Zamolxe ºi Kogaionul

"Muntele care se ascunde privirilor" nu se vrea o formulare metaforicã, ci o reali tate a cãrei acceptare si întelegere îl ancoreazã într-un spatiu geografic determinat în con textul unor legi fizice. Este vorba de Muntele Gugu (2. 291 m) din Masivul Tarcu -Godeanu, semn de hotar, convergent, pentru cele trei provincii istorice: Banatu l, Ardealul si Oltenia, care constituiau arealul spiritualitãtii si politicului ge to-dacilor, dar si a ceea ce avea sã fie Dacia Felix, dupã cucerirea de catre imperi u. Personajul Zalmoxis (denumire datã de Herodot (484-425 i.d.h. ) în "Istorii") sau Zamolxis (dupã Strabon (63 i.d.h. -19 d.h. ) în "Geografia") pare a se regãsi sub ace astã denumire de-a lungul secolelor în formele de manifestare spiritualã la geto-daci, precum si la traci, cu un specific aparte pentru teritoriile nord-dunãrene, prin personaje cu rol de mari preoti, care s-au identificat cu zeul suprem al cãrui num e l-au împrumutat. Herodot, pãrintele istoriei, îl plaseazã pe unul din acesti Zalmoxis ca si contemporan cu Pitagora, iar pentru a-i da o dimensiune perenã, adaugã: "...mi se pare, însã, cã el a trãit cu multi ani înainte de Pitagora"(Istorii. IV. 96). Personajul Zalmoxis, contemporan cu Pitagora, era considerat un reformator, pent ru cã el, prin învãtãturile pe care le propovãduia, a adus "zalmoxianismul " mai aproape d e puterea de întelegere a poporului, popor care l-a cinstit ca pe unul "vrednic de domnie", adicã de a conduce, a sfãtui. În baza afirmatiilor lui Herodot cu privire la Zalmoxis, despre care spune - legat de natura lui umanã- cã "fiind doar un muritor, a fost rob, în Samos, robul lui Pitagora", se pot formula câteva idei: - Cunoscând cã Pitagora (cca 580 - 500 i.d.h. ) a fãcut cãlãtorii de studii în Iudeea, Persi a, Fenicia, Egipt, apoi Sparta si Creta, se pare cã l-ar fi întâlnit pe acel epopt în za lmoxianism în cãlãtoria din Egipt, unde, conform lui Strabon, deprinsese cunostinte as tronomice de la initiatii (preotii) de acolo. Este posibil ca Pitagora si epoptu l în zalmoxianism, care va deveni un Zamolxis, sã se fi apropiat ca dascãl-învãtãcel si nu n eapãrat ca stãpân-sclav. Trebuie subliniat cã si la epoptii în zalmoxianism cãlãtoriile de st dii erau relativ curente, dacã se au în vedere cele scrise de Lucian de Samosata în "S citul sau oaspetele", unde este vorba de Toxaris - figurã legendarã- care a vizitat Atena în vremea lui Solon (sec VII i.d.h. ), cu mult înaintea lui Anacharsis. - Initierea va fi durat pânã la anul 531 i.d.h., când Pitagora emigreazã în Italia meridio nalã, la Crotona, unde fundeazã o comunitate religioasã si politicã, datoritã cãreia cetatea obtine suprematia în regiune, devenind un model, ulterior, si pentru Tarent si Si racuza. Aici este posibil ca epoptul în zalmoxianism, devenit colaborator apropiat lui Pitagora, sã se fi "îmbogãtit"(cf. Herodot. IV. 95), ca dupã aceea "...sã se întoarcã în tria lui, unde a clãdit o casã pentru adunarea bãrbatilor, în care îi punea sã benchetuiascã e fruntasii tãrii, învãtându-i..." (Herodot). Ceea ce pare o certitudine în relatia celor doi, este faptul cã getul a fost profund marcat de cunostiintele astronomice învãtate în Egipt si la Samos, la care se adaugã initierea fãcutã de Pitagora în matematicã si filozo fie. Herodot subliniazã: "Zalmoxis avuse legãturi cu grecii si cu Pitagora, un însemna t gânditor al acestora..." Pitagora i-a transmis getului - ca o premierã pentru lume a sa - realitatea cã matematica este o stiintã demonstrativã, iar numerele, principiul , rãdãcina si sursa tuturor lucrurilor. Atentia s-a concentrat asupra numãrului 10, ca re apãrea sub forma unui triunghi, cu laturile alcãtuite din patru unitãti (tetraktys) In cosmologie, Pitagora îi va fi transmis cã numãrul avea un rol esential, el constit uind partea rationalã a universului, granita lui cu infinitul. . Ceea ce s-a pãstrat din toate acestea, implantate de Zalmoxisul secolului VI i.d.h. în structura spir itualã a geto-dacilor nord-dunãreni, ca formã de gândire si conceptie, independent de el ementele filozofice si stiintifice, a fost o profundã religiozitate. Trebuie menti onat cã în acea perioadã istoricã, când noul Zalmoxis reforma religia geto-dacilor, tulburãt or, în întreaga lume anticã se întâmplau lucruri deosebite, decisive pentru istoria umanitãt ii: - La Babilon, în timpul lui Nabucodonosor, se construia (între 605-526 i.d.h. ) zigg uratul Etemenaki, cunoscut ca "Turnul lui Babel", în mod cert si cu rol de observa tor astronomic. - Trãia si crea filozoful chinez Lao-Tse (604-531 i.d.h. ), întemeietorul daoismului . - Trãia si crea Zarathustra (599-522 i.d.h. ), filozof si întemeietor al religiei ir

Un alt fenomen asociat acestui "centru" este cel de drenare a nebuloz itãtii (ceatã. de uz personal. De-a lungul timpului. poate fi exp licat prin rolul de factor determinant ce-l are "centrul de frig local". adicã Gauthama Buddha (555-486 i.. Români a pitoreascã nr.În Capitoliul din Roma se instala un simbol de origine etruscã. devenit o zonã sacrã. o însusire a muntelui sacru trebuia sã fie acee a de a se ascunde privirilor. . ). dar uneori mu ntele Gugu se ascunde. . iar la iudei Moise cu divinitatea cãreia îi spune Iahve. ). "petrecându-si viata într-o pesterã. real. Înainte de a da o explicatie acceptului de egalitate între "muntele sacru" si Vf. "Lupoaica". în care avea sã trãiascã timp de trei ani. Giurescu si Dinu C. au fost numeroase propuneri ale istoricilor în legãturã cu "zona sacrã" sau "muntele sacru". care se "pliazã" pe versantii estici ai muntilor din zonã. implicit.h. care se produce în anumite conditii meteo. poate destul de rar. 94. întemeietorul confuc ianismului. generat de prezenta a douã cãldãri glaciare în imediata apropiere a vârfului Gugu si a vârfului Cra cul Pesterii. indicele de refractie. Istorici de seamã ca C. fiindcã pentru vedere apar numai cerul si orizontul. Împotriva acestor variante de amplasar e a Kogaionului. Gu gu. care nu putea fi decât un munte. legat de casa în care marele preot fãcea cunoscute învãtãturile sale în "adunar a bãrbatilor".h. Nu se întâmplã totdeauna aceasta. atât pentru munte. urmând pe Constantin si Hadrian Daicoviciu.d. a fost descris: ". ): "Într-adevãr. neapãrat. cert fiind vorba de mese rituale.. . dupã care s-a retras. nori) de pe versantul estic al celor douã vârfuri sub forma unui condens în . care ar exclude ideea de sup ranatural. "un munte ascuns". 7/1972). La asa-numitii geti.aniene. punându-i sã "benchetuiascã". din Muntii Orãstiei.479 i.d. parte redactate în sec.h. VI i. un asemenea fenomen.Trãia filozoful si moralistul Kon -Fu -Tzî (551 . 2. se povestest e la arieni cã Zarathustra a fãcut sã se creadã cã o zeitate bunã i-a dat legile întocmite de el. dar si pe o similitudine de fonetism: Cogheon. trebuie amintit cã majoritatea istoricilor. din textele lui Herodot si Strabon se constatã cã a existat o perioadã de locuire de trei ani într-o locuintã sub pãmânteanã. Giurescu par a admite cã Cogheonul ar fi actualul munte Gugu. Gugu poate fi învãluit în ceatã.Trãia Sakya-muni. În l egãturã cu localizarea Kogaionului (Cogaenum. care se cred nemuritori. ca si cum munte le ar fi strãveziu.. . fãcând prorociri bazate pe semne ceresti si primind numele d e zeu. de o deosebitã complexitate. care a însemnat prorociri pe bazã de semne ceresti.h. Gogaionul).Se scriau cele mai vechi pãrti ale Bibliei.d.muntele sfânt. ceea ce ne poate duce la c oncluzia cã acea locuintã ar fi putut fi un observator astronomic. întemeietorul budismului. C oghen. Or. Densusianu). în pri ncipal. care modificã densitatea stratului de aer si. Fenomenul.acest cel mai înalt pisc al masivului Godeanu uneori se ascunde. învãtându-i cã su nemuritori. bazat. Kogaionon. Sadoveanu) sau Vf. Gugu. Aceastã "casã" trebuie sã se fi aflat într-o zonã accesibilã si frecventatã. C. sau cine sti e cum si în ce."("Biblioteca istorica" 1. în condi tii de calm atmosferic local. trebuie subliniat cã este vorba de un fenomen optic de totalã refractie a lumini i. cum ar fi Muntii Cãlimani ( M. ZAMOLXE avea sã construiascã amintita "casã" în care-i aduna pe puter icii tãrii. " (Victor Kernbach-"Muntele ascuns al lui Zamolxis"." Între perioada de loc uire în acel centru unde era "casa bãrbatilor" si retragere. Omul (N. cu densitãti diferite. deveni tã simbolul cetãtii Eterne. Dacã vii din Retezat spre apus si e s enin si soarele strãluceste în sens avantajos. . El se datoreazã straturilor de aer. O explicatie la aparitia aceastei incredibile liste de reformatori si reforme. cu complexul sãu de sanctuare. ) Dupã întoarcerea acasã. a r putea fi cele spuse de Diodor din Sicilia (?-21 d. pe existenta unei pesteri situatã aproape de vârf.. cã era o constructie cu caracter public si aminteste cã noul Zamolxis a poruncit sã i se construiascã apoi si o locuintã subpãmânteanâ.. sustin idee a cã muntele "Kogaionon" al dacilor este Dealul Muncelului ( Dealul Grãdistei). adusã în atentie de naturalis tul Alexandru Borza în anul 1942. Zamolxis sustine si el cã a intr at în legãturi cu zeita Hestia. cât si pentru apa care curge în preajma lui (amintitã de Strabon) Conform vechilor traditii. în mai tot lantul Carpatilor. dar nu într-o banalã ceatã. Hero ot specificã. construit undeva în tr-o zonã favorabilã observãrii mersului astrelor si planetelor.s-au ridicat obiectii legate de faptul cã muntele în c auzã trebuia sã fie. asa cum pretind vechile traditii.

sã poatã observa nestingherit cerul. iar Iordanes (sec. dacã lumina soarelui n-ar "estompa" în timpul z ilei cerul. se stie cã din fundul fântânilor adânci se vedea si ziua licãrirea stelelor. în zona paralelei 45. datoritã procesiei echinoctiilor în timpul celor p este 2.Dupã ce lucrarea a fost terminatã. tot deasupra orizontului sudic. 160 grade. clima Eu ropei se rãcise considerabil (dovadã studiile de climatologie istoricã. dar mai ales dinspre est. Caracteristicile mentionate conferã locului o trãsãtu rã de "sacralitate". jelindu -l ca pe un mort. ea având orbita cea mai joasã dintre toate co nstelatiile zodiacului. sub ce nume si sub c e semne cele treisute si patruzeci si sase de stele trec în drumul lor cel repede de la râsârit la apus. rotatia cerului. altitudinea fiind de de 2. care acum douã milenii si ju .. dupã reaparitie.h. eclipsele solare . unde se gãsesc si astãzi stânele. . în sec VI i.h. nu? Amplasarea "ob servatorului astronomic" din Gugu. ar apãrea probleme majore. Zamolxis "dispare din mijlocul tracilor. rezultând si o nebulozitate accentuatã si de lungã duratã. . care alimenteazã pârâul Izvorul Gugului. ". In al patrulea an. Cracul Gugului. fãcea prorociri. pe directa de la NE la S. Timisoara."(Herodot. la o orã si jumãtate. 150 m. Locuinta subpãmânteanã. Desi vreme de trei ani a lãsat sã se creadã cã este mort. se pare cã Zamolxis nu a urmãrit o "reînviere" care sã întãreascã învãtãturile lui despre nem ci cu totul altceva. Terenul ales. Pe versantul vestic. Referitor la aceste cunostiinte. Conexând cele de mai sus cu afirmatia lui Strabon legatã de faptul cã Zamolxis "întemeia t pe semne ceresti. ele erau extrem de avansat e pentru acea epocã. în fapt o crevasã naturalã în apropierea vârfului muntelui.. el le-a apãrut si astfel Zamolxis fãcu vrednice de crezare învãtãturile lui. deasupra orizontului. pentru cã. Este ceva. Între orbitele celor douã constelatii. Ceru l nocturn din solstitiul de varã permitea observarea culminatiei Constelatiei Sãgetãto rului. cunosteau "teoria celor douãsprezece semne ale zodiacului. în timpul regelui Burebista si a marelui preot Deceneu. 28 de grade fatã de constelatiile zodiacale. semnalat pentru prima datã de Alexandru Borza ( "Sanctuarul Dacilor". spre a se apropia sau depãrta de polul ceresc. în care punctul vernal si semnele zodiacului s-au depl asat în sens retrograd cu cca. în ciuda conditiilor neprielnice. dar mai ales versantului estic îi oferã conditii ce permit observ area cerului. dimensiu nile fiind: lungime 10m.Zamolxis a cãutat un loc.albia pârâului Branului. ceea c e ridica probleme în privinta amplasãrii unui observator astronomic. cum creste si scade orbita Lunii .aibã. Publicatiile Institutului Social Banat-Crisana. cu cât globul de foc al Soarelui întrece mãsura globului pãmântesc. astãzi. Acest loc a fost gãsit. înãltime 2-3 m. . În plus.În perioada în ca re Zamolxis "îi învãta pe fruntasii tãrii". muntele putând fi abordat dinspre vest.. mai ales deasupra versantului rãsãritean. se înscriu orbitele cel orlalte constelatii zodiacale. Vârful Cracul Gugului cu "observatorul astronomic" îs i primeste astfel încã o legitimitate. datoritã reflexiei razelor de luminã sub un anumit unghi de incidentã în mediul dat. istoric al gotilor. Scopul autoizolãrii de trei ani a fost observarea unui anumit fenomen ceresc. care prin orbita ei culmineazã deasupra orizontului de sud.d. permite observarea cerului pe o deschidere de cca. era "o locuintã subpãmânteanã". lãtime 2 m. In aceste conditii. considerat de o deosebitã importantã. ca apoi sã aparã iar în comunitate. VI d. se pot avansa urmãtoarele: . este frecvent cer senin. care a fost modificatã. Accesul nu este deloc facil. In ce pr iveste "observatorul". fenomenul determinã precipitatii. coordonatele geografice fiind 45 16' 54'' latitudine nordicã si 22 42' 44'' longitudine esticã. un "amfiteatru" cu "amplificare" naturalã. unde. Tracii doreau mult sã. atunci s-ar putea observa cum în 24 de ore constelatiile zodiacului se perindã una dupã alta. ca un obser vator astronomic si poate ca o constructie ce permitea urmãrirea astrelor si ziua. datoritã orografiei locului . A trãit acolo trei ani. Trebuie subliniat cã la o încercare. se asista la "reveniril e" zeului si de unde acesta îsi fãcea cunoscute învãtãturile si prorocirile pe baza observ atiilor astronomice. de a se reconstitui "cerul" observat de Z amolxis. IV. atrage aten tia cã geto-dacii. regulile prestabilite ale astrelor care se grãbesc sã atingã regiun ea orientalã si sunt duse înapoi în regiunea occidentalã". pentru a obtine un cor idor din care se putea observa cerul într-o anumitã dechidere unghiularã. coborând în locuinta lui de sub pãmânt. de unde. În situatia datã. ). 95). 500 de ani trecuti. 1942). desi fântânarii se feresc sã o spunã. pe baza miscãril or ghetarului Fernau). acesta este o crevasã amenajatã în Vf. ar fi putut sã fi fost incinta sacrã. în perioada solstitiului de iarnã se putea observa Con stelatia Gemenii.

Magul îi explicã acest demers: Poporul se rãzbunã fãrã sã vrea fãrã sã ºtie. pentru cã. pe creste. ideile lui se rãspândesc în cetate.es te alcãtuit din blocuri de granit dezagregate. locul trebuia sã mai c ontinã si unele simboluri ale marelui preot.mãtate "asigurau" probabil pe cel de la "observator". În poemul Gemenii În Ce În În apare ca zeu al armoniei. însoþit de lunã ºi soare: capul mesei ºade Zamolxe. de figurã auroralã a spaþiului mitic românesc..o credintã intensã. . marele mag al dacilor hotãrãºte sã-l transforme pe Zamolxe în zeu. peisajul oferit de clivajul rocilor dizlocate si prãvãlite de climatul aspru de altitudine. zeul getic. Între timp. Împletit cu stele albastre. Tot ca zeu suprem. în singurãtatea peºterii sale Zamolx e primeºte mai multe semne care îi vestesc sacrificiul. În final. lesne urcã lumea cu umãru-i atletic. Zamolxe conduce oºtirea dacã împotriva romanilor. dreapta lui sub vãlul de ceaþã mândrul soare. capabil sã readucã viaþa în trupul îngheþat de moarte este înfãþiºat ºi în igoii. Colþuroasa lui coroanã e ca fulger împietrit. posibile elemente de triangulatie pentru mãsurãtori ceresti. Cu-a lui mânã aratã drumul la oºtirile-i bãtrâne ªi de dor de bãtãlie crunt e ochiul strãlucit. Simþindu-se ameninþat de noua reli ie. reformator al religiei sau profet. portretul sãu realizat în replicã la cel al lui Zeus: Ca o negur-argintie barba lui fluturã-n soare. Îi comandã o statuie. Înveºmântat cu hlamidã albã. Piscul secundar al vârfului Gugu . în ultimã instanþã el reprezintã spiritualitatea autohtonilor. scrierea sa îl prezintã pe Zamolxe ca profet izgonit din cetat e pentru cã propãvãduieºte credinþa în Marele Orb. dinspre (fapt semnificativ) Depresiunea Hateg. Eminescu îl prezintã în ipostaza de zeu rãzboinic: ªi Zamolxe.. ar când profetul se reântoarce în postura de strãin sãlbãticit gãseºte lumea adunatã la templ tru a-i înãlþa statuia. . fiind spectaculos. Pletele-n furtunã-nflate albe ard ca o ninsoare. capabilã sã mobilizeze energii spirituale si materiale la un înalt nivel.Cracul Pesterii . Blaga sugereazã discret cã înstituirea unei o rdini religioase are nevoie de o jertfã. Lucian Blaga scrie o dramã întitulatã Zamolxe. Literatura îi atribuie sensuri simbolice. "pestera" sugereazã o muncã titanicã d e amenajare. Ai încercat sã-l scapi de zei ºi azi îþi ai ºi tu un chip de piatrã printre ei! Furios pe manevra preotului. intrarea amintind de o poartã megaliticã. Zalmoxis întrupeazã geniul religi os al daco-geþilor. timp de ºapte ani trãieºte într-o peºterã l pãdurii. Rãsturnat în car cu rune. stânga-i ºade luna sfioasã. Vale a Jiului sau Valea Cernei. lumea recunoaºte în cel mort pe Zamolxe ºi realizeazã cã pri oartea sa le-a fost redat Dumnezeul Orb. În poemul Memento mori. prin drum de nouri Miºcã caii lui de fulger ºi-a lui car. Considerat zeu. în care abordeazã problema naºterii religiilo r. a acelor strãmoºi aproape mitici învinºi de romani. care nu puteau avea decât o m otivatie . îºi distruge statuia stârnind revolta mulþimii care îl ucide cu bucãþi din statuie.. realizarea constructiei subpãmânt ene a marelui preot a necesitat calcule si eforturi. În afarã de acel "confort astronomic" necesar. Cu toatã i naccesibilitatea muntelui si duritatea rocilor. cum ar fi tringhiul dreptunghic forma t de cele trei vârfuri. zâmbitoare. cu uraganul cel bãtrân. de altfel. Acolo se poate ajunge venind doar pe plaiuri. subintitulatã mit pãgân.

In tot acest rastimp. ca pe un om ce avea insusirea de a dezvalui vointa zeilor. Cind locuinta a fost gata. a fost sclavul lui Pitagora. a adaugat el. Zamolxe. In cele din urma a izbutit sa-l convinga pe rege sa si-l faca asociat. fiul lui Mnesachos. nici Sa tamaduim capul fara sa tinem seama de trup. cind. unde a stat ascuns trei ani. ca si locuinta lui de sub pamin t. nici urmasii lor. intilnindu-se rar cu oamenii. IV. Zamolxe a dobindit respectul cir muitorilor si pe al poporului. la fel ca al riului care cuege pe linga e l. Intors in patrie. pe care ar trebui sa-l . Numele lui este Kogaionon. cu minima incertitudine. printre ai sai. in timpu l peregrinarii sale in Egipt. inaccesibila tuturor celorlalti. zeul suprem al daco-geti lor. 5) "Dupa aceea am aflat de la helenii care locuiesc in Hellespont si in Pont. eroul. Izvoarele antice sint putine si incerte: "astfel se spune ca un oarecare get. ar fi strins multa bogatie si astfel. Geografia. Iar acel trac ma incredinta ca au dreptate confratii sai din Hell ada sa sprijin ceea ce ziceau adineauri. de la unul dintre medicii traci ai lui Zamolxe. dupa aceea libertate. Intrucit il priveste pe Zamolxe. Regele. nu intotdeauna la fel. c are a fost invatator si judecator al poporului sãu. arat indu-ne deci o divinitate totala. numit Zamolxe. facindu-i astfel sa creada tot ce le spunea. Iata ce istorisesc helenii ca ar fi facut. despre care se spune ca ii fac pe oame ni nemuritori. VII. cu atit mai mult nu trebuie sa incercam a vindeca trupul fara a c auta sa tamaduim sufletul . cunoscind astfel modul de viata ionian si niste moravuri mai de soi decit cele din Tracia. a cerut sa i se cladeasca o sala de primire unde le oferea ospete. Dar de nu va fi fost Zamo lxe decit un om ori nu va fi fost decit un zeu de pe meleagurile Getiei. ca ac est Zamolxis ar fi trait in Samos ca sclav al lui Pitagora. i-a dat tot sprijinul. C red totusi ca acesta a trait mult inainte de Pitagora. La inceput i s-a incredintat doar functia de sacerdot al celui mai venerat dintre zeii lor. care e rege le nostru. poruncise sa i se faca o locuinta s ubterana. Dobindind. aceasta cinste o tinea Deceneu. bogat. ca fata de unul care le da porunci dupa indemnul zeilor. Apoi cind peste geti a ajuns sa domneasca Burebista. traind de-a pururi. 3. Zamolxis prezentindu-l fie ca pe o divinitate htonica. ii invata ca nici el. ci numai se vor muta intr-un loc unde . Deoarece tracii traiau in cum plita saracie si erau lipsiti de invatatura. 95 96) "La fel este si acum cu descintecul nostru. Ia r practica pythagoreica de a se abtine de la carne a ramas la ei ca o porunca da ta de Zamolxe" (Strabon. indeosebi in preajma lui Pitagora. eu nici nu tagaduiesc toate cite s-au spus. unul din acele personaje ilustre pe care mitologia le numeste initiati. s-ar fi intors. zeu mesianic. intru-cit traise pri ntre eleni. cit isi gazduia oaspetii vorbindu-le astfel. cind a vazut ca oamenii sint mult mai supusi fata de el decit mai inainte. dovedeste. afara de rege si de dregatorii lui. el a disparut dintre traci.Putine referinte antice descriu. ca Zamolxe a fost un erou national. me reu se gasea un astfel de om care ajungea sfetnicul regelui. L-am invatat acolo. inarmata. Istorii. dupa disparitia sa. a aparut iarasi dinaintea tr acilor.dupa datina. fie personificind ce rul sau prin cumul de atribute erou civilizator. acest Zamolxe. ceea ce se intim pla de obicei in epoca de formarea miturilor. Dar in al patrulea an. De la filosof a obtinut oarecare informatii despre fenomenele ceresti. omul cel mai intelept al Helladei . impotriva caruia divinul Cezar s-a pregatit sa porneasca o expeditie. cu averea cistigata. Comentatorii istoriei dacilor au ocolit adesea tocmai elementele din care se poa te deduce. invatator si judeca tor al oamenilor vii si gazda cereasca prielnica si mintuitoare a mortilor. in timpul ospetelor. Pina si muntele cu pestera a fost socotit sfint si asa il si numesc. ca talmacitor al fenomenelor ceresti. il para sesc" (Herodot. si acolo isi petrecea viata. ca tot asa cum nu se cuvine sa incerca a vindeca ochii fara sa fi vindecat capul. nici oaspetii sa i. a fost transformat in zeu. coborind in adi ncimea incaperilor subterane. Dar. Acest obicei a dainuit pina in vremea noastra. iar apoi l-au proclamat zeu p e el insusi. nici nu le cred insa prea mult. iar la geti acest o m era chiar numit zeu. ca un zeu ce este. nu vor muri vreodata. Zamolxe si-a ales o anume pestera. Tracii l-au regretat si l-au bocit ca pe un mort. vor avea parte de toate bunatatile. cetatenilor de vaza. pricina pentru care cele mai multe boli nu se supun artei medicilor Helladei este ca ei nesocotesc intregul.

spre cer.cunoasterea astrelor(Iordanes). Origene) înþelept iniþiat (Strabon.ingrijeasca. care soli. Iordanes). Iordanes. aduc invinuiri solului zicind ca este un om ticalos si. zeu totemic întruchipând ursul (R. de Lucian din Samosata. iar altii. 54). I ata cum il trimit pe sol. de ritualul funerar(inc inerarea sugereaza ridicarea la cer odata cu fumul) si cu atit mai mult de ritua lul trimiterii solului la Zamolxe. aruncati fiind in sus ca sa cada i n sulite. zeul era adorat pe virfuri de munte(Kogaion). Sa man (E. I. Eliade). Pârvan). si ameninta divinitate a(care provoaca aceste fenomene) deoarece ei cred ca nu exista alt zeu in afara de al lor" (Herodot. divinitate femininã (Suidas).vindecarea prin corelatia trup-spirit ceea ce indica omul integral(Platon). cind tuna si fulgera. 94) Multitudinea de aspecte ne pot ajuta sa construim un portet mitic. Hiperboreu (Clemet Alexandrinul). G. Florescu). apucind de miini si de picioare pe cel ce urmeaza sa fie trimis la Zamolxe si ridicindu-l in sus il arunca in sulite. Busuioceanu). Din reperele antice se poate trasa un contur al personalitatii de zeu a lui Zamo lxe care ca daimon get (Herodot) avea un raport cu un sistem de mistere initiati ce(magia psihomedicala-[Platon] si mitul unitatii trup-spirit[divinitate-omenire ] confirmata de trimiterea la calendarul specific dacic.predicarea curajului cel putin la ktistai(Strabon). naturist ºi iniþiatic al unui zeu suprem (R. si de asemenea cu trimi terea la doctrina orfica ) si de lipsa totala a thanatofobiei la geto-daci subli niaza caracterul cu desavirsire original a lui Zamolxe in panteonul lumii antice . Iordanes (Getica. Iamblichos. zeul carpatic al nemuririi (Al. Istorii. Vulcãnesc u). Strabon). MEDIC PSI HOTERAPEUT(Platon). O rigene(Contra Celsum. zeu urano-solar evoluat dintrun zeu htonic (H. socotindu-i pe amindoi mari mesteri in arta incantatiei. getii socot ca zeul le este binevoitor. nu poate sa-i mearga bine nici partii. Daca strapuns de sulite---acesta moare. PROFET(Strabon). R. Aceiasi traci. R. cu porunca sa-i faca cunoscute lucrurile de care. zeu dyonisiac dupã modelul Sabazius (G. Russu). Iulian Apostat ul. un zeu care reapare periodic (Al. Zamolxis a fost daimon getic (Herodot) sclav al lui Pytagora (Herodot. Densuºianu. dupa invinuirile aduse .asce tismul urmarind sa nu foloseasca nimic viu in hrana. 213). de Enea din Gaza. INITIAT(Strabon. caruia ii dau insarcinari inca fiind in viata. MARE PREOT SI REFORMATOR RELIGIOS(Herodot. ZEUL CARPATIC AL NEMURIRII(A l. Daicoviciu). Clement Alexandrinul(Stromateis. Unii dintre ei primesc porunca sa tina trei sulite(cu virful in sus). filosof sav ant (Iordanes). Iordanes). mare preot al divinitãþii daco-getice supreme (Strabon). LEGISLATOR(Diodor din Sicilia). Celsus. Densusianu) In lin ii mari doctrina zamolxiana respecta urmatoarele principii:nemurirea ca atare(He rodot) sau imortalitatea sufletului(neexistind credinta celtica in metempsihoza) . Herodot). Strabon) mag ºi medic psihot erapeut sau rege ajuns zeu (Platon) legislator (Diodor din Sicilia). H erseni). Hesychios din Alexandria. profet htonic. de fiecare data. " (Platon. V. Zeul-Moº (N. Busuioceanu). Caracterul de zeu urano-solar este subliniat de lipsa acoperisurilor la temple le dacice. 156 d e) Socrate intr-un dialog platonician. V. III. IV. Platon il mai compara pe Zamolxe cu hiperboreul Abaris. ZEU TOTEMIC URS(R. Tocilescu) zeu celes t ºi atmosferic (V. Iordanes.morala dreptatii si a cinste i(Herodot) Dupã unii scriitori. se credea ca vor ajunge sus la zeu in cer nu ca umbre ci corporal(trup ul lor era impiedicat sa moara avind contact cu pamintul si desigur dupa jertfa trupul era ars pe rug) Herodot ne arata si ritualul trimiterii solului: "tot la al cincilea an. iar daca acestui intreg nu-i merge bine. erou civilizator zeificat (Herodot. au nevoie. zeu uranian (M. Vulcãnescu ). ei (geto-dacii )trimit la Zamolxe un sol. trimit pe altul. zeu htonic (I. înþelept prepita goreic (Herodot). . Vulcanescu). Popescu). Porphirius (232-304). Iar daca nu moare . reformator religios cultural ºi politic (Herodot . profet (Strabon). tras la sorti. 40) In plus. divinitate iniþiaticã (T. Dodds). astfel Zamolx e a fost : DAIMON GETIC(Herodot). Charmides. Strabon. ZEUL-MOS (N. trag cu sagetile in sus. personaj mort ºi înviat (Celsus). "Zamolxe pretindea ca lui ii daduse legile Hestia" (Diodor din Sicilia) Zamolxe mai este amintit de Apulius.

aceste s-a pretat cel mai mul t la creºtinare. -vindecarea prin corelatia trup-suflet -ascentismul -predicarea curajului. ca aceia In dalbe ceruri se vor mingiia Fericiti cei blinzi. magia psihomedicalã. prin sistemul de mistere iniþiatice. Caloianul) dar dintre toate cultele antice. iniþiati între Zamolxe ei ajun g nemuritori cu adevãrat). 683 î. ca aceia Vor mosteni intreg pamintul. Eu le dau viata vesnica si nu vor pieri n iciodata [ ] dar cei rai vor merge la osinda vesnica iar dreptii la viata vesnica" (Ev. Ca aceia se vor satura Si niciodat anu vor mai rabda Fericiti aceia care muncesc Pamintul facindu-l gradina Ca ei vor culege roadele In gradinile cerurilor Fericiti vor fi cei milostivi Ca aceia se vor mintui Fericiti cei curati in suflet Ca s-or hrani doar cu lumina . chiar de va muri va trai. copii Vegheaza in mila cerului Tot intrebind-o Artemis spune: Fericiti cei cutezatori Ca a lor este victoria In plaiurile cele sfinte Fericiti cei ce pling. Dacã solul nu murea era învinuit ºi se trimitea alt sol. în linii mari.d. mai ales la caste ktistailor. in jurul focului Artemis si suratele ei Batrini. Urme ale cultului zamolxian se gãsesc în folclorul românesc ( Mosii. II. 19 ) Isus Cristos invata "cel ce cr ede in mine.h) Cam la amurg. urmãtoarele principii: -nemurirea ca atare (sau numai imortalitatea sufletului). 46) MOSTENITORII STELELOR HertoValus (aprox. Crestinismul ortodox a preluat. respectiv divinitate-umanitate (confirmat de trimiterea ritualã a solului în cer) . mitul unitãþii spirit-tru p. populatia locala nu a fost crestinata cu edicte sau cu forta si nici nu a cunoscut razboaiele religi oase. ci vor merge intr-un loc anume.Este cert cã acest cult a influentat sau a fost influentat de celþi. unde vor trai pururi si vor avea par te de toate bunataturile lumii" (Fontes. Fericiti acei ce flaminzesc Si acei ce inseteaza de stiinta. 25. odata cu enoriasii si majoritatea conceptelor zamolxiene trecerea facindu-se lin si organic. O datã la 4(5) an i se sacrificã un sol sacrificiul nu se producea pe pãmânt ci în aer iar solul era ales în urma unor teste. SIMILITUDINI Zamolxis invata ca"nici el si nici adeptii sai. ai cãror membrii erau lipsiti de teamã -cunoasterea astrelor -morala dreptãþii ºi a cinstei Conturul personalitãþii marelui zeu dac este absolut original în panteonul antic europ ean. Matei. nici unul din urmasii acestora n u vor muri. femei. barbati. Doctrina zamolxianã avea. mitul unitãþii astrale (confirmat de calendarul specific al dacilor) ca ºi absenta t otalã a thanatofobiei (confirmatã de constiinta dacilor cã.

. 30 en. Omul nu poate ajunge la nemurire decât curãþându-se de orice fel de pat . daci i respectau precepte creºtine înainte de creºtinism. Noul testament. Bucurati-va si va veseliti Ca plata voastra mult aeste In ceruri. Fericiti cei curati cu inima Ca aceia vor vedea pe Dumnezeu Fericiti facatorii de pace Ca aceia fiii lui D-zeu se vor chema Fericiti cei prigoniti pentru dreptate Ca a lor este imparatia cerurilor Fericiti veti fi voi cind va vor ocari Si va vor prigoni si var zice tot Cuvintul rau impotriva voastra. Aceastã credinþã în nãdejdea existenþei rãzboinice vine din adâncul unui crez deosebit de te popoare ale timpului. ca a lor este cerul. vinul. daco-geþii îl adorã ca pe Heracles . la rãzboi el trebuie judeca t fãrã pãrere de rãu. poftele lui nu trebuie ascultate. 1 12 (scrisa aprox. Ucenicii lui au venit la el.sufletul e nemu ritor. initiati In Legamintul Tainic si Nou Ca voi veti bea din Apa vie Si veti gata renasterile Primind pe veci ca mostenire Fiecare cite o stea in dar Veghind Divina Rinduire Investiti cu glorie si dar! Herto Valus Cartea Secretã PREDICA DE PE MUNTE A LUI ISUS (aprox.. Evanghelia dupa Matei cap. sec 3en) Niciodatã adoratorii lui Zalmoxis n-au înþeles sã cedeze fãrã luptã afirma un istoric contem an. carnea. Isus S-a suit in munte si asezindu-se. Prin ascezã ºi monoteism. ) Vazind multimile. odiseea sfântului Andrei a venit în întâmpinarea ethosului zalmoxist. Si deschizindu-si gura Ii invata zicind: Fericiti cei saraci cu duhul Ca a lor este imparatia cerurilor. Pentru daci. Trupul e o împiedicare pentru suflet de a se bucura de nemurire: de aceea e l nu are nici un preþ.Fericiti facatorii de pace Ca fii cerului se vor chema Fericiti cei prigoniti pentru Dreptate. Mintind din pricina mea. Fericiti cei blinzi. ca aceia Vor mosteni pamintul Fericiti cei ce flaminzesc Si inseteaza de dreptate. O viz iune a modelelor exemplare confirmatã de Porphirios atunci când relateazã cã pe Zalmoxis . Ca aceia se vor satura Fericiti cei milostivi Ca aceia se vor milui. 5. ca asa am prigonit Pe proorocii cei dinainte de voi. Vasile Pârvan îl surprinde esenþial în Getica . Fericiti veti fi voi. Ni se dezvalule astfel ºi un alt aspect al principiu . Fericiti cei ce pling ca aceia se vor mingiia. femeile sunt o murdãrire a sufletului.

Peste ei. Lup . ºi sunt cea mai adevãratã întruchipare a lui Marte/ Pãrul ºi barba lor n-au fost tunse niciodatã/ Mãna lor dreaptã e totdeauna gata sã înfingã cuþitul / pe care îl are legat la ºol ce barbar. Ei sunt dupã Nicolae Densuºianu obârºia panthenonului grec. De la daci. Iatã versunile din Tristele . rãzboit. O sintezã unicã de culturã ºi civilizaþie originarã. au fost iguranþã cei mai viteji ºi mai drepþi dintre traci (Herodot). / ªi noi. cunoaºtem numele prieteni ei. / noi care locuim departe de voi. haiducesc.lui zalmoxist. la Pont ºi la Istru . federative. pe altarul credinþei lui Zalmoxis (fapt conse mnat de Herodot) pentru victoria în rãzboi . Sunt n umai suflete din ºirul lung aI eroilor neamului. care duce la existenþa unui cult al eroismului la cele mai rãzboinice populaþii . În acest fel se explicã sacriflciul individual al ce lui mai bun ºi frumos fiu al neamului. Cuminþenia Pãmântului . a se f ce nemuritor (Herodot): care este sufletul zalmoxist. uar al zeilor. de-a lungul istoriei au trecut toate invaziile ba rbare din spaþiul euro-asiatic. moºtenit a însufleþit într-o binecu tã sculpturã a sa. Gelu. Pornind de la aceastã adorare a lui Zalmoxis de cãtre vechii daci. Iisus ne-a relevat cã neamurile se înfãþiºeazã în faþa Domnului. românii au moºtenit aceastã sintezã între cuminþenia pãmântului ºi spiritul trã ce . trãmoºilor neamului românesc. Viaþa pe aceste meleaguri gurã de rai a fost supusã permanentei incursiuni barbaro-satan ice.un bãtrân. Dacii sunt cel mai deosebit popor din spaþiul european ºi universal. rãzboi de câte ori fiinþa lor a fost agresatã de factori externi.. pe aceste meleaguri carpato-danubiano-pontice.Fiinþa Omului pentru perenitatea fiinþei Ne amului. Prin aceastã moºtenire ancestralã zalmoxistã românii s-au ridicat întotdeauna la luptã.dao s . de la începutul vieþii umane. sub semnul lupului. mitul. Mihai. personaje tragice prin destinul lor: Burebista. tipul ºi trãsãturile de suflet în ru Zamolxis. Ei au ramas aici ca o piatrã din muntele Kogaionullu i. me tafizice . Dacii cum îºi spun ei înºiºi ºi cum le zic ºi romanii (Dio Cassius). Pierre Chaunu în lucrarea sa Istorie ºi decadenþã creioneazã un timp al verti calitãþii. Decebal. Pentru neam sacrificiul eroului reprez intã mântuirea sufletului colectiv. co lectivitãþi unite în individualitate. Pentru români. considerând timpul iudeo-creºtin. Rãdãcina ancestralã zalmoxistã este un izvor spiritual ce dãruieºte viaþa per etuã spiritualitãþii noastre ortodoxe. a intuit aceastã trãire spiritualã în cele douã poeme din Tristele ºi Scrisori din Pont . Originea lor a nãscut multe c ntroverse. timpul nostru contemporan. devenind temelia înþelegerii ºi trãirii fireºti a sensurilor No ului Testament. În Scrisori din Pont Ovidiu spunea: . care întâmplãtor se aflã în re. o trãsãturã ingenuã de bun simþ încarnat din spir nostru.cum numea Pliniu cel Tânãr pe strãmoºii noºtri. Învierea ºi misiona rismul individului au conþinut numai atunci când omul se jertfeºte pentru mântuirea sufl etului neamului sãu. unitã prin forþa esenþialã a iubirii creºtine avem a con topire a împlinirii individului ºi neamului într-o unitate inseparabilã. sculptorul român al universalitãþii. în spaþiul mioritic. exilatul do la Tomis. Urmând linia individ-neam-Dumnezeu. ªtefan. spiralã. Aceastã trãinicie teluricã izvorãºte din originea milenarã. Istoriografia a dat numeroase va enþe timpului: ciclic. numai atunci când a ajuns cuþitul la os . Constantin Brâncuºi. mitic al eterne i reîntoarcei. rãsculat. Astfel. dar datoritã cercetãrilor din ultimii ani. Popor cu adânci rãdãcini þãrãneºti. bunule oaspe. Tudor.este numele de origine indo-europeanã a dacilor ca temelie a Cuminþeniei Pãmântului . Horea. Iisus ne-a relevat puterea sacrificiului. Din aceas tã experienþã milenarã s-a nãscut înþelepciunea Cuminþenia Pãmântului . Avram Iancu. credinþa în Zalmoxis. ramura nordicã a tracilor. românii au cultivat bunul s enia. / rãspunse vorbelor mele astfel. O altã faþetã a spiritului nostru o gãsim în acel weltanschaung rãzboinic. Românii au creat propriul lor timp. buna vecinãtate. Antonescu. Din traci s-au nãscut românii spunea Mihai Eminescu intuind esenþa etnicã a poporului român Românii au moºtenit de la daci. Daco-românii s-au apãrat. urmaºii dacilor. din adâncul metafizic at trãirii româneºti s-au nãscut simboluri naþionale unice. în special ale lui Nicolae Miule . Mircea Eliade vorbea despre un timp al oam enilor cavernelor precum ºi de unul al grecilor ca un timp ciclic. într-o simbiozã indestructibilã. cel al trãirii telurice.Timpul transcendenþei ce leagã pe Pãmânt ºi în Ceruri omul ºi neamul cu Dumnezeu î -o trinitate a veºniciei. dacii: au glas aspru/chip tic. rãzvr . Mircea. Ovidiu. putem descoperi cãi nebãnuite ale sufletului strãmoºilor noºtri. vertical.. în a te face nemuritor se subs ituie Vechiului Testament. chtonice ancestrale. ne le ca o creaþie fireascã divinã veºnicã opuse contopirii cosmopolite.

Imitarea ritualã a lupului caracterizeazã înde osebi initierile militare ºi prin urmare ale celor Männerbunde... ce înseamnã lup . numai cã un asemenea cuvânt nu este atestat în texte literare sau inscripþii. era formatã din acea populaþie care s-a dezvoltat în bazinele mai joase ºi a devenit ceea ce am numit noi carpato-dunãrenii (carpato-istrieni)..daca . înca din timpuri imemorabile.dupã o ipotezã a lui I. armä specificã a geto-daci lor. dezvoltându-se ca un prim nucleu în þara din urul munþilor (. Aºa cum grecii au prin Homer. Lupul în antichitate era mbolul fugarului . Deci aceastã asemã e justificã apropierea pe care o face I. Arma specificã dacilor în textele de limba latinã se numeºte sica.în semnul lupului . legendar e. care era istovit de rãzboaie dese. o ipotezã susceptibilã de a explica numele dacilor scoate în evidenþã cap citatea de a se transforma în lupi (. il preiau de la daci.).toate cu profunde caractere miceniene . Criºan . Iar a tradiþie consemnatã de Hesychios ne informeazã ca daos era n umele frigian al lupului. abþinerea de la vin ºi ascultare faþã de porunci.) popoarele germanice ºi cele slave ( ) cea de-a doua ramurã. Eliade afirmã cã datoritã eroismului ºi tenacitãþii tineretului razboinic al unui trib. Dupã Strabon. getul Burebista i-a înãlþat atât de mult prin exerciþii.scu prin cartea Dacia .ajungând în fruntea nea mului sãu.. legenda rãzboaielor Troiei. cã legãtura între numele dacilor prin l up sugereazã originea totemicã ce ar putea fi susþinutã ºi de stindardele în formã de cap de up întâlnite pe Columna lui Traian sau pe ceramicã . pe car e o numim balticã ... un fel de Goterd amerung al dacilor susþinând o cucerire de cãtre stramoºii noºtri a subcontinentului india n. macedonenii. Continuând putem afirma cã numele lor de daci vine de la un grup de tineri rãzboinici rãzvrãtiþi. pentru a surprinde strânsa legãturã între cele trei elemente de rezistenþã ale neamului dac: Zalmoxis . Ni ae Miulescu aºeazã epopeea razboinicã din Mahabharata si Ramayana la originea spiritul ui rãzboinic al dacilor. persanii. Tot dupã Eliade numele lor et nic derivã foarte probabil din iranianul dahoe . Mai degrabã existã o apropier între denumirea dacilor cu indo­-europenismul dhaukos . Criºan. dupã ce a adoptat viaþa de tip pastoral a început sã se simtã tot mai îngh suit între dealurile natale (Nicolae Miulescu). vechi greci.. Criºan îºi trag denumirea dintr-un cu t . confreriile secrete de rãzboinici (Mircea Eliade).dupã I.pot fi considerate prin teoria lui Nicolae Densuºianu ca origin are din spaþiul carpato-­dunãrean. ramura de sud. purtãtori de sabie. Ramura nordicã. având aceleaºi rãdãcini de la omul erei glaciare. Grupul carpato-dunãrean. Nicolae Miulescu vine cu teoria unui razboi..Þara Zeilor s-au dezvelit multe secrete despre trecutul strãmoºi lor noºtri. H. ) de unde cele mai frumoase râuri se îndreptau spre Dunãre (Istrul)..ce ar fi desemnat un pumnal scurt cu lama curbã.. ce înseamnã lup. Numai aceastã credinþã organicã explicã marile victorii ale dacilor în l ptele cu sciþii. Un model al mijloacelor de luptã pe care micenienii. În acest mod au preluat ºi orfismuI sau sãmânþa filosof icã a lui Pitagora. s-au diferenþi at unul de celãlalt pânã au format astfel douã mari familii înrudite. Strabon..) ºi faptul cã ei nu mor ºi cã cel care e duce la Zalmoxis . aducând pentru aceastã afirmaþie dovezi de asemãnare între limba dacã ºi cea sanscritã. armatã. (. Nicolae Miulescu afirmã cã populaþia continentului nostru are la bazã douã mari grupuri de europeni care. epit etul lor ritual lupii a devenit numele întregului trib! Mai departe Eliade crede cã epi tetul acestor tineri imigranþi victorioºi a fost acceptat de aborigenii invinºi ºi supuºi. încât în ultimii ani s-a fãcut u t puternic ºi a supus geþilor cea mai mare parte din populaþiile vecine. al rãzboiuIui. La daci religia se interfera intr-o sintezã inseparabilã cu doctrina militarã. Herod ot remarca douã lucruri la daci dacã ar avea a singurã conducere ºi s-ar înþelege între ei a i dupã pãrerea mea de neînfrânt ºi cu mult mai puternici decât toate seminþiile pãmântului º cã stãpânesc meºteºugul de a te face nemuritor.masurianã (. Dupã Mircea Eliade dacii se numeau ei înºiºi mai demult lupi sau cei care sunt asemeni lupilor. cei ce seamanã cu lupii . . rege. celþii sau romanii. Dar mergând pe linia teoreticã car e o impune Nicolae Densuºianu în Dacia preistoricã vom putea susþine cã topoarele de luptã tezaurul de la Þufãlãu sau sabia de la Periºani . Ion Horaþiu Criºan în Civilizaþia geto-dacilor vorbeºte despre influenþa micenianã asupra c eristicilor armelor de luptã dace în epoca bronzului. dacii se numeau daoi . Strabon face urmãtoarele referiri la Burebista . care la romani sunt cunoscuþi ca haiduci ce impun societãþii .. H. Denumirea de geþi a fost datã dacilor de greci care aveau obice iul sã dea denumiri diferite de numele pe care ºi-l dãdeau popoarele sieºi. H. Dacii . Sunt interesante de analizat douã texte ale unui istoric antic. care le aduna în ap ele ei curgãtoare. Ba încã a ajuns sã fie temut ºi de romani . Dacii s-au nãscut sub semnul lupului.

monogam precum ºi credinþa în nemurire. cel care l-a învins pe regele macedonian. Mihai. dacii "îl adora ca pe Heracles". În acea perioadã are loc o regenerare moralã prin Z lmoxis. Strab on in Geografia aratã cã Deceneu era bãrbat vrãjitor. În jurul anului 80. Zamolxis precede eroii noºtri naþionali. S-a creat astfel o stare de spirit unificatoare care a d us la ivirea unei armate invincibile cu un rol hotãrâtor în formarea statului dac cent ralizat al lui Burebista. Relatarea ne dovedeºte cã Zalmoxis era un pri tare de spirit. care umblase prin Egipt ºi învãþase oa e semne de proorocire. Odatã cu epoca lui Burebista. de sorginte zalmoxistã. O datã cu Burebista se produc mutaþii importante privind rolul regelui în spiri tualitatea dacicã. Numeroase sunt reprezentãrile cãlãreþului pe plãcuþele de argilã de la Letniþa.dacice epitetul lor ritual de lupi. nu ca pe un creator de religie. Diodor din Sicilia ne aratã cum dacii iau cinstit pe prizonierii macedoneni cu mese bogate. A ceste nume ale regelui sintetizeazã funcþia politicpã de rege cu cea spiritualã întru Zalm oxis. Tudor. Regele dac devine simbolul unui principiu spiritual ºi credinþei în nemurire ºi vi tejie. Ovidiu îl surprinde în Tristele. creatoare de religie ºi stat. care devine un fel de patriarh al dacilor . personaj c onsubstanþial a dãruit Daciei o religie compatibilã cu sufletul rãzboinic al strãmoºilor noºt i. un patriarh înainte de patriarhie. înainte de Hristos. ªi sub cal este reprezentat un Acest personaj îl putem considera o reprezentare a lui Zalmoxis sub chip de Sfântu Gheorghe. aºa cum ne aratã Jordanes dupã victoria asupra generalului roman Fuscus i-au num it pe conducãtorii lor semizei. lãsând a se crede ca îi sunt cunoscute tainele divine. urmaºul dacilor. e ca s-au lãsat convinºi s stârpeascã viile ºi sã-ºi ducã viaþa fãrã vin . Aceastã credinþã naºte tipul de rege . sã reziste dur erilor fizice ºi sã înfrunte moartea cu neasemuit curaj. În vremea lui Burebista are loc o revoluþie a fondului autohton autentic. Deducem din te xt cum dacii înlãturã influenþele orgiastice ale cultului lui Dyonisos care contribuiau la o scãdere a combativitãþii rãzboinice. datoritã influenþelor negative ale coloniilor greceºti de la P ontul Euxin asupra moravurilor ºi credinþei dacilor se remarcã o decãdere a spiritului c ombativ din cadrul armatei dace al rãzboinicilor lupi.funcþia spiritualã ce precede Patriarhia ortodoxã la români. cu numele regelui dac Zalmodegekos. a avut loc o revigorare a spiritului razboin ic al dacilor. a preluat matricea de la Zalmoxis într-o treime miticã a spiritualitãþii neamului sintetizatã în ciobanul din Mioriþa. Remarcabilã este descoperirea în anii 50 ai secolului XX a unei inscripþii d atând din jurul anului 300 înainte de Hristos.zeu . Horea. Mircea. Dupã câtva t imp era socotit chiar zeu ( ). Conducãtorul acestui grup a fost probabil un tânãr cu numele de Zalmoxis care a dãruit dacilor un principiu religios ascetic monotei st. regele pãstreazã funcþia politicã ºi militarã dar pierde din prerogativele s pirituale care trec în seama marelui preot Deceneu. precum ºi a influenþei celþ lor. S-a dus o luptã acutã împotriva dezintegrãrii ºi disoluþiei valorilor tradiþionale dace. care au fãcut din daci creºtini înainte de creºtinism. lumea de dincolo.conducãtor suprem a l armatei. Dacii s-au creºtinat repede ºi datoritã preceptelor bui Zamolxis: monoteism. nemurire. Burebista cu ajutorul marelui preo t Deceneu repune în drepturi vechea religie a lui Zalmoxis. iar ei deºi erau învingãtori au pãs trat atitudine rezervatã ºi modestã deoarece Zalmoxis nu avea nevoie de sclavi ai plãcer ilor ci de oameni robuºti. dupa victoriile lui Dromichait es împotriva lui Lisimah. Cu douã secole înainte de Burebista. Aceºti eroi au ceva din spiritul de sacrificiu al haiducului . vechile rituri tradiþion ale. Ca dovadã de cât îl ascultau geþii. Încã pe vremea lui Dromichaites . Spirit rãzboinic. Zalmoxis. Poporul român. Perioada o putem încadra cronologic între 290 ºi 80 înainte de Hristos. Avram Iancu ºi bineînþeles ºi multi alþii. puternici. din acel ceva jertfit întru nemurirea lui Zamolxis. oarecum uitate ºi datoritã rãzboaiebor intestine între daci. Porphirios relateazã cã pe Zalmoxis. care acceptã moartea cu seninã atea unui dac. Dacii. un principiu compatibil cu spiritul rãzboini c al oamenilor locului. Aceastã pervertire a credinþei tradiþionale dace s-a sfârºit odatã cu Burebista. a Meºterului Manole ce-ºi sacrificã cea mai dragã fiinþã pentru biserica creºt . iar din Marele Preot. capabili sã îndure foametea ºi setea. Burebista ºi Deceneu a interzis tocmai pentru a feri de moleºealã soldatul dac. adica anzi ºi nu simpli oameni. Grigore Tocilescu afirmã cã în Dacia ar fi existat familia poligamã. Odatã cu Burebista are loc o renaºtere a credinþei tradiþionale dace. Pe Decen eu îl interpretãm ca pe un restaurator. unificatoare. El este îmbrã murã cu suliþa în mânã atacând un urs ce stã înaintea calului. asceticã.

revoltã ºi neatârnare creºtinã . . simbol at temeliei ºi trãiniciei neamului românesc.nã.un Zalmoxis ce revine azi în sufletele noastre. Nu în ultimul rând Zalmoxis se regãse în Toma Alimoº ca spirit de dreptate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful