Merenje i kontrola parametra zavojnica

,
Merenje i kontrola parametara zupcanika,
Kontrola oblika i međusobnog položaja površina
Merenje i kontrola parametara zavojnica
Karakteristični parametri zavojnice su:
Spoljašnji prečnik (vijka d i navrtke D)
Unutrašnji prečnik (prečnik jezgra d1 i D1)
Srednji prečnik (d2 i D2)
Korak zavojnice (h)
Ugao profila zavojnice (o)
Kod konicnik zupčanika i ugao nagiba srednje linije profila zavojnice (¢)
Merenje i kontrola parametara zavojnica
Kompleksne - ovom metodom se ne izvodi merenje parametara
zavojnica, već samoprovera zamenljivosti elemenata sklopa vijak-
navrtka (kontrola rada)
Diferencijalne - ovom metodom se određuju vrednosti pojedinih
parametara zavojnica
Metode merenja i kontrole zavojnica dele se na:
Merenje i kontrola parametara zavojnica
Kontrola zavojnica
Kontrola zavojnica se izvodi pomoću tolerancijskih merila
(kontrolnika) za navoj, koji obezbeđuju istovremenu
kontrolu spoljašnjeg, unutrašnjeg i srednjeg prečnika, bilo da
se radi o spoljašnjim ili unutrašnjim zavojnicama (vijku ili
navrtki), kao i proveru zamenljivosti.

Izrađuju se kao:
• Radionička merila
• Reviziona merila i
• Merila za podešavanje

Merenje i kontrola parametara zavojnica
Kontrola zavojnica
• Radionička merila se
direktno koriste za kontrolu
zavojnica u proizvodnji
• Reviziona merila se koriste za
proveru radioničkih, a
• Merila za podešavanje
obezbeđuju kontrolu
revizionih, kao i podešavanje
radioničkih i revizionih merila
Merenje i kontrola parametara zavojnica
Kontrola zavojnica
• Navojni čepovi se koriste
za kontrolu unutrašnjih
zavojnica
• Navojni prstenovi i račve
se koriste za kontrolu
spoljašnjih zavojnica
Merenje i kontrola parametara zavojnica
Merenje spoljašnjeg prečnika
Ostvaruje se primenom svih tipova merila namenjenih merenju dužine (pomičnog
i mikrometarskog merila, Abbe-ovog merača duđžina, mernih mikroskopa-
alatnih i univerzalnih, interferometara i td.).

• Pri merenju je neophodno obezbediti
da bar jedna merna površina instrumenta
naleže na najmanje na dva profila zavojnice.
• Kada je korak zavojnice veći od
dimenzija merne površine instrumenta, tada
se između zavojice i merne površine
postavlja granično merilo odgovarajuće i
poznate veličine.
Merenje i kontrola parametara zavojnica
Merenje unutrašnjeg prečnika
Izvodi se primenom mikrometarskih merila sa specijalno
oblikovanim mernim pipcima (prizmatičnim ulošcima ili
umetnutim mernim pipcima u vidu češlja i konusa).
• Karakterističan
ugao mernih pipaka
je 45 stepeni, čime
se sprečava njegovo
naleganje na bočne
površine boka
zavojnice.
Merenje i kontrola parametara zavojnica
Merenje srednjeg prečnika spoljašnjih zavojnica
Za ovaj vid merenja razvijen je niz mehaničkih i optičkih metoda,
zasnovanih na primeni različite merne instrumentacije:

• Lopatastog merila
• Mikrometra
• AUWI uređaja za brzu kontrolu
• Metode jedne, dve ili tri kalibrisane žice
• Mernih mikroskopa i td.
Merenje i kontrola parametara zavojnica
Merenje srednjeg prečnika spoljašnjih zavojnica
 Lopatasto merilo - zasniva se na upoređivanju vrednosti srednjeg prečnika
kontrolisane zavojnice i etalon zavojnice.
 Mikrometar - sa izmenjivim mernim pipcima u vidu konusa i češlja
obezbeđuje merenje srednjeg prečnika sa relativno visokom tačnođću.
 AUWI urežaj - namenjen je kontroli zavojnica u serijskoj proizvodnji
Merenje i kontrola parametara zavojnica
Merenje srednjeg prečnika spoljašnjih zavojnica
 Metod kalibrisanih zica
• Zasniva se na primeni specijalnih kalibrisanih zica i odgovarajućih instrumenata
za merenje dužina (najčešće mikrometar i Abbe-ovog merača dužina).
Metod sa tri iglice
• Je znatno tačniji od ostalih metoda.
• Konačan izraz za proračun srednjeg prečnika je:
0
d
- prečnik iglica
- korak zavojnice
- ugao profila

C ctg
h d
d M d + ÷ + ÷ ÷ =
k
0
0 2
A 2
2 2 sin
o
o
h
o
Merenje i kontrola parametara zavojnica
Merenje srednjeg prečnika spoljašnjih zavojnica
Metod sa dve i jednom kalibrisanom žicom
• Merenje srednjeg prečnika sa dve kalibrisane žice se primenjuje kod zavojnica sa
malim brojem zavoja, dok se jedna kalibrisana žica koristi kod zavojnica velikog
precnika (iznad 100 mm).
• Srednji prečnik po metodi dve kalibrisane žice određen je izrazom:


• Kod primene metode sa jednom žicom merenje rastojanja preko žice izvodi se
dva puta. Srednji prečnik se računa iz relacije:
( ) ( ) mm
2 sin
2
2 2
0
2
2
0 2
o
o
d
ctg
h h
d M d ÷ +
|
.
|

\
|
÷ ÷ =
( ) ( ) mm 2
2
h

2 sin
0
0 2 1 2
o
o
ctg
d
d M M d + ÷ ÷ + =
Merenje i kontrola parametara zavojnica
Merenje srednjeg prečnika spoljašnjih zavojnica
 Merenje srednjeg prečnika na mikroskopu
Izvodi se direktnim očitavanjem ili pomoću mernih ploča i mernih noževa.
• Merenje pomoću mernih noževa ostvaruje se postavljanjem specijalno
oblikovanih mernih noževa.
• Merni noževi su tako izrađeni da je na gornjoj površini, paralelno sa ivicom,
izgravirana oznaka (crtica) odn. reper širine 3µm sa tolerancijom izrade 1µm.
Leđni ugao noža je najčešće 8 stepeni plus-minus 30 minuta.
Merenje i kontrola parametara zavojnica
Merenje srednjeg prečnika unutrašnjih zavojnica
Zbog otežane pristupačnosti i skoro nikakve vidljvosti, merenje
srednjeg prečnika unutrašnjih zavojnica je znatno slaženije.
Izvodi se rezličitim postupcima i mernim instrumentima kao što su :

• Instrumenti za brzu kontrolu
• Specijalna merila (mikrometri i td.)
• Metod otisaka
• Metoda rengenskih zraka
Merenje i kontrola parametara zavojnica
Merenje srednjeg prečnika unutrašnjih zavojnica
Uređaji za brzu kontrolu
• Omogućavaju brzu kontrolu srednjeg prečnika u serijskoj i masovnoj
proizvodnji.
• Osnovu uređaja čini podešivi merni čep sastavljen od tri segmenta (dva
nepokretna i jednog pokretnog).
• Kad su u pitanju veci prečnici koriste se specijalni uređaji za brzu kontrolu, kao
što je npr. MULTIMAR.


Merenje i kontrola parametara zavojnica
Merenje srednjeg prečnika unutrašnjih zavojnica
Mikrometarska merila
• Mogu biti različite konstrukcije.
• Omogućavaju merenje manjih i većih prečnika.
• Merenje se ostvaruje izmenljivim češljevima i konusima kao mernim pipcima.
Specijalne metode
• Ove metode su zasnovane na primeni
specijalnih mernih mašina, univerzalnih
mikroskopa, profilprojektora i td.
• Obezbeđuju najtačnija merenja i
kontrolu srednjeg prečnika.
• Kontrolisani objekat se raseca i uništava.
Merenje i kontrola parametara zavojnica
Merenje i kontrola koraka zavojnica
Ostvaruje se primenom rzličitih mehaničkih i optičkih metoda zasnovanih na
korišćenju šablona, specijalnih ili univerzalnih mernih instrumenata.
• Najjednostavniji postupak kontrole je primena šablona, različitog tipa i
konstrukcije, kada se kontrola izvodi po metodi svetlosnog procepa.
• Za razliku od šablona, specijalna merila obezbeđuju merenje i kontrolu koraka sa
tačnošcu i do 0.001mm.
• Merenje koraka se moze izvesti i na mernim mikroskopima, mernim mašinama,
Abbe-ovom meraču dužina i sl., uz primenu končanice, mernih noževa ili
specijalnih uređaja.
Merenje i kontrola parametara zavojnica
Merenje i kontrola ugla profila
• Izvodi se na alatnom i univerzalnom mikroskopu ili profilprojektoru.
• Odvojenim merenjem leve i desne polovine ugla profila ostvaruje se kontrola
kako tačnosti izrade , tako i odstupanja od simetrale ugla.
Kontrola profila zavojnice
• Podrazumeva proveru radijusa zaobljenja korena međuprofila i vrha profila
zavojnice.
• Izvodi se na alatnom i univerzalnom mernom mikroskopu, uz prethodno
postavljanje revolver okulara.

Merenje i kontrola parametara zavojnica
Karakteristični uređaji i instrumenti za kontrolu
zavojnica
Merenje i kontrola parametara zupčanika
Greške nastale pri izradi i obradi zupčanika su:
• Greška podeonog ili tangentnog koraka
• Greška debljine zuba
• Greška osnovnog kruga
• Greška profila evolvente
• Greška bacanja usled ekscentričnosti
• Greška pravca zuba i td.
Merenje i kontrola parametara zupčanika
Kontrola zupčanika obuhvata kontrolu pojedinih parametara:
• Debljine zuba i širine međuzublja
• Koraka
• Profila evolvente
• Ugla spirale zuba
• Prečnika osnovnog kruga
• Radijalnog bacanja i sl.
Takođe kontrola zupčanika obuhvata i kontrolu rada zupčanika
• Kompleksnu kontrolu rada
• Nivo šuma
• Buke i vibracija
• Traga nošenja
• Kinematske greške i td.

Merenje i kontrola parametara zupčanika
Merenje debljine zuba i širine međuzublja
Merenje debljine zuba
• U pojedinačnoj i maloserijskoj proizvodnji zupčanika za merenje debljine zuba i
podešavanje mašina koriste se različiti tipovi višestrukih merila.
• U masovnoj i serijskoj proizvodnji kontrola se najčešće izvodi primenom
tolerancijskih merila.


• Merenje i kontrol debljine zuba korišćenjem višestrukih merila bazira se na
postojanju dve skale (horizontalne i vertikalne).
Merenje i kontrola parametara zupčanika
Merenje debljine zuba i širine međuzublja
• Jedna se koristi za pravilno postavljanje merila (vertikalna) i definisanje dubine
zalaženja:

• Druga (horizontalna) za merenje debljine zuba zupčanika:
( ) mX Z 90 cos 1
2
d
m h
0
t
± ÷ + =
Z 90 sin d S
0 t
=
profila pomeranja faktor X
zuba broj Z
zupcanika modul (mm) m
kruga podeonog precnik (mm) d
0
÷
÷
÷
÷
Merenje i kontrola parametara zupčanika
Merenje debljine zuba i širine međuzublja
Merenje i kontrola širine međuzublja

• Ostvaruje se primenom kalibrisanog valjčića i
komparatora.
• Prečnik kalibrisanog valjčica, za cilindrične
zupčanike sa pravim i kosim zubima, iznosi:• Kontrola širine međuzublja se može izvesti i
primenom dva kalibisana valjčića, postavljanjem u
naspramna (suprotna) međuzublja.

cosα
2
u m
d
n
n
=
dodirnice ugao α
n
÷
modul normalni m
n
÷
cosα
2
u m
d
n
n
=
Merenje i kontrola parametara zupčanika
Merenje debljine zuba i širine međuzublja
Merenjem mere preko valjčića stvaraju se uslovi za uporednu kontrolu širine u
različitim položaima.
Na osnovu računske vrednosti mere preko valjčića dobija se:

Za neparan broj zuba zupčanika, i izmerene vrednosti mere (Mi) dobija se
odstupanje mere:
Upoređivanjem odstupanja mere preko valjčića kod kontrolisanog i etalon
zupčanika može se sagledati i tačnost izrade.
d d M
0
+ =
i
M M M ÷ = A
d Z 90 cos d M
0
+ =
Merenje i kontrola parametara zupčanika
Merenje debljine zuba i širine međuzublja
Mera preko zuba
Kontrola debljine zuba i širine međuzublja je moguća i merenjem dužine peko
većeg broja zuba.
• Kod cilindričnih zupčanika sa pravim i kosim zubima računska vrednost mere
preko zuba je:
( ) | |
n n w n n
Xsinα m Zinvα 0.5 Z u cosα m W ± + ÷ =
merenje izvodi se koga preko zuba broj 5 . 0
180

Z
w
÷ + =
Merenje i kontrola parametara zupčanika
Merenje debljine zuba i širine međuzublja
Za merenje i kontrolu preko zuba koriste se različiti merni instrumenti, kao što su:
• Mikrometri sa tanjirastim mernim površinama
• Mikrometri sa komparatorom
• Tolerancijska merila i td.
Merenje i kontrola parametara zupčanika
Merenje koraka zuba zupčanika
Obuhvata kontrolu koraka na osnovnom krugu i koraka na podeonom krugu.
cosα u m t
b
= cosα t t
0 b
=
Međusobna zavisnost osnovnog
i podeonog koraka je oblika:
Merenje i kontrola parametara zupčanika
Merenje koraka zuba zupčanika
Merenje osnovnog koraka
• Za merenje osnovnog koraka koristi se niz instrumenata različite konstrukcije.
• U opstm slučaju instrumenti imaju tri merna pipka (pokretni 1, nepokretni 2, i
izmenljivi pipak za oslanjanje 3).
• Podešavanjem merila, zavisno od modula zupčanika
(pomoću specijalne merke 4) stvoreni su uslovi za merenje – kontrolu.
• Vrednost koraka – odstupanje očitava se na skali instrumenta (5).
Merenje i kontrola parametara zupčanika
Merenje koraka zuba zupčanika
Merenje podeonog koraka
Osnovu instrumenta za merenje podeonog koraka čine:
• Pomoćni merni pipci (1) i (4)
• Nepokretni pipak (2)
• Pokretni pipak (3)
• Skala instrumenta (5)
• Komparator (6)

Merenje i kontrola parametara zupčanika
Kontrola profila evolvente zuba
Zasniva se na upoređivanju teorijskog (koji simulira uređaj) i stvarnog profila
evolvente (dobijenog, takođe, na uređaju), primenom uređaja različitog tipa i
konstrukcije.
Uređaji se dele na uređaje sa:
• Konstantnim i promenljivim osnovnim krugom
Merenje i kontrola parametara zupčanika
Kontrola profila evolvente zuba
Uređaji sa konstantnim osnovnim krugom
Kod ovih uređaja ispitivani zupčanik (2) i disk (1), koji simuliraju teorijski profil
evolvente (prečnik koji odgovara prečniku osnovnog kruga), nalaze se na istoj
osovini (9).Time je obezbeđeno zapisivanje i teorijskog (T) i stvarnog profila
evolvente (S).
• (3) – klizač
• (4) – dvokraka poluga sa mernim pipkom
• (5) – vrpca
• (6) – kotur
• (7) – pero za zapisivanje
• (8) – papir
• (10) – merni lenjir
• (11) - opruga
Merenje i kontrola parametara zupčanika
Kontrola profila evolvente zuba
Uređaji sa promenljivim osnovnim krugom

Uređaji sa stalnim krugom se koriste u serijskoj i masovnoj proizvodnji zupčanika,
kada nije potrebno menjati disk, kojim se obezbeđuje zapisivanje teorijskog
profila.
Za proširenje oblasti kontrole izrađeni su uređaji sa promenljivim osnovnim
krugom.Oni omogućavaju podešavanje prečnika osnovnog kruga i simuliranje
teorijskog profila zupčanika različitih karakteristika.Time su stvoreni uređaji
znatno univerzalnije primene.
Merenje i kontrola parametara zupčanika
Kontrola pravca zuba zupčanika
Predstavlja kontrolu paralelnosti ose zupčanika i bočnih površina zuba.Može se
ostvariti na preciznom strugu ili specijalnoj mašini za kontrolu zupčanika, uz
primenu odgovarajućeg komparatora.
Na osnovu aksijalng i dopunskog kretanja vrši se (direktno ili indirektno)
indentifikovanje vrednosti ugla nagiba.
Merenje i kontrola parametara zupčanika
Merenje i kontrola ukupne kinematske greške
zupčanika
U suštini predstavlja kontrolu rada zupčanika, tj. ponašanje zupčanika u sprezi sa
drugim (radnim ili etalon zupčanikom).
Izvodi se nakon termičke obrade zupčanika na specijalnim mašinama i uređajima,
razvrstanim u dve grupe metoda:
• Radijalne, preko dva boka profila (višeprofilne) i
• Tangencijalne, preko jednog boka profila (jednoprofilne)
Metode kontrole obezbeđuju definisanje ukupne kinematske greške zupčanika:
• Greške oblika zuba
• Greške koraka
• Bacanja
• Kvaliteta izrade i td.
Merenje i kontrola parametara zupčanika
Merenje i kontrola ukupne kinematske greške
zupčanika
Radijalne metode
Kod ove metode ispitivani zupčanik i protuzupčanik ili etalon zupčanik se dovode u
zahvat bez bočnog zazora.
• (1) – etalon zupčanik
• (2) – kontrolisani zupčanik
• (3) – klizač
• (4) – opruga
• (5) ili (6) – indikatori greške
• (7) ili (8) – štampač ili ploter
• (9) – davač signala pomeranja


Merenje i kontrola parametara zupčanika
Merenje i kontrola ukupne kinematske greške
zupčanika
Snimljeni drijagrami (na ploteru) mogu biti kružni ili razvijeni i isti obezbeđuju
izvođenje odgovarajućih zaključaka o ukupnoj kinematskoj grešci i kvalitetu
rada kontrolisanog zupčanika ili zupčastog para.
Za kontrolu, ovim postupkom , najčešće se koriste etalon zupčanici, jer obezbeđuju
visoku tačnost kontrole ispitivanog zupčanika.
Merenje i kontrola parametara zupčanika
Merenje i kontrola ukupne kinematske greške
zupčanika
Tangencijalne metode
Kod ovih metoda kontroliše se svaki bok zuba zupčanika (levi i desni) posebno,
tako da uslovi ispitivanja odgovaraju eksploatacionim uslovima.

Zupčanici se postavljaju na tačnom
međusobnom rastojanju , a merenje
ukupne greške se ostvaruje u oba smera
obrtanja zupčanika.
Uređaji se izrađuju sa frikcionim
diskovima ili bez diskova.
Merenje i kontrola parametara zupčanika
Merenje i kontrola ukupne kinematske greške
zupčanika
Kod uređaja sa diskovima upoređuje se rad para zupčanika (zupčanika i etalon
zupčanika) sa radom para frikcionih diskova.Odstupanje odnosno signal se
prenosi na indikatorsku jedinicu,na kojoj se indentifikuju odstupanja.
Za razliku od uređaja sa diskovima,
uređaji bez krugova kotrljanja rade
sa mernim kuglama.
Odgovarajućim konstruktivnim
rešenjem kugli odnosno registrovanje
greške, nastale kao rezultat
indentifikacije pomeranja kugli.
Merenje i kontrola parametara zupčanika
Kontrola traga nošenja
Kontrola zupčanik preko traga nošenja ukazuje na mogućnost pojave greške izrade.
Kontrola traga nošenja se izvodi na uređajima koji obezbeđuju simuliranje stvarnih
uslova rada (uređaji sa pogonskim sistemom i kočnicom, kojom se simulira
opterećenje).
Merenje i kontrola parametara zupčanika
Kontrola šuma zupčanika
Specijalni uređaji za kontrolu šuma, obezbeđuju kontrolu suma prema visini, tonu i
karakteru šuma, koji nastaje pri radu.
Kontrola se izvodi na sluh (direktno ili pomoću pojačanača zvuka).Pri tome, u toku
rada,uređaj simulira rad zupčanika u eksplatacionim uslovima.
Metoda ocene šuma na sluh je veoma nepouzdana, a rezultati ocene zavise od
obučenosti i iskustva kontrolora.
Merenje i kontrola parametara zupčanika
Kontrola šuma zupčanika
U novije vreme koriste se
nove metode zasnovane
na primeni specijalnih
uređaja poznatih pod
nazivom fonometri.
Njihovom primenom
ostvaruje se veća
pouzdanost i tačnost
kontrole zupčanika na
šum.
Kontrola oblika i međusobnog položaja površina
• Odstupanje oblika je
odstupanje stvarnog profila
od geometrijski idealnog, a
• Odstupanja položaja površina
su odstupanja stvarnog
međusobnog položaja u
odnosu na idealni
Kontrola oblika i međusobnog položaja površina
Kontrola oblika i međusobnog položaja površina
Kontrola oblika
Ostvaruje se direktnim ili indirektnim metodama.
• Direktne metode baziraju na primeni univerzalnih mernih instrumenata
(komparatora, mikrometara i sl.) i specijalnih uređaja za merenje i kontrolu
oblika.
• I ndirektne metode su zasnovane na primeni profilprojektora, kada se
upoređenjem lika kontrolisanog objekta projektovanog na ekran sa tačno
nacrtanim (idealnim) likom, obezbeđuje kontrola oblika.
Kontrola oblika i međusobnog položaja površina
Kontrola oblika
U serijskoj i masovnoj proizvodnji sve
češće se koriste savremeni tipovi
mernih mašina za kontrolu oblika.
To su mašine sa digitalnim ili analognim
prikazom mera i odstupanja, sa
mogućnošću i dijagramskog zapisa
stvarnog i idealnog oblika
Savremene mašine za kontrolu oblika
imaju i odgovarajuće računarske
sisteme za analizu odstupanja i
iznalaženja mera za otklanjanje uzroka
pojave odstupanja.
Kontrola oblika i međusobnog položaja površina
Kontrola međusobnog položaja površina
Ostvaruje se primenom univerzalnih mernih sredstava (najčešće komparatora).
Kod složenih konfiguracija, u savremenim proizvodnim uslovima, primenjuju se
koordinatne ili specijalne merne mašine, koje omogućavaju definisanje položaja
površina u svim pravcima i ravnima, zavisno od konstrukcije mašine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful