You are on page 1of 23

Bi ging:

H thng nhng
Phn 1.
Chng 1.
Phn cng Nguyn tc hot ng ca cc linh kin v Thit k mch nguyn l 1.1. Mch ngun 1.1.1. Cc linh kin trong mch ngun Bin p, diode, T, 7805, 1.1.2. Thit k mch ngun n p +5v 1.1.2.1. Tho lun: thit k mch + - ch vi 7805 1.1.2.2. Bi tp: Thit k mch i xng dng 78xx v 79xx 1.2. Mch c bn cho PIC 1.2.1. Mch giao ng 1.2.2. Mch reset 1.2.3. Mch b p kh nhiu 1.3. Cc phng php ghp mch xut d liu s t chn vi iu khin 1.3.1. Phng php 1: ghp thng

Comment [TACT1]: Hy thit k mch ngun i xng , dng h 78xx v 79xx

Comment [TACT2]: Ti sao ngay ti chn VDK, ngi ta hay s dng t lc c gi tr nh

Comment [TACT3]: Hy nu cc phng php ghp mch xut d liu t chn VDK

1.3.2. Phng php 2: dng tranzitor 1.3.2.1. Dng tranzitor n

1.3.2.2. 1.3.3.

Dng tranzitor darlington

Comment [TACT4]: Chia nhm tho lun, s 4 dng darlington

Phng php 3: dng m

1.3.4. S 1:

Phng php 4: ghp quang

S 2:

1.3.5.

Phng php 5: r le

Comment [TACT5]: V cc dng s rle, chia nhm tho lun

1.4.

Phng php m rng cng xut d liu 1.4.1. Phng php m rng cng ra 1.4.1.1. M rng dng vo song song ra song song Dng vi mch cht m: 74373, 74573:

1.4.1.2. M rng dng vo ni tip ra song song Dng thanh ghi dch: 74595, 74164: 1.4.2. Phng php m rng cng vo (Bi tp, dng 74HC165, 74HC373, 74HC573,) 1.5. iu khin ng c 1.5.1. iu khin ng c sevo S mch cu H: S mch Rle Tranzitor: 1.5.2. iu khin ng c bc
Comment [TACT6]: (Bi tp, dng 74HC165, 74HC373, 74HC573,)

1.6.

Cc phng php ghp mch nhp d liu s vo chn vi iu khin 1.6.1. Phng php 1: Ghp thng

1.6.2.

S trng thi u vo khi c t v khi khng c t Phng php 2: Ghp qua schmitt-trigger

1.6.3.

Phng php 3: Ghp qua flip-flop

1.7.

Mch so snh 1.7.1. So snh n gin

1.7.2.

So snh kiu Trigger

1.7.3.

So snh kiu ca s

1.8.

Ghp ni truyn thng ni tip 1.8.1. RS232

1.8.2.

I2C

(Bi tp t nghin cu) 1.8.3. SPI

(Bi tp t nghin cu) 1.9. S 1: Nhp d liu tng t

Phng php c ADC da vo thi gian np in ca t

in p v thi gian np ca t theo s trn S 2:

c ADC: C ngt khi thi gian chuyn i ht S 3:

c ADC: o nhit S 4:

c ADC: dng vi mch ADC0808, vo 8 knh tng t, ra 8 bit d liu s 1.10. Xut d liu tng t

1.11.

Ghp ni RAM m rng

1.12. Mt s loi cm bin thng dng 1.12.1. Cm bin v tr

1.12.2.

Cm bin nhit

1.12.3.

Cm bin nh sng

1.12.4.

Cm bin m

1.12.5.

Cm bin p lc

Mt s s ng dng Phn sn Chng 1. Gii thiu cc loi VDK hin c Chng 2. Ngn ng v phng php lp trnh Phn 3. Phn mm 1.13.

Phn 2.

Phn 4.

Phn mm: Visual Basic Lm quen vi Visual Basic Biu mu v cc iu khin thng dng 2.1. Biu mu (form) 2.2. Nhn (Label) 2.3. Nt lnh (Command Button) 2.4. nhp liu (textbox) 2.5. Combo Box 2.6. List Box 2.7. Cc iu khin m rng (Xem thm trong ti liu lp trnh Visual Basic khc) Chng 3. Lp trnh cu trc trong Visual Basic 3.1. Khai bo 3.2. Cu lnh 3.2.1. Gn 3.2.2. R nhnh (if then else) 3.2.3. La chn (Select Case) 3.2.4. Cu trc lp 3.3. Chng trnh con 3.3.1. Th tc (Sub) 3.3.2. Hm (Function)

Chng 1. Chng 2.

Chng 4.
4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Qun l d liu Khi nim c s d liu To file CSDL s dng Visual Data Manager S dng trnh Data Enviroments Designer To ng dng thao tc d liu vi DE: S dng Label, Textbox, Command Button v DataGrid 4.5. Thit k bo co Chng 5. Truyn thng vi h thng nhng. 5.1. Gii thiu 5.2. iu khin MSComm 5.2.1. Thit lp 5.2.2. Truyn k t ra cng RS232 5.2.3. Nhn k t t cng RS232

Ti liu tham kho: [1]. Interfacing PIC Microcontrollers Embedded Design by Interactive Simulation, Martin Bates [2]. Learn hardware firmware and software design, O G POPA [3]. Embedded Systems Design, Second edition, Steve Heath [4]. MSDN

kim tra gia k (tham kho): Thi gian 60, c php s dng ti liu Cu 1: Hy v cc phng php xut tn hiu / d liu t VK PIC16f877A ra th gii thc kim tra cui k (tham kho): Thi gian 90, c php s dng ti liu im Cu: 1-2-3 3 3 Cu 2: Hy v cc phng php c tn hiu / d liu t th gii thc vo VK PIC16f877A

im Cu 4

Cu 1

Cu 2

Cu 3

Cu 4

Anh (ch) hy v cc phng php xut tn hiu / d liu t VK PIC16f877A ra th gii thc Trnh by loi ng dng thc t c th s dng cho mi s Anh (ch) hy v cc phng php c tn hiu / d liu t th gii thc vo VK PIC16f877A Trnh by nhiu v phng php kh nhiu (cng/mm) ca mi s

Anh (ch) hy nu cc loi cm bin v tr. Trnh by mt s ng dng ca loi cm bin Anh (ch) hy nu v phn loi cc loi cm bin nhit , trnh by u, nhc im ca mi loi

Anh (ch) hy v mch ngun n p 5v i xng dng 7805 v 7905. Ty la chn cc linh kin ph tr khc Anh (ch) hy v mch ngun n p +13v, dng h 78xx (xx = 05, 06, 08, 09, 12, ) Ty la chn cc linh kin ph tr khc

Anh (ch) hy trnh by phng php lp trnh lu d liu (c truyn vo my tnh t cng COM) vo trong file CSDL Access97 bng Visual Basic Anh (ch) hy trnh by phng php lp trnh lu d liu (c truyn vo my tnh t cng COM) vo trong file CSDL Access97 bng Visual Basic

Tc gi: Nguyn Tun Anh, B mn K thut My tnh, Khoa in t, Trng H K thut cng nghip, Thi Nguyn. http://tuananhktmt.googlepages.com email: tuananhktmt@gmail.com in thoi: 098.808.6099