื่อ …………………………….
(นางจ่ฑารัตน์

พรเวียง)

ตำาแหน่ง ผ้้อำานวยการโรงเรียน
บ้านปางเรือ (จ่ฬาสงเคราะห์)
………../
……………../……….

ใบความรู้
เรื่อง การเปิ ดแฟู มขูอม้ล
การเปิ ดแฟ้ มเอกสารที่เคยบันทึกไว้สามารถทำาได้หลายคำา
สัง่ เช่น การสัง่ จากเมน้คำาสัง่
การสัง่ จากป่ ่มคำาสัง่ และการสัง่ จากแป้ นคีย์บอร์ด ซึ่งมีวิธีการ
ดังนี้
1. การเปิ ดจากเมน้คำาสัง่

- คลิกเมาส์ท่เี มน้คำาสัง่ แฟ้ ม
- เลือกคำาสัง่ เปิ ด
2. การเปิ ดจากป่ ่มคำาสัง่
- คลิกเมาส์ท่ป
ี ่ ่ม
3. การเปิ ดจากแป้ นคีย์บอร์ด
- กดป่ ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วกด O (โอ)
เมื่อเราใช้คำาสัง่ ในการเปิ ดแฟ้ มข้อม้ลแล้วจะปรากฎข้อหน้าจอ
ดังนี้

เมื่อเราต้องการเปิ ดแฟ้ มใด ให้คลิกเมาส์ท่ช
ี ่อ
ื แฟ้ มข้อม้ล
ที่ต้องการเปิ ด เช่น ถ้าเรา
ต้องการเปิ ดชื่อ Test1 เราก็คลิกเมาส์ท่ี Test1 แล้วคลิกที่ป่่ม
เปิ ด
เราก็จะได้ข้อม้ลดังที่เราต้องการดังร้ป

งุายมากเลยครับ ลอง
ทำาด้ซิ

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
เกณฑ์การใหูคะแนนดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1

ควร

ปรับปร่ง ให้ 0
เกณฑ์การประเมิน การผ่านการประเมินท่กรายการต้องได้ 1
ขึ้นไป

เลข ชื่อ – สก่ล

คะแนน

สร่ป

ที่
2

2

2

รวม ผ่าน

ไม่
ผ่าน

เกณฑ์

การสนใจในการตอบคำาถาม

ความกระตือรือร้น
การแสดงความคิดเห็น
คะแนนรวมพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติม…………………………………………………………
………………

………………………………………………………………
………………………………
………………………………………………………………
………………………………
( ลงชื่อ ) ………………………………………….
… ผ้ป
้ ระเมิน ( คร้ผ้สอน )
( นางสาวนรมน

เภตรา )

………. / …………… / ……….
แบบทดสอบ
ชื่ อ-สก่ ล ………………………………………………..เลข
ที่…..ชั้นประถมศึกษาปี ที่……….
คำาชี้แจง

ให้นก
ั เรียนทำาเครื่องหมาย

X

ทับข้อที่ถ้ก

ที่ส่ด
1. ป่ ม
่ ใดคือป่ ่มสำาหรับสร้างเอกสารใหม่
ก.
ข.
ค.
ง.
2. แป้ นที่ใช้ตำาแหน่งพิมพ์ไปยังตัวอักษรแรกของบรรทัดคือ
แป้ นใด
ก. Page Down

ข. Page Up
ค. Home
ง. End
3. การบันทึกเอกสารครั้งที่สองเพื่อทำาสำาเนาเอกสารคือคำาสัง่
ใด
ก. Ctrl + S
ข. บันทึก
ค. บันทึกแฟ้ มเป็ น
ง. คลิกที่ร้ปดิสก์
4. สัญลักษณ์น้ ี

คือคำาสัง่ ใด

ก. คำาสัง่ ยกเลิก
ข. ทำาคำาสัง่ ที่เคยยกเลิก
ค. คำาสัง่ บันทึก
ง. คำาสัง่ คัดลอก
5. สัญลักษณ์น้ ี

คือคำาสัง่ ใด

ก. คำาสัง่ ลัดลอก
ข. คำาสัง่ บันทึกข้อม้ล
ค. คำาสัง่ วาง
ง. คำาสัง่ ยกเลิก

เฉลย 1.ข 2.ค 3.ค 4.ก 5.ข

แผนการจัดการเรียนรู้
กล่่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หนุวยที่ 3

เรื่อง การตกแต่งเอกสาร

เวลาเรียน

4 ชัว่ โมง

แผนการเรียนรูท
้ ่ี 1 เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Word
เวลาเรียน

1 ชัว่ โมง

สอนวันที่……เดือน………………..พ.ศ. ……………
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้ าใจ เห็น ค่ณ ค่ า และใช้ก ระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

สืบค้นข้อม้ล การเรียนร้้ การ
ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี ค่ ณ ธ ร ร ม

สาระสำาคัญ
การเปลี่ยนแบบอักษรและการเปลี่ยนขนาดตัวอักษร
ผลการเรียนรู้ท่ค
ี าดหวัง
1. นักเรียนสามารถกำาหนดร้ปแบบตัวอักษรหลายร้ปแบบ
ได้
2. นักเรียนสามารถเพิ่มขนาดตัวอักษรเพื่อให้เหมาะสม
กับงานได้
สาระการเรียนรู้
นักเรียนสามารถกำาหนดร้ปแบบตัวอักษรได้เหมาะสมกับ
งานและสามารถกำาหนดขนาดตัวอักษรตามที่ต้องการด้วยการ
ใช้เมน้คำาสัง่ และการใช้คำาสัง่ จากแถบเครื่องมือ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. คร้แจกใบงาน เรื่อง การกำาหนดร้ปแบบและขนาดตัว
อักษรให้กับนักเรียน
2. คร้แนะนำาให้นก
ั เรียนร้้จักแบบตัวอักษรที่เป็ นมาตรฐาน
ในการทำางานจริง เช่น
การพิมพ์จดหมาย การพิมพ์รายงาน หรือการสร้าง
เอกสารท่กชนิดที่เป็ นเอกสาร

ด้านวิชาการหรือทางราชการ ส่วนใหญ่จะใช้แบบ
อักษรคือ Angsana UPC
3. แต่ถ้าเป็ นเอกสารอื่น ๆ เพื่อให้ได้ร ับความสนใจเช่น
คำาโฆษณา เกี่ยวกับขายสินค้า
หรือเอกสารที่เราต้องการเน้นข้อความบางอย่างเพื่อ
ให้เห็นชัดเจนยิ่ง ๆ ขึ้น
ดังนั้นการออกแบบเอกสารจึงจำาเป็ นต้องร้้จักวิธีการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสม
4. คร้แจกใบความร้้และแบบฝึ กปฏิบัติ เรื่อง การกำาหนด
ร้ปแบบและขนาดอักษร
5. ให้นก
ั เรียนฝึ กปฏิบัติตามแบบฝึ กแล้วคร้สังเกตการ
ปฏิบัติ
6. คร้ประเมินผลการเรียนร้้ท่ค
ี าดหวังจากแบบฝึ กปฏิบัติ
สื่อ/แหลุงการเรียนรู้
1. ใบความร้้และแบบฝึ กปฏิบต
ั ิ เรื่อง การกำาหนดร้ปแบบ
และขนาดอักษร
2. แบบประเมินผลการเรียนร้้ท่ค
ี าดหวัง
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
- สังเกตการฝึ กปฏิบัติตามแบบฝึ ก

- ตรวจงานจากการปฏิบัติตามแบบฝึ ก
2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
- แบบฝึ กหัด เรื่อง การกำาหนดร้ปแบบและขนาด
อักษร
- แบบประเมินผลการเรียนร้้ท่ค
ี าดหวัง
3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
- ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนร้้ท่เี กิดขึ้นกับผ้้เรียน (เก่ง ดี มีส่ข)
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ปั ญหา / อ่ปสรรค

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ลงชื่อ
……………………………….…คร้ผ้สอน
(นางสาวนรมน
เภตรา)
………../…………./
………….
กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

ขูอเสนอแนะของผูท
้ ี่ไดูรับมอบหมาย (ตรวจสอบ / นิเทศ / เสนอแนะ
/ รับรอง)

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............………………………………………

ลงชื่อ………………………………. คร้พ่เี ลี้ยง
ช้ชีพ

วัชรพัฒนก่ล

(จ่ฬาสงเคราะห์)

น า ย

ตำา แหน่ง คร้โรงเรียนบ้านปางเรือ

บันทึกขูอเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

……………………………………….
…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

ลงชื่อ …………………………….
(นางจ่ฑารัตน์

พรเวียง)

ตำาแหน่ง ผ้้อำานวยการโรงเรียน
บ้านปางเรือ (จ่ฬาสงเคราะห์)

………../……………../……….

ใบความรู้และแบบฝึ กปฏิบัติ
เรื่อง การกำาหนดร้ปแบบและขนาดอักษร
การสร้างเอกสารด้วยเวิร์ดนั้น บางครั้งเอกสารที่ถ้กสร้าง
จำา เป็ นต้ อ งการมาตรฐาน เช่ น จดหมายราชการ หนั ง สื อ
รายงาน และเอกสารอื่น ๆ แต่เอกสารบางอย่างก็เน้นข้อความ
เพื่ อให้ ค นสนใจ เช่ น โฆษณาต่ า ง ๆ ดั ง นั้ นเราต้ อ งร้้ จั ก
มาตรฐานและวิธีการปรับเปลี่ยนทั้งแบบอักษรและขนาดอักษร
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การกำาหนดร้ปแบบอักษร
1. ให้นักเรียนตั้งค่าหน้ากระดาษโดยการคลิกที่เมน้แฟ้ ม เลือก
คำาสัง่ ตั้งค่าหน้ากระดาษ และ
กำาหนดรายละเอียดดังนี้
ขนาดกระดาษเท่ากับ A4

ขอบกระดาษบน

2.5

ซม.
ขอบกระดาษล่าง

2.5 ซม.

ขอบกระดาษซ้าย

3.0 ซม.

ขอบกระดาษขวา

2.5 ซม.

แลูวพิมพ์ขูอความดังนี้
โรงเรียนของเราเป็ นโรงเรียนที่น่าอย่้ มีเทคโนโลยีท่ท
ี ัน
สมัย ดังนั้นพวกเราท่กคนต้องร้้จักวิธีการใช้งาน และร้้จักวิธี
การบำาร่งรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้นาน ๆ วิธีการคือ ต้อง
ระวังอย่าให้มีฝ่่นละอองเข้าไปในเครื่อง ไม่นำาอาหารและเครื่อง
ดื่มมาในห้อง ไม่ว่งิ ในห้อง ทำาความสะอาดเครื่องบ่อย ๆ
การเปลี่ยนแบบอักษรมีวิธีการดังนี้
1. ให้นก
ั เรียนเปลี่ยนแบบอักษรคำาว่า โรงเรียนของเรา
เป็ นโรงเรียนที่น่าอย่้ เป็ นแบบอื่นที่สามารถแสดงผลเป็ นภาษา
ไทยได้ ด้วยการทำาแบบสีเลือกข้อความที่กำาหนดดังร้ป
โรงเรียนของเราเป็ นโรงเรียนที่น่าอย่้ มีเทคโนโลยีท่ท
ี ัน
สมัย ดังนั้นพวกเราท่กคนต้องร้้จักวิธีการใช้งาน และร้้จักวิธี

การบำาร่งรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้นาน ๆ วิธีการคือ ต้อง
ระวังอย่าให้มีฝ่่นละอองเข้าไปในเครื่อง ไม่นำาอาหารและเครื่อง
ดื่มมาในห้อง ไม่ว่งิ ในห้อง ทำาความสะอาดเครื่องบ่อย ๆ
2. คลิกเลือกแบบอักษรจากแถบเครื่องมือดังร้ป

3. ให้ ค ลิ ก เลื อ กแบบอั ก ษร LilyUPC แล้ ว สั ง เกตงาน
เอกสารจะเป็ นดังร้ปนี้
โรงเรียนของเราเป็ นโรงเรียนที่น่าอย่้ มีเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย ดังนั้นพวกเราท่กคนต้องร้้จักวิธีการใช้งาน และร้้จัก
วิธีการบำาร่งรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้นาน ๆ วิธีการคือ
ต้องระวังอย่าให้มีฝ่่นละอองเข้าไปในเครื่อง ไม่นำาอาหารและ
เครื่องดื่มมาในห้อง ไม่ว่งิ ในห้อง ทำาความสะอาดเครื่องบ่อย ๆ
หมายเหต่ เราสามารถกำาหนดแบบอักษรก่อนพิมพ์ข้อความ
ก็ได้

การเพิ่มขนาดตัวอักษร
ขนาดตั ว อั ก ษรเราสามารถเพิ่ ม หรื อ ลดขนาดได้ โดย
สังเกตตัวเลขบอกขนาด ถ้าตัวเลขเพิ่มขึ้น ขนาดตัวอักษรก็จะ
เพิ่มตาม ซึ่งตำาแหน่งมีดังนี้

ให้เปลี่ยนขนาดคำาว่า
มีเทคโนโลยีท่ท
ี ันสมัย
จากเดิมเพิ่มเป็ น 28
เราจะได้ข้อความดังนี้
โรงเรียนของเราเป็ นโรงเรียนที่น่าอย่้

มี

เทคโนโลยีท่ท
ี ันสมัย ดังนั้นพวกเราท่กคนต้องร้้จัก
วิธีการใช้งาน และร้้จักวิธีการบำาร่งรักษา เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้นาน ๆ วิธีการคือ ต้องระวังอย่าให้มีฝ่่นละอองเข้าไปใน

เครื่อง ไม่นำาอาหารและเครื่องดื่มมาในห้อง ไม่ว่งิ ในห้อง
ทำาความสะอาดเครื่องบ่อย ๆ
คำา สัง่ อีกมากหมายเช่ น ทำา ให้ตัวอักษรหนาขึ้ น ทำา ให้ ตัว
อั ก ษรเอี ย ง ทำา ให้ ตั ว อั ก ษรมี เ ส้ น ใต้ โดยการกดที่ ป่่ ม ต่ า ง ๆ
ดังนี้
ตัวหนา

ตัวเอียง

ตัวขีดเส้นใต้

การจัดตำาแหนุงขูอความเชุน
จัดข้อความชิดขอบซ้าย
จัดข้อความให้อย่้กลางหน้า
จัดข้อความให้ชิดขอบขวา

ยังมีคำา สัง่ อีกหลายคำา สัง่ ให้นักเรียนฝึ กใช้คำา สัง่ ตามแบบ
ฝึ กทักษะเพื่อจะได้ใช้งานได้คล่องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

แบบฝึ กปฏิบัติ

เรื่อง การกำาหนดร้ปแบบและขนาดตัวอักษร
คำาสัง่

ใหูนักเรียนพิมพ์ตามแบบตุอไปนี้

การกำาหนดร้ปแบบอักษร
1. ให้นักเรียนตั้งค่าหน้ากระดาษโดยการคลิกที่เมน้แฟ้ ม เลือก
คำาสัง่ ตั้งค่าหน้ากระดาษ และ
กำาหนดรายละเอียดดังนี้
ขนาดกระดาษเท่ากับ A4

ขอบกระดาษบน

ซม.
ขอบกระดาษล่าง

2.5 ซม.

ขอบกระดาษซ้าย

3.0 ซม.

ขอบกระดาษขวา

2.5 ซม.

2.5

โรงเรียนของเราเป็ นโรงเรียนที่
น่ าอย่้ มีเทคโนโลยีท่ท
ี ันสมัย ดังนั้นพวกเรา

ท่กคนต้องร้้จักวิธีการใช้งาน และรู้จักวิธีการบำาร่งรักษา เพื่อให้

สามารถใช้งานได้นาน ๆ วิธีการคือ ต้องระวังอย่าให้มีฝ่่น

ละอองเข้าไปในเครื่อง ไมุนำาอาหารและเครื่องดื่มมาในหูอง ไม่

วิ่งในห้อง ทำาความสะอาดเครื่องบ่อย ๆ

ประเมินผลการเรียนรู้ท่ค
ี าดหวัง
เกณฑ์การใหูคะแนนทำาได้ดี ให้ 2

พอใช้ ให้ 1

ควรปรับปร่ง ให้ 0
เกณฑ์การประเมิน การผ่านการประเมินท่กรายการต้องได้ 1
ขึ้นไป

คะแนน

เลข

ชื่อ – สก่ล

ที่

2

2

2

สร่ป
รวม ผ่าน

ไม่
ผ่าน

เกณฑ์

ช่องที่ 1 แบบอักษร

ช่องที่ 2 ขนาดอักษร
ช่องที่ 3 ร้ปแบบอื่น ๆ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้น
ใต้
ข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติม…………………………………………………………
………………

………………………………………………………………
………………………………
………………………………………………………………
………………………………
( ลงชื่อ ) ………………………………………….
… ผ้ป
้ ระเมิน ( คร้ผ้สอน )
( นางสาวนรมน

เภตรา )

………. / …………… / ……….
แผนการจัดการเรียนรู้
กล่่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หนุวยที่ 3

เรื่อง การตกแต่งเอกสาร

เวลาเรียน

4 ชัว่ โมง

แผนการเรียนรูท
้ ่ี 2 เรื่อง การใช้เครื่องมือวาดภาพตกแต่ง
เอกสาร

เวลาเรียน

1 ชัว่ โมง

สอนวันที่……เดือน………………..พ.ศ. ……………
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้ าใจ เห็น ค่ณ ค่ า และใช้ก ระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบค้นข้อม้ล การเรียนร้้ การ

สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี ค่ ณ ธ ร ร ม

สาระสำาคัญ
การใช้ช่ดเครื่องมือร้ปวาด
ผลการเรียนรู้ท่ค
ี าดหวัง
1. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือวาดภาพเพื่อตกแต่ง
เอกสารได้
2. นักเรียนสามารถประย่กต์การใช้เครื่องมือเพื่อการ
ปฏิบัติงานได้
สาระการเรียนรู้
การใช้เครื่องมือวาดภาพเพื่อตกแต่งเอกสาร การวาดภาพ
สี่เหลี่ยม การวาดภาพวงกลม
และการวาดภาพร้ปทรงอื่น ๆ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. คร้แจกแบบฝึ กปฏิบัติ เรื่อง การใช้ช่ดเครื่องมือร้ปวาด
พื้ นฐาน
2. คร้แนะนำาให้นก
ั เรียนร้้ถึงหลักการปฏิบัติงานว่า บาง
ครั้งจำาเป็ นต้องวาดร้ปขึ้นมา

เพื่อให้เอกสารมีความสมบ้รณ์ ซึ่งหลักในการวาดภาพ
นั้น ส่วนใหญ่จะใช้ร้ปวาด
พื้ นฐาน เช่น การวาดโครงสร้าง การวาดวงจรชีวต

สัตว์ และอื่นๆ
3. ให้นก
ั เรียนฝึ กปฏิบัติตามแบบฝึ กแล้วคร้สังเกตการ
ปฏิบัติ
4. คร้ประเมินผลการเรียนร้้ท่ค
ี าดหวังจากใบงาน
สื่อ/แหลุงการเรียนรู้
1. แบบฝึ กปฏิบต
ั ิ เรื่อง การใช้ช่ดเครื่องมือร้ปวาดพื้ น
ฐาน
2. ใบงาน เรื่อง การประย่กต์ใช้เครื่องมือร้ปวาดเพื่อการ
ทำางาน
3. วีดีโอ สาธิตการใช้เครื่องมือ
4. แบบประเมินผลการเรียนร้้ท่ค
ี าดหวัง
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
- สังเกตการฝึ กปฏิบัติตามแบบฝึ ก
- ตรวจงานจากการปฏิบัติจากใบงาน
2. เครื่องการวัดผลประเมินผล

- ใบงาน เรื่อง การประย่กต์ใช้เครื่องมือร้ปวาดเพื่อ
การทำางาน
- แบบประเมินผลการเรียนร้้ท่ค
ี าดหวัง
3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
- ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนร้้ท่เี กิดขึ้นกับผ้้เรียน (เก่ง ดี มีส่ข)

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ปั ญหา / อ่ปสรรค

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ลงชื่อ
……………………………….…คร้ผ้สอน
(นางสาวนรมน
เภตรา)
………../…………./
………….
กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

ขูอเสนอแนะของผูท
้ ี่ไดูรับมอบหมาย (ตรวจสอบ / นิเทศ / เสนอแนะ
/ รับรอง)

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............………………………………………

ลงชื่อ………………………………. คร้พ่เี ลี้ยง
ช้ชีพ

วัชรพัฒนก่ล

(จ่ฬาสงเคราะห์)

น า ย

ตำา แหน่ง คร้โรงเรียนบ้านปางเรือ

บันทึกขูอเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

……………………………………….
…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

ลงชื่อ …………………………….
(นางจ่ฑารัตน์

พรเวียง)

ตำาแหน่ง ผ้้อำานวยการโรงเรียน
บ้านปางเรือ (จ่ฬาสงเคราะห์)

………../……………../……….

แบบฝึ กปฏิบัติ
เรื่อง การใชูช่ดเครื่องมือร้ปวาดพื้ นฐาน
1. การวาดร้ปสี่เหลี่ยม

2. การวาดร้ปวงกลม

3. การวาดเส้นแนวตั้ง

4. การวาดเส้นแนวนอน

5. การแทรกกล่องข้อความ
ข้อความที่มีกรอบได้

ใบงาน

เรื่อง การประย่กต์ใช้เครื่องมือร้ปวาดเพื่อ
คำาชี้แจง

การทำางาน

ให้นก
ั เรียนทำาตามตัวอย่างโครงสร้างการบริหารของ
โรงเรียนให้ถ้กต้องตามใบงานนี้

ผ้้อำานวยการ
ผ้้ช่วยผ้้อำานวยการ

ฝ่ ายวิชาการและ

ฝ่ ายบริหารฯและ

ฝ่ ายปกครอง

ประเมินผลการเรียนรู้ท่ค
ี าดหวัง

เลข
ที่

คะแนน
ชื่อ – สก่ล

5

5

5

สร่ป
รวม ผ่าน

ไม่
ผ่าน

เกณฑ์

ช่องที่ 1 วาดภาพได้

ช่องที่ 2 การโยงเส้น
ช่องที่ 3 การพิมพ์ข้อความในกรอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติม…………………………………………………………
………………
………………………………………………………………
………………………………
………………………………………………………………
………………………………
( ลงชื่อ ) ………………………………………….
… ผ้ป
้ ระเมิน ( คร้ผ้สอน )

( นางสาวนรมน

เภตรา )

………. / …………… / ……….
แผนการจัดการเรียนรู้
กล่่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หนุวยที่ 3

เรื่อง การตกแต่งเอกสาร

เวลาเรียน

4 ชัว่ โมง

แผนการเรียนรูท
้ ่ี 3 เรื่อง การใช้ข้อความศิลป์
เวลาเรียน

1 ชัว่ โมง

สอนวันที่……เดือน………………..พ.ศ. ……………
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้ าใจ เห็น ค่ณ ค่ า และใช้ก ระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

สืบค้นข้อม้ล การเรียนร้้ การ
ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี ค่ ณ ธ ร ร ม

สาระสำาคัญ
การใช้ข้อความศิลป์

ผลการเรียนรู้ท่ค
ี าดหวัง
นักเรียนสามารถออกแบบตัวอักษรแบบข้อความศิลป์ ใน
ลักษณะต่าง ๆ ได้
สาระการเรียนรู้
การใช้เครื่องมือและร้ปแบบข้อความศิลป์ เพื่อตกแต่ง
เอกสารให้สวยงาม
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. คร้แจกแบบฝึ กปฏิบัติ เรื่อง การใช้ความข้อความศิลป์
ร้ปแบบต่าง ๆ
2. คร้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้ข้อความศิลป์ เช่น การ
ออกแบบคำาโฆษณา
การพิมพ์ส่งิ ที่ต้องการให้คนเห็นได้ชัดเจน และอื่น ๆ
3. ให้นก
ั เรียนฝึ กปฏิบัติตามแบบฝึ กแล้วคร้สังเกตการ
ปฏิบัติ
4. คร้ประเมินผลการเรียนร้้ท่ค
ี าดหวังจากใบงาน

สื่อ/แหลุงการเรียนรู้
1. แบบฝึ กปฏิบต
ั ิ เรื่อง การใช้ความข้อความศิลป์ ร้ปแบบ
ต่าง ๆ
2. ใบงาน เรื่อง การประย่กต์ใช้ข้อความศิลป์ เพื่อการ
ทำางาน
3. วีดีโอ สาธิตการใช้เครื่องมือ
4. แบบประเมินผลการเรียนร้้ท่ค
ี าดหวัง
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
- สังเกตการฝึ กปฏิบัติตามแบบฝึ ก
- ตรวจงานจากการปฏิบัติจากใบงาน
2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
- ใบงาน เรื่อง การประย่กต์ใช้ข้อความศิลป์ เพื่อการ
ทำางาน
- แบบประเมินผลการเรียนร้้ท่ค
ี าดหวัง
3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
- ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนร้้ท่เี กิดขึ้นกับผ้้เรียน (เก่ง ดี มีส่ข)

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ปั ญหา / อ่ปสรรค

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ลงชื่อ
……………………………….…คร้ผ้สอน
(นางสาวนรมน
เภตรา)
………../…………./
………….
กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

ขูอเสนอแนะของผูท
้ ี่ไดูรับมอบหมาย (ตรวจสอบ / นิเทศ / เสนอแนะ
/ รับรอง)

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............………………………………………

ลงชื่อ………………………………. คร้พ่เี ลี้ยง
ช้ชีพ

วัชรพัฒนก่ล

(จ่ฬาสงเคราะห์)

น า ย

ตำา แหน่ง คร้โรงเรียนบ้านปางเรือ

บันทึกขูอเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

ลงชื่อ …………………………….
(นางจ่ฑารัตน์

พรเวียง)

ตำาแหน่ง ผ้้อำานวยการโรงเรียน
บ้านปางเรือ (จ่ฬาสงเคราะห์)

………../……………../……….

แบบฝึ กปฏิบัติ

เรื่อง การใช้ความข้อความศิลป์ ร้ปแบบต่าง

ใบงาน

เรื่อง การประย่กต์ใช้ข้อความศิลป์ เพื่อการ
ทำางาน
คำาชี้แจง
ให้นก
ั เรียนทำาตามตัวอย่างให้ถ้กต้องตามใบงานนี้

1.

2.

3.

4.

5.

ประเมินผลการเรียนรู้ท่ค
ี าดหวัง

เลข
ที่

คะแนน
ชื่อ – สก่ล

สร่ป

5 5 5 5 5 รว ผ่าน

ไม่
ผ่าน

ข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติม…………………………………………………………
…………......
……………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………
…………………………………
( ลงชื่อ )
………………………………………….… ผ้้
ประเมิน ( คร้ผ้สอน )
( นางสาวนรมน

เภตรา )

………. / …………… / ……….
แผนการจัดการเรียนรู้
กล่่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หนุวยที่ 3

เรื่อง การตกแต่งเอกสาร

เวลาเรียน

4 ชัว่ โมง

แผนการเรียนรูท
้ ่ี 4 เรื่อง การแทรกร้ปภาพ
เวลาเรียน

1 ชัว่ โมง

สอนวันที่……เดือน………………..พ.ศ. ……………
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้ าใจ เห็น ค่ณ ค่ า และใช้ก ระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่ อ ส า ร ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

สืบค้นข้อม้ล การเรียนร้้ การ
ก า ร ทำา ง า น แ ล ะ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ มี ค่ ณ ธ ร ร ม

สาระสำาคัญ
การแทรกภาพจากคลิปอาร์ดและการแทรกจากแฟ้ ม
ผลการเรียนรู้ท่ค
ี าดหวัง
นักเรียนสามารถนำาภาพมาตกแต่งเอกสารได้
สาระการเรียนรู้
การแทรกภาพจากคลิปอาร์ดที่มาพร้อมกับโปรแกรมและ
การสร้างจากแฟ้ มข้อม้ล
ภาพจากภายนอก
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. คร้แจกใบงาน เรื่อง การแทรกร้ปภาพ

2. คร้ให้นก
ั เรียนชม วีดโี อสาธิตการแทรกภาพ
3. ให้นก
ั เรียนทำาตามใบงาน เรื่อง การแทรกร้ปภาพ
4. คร้ประเมินผลการเรียนร้้ท่ค
ี าดหวังจากใบงาน

สื่อ/แหลุงการเรียนรู้
1. ใบงาน เรื่อง การแทรกร้ปภาพ
2. วีดีโอ สาธิตการแทรกภาพ
3. แบบประเมินผลการเรียนร้้ท่ค
ี าดหวัง
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
- สังเกตการฝึ กปฏิบัติตามแบบฝึ ก
- ตรวจงานจากการปฏิบัติจากใบงาน
2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
- ใบงาน เรื่อง การแทรกร้ปภาพ
- แบบประเมินผลการเรียนร้้ท่ค
ี าดหวัง
3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
- ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนร้้ท่เี กิดขึ้นกับผ้้เรียน (เก่ง ดี มีส่ข)

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ปั ญหา / อ่ปสรรค

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

ลงชื่อ
……………………………….…คร้ผ้สอน
(นางสาวนรมน
เภตรา)
………../…………./
………….
กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

ขูอเสนอแนะของผูท
้ ี่ไดูรับมอบหมาย (ตรวจสอบ / นิเทศ / เสนอแนะ
/ รับรอง)

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............………………………………………

ลงชื่อ………………………………. คร้พ่เี ลี้ยง
ช้ชีพ

วัชรพัฒนก่ล

(จ่ฬาสงเคราะห์)

น า ย

ตำา แหน่ง คร้โรงเรียนบ้านปางเรือ

บันทึกขูอเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

………………………………………………………………………
….…………………………………

ลงชื่อ …………………………….
(นางจ่ฑารัตน์

พรเวียง)

ตำาแหน่ง ผ้้อำานวยการโรงเรียน
บ้านปางเรือ (จ่ฬาสงเคราะห์)

………../……………../……….

ใบงาน
เรื่อง การแทรกร้ปภาพ

คำาชี้แจง
ให้นก
ั เรียนทำาตามแบบต่อไปนี้ให้ถ้กต้องและสมบ้รณ์ท่ส
ี ่ด

โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิรด
์ เป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการ
พิมพ์เอกสาร ซึ่งสามารถ
กำาหนดร้ปแบบของเอกสารได้หลายอย่าง สามารถแทรก
ข้อความศิลป์ และภาพได้ ซึ่ง
ทำาให้เอกสารมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ประเมินผลการเรียนรู้ท่ค
ี าดหวัง

เลข
ที่

คะแนน
ชื่อ – สก่ล

5 5 5

รวม

สร่ป
ผ่าน

ไม่
ผ่าน

ข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติม…………………………………………………………
…………......
……………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………
…………………………………
( ลงชื่อ )
………………………………………….… ผ้้
ประเมิน ( คร้ผ้สอน )
( นางสาวนรมน

เภตรา )

………. / …………… / ……….
แบบทดสอบ
ชื่ อ-สก่ ล ………………………………………………..เลข
ที่…..ชั้นประถมศึกษาปี ที่……….

คำาชี้แจง

ให้นก
ั เรียนทำาเครื่องหมาย

X

ทับข้อที่ถ้ก

ที่ส่ด
1. แบบอักษรที่พิมพ์ภาษาไทยมาตรฐานได้ให้สังเกตจากคำาใด
ก. ลงท้ายด้วย UPC
ข. อะไรก็ได้
ค. ต้องขึ้นต้นด้วย MS เสมอ
ง. ต้องมีคำาว่า Thai ท่กร้ปแบบ
2. แป้ นพิมพ์ใดใช้เปลี่ยนระหว่างการพิมพ์ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ
ก. Alt
ข. Ctrl
ค. ~
ง. Tab
3. ป่ ม
่ ใดใช้สับเปลี่ยนระหว่างการพิมพ์ทับและพิมพ์แทรก
ก. Ctrl + S
ข. Insert
ค. Home
ง. End
4. การแทรกร้ปภาพสามารถแทรกได้ก่ว
ี ิธี
ก. 1 วิธี
ข. 2 วิธี
ค. 3 วิธี

ง. 4 วิธี
5. สัญลักษณ์พิเศษส่วนใหญ่นย
ิ มใช้งานลักษณะใด
ก. ไว้ทา้ ยเอกสาร
ข. ไว้ทา้ ยบรรทัด
ค. สำาหรับข้อความทัว่ ๆ ไป
ง. สำาหรับข้อความที่เป็ นหัวข้อ

เฉลย 1.ก 2.ค 3.ข 4.ข 5.ง

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful