You are on page 1of 4

TRNG THCS Nguyn Tri

KIEM TRA: 45 phut (Khong ke thi gian


phat e)
Lp:..
Tuan:.. Nam
hoc:2012 -2013
Ho & Ten:
Mon: Ha 9
( Tiet ..)
iem

Nhan xet cua giao vien

I: Trc nghim khch quan (2,0 im) Hy chn p n ng nht trong cc cu sau:
Cu 1: Trong mt nhm chnh, khi i t trn xung di cc nguyn t c:
a. Tnh phi kim ca nguyn t tng dn
b. Tnh kim loi ca nguyn t tng dn
c. Tnh kim loi ca nguyn t gim dn
d. S hiu ca cc nguyn t gim dn
Cu 2: Dy cc cht sau u l cht hu c:
a. C2H6, C2H4O2, CO2
b. CH4, C2H2, CO
c. C6H6, C2H6O, C2H2
d. CO2, CH4, CaCO3, C2H6O
Cu 3: Cht no trong cc cht sau y ch tham gia phn ng th?
a. Etylen
b. Benzen
c. Metan
d. Axetylen
e. C b v c
Cu 4: Cht tc dng c vi bt CuO nung nng l:
a. FeO
b. H2O
c. CO2
d. CO
Cu 5: t chy mt th tch hyrcacbon th khng thu c 3 th tch nc cng iu kin.
Vy cht l:
a. C2H6
b. C2H4
c. C3H6
d. C6H6
Cu 6: loi kh CO2 ra khi hn hp kh gm C2H4 , CO2 v CH4 ngi ta c th dn hn hp kh trn i
qua dung dch no sau y?
a. dd Br2
b. H2O
c. Ca(OH)2
d. CO
Cu 7: t chy 3 hyrcacbon th thu c 6,72 lt CO2 v 5,4 gam nc. Vy khi lng ca 3
Hyrocacbon trn l:
a. 5,2 gam
b. 4,2 gam
c. 6,2 gam
d. 3,2 gam
Cu 8: t chy hon ton mt hn hp gm CH4, C2H2 v C3H6 cn dng 39,2 lt oxi kc th thu c
24,64 lt kh CO2 v nc. Vy khi lng ca hn hp kh trn l bao nhiu?
a. 8,2 gam
b. 44,7 gam
c. 15.8 gam
d. khng d kin xc nh
Phn II: T lun (8,0 im)
Cu 1:(2) Hon thnh cc phng trnh phn ng sau (ghi r iu kin phn ng)
nh sa
ng
a. CH4
+ Cl2 a
o
b. C2H4
+ O2 t
c. C2H2
+ Br2 (d)
d. C6H6
+ H2 Ni, to
Cu 2:(1,5) Hy dng phng php ha hc phn bit cc kh sau:
Mtan: CH4 , Axtylen: C2H2 , Cacbon oxit: CO
Cu 3:(1,5) t chy hon ton 7,8 gam mt hyrcacbon c khi lng Mol l 78 gam, sau phn ng thu
c 26,4 gam kh CO2 v 5,4 gam H2O.
a. Tm cng thc phn t ca Hyrcacbon
b. Vit cng thc cu to ca Hyrcacbon
Cu 4:(3) Cho 7,84 lt hn hp kh gm C2H4, CH4 kc phn ng va vi 200 ml dung dch Br2 1M.
a. Vit phng trnh phn ng
b. Tm % theo th tch cc kh trong hn hp
c. Nu em t chy hon ton hn hp trn ri cho sn phm qua nc vi trong d th thu c bao
nhiu gam kt ta sau khi lc?

( Ca = 40, C = 12, H = 1, O = 16, Br = 80)

B. p n v biu im chm
Phn I: Trc nghim khch quan (2,0 im)
Cu
p n

2
3
4
5
6
c
c
d
b
c
(Mi cu ng chm 0,25 im)
Phn II: T lun (8,0 im)
Cu
Cu
1:

Cu
2:

Cu
3:

1
b

7
b

8
c

Thang
im
2,0
im
nh sa
ng
0,5
a. CH4
+ Cl2 a
CH3Cl + HCl
o
b. C2H4
+ 3 O2 t
2 CO2 + 2 H2O im
c. C2H2
+ 2 Br2 (d)
C2H2Br4
0,5
d. C6H6
+ 3 H2 Ni, to
C6H12
im
0,5
im
0,5
im
1,5
im
0,5
- Dng dd Br2 nhn c C2H2 v lm mt mu nu
o
- Dng CuO (en),t nhn c CO v lm CuO chuyn t mu im
en sang mu
0,5
- Cn li l: CH4
im
Lu : (dng ng ha cht cho 0,25, vit ng v cn bng
phng trnh cho 0,25)/ cht
0,5
im
1,5
im
a. PTHH:
0,5
o
im
t
2 CxHy + 4x + y O
2x CO + y H O
p n

b. S mol CxHy, CO2 v H2O


Theo PTHH ta c:
o

2 CxHy + 4x + y O2 t
2x CO2 + y H2O
2
2
2x
y
: mol
0,1
0,6
0,3
: mol
Tm ra x = 6 , y = 6 suy ra cng thc C6H6
V c cng thc:

0,5
im
0,5

Cu
4:

im
3,0
im

- Tm s mol Br2, s mol hn hp kh


- Vit phng trnh C2H4 + Br2, phn ng chy v CO2 tc dng
vi Ca(OH)2 (4 phng trnh)
- Tm % V C2H4 v % V CH4
- Tim khi lng CaCO3

0,5
im
1,0 im
1,0 im
0,5 im

Ghi ch: Hc sinh lm cch khc ng vn cho im ti a