CAPITOLUL 1

FACTORI DE RISC ˆ IN TRANZIT ¸ IA ˘ ˘ CATRE ECONOMIA DE PIAT ¸A

1.1

Problematica general˘ a a tranzit ¸iei

Tranzit ¸ia de la o economie bazat˘ a pe plan ¸ si proprietate de stat generalizat˘ a, c˘ atre o economie de piat ¸˘ a liber˘ a, concurent ¸ial˘ a, bazat˘ a pe proprietate predominant privat˘ a este un proces complex ¸ si de durat˘ a¸ si dificil dac˘ a lu˘ am exemplul Romˆ aniei. Perioada de tranzit ¸ie necesit˘ a parcurgerea a dou˘ a etape esent ¸iale : 1. transformarea mecanismului economic, din unul dirijat prin plan, ˆ ıntr-unul reglementat de mecanismul cerere-ofert˘ a; 2. restucturarea firmelor, prin adaptarea la noi condit ¸ii de adjudecare a comenzilor, resurselor ¸ si piet ¸ei de desfacere. Etapa de transformare a mecanismului economic include un set de m˘ asuri precum: privatizarea propriet˘ a¸ tii de stat, ˆ ıncurajarea form˘ arii ¸ si dezvolt˘ a-rii propriet˘ a¸ tii private, descentralizarea deciziilor, liberalizarea pret ¸urilor, convertibilitatea monedei nat ¸ionale, reorganizarea sistemului de acordare a creditelor, ˆ ınfiint ¸area unor organisme specifice eco-

reducerea treptat˘ a a protect ¸ionismului aplicat produselor interne.18 M˘ asurarea ¸ si analiza statistic˘ a a riscului ˆ ın economie nomiei concurent ¸iale (bursa. reprofilarea ˆ ıntreprinderilor. ˆ ın vederea racord˘ arii mai bune a economiei ¸ t˘ arii la economia mondial˘ a. ˆ ın schimb faza restructur˘ arii macroeconomice este departe de a se fi ˆ ıncheiat. Oferta economiei romˆ ane¸ sti nu este decˆ at part ¸ial competitiv˘ a calitativ ¸ si din punct de vedere al eficent ¸ei. ˆ ımbun˘ at˘ a¸ tirea cadrului legal ¸ si institut ¸ional privind activitatea de promovare a concurent ¸ei. Etapa de restructurare include act ¸iuni referitoare la modernizarea. Asigurarea unui climat concurent ¸ial presupune: demonopolizarea economiei. prin modul aloc˘ arii fondurilor de investit ¸ii s-a dezvoltat ˆ ındeosebi grupa A – produc˘ atoare de mijloace de product ¸ie ¸ si ˆ ın mai . iar la nivel macroeconomic de corectarea structurii pe ramuri a economiei nat ¸ionale.). ˆ In industrie. dar ¸ si a dependent ¸ei puternice a economiei nat ¸ionale de importuri. etc. aceasta ca expresie a ofertei nat ¸ionale modeste fat ¸˘ a de exigent ¸ele europene. prin privatizare si stimularea cre˘ arii de noi ˆ ıntreprinderi cu capital privat. R˘ ad˘ acinile acestor dezechilibre pornesc ˆ ınc˘ a din economia planificat˘ a: fort ¸area industrializ˘ arii. 1. retehnologizarea. organisme de supraveghere a concurent ¸ei ¸ si protect ¸ie a consumatorului. ˆ In prezent se poate aprecia c˘ a privatizarea tinde c˘ atre punctul final c˘ aci contribut ¸ia sectorului privat la realizarea PIB-ului se apropie de 70%. neglijarea agriculturii ¸ si ignorarea serviciilor.2 Factori de risc ai tranzit ¸iei Principalul factor de risc ˆ ın procesul tranzit ¸iei de la economia de comand˘ a la economia de piat ¸˘ a este reprezentat de volumul dezechilibrelor acumulate ˆ ın structura economiei nat ¸ionale. Dup˘ a anul 1990 balant ¸a comercial˘ a a fost permanent deficitar˘ a.

3 Mediul extern al ˆ ıntreprinderii ¸ si riscurile de funct ¸ionare Speciali¸ stii consider˘ a c˘ a succesul ˆ ın afaceri este ˆ ın ultim˘ a instant ¸˘ a o problem˘ a de adaptare la mediu. Un alt factor de risc este volumul redus al investit ¸iilor ¸ si modul defectuos de gestionare a fondurilor de amortizare. conectarea dinamic˘ a a firmei la mediul economico-social fiind o premis˘ a a funct ¸ionalit˘ a¸ tii eficiente a acesteia. un num˘ ar mai mic de ˆ ıntreprinderi puteau fi mai u¸ sor incluse ˆ ın mecanismul planului unic. Dincolo de tendint ¸a spre gigantism specific˘ a regimului socialist. ˆ ındeosebi str˘ aini. dar ¸ si unul legat de absent ¸a doritorilor ˆ ın a achizit ¸iona astfel de ˆ ıntreprinderi. odat˘ a cu epuizarea duratei de viat ¸˘ a a aparatului tehnic din multe ˆ ıntreprinderi. La nivel macroeconomic. ˆ ın condit ¸iile ˆ ın care piat ¸a romˆ aneasc˘ a este relativ ˆ ıngust˘ a din cauza veniturilor reale ale populat ¸iei. aceast˘ a caracteristic˘ a prezint˘ a un dezavantaj legat de procesul de management. nu trebuie ignorat nici fenomenul corupt ¸iei. Realizarea acestei funct ¸ii presupune cunoa¸ stere ¸ si spirit novator. fapte de natur˘ a s˘ a reduc˘ a interesul potent ¸ialilor investitori. O alt˘ a caracteristic˘ a a industrializ˘ arii socialiste a reprezentat-o dimensiunea mare aˆ ıntreprinderilor. ˆ ıntreprinderi care concentrau circa 60% din product ¸ia industrial˘ aa¸ t˘ arii. al birocrat ¸iei excesive ¸ si a cadrului legal instabil. modeste ˆ ın comparat ¸ie cu cele realizate ˆ ın ¸ t˘ ari din vestul Europei. . 1. fapt ce va genera ˆ ın viitor un blocaj.Factori de risc ˆ ın tranzit ¸ia c˘ atre economia de piat ¸˘ a 19 mic˘ a m˘ asur˘ a grupa B – produc˘ atoare de bunuri de consum. ˆ In condit ¸iile unei economii concurent ¸iale. Nu trebuie neglijat˘ a nici atitudinea consumatorilor ˆ ın a utiliza ˆ ın mod preferent ¸ial produse de import. cˆ at ¸ si dificultatea diviz˘ arii acestora ˆ ın vederea cre¸ sterii gradului de atractivitate la cump˘ arare.

schimb˘ ari legislative. Ace¸ stia pot fi clasificat ¸i astfel: . cu care firma intr˘ aˆ ın relat ¸ii directe. programe de cercetare-dezvoltare. . dictate de necesitatea atingerii obiectivelor sale: furnizorii de mijloace materiale. programe ecologice ¸ si energetice. ˆ ın fond factori de risc care imprim˘ a sau impun modific˘ ari. . Identificarea ¸ si evaluarea acestora ca sisteme de sine st˘ at˘ atoare (mai ales ˆ ın cazul furnizorilor). fragmentarea piet ¸elor. redefinirea piramidei nevoilor. precum ¸ si a calit˘ a¸ tii relat ¸iilor ˆ ıntret ¸inute cu ˆ ıntreprinderea se constituie ˆ ın puncte de plecare ˆ ın stabilirea oportunit˘ a¸ tilor ¸ si barierelor cu care se va confrunta.factori politici: recesiunea economic˘ a a anilor ’90. . prestatorii de servicii. concurent ¸ii ¸ si organismele publice. In acest context. schimb˘ ari de aliant ¸e economice ¸ si de structuri socio-politice. transform˘ ari demografice ¸ si de putere economic˘ a. client ¸ii.20 M˘ asurarea ¸ si analiza statistic˘ a a riscului ˆ ın economie Cunoa¸ sterea fundamentat˘ a pe instrumente moderne de investigat ¸ie.factori socio-culturali ¸ si demografici: schimb˘ ari de mentalitate.impactul progresului tehnico-¸ stiint ¸ific: revolut ¸ia informat ¸ional˘ a.factori financiari ¸ si de structur˘ a: dezvoltarea concurent ¸ei. l˘ argirea piet ¸elor de schimb ¸ si internat ¸ionalizarea finant ¸˘ arii. prospectare ¸ si prognoz˘ a trebuie s˘ a evident ¸ieze cu prec˘ adere factorii de incertitudine ¸ si instabilitate economic˘ a. o important ¸˘ a deosebit˘ a o vor avea agent ¸ii de mediu care se plaseaz˘ aˆ ın imediata apropiere. Agent ¸ii mediului nu act ¸ioneaz˘ a cu aceea¸ si intensitate ¸ si ˆ ın aceea¸ si ˆ m˘ asur˘ a asupra activit˘ a¸ tii ˆ ıntreprinderii. diversificarea ofertei. noi doctrine ¸ si partide de guvern˘ amˆ ant. . furnizorii fort ¸ei de munc˘ a.

Diagnosticul presupune o examinare metodic˘ a a tuturor proceselor ˆ ıntreprinderii. exprimat prin informat ¸ii generale privind portofoliul de activit˘ a¸ ti. indicatori de potent ¸ial (capital fix. social si tehnic al firmei. product ¸ia. structura capitalului. forma juridic˘ a. evident ¸iindu-se implicat ¸iile asupra performant ¸elor. lidere ˆ ın domeniul de activitate sau pe piat ¸a respectiv˘ a. sistem de salarizare. sicronizarea permanent˘ a a activit˘ a¸ tii firmei cu dinamismul. Studierea performant ¸elor ˆ ıntreprinderii ˆ ın devenire cronologic˘ a. investit ¸ii.Factori de risc ˆ ın tranzit ¸ia c˘ atre economia de piat ¸˘ a 21 Spiritul novator condit ¸ioneaz˘ a adaptare operativ˘ a. . fond de salarii). profit. depozitarea ¸ si distribut ¸ia. comercilizarea produsului. Pornindu-se de la contextul general economic. nivel de instruire. se poate constitui ˆ ıntr-un temei pentru obiective mai ˆ ınalte. a capacit˘ a¸ tii sale de creare a unei culturi economico-manageriale. aprovizionarea. Nivelul ¸ si structura resurselor de care dispune ˆ ıntreprinderea ¸ si capacitatea sa de a le mobiliza ¸ si orienta spre realizarea obiectivelor propuse – influent ¸eaz˘ a decisiv alegerea c˘ ailor ¸ si direct ¸iilor de act ¸iune a acesteia. ci presupune ˆ ın acela¸ si timp. analiza se detaliaz˘ a pe domenii precum: implicarea conducerii ˆ ın problemele calit˘ a¸ tii. efectiv de salariat ¸i. De remarcat c˘ a.) ¸ si informat ¸ii de caracterizare a piet ¸ei firmei ¸ si a principalilor s˘ ai client ¸i. etc. identificarea ¸ si trasabilitatea produsului. prezent ¸a activ˘ a pe piat ¸˘ a. formarea ¸ si antrenarea personalului. raportarea la organizat ¸iile prospere. ˆ ın condit ¸iile acutiz˘ arii concurent ¸ei ¸ si ale ridic˘ arii competitivit˘ a¸ tii ˆ ın toate sectoarele de activitate ¸ si la toate nivelurile de abordare a piet ¸ei. fie ea chiar ˆ ın perspectiv˘ a. direct ¸iile ¸ si formele evolut ¸iei mediului. indicatori financiari (cifra de afaceri. diagnosticul nu se rezum˘ a numai la simpla evaluare a sistemului propriu firmei. informare ¸ si documentare. proiectarea ¸ si dezvoltarea.

riscul economic comercial. concepte noi. confrunt˘ ari de interese diferite).riscul financiar – expresie a capacit˘ a¸ tii financiare de sust ¸inere a proiectului respectiv. consecint ¸e ale unor reglement˘ ari noi. iar ˆ ın ceea ce prive¸ ste clientul. dependent ¸˘ a de un furnizor. generat de aparit ¸ia unor cerint ¸e noi. de fenomene conjuncturale. tradit ¸ii diferite). Pentru un proiect managerial se iau ˆ ın considerare urm˘ atoarele categorii de riscuri: . Adoptarea unui sistem ¸ si/sau strategii. r˘ aspundere juridic˘ a. la irosire de resurse umane ¸ si financiare. greve.riscul cultural – schimb˘ ari ˆ ın cultura ˆ ıntreprinderii ¸ si ˆ ın impactul pe care ˆ ıl genereaz˘ aˆ ın sistemul economic (afectarea unor raporturi economice datorit˘ a unor mentalit˘ a¸ ti. trebuie avute ˆ ın vedere riscuri referitoare la s˘ an˘ atatea ¸ si securitatea persoanelor. . la reclamat ¸ii. . insatisfact ¸ia fat ¸˘ a de bunuri ¸ si servicii. pretent ¸ii. .riscul social. cˆ at ¸ si pentru protect ¸ia . acorduri interne ¸ si internat ¸ionale. . generat de aparit ¸ia unor inadvertent ¸e la nivelul personalului ˆ ın sens restrˆ ans sau la nivelul piet ¸ei fort ¸ei de munc˘ aˆ ın sens larg (¸ somaj.riscul tehnic – corespunz˘ ator probabilit˘ a¸ tilor de funct ¸ionare a componentelor sistemului tehnic ¸ si tehnologic. pierderea ˆ ıncrederii – aspecte care se transform˘ aˆ ın cele din urm˘ a tot ˆ ın riscuri pentru firm˘ a. se fundamenteaz˘ a atˆ at pentru dimensionarea resurselor ¸ si fondurilor necesare. de evolut ¸ii nefavorabile ale cursului de schimb.22 M˘ asurarea ¸ si analiza statistic˘ a a riscului ˆ ın economie Din punctul de vedere al firmei trebuie luate ˆ ın considerare riscurile legate de produsele sau serviciile defectuoase care conduc la pierderea imaginii sau a reputat ¸iei. la pierderea piet ¸ei.

Qualita nr. Cauza acestei situat ¸ii. Paris. Chaignean – Du management de project a la qualite totale. 1990 ¸ si P. supraveghere.1/1992. schimbarea surselor de aprovizionare. ˆ In funct ¸ie de implicat ¸iile economice pe care le genereaz˘ a. influent ¸˘ a notabil˘ a asupra rezultatelor Degradare u¸ soar˘ a. Dettin – Rischio nel controllo de qualita. chiar risc uneori. implicate de trecerea la rat ¸ionalizarea de ansamblu a managementului firmei. etc. ˆ ın tabelul 1. acestea constituie un secret profesional p˘ astrat cu str˘ a¸ snicie de cei care ˆ ıl posed˘ a. .). o reprezint˘ a nu inexistent ¸a acestor metodologii. condit ¸ii Critic de lucru limit˘ a Riscuri acceptabile Afectare important˘ a a Major funct ¸ion˘ arii.1 Clasificarea riscurilor Nivelul consecint ¸elor economice Caracterizare succint˘ a Probabilitatea de aparit ¸ie Foarte improbabil˘ a Catastrofal Improbabil˘ a Rar˘ a Put ¸in frecvent˘ a Pierderi de viet ¸i omene¸ sti. ci faptul c˘ a. sunt favorizate ¸ si de absent ¸a ˆ ın circulat ¸ie a unor metodologii adecvate. preg˘ atirea profesional˘ a¸ si managerial˘ a. distrugerea sistemului.1 este prezentat˘ a o abordare ¸ si clasificare estimativ˘ a a riscurilor. f˘ ar˘ a Minor semnificat ¸ii majore Dup˘ a V. Elementele de incertitudine. variante ¸ si alternative tehnice. Tabel 1. Frd. fiind deosebit de valoroase. constructive ¸ si tehnologice. acoperirea daunelor. aparent paradoxal˘ a. consecint ¸e ecologice grave Riscuri inacceptabile Degradare periculoas˘ a. Rev. d’Organisation. efectuarea studiilor de fezabilitate.Factori de risc ˆ ın tranzit ¸ia c˘ atre economia de piat ¸˘ a 23 fat ¸a ˘ de risc (prin tehnici de prevenire.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful