Legea 10

Infractiuni
*pierderi de vieti omenesi, vatamare grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totala sau partiala a constructiei, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante, ori alte consecinte deosebit de grave.Se pedepseste cu inchisoare intre5-10 ani si interzicerea unor drepturi proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei constructii ori executarea de modificari a acesteia, fara respectarea reglementarilor tehnice privid stabilirea si rezistenta. * Constitue infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda continuarea lucrarilor de constructii executate necorespunzator si oprite de organele de control, in toate cazurile in care acestea le afecteaza rezistenta si stabilitatea. Contraventii * Constituie contraventie la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite astfel incat sa constituie infractiuni si sa se sanctioneze cu amenda: I. De la 1.000.000 lei la 6.000.000 lei: a) executarea de modificari la constructie ori demolarea acesteia cu incalcarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea acesteia; b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a construciilor II. De la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei: a) realizarea de constructii fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor, a lucrarilor de intretinere, de reparatii si de consolidari; c) realizarea de modificari, transformari, modernizari, consolidari care pot afecta cerintele, fara proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale; d) organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si de asigurare a calitatii, inclusiv realizarea de constructii fara responsabili tehnici cu executia atestati corespunzator prevederilor art. 14. III. De la 500.000 lei la 3.000.000 lei: a) elaborarea de proiecte incomplete sau continand neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora, care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor b) incalcarea prevederilor din reglementarile tehnice referitoare la cerintele constructiei; c) receptionarea constructiei cu incalcarea prevederilor legale; d) necompletarea si nepastrarea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale; e) stabilirea, in cadrul expertizei unor proiecte de executie sau lucrari de constructii, a unor solutii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor; f) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor in starea initiala, la terminarea lucrarilor de constructii; g) neasigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati h) interzicerea sau obstructionarea efectuarii controlului calitatii in constructii, neprezentarea documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atributii de control.

IV. De la 200.000 lei la 800.000 lei: a) neprecizarea in proiect a categoriei de importanta a constructiei b ) prevederea in proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista agremente tehnice la lucrari la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor; c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate si a celorlalte clauze contractuale referitoare la cerinte; d) neexecutarea obligatiilor de intretinere si reparatii care revin proprietarilor potrivit legii si care afecteaza nivelul de calitate corespunzator cerintelor; e) neconvocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinate ale executiei si neasigura conditiilor de verificare. V. De la 100.000 lei la 200.000 lei: a) lipsa nemotivata de la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinate, urmare convocarii facute de executant, precum si convocarea nejustificata, de catre acesta, a factorilor interesati; b) nesolicitarea de catre investitor sau executant a solutiilor de remediere a defectelor aparute in timpul executiei, referitoare la cerinte; c) neindeplinirea obligatiei proiectantului de a stabilii solutii pentru remedierea defectelor sesizate, referitoare la cerinte; d) neaplicarea de catre executant a solutiilor stabilite de proiectant sau expert, pentru rezolvarea neconformitatilor,

lucrărilor şi amenajărilor cu caracter provizoriu.000 lei. construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii. b de către investitor şi executant. totală ori parţială. precum şi la instalaţiile aferente acestora. 7 alin. 9. (1) angajează răspunderea acestora în condiţiile legii. o dată cu încheierea lucrărilor de bază. să fie considerate infracţiuni: a) executarea sau desfiinţarea. după caz. Contraventii Art. pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi subterane. urbanist şi/sau de subinginer de construcţii. Legea 50 Infractiuni Art 24 (1) a) executarea.(1) Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. precum şi proiectele tehnice. (2) Infracţiunile prevăzute la alin. amenajare ori degajare. (3) Semnarea documentaţiilor de către persoanele prevăzute la alin. e) neaducerea terenului la starea iniţială de către investitor. pentru proiectarea părţii de arhitectură pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi a celor sub terane.000. (1) se aplică şi pentru documentaţia de execuţie. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 1. precum şi a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţ ii pentru alte specialităţi decât cele certificate prin diplomă universitară. b). f) neindeplinirea. urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice la constructiilor in executie. d) menţinerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizaţie sau după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri faţă de cele prevăzute în autorizaţie a construcţiilor. se însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai di n domeniul arhitecturii. .000. potrivit legii. în conformitate cu prevederile art. a lucrărilor prevăzute la art.(1) Constituie contravenţii următoarele fapte. de către investitor şi executant. precum şi depăşirea termenului legal prevăzut la art.defectelor sau neconcordantelor aparute in timpul executiei. în condiţiile prevăzute la art. . f) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului. se elaborează de colective tehnice de specialitate. 3. (8). fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare b) continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control. precum si la cele in exploatare. 3. lucrari publice. . dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât. pentru părţile de inginerie în domeniil e specifice. c). b) de ingineri constructori şi de instalaţii. 9. e) nesesizarea Inspectiei de stat in constructii. a masurilor cuprinse in actele de control. c) aprobarea furnizării de utilităţi urbane. a amplasamentului şi/sau a terenurilor adiacente ocupa te temporar pe durata execuţiei. (2) Prevederile alin. astfel: a) de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român. pentru clădiri de importanţă redusă şi aflate în afara zonelor protejate. Art. cu excepţia celor menţionate la lit. prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate. stabilite conform legii. g) neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate. c) întocmirea ori semnarea proiectelor tehnice. 7 alin. precum şi nerealizarea lucrărilor de curăţare. la termenul stabilit. după terminarea lucrărilor prevăzute la art. cu diplomă recunoscută de statul român. ca urmare a executării de lucrări de branşamente şi racorduri la reţele pentru construcţii no neautorizate. cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului tehnic. cu excepţia celor prevăzute la lit. 3 lit. c) de conductor arhitect. fără autorizaţie a lucrărilor prevăzute la art. 26. b) executarea sau desfiinţarea. (1).000 lei l a 50. cu diplomă recunoscută de statul român. pe baza cărora se întocmesc acestea.

 în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranţă a întregii construcţii.000 lei. refuza sa puna la dispozitie expertilor.000 lei la 75. (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin.  în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege. de la 30. 27 alin.000 lei la 75. (7). g). 7 alin.000 lei. i) emiterea de autorizaţii de construire/desfiinţare:  în lipsa unui drept real asupra imobilului. (2) Incalcarea prevederilor art. (2) Contravenţiile prevăzute la alin.000 lei. a). de la 10. cele de la lit. cu reacredinta. 271 Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani fondatorul. care nu conţin avizele şi acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii. c).000 lei la 25.000. j) neorganizarea şi neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii de că tre compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi al primăriilor. documentele necesare sau ii impiedica.000.000 lei.000. 26 si 38. după cum urmează:         de la 10. potrivit prevederilor art. cu rea-credinta. 74 constituie contraventie si este sanctionata cu amenda de la 2. de la 30. directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii. . l) şi m).  în baza unor documentaţii incomplete sau elaborate în neconcordanţă cu prevederile certificatului de urbanism. conform prevederilor art. Art. in tot sau in parte.h) emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate.000. 29 alin.000. cu reacredinta.  în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism.000 lei. cele de la lit. rapoartele si comunicarile adresate publicului. in cazurile si in conditiile prevazute la art.000. j) şi k). potrivit dispoziţiilor art. f). 270 (1) Incalcarea prevederilor art. l) refuzul nejustificat sau obstrucţionarea sub orice formă a accesului persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la documentele prevăzute la art.000. se sancţionează cu amendă. care: 1. ale conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.000 lei. precum şi neurmărirea modului de îndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii. săvârşite de persoanele fizice sau juridice. in prospectele.000. prezinta. ale Codului civil. de la 20.000 lei. in vederea ascunderii situatiei ei reale.000 lei. sau eliberarea acestora cu depăşirea termenului legal. (3) şi (4). (20). prezinta. în cazul lucrărilor de consolidare.000.500 lei la 5.000.000.000 lei la 30. actionarilor/asociatilor o situatie financiara inexacta sau cu date inexacte asupra conditiilor economice ale societatii. cele de la lit. cu rea-credinta. la termenul stabilit. de 10.000. sa indeplineasca insarcinarile primite. cele de la lit. Legea 31 Infractiuni Art. (1).000 lei.000 lei la 20. m) depăşirea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor şi acordurilor necesare în vederea autorizării lucrărilor de construcţii. asemenea date. d) şi e). 731 constituie contraventie si este sanctionata cu amenda de la 5. directorul. a măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii la controlul anterior.000 lei la 40.000. cele de la lit. cele de la lit. care nu conţin lista cuprinzând avizele şi acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investiţii. administratorul. cele de la lit. de la 10.000.000 lei. k) neîndeplinirea. în unităţile lor administrativ -teritoriale. date neadevarate asupra constituirii societatii ori asupra conditiilor economice ale acesteia sau ascunde. cele de la lit. b). (1) si (2) se realizeaza de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Finantelor Publice Agentia Nationala de Administrare Fiscala si ale unitatilor sale teritoriale. 34 alin. care să confere dreptul de a solicita autorizaţia de construire/desfiinţa re. h) şi i). (3).000 lei la 10.000 lei la 100. de la 10. 3. 2.000. aprobate potrivit legii.

a unui folos in paguba societatii. incepe operatiuni in numele unei societati cu raspundere limitata. 5. (1) se pedepseste si asociatul care incalca dispozitiile art. dispozitiile art. . 4. 275 (1) Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda administratorul care: 1. acorda imprumuturi sau avansuri asupra actiunilor societatii. 4. dobandeste. ori emite actiuni la purtator fara a fi achitate integral. 149. chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate. preda titularului actiunile inainte de termen sau preda actiuni liberate in total sau in parte. 272 Se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani fondatorul. 3. de la societatea pe care o administreaza. 274 Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda administratorul. in scopul obtinerii. in lipsa de situatie financiara sau contrarii celor rezultate din aceasta. 3. 2721 Se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 8 ani fondatorul. se imprumuta. 193 alin. directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii. sub orice forma. incaseaza sau plateste dividende.5. 2. in adunarile generale. 2. 6. directorul sau reprezentantul legal al societatii. 3. sau face ca una dintre aceste societati sa ii acorde vreo garantie pentru datorii proprii. emite actiuni de o valoare mai mica decat valoarea lor legala ori la un pret inferior valorii nominale sau emite noi actiuni in schimbul aporturilor in numerar. administratorul. 4. la fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului social. a unui folos in paguba societatii. intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect. de la o societate controlata de aceasta ori de la o societate care controleaza societatea pe care el o administreaza. care: 1. a). 1444 alin. actiuni pe care aceasta le detine. actiuni ale altor societati la un pret pe care il stie vadit superior valorii lor efective sau vinde.Art. Art. inainte ca actiunile precedente sa fi fost achitate in intregime. directorul. inainte de expirarea termenelor prevazute de lege. pentru el sau pentru alte persoane. (2). pentru el sau pentru alte persoane. 2. (2). sub orice forma. se foloseste. dobandeste actiuni ale societatii in contul acesteia. fara ca asociatii sa fi fost executati pentru efectuarea varsamantului datorat ori fara hotararea adunarii generale care ii scuteste de plata varsamintelor ulterioare. emite titluri negociabile reprezentand parti sociale ale unei societati cu raspundere limitata. care: 1. in afara de cazurile stabilite de lege. 2. care: 1. cu rea-credinta. raspandeste stiri false sau intrebuinteaza alte mijloace frauduloase care au ca efect marirea ori scaderea valorii actiunilor sau a obligatiunilor societatii ori a altor titluri ce ii apartin. inainte de a se fi efectuat varsamantul integral al capitalului social. Art. Art. nu respecta dispozitiile legale referitoare la anularea actiunilor neachitate. 127 sau ale art. indeplineste hotararile adunarii generale referitoare la schimbarea formei societatii. directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii. in contul societatii. incalca. directorul sau reprezentantul legal al societatii. suma imprumutata fiind superioara limitei prevazute la art. direct sau printr-o persoana interpusa. pe seama societatii. (2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (3) lit. din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite. indeplineste hotararile adunarii generale referitoare la reducerea capitalului social. directorul. bunuri sau creditul de care se bucura societatea. emite obligatiuni fara respectarea dispozitiilor legale sau actiuni fara sa cuprinda mentiunile cerute de lege. incalca dispozitiile art. in scopul obtinerii. 193 alin. nu convoaca adunarea generala in cazurile prevazute de lege sau incalca dispozitiile art. foloseste. administratorul. care:1. 183. 2. 273 Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul. de actiunile nesubscrise sau nedistribuite actionarilor. Art. in cazurile interzise de lege. la preturi despre care are cunostinta ca sunt vadit inferioare valorii lor efective.

Art. in alt act ori in situatiile financiare a . 2. directorul executiv si cenzorul care exercita functiile sau insarcinarile lor cu incalcarea dispozitiilor prezentei legi referitoare la incompatibilitate. 39. in scopul formarii unei majoritati in adunarea generala. 278 (1) Dispozitiile art. Art. ca proprietar de actiuni sau de obligatiuni care in realitate nu-i apartin. 279 (1) Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda actionarul sau detinatorul de obligatiuni care: 1. in scopul producerii de efecte juridice. constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 8 ani. administratorul. in detrimentul altor actionari sau detinatori de obligatiuni. statului roman si tertilor. sa voteze intrun anumit sens in adunarile generale ori sa nu ia parte la vot. nu pot fi anulate din cauza incalcarii dispozitiilor cuprinse in acele articole. in cazurile in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru functionarea acelor societati in Romania. 2802. 161 alin. in situatia prevazuta la pct. numit cu incalcarea dispozitiilor art. 2802 Determinarea inmatricularii unei societati in temeiul unui act constitutiv fals constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 8 ani. (2) Persoana care determina pe un actionar sau pe un detinator de obligatiuni ca. in schimbul unei sume de bani sau al unui alt avantaj material. Art. 271-277 se aplica si lichidatorului. 3.Art. constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 8 ani. 280 Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani. voteaza. 277 (1) Se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani persoana care a acceptat sau a pastrat insarcinarea de cenzor. (2) Se pedepseste cu pedeapsa prevazuta la art. isi ia . 2801 Transmiterea fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute intr-o societate comerciala. 1. Art. (1) se pedepseste si fondatorul.infractiuni mai grave. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda. trece actiunile sau obligatiunile sale pe numele altor persoane. contrar dispozitiilor art. cu incalcarea dispozitiilor art. Art. cel care exercita un comert in favoarea si pe seama unor societati constituite in tara straina. se pedepsesc in conditiile si cu sanctiunile prevazute acolo. (2) Hotararile luate de adunarile generale in baza unui raport al unui cenzor sau expert. infatisarea de datorii inexistente sau prezentarea in registrul societatii. 2803 Folosirea. a actelor unei societati radiate ca urmare a neindeplinirii obligatiilor prevazute de lege sau a actelor unei societati create in modalitatea prevazuta la art. (2) si ale art. in adunari generale. constand in una dintre urmatoarele fapte: a) falsificarea. Art. 256. directorul. in afara de raspunderea pentru daunele pricinuite. Art. (2).in schimbul unui avantaj material .potrivit Codului penal sau unor legi speciale .obligatia de a vota intr-un anumit sens in adunarile generale sau de a nu lua parte la vot. 282 Se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 12 ani persoanele vinovate de bancruta frauduloasa. 281 Faptele prevazute in prezentul titlu. 276 Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda cenzorul care nu convoaca adunarea generala in cazurile in care este obligat prin lege. Art. 275 lichidatorul care face plati asociatilor cu incalcarea dispozitiilor art. prin operatiunile sale. sustragerea sau distrugerea evidentelor societatii ori ascunderea unei parti din activul societatii. (3) Cu pedeapsa prevazuta la alin. 39. Art. in masura in care se refera la obligatii ce intra in cadrul atributiilor sale. 161 alin. cu stiinta. in scopul sustragerii de la urmarirea penala ori in scopul ingreunarii acesteia. sau persoana care a acceptat insarcinarea de expert. daca constituie . in cazurile nepermise de lege.

asa cum este prevazut de legislatia in materia achizitiilor publice. pe care aceasta le solicita in scopul indeplinirii functiilor si atributiilor sale. g) aplicarea incorecta a regulilor de comunicare si transmitere a datelor. i) incalcarea principiului proportionalitatii prin utilizarea criteriilor de calificare si selectie ca mijloc de a restrictiona concurenta. . 23. c) incalcarea prevederilor art. (2) si ale art. in caz de faliment al unei societati. actiunea penala se exercita din oficiu. sau netransmiterea acestora in termenul prevazut de prezenta ordonanta de urgenta sau. 209. Legea 337 Contraventii Art. 80. l) aplicarea incorecta. avand ca efect restrictionarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire. h) utilizarea altor criterii de calificare si selectie decat a celor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta. (1). 293. incalcarea principiului tratamentului egal sau incalcarea principiului transparentei. 58. prin aplicarea unor factori de evaluare care nu reflecta avantaje de natura economica in beneficiul autoritatii contractante sau a caror pondere in punctajul total este vadit disproportionata in raport cu avantajele economice cuantificate. precum si a regulilor de elaborare a specificatiilor tehnice. d) aplicarea altor proceduri de atribuire decat a celor care sunt prevazute de prezenta ordonanta de urgenta. 20 alin. j) utilizarea altor criterii de atribuire a contractului de achizitie publica decat a celor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta. k) incalcarea principiului utilizarii eficiente a fondurilor. 33. in cadrul procesului de selectie si/sau de evaluare. a criteriilor stabilite prin documentatia de atribuire sau aplicarea altor criterii decat a celor stabilite prin documentatia de atribuire. j1) schimbarea criteriului de atribuire precizat in documentatia de atribuire pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire. f) nerespectarea regulilor speciale prevazute la art. 204 alin. in frauda creditorilor. e) incalcarea regulilor de publicitate prevazute de prezenta ordonanta si/sau neindeplinirea de catre autoritatile contractante a obligatiei de inregistrare in SEAP. Art. in termenul solicitat. 2821 Pentru infractiunile prevazute in prezentul titlu. a unei parti insemnate din active.Constituie contraventie si se sanctioneaza urmatoarele fapte: a) aplicarea eronata a regulilor de estimare a valorii contractului in scopul incalcarii prevederilor art. 251 alin. fiecare dintre aceste fapte fiind savarsita in vederea diminuarii aparente a valorii activelor. .unor sume nedatorate. o) anularea unei proceduri de atribuire in alte cazuri decat cele prevazute la art. m) refuzul de a transmite Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice informatiile referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica. (2). dupa caz. b) instrainarea. 93 si 129. n) incalcarea obligatiei prevazute la art. p) incalcarea prevederilor art. b) incalcarea prevederilor art.

000. cu amenda de la 3. dupa caz. (5). 3041. q).000 lei la 70.000 2. s) neducerea la indeplinire a deciziei Consiliului in termenul stabilit in conditiile prezentei ordonante.000 lei la 50. cu amenda de la 15. g) incalcarea obligatiei prevazute la art. h). 293 lit.000 2. Codul muncii Raspunderea contraventionala Art.000 2.U.000 lei.000. de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzilor prevazute la art. (5) Contravenientul persoana fizica si/sau juridica are dreptul de a achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori.000. 293 lit.000.000.000. .000.000 lei. 2.000 lei la 200.000 lei. m). referitoare la intocmirea si pastrarea dosarului achizitiei publice. 276. 294 alin. potrivit art. p) si r) se sanctioneaza cu amenda de la 70. ”h) nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara. 135. l). i). cu amenda de la 50.000 lei.000 10.000 lei pentru fiecare persoana identificata.G.000 5. j1).000 1. 65/2005) f) incalcarea de catre angajator a prevederilor art. cu amenda de la 15.500 lei la . t) incalcarea prevederilor art.000 lei. 34 alin. ”d) stipularea in contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale.000 lei. s) si t) se sanctioneaza cu amenda de la 35. a).000 lei.q) incalcarea prevederilor art. 16 alin. (4) Amenzile prevazute ca sanctiuni pentru savarsirea contraventiilor de la art.000. 294. d).000.000 300 lei la 10. avand ca efect incalcarea dispozitiilor de la art. 206-207.(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza astfel urmatoarele fapte: a) nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara.000 3.000 1. dupa data la care aceasta ramane definitiva si irevocabila. u) si v) se sanctioneaza cu amenda de la 10. cu amenda de la 3. 211-213.000 2.000.500 lei la 20. v) orice alta incalcare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta sau a actelor normative emise in aplicarea acesteia. f). o). n).(1) Contraventiile prevazute la art. (2) Contraventiile prevazute la art.500 lei la 30.” (O.000 lei la 35.000.000 lei.000 5.000. prin amenintari ori prin violente. . Sanctionarea contraventiilor Art. nr. 134 si 137.000 5.000 1.0000 300 lei la 20. cu amenda de la 20.000.” e) primirea la munca a persoanelor fara incheierea unui contract individual de munca. g). (1)-(3). c). a unui salariat sau a unui grup de salariati sa participe la greva ori sa munceasca in timpul grevei.000 lei la 100. (11). cu amenda de la 100. e). r) incalcarea prevederilor art. b). 293 pot fi aplicate atat persoanelor juridice. j). 293 lit.000. (1). k).000 lei la 100. cat si persoanelor fizice. b) incalcarea de catre angajator a prevederilor art. c) impiedicarea sau obligarea. 204 alin. u) neinfiintarea compartimentului prevazut la art. (3) Contraventiile prevazute la art.000.000 lei.000 lei. fara a depasi valoarea cumulata de 1 miliard 100.000 1. cu amenda de la 15.

in termen de 15 zile. în afara unui antrepozit fiscal autorizat de cãtre autoritatea competentã.30. k) incalcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte. (1).000 lei. CAPITOLUL Raspunderea penala V Art.Neexecutarea unei hotarari judecatoresti definitive privind plata salariilor in termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de catre partea interesata constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 6 luni sau cu amenda. 280. 65/2005 Codul fiscal Infracţiuni ART.Neexecutarea unei hotarari judecatoresti definitive privind reintegrarea in munca a unui salariat constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda. 296^1 (1) Constituie infracţiuni urmãtoarele fapte: b) producerea de produse accizabile ce intrã sub incidenţa regimului de antrepozitare prevãzut la titlul VII.000.000 1.” (O.000 3.(1) In cazul infractiunilor prevazute la art. in conturile stabilite.000 lei. (2) Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.000.000 1. in cazul in care angajatorul isi intrerupe temporar activitatea cu mentinerea raporturilor de munca.U. nr. . (1) li se aplica dispozitiile legislatiei in vigoare. catre bugetul asigurarilor pentru somaj ori catre bugetul asigurarilor sociale de sanatate constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 6 luni sau cu amenda. fãrã deţinerea de cãtre antrepozitul fiscal expeditor a documentului de platã care sã ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitãţii ce urmeazã a fi facturatã.potrivit titlului VII. 53 alin. 206^16 alin.Nedepunerea de catre angajator.000 3. a sumelor incasate de la salariati cu titlu de contributie datorata catre sistemul public de asigurari sociale. .000.000 1. 279. persoane juridice. 277 si 278 actiunea penala se pune in miscare la plangerea persoanei vatamate.500 lei la 50. i) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal.000 lei.000.000. 278. ”Art.G.500 lei la 30. 371/2005) (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca. c) achiziţionarea de alcool etilic şi de distilate în vrac de la alţi furnizori decât antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau expeditorii înregistraţi de astfel de produse. Art. Art.” (Legea nr. cu amenda de la 15. . . h) marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcãrii ori deţinerea în antrepozitul fiscal a produselor marcate în acest fel.000. f) livrarea produselor energetice prevãzute la art.000.000 5. a)-e) din antrepozitele fiscale cãtre cumpãrãtori. 2801 . (3) lit.000 3. cu amenda de la 15.500 lei la 30.000 lei.Incadrarea in munca a minorilor cu nerespectarea conditiilor legale de varsta sau folosirea acestora pentru prestarea unor activitati cu incalcarea prevederilor legale referitoare la regimul de munca al minorilor constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 a ni. j) neacordarea indemnizatiei prevazuta la art. cu amenda de la 15. (3) Contraventiilor prevazute la alin. . Art. 277.

art. (4). peste limita a 10. 400 ţigãri de foi de 3 grame. c) cu închisoare de la 6 luni la 2 ani cele prevãzute la lit. (6^1) şi ale art. b) cu închisoare de la 2 ani la 7 ani. art. 259 alin. referitoare la înstrãinarea. i). 281 alin. 294 (1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage rãspunderea disciplinarã. precum şi depãşirea termenului de 15 zile lucrãtoare de la data solicitãrii acestora. 259 alin.refuzul sub orice formã al accesului autoritãţilor competente cu atribuţii de control pentru efectuarea de verificãri inopinate în antrepozitele fiscale. înregistrarea/radierea bunurilor impozabile. l) deţinerea de cãtre orice persoanã în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a prod uselor accizabile supuse marcãrii. (2) lit. (14) lit. 259 alin. produse intermediare de alcool peste 300 litri. f) şi h). art. altfel decât se prevede la titlul VII. Sancţiuni ART. l) şi m). art. contravenţionalã sau penalã.000 ţigarete. 254 alin. 295^1. . 281 alin. (2) Constituie contravenţii urmãtoarele fapte: a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevãzute la art. c). 277 alin. art. potrivit titlului VII. (2). 277 alin. (4). (1) se pedepsesc astfel: a) cu închisoare de la un an la 4 ani. (5). (7). cu amendã de la 240 lei la 600 lei. (3) Dupã constatarea faptelor prevãzute la alin. a) se sancţioneazã cu amendã de la 60 lei la 240 lei. organul de control competent dispune oprirea activitãţii. (3) Contravenţia prevãzutã la alin. cele prevãzute la lit. 290. utilizarea rezervoarelor necalibrate. j) şi k). peste 1 kg tutun de fumat. (5) şi (6). cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal. art. (6) şi (7). k) achiziţionarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obţinerii de produse accizabile.alcool etilic peste 40 litri. ale art. (2) Infracţiunile prevãzute la alin. m) folosirea conductelor mobile. b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevãzute la art. cele prevãzute la lit. (2) şi art. 267 alin. 264 alin. b). j) livrarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obţinerii de produse accizabile. art. b)-d). (1) lit. bãuturi fermentate. 264 alin. art. peste 300 litri. (5) şi (6). b). art. sigilarea instalaţiei în conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalaţiei şi înainteazã actul de control autoritãţii fiscale care a emis autorizaţia. iar cele de la alin. potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (14) lit. c) nerespectarea prevederilor art. 290. (2) şi art. c)-i) şi k). 254 alin. fãrã a fi marcate sau marcate necorespunzãtor ori cu marcaje false. precum şi amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantitãţi de alcool sau distilate necontorizate. altfel decât se prevede la titlul VII. 200 ţigãri de foi mai mari de 3 grame. (6) şi (7). altele decât bere şi vinuri. precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate. art. (2) lit. (2). 267 alin. a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel. bãuturi spirtoase peste 200 litri. d) refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevãzute la art. 264 alin. 254 alin. b).

(4) Încãlcarea normelor tehnice privind tipãrirea. a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 280 lei la 1. dupã caz.│ │trarea. dupã caz. (3) şi (4) se actualizeazã prin hotãrâre a Guvernului. evidenţa şi gestionarea. înregistrarea. evidenţa şi gestionarea. respectiv: │. (5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre primari şi persoane împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autoritãţii administraţiei publice locale.contravenţia prevãzutã la alin. .d). cu amendã de la 960 lei la 2400 lei. b).100 lei la 5. │ │ │ │ (7) Limitele amenzilor prevãzute la alin. Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice │ ├──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤ │Art. 294 alin. (6)│(6) În cazul persoanelor juridice. (3) şi (4) │se majoreazã cu 300%.360 lei. iar cele │ │de la lit. (2) lit. vânzarea. │ │ │ │Încãlcarea normelor tehnice privind tipãrirea. a) se │ │ │ │ │sancţioneazã cu amendã de la 240 lei la 960 lei. vânzarea. limitele minime şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │maxime ale amenzilor prevãzute la alin. înregis.450 lei. a │abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole │constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã │de la 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful