SMK KAMPUNG KAMPU GELAM , MELAKA GARIS LURUS Paper 1 Kertas 1 Time: 1 hour 15 minutes Masa: 1 jam 15 minit

This paper consists of 40 questions. Answer all questions. Every question is followed by four alternative answers A, B, C and D. For each question, choose one answer only. Blacken your answer on the objective answer sheet provided. If you wish to change your answer, erase the blackened mark that you have made. Then blacken the new answer. Bahagian ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C, dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yan yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

1

In Diagram 1, AC is a horizontal shelf which is supported by an iron bar BC. Dalam Rajah 1, AC ialah rak melintang yang disokong oleh batang besi BC.

Cari kecerunan batang besi YZ. 12 5 A C 13 12 13 5 B D 12 13 3 In Diagram 3, SU is a vertical lamp post while TU is an iron rod. Dalam Rajah 3, SU ialah tiang lampu tegak manakala TU ialah batang besi.

Diagram 1 Rajah 1 Find the gradient of iron rod BC. Cari kecerunan batang besi BC. 13 5 A C 12 12 13 5 B D 5 13 2 In Diagram 2, XZ is a horizontal shelf which is supported by an iron bar YZ. Dalam Rajah 2, XZ ialah rak melintang yang disokong oleh batang besi YZ.

Diagram 3 Rajah 3 Find the gradient of iron rod TU. Cari kecerunan batang besi TU. 24 7 A C 25 24 24 7 B D 7 25 4 In Diagram 4, AC is a horizontal shelf which is supported by an iron bar BC. Dalam Rajah 4, AC ialah rak melintang yang disokong oleh batang besi BC.

Diagram 2 Rajah 2 Find the gradient of iron rod YZ.

3 5 A C 4 3 3 5 B D 5 4 Diagram 4 Rajah 4 Find the gradient of iron rod BC. Dalam Rajah 8. XZ is a vertical lamp post while YZ is an iron rod. 3 4 A C 4 5 4 5 B D 3 4 6 In Diagram 6. Dalam Rajah 5. Dalam Rajah 7.Find the gradient of iron rod TU. 7 In Diagram 7. XZ ialah tiang lampu tegak manakala YZ ialah batang besi. XZ is a vertical lamp post while YZ is an iron rod. 8 In Diagram 8. Dalam Rajah 6. Cari kecerunan batang besi TU. SU is a horizontal shelf which is supported by an iron bar TU. Diagram 7 Rajah 7 Find the gradient of iron rod TU. XZ ialah tiang lampu tegak manakala YZ ialah batang besi. Cari kecerunan batang besi YZ. Cari kecerunan batang besi YZ. Cari kecerunan batang besi BC. SU is a horizontal shelf which . SU ialah rak melintang yang disokong oleh batang besi TU. SU ialah rak melintang yang disokong oleh batang besi TU. 15 8 A C 17 15 17 8 B D 15 17 Diagram 5 Rajah 5 Find the gradient of iron rod YZ. 24 7 A C 25 24 25 7 B D 7 25 5 In Diagram 5. Diagram 8 Rajah 8 Find the gradient of iron rod YZ. 24 25 A C 7 7 25 7 B D 24 25 Diagram 6 Rajah 6 9 In Diagram 9. Cari kecerunan batang besi TU. SU is a horizontal shelf which is supported by an iron bar TU.

Rajah 12 menunjukkan garis lurus PQ yang dilukis pada satah cartesan. Diagram 10 Rajah 10 Find the gradient of XY. Dalam Rajah 9. Rajah 11 menunjukkan garis lurus MN yang dilukis pada satah cartesan. 12 Diagram 11 Rajah 11 Find the gradient of MN. Cari kecerunan PQ. Rajah 13 menunjukkan garis lurus XY yang dilukis pada satah cartesan.is supported by an iron bar TU. Diagram 9 Rajah 9 Find the gradient of iron rod TU. 2 A − C 35 35 B − D 2 13 5 6 6 5 2 35 35 2 Diagram 11 shows a straight line MN drawn on a Cartesian plane. . Cari kecerunan MN. Cari kecerunan batang besi TU. 5 A − C 6 6 B − D 5 11 Diagram 12 Rajah 12 Find the gradient of PQ. 12 A − C 7 7 B − D 12 12 7 7 12 Diagram 12 shows a straight line PQ drawn on a Cartesian plane. SU ialah rak melintang yang disokong oleh batang besi TU. Rajah 10 menunjukkan garis lurus XY yang dilukis pada satah cartesan. Diagram 13 shows a straight line XY drawn on a Cartesian plane. Cari kecerunan XY. 3 5 A C 4 3 3 5 B D 5 4 10 Diagram 10 shows a straight line XY drawn on a Cartesian plane.

Cari kecerunan MN. Cari kecerunan ST. Diagram 14 Rajah 14 Find the gradient of MN. Rajah 17 menunjukkan garis lurus MN yang dilukis pada satah cartesan. Rajah 14 menunjukkan garis lurus MN yang dilukis pada satah cartesan. 16 Diagram 15 Raja Rajah 15 Find the gradient of XY. 12 A − C 25 25 B − D 12 12 25 25 12 Diagram 16 shows a straight line ST drawn on a Cartesian plane. 4 A − C 5 5 B − D 4 17 15 32 32 15 4 5 5 4 Diagram 15 shows a straight line XY drawn on a Cartesian plane. 14 14 A − C 5 5 5 5 B − D 14 14 14 Diagram 14 shows a straight line MN drawn on a Cartesian plane. .Diagram 13 Rajah 13 Find the gradient of XY. 15 A − C 32 32 B − D 15 15 Diagram 16 Raja Rajah 16 Find the gradient of ST. Rajah 15 menunjukkan garis lurus XY yang dilukis pada satah cartesan. Diagram 17 shows a straight line MN drawn on a Cartesian plane. Rajah 16 menunjukkan garis lurus ST yang dilukis pada satah cartesan. Cari kecerunan XY. Cari kecerunan XY.

2 A − C 3 3 B − D 2 18 Diagram 19 Raja Rajah 19 Find the gradient of ST. Rajah 19 menunjukkan garis lurus ST yang dilukis pada satah cartesan. Cari kecerunan PQ. 15 Dalam Rajah 21. ST is a straight line with a 13 gradient of − . 1 1 A − C 14 14 B −14 D 14 20 In Diagram 20. 20 Dalam Rajah 20. Cari pintasan-y y bagi garis lurus ST. ST is a straight line with a 13 gradient of − . Cari kecerunan MN. 1 1 A − C 4 4 B −4 D 4 19 Diagram 19 shows a straight line ST drawn on a Cartesian plane.Diagram 17 Rajah 17 Find the gradient of MN. 20 2 3 3 2 Diagram 18 shows a straight line PQ drawn on a Cartesian plane. Diagram 18 Rajah 18 Find the gradient of PQ. ST adalah garis lurus 13 dengan kecerunan − . 15 . Cari kecerunan ST. Rajah 18 menunjukkan garis lurus PQ yang dilukis pada satah cartesan. 1 20 A − C − 5 13 13 4 B − D − 4 13 In Diagram 21. ST adalah garis lurus 13 dengan kecerunan − . 21 Diagram 20 Raja Rajah 20 Find the y-intercept intercept of the straight line ST.

15 Dalam Rajah 24. XY adalah garis lurus 4 dengan kecerunan . 18 18 A − C 7 7 2 2 B − D 3 3 . 6 24 Diagram 23 Rajah 23 Find the y-intercept intercept of the straight line XY. Cari pintasan-y untuk garis lurus −7x + 18y = 12.Diagram 21 Rajah 21 Find the y-intercept intercept of the straight line ST. XY is a straight line with a 4 gradient of . 1 8 A − C 2 3 3 B D 12 8 In Diagram 24. ST is a straight line with a 13 gradient of . 1 15 A − C − 5 13 13 3 B − D − 3 13 22 In Diagram 22. Cari pintasan-y y bagi garis lurus XY. Cari pintasan-y y bagi garis lurus ST. 15 Diagram 22 Rajah 22 Find the y-intercept intercept of the straight line PQ. PQ is a straight line with a 5 gradient of . 3 25 Diagram 24 Raja Rajah 24 Find the y-intercept intercept of the straight line ST. 3 Dalam Rajah 23. 6 Dalam Rajah 22. PQ adalah garis lurus 5 dengan kecerunan . 10 6 A − C 3 5 1 B D 30 4 23 In Diagram 23. ST adalah garis lurus 13 dengan kecerunan . Cari pintasan-y y bagi garis lurus PQ. Cari pintasan-y y bagi garis lurus ST. 1 3 A − C 5 13 13 B D 195 3 Find the y-intercept intercept of the straight line −7x + 18y = 12.

Rajah 25 menunjukkan dua garis lurus ST dan TU pada satah cartesan. Cari pintasan-y y untuk garis lurus −16x − 17y = −10. 19) D (14. 4) Find the y-intercept intercept of the straight line 3x + 5y = −20. 24) B (14. yang manakah koordinat yang mungkin kin untuk titik Q? A (14. Cari pintasan-y y untuk garis lurus 12x − 13y = −15. Cari kecerunan untuk garis lurus −3y = −19x − 5. Find the x-intercept of ST. Cari pintasan-y y untuk garis lurus 2x + 13y = 5. 14) C (14. A −1 C 1 B −2 D 2 The coordinates of point P are (4. 3 3 A − C 19 19 B 32 19 3 D 5 3 27 Find the y-intercept intercept of the straight line 12x − 13y = −15. 17 16 A − C 16 17 10 17 B D 17 16 Diagram 25 shows two straight lines ST and TU on a Cartesian plane. 5 2 A − C 13 13 13 5 B D 2 13 Find the gradient of the straight line −3y = −19x − 5. 33 28 34 29 35 30 Diagram 25 Rajah 25 The length of ST is 17 units and the gradient 13 of TU is . Which of the following are the possible coordinates of point Q? Koordinat bagi titik P ialah (4. 2 3 A − C 3 2 5 5 B − D 3 3 Find the y-intercept intercept of the straight line −10x − 10y = −20. 5 A −4 C 3 3 B D 4 5 Find the y-intercept intercept of the straight line 2x + 13y = 5. Cari pintasan-y y untuk garis lurus −10x − 10y = −20.26 Find the gradient of the straight line −6y = 4x + 10. 9 Panjang ST ialah 17 units dan keceruna kecerunan 31 . Cari kecerunan untuk garis lurus y = −19x − 14. Cari pintasan-y y untuk garis lurus 3x + 5y = −20. Antara yang berikut. 13 13 A − C 12 12 15 15 B − D 13 13 Find the gradient of the straight line y = −19x − 14. 1 A − C −19 19 B −14 D 14 Find the y-intercept intercept of the straight line −16x − 17y = −10. 9) dan kecerunan bagi garis lurus PQ ialah 1. Cari kecerunan untuk garis lurus −6y = 4x + 10. 9) and the gradient of the straight line PQ is 1.

Dalam Rajah 26. 1 1 A − C 9 9 B −9 D 1 Find the y-intercept intercept of the straight line −5x − 11y = −4. Cari pintasan-y y untuk garis lurus CD. A −7 C −5 − 6 B D −4 37 38 39 40 . Diagram 26 Rajah 26 Find the y-intercept intercept of the straight line CD. Cari kecerunan untuk garis lurus −2x − 18y = 18. Cari pintasan-x x bagi ST. 10 19 A − C − 19 10 13 19 B − D 19 10 Find the y-intercept intercept of the straight line −16x − 14y = 17. 11 11 A − C 5 5 4 4 B − D 11 11 Find the y-intercept intercept of the straight line −19y = −10x + 13. Cari pintasan-y y untuk garis lurus −5x − 11y = −4. Cari pintasan-y y untuk garis lurus −19y = −10x + 13. AB dan CD ialah dua garis lurus yang selari. 9 A −15 C 8 − 8 B D 15 36 Find the gradient of the straight line −2x − 18y = 18. Cari pintasan-y y untuk garis lurus −16x − 14y = 17.TU ialah 13 . AB and CD are two parallel straight lines. 17 7 A − C 14 8 17 8 B D 14 7 In Diagram 26.

Answer: 1C 6A 11 C 16 B 21 B 26 A 31 B 36 A 2C 7C 12 D 17 C 22 A 27 D 32 D 37 D 3B 8A 13 A 18 B 23 C 28 B 33 C 38 B 4C 9A 14 A 19 B 24 B 29 A 34 B 39 A 5B 10 C 15 C 20 B 25 D 30 D 35 B 40 A .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful