You are on page 1of 1

MA TRN BI KIM TRA MT TIT S 3

HA HC 9
MC NHN THC
NI DUNG
KIN
THC

Nhn bit

TN
TL
- S bin thin
ca cc nguyn
1. Phi kim,
t trong bng
bng HTTH
HTTH
- Tnh cht ca
Cacbondioxit
S cu hi
2
1
S im
0,5
0,25
- Khi nim
2.
HCHC
Hyrocacbon - Tnh cht ha
hc
S cu hi
2
S im
0, 5
3. Tng hp
cc ni dung
trn
S cu hi
S im
Tng s cu
4
1
Tng s
1,0
0,25
im

Thng hiu
TN

TL

Vn dng
TN

TL

- Tnh cht ha
hc ca phi kim
- Nhn bit

1
0,25

Cng

Tnh ton

1
0,5

3
0,75

Tnh cht ha hc Phn bit, tnh


(vit phng
theo phng
trnh)
trnh
3
2,5

Vn dng
mc cao hn
TN
TL

8
2,25

Lp cng thc,
vit cng thc
cu to

2
2,25

1
1,5

8
6,75

Tnh % theo
th tch
1
1,0
1
0,25

4
3,0

3
3,25

1
1,0
3
0,75

1
1,5

17
10,0