-Fonologi ialah cabang ilmu bahasa yang mengkajibunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa.

Bunyi yang berfungsi ini bermaksud bunyi yang digunakan dalam pertuturan bahasa tersebut dan bunyi ini dikenali sebagai bunyi bahasa.Bunyi bahasa ini disusun mengikut sistem dan kajian fonologi bertujuan menganalisis sistem tersebut. -Kajian ini dapat dibahagi kepada 2 cabang iaitu fonetik dan fonemik

 -Fonetik ialah bidang yang mengkaji segala bunyi

bahasa yang dihasilkan oleh pertuturan manusia dan memberi lambang kepada bunyi-bunyi tersebut.
 -3 pendekatan yang digunakan oleh ahli bahasa dalam

kajian fonetik iaitu penyebutan,pendengaran dan sifat bunyi.
 -Dalam pendekatan penyebutan,pengkaji akan

meneliti cara bahasa ituoleh alat-alat artikulasi.sehubungan dengan iti cabang fonetik ini juga disebut fonetik artikulasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful