MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CABINET MINISTRU Str. Cristian Popisteanu nr.1-3, Sector 1, Bucureşti, Telefon: 021.30.72.690, Fax: 021.

312.49.1

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 166/1996 privind aprobarea structurii organizatorice a Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională şi a Centrului de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucureşti şi a Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi component sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările şi completările ulterioare, şi H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare,

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de medic director al Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti Concursul se organizează în perioada de 19 -20 noiembrie 2012 şi constă în: a) selecţia dosarelor b) concursul propriu-zis, cu următoarele probe de evaluare: - proba scrisă - Probă practică ( constă în susţinerea unui proiect de management) - proba interviu. Concursul va avea loc la sediul Ministerului Sănătaţii din Bucureşti, sector 1, str. Cristian Popişteanu, nr. 1- 3, începând cu ora 12.00. Dosarele de inscriere se vor depune în termen de 10 zile de la data afişării anunţului, la sediul Ministerului Sanatatii, Directia generala resurse umane si certificare, etajul 3, camera 345. Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele acte: a) Cerere de înscriere la concurs adresată ministrului Sănătaţii b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz ; c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; d) Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în profesie şi/sau în specialitatea studiilor (se atestă experienţa necesară ocupării postului); e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere a candidatului prin care să certifice că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
1

690. care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale.MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CABINET MINISTRU Str.49. de fals ori a unor fapte de corupie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie. de vechime sau altor condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi. CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE (CUMULATIVE): Studii: . ramura de ştiinţă . .1-3. Telefon: 021. scris şi vorbit.72. . numărul. CONDIŢII DE GENERALE DE PARTICIPARE (CUMULATIVE) a) Are cetăţenia română. data. c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale. CONFORM FIŞEI POSTULUI: 2 . Bucureşti. g) Curriculum Vitae. eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Actele prevăzute la lit.30. care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei. adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine. h) Proiectul de management realizat de candidat. candidatul declarat admis la selecţia dosarelor. Fax: 021. Cristian Popisteanu nr. PRINCIPALELE CERINŢE. după caz. contra statului ori contra autorităţii. i) Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România.1 f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.minim cinci (5) ani vechime în specialitatea studiilor. b). numele emitentului şi calitatea acestuia. c) vor fi prezentate şi în original (sau copie legalizată) în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. g) nu a fost condamnată definitiv pentru savârşirea unei infracţiuni contra umanităţii. atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate. d) are dovada capacitaţii depline de exerciţiu. în clar. În cazul documentului prevăzut la lit. are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar. cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. cel mai tărziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. Sector 1. de serviciu sau în legatură cu serviciul. e). e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează. care împiedică infăptuirea justiţiei. în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. b) cunoaşte limba română.studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţe biologice şi biomedicale. 312.titular al certificatului de medic primar în specialitatea hematologie sau medicină de laborator.medicină.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CABINET MINISTRU Str. 4.Răspunde de monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medical. Aprobă repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Retelei Naţionale de Transfuzie pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor unităţilor teritoriale judeţene.1-3. Bucureşti. Telefon: 021. în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii. 7. Face propuneri. economici. Aprobă şi urmăreşte realizarea planului anual de achiziţii publice. Stabileşte şi aprobă numarul de personal pe categorii şi locuri de muncă. Elaborează şi pune la dispoziţie Comitetului director rapoarte privind activitatea institutului şi participă la dezbaterile privind problemele de strategie şi de organizare şi funcţionare a spitalului.49. 8. 6. BIBLIOGRAFIA 3 . 3. schimbarea sediului şi a denumirii unităţii. Sector 1. Întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanţă a managementului institutului.1 1. Efectuează plaţi. 5. 12. în conformitate cu reglementările în vigoare. Analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director dispunând măsuri de îmbunătăţire a activităţii. reorganizarea. 2. în calitate de ordonator secundar de credite. financiari. Răspunde de organizarea arhivei institutului şi asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege. 10. privind structura organizatorică. Urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli.30.72. Fax: 021. 312. pe baza analizei în cadrul Comitetului director. 11. 9.690. cu respectare reglementărilor legale în vigoare. Cristian Popisteanu nr. Elaborează Planul de dezvoltare al activităţii reţelei naţionale de transfuzie pe perioada mandatului împreună cu ceilalţi membri ai Comitetului director. pe bza propunerilor şefilor de compartimente.

conservarea. Tel.Codul muncii. donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană. 1226 / 2006 pentru aprobarea Normelor privind colecta. 9. precum şi a Regulamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi de componente sanguine umane. 1227 / 2006 pentru aprobarea Normelor privind transfuzia autologă cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr. 1228 / 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenţă. în vederea utilizării lor terapeutice. 3. Cristian Popisteanu nr. cu modificările şi completările ulterioare.49. cu modificările şi completările ulterioare.30. Ordin nr. cu modificările şi completările ulterioare. Telefon: 021.G.: 0213072603/0213072605. Bucureşti. 500/2002 privind finanţele publice. de asigurare a trasabilităţii. 7. Ordin nr. copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat. Legea nr. 6. Legea nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge.1-3. prepararea. Ordinul 2.690. 166/1966 privind aprobarea structurii organizatorice a Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională şi a Centrului de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucureşti. Ordin nr.MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CABINET MINISTRU Str.72. H. 312. 4 . cu modificările şi completările ulterioare. distribuţia şi transportul sângelui şi componentelor sanguine umane. în maximum 3 zile de la data solicitării. structura organizatorică aprobată şi structura de personal ale unităţii sanitare. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Ministerului Sănătaţii. 4. Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti are obligaţia să pună la dispoziţia acestora. 5. str Cristian Popişteanu nr 1-3 . aflate în vigoare la data solicitării. cu modificările şi completările ulterioare. 8. controlul biologic. Fax: 021.1 1. cam 345. Sector 1. Ordin 1224/2006 pentru aprobarea normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale. cu modificările şi completările ulterioare. La cererea candidaţilor. cu modificările şi completările ulterioare. Ministrului Sănătăţii nr. nr. precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare. 53/2003 *** Republicată . 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful