P. 1
Bai tap lon He chuyen gia - Tu van mua xe o to

Bai tap lon He chuyen gia - Tu van mua xe o to

|Views: 764|Likes:
Published by Metal28032013
BTL HCG danh cho cac ban hoc cong nghe thong tin
BTL HCG danh cho cac ban hoc cong nghe thong tin

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Metal28032013 on May 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2015

pdf

text

original

Báo cáo bài tập lớn

Môn hệ chuyên gia
Đề tài : Hệ chuyên gia tư vấn mua ! ô tô
"h#m $ % &ớp 'hoa h(c máy t)nh * 'h#a +
1
M,c l,c
B-ng ph.n công công việc/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////0
&1i n#i 23u//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////+
45 67 l8 thuy9t///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////:
4ấu t;<c => liệu và gi-i thuật///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////?
@!mo chư5ng t;Anh//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*B
HAnh *: giao =iện ch)nh cCa chư5ng t;Anh/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**
HAnh $: bD 6ưu tập///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*$
HAnh 0: EAnh t;Fng !//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*$
HAnh +: @Gng !///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*0
HAnh :: "goFi thất///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*+
HAnh ?: giá thành/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*+
Eài liệu tham 'h-o///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*+
2
B-ng ph.n công công việc
Nhiệm vụ Thành viên
- Tạo luật và xây dựng cây suy diễn - Nguyễn Trn Ti!n
- "ây dựng thuật to#n
- $ậ% tr&nh
- Trn 'h()ng *u+nh
- Thi!t ,! gi-o diện - Trn Th. /-nh
- 01i Th2y *u+nh
3
&1i n#i 23u
Thực t! cho th4y r5ng hiện n-y nhu cu mu- x6 h)i là r4t nhi7u tuy nhiên nh8ng ng(9i
,h:ng ;i!t g& v7 th:ng s< ,= thuật c>ng c) c4u hoạt ?@ng cA- x6 ,hi hB mu<n mu- x6 hB
,h:ng ;i!t %hCi lự- chBn nh( th! nào ?D %h1 hE% vFi m&nh và ?Gc ;iệt là v4n ?7 v7 gi# cC
c>ng nh( ch4t l(Eng x6H I& vậy J t(Kng v7 hệ chuyên gi- t( v4n mu- x6 ?(Ec ?7 xu4tH
/ự- trên %h()ng %h#% suy diễn ti!n ,!t hE% vFi %h()ng %h#% hLi x- và ng:n ng8 lậ%
tr&nh MN nhOm 2 ?P hoàn thành ch()ng tr&nh hệ chuyên gi- t( v4n mu- x6H
Tuy nhiên ch()ng tr&nh vQn cRn nhi7u hạn ch! nh( ch(- ,h-i th#c triệt ?D %h()ng %h#%
suy diễn ti!nS ch()ng tr&nh ch(- ?(Ec t<i (u hO- v7 mGt h&nh thTc lQn n@i dungU v& vậy
r4t mong ?(Ec sự gO% J cA- thy c: và c#c ;ạnH
V
45 67 l8 thuy9t
Hhư5ng pháp 6uy =iIn ti9n
Wuy diễn ti!n X YorZ-rd ch-rning [ là lậ% luận t\ c#c sự ,iệnS sự việc ?D r2t r- c#c ,!t
luậnH I] dụ ^ n!u th4y tr9i m(- tr(Fc ,hi r- ,hLi nhà Xsự ,iện[ th& %hCi l4y #o m(- X,!t
luận[H
Trong %h()ng %h#% nàyS ng(9i s_ dụng cung c4% c#c sự ,iện cho hệ chuyên gi- ?D hệ
th<ng Xm#y suy diễn[ t&m c#ch r2t r- c#c ,!t luận cO thDH `!t luận ?(Ec x6m là nh8ng
thu@c t]nh cO thD ?(Ec g#n gi# tr.H Trong s< nh8ng ,!t luận nàyS cO thD cO nh8ng ,!t luận
làm ng(9i s_ dụng au-n tâmS m@t s< ,h#c ,h:ng nOi lên ?i7u g&S m@t s< ,h#c vbng mGtH
M#c sự ,iện th(9ng cO dạng ^
cttri;ut6 d v-lu6e
$n l(Et c#c sự ,iện trong c) sK tri thTc ?(Ec chBn và hệ th<ng x6m xft t4t cC c#c luật
mà c#c sự ,iện này xu4t hiện nh( là tiên ?7H Th6o nguyên tbc lậ% luận trênS hệ th<ng sg
l4y r- nh8ng luật thL- mPnH W-u ,hi g#n gi# tr. cho c#c thu@c t]nh thu@c ,!t luận t()ng
TngS ng(9i t- nOi r5ng c#c sự ,iện ?P ?(Ec thL- mPnH M#c thu@c t]nh ?(Ec g#n gi# tr. sg
là m@t %hn cA- ,!t auC chuyên gi-H W-u ,hi mBi sự ,iện ?P ?(Ec x6m xftS ,!t auC ?(Ec
xu4t r- cho ng(9i s_ dụngH
h
Hhư5ng pháp hJi a
iLi ?!n ,hi thu thậ% ?(Ec giC thi!t ?D suy r- ,!t luậnH
cH 0i!t ,!t luận
ijk
x-
d lYm ∃ ?(9ng ?i % n'oS %d Y

U

gS g∈ `$p
Tqrkd 
m
i i=
left
i
'iskdla
1
UUa
n
p
qdlr
1
UHHr
m
p
r
i
^ l6Yt
i


a
i
ijk
x-
dlY ∈Tqckt 'iskm ∃ ?(9ng ?i %^Y

UHH

gS g ∈`$p
0H `h:ng ;i!t ,!t luận
ijkd Tqrk t 'isk
"ft v] dụ K trên^
Tqrkdl - ; c m n Y g hp
'iskdlc Y g h ,p
ijkdTqrk t 'iskdl- ; d 6 m np
4ấu t;<c => liệu và gi-i thuật
- "ây dựng m: t) suy diễn ^
M#c luật ?(Ec ;iDu diễn và l(u vào Yil6 t6xtH Tạo c#c ;i!n l(u tr8 nh( s-u ^
public static string[] R_left = new string[100];// lưu trữ các dữ kiện ! trái c"a lu#t$
public static string[] R_rig%t = new string[100];// lưu trữ các dữ kiện ! p%&i c"a lu#t$
public static string[] '( = ) *R*+ *,*+ *-*+ *.*+ */*+ *0*+ *1*+ *2* 3;// t#p các dữ kiện t%u4c
t#p k!t lu#n$
public static int s5pt-rai;
public static int s5pt6%ai;
u
Tạo %h()ng thTc lo-d Yil6 t6xt l(u tr8 c#c luật vào %rov6ctS s-u ?O ?(- c#c luật vào mCngH
string a;
string str;
string c%u5i = **;
c%ar[] R = new c%ar[100];
,trea7Reader d5c8ile = new ,trea7Reader9*Rule$t:t*;;
a = d5c8ile$Read(ine9;;
w%ile 9a <= null;
)
R = a$-5=%ar>rra?9;; // @ưa c%uAi a B5 7&ng R
f5r 9int i = 0; i C a$(engt%; iDD;
)
c%ar t%u5ng = R[i];
c%ar %5a = c%ar$-5.pper9R[i];;
string s%5a = %5a$-5,tring9;;
string st%u5ng = t%u5ng$-5,tring9;;
if 9string$=57pare9st%u5ng+ s%5a; == 0 EE c%ar$FsGu7ber9R[i]; == false EE
R[i]$-5,tring9; <= *H* EE R[i]$-5,tring9; <= * *;
)
c%u5i = c%u5i D s%5a;
3
3
str = c%u5i;
// @ưa tIng kJ tK bLn p%&i c"a lu#t B5 7&ng
s5pt6%aiDD;
string ganp%ai = str$,ubstring9str$(engt% M 1+ 1;;
R_rig%t[s5pt6%ai] = ganp%ai;
w
// @ưa kJ tK bLn trái c"a lu#t B5 7&ng
s5pt-raiDD;
string gantrai = str$,ubstring90+ str$(engt% M 1;;
R_left[s5pt-rai] = gantrai;
c%u5i = **;
a = d5c8ile$Read(ine9;;
- Tạo r- m@t ;i!n trung gi-nS mxi d8 ,iện mFi ?(Ec thêm vào tậ% trung gi-nH I] dụ^
- if 9N$=%ecked == true;
- )
- fr7-in%-rang1e$trunggian = fr7-in%-rang1e$trunggian D *N*;
- 3
- if 96$=%ecked == true;
- )
- fr7-in%-rang1e$trunggian = fr7-in%-rang1e$trunggian D *6*;
- 3
- if 9O$=%ecked == true;
- )
- fr7-in%-rang1e$trunggian = fr7-in%-rang1e$trunggian D *O*;
- 3
- `iDm tr- và thêm v! %hCi cA- c#c luật vào tậ% trung gi-nH
- public static string t%e7luat9string tg;
- )
- tr?
- )
- f5r 9int i = 1; i C= fr7Pain$s5pt-rai; iDD;
- )
- string rleft = fr7Pain$R_left[i];
y
- if 9tg$Fnde:Nf9rleft; Q= 0;
- )
- tg = tg D fr7Pain$R_rig%t[i];
- 3
- 3
- return tg;
- 3
- catc% 9R:cepti5n e:;
- )
- PessageS5:$,%5w9e: D **;;
- return null;
- 3
- 3
- T&m ,!t luận trong tậ% trung gi-n
- public static string ti7kie79string tg;
- )
- tr?
- )
- f5r 9int i = 0; i C= T; iDD;
- )
- string ketluan = fr7Pain$'([i];
- //string klta7 = **;
- if 9tg$Fnde:Nf9ketluan; Q= 0;
- )
- //klta7 = klta7 D ketluan;
- tg = ketluan;
- break;
- 3
z
- 3
- return tg ;
- 3
- catc%
- )
- PessageS5:$,%5w9*-%#t ti!c < UrUnUt s%5wr557 c"a c%Vng tWi k%Wng cX :e
nB5 @áp Yng n%ư cZu c"a b[n UrUnUt b[n %\? t%] l[i ^i n%ững ?Lu cZu k%ác cX l_ s_
t`7 @ưac :e <*+*'b- O.c*;;
- tg = **;
- return null;
- 3
- 3
@!mo chư5ng t;Anh
- oi-o diện ch]nh cA- ch()ng tr&nh ^ cO 2 chTc n{ng cho ;ạn lự- chBn là
• T( v4n mu- x6 ?D ?!n ?Et ,hCo s#t cA- hệ th<ng
• 0@ s(u tậ% ?D x6m Cnh cA- c#c loại x6 trong shoZroomH
1|
i&nh 1^ gi-o diện ch]nh cA- ch()ng tr&nh
- 0@ s(u tậ% ^ l(u tr8 m@t s< h&nh Cnh minh hB- cho c#c loại x6 trong shoZroom
11
i&nh 2^ ;@ s(u tậ%
- W-u ,hi chBn chTc n{ng t( v4n mu- x6S c#c câu hLi gi2% ;ạn t&m mu- ?(Ec x6 %h1
hE% sg ?(Ec hiDn th. ln l(EtH
Mâu hLi 1^
i&nh 3^ T&nh trạng x6
W-u ,hi chBn }tiếp theo~ câu hLi thT 2 hiDn th.
12
i&nh V^ /Rng x6
Mâu hLi thT 3 ^
13
i&nh h^ Ngoại th4t
Mâu hLi thT V ^
i&nh u^ gi# thành
Tài liệu tham khảo
1[ 0ài giCng hệ chuyên gi- • €ại iBc iàng iCi
2[ M#c hệ c) sK tri thTc
3[ oi#o tr&nh hệ chuyên gi-
UUUUUHH
1V

............................................................................................................................................10 Hình 1: giao diện chính của chương trình.......................................................................................................................................................................................................................6 Demo chương trình........3 Lời nói đầu..................................................13 Hình 5: Ngoại thất.......................................................................................................................................................................................................14 Hình 6: giá thành............................................................................................................................................................................................................................................Mục lục Bảng phân công công việc....................................................................................................................................................................................................................................14 Tài liệu tham khảo..........................................5 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật................................................11 Hình 2: bộ sưu tập................................12 Hình 4: Dòng xe...........................................................14 2 ..........................................................12 Hình 3: Tình trạng xe............................4 Cơ sở lý thuyết.............................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->