10/14/12

Cambridge IELTS 9

Ðây là phiên bản html của tệp ftp://ftp.cup.cam.ac.uk/pub/elt/outgoing/Cambridge%20IELTS%209_2nd%20proofs/9781107615502p001-176.pdf. G o o g l e tự động tạo ra những phiên bản html của các tài liệu khi chúng tôi crawl web. Những cụm từ tìm kiếm này đã được tô sáng: cambridge ielts 9

Page 1

Cambridge IELTS 9
Authentic examination papers from Cambridge ESOL

file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.htm

1/120

10/14/12

Cambridge IELTS 9

9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . i n d d1

2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9

Page 2

CAMBRIDGE U N I V E R S I T YP R E S S

Cambridge , N e wY o r k , Me l b o u r n e , Ma d r i d , C a p e T o w n , S i n g a p o r e , S ã oP a u l o , D e l h i , Me x i c oC i t y Cambridge U n i v e r s i t yP r e s s T h e E d i n b u r g hB u i l d i n g , Cambridge C B 28 R U , U K w w w . cambridge . o r g I n f o r ma t i o no nt h i s t i t l e : w w w . cambridge . o r g / 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 ©Cambridge U n i v e r s i t yP r e s s 2 0 1 3 T h i s p u b l i c a t i o ni s i nc o p y r i g h t . S u b j e c t t os t a t u t o r ye x c e p t i o n a n d t ot h e p r o v i s i o n s o f r e l e v a n t c o l l e c t i v e l i c e n s i n g a g r e e me n t s , n or e p r o d u c t i o no f a n yp a r t ma yt a k e p l a c e w i t h o u t t h e w r i t t e n p e r mi s s i o no f Cambridge U n i v e r s i t yP r e s s . O n l yt h o s e p a g e s w h i c hc a r r y t h e w o r d i n g ‘ ©U C L E S 2 0 1 3P h o t o c o p i a b l e ’ ma yb e c o p i e d . F i r s t p u b l i s h e d 2 0 1 3 P r i n t e d i nt h e U n i t e d K i n g d o ma t t h e U n i v e r s i t yP r e s s , Cambridge A catalogue record for this book is available from the British Library I S B N9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2S t u d e n t ’ s B o o kw i t ha n s w e r s I S B N9 7 8 1 1 0 7 6 6 5 3 4 7A u d i oC DS e t I S B N9 7 8 1 1 0 7 6 4 5 6 2 2S e l f s t u d yP a c k Cambridge U n i v e r s i t yP r e s s h a s n or e s p o n s i b i l i t yf o r t h e p e r s i s t e n c e o r a c c u r a c yo f U R L s f o r e x t e r n a l o r t h i r d p a r t yi n t e r n e t w e b s i t e s r e f e r r e d t oi n t h i s p u b l i c a t i o n , a n d d o e s n o t g u a r a n t e e t h a t a n yc o n t e n t o ns u c hw e b s i t e s i s , o r w i l l r e ma i n , a c c u r a t e o r a p p r o p r i a t e . I n f o r ma t i o nr e g a r d i n g p r i c e s , t r a v e l t i me t a b l e s a n d o t h e r f a c t u a l i n f o r ma t i o ng i v e ni nt h i s w o r ki s c o r r e c t a t t h e t i me o f f i r s t p r i n t i n g b u t Cambridge U n i v e r s i t yP r e s s d o e s n o t g u a r a n t e e t h e a c c u r a c yo f s u c hi n f o r ma t i o nt h e r e a f t e r .

file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.htm

2/120

10/14/12

Cambridge IELTS 9

9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . i n d d2

2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9

Page 3

C o n t e n t s
I n t r o d u c t i o n 4 T e s t 1 1 0 T e s t 2 3 3 T e s t 3 5 6 T e s t 4 7 9 G e n e r a l T r a i n i n g : R e a d i n g a n d Wr i t i n g T e s t A1 0 4 G e n e r a l T r a i n i n g : R e a d i n g a n d Wr i t i n g T e s t B1 1 8 T a p e s c r i p t s 1 3 1 L i s t e n i n g a n d R e a d i n g A n s w e r K e y s 1 5 2 Mo d e l a n d s a m p l e a n s w e r s f o r Wr i t i n g t a s k s 1 6 2 S a m p l e a n s w e r s h e e t s 1 7 5 A c k n o w l e d g e m e n t s 1 7 6

file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.htm

3/120

10/14/12

Cambridge IELTS 9

9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . i n d d3

2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9

Page 4

I n t r o d u c t i o n
T h e I n t e r n a t i o n a l E n g l i s h L a n g u a g e T e s t i n g S y s t e m( IELTS) i s w i d e l y r e c o g n i s e d a s a r e l i a b l e m e a n s o f a s s e s s i n g t h e l a n g u a g e a b i l i t y o f c a n d i d a t e s w h o n e e d t o s t u d y o r w o r k w h e r e E n g l i s h i s t h e l a n g u a g e o f c o m m u n i c a t i o n . T h e s e P r a c t i c e T e s t s a r e d e s i g n e d t o g i v e f u t u r e IELTS c a n d i d a t e s a n i d e a o f w h e t h e r t h e i r E n g l i s h i s a t t h e r e q u i r e d l e v e l . IELTS i s o w n e d b y t h r e e p a r t n e r s , t h e U n i v e r s i t y o f Cambridge E S O LE x a m i n a t i o n s , t h e B r i t i s h C o u n c i l a n d I D PE d u c a t i o n P t y L i m i t e d ( t h r o u g h i t s s u b s i d i a r y c o m p a n y , IELTS A u s t r a l i a P t y L i m i t e d ) . F u r t h e r i n f o r m a t i o n o n IELTS c a n b e f o u n d o n t h e IELTS w e b s i t e ( w w w . ielts . o r g ) .

WHAT IS THE TEST FORMAT?
IELTS c o n s i s t s o f f o u r c o m p o n e n t s . A l l c a n d i d a t e s t a k e t h e s a m e L i s t e n i n g a n d S p e a k i n g t e s t s . T h e r e i s a c h o i c e o f R e a d i n g a n d Wr i t i n g t e s t s a c c o r d i n g t o w h e t h e r a c a n d i d a t e i s t a k i n g t h e A c a d e m i c o r G e n e r a l T r a i n i n g m o d u l e . Academic F o r c a n d i d a t e s w i s h i n g t o s t u d y a t u n d e r g r a d u a t e o r p o s t g r a d u a t e l e v e l s , a n d f o r t h o s e s e e k i n g p r o f e s s i o n a l r e g i s t r a t i o n . General Training F o r c a n d i d a t e s w i s h i n g t o m i g r a t e t o a n E n g l i s h s p e a k i n g c o u n t r y ( A u s t r a l i a , C a n a d a , N e wZ e a l a n d , U K ) , a n d f o r t h o s e w i s h i n g t o t r a i n o r s t u d y a t b e l o wd e g r e e l e v e l .

T h e t e s t c o m p o n e n t s a r e t a k e n i n t h e f o l l o w i n g o r d e r :
Listening
file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.htm 4/120

10/14/12

Cambridge IELTS 9

4 s e c t i o n s , 4 0 i t e m s a p p r o x i m a t e l y 3 0 m i n u t e s Academic Reading 3 s e c t i o n s , 4 0 i t e m s 6 0 m i n u t e s Academic Writing 2 t a s k s 6 0 m i n u t e s Speaking 1 1 t o 1 4 m i n u t e s Total Test Time 2 h o u r s 4 4 m i n u t e s o r General Training Reading 3 s e c t i o n s , 4 0 i t e m s 6 0 m i n u t e s General Training Writing 2 t a s k s 6 0 m i n u t e s

o r

4

9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . i n d d4

2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9

Page 5
Introduction

Listening
T h i s t e s t c o n s i s t s o f f o u r s e c t i o n s , e a c h w i t h t e n q u e s t i o n s . T h e f i r s t t w o s e c t i o n s a r e c o n c e r n e d w i t h s o c i a l n e e d s . T h e f i r s t s e c t i o n i s a c o n v e r s a t i o n b e t w e e n t w o s p e a k e r s a n d t h e s e c o n d s e c t i o n i s a m o n o l o g u e . T h e f i n a l t w o s e c t i o n s a r e c o n c e r n e d w i t h s i t u a t i o n s r e l a t e d t o e d u c a t i o n a l o r t r a i n i n g c o n t e x t s . T h e t h i r d s e c t i o n i s a c o n v e r s a t i o n b e t w e e n u p t o f o u r p e o p l e a n d t h e f o u r t h s e c t i o n i s a m o n o l o g u e . Av a r i e t y o f q u e s t i o n t y p e s i s u s e d , i n c l u d i n g : m u l t i p l e c h o i c e , m a t c h i n g , p l a n / m a p / d i a g r a ml a b e l l i n g , f o r mc o m p l e t i o n , n o t e c o m p l e t i o n , t a b l e c o m p l e t i o n , f l o w c h a r t c o m p l e t i o n , s u m m a r y c o m p l e t i o n , s e n t e n c e c o m p l e t i o n , s h o r t a n s w e r q u e s t i o n s . C a n d i d a t e s h e a r t h e r e c o r d i n g o n c e o n l y a n d a n s w e r t h e q u e s t i o n s a s t h e y l i s t e n . T e n m i n u t e s a r e a l l o w e d a t t h e e n d f o r c a n d i d a t e s t o t r a n s f e r t h e i r a n s w e r s t o t h e a n s w e r s h e e t .

Academic Reading
T h i s t e s t c o n s i s t s o f t h r e e s e c t i o n s w i t h 4 0 q u e s t i o n s . T h e r e a r e t h r e e t e x t s , w h i c h a r e t a k e n f r o mj o u r n a l s , b o o k s , m a g a z i n e s a n d n e w s p a p e r s . T h e t e x t s a r e o n t o p i c s o f g e n e r a l i n t e r e s t . A t l e a s t o n e t e x t c o n t a i n s d e t a i l e d l o g i c a l a r g u m e n t . Av a r i e t y o f q u e s t i o n t y p e s i s u s e d , i n c l u d i n g : m u l t i p l e c h o i c e , i d e n t i f y i n g i n f o r m a t i o n ( T r u e / F a l s e / N o t G i v e n ) , i d e n t i f y i n g w r i t e r ’ s v i e w s / c l a i m s ( Y e s / N o / N o t G i v e n ) , m a t c h i n g i n f o r m a t i o n , m a t c h i n g h e a d i n g s , m a t c h i n g f e a t u r e s , m a t c h i n g s e n t e n c e e n d i n g s , s e n t e n c e c o m p l e t i o n , s u m m a r y c o m p l e t i o n , n o t e c o m p l e t i o n , t a b l e c o m p l e t i o n , f l o w c h a r t c o m p l e t i o n , d i a g r a m l a b e l c o m p l e t i o n , s h o r t a n s w e r q u e s t i o n s .

General Training Reading
T h i s t e s t c o n s i s t s o f t h r e e s e c t i o n s w i t h 4 0 q u e s t i o n s . T h e t e x t s a r e t a k e n f r o mn o t i c e s , a d v e r t i s e m e n t s , l e a f l e t s , n e w s p a p e r s , i n s t r u c t i o n m a n u a l s , b o o k s a n d m a g a z i n e s . T h e f i r s t s e c t i o n c o n t a i n s t e x t s r e l e v a n t t o b a s i c l i n g u i s t i c s u r v i v a l i n E n g l i s h , w i t h t a s k s m a i n l y c o n c e r n e d w i t h p r o v i d i n g f a c t u a l i n f o r m a t i o n . T h e s e c o n d s e c t i o n f o c u s e s o n t h e w o r k c o n t e x t a n d i n v o l v e s t e x t s o f m o r e c o m p l e x l a n g u a g e . T h e t h i r d s e c t i o n i n v o l v e s r e a d i n g
file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.htm 5/120

10/14/12

Cambridge IELTS 9

e x t e n d e d t e x t , w i t h a m o r e c o m p l e x s t r u c t u r e , b u t w i t h t h e e m p h a s i s o n d e s c r i p t i v e a n d i n s t r u c t i v e r a t h e r t h a n a r g u m e n t a t i v e t e x t s . Av a r i e t y o f q u e s t i o n t y p e s i s u s e d , i n c l u d i n g : m u l t i p l e c h o i c e , i d e n t i f y i n g i n f o r m a t i o n ( T r u e / F a l s e / N o t G i v e n ) , i d e n t i f y i n g w r i t e r ’ s v i e w s / c l a i m s ( Y e s / N o / N o t G i v e n ) , m a t c h i n g i n f o r m a t i o n , m a t c h i n g h e a d i n g s , m a t c h i n g f e a t u r e s , m a t c h i n g s e n t e n c e e n d i n g s , s e n t e n c e c o m p l e t i o n , s u m m a r y c o m p l e t i o n , n o t e c o m p l e t i o n , t a b l e c o m p l e t i o n , f l o w c h a r t c o m p l e t i o n , d i a g r a m l a b e l c o m p l e t i o n , s h o r t a n s w e r q u e s t i o n s .

Academic Writing
T h i s t e s t c o n s i s t s o f t w o t a s k s . I t i s s u g g e s t e d t h a t c a n d i d a t e s s p e n d a b o u t 2 0 m i n u t e s o n T a s k 1 , w h i c h r e q u i r e s t h e mt o w r i t e a t l e a s t 1 5 0 w o r d s , a n d 4 0 m i n u t e s o n T a s k 2 , w h i c h r e q u i r e s t h e mt o w r i t e a t l e a s t 2 5 0 w o r d s . T a s k 2 c o n t r i b u t e s t w i c e a s m u c h a s T a s k 1 t o t h e Wr i t i n g s c o r e . T a s k 1 r e q u i r e s c a n d i d a t e s t o l o o k a t a d i a g r a mo r s o m e d a t a ( g r a p h , t a b l e o r c h a r t ) a n d t o p r e s e n t t h e i n f o r m a t i o n i n t h e i r o w n w o r d s . T h e y a r e a s s e s s e d o n t h e i r a b i l i t y t o o r g a n i s e , p r e s e n t a n d p o s s i b l y c o m p a r e d a t a , d e s c r i b e t h e s t a g e s o f a p r o c e s s , d e s c r i b e a n o b j e c t o r e v e n t , o r e x p l a i n h o ws o m e t h i n g w o r k s .

5

9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . i n d d5

2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9

Page 6
Introduction

I n T a s k 2 c a n d i d a t e s a r e p r e s e n t e d w i t h a p o i n t o f v i e w , a r g u m e n t o r p r o b l e m . T h e y a r e a s s e s s e d o n t h e i r a b i l i t y t o p r e s e n t a s o l u t i o n t o t h e p r o b l e m , p r e s e n t a n d j u s t i f y a n o p i n i o n , c o m p a r e a n d c o n t r a s t e v i d e n c e a n d o p i n i o n s , a n d e v a l u a t e a n d c h a l l e n g e i d e a s , e v i d e n c e o r a r g u m e n t s . C a n d i d a t e s a r e a l s o a s s e s s e d o n t h e i r a b i l i t y t o w r i t e i n a n a p p r o p r i a t e s t y l e .

General Training Writing
T h i s t e s t c o n s i s t s o f t w o t a s k s . I t i s s u g g e s t e d t h a t c a n d i d a t e s s p e n d a b o u t 2 0 m i n u t e s o n T a s k 1 , w h i c h r e q u i r e s t h e mt o w r i t e a t l e a s t 1 5 0 w o r d s , a n d 4 0 m i n u t e s o n T a s k 2 , w h i c h r e q u i r e s t h e mt o w r i t e a t l e a s t 2 5 0 w o r d s . T a s k 2 c o n t r i b u t e s t w i c e a s m u c h a s T a s k 1 t o t h e Wr i t i n g s c o r e . I n T a s k 1 c a n d i d a t e s a r e a s k e d t o r e s p o n d t o a g i v e n s i t u a t i o n w i t h a l e t t e r r e q u e s t i n g i n f o r m a t i o n o r e x p l a i n i n g t h e s i t u a t i o n . T h e y a r e a s s e s s e d o n t h e i r a b i l i t y t o e n g a g e i n p e r s o n a l c o r r e s p o n d e n c e , e l i c i t a n d p r o v i d e g e n e r a l f a c t u a l i n f o r m a t i o n , e x p r e s s n e e d s , w a n t s , l i k e s a n d d i s l i k e s , e x p r e s s o p i n i o n s , c o m p l a i n t s , e t c . I n T a s k 2 c a n d i d a t e s a r e p r e s e n t e d w i t h a p o i n t o f v i e w , a r g u m e n t o r p r o b l e m . T h e y a r e a s s e s s e d o n t h e i r a b i l i t y t o p r o v i d e g e n e r a l f a c t u a l i n f o r m a t i o n , o u t l i n e a p r o b l e m a n d p r e s e n t a s o l u t i o n , p r e s e n t a n d j u s t i f y a n o p i n i o n , a n d e v a l u a t e a n d c h a l l e n g e i d e a s , e v i d e n c e o r a r g u m e n t s . C a n d i d a t e s a r e a l s o a s s e s s e d o n t h e i r a b i l i t y t o w r i t e i n a n a p p r o p r i a t e s t y l e . Mo r e i n f o r m a t i o n o n a s s e s s i n g b o t h t h e A c a d e m i c a n d G e n e r a l T r a i n i n g Wr i t i n g t e s t s , i n c l u d i n g t h e Wr i t i n g A s s e s s m e n t C r i t e r i a ( p u b l i c v e r s i o n ) , i s a v a i l a b l e o n t h e IELTS w e b s i t e .

Speaking
T h i s t e s t t a k e s b e t w e e n 1 1 a n d 1 4 m i n u t e s a n d i s c o n d u c t e d b y a t r a i n e d e x a m i n e r . T h e r e a r e t h r e e p a r t s :
file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.htm 6/120

htm 7/120 . t h e i r j o b / s t u d i e s . G r a m m a t i c a l R a n g e a n d A c c u r a c y . T h e d i s c u s s i o n l a s t s b e t w e e n f o u r a n d f i v e m i n u t e s . particularly in familiar situations. T h e e x a m i n e r t h e n a s k s o n e o r t w o q u e s t i o n s o n t h e s a m e t o p i c . I n a d d i t i o n t o t h e s c o r e f o r o v e r a l l l a n g u a g e a b i l i t y . E a c h O v e r a l l B a n d S c o r e c o r r e s p o n d s t o a d e s c r i p t i v e s t a t e m e n t w h i c h g i v e s a s u m m a r y o f t h e E n g l i s h l a n g u a g e a b i l i t y o f a c a n d i d a t e c l a s s i f i e d a t t h a t l e v e l . T h e n i n e b a n d s a n d t h e i r d e s c r i p t i v e s t a t e m e n t s a r e a s f o l l o w s : 9 Expert User – Has fully operational command of the language: appropriate. Handles complex detailed argumentation well. inappropriacies and misunderstandings. Mo r e i n f o r m a t i o n o n a s s e s s i n g t h e S p e a k i n g t e s t . b e f o r e s p e a k i n g f o r b e t w e e n o n e a n d t w o m i n u t e s . 8 Very Good User – Has fully operational command of the language with only occasional unsystematic inaccuracies and inappropriacies. R e a d i n g . Generally handles complex language well and understands detailed reasoning. though with occasional inaccuracies. Wr i t i n g a n d S p e a k i n g ) . L e x i c a l R e s o u r c e . T h e a s s e s s m e n t t a k e s i n t o a c c o u n t F l u e n c y a n d C o h e r e n c e . T h e c a n d i d a t e h a s o n e m i n u t e t o p r e p a r e a n d t h e y c a n m a k e s o m e n o t e s i f t h e y w i s h . Misunderstandings may occur in unfamiliar situations. T h i s p a r t l a s t s b e t w e e n f o u r a n d f i v e m i n u t e s .10/14/12 Cambridge IELTS 9 Part 1 T h e c a n d i d a t e a n d t h e e x a m i n e r i n t r o d u c e t h e m s e l v e s . coping with overall meaning in file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. 7 Good User – Has operational command of the language. t h e i r i n t e r e s t s a n d a w i d e r a n g e o f s i m i l a r f a m i l i a r t o p i c a r e a s . inappropriacies and misunderstandings in some situations. 5 Modest User – Has partial command of the language. Part 3 T h e e x a m i n e r a n d t h e c a n d i d a t e e n g a g e i n a d i s c u s s i o n o f m o r e a b s t r a c t i s s u e s w h i c h a r e t h e m a t i c a l l y l i n k e d t o t h e t o p i c i n P a r t 2 . A l l s c o r e s a r e r e c o r d e d o n t h e T e s t R e p o r t F o r ma l o n g w i t h d e t a i l s o f t h e c a n d i d a t e ’ s n a t i o n a l i t y . i n c l u d i n g t h e S p e a k i n g A s s e s s m e n t C r i t e r i a ( p u b l i c v e r s i o n ) . Part 2 T h e c a n d i d a t e i s g i v e n a t a s k c a r d w i t h p r o m p t s a n d i s a s k e d t o t a l k o n a p a r t i c u l a r t o p i c . 6 Competent User – Has generally effective command of the language despite some inaccuracies. IELTS p r o v i d e s a s c o r e i n t h e f o r mo f a p r o f i l e f o r e a c h o f t h e f o u r s k i l l s ( L i s t e n i n g . accurate and fluent with complete understanding. a n d P r o n u n c i a t i o n . i n d d6 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 7 Introduction HOW IS IELTS SCORED? IELTS r e s u l t s a r e r e p o r t e d o n a n i n e b a n d s c a l e . Can use and understand fairly complex language. t h e i r h o m e / f a m i l y . T h e s e s c o r e s a r e a l s o r e p o r t e d o n a n i n e b a n d s c a l e . T h e S p e a k i n g t e s t a s s e s s e s w h e t h e r c a n d i d a t e s c a n c o m m u n i c a t e e f f e c t i v e l y i n E n g l i s h . 6 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . f i r s t l a n g u a g e a n d d a t e o f b i r t h . C a n d i d a t e s t h e n a n s w e r g e n e r a l q u e s t i o n s a b o u t t h e m s e l v e s . i s a v a i l a b l e o n t h e IELTS w e b s i t e .

Questions which require answers in the form of words or numbers • A n s w e r s m a y b e w r i t t e n i n u p p e r o r l o w e r c a s e . Mo s t u n i v e r s i t i e s a n d c o l l e g e s i n t h e U n i t e d K i n g d o m . i f t h e a n s w e r i s a s i n g l e l e t t e r o r n u m e r a l y o u s h o u l d w r i t e o n l y o n e a n s w e r . E a c h q u e s t i o n i n t h e L i s t e n i n g a n d R e a d i n g t e s t s i s w o r t h o n e m a r k . ’ . t h e a n s w e r ‘ i n t h e m o r n i n g ’ w o u l d b e incorrect. 0 – 7 . . Has frequent problems in understanding and expression. Questions which require letter / Roman numeral answers • F o r q u e s t i o n s w h e r e t h e a n s w e r s a r e l e t t e r s o r R o m a n n u m e r a l s . I f y o u h a v e w r i t t e n m o r e l e t t e r s o r n u m e r a l s t h a n a r e r e q u i r e d . Has great difficulty understanding spoken and written English. • I f y o u a r e a s k e d t o w r i t e a n a n s w e r u s i n g a c e r t a i n n u m b e r o f w o r d s a n d / o r ( a ) n u m b e r ( s ) . A u s t r a l i a . file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. 1 Non User – Essentially has no ability to use the language beyond possibly a few isolated words. y o u s h o u l d t r a n s f e r o n l y t h e n e c e s s a r y m i s s i n g w o r d ( s ) o n t o t h e a n s w e r s h e e t . 4 Limited User – Basic competence is limited to familiar situations. Should be able to handle basic communication in own field. N e wZ e a l a n d . 3 Extremely Limited User – Conveys and understands only general meaning in very familiar situations. t h e a n s w e r m u s t b e m a r k e d w r o n g . y o u s h o u l d w r i t e only t h e n u m b e r o f a n s w e r s r e q u i r e d . C a n a d a a n d t h e U S Aa c c e p t a n IELTS O v e r a l l B a n d S c o r e o f 6 . F o r e x a m p l e . 7 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . t o c o m p l e t e ‘ i n t h e . • A l l a n s w e r s r e q u i r e c o r r e c t s p e l l i n g ( i n c l u d i n g w o r d s i n b r a c k e t s ) . 0 f o r e n t r y t o a c a d e m i c p r o g r a m m e s . t h e a n s w e r ‘ c o a t o f b l a c k l e a t h e r ’ i s incorrect. i f a q u e s t i o n s p e c i f i e s a n a n s w e r u s i n g N OMO R E T H A NT H R E E WO R D S a n d t h e c o r r e c t a n s w e r i s ‘ b l a c k l e a t h e r c o a t ’ . • I n q u e s t i o n s w h e r e y o u a r e e x p e c t e d t o c o m p l e t e a g a p . • A l t e r n a t i v e a n s w e r s a r e s e p a r a t e d b y a s l a s h ( / ) . Frequent breakdowns in communication occur.10/14/12 Cambridge IELTS 9 most situations. .htm 8/120 . b u t n o t n e c e s s a r y . 2 Intermittent User – No real communication is possible except for the most basic information using isolated words or short formulae in familiar situations and to meet immediate needs. Is not able to use complex language. a n d t h e c o r r e c t a n s w e r i s ‘ m o r n i n g ’ . • Wo r d s i n b r a c k e t s a r e optional – t h e y a r e c o r r e c t . i n d d7 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 8 Introduction MARKING THE PRACTICE TESTS Listening and Reading T h e A n s w e r K e y s a r e o n p a g e s 1 5 2 – 1 6 1 . y o u w i l l b e p e n a l i s e d i f y o u e x c e e d t h i s . though is likely to make many mistakes. 0 Did not attempt the test – No assessable information provided. F o r e x a m p l e . F o r e x a m p l e .

• Y o u w i l l f i n d a d d i t i o n a l n o t e s a b o u t i n d i v i d u a l a n s w e r s i n t h e A n s w e r K e y . • A l l s t a n d a r d a b b r e v i a t i o n s a r e a c c e p t a b l e . Y o u r p e r f o r m a n c e i n t h e r e a l IELTS t e s t w i l l b e r e p o r t e d i n t w o w a y s : t h e r e w i l l b e a B a n d S c o r e f r o m1 t o 9f o r e a c h o f t h e c o m p o n e n t s a n d a n O v e r a l l B a n d S c o r e f r o m1 t o 9. w e h a v e p r o v i d e d s a m p l e a n s w e r s ( w r i t t e n b y c a n d i d a t e s ) . a n d f o r T a s k 1 i n G e n e r a l T r a i n i n g T e s t Aa n d T a s k 2 i n G e n e r a l T r a i n i n g T e s t B . I t i s i m p o r t a n t t o n o t e t h a t t h e s e s h o w j u s t o n e w a y o f c o m p l e t i n g t h e t a s k . H o w e v e r . i n d d8 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 9 Introduction HOW SHOULD YOU INTERPRET YOUR SCORES? A t t h e e n d o f e a c h L i s t e n i n g a n d R e a d i n g A n s w e r k e y y o u w i l l f i n d a c h a r t w h i c h w i l l h e l p y o u a s s e s s w h e t h e r . H o w e v e r . f o r a c o u r s e w h i c h h a s l o t s o f l e c t u r e s a n d s p o k e n i n s t r u c t i o n s .htm 9/120 . I f y o u d i d w e l l e n o u g h i n o n e c o m p o n e n t b u t n o t i n o t h e r s . w h i c h i s t h e a v e r a g e o f y o u r s c o r e s i n t h e f o u r c o m p o n e n t s . a s c o r e o f 5 i n L i s t e n i n g m i g h t b e u n a c c e p t a b l e e v e n t h o u g h t h e O v e r a l l B a n d S c o r e w a s 7 . y o u a r e r e a d y t o t a k e t h e IELTS t e s t . Writing T h e m o d e l a n d s a m p l e a n s w e r s a r e o n p a g e s 1 6 2 – 1 7 3 . F o r T a s k 2 i n T e s t s 1 a n d 3 . b u t n o l e c t u r e s . y o u w i l l h a v e t o d e c i d e f o r y o u r s e l f w h e t h e r y o u a r e r e a d y t o t a k e t h e t e s t . • A l l s t a n d a r d a l t e r n a t i v e s f o r n u m b e r s . I n i n t e r p r e t i n g y o u r s c o r e . F o r T a s k 1 i n T e s t s 1 a n d 3 . O n c e y o u h a v e m a r k e d y o u r t e s t s y o u s h o u l d h a v e s o m e i d e a o f w h e t h e r y o u r l i s t e n i n g a n d r e a d i n g s k i l l s a r e g o o d e n o u g h f o r y o u t o t r y t h e IELTS t e s t . d a t e s a n d c u r r e n c i e s a r e a c c e p t a b l e . o u t o f m a n y p o s s i b l e a p p r o a c h e s . a n d T a s k 1 i n T e s t s 2 a n d 4 . T h e P r a c t i c e T e s t s c a n o n l y g i v e y o u file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. F o r e x a m p l e . o n t h e b a s i s o f y o u r P r a c t i c e T e s t r e s u l t s . l i s t e n i n g s k i l l s m i g h t b e l e s s i m p o r t a n t a n d a s c o r e o f 5 i n L i s t e n i n g m i g h t b e a c c e p t a b l e i f t h e O v e r a l l B a n d S c o r e w a s 7 . s h o w i n g t h e i r s c o r e a n d t h e e x a m i n e r ’ s c o m m e n t s . H o w e v e r . i f y o u r c o u r s e h a s a l o t o f r e a d i n g a n d w r i t i n g . w e h a v e p r o v i d e d m o d e l a n s w e r s ( w r i t t e n b y a n e x a m i n e r ) . i n s t i t u t i o n s c o n s i d e r i n g y o u r a p p l i c a t i o n a r e a d v i s e d t o l o o k a t b o t h t h e O v e r a l l B a n d S c o r e a n d t h e B a n d s f o r e a c h c o m p o n e n t i n o r d e r t o d e t e r m i n e w h e t h e r y o u h a v e t h e l a n g u a g e s k i l l s n e e d e d f o r a p a r t i c u l a r c o u r s e o f s t u d y . t h e r e a r e a n u m b e r o f p o i n t s y o u s h o u l d b e a r i n m i n d . a n d T a s k 2 i n T e s t s 2 a n d 4 . 8 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . w e c a n n o t g u a r a n t e e t h a t y o u r s c o r e i n t h e P r a c t i c e T e s t s w i l l b e r e f l e c t e d i n t h e r e a l IELTS t e s t .10/14/12 Cambridge IELTS 9 • B o t h U S a n d U Ks p e l l i n g a r e a c c e p t a b l e a n d a r e i n c l u d e d i n t h e A n s w e r K e y . I t i s n o t p o s s i b l e f o r y o u t o g i v e y o u r s e l f a m a r k f o r t h e Wr i t i n g t a s k s . T h e s e m o d e l a n s w e r s a n d s a m p l e a n s w e r s w i l l g i v e y o u a n i n s i g h t i n t o w h a t i s r e q u i r e d f o r t h e Wr i t i n g t e s t . a n d f o r T a s k 2 i n G e n e r a l T r a i n i n g T e s t Aa n d T a s k 1 i n G e n e r a l T r a i n i n g T e s t B . T h e P r a c t i c e T e s t s h a v e b e e n c h e c k e d t o e n s u r e t h a t t h e y a r e o f a p p r o x i m a t e l y t h e s a m e l e v e l o f d i f f i c u l t y a s t h e r e a l IELTS t e s t .

ielts .htm 10/120 . Further information F o r m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t IELTS o r a n y o t h e r U n i v e r s i t y o f Cambridge E S O L e x a m i n a t i o n . o f c o u r s e . c a m b r i d g e e s o l . w r i t e t o : U n i v e r s i t y o f Cambridge E S O L E x a m i n a t i o n s 1 H i l l s R o a d Cambridge C B 1 2 E U U n i t e d K i n g d o m T e l e p h o n e : + 4 4 1 2 2 3 5 5 3 3 5 5 F a x : + 4 4 1 2 2 3 4 6 0 2 7 8 e m a i l : e s o l h e l p d e s k @c a m b r i d g e e s o l . o r g h t t p : / / w w w .10/14/12 Cambridge IELTS 9 a n i d e a o f y o u r p o s s i b l e f u t u r e p e r f o r m a n c e a n d i t i s u l t i m a t e l y u p t o y o u t o m a k e d e c i s i o n s b a s e d o n y o u r s c o r e . We h a v e b a s e d o u r r e c o m m e n d a t i o n s o n t h e a v e r a g e s c o r e s w h i c h t h e m a j o r i t y o f i n s t i t u t i o n s a c c e p t . JOB ENQUIRY Example • Work at: a r e s t a u r a n t • Type of work: 1 file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. D i f f e r e n t i n s t i t u t i o n s a c c e p t d i f f e r e n t IELTS s c o r e s f o r d i f f e r e n t t y p e s o f c o u r s e s . o r g 9 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer. r e q u i r e a h i g h e r o r l o w e r s c o r e t h a n m o s t o t h e r i n s t i t u t i o n s . T h e i n s t i t u t i o n t o w h i c h y o u a r e a p p l y i n g m a y . i n d d9 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 10 T e s t 1 LISTENING SECTION 1 Questions 1–10 Complete the notes below. o r g h t t p : / / w w w .

10/14/12 Cambridge IELTS 9 • Number of hours per week: 1 2 h o u r s • Would need work permit • Work in the: 2 • Nearest bus stop: next to 3 • Pay: 4 £ • Extra benefits: – a f r e e d i n n e r – e x t r a p a y w h e n y o u w o r k o n 5 – t r a n s p o r t h o m e w h e n y o u w o r k 6 • Qualities required: – 7 – a b i l i t y t o 8 • Interview arranged for: T h u r s d a y 9 • Bring the names of two referees • Ask for: S a m i r a 10 a t 6 p . i n d d1 0 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 11 Listening SECTION 2 Questions 11–20 Questions 11–16 Complete the notes below. m . S p o r t s Wo r l d • a n e w 11 o f a n i n t e r n a t i o n a l s p o r t s g o o d s c o m p a n y o f B r a d c a s t e r a n d e q u i p m e n t o n f l o o r s 1 – 3 d a y s • l o c a t e d i n t h e s h o p p i n g c e n t r e t o t h e 12 • h a s s p o r t s 13 • c a n g e t y o u a n y i t e mw i t h i n 14 • s h o p s p e c i a l i s e s i n e q u i p m e n t f o r 15 • h a s a s p e c i a l s e c t i o n w h i c h j u s t s e l l s 16 file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. a n h o u r b r a n c h 1 0 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.htm 11/120 .

17 Ac h a m p i o n a t h l e t e w i l l b e i n t h e s h o p Ao n S a t u r d a y m o r n i n g o n l y . A.htm 12/120 . A–E. Ca c a l e n d a r . Ba v i d e o . Ba l l d a y S a t u r d a y . Questions 19 and 20 Choose TWO letters. 18 T h e f i r s t p e r s o n t o a n s w e r 2 0 q u i z q u e s t i o n s c o r r e c t l y w i l l w i n Ag y mm e m b e r s h i p . B or C. i n d d1 1 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 12 Test 1 Questions 17 and 18 Choose the correct letter. Cf o r t h e w h o l e w e e k e n d . Wh i c h TWO p i e c e s o f i n f o r m a t i o n d o e s t h e s p e a k e r g i v e a b o u t t h e f i t n e s s t e s t ? file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.10/14/12 Cambridge IELTS 9 1 1 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 .

BI t i s f r e e t o a c c o u n t h o l d e r s . Course Feedback 21 O n e r e a s o n w h y S p i r o s f e l t h a p p y a b o u t h i s m a r k e t i n g p r e s e n t a t i o n w a s t h a t Ah e w a s n o t n e r v o u s . file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. EI t i s c h e a p e r t h i s m o n t h . 22 Wh a t s u r p r i s e d H i r o k o a b o u t t h e o t h e r s t u d e n t s ’ p r e s e n t a t i o n s ? AT h e i r p r e s e n t a t i o n s w e r e n o t i n t e r e s t i n g . i n d d1 2 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 13 Listening SECTION 3 Questions 21–30 Questions 21–30 Choose the correct letter. 1 2 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . B or C. CT h e y d i d n ’ t l o o k a t t h e a u d i e n c e e n o u g h . Ct h e p r e s e n t a t i o n w a s t h e b e s t i n h i s g r o u p . DI t t a k e s p l a c e i n a s p e c i a l c l i n i c . A. Bh i s s t y l e w a s g o o d . CY o u g e t a d v i c e o n h o wt o i m p r o v e y o u r h e a l t h . BT h e y f o u n d t h e i r p r e s e n t a t i o n s s t r e s s f u l .10/14/12 Cambridge IELTS 9 AY o u n e e d t o r e s e r v e a p l a c e .htm 13/120 .

Bd i s s a t i s f i e d . Bh a d e x t r a t u t o r i a l s w i t h h e r l e c t u r e r s .htm 14/120 . Br e a d m o r e i n t h e i r o w n s u b j e c t a r e a s . i n d d1 3 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 14 Test 1 28 Wh a t d o e s S p i r o s t h i n k o f h i s r e a d i n g s k i l l s ? AH e r e a d s f a s t e r t h a n h e u s e d t o . H i r o k o f e l t Ad e l i g h t e d .10/14/12 Cambridge IELTS 9 23 A f t e r s h e g a v e h e r p r e s e n t a t i o n . Cb o r r o w e d l e c t u r e n o t e s f r o mo t h e r s t u d e n t s . 27 T o h e l p h e r u n d e r s t a n d l e c t u r e s . 26 Wh y i s H i r o k o f e e l i n g m o r e p o s i t i v e a b o u t t u t o r i a l s n o w ? AS h e f i n d s t h e o t h e r s t u d e n t s ’ o p i n i o n s m o r e i n t e r e s t i n g . CH e t e n d s t o s t r u g g l e w i t h n e wv o c a b u l a r y . file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. 24 H o wd o e s S p i r o s f e e l a b o u t h i s p e r f o r m a n c e i n t u t o r i a l s ? An o t v e r y h a p p y Br e a l l y p l e a s e d Cf a i r l y c o n f i d e n t 25 Wh y c a n t h e o t h e r s t u d e n t s p a r t i c i p a t e s o e a s i l y i n d i s c u s s i o n s ? AT h e y a r e p o l i t e t o e a c h o t h e r . BI t s t i l l t a k e s h i ma l o n g t i m e t o r e a d . 29 Wh a t i s H i r o k o ’ s s u b j e c t a r e a ? Ae n v i r o n m e n t a l s t u d i e s Bh e a l t h e d u c a t i o n Ce n g i n e e r i n g 30 H i r o k o t h i n k s t h a t i n t h e r e a d i n g c l a s s e s t h e s t u d e n t s s h o u l d Al e a r n m o r e v o c a b u l a r y . H i r o k o Ac o n s u l t e d r e f e r e n c e m a t e r i a l s . Ce m b a r r a s s e d . CT h e y k n o we a c h o t h e r w e l l . Cd e v e l o p b e t t e r r e a d i n g s t r a t e g i e s . BS h e i s m a k i n g m o r e o f a c o n t r i b u t i o n . CT h e t u t o r i n c l u d e s h e r i n t h e d i s c u s s i o n . 1 3 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . BT h e y a g r e e t o t a k e t u r n s i n s p e a k i n g .

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer. s w i mo n t o t h e b e a c h a n d d i e C o m m o n i n a r e a s w h e r e t h e 31 S e v e r a l o t h e r t h e o r i e s : c a n c h a n g e q u i c k l y file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. Mass Strandings of Whales and Dolphins Ma s s s t r a n d i n g s : s i t u a t i o n s w h e r e g r o u p s o f w h a l e s . i n d d1 4 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 15 Listening SECTION 4 Questions 31–40 Complete the notes below. d o l p h i n s .10/14/12 1 4 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 .htm 15/120 . e t c .

s o m e p a r a s i t e s c a n a f f e c t m a r i n e a n i m a l s ’ 32 o n f o r n a v i g a t i o n . g . i n d d1 5 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 16 Test 1 Group Behaviour • Mo r e s t r a n d i n g s i n t h e m o s t 38 s p e c i e s o f w h a l e s • 1 9 9 4 d o l p h i n s t r a n d i n g – o n l y t h e 39 w a s i l l Further Reading Marine Mammals Ashore ( C o n n o r ) – g i v e s i n f o r m a t i o n a b o u t s t r a n d i n g 40 file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. e . g .htm 16/120 . g . w h i c h t h e y d e p e n d Toxins P o i s o n s f r o m 33 w h a l e s e . C a p e C o d ( 1 9 8 8 ) – w h a l e s w e r e k i l l e d b y s a x i t o x i n o r a r e c o m m o n l y c o n s u m e d b y Accidental Strandings A n i m a l s m a y f o l l o wp r e y a s h o r e .10/14/12 Cambridge IELTS 9 Parasites e . T h u r s t o n ( 1 9 9 5 ) U n l i k e l y b e c a u s e t h e m a j o r i t y o f a n i m a l s w e r e n o t 34 s t r a n d e d w h e n t h e y Human Activity 35 f r o mm i l i t a r y t e s t s a r e l i n k e d t o s o m e r e c e n t s t r a n d i n g s T h e B a h a m a s ( 2 0 0 0 ) s t r a n d i n g w a s u n u s u a l b e c a u s e t h e w h a l e s • w e r e a l l 36 • w e r e n o t i n a 37 1 5 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 .

i n d d1 6 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 17 Reading READING READING PASSAGE 1 You should spend about 20 minutes on Questions 1-13. Wi l l i a mH e n r y P e r k i n The man who invented synthetic dyes file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. which are based on Reading Passage 1 on pages 2 and 3.htm 17/120 .10/14/12 Cambridge IELTS 9 1 6 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 .

T h u s . D e s p i t e h i s b e s t e f f o r t s . A t t h e t i m e . 1 7 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . P e r k i n s e t u p a f a c t o r y n o t f a r f r o m L o n d o n . w h i c h h e s u c c e e d e d i n e n t e r i n g i n 1 8 5 3 . a n d h e l a t e r w e n t o n t o a t t e n d t h e R o y a l C o l l e g e o f C h e m i s t r y . 1 8 3 8 . I t w a s a g a i n s t t h i s b a c k d r o p t h a t P e r k i n ’ s d i s c o v e r y w a s m a d e . F u r t h e r . t h e R o y a l C o l l e g e o f C h e m i s t r y w a s h e a d e d b y t h e n o t e d G e r m a n c h e m i s t A u g u s t Wi l h e l mH o f m a n n .htm Wi t h t h e h e l p o f h i s f a t h e r a n d b r o t h e r . T h e d r u g i s d e r i v e d f r o mt h e b a r k o f t h e c i n c h o n a t r e e . t h e d y e w o r k s b e g a n p r o d u c i n g t h e w o r l d ’ s f i r s t s y n t h e t i c a l l y d y e d m a t e r i a l i n 1 8 5 7 .10/14/12 Cambridge IELTS 9 Wi l l i a mH e n r y P e r k i n w a s b o r n o n Ma r c h 1 2 . t e x t i l e d y e s w e r e m a d e f r o ms u c h n a t u r a l s o u r c e s a s p l a n t s a n d a n i m a l e x c r e t i o n s . a n i n e x p e n s i v e a n d r e a d i l y a v a i l a b l e c o a l t a r w a s t e p r o d u c t . m a u v e w a s t h e n e c e s s a r y s h a d e f o r a l l 18/120 . p r o v i n g t h e t r u t h o f t h e f a m o u s s c i e n t i s t L o u i s P a s t e u r ’ s w o r d s ‘ c h a n c e f a v o u r s o n l y t h e p r e p a r e d m i n d ’ . P e r k i n ’ s s c i e n t i f i c t r a i n i n g a n d n a t u r e p r o m p t e d h i mt o i n v e s t i g a t e t h e s u b s t a n c e f u r t h e r . U t i l i s i n g t h e c h e a p a n d p l e n t i f u l c o a l t a r t h a t w a s a n a l m o s t u n l i m i t e d b y p r o d u c t o f L o n d o n ’ s g a s s t r e e t l i g h t i n g . h o w e v e r . T h e c o m p a n y r e c e i v e d a c o m m e r c i a l b o o s t f r o mt h e E m p r e s s E u g é n i e o f F r a n c e . w h e n s h e d e c i d e d t h e n e wc o l o u r f l a t t e r e d h e r . l a b o r a t o r y i n h i s l a t e g r a n d f a t h e r ’ s h o m e t h a t s o l i d i f i e d t h e y o u n g m a n ’ s e n t h u s i a s mf o r c h e m i s t r y . i n L o n d o n . w h o e n c o u r a g e d h i mt o a t t e n d a s e r i e s o f l e c t u r e s g i v e n b y t h e e m i n e n t s c i e n t i s t Mi c h a e l F a r a d a y a t t h e R o y a l I n s t i t u t i o n . file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. h e d i d n o t e n d u p w i t h q u i n i n e . p h o t o g r a p h y . P e r k i n b e c a m e i m m e r s e d i n t h e s t u d y o f c h e m i s t r y . t h e p u r p l e c o l o u r e x t r a c t e d f r o ma s n a i l w a s o n c e s o c o s t l y t h a t i n s o c i e t y a t t h e t i m e o n l y t h e r i c h c o u l d a f f o r d i t . A t t h e t i m e o f P e r k i n ’ s e n r o l m e n t . y e t f u n c t i o n a l . n a t i v e t o S o u t h A m e r i c a . N o t l o n g a f t e r t h a t . T h o s e s p e e c h e s f i r e d t h e y o u n g c h e m i s t ’ s e n t h u s i a s mf u r t h e r . h e f i n a l l y p r o d u c e d a d e e p p u r p l e s o l u t i o n . P e r k i n m a d e t h e s c i e n t i f i c b r e a k t h r o u g h t h a t w o u l d b r i n g h i mb o t h f a m e a n d f o r t u n e . P e r k i n s p e n t h i s t i m e i n t h e l a b o r a t o r y o n t h e t o p f l o o r o f h i s f a m i l y ’ s h o u s e . L u c k i l y . w i t h i n t w o y e a r s . P e r k i n s a wt h e p o t e n t i a l o f h i s u n e x p e c t e d f i n d . H i s t a l e n t a n d d e v o t i o n t o t h e s u b j e c t w e r e p e r c e i v e d b y h i s t e a c h e r . s c i e n c e s . h e p r o d u c e d a m y s t e r i o u s d a r k s l u d g e . E n g l a n d . H e w a s a t t e m p t i n g t o m a n u f a c t u r e q u i n i n e f r o ma n i l i n e . I n d e e d . S o m e o f t h e s e . V e r y s o o n . i t w a s u n s u r p r i s i n g t h a t h i s s t a r p u p i l w a s m o v e d t o t a k e u p t h e c h a l l e n g e . w e r e d i f f i c u l t t o o b t a i n a n d o u t r a g e o u s l y e x p e n s i v e . A s a b o y . A s a s t u d e n t a t t h e C i t y o f L o n d o n S c h o o l . h e b e c a m e H o f m a n n ’ s y o u n g e s t a s s i s t a n t . w h e n H o f m a n n m a d e s o m e p a s s i n g c o m m e n t s a b o u t t h e d e s i r a b i l i t y o f a s y n t h e t i c s u b s t i t u t e f o r q u i n i n e . P e r k i n ’ s c u r i o s i t y p r o m p t e d e a r l y i n t e r e s t s i n t h e a r t s . P e r k i n ’ s s c i e n t i f i c g i f t s s o o n c a u g h t H o f m a n n ’ s a t t e n t i o n a n d . I n s t e a d . D u r i n g h i s v a c a t i o n i n 1 8 5 6 . q u i n i n e w a s t h e o n l y v i a b l e m e d i c a l t r e a t m e n t f o r m a l a r i a . a n d e n g i n e e r i n g . s u c h a s t h e g l a n d u l a r m u c u s o f s n a i l s . a t t h e a g e o f 1 5 . n a t u r a l d y e s t e n d e d t o b e m u d d y i n h u e a n d f a d e q u i c k l y . i n d d1 7 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 18 Test 1 H i s t o r i c a l l y . A n d . T h o m a s H a l l . B u t i t w a s a c h a n c e s t u m b l i n g u p o n a r u n d o w n . I n c o r p o r a t i n g p o t a s s i u md i c h r o m a t e a n d a l c o h o l i n t o t h e a n i l i n e a t v a r i o u s s t a g e s o f t h e e x p e r i m e n t a l p r o c e s s . a n d b y 1 8 5 6 d e m a n d f o r t h e d r u g w a s s u r p a s s i n g t h e a v a i l a b l e s u p p l y .

b u t i t l a t e r b e c a m e c o m m o n l y k n o w n a s m a u v e ( f r o mt h e F r e n c h f o r t h e p l a n t u s e d t o m a k e t h e c o l o u r v i o l e t ) . T h e d y e s a l s o b e c a m e v i t a l t o m e d i c a l r e s e a r c h i n m a n y w a y s . a n d a n t h r a x . A l t h o u g h P e r k i n ’ s f a m e w a s a c h i e v e d a n d f o r t u n e a s s u r e d b y h i s f i r s t d i s c o v e r y . I t i s i m p o r t a n t t o n o t e t h a t P e r k i n ’ s s y n t h e t i c d y e d i s c o v e r i e s h a d o u t c o m e s f a r b e y o n d t h e m e r e l y d e c o r a t i v e . H e a s k e d a d v i c e o f S c o t t i s h d y e w o r k s o w n e r R o b e r t P u l l a r . h e l o s t n o t i m e i n p a t e n t i n g i t . t h e y w e r e u s e d t o s t a i n p r e v i o u s l y i n v i s i b l e m i c r o b e s a n d b a c t e r i a . i n d d1 8 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 19 Reading Questions 1 – 7 Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1? In boxes 1-7 on your answer sheet. t h e c h e m i s t c o n t i n u e d h i s r e s e a r c h . t h u s m a k i n g i t t h e w o r l d ’ s f i r s t s y n t h e t i c d y e . P e r k i n o r i g i n a l l y n a m e d h i s d y e T y r i a n P u r p l e . h e l e f t c o l l e g e t o g i v e b i r t h t o t h e m o d e r n c h e m i c a l i n d u s t r y . R e a l i s i n g t h e i m p o r t a n c e o f t h i s b r e a k t h r o u g h . T h e d y e w a s b o l d a n d f a s t . c h o l e r a . E n g l a n d ’ s Q u e e n V i c t o r i a a l s o a p p e a r e d i n p u b l i c w e a r i n g a m a u v e g o w n . P e r k i n w e n t b a c k t o t h e d r a w i n g b o a r d . a n d t h e p u b l i c c l a m o u r e d f o r m o r e . a l l o w i n g r e s e a r c h e r s t o i d e n t i f y s u c h b a c i l l i a s t u b e r c u l o s i s . t h e i r c u r r e n t u s e i s i n t h e s e a r c h f o r a v a c c i n e a g a i n s t m a l a r i a . S o . B u t p e r h a p s t h e m o s t f a s c i n a t i n g o f a l l P e r k i n ’ s r e a c t i o n s t o h i s f i n d w a s h i s n e a r l y i n s t a n t r e c o g n i t i o n t h a t t h e n e wd y e h a d c o m m e r c i a l p o s s i b i l i t i e s . 1 8 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . F o r i n s t a n c e . write TRUE FALSE if the statement agrees with the information if the statement contradicts the information NOT GIVEN if there is no information on this 19/120 . t h u s m a k i n g i t a l l t h e r a g e i n E n g l a n d a s w e l l . A n d . w o u l d n o t f a d e ) a n d t h e c o s t w a s r e l a t i v e l y l o w . P e r k i n ’ s g r e e n . o v e r t h e f i e r c e o b j e c t i o n s o f h i s m e n t o r H o f m a n n . N o t t o b e o u t d o n e . A m o n g o t h e r d y e s h e d e v e l o p e d a n d i n t r o d u c e d w e r e a n i l i n e r e d ( 1 8 5 9 ) a n d a n i l i n e b l a c k ( 1 8 6 3 ) a n d . t h e f a s h i o n a b l e l a d i e s i n t h a t c o u n t r y . i n t h e l a t e 1 8 6 0 s . i n w h a t w o u l d h a v e b e e n p a r t i c u l a r l y p l e a s i n g t o P e r k i n . A r t i f i c i a l d y e s c o n t i n u e t o p l a y a c r u c i a l r o l e t o d a y .10/14/12 Cambridge IELTS 9 P e r k i n q u i c k l y g r a s p e d t h a t h i s p u r p l e s o l u t i o n c o u l d b e u s e d t o c o l o u r f a b r i c . e . w h o a s s u r e d h i m t h a t m a n u f a c t u r i n g t h e d y e w o u l d b e w e l l w o r t h i t i f t h e c o l o u r r e m a i n e d f a s t ( i .

P e r k i n e m p l o y e d A u g u s t Wi l h e l mH o f m a n n a s h i s a s s i s t a n t . 1 9 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 .htm .10/14/12 Cambridge IELTS 9 1 2 3 4 5 6 7 Mi c h a e l F a r a d a y w a s t h e f i r s t p e r s o n t o r e c o g n i s e P e r k i n ’ s a b i l i t y a s a s t u d e n t o f c h e m i s t r y . P e r k i n w a s s t i l l y o u n g w h e n h e m a d e t h e d i s c o v e r y t h a t m a d e h i mr i c h a n d f a m o u s . Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer. 8 B e f o r e P e r k i n ’ s d i s c o v e r y . T h e t r e e s f r o mw h i c h q u i n i n e i s d e r i v e d g r o wo n l y i n S o u t h A m e r i c a . Write your answers in boxes 8-13 on your answer sheet. i n d d1 9 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 20 Test 1 Questions 8 – 13 Answer the questions below. w i t h w h a t g r o u p i n s o c i e t y w a s t h e c o l o u r p u r p l e a s s o c i a t e d ? 20/120 file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. Mi c h a e l F a r a d a y s u g g e s t e d P e r k i n s h o u l d e n r o l i n t h e R o y a l C o l l e g e o f C h e m i s t r y . P e r k i n h o p e d t o m a n u f a c t u r e a d r u g f r o ma c o a l t a r w a s t e p r o d u c t . P e r k i n w a s i n s p i r e d b y t h e d i s c o v e r i e s o f t h e f a m o u s s c i e n t i s t L o u i s P a s t e u r .

Questions 14–17 R e a d i n g P a s s a g e 2 h a s f i v e p a r a g r a p h s . w h i c h d i s e a s e i s n o wb e i n g t a r g e t e d b y r e s e a r c h e r s u s i n g s y n t h e t i c d y e s ? 2 0 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 .htm 21/120 . i n d d2 0 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 21 Reading READING PASSAGE 2 You should spend about 20 minutes on Questions 14–26. file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. A–E. which are based on Reading Passage 2 on the following pages.10/14/12 Cambridge IELTS 9 9 Wh a t p o t e n t i a l d i d P e r k i n i m m e d i a t e l y u n d e r s t a n d t h a t h i s n e wd y e h a d ? 10 Wh a t w a s t h e n a m e f i n a l l y u s e d t o r e f e r t o t h e f i r s t c o l o u r P e r k i n i n v e n t e d ? 11 Wh a t w a s t h e n a m e o f t h e p e r s o n P e r k i n c o n s u l t e d b e f o r e s e t t i n g u p h i s o w n d y e w o r k s ? 12 I n w h a t c o u n t r y d i d P e r k i n ’ s n e w l y i n v e n t e d c o l o u r f i r s t b e c o m e f a s h i o n a b l e ? 13 A c c o r d i n g t o t h e p a s s a g e .

List of Headings i ii S e e k i n g t h e t r a n s m i s s i o n o f r a d i o s i g n a l s f r o mp l a n e t s A p p r o p r i a t e r e s p o n s e s t o s i g n a l s f r o mo t h e r c i v i l i s a t i o n s iii V a s t d i s t a n c e s t o E a r t h ’ s c l o s e s t n e i g h b o u r s iv A s s u m p t i o n s u n d e r l y i n g t h e s e a r c h f o r e x t r a t e r r e s t r i a l i n t e l l i g e n c e v R e a s o n s f o r t h e s e a r c h f o r e x t r a t e r r e s t r i a l i n t e l l i g e n c e vi K n o w l e d g e o f e x t r a t e r r e s t r i a l l i f e f o r m s vii L i k e l i h o o d o f l i f e o n o t h e r p l a n e t s Example P a r a g r a p h A Answer v 14 P a r a g r a p h B 15 P a r a g r a p h C 16 P a r a g r a p h D 17 P a r a g r a p h E 2 1 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 .htm 22/120 .10/14/12 Cambridge IELTS 9 Choose the correct heading for paragraphs B–E from the list of headings below. in boxes 14–17 on your answer sheet. Write the correct number. i n d d2 1 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 22 Test 1 I ST H E R EA N Y B O D YO U TT H E R E ? T h e S e a r c h f o r E x t r a t e r r e s t r i a l I n t e l l i g e n c e file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. i–vii.

Wi l l w e l a s t a n o t h e r t w o t h o u s a n d y e a r s o r w i l l w e w i p e o u r s e l v e s o u t ? S i n c e t h e l i f e t i m e o f a p l a n e t l i k e o u r s i s s e v e r a l b i l l i o n y e a r s . T h u s a n y o t h e r c i v i l i s a t i o n t h a t w e h e a r f r o mi s l i k e l y t o b e f a r o l d e r . I n t h i s s e n s e . I t i s e v e n p o s s i b l e t h a t t h e o l d e r c i v i l i s a t i o n m a y p a s s o n t h e b e n e f i t s o f t h e i r e x p e r i e n c e i n d e a l i n g w i t h t h r e a t s t o s u r v i v a l s u c h a s n u c l e a r w a r a n d g l o b a l p o l l u t i o n . b e i n t e r e s t e d i n t h e U n i v e r s e . it is only now that we have reached the level of technology where we can make a determined attempt to search all nearby stars for any sign of life. U F O s ( U n i d e n t i f i e d F l y i n g O b j e c t s ) a r e g e n e r a l l y i g n o r e d s i n c e m o s t s c i e n t i s t s d o n ’ t c o n s i d e r t h e e v i d e n c e f o r t h e mt o b e s t r o n g e n o u g h t o b e a r s e r i o u s c o n s i d e r a t i o n ( a l t h o u g h i t i s a l s o i m p o r t a n t t o k e e p a n o p e n m i n d i n c a s e a n y r e a l l y c o n v i n c i n g e v i d e n c e e m e r g e s i n t h e f u t u r e ) . h a v e a c h e m i s t r y . o n a v e r a g e . i n d d2 2 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 23 Reading w i t h i t . i f o t h e r c i v i l i s a t i o n s d o s u r v i v e i n o u r g a l a x y . a n d t h e t h r e a t s o f n u c l e a r w a r a n d p o l l u t i o n o v e r t h e l a s t f e wd e c a d e s h a v e t o l d u s t h a t o u r s u r v i v a l m a y b e t e n u o u s . Although groups around the world have been searching intermittently for three decades. S E T I i s a n o t h e r c o g i n t h e m a c h i n e r y o f p u r e s c i e n c e w h i c h i s c o n t i n u a l l y p u s h i n g o u t t h e h o r i z o n o f o u r k n o w l e d g e . B I n d i s c u s s i n g w h e t h e r w e a r e a l o n e . H o w e v e r . C 23/120 . T h e m e r e e x i s t e n c e o f s u c h a c i v i l i s a t i o n w i l l t e l l u s t h a t l o n g t e r ms u r v i v a l i s p o s s i b l e . T h e s i m p l e d e t e c t i o n o f a r a d i o s i g n a l w i l l b e s u f f i c i e n t t o a n s w e r t h i s m o s t b a s i c o f a l l q u e s t i o n s . S e c o n d . We w a n t t o k n o ww h e t h e r w e a r e a l o n e i n t h e U n i v e r s e . w e c a n e x p e c t t h a t . but we may now stand poised on the brink of the answer to that question. a n d p e r h a p s m o s t r e s t r i c t i v e l y . m o s t S E T I s c i e n t i s t s a d o p t t w o g r o u n d r u l e s . often known by the acronym SETI (search for extra-terrestrial intelligence). s i n c e i f i t d i f f e r s r a d i c a l l y f r o mu s w e m a y w e l l n o t r e c o g n i s e i t a s a l i f e f o r m . a n d g i v e s u s s o m e c a u s e f o r o p t i m i s m . b u t i t w i l l n e v e r t h e l e s s r e s e m b l e u s i n t h a t i t s h o u l d c o m m u n i c a t e w i t h i t s f e l l o w s . o r w h e t h e r t h e r e i s s o m e t h i n g v e r y s p e c i a l a b o u t t h e E a r t h t o h a v e f o s t e r e d t h e v a r i e t y o f l i f e f o r m s t h a t w e s e e a r o u n d u s o n t h e p l a n e t . t h e i r a g e s w i l l r a n g e f r o mz e r o t o s e v e r a l b i l l i o n y e a r s . We w a n t t o k n o ww h e t h e r l i f e e v o l v e s n a t u r a l l y i f g i v e n t h e r i g h t c o n d i t i o n s . w e h a v e h a d c i v i l i s a t i o n o n E a r t h f o r p e r h a p s o n l y a f e wt h o u s a n d y e a r s . a n d o t h e r t h r e a t s t h a t w e h a v e n ’ t y e t d i s c o v e r e d . b a s e d o n c a r b o n a n d w a t e r . F o r e x a m p l e . I n o t h e r w o r d s . A T h e p r i m a r y r e a s o n f o r t h e s e a r c h i s b a s i c c u r i o s i t y – t h e s a m e c u r i o s i t y a b o u t t h e n a t u r a l w o r l d t h a t d r i v e s a l l p u r e s c i e n c e . w e m a k e a v e r y c o n s e r v a t i v e a s s u m p t i o n t h a t w e a r e l o o k i n g f o r a l i f e f o r mt h a t i s p r e t t y w e l l l i k e u s . is a difficult one. This search. t h e r e a r e o t h e r r e a s o n s f o r b e i n g i n t e r e s t e d i n w h e t h e r l i f e e x i s t s e l s e w h e r e . l i v e o n a p l a n e t o r b i t i n g a s t a r l i k e o u r S u n .The question of whether we are alone in the Universe has haunted humanity for centuries. as we search for radio signals from other intelligent civilisations. F i r s t . l i k e u s . q u i t e a p a r t f r o mw h e t h e r w e a r e a b l e t o c o m m u n i c a t e 2 2 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . t h e l i f e f o r mw e a r e l o o k i n g f o r m a y w e l l h a v e t w o g r e e n h e a d s a n d s e v e n f i n g e r s . t h a n o u r s e l v e s .

E v e r y b o d y a g r e e s t h a t w e s h o u l d n o t r e p l y i m m e d i a t e l y . a n d a f u r t h e r f e wh u n d r e d y e a r s f o r o u r r e p l y t o r e a c h t h e m . Mu c h o f t h e m o n e y i n t h i s p r o j e c t i s b e i n g s p e n t o n d e v e l o p i n g t h e s p e c i a l h a r d w a r e n e e d e d t o s e a r c h m a n y f r e q u e n c i e s a t o n c e . 2 3 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . u s i n g t h e s m a l l e r a n t e n n a s o f N A S A ’ s D e e p S p a c e N e t w o r k . t h e n . w h i c h i s a l m o s t n e x t d o o r i n a s t r o n o m i c a l t e r m s . a n d p e r h a p s c a r e f u l l y d r a f t s a r e p l y . t h e b e s t e d u c a t e d g u e s s w e c a n m a k e . file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. b u t m a n y o f t h e s e e i t h e r r e q u i r e t o o m u c h e n e r g y . I t ’ s n o t i m p o r t a n t . o u r u n d e r s t a n d i n g o f o t h e r l i f e f o r m s i s s t i l l s e v e r e l y l i m i t e d . a n d s o a l l s e a r c h e s t o d a t e h a v e c o n c e n t r a t e d o n l o o k i n g f o r r a d i o w a v e s i n t h i s f r e q u e n c y r a n g e . O n e p a r t i s a t a r g e t e d s e a r c h u s i n g t h e w o r l d ’ s l a r g e s t r a d i o t e l e s c o p e s . f o r e x a m p l e . i f t h e r e ’ s a d e l a y o f a f e wy e a r s . i t s e e m s i n c o n c e i v a b l e t h a t a t l e a s t o n e o f t h e s e p l a n e t s d o e s n o t h a v e a l i f e f o r mo n i t . Q u i t e a p a r t f r o mt h e i m p r a c t i c a l i t y o f s e n d i n g a r e p l y o v e r s u c h l a r g e d i s t a n c e s a t s h o r t n o t i c e . T h e s c a l e o f t h e s e a r c h e s h a s b e e n i n c r e a s e d d r a m a t i c a l l y s i n c e 1 9 9 2 . a n d w e c e r t a i n l y d o n o t k n o wh o wl i k e l y i t i s t h a t l i f e w i l l a r i s e n a t u r a l l y . T h e p r o j e c t h a s t w o p a r t s . u s i n g t h e l i t t l e t h a t w e d o k n o wa b o u t t h e c o n d i t i o n s f o r c a r b o n b a s e d l i f e . i n d d2 3 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 24 Test 1 Questions 18–20 Answer the questions below. S o f a r t h e r e h a v e b e e n a n u m b e r o f s e a r c h e s b y v a r i o u s g r o u p s a r o u n d t h e w o r l d . w h e n t h e U S C o n g r e s s v o t e d N A S A$ 1 0 m i l l i o n p e r y e a r f o r t e n y e a r s t o c o n d u c t a t h o r o u g h s e a r c h f o r e x t r a t e r r e s t r i a l l i f e . l e a d s u s t o e s t i m a t e t h a t p e r h a p s o n e i n 1 0 0 . P u e r t o R i c o a n d t h e F r e n c h t e l e s c o p e i n N a n c y i n F r a n c e . s o i t t a k e s h u n d r e d s o f y e a r s f o r t h e i r s i g n a l t o r e a c h u s . E T h e r e i s c o n s i d e r a b l e d e b a t e o v e r h o ww e s h o u l d r e a c t i f w e d e t e c t a s i g n a l f r o ma n a l i e n c i v i l i s a t i o n . o r e l s e a r e s e v e r e l y a t t e n u a t e d w h i l e t r a v e r s i n g t h e v a s t d i s t a n c e s a c r o s s t h e g a l a x y . a n d 1 0 0 b i l l i o n g a l a x i e s i n t h e o b s e r v a b l e U n i v e r s e . h o wm a n y s t a r s h a v e p l a n e t s . U n t i l n o wt h e r e h a v e n o t b e e n a n y d e t e c t i o n s f r o mt h e f e wh u n d r e d s t a r s w h i c h h a v e b e e n s e a r c h e d . o r d e c a d e s . i n c l u d i n g A u s t r a l i a n s e a r c h e s u s i n g t h e r a d i o t e l e s c o p e a t P a r k e s . T h e s t a r s b e i n g s e a r c h e d a r e h u n d r e d s o f l i g h t y e a r s a w a y . I t t u r n s o u t t h a t . D A n a l i e n c i v i l i s a t i o n c o u l d c h o o s e m a n y d i f f e r e n t w a y s o f s e n d i n g i n f o r m a t i o n a c r o s s t h e g a l a x y . We d o n o t e v e n k n o w .htm 24/120 . w h i l e t h e h u m a n r a c e d e b a t e s t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r t o r e p l y . g i v e n t h e r i g h t c o n d i t i o n s . t h e A m e r i c a n o p e r a t e d t e l e s c o p e i n A r e c i b o . i t r a i s e s a h o s t o f e t h i c a l q u e s t i o n s t h a t w o u l d h a v e t o b e a d d r e s s e d b y t h e g l o b a l c o m m u n i t y b e f o r e a n y r e p l y c o u l d b e s e n t . Wo u l d t h e h u m a n r a c e f a c e t h e c u l t u r e s h o c k i f f a c e d w i t h a s u p e r i o r a n d m u c h o l d e r c i v i l i s a t i o n ? L u c k i l y . T h i s p a r t o f t h e p r o j e c t i s s e a r c h i n g t h e n e a r e s t 1 0 0 0 l i k e l y s t a r s w i t h h i g h s e n s i t i v i t y f o r s i g n a l s i n t h e f r e q u e n c y r a n g e 1 0 0 0 t o 3 0 0 0 MH z . H o w e v e r . t h e r e i s n o u r g e n c y a b o u t t h i s . T h a t m e a n s t h a t o u r n e a r e s t n e i g h b o u r s a r e p e r h a p s 1 0 0 l i g h t y e a r s a w a y .10/14/12 Cambridge IELTS 9 E v e n w h e n w e m a k e t h e s e a s s u m p t i o n s . i n f a c t . T h e o t h e r p a r t o f t h e p r o j e c t i s a n u n d i r e c t e d s e a r c h w h i c h i s m o n i t o r i n g a l l o f s p a c e w i t h a l o w e r s e n s i t i v i t y . r a d i o w a v e s i n t h e f r e q u e n c y r a n g e 1 0 0 0 t o 3 0 0 0 MH z t r a v e l t h e g r e a t e s t d i s t a n c e . 0 0 0 s t a r s m i g h t h a v e a l i f e b e a r i n g p l a n e t o r b i t i n g i t . N e w S o u t h Wa l e s . w h e n w e l o o k a t t h e 1 0 0 b i l l i o n s t a r s i n o u r g a l a x y ( t h e Mi l k y Wa y ) . f o r a g i v e n a m o u n t o f t r a n s m i t t e d p o w e r .

22 S E T I s c i e n t i s t s a r e t r y i n g t o f i n d a l i f e f o r mt h a t r e s e m b l e s h u m a n s i n m a n y w a y s . 26 I f a s i g n a l f r o mo u t e r s p a c e i s r e c e i v e d . write YES NO NOT GIVEN i f t h e s t a t e m e n t a g r e e s w i t h t h e v i e w s o f t h e w r i t e r i f t h e s t a t e m e n t c o n t r a d i c t s t h e v i e w s o f t h e w r i t e r i f i t i s i m p o s s i b l e t o s a y w h a t t h e w r i t e r t h i n k s a b o u t t h i s 21 A l i e n c i v i l i s a t i o n s m a y b e a b l e t o h e l p t h e h u m a n r a c e t o o v e r c o m e s e r i o u s p r o b l e m s . 2 4 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . 25 T h e N A S Ap r o j e c t a t t r a c t e d c r i t i c i s mf r o ms o m e m e m b e r s o f C o n g r e s s . 24 S o f a r S E T I s c i e n t i s t s h a v e p i c k e d u p r a d i o s i g n a l s f r o ms e v e r a l s t a r s . 18 Wh a t i s t h e l i f e e x p e c t a n c y o f E a r t h ? 19 Wh a t k i n d o f s i g n a l s f r o mo t h e r i n t e l l i g e n t c i v i l i s a t i o n s a r e S E T I s c i e n t i s t s s e a r c h i n g f o r ? 20 H o wm a n y s t a r s a r e t h e w o r l d ’ s m o s t p o w e r f u l r a d i o t e l e s c o p e s s e a r c h i n g ? Questions 21–26 D o t h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t s a g r e e w i t h t h e v i e w s o f t h e w r i t e r i n R e a d i n g P a s s a g e 2 ? In boxes 21–26 on your answer sheet. i n d d2 4 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 25 Reading READING PASSAGE 3 You should spend about 20 minutes on Questions 27–40. Write your answers in boxes 18–20 on your answer sheet. which are based on Reading file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.htm 25/120 .10/14/12 Cambridge IELTS 9 Choose NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer. 23 T h e A m e r i c a n s a n d A u s t r a l i a n s h a v e c o o p e r a t e d o n j o i n t r e s e a r c h p r o j e c t s . i t w i l l b e i m p o r t a n t t o r e s p o n d p r o m p t l y .

w i t h t h e i r c l o s e c o u s i n s t h e m a n a t e e s .10/14/12 Cambridge IELTS 9 Passage 3 below. Wi t h t u r t l e s i t i s a l i t t l e l e s s o b v i o u s . S o m e t i m e s i t ’ s o b v i o u s . m i l l i p e d e s a n d c e n t i p e d e s . T h e r e i s e v i d e n c e t h a t a l l m o d e r n t u r t l e s a r e d e s c e n d e d f r o ma t e r r e s t r i a l a n c e s t o r w h i c h l i v e d b e f o r e m o s t o f t h e d i n o s a u r s . A n d w e m u s t n ’ t f o r g e t t h e p l a n t s . T h e r e a r e t w o k e y f o s s i l s c a l l e d Proganochelys quenstedti a n d Palaeochersis talampayensis d a t i n g f r o me a r l y d i n o s a u r t i m e s . Mo v i n g f r o mw a t e r t o l a n d i n v o l v e d a m a j o r r e d e s i g n o f e v e r y a s p e c t o f l i f e . s t i l l b r e a t h e a i r . s p i d e r s a n d v a r i o u s w o r m s . T u r t l e s w e n t b a c k t o t h e s e a a v e r y l o n g t i m e a g o a n d . I f y o u d r a wo u t t h e f a m i l y t r e e o f a l l m o d e r n t u r t l e s a n d t o r t o i s e s . h a v i n g n e v e r d e v e l o p e d a n y t h i n g e q u i v a l e n t t o t h e g i l l s o f t h e i r e a r l i e r m a r i n e i n c a r n a t i o n . l i k e a l l v e r t e b r a t e r e t u r n e e s t o t h e w a t e r . s n a i l s . e v e r y t h i n g l i v e d i n t h e s e a . w i t h o u t w h o s e p r i o r i n v a s i o n o f t h e l a n d n o n e o f t h e o t h e r m i g r a t i o n s c o u l d h a v e h a p p e n e d . o n t h e w a y t o e x t r e m e c a s e s s u c h a s w h a l e s a n d d u g o n g s . c r u s t a c e a n s s u c h a s w o o d l i c e a n d l a n d c r a b s . A t v a r i o u s p o i n t s i n e v o l u t i o n a r y h i s t o r y . e s p e c i a l l y i f o n l y f r a g m e n t s a r e f o u n d . i n c l u d i n g b r e a t h i n g a n d r e p r o d u c t i o n . h o w e v e r . a b a n d o n e d t h e i r h a r d e a r n e d t e r r e s t r i a l r e t o o l i n g . t h e y b r e a t h e a i r . a g o o d n u m b e r o f t h o r o u g h g o i n g l a n d a n i m a l s l a t e r t u r n e d a r o u n d . o t h e r g r o u p s t h a t h a v e s u c c e e d e d o u t o f w a t e r i n c l u d e s c o r p i o n s . S e a l s h a v e o n l y g o n e p a r t w a y b a c k . t h e y a r e . n e a r l y 26/120 . i n d d2 5 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 26 Test 1 o f 7 1 s p e c i e s o f l i v i n g t u r t l e s a n d t o r t o i s e s . T h e y u s e d a k i n d o f t r i a n g u l a r g r a p h p a p e r file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. i n o n e r e s p e c t . s o m e t i m e s e v e n t o t h e m o s t p a r c h e d d e s e r t s . a t Y a l e U n i v e r s i t y . m a m m a l s a n d i n s e c t s w h i c h w e s e e a l l a r o u n d u s . T h e h i s t o r y o f t h e t o r t o i s e I f y o u g o b a c k f a r e n o u g h . w i t h f i n s a n d s t r e a m l i n e d b o d i e s . l e s s f u l l y g i v e n b a c k t o t h e w a t e r t h a n w h a l e s o r d u g o n g s . i n t h e w a t e r . Wh a l e s ( i n c l u d i n g t h e s m a l l w h a l e s w e c a l l d o l p h i n s ) a n d d u g o n g s . e n t e r p r i s i n g i n d i v i d u a l s w i t h i n m a n y d i f f e r e n t a n i m a l g r o u p s m o v e d o u t o n t o t h e l a n d . H o w e v e r . a n d r e t u r n e d t o t h e w a t e r a g a i n . T h e y d o . o b t a i n e d t h r e e m e a s u r e m e n t s i n t h e s e p a r t i c u l a r b o n e s 2 5 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . Wa l t e r J o y c e a n d J a c q u e s G a u t h i e r . O n e w a y t o t e l l i s b y m e a s u r i n g t h e b o n e s o f t h e i r f o r e l i m b s . I n a d d i t i o n t o t h e r e p t i l e s . T h e f o s s i l s l o o k l i k e d o l p h i n s a n d t h e y s u r e l y l i v e d l i k e d o l p h i n s . N e v e r t h e l e s s . b i r d s . f o r t u r t l e s s t i l l l a y t h e i r e g g s o n b e a c h e s . Y o u m i g h t w o n d e r h o ww e c a n t e l l w h e t h e r f o s s i l a n i m a l s l i v e d o n l a n d o r i n w a t e r . T h e y d o n ’ t e v e n c o m e a s h o r e t o b r e e d . c e a s e d t o b e l a n d c r e a t u r e s a l t o g e t h e r a n d r e v e r t e d t o t h e f u l l m a r i n e h a b i t s o f t h e i r r e m o t e a n c e s t o r s . w h i c h a p p e a r t o b e c l o s e t o t h e a n c e s t r y o f a l l m o d e r n t u r t l e s a n d t o r t o i s e s . I c h t h y o s a u r s w e r e r e p t i l i a n c o n t e m p o r a r i e s o f t h e d i n o s a u r s . t a k i n g t h e i r o w n p r i v a t e s e a w a t e r w i t h t h e mi n b l o o d a n d c e l l u l a r f l u i d s . T h e y s h o wu s w h a t t h e i n t e r m e d i a t e s m i g h t h a v e b e e n l i k e .htm n o t .

T h e i r p o i n t s o n t h e g r a p h a r e r i g h t i n t h e t h i c k o f t h e d r y c l u s t e r . I n c o m m o n w i t h a l l m a m m a l s . A l l t h e l a n d t o r t o i s e s p e c i e s f o r m e d a t i g h t c l u s t e r o f p o i n t s i n t h e u p p e r p a r t o f t h e t r i a n g l e . R a t h e r . i n d d2 6 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 27 Reading file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. T h i s s u g g e s t s t h a t m o d e r n l a n d t o r t o i s e s h a v e n o t s t a y e d o n l a n d c o n t i n u o u s l y s i n c e t h e t i m e o f P. a s m o s t m a m m a l s d i d a f t e r a f e wo f t h e mw e n t b a c k t o t h e s e a . a n d t h e y t h e n r e e m e r g e d b a c k o n t o t h e l a n d i n ( r e l a t i v e l y ) m o r e r e c e n t t i m e s . T h e n e x t s t e p w a s t o d e t e r m i n e w h e r e t h e f o s s i l s f e l l . B o t h t h e s e f o s s i l s w e r e d r y l a n d t o r t o i s e s . d e e p l y n e s t e d a m o n g b r a n c h e s c o n s i s t i n g o f a q u a t i c t u r t l e s . T o r t o i s e s t h e r e f o r e r e p r e s e n t a r e m a r k a b l e d o u b l e r e t u r n . r e p t i l e s a n d b i r d s . L a t e r a n c e s t o r s s t i l l e v o l v e d b a c k i n t o t h e w a t e r a n d b e c a m e s e a t u r t l e s . 2 6 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . t h e i r a n c e s t o r s w e r e a m o n g t h o s e w h o w e n t b a c k t o t h e w a t e r . quenstedti a n d P. T o d a y ’ s l a n d t o r t o i s e s c o n s t i t u t e a s i n g l e b r a n c h . t h e i r r e m o t e a n c e s t o r s w e r e m a r i n e f i s h a n d b e f o r e t h a t v a r i o u s m o r e o r l e s s w o r m l i k e c r e a t u r e s s t r e t c h i n g b a c k . Y o u m i g h t t h i n k . talampayensis. talampayensis l e a v e u s i n n o d o u b t . t h e s e a m p h i b i o u s s p e c i e s s h o wu p o n t h e t r i a n g u l a r g r a p h a p p r o x i m a t e l y h a l f w a y b e t w e e n t h e ‘ w e t c l u s t e r ’ o f l a n d t o r t o i s e s a n d t h e ‘ d r y c l u s t e r ’ o f s e a t u r t l e s . S u r e e n o u g h . t o t h e p r i m e v a l b a c t e r i a .htm 27/120 . e x c e p t w h e n t h e y a d d e d s o m e s p e c i e s t h a t s p e n d t i m e b o t h i n w a t e r a n d o n l a n d . A n d f i n a l l y t h e y r e t u r n e d y e t a g a i n t o t h e l a n d a s t o r t o i s e s . s t i l l i n t h e s e a .10/14/12 Cambridge IELTS 9 t o p l o t t h e t h r e e m e a s u r e m e n t s a g a i n s t o n e a n o t h e r . T h e r e w a s n o o v e r l a p . t h a t m o d e r n l a n d t o r t o i s e s h a v e p r o b a b l y s t a y e d o n l a n d e v e r s i n c e t h o s e e a r l y t e r r e s t r i a l t i m e s . a l l t h e w a t e r t u r t l e s c l u s t e r i n t h e l o w e r p a r t o f t h e t r i a n g u l a r g r a p h . t h e r e f o r e . T h e b o n e s o f P. B u t a p p a r e n t l y a l l t h e b r a n c h e s a r e a q u a t i c . L a t e r a n c e s t o r s l i v e d o n l a n d a n d s t a y e d t h e r e f o r a v e r y l a r g e n u m b e r o f g e n e r a t i o n s . T h e y c o m e f r o mt h e e r a b e f o r e o u r t u r t l e s r e t u r n e d t o t h e w a t e r . s o m e o f w h i c h n o wl i v e i n t h e d r i e s t o f d e s e r t s . quenstedti a n d P.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer. i n d d2 7 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 28 Test 1 file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. Write your answers in boxes 27–30 on your answer sheet. p o s s e s s e d b y t h e i r a n c e s t o r s . write TRUE FALSE NOT GIVEN i f t h e s t a t e m e n t a g r e e s w i t h t h e i n f o r m a t i o n i f t h e s t a t e m e n t c o n t r a d i c t s t h e i n f o r m a t i o n i f t h e r e i s n o i n f o r m a t i o n o n t h i s 31 T u r t l e s w e r e a m o n g t h e f i r s t g r o u p o f a n i m a l s t o m i g r a t e b a c k t o t h e s e a . d o w h a l e s l a c k ? 30 Wh i c h a n i m a l s m i g h t i c h t h y o s a u r s h a v e r e s e m b l e d ? Questions 31–33 D o t h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t s a g r e e w i t h t h e i n f o r m a t i o n g i v e n i n R e a d i n g P a s s a g e 3 ? In boxes 31–33 on your answer sheet. 27 Wh a t h a d t o t r a n s f e r f r o ms e a t o l a n d b e f o r e a n y a n i m a l s c o u l d m i g r a t e ? 28 Wh i c h TWO p r o c e s s e s a r e m e n t i o n e d a s t h o s e i n w h i c h a n i m a l s h a d t o m a k e b i g c h a n g e s a s t h e y m o v e d o n t o l a n d ? 29 Wh i c h p h y s i c a l f e a t u r e . 2 7 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 .htm . 33 T h e h a b i t a t o f i c h t h y o s a u r s c a n b e d e t e r m i n e d b y t h e a p p e a r a n c e o f t h e i r f o s s i l i s e d r e m a i n s .10/14/12 Cambridge IELTS 9 Questions 27–30 Answer the questions below. 32 I t i s a l w a y s d i f f i c u l t t o d e t e r m i n e w h e r e a n a n i m a l l i v e d w h e n i t s f o s s i l i s e d r e m a i n s a r e i n c o m p l e t e .

O u t c o m e : T h e p o i n t s f o r t h e s e s p e c i e s t u r n e d o u t t o b e p o s i t i o n e d a b o u t 38 u p t h e t r i a n g l e b e t w e e n t h e l a n d t o r t o i s e s a n d t h e s e a t u r t l e s . s p e c i e s a n d a d d e d t o t h e Step 4 B o n e s o f P. O u t c o m e : T h e p o s i t i o n o f t h e p o i n t s i n d i c a t e d t h a t b o t h t h e s e a n c i e n t c r e a t u r e s w e r e . o f p o i n t s t o w a r d s O u t c o m e : L a n d t o r t o i s e s w e r e r e p r e s e n t e d b y a d e n s e 36 t h e t o p . Method of determining where the ancestors of turtles and tortoises come from Step 1 7 1 s p e c i e s o f l i v i n g t u r t l e s a n d t o r t o i s e s w e r e e x a m i n e d a n d a t o t a l o f 34 w e r e t a k e n f r o mt h e b o n e s o f t h e i r f o r e l i m b s . Step 2 T h e d a t a w a s r e c o r d e d o n a 35 ( n e c e s s a r y f o r c o m p a r i n g t h e i n f o r m a t i o n ) . Write your answers in boxes 34–39 on your answer sheet.htm 29/120 . 39 2 8 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 .10/14/12 Cambridge IELTS 9 Questions 34–39 Complete the flow-chart below. quenstedti a n d P. S e a t u r t l e s w e r e g r o u p e d t o g e t h e r i n t h e b o t t o mp a r t . talampayensis w e r e e x a m i n e d i n a s i m i l a r w a y a n d t h e r e s u l t s a d d e d . i n d d2 8 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 29 file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. Choose NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer. Step 3 T h e s a m e d a t a w a s c o l l e c t e d f r o ms o m e l i v i n g 37 o t h e r r e s u l t s .

t h e m o s t s i g n i f i c a n t t h i n g a b o u t t o r t o i s e s i s t h a t At h e y a r e a b l e t o a d a p t t o l i f e i n e x t r e m e l y d r y e n v i r o n m e n t s . Write the correct letter in box 40 on your answer sheet. 2 9 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 .10/14/12 Reading Question 40 Choose the correct letter. Dt h e y h a v e m a d e t h e t r a n s i t i o n f r o ms e a t o l a n d m o r e t h a n o n c e .htm 30/120 . i n d d2 9 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 30 file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. Ct h e y h a v e s o m u c h i n c o m m o n w i t h s e a t u r t l e s . A. C or D. A c c o r d i n g t o t h e w r i t e r . Bt h e i r o r i g i n a l l i f e f o r mw a s a k i n d o f p r i m e v a l b a c t e r i a . B.

Summarise the information by selecting and reporting the main features. Write at least 150 words. before and after the construction of some tourist facilities.10/14/12 Cambridge IELTS 9 Test 1 WRITING WRITING TASK 1 Y o u s h o u l d s p e n d a b o u t 2 0 m i n u t e s o n t h i s t a s k .htm 31/120 . 3 0 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . and make comparisons where relevant. The two maps below show an island. i n d d3 0 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.

3 1 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 .Page 31 Writing WRITING TASK 2 Y o u s h o u l d s p e n d a b o u t 4 0 m i n u t e s o n t h i s t a s k . Do the advantages of this outweigh the disadvantages? G i v e r e a s o n s f o r y o u r a n s w e r a n d i n c l u d e a n y r e l e v a n t e x a m p l e s f r o my o u r o w n k n o w l e d g e o r e x p e r i e n c e . Wr i t e a t l e a s t 2 5 0 w o r d s . i n d d3 1 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 . Wr i t e a b o u t t h e f o l l o w i n g t o p i c : Some experts believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school.

w o r k o r s t u d i e s a n d o t h e r f a m i l i a r t o p i c s . Y o u h a v e o n e m i n u t e t o t h i n k a b o u t w h a t y o u a r e g o i n g t o s a y . h i s / h e r h o m e . You should say: where the market is what the market sells how big the market is and explain why you enjoyed visiting this market.htm 33/120 . PART 3 Discussion topics: Shopping at markets Example questions: D o p e o p l e i n y o u r c o u n t r y e n j o y g o i n g t o o p e n a i r m a r k e t s t h a t s e l l t h i n g s l i k e f o o d o r c l o t h e s o r o l d o b j e c t s ? Wh i c h t y p e o f m a r k e t i s m o r e p o p u l a r ? Wh y ? D o y o u t h i n k m a r k e t s a r e m o r e s u i t a b l e p l a c e s f o r s e l l i n g c e r t a i n t y p e s o f t h i n g s ? Wh i c h o n e s ? Wh y d o y o u t h i n k t h i s i s ? D o y o u t h i n k y o u n g p e o p l e f e e l t h e s a m e a b o u t s h o p p i n g a t m a r k e t s a s o l d e r p e o p l e ? Wh y i s t h a t ? Shopping in general Example questions: Wh a t d o y o u t h i n k a r e t h e a d v a n t a g e s o f b u y i n g t h i n g s f r o ms h o p s r a t h e r t h a n m a r k e t s ? H o wd o e s a d v e r t i s i n g i n f l u e n c e w h a t p e o p l e c h o o s e t o b u y ? I s t h i s t r u e f o r e v e r y o n e ? D o y o u t h i n k t h a t a n y r e c e n t c h a n g e s i n t h e w a y p e o p l e l i v e h a v e a f f e c t e d g e n e r a l s h o p p i n g h a b i t s ? Wh y i s t h i s ? 3 2 file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. Y o u c a n m a k e s o m e n o t e s t o h e l p y o u i f y o u w i s h .10/14/12 Cambridge IELTS 9 Page 32 Test 1 SPEAKING PART 1 T h e e x a m i n e r a s k s t h e c a n d i d a t e a b o u t h i m / h e r s e l f . EXAMPLE Games • Wh a t g a m e s a r e p o p u l a r i n y o u r c o u n t r y ? [ Wh y ? ] • D o y o u p l a y a n y g a m e s ? [ Wh y / Wh y n o t ? ] • H o wd o p e o p l e l e a r n t o p l a y g a m e s i n y o u r c o u n t r y ? • D o y o u t h i n k i t ’ s i m p o r t a n t f o r p e o p l e t o p l a y g a m e s ? [ Wh y / Wh y n o t ? ] PART 2 Describe an open-air or street market which you enjoyed visiting. Y o u w i l l h a v e t o t a l k a b o u t t h e t o p i c f o r o n e t o t w o m i n u t e s .

9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . i n d d3 2

2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9

Page 33

T e s t 2
LISTENING

SECTION 1 Questions 1–10
Complete the form below. Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.

Accommodation Form – Student Information
Example T y p e o f a c c o m m o d a t i o n : N a m e : D a t e o f b i r t h : C o u n t r y o f o r i g i n : C o u r s e o f s t u d y : N u m b e r o f y e a r s p l a n n e d i n h a l l : P r e f e r r e d c a t e r i n g a r r a n g e m e n t : S p e c i a l d i e t a r y r e q u i r e m e n t s : P r e f e r r e d r o o mt y p e : I n t e r e s t s :

h a l l
A n u 1 2 I n d i a 3 4 h a l f b o a r d n o 5 a s i n g l e 6 t h e 7 b a d m i n t o n

o f r e s i d e n c e

( r e d )

3 3

10/14/12

Cambridge IELTS 9

9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . i n d d3 3

2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9

Page 34
Test 2

P r i o r i t i e s i n c h o i c e o f h a l l :

t o b e w i t h o t h e r s t u d e n t s w h o a r e 8 t o l i v e o u t s i d e t h e 9 t o h a v e a 10 a r e a f o r s o c i a l i s i n g

C o n t a c t p h o n e n u m b e r :

6 6 7 5 4 9

3 4
file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.htm 35/120

10/14/12

Cambridge IELTS 9

9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . i n d d3 4

2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9

Page 35
Listening

SECTION 2 Questions 11–20
Questions 11–13
Complete the table below. Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

Parks and open spaces
Name of place H a l l a n d C o m m o n H o l t I s l a n d Of particular interest s o u r c e o f R i v e r O u s e m a n y d i f f e r e n t 11 L o n g f i e l d C o u n t r y P a r k r e c o n s t r u c t i o n o f a 2 , 0 0 0 y e a r o l d 13 w i t h a c t i v i t i e s f o r c h i l d r e n Open 2 4 h o u r s b e t w e e n 12 a n d d a y l i g h t h o u r s

Questions 14–16
Choose the correct letter, A, B or C. Longfield Park 14 A s p a r t o f Mo n d a y ’ s a c t i v i t y , v i s i t o r s w i l l Ap r e p a r e f o o d w i t h h e r b s . Bm e e t a w e l l k n o w n h e r b a l i s t . Cd y e c l o t h w i t h h e r b s . 15 F o r t h e a c t i v i t y o n We d n e s d a y , Ao n l y g r o u p b o o k i n g s a r e a c c e p t e d . Bv i s i t o r s s h o u l d b o o k i n a d v a n c e . Ca t t e n d a n c e i s f r e e . 16 F o r t h e a c t i v i t y o n S a t u r d a y , v i s i t o r s s h o u l d Ac o m e i n s u i t a b l e c l o t h i n g . Bm a k e s u r e t h e y a r e a b l e t o s t a y f o r t h e w h o l e d a y . Ct e l l t h e r a n g e r s b e f o r e t h e e v e n t w h a t t h e y w i s h t o d o .
file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.htm 36/120

i n d d3 5 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 36 Test 2 Questions 17–20 Label the map below. Write the correct letter. Hinchingbrooke Park Lake 17 b i r d h i d e 18 d o g w a l k i n g a r e a 19 f l o w e r g a r d e n 20 w o o d e d a r e a . A–I. next to questions 17–20.3 5 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 .

Self-Access Centre 21 S t u d e n t s w a n t t o k e e p t h e S e l f A c c e s s C e n t r e b e c a u s e At h e y e n j o y t h e v a r i e t y o f e q u i p m e n t . Bm o v e t h e S e l f A c c e s s C e n t r e e l s e w h e r e . 22 S o m e t e a c h e r s w o u l d p r e f e r t o Ac l o s e t h e S e l f A c c e s s C e n t r e . Bt h e y l i k e b e i n g a b l e t o w o r k o n t h e i r o w n .htm . 24 T h e D i r e c t o r o f S t u d i e s i s c o n c e r n e d a b o u t At h e c o s t o f u p g r a d i n g t h e c e n t r e . file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. Cr e s t r i c t a c c e s s t o t h e S e l f A c c e s s C e n t r e . A. 23 T h e s t u d e n t s ’ m a i n c o n c e r n a b o u t u s i n g t h e l i b r a r y w o u l d b e At h e s i z e o f t h e l i b r a r y .10/14/12 Cambridge IELTS 9 3 6 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . B or C. Ct h e l a c k o f m a t e r i a l s . Ct h e d i f f i c u l t y i n s u p e r v i s i n g t h e c e n t r e . Ci t i s a n i m p o r t a n t p a r t o f t h e i r s t u d i e s . Bd i f f i c u l t y i n g e t t i n g h e l p . Bt h e l a c k o f s p a c e i n t h e c e n t r e . i n d d3 6 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 37 Listening SECTION 3 Questions 21–30 Questions 21–24 Choose the correct letter.

i n p a r t i c u l a r . i n d d3 7 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 38 Test 2 Questions 25–30 Complete the notes below. s h o u l d b e m o r e c l e a r l y c o l l e c t i o n . a n d d i v i d e t h e mu p . Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer. Necessary improvements to the existing Self-Access Centre Equipment R e p l a c e c o m p u t e r s t o c r e a t e m o r e s p a c e .3 7 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . m a t e r i a l s . Resources T h e l e v e l o f t h e 25 s h o w n . 39/120 . f o r s u p e r v i s i n g t h e c e n t r e . U p d a t e t h e 26 B u y s o m e 27 Use of the room S p e a k t o t h e t e a c h e r s a n d o r g a n i s e a 28 I n s t a l l a n 29 R e s t r i c t p e r s o n a l u s e o f 30 . o n c o m p u t e r s .

Business Cultures Power culture C h a r a c t e r i s t i c s o f o r g a n i s a t i o n • s m a l l • 31 • f e wr u l e s a n d p r o c e d u r e s • c o m m u n i c a t i o n b y 32 p o w e r s o u r c e A d v a n t a g e : • c a n a c t q u i c k l y D i s a d v a n t a g e : • m i g h t n o t a c t 33 S u i t a b l e e m p l o y e e : • n o t a f r a i d o f 34 • d o e s n ’ t n e e d j o b s e c u r i t y Role culture C h a r a c t e r i s t i c s o f o r g a n i s a t i o n : • l a r g e .10/14/12 3 8 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 .htm 40/120 . e . Write ONE WORD ONLY for each answer. g . j o b 36 d i s c i p l i n e a n d r u l e s f o r file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. i n d d3 8 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 39 Listening SECTION 4 Questions 31–40 Complete the notes below. m a n y 35 • s p e c i a l i s e d d e p a r t m e n t s • r u l e s a n d p r o c e d u r e .

10/14/12 Cambridge IELTS 9 3 9 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 .htm 41/120 . i n d d3 9 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 40 Test 2 A d v a n t a g e s : • e c o n o m i e s o f s c a l e • s u c c e s s f u l w h e n 37 a b i l i t y i s i m p o r t a n t D i s a d v a n t a g e s : • s l o wt o s e e w h e n 38 n e e d e d • s l o wt o r e a c t i s S u i t a b l e e m p l o y e e : • v a l u e s s e c u r i t y • d o e s n ’ t w a n t 39 Task culture C h a r a c t e r i s t i c s o f o r g a n i s a t i o n : • p r o j e c t o r i e n t a t e d • i n c o m p e t i t i v e m a r k e t o r m a k i n g p r o d u c t w i t h s h o r t l i f e • a l o t o f d e l e g a t i o n A d v a n t a g e : • 40 D i s a d v a n t a g e s : • n o e c o n o m i e s o f s c a l e o r s p e c i a l e x p e r t i s e S u i t a b l e e m p l o y e e : • l i k e s t o w o r k i n g r o u p s file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.

r e s u l t i n g i n a d e t r i m e n t a l e f f e c t o n t h e i r a b i l i t y t o l e a r n a t s c h o o l . a n d m e c h a n i c a l m e a n s o f v e n t i l a t i o n s u c h a s a i r c o n d i t i o n i n g u n i t s a l l c o n t r i b u t e t o t h e n u m b e r o f c h i l d r e n u n a b l e t o c o m p r e h e n d t h e t e a c h e r ’ s v o i c e . T h i s i s l i k e l y t o h a v e m a j o r c o n s e q u e n c e s f o r t h e i n d i v i d u a l a n d t h e p o p u l a t i o n a s a w h o l e . t o e v a l u a t e n o i s e a n d r e v e r b e r a t i o n c o n t r o l f o r s c h o o l r o o m s . h a s e s t a b l i s h e d a n i n t e r n a t i o n a l w o r k i n g p a r t y . file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. AH e a r i n g i m p a i r m e n t o r o t h e r a u d i t o r y f u n c t i o n d e f i c i t i n y o u n g c h i l d r e n c a n h a v e a m a j o r i m p a c t o n t h e i r d e v e l o p m e n t o f s p e e c h a n d c o m m u n i c a t i o n . N o i s e i n c l a s s r o o m s c a n o n l y e x a c e r b a t e t h e i r d i f f i c u l t y i n c o m p r e h e n d i n g a n d p r o c e s s i n g v e r b a l c o m m u n i c a t i o n w i t h o t h e r c h i l d r e n a n d i n s t r u c t i o n s f r o mt h e t e a c h e r . i n d d4 0 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 41 Reading READING READING PASSAGE 1 You should spend about 20 minutes on Questions 1–13. which are based on Reading Passage 1 below. w h i c h h a v e t h e p o t e n t i a l t o b e p a r t i c u l a r l y s e r i o u s f o r c h i l d r e n e x p e r i e n c i n g a u d i t o r y f u n c t i o n d e f i c i t . D Wh i l e t h e d e t r i m e n t a l e f f e c t s o f n o i s e i n c l a s s r o o ms i t u a t i o n s a r e n o t l i m i t e d t o c h i l d r e n e x p e r i e n c i n g d i s a b i l i t y . T h e I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e o f N o i s e C o n t r o l E n g i n e e r i n g ( I – I N C E ) . T h i s a l l a m o u n t s t o h e i g h t e n e d a c t i v i t y a n d n o i s e l e v e l s . CC h i l d r e n w i t h a u d i t o r y f u n c t i o n d e f i c i t a r e p o t e n t i a l l y f a i l i n g t o l e a r n t o t h e i r m a x i m u m p o t e n t i a l b e c a u s e o f n o i s e l e v e l s g e n e r a t e d i n c l a s s r o o m s . t h e o r g a n i s a t i o n o f d e s k s i n t h e c l a s s r o o m . p o o r c l a s s r o o ma c o u s t i c s . B Ap r e l i m i n a r y s t u d y i n N e wZ e a l a n d h a s s h o w n t h a t c l a s s r o o mn o i s e p r e s e n t s a m a j o r c o n c e r n f o r t e a c h e r s a n d p u p i l s . E d u c a t i o n r e s e a r c h e r s N e l s o n a n d S o l i h a v e a l s o s u g g e s t e d t h a t r e c e n t t r e n d s i n l e a r n i n g o f t e n i n v o l v e c o l l a b o r a t i v e i n t e r a c t i o n o f m u l t i p l e m i n d s a n d t o o l s a s m u c h a s i n d i v i d u a l p o s s e s s i o n o f i n f o r m a t i o n . a u t i s t i c s p e c t r u md i s o r d e r s ( A S D ) a n d a t t e n t i o n d e f i c i t d i s o r d e r s ( A D D / A D H D ) .10/14/12 4 0 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . Mo d e r n t e a c h i n g p r a c t i c e s .htm 42/120 . t h o s e w i t h a d i s a b i l i t y t h a t a f f e c t s t h e i r p r o c e s s i n g o f s p e e c h a n d v e r b a l c o m m u n i c a t i o n c o u l d b e e x t r e m e l y v u l n e r a b l e . T h e a u d i t o r y f u n c t i o n d e f i c i t s i n q u e s t i o n i n c l u d e h e a r i n g i m p a i r m e n t . w h i c h i n c l u d e s N e wZ e a l a n d . T h e N e wZ e a l a n d Mi n i s t r y o f H e a l t h h a s f o u n d f r o mr e s e a r c h c a r r i e d o u t o v e r t w o d e c a d e s t h a t 6 – 1 0 %o f c h i l d r e n i n t h a t c o u n t r y a r e a f f e c t e d b y h e a r i n g l o s s . T h e e f f e c t s o f n o i s e o n t h e a b i l i t y o f c h i l d r e n t o l e a r n e f f e c t i v e l y i n t y p i c a l c l a s s r o o me n v i r o n m e n t s a r e n o wt h e s u b j e c t o f i n c r e a s i n g c o n c e r n . o n t h e a d v i c e o f t h e Wo r l d H e a l t h O r g a n i z a t i o n .

10/14/12

Cambridge IELTS 9

EA u t i s mi s c o n s i d e r e d a n e u r o l o g i c a l a n d g e n e t i c l i f e l o n g d i s o r d e r t h a t c a u s e s d i s c r e p a n c i e s
i n t h e w a y i n f o r m a t i o n i s p r o c e s s e d . T h i s d i s o r d e r i s c h a r a c t e r i s e d b y i n t e r l i n k i n g p r o b l e m s w i t h s o c i a l i m a g i n a t i o n , s o c i a l c o m m u n i c a t i o n a n d s o c i a l i n t e r a c t i o n . A c c o r d i n g t o J a n z e n , t h i s a f f e c t s t h e a b i l i t y t o u n d e r s t a n d a n d r e l a t e i n t y p i c a l w a y s t o p e o p l e , u n d e r s t a n d e v e n t s a n d o b j e c t s i n t h e e n v i r o n m e n t , a n d u n d e r s t a n d o r r e s p o n d t o s e n s o r y s t i m u l i . A u t i s md o e s n o t a l l o wl e a r n i n g o r t h i n k i n g i n t h e s a m e w a y s a s i n c h i l d r e n w h o a r e d e v e l o p i n g n o r m a l l y .

4 1

9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . i n d d4 1

2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9

Page 42
Test 2

A u t i s t i c s p e c t r u md i s o r d e r s o f t e n r e s u l t i n m a j o r d i f f i c u l t i e s i n c o m p r e h e n d i n g v e r b a l i n f o r m a t i o n a n d s p e e c h p r o c e s s i n g . T h o s e e x p e r i e n c i n g t h e s e d i s o r d e r s o f t e n f i n d s o u n d s s u c h a s c r o w d n o i s e a n d t h e n o i s e g e n e r a t e d b y m a c h i n e r y p a i n f u l a n d d i s t r e s s i n g . T h i s i s d i f f i c u l t t o s c i e n t i f i c a l l y q u a n t i f y a s s u c h e x t r a s e n s o r y s t i m u l i v a r y g r e a t l y f r o mo n e a u t i s t i c i n d i v i d u a l t o a n o t h e r . B u t a c h i l d w h o f i n d s a n y t y p e o f n o i s e i n t h e i r c l a s s r o o mo r l e a r n i n g s p a c e i n t r u s i v e i s l i k e l y t o b e a d v e r s e l y a f f e c t e d i n t h e i r a b i l i t y t o p r o c e s s i n f o r m a t i o n .

FT h e a t t e n t i o n d e f i c i t d i s o r d e r s a r e i n d i c a t i v e o f n e u r o l o g i c a l a n d g e n e t i c d i s o r d e r s a n d a r e
c h a r a c t e r i s e d b y d i f f i c u l t i e s w i t h s u s t a i n i n g a t t e n t i o n , e f f o r t a n d p e r s i s t e n c e , o r g a n i s a t i o n s k i l l s a n d d i s i n h i b i t i o n . C h i l d r e n e x p e r i e n c i n g t h e s e d i s o r d e r s f i n d i t d i f f i c u l t t o s c r e e n o u t u n i m p o r t a n t i n f o r m a t i o n , a n d f o c u s o n e v e r y t h i n g i n t h e e n v i r o n m e n t r a t h e r t h a n a t t e n d i n g t o a s i n g l e a c t i v i t y . B a c k g r o u n d n o i s e i n t h e c l a s s r o o mb e c o m e s a m a j o r d i s t r a c t i o n , w h i c h c a n a f f e c t t h e i r a b i l i t y t o c o n c e n t r a t e .

GC h i l d r e n e x p e r i e n c i n g a n a u d i t o r y f u n c t i o n d e f i c i t c a n o f t e n f i n d s p e e c h a n d c o m m u n i c a t i o n
v e r y d i f f i c u l t t o i s o l a t e a n d p r o c e s s w h e n s e t a g a i n s t h i g h l e v e l s o f b a c k g r o u n d n o i s e . T h e s e l e v e l s c o m e f r o mo u t s i d e a c t i v i t i e s t h a t p e n e t r a t e t h e c l a s s r o o ms t r u c t u r e , f r o m t e a c h i n g a c t i v i t i e s , a n d o t h e r n o i s e g e n e r a t e d i n s i d e , w h i c h c a n b e e x a c e r b a t e d b y r o o m r e v e r b e r a t i o n . S t r a t e g i e s a r e n e e d e d t o o b t a i n t h e o p t i m u mc l a s s r o o mc o n s t r u c t i o n a n d p e r h a p s a c h a n g e i n c l a s s r o o mc u l t u r e a n d m e t h o d s o f t e a c h i n g . I n p a r t i c u l a r , t h e e f f e c t s o f n o i s y c l a s s r o o m s a n d a c t i v i t i e s o n t h o s e e x p e r i e n c i n g d i s a b i l i t i e s i n t h e f o r mo f a u d i t o r y f u n c t i o n d e f i c i t n e e d t h o r o u g h i n v e s t i g a t i o n . I t i s p r o b a b l e t h a t m a n y u n d i a g n o s e d c h i l d r e n e x i s t i n t h e e d u c a t i o n s y s t e mw i t h ‘ i n v i s i b l e ’ d i s a b i l i t i e s . T h e i r n e e d s a r e l e s s l i k e l y t o b e m e t t h a n t h o s e o f c h i l d r e n w i t h k n o w n d i s a b i l i t i e s .

HT h e N e wZ e a l a n d G o v e r n m e n t h a s d e v e l o p e d a N e wZ e a l a n d D i s a b i l i t y S t r a t e g y a n d h a s
e m b a r k e d o n a w i d e r a n g i n g c o n s u l t a t i o n p r o c e s s . T h e s t r a t e g y r e c o g n i s e s t h a t p e o p l e e x p e r i e n c i n g d i s a b i l i t y f a c e s i g n i f i c a n t b a r r i e r s i n a c h i e v i n g a f u l l q u a l i t y o f l i f e i n a r e a s s u c h a s a t t i t u d e , e d u c a t i o n , e m p l o y m e n t a n d a c c e s s t o s e r v i c e s . O b j e c t i v e 3 o f t h e N e wZ e a l a n d D i s a b i l i t y S t r a t e g y i s t o ‘ P r o v i d e t h e B e s t E d u c a t i o n f o r D i s a b l e d P e o p l e ’ b y i m p r o v i n g e d u c a t i o n s o t h a t a l l c h i l d r e n , y o u t h l e a r n e r s a n d a d u l t l e a r n e r s w i l l h a v e e q u a l o p p o r t u n i t i e s t o l e a r n a n d d e v e l o p w i t h i n t h e i r a l r e a d y e x i s t i n g l o c a l s c h o o l . F o r a s u c c e s s f u l e d u c a t i o n , t h e l e a r n i n g e n v i r o n m e n t i s v i t a l l y s i g n i f i c a n t , s o a n y e f f o r t t o i m p r o v e t h i s i s l i k e l y t o b e o f g r e a t b e n e f i t t o a l l c h i l d r e n , b u t e s p e c i a l l y t o t h o s e w i t h a u d i t o r y f u n c t i o n d i s a b i l i t i e s .

I An u m b e r o f c o u n t r i e s a r e a l r e a d y i n t h e p r o c e s s o f f o r m u l a t i n g t h e i r o w n s t a n d a r d s f o r
t h e c o n t r o l a n d r e d u c t i o n o f c l a s s r o o mn o i s e . N e wZ e a l a n d w i l l p r o b a b l y f o l l o wt h e i r e x a m p l e . T h e l i t e r a t u r e t o d a t e o n n o i s e i n s c h o o l r o o m s a p p e a r s t o f o c u s o n t h e e f f e c t s o n
file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.htm 43/120

10/14/12

Cambridge IELTS 9

s c h o o l c h i l d r e n i n g e n e r a l , t h e i r t e a c h e r s a n d t h e h e a r i n g i m p a i r e d . O n l y l i m i t e d a t t e n t i o n a p p e a r s t o h a v e b e e n g i v e n t o t h o s e s t u d e n t s e x p e r i e n c i n g t h e o t h e r d i s a b i l i t i e s i n v o l v i n g a u d i t o r y f u n c t i o n d e f i c i t . I t i s i m p e r a t i v e t h a t t h e n e e d s o f t h e s e c h i l d r e n a r e t a k e n i n t o a c c o u n t i n t h e s e t t i n g o f a p p r o p r i a t e i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s t o b e p r o m u l g a t e d i n f u t u r e .

4 2

9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . i n d d4 2

2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9

Page 43
Reading

Questions 1–6
R e a d i n g P a s s a g e 1 h a s n i n e s e c t i o n s , A–I . Wh i c h s e c t i o n c o n t a i n s t h e f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n ? Write the correct letter, A–I, in boxes 1–6 on your answer sheet. 1 2 3 4 5 6 a n a c c o u n t o f a n a t i o n a l p o l i c y i n i t i a t i v e a d e s c r i p t i o n o f a g l o b a l t e a me f f o r t a h y p o t h e s i s a s t o o n e r e a s o n b e h i n d t h e g r o w t h i n c l a s s r o o mn o i s e a d e m a n d f o r s u i t a b l e w o r l d w i d e r e g u l a t i o n s a l i s t o f m e d i c a l c o n d i t i o n s w h i c h p l a c e s o m e c h i l d r e n m o r e a t r i s k f r o mn o i s e t h a n o t h e r s t h e e s t i m a t e d p r o p o r t i o n o f c h i l d r e n i n N e wZ e a l a n d w i t h a u d i t o r y p r o b l e m s

Questions 7–10
Answer the questions below. Choose NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer. Write your answers in boxes 7–10 on your answer sheet. 7 8 9 F o r w h a t p e r i o d o f t i m e h a s h e a r i n g l o s s i n s c h o o l c h i l d r e n b e e n s t u d i e d i n N e w Z e a l a n d ? I n a d d i t i o n t o m a c h i n e r y n o i s e , w h a t o t h e r t y p e o f n o i s e c a n u p s e t c h i l d r e n w i t h a u t i s m ? Wh a t t e r mi s u s e d t o d e s c r i b e t h e h e a r i n g p r o b l e m s o f s c h o o l c h i l d r e n w h i c h h a v e n o t b e e n d i a g n o s e d ?
44/120

file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.htm

10/14/12

Cambridge IELTS 9

10 Wh a t p a r t o f t h e N e wZ e a l a n d D i s a b i l i t y S t r a t e g y a i m s t o g i v e s c h o o l c h i l d r e n e q u a l o p p o r t u n i t y ?

4 3

9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . i n d d4 3

2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9

Page 44
Test 2

Questions 11 and 12
Choose TWO letters, A–F. Write the correct letters in boxes 11 and 12 on your answer sheet. T h e l i s t b e l o wi n c l u d e s f a c t o r s c o n t r i b u t i n g t o c l a s s r o o mn o i s e . Wh i c h TWO a r e m e n t i o n e d b y t h e w r i t e r o f t h e p a s s a g e ? Ac u r r e n t t e a c h i n g m e t h o d s Be c h o i n g c o r r i d o r s Cc o o l i n g s y s t e m s Dl a r g e c l a s s s i z e s El o u d v o i c e d t e a c h e r s p l a y g r o u n d g a m e s F

Question 13
Choose the correct letter, A, B, C or D. Write the correct letter in box 13 on your answer sheet. Wh a t i s t h e w r i t e r ’ s o v e r a l l p u r p o s e i n w r i t i n g t h i s a r t i c l e ? At o c o m p a r e d i f f e r e n t m e t h o d s o f d e a l i n g w i t h a u d i t o r y p r o b l e m s Bt o p r o v i d e s o l u t i o n s f o r o v e r l y n o i s y l e a r n i n g e n v i r o n m e n t s Ct o i n c r e a s e a w a r e n e s s o f t h e s i t u a t i o n o f c h i l d r e n w i t h a u d i t o r y p r o b l e m s Dt o p r o m o t e N e wZ e a l a n d a s a m o d e l f o r o t h e r c o u n t r i e s t o f o l l o w

file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.htm

45/120

B y t i m i n g t h e t r a n s i t f r o mt w o w i d e l y s e p a r a t e d l o c a t i o n s .htm . Venus in transit June 2004 saw the first passage. t e a m s o f a s t r o n o m e r s c o u l d c a l c u l a t e t h e p a r a l l a x a n g l e – t h e a p p a r e n t d i f f e r e n c e i n p o s i t i o n o f a n a s t r o n o m i c a l b o d y d u e t o a d i f f e r e n c e i n t h e o b s e r v e r ’ s p o s i t i o n . Me r c u r y . w h e r e – i t i s a l l e g e d – t h e c o m b i n e d f o r c e s o f t h r e e s c h o o l m i s t r e s s e s o u t p e r f o r m e d t h e p r o f e s s i o n a l s w i t h t h e a c c u r a c y o f t h e i r o b s e r v a t i o n s . t h e p l a n e t V e n u s s t e a d i l y i n c h e d i t s w a y o v e r t h e s u r f a c e o f t h e S u n . H e r e a l i s e d t h a t . f r o mt h e d e s o l a t e i s l a n d o f S t H e l e n a i n t h e S o u t h P a c i f i c . f r o md i f f e r e n t l a t i t u d e s . T h i s ‘ t r a n s i t ’ o f V e n u s w a s t h e f i r s t s i n c e 6 D e c e m b e r 1 8 8 2 . t h e p a s s a g e o f t h e p l a n e t a c r o s s t h e S u n ’ s d i s c w o u l d a p p e a r t o d i f f e r . O n t h a t o c c a s i o n . I n N o v e m b e r 1 6 7 7 . t r a n s i t s o f V e n u s h a v e d r a w n e x p l o r e r s a n d a s t r o n o m e r s a l i k e t o t h e f o u r c o r n e r s o f t h e g l o b e . C a l c u l a t i n g t h i s a n g l e 46/120 B file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.10/14/12 4 4 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . known as a ‘transit’. i n d d4 4 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 45 Reading READING PASSAGE 2 You should spend about 20 minutes on Questions 14–26. which are based on Reading Passage 2 below. t h e A m e r i c a n a s t r o n o m e r P r o f e s s o r S i m o n N e w c o m b l e d a p a r t y t o S o u t h A f r i c a t o o b s e r v e t h e e v e n t . as Heather Cooper and Nigel Henbest explain A O n 8 J u n e 2 0 0 4 . A n d y o u c a n p u t i t a l l d o w n t o t h e e x t r a o r d i n a r y p o l y m a t h E d m o n d H a l l e y . m o r e t h a n h a l f t h e p o p u l a t i o n o f t h e w o r l d w e r e t r e a t e d t o a r a r e a s t r o n o m i c a l e v e n t . of the planet Venus across the face of the Sun in 122 years. Transits have helped shape our view of the whole Universe. H a l l e y o b s e r v e d a t r a n s i t o f t h e i n n e r m o s t p l a n e t . F o r o v e r s i x h o u r s . F o r c e n t u r i e s . T h e y w e r e b a s e d a t a g i r l s ’ s c h o o l .

B u t t h i n g s w e r e n ’ t h e l p e d b y B r i t a i n a n d F r a n c e b e i n g a t w a r . L e G e n t i l s a wa w o n d e r f u l t r a n s i t –b u t t h e s h i p ’ s p i t c h i n g a n d r o l l i n g r u l e d o u t a n y a t t e m p t a t m a k i n g a c c u r a t e o b s e r v a t i o n s . b o t h e f f e c t s m a d e i t i m p o s s i b l e t o o b t a i n a c c u r a t e t i m i n g s . h i s v i e ww a s c l o u d e d o u t a t t h e l a s t m o m e n t . C H a l l e y w a s a w a r e t h a t t h e A Uw a s o n e o f t h e m o s t f u n d a m e n t a l o f a l l a s t r o n o m i c a l m e a s u r e m e n t s . J o h a n n e s K e p l e r . a n d H a l l e y w o r k e d o u t t h a t b y u s i n g V e n u s i t w o u l d b e p o s s i b l e t o m e a s u r e t h e 4 5 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . R e a s o n a b l y a c c u r a t e f o r t h e t i m e . H a l l e y r e a l i s e d t h a t Me r c u r y w a s s o f a r a w a y t h a t i t s p a r a l l a x a n g l e w o u l d b e v e r y d i f f i c u l t t o d e t e r m i n e . T h e g o a l w a s t o m e a s u r e t h e A U . f i n a l l y d e t e r m i n e d a v a l u e f o r t h e A Ub a s e d o n a l l t h e s e p a r a l l a x m e a s u r e m e n t s : 1 5 3 . 8 7 0 k m . i t s p a r a l l a x a n g l e w o u l d b e l a r g e r . 5 9 7 . Wh e n V e n u s b e g i n s t o c r o s s t h e S u n ’ s d i s c . t h e n . i n d d4 5 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 46 Test 2 S u n ’ s d i s t a n c e t o 1 p a r t i n 5 0 0 . D i r e c t o r o f t h e B e r l i n O b s e r v a t o r y . k n o w i n g t h e o r b i t a l s p e e d s o f a l l t h e o t h e r p l a n e t s r o u n d t h e S u n . I r o n i c a l l y a f t e r t r a v e l l i n g n e a r l y 5 0 . U n d a u n t e d . t h e m e a s u r e m e n t s w e r e d o g g e d b y t h e ‘ b l a c k d r o p ’ e f f e c t . T h e p e r s o n w h o d e s e r v e s m o s t s y m p a t h y i s t h e F r e n c h a s t r o n o m e r G u i l l a u m e L e G e n t i l . A s V e n u s w a s c l o s e r t o t h e E a r t h . a r e r a r e . u n l i k e t h o s e o f Me r c u r y . h a d s h o w n t h a t t h e d i s t a n c e s o f t h e p l a n e t s f r o mt h e S u n g o v e r n e d t h e i r o r b i t a l s p e e d s . N e v e r t h e l e s s . d e t e r m i n e d b y r a d a r . 0 0 0 k i l o m e t r e s . 3 4 0 . t h e s c a l e o f t h e S o l a r S y s t e mw o u l d f a l l i n t o p l a c e .10/14/12 Cambridge IELTS 9 w o u l d a l l o wa s t r o n o m e r s t o m e a s u r e w h a t w a s t h e n t h e u l t i m a t e g o a l : t h e d i s t a n c e o f t h e E a r t h f r o mt h e S u n . i t l o o k s s m e a r e d n o t c i r c u l a r – w h i c h m a k e s i t d i f f i c u l t t o e s t a b l i s h t i m i n g s . T h i s i s d u e t o d i f f r a c t i o n o f l i g h t . J o h a n n F r a n z E n c k e . H o w e v e r . D I n s p i r e d b y H a l l e y ’ s s u g g e s t i o n o f a w a y t o p i n d o w n t h e s c a l e o f t h e S o l a r S y s t e m . B u t t h e r e w a s a p r o b l e m : t r a n s i t s o f V e n u s . H e w a s t h w a r t e d b y t h e f a c t t h a t t h e B r i t i s h w e r e b e s i e g i n g h i s o b s e r v a t i o n s i t e a t P o n d i c h e r r y i n I n d i a . t h a t i s q u i t e c l o s e t o t o d a y ’ s v a l u e o f 1 4 9 . k e e p i n g h i m s e l f b u s y b y s t u d y i n g t h e i s l a n d s o f Ma u r i t i u s a n d Ma d a g a s c a r b e f o r e s e t t i n g o f f t o o b s e r v e t h e n e x t t r a n s i t i n t h e P h i l i p p i n e s . w h i c h h a s n o ws u p e r s e d e d t r a n s i t s a n d a l l o t h e r 47/120 E F file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. o c c u r r i n g i n p a i r s r o u g h l y e i g h t y e a r s a p a r t e v e r y h u n d r e d o r s o y e a r s . B u t a s t r o n o m e r s l a b o u r e d h a r d t o a n a l y s e t h e r e s u l t s o f t h e s e e x p e d i t i o n s t o o b s e r v e V e n u s t r a n s i t s . a v e r y d i s p i r i t i n g e x p e r i e n c e . T h i s d i s t a n c e i s k n o w n a s t h e ‘ a s t r o n o m i c a l u n i t ’ o r A U . F l e e i n g o n a F r e n c h w a r s h i p c r o s s i n g t h e I n d i a n O c e a n . B u t n o o n e h a d f o u n d a w a y t o c a l c u l a t e a c c u r a t e d i s t a n c e s t o t h e p l a n e t s f r o mt h e E a r t h . i n t h e e a r l y 1 7 t h c e n t u r y . w h i c h w e r e e a s i l y m e a s u r a b l e . Wh i l e t h i s s h o w e d a s t r o n o m e r s t h a t V e n u s w a s s u r r o u n d e d b y a t h i c k l a y e r o f g a s e s r e f r a c t i n g s u n l i g h t a r o u n d i t . h e r e m a i n e d s o u t h o f t h e e q u a t o r . 0 0 0 k m . t e a m s o f B r i t i s h a n d F r e n c h a s t r o n o m e r s s e t o u t o n e x p e d i t i o n s t o p l a c e s a s d i v e r s e a s I n d i a a n d S i b e r i a . h e a c c u r a t e l y p r e d i c t e d t h a t V e n u s w o u l d c r o s s t h e f a c e o f t h e S u n i n b o t h 1 7 6 1 a n d 1 7 6 9 – t h o u g h h e d i d n ’ t s u r v i v e t o s e e e i t h e r .htm . Wh i l e t h e e a r l y t r a n s i t t i m i n g s w e r e a s p r e c i s e a s i n s t r u m e n t s w o u l d a l l o w . T h e s e c o n d p r o b l e mi s t h a t V e n u s e x h i b i t s a h a l o o f l i g h t w h e n i t i s s e e n j u s t o u t s i d e t h e S u n ’ s d i s c .

Match each statement with the correct person. a n d t h e b a s i s o f h o w w e s c a l e t h e U n i v e r s e t o d a y . 4 6 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . A. C or D. B. T h e A U i s a c o s m i c m e a s u r i n g r o d . A–G. 14 e x a m p l e s o f d i f f e r e n t w a y s i n w h i c h t h e p a r a l l a x p r i n c i p l e h a s b e e n a p p l i e d 15 a d e s c r i p t i o n o f a n e v e n t w h i c h p r e v e n t e d a t r a n s i t o b s e r v a t i o n 16 a s t a t e m e n t a b o u t p o t e n t i a l f u t u r e d i s c o v e r i e s l e a d i n g o n f r o mt r a n s i t o b s e r v a t i o n s 17 a d e s c r i p t i o n o f p h y s i c a l s t a t e s c o n n e c t e d w i t h V e n u s w h i c h e a r l y a s t r o n o m i c a l i n s t r u m e n t s f a i l e d t o o v e r c o m e Questions 18–21 Look at the following statements (Questions 18–21) and the list of people below.htm 48/120 . 19 H e u n d e r s t o o d t h a t t h e d i s t a n c e o f t h e S u n f r o mt h e E a r t h c o u l d b e w o r k e d o u t b y c o m p a r i n g o b s e r v a t i o n s o f a t r a n s i t . in boxes 14–17 on your answer sheet. Write the correct letter. B. T h e p a r a l l a x p r i n c i p l e c a n b e e x t e n d e d t o m e a s u r e t h e d i s t a n c e s t o t h e s t a r s . B u t s u c h t r a n s i t s h a v e p a v e d t h e w a y f o r w h a t m i g h t p r o v e t o b e o n e o f t h e m o s t v i t a l b r e a k t h r o u g h s i n t h e c o s m o s – d e t e c t i n g E a r t h s i z e d p l a n e t s o r b i t i n g o t h e r s t a r s . 18 H e c a l c u l a t e d t h e d i s t a n c e o f t h e S u n f r o mt h e E a r t h b a s e d o n o b s e r v a t i o n s o f V e n u s w i t h a f a i r d e g r e e o f a c c u r a c y . in boxes 18–21 on your answer sheet. i n d d4 6 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 47 Reading Questions 14–17 R e a d i n g P a s s a g e 2 h a s s e v e n p a r a g r a p h s . C or D. G J u n e 2 0 0 4 ’ s t r a n s i t o f V e n u s w a s t h u s m o r e o f a n a s t r o n o m i c a l s p e c t a c l e t h a n a s c i e n t i f i c a l l y i m p o r t a n t e v e n t .10/14/12 Cambridge IELTS 9 m e t h o d s i n a c c u r a c y . I f w e l o o k a t a s t a r i n J a n u a r y –w h e n E a r t h i s a t o n e p o i n t i n i t s o r b i t – i t w i l l s e e mt o b e i n a d i f f e r e n t p o s i t i o n f r o mw h e r e i t a p p e a r s s i x m o n t h s l a t e r . 20 H e r e a l i s e d t h a t t h e t i m e t a k e n b y a p l a n e t t o g o r o u n d t h e S u n d e p e n d s o n i t s d i s t a n c e f r o mt h e S u n . A–G. t h e p a r a l l a x s h i f t l e t s a s t r o n o m e r s c a l c u l a t e t h e d i s t a n c e . K n o w i n g t h e w i d t h o f E a r t h ’ s o r b i t . A. Wh i c h p a r a g r a p h c o n t a i n s t h e f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n ? Write the correct letter. file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.

List of People AE d m o n d H a l l e y BJ o h a n n e s K e p l e r CG u i l l a u m e L e G e n t i l DJ o h a n n F r a n z E n c k e 4 7 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 .21 H e w i t n e s s e d a V e n u s t r a n s i t b u t w a s u n a b l e t o m a k e a n y c a l c u l a t i o n s . 24 T h e s h a p e o f V e n u s a p p e a r s d i s t o r t e d w h e n i t s t a r t s t o p a s s i n f r o n t o f t h e S u n . write TRUE FALSE NOT GIVEN if the statement agrees with the information if the statement contradicts the information if there is no information on this 22 H a l l e y o b s e r v e d o n e t r a n s i t o f t h e p l a n e t V e n u s . i n d d4 7 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 48 Test 2 Questions 22–26 D o t h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t s a g r e e w i t h t h e i n f o r m a t i o n g i v e n i n R e a d i n g P a s s a g e 2 ? In boxes 22–26 on your answer sheet. 25 E a r l y a s t r o n o m e r s s u s p e c t e d t h a t t h e a t m o s p h e r e o n V e n u s w a s t o x i c . 23 L e G e n t i l m a n a g e d t o o b s e r v e a s e c o n d V e n u s t r a n s i t . 26 T h e p a r a l l a x p r i n c i p l e a l l o w s a s t r o n o m e r s t o w o r k o u t h o wf a r a w a y d i s t a n t s t a r s a r e f r o mt h e E a r t h . 49/120 .

htm 50/120 . B r i e f l y . T h i s d e f i n i t i o n i m p l i e s t h a t i c o n o c l a s t s a r e d i f f e r e n t f r o mo t h e r p e o p l e . t h a t t h i n k i n g i n a n o r i g i n a l . file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. i t i s t h e i r b r a i n s t h a t a r e d i f f e r e n t i n t h r e e d i s t i n c t w a y s : p e r c e p t i o n . w h i c h s t u d i e s t h e b r a i n ’ s s e c r e t s t o s u c c e s s i n a n e c o n o m i c e n v i r o n m e n t t h a t d e m a n d s i n n o v a t i o n a n d b e i n g a b l e t o d o t h i n g s d i f f e r e n t l y f r o mc o m p e t i t o r s . f e a r r e s p o n s e . w e b e g i n t o u n d e r s t a n d w h y s o m e p e o p l e m a r c h t o a d i f f e r e n t d r u m b e a t .10/14/12 Cambridge IELTS 9 4 8 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . E a c h o f t h e s e t h r e e f u n c t i o n s u t i l i z e s a d i f f e r e n t c i r c u i t i n t h e b r a i n . a n iconoclast i s a p e r s o n w h o d o e s s o m e t h i n g t h a t o t h e r s s a y c a n ’ t b e d o n e . a n d s o c i a l i n t e l l i g e n c e . w a y i s m o r e a m a t t e r o f p e r s o n a l i t y t h a n b r a i n f u n c t i o n . b u t m o r e p r e c i s e l y . i n d d4 8 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 49 Reading READING PASSAGE 3 You should spend about 20 minutes on Questions 27–40. We n o wk n o wt h a t t h e d e c i s i o n s h u m a n s m a k e c a n b e t r a c e d t o t h e f i r i n g p a t t e r n s o f n e u r o n s i n s p e c i f i c p a r t s o f t h e b r a i n . which are based on Reading Passage 3 below. T h e s e d i s c o v e r i e s h a v e l e d t o t h e f i e l d k n o w n a s neuroeconomics. A neuroscientist reveals how to think differently I n t h e l a s t d e c a d e a r e v o l u t i o n h a s o c c u r r e d i n t h e w a y t h a t s c i e n t i s t s t h i n k a b o u t t h e b r a i n . B u t t h e f i e l d o f n e u r o e c o n o m i c s w a s b o r n o u t o f t h e r e a l i z a t i o n t h a t t h e p h y s i c a l w o r k i n g s o f t h e b r a i n p l a c e l i m i t a t i o n s o n t h e w a y w e m a k e d e c i s i o n s . B y u n d e r s t a n d i n g t h e s e c o n s t r a i n t s . N a y s a y e r s m i g h t s u g g e s t t h a t t h e b r a i n i s i r r e l e v a n t . Ab r a i n t h a t c a n d o t h i s i s a n i c o n o c l a s t i c o n e . e v e n r e v o l u t i o n a r y .

I c o n o c l a s t s . I c o n o c l a s t s s e e t h i n g s d i f f e r e n t l y t o o t h e r p e o p l e .10/14/12 Cambridge IELTS 9 T h e f i r s t t h i n g t o r e a l i z e i s t h a t t h e b r a i n s u f f e r s f r o ml i m i t e d r e s o u r c e s . i n d i v i d u a l s m u s t s e l l t h e i r i d e a s t o o t h e r p e o p l e . P e r c e p t i o n i s n o t s o m e t h i n g t h a t i s h a r d w i r e d 4 9 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . i s t h a t i t t e n d s t o t r i g g e r t h e b r a i n ’ s f e a r s y s t e m . a b o u t t h e s a m e a s a 4 0 w a t t l i g h t b u l b . s o i t h a s e v o l v e d t o w o r k a s e f f i c i e n t l y a s p o s s i b l e . t o m a k e s e n s e o f w h a t i t i s s e e i n g . h o w e v e r . T h e i r b r a i n s d o n o t f a l l i n t o e f f i c i e n c y p i t f a l l s a s m u c h a s t h e a v e r a g e p e r s o n ’ s b r a i n . t h e b r a i n w i l l i n t e r p r e t t h i s i n f o r m a t i o n i n t h e q u i c k e s t w a y p o s s i b l e . p e r c e p t i o n i s a p r o d u c t o f t h e b r a i n . F i n a l l y . w h i c h i s b o t h a c u r s e a n d a n o p p o r t u n i t y f o r c h a n g e . S u c c e s s f u l i c o n o c l a s t s h a v e a n e x t r a o r d i n a r y w i l l i n g n e s s t o b e e x p o s e d t o w h a t i s f r e s h a n d d i f f e r e n t . o r t o u c h e s h a s m u l t i p l e i n t e r p r e t a t i o n s . T h e r e a r e m a n y t y p e s o f f e a r . w h e n c o n f r o n t e d w i t h i n f o r m a t i o n s t r e a m i n g f r o mt h e e y e s . o n e w h i c h i c o n o c l a s t s d o n o t l e t i n h i b i t t h e i r r e a c t i o n s . B u t f e a r o f p u b l i c s p e a k i n g . w h a t o t h e r p e o p l e s a y . T h e b r a i n t a k e s s h o r t c u t s t h a t w o r k s o w e l l w e a r e h a r d l y e v e r a w a r e o f t h e m . b u t t h e y a r e o n l y b i o l o g i c a l a n d e l e c t r i c a l r u m b l i n g s . I t i s a l e a r n e d p r o c e s s . i m p o r t a n t l y f o r p o t e n t i a l i c o n o c l a s t s . We t h i n k o u r p e r c e p t i o n s o f t h e w o r l d a r e r e a l . T h u s i t w i l l d r a wo n b o t h p a s t e x p e r i e n c e a n d a n y o t h e r s o u r c e o f i n f o r m a t i o n . T h i s h a p p e n s a l l t h e t i m e . I t i s s i m p l y a c o m m o n v a r i a n t o f h u m a n n a t u r e . i n d d4 9 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 50 Test 2 i n t o t h e b r a i n . Mo r e t h a n t h e p h y s i c a l r e a l i t y o f p h o t o n s o r s o u n d w a v e s . P e r c e p t i o n i s n o t s i m p l y a p r o d u c t o f w h a t y o u r e y e s o r e a r s t r a n s m i t t o y o u r b r a i n . t h e s e c o n j e c t u r e s h a v e t h e i r b a s i s i n t h e s t a t i s t i c a l l i k e l i h o o d o f o n e i n t e r p r e t a t i o n o v e r a n o t h e r a n d a r e h e a v i l y i n f l u e n c e d b y p a s t e x p e r i e n c e a n d . w h i c h e v e r y o n e m u s t d o f r o mt i m e t o t i m e . N o v e l t y r e l e a s e s t h e p e r c e p t u a l p r o c e s s f r o mt h e c h a i n s o f p a s t e x p e r i e n c e a n d f o r c e s t h e b r a i n t o m a k e n e wj u d g m e n t s . h e a r s . T h e b r a i n f a c e s t h e f u n d a m e n t a l p r o b l e mo f i n t e r p r e t i n g p h y s i c a l s t i m u l i f r o mt h e s e n s e s . b u t t h e t w o t h a t i n h i b i t i c o n o c l a s t i c t h i n k i n g a n d p e o p l e g e n e r a l l y f i n d d i f f i c u l t t o d e a l w i t h a r e fear of uncertainty a n d fear of public ridicule. T h i s m a k e s i t t o o c o m m o n t o b e c o n s i d e r e d a m e n t a l d i s o r d e r . e i t h e r b e c a u s e t h e y w e r e b o r n t h a t w a y o r t h r o u g h l e a r n i n g . S o c i a l i n t e l l i g e n c e i s t h e a b i l i t y t o u n d e r s t a n d a n d m a n a g e p e o p l e i n a b u s i n e s s s e t t i n g . F e a r i s a m a j o r i m p e d i m e n t t o t h i n k i n g l i k e a n i c o n o c l a s t a n d s t o p s t h e a v e r a g e p e r s o n i n h i s t r a c k s . T h i s i s w h e r e social intelligence c o m e s i n . P e r c e p t i o n i s c e n t r a l t o i c o n o c l a s m .htm 51/120 . O b s e r v a t i o n o f i c o n o c l a s t s s h o w s t h a t t h e y e m b r a c e n o v e l t y w h i l e m o s t p e o p l e a v o i d t h i n g s t h a t a r e d i f f e r e n t . I t h a s a f i x e d e n e r g y b u d g e t . T h e s e m a y s e e ml i k e t r i v i a l p h o b i a s . T h e b e s t w a y t o s e e t h i n g s d i f f e r e n t l y t o o t h e r p e o p l e i s t o b o m b a r d t h e b r a i n w i t h t h i n g s i t h a s n e v e r e n c o u n t e r e d b e f o r e . T h e o n e t h a t i s u l t i m a t e l y c h o s e n i s s i m p l y t h e b r a i n ’ s b e s t t h e o r y . t o b e s u c c e s s f u l i c o n o c l a s t s . s u c h a s w h a t o t h e r p e o p l e s a y . T h i s i s w h e r e m o s t p e o p l e a r e i m p e d e d f r o mb e i n g a n i c o n o c l a s t . I n t e c h n i c a l t e r m s . E v e r y t h i n g t h e b r a i n s e e s . F o r e x a m p l e . T h e p r o b l e mw i t h n o v e l t y . a f f l i c t s o n e t h i r d o f t h e p o p u l a t i o n . h a v e f o u n d w a y s t o w o r k a r o u n d t h e p e r c e p t u a l s h o r t c u t s t h a t p l a g u e m o s t p e o p l e . I n t h e l a s t d e c a d e t h e r e h a s b e e n a n e x p l o s i o n o f file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.

t h e b r a i n w o r k s e f f i c i e n t l y b e c a u s e Ai t u s e s t h e e y e s q u i c k l y . 28 A c c o r d i n g t o t h e w r i t e r . I t i s c r u c i a l f o r s u c c e s s i n a n y f i e l d t o u n d e r s t a n d h o wt h e i c o n o c l a s t i c m i n d w o r k s . c a n m a k e o r b r e a k a d e a l . Dt r a c e t h e s p e c i f i c f i r i n g p a t t e r n s o f n e u r o n s i n d i f f e r e n t a r e a s o f t h e b r a i n . Di t r e l i e s o n p r e v i o u s e v e n t s . i n d d5 0 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 51 Reading Questions 27–31 Choose the correct letter. R u l e s a r e n ’ t i m p o r t a n t t o t h e m . N e u r o s c i e n c e h a s r e v e a l e d w h i c h b r a i n c i r c u i t s a r e r e s p o n s i b l e f o r f u n c t i o n s l i k e u n d e r s t a n d i n g w h a t o t h e r p e o p l e t h i n k . Write the correct letter in boxes 27–31 on your answer sheet. I c o n o c l a s t s c r e a t e n e wo p p o r t u n i t i e s i n e v e r y a r e a f r o ma r t i s t i c e x p r e s s i o n t o t e c h n o l o g y t o b u s i n e s s . a n d s o c i a l i d e n t i t y . Ci t g e n e r a t e s i t s o w n e n e r g y . T h e s e b r a i n r e g i o n s p l a y k e y r o l e s i n w h e t h e r p e o p l e c o n v i n c e o t h e r s o f t h e i r i d e a s . 29 A c c o r d i n g t o t h e w r i t e r . Dt h e y m a k e d e c i s i o n s e a s i l y . 27 N e u r o e c o n o m i c s i s a f i e l d o f s t u d y w h i c h s e e k s t o Ac a u s e a c h a n g e i n h o ws c i e n t i s t s u n d e r s t a n d b r a i n c h e m i s t r y . Cu n d e r s t a n d h o wt h e b r a i n i s l i n k e d t o a c h i e v e m e n t i n c o m p e t i t i v e f i e l d s . o r r e p u t a t i o n . i c o n o c l a s t s a r e d i s t i n c t i v e b e c a u s e At h e y c r e a t e u n u s u a l b r a i n c i r c u i t s . I c o n o c l a s t s f a c e a l i e n a t i o n a n d f a i l u r e . Bi t i n t e r p r e t s d a t a l o g i c a l l y . T h e y s u p p l y c r e a t i v i t y a n d i n n o v a t i o n n o t e a s i l y a c c o m p l i s h e d b y c o m m i t t e e s . f a i r n e s s . 30 T h e w r i t e r s a y s t h a t p e r c e p t i o n i s 52/120 . A. Ct h e i r p e r s o n a l i t i e s a r e d i s t i n c t i v e . Bt h e i r b r a i n s f u n c t i o n d i f f e r e n t l y . P e r c e p t i o n i s i m p o r t a n t i n s o c i a l c o g n i t i o n t o o . e m p a t h y . Bu n d e r s t a n d h o wg o o d d e c i s i o n s a r e m a d e i n t h e b r a i n . b u t c a n a l s o b e a m a j o r a s s e t t o a n y o r g a n i z a t i o n . T h e p e r c e p t i o n o f s o m e o n e ’ s e n t h u s i a s m . B. C or D.k n o w l e d g e a b o u t t h e s o c i a l b r a i n a n d h o wt h e b r a i n w o r k s w h e n g r o u p s c o o r d i n a t e d e c i s i o n m a k i n g . U n d e r s t a n d i n g h o wp e r c e p t i o n b e c o m e s i n t e r t w i n e d w i t h s o c i a l d e c i s i o n m a k i n g s h o w s w h y s u c c e s s f u l i c o n o c l a s t s a r e s o r a r e . 5 0 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 .

Questions 38–40 Complete each sentence with the correct ending. file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. below.10/14/12 Cambridge IELTS 9 Aa c o m b i n a t i o n o f p h o t o n s a n d s o u n d w a v e s . 31 A c c o r d i n g t o t h e w r i t e r . Ca r e s u l t o f b r a i n p r o c e s s e s . Ba v o i d s c o g n i t i v e t r a p s . Ba r e l i a b l e p r o d u c t o f w h a t y o u r s e n s e s t r a n s m i t . a n i c o n o c l a s t i c t h i n k e r Ac e n t r a l i s e s p e r c e p t u a l t h i n k i n g i n o n e p a r t o f t h e b r a i n . A–E. Ch a s a b r a i n t h a t i s h a r d w i r e d f o r l e a r n i n g . Da p r o c e s s w e a r e u s u a l l y c o n s c i o u s o f . 35 I f y o u t h i n k i n a n i c o n o c l a s t i c w a y . 36 Wh e n c o n c e r n a b o u t e m b a r r a s s m e n t m a t t e r s l e s s . y o u c a n e a s i l y o v e r c o m e f e a r . i n d d5 1 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 52 Test 2 Questions 32–37 D o t h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t s a g r e e w i t h t h e c l a i m s o f t h e w r i t e r i n R e a d i n g P a s s a g e 3 ? In boxes 32–37 on your answer sheet.htm . Dh a s m o r e o p p o r t u n i t i e s t h a n t h e a v e r a g e p e r s o n . 33 I c o n o c l a s t s a r e u n u s u a l l y r e c e p t i v e t o n e we x p e r i e n c e s . 37 F e a r o f p u b l i c s p e a k i n g i s a p s y c h o l o g i c a l i l l n e s s . o t h e r f e a r s b e c o m e i r r e l e v a n t . write YES NO NOT GIVEN if the statement agrees with the claims of the writer if the statement contradicts the claims of the writer if it is impossible to say what the writer thinks about this 32 E x p o s u r e t o d i f f e r e n t e v e n t s f o r c e s t h e b r a i n t o t h i n k d i f f e r e n t l y . 34 Mo s t p e o p l e a r e t o o s h y t o t r y d i f f e r e n t t h i n g s . 5 1 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 .

Ei n v o l v e s u n d e r s t a n d i n g h o wo r g a n i s a t i o n s m a n a g e p e o p l e . A–E. from 1995-2002. divided into three categories. 38 T h i n k i n g l i k e a s u c c e s s f u l i c o n o c l a s t i s d e m a n d i n g b e c a u s e i t 39 T h e c o n c e p t o f t h e s o c i a l b r a i n i s u s e f u l t o i c o n o c l a s t s b e c a u s e i t 40 I c o n o c l a s t s a r e g e n e r a l l y a n a s s e t b e c a u s e t h e i r w a y o f t h i n k i n g Ar e q u i r e s b o t h p e r c e p t u a l a n d s o c i a l i n t e l l i g e n c e s k i l l s . Wr i t e a t l e a s t 1 5 0 w o r d s .10/14/12 Cambridge IELTS 9 Write the correct letter. b o t h a r t i s t i c a n d s c i e n t i f i c . Dl e a v e s o n e o p e n t o c r i t i c i s ma n d r e j e c t i o n . Bf o c u s e s o n h o wg r o u p s d e c i d e o n a n a c t i o n . by category.htm 54/120 . 5 2 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . Summarise the information by selecting and reporting the main features. and make comparisons where relevant. Cw o r k s i n m a n y f i e l d s . 1995–2002 C a l l t y p e : L o c a l – f i x e d l i n e N a t i o n a l a n d i n t e r n a t i o n a l – f i x e d l i n e Mo b i l e s ( a l l c a l l s ) file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. UK telephone calls. in boxes 38–40 on your answer sheet. The chart below shows the total number of minutes (in billions) of telephone calls in the UK. i n d d5 2 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 53 Writing WRITING WRITING TASK 1 Y o u s h o u l d s p e n d a b o u t 2 0 m i n u t e s o n t h i s t a s k .

To what extent do you agree or disagree? G i v e r e a s o n s f o r y o u r a n s w e r a n d i n c l u d e a n y r e l e v a n t e x a m p l e s f r o my o u r o w n k n o w l e d g e o r e x p e r i e n c e .htm 55/120 . file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. Wr i t e a b o u t t h e f o l l o w i n g t o p i c : Some people believe that unpaid community service should be a compulsory part of high school programmes (for example working for a charity. i n d d5 3 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 54 Test 2 WRITING TASK 2 Y o u s h o u l d s p e n d a b o u t 4 0 m i n u t e s o n t h i s t a s k .10/14/12 Cambridge IELTS 9 1 9 9 6 1 0 0 9 0 8 0 7 0 ) s n 6 0 1 9 9 7 illio (b 5 0 s te u 0 in 4 M 3 0 2 0 1 0 0 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 5 3 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . improving the neighbourhood or teaching sports to younger children). Wr i t e a t l e a s t 2 5 0 w o r d s .

w o r k o r s t u d i e s a n d o t h e r f a m i l i a r t o p i c s . file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. h i s / h e r h o m e .htm Y o u w i l l h a v e t o t a l k a b o u t t h e t o p i c f o r o n e t o t w o m i n u t e s .10/14/12 Cambridge IELTS 9 5 4 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . i n d d5 4 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 55 Speaking SPEAKING PART 1 T h e e x a m i n e r a s k s t h e c a n d i d a t e a b o u t h i m / h e r s e l f . EXAMPLE Giving gifts • Wh e n d o p e o p l e g i v e g i f t s o r p r e s e n t s i n y o u r c o u n t r y ? • D o y o u e v e r t a k e a g i f t w h e n y o u v i s i t s o m e o n e i n t h e i r h o m e ? [ Wh y / Wh y n o t ? ] • Wh e n d i d y o u l a s t r e c e i v e a g i f t ? [ Wh a t w a s i t ? ] • D o y o u e n j o y l o o k i n g f o r g i f t s f o r p e o p l e ? [ Wh y / Wh y n o t ? ] PART 2 Describe something you did that was new or exiting. Y o u h a v e o n e 56/120 .

Y o u c a n m a k e s o m e n o t e s t o h e l p y o u i f y o u w i s h . Apartments Rose Garden file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. m i n u t e t o t h i n k a b o u t w h a t y o u a r e g o i n g t o s a y .htm Facilities s t u d i o f l a t Other Information Example Cost 57/120 . D o y o u a g r e e o r d i s a g r e e w i t h t h a t ? Wh y ? 5 5 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 .10/14/12 Cambridge IELTS 9 You should say: what you did where and when you did this who you shared the activity with and explain why this activity was new or exciting for you. i n d d5 5 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 56 T e s t 3 LISTENING SECTION 1 Questions 1–10 Questions 1–5 Complete the table below. Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer. PART 3 Discussion topics: Doing new things Example questions: Wh y d o y o u t h i n k s o m e p e o p l e l i k e d o i n g n e wt h i n g s ? Wh a t p r o b l e m s c a n p e o p l e h a v e w h e n t h e y t r y n e wa c t i v i t i e s f o r t h e f i r s t t i m e ? D o y o u t h i n k i t ’ s b e s t t o d o n e wt h i n g s o n y o u r o w n o r w i t h o t h e r p e o p l e ? Wh y ? Learning new things Example questions: Wh a t k i n d s o f t h i n g s d o c h i l d r e n l e a r n t o d o w h e n t h e y a r e v e r y y o u n g ? H o wi m p o r t a n t a r e t h e s e t h i n g s ? D o y o u t h i n k c h i l d r e n a n d a d u l t s l e a r n t o d o n e wt h i n g s i n t h e s a m e w a y ? H o wi s t h e i r l e a r n i n g s t y l e d i f f e r e n t ? S o m e p e o p l e s a y t h a t i t i s m o r e i m p o r t a n t t o b e a b l e t o l e a r n n e wt h i n g s n o wt h a n i t w a s i n t h e p a s t .

i n d d5 6 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 57 Listening Questions 6–10 Complete the table below. Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.Apartments e n t e r t a i n m e n t p r o g r a m m e : G r e e k d a n c i n g £ 2 1 9 m e t r e s £ 2 7 5 Blue Bay Apartments l a r g e s a l t w a t e r s w i m m i n g p o o l j u s t 1 f r o mb e a c h n e a r s h o p s 2 Apartments The Grand t e r r a c e w a t e r s p o r t s £ 4 9 0 G r e e k p a i n t i n g s 3 o v e r l o o k i n g 4 n e a r a s u p e r m a r k e t a n d a d i s c o 5£ 5 6 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . A d d i t i o n a l b e n e f i t a l l o w s a 7 t r a v e l t o r e s o r t t o Maximum Amount H o s p i t a l 58/120 . GREEK ISLAND HOLIDAYS Insurance Benefits C a n c e l l a t i o n 6£ £ 6 0 0 .

59/120 file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. £ 5 0 0 f o r o n e 9 N a m e o f A s s i s t a n t Ma n a g e r : B e n 10 D i r e c t p h o n e l i n e : 0 8 1 2 6 0 5 4 3 2 1 6 5 7 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . Bh i s i n t e r e s t i n l a n d s c a p e d e s i g n . i n d d5 7 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 58 Test 3 SECTION 2 Questions 11–20 Questions 11–13 Choose the correct letter. Winridge Forest Railway Park 11 S i m o n ’ s i d e a f o r a t h e m e p a r k c a m e f r o m Ah i s c h i l d h o o d h o b b y .htm . Ch i s v i s i t t o a n o t h e r p a r k .10/14/12 Cambridge IELTS 9 8 d e p a r t u r e P e r s o n a l b e l o n g i n g s U p t o £ 1 0 0 0 . t h e f a m i l y d e c i d e d t o o p e n t h e p a r k o n l y w h e n A t h e w e a t h e r w a s e x p e c t e d t o b e g o o d . A. 12 Wh e n t h e y s t a r t e d . D e p e n d s o n r e a s o n U p t o £ 3 0 0 0 . B or C.

5 0 0 . 0 0 0 v i s i t o r s . B1 . 5 8 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . 13 S i n c e o p e n i n g . i n d d5 8 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 59 Listening Questions 14–18 Wh a t i s c u r r e n t l y t h e m a i n a r e a o f w o r k o f e a c h o f t h e f o l l o w i n g p e o p l e ? Choose FIVE answers from the box and write the correct letter. t h e p a r k h a s h a d A5 0 .10/14/12 Cambridge IELTS 9 Bt h e c h i l d r e n w e r e n ’ t a t s c h o o l . Ct h e r e w e r e f e w e r f a r m i n g c o m m i t m e n t s . 0 0 0 v i s i t o r s . C1 . A–H. next to questions 14–18. Area of work Aa d v e r t i s i n g Ba n i m a l c a r e Cb u i l d i n g De d u c a t i o n a l l i n k s Ee n g i n e m a i n t e n a n c e 60/120 . 0 0 0 v i s i t o r s . 0 0 0 .

Feature R a i l w a y G o K a r t a r e n a Size 1 . Write ONE WORD AND/OR NUMBERS for each answer.F f o o d a n d d r i n k Gs a l e s Hs t a f f i n g People 14 S i m o n ( t h e s p e a k e r ) 15 L i z 16 S a r a h 17 D u n c a n 18 J u d i t h Questions 19 and 20 Complete the table below. i n d d5 9 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 60 Test 3 SECTION 3 Questions 21–30 Complete the notes below. Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer. Study Skills Tutorial – Caroline Benning D i s s e r t a t i o n t o p i c : t h e 21 S t r e n g t h s : • 22 • c o m p u t e r m o d e l l i n g . 2 k m 19 m 2 Biggest challenge Ma k i n g t u n n e l s R e m o v i n g m o u n d s o n t h e t r a c k Target age group 20 y e a r o l d s 5 9 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 .

10/14/12 Cambridge IELTS 9 We a k n e s s e s : • l a c k o f b a c k g r o u n d i n f o r m a t i o n • p o o r 23 s k i l l s Possible strategy p e e r g r o u p d i s c u s s i o n Benefits i n c r e a s e s 24 Problems d i s s e r t a t i o n s t e n d t o c o n t a i n t h e s a m e 25 u s e t h e 26 s e r v i c e c o n s u l t s t u d y s k i l l s b o o k s R e c o m m e n d a t i o n s : p r o v i d e s s t r u c t u r e d p r o g r a m m e a r e a g o o d s o u r c e o f r e f e r e n c e • u s e a c a r d i n d e x • r e a d a l l n o t e s 29 l i m i t e d 27 c a n b e t o o 28 N e x t t u t o r i a l d a t e : 30 J a n u a r y 6 0 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . 31 T h e o w n e r s o f t h e u n d e r g r o u n d h o u s e Ah a d n o e x p e r i e n c e o f l i v i n g i n a r u r a l a r e a . i n d d6 0 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 61 Listening SECTION 4 Questions 31–40 Questions 31 and 32 Choose the correct letter. Cw a n t e d a p r o f e s s i o n a l p r o j e c t m a n a g e r .htm 62/120 . 32 Wh a t d o e s t h e s p e a k e r s a y a b o u t t h e s i t e o f t h e h o u s e ? file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. A. B or C. Bw e r e i n t e r e s t e d i n e n v i r o n m e n t a l i s s u e s .

10/14/12 Cambridge IELTS 9 AT h e l a n d w a s q u i t e c h e a p . i n d d6 1 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 62 Test 3 Questions 33–40 Complete the notes below. BS t o n e w a s b e i n g e x t r a c t e d n e a r b y .htm 63/120 . Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer. 6 1 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . T h e U n d e r g r o u n d H o u s e Design file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. CI t w a s i n a c o m p l e t e l y u n s p o i l t a r e a .

i n d d6 2 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 63 Reading READING READING PASSAGE 1 You should spend about 20 minutes on Questions 1–13.10/14/12 Cambridge IELTS 9 • B u i l t i n t h e e a r t h .htm 64/120 . file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. t h e h o u s e m a y p r o d u c e m o r e 36 • R e c y c l e d w o o d w a s u s e d f o r t h e 37 • T h e s y s t e mf o r p r o c e s s i n g d o m e s t i c 38 t h a n i t n e e d s o f t h e h o u s e i s o r g a n i c Environmental issues • T h e u s e o f l a r g e q u a n t i t i e s o f 39 e n v i r o n m e n t a l l y h a r m f u l i n c o n s t r u c t i o n w a s • B u t t h e h o u s e w i l l h a v e p a i d i t s ‘ e n v i r o n m e n t a l d e b t ’ w i t h i n 40 6 2 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . which are based on Reading Passage 1 below. w i t h t w o f l o o r s • T h e s o u t h f a c i n g s i d e w a s c o n s t r u c t e d o f t w o l a y e r s o f 33 • P h o t o v o l t a i c t i l e s w e r e a t t a c h e d • Al a y e r o f f o a mw a s u s e d t o i m p r o v e t h e 34 o f t h e b u i l d i n g Special features • T o i n c r e a s e t h e l i g h t . t h e b u i l d i n g h a s m a n y i n t e r n a l m i r r o r s a n d 35 • I n f u t u r e .

s o c i a l s t a t u s . A s a r e s u l t . T h e v a r i e t y w h i c h i s f a v o u r e d . T h e a i m s o f t h e s e e a r l y g r a m m a r i a n s w e r e t h r e e f o l d : ( a ) t h e y w a n t e d t o c o d i f y t h e p r i n c i p l e s o f t h e i r l a n g u a g e s . P o p u l a r l i n g u i s t i c d e b a t e r e g u l a r l y d e t e r i o r a t e s i n t o i n v e c t i v e a n d p o l e m i c . t o b e a v o i d e d . n o t prescribe 6 3 Attitudes to language 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . p r e s c r i p t i v i s mi s t h e v i e wt h a t o n e v a r i e t y o f l a n g u a g e h a s a n i n h e r e n t l y h i g h e r v a l u e t h a n o t h e r s .I t i s n o t e a s y t o b e s y s t e m a t i c a n d o b j e c t i v e a b o u t l a n g u a g e s t u d y . d e v i a t i o n s f r o mi t a r e s a i d t o b e ‘ i n c o r r e c t ’ . w h o s e Rudiments of English Grammar ( 1 7 6 1 ) i n s i s t s t h a t ‘ t h e c u s t o mo f s p e a k i n g i s t h e o r i g i n a l a n d o n l y j u s t s t a n d a r d o f a n y l a n g u a g e ’ . A d h e r e n t s t o t h i s v a r i e t y a r e s a i d t o s p e a k o r w r i t e ‘ c o r r e c t l y ’ . m o r e o v e r . a n d i t w a s t h e t a s k o f t h e g r a m m a r i a n n o t s i m p l y t o r e c o r d a l t e r n a t i v e s . i s u s u a l l y a v e r s i o n o f t h e ‘ s t a n d a r d ’ w r i t t e n l a n g u a g e . o t h e r s a r e ‘ p r o s c r i b e d ’ . i t i s a r g u e d . s o m o s t p e o p l e f e e l t h e y h a v e a r i g h t t o h o l d a n o p i n i o n a b o u t i t . e s p e c i a l l y a s e n c o u n t e r e d i n l i t e r a t u r e . I n o u r o w n t i m e . ( b ) t h e y w a n t e d a m e a n s o f s e t t l i n g d i s p u t e s o v e r u s a g e . a n d ( c ) t h e y w a n t e d t o p o i n t o u t w h a t t h e y f e l t t o b e c o m m o n e r r o r s . i n d d6 3 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 64 Test 3 –t o r e c o r d t h e f a c t s o f l i n g u i s t i c d i v e r s i t y . e m o t i o n s c a n r u n h i g h . o r i n t h e f o r m a l s p o k e n l a n g u a g e w h i c h m o s t c l o s e l y r e f l e c t s t h i s s t y l e . c a n n o t b e s o l v e d b y l o g i c a n d l e g i s l a t i o n . a n d t o b e h u r t . N e v e r t h e l e s s . A r g u m e n t s c a n s t a r t a s e a s i l y o v e r m i n o r p o i n t s o f u s a g e a s o v e r m a j o r p o l i c i e s o f l i n g u i s t i c e d u c a t i o n . t h e r e w e r e n o h a l f m e a s u r e s : u s a g e w a s e i t h e r r i g h t o r w r o n g . e s p e c i a l l y i n t h e 1 8 t h c e n t u r y a p p r o a c h t o t h e w r i t i n g o f g r a m m a r s a n d d i c t i o n a r i e s . j o b a p t i t u d e . s u c h a s J o s e p h P r i e s t l e y . T h e s e a t t i t u d e s a r e s t i l l w i t h u s . L i n g u i s t i c i s s u e s . I n i t s m o s t g e n e r a l s e n s e . i t i s e a s y t o h u r t . T h e a u t h o r i t a r i a n n a t u r e o f t h e a p p r o a c h i s b e s t c h a r a c t e r i s e d b y i t s r e l i a n c e o n ‘ r u l e s ’ o f g r a m m a r . e d u c a t i o n a l s t a n d a r d s . N o p a r t o f s o c i e t y o r s o c i a l b e h a v i o u r i s e x e m p t : l i n g u i s t i c f a c t o r s i n f l u e n c e h o ww e j u d g e p e r s o n a l i t y . i n t e l l i g e n c e . a n d t h a t t h i s o u g h t t o b e i m p o s e d o n t h e w h o l e o f t h e s p e e c h c o m m u n i t y . i n o r d e r t o ‘ i m p r o v e ’ t h e l a n g u a g e . i n t h i s a c c o u n t . I n t h e s e c o n d h a l f o f t h e 1 8 t h c e n t u r y . t h e o p p o s i t i o n b e t w e e n ‘ d e s c r i p t i v i s t s ’ a n d ‘ p r e s c r i p t i v i s t s ’ h a s o f t e n 65/120 . i s a v e r y p u b l i c b e h a v i o u r . L a n g u a g e b e l o n g s t o e v e r y o n e . S o m e u s a g e s a r e ‘ p r e s c r i b e d ’ . a n d n o t t o a t t e m p t t h e i m p o s s i b l e t a s k s o f e v a l u a t i n g l a n g u a g e v a r i a t i o n o r h a l t i n g l a n g u a g e c h a n g e . a n d t h e y m o t i v a t e a w i d e s p r e a d c o n c e r n t h a t l i n g u i s t i c s t a n d a r d s s h o u l d b e m a i n t a i n e d . T h e v i e wi s p r o p o u n d e d e s p e c i a l l y i n r e l a t i o n t o g r a m m a r a n d v o c a b u l a r y . w h e n l a n g u a g e u s e i s u n f e e l i n g l y a t t a c k e d . w e a l r e a d y f i n d a d v o c a t e s o f t h i s v i e w . t o s h o wt h a t t h e r e w a s a s y s t e mb e n e a t h t h e a p p a r e n t c h a o s o f u s a g e . T h i s a p p r o a c h i s s u m m a r i s e d i n t h e s t a t e m e n t t h a t i t i s t h e t a s k o f t h e g r a m m a r i a n t o describe. t h e r e i s a n a l t e r n a t i v e p o i n t o f v i e wt h a t i s c o n c e r n e d l e s s w i t h s t a n d a r d s t h a n w i t h t h e facts o f l i n g u i s t i c u s a g e . t o b e l e a r n t a n d f o l l o w e d a c c u r a t e l y . A n d w h e n o p i n i o n s d i f f e r . L a n g u a g e . I n t h i s e a r l y p e r i o d . A l l t h e m a i n l a n g u a g e s h a v e b e e n s t u d i e d p r e s c r i p t i v e l y . A n d t h i s v i e wh a s b e c o m e t h e t e n e t o f t h e m o d e r n l i n g u i s t i c a p p r o a c h t o g r a m m a t i c a l a n a l y s i s . a n d m a n y o t h e r a r e a s o f i d e n t i t y a n d s o c i a l s u r v i v a l . b u t t o p r o n o u n c e j u d g e m e n t u p o n t h e m . s o i t i s e a s y f o r d i f f e r e n t u s a g e s t o b e n o t e d a n d c r i t i c i s e d . a n d f r e q u e n t l y w i t h r e f e r e n c e t o p r o n u n c i a t i o n .

w i t h b o t h s i d e s p a i n t i n g u n r e a l p i c t u r e s o f t h e o t h e r . P r e s c r i p t i v e g r a m m a r i a n s h a v e b e e n p r e s e n t e d a s b l i n d a d h e r e n t s t o a h i s t o r i c a l t r a d i t i o n . b e c a u s e o f t h e w a y t h e y s e e a l l f o r m s o f u s a g e a s e q u a l l y v a l i d . write YES file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. i n d d6 4 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 65 Reading Questions 1–8 D o t h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t s a g r e e w i t h t h e c l a i m s o f t h e w r i t e r i n R e a d i n g P a s s a g e 1 ? In boxes 1–8 on your answer sheet. 6 4 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 .htm i f t h e s t a t e m e n t a g r e e s w i t h t h e c l a i m s o f t h e w r i t e r 66/120 . T h e o p p o s i t i o n h a s e v e n b e e n p r e s e n t e d i n q u a s i p o l i t i c a l t e r m s – o f r a d i c a l l i b e r a l i s mv s e l i t i s t c o n s e r v a t i s m . D e s c r i p t i v e g r a m m a r i a n s h a v e b e e n p r e s e n t e d a s p e o p l e w h o d o n o t c a r e a b o u t s t a n d a r d s .10/14/12 Cambridge IELTS 9 b e c o m e e x t r e m e .

file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. P e o p l e f e e l m o r e s t r o n g l y a b o u t l a n g u a g e e d u c a t i o n t h a n a b o u t s m a l l d i f f e r e n c e s i n l a n g u a g e u s a g e . below. A c c o r d i n g t o d e s c r i p t i v i s t s i t i s p o i n t l e s s t o t r y t o s t o p l a n g u a g e c h a n g e . Write the correct letter. A–I. D e s c r i p t i v i s mo n l y a p p e a r e d a f t e r t h e 1 8 t h c e n t u r y . 6 5 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . A–I. P r e s c r i p t i v i s ms t i l l e x i s t s t o d a y . O u r a s s e s s m e n t o f a p e r s o n ’ s i n t e l l i g e n c e i s a f f e c t e d b y t h e w a y h e o r s h e u s e s l a n g u a g e .htm 67/120 . i n d d6 5 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 66 Test 3 Questions 9–12 Complete the summary using the list of words. P r e s c r i p t i v e g r a m m a r b o o k s c o s t a l o t o f m o n e y t o b u y i n t h e 1 8 t h c e n t u r y . in boxes 9–12 on your answer sheet. B o t h d e s c r i p t i v i s t s a n d p r e s c r i p t i v i s t s h a v e b e e n m i s r e p r e s e n t e d .10/14/12 Cambridge IELTS 9 NO NOT GIVEN 1 2 3 4 5 6 7 8 i f t h e s t a t e m e n t c o n t r a d i c t s t h e c l a i m s o f t h e w r i t e r i f i t i s i m p o s s i b l e t o s a y w h a t t h e w r i t e r t h i n k s a b o u t t h i s T h e r e a r e u n d e r s t a n d a b l e r e a s o n s w h y a r g u m e n t s o c c u r a b o u t l a n g u a g e .

A. which are based on Reading Passage 2 below. i n d d6 6 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 67 Reading READING PASSAGE 2 You should spend about 20 minutes on Questions 14–26. . . Write the correct letter in box 13 on your answer sheet. L i n g u i s t s w h o t a k e . i s t h a t g r a m m a r s h o u l d t h i s a p p r o a c h t o l a n g u a g e p l a c e g r e a t i m p o r t a n c e o n g r a m m a t i c a l 10 Ad e s c r i p t i v i s t s Df o r m a l l a n g u a g e Gm o d e r n l i n g u i s t s Bl a n g u a g e e x p e r t s Ee v a l u a t i o n Hp r e s c r i p t i v i s t s Cp o p u l a r s p e e c h F I r u l e s c h a n g e Question 13 Choose the correct letter. C or D. B. file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. s u c h a s J o s e p h P r i e s t l e y .10/14/12 Cambridge IELTS 9 The language debate A c c o r d i n g t o 9 C o n v e r s e l y . t h e r e i s o n l y o n e c o r r e c t f o r mo f l a n g u a g e . Wh a t i s t h e w r i t e r ’ s p u r p o s e i n R e a d i n g P a s s a g e 1 ? At o a r g u e i n f a v o u r o f a p a r t i c u l a r a p p r o a c h t o w r i t i n g d i c t i o n a r i e s a n d g r a m m a r b o o k s Bt o p r e s e n t a h i s t o r i c a l a c c o u n t o f d i f f e r i n g v i e w s o f l a n g u a g e Ct o d e s c r i b e t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n s p o k e n a n d w r i t t e n l a n g u a g e Dt o s h o wh o wa c e r t a i n v i e wo f l a n g u a g e h a s b e e n d i s c r e d i t e d 6 6 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 .htm 68/120 . t h e v i e wo f 11 b e b a s e d o n 12 .

b u t I b e l i e v e i n t h e n e x t f i v e t o t e n y e a r s w e w i l l b e i n s t a l l i n g c o m m e r c i a l m a r i n e t u r b i n e f a r m s . w i n d a n d w a v e p o w e r a r e a l l d e v e l o p e d . B T i d a l s i t e s h a v e a l r e a d y b e e n i d e n t i f i e d t h a t w i l l p r o d u c e o n e s i x t h o r m o r e o f t h e U K ’ s p o w e r – a n d a t p r i c e s c o m p e t i t i v e w i t h m o d e r n g a s t u r b i n e s a n d u n d e r c u t t i n g t h o s e o f t h e a l r e a d y a i l i n g n u c l e a r i n d u s t r y . p a r t i c u l a r l y t h e c h a n n e l b e t w e e n C a m p b e l t o w n a n d N o r t h e r n I r e l a n d . T h e r e a r e a f e wt e c h n i c a l d i f f i c u l t i e s .htm 69/120 . but all the signs are that they will play a significant role in the future A O p e r a t i n g o n t h e s a m e p r i n c i p l e a s w i n d t u r b i n e s . A b u B a k r B a h a j . s a i d : ‘ T h e p r o s p e c t s f o r e n e r g y f r o mt i d a l c u r r e n t s a r e f a r b e t t e r t h a n f r o mw i n d b e c a u s e t h e f l o w s o f w a t e r a r e p r e d i c t a b l e a n d c o n s t a n t . T h e t e c h n o l o g y r a i s e s t h e p r o s p e c t o f B r i t a i n b e c o m i n g s e l f s u f f i c i e n t i n r e n e w a b l e e n e r g y a n d d r a s t i c a l l y r e d u c i n g i t s c a r b o n d i o x i d e e m i s s i o n s . B r i t a i n w o u l d b e a b l e t o c l o s e g a s . b u t . t h e t i d e s a r e p r e d i c t a b l e a n d t h e p o w e r i n p u t i s c o n s t a n t . T h e f i r s t s t a t i o n i s e x p e c t e d t o b e i n s t a l l e d o f f L y n m o u t h i n D e v o n s h o r t l y t o t e s t t h e t e c h n o l o g y i n a v e n t u r e j o i n t l y f u n d e d b y t h e d e p a r t m e n t o f T r a d e a n d I n d u s t r y a n d t h e E u r o p e a n U n i o n . c o a l a n d n u c l e a r p o w e r p l a n t s a n d e x p o r t r e n e w a b l e p o w e r t o o t h e r p a r t s o f E u r o p e . a n d a n o t h e r a t A l d e r n e y i n t h e C h a n n e l I s l a n d s t h r e e t i m e s t h e 1 . O n e s i t e a l o n e . ’ file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. u n l i k e w i n d . I f t i d e . t h e P e n t l a n d F i r t h . C Wo r k o n d e s i g n s f o r t h e n e wt u r b i n e b l a d e s a n d s i t e s a r e w e l l a d v a n c e d a t t h e U n i v e r s i t y o f S o u t h a m p t o n ’ s s u s t a i n a b l e e n e r g y r e s e a r c h g r o u p . O t h e r s i t e s i d e n t i f i e d i n c l u d e t h e B r i s t o l C h a n n e l a n d t h e w e s t c o a s t o f S c o t l a n d . b e c a u s e o f w i n d p o w e r a n d s h i p p r o p e l l e r s . b e t w e e n O r k n e y a n d m a i n l a n d S c o t l a n d . It is still too early to predict the extent of the impact they may have. T h e t e c h n o l o g y f o r d e a l i n g w i t h t h e h o s t i l e s a l i n e e n v i r o n m e n t u n d e r t h e s e a h a s b e e n d e v e l o p e d i n t h e N o r t h S e a o i l i n d u s t r y a n d m u c h 6 7 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . S i z e w e l l B .10/14/12 Cambridge IELTS 9 Tidal Power Undersea turbines which produce electricity from the tides are set to become an important source of renewable energy for Britain. i n S u f f o l k . t h e p o w e r i n s e a t u r b i n e s c o m e s f r o mt i d a l c u r r e n t s w h i c h t u r n b l a d e s s i m i l a r t o s h i p s ’ p r o p e l l e r s . u n d e r s e a t u r b i n e s c o u l d b e c o m e a b i g e x p o r t e a r n e r t o i s l a n d n a t i o n s s u c h a s J a p a n a n d N e wZ e a l a n d . c o u l d p r o d u c e 1 0 % o f t h e c o u n t r y ’ s e l e c t r i c i t y w i t h b a n k s o f t u r b i n e s u n d e r t h e s e a . i n c h a r g e o f t h e S o u t h a m p t o n r e s e a r c h . U n l i k e w i n d p o w e r . i n d d6 7 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 68 Test 3 i s a l r e a d y k n o w n a b o u t t u r b i n e b l a d e d e s i g n . 2 0 0 m e g a w a t t s o f B r i t a i n ’ s l a r g e s t a n d n e w e s t n u c l e a r p l a n t . w h i c h B r i t a i n o r i g i n a l l y d e v e l o p e d a n d t h e n a b a n d o n e d f o r 2 0 y e a r s a l l o w i n g t h e D u t c h t o m a k e i t a m a j o r i n d u s t r y .

S o f a r w e d o n o t k n o wh o wm u c h o f a p r o b l e mi t m i g h t b e . D Am a r i n e t u r b i n e b l a d e n e e d s t o b e o n l y o n e t h i r d o f t h e s i z e o f a w i n d g e n e r a t o r t o p r o d u c e t h r e e t i m e s a s m u c h p o w e r . 0 0 0 o v e r t h r e e y e a r s t o d e v e l o p t h e t u r b i n e s a n d i s w o r k i n g w i t h Ma r i n e C u r r e n t T u r b i n e s . w h e r e l o wp r e s s u r e b e h i n d a t u r n i n g b l a d e c a u s e s a i r b u b b l e s . E D r B a h a j h a s d o n e m o s t w o r k o n t h e A l d e r n e y s i t e . E Ur e s e a r c h h a s n o wi d e n t i f i e d 1 0 6 p o t e n t i a l s i t e s f o r t i d a l p o w e r . t o w a r n s h i p p i n g . F O n e t e c h n i c a l d i f f i c u l t y i s c a v i t a t i o n . E a c h t u r b i n e w i l l b e m o u n t e d o n a t o w e r w h i c h w i l l c o n n e c t t o t h e n a t i o n a l p o w e r s u p p l y g r i d v i a u n d e r w a t e r c a b l e s .S o u t h a m p t o n h a s b e e n a w a r d e d £ 2 1 5 . t h e r e a r e u n l i k e l y t o b e e n v i r o n m e n t a l o b j e c t i o n s . 8 0 %r o u n d t h e c o a s t s o f B r i t a i n . o n t h e L y n m o u t h p r o j e c t . U n l i k e w i n d p o w e r . T h e b e s t s i t e s a r e b e t w e e n i s l a n d s o r a r o u n d h e a v i l y i n d e n t e d c o a s t s w h e r e t h e r e a r e s t r o n g t i d a l c u r r e n t s . s o a r o u n d 3 0 m e t r e s o f w a t e r i s r e q u i r e d . a n d a l s o b e d e s i g n e d t o b e l i f t e d o u t o f t h e w a t e r f o r m a i n t e n a n c e a n d t o c l e a n s e a w e e d f r o mt h e b l a d e s . w h e r e t h e r e a r e p o w e r f u l c u r r e n t s . We w i l l h a v e t o m a k e t h e t u r b i n e s r o b u s t b e c a u s e t h e s e a i s a h o s t i l e e n v i r o n m e n t . F i s h a n d o t h e r c r e a t u r e s a r e t h o u g h t u n l i k e l y t o b e a t r i s k f r o mt h e r e l a t i v e l y s l o w t u r n i n g b l a d e s . D r B a h a j s a i d : ‘ We h a v e t o t e s t a n u m b e r o f b l a d e t y p e s t o a v o i d t h i s h a p p e n i n g o r a t l e a s t m a k e s u r e i t d o e s n o t d a m a g e t h e t u r b i n e s o r r e d u c e p e r f o r m a n c e . b u t a l l t h e s i g n s t h a t w e c a n d o i t a r e g o o d . a s u b s i d i a r y o f I Tp o w e r . T h e b l a d e s w i l l b e a b o u t 2 0 m e t r e s i n d i a m e t e r . i n d d6 8 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 69 Reading Questions 14–17 70/120 . A n o t h e r s l i g h t c o n c e r n i s s u b m e r g e d d e b r i s f l o a t i n g i n t o t h e b l a d e s . T h e s e c a n c a u s e v i b r a t i o n a n d d a m a g e t h e b l a d e s o f t h e t u r b i n e s . ’ 6 8 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . T h e s i n g l e u n d e r s e a t u r b i n e f a r mw o u l d p r o d u c e f a r m o r e p o w e r t h a n n e e d e d f o r t h e C h a n n e l I s l a n d s a n d m o s t w o u l d b e f e d i n t o t h e F r e n c h G r i d a n d b e r e i m p o r t e d i n t o B r i t a i n v i a t h e c a b l e u n d e r t h e C h a n n e l . T h e t o w e r s w i l l s t i c k o u t o f t h e w a t e r a n d b e l i t .

6 9 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . A–F. HI t c o u l d b e s o l d m o r e c h e a p l y t h a n a n y o t h e r t y p e o f f u e l . 14 t h e l o c a t i o n o f t h e f i r s t t e s t s i t e 15 a w a y o f b r i n g i n g t h e p o w e r p r o d u c e d o n o n e s i t e b a c k i n t o B r i t a i n 16 a r e f e r e n c e t o a p r e v i o u s a t t e m p t b y B r i t a i n t o f i n d a n a l t e r n a t i v e s o u r c e o f e n e r g y 17 m e n t i o n o f t h e p o s s i b i l i t y o f a p p l y i n g t e c h n o l o g y f r o ma n o t h e r i n d u s t r y Questions 18–22 Choose FIVE letters.10/14/12 Cambridge IELTS 9 R e a d i n g P a s s a g e 2 h a s s i x p a r a g r a p h s . Wh i c h FIVE o f t h e f o l l o w i n g c l a i m s a b o u t t i d a l p o w e r a r e m a d e b y t h e w r i t e r ? AI t i s a m o r e r e l i a b l e s o u r c e o f e n e r g y t h a n w i n d p o w e r . Write the correct letters in boxes 18–22 on your answer sheet. I J I t c o u l d c o m p e n s a t e f o r t h e s h o r t a g e o f i n l a n d s i t e s f o r e n e r g y p r o d u c t i o n . i n d d6 9 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 70 Test 3 Questions 23–26 file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. EI t c o u l d c o n t r i b u t e t o t h e c l o s u r e o f m a n y e x i s t i n g p o w e r s t a t i o n s i n B r i t a i n . Wh i c h p a r a g r a p h c o n t a i n s t h e f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n ? Write the correct letter. GI t c o u l d f a c e a l o t o f r e s i s t a n c e f r o mo t h e r f u e l i n d u s t r i e s . I t i s b e s t p r o d u c e d i n t h e v i c i n i t y o f c o a s t l i n e s w i t h p a r t i c u l a r f e a t u r e s . NB You may use any letter more than once. CI t s i n t r o d u c t i o n h a s c o m e a s a r e s u l t o f p u b l i c p r e s s u r e . in boxes 14–17 on your answer sheet. BI t w o u l d r e p l a c e a l l o t h e r f o r m s o f e n e r g y i n B r i t a i n . A–F. A–J.htm 71/120 . F I t c o u l d b e a m e a n s o f i n c r e a s i n g n a t i o n a l i n c o m e . DI t w o u l d c u t d o w n o n a i r p o l l u t i o n .

S e a l i f e n o t i n d a n g e r d u e t o t h e f a c t t h a t b l a d e s a r e c o m p a r a t i v e l y 24 7 0 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.htm . An Undersea Turbine Wh o l e t o w e r c a n b e r a i s e d a n d t h e e x t r a c t i o n f o r 23 o f s e a w e e d f r o mt h e b l a d e s A i r b u b b l e s r e s u l t f r o m t h e 25 T h i s i s k n o w n a s 26 b e h i n d b l a d e s . i n d d7 0 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 71 Reading file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. Write your answers in boxes 23–26 on your answer sheet.10/14/12 Cambridge IELTS 9 Label the diagram below.

which are based on Reading Passage 3 below. B y m e a n s o f a r a d i o d i s h b e l o n g i n g t o N A S A ’ s D e e p S p a c e N e t w o r k . t h e p r o b e w a s b e g i n n i n g t o s h o wi t s a g e . A f t e r 2 5 y e a r s o f e x p o s u r e t o t h e f r e e z i n g t e m p e r a t u r e s o f d e e p s p a c e . i n c r e d i b l y . t h e m e s s a g e w a s s e n t o u t i n t o t h e d e p t h s o f s p a c e . I n t h e 1 9 4 0 s . a n d m a d e b r e a k t h r o u g h s i n t h e f o u n d a t i o n s o f c o m p u t e r t e c h n o l o g y w h e n s t i l l a s t u d e n t . It has been central to the development of the science of communication. T h e s p a c e p r o b e . w h e r e d a t a h a s t o b e c o n v e y e d r a p i d l y y e t a c c u r a t e l y . V o y a g e r I . a n d s u c c e s s f u l l y m a d e t h e s w i t c h o v e r . B u t i t a l s o h i g h l i g h t e d t h e a s t o n i s h i n g p o w e r o f t h e t e c h n i q u e s d e v e l o p e d b y A m e r i c a n c o m m u n i c a t i o n s e n g i n e e r C l a u d e S h a n n o n . Mi c h i g a n . w h o h a d d i e d j u s t a y e a r e a r l i e r . T h e s o l u t i o n w a s t o g e t a m e s s a g e t o V o y a g e r I t o i n s t r u c t i t t o u s e s p a r e s t o c h a n g e t h e f a i l i n g p a r t s . l a u n c h e d i n 1 9 7 7 . Y e t . f r o mD V D s t o s a t e l l i t e c o m m u n i c a t i o n s t o b a r c o d e s – a n y a r e a . S h a n n o n s h o w e d a n e a r l y t a l e n t f o r m a t h s a n d f o r b u i l d i n g g a d g e t s . I n f o r m a t i o n t h e o r y – t h e b i g i d e a Information theory lies at the heart of everything – from DVD players and the genetic code of DNA to the physics of the universe at its most fundamental. which enables data to be sent electronically and has therefore had a major impact on our lives AI n A p r i l 2 0 0 2 a n e v e n t t o o k p l a c e w h i c h d e m o n s t r a t e d o n e o f t h e m a n y a p p l i c a t i o n s o f i n f o r m a t i o n t h e o r y .htm 73/120 . i n s h o r t . t h i s w a s n o t a n e a s y t a s k . Wh i l e a t B e l l L a b o r a t o r i e s .10/14/12 Cambridge IELTS 9 READING PASSAGE 3 You should spend about 20 minutes on Questions 27–40. S h a n n o n d e v e l o p e d i n f o r m a t i o n t h e o r y . 7 1 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . B o r n i n 1 9 1 6 i n P e t o s k e y . i n d d7 1 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 72 Test 3 file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. b u t s h u n n e d t h e r e s u l t i n g a c c l a i m . i t t o o k o v e r 1 1 h o u r s t o r e a c h i t s t a r g e t . BI t w a s t h e l o n g e s t d i s t a n c e r e p a i r j o b i n h i s t o r y . Wi t h t h e p r o b e 1 2 b i l l i o n k i l o m e t r e s f r o mE a r t h . t h e l i t t l e p r o b e m a n a g e d t o h e a r t h e f a i n t c a l l f r o mi t s h o m e p l a n e t . h e s i n g l e h a n d e d l y c r e a t e d a n e n t i r e s c i e n c e o f c o m m u n i c a t i o n w h i c h h a s s i n c e i n v e i g l e d i t s w a y i n t o a h o s t o f a p p l i c a t i o n s . f a r b e y o n d t h e o r b i t o f P l u t o . E v e n t r a v e l l i n g a t t h e s p e e d o f l i g h t . h a d s e n t b a c k s p e c t a c u l a r i m a g e s o f J u p i t e r a n d S a t u r n a n d t h e n s o a r e d o u t o f t h e S o l a r S y s t e mo n a o n e w a y m i s s i o n t o t h e s t a r s . S e n s o r s a n d c i r c u i t s w e r e o n t h e b r i n k o f f a i l i n g a n d N A S Ae x p e r t s r e a l i s e d t h a t t h e y h a d t o d o s o m e t h i n g o r l o s e c o n t a c t w i t h t h e i r p r o b e f o r e v e r . a n d a t r i u m p h f o r t h e N A S A e n g i n e e r s .

w h i c h u s e s a s i m p l e e r r o r d e t e c t i n g s y s t e mt h a t e n s u r e s s u p e r m a r k e t c h e c k o u t l a s e r s c a n r e a d t h e p r i c e e v e n o n . i s w h e t h e r s o m e t h i n g i s t r u e o r f a l s e – w h i c h c a n b e c a p t u r e d i n t h e b i n a r y u n i t . g i v e n i n u n i t s o f b i t s p e r s e c o n d . a n d t h e y h a v e p r o v e d c r u c i a l i n m a n y t e c h n o l o g i c a l f e a t s . a n d n o wp l a y a k e y r o l e i n t h e m o b i l e v i d e o p h o n e r e v o l u t i o n . s a y . o f t h e f o r m1 o r 0 .10/14/12 Cambridge IELTS 9 CT h i s a l l s e e m s l i g h t y e a r s a w a y f r o mt h e d o w n t o e a r t h u s e s S h a n n o n o r i g i n a l l y h a d f o r h i s w o r k . T h e r e s u l t i n g l i m i t . 0 0 0 – a n d s t u n n i n g l y c l e a r p i c t u r e s o f t h e p l a n e t s . S h a n n o n a r g u e d . S h a n n o n s e t a b o u t d e f i n i n g o t h e r w i s e v a g u e i d e a s a b o u t i n f o r m a t i o n a n d h o wt o t r a n s m i t i t f r o mp l a c e t o p l a c e . i s t h e a b s o l u t e m a x i m u mr a t e o f e r r o r f r e e c o m m u n i c a t i o n g i v e n s i g n a l s t r e n g t h a n d n o i s e l e v e l . FS h a n n o n a l s o l a i d t h e f o u n d a t i o n s o f m o r e e f f i c i e n t w a y s o f s t o r i n g i n f o r m a t i o n . T h e V o y a g e r s p a c e c r a f t t r a n s m i t t e d d a t a u s i n g c o d e s w h i c h a d d e d o n e e x t r a b i t f o r e v e r y s i n g l e b i t o f i n f o r m a t i o n . 7 2 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . I n t h e p r o c e s s h e d i s c o v e r e d s o m e t h i n g s u r p r i s i n g : i t i s a l w a y s p o s s i b l e t o g u a r a n t e e i n f o r m a t i o n w i l l g e t t h r o u g h r a n d o mi n t e r f e r e n c e – ‘ n o i s e ’ – i n t a c t . h o w e v e r . T h e m o s t b a s i c f o r mo f i n f o r m a t i o n . A s r e c e n t l y a s 1 9 9 3 . a c r u m p l e d b a g o f c r i s p s . A s w i t h e r r o r c o r r e c t i o n . I n p a r t i c u l a r . o r b a r c o d e . S h a n n o n s h o w e d . T h e t r i c k . a n d o n i t s c a p a c i t y ( i t s ‘ b a n d w i d t h ’ ) . i s t o f i n d w a y s o f p a c k a g i n g u p – ‘ c o d i n g ’ – i n f o r m a t i o n t o c o p e w i t h t h e r a v a g e s o f n o i s e . w h i c h b e g a n w h e n h e w a s a 2 2 y e a r o l d g r a d u a t e e n g i n e e r i n g s t u d e n t a t t h e p r e s t i g i o u s Ma s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y i n 1 9 3 9 . o r ‘ b i t ’ . i t i s o f t e n p o s s i b l e t o l e a v e o u t a l o t o f d a t a w i t h o u t l o s i n g m u c h m e a n i n g . O t h e r c o d e s h a v e b e c o m e p a r t o f e v e r y d a y l i f e – s u c h a s t h e U n i v e r s a l P r o d u c t C o d e . EO v e r t h e y e a r s s c i e n t i s t s h a v e d e v i s e d m a n y s u c h c o d i n g m e t h o d s . i n d d7 2 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 73 file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. H a v i n g i d e n t i f i e d t h i s f u n d a m e n t a l u n i t . t h e r e s u l t w a s a n e r r o r r a t e o f j u s t o n e b i t i n 1 0 . t h e r e ’ s a l i m i t b e y o n d w h i c h m e s s a g e s b e c o m e t o o a m b i g u o u s . e n g i n e e r s m a d e a m a j o r b r e a k t h r o u g h b y d i s c o v e r i n g s o c a l l e d t u r b o c o d e s – w h i c h c o m e v e r y c l o s e t o S h a n n o n ’ s u l t i m a t e l i m i t f o r t h e m a x i m u mr a t e t h a t d a t a c a n b e t r a n s m i t t e d r e l i a b l y . DN o i s e u s u a l l y m e a n s u n w a n t e d s o u n d s w h i c h i n t e r f e r e w i t h g e n u i n e i n f o r m a t i o n . S h a n n o n s h o w e d t h a t n o i s e s e t s a l i m i t o n t h e r a t e a t w h i c h i n f o r m a t i o n c a n p a s s a l o n g c o m m u n i c a t i o n c h a n n e l s w h i l e r e m a i n i n g e r r o r f r e e . b y s t r i p p i n g o u t s u p e r f l u o u s ( ‘ r e d u n d a n t ’ ) b i t s f r o md a t a w h i c h c o n t r i b u t e d l i t t l e r e a l i n f o r m a t i o n . I n f o r m a t i o n t h e o r y g e n e r a l i s e s t h i s i d e a v i a t h e o r e m s t h a t c a p t u r e t h e e f f e c t s o f n o i s e w i t h m a t h e m a t i c a l p r e c i s i o n . A s m o b i l e p h o n e t e x t m e s s a g e s l i k e ‘ I C NCU ’ s h o w . w h i l e s t a y i n g w i t h i n t h e i n f o r m a t i o n c a r r y i n g c a p a c i t y – ‘ b a n d w i d t h ’ – o f t h e c o m m u n i c a t i o n s y s t e mb e i n g u s e d . S h a n n o n s h o w e d h o wt o c a l c u l a t e t h i s l i m i t . H e s e t o u t w i t h a n a p p a r e n t l y s i m p l e a i m : t o p i n d o w n t h e p r e c i s e m e a n i n g o f t h e c o n c e p t o f ‘ i n f o r m a t i o n ’ .htm 74/120 . o p e n i n g t h e w a y t o t h e d e s i g n o f c o m p r e s s i o n m e t h o d s t h a t c r a mm a x i m u mi n f o r m a t i o n i n t o t h e m i n i m u ms p a c e . T h i s r a t e d e p e n d s o n t h e r e l a t i v e s t r e n g t h s o f t h e s i g n a l a n d n o i s e t r a v e l l i n g d o w n t h e c o m m u n i c a t i o n c h a n n e l .

10/14/12 Cambridge IELTS 9 Reading Questions 27–32 R e a d i n g P a s s a g e 3 h a s s i x p a r a g r a p h s . A–F. Wh i c h p a r a g r a p h c o n t a i n s t h e f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n ? Write the correct letter. in boxes 27–32 on your answer sheet. i n d d7 3 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 74 file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.htm 75/120 . 27 a n e x p l a n a t i o n o f t h e f a c t o r s a f f e c t i n g t h e t r a n s m i s s i o n o f i n f o r m a t i o n 28 a n e x a m p l e o f h o wu n n e c e s s a r y i n f o r m a t i o n c a n b e o m i t t e d 29 a r e f e r e n c e t o S h a n n o n ’ s a t t i t u d e t o f a m e 30 d e t a i l s o f a m a c h i n e c a p a b l e o f i n t e r p r e t i n g i n c o m p l e t e i n f o r m a t i o n 31 a d e t a i l e d a c c o u n t o f a n i n c i d e n t i n v o l v i n g i n f o r m a t i o n t h e o r y 32 a r e f e r e n c e t o w h a t S h a n n o n i n i t i a l l y i n t e n d e d t o a c h i e v e i n h i s r e s e a r c h 7 3 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . A–F.

– b u t d i s t a n c e • T h e o n l y h o p e w a s t o t e l l t h e p r o b e t o r e p l a c e t h e mw i t h 36 m a d e c o m m u n i c a t i o n w i t h t h e p r o b e d i f f i c u l t . • S c i e n t i s t s f e a r e d t h a t b o t h t h e 35 a n d w e r e a b o u t t o s t o p w o r k i n g .10/14/12 Cambridge IELTS 9 Test 3 Questions 33–37 Complete the notes below. • T h e m e s s a g e w a s p i c k e d u p b y t h e p r o b e a n d t h e s w i t c h o v e r t o o k p l a c e .htm 76/120 . Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer. i n d d7 4 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. Write your answers in boxes 33–37 on your answer sheet. 7 4 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . T h e V o y a g e r 1 S p a c e P r o b e • T h e p r o b e t r a n s m i t t e d p i c t u r e s o f b o t h 33 t h e 34 . • A37 w a s u s e d t o t r a n s m i t t h e m e s s a g e a t t h e s p e e d o f l i g h t . t h e n l e f t • T h e f r e e z i n g t e m p e r a t u r e s w e r e f o u n d t o h a v e a n e g a t i v e e f f e c t o n p a r t s o f t h e s p a c e p r o b e . a n d .

htm 77/120 . 7 5 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . i n d d7 5 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.10/14/12 Cambridge IELTS 9 Page 75 Reading Questions 38–40 D o t h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t s a g r e e w i t h t h e i n f o r m a t i o n g i v e n i n R e a d i n g P a s s a g e 3 ? In boxes 38–40 on your answer sheet. 39 T h e a m o u n t o f i n f o r m a t i o n t h a t c a n b e s e n t i n a g i v e n t i m e p e r i o d i s d e t e r m i n e d w i t h r e f e r e n c e t o t h e s i g n a l s t r e n g t h a n d n o i s e l e v e l . write TRUE FALSE NOT GIVEN if the statement agrees with the information if the statement contradicts the information if there is no information on this 38 T h e c o n c e p t o f d e s c r i b i n g s o m e t h i n g a s t r u e o r f a l s e w a s t h e s t a r t i n g p o i n t f o r S h a n n o n i n h i s a t t e m p t s t o s e n d m e s s a g e s o v e r d i s t a n c e s . 40 P r o d u c t s h a v e n o wb e e n d e v e l o p e d w h i c h c a n c o n v e y m o r e i n f o r m a t i o n t h a n S h a n n o n h a d a n t i c i p a t e d a s p o s s i b l e .

Wr i t e a t l e a s t 1 5 0 w o r d s . The charts below give information on the ages of the populations of Yemen and Italy in 2000 and projections for 2050. 7 6 file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.htm 78/120 . and make comparisons where relevant. Summarise the information by selecting and reporting the main features.10/14/12 Cambridge IELTS 9 Page 76 Test 3 WRITING WRITING TASK 1 Y o u s h o u l d s p e n d a b o u t 2 0 m i n u t e s o n t h i s t a s k .

Others. 7 7 79/120 . Wr i t e a t l e a s t 2 5 0 w o r d s . Discuss both these views and give your own opinion. Wr i t e a b o u t t h e f o l l o w i n g t o p i c : Some people say that the best way to improve public health is by increasing the number of sports facilities. however. G i v e r e a s o n s f o r y o u r a n s w e r a n d i n c l u d e a n y r e l e v a n t e x a m p l e s f r o my o u r o w n k n o w l e d g e o r e x p e r i e n c e . say that this would have little effect on public health and that other measures are required. i n d d7 6 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 77 Writing WRITING TASK 2 Y o u s h o u l d s p e n d a b o u t 4 0 m i n u t e s o n t h i s t a s k .9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 .

i n d d7 7 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 78 Test 3 SPEAKING PART 1 T h e e x a m i n e r a s k s t h e c a n d i d a t e a b o u t h i m / h e r s e l f . Y o u w i l l h a v e t o t a l k a b o u t t h e t o p i c f o r o n e t o t w o m i n u t e s . D o y o u a g r e e o r d i s a g r e e ? Wh y ? Benefits of international travel Example questions: Wh a t d o y o u t h i n k p e o p l e c a n l e a r n f r o mt r a v e l l i n g t o o t h e r c o u n t r i e s ? Wh y ? C a n t r a v e l m a k e a p o s i t i v e d i f f e r e n c e t o t h e e c o n o m y o f a c o u n t r y ? H o w ? D o y o u t h i n k a s o c i e t y c a n b e n e f i t i f i t s m e m b e r s h a v e e x p e r i e n c e o f t r a v e l l i n g t o o t h e r c o u n t r i e s ? I n w h a t w a y s ? 80/120 . Y o u h a v e o n e m i n u t e t o t h i n k a b o u t w h a t y o u a r e g o i n g t o s a y .9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . plane. by car. boat] that you remember well. h i s / h e r h o m e . PART 3 Discussion topics: Reasons for daily travel Example questions: Wh y d o p e o p l e n e e d t o t r a v e l e v e r y d a y ? Wh a t p r o b l e m s c a n p e o p l e h a v e w h e n t h e y a r e o n t h e i r d a i l y j o u r n e y t o w o r k o r s c h o o l f o r e x a m p l e ? Wh y i s t h i s ? S o m e p e o p l e s a y t h a t d a i l y j o u r n e y s l i k e t h e s e w i l l n o t b e s o c o m m o n i n t h e f u t u r e .g. EXAMPLE Telephoning • H o wo f t e n d o y o u m a k e t e l e p h o n e c a l l s ? [ Wh y / Wh y n o t ? ] • Wh o d o y o u s p e n d m o s t t i m e t a l k i n g t o o n t h e t e l e p h o n e ? [ Wh y ? ] • Wh e n d o y o u t h i n k y o u ’ l l n e x t m a k e a t e l e p h o n e c a l l ? [ Wh y ? ] • D o y o u s o m e t i m e s p r e f e r t o s e n d a t e x t m e s s a g e i n s t e a d o f t e l e p h o n i n g ? [ Wh y / Wh y n o t ? ] PART 2 Describe a journey [e. Y o u c a n m a k e s o m e n o t e s t o h e l p y o u i f y o u w i s h . w o r k o r s t u d i e s a n d o t h e r f a m i l i a r t o p i c s . You should say: where you went how you travelled why you went on the journey and explain why you remember this journey well.

Write ONE WORD ONLY for each answer. Wh i c h TWO o f t h e f o l l o w i n g a r e o f f e r e d f r e e o f c h a r g e a t S h o r e L a n e H e a l t h C e n t r e ? Aa c u p u n c t u r e Be m p l o y m e n t m e d i c a l s Cs p o r t s i n j u r y t h e r a p y Dt r a v e l a d v i c e Ev a c c i n a t i o n s file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. i n d d7 8 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 79 T e s t 4 LISTENING SECTION 1 Questions 1–10 Questions 1–4 Complete the table below. Health Centres Name of centre T h e H a r v e y C l i n i c Doctor’s name Example D r T h e 2 H e a l t h P r a c t i c e T h e S h o r e L a n e H e a l t h C e n t r e D r 4 Advantage e s p e c i a l l y g o o d w i t h 1 G r e e n o f f e r s 3 a p p o i n t m e n t s D r F u l l e r Questions 5–6 Choose TWO letters. A–E.10/14/12 Cambridge IELTS 9 7 8 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 .htm 81/120 .

Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.htm 82/120 . i n d d7 9 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 80 Test 4 Questions 7–10 Complete the table below.10/14/12 Cambridge IELTS 9 7 9 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . Talks for patients at Shore Lane Health Centre Subject of talk G i v i n g u p s m o k i n g Date/Time 2 5 t h F e b r u a r y a t 7 p m H e a l t h y e a t i n g 1 s t Ma r c h a t 5 p m A v o i d i n g i n j u r i e s d u r i n g e x e r c i s e 9 t h Ma r c h a t 9 t h e 8 ( S h o r e L a n e ) r o o m6 f o r a l l 10 Location r o o m4 Notes u s e f u l f o r p e o p l e w i t h a s t h m a o r 7 p r o b l e m s a n y o n e w e l c o m e file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.

next to questions 11–13. Choose THREE answers from the box and write the correct letter.htm 83/120 .10/14/12 Cambridge IELTS 9 8 0 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . A–E. Ae l e c t r i c i t y i n d i c a t o r Bo n / o f f s w i t c h Cr e s e t b u t t o n Dt i m e c o n t r o l Ew a r n i n g i n d i c a t o r Water Heater central heating radiators hot water 11 13 12 file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. i n d d8 0 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 81 Listening SECTION 2 Questions 11–20 Questions 11–13 Label the diagram below.

i n d d8 1 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 82 Test 4 Questions 14–18 Wh e r e c a n e a c h o f t h e f o l l o w i n g i t e m s b e f o u n d ? Choose FIVE answers from the box and write the correct letter. T h e b e s t p l a c e t o p a r k i n t o w n – n e x t t o t h e s t a t i o n P h o n e n u m b e r f o r t a k e a w a y p i z z a s – 19 R a i l w a y m u s e u mc l o s e d o n 20 84/120 . next to questions 14–18. Locations Ai n b o x o n w a s h i n g m a c h i n e Bi n c u p b o a r d o n l a n d i n g Ci n c h e s t o f d r a w e r s Dn e x t t o w i n d o wi n l i v i n g r o o m Eo n s h e l f b y b a c k d o o r F o n t o p o f t e l e v i s i o n Gu n d e r k i t c h e n s i n k 14 p i l l o w s 15 w a s h i n g p o w d e r 16 k e y 17 l i g h t b u l b s 18 m a p Questions 19 and 20 Complete the notes below.8 1 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . A–G. Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.

Cc h a n g e h e r w a y o f t h i n k i n g . t h a n t h o s e i n h e r h o m e t h a n w h e n s h e w a s s t u d y i n g 25 K i r a s a y s t h a t s t u d e n t s w a n t t o d i s c u s s t h i n g s t h a t w o r r y t h e mo r t h a t t h e mv e r y m u c h . 23 K i r a s a y s t h a t l e c t u r e r s a r e e a s i e r t o c o u n t r y . Write ONE WORD ONLY for each answer. Cf o u n d h e r c o u r s e d i f f i c u l t . K i r a h a d t o Ar e a d f a s t e r . Bd o n e t w o y e a r s o f a c o u r s e . A. B or C.10/14/12 Cambridge IELTS 9 8 2 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . K i r a h a d Ac o m p l e t e d a c o u r s e . 21 I n h e r h o m e c o u n t r y . 22 T o s u c c e e d w i t h a s s i g n m e n t s . Questions 23–25 Complete the sentences below.htm 85/120 . file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. 24 P a u l s u g g e s t s t h a t K i r a m a y b e m o r e b e f o r e . i n d d8 2 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 83 Listening SECTION 3 Questions 21 – 30 Questions 21 and 22 Choose the correct letter. Bw r i t e f a s t e r .

8 3 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . i n d d8 3 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 84 Test 4 Questions 26–30 Answer the questions below. w h a t d o o v e r s e a s s t u d e n t s n e e d t o b e c o m e f a m i l i a r w i t h ? . Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer. h o wd o e s K i r a f e e l ? 30 I n a d d i t i o n t o t h e l a n g u a g e . 26 H o wd i d t h e s t u d e n t s d o t h e i r p r a c t i c a l s e s s i o n s ? 27 I n t h e s e c o n d s e m e s t e r h o wo f t e n d i d K i r a w o r k i n a h o s p i t a l ? 28 H o wm u c h f u l l t i m e w o r k d i d K i r a d o d u r i n g t h e y e a r ? 29 H a v i n g c o m p l e t e d t h e y e a r .

10/14/12 Cambridge IELTS 9 8 4 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . 35 T h e g r o u p d i d e x t e n s i v e r e a d i n g o n Aw i l d l i f e p r o b l e m s i n r u r a l a r e a s . Bt h e g r o u p w e r e m o s t i n t e r e s t e d i n t h e m . Cc u r r e n t g a r d e n i n g p r a c t i c e s . file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. Bt a k i n g l a r g e s c a l e p h o t o s . 36 T h e s p e a k e r f o c u s e s o n t h r e e a n i m a l s p e c i e s b e c a u s e Aa l o t o f d a t a h a s b e e n o b t a i n e d a b o u t t h e m . Bw h i c h t h e y c o n s i d e r e d t o b e r e p r e s e n t a t i v e . Bu r b a n a n i m a l p o p u l a t i o n s . Cw h i c h h a d s t a b l e p o p u l a t i o n s o f r a r e a n i m a l s . B or C. Cd i s c u s s i o n s w i t h t o w n s u r v e y o r s . 32 T h e e x a c t p r o p o r t i o n o f l a n d d e v o t e d t o p r i v a t e g a r d e n s w a s c o n f i r m e d b y Ac o n s u l t i n g s o m e o f f i c i a l d o c u m e n t s . BT h e y w e r e i n t e r e s t e d i n t h e e f f e c t s o f c i t y g r o w t h . 34 T h e g r o u p m a d e t h e i r o b s e r v a t i o n s i n g a r d e n s Aw h i c h h a d a l a r g e n u m b e r o f a n i m a l s p e c i e s . Bk e e p a r e c o r d o f a n i m a l s t h e y s a w . 33 T h e g r o u p a s k e d g a r d e n o w n e r s t o At a k e p a r t i n f o r m a l i n t e r v i e w s . Cg e t i n c o n t a c t w h e n t h e y s a wa r a r e s p e c i e s . A. i n d d8 4 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 85 Listening SECTION 4 Questions 31–40 Questions 31–36 Choose the correct letter.htm 87/120 . CT h e y w a n t e d t o i n v e s t i g a t e a r e c e n t p h e n o m e n o n . Wildlife in city gardens 31 Wh a t l e d t h e g r o u p t o c h o o s e t h e i r t o p i c ? AT h e y w e r e c o n c e r n e d a b o u t t h e d e c l i n e o f o n e s p e c i e s .

i n d d8 5 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 86 Test 4 Questions 37–40 Complete the table below. 8 5 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . Write ONE WORD ONLY for each answer.Ct h e y b e s t i n d i c a t e d g e n e r a l t r e n d s . Animals Reason for population increase in gardens Comments 37 s u i t a b l e s t r e t c h e s o f w a t e r m a s s i v e i n c r e a s e i n u r b a n p o p u l a t i o n H e d g e h o g s s a f e r f r o m 38 w h e n i n c i t i e s e a s y t o 39 t h e ma c c u r a t e l y l a r g e s u r v e y s t a r t i n g s o o n S o n g t h r u s h e s – a v a r i e t y o f 40 t o e a t – m o r e n e s t i n g p l a c e s a v a i l a b l e .

a n d w a s t h e n s o l e w i n n e r o f t h e 1 9 1 1 N o b e l P r i z e f o r C h e m i s t r y . a n d i n 1 8 9 4 w a s p l a c e d s e c o n d i n t h e e x a m i n a t i o n i n m a t h e m a t i c a l s c i e n c e s . l a t e r h e l p h e r t o g e t a n e d u c a t i o n . T h e i r m a r r i a g e i n 1 8 9 5 m a r k e d t h e s t a r t o f a p a r t n e r s h i p t h a t w a s s o o n t o a c h i e v e r e s u l t s o f file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. S h e w a s t h e f i r s t w o m a n t o w i n a N o b e l P r i z e . The life and work of Marie Curie Ma r i e C u r i e i s p r o b a b l y t h e m o s t f a m o u s w o m a n s c i e n t i s t w h o h a s e v e r l i v e d . B o r n Ma r i a S k l o d o w s k a i n P o l a n d i n 1 8 6 7 . s h e t h e n h a d t o t a k e w o r k a s a t e a c h e r . F r o mc h i l d h o o d . i n t u r n . I t w a s n o t u n t i l t h e s p r i n g o f t h a t y e a r t h a t s h e w a s i n t r o d u c e d t o P i e r r e C u r i e . I n 1 8 9 1 t h i s p r o m i s e w a s f u l f i l l e d a n d Ma r i e w e n t t o P a r i s a n d b e g a n t o s t u d y a t t h e S o r b o n n e ( t h e U n i v e r s i t y o f P a r i s ) . S h e c a m e f i r s t i n t h e e x a m i n a t i o n i n t h e p h y s i c a l s c i e n c e s i n 1 8 9 3 . i n d d8 6 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 87 Reading READING READING PASSAGE 1 You should spend about 20 minutes on Questions 1–13. P i e r r e C u r i e . o n t h e u n d e r s t a n d i n g t h a t B r o n i a w o u l d . Ma r i e w a s r e m a r k a b l e f o r h e r p r o d i g i o u s m e m o r y . s h e i s f a m o u s f o r h e r w o r k o n r a d i o a c t i v i t y . a n d w a s t w i c e a w i n n e r o f t h e N o b e l P r i z e .htm 89/120 . S h e o f t e n w o r k e d f a r i n t o t h e n i g h t a n d l i v e d o n l i t t l e m o r e t h a n b r e a d a n d b u t t e r a n d t e a . s h e w a s a w a r d e d t h e 1 9 0 3 N o b e l P r i z e f o r P h y s i c s . a n d a t t h e a g e o f 1 6 w o n a g o l d m e d a l o n c o m p l e t i o n o f h e r s e c o n d a r y e d u c a t i o n . F r o mh e r e a r n i n g s s h e w a s a b l e t o f i n a n c e h e r s i s t e r B r o n i a ’ s m e d i c a l s t u d i e s i n P a r i s . a n d H e n r i B e c q u e r e l .10/14/12 Cambridge IELTS 9 8 6 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . B e c a u s e h e r f a t h e r l o s t h i s s a v i n g s t h r o u g h b a d i n v e s t m e n t . Wi t h h e r h u s b a n d . which are based on Reading Passage 1 below.

Ma r i e C u r i e s t r u g g l e d t o o b t a i n p u r e r a d i u mi n t h e m e t a l l i c s t a t e . P i e r r e C u r i e j o i n e d h e r i n t h e w o r k t h a t s h e h a d u n d e r t a k e n t o r e s o l v e t h i s p r o b l e m . Ma r i e C u r i e . w h o s e s t a f f I r è n e h a d j o i n e d . Ma r i e C u r i e . a n d t h a t l e d t o t h e d i s c o v e r y o f t h e n e we l e m e n t s . i n a d d i t i o n . 1 9 0 6 . I n 1 9 2 1 . O n e o f Ma r i e C u r i e ’ s o u t s t a n d i n g a c h i e v e m e n t s w a s t o h a v e u n d e r s t o o d t h e n e e d t o a c c u m u l a t e i n t e n s e r a d i o a c t i v e s o u r c e s . i n d d8 7 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 88 Test 4 P i e r r e C u r i e ’ s p u p i l s . F o l l o w i n g H e n r i B e c q u e r e l ’ s d i s c o v e r y i n 1 8 9 6 o f a n e wp h e n o m e n o n . r e s e a r c h e d t h e c h e m i s t r y o f r a d i o a c t i v e s u b s t a n c e s a n d t h e i r m e d i c a l a p p l i c a t i o n s . c o u l d b e e x p l a i n e d o n l y b y t h e p r e s e n c e i n t h e o r e o f s m a l l q u a n t i t i e s o f a n u n k n o w n s u b s t a n c e o f v e r y h i g h a c t i v i t y . a m e m b e r o f t h e A c a d e m y o f Me d i c i n e . T h e b i r t h s o f Ma r i e ’ s t w o d a u g h t e r s . Wo m e n t h e r e p r e s e n t e d h e r w i t h a g r a mo f r a d i u mf o r h e r c a m p a i g n . T h i s w a s a c h i e v e d w i t h t h e h e l p o f t h e c h e m i s t A n d r é L o u i s D e b i e r n e . a m i n e r a l w h o s e r a d i o a c t i v i t y . w i t h t h e h e l p o f h e r d a u g h t e r I r è n e . n o t o n l y t o t r e a t i l l n e s s b u t a l s o t o m a i n t a i n a n a b u n d a n t s u p p l y f o r r e s e a r c h . s h e f o u n d h e r i n t e r e s t d r a w n t o p i t c h b l e n d e . B a s e d o n t h e r e s u l t s o f t h i s r e s e a r c h . S p a i n a n d C z e c h o s l o v a k i a a n d . I n 1 9 1 1 s h e w a s a w a r d e d t h e N o b e l P r i z e f o r C h e m i s t r y f o r t h e i s o l a t i o n o f a p u r e f o r mo f r a d i u m . w h i c h Ma r i e l a t e r c a l l e d ‘ r a d i o a c t i v i t y ’ . I n D e c e m b e r 1 9 0 4 s h e w a s a p p o i n t e d c h i e f a s s i s t a n t i n t h e l a b o r a t o r y d i r e c t e d b y P i e r r e C u r i e . n o wa t t h e h i g h e s t p o i n t o f h e r f a m e a n d . u s e d f o r t h e t r e a t m e n t o f w o u n d e d s o l d i e r s . 5 g r a m s o f r a d i u mm a d e a d e c i s i v e c o n t r i b u t i o n t o t h e s u c c e s s o f t h e e x p e r i m e n t s u n d e r t a k e n file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. T u r n i n g h e r a t t e n t i o n t o m i n e r a l s . o n e o f 8 7 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . Ma r i e C u r i e m a d e a t r i u m p h a n t j o u r n e y t o t h e U n i t e d S t a t e s t o r a i s e f u n d s f o r r e s e a r c h o n r a d i u m . B r a z i l . S h e w a s a p p o i n t e d l e c t u r e r i n p h y s i c s a t t h e É c o l e N o r m a l e S u p é r i e u r e f o r g i r l s i n S è v r e s . a n d i n 1 9 0 3 Ma r i e a n d P i e r r e s h a r e d w i t h B e c q u e r e l t h e N o b e l P r i z e f o r P h y s i c s f o r t h e d i s c o v e r y o f r a d i o a c t i v i t y . h a d t h e s a t i s f a c t i o n o f s e e i n g t h e d e v e l o p m e n t o f t h e C u r i e F o u n d a t i o n i n P a r i s . Ma r i e C u r i e r e c e i v e d h e r D o c t o r a t e o f S c i e n c e . S h e d i s c o v e r e d t h a t t h i s w a s t r u e f o r t h o r i u m . T h e e x i s t e n c e i n P a r i s a t t h e R a d i u mI n s t i t u t e o f a s t o c k o f 1 . p o l o n i u ma n d r a d i u m . F r a n c e ( 1 9 0 0 ) . I r è n e a n d E v e . a n d i n t r o d u c e d a m e t h o d o f t e a c h i n g b a s e d o n e x p e r i m e n t a l d e m o n s t r a t i o n s . Wh i l e P i e r r e C u r i e d e v o t e d h i m s e l f c h i e f l y t o t h e p h y s i c a l s t u d y o f t h e n e wr a d i a t i o n s . d e v o t e d h e r s e l f t o t h e d e v e l o p m e n t o f t h e u s e o f X r a d i o g r a p h y . Ma r i e C u r i e d e c i d e d t o f i n d o u t i f t h e r a d i o a c t i v i t y d i s c o v e r e d i n u r a n i u mw a s t o b e f o u n d i n o t h e r e l e m e n t s . i n 1 8 9 7 a n d 1 9 0 4 f a i l e d t o i n t e r r u p t h e r s c i e n t i f i c w o r k . Ma r i e a l s o g a v e l e c t u r e s i n B e l g i u m . i n c l u d i n g t h e m o b i l e u n i t s w h i c h c a m e t o b e k n o w n a s ‘ L i t t l e C u r i e s ’ . I n 1 9 1 8 t h e R a d i u mI n s t i t u t e . a c c o m p a n i e d b y h e r t w o d a u g h t e r s . a n d b e c a m e a c e n t r e f o r n u c l e a r p h y s i c s a n d c h e m i s t r y .htm 90/120 . f r o m1 9 2 2 . D u r i n g Wo r l d Wa r I . T h e s u d d e n d e a t h o f h e r h u s b a n d i n 1 9 0 6 w a s a b i t t e r b l o wt o Ma r i e C u r i e . s h e w a s a p p o i n t e d t o t h e p r o f e s s o r s h i p t h a t h a d b e e n l e f t v a c a n t o n h e r h u s b a n d ’ s d e a t h .10/14/12 Cambridge IELTS 9 w o r l d s i g n i f i c a n c e . a n d t h e i n a u g u r a t i o n i n 1 9 3 2 i n Wa r s a wo f t h e R a d i u mI n s t i t u t e . s u p e r i o r t o t h a t o f p u r e u r a n i u m . w h e r e h e r s i s t e r B r o n i a b e c a m e d i r e c t o r . b u t w a s a l s o a t u r n i n g p o i n t i n h e r c a r e e r : h e n c e f o r t h s h e w a s t o d e v o t e a l l h e r e n e r g y t o c o m p l e t i n g a l o n e t h e s c i e n t i f i c w o r k t h a t t h e y h a d u n d e r t a k e n . O n Ma y 1 3 . b e g a n t o o p e r a t e i n e a r n e s t . b e c o m i n g t h e f i r s t w o m a n t o t e a c h a t t h e S o r b o n n e .

8 8 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. Ma r i e ’ s s i s t e r B r o n i a s t u d i e d t h e m e d i c a l u s e s o f r a d i o a c t i v i t y .htm 91/120 . t h e i m p o r t a n c e o f w h i c h h a d b e e n d e m o n s t r a t e d b y h e r t w o N o b e l P r i z e s . write TRUE FALSE NOT GIVEN 1 2 3 4 5 6 i f t h e s t a t e m e n t a g r e e s w i t h t h e i n f o r m a t i o n i f t h e s t a t e m e n t c o n t r a d i c t s t h e i n f o r m a t i o n i f t h e r e i s n o i n f o r m a t i o n o n t h i s Ma r i e C u r i e ’ s h u s b a n d w a s a j o i n t w i n n e r o f b o t h Ma r i e ’ s N o b e l P r i z e s . Af e wm o n t h s a f t e r t h i s d i s c o v e r y . Ma r i e b e c a m e i n t e r e s t e d i n s c i e n c e w h e n s h e w a s a c h i l d . b u t b e c a u s e o f h e r i n f l u e n c e o n s u b s e q u e n t g e n e r a t i o n s o f n u c l e a r p h y s i c i s t s a n d c h e m i s t s . T h i s w o r k p r e p a r e d t h e w a y f o r t h e d i s c o v e r y o f t h e n e u t r o n b y S i r J a m e s C h a d w i c k a n d . f o r t h e d i s c o v e r y i n 1 9 3 4 b y I r è n e a n d F r é d é r i c J o l i o t C u r i e o f a r t i f i c i a l r a d i o a c t i v i t y . Ma r i e w a s a b l e t o a t t e n d t h e S o r b o n n e b e c a u s e o f h e r s i s t e r ’ s f i n a n c i a l c o n t r i b u t i o n . i n d d8 8 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 89 Reading Questions 1–6 Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1? In boxes 1–6 on your answer sheet.10/14/12 Cambridge IELTS 9 i n t h e y e a r s a r o u n d 1 9 3 0 . Ma r i e t o o k o v e r t h e t e a c h i n g p o s i t i o n h e r h u s b a n d h a d h e l d . Ma r i e C u r i e d i e d a s a r e s u l t o f l e u k a e m i a c a u s e d b y e x p o s u r e t o r a d i a t i o n . H e r c o n t r i b u t i o n t o p h y s i c s h a d b e e n i m m e n s e . S h e h a d o f t e n c a r r i e d t e s t t u b e s c o n t a i n i n g r a d i o a c t i v e i s o t o p e s i n h e r p o c k e t . n o t o n l y i n h e r o w n w o r k . r e m a r k i n g o n t h e p r e t t y b l u e g r e e n l i g h t t h e y g a v e o f f . Ma r i e s t o p p e d d o i n g r e s e a r c h f o r s e v e r a l y e a r s w h e n h e r c h i l d r e n w e r e b o r n . a b o v e a l l .

Ma r i e C u r i e f o u n d t h a t t h e e l e m e n t c a l l e d 7 h a d t h e s a m e p r o p e r t y . • Ma r i e a n d P i e r r e C u r i e ’ s r e s e a r c h i n t o t h e r a d i o a c t i v i t y o f t h e m i n e r a l k n o w n a s 8 l e d t o t h e d i s c o v e r y o f t w o n e we l e m e n t s . Marie Curie’s research on radioactivity • Wh e n u r a n i u mw a s d i s c o v e r e d t o b e r a d i o a c t i v e .10/14/12 Cambridge IELTS 9 8 9 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . Choose ONE WORD from the passage for each answer. Ma r i e C u r i e r e c e i v e d r e c o g n i t i o n f o r h e r w o r k o n t h e e l e m e n t 9 . • I n 1 9 1 1 . i n d d8 9 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 90 Test 4 Questions 7–13 Complete the notes below.htm a n d o f w h a t w a s k n o w n a s a r t i f i c i a l r a d i o a c t i v i t y . Write your answers in boxes 7–13 on your answer sheet. • T h e r a d i o a c t i v e m a t e r i a l s t o c k e d i n P a r i s c o n t r i b u t e d t o t h e d i s c o v e r i e s i n t h e 1 9 3 0 s o f t h e 12 file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. • Ma r i e a n d I r è n e C u r i e d e v e l o p e d X r a d i o g r a p h y w h i c h w a s u s e d a s a m e d i c a l t e c h n i q u e f o r 10 . • Ma r i e C u r i e s a wt h e i m p o r t a n c e o f c o l l e c t i n g r a d i o a c t i v e m a t e r i a l b o t h f o r r e s e a r c h a n d f o r c a s e s o f 11 . 92/120 .

Wi l l i a mJ a m e s i n t r o d u c e d t h e d i s t i n c t i o n i n 1 8 9 2 . a n d t h e self as an object. p a r t i c u l a r l y i n t h e e a r l y m o n t h s . T h i s i s a n a s p e c t o f t h e s e l f t h a t h e l a b e l l e d ‘ s e l f a s s u b j e c t ’ .• D u r i n g h e r r e s e a r c h . e . CA n o t h e r p o w e r f u l s o u r c e o f i n f o r m a t i o n f o r i n f a n t s a b o u t t h e e f f e c t s t h e y c a n h a v e o n t h e w o r l d a r o u n d t h e mi s p r o v i d e d w h e n o t h e r s m i m i c t h e m . i n f a n t s l e a r n t h a t w h e n t h e y c r y o r s m i l e s o m e o n e r e s p o n d s t o t h e m . T h i s i s f o l l o w e d b y a t t e m p t s t o a f f e c t t h e b e h a v i o u r o f o t h e r p e o p l e . T h e s e i n c l u d e d a n a w a r e n e s s o f o n e ’ s o w n a g e n c y ( i . Ma n y p a r e n t s s p e n d a l o t o f t i m e . a n d c o n t e m p o r a r i e s o f h i s . Ma r i e C u r i e w a s e x p o s e d t o r a d i a t i o n a n d a s a r e s u l t s h e s u f f e r e d f r o m 13 . a d d e d t o t h e d e v e l o p i n g d e b a t e . o n e ’ s p o w e r t o a c t ) . s u c h a s C h a r l e s C o o l e y . BA c c o r d i n g t o J a m e s . a n d h e g a v e i t v a r i o u s e l e m e n t s . Young children’s sense of identity A As e n s e o f s e l f d e v e l o p s i n y o u n g c h i l d r e n b y d e g r e e s . C o o l e y ( 1 9 0 2 ) s u g g e s t e d t h a t a s e n s e o f t h e s e l f a s s u b j e c t w a s p r i m a r i l y c o n c e r n e d w i t h b e i n g a b l e t o e x e r c i s e p o w e r . T h e s e f e a t u r e s g r a d u a l l y e m e r g e a s i n f a n t s e x p l o r e t h e i r w o r l d a n d i n t e r a c t w i t h c a r e g i v e r s . H e p r o p o s e d t h a t t h e e a r l i e s t e x a m p l e s o f t h i s a r e a n i n f a n t ’ s a t t e m p t s t o c o n t r o l p h y s i c a l o b j e c t s . c o p y i n g t h e i r i n f a n t ’ s . a c h i l d ’ s f i r s t s t e p o n t h e r o a d t o s e l f u n d e r s t a n d i n g c a n b e s e e n a s t h e r e c o g n i t i o n t h a t h e o r s h e e x i s t s . i n d d9 0 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 91 Reading READING PASSAGE 2 You should spend about 20 minutes on Questions 14–26 which are based on Reading Passage 2 below. F o r e x a m p l e . 9 0 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . s u c h a s t o y s o r h i s o r h e r o w n l i m b s . E v e r s i n c e t h e n p s y c h o l o g i s t s h a v e c o n t i n u e d b u i l d i n g o n t h e t h e o r y . a n d a n a w a r e n e s s o f o n e ’ s d i s t i n c t i v e n e s s f r o mo t h e r p e o p l e . T h e p r o c e s s c a n u s e f u l l y b e t h o u g h t o f i n t e r m s o f t h e g r a d u a l e m e r g e n c e o f t w o s o m e w h a t s e p a r a t e f e a t u r e s : t h e self as a subject.

t h e y c e r t a i n l y c a n n o t e x p r e s s t h i s a s p e c t o f t h e s e l f d i r e c t l y . a n d o n l y t h e y . I n a d d i t i o n . H o w e v e r . r a t h e r s c a r c e b e c a u s e o f d i f f i c u l t i e s o f c o m m u n i c a t i o n : e v e n i f y o u n g i n f a n t s c a n r e f l e c t o n t h e i r e x p e r i e n c e . a n d t h e n o b s e r v e d h o wo f t e n t h e y t o u c h e d t h e i r n o s e s . C o o l e y b e l i e v e d t h a t p e o p l e b u i l d u p t h e i r s e n s e o f i d e n t i t y f r o mt h e r e a c t i o n s o f o t h e r s t o t h e m . t h e y b e g i n t o p l a c e t h e m s e l v e s i n a w h o l e s e r i e s o f c a t e g o r i e s . t h e y f o u n d t h a t file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. c a n c h a n g e t h e r e f l e c t i o n i n t h e m i r r o r . b r o t h e r . i n d d9 1 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 92 Test 4 EO n c e c h i l d r e n h a v e a c q u i r e d a c e r t a i n l e v e l o f s e l f a w a r e n e s s . ’ GL e w i s a n d B r o o k s G u n n a r g u e d t h a t a n i m p o r t a n t d e v e l o p m e n t a l m i l e s t o n e i s r e a c h e d w h e n c h i l d r e n b e c o m e a b l e t o r e c o g n i z e t h e m s e l v e s v i s u a l l y w i t h o u t t h e s u p p o r t o f s e e i n g c o n t i n g e n t m o v e m e n t . Me a d ( 1 9 3 4 ) w e n t e v e n f u r t h e r . D u n n ( 1 9 8 8 ) p o i n t s o u t t h a t i t i s i n s u c h d a y t o d a y r e l a t i o n s h i p s a n d i n t e r a c t i o n s t h a t t h e c h i l d ’ s u n d e r s t a n d i n g o f h i s o r h e r s e l f e m e r g e s . T h i s h a s b e e n s e e n b y m a n y t o b e t h e a s p e c t o f t h e s e l f w h i c h i s m o s t i n f l u e n c e d b y s o c i a l e l e m e n t s . FC o o l e y a n d o t h e r r e s e a r c h e r s s u g g e s t e d a c l o s e c o n n e c t i o n b e t w e e n a p e r s o n ’ s o w n u n d e r s t a n d i n g o f t h e i r i d e n t i t y a n d o t h e r p e o p l e ’ s u n d e r s t a n d i n g o f i t . a n d f r o mt h e v i e wt h e y b e l i e v e o t h e r s h a v e o f t h e m . T h i s i s b e c a u s e t h e y .10/14/12 Cambridge IELTS 9 v o c a l i z a t i o n s a n d e x p r e s s i o n s . DT h i s u n d e r s t a n d i n g t h a t c h i l d r e n g a i n o f t h e m s e l v e s a s a c t i v e a g e n t s c o n t i n u e s t o d e v e l o p i n t h e i r a t t e m p t s t o c o o p e r a t e w i t h o t h e r s i n p l a y . O n t h e o t h e r h a n d . s i n c e i t i s m a d e u p o f s o c i a l r o l e s ( s u c h a s s t u d e n t . s h y n e s s . T h e p s y c h o l o g i s t s r e a s o n e d t h a t i f t h e c h i l d r e n k n e ww h a t t h e y u s u a l l y l o o k e d l i k e . s i n c e p e o p l e c o m e t o s e e t h e m s e l v e s a s t h e y a r e r e f l e c t e d i n o t h e r s . 9 1 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . a n d i t a r i s e s i n s o c i a l e x p e r i e n c e …i t i s i m p o s s i b l e t o c o n c e i v e o f a s e l f a r i s i n g o u t s i d e o f s o c i a l e x p e r i e n c e . y o u n g c h i l d r e n e n j o y l o o k i n g i n m i r r o r s . T h i s i s n o t t o s a y t h a t i n f a n t s r e c o g n i z e t h e r e f l e c t i o n a s t h e i r own i m a g e ( a l a t e r d e v e l o p m e n t ) . T h i s s e c o n d s t e p i n t h e d e v e l o p m e n t o f a f u l l s e n s e o f s e l f i s w h a t J a m e s c a l l e d t h e ‘ s e l f a s o b j e c t ’ . L e w i s a n d B r o o k s G u n n ( 1 9 7 9 ) d a b b e d s o m e r e d p o w d e r o n t h e n o s e s o f c h i l d r e n w h o w e r e p l a y i n g i n f r o n t o f a m i r r o r . I n o n e e x p e r i m e n t . h o w e v e r . H e c a l l e d t h e s e l f a s o b j e c t t h e ‘ l o o k i n g g l a s s s e l f ’ . s p o r t i n g a b i l i t y ) . a n d s a wt h e s e l f a n d t h e s o c i a l w o r l d a s i n e x t r i c a b l y b o u n d t o g e t h e r : ‘ T h e s e l f i s e s s e n t i a l l y a s o c i a l s t r u c t u r e . w h e r e t h e m o v e m e n t s t h e y c a n s e e a r e d e p e n d e n t u p o n t h e i r o w n m o v e m e n t s . l e a d s t o a g r o w i n g a w a r e n e s s t h a t t h e y a r e d i s t i n c t f r o mo t h e r p e o p l e .htm 94/120 . t h e y w o u l d b e s u r p r i s e d b y t h e u n u s u a l r e d m a r k a n d w o u l d s t a r t t o u c h i n g i t . w h i c h t o g e t h e r p l a y s u c h a n i m p o r t a n t p a r t i n d e f i n i n g t h e mu n i q u e l y a s ‘ t h e m s e l v e s ’ . c o l l e a g u e ) a n d c h a r a c t e r i s t i c s w h i c h d e r i v e t h e i r m e a n i n g f r o mc o m p a r i s o n o r i n t e r a c t i o n w i t h o t h e r p e o p l e ( s u c h a s t r u s t w o r t h i n e s s . T h i s r e c o g n i t i o n o c c u r s a r o u n d t h e i r s e c o n d b i r t h d a y . L e w i s a n d B r o o k s G u n n ( 1 9 7 9 ) s u g g e s t t h a t i n f a n t s ’ d e v e l o p i n g u n d e r s t a n d i n g t h a t t h e m o v e m e n t s t h e y s e e i n t h e m i r r o r a r e c o n t i n g e n t o n t h e i r o w n . E m p i r i c a l i n v e s t i g a t i o n s o f t h e s e l f a s s u b j e c t i n y o u n g c h i l d r e n a r e .

i n d d9 2 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 93 Reading Questions 14–19 R e a d i n g P a s s a g e 2 h a s e i g h t p a r a g r a p h s . A–H. A–H. t h e c h i l d r e n ’ s d i s a g r e e m e n t s i n v o l v e d a s t r u g g l e o v e r a t o y t h a t n o n e o f t h e mh a d p l a y e d w i t h b e f o r e o r a f t e r t h e t u g o f w a r : t h e c h i l d r e n s e e m e d t o b e d i s p u t i n g o w n e r s h i p r a t h e r t h a n w a n t i n g t o p l a y w i t h i t . p e r h a p s t h e m o s t g r a p h i c e x p r e s s i o n s o f s e l f a w a r e n e s s i n g e n e r a l c a n b e s e e n i n t h e d i s p l a y s o f r a g e w h i c h a r e m o s t c o m m o n f r o m1 8 m o n t h s t o 3 y e a r s o f a g e . O f t e n . in boxes 14–19 on your answer sheet.htm 95/120 . HF i n a l l y . B r o n s o n ( 1 9 7 5 ) f o u n d t h a t t h e i n t e n s i t y o f t h e f r u s t r a t i o n a n d a n g e r i n t h e i r d i s a g r e e m e n t s i n c r e a s e d s h a r p l y b e t w e e n t h e a g e s o f 1 a n d 2 y e a r s . I n a l o n g i t u d i n a l s t u d y o f g r o u p s o f t h r e e o r f o u r c h i l d r e n . 14 a n a c c o u n t o f t h e m e t h o d u s e d b y r e s e a r c h e r s i n a p a r t i c u l a r s t u d y 15 t h e r o l e o f i m i t a t i o n i n d e v e l o p i n g a s e n s e o f i d e n t i t y 16 t h e a g e a t w h i c h c h i l d r e n c a n u s u a l l y i d e n t i f y a s t a t i c i m a g e o f t h e m s e l v e s 17 a r e a s o n f o r t h e l i m i t a t i o n s o f s c i e n t i f i c r e s e a r c h i n t o ‘ s e l f a s s u b j e c t ’ 18 r e f e r e n c e t o a p o s s i b l e l i n k b e t w e e n c u l t u r e a n d a p a r t i c u l a r f o r mo f b e h a v i o u r 19 e x a m p l e s o f t h e w i d e r a n g e o f f e a t u r e s t h a t c o n t r i b u t e t o t h e s e n s e o f ‘ s e l f a s o b j e c t ’ file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. Wh i c h p a r a g r a p h c o n t a i n s t h e f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n ? Write the correct letter. 9 2 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . NB You may use any letter more than once. t h e l i n k b e t w e e n t h e s e n s e o f ‘ s e l f ’ a n d o f ‘ o w n e r s h i p ’ i s a n o t a b l e f e a t u r e o f c h i l d h o o d i n We s t e r n s o c i e t i e s . A l t h o u g h i t m a y b e l e s s m a r k e d i n o t h e r s o c i e t i e s .10/14/12 Cambridge IELTS 9 c h i l d r e n o f 1 5 t o 1 8 m o n t h s a r e g e n e r a l l y n o t a b l e t o r e c o g n i z e t h e m s e l v e s u n l e s s o t h e r c u e s s u c h a s m o v e m e n t a r e p r e s e n t .

htm 96/120 . 20 As e n s e o f i d e n t i t y c a n n e v e r b e f o r m e d w i t h o u t r e l a t i o n s h i p s w i t h o t h e r p e o p l e . List of Researchers AJ a m e s BC o o l e y CL e w i s a n d B r o o k s G u n n D Me a d EB r o n s o n file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. Match each finding with the correct researcher or researchers. 21 Ac h i l d ’ s a w a r e n e s s o f s e l f i s r e l a t e d t o a s e n s e o f m a s t e r y o v e r t h i n g s a n d p e o p l e .10/14/12 Cambridge IELTS 9 9 3 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . A–E. Write the correct letter. i n d d9 3 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 94 Test 4 Questions 20–23 Look at the following findings (Questions 20–23) and the list of researchers below. 23 O b s e r v i n g t h e i r o w n r e f l e c t i o n c o n t r i b u t e s t o c h i l d r e n ’ s s e l f a w a r e n e s s . A–E. in boxes 20–23 on your answer sheet. c h i l d r e n ’ s s e n s e o f i d e n t i t y l e a d s t o a g g r e s s i v e b e h a v i o u r . 22 A t a c e r t a i n a g e .

a n d c a n l e a d t o d i s p u t e s . c h i l d r e n c o m e t o r e a l i s e t h a t t h e y c a n h a v e a n e f f e c t o n t h e w o r l d a r o u n d t h e m . b e c a u s e o f p r o b l e m s . Write your answers in boxes 24–26 on your answer sheet. t h e d e v e l o p m e n t o f s e l f a w a r e n e s s i s o f t e n l i n k e d t o a s e n s e o f 26 . file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. T h i s a s p e c t o f s e l f a w a r e n e s s i s d i f f i c u l t t o r e s e a r c h d i r e c t l y .htm 97/120 . O n e i m p o r t a n t s t a g e i n t h i s p r o c e s s i s t h e v i s u a l r e c o g n i t i o n o f t h e m s e l v e s w h i c h u s u a l l y o c c u r s w h e n t h e y r e a c h t h e a g e o f t w o . i n d d9 4 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 95 Reading Questions 24–26 Complete the summary below. c h i l d r e n s t a r t t o b e c o m e a w a r e o f h o wt h e y a r e v i e w e d b y o t h e r s . I n We s t e r n s o c i e t i e s a t l e a s t . o r c a u s i n g t h e i m a g e t o m o v e w h e n t h e y f a c e a 24 25 . How children acquire a sense of identity F i r s t . S e c o n d l y . f o r e x a m p l e b y h a n d l i n g o b j e c t s . Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.10/14/12 Cambridge IELTS 9 9 4 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 .

List of Headings i ii iii C o m m e r c i a l p r e s s u r e s o n p e o p l e i n c h a r g e Mi x e d v i e w s o n c u r r e n t c h a n g e s t o m u s e u m s I n t e r p r e t i n g t h e f a c t s t o m e e t v i s i t o r e x p e c t a t i o n s file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.htm 98/120 . in boxes 27–30 on your answer sheet.10/14/12 Cambridge IELTS 9 9 5 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . Choose the correct heading for paragraphs B–E from the list of headings below. i n d d9 5 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 96 Test 4 READING PASSAGE 3 You should spend about 20 minutes on Questions 27–40. which are based on Reading Passage 3 Questions 27–30 Reading Passage 3 has six paragraphs. A–F. i–vii. Write the correct number.

T h e k e y w o r d i n h e r i t a g e d i s p l a y i s n o w‘ e x p e r i e n c e ’ . A s o n e w r i t e r o b s e r v e s : ‘ A l t h o u g h i t i s n o we v i d e n t t h a t a r t e f a c t s a r e a s e a s i l y a l t e r e d a s c h r o n i c l e s . p u b l i c f a i t h i n t h e i r v e r a c i t y e n d u r e s : a t a n g i b l e r e l i c s e e m s ipso facto r e a l .10/14/12 Cambridge IELTS 9 iv v vi vii T h e i n t e r n a t i o n a l d i m e n s i o n C o l l e c t i o n s o f f a c t u a l e v i d e n c e F e w e r d i f f e r e n c e s b e t w e e n p u b l i c a t t r a c t i o n s C u r r e n t r e v i e w s a n d s u g g e s t i o n s Example P a r a g r a p h A 27 P a r a g r a p h B 28 P a r a g r a p h C 29 P a r a g r a p h D 30 P a r a g r a p h EQuestions 31–36 9 6 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . t h e i n f o r m a t i o n a c c o m p a n y i n g t h e o b j e c t s o f t e n m a d e l i t t l e s e n s e t o t h e l a y v i s i t o r . T h e c o n t e n t a n d f o r m a t o f e x p l a n a t i o n s d a t e d b a c k t o a t i m e w h e n t h e m u s e u mw a s t h e e x c l u s i v e d o m a i n o f t h e s c i e n t i f i c r e s e a r c h e r . i n v o l v i n g a l l t h e s e n s e s . w h e n s c i e n c e w a s r e g a r d e d a s o b j e c t i v e a n d v a l u e f r e e . G o o d e x a m p l e s o f t h i s a p p r o a c h i n t h e U Ka r e t h e J o r v i k C e n t r e i n Y o r k . t h e m o r e e x c i t i n g t h e b e t t e r a n d . S i m i l a r l y . Mu s e u m s u s e d t o l o o k – a n d s o m e s t i l l d o – m u c h l i k e s t o r a g e r o o m s o f o b j e c t s p a c k e d t o g e t h e r i n s h o w c a s e s : g o o d f o r s c h o l a r s w h o w a n t e d t o s t u d y t h e s u b t l e d i f f e r e n c e s i n d e s i g n . h o w e v e r . BR e c e n t l y . a t t i t u d e s t o w a r d s h i s t o r y a n d t h e w a y i t s h o u l d b e p r e s e n t e d h a v e a l t e r e d . i f p o s s i b l e . u n t i l r e c e n t l y . t h e N a t i o n a l Mu s e u mo f P h o t o g r a p h y . t o w h o mi t a l l l o o k e d a l i k e . r e f l e c t e d i n m u s e u md i s p l a y s . F i l m file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. b u t n o t f o r t h e o r d i n a r y v i s i t o r .htm 99/120 . i n d d9 6 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 97 Reading The Development of Museums AT h e c o n v i c t i o n t h a t h i s t o r i c a l r e l i c s p r o v i d e i n f a l l i b l e t e s t i m o n y a b o u t t h e p a s t i s r o o t e d i n t h e n i n e t e e n t h a n d e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r i e s . ’ S u c h c o n v i c t i o n w a s .

r o l e t o f u l f i l . a n d m o v e a w a y f r o mf a n t a s y . a n d t h e m e p a r k s a r e m o v i n g t o w a r d s m o r e a u t h e n t i c i t y a n d r e s e a r c h b a s e d p r e s e n t a t i o n s . i n t h e Mu s e u mo f N a t u r a l H i s t o r y i n Wa s h i n g t o n . r a t h e r d i s t i n c t . a n d t h e I m p e r i a l Wa r Mu s e u mi n L o n d o n . T h o s e w h o a r e p r o f e s s i o n a l l y e n g a g e d i n t h e a r t o f i n t e r p r e t i n g h i s t o r y a r e t h u s i n a d i f f i c u l t p o s i t i o n . T h e r e i s o n e c o m p e n s a t i o n . b e c a u s e t h i s c o r r e s p o n d s t o p u b l i c p e r c e p t i o n s . O n s o c a l l e d h e r i t a g e s i t e s t h e r e e n a c t m e n t o f h i s t o r i c a l e v e n t s i s i n c r e a s i n g l y p o p u l a r .10/14/12 Cambridge IELTS 9 a n d T e l e v i s i o n i n B r a d f o r d . s u c h a s t h e j u n g l e a n d d e s e r t e n v i r o n m e n t s i n B u r g e r s ’ Z o o i n H o l l a n d . S u c h p r e s e n t a t i o n s t e l l u s m o r e a b o u t c o n t e m p o r a r y p e r c e p t i o n s o f t h e w o r l d t h a n a b o u t o u r a n c e s t o r s . m u s e u m s h a v e a d o p t e d s t o r y l i n e s f o r e x h i b i t i o n s . EI t c o u l d b e c l a i m e d t h a t i n o r d e r t o m a k e e v e r y t h i n g i n h e r i t a g e m o r e ‘ r e a l ’ . I n z o o s . a s t h e y m u s t s t e e r a n a r r o wc o u r s e b e t w e e n t h e d e m a n d s o f ‘ e v i d e n c e ’ a n d ‘ a t t r a c t i v e n e s s ’ . i s g r a d u a l l y e v a p o r a t i n g . T h i s d e v e l o p m e n t i s a r e s p o n s e t o m a r k e t f o r c e s a n d . 9 7 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . a s t h e y t r y t o p r e s e n t m o r e s e r i o u s s o c i a l a n d c u l t u r a l i s s u e s . a n d c o m p u t e r s w i l l s o o n p r o v i d e v i r t u a l r e a l i t y e x p e r i e n c e s . F o r e x a m p l e . F o r e x a m p l e . S i m i l a r l y . Pithecanthropus erectus i s d e p i c t e d i n a n I n d o n e s i a n m u s e u mw i t h Ma l a y f a c i a l f e a t u r e s . S u c h d e v e l o p m e n t s h a v e b e e n c r i t i c i s e d a s a n i n t o l e r a b l e v u l g a r i s a t i o n . b u t i n g r e a t s p a c e s . a l t h o u g h m u s e u m s a n d h e r i t a g e s i t e s h a v e a s p e c i a l .htm 100/120 . N o o n e c a n p r e d i c t w h e r e t h e p r o c e s s w i l l e n d . w h i c h w i l l p r e s e n t v i s i t o r s w i t h a v i v i d i m a g e o f t h e p e r i o d o f t h e i r c h o i c e . i n w h i c h t h e y t h e m s e l v e s c a n a c t a s i f p a r t o f t h e h i s t o r i c a l e n v i r o n m e n t . H o w e v e r . h i s t o r i c a l a c c u r a c y m u s t b e i n c r e a s i n g l y a l t e r e d . w h e r e v i s i t o r s m a k e c h o i c e s o n h o wa n d w h e r e t o s p e n d t h e i r f r e e t i m e . a n i m a l s a r e n o l o n g e r k e p t i n c a g e s . T h i s p a r t i c u l a r t r e n d i s r e g a r d e d a s o n e o f t h e m a j o r d e v e l o p m e n t s i n t h e p r e s e n t a t i o n o f n a t u r a l h i s t o r y i n t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . H e r i t a g e a n d m u s e u me x p e r t s d o n o t h a v e t o i n v e n t s t o r i e s a n d r e c r e a t e h i s t o r i c a l e n v i r o n m e n t s t o a t t r a c t t h e i r v i s i t o r s : t h e i r a s s e t s a r e a l r e a d y i n p l a c e . t h e s h a r p d i s t i n c t i o n b e t w e e n m u s e u ma n d h e r i t a g e s i t e s o n t h e o n e h a n d . e x h i b i t s m u s t b e b o t h b a s e d o n a r t e f a c t s a n d f a c t s a s w e k n o wt h e m . t h e y a r e a l s o o p e r a t i n g i n a v e r y c o m p e t i t i v e e n v i r o n m e n t . CI n a r e l a t e d d e v e l o p m e n t . s i t e s h a v e a c c e p t e d ‘ t h e m i n g ’ a s a r e l e v a n t t o o l . a n d a t t r a c t i v e l y p r e s e n t e d . I n t h e U S t h e t r e n d e m e r g e d m u c h e a r l i e r : Wi l l i a m s b u r g h a s b e e n a p r o t o t y p e f o r m a n y h e r i t a g e d e v e l o p m e n t s i n o t h e r p a r t s o f t h e w o r l d . e i t h e r i n t h e o p e n a i r o r i n e n o r m o u s g r e e n h o u s e s . t o o . T h e y a l r e a d y b o r r o wi d e a s a n d c o n c e p t s f r o mo n e a n o t h e r . b u t t h e s u c c e s s o f m a n y h i s t o r i c a l t h e m e p a r k s a n d s i m i l a r l o c a t i o n s s u g g e s t s t h a t t h e m a j o r i t y o f t h e p u b l i c d o e s n o t s h a r e t h i s o p i n i o n . N e a n d e r t h a l m a n i s s h o w n m a k i n g a d o m i n a n t g e s t u r e t o h i s w i f e . h o w e v e r . i n d d9 7 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 98 Test 4 DT h e m e p a r k s a r e u n d e r g o i n g o t h e r c h a n g e s . e s p e c i a l l y g i v e n t h e i n c r e a s i n g n e e d i n t h e h e r i t a g e i n d u s t r y f o r i n c o m e g e n e r a t i n g a c t i v i t i e s . a n d t h e m e p a r k s o n t h e o t h e r . f o r t h e p r o f e s s i o n a l s w h o m a k e file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.

N o w o n d e r t h a t p e o p l e w h o s t r o l l a r o u n d e x h i b i t i o n s a r e f i l l e d w i t h n o s t a l g i a . v i s i t o r s w o u l d d o i t f o r t h e m s e l v e s . t h o s e o f t h e p a s t A B C D d i d n o t p r e s e n t h i s t o r y i n a d e t a i l e d w a y . A n d n o m a t t e r h o we x c i t i n g t h e r e s u l t . m i s c o n c e p t i o n s a n d p r e j u d i c e s . i n d d9 8 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 99 Reading Choose the correct letter. t r y t o p r e s e r v e s e p a r a t e i d e n t i t i e s . 31 C o m p a r e d w i t h t o d a y ’ s m u s e u m s . p e o p l e l i v e d w i t h i n t h e w a l l e d t o w n . h e r i t a g e s i t e s a n d t h e m e p a r k s A B o f t e n w o r k i n c l o s e p a r t n e r s h i p . w e r e n o t p r i m a r i l y i n t e n d e d f o r t h e p u b l i c . p a l a c e s a n d c a t h e d r a l s h a v e a l o n g e r l i f e s p a n t h a n t h e d w e l l i n g s o f o r d i n a r y p e o p l e . a n a r e a m o r e t h a n f i v e t i m e s s m a l l e r t h a n m o d e r n L e y d e n . w e r e m o r e c l e a r l y o r g a n i s e d . p r e s e r v e d i t e m s w i t h g r e a t e r c a r e . FH u m a n b i a s i s i n e v i t a b l e . i t w o u l d c o n t a i n a l o t m o r e b i a s t h a n t h e p r e s e n t a t i o n s p r o v i d e d b y e x p e r t s . Write the correct letter in boxes 31–36 on your answer sheet. T h e s a m e a p p l i e s t o t h e f u r n i s h i n g s a n d o t h e r c o n t e n t s o f t h e p r e m i s e s . 101/120 file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. b a s e d o n t h e i r o w n i d e a s . 9 8 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . C a s t l e s . f i n e p e r i o d r o o m s g i v e o n l y a n i m a g e o f t h e l i f e s t y l e o f t h e u p p e r c l a s s o f t h a t e r a . r e l y o n c o m p u t e r i m a g e s . Y e t i n m u s e u m s . r e f l e c t m i n o r i t y t a s t e s . B. t h e e v i d e n c e i n m u s e u m s i n d i c a t e s t h a t l i f e w a s s o m u c h b e t t e r i n t h e p a s t . T h i s n o t i o n i s i n d u c e d b y t h e b i a s i n i t s r e p r e s e n t a t i o n i n m u s e u m s a n d h e r i t a g e c e n t r e s .10/14/12 Cambridge IELTS 9 t h e s e i n t e r p r e t a t i o n s : i f t h e y d i d n o t p r o v i d e t h e i n t e r p r e t a t i o n . 33 T h e w r i t e r s a y s t h a t m u s e u m s . C or D. w h i c h i n t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y w a s o c c u p i e d b y a p p r o x i m a t e l y t h e s a m e n u m b e r o f i n h a b i t a n t s a s t o d a y . I n m o s t o f t h e h o u s e s s e v e r a l f a m i l i e s l i v e d t o g e t h e r i n c i r c u m s t a n c e s b e y o n d o u r i m a g i n a t i o n . 32 A c c o r d i n g t o t h e w r i t e r . T h e s i m p l e f a c t i s t h a t n o t e v e r y t h i n g f r o mh i s t o r y s u r v i v e s t h e h i s t o r i c a l p r o c e s s . h a v e t h e i r o r i g i n s i n Y o r k a n d L o n d o n . A. c u r r e n t t r e n d s i n t h e h e r i t a g e i n d u s t r y A B C D e m p h a s i s e p e r s o n a l i n v o l v e m e n t . b u t a n o t h e r s o u r c e o f b i a s i n t h e r e p r e s e n t a t i o n o f h i s t o r y h a s t o d o w i t h t h e t r a n s i t o r y n a t u r e o f t h e m a t e r i a l s t h e m s e l v e s .htm . I n a t o w n l i k e L e y d e n i n H o l l a n d .

r e v e a l m o r e a b o u t p r e s e n t b e l i e f s t h a n a b o u t t h e p a s t . i n d d9 9 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 100 Test 4 Questions 37–40 Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3? In boxes 37–40 on your answer sheet.10/14/12 Cambridge IELTS 9 C D h a v e s i m i l a r e x h i b i t s . o n l y v e r y d u r a b l e o b j e c t s r e m a i n f r o mt h e p a s t . s h o u l d b e f r e e f r o mc o m m e r c i a l c o n s t r a i n t s . h a v e t o d o a c e r t a i n a m o u n t o f l a n g u a g e t r a n s l a t i o n . h a v e t o b a l a n c e c o n f l i c t i n g p r i o r i t i e s . a r e l e s s e a s y t o d i s t i n g u i s h t h a n b e f o r e .htm 102/120 . 36 T h e p a s s a g e e n d s b y n o t i n g t h a t o u r v i e wo f h i s t o r y i s b i a s e d b e c a u s e A B C D w e f a i l t o u s e o u r i m a g i n a t i o n . m u s e u me x h i b i t s f o c u s t o o m u c h o n t h e l o c a l a r e a . e x p e r t s A B C D s h o u l d p u r s u e a s i n g l e o b j e c t i v e . w e t e n d t o i g n o r e t h i n g s t h a t d i s p l e a s e u s . a r e b a s e d o n t h e f a l s e a s s u m p t i o n s o f p r o f e s s i o n a l s . write TRUE FALSE NOT GIVEN if the statement agrees with the information if the statement contradicts the information if there is no information on this 37 C o n s u m e r s p r e f e r t h e m e p a r k s w h i c h a v o i d s e r i o u s i s s u e s . 34 T h e w r i t e r s a y s t h a t i n p r e p a r i n g e x h i b i t s f o r m u s e u m s . 9 9 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . 39 T h e b o u n d a r i e s o f L e y d e n h a v e c h a n g e d l i t t l e s i n c e t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y . file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. a l l o wv i s i t o r s t o m a k e m o r e u s e o f t h e i r i m a g i n a t i o n . 35 I n p a r a g r a p h E . t h e w r i t e r s u g g e s t s t h a t s o m e m u s e u me x h i b i t s A B C D f a i l t o m a t c h v i s i t o r e x p e c t a t i o n s . 40 Mu s e u m s c a n g i v e a f a l s e i m p r e s s i o n o f h o wl i f e u s e d t o b e . 38 Mo r e p e o p l e v i s i t m u s e u m s t h a n t h e m e p a r k s .

10/14/12 1 0 0 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . i n d d1 0 0 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 101 Writing WRITING WRITING TASK 1 Y o u s h o u l d s p e n d a b o u t 2 0 m i n u t e s o n t h i s t a s k . and make comparisons where relevant. Wr i t e a t l e a s t 1 5 0 w o r d s .htm 103/120 . Summarise the information by selecting and reporting the main features. file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. The graph below gives information from a 2008 report about consumption of energy in the USA since 1980 with projections until 2030.

htm 104/120 . file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.10/14/12 Cambridge IELTS 9 1 0 1 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . i n d d1 0 1 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 102 Test 4 WRITING TASK 2 Y o u s h o u l d s p e n d a b o u t 4 0 m i n u t e s o n t h i s t a s k . Wr i t e a b o u t t h e f o l l o w i n g t o p i c : Every year several languages die out. Some people think that this is not important because life will be easier if there are fewer languages in the world. To what extent do you agree or disagree with this opinion? G i v e r e a s o n s f o r y o u r a n s w e r a n d i n c l u d e a n y r e l e v a n t e x a m p l e s f r o my o u r o w n k n o w l e d g e o r e x p e r i e n c e .

10/14/12 Cambridge IELTS 9 Wr i t e a t l e a s t 2 5 0 w o r d s . 1 0 2 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . i n d d1 0 2 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 103 Speaking SPEAKING PART 1 T h e e x a m i n e r a s k s t h e c a n d i d a t e a b o u t h i m / h e r s e l f . EXAMPLE Bicycles • H o wp o p u l a r a r e b i c y c l e s i n y o u r h o m e t o w n ? [ Wh y ? ] • H o wo f t e n d o y o u r i d e a b i c y c l e ? [ Wh y / Wh y n o t ? ] • D o y o u t h i n k t h a t b i c y c l e s a r e s u i t a b l e f o r a l l a g e s ? [ Wh y / Wh y n o t ? ] • Wh a t a r e t h e a d v a n t a g e s o f a b i c y c l e c o m p a r e d t o a c a r ? [ Wh y ? ] file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. h i s / h e r h o m e . w o r k o r s t u d i e s a n d o t h e r f a m i l i a r t o p i c s .htm 105/120 .

Y o u c a n m a k e s o m e n o t e s t o h e l p y o u i f y o u w i s h . A file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. You should say: who this person is/was where this person lives/lived what he/she has done to help people and explain how you know about this person.10/14/12 Cambridge IELTS 9 PART 2 Describe a person who has done a lot of work to help people. Y o u w i l l h a v e t o t a l k a b o u t t h e t o p i c f o r o n e t o t w o m i n u t e s . s u c h a s l i b r a r i e s o r h e a l t h c e n t r e s . Y o u h a v e o n e m i n u t e t o t h i n k a b o u t w h a t y o u a r e g o i n g t o s a y . a r e a v a i l a b l e t o t h e p e o p l e w h o l i v e i n y o u r a r e a ? D o y o u t h i n k t h e r e a r e e n o u g h o f t h e m ? Wh i c h g r o u p s o f p e o p l e g e n e r a l l y n e e d m o s t s u p p o r t i n a c o m m u n i t y ? Wh y ? Wh o d o y o u t h i n k s h o u l d p a y f o r t h e s e r v i c e s t h a t a r e a v a i l a b l e t o t h e p e o p l e i n a c o m m u n i t y ? S h o u l d i t b e t h e g o v e r n m e n t o r i n d i v i d u a l p e o p l e ? 1 0 3 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . i n d d1 0 3 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 104 G e n e r a l T r a i n i n g R e a d i n g a n d Wr i t i n g T e s t A READING SECTION 1 Questions 1–14 Read the text below and answer Questions 1–6. PART 3 Discussion topics: Helping other people in the community Example questions: Wh a t a r e s o m e o f t h e w a y s p e o p l e c a n h e l p o t h e r s i n t h e c o m m u n i t y ? Wh i c h i s m o s t i m p o r t a n t ? Wh y d o y o u t h i n k s o m e p e o p l e l i k e t o h e l p o t h e r p e o p l e ? S o m e p e o p l e s a y t h a t p e o p l e h e l p o t h e r s i n t h e c o m m u n i t y m o r e n o wt h a n t h e y d i d i n t h e p a s t .htm 106/120 . D o y o u a g r e e o r d i s a g r e e ? Wh y ? Community Services Example questions: Wh a t t y p e s o f s e r v i c e s .

B G r a n t a H o t e l requires a part-time silver service waiter/waitress. e x b p a e r r i e n s c e e r n v o t i e n s s g e n t p i a e l . St Ives. a n a n n y / c a r e r f o r T o b y . Wa g e s £ 8 0 p e r w e e k . r s o n . E n e r g y a n d e n t h u s i a s ma n a b s o l u t e m u s t . i n d d1 0 4 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 105 Reading D Cleaner required for 12-floor modern office block in the Station Road area. 3 0 5 . F o r m a l q u a l i f i c a t i o n s n o t a s i m p o r t a n t a s a s e n s i b l e . H o u r s 8 . F o r f u r t h e r d e t a i l s p h o n e : 0 1 4 8 0 8 8 0 5 6 a f t e r 6 p m . n o n s m o k e r . s f r n i e a n d c l y k . w a r ma n d i m a g i n a t i v e a p p r o a c h . C a r d r i v e r e s s e n t i a l . E x c e l l e n t w a g e s . S a t &S u n o n l y . e x p e r i e n c e d 107/120 . T e l : 0 1 7 6 3 2 4 2 7 2 9 a n d a s k f o r t h e Ma n a g e r . T e l : 0 1 2 2 3 9 3 2 9 2 1 E Ma t u r e . m e a l s o n d u t y . O n l y a p p l i c a n t s w i t h e x p e r i e n c e a n d g o o d r e f e r e n c e s n e e d a p p l y .10/14/12 Cambridge IELTS 9 H E L P B r i g – h t . 0 0 Mo n F r i . Mo n d a y s t o F r i d a y s – t o f i n i s h w o r k b e f o r e t h e o f f i c e s o p e n . C a l l o r d r o p i n a t K i n g s w a y C e n t r e . R e f e r e n c e s r e q u i r e d . 2 h o u r s p e r d a y . 1 0 4 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . 2 y r s . T e l : 0 1 2 2 3 5 1 4 6 8 ( o f f i c e h o u r s ) C WANTED f r o mJ a n u a r y t i l l J u l y . Me l b o u r n / R o y s t o n .

L o c a t e d o n b u s y A 1 0 r o a d . 5 1 Cambridge R o a d . A–G. on page 104 and read the descriptions of people below. G o o d c o n d i t i o n s . P 7 6 2 . in boxes 1–6 on your answer sheet. 1 a p e r s o n w i t h t w o s m a l l c h i l d r e n w h o w a n t s a f e wh o u r s a w e e k o f u n s k i l l e d w o r k i n 108/120 file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.10/14/12 Cambridge IELTS 9 A d m i n i s t r a t o r / S e c r e t a r y f o r s o f t f u r n i s h i n g c o m p a n y . N e w m a r k e t C B 8 3 B N 1 0 5 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . P a y a n d h o u r s c a n b e n e g o t i a t e d . N e w m a r k e t N e w s p a p e r s L t d . w o r k i n g w i t h i n t h e h o t e l i n d u s t r y H o u r s 1 p m– 5 p m Mo n – F r i P h o n e : Mr SQ u i n n 0 1 3 5 3 7 1 2 5 1 6 F F U L L T I MEC O O Kf o r a n e wa n d e x c i t i n g c a f é v e n t u r e . i n d d1 0 5 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 106 General Training Reading and Writing Questions 1–6 Look at the seven job advertisements. . R e p l y B o x N o . Wh i c h i s t h e m o s t s u i t a b l e j o b f o r e a c h p e r s o n ? Write the correct letter. A–G.htm . A p p l y R e d C a f e ( 0 1 8 6 3 ) 7 2 0 5 2 8 G 50-Seater Restaurant T OL E T I d e a l f o r v e r y e x p e r i e n c e d p e r s o n l o o k i n g t o s t a r t u p o n t h e i r o w n .

a c a t e r i n g c o l l e g e g r a d u a t e w h o i s n o wl o o k i n g f o r h i s f i r s t f u l l t i m e j o b a p e r s o n w i t h m a n y y e a r s ’ e x p e r i e n c e w o r k i n g i n h o t e l s w h o i s n o wl o o k i n g f o r w e l l p a i d p a r t t i m e e m p l o y m e n t i n a h o t e l 1 0 6 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . s u b j e c t t o a v a i l a b i l i t y . Mo n d a y t o F r i d a y a l i v e l y s t u d e n t w i t h n o e x p e r i e n c e . e x c e p t i n t h e c a s e o f S o l o a n d D u o t i c k e t s . w h i c h i n c l u d e file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. 109/120 . rather that having the intro paragraph in 2 columns underneath photo. w h o c a n n o t w o r k o n w e e k d a y s . a n d a r e s e r v a t i o n i n a t w o b e r t h c a b i n c a n b e m a d e f o r £ 2 5 .10/14/12 Cambridge IELTS 9 2 3 4 5 6 t h e e a r l y m o r n i n g s a p e r s o n w i t h n o e x p e r i e n c e o r q u a l i f i c a t i o n s w h o i s l o o k i n g f o r a s h o r t t e r mf u l l t i m e j o b . INTERCITY Sleeper between London and Scotland Mo s t t i c k e t s m a y b e u s e d f o r t r a v e l b y Sleeper.htm Please note the photo can be alot bigger if we lay out like this. i n d d1 0 6 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 107 Reading Read the text below and answer Questions 7–14. a p e r s o n w i t h m o r e t h a n 2 0 y e a r s ’ e x p e r i e n c e i n c a t e r i n g w h o w o u l d l i k e t o r u n a b u s i n e s s .

A–G. L o n d o n t o G l a s g o w o r E d i n b u r g h £ 9 5 . C – SuperSaver A v a i l a b l e r i g h t u p t o t h e d a y o f t r a v e l a n d v a l i d a n y d a y e x c e p t t h e s e p e a k d a y s : a l l F r i d a y s . i n d d1 0 7 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 108 General Training Reading and Writing Questions 7–14 Look at the seven types of train ticket. T h e p r i c e i n c l u d e s e a r l y m o r n i n g t e a o r c o f f e e a n d b i s c u i t s . B – Apex Ar e a l b a r g a i n f a r e . F o r w h i c h t y p e o f t r a i n t i c k e t a r e t h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t s t r u e ? Write the correct letter. O u t w a r d a n d r e t u r n r e s e r v a t i o n s s h o u l d b e m a d e a t t h e t i m e o f b o o k i n g . Ac o n t i n e n t a l o r h o t b r e a k f a s t c a n b e o r d e r e d i f y o u w i s h . 1 0 7 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . T h e j o u r n e y m u s t i n c l u d e a S a t u r d a y n i g h t a w a y . F – Special S p e c i a l i s a n i n c l u s i v e r e t u r n t r a v e l p a c k a g e f o r t w o p e o p l e i n c l u d i n g s l e e p e r r e s e r v a t i o n s f o r o n e o r b o t h d i r e c t i o n s . E – Solo T r e a t y o u r s e l f a n d e n j o y e x c l u s i v e u s e o f a S t a n d a r d c a b i n . I t c a n m e a n s a v i n g s f o r b o t h o f y o u . Y o u r t i c k e t a l l o w s s t a n d a r d c l a s s t r a v e l o n a n y t r a i n b e t w e e n 1 0 a ma n d m i d n i g h t . S o l o i s a n i n c l u s i v e r e t u r n t r a v e l t i c k e t w i t h Sleeper r e s e r v a t i o n s f o r o n e o r b o t h d i r e c t i o n s . on page 107. D – Saver T h i s f l e x i b l e t i c k e t i s v a l i d e v e r y d a y a n d c a n b e b o u g h t o n t h e d a y o f t r a v e l . F r o m£ 1 2 0 . L o n d o n t o G l a s g o wo r E d i n b u r g h £ 8 2 . T h i s t i c k e t i s n o n r e f u n d a b l e u n l e s s t h e s e r v i c e i s c a n c e l l e d . O n l y £ 6 9 r e t u r n b e t w e e n E d i n b u r g h o r G l a s g o wa n d L o n d o n . G – Standard N o t t h e c h e a p e s t o p t i o n b u t a v a i l a b l e u p t o t h e t i m e o f t r a v e l a n d v a l i d f o r a l l t r a i n s a n d a t a l l t i m e s . N o s e a t r e s e r v a t i o n s a v a i l a b l e . Y o u a r e a d v i s e d t o t u r n u p e a r l y f o r t r a v e l o n a F r i d a y .10/14/12 Cambridge IELTS 9 Sleeper r e s e r v a t i o n s i n t h e f a r e . C h o o s e f r o ma r a n g e o f t i c k e t s t o s u i t y o u r j o u r n e y . D e p a r t u r e s b e t w e e n m i d n i g h t a n d 2 a mc o u n t a s p r e v i o u s d a y ’ s d e p a r t u r e s . T i c k e t r e f u n d a b l e o n p a y m e n t o f a 2 5 % a d m i n i s t r a t i v e c h a r g e . G r e a t v a l u e Sleeper t r a v e l a v a i l a b l e b y b o o k i n g a t l e a s t a w e e k b e f o r e o u t w a r d t r a v e l . A – SuperApex O n l y a v a i l a b l e f o r t r a v e l a f t e r 9 a m . in boxes 7–14 on your answer sheet. A–G. file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. £ 1 4 0 £ 1 6 0 L o n d o n t o E d i n b u r g h / G l a s g o wr e t u r n . O u t w a r d a n d r e t u r n r e s e r v a t i o n s s h o u l d b e m a d e a t t h e t i m e o f b o o k i n g . 3 1 Ma r c h a n d 2 8 Ma y . a l s o 1 8 3 0 D e c e m b e r .htm 110/120 . B o o k a t l e a s t 2 w e e k s a h e a d a n d t r a v e l b e t w e e n E d i n b u r g h o r G l a s g o wa n d L o n d o n f o r t h e u n b e a t a b l e p r i c e o f £ 5 9 r e t u r n .

y o u c a n n o t g e t y o u r m o n e y b a c k .htm 111/120 . 14 Y o u c a n n o t u s e t h i s t i c k e t f o r d e p a r t u r e s b e t w e e n m i d n i g h t a n d 1 0 a m . T h i s c a n b e u s e d w i t h o u t r e s t r i c t i o n . 11 I t ’ s t h e c h e a p e s t t i c k e t a v a i l a b l e b u t t h e r e i s a r e s t r i c t i o n o n d e p a r t u r e t i m e . Y o u c a n n o t u s e t h i s o n a F r i d a y . F O R MA LD R E S SC O D EF O RC O MP A N YE MP L O Y E E S file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. 12 I f y o u d e c i d e n o t t o t r a v e l a f t e r y o u h a v e b o u g h t t h e t i c k e t .10/14/12 Cambridge IELTS 9 NB You may use any letter more than once. 1 0 8 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . 10 T h i s c a n o n l y b e b o o k e d u p t o 7 d a y s b e f o r e d e p a r t u r e . i n d d1 0 8 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 109 Reading SECTION 2 Questions 15–27 Read the text below and answer Questions 15–21. 13 T h i s i s n o t a v a i l a b l e i f y o u ’ r e t r a v e l l i n g o u t o n a Mo n d a y a n d b a c k t h e n e x t d a y . 7 8 9 T h e r e a r e a d v a n t a g e s i f y o u b o o k a j o u r n e y w i t h a f r i e n d .

R e m e m b e r t h a t s o m e e m p l o y e e s m a y h a v e a l l e r g i c r e a c t i o n s t o t h e c h e m i c a l s i n p e r f u m e s a n d m a k e u p . I t e m s w h i c h a r e f l a s h y s h o u l d b e a v o i d e d . i n p u t . B e c a u s e o u r i n d u s t r y r e q u i r e s t h e a p p e a r a n c e o f t r u s t e d b u s i n e s s p r o f e s s i o n a l s a n d w e s e r v e c l i e n t s a t o u r s i t e o n a d a i l y b a s i s . p r o v i d e d t h e y a r e t a s t e f u l . N o d r e s s c o d e c a n c o v e r a l l c o n t i n g e n c i e s s o e m p l o y e e s m u s t e x e r t a c e r t a i n a m o u n t o f j u d g m e n t i n t h e i r c h o i c e o f c l o t h i n g t o w e a r t o w o r k . l o a f e r s .10/14/12 Cambridge IELTS 9 A t T r a n s i t E u r o p e a n . D r e s s D o w n D a y s C e r t a i n d a y s c a n b e d e c l a r e d d r e s s d o w n d a y s . Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the text for each answer. S h o e s a n d F o o t w e a r C o n s e r v a t i v e w a l k i n g s h o e s . T e n n i s s h o e s a n d a n y s h o e w i t h a n o p e n t o e a r e n o t a c c e p t a b l e i n t h e o f f i c e . O n t h e s e d a y s . S p o r t s t e a m . C l o t h i n g t h a t h a s o u r c o m p a n y l o g o i s s t r o n g l y e n c o u r a g e d . P e r f u m e . u n i v e r s i t y . t h e c o m p a n y ’ s o b j e c t i v e i n e s t a b l i s h i n g a f o r m a l d r e s s c o d e i s t o e n a b l e o u r e m p l o y e e s t o p r o j e c t t h e p r o f e s s i o n a l i m a g e t h a t i s i n k e e p i n g w i t h t h e n e e d s o f o u r c l i e n t s a n d c u s t o m e r s w h o s e e k o u r g u i d a n c e . p l e a s e a s k y o u r s u p e r v i s o r f o r a d v i c e . s c a r v e s . a n d j e w e l l e r y i s e n c o u r a g e d . a n d C o l o g n e Ap r o f e s s i o n a l a p p e a r a n c e i s e n c o u r a g e d a n d e x c e s s i v e m a k e u p i s u n p r o f e s s i o n a l . t h e e m p l o y e e w i l l r e c e i v e a v e r b a l w a r n i n g a n d m a y b e s e n t h o m e t o c h a n g e c l o t h e s . I f t h e p r o b l e mp e r s i s t s . b e l t s .htm 112/120 . d r e s s h e e l s . file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. f l a t s . d i r t y . Ma k e u p . 1 0 9 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . A c c e s s o r i e s a n d J e w e l l e r y T h e w e a r i n g o f t i e s . d r e s s s h o e s . g e n e r a l l y F r i d a y s . a n d f a s h i o n b r a n d n a m e s o n c l o t h i n g a r e g e n e r a l l y a c c e p t a b l e . a s d e t e r m i n e d b y t h e e m p l o y e e ’ s s u p e r v i s o r . t h e e m p l o y e e w i l l b e a s k e d n o t t o w e a r t h e i n a p p r o p r i a t e i t e mt o w o r k a g a i n . H o w e v e r . H e a d c o v e r s t h a t a r e r e q u i r e d f o r r e a s o n s o f f a i t h o r t o h o n o u r c u l t u r a l t r a d i t i o n a r e p e r m i t t e d . b u s i n e s s c a s u a l c l o t h i n g i s a l l o w e d . s o w e a r t h e s e s u b s t a n c e s i n m o d e r a t i o n . V i o l a t i o n o f D r e s s C o d e I f c l o t h i n g f a i l s t o m e e t t h e s e s t a n d a r d s . i n d d1 0 9 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 110 General Training Reading and Writing Questions 15–21 Complete the notes below. o r f r a y e d c l o t h i n g i s u n a c c e p t a b l e . a n d p r o f e s s i o n a l s e r v i c e s . N o t w e a r i n g s t o c k i n g s o r s o c k s i s i n a p p r o p r i a t e . a n d b a c k l e s s s h o e s a r e a c c e p t a b l e f o r w o r k . b o o t s . H a t s a n d H e a d C o v e r i n g H a t s a r e n o t a p p r o p r i a t e i n t h e o f f i c e . y o u m a y w i s h t o k e e p a j a c k e t i n y o u r o f f i c e i n c a s e a c l i e n t u n e x p e c t e d l y a p p e a r s . T o r n . a m o r e f o r m a l d r e s s c o d e i s n e c e s s a r y f o r o u r e m p l o y e e s . I f y o u e x p e r i e n c e u n c e r t a i n t y . C l o t h i n g s h o u l d b e p r e s s e d a n d n e v e r w r i n k l e d . A l t e r n a t i v e l y a j a c k e t m a y b e w o r n w i t h a p p r o p r i a t e a c c e s s o r i e s . t h e s t a n d a r d o f d r e s s i n g f o r m e n a n d w o m e n i s a s u i t . F o r m a l D r e s s C o d e G u i d e l i n e s I n a f o r m a l b u s i n e s s e n v i r o n m e n t .

J L PR E T A I L : S T A F FB E N E F I T S file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. NOTES ON COMPANY DRESS CODE Aim of formal dress code: t o p r e s e n t a 15 Acceptable types of formal clothing: j a c k e t o r s u i t State of clothes: t h e y m u s t b e 16 a n d i n g o o d c o n d i t i o n t o c l i e n t s Footwear: t e n n i s s h o e s a n d o p e n t o e s h o e s a r e n o t a l l o w e d Accessories: t i e s . a 21 1 1 0 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 .10/14/12 Cambridge IELTS 9 Write your answers in boxes 15–21 on your answer sheet. b e l t s a n d j e w e l l e r y m a y b e w o r n – t h e s e m u s t b e 17 a n d n o t b r i g h t l y c o l o u r e d Make up: a v o i d w e a r i n g t o o m u c h m a k e u p a n d p e r f u m e – t h e s e s o m e t i m e s c a u s e 18 Hats: h a t s s h o u l d n o t b e w o r n – h e a d c o v e r s i n l i n e w i t h r e l i g i o u s r e a s o n s o r 19 Dressing down: c a s u a l c l o t h i n g i s a l l o w e d o n s o m e F r i d a y s – c l o t h i n g w i t h t h e 20 o n i t i s r e c o m m e n d e d i s g i v e n a r e a l l o w e d Breaking the dress code: i f a d v i c e i s r e p e a t e d l y i g n o r e d .htm 113/120 . s c a r v e s . i n d d1 1 0 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 111 Reading Read the text below and answer Questions 22–27.

P e n s i o n s c h e m e We o f f e r a n o n c o n t r i b u t o r y f i n a l s a l a r y p e n s i o n s c h e m e . H o l i d a y a n d l e i s u r e f a c i l i t i e s T h e b u s i n e s s o w n s a n u m b e r o f r e s i d e n t i a l c l u b s w h i c h o f f e r s u b s i d i s e d h o l i d a y a c c o m m o d a t i o n f o r s t a f f w i t h a t l e a s t t h r e e y e a r s ’ s e r v i c e . r e c e i v e f i v e w e e k s ’ h o l i d a y f r o mt h e o u t s e t . i n d d1 1 1 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 112 General Training Reading and Writing Questions 22–27 file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. a f t e r p r o m o t i o n t o p r o g r a m m e r o r t r a i n e e a n a l y s t ) . E x t e n d e d l e a v e S t a f f w h o c o m p l e t e 2 5 y e a r s ’ s e r v i c e c a n e n j o y p a i d s a b b a t i c a l l e a v e o f u p t o s i x m o n t h s .htm 114/120 . P a i d h o l i d a y T h e h o l i d a y e n t i t l e m e n t i s f o u r w e e k s p e r y e a r .10/14/12 Cambridge IELTS 9 Whatever your role. p a y a b l e f r o mt h e a g e o f 6 0 . In addition to your salary. 1 1 1 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . s a i l i n g . e . g o l f . i n c l u d i n g g r a d u a t e t r a i n e e s . T h e r e a r e f u r t h e r l o n g s e r v i c e i n c r e a s e s f o r m o s t s t a f f a f t e r t e n o r f i f t e e n y e a r s . S p o r t s c l u b s We s u p p o r t a n e x t e n s i v e r a n g e o f s p o r t s a c t i v i t i e s i n c l u d i n g f o o t b a l l . We h a v e a l s o n e g o t i a t e d a r a n g e o f b e n e f i t s f o r s t a f f s u c h a s d i s c o u n t e d p r i v a t e h e a l t h c a r e a n d a c a r p u r c h a s e s c h e m e . s q u a s h . S t a f f m a y a l s o t a k e a d v a n t a g e o f c o r p o r a t e m e m b e r s h i p t o b o d i e s s u c h a s t h e S c i e n c e Mu s e u m . w e p r o v i d e a d i n i n g r o o mw h e r e y o u c a n e n j o y e x c e l l e n t f o o d a t v e r y r e a s o n a b l e p r i c e s . S u b s i d i s e d d i n i n g r o o m I n m o s t s i t e s . T i c k e t s u b s i d i e s T i c k e t s u b s i d i e s o f 5 0 %o f t h e c o s t o f p l a y s o r c o n c e r t s a r e a v a i l a b l e . a l o n g w i t h a n u m b e r o f o n e o f f d e a l s w i t h h o t e l s a n d a m u s e m e n t p a r k s . t h r o u g h t h e O p e n U n i v e r s i t y o r e v e n i n g c l a s s e s . F i n a n c i a l h e l p . your pay range will be extremely competitive and reviewed in the light of your progress. H e a l t h s e r v i c e s We h a v e a n o c c u p a t i o n a l h e a l t h s e r v i c e s t a f f e d b y f u l l t i m e d o c t o r s a n d h e a l t h a d v i s e r s . s k i i n g . t o m o s t s t a f f w h o h a v e c o m p l e t e d t h e q u a l i f y i n g p e r i o d o f f i v e y e a r s . T h i s r i s e s t o 2 5 %a f t e r o n e y e a r ’ s s e r v i c e . b e n e f i t s a n d d i s c o u n t e d d e a l s I n c a s e s o f p a r t i c u l a r h a r d s h i p . D i s c o u n t s A f t e r t h r e e m o n t h s ’ s e r v i c e . L i f e a s s u r a n c e O u r l i f e a s s u r a n c e s c h e m e p a y s a s u me q u i v a l e n t t o t h r e e t i m e s y o u r a n n u a l s a l a r y t o y o u r n o m i n a t e d b e n e f i c i a r y . w e w i l l h e l p s t a f f w i t h a l o a n . g . a l l s t a f f a r e e n t i t l e d t o a 1 2 %d i s c o u n t o n m o s t p u r c h a s e s f r o mt h e c o m p a n y ’ s s t o r e s . you will enjoy an array of excellent benefits from the moment you join the company. r i d i n g a n d g l i d i n g . n e t b a l l . r i s i n g t o f i v e w e e k s a f t e r t h r e e y e a r s ( o r i n t h e c a s e o f I Tg r a d u a t e t r a i n e e s . Ma n a g e r s . E d u c a t i o n s u b s i d i e s We g i v e g e n e r o u s f i n a n c i a l s u p p o r t t o s t a f f w h o w i s h t o a c q u i r e l e i s u r e s k i l l s o r c o n t i n u e t h e i r e d u c a t i o n .

27 E m p l o y e e s m a y b e e n t i t l e d t o a c i r c u m s t a n c e s . Choose NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER from the text for each answer. Write your answers in boxes 22–27 on your answer sheet. a n d p l a y s . 26 T h e c o m p a n y g i v e s f i n a n c i a l a s s i s t a n c e f o r b o t h e d u c a t i o n a l c o u r s e s a n d a s p a r t o f s t a f f d e v e l o p m e n t . 22 P a y i n c r e a s e s d e p e n d o n t h e 23 E m p l o y e e s m u s t w o r k a m i n i m u mo f 24 S t a f f m a y t a k e a h o l i d a y a t o n e o f t h e 25 T h e c o m p a n y p a y h a l f t h e s e a t p r i c e f o r t h a t e a c h m e m b e r o f s t a f f m a k e s . i f t h e y f i n d t h e m s e l v e s i n d i f f i c u l t 1 1 2 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . p r o v i d e d b y t h e c o m p a n y . i n d d1 1 2 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 113 Reading SECTION 3 Questions 28–40 file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.htm 115/120 . t o b e e l i g i b l e f o r a p e n s i o n .10/14/12 Cambridge IELTS 9 Complete the sentences below.

S t a f f w h o h a d l e f t t h e s c e n e a t 3 a mo n t h e n i g h t o f t h e f i r e h a d t h o u g h t i t s l o s s w a s i n e v i t a b l e . 1 1 3 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . d i s m a n t l e d t h e s i l k h u n g b e d a n d p a s s e d i t o u t p i e c e b y p i e c e . T h e r e w a s a l u c k y r e p r i e v e f o r t h e S t a t e B e d t o o . T h e p o s i t i o n o f e a c h f r a g m e n t w a s r e c o r d e d . t h e N a t i o n a l T r u s t ’ s a r c h a e o l o g i s t s a n d c o n s e r v a t o r s s w u n g i n t o a c t i o n . a n d i n e v e r y r o o mc h a r r e d a n d f a l l e n t i m b e r s l a y a m o n g s t t h e s m o k e . t h e f i r e b r i g a d e h a d a r r i v e d o n t h e s c e n e . OUT OF THE ASHES AO n t h e a f t e r n o o n o f 3 0 t h A u g u s t 1 9 8 9 . f u r n i t u r e a n d p a i n t i n g s o u t o n t o t h e l a w n . t h o u g h n o t h i n g w a s t o s u r v i v e o f t h e p r i c e l e s s c o l l e c t i o n o n t h e f i r s t f l o o r a p a r t f r o ma n o i l p a i n t i n g o f a d o g w h i c h t h e f i r e m e n s w e p t u p a s t h e y f i n a l l y r e t r e a t e d f r o mt h e b l a z e . F i r e m e n . t h e Me a d e F e a t h e r s t o n h a u g h f a m i l y . t h o u g h t t o h a v e b e e n t o t a l l y l o s t . w h o f o r m e d h u m a n c h a i n s t o p a s s t h e p r e c i o u s p i e c e s o f p o r c e l a i n . a n d t h e s t a f f . B u t d u e t o t h e c o u r a g e a n d s w i f t a c t i o n o f t h e p r e v i o u s o w n e r s . 9 5 p e r c e n t o f t h e c o n t e n t s f r o mt h e g r o u n d f l o o r a n d t h e b a s e m e n t w e r e s a v e d . w a s f o u n d w r a p p e d a r o u n d t h e r e m a i n s o f a p i a n o . Wi t h i n f i f t e e n m i n u t e s o f t h e a l a r mb e i n g s o u n d e d . i n d d1 1 3 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 114 General Training Reading and Writing file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. o n A u g u s t 3 1 s t . T w e n t y m i n u t e s l a t e r t h e c e i l i n g f e l l i n . As l u d g e o f w e t c h a r c o a l c o v e r e d t h e g r o u n d f l o o r a n d b a s e m e n t .10/14/12 Cambridge IELTS 9 Read the text on pages 112 and 113 and answer questions 28–40. A s t h e f i r e c o n t i n u e d t o r a g e . ET h e s c a l e o f t h e t a s k t o r e p a i r U p p a r k w a s u n p r e c e d e n t e d i n t h e N a t i o n a l T r u s t . U p p a r k s t o o d o p e n t o t h e s k y . t h e N a t i o n a l T r u s t ’ s c o n s e r v a t o r s w e r e b e i n g m o b i l i s e d . a n d a l s o t h r e e w e e k s l a t e r w h e n t h e R e d R o o mc a r p e t . b u t w h e n t h e y r e t u r n e d t h e n e x t m o r n i n g i t h a d e s c a p e d l a r g e l y u n d a m a g e d . T h e i m m e d i a t e q u e s t i o n w a s w h e t h e r i t s h o u l d b e d o n e a t a l l . d i r e c t e d b y t h e N a t i o n a l T r u s t ’ s c o n s e r v a t o r s f r o mo u t s i d e t h e T a p e s t r y R o o mw i n d o w . F o r a y e a r b u i l d e r s h a d b e e n r e p l a c i n g t h e l e a d o n t h e r o o f . A f t e r t h e i n i t i a l s e n s e o f s h o c k . Ad e c i s i o n h a d t o b e DT h e r e w a s g r e a t e x c i t e m e n t a s r e m n a n t s o f t h e l a n t e r n f r o mt h e S t a i r c a s e H a l l w e r e p u l l e d o u t f r o mt h e d e b r i s o f t w o f a l l e n f l o o r s . f i r e b r o k e o u t a t U p p a r k . a n d b y a s t r o k e o f i r o n y . t h e C d a y s w h i c h f o l l o w e d t h e f i r e w e r e f i l l e d w i t h d i s c o v e r i e s . H e l p e d b y v o l u n t e e r s . f i r s t o f a l l m a r k i n g t h e s i t e o u t i n t o a g r i d a n d t h e n s a l v a g i n g e v e r y t h i n g d o w n t o t h e l a s t d o o r h a n d l e . BT h e f o l l o w i n g m o r n i n g . a n d t h a t e v e n i n g l o c a l s t a t i o n e r s w e r e e s p e c i a l l y o p e n e d t o p r o v i d e t h e b u l k s u p p l i e s o f b l o t t i n g p a p e r s o d e s p e r a t e l y n e e d e d i n t h e s a l v a g e o p e r a t i o n . s t e w a r d s a n d v i s i t o r s t o t h e h o u s e . a n d a l l t h e d e b r i s w a s s t o r e d i n c o u n t l e s s d u s t b i n s b e f o r e b e i n g s i f t e d a n d c a t e g o r i s e d .htm . I t w a s a s c e n e o f u t t e r d e v a s t a t i o n . a l a r g e e i g h t e e n t h c e n t u r y h o u s e i n S u s s e x . w e r e d u e t o f i n i s h t h e n e x t d a y .

A l s o t h e p r o p e r t y w a s c o v e r e d b y i n s u r a n c e . T h e f a m i l y a n d t h e r o o m s t e w a r d s w e r e v i s i b l y m o v e d w h e n r e t u r n i n g t o t h e i r o l d h a u n t s . t o h a v e p u l l e d t h e h o u s e d o w n . a s t h e b u i l d i n g w a s u n s o u n d a n d w h a t e v e r h a d n o t b e e n d a m a g e d b y t h e f i r e w a s e x p o s e d t o t h e e l e m e n t s . h a v e r e l e a r n t t h e s k i l l s o f t h e s e v e n t e e n t h a n d e i g h t e e n t h c e n t u r i e s w h i c h c a n n o wb e o f u s e t o o t h e r c o u n t r y h o u s e o w n e r s w h e n t h e n e e d a r i s e s . c a p a b l e o f d o i n g t h e i n t r i c a t e r e s t o r a t i o n w o r k w a s n a t i o n w i d e . T h e N a t i o n a l T r u s t h a s d o n e i t s b e s t t o r e m a i n t r u e t o U p p a r k . O n c e t h e q u a l i t y a n d s k i l l o f t h e i n d i v i d u a l o r c o m p a n y h a d b e e n a s c e r t a i n e d . a s e v e r y j o b w a s c o m p e t i t i v e l y t e n d e r e d . i t m a d e e c o n o m i c s e n s e f o r t h e N a t i o n a l T r u s t t o i n v e s t t i m e a n d m o n e y i n u p g r a d i n g w a t e r a n d h e a t i n g s y s t e m s . T h e t o t a l c o s t o f t h e w o r k t o r e p a i r t h e h o u s e a n d i t s c o n t e n t s c a m e t o b e n e a r l y £ 2 0 m i l l i o n . i n d d1 1 4 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 115 Reading 117/120 . Note: The National Trust is a charitable organisation in Britain set up over a hundred years ago to preserve the national heritage. T h i s h a s h a d e n o r m o u s b e n e f i t s b e c a u s e n o t o n l y h a v e a n u m b e r o f h i g h l y s k i l l e d p e o p l e c o m e t o t h e f o r e w o o d c a r v e r s f o r e x a m p l e .10/14/12 Cambridge IELTS 9 t a k e n q u i c k l y . t h e y h a d t o p a s s a n e c o n o m i c t e s t . L a s t l y . HT h e f i n a l s t a g e s o f r e s t o r a t i o n a n d t h e m a s s i v e p r o g r a m m e o f r e i n s t a l l a t i o n t o o k e i g h t m o n t h s . a f t e r c o n s u l t i n g m a n y e x p e r t s a n d w i t h t h e a g r e e m e n t o f t h e N a t i o n a l T r u s t ’ s E x e c u t i v e C o m m i t t e e . f o l l o w i n g i n t h e f o o t s t e p s o f G r i n l i n g G i b b o n s b u t m a n y o f t h e m . I n a d d i t i o n . A f t e r t h e f i r e i t h a d b e c o m e a p p a r e n t j u s t h o wm u c h r e m a i n e d o f t h e s t r u c t u r e w i t h i t s s p l e n d i d l y d e c o r a t e d i n t e r i o r s . f o r e x a m p l e p l a s t e r e r s . T h e s e o b j e c t s b e l o n g e d n o w h e r e e l s e . a n d u p d a t i n g f i r e a n d s e c u r i t y e q u i p m e n t . a s o n e c o m m e n t a t o r s u g g e s t e d . m u c h h a d b e e n s a v e d o f t h e f i n e c o l l e c t i o n a c q u i r e d e s p e c i a l l y f o r U p p a r k f r o m1 7 4 7 b y S i r Ma t t h e wF e a t h e r s t o n h a u g h a n d h i s s o n H a r r y . p e r h a p s t h e b e s t t e s t a m e n t t h a t t h e s p i r i t o f U p p a r k h a d n o t d i e d . i n s t a l l i n g m o d e r n e n v i r o n m e n t a l c o n t r o l s . F T h e s e a r c h f o r c r a f t s m e n a n d w o m e n GI n J u n e 1 9 9 4 t h e b u i l d i n g p r o g r a m m e w a s c o m p l e t e d . s o t h e r e p a i r s w o u l d n o t c a l l u p o n t h e N a t i o n a l T r u s t ’ s o w n f u n d s . w o u l d h a v e b e e n v a n d a l i s m . l a r g e l y m e t f r o mi n s u r a n c e . I t w a s u n d e r t a k e n f o r t h r e e m a i n r e a s o n s . i t i s f o r o t h e r s t o j u d g e t h e s u c c e s s o f t h e p r o j e c t . Wi t h i n a m o n t h . o n t i m e a n d o n b u d g e t . a n d c o m p l e t e r e s t o r a t i o n o f t h e h o u s e w o u l d a l l o wt h e mt o b e s e e n a n d e n j o y e d a g a i n i n t h e i r o r i g i n a l s e t t i n g . 1 1 4 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . B u t t h e d e b a t e w i l l n o d o u b t c o n t i n u e a s t o w h e t h e r o r n o t i t w a s r i g h t t o r e p a i r t h e h o u s e a f t e r t h e f i r e . t h e r e s t o r a t i o n p r o g r a m m e b e g a n .

in boxes 28–33 on your answer sheet.htm 118/120 .10/14/12 Cambridge IELTS 9 Questions 28–33 T h e t e x t o n p a g e s 1 1 3 a n d 1 1 4 h a s e i g h t p a r a g r a p h s . 34 O n w h a t d a t e i n 1 9 8 9 s h o u l d t h e o r i g i n a l r e p a i r s t o t h e r o o f h a v e b e e n c o m p l e t e d ? 35 B y w h a t m e t h o d w e r e t h i n g s r e s c u e d i m m e d i a t e l y f r o mt h e b u r n i n g h o u s e ? 36 A f t e r t h e f i r e . w h a t d i d t h e c o n s e r v a t o r s r e q u i r e l a r g e q u a n t i t i e s o f i m m e d i a t e l y ? 37 I n t o w h a t d i d t h e c o n s e r v a t o r s p u t m a t e r i a l r e c o v e r e d f r o mt h e f i r e ? 1 1 5 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 . Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the text for each answer. A–H. A–H. i n d d1 1 5 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 116 file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. Wh i c h p a r a g r a p h s c o n t a i n t h e f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n ? Write the appropriate letters. 28 t h e p r o c e d u r e f o r s o r t i n g t h r o u g h t h e r e m a i n s o f t h e f i r e 29 h o wU p p a r k l o o k e d a f t e r t h e f i r e 30 i m p r o v e m e n t s m a d e t o t h e r e b u i l t U p p a r k 31 t h e s e l e c t i o n o f p e o p l e t o c a r r y o u t t h e r e p a i r w o r k 32 w h y t h e N a t i o n a l T r u s t c h o s e t o r e b u i l d U p p a r k 33 h o wp e o p l e r e a c t e d t o t h e r e b u i l t U p p a r k Questions 34–37 A n s w e r t h e q u e s t i o n s b e l o w . Write your answers in boxes 34-37 on your answer sheet.

Ct h e y w o u l d n ’ t h a v e t o p a y f o r t h e r e p a i r s . B. Ct h e y w e r e a b l e t o w o r k w i t h G r i n l i n g G i b b o n s .htm 119/120 . A. Dt h e y a c q u i r e d s k i l l s t h e y d i d n ’ t h a v e p r e v i o u s l y . Dn o t h i n g o n t h i s s c a l e h a d b e e n t r i e d b e f o r e . Bt h e b u i l d i n g a s i t s t o o d w a s u n s o u n d . Bt h e i r b u s i n e s s e s h a v e b e c o m e m o r e c o m p e t i t i v e .10/14/12 Cambridge IELTS 9 General Training Reading and Writing Questions 38–40 Choose the correct letter. Da l l t h e c o n t e n t s o f t h e f i r s t f l o o r . 40 S o m e o f t h e c r a f t s m e n a n d w o m e n e m p l o y e d i n t h e r e s t o r a t i o n o f U p p a r k h a v e b e n e f i t e d b e c a u s e At h e y w e r e v e r y w e l l p a i d f o r d o i n g i n t r i c a t e w o r k . Ct h e r o o f o f t h e h o u s e . Bm o s t o f t h e c o n t e n t s o f t h e b a s e m e n t . Write the correct letter in boxes 38-40 on your answer sheet. 39 O n e o f t h e r e a s o n s t h e N a t i o n a l T r u s t d e c i d e d t o r e b u i l d U p p a r k w a s t h a t At h e Me a d e F e a t h e r s t o n h a u g h f a m i l y w a n t e d t h e mt o . C or D. 38 T h e f i r e d e s t r o y e d Aa l l t h e c o n t e n t s o f t h e g r o u n d f l o o r . i n d d1 1 6 2 4 / 0 9 / 2 0 1 21 2 : 0 9 Page 117 file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9. 1 1 6 9 7 8 1 1 0 7 6 1 5 5 0 2 p 0 0 1 1 7 6 .

You need to take some time off work and want to ask your manager about this. In your letter • explain why you want to take time off work 1 1 7 file:///C:/Users/kohaku/Desktop/Cambridge IELTS 9.10/14/12 Cambridge IELTS 9 Writing WRITING WRITING TASK 1 Y o u s h o u l d s p e n d a b o u t 2 0 m i n u t e s o n t h i s t a s k .htm 120/120 . You are working for a company. Write a letter to your manager.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.