Caûnh quan ñoâ thò.

30 tieát

KTS Baïch Anh Tuaán ÑH Kieán Truùc TP Hoà Chí Minh

04/02/09

Copyright 1996-98 © Dale Carnegie & Associates, Inc.

1

Caûnh quan ñoâ thò.
Löôïc söû phaùt trieån ngheä thuaät coâng vieân ôû moät soá nöôùc treân theá giôùi Löôïc söû ngheä thuaät vöôøn coâng vieân :phöông Ñoâng 1, Ai Caäp: quoác gia coå Ai Caäp hình thaønh töø theá kyû IV tröôùc coâng nguyeân treân löu vöïc soâng Nin thuoäc vuùng Ñoâng Baéc Chaâu Phi. Vöôøn ñöôïc quan nieäm laø nôi vui chôi giaûi trí xuaát hieän töø theá kyû thöù ba TCN vaø phaùt trieån röïc rôõ vaøo thôøi kyø Taân vöông quoác.(1600-1100 TCN) Vöôøn ñöôïc phaân thaønh hai loaïi: Vöôøn ñeàn ( cuûa caùc Pharaon)
04/02/09 2

Ai Caäp coå

04/02/09

3

Vöôøn Ai Caäp coå
Caû hai loaïi vöôøn ñeàu bò chi phoái bôûi hình thöùc hình hoïc cuûa caùc keânh nöôùc duøng ñeå töôùi caây neân ñeàu coù maët baèng hình chöû nhaät. Chính giöõa vöôøn laø beå nöôùc khaù lôùn hình chöû nhaät, kích thöôùc 80mx120m. Vöôøn thöôøng ñöôïc boá cuïc cao daàn töø beå nöôùc trung taâm ra tôùi chu vi. Xung quanh vöôøn laø haøng caây cao boùng maùt roài ñeán haøng caây thaáp hôn vaø hoa, ñaëc bieät laø hoa hueä. ( Theo tín ngöôõng hoa hueä töôïng tröng cho nieàm hy voïng vaø cuoäc soáng con ngöôøi). Vöôøn ñeàn vaøo thôøi Trung vöông quoác coù boá cuïc hoaøn chænh vaø phaùt trieån vaøo thôøi Taân vöông quoác (1520-1500TCN) 4 04/02/09

Vöôøn Ai Caäp coå
Trung taâm vöôøn laø maët nöôùc , naèm treân saân ñeàn, bao quanh ñeàn laø haønh lang vôùi nhieàu böùc phuø ñieâu toâ ñieåmvaø nhöõng caây hoa quaû laï trang trí cho vöôøn. Con ñöôøng daãn tôùi ñeàn vôùi hai haøng caây coï thaúng taép che cho nhöõng ngoâi nhaø hai beân gaây aán töôïng trang nghieâm toân kính. Caùc vöôøn laâu ñaøi ôû Phíp thuû ñoâ coå Ai Caäp coù nhöõng böùc töôøng bao quanh vöoøn. Tröôùc maët ngoâi nhaø laø nhöõng daøn nho, phoái keát vôùi ñöôøng caây xanh, beå nöôùc, boàn hoa vaø choøi nghó trong moat quaàn theå boá cuïc thaät haøi hoøa. Laâu ñaøi, 5 maêt 04/02/09

Vöôøn Ai Caäp coå
Vöôøn ñöôïc chia thaønh caùc khu rieâng baèng haøng raøo ñaù thaáp vaø lieân heä vôùi nhau laø caùc cöûa ra vaøo, taïo thaønh moät quaàn theå vöôøn laâu ñaøi coù moät boá cuïc thoáng nhaát. Tính caân xöùng – oån ñònh trong boá cuïc vöôøn cho caû hai truïc boá cuïc doïc ngang laøm hoaøn chænh, troïn veïn toång theå vöôøn., thích hôïp vôùi tính chaát vöôøn tröôùc caùc coâng
04/02/09 6

Caûnh quan Kim töï thaùp

04/02/09

7

Kim töï thaùp

04/02/09

8

04/02/09

9

Caûnh quan ñoâ thò.
2. 3. 4. 5. Löôõng Haø vaø Ba Tö AÁn Ñoä Trung Quoác Nhaät Baûn

04/02/09

10

Löôõng Haø vaø Ba Tö
Lưỡng Hà (tiếng Anh: Mesopotamia) là tên gọi của một vùng địa lý và của một nền văn minh ở nơi gồm lãnh thổ Iraq, đông Syria, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, và tây nam Iran hiện đại. Tên gốc của nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp μέσος "giữa" và ποταμός "sông", để chỉ hai vùng châu thổ sông Euphrates và sông Tigris cũng như vùng đất nằm giữa chúng. Tương tự, trong tiếng Ả rập nó được gọi là ‫بين‬ ‫ نهرين‬Bayn Nahrain "giữa hai con sông". Vùng địa lý được cung cấp nước từ hai con sông đó thường được gọi là "Cái nôi của Văn minh", bởi chính tại đây những xã hội tri thức đầu tiên đã phát triển từ cuối thiên niên kỷ thứ 4 trước Công Nguyên.

04/02/09

11

2. Löôõng Haø vaø Ba Tö Vöôøn treo Babylon

04/02/09

12

Babylon

04/02/09

13

Babylon

04/02/09

14

Ngheä thuaät Vöôøn Löôõng Haø
Ñaëc ñieåm laø boá cuïc vöôøn treo ( phaân nhieàu taàng theo chieàu cao) Vöôøn ñöôïc hình thaønh treân cô sôû kieán truùc ñeàn Zigurat. Boá cuïc vöôøn chia thaønh nhieàu taàng treân saân cao, kieåu vöôøn taàng baäc naøy coøn goïi laø vöôøn treo.
04/02/09 15

Vöôøn treo noåi tieáng nhaát laø vöôøn cuûa hoaøng haäu Xemiramit. Tuy vöôøn coù daïng hình hoïc nhöng boá cuïc vöôøn laïi boá trí theo töï nhieân vôùi nhieàu caây to boùng maùt. Vöôøn Löôõng Haø chuù yù taïo ñòa hình, taïo boá cuïc khoâng gian ña daïng ( ñaép ñoài nhaân taïo), maët nöôùc daïng thaùc hay suoái.
04/02/09 16

Caûnh quan ñoâ thò. 3. AÁn Ñoä

04/02/09

17

04/02/09

18

04/02/09

19

Ngheä thuaät vöôøn AÁn Ñoä
Söû duïng maët nöôùc treân truïc chính cuûa moät boá cuïc ñoái xöùng. Vöôøn coå AÁn Ñoä coù boá cuïc chaët cheõ theo daïng hình hoïc. Toân giaùo ôû AÁn Ñoä coù aûnh höôûng saâu saéc ñeán ngheä thuaät vöôøn.
04/02/09 20

Ngheä thuaät vöôøn AÁn Ñoä
Vöôøn AÁn Ñoä coù hai yeáu toá noåi baät laø maët nöôùc roäng vaø caây xanh phong phuù ( do thieân nhieân ñaát nöôùc voâ cuøng ña daïng), vuøng coù nuùi cao, vuøng ñoàng coû meânh moâng, vuøng sa maïc khoâ noùng, vuøng möa nhieàu.
04/02/09 21

Ngheä thuaät vöôøn AÁn Ñoä
Vöôøn laêng TajMahal noåi tieáng, teân laø vöôøn Hoøn ngoïc Boá cuïc vöôøn ñôn giaûn ôû nhöõng daïng ñöôøng thaúng, maøu traéng cuûa ñaù caåm thaïch, keát hôïp vôùi maøu xanh xaãm cuûa caây xanh, traéc baù dieäp.
04/02/09 22

TajMahal

04/02/09

23

04/02/09

24

New delhi

04/02/09

25

Mughal Garden

04/02/09

26

Vöôøn coå Trung quoác
Di Hoà Viên (tiếng Trung: 颐和园 / 頤和園 ; bính âm: Yíhé Yuán) là một cung điện được xây dựng từ thời nhà Thanh, nằm cách Bắc Kinh 15 km về hướng tây bắc. Di Hoà Viên (nghĩa đen là «vườn nuôi dưỡng sự ôn hoà») đến nay vẫn còn được bảo tồn tốt. Nơi đây nổi tiếng về nghệ thuật hoa viên truyền thống của Trung Quốc Hai cảnh nổi bật ở Di Hoà Viên là Vạn Thọ Sơn và hồ Côn Minh. Hoa viên rộng 294 mẫu, trong đó diện tích hồ chiếm 220 mẫu. Vườn chia làm ba khu vực: khu hành chính (chủ yếu là Nhân Thọ Điện - nơi Từ Hi tiếp các quan lại và giải quyết quốc sự), khu nghỉ ngơi (gồm các điện và vườn hoa), và khu phong cảnh.

04/02/09

27

04/02/09

28

Summer Palace, Beijing

04/02/09

29

Tô Châu Viên Lâm
Vườn cây cảnh cổ điển Tô Châu (tiếng Trung: 苏州园 林 -Tô Châu viên lâm) là một kiến trúc lâm viên ở trong nội thành của Tô Châu, lấy khuôn viên tư gia là chủ đạo, bắt đầu từ thời Xuân Thu (514 trước Công Nguyên), hình thành thời Ngũ Đại, hoàn thành thời nhà Tống, hưng thịnh thời nhà Minh. Đến cuối thời nhà Thanh thì Tô Châu đã có hơn 170 vườn cây cảnh đặc sắc, hiện nay có hơn 60 nơi được bảo tồn hoàn chỉnh, có 19 nơi là vườn cây cảnh mở. Chiếm diện tích không lớn, nhưng lại thể hiện không gian, bố cục và thủ pháp độc đáo. hài hòa với cảnh quan môi trường xung quanh, biến hóa vô cùng

04/02/09

30

04/02/09

31

. 4. Trung Quoác
Caûnh quan ñoâ thò

Quế Lâm (chữ Hán: 桂林 ; bính âm: Guìlín; Wade-Giles: Kuei-lin, bính âm bưu chính: Kweilin; tiếng Tráng: Gveilinz) là một trong những thành phố xinh đẹp nhất của Trung Quốc, dân số 670.000 người, tọa lạc phía đông bắc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc, phía tây sông Li Giang. Tên thành phố có nghĩa là rừng quế đặt theo tên cây quế mọc trong thành phố. Người Trung Quốc xem Quế Lâm là nơi tuyệt nhất dưới thiên đàng

04/02/09

32

Lư Sơn còn gọi là Lô Sơn là một dãy núi nằm ở phía nam thành phố Sơn Lư

Cửu Giang , tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, gần hồ Bà Dương. Lư Sơn có 99 ngọn núi, trong đó đỉnh cao nhất là Dahanyang với độ cao 1474 m trên mực nước biển. Phong cảnh vùng này rất đẹp với các đỉnh núi, thung lũng, hẻm núi, khe núi, kiến tạo đá, hang động, và thác nước, có một số đền thờ Đạo giáo, chùa Phật giáo, Khổng giáo. Công viên quốc gia này trải dài trên diện tích 500 km² đến lưu vực Hồ Bà Dương.Năm 1996, Công viên Quốc gia Lư Sơn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.Năm 2004, công viên được UNESCO công nhận là vườn địa chất (Công viên Địa chất Quốc gia Lư Sơn kỷ Băng Hà -) và được đưa vào danh sách hệ thống các vườn địa chất quốc tế (Hệ thống này có cả thảy 48 vườn, 18 ở Trung Quốc). Núi Lư Sơn nổi tiếng đẹp đã là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm thi ca Trung Quốc. Điển hình là bài thơ "Lô Sơn" (hay Lư Sơn) của Tô Đông Pha, nhà thơ đời Tống: Lời dịch của Trúc Thiên: • Lô Sơn Khói tỏa Lô Sơn, sóng Chiết Giang Khi chưa đến đó luốn mơ màng Đến rồi, hóa cũng không gì lạ Khói toả Lô Sơn, sóng Chiết Giang.
33

04/02/09

Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh

04/02/09

34

04/02/09

35

Ngheä thuaät vöôøn Trung Quoác
Moâ phoûng töï nhieân:Nhöõng kinh nghieäm vaø moâ phoûng töï nhieân cuûa boá cuïc vöôøn töï do Trung Quoác Trung Quoác laø queâ höông cuûa xu höôùng ngheä thuaät vöôøn moâ phoûng töï nhieân, …nuùi tieáp nuùi, nöôùc tieáp nöôùc, döôøng nhö khoâng thaáy loái ñaâu

04/02/09

36

04/02/09

Nguyeân lyù boá cuïc cuûa vöôøn TQ laø laáy thieân nhieân ña daïng cuûa ñaát nöôùc laøm cô sôû saùng taïo. Vieäc taïo caûnh vöôøn luoân thay ñoåi, thích hôïp cho ngöôøi daïo ngaém. Ñöôøng daïo thöôøng coù maùi ( tröôøng lang) Ngheä thuaät taïo caûnh duøng thuû phaùp gaây söï thay ñoåi trong caûm giaùc: ñoài vöïc xen laãn thung luõng, ñoàng coû doøng nöôùc chaûy maïnh xen laãn maët nöôùc phaúng laëng, caùnh röøng thoâng xanh thaúm vôùi röøng laù saùng. Thuû phaùp coøn duøng caùc hieäu
37

Thuû phaùp môû roäng khoâng gian, duøng caän caûnh taïo phoái caûnh saâu, duøng maët nöôùc phaûn chieáu, duøng taám laùt ñöôøng töø thoâ mòn, maøu saù8c töø aám laïnh, voøi nöôùc phun cao thaáp… Taát caû thuû phaùp gaây ra caûm giaùc hö thöïc. Gaàn nhö xa…
04/02/09 38

04/02/09

39

Caûnh quan ñoâ thò. Nhaät Baûn

04/02/09

40

Vöôøn coå Nhaät Baûn
Chòu aûnh höôûng ngheä thuaät vöôøn Trung Quoác. Vöôøn Nhaät khoâng chæ daïo chôi maø coøn ñeå ngaém Khoâng gian vöôøn chan hoøa vôùi khoâng gian beân ngoaøi Boá cuïc vöôøn haøi hoøa ôû söï tyû leä, giöõa moïi yeáu toá trong vöôøn. Vöôøn Nhaät mang tính bieåu töôïng.

04/02/09

41

Koyasan

04/02/09

42

Ryoanji

04/02/09

43

Ryoanji

04/02/09

44

04/02/09

45

04/02/09

46

04/02/09

47

Ryoanji, Kyoto

04/02/09

48

04/02/09

49

Caûnh quan ñoâ thò. Bangkok

04/02/09

50

Caûnh quan ñoâ thò.

04/02/09

51

Caûnh quan ñoâ thò.

04/02/09

52

Caûnh quan ñoâ thò.

04/02/09

53

Caûnh quan ñoâ thò.

04/02/09

54

Caûnh quan ñoâ thò.

04/02/09

55

Caûnh quan ñoâ thò.

04/02/09

56

Caûnh quan ñoâ thò.

04/02/09

57

Caûnh quan ñoâ thò.

04/02/09

58

Caûnh quan ñoâ thò.

04/02/09

59

Caûnh quan ñoâ thò.

04/02/09

60

Caûnh quan ñoâ thò.

04/02/09

61

Caûnh quan ñoâ thò.

04/02/09

62

Caûnh quan ñoâ thò.

04/02/09

63

Caûnh quan ñoâ thò.

04/02/09

64

Caûnh quan ñoâ thò.

04/02/09

65

Caûnh quan ñoâ thò.

04/02/09

66

Caûnh quan ñoâ thò.

04/02/09

67

Caûnh quan ñoâ thò.

04/02/09

68

Caûnh quan ñoâ thò.

04/02/09

69

Caûnh quan ñoâ thò.

04/02/09

70

Caûnh quan ñoâ thò.

04/02/09

71

Caûnh quan ñoâ thò.

04/02/09

72

Athens

04/02/09

73

Alhambra Granada

04/02/09

74

El Castillo, Chichén Yucatan Mexico

04/02/09

75

Redentor, Brasil, Rio_de_Janeiro

04/02/09

76

Colosseum , YÙ

04/02/09

77

Moai Rano raraku Chile

04/02/09

78

Paris, Eiffel

04/02/09

79

Vaïn lyù tröôøng thaønh

04/02/09

80

Aya sofya , Thoå

04/02/09

81

KIYOMIZU-DERA, KYOTO

04/02/09

82

Ñieän Kremlin

04/02/09

83

Peru Machu Picchu

04/02/09

84

Castle Neuschwanstein, Fussen Ñöùc

04/02/09

85

Khazneh Jordan

04/02/09

86

Pyramide Kheops

04/02/09

87

04/02/09

88

04/02/09

89

Sankore Mosque in Timbuktu Mali

04/02/09

90

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful