You are on page 1of 2

FORMAT DAN CONTOH PENULISAN JURNAL

FORMAT JURNAL (Minggu pertama sahaja)


Bilangan Jurnal
Minggu Praktikum
Tarikh Peristiwa / Kejadian
Tajuk Jurnal

:
:
:
:

Ke-____
_______
____ hingga ____
Minggu Pertama di SK ____________________

Disemak oleh Guru Pembimbing

Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing

Tandatangan : .............................................

Tandatangan : .............................................

Nama

: .............................................

Nama

: .............................................

Tarikh

: .............................................

Tarikh

: .............................................

FORMAT JURNAL (Minggu kedua dan seterusnya)


Bilangan Jurnal
Minggu Praktikum
Tarikh Peristiwa / Kejadian
Tajuk Jurnal

:
:
:
:

Ke-____
_______
____ hingga ____
(Rujuk aspek-aspek di dalam Borang PR 1. Fokus
kepada 1 atau 2 perkara sahaja)

1. Masalah / Peristiwa
2. Analisis
3. Cadangan Tindakan Susulan
4. Tempoh Masa Tindakan Susulan

Disemak oleh Guru Pembimbing

Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing

Tandatangan : .............................................

Tandatangan : .............................................

Nama

: .............................................

Nama

: .............................................

Tarikh

: .............................................

Tarikh

: .............................................